Beyin Omurilik S v s Analizinde Güncel Yaklafl mlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Beyin Omurilik S v s Analizinde Güncel Yaklafl mlar"

Transkript

1 28 Derleme / Review Beyin Omurilik S v s Analizinde Güncel Yaklafl mlar Current Approaches in Cerebrospinal Fluid (CSF) Analysis Bar fl TOPÇULAR, Nejla Sözer TOPÇULAR, Gülflen Akman DEM R, Axel REGEN TER* stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Nöroloji Anabilim Dal, stanbul, Türkiye *Basel Üniversitesi T p Fakültesi Nöroloji-Protein ve Likor Laboratuvar, Basel, sviçre ÖZET 1986 y l nda Amerikan Hekimler Okulu Sa l k ve Toplum Politikalar Komitesi (Health and Public Policy Commitee of American College of Physicians), beyin omurilik s v s (BOS) analizlerini nörolojik tan n n anahtar olarak belirtmifltir. Her ne kadar nöro-görüntülemede geçti imiz y llar içinde büyük geliflmeler olduysa da, BOS analizleri halen nörolojik hastal klar n tan s nda anahtar rol oynamaktad r. Bu nedenle, hekimlerin, özellikle de nörologlar n BOS analizleri ve bu analizlerden elde edilen veriler hakk nda bilgi sahibi olmalar önemlidir. Bu makalede, BOS analiz protokolleri k saca tart fl lmakta ve BOS analizinin temel özellikleri ile BOS analizi rapor formatlar ve hastal klarla iliflkili veri paternlerinden bahsedilmektedir. (Nöropsikiyatri Arflivi 2007; 44: 28-33) Anahtar Kelimeler: Beyin omurilik s v s, immunglobulinler, beyin proteinleri, nörolojik hastal klar SUMMARY In 1986 the Health and Public Policy Commitee of American College of Physicians announced cerebrospinal fluid (CSF) analysis as the mainstays of neurological diagnosis. Although there has been great improvements in neuroimaging, CSF analysis still holds a key role in the diagnosis of neurological diseases. Therefore it is important for the practicing physician, especially the neurologist to have the knowledge of CSF analysis and data derived from these analysis. In this paper, CSF analysis protocols are briefly described and basic features of CSF analysis as well as CSF data report formats and disease-related data patterns are discussed. () Key words: Cerebrospinal fluid; CSF immunglobulins; brain proteins in CSF; neurological diseases 1. Girifl Son y llarda nöro-görüntüleme tekniklerinde büyük geliflmeler olmufltur (1,2,3); bu durum, beyin omurilik s v s (BOS) analizlerinin nörolojik tan da halen anahtar bir role sahip olup olmad klar sorusunu gündeme getirmifltir. Kan-BOS bariyeri hakk nda yeni fizyolojik ve biofiziksel anlay fl m z (4) ve nöroimmunoloji konusundaki geliflmeler albumin ve immunglobulinlerin hastal klarla ilgili paternlerinin anlafl lmas n sa lam flt r (5). ntratekal spesifik antikorlar n sentezinin incelenmesi ile ilgili metodolojik geliflmeler ve beyin kaynakl proteinlerin BOS ve serumda güvenilir flekilde tayinine imkan veren geliflmeler (6,7), BOS analizlerinin klinik de erini artt rm flt r. Bu geliflmeler aras nda oligoklonal IgG tespit protokolleri (8) ve BOS da spesifik organizmalar n ve kanda beyin kaynakl proteinlerin tayini için polimeraz zincir reaksiyonunun ( polimerase chain reaction -PCR) kullan ma girmesi de yer almaktad r. Ayr ca BOS analizleri için kullan labilen on-line nefelometri yaz l mlar ve test sonuçlar n yorumlayarak sunan analiz de erlendirme yaz l mlar da unutulmamal d r (9). Günümüzde BOS analiz raporlar na immunglobulin yan tlar n n grafiksel sunumunun integrasyonu genifl kabul görmektedir. BOS veri paternlerinin klinik bilgi yoklu unda kesin tan sunmas mümkün olmasa da, tek parametre analizlerinin aksine, patern analizleri analizler için sensitif kontroller sa lamakta, ileri incelemeler için fikir verebilmekte ve ay r c tan ve prognoz konusunda yard mc olmaktad r (5). Bu makalenin amac klinikle iliflkili BOS analizleri hakk nda genel bir bilgi sunmakt r. 2. BOS Analizleri protololü BOS analizleri sistemik bir yaklafl m ile acil, rutin ve ileri inceleme programlar olarak s n fland r labilir. Acil program Acil programda BOS un görsel inspeksiyonu, total protein, al- Yaz flma Adresi: Dr. Bar fl Topçular, stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Nöroloji Anabilim Dal, stanbul, Türkiye

2 Nöropsikiyatri Arflivi 2007; 44: Beyin-Omurilik S v s Analizinde Güncel Yaklafl mlar 29 bumin, glukoz ve laktat analizleri ile total ve diferansiyel hücre say m yer almaktad r. Rutin Program: Bu program fiekil 1 de sunulmufl olan raporda görülmekte olan incelemeleri içermektedir. 1. nspeksiyon ile BOS un makroskopik karakteristikleri: berrak, bulan k, kan içerikli, ksantrokromik. 2. Total hücre say m ve hücre tiplendirmesi 3. BOS ve serumda glukoz veya BOS laktat düzeyi 4. BOS ve serumda total protein ve albumin 5. BOS ve serumda IgG, IgA ve IgM 6. Oligoklonal bant incelemesi fiekil 1. Basel Üniversitesi BOS Raporu Format. Rapor Alzheimer öntan s olan bir hastada rutin incelemelerin yan s ra bio-belirteç incelemelerini de sunmaktad r.

3 30 Beyin-Omurilik S v s Analizinde Güncel Yaklafl mlar Nöropsikiyatri Arflivi 2007; 44: Gere inde Varicella-Zoster, Herpes simpleks, HIV, CMV, toksoplazma, Borrelia burgdorferii, Treponema pallidum için spesifik antikorlar n indeksleri leri nceleme Program leri inceleme program nadir kullan lan ancak uygun klinik tablolarda faydal bilgiler verebilecek parametreleri içermektedir. 1. HSV, tüberküloz, f rsatç infeksiyonlar için PCR 2. Karsinoembriyonik antijen gibi tümör belirteçleri 3. Hipoksik serebral hasar için S100b, demans ay r c tan s için tau ve β-amiloid 1-42 ve Creutzfeld-Jacob hastal için protein gibi beyin kaynakl proteinler 4. BOS/nazal sekresyon ayr m için beta-trace protein 5. Sarkoidoz tan s için BOS da anjiotensin dönüfltürücü ( converting ) enzim gibi BOS Fizyolojisi ve Patofizyolojisi 3.1. Kan-BOS Bariyeri ve BOS Ak m Kan-BOS bariyeri terimi proteinlerin lomber subaraknoid aral ktaki BOS da son konsantrasyonlar n etkileyen tüm faktörleri ifade etmektedir ki bunlar içinde kan beyin bariyeri, ak fl boyunca BOS a olan diffüzyon ve BOS ak m h z en önemlileridir (4,5,6). Kan beyin bariyeri, beyin kapillerleri ile kandan BOS a protein difüzyonunun morfolojik s n rlanmas n ifade etmektedir. Pasif difüzyon (moleküler difüzyon) kan proteinleri için kandan BOS a geçiflte temel yolakt r (6,7,10). Difüzyon yasalar na göre, IgM gibi büyük moleküllerin geçifli daha yavaflt r ve bu durum albumin gibi daha küçük moleküllere k yasla daha düflük bir kan-bos konsantrasyon oran na neden olmaktad r. Kan kaynakl proteinlerin serum konsantrasyonlar n n art fl genellikle artm fl BOS konsantrasyonu ile sonuçlanmaktad r. Ancak denge halinde belli bir proteinin serum ve BOS konsantrasyonlar aras nda gradyan sabit kalmaktad r. Bu nedenle, BOS/serum konsantrasyon katsay lar, kan konsantrasyonlar ndan ba ms zd r ve kan konsantrasyondaki de iflikliklerden kaynaklanan BOS de eri de iflikliklerini göstermekte kullan labilir. BOS ak m h z (BOS deviri) moleküllerin konsantrasyonlar n düzenler, örne in çeflitli nörolojik hastal klara ba l geliflen BOS ak fl h z ndaki azalmalar serum protein konsantrasyonlar nda artmaya neden olur. Albumin kandan kaynakland için, BOS albumin konsantrasyonundaki art fllar n kan-bos bariyeri disfonksiyonundan kaynakland söylenebilir. Albumin BOS/serum konsantrasyonu oran (QAlb) BOS ak fl h z n da içine alan iyi bir kan-bos bariyer fonksiyonu belirtecidir ve bu amaçla kullan m genel kabul görmektedir (5). BOS ak fl nda çeflitli nedenlerle azalma ortaya ç kabilir ve genel olarak BOS ta patolojik protein art fl kan-bos bariyeri ve/veya intratekal sentez art fl na ba l olabilir. IgG oran n albumin oran na k yaslamak bu durumlar aras nda ayr m yapmak için etkili bir yöntemdir. BOS un subaraknoid bofllukta ak fl s ras nda serum proteinleri devaml olarak BOS a s zarlar ve bu kan kaynakl proteinlerin ventriküler ve lomber BOS konsantrasyonlar aras ndaki fark n art fl na neden olur (5). Buna rostro-kaudal konsantrasyon gradyan denilmektedir. ntratekal protein sentezini de erlendirmek için, immunglobulinler için BOS/serum oran n (QIg) karfl laflt rmak için IgG indeksi (11) ve Tourtelotte IgG sentez h z (12) gibi çeflitli yaklafl mlar kullan lm flt r. Ancak, albumin ve immunglobulin oranlar aras ndaki iliflki lineer de ildir ve bu nedenle hiperbolik diskriminasyon düzeyleri olan grafikler kullanmak daha uygundur. Reibergramlar (Reiber grafikleri) (5,13) bunun genel kabul gören bir örne idir ve fiekil 2 de sunulmufltur BOS da Beyin-Proteinleri BOS proteinlerinin yaklafl k %20 si beyin kaynakl d r, ancak bunlardan çok az beyin için spesifiktir. BOS konsantrasyonlar genel olarak beyin kaynakl ve kan kaynakl fraksiyonlardan oluflmaktad r. A rl kl olarak beyin-kaynakl proteinler seruma k yasla daha yüksek BOS konsantrasyonlar na sahiptirler ve bu BOS tan seruma d flar ak fla neden olur. Beyin kaynakl proteinler BOS dolan m h z na göre (BOS/serum albumin konsantrasyon oranlar fleklinde, Qalb) üç grupta toplanabilirler: Nöral orijinli proteinler, gliyal orijinli proteinler ve primer leptomeningeal orijinli proteinler (5,7). Nöral ve gliyal proteinler BOS a özellikle ventriküler ve sisternal boflluklarda girerler ve ventriküler BOS ile lomber BOS konsantrasyonlar aras nda azalma sergilerler. Patolojik durumlarda lomber BOS konsantrasyonlar sabit kal r. Ancak, primer leptomeningeal orijinli proteinler, normal ventriküler BOS ile lomber BOS aras nda art fl gösterirler ve patolojik durumlarda lomber BOS konsantrasyonunda art fl görülür. Verileri yorumlarken spesifik proteinler için özgün konsantrasyon e ilimlerini göz ard etmek yanl fl sonuçlara var lmas na neden olabilir Nöroimmunoloji BOS taki intratekal antikor sentezi perivasküler alandaki, lokal olarak olgunlafl p prolifere olan B-lenfositlerden kaynaklanmaktad r (14). nfeksiyonu olan hastalarda serumda IgM den IgG ye dönüflüm iyi bilinen bir fenomendir ancak bu BOS ta söz konusu de ildir ve BOS taki ilk IgG/IgA/IgM yan t paterni çeflitli patolojiler ile iliflkilidir (5,15,16). BOS inflamasyonunda, beyin kaynakl antikorlar BOS taki antikorlar n büyük bölümünü oluflturmaktad r. Bu antikorlar n serumdan BOS a transferinin azl ile iliflkilidir. Akut inflamasyon s ras nda serum IgG konsantrasyonlar sadece yüzde bir kaç puan artarken, intratekal sentezlenmifl IgG formlar BOS taki total IgG nin %90 dan fazlas n oluflturur. BOS ta oligoklonal bant incelemesinin alt nda yatan mant k da budur. ntratekal IgG sentezinin daima aktif hastal k süreci anlam na gelmedi i, MSS de akut inflamasyonu veya geçirilmifl infeksiyon veya kronik oto-immun hastal a ba l intratekal antikor sentezini yans - tabilece i ak lda tutulmal d r (5,16). 4. BOS Verilerinin De erlendirilmesi ve Yorumlanmas BOS verilerinin tek bir raporda toplanarak sunulmas, tabloyu bir bütün olarak görmeyi sa laman n yan s ra hastal klarla iliflkili paternlerin saptanmas n ve ileri inceleme gerektiren alanlar n görülmesini sa lamaktad r. fiekil 1 Basel Üniversitesi BOS laboratuar, BOS raporu örne ini göstermektedir. Bu laboratuar raporu format, protein analiz-

4 Nöropsikiyatri Arflivi 2007; 44: Beyin-Omurilik S v s Analizinde Güncel Yaklafl mlar 31 fiekil 1. Reibergramlar. fiekil Reiber hiperbolik grafikleri ile IgG, IgA, IgM için BOS/serum oran diagramlar n göstermektedir(5). Grafik üst ve alt limitler için hiperbolik diskriminasyon çizgileri ile birlikte yaflla iliflkil vertikal limitler sunmaktad r leri için yaz l mlar ve ayr ca verilerin yorumlanmas yapabilen analiz de erlendirme yaz l mlar ile desteklenmektedir. BOS raporu çeflitli parçalar halinde düzenlenmifltir: 1. Yönlendiren klinisyen taraf ndan sa land flekilde klinik bilgiler 2. BOS un makroskopik özellikleri 3. Sitoloji 4. BOS ve serumda glukoz (veya BOS laktat düzeyi) 5. Protein analizleri 6. Oran (QIgG/QAlb) diagramlar n n grafiksel de erlendirmesi 7. mmunglobulin yan t paternleri 8. zo-elektrik fokuslama ve immunfiksasyon ile oligoklonal IgG incelemesi (Oligoklonal bantlar) 9. Antikor indeksi 10. Spesifik endikasyonlar için BOS belirteçleri (tümörler, hipoksik-iskemik serebral hasar veya demans ay r c tan s gibi) 11. Referans aral klar na göre de erlendirmeler 12. Analizler ve ay r c tan lar fl nda de erlendirmeler ile ilgili yorumlar 4.1. Kan-BOS Bariyeri BOS/serum konsantrasyonu, Q, örne in albumin için BOS Alb/serum Alb=QAlb, bariyer disfonksiyonu için yüksek duyarl l a sahiptir (17). Bu parametrenin duyarl l serum ve BOS örneklerinin ayn testte birlikte incelenmesi durumunda daha da artmaktad r. QAlb referans aral n n yafl yan s ra ventrikülo-lumber BOS protein konsantrasyon gradyan na göre de iflti i ak lda tutulmal d r. Qalb ay r c tan için duyarl veya özgül bir araç de ildir ancak aktif süreçleri gösteren son derece önemli bir belirteçtir Ig Verileri ve Oran Diagramlar (Reibergramlar) Intratekal immunglobulin sentezinin en güvenilir flekilde hiperbolik diskriminasyon fonksiyonu ile de erlendirilebilece i Reiber taraf ndan 4300 olguluk bir seride gösterilmifltir (5). Bu serinin verilerinden türetilen ve yarat c lar na atfen Reibergramlar (fiekil 2) olarak adland r lan bu grafikler Ig alt s n f de- erlendirmeleri için uniform ve güvenilir bir temel sunmaktad rlar. Bu grafiklerdeki hiperbolik diskriminasyon hatt Tourtelotte formülü veya Ig indeksine k yasla daha yüksek duyarl l k ve özgüllük sunmaktad r, özellikle de artm fl QAlb varl - nda. Bunun sonucu olarak Reibergramlar n BOS veri de- erlendirmesine integrasyonu BOS ta IgG konsantrasyonu art fl bulunan olgularda, bu art fl n artm fl intratekal sentez art fl veya serumdan BOS a transfer art fl na ya da her ikisine de mi ba l oldu unun ayr m n n daha iyi yap labilmesini sa lamaktad r. Diagramlar ayr ca bariyer disfonksiyonunun efllik etti i veya etmedi i intratekal IgG sentezinin saptanmas na da yard mc olmaktad r Oligoklonal Bantlar (Oligoklonal IgG) BOS ta oligoklonal bantlar n saptanmas multipl skleroz (MS) tan s yan s ra inflamatuar süreçlerde IgG sentezini göstermede de büyük önem tafl maktad r(18). BOS ta oligoklonal bantlar n tayini için en s k kullan lan metot izoelektrik fokuslama (IEF) ile immunfiksasyon (IF)dur (5,18,19). International Concensus for detection of oligoclonal IgG raporunda (18) BOS ve serum çiftleri analizlerinde befl sonuç paterni önerilmifltir:

5 32 Beyin-Omurilik S v s Analizinde Güncel Yaklafl mlar Nöropsikiyatri Arflivi 2007; 44: Patern 1: Normal Patern 2: BOS a s n rl oligoklonal bantlar Patern 3: BOS a s n rl oligoklonal bantlar n yan s ra BOS ve serumda efl bantlar Patern 4: Serum ve BOS da efl oligoklonal bantlar (ayna paterni) Patern 5: BOS ve Serumda monoklonal bantlar Patern 2 ve 3 multipl skleroz gibi inflamatuar nörolojik hastal klar için tipik iken, patern 4 sistemik inflamatuar yan t, patern 5 ise gamapatilerde görülen monoklonal sentezi iflaret etmektedir. Yak n zamanda, multipl skleroz tan s nda BOS analizleri ile ilgili yeni bir konsensus raporu sunulmufltur (19) Antikor ndeksi Antikor indeksi BOS da beyin kaynakl spesifik bir antikor fraksiyonunu saptamay hedeflemektedir (16, 20). Bu spesifik antikorun BOS/serum oran n n (Qspes) total BOS/serum immunglobulin G oran na (QIgG) bölümüdür, yani AI=Qspesc / QIgG. Teorik olarak, IA için normal sonuç 1.0 olmal d r, ancak metolodolojik faktörler nedeniyle aras ndaki de erler normal s n rlar içinde kabul edilmektedirler ve 1.4 üzerindeki de erler patolojik olarak kabul edilmektedir (13,21). AI de erinin relatif bir de er oldu u ve BOS veya serumdaki mutlak de eri yans tmad unutulmamal d r. Farkl organizmalar için benzer AI de erlerinin varl halinde konsantrasyonlar n karfl laflt r lmas etken ajan saptamakta yard mc olabilir (5) Mikroorganizmalar n BOS ta Tayini Merkezi sinir sistemi infeksiyonu flüphesi lomber ponksiyon ve BOS incelemesi için önemli ve s k bir endikasyondur (22). Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) metodundaki geliflmeler belirli organizmalar için spesifik nükleik asitlerin tayinini mümkün k lm flt r ve böylece antikor yan t n n geliflmesinden önce belirli mikroorganizmalar ile geliflen MSS infeksiyonlar n n erken ve h zl tan imkan do mufltur (23,24). Günümüzde PCR, MSS infeksiyonlar n n etkeninin belirlenmesinde kullan m kolay, yüksek duyarl l k ve özgüllü e sahip, h zl ve erken tan sa layabilen bir metoddur BOS Hücreleri Total BOS hücre say m di er analizlerden elde edilen verilern yorumlanmas na yard mc olman n yan s ra akut inflamasyonu gösteren önemli bir parametredir. Normal lökosit de eri BOS için 0-4 lökosit/µl dir. Yüksek eritrosit de erleri, kanama veya travmatik ponksiyon ile iliflkili olabilir (25). Böyle durumlarda her 1000 eritrosit/µl için say lan de- erden 1 lökosit/µl ç kar larak gerçek lökosit say s belirlenebilir. Diferansiyel hücre say m inflamasyon tipinin saptanmas ve ay r c tan için ek bilgiler sunar (örne in viral infeksiyon ile bakteriyal infeksiyon ayr m ). Lomber ponksiyon ve BOS analizinin zamanlamas diferansyel hücre paterninin yorumlanmas n etkiler, örne in Herpes simpleks virusü ensefalitinde çok erken dönemde görülebilen nötrofilik reaksiyon, ilerleyen günler içinde lenfositik bir immun yan ta dönüflür. Tümör hücreleri de BOS da saptanabilir (26). BOS hücrelerinin floresans aktivasyonlu hücre ayr m (fluorescense activated cell sorting [FACS]) analizi günümüzde rutinde özellikle hematolojik maligniteler haricinde nadiren kullan lmakla beraber, araflt rma amac yla s k kullan ma sahiptir (27). 5. BOS ta Hastal kla liflkili Paternler BOS analizlerini tek bir raporda sunman n önemli bir avantaj hastal kla iliflkili paternlerin saptanabilmesini mümkün k lmas - d r. Örne in, Alzheimer hastal olan bir hastada analizler muhtemelen normal hüre say m, negatif izoelektrik fokuslama ve normal Qalb ve Ig alt s n f yan tlar ve incelenmesi halinde artm fl total tau ve fosforile tau düzeyleri ile azalm fl β-amiloid düzeylerini gösterirken (28), bakteriyel menenjitli bir hastada incelemeler artm fl albumin oran, artm fl lökosit say m ile beraber nötrofilik reaksiyon ve artm fl laktat düzeylerini gösterecektir (29). IgA ve IgM analizleri IgG analizleri ile beraber büyük klinik anlaml l a sahiptirler. Ancak, Ig paternlerinin spesifikli i, komplementer analizler ile daha da artmaktad r. Klinik bilgiler, özellikle ay r c tan lar n netli i analizlerin özgüllü ünü ve klinik anlaml - l n artt rmaktad r. nflamatuar olmayan MSS hastal klar karakteristik olarak hümoral yan t n görülmedi i bir BOS paterni sergilerler. Nörodejeneratif hastal klarda, genellikle oligoklonal bantlar bulunmaz. Belirli nörodejeneratif hastal klar, tümörler ve inmede beyin kaynakl proteinler ayr ca ek bilgi sa layabilir; örne in S100b düzeyi hipoksik serebral hasar n fliddeti ile korelasyon gösterir (30). Her ne kadar s k kullan ma sahip olmasalar da, BOS ta CEA gibi tümör belirteçleri de erli bilgiler verebilir (31). Günümüzde BOS bio-belirteçleri (biomarker) ile ilgili büyük çaba sarfedilmektedir. Her ne kadar henüz rutin kullan ma girmemifl olsalar da, çeflitli belirteçler ve belirteçlerle ilgili çal flmalardan elde edilen bilgiler fl nda gelifltirilen belirteç paternleri son derece umut vericidir. Alzheimer hastal n, biobelirteç konusunda büyük çaba sarfedilen ve yüz güldüren sonuçlar n al nd bir örnek olarak gösterebiliriz (32). Yak n zamanda çeflitli yazarlar BOS da total tau ve fosforile tau ile birlikte β-amiloid düzeylerinin incelenmesinin Alzheimer ay r c tan s nda ve de erken tan s nda son derece duyarl ve özgün oldu unu bildirmifllerdir (28,33). 6. Sonuç Her ne kadar son y llar içinde nörolojik hastal klar için görüntüleme tekniklerinde büyük geliflmeler olduysa da, BOS analizleri hala radyolojik ve elektrofizyolojik incelemelerinin veremedi i ve klinik olarak çok anlam tafl yan bilgiler sa layabilmektedir. PCR gibi yöntemlerdeki geliflmeler, nöroimmunoloji ve kan-bos bariyeri konusundaki bilgilerin art fl, ve entegre BOS raporu anlay fl ile birlikte hastal kla iliflkili paternlerin kullan ma girmesi ile BOS analizlerinin önemi ve klinik yararl l daha da artm flt r. Bio-belirteç araflt rmalar ndaki geliflmelerin yan s ra hastal kla iliflkili paternlere dair bilgilerin artmas BOS analizlerinin önemini ve anlaml l n zaman içinde daha da artt racakt r. Teflekkür Yazarlar katk lar ndan dolay Göttingen Üniversitesi Nörokimya Laboratuar ndan Prof. Hansotto Reiber e teflekkür ederler.

6 Nöropsikiyatri Arflivi 2007; 44: Beyin-Omurilik S v s Analizinde Güncel Yaklafl mlar 33 Kaynaklar 1. Tanenbaum LN. Clinical 3T MR imaging: mastering the challenges. Magn Reson Imaging Clin N Am. 2006; 14: Prince MR, Meaney JF. Expanding role of MR angiography in clinical practice. 2006; 16: B Sundgren PC, Dong Q, Gomez-Hassan D, et al. Diffusion tensor imaging of the brain: review of clinical applications. 2004; 46: Reiber H. Flow rate of cerebrospinal fluid(csf)- a concept common to normal normal blood-csf barrier and to dysfunction in neurological diseases. J Neurol Sci 1994; 122: Reiber H, Peter JB. Cerebrospinal fluid analysis: disease related patterns and evaluation programs. J Neurol Sci 2001; 184: Reiber H. CSF flow- Its influence on CSF concentration of brain-derived and blood-derived proteins. In: Teelken A, Korf J, editors, Neurochemistry, New York: Plenum, 1997, pp Reiber H. Dynamics of brain proteins in cerebrospinal fluid. Clin Chim Acta 2001; 310: Keir G, Luxton RW, Thompson EJ. Isoelectric focusing of cerebrospinal fluid immunoglobulin G: an annotated update. Ann Clin Biochem 1990; 27: Regeniter A, Steiger JU, Scholer A, et al. Windows to the ward: graphically oriented report forms. Presentation of complex, interrelated laboratory data for electrophoresis/immunofixation, cerebrospinal fluid, and urinary protein profiles. Clin Chem 2003; 49: Dorta-Contreras AJ, Reiber H. Molecular Diffusion/cerebrospinal fluid flow theory. Rev Neurol 2004; 39: Link H, Tibbling G. Principles of albumin and IgG disorders. Evaluation of IgG synthesis within the central nervous system in multiple sclerosis. Scand J Clin Lab Invest 1997: 37: Tourtellote WW. On cerebrospinal fluid immunglobulin-g (IgG) quotients in multiple sclerosis and other diseases. A review and a new formula to estimate the amount of IgG synthesized per day by the central nervous system. J Neurol Sci 1970; 10: Reiber H, Otto M, Trendelenburg C, Wormek A. Reporting cerebrospinal fluid data: knowledge base and interpretation software. Clin Chem Lab Med. 2001; 39: Meinl E, Krumbholz M, Hohlfeld R. B lineage cells in the inflammatry central nervous system environment: migration, maintenence, local antibody production, and therapeutic modulation. Ann Neurol. 2006; 59: Reiber H, Sindic CJM, Thompson EJ. Cerebrospinal fluid- clinical neurochemistry of neurological diseases, Heidelberg: Springer, Reiber. Evaluation of blood-csf barrier function and quantification of the humoral immune response within CNS. In: Thompson EJ, Trajano M, Livrea P, editors, CSF analysis in multiple sclerosis, Milan: Springer, 1996, pp Brettschneider J, Claus A, Kassubek J, et al. Isolated blood-cerebrospinal fluid barrier dysfunction: prevelance and associated diseases. J Neurol. 2005; 252: Andersson M, Alvarez-Cermeno J, Bernani G et al. Cerebrospinal fluid in the diagnosis of multiple sclerosis: A consensus report. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1994; 57: Freedman MS, Thompson EJ, Deisenahammer F et al. Arch Neurol 2005; 62: Felgenhauer K, Reiber H. The diagnostic significance of antibody spesificity indices in multiple sclerosis and herpes virus induced diseases of nervous system. Clin Invest 1992; 70: Peter JB, Bowman RL. Intra-blood-brain-barrier synthesis of IgG: comparison of IgG synthesis formulae in a computer model and in consecutive specimens. Neurology 1992; 42: Lawrence RH. The role of lumbar puncture as a diagnostic tool in Crit Care Resusc 2005; 7 : Debiasi RL, Tyler KL. Molecular methods for diagnosis of viral encephalitis. Clin Microbiol Rev 2004; 17: Peter JB. Use and interpretation of laboratory tests in neurology, 4th ed, Santa Monica, CA: Specialty Laboratories, Shah KH, Edlow JA. Distinguishing traumatic lumbar puncture from true subarachnoid hemorrage. J Emerg Med. 2002; 23: Schumann GB, Crisman LG. Cerebrospinal fluid cytopathology. Clin Lab Med 1985; 5: Avent J. Flow cytometry in body fluids analysis. Clin Lab Med. 1985; 5: Formichi P, Battisti C, Radi E, Federico A. Cerebrospinal fluid tau, A beta, and phosphorilated tau protein for the diagnosis of Alzheimer disease. J Cell Physiol 2006; 208: Overturf GD. Defining bacterial meningitis and other infections of the central nervous system. Pediatr Crit Care Med. 2005; 6(3 suppl): S Kleine TO, Benes L, Zofel P. Studies of the brain specificity of s100b and neuron-specific enolase (NSE) in blood serum and acute care patients. Brain Res Bull. 2003; 61: Kosmas C, Tsavaris NB, Soukouli G, et al. Changes of cerebrospinal fluid tumor marker levels may predict response to treatment and survival of carinomatous meningitis in patients with advanced brest cancer. Med Oncol. 2005; 22: Wiltfang J, Lewczuk P, Reiderer P, et al. Consensus paper on the WFSBP Task Force on Biological Markers of Dementia: the role of CSF and blood analysis in the early detection and differential diagnosis of dementia. World J Biol Psychiatry. 2005; 6: Wallin AK, Blennow K, Andreasen N, Minthon L. CSF biomarkers for Alzheimer s Disease: levels of beta-amyloid, tau, phosphorilated tau relate to clinical symptoms and survival. Dement Geriatr Cogn Disord. 2006; 21:

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları

Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları HEPATİT B TESTLERİ Hepatit B Virüs Testleri: Hepatit serolojisi, Hepatit markırları Hepatit B virüs enfeksiyonu insandan insana kan, semen, vücut salgıları ile kolay bulaşan yaygın görülen ve ülkemizde

Detaylı

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210

Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi. Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Sayı:2013/Rm-37 Sayfa:205-210 KONU İLGİ Buzağılarda Protein Beslemesi ve Buzağı Mamasının Önemi Besleme TERCÜME VE DERLEME Ürün Müdürü Esra ÇINAR

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Beyin Omurilik Sıvısında Myelin Basic Protein Testi; CSF myelin basic protein; BOS da myelin basic protein;

Beyin Omurilik Sıvısında Myelin Basic Protein Testi; CSF myelin basic protein; BOS da myelin basic protein; MYELİN BASİC PROTEİN Beyin Omurilik Sıvısında Myelin Basic Protein Testi; CSF myelin basic protein; BOS da myelin basic protein; Beyin Omurilik Sıvısı içinde Myelin Basic Protein miktarının araştırılmasıdır.

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

BEYİN OMURİLİK SIVISI (BOS) ANALİZİ. Yrd.Doç.Dr. Kamil TÜNAY Afyonkocatepe Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı

BEYİN OMURİLİK SIVISI (BOS) ANALİZİ. Yrd.Doç.Dr. Kamil TÜNAY Afyonkocatepe Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı BEYİN OMURİLİK SIVISI (BOS) ANALİZİ Yrd.Doç.Dr. Kamil TÜNAY Afyonkocatepe Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Sunum Planı BOS sentezi ve anatomisi BOS un kimyasal bileşenleri BOS örnek alma ( Lomber Ponksiyon)

Detaylı

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ

VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ VİRUS HASTALIKLARINDA TANI YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Koray Ergünay MD PhD Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji Ünitesi Viral Enfeksiyonlar... Klinik

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

Deomed Medikal Yay nc l k

Deomed Medikal Yay nc l k Deomed Medikal Yay nc l k Schiltenwolf / Henningsen Muskuloskeletal A r lar Biyopsikososyal Yaklafl mla Tan ve Tedavi Türkçe Editörü / M. Sar do an Çeviri / A. Kasabal gil 16.5 x 24 cm, XVI + 320 Sayfa

Detaylı

Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları Tanıda Gelişmeler. Dr. Cemal Bulut Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları Tanıda Gelişmeler. Dr. Cemal Bulut Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları Tanıda Gelişmeler Dr. Cemal Bulut Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yıllara göre yayın sayıları (1960-2010) 9000 Menenjit Ensefalit Tedavi Tanı 8000 7000 6000 5000

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU Ramazan Gözüküçük 1, Yunus Nas 2, Mustafa GÜÇLÜ 3 1 Hisar Intercontinental Hospital, Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas Çiftlik hayvanlar yeti tiricili inde yem kalitesinin belirleyici etkisi vard r. Ancak, yüksek kaliteli yem besicilik maliyetlerini önemli

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON Teknik Alan Buluş, sarkopeni nin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen Durumu Günümüzde sarkopeni,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI ENFEKSİYON KONTROL YÖNETMELİĞİ Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği Resmi Gazete: 11 Ağustos 2005-25903 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji de Enzimli İmmün Deney Enzyme Immuno Assay. Dr. Dilek Çolak

Klinik Mikrobiyoloji de Enzimli İmmün Deney Enzyme Immuno Assay. Dr. Dilek Çolak Klinik Mikrobiyoloji de Enzimli İmmün Deney Enzyme Immuno Assay Dr. Dilek Çolak İmmün Yanıt C. Macrophage A. Pathogen B. B cells D. Macrophage E. Macrophage F. T cell G. B cell H. Memory B cells I. Plasma

Detaylı

CROSSMATCH (ÇAPRAZ KARŞILAŞTIRMA TESTİ)

CROSSMATCH (ÇAPRAZ KARŞILAŞTIRMA TESTİ) CROSSMATCH (ÇAPRAZ KARŞILAŞTIRMA TESTİ) Dr. İhsan Karadoğan V. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi 18-22 Kasım 2012 Antalya 1111 1111 1111 1111 UYGULAMA BASİT YORUM SON DERECE KARMAŞIK

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Tarifname. MADDE BAĞIMLILIĞININ TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK OLUġTURULMUġ BĠR FORMÜLASYON

Tarifname. MADDE BAĞIMLILIĞININ TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK OLUġTURULMUġ BĠR FORMÜLASYON 1 Tarifname MADDE BAĞIMLILIĞININ TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK OLUġTURULMUġ BĠR Teknik Alan FORMÜLASYON Buluş, madde bağımlılığının tedavisine yönelik oluşturulmuş bir formülasyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D Vitamin D ve İmmün Sistem İnsülin Sekresyonuna Etkisi Besinlerde D Vitamini Makaleler Vitamin D, normal bir kemik gelişimi ve kalsiyum-fosfor homeostazisi için elzem

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ

TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ TOKSOPLAZMA İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI UZM.DR.CENGİZ UZUN ALMAN HASTANESİ KLİNİK Bağışıklık sistemi sağlam kişilerde akut infeksiyon Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde akut infeksiyon veya

Detaylı

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar.

2. Kapsam: Bu prosedür erişkin ve çocuk hastanın yoğun bakım ünitesine kabul edilmesinden taburcu edilmesine kadar yürütülen işlemleri kapsar. 1 / 5 1. Amaç: Bu prosedür, UÜ-SK da yaşam desteğine gerek duyan ve komadaki erişkin ve çocuk hastalara sunulacak yoğun bakım hizmetlerinin eşit, standart ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Detaylı

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri.

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri. Patoloji Dernekleri Federasyonu Başkanlığına, Son yıllarda patoloji kongrelerinin katılım ücretlerinin çok yüksek olduğu yakınmaları arttı. Bu nedenle kongrelerimizi daha ucuza yapmaya çalıştık. Hemen

Detaylı

TÜBERKÜLOZ EP DEM YOLOJ S

TÜBERKÜLOZ EP DEM YOLOJ S .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Eriflkin ve Çocukta Tüberküloz Sempozyumu 30 Nisan 1999, stanbul, s. 9-13 Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

VİRAL MENİNGOENSEFALİT ŞÜPHELİ HASTALARDA HERPES SİMPLEKS VİRUSUNUN MOLEKÜLER VE SEROLOJİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI

VİRAL MENİNGOENSEFALİT ŞÜPHELİ HASTALARDA HERPES SİMPLEKS VİRUSUNUN MOLEKÜLER VE SEROLOJİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2008; 42: 421-428 VİRAL MENİNGOENSEFALİT ŞÜPHELİ HASTALARDA HERPES SİMPLEKS VİRUSUNUN MOLEKÜLER VE SEROLOJİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI INVESTIGATION OF HERPES

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

TÜBERKÜLOZ TANISINDA YEN B R MMUNOLOJ K TEST (QUANTIFERON)

TÜBERKÜLOZ TANISINDA YEN B R MMUNOLOJ K TEST (QUANTIFERON) TÜBERKÜLOZ TANISINDA YEN B R MMUNOLOJ K TEST (QUANTIFERON) Tüberküloz bütün yafl gruplar nda görülen ve tüm sistemleri tutabilen bir hastal kt r. Tüberküloz prevalans n n yüksek oldu u toplumlarda genellikle

Detaylı

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler

Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek. Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sizinle araştırmalar bir adım daha ileriye gidecek Hastalara ait veri ve tahlillerin kullanılması hakkında bilgiler Sayın hast, Hastalıkların teşhisi ve tedavisinde son on yılda çok büyük gelişmeler kaydedildi.

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

TÜRK ECZACILARI TEMEL ULUSAL YETKİNLİK ÇERÇEVESİ*

TÜRK ECZACILARI TEMEL ULUSAL YETKİNLİK ÇERÇEVESİ* TÜRK ECZACILARI TEMEL ULUSAL YETKİNLİK ÇERÇEVESİ* *Bu çerçevede, FIP Eğitim girişimleri Çalışma Grubu nun koordinatörlüğünde hazırlanan Küresel Yetkinlik Çerçevesi nden yararlanılarak Türk Eczacıları için,

Detaylı

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ, 2010 Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler Dr.Canan Yücesan Ankara Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Akış Sitokinler ve depresyon Duygudurum bozukluklarının

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini),

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini), 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI Doç.Dr.Mitat KOZ Fiziksel Uygunluk Test Sonuçları Klinik Egzersiz Test Sonuçları Fiziksel Uygunluk Test Sonuçlarının Yorumlanması Bireyler arası karşılaştırmalar

Detaylı

Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196. 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL

Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196. 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL I Doç.Dr. Faz l GÜLER T E M E L STAT ST K II Yay n No : 1700 flletme-ekonomi Dizisi : 196 1. Bask Ocak 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-594 - 3 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00 Müşteri : Kozyatağı Mahallesi Sarı Kanarya Sok. No: 14 K2 Plaza Kat: 11 Kadıköy 34742 İstanbul Türkiye Konu : Seçilen Yakıt Özelliklerin Belirlenmesi için Dizel Yakıtlara İlişkin Testlerin, Doğrulanması

Detaylı

Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri. Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D

Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri. Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D Mikrobiyolojide Moleküler Tanı Yöntemleri Dr.Tuncer ÖZEKİNCİ Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D 1 Enfeksiyonun Özgül Laboratuvar Tanısı Mikroorganizmanın üretilmesi Mikroorganizmaya

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

HAVA KİRLİLİĞİ VE ÇOCUKLARDA SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI. Dr. Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

HAVA KİRLİLİĞİ VE ÇOCUKLARDA SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI. Dr. Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı HAVA KİRLİLİĞİ VE ÇOCUKLARDA SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Dr. Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Hava kirliliğinin kaynakları Solunum yolu enfeksiyonları ile ilişkili

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama

GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM. 1. Açıklama GEKA NİHAİ RAPOR TEKNİK BÖLÜM 1. Açıklama 1.1.Proje Ortaklarının Adları: Uzman Klinik Psikolog Özge Yaren YAVUZ ERDAN, Uzman Klinik Psikolog Elvan DEMİRBAĞ, Uzman Klinik Psikolog Nilay KONDUZ 1.2.Nihai

Detaylı

İçindekiler. 2. Zaman Verilerinin Belirlenmesi 47

İçindekiler. 2. Zaman Verilerinin Belirlenmesi 47 İçindekiler 1. Süreç Verileri Yönetimine Giriş 1 1 Giriş 3 2 Temel Bilgiler 5 2.1 Refa ya göre süreç yönelimli zaman verileri yönetimi anlayışı 5 2.2 Standart süreçte veriler 8 2.2.1 Yönetim verileri 9

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MEDOTİLİN 1000 mg/4ml İ.M./İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde: Her bir ampul 1000 mg Kolin alfoskerat a

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

Ensefalitlerde Akılcı Antiviral Kullanımı

Ensefalitlerde Akılcı Antiviral Kullanımı Ensefalitlerde Akılcı Antiviral Kullanımı Prof. Dr. Hakan Erdem GATA Enf.Hast ve Kl.Mik.A.D. 1. Risk analizi 2. Klinik tablo 3. Mikrobiyolojik tanı 4. Radyolojik tanı 5. EEG 6. Sürecin yönetimi, akış şeması

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı