Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Üstlendikleri Roller ve Onlardan Beklentiler *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Üstlendikleri Roller ve Onlardan Beklentiler *"

Transkript

1 Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 1(1) Kış/Winter Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Üstlendikleri Roller ve Onlardan Beklentiler * Fatma Burcu TOPU Atatürk Üniversitesi Yüksel GÖKTAŞ a Atatürk Üniversitesi Öz Bu çalışmayla; Bilişim Teknolojileri (BT) öğretmenlerinin görevlerinin daha iyi anlaşılması, okul yöneticileri ve diğer branş öğretmenlerinin BT öğretmenlerinin görev alanlarına ilişkin algılarının ortaya çıkarılması ve BT öğretmenlerinin lisans döneminde aldıkları eğitimle onlara yüklenen roller (görev ve sorumluluklar) arasındaki benzerlik ve farklılıkların saptanması amaçlanmıştır. Çalışma, nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bir durum çalışmasıdır. Araştırma üç aşamada gerçekleştirilmiştir. İlkinde araştırmanın ön çalışması olarak BÖTE Bölümü öğretim üyesi ve BT öğretmeninin katıldığı odak grup görüşmesi, ikinci aşamasında 1 okul yöneticisi ve farklı branş öğretmeniyle pilot görüşme, üçüncü aşamasında ise ilköğretim okullarında görev yapan 10 u okul yöneticisi, i BT öğretmeni ve 1 si farklı branşlardan öğretmenler olmak üzere toplam kişiyle yüz yüze görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi tekniğiyle çözümlenmiştir. Araştırma bulguları, BT öğretmenlerinin okullarında MEB tarafından tanımlanan görev alanları dışında da birçok rol üstlendiklerini ortaya koymaktadır. Bunun temel sebebinin ise; BT öğretmenlerinin teknolojiyle ilgili her konudan anlayan birer uzman, teknik servis elemanı ve memur gibi görülmeleri olduğu ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan BT öğretmenlerinin aldıkları eğitimle üstlendikleri roller arasında farklılıklar olduğu ve BT öğretmenlerinin bile görev alanlarının ne olduğuna dair kesin ifadeler kullanamadıkları saptanmıştır. Anahtar Kelimeler BT Öğretmenlerinin Rolleri, BT Öğretmenlerinden Beklentiler, Yöneticilerin ve Öğretmenlerin Algıları, BT Dersi, BÖTE. Bilişim Teknolojileri (BT), teknolojik gelişmelerin hızlı bir şekilde günlük hayata aktarılmasına ve bilgiye kısa sürede ulaşılmasına imkân sağlayarak yaşamın her boyutunu etkilemektedir (Karasar, 00; * Bu çalışma; Fatma Burcu Topu nun yüksek lisans tezinin bir kısmını içermektedir. Çalışmanın sınırlı hali 7- Ekim 00 tarihleri arasında Trabzon da düzenlenen III. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu nda sunulmuş olup, konferans Bilim ve Düzenleme Kurulu tarafından Prof. Dr. Cevat ALKAN özel ödülüne layık bulunmuştur. a Dr. Yüksel GÖKTAŞ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri alanında Doçenttir. Çalışma alanları arasında; Web.0, eğitimde teknoloji kullanımı ve entegrasyonu, öğretim tasarımı, problem tabanlı öğrenme ve araştırma yöntemleri yer almaktadır. İletişim: Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, 0 Erzurum. Elektronik posta: & Tel: Fax: Seferoğlu ve Soylu, 007). Bu gelişmelerden etkilenen sistemlerden birisi de hiç kuşkusuz eğitim sistemidir (Akkoyunlu, 1; Goktas, Yildirim ve Yildirim, 008a, 008b). Bu nedenle BT nin eğitimde kullanımı, üzerinde durulması gereken önemli bir konudur (Seferoğlu, 007). Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü de (UNESCO), eğitimle ilgili her türlü faaliyette BT nin aktif olarak kullanımının artık hem bir gereklilik hem de bir fırsat olarak görüldüğünü vurgulamıştır (UNESCO, 00). BT nin eğitimde etkin kullanımına yönelik değişim ve gelişmelere ayak uydurmak amacıyla ülkemizde birçok çalışma başlatılmıştır. Bu çerçevede; Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 17 yılında, temel eğitimin kalitesini artırmak amacıyla kapsamlı bir eğitim kanununu onaylamıştır (Dünya Bankası [DB], 00). Bu kanunla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Temel Eğitim Projesi (TEP) 1. fazını 18 yılında uygulamaya koymuştur. Proje kapsamında öğretmen ve öğrencilerin bilgisayar okuryazarı olmaları için eğitimin her kademesin-

2 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ de bilgisayar okuryazarlığı yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla Bilgisayar dersi ilköğretim programında ilk kez 18 yılında zorunlu ders olarak yer almıştır (Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü [EĞİTEK], 001). Buna bağlı olarak birçok okulda BT sınıfı açılmış ve okullar teknolojik araçlarla donatılmaya başlanmıştır (DB, 18; MEB, 00; Tebliğler Dergisi [TD], 18 ). 00 yılında yapılan değişikliklerle bu dersin seçmeli olarak okutulmasına karar verilmiş, Talim Terbiye Kurulu (TTK) Başkanlığı nın kararıyla dersin ismi, Bilişim Teknolojileri olarak değiştirilmiştir (MEB, 007a; TTK, 00). Bilgisayar dersinin ilköğretim müfredatına alınmasıyla birlikte öğrencilere bilgisayar okuryazarlığını kazandıracak öğretmenlere ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle 18 yılında eğitim fakülteleri bünyesinde, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümleri açılmıştır (YÖK, 18). Bu bölümün mezunları, ilköğretim okullarında BT öğretmeni olarak görev yapmaktadırlar. Diğer yandan ilköğretim okullarında BT sınıflarının açılmasıyla, bu ortamlarda çıkabilecek sorunlara çözüm üretebilecek bakım-onarım personeline ihtiyaç duyulmuştur. MEB bu doğrultuda, farklı branşlarda görev yapıp BT konusunda hizmet içi eğitim almış öğretmenlerin BT formatör öğretmenleri olarak görevlendirilebileceklerini belirtmiştir (MEB 007b; Seferoğlu, 00; TD, 1). EĞİTEK de BT sınıfı bulunan her okulda en az bir formatör öğretmenin bulunması gerektiğini açıklamıştır (EĞİTEK, 001). BT Entegrasyonu Temel Araştırma Raporu nda ise; bazı eğitimcilerin teknolojiyi eğitim ortamında yetersiz becerilerle kullandıkları ve düşük bilgisayar okuryazarlığı seviyesinde oldukları belirtilmiştir (MEB, 007b). Bu nedenle EĞİTEK (007) formatör öğretmenlerin görev yaptıkları okullardaki yöneticilere, öğretmenlere, öğrencilere, diğer personel ve halka gerektiğinde bilgisayar okuryazarlığı konusunda eğitimler verebileceğini ifade etmiştir.. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Panel Raporu nda birçok katılımcı BT öğretmeni ve panelist, BT öğretmenleri ile BT formatör öğretmenlerinin görev ve sorumluluklarının birbirleriyle çakıştığını, bunun önemli bir sorun olduğunu belirtmiştir. Yine aynı raporda, BT öğretmenlerinin lisans düzeyinde aldıkları eğitim ile görev yaptıkları okullarda kendilerinden beklenenler arasında farklılıklar olduğu İfade edilmiştir (Karal ve Timuçin, 010). Çuhadar ve Dursun (010) bu durumun, BÖTE lisans programı amaçlarının ve BT öğretmenlerinin görev tanımlarının net olarak ortaya konmamasından kaynaklandığını vurgulamışlardır. Bu nedenle okul yöneticilerinin ve diğer branş öğretmenlerinin BT öğretmenlerine yönelik algılarının ortaya çıkarılması, BT öğretmenlerinin aldıkları eğitimle kendilerinden beklentilerin karşılaştırılabilmesi ve görev tanımlarının netleştirilmesi açısından kritik bir noktadır. Bu konuya yönelik yapılan araştırmalar, BT öğretmenlerinin üstlendikleri rollerle ilgili sorunları ortaya çıkarmak için yeterli değildir. Bu nedenle BT öğretmenlerinin aldıkları eğitimle üstlendikleri roller arasındaki benzerlik ve farklılıkların belirlenerek yöneticilerin ve diğer branş öğretmenlerinin BT öğretmenlerine yönelik algılarının saptanması önemlidir. Bu doğrultuda yapılan bu araştırmada ortaya çıkarılan sonuçlar; a)ilköğretimdeki BT programının MEB tarafından, bu eğitimi veren BT öğretmenlerinin yetiştirildiği BÖTE programının ise YÖK tarafından yeniden gözden geçirilmesinde; b)öğretmenlerle yöneticilerin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerindeki aksaklık ve eksikliklerin giderilmesinde kullanılabilir. Çalışma, bu yönleriyle konuyla ilgili kapsamlı araştırmaların azlığı nedeniyle ileriki çalışmalar için de kaynak ve temel olabilecek niteliktedir. Çalışmanın Amacı Bu çalışmayla; Erzurum ili ilköğretim okullarında görev yapan BT öğretmenlerinin okullarında üstlendikleri rollerin neler olduğunun belirlenmesi, okullardaki yöneticilerin ve öğretmenlerin BT öğretmenlerinden beklentilerinin ortaya çıkarılması ve BT öğretmenlerinin aldıkları eğitimle okullarda üstlendikleri roller arasındaki benzerlik ve farklılıkların saptanması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda çalışmaya yön veren araştırma soruları şunlardır: 1. BT öğretmenlerinin okullarında üstlendikleri roller (görev ve sorumluluklar) nelerdir?. Görevli oldukları okullardaki yöneticilerin ve diğer branş öğretmenlerinin BT öğretmenlerinden beklentileri nelerdir?. BT öğretmenlerinin lisans döneminde aldıkları eğitimle okullarında BT öğretmenlerine yüklenen roller arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir? Yöntem Bu çalışma, nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bir durum çalışmasıdır. Durum çalışması; nasıl ve niçin sorularını temel alan, araştırmacının kontrol edemediği bir olgu ya da olayı, derinlemesine aynı

3 TOPU, GÖKTAŞ / Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Üstlendikleri Roller ve Onlardan Beklentiler zamanda bütüncül olarak incelemesine olanak veren araştırma yöntemidir (Merriam, 18; Yıldırım ve Şimşek 00). Nitel araştırma ise Creswell e (18) göre; sosyal yaşamı ve insanla ilgili problemleri kendine özgü metotlarla sorgulayarak, anlamlandırma sürecidir. Bu araştırmada nitel araştırma yönteminin kullanılma sebebi olarak; yöneticilerin ve öğretmenlerin BT öğretmenlerinden beklentilerine yönelik algılarını ayrıntılı olarak incelenmek amacıyla, zengin veri elde etmeye imkân veren, araştırma problemlerine yorumlayıcı yaklaşımı benimseyen, insanların yargı, tutum, algılarını ortaya koyan ve böylece konuyu derinlemesine incelemeyi sağlayan bir yöntem oluşu gösterilebilir (Ekiz, 007). Katılımcılar Araştırmanın katılımcı grubunu; eğitim öğretim yılında Erzurum ili ilköğretim okullarında görev yapan BT öğretmeni, 10 okul yöneticisi ve 1 branş öğretmeni oluşturmaktadır. Ayrıca pilot görüşmelerde 1 okul yöneticisi, farklı branş öğretmeni ile yüz yüze görüşme, BÖTE Bölümü öğretim üyesi ve BT öğretmeni ile de odak grup görüşmesi yapılmıştır. Katılımcılar amaçsal örnekleme yöntemi kullanılarak ve gönüllülük esasına bağlı kalınarak seçilmiştir. Tablo 1 de, katılımcıların yarısından fazlasının erkek ve büyük bir çoğunluğunun 0- yaş aralığında olduğu görülmektedir. Tabloda dikkat çeken noktalardan biri katılımcılardan yönetici ve diğer branş öğretmenlerinin büyük bir kısmının bilgisayarla ilgili herhangi bir hizmet öncesi ya da hizmet içi eğitim almamış olmasıdır. Araştırmacıların Rolleri Çalışmanın birinci araştırmacısı, bu araştırmanın veri toplama süreci de dâhil olmak üzere yıl BT öğretmeni olarak çalışmıştır. Halen BÖTE bölümünde araştırma görevlisi ve doktora öğrencisidir. İkinci araştırmacı ise; bilgisayar öğretmenliği kökenli olup halen BÖTE bölümünde öğretim üyesidir. Veri toplama araçlarının geliştirilmesi, verilerin toplanması ve analizi araştırmacılar tarafından yapılmıştır. Veri Toplama Araçları ve Verilerin Toplanması Araştırmanın ön çalışması olan odak grup görüşmesi, araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme rehberleri kullanılarak yapılmıştır. Ön çalışmada toplanan verilerin araştırma soruları çerçevesinde analizinden elde edilen kod ve temalar ışığında, araştırmanın ikinci aşaması olan pilot görüşmeler ve üçüncü aşaması olan bireysel görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşme rehberleri; okul yöneticileri, BT öğretmenleri ve diğer branş öğretmenlerine yönelik olarak üç ayrı kategoride araştırmacılar tarafından araştırma soruları ve odak grup görüşmesi sonuçları temel alınarak hazırlanmıştır. Görüşme rehberleri, geçerliklerinin sağlanması amacıyla öncelikle akran araştırmacı tarafından, ardından 7 konu alanı uzmanı ve Türkçe dil uzmanı tarafından incelenmiş ve gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Ayrıca güvenirliklerinin sağlanması amacıyla, hazırlanan görüşme rehberleri kullanılarak 1 okul yöneticisi ve farklı branş öğretmeniyle pilot uygulama yapılmıştır. Elde edilen veriler ve uzman görüşleri ışığında rehberlere son hali verilerek görüşmelere geçilmiştir. Araştırmanın sağlıklı sonuçlar verebilmesi için görüşmeler katılımcıların izni alınarak sesli ve görüntülü olarak kaydedilmiştir. Verilerin Analizi Araştırmanın her aşamasında elde edilen veriler araştırma soruları ve araştırmanın amacı dikkate alınarak içerik analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Bunun için öncelikle ses ve video kayıtları dinlenerek katılımcı konuşmaları yazıya aktarılmıştır. Anlamlı kodlamanın yapılabilmesi için BT öğretmenleri, okul yöneticileri ve diğer branş öğretmenlerine ait görüşme kayıtlarından elde edilen Tablo 1. Katılımcıların Profilleri Cinsiyet f % Hizmet içi BT eğitimi alma durumu f % Lisansta bilgisayar dersi alma durumu f % Erkek 0 Evet 8 Evet Kadın 18 0 Hayır 17 8 Hayır 1 Yaş Görev Hizmet yılı Öğretim üyesi BT öğretmeni Formatör Okul yöneticisi üzeri 7 1 Farklı branş öğretmeni 1 1 üzeri

4 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ veriler ayrı ayrı gruplandırılmıştır. Her bir grupta ortak anlamlı kodlar belirlenmiştir. Bu kodlar araştırma sorularıyla karşılaştırılarak sınıflandırılmış ve temalar oluşturulmuştur. Temalar araştırma sorularına göre kategorize edilmiştir. Analizlerden elde edilen bulgular, daha kolay anlaşılması için sayısallaştırılarak tablolar halinde sunulmuştur. Bulgular Elde edilen bulgular, BT öğretmenlerinin, yöneticilerin ve diğer branş öğretmenlerinin görüşlerinin daha açık ortaya konması açısından araştırma soruları temelinde sınıflandırılarak sunulmuştur. Verilerin sayısallaştırılmasında frekans tabloları kullanılmıştır. Bulgular aktarılırken ortaya çıkan kategori ve kodlara ilişkin örnekler vermek amacıyla katılımcıların görüşlerinden doğrudan alıntılar yapılmıştır. Hangi alıntının hangi katılımcı tarafından ifade edildiğini belirtmek için ise, katılımcı isimleri gizli tutulmuş ancak BT öğretmenleri için BT x, yöneticiler için Y x, diğer branş öğretmenleri için ise Ö x kodu, kadın ve erkek olma durumlarına göre ise E, K kodları kullanılmıştır. BT Öğretmenlerinin Okullarında Üstlendikleri Roller BT öğretmenlerine göre okullarında üstlendikleri roller: BT öğretmenlerinin okullarında üstlendikleri rollerle ilgili bulgular, ders içi ve ders dışında üstlendikleri roller şeklinde kategorize edilerek Tablo de verilmiştir. Tabloda BT öğretmenlerinin ders içinde üstlendikleri rollerin başında; müfredat doğrultusunda öğrencilere bilgisayar okuryazarlığını kazandırmak, ders dışında üstlendikleri rollerin başında ise okuldaki öğretmenlere ve yöneticilere BT konusunda yardımcı olmak ve teknolojik araçların donanımsal ve yazılımsal sorunlarıyla ilgilenmek olduğu dikkat çekmektedir. Tablo de sıralanan rollerle ilgi BT öğretmenlerinin görüşlerinden bazıları şu şekildedir: Branşımızla alakalı ders içinde uymamız gereken bir müfredat var. Ancak kitaplardaki etkinlikleri birebir işlemek yerine dersleri daha anlaşılır şekilde öğrencilere sunmaya çalışıyorum (BT 7 Bu dersin oyun dersi olmadığını öğrettim. Bu konuda hiç taviz vermiyorum. İlk başlarda; Öğretmenim sizden önceki öğretmenimiz bize oyun oynatıyordu. Siz hiç oyun oynatmıyorsunuz diyorlardı. Ben de; İşlememiz gereken konular var. Bu derste bize bir müfredat verilmiş. Bunu işlemememiz gerekiyor diyordum. Sanıyorum artık anladılar, oyun oynayalım ifadesini çok kullanmıyorlar (BT 10 BT sınıfını faal tutacaksınız, bozulan makineyi tamir edeceksiniz, yazılımı çökmüşse onu yeniden yükleyeceksiniz (BT Okullarda şu anda teknik anlamda donanımsal işlerden sorumlu veya anlayabilecek kapasitede kimse olmadığı için mecburen biz yapıyoruz bu işleri (BT Kesinlikle e-okul benim üstüme kaldı diyebilirim. Çünkü e-okul yöneticisi olarak beni görevlendirdi okul idarem (BT Eğer bizim mesleğimizin sonunda öğretmenlik varsa o zaman görevi öğretmenlik yapmaktır. Öğretmenin de görevi derse girmektir. Yani BT öğ- Tablo. BT Öğretmenlerine Göre Okullarında Üstlendikleri Roller Kategoriler Kodlar Sıklık Ders içinde üstlenilen roller Ders dışında üstlenilen roller Müfredat doğrultusunda dersleri işlemek Öğrencilere bilgisayar okuryazarlığını kazandırmak Eğitsel yazılımlardan yararlanarak ders işlemek Öğrencilerin bilgisayarı yalnızca oyun ve eğlence aracı olarak görmelerini engellemeye çalışmak Bilgisayar başına üç öğrenci düştüğü durumlarda bile dersi uygulamalı yapmak Ders esnasında bilgisayarlarda oluşan teknik sorunları anında gidererek dersin kesintiye uğramasını engellemek Okulda görev yapan diğer öğretmenlere BT konusunda yardım etmek Okuldaki teknolojik araçların yazılımsal sorunlarıyla ilgilenmek Okuldaki teknolojik araçların donanımsal sorunlarıyla ilgilenmek Okulda görev yapan yöneticilere BT konusunda yardım etmek Diğer derslere materyal bulmak ya da hazırlamak E-okul işlemlerini yapmak BT sınıfının; genel düzenini sağlayarak sorunlarını tespit edip çözmek Okul web sitesini hazırlamak ve güncel tutmak Yeni teknolojiler konusunda yöneticilere, öğretmenlere bilgilendirmeler yapmak BT sınıfını serbest kullanım zamanlarında öğrencilere yardımcı olmak Bayram, tören ve kutlama programları için sunu ve davetiye hazırlamak Web de bulunan ders kaynakları hakkında öğretmenleri bilgilendirmek Öğretmenlere derslerini bilgisayar destekli işlemeleri için yardım etmek Okulda görev yapan memurlara BT konusunda yardım etmek BT hakkında herkesi bilgilendirmek, yönlendirmek BT Kulübü kurmak

5 TOPU, GÖKTAŞ / Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Üstlendikleri Roller ve Onlardan Beklentiler retmeninin görevi; Matematik öğretmeninin, Fen Bilgisi öğretmeninin görevi gibi derse girmektir (BT 10 Yöneticilere göre BT öğretmenlerinin okullarında üstlendikleri roller: Yöneticilere göre, BT öğretmenlerinin okullarda üstlendikleri roller ile ilgili bulgulari ders içi ve ders dışında üstlendikleri roller şeklinde kategorize edilerek Tablo te sunulmuştur. Yöneticilere göre BT öğretmenlerinin ders içerisinde üstlendikleri görevler arasında müfredat doğrultusunda dersleri işlemek, ders dışında üstlendikleri roller arasında ise okuldaki teknolojik araçların donanımsal ve yazılımsal sorunlarıyla ilgilenmek ifadelerinin frekanslarının yüksek olduğu görülmektedir. Tablo te yöneticilere göre sıralanan BT öğretmenlerinin rolleriyle ilgi görüşlerden bazı alıntılar şu şekildedir: BT sınıfında ders veren BT öğretmenlerimiz; öğrencilerine hem güncelliği yakalamak hem de teknolojiyi verimli ve etkili kullanmak açısından azami uğraş veriyorlar (Y 1 Biliyorsunuz notla değerlendirilen bir ders değil. Bunun dezavantajı var tabii ki. Yani bir öğrenciyi ölçme kriteriniz yok. Bu yüzden nasılsa notla değerlendirilmeyen bir ders diye düşünen art niyetli öğrencilerimiz de var. Bence BT dersinin de notu olması lazım (Y BT öğretmeninin; sadece BT derslerinin işlenmesiyle ilgili görevinin olmaması lazım. Bence BT öğretmeninin BT ile ilgili her konuda rehber olması lazım, öncü olması lazım, yenilikleri de kıskanmadan herkese anında iletmesi lazım (Y BT öğretmenimiz okul idaresinin ihtiyaç duyduğu kendi alanıyla ilgili bütün işlerimizde yardımcı olmalı (Y Mesela yeni bir teknoloji ürünü çıkmış. BT öğretmeni hemen gelip bize; Çok güzel bir şey çıkmış hocam, alma imkânımız var mı? Bunun her okulda olması lazım diyor (Y Öğretmen arkadaşlar birbirleriyle genellikle etkileşim halinde oldukları için akıllarına takılan herhangi bir problemi veya sunu hazırlamada yapamadıkları bir şey olursa onu BT öğretmenine sorarak öğreniyorlar. Ama Gelin size sunu yapma yolunu göstereyim ya da onun hakkında bir kurs vereyim şeklinde bir çalışması yok BT öğretmeninin (Y 7 Diğer branş öğretmenlerine göre BT öğretmenlerinin okullarında üstlendikleri roller: Diğer branş öğretmenlerine göre, BT öğretmenlerinin okullarında üstlendikleri roller ile ilgili bulgular, ders içi ve ders dışında üstlendikleri roller şeklinde kategorize edilerek Tablo te verilmiştir. Tabloda diğer branş öğretmenlerine göre BT öğretmenlerinin ders içinde üstlendikleri rollerden müfredat doğrultusunda dersleri işlemek, ders dışında üstlendikleri rollerden e-okulla ilgili işlemlerde öğretmenlere yardımcı olmak ve yeni teknolojiler hakkında yönetici ve öğretmenlere bilgilendirme yapmak ifadelerinin sık kullanıldığı görülmektedir. Tablo te diğer branş öğretmenlerine göre sıralanan BT öğretmenlerinin rolleriyle ilgi görüşlerden alıntılar şu şekildedir: BT öğretmeninin görevi; öğrencilere bilgisayarı tanıtmak, bilgisayarın nasıl kullanabileceği hakkında temel bilgiler vermek, en önemlisi bilgisayarı sevdirmek (Ö Donanım açısından özellikle bilgisayar alacak ya da herhangi bir teknolojik malzeme alacak öğretmenlerimizin taleplerine göre onlara gerekli bilgileri veriyor, yardım ediyor, kolaylık gösteriyor. Yani yönlendirme yapıyor (Ö Tablo. Yöneticilere Göre BT Öğretmenlerinin Okullarında Üstlendikleri Roller Kategoriler Kodlar Sıklık BT öğretmenlerinin ders içinde üstlendikleri roller BT öğretmenlerinin ders dışında üstlendikleri roller Müfredat doğrultusunda dersleri işlemek Öğrencilere bilgisayar okuryazarlığını kazandırmak Öğrencilerin günlük yaşamdaki ihtiyaçları doğrultusunda bilgisayarı etkili ve verimli kullanmaları için gerekli programları öğretmek Bilgisayar başına üç öğrenci düştüğü durumlarda bile dersin uygulamalarını başarıyla yapmak Notu dahi olmayan 1 saatlik dersin öğretmeni olmak Okuldaki teknolojik araçların donanımsal ve yazılımsal sorunlarıyla ilgilenmek Yöneticilere ve diğer öğretmenlere BT konusunda yardımcı olmak Yöneticilere ve diğer öğretmenlere e-okulla ilgili işlemlerde yardımcı olmak BT sınıfını sürekli açık tutmak, eksikliklerini gidermek ve sorunlarını çözmek Halkın BT sınıfını kullanmasını sağlamak Okul Web sitesini hazırlamak ve güncel tutmak Öğrencilerin BT sınıfını kullanmaları için serbest kullanım zamanı sağlamak, ödev araştıranlara yardımcı olmak Yöneticiler ve öğretmenleri yeni teknolojiler konusunda bilgilendirmek Diğer dersler için materyaller bulmak ya da hazırlamak

6 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Tablo. Diğer Branş Öğretmenlerine Göre BT Öğretmenlerinin Okullarında Üstlendikleri Roller Kategoriler Kodlar Sıklık BT öğretmenlerinin ders içinde üstlendikleri roller BT öğretmenlerinin ders dışında üstlendikleri roller Müfredat doğrultusunda dersleri işlemek Pek bilgim yok Öğrencilere temel bilgisayar okuryazarlığını kazandırmak E-okulla ilgili işlemlerde diğer öğretmenlere yardımcı olmak Yöneticiler ve öğretmenleri yeni teknolojiler konusunda bilgilendirmek İdari işlerde görev almak Teknolojik araç ve programların kullanımında yöneticilere ve öğretmenlere yardımcı olmak Diğer dersler için materyal bulmak ya da hazırlamak Okuldaki teknolojik araçların donanımsal ve yazılımsal sorunlarıyla ilgilenmek Web de bulunan ders kaynakları hakkında öğretmenleri bilgilendirmek Öğrencilerin BT sınıfını kullanmaları için serbest kullanım zamanı sağlamak, ödev araştıranlara yardımcı olmak Bayram, tören ve kutlama programları için slayt hazırlamak, bilgisayar ve ek araç gereçleri düzenlemek Bilgisayarla ilgili her konuda idaremize çok fazla yardımı dokunuyor. Teneffüslerde bile bilgisayarlarda bir şeyler yaptığını, çalıştığını görüyorum (Ö Bilgisayar öğretmenimiz aynı zamanda okulumuzun formatörü. Bu nedenle okulumuzla ilgili BT konusundaki gerekli düzenlemeleri kendisi yapıyor. Düzenleme derken öğrenci dosyalarından tutun da öğrencilerin çeşitli bilgilerini bilgisayara, e- okula girme işlerine kadar hepsini BT öğretmeni yapıyor. Yani ders dışında bu gibi şeylerle de uğraşıyor (Ö 1 Açıkçası bilgisayardan pek anlamıyorum. Bu nedenle mesela; Atatürk Haftası olduğu zaman hocamdan neler yapabileceğimiz konusunda yardım istiyorum. O bana zaten gereken her şeyi sunuyor. Yani teknoloji hocamıza sadece Ne yapabiliriz? demek onun için yeterli oluyor. Çünkü kendisi gerçekten bilgisayarı anlatabilmek için çok istekli. Hocam şu konuda size ihtiyacım var. dediğimiz zaman zaten o yapabileceği her şeyi gösteriyor bize (Ö 10 BT Öğretmenlerinden Beklentiler BT öğretmenlerine göre okullarında kendilerinden beklenilenler: BT öğretmenleriyle yapılan görüşmelerden elde edilen verilere göre BT öğretmenlerinin görev yaptıkları okullardaki yöneticilerin, diğer branş öğretmenlerinin, memurların ve öğrencilerin onlardan beklentilerinin neler olduğu ile ilgili bulgular Tablo te sıralanmıştır. Tabloda en çok BT öğretmenlerinden donanımsal ve yazılımsal sorunlara çözüm üretmelerinin ve e-okulla ilgili işlemlerde yardımcı olmalarının beklendiği görülmektedir. Tablo te BT öğretmenlerine göre sıralanan kendilerinden beklentiler ile ilgili görüşlerden bazı alıntılar şu şekildedir: Nerde olursam olayım, derste bile olsam Internet bağlantısı kesildiği an hemen beni çağırıyorlar. Ben de gidiyorum (BT Telefonda saat teknik servis imkânı sağlıyoruz arkadaşlarımıza (BT 7 Tablo. Yöneticilerin, Diğer Branş Öğretmenlerinin, Memurların ve Öğrencilerin BT Öğretmenlerinden Beklentileri Kategoriler Kodlar Sıklık Yöneticilerin beklentileri Diğer branş öğretmenlerinin beklentileri Memurların beklentileri Öğrencilerin beklentileri Yazılımsal sorunlarda yardımcı olmalı Donanımsal sorunlarda yardımcı olmalı E-okulla ilgili işlemleri yapmalı Program kullanmada yardımcı olmalı Teknolojiyle ilgili her şeyden sorumlu olmalı Program kullanmada yardımcı olmalı Dersler için materyal bulmalı ya da hazırlamalı E-okulla ilgili işlemleri yapmalı Donanımsal sorunlarda yardımcı olmalı Teknolojik araç gerek kullanmada yardımcı olmalı Donanımsal sorunlarda yardımcı olmalı Yazılımsal sorunlarda yardımcı olmalı Program kullanmada yardımcı olmalı Ders saatlerinde serbest bırakmalı Oyun oynatmalı Ödev araştırırken yardımcı olmalı Kişisel bilgisayarlardaki donanımsal ve yazılımsal sorunlarda yardımcı olmalı

7 TOPU, GÖKTAŞ / Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Üstlendikleri Roller ve Onlardan Beklentiler Bazı arkadaşlarımız Hocam dersimizi öğrencilerin daha iyi anlayabilmesi için bize önerebileceğiniz bir kaynak, resim veya site var mı? diye soruyorlar. Ben de yardımcı olmaya çalışıyorum (BT Formatör olmasa da bilgisayar öğretmeni her şeyi bilmeli diye düşünülüyor. Ama benim bunu ne kadar karşılayacağım şüpheli. Ben eğitimciyim sonuç itibariyle (BT Okulda öğrencilere bilgisayarı anlatmaktan ziyade, bilgisayarların düzenli bir şekilde çalışmasını sağlayan, sınıfı temiz tutan, devletin vermiş olduğu malzemelere iyi bakan bir bilgisayar öğretmeninin olmasını istiyor yöneticiler (BT Derste öğrenci ne ister? Ders işlemeyip oyun oynamak, Internet e girip müzik dinlemek, video izlemek ister (BT Ders haricinde de öğrencilerin; Öğretmenim bilgisayarımda şöyle bir problem oldu ne yapabilirim ya da Internet te şöyle bir problem oldu ne yapabilirim? gibi sorularıyla karşılaşıyorum (BT 10 Ders dışında gerek yöneticilerin gerek diğer öğretmenlerin gerekse memurların çok farklı isteklerde bulundukları dikkati çekmiş ve bu isteklerin sebeplerinin neler olabileceği BT öğretmenlerine sorulmuştur. BT öğretmenlerinin bu konudaki görüşleri Tablo da sıralanmıştır. Bu muhtemel nedenlerden yöneticilerin ve diğer öğretmenlerin aldıkları hizmet içi eğitimlerdeki yetersizlikler ile teknolojiyi kullanmaya karşı isteksiz ve ilgisizlikleri dikkat çeken noktalar arasındadır. Tablo da sıralanan BT öğretmenlerine göre beklentilerin muhtemel nedenleriyle ilgili görüşlerden bazı alıntılar şu şekildedir: Öğretmenlerin kesinlikle bilgisayar ve Internet kullanımı hakkında hizmet içi eğitim alması gerekiyor (BT 8 Birçoğunun sertifikası var, ama bilgisayarlarla çok ilgilenmiyorlar (BT Klavyenin tuşuna basmaktan korkan arkadaşlarımız da mevcut. Bu konuda sizin kadar iyi olan farklı branştan arkadaşlarımız da mevcut. Bu biraz ilgilenmeyle, hevesle alakalı bir durum (BT Yöneticilerimizin bizleri birer teknisyen olarak görmelerinden vazgeçmelerini istiyorum (BT Mesela okula gittiğim anda bir öğretmen; Benim bilgisayarımda şu sıkıntı var, diğeri; bana şu program lazım diyor. O arada nöbetçi öğrenci; Müdür sizi çağırıyor, yazıcı bozulmuş diyor. Bu durum çoğu zaman beni zor durumda bırakıyor. Hangi tarafa koşacaksın? Teneffüsünü kendine mi ayıracaksın, dinlenecek misin, yoksa arkadaşların dertleriyle mi uğraşacaksın? (BT 7 Okulda BT işleriyle ilgilenen, bu işlerden anlayan teknik eleman olmadığı için her şey bizden bekleniyor. Okullarda teknik eleman olması gerek (BT Yöneticilerin BT öğretmenlerinden beklentileri: Yöneticilerle yapılan görüşmelerden elde edilen verilere göre yöneticilerin BT öğretmenlerinden beklentilerinin neler olduğu Tablo 7 de sıralanmıştır. Bu beklentilerden okul web sayfasını güncel tutmaları ile teknolojik araçların donanımsal ve yazılımsal sorunlarına çözüm üretmelerini isteme dikkat çeken noktalar arasındadır. Tablo 7 de sıralanan yöneticilerin BT öğretmenlerinden beklentileriyle ilgili görüşlerinden bazı alıntılar şu şekildedir: Web sitesi güncelleniyor ama bizim istediğimiz, beklentilerimizi karşılayacak şekilde olmuyor (Y Bilgisayar öğretmenlerinden her zaman bilgisayarla ilgili her sorunda teknik destek olsun, yazılım Tablo. BT Öğretmenlerine Göre Onlardan Beklentilerin Muhtemel Nedenleri Kategoriler Kodlar Sıklık Yöneticilerin ve memurların bilgisayar okuryazarlığı seviyesi Diğer öğretmenlerin bilgisayar okuryazarlığı seviyesi BT öğretmenlerinin görev alanlarının tam bilinmemesi Donanımsal ve yazılımsal işlerle ilgilenecek başka personelin olmaması BT konusundaki hizmet içi eğitimlerin nicelik ve nitelik açısından yetersiz olması BT yi derslerine entegre etmeye karşı isteksiz olmaları BT ye karşı ilgisiz olmaları BT konusundaki hizmet içi eğitimlerin nicelik ve nitelik açısından yetersiz olması BT nin eğitimle bütünleştirilmesinin önemini henüz kavrayamamış olmaları Hizmet yılı fazla olan öğretmenlerin teknolojiye karşı olumsuz tutum sergilemeleri Teknik eleman olarak algılanmaları Teknolojik araçlarla ilgili her türlü soruna çözüm üreten kişi olarak algılanmaları Teknolojiyle ilgili her şeyden sorumlu kişi olarak algılanmaları Formatör öğretmen olarak algılanmaları Memur olarak algılanmaları Okullarda teknik eleman olmadığı için, bilgisayardan anlayan kişi olarak BT öğretmenlerinden yardım istenmesi Yöneticilerin; yazışma, e-okul işlerini yetiştiremedikleri için BT öğretmeninin bu işleri yapmasını istemeleri 7

8 KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ Tablo 7. Yöneticilerin BT Öğretmenlerinden Beklentileri Kodlar Web sayfasını güncel tutmalı Donanımsal ve yazılımsal sorunlara çözüm üretmeli Gerek yöneticilere gerekse öğretmenlere program yükleme ve kullanmada yardımcı olmalı Gerek yöneticilere gerekse öğretmenlere e-okulla ilgili işlemlerde yardımcı olmalı BDE için materyal bulma ve hazırlamada diğer öğretmenlere yardımcı olmalı Sıklık desteği olsun, bilgi desteği olsun yardım almak; yani onları sürekli aktif halde görmek isteriz (Y 1 Yazıcılarımızın bilgisayara tanıtılacağı veya yazıcıda herhangi bir problem olduğu, bilgisayarlara format atılacağı, anti virüs programı yükleneceği zaman yani çağırdığımız zaman her şekilde bize yardımcı oluyor BT öğretmeni (Y BT öğretmeni bazen idari işlerde bile gelip bize yardımcı oluyor. Bilhassa karnelerin çıkarılmasında, diplomaların dökümünde tecrübesinden faydalanıyoruz (Y Yöneticilerin; ders dışında BT öğretmenlerinden farklı isteklerinin sebeplerinin neler olabileceği yöneticilere sorulmuştur. Yöneticilerin bu konudaki görüşleri Tablo 8 de sıralanmıştır. Bu muhtemel nedenlerden hizmet yılı fazla olan yöneticilerin ve öğretmenlerin teknolojiye karşı olumsuz tutumları, bilgisayar okuryazarlıklarındaki yetersizlik ile hizmet içi eğitimlerdeki eksiklik ve yetersizlikler dikkat çeken noktalar arasındadır. Tablo 8 de sıralanan yöneticilere göre BT öğretmenlerinden beklentilerin nedenleriyle ilgili görüşlerden bazı alıntılar şu şekildedir: Emeklilik çağına ulaştıkları için bazı öğretmenler, ne fakültede bilgisayar görmüşler ne de sonradan herhangi bir kursa veya seminere katılmışlar. Dolayısıyla bilgileri yok. Kendi notlarını dahi başkalarına girdirmek için çaba sarf ediyorlar. Başkalarının yardımıyla notları giriyorlar (Y 7 Şöyle bir anlayış da var: bilgisayar öğretmeniyse bilgisayarla hep o ilgilenir (Y Teknik sorunlarımızı bir şekilde gideriyoruz ama bu uzun vadeli bir çözüm değil. Teknik eleman şart. Yani bilgisayarlı ortamda eğitim verilirken teknik arızalardan kaynaklanan verim düşüklüğünü giderecek bir birim olmalı. Bilgisayarın bulunduğu her ortamda, her birimde, her kurumda teknik personel olmalı ki verimli çalışılabilsin (Y 1 Diğer branş öğretmenlerinin BT öğretmenlerinden beklentileri: Diğer branş öğretmenlerinin BT öğretmenlerinden beklentilerinin neler olduğu Tablo da sıralanmıştır. Bu beklentilerden e-okulla ilgili işlerde yardımcı olmalarını, donanımsal ve yazılımsal sorunlara çözüm üretmelerini isteme dikkat çeken noktalar arasındadır. Tablo da sıralanan diğer branş öğretmenlerine göre BT öğretmenlerinden beklentilerle ilgili görüşlerden alıntılar şu şekildedir: Tablo 8. Yöneticilerin BT Öğretmenlerinden İstek ve Beklentilerinin Nedenleri Kategoriler Kodlar Sıklık Yöneticilerin ve diğer öğretmenlerin bilgisayar okuryazarlığı seviyesi BT öğretmenlerinin görev alanlarının tam bilinmemesi Donanımsal ve yazılımsal işlerle ilgilenecek başka personelin olmaması Hizmet yılı fazla olan öğretmenlerin teknolojiye karşı olumsuz tutumları Öğretmenlerin bilgisayar okur-yazarlığındaki yetersizlikleri BT konusunda hizmet içi eğitimler almalarına rağmen eksik kalmaları Teknolojiyle ilgili her şeyden sorumlu kişi olarak algılanması Okullarda teknik eleman olmadığı için, bilgisayardan anlayan kişi olarak BT öğretmenlerinden yardım istenmesi 1 Tablo. Diğer Branş Öğretmenlerinin BT Öğretmenlerinden Beklentileri Kodlar E-okulla ilgili işlemlerde yardımcı olmalı Program yükleme ve kullanmada yardımcı olmalı Donanımsal ve yazılımsal sorunlara çözüm üretmeli Öğretmenler için temel bilgisayar kursu açmalı BDE için materyal bulma ve hazırlamada diğer öğretmenlere yardım etmeli Bayram, tören ve kutlama programları için slayt hazırlayarak ilgili araç gereçleri düzenlemeli BT ile ilgili pano hazırlamalı Sıklık 7 7 8

İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri

İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri GEFAD / GUJGEF 33(3): 495-530 (2013) İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri The Problems of Information Technology Teachers

Detaylı

Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi *

Öğretmen ve Öğrenci Bakış Açısıyla Tablet PC ve Etkileşimli Tahta Kullanımı: FATİH Projesi Değerlendirmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) 1799-1822 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.3.1734

Detaylı

Öğretmenlerin Mesleki ve Bürokratik Sosyalleştirmeye Yönelik Değerlendirmeleri *

Öğretmenlerin Mesleki ve Bürokratik Sosyalleştirmeye Yönelik Değerlendirmeleri * Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) Özel Sayı (1) 39-54 [2013] Öğretmenlerin Mesleki ve Bürokratik Sosyalleştirmeye Yönelik Değerlendirmeleri * The Opinions of

Detaylı

New High School Instructional Programs in Turkey: Problems, Expectations and Suggestions

New High School Instructional Programs in Turkey: Problems, Expectations and Suggestions Elementary Education Online, 11(1), 35-50, 2012. İlköğretim Online, 11(1), 35-50, 2012. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr New High School Instructional Programs in Turkey: Problems, Expectations

Detaylı

Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi. (Journal of Global Engineering Studies)

Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi. (Journal of Global Engineering Studies) Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi Cilt 1 Sayı 1(2014) 19-35 (Journal of Global Engineering Studies) Vol. 1 No. 1(2014) 19-35 Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi (Journal of Global Engineering

Detaylı

TEACHERS OPINIONS ON THE ENGLISH CURRICULUM OF THE 2 nd GRADE PRIMARY EDUCATION

TEACHERS OPINIONS ON THE ENGLISH CURRICULUM OF THE 2 nd GRADE PRIMARY EDUCATION ISSN: 2342-0251 Volume 3/1 Spring 2015 p. 210/223 TEACHERS OPINIONS ON THE ENGLISH CURRICULUM OF THE 2 nd GRADE PRIMARY EDUCATION İngilizce Öğretmenlerinin İlkokul 2. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı

Detaylı

Akademisyenlerin Yurt Dışı Burs ve Destek Programları Hakkındaki Görüşleri

Akademisyenlerin Yurt Dışı Burs ve Destek Programları Hakkındaki Görüşleri DOI: 10.5961/jhes.2015.110 Akademisyenlerin Yurt Dışı Burs ve Destek Programları Hakkındaki Görüşleri Academic Staff s Views About International Scholarships and Support Programs M. Ertaç ATİLA, Ö. Faruk

Detaylı

Professional Development: Teacher Educators as Learners

Professional Development: Teacher Educators as Learners Elementary Education Online, 14(2), 574-592, 2015. İlköğretim Online, 14(2), 574-592, 2015. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr http://dx.doi.org/10.17051/io.2015.10038 Professional Development:

Detaylı

Sınıf Yönetimi ve Sınıf İçi Disiplin Problemleri, Nedenleri ve Çözüm Önerileri Üzerine Nitel Bir Araştırma: Bilişim Teknolojileri Dersi Örneği

Sınıf Yönetimi ve Sınıf İçi Disiplin Problemleri, Nedenleri ve Çözüm Önerileri Üzerine Nitel Bir Araştırma: Bilişim Teknolojileri Dersi Örneği DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 853 Sınıf Yönetimi ve Sınıf İçi Disiplin Problemleri, Nedenleri ve Çözüm Önerileri Üzerine Nitel Bir Araştırma:

Detaylı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğrencilerinin Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Görüşleri

Türk Dili ve Edebiyatı Öğrencilerinin Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Görüşleri Ege Eğitim Dergisi 2007 (8)1: 89-112 89 Ege Eğitim Dergisi 2007 (8)1: 89-112 Türk Dili ve Edebiyatı Öğrencilerinin Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Görüşleri Sevilay ŞAHİN * **, Betül BALKAR Öz

Detaylı

Hasan Basri MEMDUHOĞLU Yrd. Doç. Dr. Cem TOPSAKAL**

Hasan Basri MEMDUHOĞLU Yrd. Doç. Dr. Cem TOPSAKAL** Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Görüşlerine Göre Ortaöğretim Alan 95 Ege Eğitim Dergisi 2008 (9) 1: 95 129 Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Görüşlerine Göre Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yükseklisans

Detaylı

Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Projesine Yönelik Yönetici, Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Değerlendirilmesi *

Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Projesine Yönelik Yönetici, Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Değerlendirilmesi * Educational Administration: Theory and Practice 2013, Vol. 19, Issue 3, pp: 391-417 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2013, Cilt 19, Sayı 3, ss: 391-417 w w w. k u e y. n e t Her Öğrenciye Bir Bilgisayar

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ *

UYGULAMA ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ * UYGULAMA ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ * Etem YEŞİLYURT ** Çetin SEMERCİ *** Özet Durum çalışması desenlerinden iç içe geçmiş çoklu durum

Detaylı

Fen Konularına Yönelik Web Sayfası Hazırlama Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Teknolojisini Kullanabilme Becerilerini Nasıl Etkiler?

Fen Konularına Yönelik Web Sayfası Hazırlama Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Teknolojisini Kullanabilme Becerilerini Nasıl Etkiler? Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 3, Sayı 2, Aralık 2009, sayfa 74-93. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

Web Tabanlı İçerik Geliştirme Mesleki Gelişim Programının Değerlendirilmesi *

Web Tabanlı İçerik Geliştirme Mesleki Gelişim Programının Değerlendirilmesi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(4) 1409-1437 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.4.2131

Detaylı

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 73 İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Aslan GÜLCÜ * Saadettin AYDIN ** Şenay AYDIN *** Özet Bu araştırmanın temel amacı

Detaylı

Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları. Perspectives of School Principals on Their Own Task

Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları. Perspectives of School Principals on Their Own Task Okul Müdürlerinin Kendi Görevlerine İlişkin Bakış Açıları Perspectives of School Principals on Their Own Task Selahattin TURAN, Nuray YILDIRIM & Elif AYDOĞDU Özet Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okullarında

Detaylı

FATİH Projesine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin. İncelenmesi (Eskişehir İli Örneği) *

FATİH Projesine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin. İncelenmesi (Eskişehir İli Örneği) * FATİH Projesine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi (Eskişehir İli Örneği) * Köksal BANOĞLU 1, Canan MADENOĞLU 2, Şengül UYSAL 3 & Arif DEDE 4 ÖZET Bu araştırma, FATİH projesi hakkında öğretmenlerin

Detaylı

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54 35 213 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 3, s.35-54 BİLGİ TOPLUMU OLMA YOLUNDA ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARI * Recep ÇAKIR 1 ÖZET Senem OKTAY 2 Bu çalışmanın

Detaylı

Öğretmen ve Akademisyenler Arasında Oluşturulan Web-Tabanlı ve Yüz- Yüze Bilgi Paylaşım Ortamlarının Katılımcılar Perspektifinden Değerlendirilmesi 1

Öğretmen ve Akademisyenler Arasında Oluşturulan Web-Tabanlı ve Yüz- Yüze Bilgi Paylaşım Ortamlarının Katılımcılar Perspektifinden Değerlendirilmesi 1 Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.5 No.3 (2014), 231-258 Öğretmen ve Akademisyenler Arasında Oluşturulan Web-Tabanlı ve Yüz- Yüze Bilgi Paylaşım Ortamlarının Katılımcılar Perspektifinden

Detaylı

BÖTE (Bu Öğretmenliğin Tanımı Eksik) BÖTE Bölümleri ve Mezunlarının Sorunları ile Bu Sorunlar İçin Çözüm Önerileri

BÖTE (Bu Öğretmenliğin Tanımı Eksik) BÖTE Bölümleri ve Mezunlarının Sorunları ile Bu Sorunlar İçin Çözüm Önerileri BÖTE (Bu Öğretmenliğin Tanımı Eksik) BÖTE Bölümleri ve Mezunlarının Sorunları ile Bu Sorunlar İçin Çözüm Önerileri Hasan KARAL 1 Emine TĠMUÇĠN 2 Özet Üçüncüsü Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim

Detaylı

İLKOKULLARDA TEKNOLOJİ EĞİTİMİ. Sayım AKTAY * Emel GÜVEY AKTAY **

İLKOKULLARDA TEKNOLOJİ EĞİTİMİ. Sayım AKTAY * Emel GÜVEY AKTAY ** ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ ISSN: 1308 9196 Yıl : 8 Sayı : 19 Nisan 2015 Yayın Geliş Tarihi: 16.01.2015 Yayına Kabul Tarihi: 12.03.2015 DOI Numarası:http://dx.doi.org/10.14520/adyusbd.55299

Detaylı

Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarında Öğretim Elemanı-Öğrenci İletişimi

Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarında Öğretim Elemanı-Öğrenci İletişimi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(1) Kış/Winter 349-367 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Kullanımına İlişkin Uzaktan Eğitim Uzmanlarının Görüşleri

Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Kullanımına İlişkin Uzaktan Eğitim Uzmanlarının Görüşleri Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin Kullanımına İlişkin Uzaktan Eğitim Uzmanlarının Görüşleri Perceptions of Distance Education Experts Regarding the Use of MOOCs Eren Kesim Anadolu Üniversitesi, Türkiye

Detaylı

AğAraştırması (WebQuest) Tasarlayıcılarının Bu Etkinliklerin Hazırlanması Sürecine ve Türkiye de Uygulanabilirliklerine İlişkin Görüşleri 1

AğAraştırması (WebQuest) Tasarlayıcılarının Bu Etkinliklerin Hazırlanması Sürecine ve Türkiye de Uygulanabilirliklerine İlişkin Görüşleri 1 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 3, Sayı 2, Aralık 2009, sayfa 124-148. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Atölye (Grafik) Dersinde Yazı ve Tipografi Öğretimi Uygulamaları 1

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Atölye (Grafik) Dersinde Yazı ve Tipografi Öğretimi Uygulamaları 1 Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Atölye (Grafik) Dersinde Yazı ve Tipografi Öğretimi Uygulamaları 1 Şirin BENUĞUR 2 ÖZET Bu araştırmanın amacı, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim İş Eğitimi

Detaylı

FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme

FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme Türk Kütüphaneciliği 27, 2 (2013), 317-339 FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme Selda Ekici * ve Bülent Yılmaz ** Öz Bu çalışma ile FATİH Projesi nin (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi),

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Levent Eşel Gazi Üniversitesi leventesel@gazi.edu.tr Gökçen Kaya Gazi Üniversitesi kaya.gokcen@gazi.edu.tr

Detaylı

Türkiye de İkinci Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar 1. Problems Encountered In Second Foreign Language Teaching In Turkey

Türkiye de İkinci Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar 1. Problems Encountered In Second Foreign Language Teaching In Turkey Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2014, Cilt 4, Sayı 2, 43-63 Trakya University Journal of Education 2014, Volume 4, Issue 2, 43-63 Türkiye de İkinci Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı