EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL"

Transkript

1 EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL GENEL FİZİK I (4+0=4) AKTS=3 Fiziğin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve fiziğin tarihsel gelişimine kısa bir bakış. Standartlar, SI birim sistemi, boyut analizi, vektörler. Hareket Bilgisi (Kinematik): Hareketin tanımı ve değişkenleri, Bir ve iki boyutlu uzayda hareket örnekleri, Göreli hız. Kuvvet Bilgisi (Dinamik): Newtonun yasaları ve uygulamaları, Evrensel kütle çekim, Sürtünme kuvveti.enerji: İş, Güç, Mekanik enerji çeşitleri, Korunumlu ve Korunumsuz Kuvvet Sistemlerinde enerji. İtme, Çizgisel Momentum: Kütle merkezi, bir ve iki boyutlu uzayda etkileşme. Dönme Hareketi: Katı cisimlerde denge, Dönme ve yuvarlanma hareketinin kinematiği ve dinamiği, enerjisi ve açısal momentum. Maddenin Mekanik Özellikleri: Maddenin tanecikli yapısı ve halleri, Uzama, kesme ve hacim esnekliği, Basınç, Kaldırma kuvveti, Viskosluk ve Hareketli akışkanlar, Bernoulli ilkesi. Salınım Hareketi: Basit harmonik hareketin kinematiği, dinamiği ve enerjisi, sönümlü ve zorlanmış salınımlar, rezonans GENERAL PHYSICS I (4+0=4) AKTS=3 Introduction, Idealized models, Standards and units, Vectors, Motion along a straight line, Motion in a plane, Newton?s laws of motion, Applications of Newton?s laws, Work and kinetic energy, Conservation of energy, Momentum and impulse, Rotational motion, Dynamics of rotational motion, Equilibrium and elasticity, Mechanical properties of matter, Fluid mechanics, Periodic Motion GENEL FİZİK LAB. I (0+2=2) AKTS=4 Serbest Düşme, Kuvvet Çeşitleri ve Lami Teoremi, Yoğunluk Tayini, Sürtünme Kuvveti, Denge ve Moment, Eğik Düzlem, Mekanik Enerjinin Korunumu, Esneklik Potansiyel Enerjisi, Potansiyel Enerjinin Kinetik Enerjiye Dönüşümü, Yayların Esneklik Sabitinin Hesaplanması, Momentumun Korunumu, Basit Sarkaç GENERAL PHYSICS LAB. I (0+2=2) AKTS=4 Freely Falling Body, Vectors, Force and Lami?s Theorem, Density Analysis, Friction Force, Balance and Moment, Inclined Plane, Concervation of Mechanical Energy, Elastic Potantial Energy, Concervation of Momentum, Simple Pendulum GENEL KİMYA I (4+0=4) AKTS=3 Kimyanın tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve kimyanın tarihsel gelişimine kısa bir bakış. Madde ve Maddenin Özellikleri, Bilimsel yöntem, Anlamlı sayılar, maddenin özellikleri, sınıflandırılması. Atom ve Atomun Elektron Yapısı: Atom çekirdeği, atom kuramları, elektron yapısı. Kimyasal Bileşikler: Periyodik çizelgeye giriş, bileşik çeşitleri ve formülleri. Kimyasal Reaksiyonlar: Kimyasal eşitlikler, asit-baz reaksiyonları, yükseltgenmeindirgenme reaksiyonları. Gazlar: İdeal gazlar, ideal olmayan gazlar. Termokimya: Entalpi, iç enerji, entropi. Periyodik Çizelge: Elementlerin sınıflandırılması, periyodik özellikleri. Kimyasal Bileşikler:bileşiklerin oluşumu( hibritleşme, hibrit orbitalleri oluşumu ve molekül geometrisi),formülleri, çeşitleri ve özellikleri. Kimyasal Bağlar: Temel kavramlar, bağ kuramları ve bağ çeşitleri GENERAL CHEMISTRY I (4+0=4) AKTS=3 Definition, scope, importance of chemistry, its effect on our life, and a brief look to historical development of physics. Matter and Properties of Matter, Scientific Method, Meaningful Numbers, Properties of Matter, its classifications. Atom and Electron structure of Atom: Nucleus of Atom, Atom models, the structure of electron. Chemical compounds, Introduction to periodical table, compounds types and formulas. Chemical Reactions: Chemical equilibrium, Acid and Base reactions, reduction and oxidation reactions. Gases: ideal gases, non-ideal gases. Thermo chemistry: Enthalpy, internal energy, entropy. Periodical Table: Classifications of Elements, Periodical properties. Chemical compounds: formation of compounds (hybrids, formation of hybrid orbital and molecular geometry), their formulas, types, and properties. Chemical Bonds: Fundamental concepts, bond theories and bond types GENEL KİMYA LAB. I (0+2=2) AKTS=4 Kimya laboratuvarında çalışma teknikleri, Güvenlik kuralları, kazalar ve önlemleri, kimyasal maddelerin ambalajları üzerindeki güvenlik işaretleri ve anlamları, Kimya laboratuvarında bulunması gereken laboratuar malzemeleri ve kullanımları şekilleri, Kimyasal maddelerle çalışılırken dikkat edilmesi gereken kurallar ve önemi, Cıva ile çalışırken 1

2 dikkat edilmesi gereken kurallar, civa zehirlenmesi ve belirtileri, ilgili dersin konularına paralel olarak öğrenci düzeyi ve konuya özgü kapalı uçlu, açık uçlu ve/veya araştırmaya dayalı deneyler GENERAL CHEMISTRY LAB. I (0+2=2) AKTS=4 Study techniques in chemistry lab., safety rules, accidents and precautions, safety signs and meanings of chemical substances on their containers, lab materials in chemistry labs and their usage, important rules when working with chemical substances, important rules when working with quicksilver, quicksilver poisoning and its indications, parallel to the subjects of the related class, close-ended and open-ended and/or research based experiments regarding students? levels and domains GENEL MATEMATİK I (4+0=4) AKTS=4 Sayılar: sayı sistemleri, matematik tümevarım ilkesi, mutlak değer, aralık kavramı; Bağıntı: sıralı ikili, Kartezyen çarpım, bağıntı tanımı ve özellikleri, ters bağıntı, denklik bağıntısı; Fonksiyon: tanımı ve özellikleri, ters fonksiyon, fonksiyonların bileşkesi, trigonometrik fonksiyonlar, üstel fonksiyonlar, logaritmik fonksiyon, ters trigonometrik fonksiyonlar, özel tanımlı fonksiyonlar; Limit: dizi ve fonksiyonların limiti, limit ve aritmetik işlemler; Süreklilik: sürekli fonksiyonlar ve onların özellikleri; Türev: tanımı, türevin geometrik ve fiziksel yorumu, türev cebiri, yüksek mertebeden türevler GENERAL MATHEMATICS I (4+0=4) AKTS=4 Numbers: number systems, mathematical induction, absolute value, interval; Relation: ordered pair, Cartesian product, definition and properties of relation, inverse relation, equivalence relation, order relation; Function: definition and properties, inverse function, composition of functions, trigonometric funtions, exponential functions, logarithmic function, inverse-trigonometric funtions; Limit: limit of sequences and functions, algebra of limits; Continuity: continuous functions and their properties; Derivative: definition, geometric and physical interpretations of derivative, algebra of derivatives, higher order derivatives ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I (2+0=2) AKTS=2 Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışı ve I.Dünya savaşının başlama nedenleri ile Osmanlı İmp.nun bu savaşa dahil olması, Mondros Ateşkes Amt.ile uğradığımız işgaller ele alınmaktadır.yüce önder Atatürkün işgallere karşı duyduğu tepkiler, Samsuna çıkışından sonra Amasya Tamimi ve kongreler yoluyla Milli Mücadeleyi başlatması,istanbulun işgale uğramasından sonra Ankarada TBMM nin açılması ile Türk İstiklal Harbinin kazanılmasından sonra imzalanan Mudanya Ateş.Ant. ve Lozan Barış Ant PRINC. OF ATATURK&HIST. OFTR. REVALUTUON I (2+0=2) AKTS=2 the reasons of the decline of the Ottoman Empire and the reasans of the world war I are discussed.why the Ottoman Empire was in this war and what the results of the occupations,amasya Circular,Erzurum and Sivas Cogresses,the occupation of İstanbul,the end of the Ottoman Assembly,the opening of the National Assembly in Ankara,Mudanya Armistice,Lozan Peace Treaty are the topics of the first semester TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM (2+0=2) AKTS=3 Dilin tanımı ve önemi; dil kültür ilişkisi; yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar, imla kuralları ve noktalama işaretleri; yazıda plan, tema, bakış açısı, yardımcı fikirler, paragraf yazımı; kompozisyon kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları; seçilmiş yazılarda kompozisyon çatısı, tema, paragraf incelemesi, kompozisyon düzeltme çalışmaları, genel anlatım bozuklukları, düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme; çeşitli yazı türleri, (anı, fıkra, hikaye, eleştiri, roman, vb.), formal yazılar (özgeçmiş, dilekçe, rapor, ilan, bibliyografya, tebliğ, resmi yazılar, bilimsel yazılar, makale, vb.), makalelerin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri üzerine çalışma, makale yazma çalışması, not alma ve özetleme yöntem ve teknikleri TURKISH I: WRITTEN PRODUCTION (2+0=2) AKTS=3 Description and importance of language, language-culture relation slip, relevance and characteristics; structures and rules in narratives, spelling and punctuation, different topics, points of view, supporting ideas, paragraphs, concepts, rules and layout in writing, frameworks for selected types of written composition, topics and paragraphs, correction and general problems of expressing ideas and thinking, different types of writing (recollections, anecdotes, stories, criticism, novels) formal writing (curriculum vitae, petitions, reports, advertisements, bibliographies, announcements, official documents, scientific writing, academic papers), writing introductions, main sections and conclusions in essays; note taking, summary methods and techniques EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ (3+0=3) AKTS=5 Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim 2

3 biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler INTRODUCTION TO EDUCATIONAL SCIENCE (3+0=3) AKTS=5 Basic concepts of education, the function and role of education and its relationships with other disciplines, philosophical, social, psychological, economic and political foundations of education, the historical development of educational sciences, directions in educational sciences in the 21st Century. Research methods in education, the structure of Turkish National Education System and its features, the place of teacher in this system, characteristics of teaching profession, the practices of teacher education and developments in this area BEDEN EĞİTİMİ I PHYSICAL TRAINING I (2+0=2) AKTS=2 Beden Eğitimi; spor branşları; insan gelişiminde oyunlar ve beden eğitiminin rolü, sağlıklı olma; insan fizyolojisi, sağlık ve ilk yardım, jimnastik malzemeleri ve kullanımı PHYSICAL TRAINING I (2+0=2) AKTS=2 Physical training; branches of sports; role of play and physical training in human development; healthiness; human psychology; health and first aid; sports materials and utilization GÜZEL SANATLAR I (2+0=2) AKTS=2 1. Müzik I: Müziğin temel bileşenleri, temel müzik bilgileri, nota bilgisi, müzikte aralık kavramı, müzikte ritm kavramı, şarkı dağarcığı oluşturulması, Türkiye de ve dünyada müzik tür ve biçimleri, geleneksel müzikten çağdaş müziğe geçiş, çalgı öğretimi, toplu çalma ve söyleme, eğitimde müziğin rolü, yaratıcılığı geliştirmede müziksel işitme. 2. Resim: Resim ve iş kavramları, eğitimdeki yeri ve önemi, estetik duygu ve becerilerin geliştirilmesi, resim ve iş yoluyla düşüncenin ifadesi, resim okuma ve anlatma, resim çizme teknikleri; İlköğretimde I. kademe Resim ve İş- Teknik ders programlarının incelenmesi, diğer derslerle ilişkileri. İlköğretim I. kademede uygulanan Resim-İş öğretimi yöntem ve teknikleri, ders planlarının hazırlanması, değerlendirme, öğrencide resim ve iş becerilerinin geliştirilmesi FINE ARTS I (2+0=2) AKTS=2 1. Music I Basic components of music, basic information of music; note information, Interval concept in music, rhythm concept in music, construct songs repertoire; style and category of music in Turkey and the world; movement from traditional music towards contemporary music, teaching playing instrument, group playing and singing, role of music in education, musical hearing for development of creativeness. Art I: History of thinking and art theories in philosophy, comprehension of theoretical and implementation aspects of knowledge and experiences in the field of art. History of art and critical thinking in philosophy, assessment, interpretation of art theories by the help of science and technology, educational functions of art, differences between art object and industrial object, gaining reading skill of art product in different fields on the basis of art events, gaining knowledge about the environment showing art products, concept of creativity, creative individual and his / her characteristics, creative thinking, process of art creation II. YARIYIL GENEL FİZİK II (4+0=4) AKTS=3 Elektriksel Kuvvet ve Alan: Yük ve korunumu, elektriklenme, Yalıtkanlar ve iletkenler, Coulomb yasası, kesikli ve sürekli yüklerin elektrik alanları. Gauss Yasası. Durgun Yük Potansiyel Enerjisi: Kesikli ve sürekli yüklerde potansiyel, potansiyel farkı, dielektrikler, sığaçlarda bağlanma ve enerji. Doğru Akım: Akım, güç kaynakları, emk, dirençler, enerji ve güç, doğru akım devreleri, ölçme araçlarının yapısı, elektrik kullanımı ve güvenlik. Manyetik Kuvvet ve Alan: Akım geçen iletkenler ve hareketli yüklerle manyetik alan etkileşmesi, Biot-Savart yasası, Değişik biçimli iletken akımlarının oluşturduğu alanlar, Hall olayı, maddenin manyetik özellikleri. Elektromanyetik İndüksiyon: Faraday indüksiyon yasası, lenz yasası, özindüksiyon, manyetik alan enerjisi, AC üreteçleri, elektrik motorları, transformatörler GENERAL PHYSICS II (4+0=4) AKTS=3 Properties of Electric Charges,Coulombs Law, The Electric Field, Electric Field Lines, Gausss Law, Electric Potential and Potential Energy Due to Point Charges, Calculating Capacitance, Combinations of Capacitors, Energy Stored in a Charged Capacitor, Capacitors with Dielectrics,Electric Current,Resistance and Ohms Law,A Model for Electrical Conduction,Electrical Energy and Power,Electromotive Force,Resistors in Series and in Parallel,RC Circuits,Electrical Instruments Household Wiring and Electrical Safety,The Magnetic Field,Magnetic Force Acting on a Current-Carrying Conductor,Torque on a Current Loop in a Uniform Magnetic Field,Motion of a Charged Particle in a Uniform Magnetic Field, The Hall Effect,The Biot-Savart Law,Magnetic Flux,Gausss Law in Magnetism,Faradays Law of Induction,Motional emf,lenzs Law,Induced emf and Electric Fields,Self-Inductance,RL Circuits,Energy in a Magnetic Field,Ac Sources,Electric Motors,The Transformers 3

4 GENEL FİZİK LAB.II (0+2=2) AKTS=4 Elektrostatik, OHM Kanunu, dirençlerin seri ve paralel bağlanması, bir iletkenin direncinin bağlı olduğu etkenler, kondansatörlerin seri ve paralel bağlanması, pillerin seri ve paralel bağlanması ile ampul parlaklığı arasındaki ilişki, Wheatson köprüsü ile direnç tayini ve potansiyel fark, Kirchoff devreleri, potansiyometre, üzerinden akım geçen telin oluşturduğu manyetik alan, transformatörler, alternatif akım elde etme ve elektromanyetik indüksiyon, elektrik motoru, zil ve radyo GENERAL PHYSICS II LAB. (0+2=2) AKTS=4 Electrostatics,OHM Law,Resistors in series and paralel,a conductor resistance is connected factors,of capacitors connected in series and in paralel,batteries connected in series and in paralel with thre bulb brightness between,wheatson bridge determination of resistance and potential difference,kirchoff circuits,potentiometer,via magnetic field creates a current-wire,transformers,alternating current to obtain and electromagnetic induction,electric motor,bell and radio GENEL KİMYA II (4+0=4) AKTS=3 Kimyasal Kinetik: Hız yasaları, reaksiyonların hızı ve ölçülmesi. Kimyasal Denge: Temel ilkeleri, denge sabiti eşitliği, dengeye etki eden faktörler. Termokimya: Entalpi, iç enerji, entropi. Asitler ve Bazlar: Arrhenius kavramı, Brönsted- Lowry kavramı, kuvvetli ve zayıf asit-bazlar ve asit-baz reaksiyonları ve hidroliz. Çözünürlük ve Kompleks iyon dengeleri: çözünürlük çarpımı sabiti, çökelme. Baş Grup Elementleri I Metaller: Alkali metaller, toprak alkali metaller. Baş Grup Elementleri II Ametaller: Soy gazlar, halojenler, oksijen ve azot grubu, karbon ve silisyum, bor. Elektrokimya: Elektroliz ve Pil GENERAL CHEMISTRY II (4+0=4) AKTS=3 Chemical Kinetic: Velocity laws, velocity and velocity measurement of reactions. Chemical Equilibrium: Fundamental principles, equation of equilibrium constant, the factors affecting equilibrium. Thermo chemistry: Enthalpy, internal energy, entropy. Acids and Bases: Arrhenius concept, Bronsted-Lowry concept, strong and weak acids-bases and acid and base reactions, hydrolyze. Solubility and Complex ion equilibriums: solubility multiplication constant, sedimentation. Main Group Elements I Metals: Alkali metals, alkaline earth metals. Main Group Elements II: Nonmetals: The noble gases, halogens, oxygen, and nitrogenous, carbon, silicon, and bor. Electrochemistry: Electrolyze and Battery GENEL KİMYA LAB. II (0+2=2) AKTS=4 4. ve 8. sınıflarda uygulanan Fen ve Teknoloji Öğretim programında yer alan dersin konularına paralel olarak öğrenci düzeyine ve konuya uygun kapalı uçlu, açık uçlu ve/veya araştırmaya dayalı deneyler GENERAL CHEMISTRY LAB. II (0+2=2) AKTS=4 Parallel to the subjects of the Science and Technology Education program employed for 4. and 8. grade levels, closeended, open-ended and/or research based on experiments regarding students. levels and the domains GENEL MATEMATİK II (4+0=4) AKTS=4 Türevin uygulamaları: maksimum-minimum problemleri, L?Hospital kuralı, grafik çizimi; Belirsiz integral: tanım ve özellikleri, kısmi integralleme yöntemi, değişken değiştirme yöntemi, bazı sınıf fonksiyonların integralinin bulunması; Belirli integral: tanım ve özellikleri, alan ve hacim hesabı, eğri uzunluğu; Has olmayan integral: tanımı, özellikleri ve uygulamaları GENERAL MATHEMATICS II (4+0=4) AKTS=4 Applications of derivative: maximum-minimum problems, L?Hospital?s rule, graph drawing. Indefinite integral: definition and properties, integration by parts, change of variables; Definite integral: definition and properties, area and volume calculation, curve length; Improper integral: definition, properties and applications ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (2+0=2) AKTS=2 Saltanatın kaldırılması ile başlayıp Cumhuriyetin ilanıyla devam eden inkılapların gercekleştirildiği bu dönemde T.C.nin laik çağdaş bir hukuk devleti olma yönünde atılan adımlar ile iç ve dış politikada ekonomide meydana gelen gelısmeler degerlendirilmektedir. Aynı zamanda cumhuriyete yönelik tehditler ele alınmakta olup Yüce önderin ölümünden sonra Cumhurbaşkanı olan İnönü dönemindeki gelişmeler ele alınmaktadır.(1950 yılına kadar) PRINC.OF ATATURK&HISTOF TR.REVALUTION II (2+0=2) AKTS=2 4

5 the end of the sultanete,the proclamation of the Republic,the principles of Atatürk and the relutionary changes are discussed.the changes in the system of law,economy and political life are examined. the reactionary activities against the republic,the death of Mustafa Kemal Atatürk,the changes during the time of İnönü the position of Turkey during the world wor II are discussed in the second semester TÜRKÇE II: SÖZLÜ ANLATIM (2+0=2) AKTS=3 Konuşma becerilerinin geliştirilmesi, Türkçenin doğru telaffuzunda önemli olan hususlar, diksiyon ve önemi, imla, vurgu, tonlama, metin ağırlıklı uygulamalar, konuşma bozuklukları; diyalog, güzel konuşmaya yardımcı teknikler, önemli günler için konuşma hazırlama, konuşma içeriğinin düzenlenmesi, konuşmanın vücutla ilgili unsurları, konuşmayı etkileyen faktörler, şiir okuma teknikleri, münazara, açık oturum, panel, forum, sempozyum, konferans üzerine çalışmalar. Anlama teknikleri: Okuduğunu anlama, okuma becerileri ve teknikleri, etkili okumayı engelleyen etkenler, okuma ve not alma, eleştirel okuma, okuduğunu transfer etme, dinlediğini anlama, çeşitli dinleme becerileri ve teknikleri, etkili dinlemeyi engelleyen etkenler, dinleme ve not alma, eleştirel dinleme, dinlemenin verimliliğini arttırma, dinlemenin diğer öğrenme biçimleriyle ilişkisi TURKISH II: ORAL COMMUNICATION (2+0=2) AKTS=3 Course content: developing and evaluating speaking skills, correct pronunciation, diction, spelling, rhythm, intonation, stress, spoken errors and correction techniques, dialogues, techniques for clear speaking, national holiday speeches, organisation of spoken language, body language, affective factors, poetry reading, debates, discussions, panels, forums, symposium, conferences Comprehension techniques: understanding reading, types of reading skills, barriers to successful reading, reading and note taking, reading critically, transferring, relationships between reading with other educational subjects, reading speed and how to increase it, listening comprehension, types of listening skills and techniques, barriers to successful listening, listening and note taking, critical listening, better listening, relationships between listening and other subjects EĞİTİM PSİKOLOJİSİ (3+0=3) AKTS=5 Eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi) EDUCATIONAL PSYCHOLOGY (3+0=3) AKTS=5 Definition and functions of educational psychology; basic concepts of learning and education; physical, cognitive, psychosexual, psychosocial and moral development; factors affecting learning; theories of learning; effective learning; factors effecting learning (motivation, individual differences, group dynamics) 0015 BEDEN EĞİTİMİ II (2+0=2) AKTS=2 Oyun türleri; futbol, voleybol ve basketbolun kural ve teknikleri, halk dansları (Türk halk oyunları), kişisel sağlık, cimnastik; düzen çalışmaları, müzikli danslar, modern danslar PHYSICAL EDUCATION II (2+0=2) AKTS=2 Types of games; rules and principles of football, voleyball and basketball; folklore, personal health; gymnastics; rhytmic studies; musical dances; modern dances GÜZEL SANATLAR I (2+0=2) AKTS=2 1. Müzik I: Müziğin temel bileşenleri, temel müzik bilgileri, nota bilgisi, müzikte aralık kavramı, müzikte ritm kavramı, şarkı dağarcığı oluşturulması, Türkiye de ve dünyada müzik tür ve biçimleri, geleneksel müzikten çağdaş müziğe geçiş, çalgı öğretimi, toplu çalma ve söyleme, eğitimde müziğin rolü, yaratıcılığı geliştirmede müziksel işitme. 2. Resim: Resim ve iş kavramları, eğitimdeki yeri ve önemi, estetik duygu ve becerilerin geliştirilmesi, resim ve iş yoluyla düşüncenin ifadesi, resim okuma ve anlatma, resim çizme teknikleri; İlköğretimde I. kademe Resim ve İş- Teknik ders programlarının incelenmesi, diğer derslerle ilişkileri. İlköğretim I. kademede uygulanan Resim-İş öğretimi yöntem ve teknikleri, ders planlarının hazırlanması, değerlendirme, öğrencide resim ve iş becerilerinin geliştirilmesi FINE ARTS I (2+0=2) AKTS=2 1. Music I Basic components of music, basic information of music; note information, Interval concept in music, rhythm concept in music, construct songs repertoire; style and category of music in Turkey and the world; movement from traditional music towards contemporary music, teaching playing instrument, group playing and singing, role of music in education, musical hearing for development of creativeness. 2. Art I: History of thinking and art theories in philosophy, comprehension of theoretical and implementation aspects of knowledge and experiences in the field of art. History of art and critical thinking in philosophy, assessment, interpretation of art theories by the help of science and technology, educational functions of art, differences between art object and industrial object, gaining reading skill of art product in different fields on the basis of art events, gaining 5

6 knowledge about the environment showing art products, concept of creativity, creative individual and his / her characteristics, creative thinking, process of art creation III. YARIYIL GENEL BİYOLOJİ I (4+0=4) AKTS=3 Biyolojinin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve biyolojinin tarihsel gelişimine kısa bir bakış. Biyolojinin önemli dalları. Canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılması: canlı ve cansız yapılar. canlılar bilimi: virüsler, bakteriler (archae ve gerçek bakteriler), ökaryotlar (protistalar, mantarlar, bitkiler, hayvanlar) tür kavramı ve taksonomik yapılar. Virüsler, moneralar, protistalar, mantarlar. Bitkilerin yapısı ve özellikleri. Canlılığın temel birimi: hücre, hücrenin yapısı ve işlevi. Hücre zarı, sitoplazma ve organeller. Çekirdek. hücre bölünmesi, mitoz bölünme, mayoz bölünme ve kontrolsüz hücre bölünmesi. Dokular: bitkisel dokular, bölünür doku, değişmez doku. bitkisel organlar ve yapıları: vegetatif organlar, generatif organlar. Çiçeksiz ve çiçekli bitkilerde üreme, döllenme ve gelişme. Hayvanların sınıflandırılması: hayvanları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırma, bu özelliklerinden kaynaklanan yaşam biçimleri (beslenmeleri, doğadaki yerleri gibi) GENERAL BIOLOGHY I (4+0=4) AKTS=3 Definition of Biology, Fields of biology and Biology today. Brief history of biology. Biological diversity and classification of life. Living and non-living things. Biological classification, viruses, bacteria (Archae and bacteria) eukarya (protista, plantae, fungi, animalia). Structure and characteristics of plants. Basic organization of life: Cell, cell structures and functions. Cell membrane, cytoplasm, organelles, nucleus. Cell division and tissues. Plant and animal tissues. Plant structure, growth and development. Growth, fertilization and development of flowering and nonflowering plants. Classificaton of animals and Classification methods. The role of animals and plants in our ecosystem.(nutrition and the place in the nature) GENEL BİYOLOJİ LABORATUARI I (0+2=2) AKTS = 3 Temel laboratuar kullanım teknikleri. Laboratuar güvenlik önlemleri. Mikroskobun tanıtılması, kullanımı, Hücre yapısının incelenmesi. Osmoz, difüzyon olaylarının gözlenmesi, bitki ve hayvan hücresi incelenmesi, karşılaştırılması. Hücre bölünmesi ve safhalarının incelenmesi. Hayvansal ve bitkisel dokuların incelenmesi. Bitkinin gelişim safhalarının incelenmesi. Çiçekli bitkilerin kısımlarının incelenmesi GENERAL BIOLOGY LAB I (0+2=2) AKTS = 3 Basic laboratory techniques and lab safety. Microscopes, the structure and uses of a compound microscope. Osmosis and diffusion. Observation of plant and animal cells and cell structures. Cell divisions and their stages. Observation of animal and plant tissues. Phases of plant development and dissection of a flowering plant GENEL FİZİK III (2+0=2) AKTS = 3 Termodinamik: ısı ve sıcaklık, maddenin ısısal özellikleri (öz ısı, ısısal iletkenlik, ısıl genleşme), termodinamik yasaları, tersinir ve tersinmez olaylar, verim ve entropi. Geometrik optik: ışığın yapısı, hızı ve kaynakları, yansıma ve aynalar, kırılma ve mercekler. Dalga optiği: girişim, ince filmler, kırınım, çözünürlük, kutuplanma. Optik araçlar: büyüteç, gözlük, mikroskop, tepegöz, projeksiyon, dürbün, teleskop, fotoğraf makinesi, prizma spektrometresi. Dalga hareketi: kinematiği, dinamiği, enerjisi, yansıma, kırılma ve girişimi, ses dalgaları, duran dalgalar, rezonans, ses şiddeti, doppler olayı. AC devreleri: RL, RC ve RLC devrelerinde direnç, akım, faz farkı, rezonans hali, radyo verici ve alıcısı. Elektromanyetik dalgalar: elektrik ve manyetik alan salınımı, dipol antende oluşan e.m.dalgalar, e.m. dalgaların spektrumu, enerjisi ve momentumu. Çekirdek fiziği: bağlanma enerjisi, doğal ve yapma radyoaktiflik, çekirdek reaksiyonları (fisyon, füzyon) ve enerjisi, reaktörler GENERAL PHYSICS III (2+0=2) AKTS = 3 Thermodynamics: Heat and temperature, heat specifications of particles (specific heat, conductivity, expansion,, Thermodynamcis principles, reversible and irreversible reactions, efficiency and enthropy. Geometric optics: structure of light, velocity and resources, reflections and mirrors, refraction and lenses. Waves optics: interfrence, thin films, diffraction, solubility, polarization. Optical instruments: magnifying glass, glasses, microscope, overhead projektor, binoculars, telescope, camera, prism spectrometer. Wave motion: Kinemtics, dynamics, energy, reflection, refraction and interfrence, sound waves, stil waves, reesonance, sound intensity, Doppler effect. AC circuits: Current, resistances, phase difference, resonance, radio receiver and transmitter in RL, RC, RLC circuits. Elektromagnetic waves: electric and magnetic oscillation, dipole, e.m. waves in antennas, spectrum of e.m. waves, energy and momentum. Partical physics: bonding energy, natural and artificial radyoactivity, nucleus reactions (fission and fusion) and energy, reactors GENEL FİZİK LABORATUARI III (0+2=2) AKTS = 4 6

7 Kalorinin mekanik eşdeğeri, boyca genleşme katsayısının tayini ve katıların ısı iletkenliği, yansıma kanunları ve düzlem aynada görüntünün özellikleri, çukur ve tümsek aynada ışın çizimleri ve görüntünün özellikleri, ince ve kalın kenarlı merceklerde ışın çizimleri ve görüntü oluşumu, ışığın ortam değiştirirken izlediği yollar ve ışık prizması, çift yarıkta girişim, rezonans, su dalgalarının girişimi ve Doppler olayı, sesin yayılması, ses dalgalarının oluşumu ve yayılması, sesin soğurulması, sesin yansıması ve yankı oluşumu. Bu konuların günlük yaşamdan örneklerle zenginleştirilmesi ve sınıflarda uygulanan Fen ve Teknoloji Öğretim Programı ile ilişkilendirilmesi GENERAL PHYSICS LAB. III (0+2=2) AKTS = 4 Mechanical value of calori, determining the coefficient for expansion in lentgh, reflection principles, images in mirrors, images and light rays in concave and convex mirrors, images and light rays in lenses, the way of light rays in different mediums, light prism, interfrence in double splits, resonance, interfrence of water waves, Doppler effect, diffusion of sound, formation and diffusion of sound waves, absorbtion of sounds, reflection of sound and echo. The relation of these topics with daily life examples and to establish a relation with 4-8 Science and Technology Curriculum GENEL KİMYA III (ANALİTİK KİMYA) (2+2=4) AKTS = 4 Analitik kimyanın tanımı ve amacı, kalitatif ve kantitatif analiz yöntemlerinin tanıtılması, çözeltiler, çözücüler, çözünenler, çözünürlük, çözelti konsantrasyonları, analitik kimya için önemli kimyasal reaksiyonlar: çökme, nötralleşme, kompleksleşme, redoks. Kimyasal denge, homojen, heterojen denge reaksiyonları, asitler-bazlar: zayıf asit-zayıf baz, kuvvetli asit-kuvvetli baz, monoasit-monobaz, poliprotik asitler, ph ve poh, asit-baz dengeleri, tampon çözeltiler. Kantitatif analiz: gravimetrik analiz, titrimetrik analiz, susuz ortam titrasyonları, kompleksometrik analiz, kimyasal analizde hatalar, enstrumental analiz yöntemleri GENERAL CHEMISTRY III (ANALYTİCAL CHEMİSTRY) (2+2=4) AKTS = 4 Definition of analytical chemistry and its purpose, introduction to qualitative and quantitative methods of analysis. Qualitative analysis: gravimetric analysis, volumetric (titrimetric) analysis, non aqueous titrations, complex formation analysis. Errors in chemical analysis. Solutions: solvents, solutes, solubility, concentration of solutions. Chemical reactions that are important to analytical chemistry: precipitation, neutralization, complex formation, redox. Chemical equilibrium: homogenous and heterogeneous equilibrium reactions. Acids and bases: weak acid-weak base, strong acid-strong base, mono acid-mono base, polyprotic acids, ph, poh, acid-base equilibrium, buffer solutions. Instrumental analysis methods BİLGİSAYAR I (2+2=4) AKTS = 4 Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde internet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları COMPUTER SKILLS I (2+2=4) AKTS = 4 Information technologies, basic concepts of hardware and software, operation systems, word processing programs, electronic tabulation programs, presentation of data, using the Internet in education, the effects of information technology on social structure and its place in education, security in information technology and the related ethical concepts YABANCI DİL I (3+0=3) AKTS = 4 Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımını gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır FOREIGN LANGUAGE I (3+0=3) AKTS = 4 This course has been designed to enable university students to use their reading, speaking, listening and writing skills at a certain level of efficiency in academic activities of all sorts they carry out in their study fields. This course aims at improving linguistic and communicative competence and foreign language proficiency of the learners by offering interesting contexts, doing exercises that boost functional use of language and using language in real life communication ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ (3+0=3) AKTS = 5 Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri. 7

8 TEACHING PRINCIPLES AND METHODS (3+0=3) AKTS = 5 Fundamental concepts about teaching, principles of teaching and learning, the importance and benefits of planned working in teaching, planning of teaching ( the examples of annual plan divided into units, daily plan and activities), learning and teaching strategies, teaching methods and techniques, their relationship between these methods, techniques and application, teaching materials, the missions and responsibilities of a teacher in increasing the quality of teaching service, teacher competencies. IV. YARIYIL GENEL BİYOLOJİ II (4+0=4) AKTS = 4 Canlılar arasında doğada enerji akışı, diğer canlı sistemlerde enerji akışı: Hücre solunumu nasıl gerçekleştiği, solunumla elde edilen enerjinin nerelerde kullanıldığının araştırılması ve incelenmesi. Bitkilerde fotosentez ve havyalardaki solunum ile karşılaştırılması. Hayvanlarda dokular ve özellikleri: Doku çeşitleri, görevleri ve çalışma özellikleri. Hayvanlarda üreme, döllenme ve gelişme: Üremenin önemi, döllenme çeşitleri, embriyolojik gelişim evreleri, farklı hayvan türlerinde gelişim süreçleri. Hayvanlarda beslenme ve sindirim: Hayvanların beslenme şekillerine göre sınıflandırılması ve yaşadıkları ortamların incelenmesi, beslenme biçimlerine göre sindirim sistemi farklılıkları. Hayvanlarda solunum: Solunum çeşitleri, solunum özelliklerine göre hayvanların karşılaştırılması ve yaşadıkları ortam özelliklerinin incelenmesi. Hayvanlarda boşaltım sistemi: Boşaltım organlarının gelişim evreleri, aralarındaki farklılıklar ve boşaltım ürünlerinin karşılaştırılması. Hayvanlarda dolaşım sistemi: Kalp, damar ve kan yapılarının incelenmesi, açık ve kapalı dolaşım sistemine sahip hayvanların karşılaştırılması. Hayvanlarda sinir sistemi: Sinir sistemini oluşturan yapıların incelenmesi, hayvan sınıflarına göre aralarındaki farklılıkların karşılaştırılması. Homeostasis (iç denge): Vücudun dış ortamla uyum içinde olabilmesinde ve dışarıdan gelen çeşitli uyaranlara karşı iç dengenin sağlanmasında görev alan yapıların fizyolojik ve morfolojik açıdan incelenmesi GENERAL BIOLOGY II (4+0=4) AKTS = 4 Energy flow in living systems. Cellular respiration and energy metabolism. Comparison of photosynthesis with animal respiration. Animal tissues and their properties: types of tissues and their functions. Animal reproduction: importance of reproduction, fertilization, stages of embryonal development and comparison of development among different species. Digestive systems of animals: Classification of animals based on feeding habits and comparison of digestive systems. Respiratory systems of animals: types of respiration, comparison of animals by types of respiration and living environment. Urinary system of animals: Organs of the urinary system and their development, differences and comparison. Circulatory system of animals: structure of heart, veins and blood. Comparison of animals with open and closed circulatory systems. Homeostatis: homestatic regulation mechanisms, physiology and morphology of homestatic systems GENEL BİYOLOJİ LABORATUARI II (0+2=2) AKTS = 3 Bitkilerde fotosentez olayının, fotosenteze etki eden etmenlerin, tek hücreli canlıların ve dokuların incelenmesi, farklı doku örneklerinin karşılaştırılması. Canlıların laboratuar ortamında yetiştirilmesi, canlıların embriyonik gelişim evrelerinin incelenmesi (kurbağa, civciv). Canlılarda solunum olayının gözlenmesi, kan hücrelerinin incelenmesi, kan gruplarının tespiti. Besinlerde karbonhidrat, yağ ve proteinlerin tespiti GENERAL BIOLOGY LAB II (0+2=2) AKTS = 3 This laboratuary includes experiments on the following subjects; photosynthesis, single cell organisms and tissues, comparison of different tissues, cultivation and investigation of living organisms in laboratuary environment, stages of embryonal development (frog and chick), respiration in living organisms, blood cells and blood group determination, and carbohyrates, lipids and proteins in foods MODERN FİZİĞE GİRİŞ (2+0=2) AKTS = 4 Atomun yapısı: Atom modelleri, enerji düzeyleri, atomik ve moleküler spektrumlar. Görelilik: Zamanda, boyutta ve kütlede görelilik. Fotonlar: Kuant kavramı, siyah cisim ışıması, fotoelektrik ve Compton olayı. Kuantum Mekaniği: Dalga-parçacık ikilemi, De Broglie dalgaları, belirsizlik ilkesi, Schrödinger dalgası INTRODUCTION TO MODERN PHYSICS (2+0=2) AKTS = 4 Structure of atom: atom models, energy levels, atomic and molecular spectrums: Relativity: Realativity in time, lentgh, and mass,. Photons: Kuant conception, radiation of black particle, photoelectric, and Comprton effect. Quantum mechanics: Wave-particle duality, DeBroglie waves, uncertanity principle, Schrödinger waves GENEL KİMYA IV (ORGANİK KİMYA) (2+0=2) AKTS = 4 Organik kimyaya giriş: Atomik orbitaller, kimyasal bağlar, bağ enerjileri, bağ uzunlukları, elektronegativite ve dipoller. Organik kimyada temel kavramlar: molekül formülü, yapısal formül, izomeri, radikal kavramı, Organik moleküller: molekül formüllerin yazılması ve tayini. Alkanlar: Molekül yapıları, isimlendirilmeleri, özellikleri ve reaksiyonları. Alkenler-Alkinler: Molekül yapıları, isimlendirilmeleri, özellikleri ve reaksiyonları. Aromatik bileşikler: Molekül 8

9 yapıları, isimlendirilmeleri, özellikleri ve reaksiyonları. Aldehitler ve Ketonlar: Molekül yapıları, isimlendirilmeleri, özellikleri ve reaksiyonları. Karboksilli asitler: Molekül yapıları, isimlendirilmeleri, özellikleri ve reaksiyonları. Aminler: Molekül yapıları, isimlendirilmeleri, özellikleri ve reaksiyonları. Yağlar, proteinler, DNA yapısı, polimerler GENERAL CHEMISTRY IV (ORGANIC CHEMISTRY) (2+0=2) AKTS = 4 Introduction to organic chemistry: atomic orbitals, chemical bonds, bond energies, bond lengths, electro negativity and dipoles. Basic concepts in organic chemistry: molecular formula, structural formula, isomerism, the radical concept. Organic molecules: classifying, determining and writing of molecular formulas. Alkanes: molecular structures, nomenclature, properties and reactions. Alkenes and alkynes: molecular structures, nomenclature, properties and reactions. Aromatic compounds: molecular structures, nomenclature, properties and reactions. Aldeydes and Ketones: molecular structures, nomenclature, properties and reactions. Carboxylic acids: molecular structures, nomenclature, properties and reactions. Amines: molecular structures, nomenclature, properties and reactions. Lipids, carbohydrates, proteins, structure of DNA and polymers BİLGİSAYAR II (2+2=4) AKTS = 4 Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi COMPUTER SKILLS II (2+2=4) AKTS = 4 Basic concepts on computer assisted education, features, conceptual basis, advantages and limitations, methods of application, common formats used in computed assisted teaching, selection and evaluation of educational software, distance education, data basis applications, negative effects of the Internet and computer on children/adolescents and ways to take precautions against these YABANCI DİL II (3+0=3) AKTS = 4 Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin Yabancı Dil I dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir FOREIGN LANGUAGE II (3+0=3) AKTS = 4 This course has been designed to enable university students to use their reading, speaking, listening and writing skills at a certain level of efficiency while conducting academic activities in their own fields. The aim should be to raise the knowledge and abilities the students have gained in the Foreign Language I course to a higher level. While doing so, attention should be paid to creating interesting contexts, doing exercises that increase the functional competence, using the language in authentic communicative contexts and in this way to increase the linguistic and communicative competence and the linguistic proficiency of students TÜRKİYE NİN BİYOLOJİK ZENGİNLİKLERİ (2+0=2) AKTS=3 Fauna, flora, endemik tür, relikt endemik tür kavramları, biyolojik çeşitlilik nedir, biyoçeşitlilik kaybı nasıl anlaşılır, biyoçeşitliliğin önemi, biyoçeşitliliği korumanın amaçları, biyoçeşitliliği korumada temel yöntemler, biyoçeşitliliği korumada uluslar arası çabalar, Türkiye de biyoçeşitlilik ile ilgili yasalar ve uluslar arası sözleşmeler, Türkiye deki bitkiler, ormanlar ve milli parklar, deniz faunası, tatlı su faunası, omurgasızlar, iki yaşamlılar, sürüngenler, kuşlar, memeliler, canlıların yaşadıkları bölgelerde hayatlarını tehdit eden faktörler, hava, su, toprak kirliliğinin canlı populasyonuna etkisi, nesli tükenmiş ve tükenmekte olan canlılar TURKEY S BIOLOGICAL WEALTH (2+0=2) AKTS=3 Fauna, flora, endemic species, a relict endemic species concept, biodiversity is the biodiversity loss how to understand biodiversity importance, biodiversity protection purposes, biodiversity protection methods, protect biodiversity in international efforts in Turkey biodiversity-related laws and international agreements in Turkey, plants, forests and national parks, marine fauna, freshwater fauna, invertebrates, two amphibians, reptiles, birds, mammals, living things in their region life threatening factors, air, water and soil pollution effect living population, the animals are extinct, and exhausted ÇEVRE SAĞLIĞI (2+0=2) AKTS=3 Sağlık eğitimi uygulaması ve yöntemleri; sağlık ve çevre ilişkisi; su, hava, toprak, besin kirlenmesi ve sanitasyonu; ana ve çocuk sağlığı, adölesans, okul dönemi ile kişisel sağlık ve bakım; bulaşıcı hastalıklar, paraziter hastalıklar, zoonoz 9

10 hastalıklar, beslenme hastalıkları, zararlı alışkanlıklar; hareket sistemi sağlığı, dolaşım sistemi sağlığı, sindirim sistemi sağlığı, boşaltım sistemi sağlığı ENVIRONMENTAL HEALTH (2+0=2) AKTS=3 Health education practice and procedures, health and environment interaction, water, air, soil, nutrient pollution and sanitation, maternal and child health, adölesans, schooling and personal health care, infectious diseases, parasitic diseases, primarily zoonosis diseases, nutritional diseases, pests ways, moving the health system, circulatory system health, health of the digestive system, urinary system health BİLİM TARİHİ (2+0=2) AKTS=3 Bilimin doğuşundan günümüze kadar değişik dönem ve kültürlerdeki gelişim süreci, bilimin ülkelerin gelişmesindeki katkısı ve rolü, Türkiye de bilimin tarihi üzerindeki araştırmalar, siyasi, ekonomik ve toplumsal tarihimiz içinde bilimin yeri HISTORY OF SCIENCE (2+0=2) AKTS=3 Science's birth until today different periods and cultures in the process of development of science of the countries in the development contributions and the role of Turkey in the sciences on the history of research, political, economic and social history in our science room PRATİK ELEKTRİK (2+0=2) AKTS=3 Elektriğin tarihçesi, enerji ve çeşitleri, elektrik enerjisi ve özellikleri, maddenin yapısı, atom ve yapısı, serbest elektronlar, iletkenlik, yalıtkanlık ve yarı iletkenlik, elektrostatik, elektrik yükü, elektriklenme yöntemleri, elektrik alanı potansiyel ve gerilim, elektrik akımı ve gerilimi, elektrik devresi ve elemanları (direnç, kondansatör, bobin), Kirchoff kanunları, iş ve güç, elektrik akımının ısı etkisi, manyetik devreler PRACTICAL ELECTRICAL (2+0=2) AKTS=3 Electricity, history, energy and types, electrical energy and properties of matter structure, atoms, and structure, free electrons, conductivity, dielectric and semi-conductivity, electrostatics, electric charge, electricity methods, electric field potential and the voltage, electric current and voltage, electrical circuit and the components (resistors, capacitors, coils), Kirchoff's laws, work and power, the thermal effect of electric current, magnetic circuits FEN-TEKNOLOJİ PROGRAMI VE PLANLAMA (3+0=3) AKTS = 4 Öğretim programının tanımı, program geliştirmenin ilkeleri, program geliştirmede temel yaklaşımlar, program geliştirme süreci, program geliştirmenin program düzenleme ile farkı, ilköğretim fen ve teknoloji öğretim programının gelişimi ve bileşenleri, fen öğretiminde planlama, ders programı, öğretim etkinliklerinin planlanması, ders, günlük ve ünitelendirilmiş yıllık planların incelenmesi ve hazırlanması, genel öğretim ilkeleri, yöntemleri ve teknikleri. Bu konuların günlük yaşamdan örneklerle zenginleştirilmesi ve sınıflarda uygulanan Fen ve Teknoloji Öğretim Programı ile ilişkilendirilmesi PROGRAMMING AND PLANNING OF SCİENCE AND TECHNOLOGY (3+0=3) AKTS = 4 The definition of a curriculum, principles of curriculum development process, fundamental approaches about curriculum development, the process of curriculum development, the difference between curriculum development and curriculum organization, the development of elementary science and technology curriculum and their components, planning in science education, planning the course plan and teaching activities, investigating and preparing course, daily and annual plans divided into units, general teaching principles, methods and techniques. Enriching these topics by daily life examples and relating this with elementary science and technology curriculum from level 4 to 8. V. YARIYIL İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ (2+0=2) AKTS=4 Anatomi ve fizyolojinin tanımı, vücudun anatomik düzlem ve eksenleri, organ sistemleri: beslenme ve metabolizma, sindirim sistemi, dolaşım sistemi, boşaltım sistemi, solunum sistemi, dişi üreme sistemi ve mentruasyon döngüsü, erkek üreme sistemi, döllenme ve embriyo gelişim süreci, hareket sistemi (iskelet ve kaslar), endokrin sistem, sinir sistemi ve duyu organları. 10

11 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY (2+0=2) AKTS=4 Anatomy and the definition of phsiology. The anatomic planes and axis of body. Organ systems: nutrition and metabolism, digestion system, circulation system, excretion system, respiratory system, female reproductive system and menstruation circle, male reproductive system, fertilization and embriyonic development preocess, skeletal and muscle system, hormonal system, nervous system and sense organs FİZİKTE ÖZEL KONULAR (2+0=2) AKTS=3 Yarı iletkenler: Diyot, transistör, güneş pilleri ve kullanım alanları, laserler. Super iletkenler ve kullanım alanları. X- Işınları: Yapısı, kimyasal analizlerde ve kalite kontrolünde kullanılması. İletişim teknolojisi araçları: bilgisayar ve elemanları, tümleşik devreler, fiberoptik, değişik fiziksel sensörler(optik, ısısal, basınçlı, elektriksel, manyetik tabanlı) Tümleşik devreler, sayısal(digital) sistemler, nanoteknoloji. Görüntüleme teknikleri ve araçları: ultrason, NMR, tomografi, sintilasyon, elektron ve tarama mikroskopları SPECIAL TOPICS IN PHYSICS (2+0=2) AKTS=3 Semi-conductors: diodes, Transistors, solar batteries and fields of usage, lasers, super-conductors and its fields of usage, x-rays: structure, its use in quality control and chemical analysis, Communication technology tools: Computer and elements, integrated circuits, fiber optics, different physical sensors (optical, heat, pressure, electrical, magnetic based), digital systems, nanotechnology, visualization techniques and tools, ultrasound, Nuclear magnetic resonance, tomography, scintillation, electron and scanning microscopes KİMYADA ÖZEL KONULAR (2+0=2) AKTS=3 Hava kirliliği (Asit yağmurları, sis kirliliği ve önlenmesi). Sağlığımız ve besinlerimize kimyasal bakış. Dünyamızın entalpi kaynakları. Sera gazları ve önemi. Nehir suyundan içme suyuna. Camlar ve seramikler. Görsel sanatlar ve kimya ilişkisi. Fotoğraf kimyası. Korozyon kimyası ve önemi. Biyolojik süreçler ve denge. İlaç tedavisi ve kimya (kan kimyası). Kimyasal temizlik malzemeleri ve doğru kullanımı. Karbon esaslı malzemeler. Yaşam sürecinde kimya, kimya ışığında çevre ve çevre sorunları, kimyasal kirlilik, nükleer enerji SPECIAL TOPICS IN CHEMISTRY (2+0=2) AKTS=3 Air pollution (acid rains, prevention and fogy pollution). Chemical regard to health and food. Enthalpy sources of the world. Greenhouse gases and importance. From river water to drinking water. Glasses and ceramics. Relation of chemistry and visual art. Chemistry of Photography. Corrosion chemistry and importance. Biological process and equilibrium. Medicine treatment and chemistry (blood chemistry). Chemical cleaning materials and correct using Matter with carbon. Chemistry on the living process. Chemical pollution, nuclear energy İSTATİSTİK (2+0=2) AKTS=4 İstatistiğe giriş ve istatistikte temel kavramlar, betimsel istatistik (merkezi yığılma-yayılma ölçüleri), evren parametrelerinin kestirilmesi (standart hata ve güven aralıkları), korelasyon kavramı ve alternatif korelasyon teknikleri, hipotez testleri, karar verme, fark testleri, ki-kare (chi-square) analizi, ölçek geliştirme süreci, standardizasyon ve adaptasyon işlemleri, paket programlar ile veri analizi ve alternatif programlar STATISTICS (2+0=2) AKTS=4 Introduction to statistics, basic concepts in statistics, descriptive statistics (central tendency and variation), Estimation of population parameters (standard error and confidence intervals), the concept of correlation and alternative correlation techniques, hypothesis testing, evaluating hypothesis, difference tests, chi-square analysis, the process of scale development, standardization and adaptation procedures, data analysis with package programs and alternative programs FEN ÖĞRETİMİ LAB. UYGULAMALARI I (2+2=4) AKTS=4 Fen eğitiminde laboratuvarın önemi ve amacı: Laboratuvarla öğretimin tarihçesi, laboratuar çalışmalarının Fen ve Teknoloji programındaki yeri. Bilimsel yöntem ve bilimsel süreç becerileri: deney çeşitleri, deney tasarlama ve geliştirme, bilimsel süreç becerileri ve nasıl kazandırıldıkları. Ölçme ve hata: güvenilirlik, geçerlilik, hata kaynakları, hata hesaplamaları. Deney çalışma yaprakları ve deney raporu: çalışma yaprakları çeşitleri, çalışma yapraklarının hazırlanması, deney tasarlama ve geliştirme. Laboratuvarda ölçme ve değerlendirme: değerlendirme yöntemleri ve araçları. Fen ve Teknoloji Öğretim Programı kapsamında fizik, kimya, biyoloji konularında kapalı uçludan açık uçluya doğru çeşitli deneyler LAB. APP.IN SCIENCE I (2+2=4) AKTS=4 Importance and aims of laboratory in science teaching: Short history of teaching with laboratory, position of laboratory studies in science and technology program. Scientific methods and scientific process skills: types of experiment, 11

12 experiment design and improvement, scientific process skills and how them could be gained. Measurement and error: confidences, validity, source of error, calculation of errors. Work sheets of experiment and reports of experiment: types of worksheets of experiment, preparing of work sheets, experiment design and improvement. Measurement and evaluation in laboratory: evaluation methods and tools. Different experiments in physics, chemistry and biology in scope of Science and technology teaching curriculum (from closed terminal to open terminal) TÜRK EĞİTİM TARİHİ (2+0=2) AKTS=3 Türk eğitim tarihinin eğitim olgusu açısından önemi, Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar, eğitimde batılılaşma hareketleri, Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi, Türk eğitim sisteminde laikleşme, yazının değiştirilmesi, millet mektepleri, halk evleri, Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler, Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları, üniversiteler ve öğretmen yetiştirme, yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler HISTORY OF TURKİSH EDUCATION (2+0=2) AKTS=3 The importance of Turkish educational history in educational fact. Educational status before republic and the foundations which were educated teachers. Turkish Educational Revolutionary 1: The backround of the revolutionary and the fundemantels of philosophied, spiritual, and political of it. 2: Tevhid-i Tedrisat Rule: The history, content and importance of it, the secularism in the Turkish educational system. Turkish Educational Revolutionary 3: Coeducation and Girls Education, writing teaching, national schools, public home, principles of Turkey Republic educational system. Village Institute, Educational Institute, and High Teacher Schools. University and teaching teacher. Last progress in Turkish education system BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (2+0=2) AKTS=3 Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli(nicel ve nitel araştırma modeli), evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri, verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması SCIENTIFIC RESESARCH METHODS (2+0=2) AKTS=3 Science and basic concepts (phenomena, knowledge, right, wrong and universal knowledge), history of science, principles of scientific research, scientific methodology and different aspects of research methods, problem, research design (qualitative and quantitative research), sampling, collecting data, recording, analyzing, interpreting and reporting data ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI (2+2=4) AKTS=6 Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY AND MATERIALS DESIGN (2+2=4) AKTS=6 Basic concepts of educational technologies, features of various educational technologies, importance and usage of educational technologies in teaching practice, determination of the technological needs of school and classroom, planning and pursuing the appropriate technology, developing two and three dimensional objects by the help of educational technologies, developing teaching materials (worksheets, planning activities, acetate, slides, visual media (VCD, DVD) materials, computer based materials), analyzing the educational software, evaluation of the various teaching materials, Internet and distance education, visual design principles, researches on effects of educational materials, usage of educational technologies in Turkey and in the world. VI. YARIYIL GENETİK VE BİYOTEKNOLOJİ (2+0=2) AKTS=3 Genetik biyoteknolojinin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve tarihsel gelişimine kısa bir bakış. Modern Genetik Biliminin Doğuşu: Mendel kuramları, çaprazlamalar, mendel kuramından sapmalar. Sitoplazmik kalıtım. Doğal seleksiyon, adaptasyon, mutasyonlar. Moleküler Biyoloji. Gen Teknolojisi: Moleküler genetik. İnsan genetiği ve genetik hastalıklar. Gen mühendisliğinin topluma bilime ve teknolojiye sağladığı olanaklar. Biyoteknolojinin Temel Prensipleri: Mikroorganizma metabolizması, bitki-hayvan hücre kültürleri, fermentasyon ve fermentasyon teknolojisi, biyoteknolojide temel işlemler. Biyoteknolojik Uygulamalar: Mikrobiyal biyokütle üretimi (ekmek mayası, tek hücre 12

13 proteini), primer metabolitlerin üretimi (sitrik asit, fumarik asit, asetik asit, aminoasit, vitamin), mayalanmalar (alkol mayalanması, laktik asit üretimi, bütirik asit, bütanol, aseton), sekonder metabolit üretimi (antibiyotik), enzim üretimi, gen biyoteknolojisi, çevre biyoteknolojisi GENETICS AND BIOTECHNOLOGY (2+0=2) AKTS=3 Definition of Genetics and biotechnology, fields, significance, effects to our life, short look to its historical development. Emerge of modern genetics as a science: Theories of Mendel, crossings, deviation from Mendel theories, cytoplasmic heredity, natural selection, adaptation, and mutation. Molecular biology, genes technology, molecular genetics, human genetics and genetic diseases. The opportunities that gene engineering supplied to society, science and technology. Basic principles of biotechnology: metabolisms of microorganisms, cell cultures of plants-animals, fermentation and technology of fermentation, basic operations in biotechnology, biotechnological applications: production of microbial biomass (bread yeast, single cell protein), production of primary metabolites (citric acid, fumaric acid, acetic acid, amino acid, vitamin), fermentation (alcohol yeast, production of lactic acid, butyric acid, but anole, acetone), production of secondary metabolites (antibiotics), production of enzymes, gene biotechnology, environmental biotechnology BİLİMİN DOĞASI VE BİLİM TARİHİ (3+0=3) AKTS=3 Bilimin tanımı: amaçları, özellikleri, gelişimi ve geçirdiği evreler. Bilim Tarihi: bilim felsefesi, felsefi akımlar ve bilimin gelişimine etkisi, buluşların tarihi. Epistemoloji, ontoloji: bilimsel kavramların doğası, bilgiye nasıl ulaşıldığı, bilimsel bilgi ve özellikleri. Varlık kavramı. Bilimsel yöntem: bilimsel düşünce, bilimsel sorgulama. Bilim ve toplum: bilim sosyolojisi ve antropolojisi, bilim etiği NATURE AND HISTORY OF SCIENCE (3+0=3) AKTS=3 The definition of science: purpose, properties, developments, steps in the development process. Science history, philosophy of science, philosohical trends and its effects on development of science, the history of discoveries. Epistemology, ontology: the nature of scientific concepts, hot to reach the knowledge, scientific knowledge and its features. The concept of creature. Scientific process: scientific thinking, scientific questioning. Science and society: scientific sociology and antropology, ethics of science ÇEVRE BİLİMİ (3+0=3) AKTS=3 Çevre kavramı: Çevre biliminin tarihsel gelişimi. İnsanlar ve çevre, nüfus ve çevre, bölgesel ve yerel çevre sorunları: su, toprak, hava, radyoaktif kirlilik ve diğer kirlilik kaynakları. Biyolojik çeşitlilik ve Türkiye deki durum: Flora ve fauna. Türkiye deki endemik hayvan ve bitki türleri, tehlike altındaki canlı türleri. Çevre ile ilgili kuruluşlar ve etkinlikleri, çevre eğitimi, sürdürülebilir kalkınma ENVIRONMENTAL SCIENCE (3+0=3) AKTS=3 The concept of Environment: The historical development of environmental science. Human being and environment, population and çevre, regional and local environmental problems: Water, soil, air, radioactivity polution and the other source of the polution. Biological diversity and the situation in Turkey: Flora and fauna. The endemic plant and animal species in Turkey. The organisms under danger. Istitutions and activities related to environment, environmental education, sustainable development YER BİLİMİ (2+0=2) AKTS=3 Jeolojinin tanımı ve konusu. Yerküre ile ilgili genel bilgiler: yer yuvarının şekli ve boyutları, yer yuvarının hareketleri, yerin geosferleri, yeriçi ısısı, yerçekimi ve izostazi, yer yuvarının yaşı. Yer kabuğunu oluşturan maddeler: Mineraller, tanım ve özellikleri. Kayaç yapan önemli mineraller: Kayaçlar, tanımı ve genel bilgiler, mağmatik kayaçlar, metamorfizma ve metamorfik kayaçlar, tortul kayaçlar, çözülme ve toprak, çözülme türleri, toprak oluşum koşulları ve çeşitleri. Tektonik hareketler: Orojenik hareketler, epirojenik hareketler, faylar, volkanizma, depremler. Stratigrafi: genel prensipler, jeolojik zamanlar EARTH SCIENCE (2+0=2) AKTS=3 The Definiton and content of geology. General information about Earth: Shape and dimension of earth, motion of earth, geosphere, temperature of inner core, gravitation and izostazi, age of the earth. Composition of earth s crust: Minerals, description and properties. Important minerals which form rock: Rocks, description and general information, igneous rocks, metamophism and metamorphic rocks, sedimentary rocks, disintegration (destruction) and soil, disintegration (destruction) types, the condition of soil formation. Tectonic motion: orogenic motions, epirogenic motions, faults, volcanoes, earthquakes. Stratigraphy: general principles, geological times FEN ÖĞRETİMİ LAB. UYGULAMALARI II (2+2=4) AKTS=4 13

14 Basit ve ucuz malzemeyle yapılan deneyler: fizik, kimya ve biyoloji basit malzeme örnekleri. Bilgisayar destekli laboratuar çalışmaları: laboratuarda bilgisayarın yeri ve nasıl kullanılacağı. Fen laboratuarında güvenlik: fizik, kimya ve biyoloji deneylerinde güvenlik. Grup çalışmaları: fen ve teknoloji programından faydalanılarak deney tasarlama, sınıfta sunma LAB. APP. IN SCIENCE II (2+2=4) AKTS=4 Experiments made by simple and cheap materials: Examples of simple materials for physics, chemistry and biology. Computer aided laboratory studies: Place of computers in laboratory and how it is used. Safety in science laboratory: Safety in physics, chemistry and biology experiments. Group studies: Experiment design profit by science and technology program, presentation in classroom TOPLUMA HİZMET UYGULAMASI (1+2=3) AKTS=6 Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması COMMUNITY SERVICE APPLICATIONS (1+2=3) AKTS=6 The importance of community service, identifying the contemporary issues and concerns in society and proposing projects to overcome these issues, attending conferences, panels, symposiums as speakers or audience, voluntary participation in various socially responsible projects, improving basic skills and knowledge on how to apply community service activities in schools ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I (2+2=4) AKTS=4 Fen öğretimi, fen öğretiminin temel amaçları, fen okur yazarlığı, kavram öğretimi(kavram yanılgıları, kavram haritaları, kavramsal karikatürler, V diyagramları, vb.), fen öğretiminde kullanılan yöntemler ve materyaller, sınıflarda uygulanan Fen ve Teknoloji Öğretim Programının incelenmesi(temalar, kazanımlar, öğrenme durumları, değerlendirme teknikleri, vb.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenip değerlendirilmesi SPECIAL TEACHING METHODS I (2+2=4) AKTS=4 Science teaching, basic aims of science teaching, science literacy, concept teaching (misconception, concept maps, conceptual caricatures, V diagrams, etc.), materials and methods used in science teaching, investigation of science and technology teaching curriculum scheduled in 4.-8, classes (theme, attainment, learning situation, evaluation techniques, etc.), some text book analysis and evaluation ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (3+0=3) AKTS=4 Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme ASSESSMENT AND EVALUATION (3+0=3) AKTS=4 Place and importance of measurement and evaluation in education, basic concepts of measurement and evaluation, characteristics of measurement tools (reliability, validity, usability), measurement tools used in education and their characteristics, traditional measurement tools (exams, short-answered exams, true false tests, multiple choice tests, matching tests, oral exams and homework), tools to collect data on students (observation, interview, performance assessment, portfolio, research projects, peer evaluation, self-evaluation, attitude scales), basic statistical applications on the results obtained from measurement, evaluation of learning outputs, grading, developing measurement tools in the related field. VII. YARIYIL BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR (2+0=2) AKTS=4 Genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO). Kök hücre teknolojisi. Organ nakilleri ve organ bağışının önemi. Biyolojinin toplum bilim ve teknoloji açısından önemi. İlaçların ve kozmetik ürünlerin geliştirilme süreçleri ve doğa 14

15 üzerindeki etkileri. Çevreye zarar veren maddelerin ortadan kaldırılmasında mikroorganizmaların kullanılması. Hazır gıdalar, hazırlanma süreçleri ve tehlikeleri. Kimyasal maddeler (ilaçlar, boyalar, deterjanlar) ve biyolojik etkileri. Yakın çevremizdeki organizmalar (tek hücreliler, ev akarları, böcekler) ve sağlığa etkileri. Biyolojik sensörler. Genetik kopyalama. Biyolojide nanoteknolojinin kullanımı. Biyoinformatik SPECIAL TOPICS IN BIOLOGY (2+0=2) AKTS=4 Organisms with changed genetics. Root cell theory. Transplanting of organs and the importance of organ donation. The importance of biology in terms of society, science and technology. The developmental process of drugs and cosmetic chemicals and their effects on nature. The usage of microorganisms on the distruction of substances that give harm to nature. Chemical matters (drugs, paints, detergants) and biological effects. Organisms in our near surrounding (onecelled organisms, insects) and their effects on health. Biological sensors. Genetic copying. The use of nanotechnology in Biology. Bioinformatics EVRİM (2+0=2) AKTS=4 Evrimin Tanımı: Evrim kavramının gelişimi. Evrimi destekleyen kanıtlar. Darwin in Evrim Teorisi ve Yeni Sentez Teorisi. Anorganik evrim. Bitki ve hayvanların evrimi: Adaptasyon, varyasyon, varyasyonun kaynakları: Mutasyon, rekombinasyon, göç, genetik varyasyonun saptanması: Çaprazlama deneyleri, suni seleksiyon, doğal seleksiyon, habitat, mevsimsel-etolojik-mekanik-fizyolojik izolasyon (gametik mortalite) mekanizmaları. Postzigotik izolasyon mekanizmaları : Zigotik mortalite, melez yaşamazlığı, melez kısırlığı, F yaşamazlığı ve sterilitesi. Tür oluşum yolları: Filetik evrim, Sekonder Türleşme, Primen Türleşme. Primen Türleşme Yolları. Allopatrik Türleşme, simpatrik türleşme, parapatrik türleşme. İnsanın evrimi. Bu konuların günlük yaşamdan örneklerle zenginleştirilmesi ve sınıflarda uygulanan Fen ve Teknoloji Öğretim Programı ile ilişkilendirilmesi EVOLUTION (2+0=2) AKTS=4 Definition of Evolution: The development of evolution concept. The proofs that support the theory of evolution. Evolution theory od Drwin and New Synthesis Theory. Anorganic evolution. Evolution of plants and animals: Adaptation, variation, the sources of the variation: Mutation, recombination, migration, identification of genetic variation: Crossing experiments, artificial selection, natural selection, habitat, types of isolation (seasonal, ethologic, mechanic, phsiologic), postzigotic isolation mechanisms: zigotic mortalite, hybrid infertility, F infertility and sterilization. The ways of species generation: Fyletic Evolution, seconder speciation, primer speciation, ways of primer speciation. Allopatric speciation, Sympatric speciation, parapatric speciation, evolution of human being. Also to relate these topics with daily examples and with the new science and technology educational program ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II (2+2=4) AKTS=4 Mikro Öğretim uygulamaları (4.-8. sınıflarda uygulanan Fen ve Teknoloji Öğretim Programından seçilecek konularda öğrencilerin, sınıfta plan hazırlayıp, ortam, araç-gereç ve materyalleri düzenleyerek ders sunmaları ve sunuların öğretmenlik bilgi ve becerileri yönünden değerlendirilmesi) SPECIAL TEACHING METHODS II (2+2=4) AKTS=4 Micro education practice (the evaluation of students in point of plan preparation in classrooms, media, to lecture using equipments-tools and materials, the evaluation of lectures in point of know and skills of instructivenes on the subject chosen by science and technology teaching program aplied in 4.-8.classes) ÖZEL EĞİTİM (2+0=2) AKTS=4 Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar SPECIAL EDUCATION (2+0=2) AKTS=4 Special education definition, special education, basic principles and disability by cause, early diagnosis and treatment are important, the barriers to the view about the historical approach, mentally handicapped, hearing impaired, visually impaired, physically handicapped, language and communication disorders, which is ongoing illness, specific learning difficulty in showing, attention deficit and hyperactivity disorder, autistic and gifted children's characteristics and training, different developing children's play through education, special education needs of children in the families of the observed responses, in our country, special education status, established for this purpose institutions OKUL DENEYİMİ (1+4=5) AKTS=6 15

16 Bu derste öğretmen adaylarının mümkün olduğu kadar erken bir aşamada, bir uygulama öğretmeni nezaretinde okulu, öğrencileri ve öğretmenlik mesleğini çeşitli yönlerden tanıması amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında yer alması önerilen başlıca etkinlikler şunlardır: Okul örgütü ve yönetimi, okuldaki günlük işler, zümre etkinlikleri, bir öğrencinin okuldaki günlük yaşantısı, bir öğretmenin okuldaki günlük yaşantısı, okul-aile birliği, ana ve yan branjlarla ilgili derslerin gözlenmesi, okul ve sorunları, araç-gereç ve yazılı kaynaklar ve öğretmenlik mesleğinin çeşitli yönleri SCHOOL EXPERI ENCE (1+4=5) AKTS=6 School observation, under the close supervision of a cooperating school teacher, including acquaintance with the school, students and the teaching profession from various perspectives at an early stage of the teacher training program. The main theme and activities of this course including school organization and management, daily activities in school, departmental activities, a day of a student, a day of a teacher in school and school-parent collaboration, classroom observation related to subject area courses, school and its problems, educational materials, equipment and written resources used in teaching. Various dimensions of the teaching profession REHBERLİK (3+0=3) AKTS=4 Öğrenci kişilik hizmetlerinin amaçları ve eğitim içindeki rolü, rehberlik hizmet alanlarının tanıtımı, rehberliğin genel ilkeleri, öğrenciyi tanıma, yönlendirme, bilgi toplama ve yayma, psikolojik danışma, yerleştirme, izleme, danışmanlık, araştırma ve değerlendirme, çevre ile ilişkiler, mesleki yönlendirme, özel eğitimin amacı ve özel eğitime muhtaç öğrencilerin saptanması ve eğitimi EDUCATIONAL COUNSELLING (3+0=3) AKTS=4 Course content: the aims of counseling and its role in education, the general principles of counseling and what it involves, getting to know and guide the students, how to collect and share information about students, psychological guidance, placement and follow-up, researching and evaluating, surroundings and relationships, careers guidance, the aims of special education, identifying special needs students and educating them SINIF YÖNETİMİ (2+0=2) AKTS=4 Öğrenci davranışını etkileyen sosyal ve psikolojik faktörler, sınıf ortamı ve grup etkileşimi, sınıf yönetimi ve disiplinle ilgili kurallar geliştirme ve uygulama, sınıf içinde zaman kullanımı, sınıf organizasyonu, motivasyon, iletişim, yeni bir döneme başlangıç, olumlu ve öğrenmeye uygun bir ortam yaratma, sınıf içinde karşılaşılan davranış problemleri ve bunlara karşı geliştirilecek önlemler CLASSROOM MANAGEMENT (2+0=2) AKTS=4 Course content: social and psychological factors influencing students' behaviour, ways of improving classroom management and discipline in the classroom environment and in group activities, time management, classroom organisation, motivation, communication, starting a new term, creating a positive learning atmosphere, responding to behaviour problems. VIII. YARIYIL ASTRONOMİ (2+0=2) AKTS=4 Keppler Yasaları ve Güneş sisteminin yapısı: Gezegenler ve özellikleri, uydular. Evrenin Genel Yapısı: Gökadalar, yıldızların oluşumu, kırmızı devler, nötron yıldızları, beyaz cüceler, karadelikler ASTRONOMY (2+0=2) AKTS=4 Concept of stars, Space energy, Galaxies, Solar system and other systems, Other objects of the solar system, Motion of moon, Kepler s laws, Relativity, Light-year, Communication with satellite and working principles, Determination of distance in space ANALİTİK GEOMETRİ (2+0=2) AKTS=4 Düzlem analitik geometride nokta ve doğru ilişkisi, düzlemde vektörler, doğru ve temel problemler, çember ve temel problemler, elips ve temel problemler, hiperbol ve temel problemler, parabol ve temel problemler ANALYTICAL GEOMETRY (2+0=2) AKTS=4 Point and line interaction on plane analytic geometry, vectors in the plane, line and fundamental problems, circle and basic problems, ellipse and basic problems, hyperbola and basic problems, parabola and basic problems TEMEL MATEMATİK (2+0=2) AKTS=4 Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi. Kümeler ve kümelerle işlemler. Sayı sistemi kurma, doğal sayılar. Değişik tabanlı sayılar, tam sayılar. Bölünebilme kuralları, EKOK ve EBOB kavramları ve uygulamaları. Oran, orantı, bileşik orantı kavramları ve uygulamaları. Reel sayılar, üslü ve köklü çokluklar. Kartezyen çarpım, bağıntı, fonksiyon, işlem kavramları ve bunların grafikle gösterimi. Denklik ve sıralama bağıntıları, ayrık örtüler ve zincirler. Veri toplama, 16

17 verilerin özetlenmesi, grafikle gösterme, merkezi eğilim ölçüleri (ortalama, tepe değer, ortanca), dağılım ölçüleri (ranj, mutlak sapma, standart sapma) BASIC MATHEMATICS I (2+0=2) AKTS=4 Definition of mathematics, relation with other science. Sets and operation at sets. Foundation of number system, natural number. Different based number, integer Divisibility rules, EKOK and EBOB concepts and applications. Ratio and proportion, compound ratio concepts and application. Real number, exponentiation and rational exponents. Cartesian product, correlation, function, operation concepts and their graphics. Equality and ordering correlation. Data collection and summary of data, their graph, measure of central distribution LABORATUVAR DENEY VE TEKNİKLERİ (2+0=2) AKTS=4 Fen Bilimlerinde araştırma nedir? Araştırma nasıl yapılır? Laboratuvar deney ve deney tekniği kavramları. Fen dersleri için laboratuvarda araç ve gereçlerin yerleşimi ve kullanım düzeyleri. Deney türleri, deney kılavuzu, laboratuvar düzeyinde deney araç ve gereçleri, deney verilerinin değerlendirilmesi. Deney raporu hazırlanması. Deneylerdeki hatalar ve çeşitleri, hata hesapları, çeşitli deney uygulamaları LABORATORY AND EXPERIMENTAL TECHNIQUES (2+0=2) AKTS=4 What is research in Science? How is research done? Laboratory experiments and test engineering concepts. In the laboratory for science classes and the use of tools and equipment placement levels. Type of experiment, experiment guides, laboratory experiments at the level of tools and equipment, evaluation of experimental data. Preparation of test reports. And types of errors in the experiments, the error calculations, various experimental applications VEKTÖREL ANALİZ (2+0=2) AKTS=4 Düzlemde vektörler. Dik koordinatlar ve üç boyutlu vektörler. Vektörler üzerine işlemler. Çok değişkenli fonksiyonlar ve kısmi türevler. Vektör değerli fonksiyonlar VECTOR ANALYSIS (2+0=2) AKTS=4 Vectors in the plane. Vertical coordinates and three-dimensional vectors. Operations on vectors. Multivariable functions and partial derivatives. Vector valued functions BESİN KİMYASI (2+0=2) AKTS=4 Vitaminler, proteinler, mineraller, karbonhidratlar, gıdaların analizi FOOD CHEMISTRY (2+0=2) AKTS=4 Vitamins, proteins, minerals, carbohydrates, food analysis SES VE IŞIK (AKUSTİK VE OPTİK) (2+0=2) AKTS=4 Işığın ve sesin yayılması, ışık teorileri, optik bakımdan cisimler, ışın ve demetleri, ışığın doğrusal yol ile yayılması, yarı gölge ve karanlık kutu, ışık hızı. Işığın yapısı, aynalar: yansıma olayı ve kanunları, düzlem ayna küresel aynalarda özel ışınlar, ayna bağıntıları, ışığın kırılması, mercekler: kırılma ve kanunları, kırılan ışının çizilmesi, fermat prensibi, paralel yüzlü levha, ışık prizması, merceklerde özel ışınlar, görüntü çizimleri, mercek bağıntıları, mercek sistemleri, optik araçlar: büyüteç, mikroskop, yer ve gök dürbünleri. Işık ölçme bilgisi: ışık şiddeti, akısı, aydınlanma, fotometreler. Fizik optik: girişim, kırınım, kama levhalarda girişim, ışığın polarizasyonu. Kuantum optik: ışığın renklerine ayrılması, spektrometreler SOUND AND LIGHT (OPTICAL AND ACOUSTIC) (2+0=2) AKTS=4 The spread of light and sound, light theory, optical care for the bodies, and bundles of rays of light propagation via linear, semi-shade and the dark box, the speed of light. Light structure, the mirror: reflection incident and the law, plane mirror, spherical mirror, special light, mirrors relations, light refraction, lenses: refraction and the law, breaking the beam will be scratched, Fermat's principle, parallel-sided panels, lights, prism, lens, special rays, images, drawings, relations lenses, lens systems, optical instruments: magnifying glass, microscope, earth and sky binoculars. Light metering information: light intensity, flow, enlightenment, and the photometer. Physical optics: interference, diffraction, interference in the wedge plate, the polarization of light. Quantum optics: light in the color separation, spectrometers. 17

18 FEN BİLİMLERİ TARİHİ VE GELİŞİMİ (2+0=2) AKTS=4 Bilimin ve Fen Bilimlerinin tanımı, bilimsel düşüncenin ortaya çıkışı, eski Yunan'ın bilime katkısı, Filozofların evrenin uyduğu bazı doğa kanunlarını ya da kendi deyimleriyle filozofik esasları keşfetme çabaları, Aristo'dan günümüze dek fizik, kimya, biyoloji, matematik, astronomi alanlarındaki önemli gelişmeler, bunlara katkısı olan bilim insanlarının yaşam öyküleri, Fen Bilimlerinin Tarihi gelişimi içinde Türk Bilim insanlarının yeri HISTORY OF SCIENCE AND EVOLUTION (2+0=2) AKTS=4 Science and Science of the definition of scientific thought the emergence of the ancient Greek's scientific contribution to the philosophers of the universe obey some law of nature, or their statement of philosophical principles of discovery efforts, Aristotle present day physics, chemistry, biology, mathematics, astronomy in the areas of significant developments, of the scientists who contributed to these life stories, History of Science in Development of Turkish Studies in humans ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI (2+6=8) AKTS=9 Okullarda bir uygulama öğretmeni nezaretinde Öğretmenlik Uygulaması dersine temel oluşturmak amacıyla yapılan gözlem ve uygulamalar; bazı gözlem ve uygulama konuları: öğretimde soru sorma, yönerge ve açıklamalar, dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü, çeşitli yönlerden bir öğrencinin incelenmesi, öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi, dersi planlama, ders kitaplarından yararlanma, grup çalışmaları, sınıf organizasyonu, çalışma yapraklarının hazırlanması ve kullanılması, sınıf içinde mikro öğretim uygulamaları TEACHING PRACTICE (2+6=8) AKTS=9 Under the supervision of an experienced mentor teacher our teachers in training will observe lessons and learn about asking questions, giving instructions and explanations, classroom management, testing students in various ways, how to evaluate students' learning, lesson planning, using course books, group work, microteaching preparing and using worksheets TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ (2+0=2) AKTS=5 Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım TURKISH EDUCATION SYSTEM AND SCHOOL MANAGEMENT (2+0=2) AKTS=5 Objectives and basic principles of Turkish educational system, regulations concerning education, administrative teories and processes, school organization and school administration, operational activities ragarding staff, students, teaching and school budget, societal participation in school. 18

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I I I. YIL HAFTALIK DERS SAATI FBÖ 101 Z Genel Fizik I General Physics I (4+0) -4 6 FBÖ 151 Z Genel Fizik Lab. I General Physics Lab. I (0+2) -1 2 FBÖ 103 Z Genel Kimya I General Chemistry I (4+0) -4 6 FBÖ

Detaylı

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35 BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1 1.1. Semboller, Bilimsel Gösterimler ve Anlamlı Rakamlar 1.2. Cebir 1.3. Geometri ve Trigometri 1.4. Vektörler 1.5. Seriler ve Yaklaşıklıklar 1.6. Matematik BÖLÜM:2 Fizik

Detaylı

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 3111 HAZIRLIK SINIFI

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 3111 HAZIRLIK SINIFI HAZIRLIK SINIFI 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri *FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 *FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 * İngilizce hazırlık isteğe bağlıdır. 1 BEÜ./ÖĞR.İŞL. 01.Yarıyıl Dersleri

Detaylı

1 ZKÜ./ÖĞR.İŞL FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 312. Ders Kodu

1 ZKÜ./ÖĞR.İŞL FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 312. Ders Kodu FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri KIM115 Genel Kimya I General I 4 2 5 7 KIM146 Genel Kimya II General II 4 2 5 7 KIM117 Genel Kimya I Lab General I Lab 0 2 1

Detaylı

12. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

12. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM Sanat Metinlerinin Ayırıcı Özellikleri Fabl Masal Hikaye Roman Tiyatro Şiir Konferans Açık Oturum Sempozyum Forum Münazara Bilimsel Yazılar Sanat Metinleri Sözlü Anlatım

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ I. YARIYIL İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ/FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0803101 Genel Fizik I 4 General Physics

Detaylı

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1.Sınıf/1.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** 1 YDİ101 YDF101 YDA101 2 ATA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce)

Detaylı

Genel Kimya IV (Organik Kimya)

Genel Kimya IV (Organik Kimya) Genel Kimya IV (Organik Kimya) Dersin Adı Genel Kimya IV (Organik Kimya) Dersin Kodu 1206.4103 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 4,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama

Detaylı

Fizik Bölümü Öğretim Planı

Fizik Bölümü Öğretim Planı Hazırlık Sınıfı 01.Yarıyıl leri 02.Yarıyıl leri FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 1 01.Yarıyıl leri 02.Yarıyıl leri FİZ 111 Fizik I Physics I 4 2 5 6 FİZ112 Fizik

Detaylı

Dersin Kodu

Dersin Kodu Genel Biyoloji I Dersin Adı Genel Biyoloji I Dersin Kodu 1206.3101 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 5,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 4 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar

Detaylı

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 307 (TÜRKÇE PROGRAMI) HAZIRLIK SINIFI 01.

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 307 (TÜRKÇE PROGRAMI) HAZIRLIK SINIFI 01. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 30 (TÜRKÇE PROGRAMI) HAZIRLIK SINIFI 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR Ders Kodu Ders Adı İngilizce

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI SINIF-DÖNEM : 1. Sınıf - Güz DERS KODU MATH 101 PHYS 101 CHEM 101 MCE 101 MCE 103 ENG 101 TDL 101 Matematik I Calculus I Z 4 0 6 Fizik I Physics I Z 3 2 6 Genel Kimya General Chemistry Z 3 0 5 Makina Mühendisliğine

Detaylı

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1 MATEMATİK Sayılar 9 6 7 6 9 8 9 7 8 6 8 9 6 4 5 Üslü-Köklü İfadeler 4 5 4 2 2 1 1 3 2 4 2 4 2 4 2 Oran ve Orantı 1-3 1 1 1 2-1 2 1 1-1 1 Çarpanlara Ayırma 3 3 2 3 1 3-3 1 1 4 4 4 4 1 Denklemler-Problem

Detaylı

I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR

I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR İÇİNDEKİLER Önsöz. III Bölüm I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR 1 1 Ölçme ve Birim Sistemleri 1 2 Uzunluk, Kütle ve Zaman Büyüklükleri (Standartları) 1 3 Boyut Analizi 1 4 Birim Çevirme ve Dönüşüm Çarpanları 1 5

Detaylı

1.YARIYIL, DERS KURULU II: TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ II

1.YARIYIL, DERS KURULU II: TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ II .YARIYIL, DERS KURULU II: TEMEL TIP BİLİMLERİNE GİRİŞ II GÜNLER SAATLER 09-0 0- - -3 3-4 4-5 5-6 6-7 6 KASIM BİYOFİZİK BİYOFİZİK TIB.BİY.VE GEN. TIB.BİY.VE GEN. MES.İNG. SEÇMELİ DERS SEÇMELİ DERS 7 KASIM

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışcı kuramlar, bilişsel

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Genel Fizik I (4-0-4) Fiziğin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve fiziğin tarihsel gelişimine kısa bir bakış, standartlar,

Detaylı

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS Department : Computer Engineering 152111001 CALCULUS I 3 2 4 5 152111005 PHYSICS I 3 0 3 3 152111006 PHYSICS I LAB 0 2 1 2 152111007 CHEMISTRY 3 0 3 3 152111008

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem P

Detaylı

ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGIES & APPLICATIONS-I

ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGIES & APPLICATIONS-I ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGIES & APPLICATIONS-I Program/Department: Chemical Engineering Type: Selective Level: Undergraduate Semester: 7 Credits: 3 ECTS credits (workload based): 5 Theoretical Credits:

Detaylı

Standartlar, SI birim sistemi, boyut analizi, vektörler. Hareket Bilgisi (Kinematik): Hareketin tanımı ve değişkenleri, Bir ve iki boyutlu uzayda

Standartlar, SI birim sistemi, boyut analizi, vektörler. Hareket Bilgisi (Kinematik): Hareketin tanımı ve değişkenleri, Bir ve iki boyutlu uzayda DERS İÇERİGİ I. Yarıyıl Genel Fizik I (4-0-4) Fiziğin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve fiziğin tarihsel gelişimine kısa bir bakış. Standartlar, SI birim sistemi, boyut analizi, vektörler.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Orjinal Adı: CALCULUS I. Dersin Kodu: MAT 1001

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Orjinal Adı: CALCULUS I. Dersin Kodu: MAT 1001 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Türkçe Adı: MATEMATİK I Dersin Orjinal Adı: CALCULUS I Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MAT 1001 Dersin Öğretim

Detaylı

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri Adı 03 Öğretici Metinler / Mektup 04 Öğretici Metinler / Günlük - Anı 05 Ses Bilgisi 06 Anlatım Bozuklukları 07 Zarf (Belirteç) 08 Öğretici

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 1.DÖNEM 2.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS ATA101 ATATÜRK ILK. ınk. I 2 0 2 3 ATA102 ATATÜRK ILK. ınk. II 2 0 2 4 TURK

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL. Uyg./Lab (U/L) Zor./Seç.

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL. Uyg./Lab (U/L) Zor./Seç. DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 Z Pirinciples of Ataturk and Revolution History

Detaylı

2014 / 2015 LYS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ (MF) 545 T 1 Sözcük Anlamı M1 1 Temel Kavramlar G 1 Doğruda Açılar K 1 Kimyanın Gelişimi B 1

2014 / 2015 LYS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ (MF) 545 T 1 Sözcük Anlamı M1 1 Temel Kavramlar G 1 Doğruda Açılar K 1 Kimyanın Gelişimi B 1 TÜRKÇE MATEMATİK 1 MATEMATİK 2 GEOMETRİ FİZİK 1 FİZİK 2 KİMYA 545 60 60 90 78 45 50 85 BİYOLOJİ REHBERLİK 72 5 1 Cuma Ağustos 2014 2 Cumartesi 3 Pazar 4 Pazartesi SINAVLAR DERSLER DAĞILIMLARI 5 Salı 1.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/INTERNATIONAL STUDENT QUOTAS FOR ACADEMIC YEAR

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI/INTERNATIONAL STUDENT QUOTAS FOR ACADEMIC YEAR GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) GAZI UNIVERSITY (ANKARA) 104110015 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 10 104110024 Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 10 11 Edebiyat Fakültesi Faculty of Letters

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ YAZ OKULU DERS İÇERİGİ. Bölümü Dersin Kodu ve Adı T P K AKTS

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ YAZ OKULU DERS İÇERİGİ. Bölümü Dersin Kodu ve Adı T P K AKTS Bir Dönemde Okutulan Ders Saati MAT101 Genel I (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) 1 Kümeler, reel sayılar, bir denklem veya eşitsizliğin grafiği 2 Fonksiyonlar,

Detaylı

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri Adı 03 Öğretici Metinler / Mektup 04 Öğretici Metinler / Günlük - Anı 05 Ses Bilgisi 06 Anlatım Bozuklukları 07 Zarf (Belirteç) 08 Öğretici

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Genel Fizik I (4-0-4) Fiziğin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve fiziğin tarihsel gelişimine kısa bir bakış. Standartlar,

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI / T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3

READING 1 3 0 3 5 WRITING 1 3 0 3 5 ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES 3 0 3 3 INTRODUCTION TO EDUCATION 3 0 3 3 1 FLE103 İLERİ DİNLEME 1 LISTENING 1 3 0 3 5 1 FLE105 İLERİ OKUMA 1 READING 1 3 0 3 5 1 FLE107 İLERİ YAZMA 1 WRITING 1 3 0 3 5 1 FLE109 SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ ORAL COMMUNICATIO N SKILLS 3 0 3 5 1 TBT101

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) KIM 203 / KIM 203E

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) KIM 203 / KIM 203E İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Analitik Kimya Course Name Analytical Chemistry Kodu (Code) Yarıyılı (Semester) Kredisi (Local Credits) AKTS Kredisi (ECTS Credits) Ders Uygulaması,

Detaylı

Dersin Kodu

Dersin Kodu Genel Kimya II Dersin Adı Genel Kimya II Dersin Kodu 1206.2103 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 6,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 4 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar

Detaylı

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 99 // 11. Sınıf Programı - Dil ve Anlatım // 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri 03 Öğretici Metinler (Mektup) 04 Öğretici Metinler (Günlük) DİL ve ANLATIM DİL ve ANLATIM 05 Ses Bilgisi

Detaylı

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (MF) DAF NO DERS 2. T 1 Sözcük Anlamı M1 1 Temel Kavramlar M2 1 Çarpanlara Ayırma F2 1 Vektör - Kuvvet B 1

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (MF) DAF NO DERS 2. T 1 Sözcük Anlamı M1 1 Temel Kavramlar M2 1 Çarpanlara Ayırma F2 1 Vektör - Kuvvet B 1 TÜRKÇE MATEMATİK 1 MATEMATİK 2 GEOMETRİ FİZİK 1 FİZİK 2 EKİM 2014 545 60 60 90 78 45 50 1 Çarşamba ARİFE 2 Perşembe KİMYA BİYOLOJİ REHBERLİK 3 Cuma TATİL 85 72 5 KURBAN BAYR. 4 Cumartesi TATİL 1.GÜN KURBAN

Detaylı

Bazı Dünya Ülkelerinde Fizik Öğretim Programları

Bazı Dünya Ülkelerinde Fizik Öğretim Programları Bazı Dünya Ülkelerinde Fizik Öğretim Programları Türkiye nin çocukları, batı nın teknolojisinin haraçgüzarı olarak değil, kendi icat ettikleri tekniklerle değerlerimizi yeryüzüne çıkarmalı dünya ya duyurmalıdır.

Detaylı

BOŞ KONTENJAN. Programın Adı KODU

BOŞ KONTENJAN. Programın Adı KODU KODU Programın Adı BOŞ KONTENJAN Adalet Meslek Yüksekokulu 105350875 Adalet 2 105370313 Adalet (İÖ) 2 Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. 105350293 Anestezi 1 105350309 Çocuk Gelişimi 2 105350893 Eczane Hizmetleri

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Genel Fizik I 4 0 4 A Genel Fizik II 4 0 4 A Genel Fizik Lab I 0 2 1 A Genel Fizik Lab II 0 2 1 A Genel

Detaylı

PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI

PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI PİLOTAJ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI BİRİNCİ YARIYIL ATA 103 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Principles of Atatürk and History of the Rev I 2 0 0 2 ENG 105 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation

Detaylı

ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI FEN BĐLGĐSĐ EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013 2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI VE DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI DERSLERĐ

ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI FEN BĐLGĐSĐ EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013 2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI VE DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI DERSLERĐ ĐLKÖĞRETĐM ANABĐLĐM DALI FEN BĐLGĐSĐ EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013 2014 EĞĐTĐM ÖĞRETĐM PLANI VE DERS ĐÇERĐKLERĐ GÜZ YARIYILI DERSLERĐ Kodu Adı T U AKTS Ders Türü ĐFE 500* Seminer 0 2 6

Detaylı

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) - 2015 Genel Toplam Ortalama Yarıyıl Ders = [52 / 8 = 6,5] + 3 = 10 T = 126 U = 36 Toplam Saat = 162 Kredi = 260 ECTS = 260 1. YARIYIL

Detaylı

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDAT REVİZYONU

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDAT REVİZYONU ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDAT REVİZYONU I. YARIYIL MATEMATİK I 3+1 Zorunlu 6 FİZİK I 2+1 Zorunlu 4 KİMYA 2+1 Zorunlu 4 ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2+0 Zorunlu 2 TEKNİK RESİM 1+2 Zorunlu 5 TÜRK DİLİ

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) DERSİN ADI COURSE NAME GELENEKSEL TAKI VE AKSESUARLAR TRADITIONAL ORNAMENTS AND ACCESSORIES AKTS Ders Uygulaması, Saat/Hafta Kredisi Kredisi (Course Implementation,

Detaylı

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM * Metinlerin Sınıflandırılması Anlatım Türleri Mektup Anı (Hatıra) Biyografi (Hayat Hikayesi) Otobiyografi Gezi Yazısı Ses Bilgisi Zarf (Belirteç) Anlatım Bozuklukları

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS KATALOĞU. 1. Yıl. Kodu Ders Adı AKTS Kredisi Z/S Dili

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS KATALOĞU. 1. Yıl. Kodu Ders Adı AKTS Kredisi Z/S Dili SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS KATALOĞU 1. Yıl Kodu Ders Adı AKTS Kredisi Z/S Dili GÜZ DÖNEMİ ESN725 Eğitimde Araştırma Yöntem ve Teknikleri 6 3 0 3 Zorunlu Türkçe

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

Anatomi ANA Önkoşullar Yok. 1. Anatomiye giriş ile ilgili temel kavramları açıklar. 2.Üst, alt ekstremite de yer alan yapıları tanımlar

Anatomi ANA Önkoşullar Yok. 1. Anatomiye giriş ile ilgili temel kavramları açıklar. 2.Üst, alt ekstremite de yer alan yapıları tanımlar BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI DERS TANIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.Sınıf/.Yarıyıl YDİ0 Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language (English)) - 2 YDF0 Temel Yabancı Dil (Fransızca) (Basic Foreign Language (French)) - YDA0

Detaylı

ORNEMENTAL HORTİKÜLTÜR &ÇİÇEK TASARIMI

ORNEMENTAL HORTİKÜLTÜR &ÇİÇEK TASARIMI ORNEMENTAL HORTİKÜLTÜR &ÇİÇEK TASARIMI ORNAMENTAL HORTIKULTUR DERS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL T U K T U K Dersin Adı Dersin Adı Matematik I 2 0 2 Matematik II 2 0 2 Genel Kimya 2 2 3 Türk Dili II

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YIL

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YIL I. YIL I II FİZ-101 Z FİZİK PHYSICS (3+0)-3 4 KİM-101 Z KİMYA I CHEMISTRY I (2+2)-3 5 MAT-101 Z MATEMATİK I MATHEMATICS I (3+0)-3 4 CM-101 Z ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Detaylı

KİMYA Kimyasal Tepkimelerde Enerji(Entolpi) (3 Soru) Asit-Baz Çözeltilerin de Denge (4 Soru) Organik Kimya (12 Soru) BİYOLOJİ

KİMYA Kimyasal Tepkimelerde Enerji(Entolpi) (3 Soru) Asit-Baz Çözeltilerin de Denge (4 Soru) Organik Kimya (12 Soru) BİYOLOJİ KİMYA Gazlar (2 Soru) Kimyasal Tepkime Denklemleri(Denkleştirme, Basit Formül, Molekül Formülü) (2 Soru) Kimyasal Tepkimelerde Enerji(Entolpi) (3 Soru) Radyoaktiflik (1 Soru) Asit-Baz Çözeltilerin de Denge

Detaylı

MATEMATİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU:3201

MATEMATİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU:3201 BÖLÜM KODU:01 011-01 01.Yarıyıl Dersleri 0.Yarıyıl Dersleri MTK 101 Analiz I Analysis I 4 1 5 6 MTK 10 Analiz II Analysis II 4 1 5 6 MTK 11 Lineer Cebir I Linear Algebra I 1 4 MTK 1 Lineer Cebir II Linear

Detaylı

FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI I. YARIYIL DERSĠN ADI T U K ECTS

FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI I. YARIYIL DERSĠN ADI T U K ECTS FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI I. YARIYIL DERSĠN ADI T U K ECTS A Genel Fizik Lab I 0 2 1 2 2 A Genel Fizik I 4 0 4 6 A Genel Kimya Lab I 0 2 1 2 A Genel Kimya I 4 0 4 6 A Genel Matematik I 4

Detaylı

TUR181 Türk Dili I Turkish Language I GK 2 0 2 2 TUR182 Türk Dili II Turkish Language II GK 2 0 2 2 19 4 21 30 14 8 18 30

TUR181 Türk Dili I Turkish Language I GK 2 0 2 2 TUR182 Türk Dili II Turkish Language II GK 2 0 2 2 19 4 21 30 14 8 18 30 B.E.Ü BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOĞU BÖLÜM KODU : 14101 01. Yarıyıl Dersleri 02. Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders

Detaylı

SINIF DERS KONU SORU SAYISI

SINIF DERS KONU SORU SAYISI TÜRKÇE 9. SINIF TEMEL MATEMATİK TOPLAM 0 Tarih Bilimine Giriş 6 İlkçağ Uygarlıkları 8 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi 9 Doğa ve İnsan 1 Harita Bilgisi 2 Yerkürenin Şekli ve Hareketleri 3 İklim Bilgisi 3 Yerin

Detaylı

Kimyada Özel Konular

Kimyada Özel Konular Kimyada Özel Konular Dersin Adı Dersin Kodu 1206.5104 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 3,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar Saati 0 Dersin

Detaylı

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz III Bölüm 1: TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Mekanik, Tanımlar 12 1.1.1.Madde ve Özellikleri 12 1.2.Sayılar, Çevirmeler 13 1.2.1.Üslü Sayılarla İşlemler 13 1.2.2.Köklü Sayılarla İşlemler 16 1.2.3.İkinci

Detaylı

T.C BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI. Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri

T.C BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI. Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri T.C BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri I. Yarıyıl Genel Fizik I (4-0-4) Fiziğin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve fiziğin

Detaylı

EEM 335 -ELEKTROMANYETİK DALGALAR

EEM 335 -ELEKTROMANYETİK DALGALAR Karabük Universitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 2014-2015 Güz Dönemi EEM 335 -ELEKTROMANYETİK DALGALAR 2014/2015 Güz ders :Doç. Dr. Habibe Uslu sorumluları :Yrd. Doç. Dr. Ahmet Hayrettin YÜZER Oda

Detaylı

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84

3.1 ATOM KÜTLELERİ... 75 3.2 MOL VE MOLEKÜL KAVRAMLARI... 77 3.2.1 Mol Hesapları... 79 SORULAR 3... 84 v İçindekiler KİMYA VE MADDE... 1 1.1 KİMYA... 1 1.2 BİRİM SİSTEMİ... 2 1.2.1 SI Uluslararası Birim Sistemi... 2 1.2.2 SI Birimleri Dışında Kalan Birimlerin Kullanılması... 3 1.2.3 Doğal Birimler... 4

Detaylı

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI 1.SINIF 1. DÖNEM MÜFREDATI (3)SINIFI : 1 İN ADI MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 MSE 101 Malzeme Mühendisliğine Giriş Introduction to Materials Engineering

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS UNV13107 Güz 1+1 1,5 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YIL

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YIL I. YIL I II (ECTS) Fİ-101 FİİK PHYSICS (3+0)-3 4 KİM-101 KİMYA I CHEMISTRY I (2+2)-3 5 MAT-101 MATEMATİK I MATHEMATICS II (3+0)-3 4 CM-101 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Course Name SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Hemşirelikte temel kavram ve ilkeler Basic concepts and principles in nursing Kodu (Code) Yarıyılı (Semester)

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun

Detaylı

TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I TDE 102 Türkiye Türkçesi II Turkey Turkish II

TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I TDE 102 Türkiye Türkçesi II Turkey Turkish II 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS TDE 101 Türkiye Türkçesi I Turkey Turkish I 3 0 3 5 TDE 102 Türkiye Türkçesi

Detaylı

Yerine konan dersin kodu. Dersin kodu Dersin Adı Dersin İngilizce Adı Z/S. Text Making and Scenario Techniques for TV Z 2

Yerine konan dersin kodu. Dersin kodu Dersin Adı Dersin İngilizce Adı Z/S. Text Making and Scenario Techniques for TV Z 2 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU GÖRSEL İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ RADYO TV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS BİLDİRİM FORMLARI Fakülte/Yüksekokul : Şebinkarahisar Meslek

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI. SINIF VE MEZUN GRUP KİMYA HAFTA DERS SAATİ. Kimya nedir?. Kimya ne işe yarar?. Kimyanın sembolik dili Element-sembol Bileşik-formül. Güvenliğimiz ve Kimya KONU ADI

Detaylı

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Fizik 12 1.2. Fiziksel Büyüklükler 12 1.3. Ölçme ve Birim Sistemleri 13 1.4. Çevirmeler 15 1.5. Üstel İfadeler ve İşlemler 18 1.6. Boyut Denklemleri

Detaylı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve ergi Uygulamaları Programı Listesi 1. YARIYIL Adı T L U 9905005 AIT105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Türkçe 2 0 0 2 2 9903309 YDB103 İngilizce I Zorunlu

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY (HATAY) 1 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 0 1

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) MUSTAFA KEMAL UNIVERSITY (HATAY) 1 Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 0 1 Programın Adı Name of Programme Öğretim Süresi Duration Diploma puanına göre tercih edecekler için KONTENJAN YÖS puanına göre tercih edecekler için Özel Koşullar Requirements & Explanations MUSTAFA KEMAL

Detaylı

2015 LYS-3 EDEBİYAT KONULARI

2015 LYS-3 EDEBİYAT KONULARI 1-İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2-Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3-Halk Edebiyatı 4-Divan Edebiyatı 5-Tanzimat Edebiyatı 6-Servet-i Fünun Edebiyatı 7-Fecr-i Ati Edebiyatı 8-Milli Edebiyat Dönemi 9-Cumhuriyet

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3. Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.DERS B123 2 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1100 1150

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS FIRST YEAR 1st semesr T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING MAT101 Calculus I Mamatik I PHY101 Physics I Fizik I 3 0 2 7 CHE101 Chemistry

Detaylı

ve Sonrası Girişli Öğrenciler için Uygulanacak Ders Program

ve Sonrası Girişli Öğrenciler için Uygulanacak Ders Program Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Department of Computer Engineering Undergraduate Curriculum 2015-2016 ve Sonrası Girişli Öğrenciler için Uygulanacak Ders Program 1.Yıl / I.Dönem (First

Detaylı

LYS KONULARI LYS COĞRAFYA KONULARI

LYS KONULARI LYS COĞRAFYA KONULARI LYS KONULARI LYS COĞRAFYA KONULARI 1- DOĞAL SİSTEMLER Topografya ve Kayaçlar Levha Hareketlerinin Etkileri Levha Hareketlerinin Etkileri Doğadaki üç Unsur ( Su - Türkiye'nin Su varlığı Doğadaki üç Unsur

Detaylı

Ders. Ulusal Ders Adı AKTS

Ders. Ulusal Ders Adı AKTS FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren (1. ve 2. Sınıflar) için Uygulanacak) I. YARIYIL II. YARIYIL Ulusal Ulusal Adı AKTS Adı Kredi Kredi AKTS FBP101 Genel

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER BİRİNCİ SINIF GÜZ YARIYILI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER DEĞİŞİKLİK FORMU COM101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

Detaylı

EE 230 -ELEKTROMANYETİK TEORİ

EE 230 -ELEKTROMANYETİK TEORİ Karabük Universitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 2014-2015 Bahar Dönemi EE 230 -ELEKTROMANYETİK TEORİ 2013/2014 Bahar ders :Doç. Dr. Habibe Uslu sorumluları :Yrd. Doç. Dr. Ahmet Hayrettin YÜZER Oda

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EGİTİM FAKÜLTESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EGİTİM FAKÜLTESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ FBO1001 GENEL FİZİK 1 (4 0 4) AKTS:5 Fiziğin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve fiziğin tarihsel gelişimine kısa bir bakış. Standartlar, SI birim sistemi, boyut

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön şart D. Kodu Dersin Adı T U L AKTS MAT101 Calculus

Detaylı

1. SINIF / 1. YEAR BİRİNCİ YARIYIL / FIRST SEMESTER

1. SINIF / 1. YEAR BİRİNCİ YARIYIL / FIRST SEMESTER ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ODYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI / AUDIOLOGY UNDERGRADUATE CURRICULUM 1. SINIF / 1. YEAR BİRİNCİ YARIYIL / FIRST SEMESTER Dersin Kodu Dersin

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ (saat) SHB101 Sosyal e Giriş Introduction to Social Work Z 3/0 5 SHB103

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na 15/05/2016 İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na İnşaat Mühendisliği Bölümü İngilizce ve Türkçe Lisans Programlarının Program Çıktıları hakkında 04-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında sadece mezun durumunda

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI Paragraf 4 Sözcükte Anlam 3 Edebi Türler 1 Noktalama 2 Dillerin Sınıflandırılması 1 Şiir Bilgisi 9 İletişim 1 Dilin İşlevleri 2 Ses Olayları 1 Dil Dışı Göstergeler 1 TÜRKÇE Yazım Kuralları 2 Dil ve Kültür

Detaylı

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM 11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM Metinlerin Sınıflandırılması - I Metinlerin Sınıflandırılması - II Metinlerin Sınıflandırılması (Etkinlik) Öğretici Metinler-1 (Mektup) Öğretici

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Genel Fizik I * F101B Genel Fizik I 1 1 5 4 0 0 Dersin İçeriği: Fiziğin tanımı, alanları, önemi,

Detaylı

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir.

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir. Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004962014 ENDÜSTRİYEL FANLAR Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel

Detaylı