Beyin Omurilik S v s Analizinde Güncel Yaklafl mlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Beyin Omurilik S v s Analizinde Güncel Yaklafl mlar"

Transkript

1 28 Derleme / Review Beyin Omurilik S v s Analizinde Güncel Yaklafl mlar Current Approaches in Cerebrospinal Fluid (CSF) Analysis Bar fl TOPÇULAR, Nejla Sözer TOPÇULAR, Gülflen Akman DEM R, Axel REGEN TER* stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Nöroloji Anabilim Dal, stanbul, Türkiye *Basel Üniversitesi T p Fakültesi Nöroloji-Protein ve Likor Laboratuvar, Basel, sviçre ÖZET 1986 y l nda Amerikan Hekimler Okulu Sa l k ve Toplum Politikalar Komitesi (Health and Public Policy Commitee of American College of Physicians), beyin omurilik s v s (BOS) analizlerini nörolojik tan n n anahtar olarak belirtmifltir. Her ne kadar nöro-görüntülemede geçti imiz y llar içinde büyük geliflmeler olduysa da, BOS analizleri halen nörolojik hastal klar n tan s nda anahtar rol oynamaktad r. Bu nedenle, hekimlerin, özellikle de nörologlar n BOS analizleri ve bu analizlerden elde edilen veriler hakk nda bilgi sahibi olmalar önemlidir. Bu makalede, BOS analiz protokolleri k saca tart fl lmakta ve BOS analizinin temel özellikleri ile BOS analizi rapor formatlar ve hastal klarla iliflkili veri paternlerinden bahsedilmektedir. (Nöropsikiyatri Arflivi 2007; 44: 28-33) Anahtar Kelimeler: Beyin omurilik s v s, immunglobulinler, beyin proteinleri, nörolojik hastal klar SUMMARY In 1986 the Health and Public Policy Commitee of American College of Physicians announced cerebrospinal fluid (CSF) analysis as the mainstays of neurological diagnosis. Although there has been great improvements in neuroimaging, CSF analysis still holds a key role in the diagnosis of neurological diseases. Therefore it is important for the practicing physician, especially the neurologist to have the knowledge of CSF analysis and data derived from these analysis. In this paper, CSF analysis protocols are briefly described and basic features of CSF analysis as well as CSF data report formats and disease-related data patterns are discussed. () Key words: Cerebrospinal fluid; CSF immunglobulins; brain proteins in CSF; neurological diseases 1. Girifl Son y llarda nöro-görüntüleme tekniklerinde büyük geliflmeler olmufltur (1,2,3); bu durum, beyin omurilik s v s (BOS) analizlerinin nörolojik tan da halen anahtar bir role sahip olup olmad klar sorusunu gündeme getirmifltir. Kan-BOS bariyeri hakk nda yeni fizyolojik ve biofiziksel anlay fl m z (4) ve nöroimmunoloji konusundaki geliflmeler albumin ve immunglobulinlerin hastal klarla ilgili paternlerinin anlafl lmas n sa lam flt r (5). ntratekal spesifik antikorlar n sentezinin incelenmesi ile ilgili metodolojik geliflmeler ve beyin kaynakl proteinlerin BOS ve serumda güvenilir flekilde tayinine imkan veren geliflmeler (6,7), BOS analizlerinin klinik de erini artt rm flt r. Bu geliflmeler aras nda oligoklonal IgG tespit protokolleri (8) ve BOS da spesifik organizmalar n ve kanda beyin kaynakl proteinlerin tayini için polimeraz zincir reaksiyonunun ( polimerase chain reaction -PCR) kullan ma girmesi de yer almaktad r. Ayr ca BOS analizleri için kullan labilen on-line nefelometri yaz l mlar ve test sonuçlar n yorumlayarak sunan analiz de erlendirme yaz l mlar da unutulmamal d r (9). Günümüzde BOS analiz raporlar na immunglobulin yan tlar n n grafiksel sunumunun integrasyonu genifl kabul görmektedir. BOS veri paternlerinin klinik bilgi yoklu unda kesin tan sunmas mümkün olmasa da, tek parametre analizlerinin aksine, patern analizleri analizler için sensitif kontroller sa lamakta, ileri incelemeler için fikir verebilmekte ve ay r c tan ve prognoz konusunda yard mc olmaktad r (5). Bu makalenin amac klinikle iliflkili BOS analizleri hakk nda genel bir bilgi sunmakt r. 2. BOS Analizleri protololü BOS analizleri sistemik bir yaklafl m ile acil, rutin ve ileri inceleme programlar olarak s n fland r labilir. Acil program Acil programda BOS un görsel inspeksiyonu, total protein, al- Yaz flma Adresi: Dr. Bar fl Topçular, stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Nöroloji Anabilim Dal, stanbul, Türkiye

2 Nöropsikiyatri Arflivi 2007; 44: Beyin-Omurilik S v s Analizinde Güncel Yaklafl mlar 29 bumin, glukoz ve laktat analizleri ile total ve diferansiyel hücre say m yer almaktad r. Rutin Program: Bu program fiekil 1 de sunulmufl olan raporda görülmekte olan incelemeleri içermektedir. 1. nspeksiyon ile BOS un makroskopik karakteristikleri: berrak, bulan k, kan içerikli, ksantrokromik. 2. Total hücre say m ve hücre tiplendirmesi 3. BOS ve serumda glukoz veya BOS laktat düzeyi 4. BOS ve serumda total protein ve albumin 5. BOS ve serumda IgG, IgA ve IgM 6. Oligoklonal bant incelemesi fiekil 1. Basel Üniversitesi BOS Raporu Format. Rapor Alzheimer öntan s olan bir hastada rutin incelemelerin yan s ra bio-belirteç incelemelerini de sunmaktad r.

3 30 Beyin-Omurilik S v s Analizinde Güncel Yaklafl mlar Nöropsikiyatri Arflivi 2007; 44: Gere inde Varicella-Zoster, Herpes simpleks, HIV, CMV, toksoplazma, Borrelia burgdorferii, Treponema pallidum için spesifik antikorlar n indeksleri leri nceleme Program leri inceleme program nadir kullan lan ancak uygun klinik tablolarda faydal bilgiler verebilecek parametreleri içermektedir. 1. HSV, tüberküloz, f rsatç infeksiyonlar için PCR 2. Karsinoembriyonik antijen gibi tümör belirteçleri 3. Hipoksik serebral hasar için S100b, demans ay r c tan s için tau ve β-amiloid 1-42 ve Creutzfeld-Jacob hastal için protein gibi beyin kaynakl proteinler 4. BOS/nazal sekresyon ayr m için beta-trace protein 5. Sarkoidoz tan s için BOS da anjiotensin dönüfltürücü ( converting ) enzim gibi BOS Fizyolojisi ve Patofizyolojisi 3.1. Kan-BOS Bariyeri ve BOS Ak m Kan-BOS bariyeri terimi proteinlerin lomber subaraknoid aral ktaki BOS da son konsantrasyonlar n etkileyen tüm faktörleri ifade etmektedir ki bunlar içinde kan beyin bariyeri, ak fl boyunca BOS a olan diffüzyon ve BOS ak m h z en önemlileridir (4,5,6). Kan beyin bariyeri, beyin kapillerleri ile kandan BOS a protein difüzyonunun morfolojik s n rlanmas n ifade etmektedir. Pasif difüzyon (moleküler difüzyon) kan proteinleri için kandan BOS a geçiflte temel yolakt r (6,7,10). Difüzyon yasalar na göre, IgM gibi büyük moleküllerin geçifli daha yavaflt r ve bu durum albumin gibi daha küçük moleküllere k yasla daha düflük bir kan-bos konsantrasyon oran na neden olmaktad r. Kan kaynakl proteinlerin serum konsantrasyonlar n n art fl genellikle artm fl BOS konsantrasyonu ile sonuçlanmaktad r. Ancak denge halinde belli bir proteinin serum ve BOS konsantrasyonlar aras nda gradyan sabit kalmaktad r. Bu nedenle, BOS/serum konsantrasyon katsay lar, kan konsantrasyonlar ndan ba ms zd r ve kan konsantrasyondaki de iflikliklerden kaynaklanan BOS de eri de iflikliklerini göstermekte kullan labilir. BOS ak m h z (BOS deviri) moleküllerin konsantrasyonlar n düzenler, örne in çeflitli nörolojik hastal klara ba l geliflen BOS ak fl h z ndaki azalmalar serum protein konsantrasyonlar nda artmaya neden olur. Albumin kandan kaynakland için, BOS albumin konsantrasyonundaki art fllar n kan-bos bariyeri disfonksiyonundan kaynakland söylenebilir. Albumin BOS/serum konsantrasyonu oran (QAlb) BOS ak fl h z n da içine alan iyi bir kan-bos bariyer fonksiyonu belirtecidir ve bu amaçla kullan m genel kabul görmektedir (5). BOS ak fl nda çeflitli nedenlerle azalma ortaya ç kabilir ve genel olarak BOS ta patolojik protein art fl kan-bos bariyeri ve/veya intratekal sentez art fl na ba l olabilir. IgG oran n albumin oran na k yaslamak bu durumlar aras nda ayr m yapmak için etkili bir yöntemdir. BOS un subaraknoid bofllukta ak fl s ras nda serum proteinleri devaml olarak BOS a s zarlar ve bu kan kaynakl proteinlerin ventriküler ve lomber BOS konsantrasyonlar aras ndaki fark n art fl na neden olur (5). Buna rostro-kaudal konsantrasyon gradyan denilmektedir. ntratekal protein sentezini de erlendirmek için, immunglobulinler için BOS/serum oran n (QIg) karfl laflt rmak için IgG indeksi (11) ve Tourtelotte IgG sentez h z (12) gibi çeflitli yaklafl mlar kullan lm flt r. Ancak, albumin ve immunglobulin oranlar aras ndaki iliflki lineer de ildir ve bu nedenle hiperbolik diskriminasyon düzeyleri olan grafikler kullanmak daha uygundur. Reibergramlar (Reiber grafikleri) (5,13) bunun genel kabul gören bir örne idir ve fiekil 2 de sunulmufltur BOS da Beyin-Proteinleri BOS proteinlerinin yaklafl k %20 si beyin kaynakl d r, ancak bunlardan çok az beyin için spesifiktir. BOS konsantrasyonlar genel olarak beyin kaynakl ve kan kaynakl fraksiyonlardan oluflmaktad r. A rl kl olarak beyin-kaynakl proteinler seruma k yasla daha yüksek BOS konsantrasyonlar na sahiptirler ve bu BOS tan seruma d flar ak fla neden olur. Beyin kaynakl proteinler BOS dolan m h z na göre (BOS/serum albumin konsantrasyon oranlar fleklinde, Qalb) üç grupta toplanabilirler: Nöral orijinli proteinler, gliyal orijinli proteinler ve primer leptomeningeal orijinli proteinler (5,7). Nöral ve gliyal proteinler BOS a özellikle ventriküler ve sisternal boflluklarda girerler ve ventriküler BOS ile lomber BOS konsantrasyonlar aras nda azalma sergilerler. Patolojik durumlarda lomber BOS konsantrasyonlar sabit kal r. Ancak, primer leptomeningeal orijinli proteinler, normal ventriküler BOS ile lomber BOS aras nda art fl gösterirler ve patolojik durumlarda lomber BOS konsantrasyonunda art fl görülür. Verileri yorumlarken spesifik proteinler için özgün konsantrasyon e ilimlerini göz ard etmek yanl fl sonuçlara var lmas na neden olabilir Nöroimmunoloji BOS taki intratekal antikor sentezi perivasküler alandaki, lokal olarak olgunlafl p prolifere olan B-lenfositlerden kaynaklanmaktad r (14). nfeksiyonu olan hastalarda serumda IgM den IgG ye dönüflüm iyi bilinen bir fenomendir ancak bu BOS ta söz konusu de ildir ve BOS taki ilk IgG/IgA/IgM yan t paterni çeflitli patolojiler ile iliflkilidir (5,15,16). BOS inflamasyonunda, beyin kaynakl antikorlar BOS taki antikorlar n büyük bölümünü oluflturmaktad r. Bu antikorlar n serumdan BOS a transferinin azl ile iliflkilidir. Akut inflamasyon s ras nda serum IgG konsantrasyonlar sadece yüzde bir kaç puan artarken, intratekal sentezlenmifl IgG formlar BOS taki total IgG nin %90 dan fazlas n oluflturur. BOS ta oligoklonal bant incelemesinin alt nda yatan mant k da budur. ntratekal IgG sentezinin daima aktif hastal k süreci anlam na gelmedi i, MSS de akut inflamasyonu veya geçirilmifl infeksiyon veya kronik oto-immun hastal a ba l intratekal antikor sentezini yans - tabilece i ak lda tutulmal d r (5,16). 4. BOS Verilerinin De erlendirilmesi ve Yorumlanmas BOS verilerinin tek bir raporda toplanarak sunulmas, tabloyu bir bütün olarak görmeyi sa laman n yan s ra hastal klarla iliflkili paternlerin saptanmas n ve ileri inceleme gerektiren alanlar n görülmesini sa lamaktad r. fiekil 1 Basel Üniversitesi BOS laboratuar, BOS raporu örne ini göstermektedir. Bu laboratuar raporu format, protein analiz-

4 Nöropsikiyatri Arflivi 2007; 44: Beyin-Omurilik S v s Analizinde Güncel Yaklafl mlar 31 fiekil 1. Reibergramlar. fiekil Reiber hiperbolik grafikleri ile IgG, IgA, IgM için BOS/serum oran diagramlar n göstermektedir(5). Grafik üst ve alt limitler için hiperbolik diskriminasyon çizgileri ile birlikte yaflla iliflkil vertikal limitler sunmaktad r leri için yaz l mlar ve ayr ca verilerin yorumlanmas yapabilen analiz de erlendirme yaz l mlar ile desteklenmektedir. BOS raporu çeflitli parçalar halinde düzenlenmifltir: 1. Yönlendiren klinisyen taraf ndan sa land flekilde klinik bilgiler 2. BOS un makroskopik özellikleri 3. Sitoloji 4. BOS ve serumda glukoz (veya BOS laktat düzeyi) 5. Protein analizleri 6. Oran (QIgG/QAlb) diagramlar n n grafiksel de erlendirmesi 7. mmunglobulin yan t paternleri 8. zo-elektrik fokuslama ve immunfiksasyon ile oligoklonal IgG incelemesi (Oligoklonal bantlar) 9. Antikor indeksi 10. Spesifik endikasyonlar için BOS belirteçleri (tümörler, hipoksik-iskemik serebral hasar veya demans ay r c tan s gibi) 11. Referans aral klar na göre de erlendirmeler 12. Analizler ve ay r c tan lar fl nda de erlendirmeler ile ilgili yorumlar 4.1. Kan-BOS Bariyeri BOS/serum konsantrasyonu, Q, örne in albumin için BOS Alb/serum Alb=QAlb, bariyer disfonksiyonu için yüksek duyarl l a sahiptir (17). Bu parametrenin duyarl l serum ve BOS örneklerinin ayn testte birlikte incelenmesi durumunda daha da artmaktad r. QAlb referans aral n n yafl yan s ra ventrikülo-lumber BOS protein konsantrasyon gradyan na göre de iflti i ak lda tutulmal d r. Qalb ay r c tan için duyarl veya özgül bir araç de ildir ancak aktif süreçleri gösteren son derece önemli bir belirteçtir Ig Verileri ve Oran Diagramlar (Reibergramlar) Intratekal immunglobulin sentezinin en güvenilir flekilde hiperbolik diskriminasyon fonksiyonu ile de erlendirilebilece i Reiber taraf ndan 4300 olguluk bir seride gösterilmifltir (5). Bu serinin verilerinden türetilen ve yarat c lar na atfen Reibergramlar (fiekil 2) olarak adland r lan bu grafikler Ig alt s n f de- erlendirmeleri için uniform ve güvenilir bir temel sunmaktad rlar. Bu grafiklerdeki hiperbolik diskriminasyon hatt Tourtelotte formülü veya Ig indeksine k yasla daha yüksek duyarl l k ve özgüllük sunmaktad r, özellikle de artm fl QAlb varl - nda. Bunun sonucu olarak Reibergramlar n BOS veri de- erlendirmesine integrasyonu BOS ta IgG konsantrasyonu art fl bulunan olgularda, bu art fl n artm fl intratekal sentez art fl veya serumdan BOS a transfer art fl na ya da her ikisine de mi ba l oldu unun ayr m n n daha iyi yap labilmesini sa lamaktad r. Diagramlar ayr ca bariyer disfonksiyonunun efllik etti i veya etmedi i intratekal IgG sentezinin saptanmas na da yard mc olmaktad r Oligoklonal Bantlar (Oligoklonal IgG) BOS ta oligoklonal bantlar n saptanmas multipl skleroz (MS) tan s yan s ra inflamatuar süreçlerde IgG sentezini göstermede de büyük önem tafl maktad r(18). BOS ta oligoklonal bantlar n tayini için en s k kullan lan metot izoelektrik fokuslama (IEF) ile immunfiksasyon (IF)dur (5,18,19). International Concensus for detection of oligoclonal IgG raporunda (18) BOS ve serum çiftleri analizlerinde befl sonuç paterni önerilmifltir:

5 32 Beyin-Omurilik S v s Analizinde Güncel Yaklafl mlar Nöropsikiyatri Arflivi 2007; 44: Patern 1: Normal Patern 2: BOS a s n rl oligoklonal bantlar Patern 3: BOS a s n rl oligoklonal bantlar n yan s ra BOS ve serumda efl bantlar Patern 4: Serum ve BOS da efl oligoklonal bantlar (ayna paterni) Patern 5: BOS ve Serumda monoklonal bantlar Patern 2 ve 3 multipl skleroz gibi inflamatuar nörolojik hastal klar için tipik iken, patern 4 sistemik inflamatuar yan t, patern 5 ise gamapatilerde görülen monoklonal sentezi iflaret etmektedir. Yak n zamanda, multipl skleroz tan s nda BOS analizleri ile ilgili yeni bir konsensus raporu sunulmufltur (19) Antikor ndeksi Antikor indeksi BOS da beyin kaynakl spesifik bir antikor fraksiyonunu saptamay hedeflemektedir (16, 20). Bu spesifik antikorun BOS/serum oran n n (Qspes) total BOS/serum immunglobulin G oran na (QIgG) bölümüdür, yani AI=Qspesc / QIgG. Teorik olarak, IA için normal sonuç 1.0 olmal d r, ancak metolodolojik faktörler nedeniyle aras ndaki de erler normal s n rlar içinde kabul edilmektedirler ve 1.4 üzerindeki de erler patolojik olarak kabul edilmektedir (13,21). AI de erinin relatif bir de er oldu u ve BOS veya serumdaki mutlak de eri yans tmad unutulmamal d r. Farkl organizmalar için benzer AI de erlerinin varl halinde konsantrasyonlar n karfl laflt r lmas etken ajan saptamakta yard mc olabilir (5) Mikroorganizmalar n BOS ta Tayini Merkezi sinir sistemi infeksiyonu flüphesi lomber ponksiyon ve BOS incelemesi için önemli ve s k bir endikasyondur (22). Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) metodundaki geliflmeler belirli organizmalar için spesifik nükleik asitlerin tayinini mümkün k lm flt r ve böylece antikor yan t n n geliflmesinden önce belirli mikroorganizmalar ile geliflen MSS infeksiyonlar n n erken ve h zl tan imkan do mufltur (23,24). Günümüzde PCR, MSS infeksiyonlar n n etkeninin belirlenmesinde kullan m kolay, yüksek duyarl l k ve özgüllü e sahip, h zl ve erken tan sa layabilen bir metoddur BOS Hücreleri Total BOS hücre say m di er analizlerden elde edilen verilern yorumlanmas na yard mc olman n yan s ra akut inflamasyonu gösteren önemli bir parametredir. Normal lökosit de eri BOS için 0-4 lökosit/µl dir. Yüksek eritrosit de erleri, kanama veya travmatik ponksiyon ile iliflkili olabilir (25). Böyle durumlarda her 1000 eritrosit/µl için say lan de- erden 1 lökosit/µl ç kar larak gerçek lökosit say s belirlenebilir. Diferansiyel hücre say m inflamasyon tipinin saptanmas ve ay r c tan için ek bilgiler sunar (örne in viral infeksiyon ile bakteriyal infeksiyon ayr m ). Lomber ponksiyon ve BOS analizinin zamanlamas diferansyel hücre paterninin yorumlanmas n etkiler, örne in Herpes simpleks virusü ensefalitinde çok erken dönemde görülebilen nötrofilik reaksiyon, ilerleyen günler içinde lenfositik bir immun yan ta dönüflür. Tümör hücreleri de BOS da saptanabilir (26). BOS hücrelerinin floresans aktivasyonlu hücre ayr m (fluorescense activated cell sorting [FACS]) analizi günümüzde rutinde özellikle hematolojik maligniteler haricinde nadiren kullan lmakla beraber, araflt rma amac yla s k kullan ma sahiptir (27). 5. BOS ta Hastal kla liflkili Paternler BOS analizlerini tek bir raporda sunman n önemli bir avantaj hastal kla iliflkili paternlerin saptanabilmesini mümkün k lmas - d r. Örne in, Alzheimer hastal olan bir hastada analizler muhtemelen normal hüre say m, negatif izoelektrik fokuslama ve normal Qalb ve Ig alt s n f yan tlar ve incelenmesi halinde artm fl total tau ve fosforile tau düzeyleri ile azalm fl β-amiloid düzeylerini gösterirken (28), bakteriyel menenjitli bir hastada incelemeler artm fl albumin oran, artm fl lökosit say m ile beraber nötrofilik reaksiyon ve artm fl laktat düzeylerini gösterecektir (29). IgA ve IgM analizleri IgG analizleri ile beraber büyük klinik anlaml l a sahiptirler. Ancak, Ig paternlerinin spesifikli i, komplementer analizler ile daha da artmaktad r. Klinik bilgiler, özellikle ay r c tan lar n netli i analizlerin özgüllü ünü ve klinik anlaml - l n artt rmaktad r. nflamatuar olmayan MSS hastal klar karakteristik olarak hümoral yan t n görülmedi i bir BOS paterni sergilerler. Nörodejeneratif hastal klarda, genellikle oligoklonal bantlar bulunmaz. Belirli nörodejeneratif hastal klar, tümörler ve inmede beyin kaynakl proteinler ayr ca ek bilgi sa layabilir; örne in S100b düzeyi hipoksik serebral hasar n fliddeti ile korelasyon gösterir (30). Her ne kadar s k kullan ma sahip olmasalar da, BOS ta CEA gibi tümör belirteçleri de erli bilgiler verebilir (31). Günümüzde BOS bio-belirteçleri (biomarker) ile ilgili büyük çaba sarfedilmektedir. Her ne kadar henüz rutin kullan ma girmemifl olsalar da, çeflitli belirteçler ve belirteçlerle ilgili çal flmalardan elde edilen bilgiler fl nda gelifltirilen belirteç paternleri son derece umut vericidir. Alzheimer hastal n, biobelirteç konusunda büyük çaba sarfedilen ve yüz güldüren sonuçlar n al nd bir örnek olarak gösterebiliriz (32). Yak n zamanda çeflitli yazarlar BOS da total tau ve fosforile tau ile birlikte β-amiloid düzeylerinin incelenmesinin Alzheimer ay r c tan s nda ve de erken tan s nda son derece duyarl ve özgün oldu unu bildirmifllerdir (28,33). 6. Sonuç Her ne kadar son y llar içinde nörolojik hastal klar için görüntüleme tekniklerinde büyük geliflmeler olduysa da, BOS analizleri hala radyolojik ve elektrofizyolojik incelemelerinin veremedi i ve klinik olarak çok anlam tafl yan bilgiler sa layabilmektedir. PCR gibi yöntemlerdeki geliflmeler, nöroimmunoloji ve kan-bos bariyeri konusundaki bilgilerin art fl, ve entegre BOS raporu anlay fl ile birlikte hastal kla iliflkili paternlerin kullan ma girmesi ile BOS analizlerinin önemi ve klinik yararl l daha da artm flt r. Bio-belirteç araflt rmalar ndaki geliflmelerin yan s ra hastal kla iliflkili paternlere dair bilgilerin artmas BOS analizlerinin önemini ve anlaml l n zaman içinde daha da artt racakt r. Teflekkür Yazarlar katk lar ndan dolay Göttingen Üniversitesi Nörokimya Laboratuar ndan Prof. Hansotto Reiber e teflekkür ederler.

6 Nöropsikiyatri Arflivi 2007; 44: Beyin-Omurilik S v s Analizinde Güncel Yaklafl mlar 33 Kaynaklar 1. Tanenbaum LN. Clinical 3T MR imaging: mastering the challenges. Magn Reson Imaging Clin N Am. 2006; 14: Prince MR, Meaney JF. Expanding role of MR angiography in clinical practice. 2006; 16: B Sundgren PC, Dong Q, Gomez-Hassan D, et al. Diffusion tensor imaging of the brain: review of clinical applications. 2004; 46: Reiber H. Flow rate of cerebrospinal fluid(csf)- a concept common to normal normal blood-csf barrier and to dysfunction in neurological diseases. J Neurol Sci 1994; 122: Reiber H, Peter JB. Cerebrospinal fluid analysis: disease related patterns and evaluation programs. J Neurol Sci 2001; 184: Reiber H. CSF flow- Its influence on CSF concentration of brain-derived and blood-derived proteins. In: Teelken A, Korf J, editors, Neurochemistry, New York: Plenum, 1997, pp Reiber H. Dynamics of brain proteins in cerebrospinal fluid. Clin Chim Acta 2001; 310: Keir G, Luxton RW, Thompson EJ. Isoelectric focusing of cerebrospinal fluid immunoglobulin G: an annotated update. Ann Clin Biochem 1990; 27: Regeniter A, Steiger JU, Scholer A, et al. Windows to the ward: graphically oriented report forms. Presentation of complex, interrelated laboratory data for electrophoresis/immunofixation, cerebrospinal fluid, and urinary protein profiles. Clin Chem 2003; 49: Dorta-Contreras AJ, Reiber H. Molecular Diffusion/cerebrospinal fluid flow theory. Rev Neurol 2004; 39: Link H, Tibbling G. Principles of albumin and IgG disorders. Evaluation of IgG synthesis within the central nervous system in multiple sclerosis. Scand J Clin Lab Invest 1997: 37: Tourtellote WW. On cerebrospinal fluid immunglobulin-g (IgG) quotients in multiple sclerosis and other diseases. A review and a new formula to estimate the amount of IgG synthesized per day by the central nervous system. J Neurol Sci 1970; 10: Reiber H, Otto M, Trendelenburg C, Wormek A. Reporting cerebrospinal fluid data: knowledge base and interpretation software. Clin Chem Lab Med. 2001; 39: Meinl E, Krumbholz M, Hohlfeld R. B lineage cells in the inflammatry central nervous system environment: migration, maintenence, local antibody production, and therapeutic modulation. Ann Neurol. 2006; 59: Reiber H, Sindic CJM, Thompson EJ. Cerebrospinal fluid- clinical neurochemistry of neurological diseases, Heidelberg: Springer, Reiber. Evaluation of blood-csf barrier function and quantification of the humoral immune response within CNS. In: Thompson EJ, Trajano M, Livrea P, editors, CSF analysis in multiple sclerosis, Milan: Springer, 1996, pp Brettschneider J, Claus A, Kassubek J, et al. Isolated blood-cerebrospinal fluid barrier dysfunction: prevelance and associated diseases. J Neurol. 2005; 252: Andersson M, Alvarez-Cermeno J, Bernani G et al. Cerebrospinal fluid in the diagnosis of multiple sclerosis: A consensus report. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1994; 57: Freedman MS, Thompson EJ, Deisenahammer F et al. Arch Neurol 2005; 62: Felgenhauer K, Reiber H. The diagnostic significance of antibody spesificity indices in multiple sclerosis and herpes virus induced diseases of nervous system. Clin Invest 1992; 70: Peter JB, Bowman RL. Intra-blood-brain-barrier synthesis of IgG: comparison of IgG synthesis formulae in a computer model and in consecutive specimens. Neurology 1992; 42: Lawrence RH. The role of lumbar puncture as a diagnostic tool in Crit Care Resusc 2005; 7 : Debiasi RL, Tyler KL. Molecular methods for diagnosis of viral encephalitis. Clin Microbiol Rev 2004; 17: Peter JB. Use and interpretation of laboratory tests in neurology, 4th ed, Santa Monica, CA: Specialty Laboratories, Shah KH, Edlow JA. Distinguishing traumatic lumbar puncture from true subarachnoid hemorrage. J Emerg Med. 2002; 23: Schumann GB, Crisman LG. Cerebrospinal fluid cytopathology. Clin Lab Med 1985; 5: Avent J. Flow cytometry in body fluids analysis. Clin Lab Med. 1985; 5: Formichi P, Battisti C, Radi E, Federico A. Cerebrospinal fluid tau, A beta, and phosphorilated tau protein for the diagnosis of Alzheimer disease. J Cell Physiol 2006; 208: Overturf GD. Defining bacterial meningitis and other infections of the central nervous system. Pediatr Crit Care Med. 2005; 6(3 suppl): S Kleine TO, Benes L, Zofel P. Studies of the brain specificity of s100b and neuron-specific enolase (NSE) in blood serum and acute care patients. Brain Res Bull. 2003; 61: Kosmas C, Tsavaris NB, Soukouli G, et al. Changes of cerebrospinal fluid tumor marker levels may predict response to treatment and survival of carinomatous meningitis in patients with advanced brest cancer. Med Oncol. 2005; 22: Wiltfang J, Lewczuk P, Reiderer P, et al. Consensus paper on the WFSBP Task Force on Biological Markers of Dementia: the role of CSF and blood analysis in the early detection and differential diagnosis of dementia. World J Biol Psychiatry. 2005; 6: Wallin AK, Blennow K, Andreasen N, Minthon L. CSF biomarkers for Alzheimer s Disease: levels of beta-amyloid, tau, phosphorilated tau relate to clinical symptoms and survival. Dement Geriatr Cogn Disord. 2006; 21:

ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER

ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER ANT NÖTROF L S TOPLAZM K ANT KOR (ANCA) POZ T F VASKÜL TLER RAED DERG S (2009/1; 1-14) Prof. Dr. Gökhan KESER Ege Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar Anabilim Dal, Romatoloji Bilim Dal, zmir Anti-Nötrofil

Detaylı

MANTAR NFEKS YONLARI Behice KURTARAN*

MANTAR NFEKS YONLARI Behice KURTARAN* MANTAR NFEKS YONLARI Behice KURTARAN* Mantarlar n Genel Özellikleri Mantarlar mikrobiyolojik özelliklerine ve oluflturduklar klinik infeksiyon tablolar na göre farkl bafll klar alt nda incelenebilen genifl

Detaylı

ENFEKS YON GÖSTERGES OLARAK AKUT FAZ REAKTANLARI: C-REAKT F PROTE N (CRP) VE SERUM AM LO D A (SAA)

ENFEKS YON GÖSTERGES OLARAK AKUT FAZ REAKTANLARI: C-REAKT F PROTE N (CRP) VE SERUM AM LO D A (SAA) ENFEKS YON GÖSTERGES OLARAK AKUT FAZ REAKTANLARI: C-REAKT F PROTE N (CRP) VE SERUM AM LO D A (SAA) Ayfle BATIREL 1, Serap GENÇER 1, Serdar ÖZER 1 AKUT FAZ YANITI Akut faz yan t (AFY) doku hasar, enfeksiyon

Detaylı

Enfeksiyondan korunma ve immün sistem

Enfeksiyondan korunma ve immün sistem Derleme / Review J Med Updates 2012;2(1):31-42 doi:10.2399/jmu.2012001006 Enfeksiyondan korunma ve immün sistem Immune system and protection from infections Murat Songu, Hüseyin Kat lm fl Katip Çelebi

Detaylı

Postinfeksiyöz Sekeller ve Sendromlar Prof. Dr. Firdevs AKTAfi Gazi Üniversitesi T p Fakültesi nfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal, Ankara nfeksiyon hastal klar n n patogenezinde

Detaylı

SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S

SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S C LT: 23, SAYI: 2, Haziran 2007 Editör (Editor-in-Chief) Nazmi ZENG N Editör Yard mc lar (Associate Editors) Mustafa fiah N Bedri ÖZER smail RE SL Zekeriya TOSUN statistik

Detaylı

Bafl Dönmesi ve Anksiyete liflkisi: Yeni Klinik Sendromlar

Bafl Dönmesi ve Anksiyete liflkisi: Yeni Klinik Sendromlar 66 Derleme / Review Bafl Dönmesi ve Anksiyete liflkisi: Yeni Klinik Sendromlar Relationship Between Dizziness and Anxiety: New Clinical Syndromes Elif ONUR, Tunç ALKIN Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi

Detaylı

Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m

Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m Klimik Dergisi Cilt 21, Özel Say 2, 2008, s: 3-10 3 Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m Selda Say n-kutlu 1, smail

Detaylı

Cilt 20 Say 2 A ustos 2012

Cilt 20 Say 2 A ustos 2012 www.perinataldergi.com Cilt 20 Say 2 A ustos 202 Editörler Cihat fien stanbul, Türkiye Murat Yayla stanbul, Türkiye Dan flma Kurulu Abdallah Adra, Beyrut, Lübnan Arif Akflit, Eskiflehir, Türkiye Aris Antsaklis,

Detaylı

Çocukluk ça nda afl takvimi

Çocukluk ça nda afl takvimi 26 Derleme Review Özet Çocukluk ça nda afl takvimi Vaccination schedule in childhood Ege Üniversitesi T p Fakültesi, Çocuk Sa l ve Hastal klar Anabilim Dal, zmir, Türkiye Birinci basamak sa l k kurulufllar

Detaylı

TANI, PROGNOZ VE TEDAV DE KARD YAK BEL RTEÇLER

TANI, PROGNOZ VE TEDAV DE KARD YAK BEL RTEÇLER T Ü KAL TE S STEM BELGEL K - Q TSE-ISO-EN 9000 R R K YE DE LK LABORATU V A TANI, PROGNOZ VE TEDAV DE KARD YAK BEL RTEÇLER Kardiyovasküler hastal klar, geliflmifl ülkelerdeki erken yafl ölüm sebeplerinin

Detaylı

Rehabilitasyonda Yaflam Kalitesi

Rehabilitasyonda Yaflam Kalitesi Derleme / Review 23 Rehabilitasyonda Yaflam Kalitesi Quality of Life in Rehabilitation Ayfle A. KÜÇÜKDEVEC Ankara Üniversitesi T p Fakültesi Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal, Ankara Özet Summary

Detaylı

Ankilozan Spondilit Hastalar nda Psikiyatrik Belirtilerin Yetiyitimi ve Yaflam Kalitesi ile liflkileri

Ankilozan Spondilit Hastalar nda Psikiyatrik Belirtilerin Yetiyitimi ve Yaflam Kalitesi ile liflkileri Orijinal Araflt rma / Original Article 1 Ankilozan Spondilit Hastalar nda Psikiyatrik Belirtilerin Yetiyitimi ve Yaflam Kalitesi ile liflkileri Interactions Between Psychiatric Symptoms and Disability

Detaylı

114 Hacettepe T p Dergisi 2001; 32(2): 114-124

114 Hacettepe T p Dergisi 2001; 32(2): 114-124 Kuduz nsanl k tarihinin en eski hastal klar ndan birisi olan kuduz ile ilgili ilk bilgiler eski mezopotamya uygarl klar ndan Babiller döneminde, Eshnunna kanunlar içerisinde yer alm flt r. Yaklafl k 4000

Detaylı

HIV, HEPAT T B/C KO NFEKS YONLARI: EP DEM YOLOJ, KL N K VE TANI

HIV, HEPAT T B/C KO NFEKS YONLARI: EP DEM YOLOJ, KL N K VE TANI , HEPAT T B/C KO NFEKS YONLARI: EP DEM YOLOJ, KL N K VE TANI Prof. Dr. Bilgehan Aygen Erciyes Üniversitesi T p Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Anabilim Dal Özet Yüksek etkinlikli

Detaylı

Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Uzmanlar n n Nanoteknolojiden Beklentileri

Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Uzmanlar n n Nanoteknolojiden Beklentileri E itim / Education 13 Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Uzmanlar n n Nanoteknolojiden Beklentileri Nanotechnology: Future Directions From Physiatrists Perspective Haydar GÖK Ankara Üniversitesi T p Fakültesi,

Detaylı

Derleme/Review S. Sofuo lu, H. B. zgi, A. Asdemir. Kronik Yorgunluk mmün Disfonksiyon Sendromu Nedir? ABSTRACT:

Derleme/Review S. Sofuo lu, H. B. zgi, A. Asdemir. Kronik Yorgunluk mmün Disfonksiyon Sendromu Nedir? ABSTRACT: Derleme/Review S. Sofuo lu, H. B. zgi, A. Asdemir Kronik Yorgunluk mmün Disfonksiyon Sendromu Nedir? Seher Sofuo lu 1, Hasan Basri zgi 2, Akif Asdemir 3 ÖZET: Kronik yorgunluk immün disfonksiyon sendromu

Detaylı

Girifl. Viroloji. stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, Kad n Hastal klar ve Do um Anabilim Dal, stanbul, Türkiye

Girifl. Viroloji. stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, Kad n Hastal klar ve Do um Anabilim Dal, stanbul, Türkiye Ça r l Editör Invited Editor 1 Genital HPV enfeksiyonu ve koruyucu HPV afl lar Genital HPV infection and prophylactic HPV vaccines Macit Arvas, Altay Gezer, Onur Güralp stanbul Üniversitesi Cerrahpafla

Detaylı

PAP Smear ile Servikal Kanser Taramas SCREENING SERVICAL CANCER WITH PAP SMEAR. Key words: PAP smear, cervical cancer, screening

PAP Smear ile Servikal Kanser Taramas SCREENING SERVICAL CANCER WITH PAP SMEAR. Key words: PAP smear, cervical cancer, screening Türk Aile Hek Derg 2004; 8(3): 105-110 Sürekli T p E itimi PAP Smear ile Servikal Kanser Taramas SCREENING SERVICAL CANCER WITH PAP SMEAR Hüsnü Gökaslan 1, Elif Esra Uyar 2 Özet Serviks kanseri kad nlarda

Detaylı

Spastisite-Yetiflkin Hastaya Yaklafl m: Klinik, Elektrofizyolojik ve Biyomekanik De erlendirme

Spastisite-Yetiflkin Hastaya Yaklafl m: Klinik, Elektrofizyolojik ve Biyomekanik De erlendirme E itim / Education 45 Spastisite-Yetiflkin Hastaya Yaklafl m: Klinik, Elektrofizyolojik ve Biyomekanik De erlendirme Spasticity-Approach to the Adult Patient: Clinical, Electrophysiological and Biomechanical

Detaylı

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu European Heart Journal (2007) 28, 1598 1660 doi:10.1093/eurheartj/ehm161 ESC K lavuzlar ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu Avrupa Kardiyoloji Derne i ST Segment

Detaylı

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal Önsöz T p, bilim ve teknoloji üçgenindeki geliflmeler ve do um oranlar ndaki azalma, toplumlar n yafllanmas nda temel tafl oluflturmufltur. Özellikle kalp hastal klar ve inmeye ba l mortalitedeki düflüfl,

Detaylı

Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri

Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri Derleme Benign Prostat Hiperplazisi Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri Faruk Küçükdurmaz, Zarifcan Muradov, Atefl Kad o

Detaylı

TRAKYA ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES DERG S 2002;19(2):128-136 DERLEME. Manuel Terapi. Manual Therapy. Aral HAKGÜDER, Siranufl KOK NO

TRAKYA ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES DERG S 2002;19(2):128-136 DERLEME. Manuel Terapi. Manual Therapy. Aral HAKGÜDER, Siranufl KOK NO TRAKYA ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES DERG S 2002;19(2):128-136 DERLEME Manuel Terapi Manual Therapy Aral HAKGÜDER, Siranufl KOK NO Omurga ve ekstremite eklemlerindeki a r ve fonksiyon bozukluklar n n tedavisinde

Detaylı

fiükriye Akça Kalem *, Öge Öktem **, Haflmet A. Hana as ***, Murat Emre ****

fiükriye Akça Kalem *, Öge Öktem **, Haflmet A. Hana as ***, Murat Emre **** Nöropsikiyatri Arflivi, 2003; 40(1-2): 13-25 Alzheimer Hastal n De erlendirme Skalas -Kognitif Alt Skorunun (ADAS-cog) Betimsel statistik De erlerinin Bir Normal Eriflkin Türk Örnekleminde Saptanmas fiükriye

Detaylı

ÇEfi TL SERV KAL PATOLOJ YE SAH P KADINLARDA HUMAN PAP LLOMAV RUS (HPV) PREVALANSI VE F LOGENET K ANAL Z

ÇEfi TL SERV KAL PATOLOJ YE SAH P KADINLARDA HUMAN PAP LLOMAV RUS (HPV) PREVALANSI VE F LOGENET K ANAL Z ARAfiTIRMA (Clinical Investigation) ÇEfi TL SERV KAL PATOLOJ YE SAH P KADINLARDA HUMAN PAP LLOMAV RUS (HPV) PREVALANSI VE F LOGENET K ANAL Z Gülçin Alp AVCI 1,2, Gülendam BOZDAYI 1, Ça atay TAfiKIRAN 3,

Detaylı

Meme hastal klar na yaklafl m: Meme kanseri için risk de erlendirmesi ve tarama stratejileri

Meme hastal klar na yaklafl m: Meme kanseri için risk de erlendirmesi ve tarama stratejileri Türk Aile Hek Derg 2008; 12(1): 9-17 www.turkailehekderg.org STE CME doi:10.2399/tahd.08.009 Meme hastal klar na yaklafl m: Meme kanseri için risk de erlendirmesi ve tarama stratejileri Approach to common

Detaylı

Ege Üniversitesi Hastanesi nde pulmoner arteryel hipertansiyonlu hastalarla 7 y ll k deneyimimiz: Tek merkezin tan sal yaklafl m

Ege Üniversitesi Hastanesi nde pulmoner arteryel hipertansiyonlu hastalarla 7 y ll k deneyimimiz: Tek merkezin tan sal yaklafl m Orijinal Araflt rma Original Investigation 279 Ege Üniversitesi Hastanesi nde pulmoner arteryel hipertansiyonlu hastalarla 7 y ll k deneyimimiz: Tek merkezin tan sal yaklafl m Seven years of experience

Detaylı

www.turkailehekderg.org Acil koflullarda a r yönetimi ve analjezi uygulamalar Summary

www.turkailehekderg.org Acil koflullarda a r yönetimi ve analjezi uygulamalar Summary Türk Aile Hek Derg 2010; 14(2): 53-63 www.turkailehekderg.org STE CME doi:10.2399/tahd.10.053 Acil koflullarda a r yönetimi ve analjezi uygulamalar Management of pain and practice of analgesia in the emergency

Detaylı

Kronik Hepatit B ve Delta

Kronik Hepatit B ve Delta Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Hepato-Bilier Sistem ve Pankreas Hastal klar Sempozyum Dizisi No: 28 Ocak 2002; s. 67-78 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp

Detaylı