MESLEKİ YAŞAMDA BEDENSEL FAALİYET İLE KİTLE SPORU İLİŞKİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MESLEKİ YAŞAMDA BEDENSEL FAALİYET İLE KİTLE SPORU İLİŞKİSİ"

Transkript

1 Çimen,O., Cicioğlu, İ., Günay, M., Erkek ve Bayan Türk Genç Milli Masa Tenisçilerinin Fiziksel ve Fizyolojik Profilleri, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, II (1), 9, Fox,E. L., Bowers, R. W., Foss,M. L., (Çeviri, Cerit, M., ), Beden Eğitimi ve Sporun Fizyolojik Temelleri, Bağırgan Yayımevi, 290, Ankara, Hoare, DG., Predicting success in junior elite basketball players--the contribution of anthropometic and physiological attributes, Journal of Science and Medicine in Sport, Sports Medicine Australia, december; 3 (4): , Kalkavan, A., Çocuklarda Beceri Öğrenimi Ders Notları, D. P. Ü. Besyo, Kütahya, 71, Kalkavan, A., Çocuklarda Psikomotor Gelişim Ders Notları, D. P. Ü. Besyo, Kütahya, 32, Moğulkoç, R., Baltacı, K., A., Keleştimur, H., Koç,S., Özmerdivenli,R., 16 Yaş Grubu Sporcu Genç Kızlarda MaxVO2 ve Bazı Solunum Parametreleri Üzerine Bir Araştırma, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, II (1), 9, Muratlı, S., Çocuk ve Spor, Bağırgan Yayımevi,Ankara, 60, Özer, K. M.,,Özer, D. S., Çocuklarda Motor Gelişim, Kazancı Kitap Tic. A. Ş., 230, İstanbul, Öztin, E., Erol, E. A., Pulur, A., Yaş Grubu Basketbolcularda Uygulanan Çabuk Kuvvet ve Pliometrik alıştırmaların Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklere Etkisi, Gazi Üniversitesi Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt VIII, sayı 1, 42, Savucu, Y., Polat, Y., Ramazanoğlu, F., Karahüseyinoğlu, M. F., Biçer,Y. S., Alt Yapıdaki Küçük, Yıldız ve Genç Basketbolcuların Bazı Fiziksel Uygunluk Parametrelerinin İncelenmesi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2004, 18 (4), s Sevim, Y., Basketbolda Kondisyon Antrenmanı, Bağırgan Yayımevi, 29,Ankara, Sevim, Y., Antrenman Bilgisi, Nobel Yayın Dağıtım, 349,Ankara, Şen, C., Basketbol Teknik, Bağırgan Yayımevi,Ankara, 41, Tiryaki Sönmez, G., Egzersiz ve Spor Fizyolojisi, Birlik Matbaacılık Yayıncılık,Ankara, 235, Tsunwake, N., Tahara, Y., Moji, K., Muraki, S., Minowa, K., Yukawa, K., Body Composition and Physical Fitness of Female Volleyball and Basketball Players of the Japan Inter-high School Championship Teams, Journal of Physıologıcal Anthropology and Applied Human Science, 22, 195, Yücetürk, A. Y., Antrenman Kavramı Prensipleri Planı, Optimum tanıtım ve İletişim LTD., 73, P-119 MESLEKİ YAŞAMDA BEDENSEL FAALİYET İLE KİTLE SPORU İLİŞKİSİ AMMAN, M. T. *; KARAHÜSEYİNOĞLU, M. F. **; YAPRAK, P. **; ŞAHİN, S. ** * Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ** Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ÖZET Mesleki faaliyet ile spor arasındaki olası ilişkiler, gelişmiş toplumlarda meslek çeşitlerinin on binleri aşan sayıda olması nedeniyle yeterince incelenmeyen bir konudur. Bu araştırma, meslek ile spor arasındaki ilişkinin öncelikle iş hayatında bedenin kullanım yoğunluğu ile bağlantılı olduğu varsayımından yola çıkılarak tasarlanmıştır. Mesleki çalışma biçimleri sürekli ayakta, çoğu zaman ayakta, çoğu zaman oturarak ve sürekli oturarak olmak üzere dört kategoriye ayrılmış; bu kategoriler ile spora katılım; spor yapanların düzenli yapıp yapmadıkları, yaptıkları sporlar, yapma amaçları ile spor yapmayanların yapmama nedenleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırma grubunu, İstanbul da yaşayan 20 yaş üstü okur yazar evreni temsil etmek üzere yaş, cinsiyet ve eğitim kotalarıyla seçilen 1626 kişiden oluşmaktadır. Analizler çalışmadığını belirten katılımcıların dışlanmasıyla kalan 737 kişilik grup üzerinde yapılmıştır. Dışlanan grubun yoğunluğu, örneklemin yarısını oluşturan kadınların % 65 inin ev hanımı olmasından ve bu gruptaki kadınların çoğunluğunun çalışmıyorum seçeneğini işaretlemesinden kaynaklanmaktadır. Spor yapanlar % 49, yapmayanlar % 51 olarak belirlenmiştir. Araştırmada işte bedensel çalışma ile spora katılım arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu (p<0. 05); spor yapanlar grubunda düzenli spor yapma, spor branşlarının ve spor yapma amaçlarından bazılarının işte bedensel çalışmadan bağımsız (p>0. 05) olduğu belirlenmiştir. Spor yapmayanlar grubunda yapmama nedenleri ile işte bedensel çalışma arasında anlamlı ilişki (p<0. 05) bulunmaktadır. Anahtar Sözcükler: Kitle sporu, Mesleki faaliyet, Bedensel çalışma. THE RELATIONSHIPS BETWEEN PHYSICAL ACTIVITIES AND MASS SPORTS IN PROFESSIONAL LIFE SUMMARY The relationships between physical activities and mass sports have not been assessed since the number of professions is over tens of thousands in developed societies. This research was planned by the hypothesis that the relationship between profession and sport is related to the density of the using of body in professional life. Types of professional life depart four categories such as, permanently standing, mostly standing, mostly sitting and permanently sitting. The categories mentioned above are evaluated with taking part in sports, whether the participants take parts in sports regularly or irregularly, the types of sports, the relationships between the aims of the participants and the non-participants reasons that determine their not taking part in sports. The representative sample of this research includes 1626 individuals who are over 20 years old literate and live in Istanbul. The analysis was conducted on data taken from 737 of this number since the rest of the participants informed that they do not work, so they were excluded. The reason of the higher number of the people which were excluded comes out that % 65 of the sample are housewives and most of them marked the choice I do not work.

2 303 It is determined that the rate of the sport participants is % 49 and the rate of the non-participants is % 51. There is a meaningful relationship between physical work and taking part in sports (p<0. 05); and also regularly participating in sports, some branches of sports and the aims of participated sports are independent in the group of the sport participants (p>0. 05). There is a meaningful relationships between the reasons of not taking part in sports and physical work in the group of non-participants (p<0. 05). Key Words: Mass sport, Professional activities, Physical work. GİRİŞ Gelişmiş toplumlarda mesleki faaliyet geleneksel toplumların aksine artan bir çeşitlilik arz eder. Sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinde her geçen gün yeni iş alanları açılmakta, ana ve ara mesleklerin sayısı sürekli artış göstermektedir. Bu durum mesleki sınıflandırmaların karmaşıklaşmasına, mevcut sınıflamalarda güncelleştirme çalışmalarının yoğunlaşmasına yol açmaktadır. Değişik ülkelerde bu amaçla çeşitli sistemler geliştirilmektedir. Kuşkusuz ülkelerin sosyal ve ekonomik durumlarına göre değişiklik gösteren, esnek kategoriler olan meslek sınıflamaları sporla ilişkiler söz konusu olduğunda fazla işlevsel olamamaktadır. Türkiye de yapılan araştırmalarda meslek sorusu bazen memur, işçi, serbest meslek, emekli vb. ana gruplar halinde sorulmakta; bazen de açık uçlu olarak sorulmaktadır. Her iki durumda da analiz güçlüğü söz konusudur. İlkinde belirsizlikler, ikincisinde ise ortaya çıkan çeşitliliğin belli başlı kategoriler altında toplanma güçlüğü, araştırmacıları meslek ekseninde analiz yapmaktan çekinmelerine neden olmaktadır. Kitle sporu serbest zaman faaliyeti olma özelliği ile çalışma hayatından arta kalan vakitlerde yapılan bir spordur. Bu nedenle mesleki faaliyetin yoğunluğu kitle sporunu doğrudan ilgilendirmektedir. Özellikle mesleki faaliyette bedenin kullanımı spor açısından önemlidir. Daha çok bedensel aktivite gerektiren işlerde, çalışmanın spora katılımı azaltması beklenen bir durumdur. AMAÇ VE YÖNTEM Araştırma meslek ile kitle sporu ilişkisini, çalışma hayatında bedeni kullanma yoğunluğundan hareketle incelemeyi amaçlamaktadır. Meslek ile spor arasındaki ilişkinin öncelikle iş hayatında bedenin kullanım yoğunluğu ile bağlantılı olduğu varsayımından yola çıkılmış, böylece mesleklerin binlerle ifade edilen çeşitliliğinden kaynaklanan analiz zorluğunun aşılması hedeflenmiştir. Mesleki çalışma biçimleri sürekli ayakta, çoğu zaman ayakta, çoğu zaman oturarak ve sürekli oturarak olmak üzere dört kategoriye ayrılmış; bu kategoriler ile spora katılım; spor yapanların düzenli yapıp yapmadıkları, yaptıkları sporlar, yapma amaçları ile spor yapmayanların yapmama nedenleri arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Anket tekniğiyle yapılan araştırmanın evrenini, İstanbul da yaşayan 20 yaş üstü okur yazar kişiler oluşturmaktadır. Örneklem grubu bu nüfusu temsil etmek üzere yaş, cinsiyet ve eğitim kotalarıyla seçilen 1626 kişiden oluşmaktadır. Analizler çalışmadığını belirten katılımcıların dışlanmasıyla kalan 737 kişilik grup üzerinde yapılmıştır. Dışlanan grubun geniş olması; örneklemin yarısını oluşturan kadınların % 65 inin ev hanımı olmasından ve bu gruptaki kadınların çoğunluğunun çalışmıyorum seçeneğini işaretlemesinden kaynaklanmaktadır. BULGULAR Araştırma İstanbul da yaşayan 20 yaş üstü okur yazar evreni temsil etmek üzere yaş, cinsiyet ve eğitim kotaları uygulanarak seçilen 1626 kişilik örneklem üzerinde yapılmıştır. Yarısı kadınlar, yarısı erkeklerden oluşan araştırma grubunda yaş ve yaş grupları yaklaşık olarak üçte birlik iki dilimi oluşturmaktadır yaş grubu % 23, yaş grubu % 10, 61 ve üstü % 5; bekarlar % 22, evliler % 68,5, eşinden ayrılmış olanlar % 3, eşi ölmüş olanlar % 7; okula gitmemiş olanlar % 4,5, ilkokula gitmiş olanlar % 42, ortaokula gitmiş olanlar % 10, liseliler % 21, üniversiteliler % 18 ve lisansüstü eğitim görmüş olanlar % 4 oranında temsil edilmiştir. Tablo 1: İşte Bedensel Aktivite s % Geçerli % Sürekli ayakta çalışıyorum ,0 20,6 Çoğu zaman ayakta çalışıyorum ,4 12,8 Bazen ayakta, bazen oturarak ,3 22,0 Çoğu zaman oturarak çalışıyorum 103 6,3 6,5 Sürekli oturarak çalışıyorum 106 6,5 6,7 Çalışmıyorum ,5 31,4 Cevapsız 46 2,8 - Toplam Araştırmaya katılanlardan çalışma özellikleriyle ilgili tablo1 de sunulan altı seçenekten kendilerine uygun olanı işaretlemeleri istenmiş; yaklaşık üçte birinin sürekli ya da çoğu zaman ayakta çalışmakta olduğu, beşte birinin bazen ayakta, bazen oturarak çalıştıkları, % 13 ünün çoğu zaman ya da sürekli oturarak çalıştığı belirlenmiştir. Çalışmıyorum seçeneğini işaretleyenlerin % 31 gibi yüksek bir oranda çıkmasının nedeni, ev hanımlarının önemli bir kesiminin bu seçeneği işaretlemiş olmalarından kaynaklanmıştır. Araştırmada tablo 1 deki 1, 2, 4 ve 5. satırlarda yer alan kategorilerin (s= 737) değerlendirilmesiyle yapılmıştır (tablo 2). Tablo 2: İşte Bedensel Aktivite s % Sürekli ayakta çalışıyorum ,2 Çoğu zaman ayakta çalışıyorum ,4 Çoğu zaman oturarak çalışıyorum ,0 Sürekli oturarak çalışıyorum ,4 Toplam İncelemeye alınan 737 kişilik grubun % 72 sini oluşturan çoğu zaman veya sürekli ayakta çalışanlar evrenin bütününe oranla % 33 lük bir gruptur. % 28 ini oluşturan çoğu zaman veya sürekli oturarak çalışanlar ise evrenin bütününe oranla % 13 lük bir grup oluşturmaktadır. Bu iki grubun spor katılımı incelendiğinde anlamlı bir farklılık görülmektedir (p<0. 01). Ancak spora katılımın sürekli ayakta kategorisinden sürekli oturan kategorisine doğru artış göstermesi beklenirken çoğu zaman ayakta çalışanlarda spor yapma oranı % 61 ile en fazla olduğu belirlenmiştir (tablo 3). Tablo 3: Spora Katılım Ayakta % Oturan % SA ÇA ÇO SO Toplam % Spor Yapanlar 39,0 61,4 54,7 49,5 48,8 Spor Yapmayanlar 61,0 38,6 43,5 50,5 51,2 Toplam 44,2 27,4 14,4 14,0 100,0 X² = 26,952 S. D: 3 P= Araştırmada spor yapanlara ne sıklıkla spor yaptıkları sorulmuş; her gün, gün aşırı ve 3-4 günde bir diyenler düzenli ; hafta sonları, fırsat buldukça, yaz aylarında cevabını verenler düzensiz spor yapanlar olmak üzere iki grup altında toplanarak yapılan ki-kare analizinde anlamlı ilişki bulunmamıştır (p>0. 05). Gerek sürekli, gerekse çoğu zaman ayakta çalışanların düzenli spor yapma oranının, oturarak çalışanlardan yüksek olduğu görülmektedir (tablo 4). Tablo 4: Düzenli Spor Yapma Ayakta % Oturan % SA ÇA ÇO SO Toplam % Düzenli spor yapanlar 31,5 30,1 25,9 23,5 29,0 Düzensiz spor yapanlar 68,5 69,9 74,1 76,5 71,0 Toplam 35,8 34,6 15,2 14,4 100,0 X² = 1,443 S. D: 3 P= Tablo 5: Spor Branşları Ayakta % Oturan % SA ÇA ÇO SO P Yürüme 15,6 32,7 28,3 28,2 P= 0,000 Futbol 17,2 26,2 18,9 14,6 P= 0,036 Fitness 8,0 7,4 8,5 13,6 P= 0,290 Koşu 5,5 13,4 9,4 6,8 P= 0,015 Yüzme 4,3 10,4 4,7 13,6 P= 0,003

3 304 Araştırmada en fazla yapıldığı belirlenen beş spor branşına katılım ile çalışma hayatında beden kullanımı ilişkisi incelendiğinde yürüme, futbol, koşu ve yüzmede anlamlı bir ilişkinin olduğu (p<0. 05), fitnessta anlamlı bir ilişkinin olmadığı (p<0. 05) tablo 5 de görülmektedir. Yüzdelik dağılımlara göre oturarak çalışanlarda yürüme, fitness ve yüzmeye katılım daha fazla, futbol ve koşuya katılım ise daha düşük düzeydedir. rinde bireysellik yönelimi daha fazla olan bir kesimdir. Üşenme ve arkadaş bulamama nedenleri ile spor yapmama bu grupta dikkat çekmektedir. Ayakta çalışanlar yine muhtemelen görece daha çok çalışmakla birlikte daha az kazanan, spor yapmaya daha elverişsiz semtlerde oturan kimseler olabilir. Vakit bulamama, semtimde spor yapmaya uygun yer yok, maddi imkansızlıklar ve spordan hoşlanmama nedenleri ile spor yapmama bu grupta ön plana çıkmaktadır. Tablo 6: Spor Yapma Amaçları Ayakta % Oturan % SA ÇA ÇO ÇO P Mutlu olmak 91,5 92,3 93,0 SO P= 0,227 Eğlenmek 84,2 76,4 67,3 82,6 P= 0,070 Stres atmak 95,0 90,3 98,2 82,6 P= 0,168 Zinde olmak 94,8 97,4 100,0 95,9 P= 0,317 Fazla kiloları vermek 62,7 62,2 83,3 95,8 P= 0,035 Vücudumun düzgün olması 64,0 77,6 92,9 68,1 P= 0,000 Sağlığı korumak / iyileştirmek 94,0 95,0 100,0 80,9 P= 0,127 Yaşlanmayı geciktirmek 64,9 73,1 65,5 89,6 P= 0,108 İşte beden kullanımı ile spor yapma amaçları ilişkisi incelendiğinde fazla kiloları vermek ve vücudun düzgün olması dışında anlamlı ilişki görülmemektedir (tablo 6). Bu iki amaç söz konusu olduğunda oturarak çalışanlarda bariz bir farklılık göze çarpmaktadır. Diğer amaçlarda birbirine yakın olan yüzdelerin kilo verme ve düzgün vücut arzusunda oturarak çalışanlarda öne çıkması dikkat çekicidir. Tablo 7: Spor Yapmama Nedenleri Ayakta % Oturan % SA ÇA ÇO SO P Vakit bulamıyorum 50,3 34,2 26,4 40,8 P= 0,000 Üşeniyorum 23,6 14,4 27,4 26,2 P= 0,017 Semtimde spor yapmaya 23,9 14,9 6,6 17,5 P= 0,000 uygun yer yok Spor yapacak arkadaş bulamıyorum 10,4 4,0 13,2 16,5 P= 0,002 Maddi imkansızlıklar 13,5 5,4 7,5 6,8 P= 0,010 Spordan hoşlanmıyorum 8,0 1,5 3,8 3,9 P= 0,008 Araştırma grubunun yaklaşık yarısını oluşturan spor yapmayanlarda yapmama nedenleri ile çalışma hayatında beden kullanımı ilişkisi anlamlı sonuçlar (p<0. 05) vermiştir. Yüzdeler incelendiğinde vakit bulamama, semtimde spor yapmaya uygun yer yok, maddi imkansızlıklar, spordan hoşlanmama nedenlerinin ayakta çalışanlar grubunda, üşenme ve spor yapacak arkadaş bulamama oturarak çalışanlar grubunda önde gelmektedir (tablo 7). TARTIŞMA VE SONUÇ Araştırmada çalışma hayatında bedensel çalışma ile spora katılım arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu (p<0. 05); spor yapanlar grubunda düzenli spor yapma, spor branşlarının ve spor yapma amaçlarından bazılarının işte bedensel çalışmadan bağımsız (p>0. 05) olduğu belirlenmiştir. Spor yapmayanlar grubunda yapmama nedenleri ile çalışma hayatında bedensel aktivite arasında anlamlı ilişki (p<0. 05) bulunmaktadır. Araştırma bu yönde yapılacak yeni ve daha kapsamlı incelemeleri davet edici sonuçlar içermektedir. Beklenenin aksine spora katılımın çoğu zaman ayakta çalışanlarda en yüksek oranla çıkmış, düzenli spor yapma söz konusu olduğunda da anlamlı farklılık bulunmamıştır. Modern yaşam tarzı işte bedensel çalışmayı artan bir biçimde kısıtlarken, spor ihtiyacı daha fazla olan bu kesimde spora düzenli katılımın artmaması düşündürücüdür. Ayakta çalışanlar grubunda futbol ve koşuya katılımın daha fazla olması bu grubun yaş ortalamasının daha düşük olmasıyla ilişkili olabilir. Oturarak çalışanlarda fazla kiloları vermek ve vücudun düzgün olması açmalarıyla spor yapma oranlarındaki yükseklik beklenen bir sonuçtur. Spor yapmayanlar grubunda yapmama nedenleri ile işte bedensel faaliyet arasında görülen anlamlı ilişkilerin modern yaşam tarzının ve gelir düzeyi farklılıklarının yansımaları olması olasıdır. Oturarak çalışanlar muhtemelen gelir düzeyi daha yüksek ve sosyal çevre ilişkile-

4 305 P-120 WOMEN AND SPORT IN MODERNIZING TURKEY -An Empirical Study in Istanbul- AMMAN, M. T. * * Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu SUMMARY This questionnaire-based study relating sports participation of women to the modernizing process was conducted on 733 adult, nonathlete women living in Istanbul who regularly exercise in a fitness club. Modern sports were introduced to Turkey as part of the modernity project, which is different from the historical development in Western countries. The participation of women to public sphere is an integral part of this project. Therefore, the developmental state of the modernization process in Turkey and similar countries can be determined by evaluation of relations between women and sports. Our results show that women who participate regularly in sports belong to social categories with higher involvement in the modernization process and have a distance from religious and traditional values. These women are characterized by having higher income and higher education level, maintaining metropolitan life style, being single woman by higher percentage, wishing to participate in the public sphere, getting married by their own individual decisions neglecting traditional norms, having only one or two children, demanding to reduce the social differences between men and women, and accepting identification with general ideological values of modernization like democracy and secularism. These women adhere also to ideological values reflecting the special modernization process in Turkey like Kemalism. Keywords: Turkey, Modernization, Women, Sport. INTRODUCTION Macro-social processes such as modernization are very complicated and for this reason open to different approaches. Therefore it is not possible that one of these approaches negates the others. The theoretical studies aiming to explain modernization in sociological literature increased in the second half of the twentieth century. These studies which present some differences from each other but can be categorized under one single title as modernization theory in terms of their common characteristics, were invalidated by the criticism directed against them in later periods and lost their scientific values to a considerable extent. However, it is difficult in sociology for a theory to become a topic of the history of sociology from being the topic of sociology. It is possible that these old theories can constitute a basis for the new discussions with new approaches. The theoretical aspect of this study includes a partial return in the direction of modernization theory. Modernism as a new social model is an historical fact intrinsic to the Western societies. The non-western societies are trying to become modern both by the political oppressions of the Western world and by the power and attraction of modernism. As different from the west that produce the modern with their inner dynamics, the non-western societies are trying to be modern taking the west as a model; this situation somewhat identifies the concept of modernization with the westernization. It seems that there are three-separate-turkey in Turkey that defines itself as modern. These can be mentioned such as: Turkey which is dominantly traditional, Turkey living in a complicated unity of tradition and modernity and modern Turkey. These three-turkey can be generally called as similar to a lemon. That is to say, Turkey is a country whose traditional and modern sections are narrow whereas the sections which are in the process of modernization are wide. Modern Turkey appears more evident as we go from the east to the west, from rural to urban areas and from new settlements to the central quarters in urban centers. It seems that people whose education and income levels are higher and who are born and grown up in urban areas just like to the young generations by comparison to the older ones appropriate the modern values more easily. As sports are intrinsic to the modernity, woman is also an actor that appears in social sphere with the emergence of modernity. Therefore, it is possible to consider woman as a subject and sport as a fact as defining elements of modernity. Women living in house under the control of man at the position of father or husband throughout the history, began to appear as individual in public sphere with the modernity. She is no longer an inferior species under the shadow of man but a being who can live on her own. She demands equality in all social spheres and has a keen interest in sports that was an activity historically specific to man. The historical image of traditional sports as being specific to man in Turkey reflects to modern sports as well. Sport is still a masculine activity for masses. The distance between social genders, traditional positioning of woman in house, religious and traditional restrictions on clothes and cooperation between man an woman are determining factors on the orientation of women to sports. Therefore, sport is an activity inclined by those who distance themselves from the effects of tradition and religion and participate into the modernization process more such as people whose education and income levels are higher and the young and urban population. OBJECT AND METHOD This questionnaire-based field study aiming to determine the relation between woman and sport on the basis of modernity has been conducted on adult, non-athlete women who regularly exercise in a fitness club. We mean those who exercise as a leisure time activity with the expression of non-athlete women who regularly exercise. Districts which present different social characteristics were determined and questionnaires were conducted in sports centers addressing to high, middle and low income groups in order to create a representative sample of Istanbul. For this reason, private and public sports centers has been chosen in the districts of Bahçelievler, Beykoz, Beyoğlu, Kadıköy, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik and Şişli. A sum of 1100 questionnaire form was distributed to women accepting to participate into the study, with necessary explanations. The participants were asked to fill up the questionnaires in their home because of the inadequate conditions in sport saloons and bring them back in following meeting. The distributed questionnaires were collected almost in a period of two weeks. The respondent rate of questionnaires is % of the questionnaires from collected one were excluded from the evaluation and the rest were evaluated. FINDINGS The % 75 of the participants is over the age of 20-35, %20 is over the age of and % 5 is over the age of 51. It is determined that % 52 of the sample is university graduate, % 36 is high school graduate, % 7 is secondary school graduate and % 5 is primary school graduate. These rates are very higher than both the average of Turkey and Istanbul. % 8 of the participants state that their income levels are very high whereas % 44 of them state that their income levels are high. Another % 41 of them state that their income levels are medium whereas only % 11 of them state that their income levels are low. Istanbul is an urban center of mass migration. Therefore, people who were born in Istanbul constitutes only one third of the total population. This rate was found as 1/2 in study sample. Occupational distribution of study sample demonstrates that one fifth of women are housewives whereas the other four fifth actively participate into professional life. Seven of each ten women are housewives in Istanbul. Half of the study sample are single whereas the other half are married. Four of each five married woman got married in a modern way (flirting) whereas the rest got married in a traditional way (with the decision of parents). % 95 of married women have one or two children. The rates of being single and getting modern way of marriage

5 306 are over the averages in Istanbul and Turkey whereas the number of children is under the average of Istanbul and Turkey. It is found that people in study sample regularly and consciously exercise. The branches of sports exercised are various but the most frequent of them are swimming, fitness, walking, tennis and apparatus work. The aims of exercising are being healty and energetic and owning a fit body respectively. Relieving stress, being happy, having a good time, losing weight are secondary aims. Table 1. Ideological identities N % Anarchist 2 0,3 Capitalist 35 4,8 Communist 19 2,6 Conservative 56 7,6 Democrat ,6 Environmentalist 2 0,3 Humanist 18 2,5 Islamist 44 6,0 Liberal 79 10,8 Kemalist ,4 Nationalist ,3 Racist 4 0,5 Religious ,2 Secularist ,3 Socialist 75 10,2 Social Democrat ,6 The ideological identities are asked to people in study sample in an alphabetical order. It is clearly stated that more than one category can be chosen to express the ideas having similarities and results are presented in Table 1. The question is asked half open-ended considering the possibility of the existence of different ideas. The categories in the last three rows of the Table named as humanist, anarchist and environmentalist reflect the answer given to the category of other. The sum of answers is over the number of 100 because of the possibility of choosing more than one category. The identities with which women have sympathy, reflect their religion, ideology or worldview are Kemalist, secular, democrat, nationalist, social democrat, religious, liberal, socialist, conservative, Islamist, capitalist, communist, humanist, racist, anarchist and environmentalist respectively. It is evident that Kemalism, secularism and democracy are the common grounds of women who exercise. That is to say, women who are exercising are the people who appropriate the modernizing policies of Republican Turkey and modern values. The question aiming to determine the opinions of people in study sample concerning the participation of women in public sphere, is asked in rows varying from modern to traditional presenting five degrees for each row. This design is aiming to control indirectly as well. It is expected that the respondents who say I agree or I exactly agree in the first row, will say I disagree or I exactly disagree in the fifth row. The % 93 of the study sample agree that women should participate in all spheres of professional life. The rate of those who agree that house is the only place of woman and she should not work outside is only % 3. The rate of those who agree that the cooperation of women and men in workplace is disapproved is % 5 whereas the rate of those who disagree is % 88. Table 2. The views about the participation into public sphere Women should participate in all spheres of professional life. 80,3 12,9 6,3 0,3 0,3 Women should work in professions appropriate to them. 11,9 21,8 24,3 21,5 20,6 The cooperation of men and women in workplace is disapproved. 1,8 3,7 6,4 20,2 68,0 House is the only place of women but if necessary she can work outside. 3,3 2,8 9,6 15,1 69,1 House is the ony place of woman, she should not work outside. 1,5 1,3 3,0 8,2 85,9 (1= Exactly agree 2= Agree 3= Possible 4= Disagree 5= Exactly disagree) Another question with the same aim is asked again limited to sports in the study (Table 3). The aim is that to what extent the views about the position of woman in public sphere reflect to the views about sports. The propositions in rows are prepared from modern to traditional just as in Table 2; it is expected that the respondents saying I agree or I exactly agree to the propositions in the first row, will say I disagree or I exactly disagree in the fifth row. Table 3. The views about the man-woman cooperation in sports It is not appropriate for men and women exercising together. 5,9 4,3 12,6 21,5 55,7 Family members and relatives can exercise together. 31,9 22,3 41,1 3,0 1,8 Families who have intimate relations can exercise together. 33,3 25,0 36,7 3,3 1,8 Workplace friends can exercise together. 37,0 30,5 29,2 2,4 0,9 Women and men sharing the same pleasure can exercise together. 55,1 22,7 17,3 2,4 2,4 (1= Exactly agree 2= Agree 3= Possible 4= Disagree 5= Exactly disagree) The rate of people who say I agree or I exactly agree to the view that It is not appropriate for men and women exercising together is % 10 whereas the rate of people who disagree or exactly disagree is % 77. The rate of people who agree or exactly agree to the view that Women and men sharing the same pleasure can exercise together is % 78 while the rate of people who disagree or exactly disagree is % 5. Results are almost same with Table 2. CONCLUSION Our results show that women who participate regularly in sports belong to social categories with higher involvement in the modernization process and detachment from religious and traditional values. These women are characterized by having higher income and higher education level, maintaining metropolitan life style, being single woman by higher percentage, wishing to participate in the public sphere, getting married by their own individual decisions neglecting traditional norms, having only one or two children, demanding to reduce the social differences between men and women, and accepting identification with general ideological values of modernization like democracy and secularism. These women adhere also to ideological values reflecting the special modernization process in Turkey, like Kemalism It is evident that the women who exercise, participate into the public sphere, reflect this participation to sports activities, see no any obstacles to exercise together with men, disagree the views distancing the genders from each other. In summary, it is understood that these women appropriate the values intrinsic to modernity. Findings have confirmed the basic hypothesis of the research. The great majority of non-athlete women living in Istanbul and exercising in sport centers take place in the modern one of three Turkey.

BULGULAR ÖSS 20 226,3124 14,4420 3,2293 AOB 20 81,1647 5,8990 1,3191 SÜRAT 20 55,4140 8,1192 1,8155 BECERI 20 54,0193 10,7938 2,4136

BULGULAR ÖSS 20 226,3124 14,4420 3,2293 AOB 20 81,1647 5,8990 1,3191 SÜRAT 20 55,4140 8,1192 1,8155 BECERI 20 54,0193 10,7938 2,4136 624 P-244 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU YETENEK SINAVINA GİREN ÖĞRENCİLERİN SINAV DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE BENZERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ DONUK, B*. ; GÖKSU,

Detaylı

UHBAB. Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi

UHBAB. Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi Ekim/Kasım/Aralık Sonbahar Dönemi Cilt: 1 Sayı: 2 Yıl:2012 ISSN: Print 2147-4168 Online 2147-5385 İÇİNDEKİLER SPOR FEDERASYONU ÇALIŞANLARININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 1-8 Mustafa TÜRKMEN Aylin

Detaylı

Evlilik Öncesi İlişkileri Geliştirme Programının Çiftlerin İlişki Doyumuna Etkisi

Evlilik Öncesi İlişkileri Geliştirme Programının Çiftlerin İlişki Doyumuna Etkisi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1893 Evlilik Öncesi İlişkileri Geliştirme Programının Çiftlerin İlişki Doyumuna Etkisi Tuğba YILMAZ*, Melek

Detaylı

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi

Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi : 965-966, ISBN: 978-975-96260-3-7 Şehir Markası Yaratma Süreci ve İstanbul Şehir Markası İçin Bir Model Önerisi The Process of Building a City Brand and a Model Proposal for Branding of Istanbul City

Detaylı

Welcome. Prof. Dr. R za AYHAN Prof. Dr. Mehmet GÜNAY Rector of Gazi University Chair of Congress

Welcome. Prof. Dr. R za AYHAN Prof. Dr. Mehmet GÜNAY Rector of Gazi University Chair of Congress 1 2 Welcome We would like to welcome you to Antalya for 11th Biannual International Sports Sciences Congress, hosted by the School of Physical Education and Sports of the Gazi University during 10 to 12

Detaylı

Investigation of The Students Science Process Skill Levels in Vocational Schools: A Case of Balıkesir

Investigation of The Students Science Process Skill Levels in Vocational Schools: A Case of Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 4, Sayı 2, Aralık 2010, sayfa 79-109. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

Lise Öğrencilerinde Okulu Bırakma Eğilimi ve Nedenleri. Dropout Tendency among High School Students and its Reasons

Lise Öğrencilerinde Okulu Bırakma Eğilimi ve Nedenleri. Dropout Tendency among High School Students and its Reasons Lise Öğrencilerinde Okulu Bırakma Eğilimi ve Nedenleri Hüseyin ŞİMŞEK 1 ÖZET Bu araştırmanın amacı, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki lise öğrencilerinin okulu bırakma eğilimlerini belirlemek ve okulu bırakma

Detaylı

Examination of Teachers Perceptions of Multicultural Education *

Examination of Teachers Perceptions of Multicultural Education * Pegem Journal of Education & Instruction, 4(2), 2014, 91-110 Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 4(2), 2014, 91-110 www.pegegog.net Examination of Teachers Perceptions of Multicultural Education * Fatma BAŞARIR

Detaylı

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Programı

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Programı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Programı ÜNİVERSİTE PERSONELİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ İLE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ebru

Detaylı

Meslek Lisesi Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi 1

Meslek Lisesi Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi 1 Meslek Lisesi Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi 1 Atilla ERKUL 2 & Gülay DALGIÇ 3 ÖZET Bu araştırmada meslek lisesi öğretmenlerinin tükenmişlik düzeyleri tükenmişlik alt boyutlarında;

Detaylı

Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmen Adaylarının Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi

Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmen Adaylarının Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi Journal of Teacher Education and Educators Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi Volume/Cilt 1, Number/Sayı 2, 2012, 185-202 Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmen

Detaylı

13. Uluslararasıı Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu 13th International Eastern Mediterranean Family Medicine SymposiumSymposium DAAHS -2014

13. Uluslararasıı Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu 13th International Eastern Mediterranean Family Medicine SymposiumSymposium DAAHS -2014 Özetler / Abstracts 1 2 A Salonu 23 Mayıs 2014 Cuma B Salonu ( İngilizce ) C Salonu D Salonu E Salonu (Aile Sağlığı Elemanı Oturumları) 16:00-17:30 17:30 18:00 18:00 18:50 Kayıt Açılış Töreni Oturum Başkanı:

Detaylı

ISSN : 1308-7312 osmani@omu.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

ISSN : 1308-7312 osmani@omu.edu.tr 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 2B0061 Eyyüp Nacar 1 Osman İmamoğlu1 2 M.Fatih Karahüseyinoğlu 3 Mahmut Açak 4 SPORTS SCIENCES Firat University

Detaylı

III. EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ SEMPOZYUMU

III. EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ SEMPOZYUMU III. EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ SEMPOZYUMU 1 2 Spor Bilimlerine Gönül Vermiş Değerli Bilim İnsanları Birincisini 2007 yılında Konya Selçuk Üniversitesi nde, ikincisini ise 2009 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

Primary Education Science and Technology Teachers Knowledge, Awareness and Degree of Use of Science Process Skills 1

Primary Education Science and Technology Teachers Knowledge, Awareness and Degree of Use of Science Process Skills 1 International Online Journal of Educational Sciences, 2014, 6 (2), 429-443 International Online Journal of Educational Sciences www.iojes.net ISSN: 1309-2707 Primary Education Science and Technology Teachers

Detaylı

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilimleri ve Rekreasyonel Etkinliklere Katılımına Engel Olan Faktörler

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilimleri ve Rekreasyonel Etkinliklere Katılımına Engel Olan Faktörler Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilimleri ve Rekreasyonel Etkinliklere Katılımına Engel Olan... 29 Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilimleri

Detaylı

DAVETLİ KONUŞMALAR BİLDİRİLER & POSTERLER KİTABI

DAVETLİ KONUŞMALAR BİLDİRİLER & POSTERLER KİTABI 14. ULUSAL SPOR HEKİMLİĞİ KONGRESİ 13-14 Aralık 2013 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhiddin Erel Amfisi İZMİR DAVETLİ KONUŞMALAR BİLDİRİLER & POSTERLER KİTABI İzmir, Aralık - 2013 Meta Basım Matbaacılık

Detaylı

Vaka analiz yönteminin hemşirelik öğrencilerinin etik sorun değerlendirme becerilerine etkisi 1

Vaka analiz yönteminin hemşirelik öğrencilerinin etik sorun değerlendirme becerilerine etkisi 1 Effect of the case analysis method on nursing students assessment skills of ethical problems Volume: 11 Issue: 1 Year: 2014 Vaka analiz yönteminin hemşirelik öğrencilerinin etik sorun değerlendirme becerilerine

Detaylı

İşletme Araştırmaları Dergisi 3/2 (2011) 37-50

İşletme Araştırmaları Dergisi 3/2 (2011) 37-50 İşletme Araştırmaları Dergisi 3/2 (2011) 37-50 Tersane Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Faaliyetleri Algılama Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Yalova Örneği A Research

Detaylı

NWSA-Sports Sciences Received: September 2012 NWSA ID: 2013.8.3.2B0094 Accepted: July 2013 E-Journal of New World Sciences Academy

NWSA-Sports Sciences Received: September 2012 NWSA ID: 2013.8.3.2B0094 Accepted: July 2013 E-Journal of New World Sciences Academy ISSN: 1306-3111/1308-7266 Status : Original Study NWSA-Sports Sciences Received: September 2012 NWSA ID: 2013.8.3.2B0094 Accepted: July 2013 E-Journal of New World Sciences Academy Nimet Haşıl Korkmaz

Detaylı

Farklı Engel Grubundan Engelli Kardeşe Sahip Çocukların Kardeş İlişkileri ile Kardeşlerini Kabullenmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Farklı Engel Grubundan Engelli Kardeşe Sahip Çocukların Kardeş İlişkileri ile Kardeşlerini Kabullenmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 751 Farklı Engel Grubundan Engelli Kardeşe Sahip Çocukların Kardeş İlişkileri ile Kardeşlerini Kabullenmeleri

Detaylı

2010 YILI MEZUNLARI TEZ ÖZETLERİ (II) ANATOMİ ANABİLİM DALI

2010 YILI MEZUNLARI TEZ ÖZETLERİ (II) ANATOMİ ANABİLİM DALI ANATOMİ ANABİLİM DALI Hatice Susar, Yüksek Lisans Tezi, 41 sayfa Danışman: Prof. Dr. Kenan AYCAN İdrar Kaçıran Kadınlarda Prolapsus Evresinin Pelvis Çaplarıyla İlişkisi İdrar kaçırma sosyal ve hijyenik

Detaylı

2003-2004 YILI HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS MEZUNLARI TEZ ÖZETLERİ

2003-2004 YILI HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS MEZUNLARI TEZ ÖZETLERİ Zeliha KAYA, Yüksek Lisans Tezi, 46 sayfa Danışmanı : Prof.Dr.Ümit SEVİĞ Hastanede Çalışan Hemşirelerde Değişimi Etkileyen Faktörler Bu araştırma hastanede çalışan hemşirelerin değişimini etkileyen faktörleri

Detaylı

KADIN VE ERKEK DERGİLERİNDE EĞLENCE İÇERİKLİ REKLAMLARIN ELM YE GÖRE İÇERİK ANALİZİ

KADIN VE ERKEK DERGİLERİNDE EĞLENCE İÇERİKLİ REKLAMLARIN ELM YE GÖRE İÇERİK ANALİZİ 22 Eken / E-Journal of Intermedia, 20141(1) 22-45 E-journal of Intermedia, Fall 2014 1(1) KADIN VE ERKEK DERGİLERİNDE EĞLENCE İÇERİKLİ REKLAMLARIN ELM YE GÖRE İÇERİK ANALİZİ THE CONTENT ANALYSIS OF THE

Detaylı

I. ULUSLARARASI FİZİKSEL AKTİVİTE, BESLENME VE SAĞLIK KONGRESİ 1 st INTERNATIONAL PHYSICAL ACTIVITY, NUTRITION AND HEALTH CONGRESS

I. ULUSLARARASI FİZİKSEL AKTİVİTE, BESLENME VE SAĞLIK KONGRESİ 1 st INTERNATIONAL PHYSICAL ACTIVITY, NUTRITION AND HEALTH CONGRESS 23 26 NOVEMBER 2011 WOW KREMLIN PALACE, ANTALYA, TURKEY 1 I. ULUSLARARASI FİZİKSEL AKTİVİTE, BESLENME VE SAĞLIK KONGRESİ 1 st INTERNATIONAL PHYSICAL ACTIVITY, NUTRITION AND HEALTH CONGRESS 23 26 KASIM

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KANSER HASTALARINDA KEMOTERAPİNİN C-REAKTİF PROTEİN DÜZEYİNE VE YAŞAM KALİTESİNE OLAN ETKİLERİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gökhan

Detaylı

INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES Year: 6, Vol:6, Issue: 19

INTERNATIONAL JOURNAL OF EURASIA SOCIAL SCIENCES Year: 6, Vol:6, Issue: 19 BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN ÇALIŞTIKLARI YERİN KÜLTÜRÜ İLE ETKİLEŞİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 Ali MEYDAN Doç. Dr., Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi, alimeydan01@gmail.com

Detaylı

HAREKET EĞİTİMİ PROGRAMININ 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA VÜCUT KOMPOZİSYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 1

HAREKET EĞİTİMİ PROGRAMININ 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA VÜCUT KOMPOZİSYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 1 UHBABULUSLARARASI HAKEMLİ BEŞERİ VE AKADEMİK BİLİMLER DERGİSİ INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL OF HUMANITIES AND ACADEMIC SCINENCE HAREKET EĞİTİMİ PROGRAMININ 4-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA VÜCUT KOMPOZİSYONU

Detaylı

SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU 2013

SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU 2013 ISBN: 9789944048651 Uluslararası Katılımlı SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU 2013 2830 Kasım 2013, Kocaeli Türkiye de Çocuğun Refahı ve Korunması Kapsayıcı Bir Yaklaşım Arayışı Gündem Çocuk Derneği Türkiye de Çocuğun

Detaylı

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 SOSYAL FOBİ GRUP PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ

Detaylı