Türk Çocuk Hematoloji Dergisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türk Çocuk Hematoloji Dergisi"

Transkript

1 Türk Çocuk Hematoloji Dergisi Yay n Kurulu Editör Ömer Devecio lu Editör Yard mc lar Tiraje Celkan Duygu Uçkan Çetinkaya Kaan Kavakl Türkan Pat ro lu Sekreter Ferhat Karakafl TPHD YÖNET M KURULU Baflkan: Sema Anak II. Baflkan: Sabri Kemahl G. Sekreter: Gülyüz Öztürk Sayman: Gönül Aydo an Üye: Gülersu rken Üye: Mualla Çetin Üye: M. Akif Yeflilipek Sabri Acar Leyla A ao lu Mehmet Nejat Akar Saadet Akarsu Recep Akda Serap Aksoylar Davut Albayrak Canan Uçar Albayrak Sema Anak Ali Bülent Antmen Yusuf Ziya Aral Gönül Aydo an Hilmi Apak Avni Atay Yeflim Ayd nok Gönül Aydo an Can Balkan Su Gülsün Berrak Betül Biner Özcan Bör Duran Canatan Cengiz Canpolat Tiraje Celkan Ümran Çal flkan Mualla Çetin Nazan Çetingül Duygu Uçkun Çetinkaya Ayhan Da demir Ömer Devecio lu Feride Duru Erol Erduran Mehmet Ertem Tunç F flg n Hüseyin Gülen Fatma Gümrük Ünsal Günay Aytemiz Gürgey Türkiz Gürsel Gülersu rken Savafl Kansoy Mehmet Kantar Ceyda Karadeniz Zeynep Karakafl Kaan Kavakl Rejin Kebudi Sabri Kemahl Yurdanur K l nç Tezer Kutluk Emin Kürekci Ahmet Koç Ülker Koçak Adalet Meral Lale Olcay Nur Olgun Ahmet Faik Öner Hale Ören Nam k Yaflar Özbek Okan Özcan Mehmet Akif Özdemir Ünsal Özgen Hatice Emel Özyürek Gülyüz Öztürk Figen Pekün Türkan Pat ro lu Aziz Polat Nazan Sarper Betül Sevinir Tansu Sipahi Murat Soker Lebriz Yüksel Soycan lgen fiaflmaz Tülin Revüde fiayl Atilla Tanyeli A Murat Tuncer Bahattin Tunç Hayri Bozkurt Toksoy Canan Uçar Leyla Zümrüt Uysal Emel Ünal Selma Ünal Ayflegül Ünüvar Canan Vergin Nevin Yalman Ifl n Yaprak Nefle Yaral Nilgün Yar fl dil Yenicesu Mehmet Akif Yeflilipek nci Y ld z Y ld z Y ld rmak LET fi M ADRESLER ED TÖR Prof. Dr. ÖMER DEVEC O LU - Dergi editörü.ü..t.f. Çocuk Sa. ve Hast. ABD. Pediatrik Hematoloji/ Onkoloji BD fiehremini/çapa/ stanbul Tel: (0212) Fax: (0212) E-Posta: TPHD OF S Türkoca Cad. stanbul Tabip Odas Binas No: 17/6 PK Ca alo lu/eminönü/ stanbul Tel: (0212) Fax: (0212) E-Posta: Web Adres: Sahibi Türk Pediatrik Hematoloji Derne i nin resmi yay n organ Journal of Turkish Pediatric Hematology Haz rl k ve Bask 3 ayda bir yay mlan r. Y ld z Posta Cad. Sinan Apt. No. 36 D.66/ Gayrettepe- stanbul Tel: Fax: nternet:

2 YAZARLARA B LG Çocuk Hematoloji dergisi Türk Pediatrik Hematoloji Derne inin resmi yay n organ d r. Çocuk kan ve kanser hastal klar alan ndaki araflt rmalar, ilginç olgular ve davetli derlemeleri yay nlar. Derginin yay n dili Türkçe'dir. Yaz lar n dergide yer alabilmesi için daha önce baflka bir dergide yay nlanmam fl olmas ve yay nlanmak üzere gönderilmemifl olmas gereklidir. Sunulan yaz yay n kurulu taraf ndan belirlenen en az iki hakem taraf ndan de erlendirilir. Son karar dergi yay n kurulunundur. Yay n kurulu hakem kurulu taraf ndan yay n koflullar na uygun bulunmayan yaz lar yay nlamamak, düzeltmek üzere yazar na geri vermek, biçimce düzenlemek ve düzeltmek ya da k saltmak yetkisindedir. Yay n kurulu bilimsel aç dan yeterli görülen bir yaz n n yay nlanmas n etik nedenlerden dolay reddedebilir. Yaz kabul edildi i takdirde bütün bask haklar (copyright) dergiye geçmifl olur. nsan denekleri üzerindeki çal flmalar 1975 Helsinki Bildirgesinin 1983'de düzenlenmifl flekline uygun olmal, her denekten bilgilendirilmifl onay ve lokal Etik Kuruldan izin al nm fl olmal d r. Ayr ca çocuklarla ilgili çal flmalarda belirlenmifl kesin etik standartlar olmad ndan yazarlar Arch Dis Child 1978; 54: 441-2'de bildirilen politikay ve çal flmalar n hukuki yönü için Arch Dis Child 1978; 53: ve Lancet 1977; 2: 754-5'de yay nlanan kriterleri benimsemifltir. Yaz m koflullar için Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals bafll alt nda yay nlanan kurallar kabul edilmifltir. Yaz lar n Haz rlanmas Yaz lar orijinali ve 2 fotokopi olmak üzere 3 nüsha fleklinde gönderilmelidir. Beraberinde tüm yaz ve flekilleri içeren bir disket de bulunmal d r. Disket içeri inin yaz s Times New Roman karakteriyle ve 10 punto büyüklü üyle yaz lmal d r. Düzeltme istenen yaz larda, yaz n n düzeltilmifl halini içeren bir disket de tekrar ayr ca gönderilmelidir. Derlemeler en fazla 10, araflt rmalar ise 7 sayfa olmal, olgu bildirileri ise 5 sayfay geçmemelidir. Yaz lar bir baflvuru mektubu ile gönderilmeli ve bu mektubun sonunda tüm yazarlar n imzas bulunmal d r. Yaz lar n sorumlulu u yazarlara aittir. Yaz lar standart dosya ka d na daktilo veya bilgisayar ile, sayfan n sadece bir yüzüne olacak flekilde, iki aral kl olarak yaz lmal, sayfan n her iki kenar nda yaklafl k üçer santim boflluk b rak lmal d r. Yaz lar, bafll k sayfas ndan bafllamak üzere ve sa alt köflede olacak flekilde numaraland r lmal d r. Yaz larda bulunmas gereken k s mlar flunlard r: A) Araflt rmalar için: 1-Bafll k sayfas, 2-Türkçe özet, 3- ngilizce özet, 4-Girifl, 5-Gereç ve Yöntem, 6-Bulgular, 7-Tart flma, 8-Kaynaklar, 9-Tablolar, 10-fiekil ve Foto raflar B) Olgu bildirileri için: 1-Bafll k sayfas, 2-Türkçe özet, 3- ngilizce özet, 4-Girifl, 5-Olgu bildirisi, 6-Tart flma, 7-Kaynaklar, 8-Tablolar, 9-fiekil ve Foto raflar. Bafll k sayfas : Çal flman n ad Türkçe ve ngilizce, büyük harflerle olacak flekilde alt alta yaz lmal d r. Yazarlar n aç k ad (küçük harf)-soyad (büyük harf), ünvanlar, çal flt klar kurum ve çal flman n yap ld kurum belirtilmelidir. Yaz ile ilgili bilgi (kongrede sunulmufl olmas, herhangi bir kurum deste i, ald ödül vb) varsa belirtilmelidir. Yaz fl lacak yazar n posta adresi ile telefon, faks ve e-posta adresleri yaz lmal d r. Özet: Bafll k sayfas ndan sonra, ayr bir sayfada araflt rma ve derlemeler için en fazla 250 kelimeyi, olgu bildirileri için 100 kelimeyi aflmayan bir özet bulunmal ; özetin amaç, gereç-yöntem, bulgular ve ç kar mlar alt bafll klar olmal d r. Türkçe özetin alt nda ayn düzendeki ngilizce özet yer almal d r. ngilizce özette aim, methods, results, conclusion alt bafll klar olmal d r. Her yaz da özetlerin hemen alt nda Türkçe ve ngilizce 3-10 kelime aras nda anahtar kelime verilmeli, anahtar kelimeler Index Medicus'un konu bafll klar na uygun olmal ve ilk harflerine uygun alfabetik s ralanmal d r. Ana Metin: Girifl, gereç ve yöntem, bulgular ve tart flma bölümlerinden oluflur. Varsa teflekkür yaz s, kaynaklardan önce konulmal d r. Olgu sunumlar : 100 kelimeyi aflmayan bir Türkçe ve ngilizce özetten sonra, en az 3 kelimelik bir anahtar kelimeler k sm içermelidir. Ana metin, olgu/ olgular, tart flma, kaynaklar bölümlerinden oluflmal d r. fiekil ve Foto raflar: Siyah-beyaz ve parlak ka da bas lm fl olmal ve ayr bir zarf içinde herhangi bir ka da yap flt r lmadan gönderilmelidir. Grafikler ve teknik resimler çini mürekkebi ile ayd nger ka d na veya beyaz ka da çizilmeli, ya da bilgisayarda yap lmal d r. fiekil ve foto raflar da üç nüsha fleklinde gönderilmelidir. Her fleklin arkas na fleklin yönü, numaras ve ilk yazar n ismi kurflun kalemle yaz lmal d r. fiekillerin alt yaz lar ayr bir ka da, flekil numaras bildirilerek yaz lmal ve flekil numaralar metin içinde mutlaka belirtilmelidir. Mikroskopik resimlerde büyütülme oran ve boyama tekni i aç klanmal d r. Tablolar: Ayr bir ka da çift aral kl olarak yaz lmal, tablo içinde enine ve boyuna bölme çizgileri kullan lmamal d r. Her tablonun üzerine numara (romen rakkam ile) ve bafll k yaz lmal d r. Tablo numaralar metin içinde mutlaka kullan lmal - d r. Kaynaklar n yaz l fl : Kaynaklar yaz da geçifl s ras na göre numaraland r lmal ve numaralar parantez içinde olarak, cümle sonunda veya cümle içinde araflt r c ismi varsa bu isimden hemen sonra yaz lmal - d r. Dergi isimleri Index Medicus'a uygun olarak k salt lmal d r. Yazar isimleri alt y geçiyorsa, ilk üç isim yaz lmal ve sonunda Türkçe kaynaklarda "ve ark.", yabanc dildeki kaynaklarda "et al" kelimeleri eklenmelidir. Örnek: Pizzo PA, Rubin M, Freifeld A, Walsh TJ. Child with cancer and infection. II. Nonbacterial infections. J Pediatr 1991; 119: Yazar verilmemiflse kaynak afla daki gibi yaz lmal d r. Örnek: Coffee drinking and cancer of the pancreas (editorial). BMJ 1981; 283: 628.

3 Kaynak kitap ise afla daki flekilde yaz lmal d r. Örnek: Arceci RJ, Hann IM, Smith OP. Pediatic Hematology 3rd ed. Massachusetts: Blackwell, 2006: Kaynak kitap içinde bölüme ait ise afla daki flekilde yaz lmal d r. Örnek: Shahlaee AH, Arceci RJ. Histiocytic disorders In: Arceci RJ, Hann IM, Smith OP (eds). Pediatic Hematology third ed. Massachusetts:Blackwell, 2006: K saltmalar Bafll k ve özette k saltma kullan lmamal d r. Metin içinde k - saltma ilk kez kullan ld nda önüne kelime veya kelimeler grubunun tümü aç k olarak yaz lm fl bulunmal d r. Yaz flma adresi: Prof. Dr. Ömer Devecio lu.ü..t.f. Çocuk Sa. ve Hast. ABD. Pediatrik Hematoloji/Onkoloji BD fiehremini/çapa/ stanbul Tel: (0212) Fax: (0212) E-Posta: Yazarlar için"kontrol Listesi": 1) Tüm yazarlar n imzalad baflvuru mektubu 2) Yaz n n 3 kopyas (bafll k sayfas ndan itibaren numaraland - r lmal d r) * Bafll k sayfas (Çal flman n Türkçe ve ngilizce ad, yazarlar n aç k ad, ünvanlar, çal flt klar kurum ve çal flman n yap ld kurum, yaz fl lacak yazar n posta adresi, telefon ve faks numaras, adresi) * Türkçe ve ngilizce özet (anahtar kelimeleri ile birlikte) * Girifl * Gereç ve Yöntemler * Bulgular * Tart flma * Kaynaklar * Tablolar * fiekil ve foto raflar 3) Yaz y flekil ve tablolar ile birlikte içeren bir disket (disket üzerinde çal flman n ad ve ilk yazar n ad bulunmal d r).

4 Türk Çocuk Hematoloji Dergisi Ç NDEK LER / 1 ALL de Relaps Sa alt m ve Yeni Yaklafl mlar Guenter HENZE... Adolesan ALL de Sa alt m David WEBB... Philadelphia Pozitif ALL Sa alt m nda Yenilikler Guenter HENZE... Çocukluk Ça AML Sa alt m ve UK-MRC Sonuçlar David WEBB... Demir fielasyon Tedavi Amaçlar ve Tedavi Etkinli inin zlenimi Chaim HERSKO... Immunfenotiplendirme Türkan PATIRO LU... Sitogenetik ve Moleküler Çal flmalar n Ak lc Planlanmas Tahsin YAKUT... Minimal Rezidüel Hastal k Araflt r lmas n n Lösemi zleminde Yeri Duygu Uçkan ÇET NKAYA... St. Jude ALL Sonuçlar Mualla ÇET N... COG-ALL Sonuçlar Ayflegül ÜNÜVAR... BFM-ALL Sonuçlar Hale ÖREN... Çocukluk Ça ALL Tedavisinde COG Protokolleri Leyla A AO LU... BFM ALL Protokolleri Lebriz YÜKSEL-SOYCAN Türk Pediatrik Hematoloji Dergisi üç ayda bir (y lda 4 say ) olarak yay nlan r. Bu dergide yay mlanan yaz lar n telif haklar Logos Yay nc l k Tic. A.fi. ye ait olup, yay nc n n yaz l izni olmadan hiçbir flekilde tümü veya herhangi bir bölümü kopya edilemez, herhangi bir dilde tamamen veya k smen yay nlanamaz. Bu dergi Acid Free (Alkali) ka da bas lmaktad r. / This journal is printed on Acid-Free paper

5 Türk Çocuk Hematoloji Dergisi Ç NDEK LER / 2 Lösemi Verileri ve KHT Endikasyonlar Akif YEfi L PEK... KHT Verileri Savafl KANSOY... BFM-AML Sa alt m Sonuçlar Hilmi APAK... MRC-AML Sa alt m Sonuçlar Adalet Meral GÜNEfi... Neonatal Hemofagositik Lenfohistiyositoz Aytemiz GÜRGEY... Langherhans Hücreli Histiyositoz ve Santral Sinir Sistemi Ömer DEVEC O LU... Yeni Demir fielatörü; ICL670 (Exjade) Yeflim AYDINOK... Medikal Sa alt m Zafer fialcio LU... Fizyopatoloji ve Klinik Yaklafl m Berna ATABAY... Radyoizotop Sinovektomi Kaan KAVAKLI... Konjenital Nötropeni Nam k ÖZBEK... Edinsel Nötropeni Tansu S PAH... Pediatrik Olgularda Sorunlu Transfüzyonlar Sabri KEMAHLI... Transfüzyon Yan t n n De erlendirilmesi Gülyüz ÖZTÜRK

6 ED TÖRDEN Sevgili Türk Pediatrik Hematoloji Derne i Üyeleri, lklerin her zaman yaflam m zda özel bir yeri vard r. Bir a lama ile bafllayan yaflam serüvenimizde hep ilkler sorgulanmaz m? lk a lamam z için saniyelerin bile önemi yok mudur? Annemizin ilk sütü çok özel de il midir? Hayata geldi imiz o ilk günü sonra ölene kadar do um günü olarak kutlam yor muyuz? lk diflin, ilk ad m n, ilk cümlenin kayd n hep bir yerlere yazmaz m y z? lk bisikletin, ilk ö retmenin, ergenli e girerken ilk sevgilinin, üniversitedeki ilk günün, ihtisastaki ilk nöbetin an lar m zdaki yeri hep çok farkl de il midir? Elinizdeki say iflte böyle bir ilk. Derne imiz yönetim kurulunun ayl k bir dergi ç karma karar n n ilk ürünü. Hemen burada bu zor ve onurlu görevi bana ve editör yard mc s arkadafllar - ma veren yönetim kurulumuza çok teflekkür etmek istiyorum. K sac k öykümüze gelince! Görevi ald ktan ve editör yard mc s arkadafllar m da ö rendikten sonra, Bursa kongresine yetiflebilmek için çok acele davranmam z gerekti ini düflündük. lk ifl olarak hakem kurulumuzu oluflturduk. Bunun için profesör, doçent, flef ve flef yard mc s arkadafllar m z kurula katt k. lk say y kongre konuflmalar yla, ikinci say y da kurs konuflmalar ile oluflturmay planlad k. Böylece 2007 y l n n iki say s tamamlanm fl oldu, di er say lar içinde yeterli zaman aral olufltu. Bu arada renk ve d fl kapak görünümü için hepimizin üyesi oldu u Türk Hematoloji Derne inin yay n organ ndan esinlendik. Kapak resmi Op. Dr. Bekir Tu cu ya aittir. Kendisine ayr ca teflekkür ediyoruz. Dergimiz üç ayda bir olmak üzere y lda dört adet ç kacakt r. Her say bir derleme, 3-4 adet araflt rma yaz s, 3-4 adet olgu sunumu, editöre mektuplar, tan n z nedir, kongre haberleri ve reklamlardan oluflacakt r. fiimdiden 2007 y l n n üçüncü ve dördüncü say lar için yaz lar n z bekliyoruz. Hepinize iyi kongreler dileklerimizle. Prof. Dr. Ömer Devecio lu

7 BAfiLARKEN Türk Pediatrik Hematoloji Derne i de erli üyeleri, de erli meslektafllar m, Türk Pediatrik Hematoloji Derne i kuruldu u 1999 y l ndan beri Pediatrik Hematoloji alan nda pek çok sorunun çözümünde giriflimlerde bulunmufl, pek çok bilimsel aktiviteye imza atm fl ve en önemlisi de e itim konusunda tüm Türkiye çap nda programlar n sürdürmüfltür. Bu süreçte görev alm fl tüm hocalar ma ve arkadafllar ma teflekkürü bir borç bilirim. Bu süren bayrak yar fl nda 2005 y l ndan beri görevini sürdüren yönetim kurulumuz da önce e itim ilkesinin yans malar olarak May s 2007'de Bursa'da yapaca m z VII. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi'nde pek çok ilki gerçeklefltirme arzusundad r. Bunlardan ilki, belki de en önemlisi, Pediatrik Hematoloji Dergisi dir. Bilimde üretkenli in zirveye ç kt 2000'li y llarda bu ilerlemeyi yans tman n en pozitif yolu yap lan çal flmalar n ka da dökülmesi veya yeni anlay flla bilgisayar ortam nda kayda geçirilmesidir. Bu amaçla kullan ma giren web sitemizden sonra siz üyelerimizin ve konuyla ilgili tüm bilim insanlar - n n çal flmalar n derlemelerini ve olgu sunular n yay nlayabilece i bir dergiyi ç karma karar ald k. lk 2 say s nda kongremizle ilgili konuflma metinlerinin ve kurs metinlerinin, ayr ca ek olarak bildiri özetlerinin yer alaca mecmuam z n h zla yap land r lmas nda ve ortaya ç - kar lmas nda büyük emekleri geçen editörümüz Prof. Dr. Ömer Devecio lu'na ve editör yard mc lar na, Logos Yay nevine ve eme i geçen tüm arkadafllar m za teflekkürü bir borç bilirim. Bilim dünyas na katk s n n olmas ümidiyle sayg lar m sunar m. Prof. Dr. S. Sema Anak Baflkan TPHD Yönetim Kurulu ad na

8 TREATMENT OF RELAPSED ALL AND RECENT APPROACHES Prof. Dr. Günter HENZE Berlin Charite University, Pediatric Hematology Department Despite high cure rates relapse of ALL is still a frequent diagnosis in pediatric oncology. Even with the best available treatment regimes relapse rates are still in the range of 15 to 20 %. Because of risk adapted front-line protocols relapses occur widely per random, but at a higher frequency in patients with high-risk for relapse features. Since stem cell transplantation (SCT) has increasingly become a regular part of the first-line treatment relapses occur also in patients who had already been treated with SCT, and these children are rather not eligible for retreatment according to common relapse protocols. These are the reasons why patient numbers in relapse trials have decreased over the past years. In the multicentric international ALL relapse trials of the BFM Relapse Study Group we have registered more than 2000 patients since The probability of event-free survival is about 33%, and the overall survival is about 40% for patients who have been treated within one of the 6 consecutive trials. These figures show that the prognosis and the chance of longterm survival are substantially reduced in case of relapse. The lower remission rates are due to a higher rate of induction deaths as a consequence of reduced tolerance to treatment after previous organ toxic frontline therapy. In addition, non-responses to treatment are common, since surviving blast cells had the chance to develop resistance towards commonly used antileukemic drugs. Even if a complete remission (CR) can be achieved, the rate of subsequent relapses is high. Time, site, and the immunological phenotype of the leukemic cells are the most important clinical predictors of prognosis. Early time point of relapse is associated with a worse prognosis; even if a CR can be achieved it cannot be maintained with chemotherapy, and effective salvage therapy has therefore to include SCT for the majority of children. Surprisingly, children with a combined bone marrow (BM) relapse have a better prognosis than the ones with an isolated BM relapse. Children with a relapse of B-cell precursor ALL have a better outcome as compared with T-cell leukemias. In addition to these clinical parameters, genetic and molecular genetic findings have been shown to have an important impact on outcome. Fusion genes can be found at about the same frequency as in front-line studies; however the percentage of Philadelphia chromosome (Ph1) positive ALL relapse has become less due to the fact that most of the Ph1-positive leukemias are diagnosed at first presentation, and stem cell transplantation is being performed in the majority of these children. Whereas, like during front-line therapy, the TEL-AML1 positive patients have a better prognosis also after relapse, prognosis of Ph1-positive ALL relapse is dismal. In recent years, another factor has gained increasing importance for prognostication: Like in 8

9 front-line trials response to therapy is one of the most significant single parameters determining the outcome. In the current BFM relapse trial ALL-REZ BFM 2002, we use response to therapy as measured by quantification of minimal residual disease based on molecular genetics for stratification of intermediate risk patients. Good responding patients will be maintained on chemotherapy whereas patients with a high MRD level at day 36 of treatment are being referred to SCT. Response to therapy determines also to a certain extent the choice of a stem cell donor. SCT from matched unrelated donors should only be performed in poor responders whereas transplants from siblings may also be performed in good responders because the transplant related mortality has become very low in this setting. Currently, we are considering to design targeted intensification therapies for patients with poor prognosis features. These are either patients with an anticipated low CR rate or children with a high MRD signal prior to SCT. Thus, remission rates should be improved by more effective induction regimens. Furthermore, attempts will be made to improve the pretransplant remission quality in order to reduce the relapse rate after SCT in children with a higher residual leukemic cell load prior to SCT. For these purposes, immunological appro aches (antibodies) or the use of new drugs, e.g., novel purine nucleoside analogues may be used. Such therapies should however be subject of controlled and prospective clinical trials. 9

10 TREATMENT OF ACUTE LYMPHOBLAST C LEUKAEM A IN ADOLESCENTS AND YOUNG ADULTS Prof. Dr. David KH WEBB Great Ormond Street Hospital for Sick Children Hematology Department, United Kingdom Age is an important prognostic factor in the outcome of treatment for acute lymphoblastic leukaemia (ALL). Current therapies have resulted in 80% event free survival (EFS) for children 1-10 years of age, whilst less than 40% of adults are cured. The success story of therapy in childhood ALL has not translated to adolescents, a population at present potentially eligible for treatment on either paediatric or adult protocols. Their outcome has continued to lag behind the paediatric subgroup with a 6-year EFS of 59% reported in Adolescents constitute only a small proportion of the population in both paediatric and adult ALL trials. Historically they have generally been treated in either a paediatric or an adult trial based on referral patterns rather than by selection on patient or disease characteristics. The studies analysing the outcome of adolescents treated on paediatric or adult trials have consistently shown better survival on paediatric trials. Despite a generally similar remission rate this has not translated into similar event-free survival (EFS) Paediatric trials have consistently shown a significantly better outcome for children 1-9 years of age than those over 10 years of age. In the last decade the 5 year EFS for the age group of over 10 years, was between 52.5% and 79%. There was a wide heterogeneity in treatment protocols, and in the age range of adolescent groups. Outcomes reported for groups aged under 20 years were 38% DFS at 8 years, 50% survival at 7 years, and 43% survival at 5 years. The consistent difference in the 5 year EFS (15-35%), favouring patients treated on paediatric trials, which is observed even with similarly matched major adverse prognostic factors, may be due to many factors. These include differing protocol design, drugs administered, the patterns of referral, compliance with treatment, and psychosocial and supportive care. In most paediatric trials adolescents are treated in the high risk group whereas in adult trials they are regarded as low risk. Overall the paediatric protocols use more vincristine, steroids and L - Asparaginase but lower amounts of alkylating agents, high dose cytarabine and anthracyclines than the adult trials. The paediatric trials use a BFM based model with intensive induction and consolidation phase followed by interim maintenance and 1 or 2 delayed intensifications. Adult trials are based on the perception that older patients have significantly less tolerance to corticosdteroids, asparaginase and vincristine compared to children. Whether or not this low tolerance is applicable to the adolescent patients who are being treated along with the remaining adults in the adult trials is a contentious issue; although some toxicities appear more common with increasing age, it is often appropriate to trade this against maximum efficacy. In the adult trials due to the poorer general outcome, allogeneic and autologous bone marrow transplantation is usually attempted in first remission, in spite of the associated increased toxicity compared with chemotherapy. Allogeneic transplantation 10

11 from matched sibling donors in first remission is of proven benefit only in a small subset of Ph+ ALL in the paediatric protocols. Whilst ALL constitutes the commonest malignancy in childhood, the incidence steadily declines with age and accounts for only 6% of adolescent cancers compared to 30% in the children younger than 15 years. Hence adolescents tend to be treated on multicentre trials in paediatric oncology centres; whilst in the United States only 25-40% of adolescents treated on adult trials are managed by community based adult oncologists. What may be more critical is that ALL is uncommon in adults and in some countries is often managed by physicians, who may have less well defined leukaemia programs. In the USA, more than 90% of children less than 15 years of age with cancer are managed at institutions participating in National Cancer Institute sponsored clinical trials. This contrasts with only about 20% of year olds with cancer seen in such institutions. In their National Cancer Database report, the year old patients treated in the CCG and POG sites with ALL and other solid tumours had a better 5-year survival rate than those treated elsewhere. A similar observation emerged when year olds in the Canadian Childhood Cancer Surveillance and Control program were evaluated Results from the studies that have evaluated treatment burden on the various age groups have shown a higher incidence of morbidity in induction and more post remission deaths in adolescents than in the 1-9 years age group of children and more also in adult trials than in the paediatric trials. The contemporary paediatric trials, MRC UKALL X, AIEOP, ALL-BFM 90, DFCI 87-01, 91-01, SJCRH XI-XIV, EORTC 58881, have reported deaths during induction and in first CR to be between % whilst the adult trials CALGB 9111, Hyper CVAD trials with more chemotherapy, have recorded 6-12% death rates. This counterbalanced any reduction of relapse rates which might have occurred with intensification of treatment. These deaths were predominantly infective in origin, especially fungal particularly related to dexamethasone, increased mortality with more anthracyclines and neutropenic episodes following high dose cytarabine in the adult trials attempting to intensify therapy. Changes such as the more potent form of schedules of asparaginase therapy and the substitution of dexamethasone for prednisolone contributed to a higher incidence of sepsis (6.5%) and death due to toxicity (11%) during induction therapy in two clinical trials. Adolescents have a higher incidence of steroid and L-asparaginase induced diabetes mellitus compared to younger children. Pancreatitis is also more common in adolescents. Avascular necrosis of bone (AVN) or osteonecrosis of bone (ON) is becoming an increasingly recognised toxicity in the patients more than 10 years of age. The overall 5 year cumulative incidence of ON was 1.8% for patients below 18 years of age, who were treated according to ALL- BFM95 protocol between 1996 and This incidence was significantly higher for patients over 10 years of age (0.2 % versus 8.9%) and over 15 years of age (16.7%, p=0.003). 11

12 TREATMENT OF PHILADELPHIA POSITIVE ALL AND RECENT DEVELOPMENTS Prof. Dr. Günter HENZE Berlin Charite University, Pediatric Hematology Department The observation of the Philadelphia chromosome as the first constant chromosomal aberration and its association with chronic myelogenous leukemia dates back to In 1973, it could be shown that the Philadelphia chromosome, a shortened chromosome 22, also referred to as Ph1 is the result of the balanced translocation t(9;22)(q34;q11). The translocation the human homologue of the Abelson murine leukemia virus protooncogene abl from chromosome 9 to chromosome 22 next to the bcr gene leads to the formation of the fusion gene BCR-ABL. BCR-ABL encodes a tyrosine kinase which is responsible for the leukemic transformation. The Philadelphia chromosome can also be found in acute lymphoblastic leukemias. In child hood ALL it occurs at a frequency of about 3% to 5%. The presence of the Ph1 is one of the most unfavorable prognostic factors in childhood ALL. Only about one third of the patients can be cured with chemotherapy, in particular those who have a good initial respose to treatment (good prednisone response). The prognosis is significantly better with allogeneic SCT. In a cooperative analysis of the BFM and the AIEOP (Italy) group, the event-free survival was over 80% if the children had received SCT from sibling donors. In recent years the outcome could be improved with trans plants from unrelated donors as well. Thus, in general SCT from a matched donor is indicated in patients with Ph1-positive ALL. The BCR-ABL encoded tyrosine kinase can be inhibited with a compound that has been designed as a specific inhibitor: STI 571, now better known as imatinib mesylate or Gleevec. Imatinib has been developed for chronic myelogenous leukemia with the 210kD fusion protein and has been found to be very effective for the affected patients. In particular, elderly patients who are no more eligible for transplants can be treated, and long-term control of the leukemia can be achieved while maintaining a very good quality of life. Imatinib is also active in Ph1-positive ALL in which the fusion protein is shorter (190kD). However, during recent years it turned out that the duration of the specific effect is limited because the leukemic cells develop resistance against the drug. This has led to the development of new tyrosine kinase inhibitors, like dasatinib, which are capable of inhibiting multiple tyrosine kinases, also receptor tyrosine kinases. The role of the tyrosine kinases for the treatment of childhood ALL has yet to be determined. A recent international trial is aiming at exploring the role of imatinib in context with BFM-type chemotherapy. Another approach to treat Ph1-positive leukemias could be immune therapy. In animal models the onset of leukemia could be delayed or even prevented by vaccination with gene mo- 12

13 dified (B7.1 or granulocyte macrophage colony-stimulating factor expressing) BCR-ABL positive leukemic cells. Thus, there is evidence that the Philadelphia chromosome can be used as an immunologic target in order to elimate residual leukemic cells or even to provide protection against this prognostic unfavorable subset of leukemia. 13

14 TREATMENT OF CHILDHOOD AML, AND RESULTS OF UNITED KINGDOM MEDICAL RESEARCH COUNCIL PROTOCOLS Prof. Dr. David KH WEBB Great Ormond Street Hospital for Sick Children Hematology Department, United Kingdom De novo AML comprises 5% of childhood cancer. The age-specific incidence is highest in young children, and 20% of cases occur in the first 5 years of life, after which the incidence is essentially stable throughout childhood. Although the aetiology of most cases is unknown, AML is more common in children with Down syndrome, Klinefelter syndrome, Bloom syndrome, Neurofibromatosis type I, ataxia telangectasia, and congenital bone marrow failure disorders (Fanconi anaemia, Severe Congenital Neutropenia, Shwachman syndrome, Diamond-Blackfan anaemia, Thrombocytopenia-absent radius syndrome). Secondary AML was first described in patients who had received alkylating agents, and more recently after highdose chemoradiotherapy and infusion of autologous bone marrow, but is rare in children. Alkylating agent-induced MDS/AML tends to occur after 4-5 years, is associated with a preceding phase of MDS and is characterized by deletions from chromosomes 5 and 7. This disease is usually refractory to chemotherapy. The second type is related to treatment with topoisomerase II inhibitors and is associated with abnormalities of chromosome 11q23, a shorter induction period and presentation as acute leukemia without a preceding MDS. More recently, a third group of therapy-related leukemias has been described in association with t(8;21), inv(16) and t(8;16) and t(15;17) after topoisomerase inhibitor therapy, alkylating agent therapy or anthracycline therapy. These do not usually have a dysplastic prodrome and the risk factors have not been so precisely defined, but there is a similar correlation between the cytogenetic findings, morphology and response to treatment, as in de novo AML, so that patients may respond to chemotherapy. The overall risk of leukaemia is increased fold in children with Down syndrome (DS), and is especially marked in the first 5 years of life, when it is 50 times that in normal children. The spectrum of myeloid disease includes a usually self-limiting myeloproliferative disorder of the newborn called transient abnormal myelopoiesis (TAM) or transient leukaemia (TL), myelodysplasia (MDS), and acute myeloid leukaemia (AML). MDS and AML in DS are closely linked with biological and clinical features distinct from the diseases in non - DS children, and are now recognised as a single specific entity, Myeloid leukaemia of Down syndrome (ML - DS). Although there are insufficient data to be precise regarding the incidence of TAM in DS, best estimates suggest 10-20% of all DS babies may be affected. The leukaemic blasts in TAM and ML-DS are typically, but not exclusively, classified as French American British (FAB) group M7. Recently, GATA-1 mutations have been described in DNA extracted from blast cells in DS children with TAM, and ML-DS, and are already considered pathognomonic. GATA-1 is a transcription factor necessary for the development of normal megakaryocytes, erythrocytes, eosinophils and mast cells, and in animal knockout models, absence of GATA-1 results in increased megakaryocyte proliferation with megakaryocyte 14

Türk Çocuk Hematoloji Dergisi

Türk Çocuk Hematoloji Dergisi Türk Çocuk Hematoloji Dergisi Yay n Kurulu/Editorial Board Editör Ömer Devecio lu Editör Yard mc lar Tiraje Celkan Duygu Uçkan Çetinkaya Kaan Kavakl Türkan Pat ro lu Sekreter Ünal Ulusoy TPHD YÖNET M KURULU

Detaylı

Türk Çocuk Hematoloji Dergisi

Türk Çocuk Hematoloji Dergisi Türk Çocuk Hematoloji Dergisi Yay n Kurulu/Editorial Board Editör Ömer Devecio lu Editör Yard mc lar Tiraje Celkan Duygu Uçkan Çetinkaya Kaan Kavakl Türkan Pat ro lu Sekreter Ünal Ulusoy TPHD YÖNET M KURULU

Detaylı

XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi

XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi XXXIII. Ulusal Hematoloji Kongresi 6-9 Ekim 007 Sheraton Otel - Ankara TURKISH JOURNAL of HEMATOLOGY Supplement Vol. 4 No:4 007 Türk Hematoloji Derne i Organizasyon Hizmetleri SERENAS Turizm Kongre ve

Detaylı

Özgün Araştırmalar / Original Articles. Derlemeler / Reviews. Olgu Sunumları / Case Reports

Özgün Araştırmalar / Original Articles. Derlemeler / Reviews. Olgu Sunumları / Case Reports www.cocukenfeksiyon.org ISSN 1307-1068 Çocuk Enfeksiyon Dergisi / Journal of Pediatric Infection Cilt / Vol.: 4 Say / Issue: 1 Mart / March 2010 Sayfa / Page: 1-47 Editör / Editor Mustafa Hac mustafao

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ

TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ VOLUME CİLT: 27 ISSUE SAYI: 1 JANUARY OCAK 2014 ONLINE ISSN: 1309-9469 PRINT ISSN: 1019-1941 Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Detaylı

Marmara Medical Journal

Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Volume / Cilt 26 - Issue / Sayı 1 - January / Ocak 2013 Contents / İçindekiler Reviews / Derlemeler 1 Nanotechnology in the field of clinical oncology Klinik

Detaylı

ANESTEZ DERG S. Journal of Anesthes a. Cilt / Volume 16 Say / Number 2 2008. Dernek Kurucular / Founders

ANESTEZ DERG S. Journal of Anesthes a. Cilt / Volume 16 Say / Number 2 2008. Dernek Kurucular / Founders ISSN 1300-0578 ANESTEZ DERG S Journal of Anesthes a Cilt / Volume 16 Say / Number 2 2008 Anestezi ve Reanimasyon Uzmanlar Derne i Yay n Organ Offical Journal of Anesthesiology and Reanimation Specialists

Detaylı

CONTENTS / İÇİNDEKİLER

CONTENTS / İÇİNDEKİLER CONTENTS / İÇİNDEKİLER CONTENTS / İÇİNDEKİLER THE 6 TH ANNUAL MEETING OF THE INFANTILE SEIZURE SOCIETY (ISES 04) WELCOME LETTER................................................................. 4 COMMITTEE........................................................................

Detaylı

Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Editör Prof. Dr. Mithat Erenus Koordinatörler Seza Arbay, MA Dr. Vera Bulgurlu Editörler Kurulu Prof. Dr. Mehmet Ağırbaşlı Prof. Dr. Serpil

Detaylı

Marmara Medical Journal

Marmara Medical Journal Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi DERGİ HAKKINDA Marmara Medical Journal, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yayınlanan multidisipliner ulusal ve uluslararası

Detaylı

THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY. İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ

THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY. İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY ISSN 1300-932X CİLT/VOLUME 14 SAYI/ISSUE 1 MART/MARCH 2009 Derleme/Review Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi / Crimean-Congo Haemorrhagic Fever Bodur

Detaylı

Hastane İnfeksiyonları

Hastane İnfeksiyonları ISSN 1301-3912 T u r k i s h J o u r n a l o f H o s p i t a l I n f e c t i o n s Hastane İnfeksiyonları Dergisi CİLT/VOLUME 17 SAYI/ISSUE 1 NİSAN/APRIL 2013 HASTANE İNFEKSİYONLARI EĞİTİM PROGRAMI 2013

Detaylı

Hastane İnfeksiyonları

Hastane İnfeksiyonları ISSN 1301-3912 T u r k i s h J o u r n a l o f H o s p i t a l I n f e c t i o n s CİLT/VOLUME 15 SAYI/ISSUE 2 HAZİRAN/JUNE 2011 Hastane nfeksiyonlar nda Salg n Yönetimi Doç. Dr. Nurcan BAYKAM Kalite ve

Detaylı

THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY. İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ

THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY. İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY ISSN 1300-932X İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ YIL/YEAR: 2008 CİLT/VOLUME: 13 SAYI/NUMBER: 4 Derlemeler/Review Articles

Detaylı

THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY. İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ

THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY. İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY ISSN 1300-932X CİLT/VOLUME 17 SAYI/ISSUE 1 MART/MARCH 2012 Derleme/Review Norovirüsün Genomik Yapısı, Replikasyonu ve Epidemiyolojisi / Genomic

Detaylı

ÜDS DENEME SINAVI SAĞLIK BİLİMLERİ - 13 A

ÜDS DENEME SINAVI SAĞLIK BİLİMLERİ - 13 A ÜDS DENEME SINAVI SAĞLIK BİLİMLERİ - 13 A İçindekiler: Cevap Kağıdı Deneme Sınavı Cevap Anahtarı Sınavın Yabancı Kelimeleri Uyarılar: 1. Bu testte 80 soru vardır. Bu sorular için toplam 3 saat (180 dakika)

Detaylı

Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2010, Cilt 23, Sayı 2 Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ISSN: 1309-9469 Marmara Medical Journal Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Sahibi Marmara Üniversitesi Tıp

Detaylı

10 3 2012 YAZIfiMA ADRES

10 3 2012 YAZIfiMA ADRES Cilt Volume Say Issue Eylül September 10 3 2012 YAZIfiMA ADRES YO UN BAKIM DERG S PK 130 Kavakl dere - ANKARA ADDRESS FOR CORRESPONDENCE TURKISH JOURNAL OF INTENSIVE CARE MEDICINE PO Box 130 Kavaklidere

Detaylı

Cilt/Vol 2 Sayı/Number 8 Aralık/December 2011

Cilt/Vol 2 Sayı/Number 8 Aralık/December 2011 Cilt/Vol 2 Sayı/Number 8 Aralık/December 2011 ISSN: 1308 7185 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ THE MEDICAL JOURNAL OF MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayını

Detaylı

Nurettin BAŞARAN BIOCHEMICAL SCREENING FOR FETAL ABNORMALITIES. Mark I. Evans, M.D.

Nurettin BAŞARAN BIOCHEMICAL SCREENING FOR FETAL ABNORMALITIES. Mark I. Evans, M.D. Mark I. Evans, M.D. Professor and Vice-Chief of Obstetries and Gynecology Professor of Molecular Biology&Geneties Professor ofpath ology Director, Division ofreproductive Genetfes and Centerfor F etal

Detaylı

9. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi

9. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi 9. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi 13-17 Nisan 2010 Yeditepe Üniversitesi, stanbul, Türkiye Molekülden Topluma Beyin Bilimi / Brain Science: From Molecule to Society A-I 9. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi

Detaylı

Plenary Session II Genel Oturum II. Oturum Konusu Public Interest and Financial Reporting Finansal Raporlama ve Kamu Ç karlar n n Korunmas

Plenary Session II Genel Oturum II. Oturum Konusu Public Interest and Financial Reporting Finansal Raporlama ve Kamu Ç karlar n n Korunmas 122 Plenary Session II - Genel Oturum II Plenary Session II Genel Oturum II Oturum Konusu Public Interest and Financial Reporting Finansal Raporlama ve Kamu Ç karlar n n Korunmas Chair / Oturum Baflkan

Detaylı

De erli Okuyucular m z,

De erli Okuyucular m z, E d i t ö r d e n De erli Okuyucular m z, Diyabet Obezite ve Hipertansiyon da Hemflirelik dergimizin beflinci y l n n ilk say s yla sizlere yeniden merhaba diyoruz. Bu say m zda da meslektafllar m z n

Detaylı

BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ

BOĞAZİÇİ TIP DERGİSİ Meral Aban Canan Ağalar Fatih Ağalar Fatmanur Akgün Haldun Akoğlu Şami l Aktaş Berrin Aktekin Nevzat Alkan Turgut Alp Dilek Erdoğan Arı Aysun Karatay Arsan Metin Arslan Zuhal Aykaç Serap Aykut Ülkü Aypar

Detaylı

G ood health is very important to people regardless

G ood health is very important to people regardless Türk Aile Hek Derg 2012;16(1):23-34 TAHUD 2012 Durum Raporu Position Paper doi:10.2399/tahd.12.023 Family medicine training in Turkey: some thoughts Türkiye de aile hekimli i e itimi: Baz düflüncüler Job

Detaylı

Cilt: 9 Say : 2 Y l: 2004

Cilt: 9 Say : 2 Y l: 2004 Cilt: 9 Say : 2 Y l: 2004 Kronik Hepatit B nfeksiyonlu Hastalarda nterferon-alfa ve Lamivudin Kombinasyonu Sa alt m n n Etkinli inin De erlendirilmesi Tansu YAMAZHAN, Bilgin ARDA, Ekin ERTEM, Sercan ULUSOY,

Detaylı

ANESTEZ DERG S. Journal of Anesthes a. Cilt / Volume 17 Say / Number 3 2009. Dernek Kurucular / Founders

ANESTEZ DERG S. Journal of Anesthes a. Cilt / Volume 17 Say / Number 3 2009. Dernek Kurucular / Founders ISSN 1300-0578 ANESTEZ DERG S Journal of Anesthes a Cilt / Volume 17 Say / Number 3 2009 Anestezi ve Reanimasyon Uzmanlar Derne i Yay n Organ Offical Journal of Anesthesiology and Reanimation Specialists

Detaylı

Baş Editör (Editor in Chief) Aynur Ayşe KARADUMAN. Editör Yardımcıları (Associate Editors) Teknik Editör (Technical Editor)

Baş Editör (Editor in Chief) Aynur Ayşe KARADUMAN. Editör Yardımcıları (Associate Editors) Teknik Editör (Technical Editor) www.turkjphysiotherrehabil.org ISSN:1300-8757 e-issn: 2148-0109 TÜRKİYE FİZYOTERAPİSTLER DERNEĞİ nin bilimsel yayın organı ve süreli yayınıdır. (The official scientific journal of Turkish Physiotherapy

Detaylı

NEAR EAST MEDICAL JOURNAL - YAKIN DOĞU TIP DERGİSİ YEAR - YIL: 2011 VOLUME - CİLT: 1 ISSUE - SAYI: 2 NOVEMBER - KASIM

NEAR EAST MEDICAL JOURNAL - YAKIN DOĞU TIP DERGİSİ YEAR - YIL: 2011 VOLUME - CİLT: 1 ISSUE - SAYI: 2 NOVEMBER - KASIM NEAR EAST MEDICAL JOURNAL - YAKIN DOĞU TIP DERGİSİ YEAR - YIL: 2011 VOLUME - CİLT: 1 ISSUE - SAYI: 2 NOVEMBER - KASIM Owner Sahibi Dr. Suat İrfan GÜNSEL Honorary Editor Onursal Editör Prof.Dr. Gamze MOCAN

Detaylı