EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL"

Transkript

1 EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL GENEL FİZİK I (4+0=4) AKTS=3 Fiziğin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve fiziğin tarihsel gelişimine kısa bir bakış. Standartlar, SI birim sistemi, boyut analizi, vektörler. Hareket Bilgisi (Kinematik): Hareketin tanımı ve değişkenleri, Bir ve iki boyutlu uzayda hareket örnekleri, Göreli hız. Kuvvet Bilgisi (Dinamik): Newtonun yasaları ve uygulamaları, Evrensel kütle çekim, Sürtünme kuvveti.enerji: İş, Güç, Mekanik enerji çeşitleri, Korunumlu ve Korunumsuz Kuvvet Sistemlerinde enerji. İtme, Çizgisel Momentum: Kütle merkezi, bir ve iki boyutlu uzayda etkileşme. Dönme Hareketi: Katı cisimlerde denge, Dönme ve yuvarlanma hareketinin kinematiği ve dinamiği, enerjisi ve açısal momentum. Maddenin Mekanik Özellikleri: Maddenin tanecikli yapısı ve halleri, Uzama, kesme ve hacim esnekliği, Basınç, Kaldırma kuvveti, Viskosluk ve Hareketli akışkanlar, Bernoulli ilkesi. Salınım Hareketi: Basit harmonik hareketin kinematiği, dinamiği ve enerjisi, sönümlü ve zorlanmış salınımlar, rezonans GENERAL PHYSICS I (4+0=4) AKTS=3 Introduction, Idealized models, Standards and units, Vectors, Motion along a straight line, Motion in a plane, Newton?s laws of motion, Applications of Newton?s laws, Work and kinetic energy, Conservation of energy, Momentum and impulse, Rotational motion, Dynamics of rotational motion, Equilibrium and elasticity, Mechanical properties of matter, Fluid mechanics, Periodic Motion GENEL FİZİK LAB. I (0+2=2) AKTS=4 Serbest Düşme, Kuvvet Çeşitleri ve Lami Teoremi, Yoğunluk Tayini, Sürtünme Kuvveti, Denge ve Moment, Eğik Düzlem, Mekanik Enerjinin Korunumu, Esneklik Potansiyel Enerjisi, Potansiyel Enerjinin Kinetik Enerjiye Dönüşümü, Yayların Esneklik Sabitinin Hesaplanması, Momentumun Korunumu, Basit Sarkaç GENERAL PHYSICS LAB. I (0+2=2) AKTS=4 Freely Falling Body, Vectors, Force and Lami?s Theorem, Density Analysis, Friction Force, Balance and Moment, Inclined Plane, Concervation of Mechanical Energy, Elastic Potantial Energy, Concervation of Momentum, Simple Pendulum GENEL KİMYA I (4+0=4) AKTS=3 Kimyanın tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve kimyanın tarihsel gelişimine kısa bir bakış. Madde ve Maddenin Özellikleri, Bilimsel yöntem, Anlamlı sayılar, maddenin özellikleri, sınıflandırılması. Atom ve Atomun Elektron Yapısı: Atom çekirdeği, atom kuramları, elektron yapısı. Kimyasal Bileşikler: Periyodik çizelgeye giriş, bileşik çeşitleri ve formülleri. Kimyasal Reaksiyonlar: Kimyasal eşitlikler, asit-baz reaksiyonları, yükseltgenmeindirgenme reaksiyonları. Gazlar: İdeal gazlar, ideal olmayan gazlar. Termokimya: Entalpi, iç enerji, entropi. Periyodik Çizelge: Elementlerin sınıflandırılması, periyodik özellikleri. Kimyasal Bileşikler:bileşiklerin oluşumu( hibritleşme, hibrit orbitalleri oluşumu ve molekül geometrisi),formülleri, çeşitleri ve özellikleri. Kimyasal Bağlar: Temel kavramlar, bağ kuramları ve bağ çeşitleri GENERAL CHEMISTRY I (4+0=4) AKTS=3 Definition, scope, importance of chemistry, its effect on our life, and a brief look to historical development of physics. Matter and Properties of Matter, Scientific Method, Meaningful Numbers, Properties of Matter, its classifications. Atom and Electron structure of Atom: Nucleus of Atom, Atom models, the structure of electron. Chemical compounds, Introduction to periodical table, compounds types and formulas. Chemical Reactions: Chemical equilibrium, Acid and Base reactions, reduction and oxidation reactions. Gases: ideal gases, non-ideal gases. Thermo chemistry: Enthalpy, internal energy, entropy. Periodical Table: Classifications of Elements, Periodical properties. Chemical compounds: formation of compounds (hybrids, formation of hybrid orbital and molecular geometry), their formulas, types, and properties. Chemical Bonds: Fundamental concepts, bond theories and bond types GENEL KİMYA LAB. I (0+2=2) AKTS=4 Kimya laboratuvarında çalışma teknikleri, Güvenlik kuralları, kazalar ve önlemleri, kimyasal maddelerin ambalajları üzerindeki güvenlik işaretleri ve anlamları, Kimya laboratuvarında bulunması gereken laboratuar malzemeleri ve kullanımları şekilleri, Kimyasal maddelerle çalışılırken dikkat edilmesi gereken kurallar ve önemi, Cıva ile çalışırken 1

2 dikkat edilmesi gereken kurallar, civa zehirlenmesi ve belirtileri, ilgili dersin konularına paralel olarak öğrenci düzeyi ve konuya özgü kapalı uçlu, açık uçlu ve/veya araştırmaya dayalı deneyler GENERAL CHEMISTRY LAB. I (0+2=2) AKTS=4 Study techniques in chemistry lab., safety rules, accidents and precautions, safety signs and meanings of chemical substances on their containers, lab materials in chemistry labs and their usage, important rules when working with chemical substances, important rules when working with quicksilver, quicksilver poisoning and its indications, parallel to the subjects of the related class, close-ended and open-ended and/or research based experiments regarding students? levels and domains GENEL MATEMATİK I (4+0=4) AKTS=4 Sayılar: sayı sistemleri, matematik tümevarım ilkesi, mutlak değer, aralık kavramı; Bağıntı: sıralı ikili, Kartezyen çarpım, bağıntı tanımı ve özellikleri, ters bağıntı, denklik bağıntısı; Fonksiyon: tanımı ve özellikleri, ters fonksiyon, fonksiyonların bileşkesi, trigonometrik fonksiyonlar, üstel fonksiyonlar, logaritmik fonksiyon, ters trigonometrik fonksiyonlar, özel tanımlı fonksiyonlar; Limit: dizi ve fonksiyonların limiti, limit ve aritmetik işlemler; Süreklilik: sürekli fonksiyonlar ve onların özellikleri; Türev: tanımı, türevin geometrik ve fiziksel yorumu, türev cebiri, yüksek mertebeden türevler GENERAL MATHEMATICS I (4+0=4) AKTS=4 Numbers: number systems, mathematical induction, absolute value, interval; Relation: ordered pair, Cartesian product, definition and properties of relation, inverse relation, equivalence relation, order relation; Function: definition and properties, inverse function, composition of functions, trigonometric funtions, exponential functions, logarithmic function, inverse-trigonometric funtions; Limit: limit of sequences and functions, algebra of limits; Continuity: continuous functions and their properties; Derivative: definition, geometric and physical interpretations of derivative, algebra of derivatives, higher order derivatives ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I (2+0=2) AKTS=2 Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışı ve I.Dünya savaşının başlama nedenleri ile Osmanlı İmp.nun bu savaşa dahil olması, Mondros Ateşkes Amt.ile uğradığımız işgaller ele alınmaktadır.yüce önder Atatürkün işgallere karşı duyduğu tepkiler, Samsuna çıkışından sonra Amasya Tamimi ve kongreler yoluyla Milli Mücadeleyi başlatması,istanbulun işgale uğramasından sonra Ankarada TBMM nin açılması ile Türk İstiklal Harbinin kazanılmasından sonra imzalanan Mudanya Ateş.Ant. ve Lozan Barış Ant PRINC. OF ATATURK&HIST. OFTR. REVALUTUON I (2+0=2) AKTS=2 the reasons of the decline of the Ottoman Empire and the reasans of the world war I are discussed.why the Ottoman Empire was in this war and what the results of the occupations,amasya Circular,Erzurum and Sivas Cogresses,the occupation of İstanbul,the end of the Ottoman Assembly,the opening of the National Assembly in Ankara,Mudanya Armistice,Lozan Peace Treaty are the topics of the first semester TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM (2+0=2) AKTS=3 Dilin tanımı ve önemi; dil kültür ilişkisi; yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar, imla kuralları ve noktalama işaretleri; yazıda plan, tema, bakış açısı, yardımcı fikirler, paragraf yazımı; kompozisyon kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları; seçilmiş yazılarda kompozisyon çatısı, tema, paragraf incelemesi, kompozisyon düzeltme çalışmaları, genel anlatım bozuklukları, düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme; çeşitli yazı türleri, (anı, fıkra, hikaye, eleştiri, roman, vb.), formal yazılar (özgeçmiş, dilekçe, rapor, ilan, bibliyografya, tebliğ, resmi yazılar, bilimsel yazılar, makale, vb.), makalelerin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri üzerine çalışma, makale yazma çalışması, not alma ve özetleme yöntem ve teknikleri TURKISH I: WRITTEN PRODUCTION (2+0=2) AKTS=3 Description and importance of language, language-culture relation slip, relevance and characteristics; structures and rules in narratives, spelling and punctuation, different topics, points of view, supporting ideas, paragraphs, concepts, rules and layout in writing, frameworks for selected types of written composition, topics and paragraphs, correction and general problems of expressing ideas and thinking, different types of writing (recollections, anecdotes, stories, criticism, novels) formal writing (curriculum vitae, petitions, reports, advertisements, bibliographies, announcements, official documents, scientific writing, academic papers), writing introductions, main sections and conclusions in essays; note taking, summary methods and techniques EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ (3+0=3) AKTS=5 Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim 2

3 biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler INTRODUCTION TO EDUCATIONAL SCIENCE (3+0=3) AKTS=5 Basic concepts of education, the function and role of education and its relationships with other disciplines, philosophical, social, psychological, economic and political foundations of education, the historical development of educational sciences, directions in educational sciences in the 21st Century. Research methods in education, the structure of Turkish National Education System and its features, the place of teacher in this system, characteristics of teaching profession, the practices of teacher education and developments in this area BEDEN EĞİTİMİ I PHYSICAL TRAINING I (2+0=2) AKTS=2 Beden Eğitimi; spor branşları; insan gelişiminde oyunlar ve beden eğitiminin rolü, sağlıklı olma; insan fizyolojisi, sağlık ve ilk yardım, jimnastik malzemeleri ve kullanımı PHYSICAL TRAINING I (2+0=2) AKTS=2 Physical training; branches of sports; role of play and physical training in human development; healthiness; human psychology; health and first aid; sports materials and utilization GÜZEL SANATLAR I (2+0=2) AKTS=2 1. Müzik I: Müziğin temel bileşenleri, temel müzik bilgileri, nota bilgisi, müzikte aralık kavramı, müzikte ritm kavramı, şarkı dağarcığı oluşturulması, Türkiye de ve dünyada müzik tür ve biçimleri, geleneksel müzikten çağdaş müziğe geçiş, çalgı öğretimi, toplu çalma ve söyleme, eğitimde müziğin rolü, yaratıcılığı geliştirmede müziksel işitme. 2. Resim: Resim ve iş kavramları, eğitimdeki yeri ve önemi, estetik duygu ve becerilerin geliştirilmesi, resim ve iş yoluyla düşüncenin ifadesi, resim okuma ve anlatma, resim çizme teknikleri; İlköğretimde I. kademe Resim ve İş- Teknik ders programlarının incelenmesi, diğer derslerle ilişkileri. İlköğretim I. kademede uygulanan Resim-İş öğretimi yöntem ve teknikleri, ders planlarının hazırlanması, değerlendirme, öğrencide resim ve iş becerilerinin geliştirilmesi FINE ARTS I (2+0=2) AKTS=2 1. Music I Basic components of music, basic information of music; note information, Interval concept in music, rhythm concept in music, construct songs repertoire; style and category of music in Turkey and the world; movement from traditional music towards contemporary music, teaching playing instrument, group playing and singing, role of music in education, musical hearing for development of creativeness. Art I: History of thinking and art theories in philosophy, comprehension of theoretical and implementation aspects of knowledge and experiences in the field of art. History of art and critical thinking in philosophy, assessment, interpretation of art theories by the help of science and technology, educational functions of art, differences between art object and industrial object, gaining reading skill of art product in different fields on the basis of art events, gaining knowledge about the environment showing art products, concept of creativity, creative individual and his / her characteristics, creative thinking, process of art creation II. YARIYIL GENEL FİZİK II (4+0=4) AKTS=3 Elektriksel Kuvvet ve Alan: Yük ve korunumu, elektriklenme, Yalıtkanlar ve iletkenler, Coulomb yasası, kesikli ve sürekli yüklerin elektrik alanları. Gauss Yasası. Durgun Yük Potansiyel Enerjisi: Kesikli ve sürekli yüklerde potansiyel, potansiyel farkı, dielektrikler, sığaçlarda bağlanma ve enerji. Doğru Akım: Akım, güç kaynakları, emk, dirençler, enerji ve güç, doğru akım devreleri, ölçme araçlarının yapısı, elektrik kullanımı ve güvenlik. Manyetik Kuvvet ve Alan: Akım geçen iletkenler ve hareketli yüklerle manyetik alan etkileşmesi, Biot-Savart yasası, Değişik biçimli iletken akımlarının oluşturduğu alanlar, Hall olayı, maddenin manyetik özellikleri. Elektromanyetik İndüksiyon: Faraday indüksiyon yasası, lenz yasası, özindüksiyon, manyetik alan enerjisi, AC üreteçleri, elektrik motorları, transformatörler GENERAL PHYSICS II (4+0=4) AKTS=3 Properties of Electric Charges,Coulombs Law, The Electric Field, Electric Field Lines, Gausss Law, Electric Potential and Potential Energy Due to Point Charges, Calculating Capacitance, Combinations of Capacitors, Energy Stored in a Charged Capacitor, Capacitors with Dielectrics,Electric Current,Resistance and Ohms Law,A Model for Electrical Conduction,Electrical Energy and Power,Electromotive Force,Resistors in Series and in Parallel,RC Circuits,Electrical Instruments Household Wiring and Electrical Safety,The Magnetic Field,Magnetic Force Acting on a Current-Carrying Conductor,Torque on a Current Loop in a Uniform Magnetic Field,Motion of a Charged Particle in a Uniform Magnetic Field, The Hall Effect,The Biot-Savart Law,Magnetic Flux,Gausss Law in Magnetism,Faradays Law of Induction,Motional emf,lenzs Law,Induced emf and Electric Fields,Self-Inductance,RL Circuits,Energy in a Magnetic Field,Ac Sources,Electric Motors,The Transformers 3

4 GENEL FİZİK LAB.II (0+2=2) AKTS=4 Elektrostatik, OHM Kanunu, dirençlerin seri ve paralel bağlanması, bir iletkenin direncinin bağlı olduğu etkenler, kondansatörlerin seri ve paralel bağlanması, pillerin seri ve paralel bağlanması ile ampul parlaklığı arasındaki ilişki, Wheatson köprüsü ile direnç tayini ve potansiyel fark, Kirchoff devreleri, potansiyometre, üzerinden akım geçen telin oluşturduğu manyetik alan, transformatörler, alternatif akım elde etme ve elektromanyetik indüksiyon, elektrik motoru, zil ve radyo GENERAL PHYSICS II LAB. (0+2=2) AKTS=4 Electrostatics,OHM Law,Resistors in series and paralel,a conductor resistance is connected factors,of capacitors connected in series and in paralel,batteries connected in series and in paralel with thre bulb brightness between,wheatson bridge determination of resistance and potential difference,kirchoff circuits,potentiometer,via magnetic field creates a current-wire,transformers,alternating current to obtain and electromagnetic induction,electric motor,bell and radio GENEL KİMYA II (4+0=4) AKTS=3 Kimyasal Kinetik: Hız yasaları, reaksiyonların hızı ve ölçülmesi. Kimyasal Denge: Temel ilkeleri, denge sabiti eşitliği, dengeye etki eden faktörler. Termokimya: Entalpi, iç enerji, entropi. Asitler ve Bazlar: Arrhenius kavramı, Brönsted- Lowry kavramı, kuvvetli ve zayıf asit-bazlar ve asit-baz reaksiyonları ve hidroliz. Çözünürlük ve Kompleks iyon dengeleri: çözünürlük çarpımı sabiti, çökelme. Baş Grup Elementleri I Metaller: Alkali metaller, toprak alkali metaller. Baş Grup Elementleri II Ametaller: Soy gazlar, halojenler, oksijen ve azot grubu, karbon ve silisyum, bor. Elektrokimya: Elektroliz ve Pil GENERAL CHEMISTRY II (4+0=4) AKTS=3 Chemical Kinetic: Velocity laws, velocity and velocity measurement of reactions. Chemical Equilibrium: Fundamental principles, equation of equilibrium constant, the factors affecting equilibrium. Thermo chemistry: Enthalpy, internal energy, entropy. Acids and Bases: Arrhenius concept, Bronsted-Lowry concept, strong and weak acids-bases and acid and base reactions, hydrolyze. Solubility and Complex ion equilibriums: solubility multiplication constant, sedimentation. Main Group Elements I Metals: Alkali metals, alkaline earth metals. Main Group Elements II: Nonmetals: The noble gases, halogens, oxygen, and nitrogenous, carbon, silicon, and bor. Electrochemistry: Electrolyze and Battery GENEL KİMYA LAB. II (0+2=2) AKTS=4 4. ve 8. sınıflarda uygulanan Fen ve Teknoloji Öğretim programında yer alan dersin konularına paralel olarak öğrenci düzeyine ve konuya uygun kapalı uçlu, açık uçlu ve/veya araştırmaya dayalı deneyler GENERAL CHEMISTRY LAB. II (0+2=2) AKTS=4 Parallel to the subjects of the Science and Technology Education program employed for 4. and 8. grade levels, closeended, open-ended and/or research based on experiments regarding students. levels and the domains GENEL MATEMATİK II (4+0=4) AKTS=4 Türevin uygulamaları: maksimum-minimum problemleri, L?Hospital kuralı, grafik çizimi; Belirsiz integral: tanım ve özellikleri, kısmi integralleme yöntemi, değişken değiştirme yöntemi, bazı sınıf fonksiyonların integralinin bulunması; Belirli integral: tanım ve özellikleri, alan ve hacim hesabı, eğri uzunluğu; Has olmayan integral: tanımı, özellikleri ve uygulamaları GENERAL MATHEMATICS II (4+0=4) AKTS=4 Applications of derivative: maximum-minimum problems, L?Hospital?s rule, graph drawing. Indefinite integral: definition and properties, integration by parts, change of variables; Definite integral: definition and properties, area and volume calculation, curve length; Improper integral: definition, properties and applications ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (2+0=2) AKTS=2 Saltanatın kaldırılması ile başlayıp Cumhuriyetin ilanıyla devam eden inkılapların gercekleştirildiği bu dönemde T.C.nin laik çağdaş bir hukuk devleti olma yönünde atılan adımlar ile iç ve dış politikada ekonomide meydana gelen gelısmeler degerlendirilmektedir. Aynı zamanda cumhuriyete yönelik tehditler ele alınmakta olup Yüce önderin ölümünden sonra Cumhurbaşkanı olan İnönü dönemindeki gelişmeler ele alınmaktadır.(1950 yılına kadar) PRINC.OF ATATURK&HISTOF TR.REVALUTION II (2+0=2) AKTS=2 4

5 the end of the sultanete,the proclamation of the Republic,the principles of Atatürk and the relutionary changes are discussed.the changes in the system of law,economy and political life are examined. the reactionary activities against the republic,the death of Mustafa Kemal Atatürk,the changes during the time of İnönü the position of Turkey during the world wor II are discussed in the second semester TÜRKÇE II: SÖZLÜ ANLATIM (2+0=2) AKTS=3 Konuşma becerilerinin geliştirilmesi, Türkçenin doğru telaffuzunda önemli olan hususlar, diksiyon ve önemi, imla, vurgu, tonlama, metin ağırlıklı uygulamalar, konuşma bozuklukları; diyalog, güzel konuşmaya yardımcı teknikler, önemli günler için konuşma hazırlama, konuşma içeriğinin düzenlenmesi, konuşmanın vücutla ilgili unsurları, konuşmayı etkileyen faktörler, şiir okuma teknikleri, münazara, açık oturum, panel, forum, sempozyum, konferans üzerine çalışmalar. Anlama teknikleri: Okuduğunu anlama, okuma becerileri ve teknikleri, etkili okumayı engelleyen etkenler, okuma ve not alma, eleştirel okuma, okuduğunu transfer etme, dinlediğini anlama, çeşitli dinleme becerileri ve teknikleri, etkili dinlemeyi engelleyen etkenler, dinleme ve not alma, eleştirel dinleme, dinlemenin verimliliğini arttırma, dinlemenin diğer öğrenme biçimleriyle ilişkisi TURKISH II: ORAL COMMUNICATION (2+0=2) AKTS=3 Course content: developing and evaluating speaking skills, correct pronunciation, diction, spelling, rhythm, intonation, stress, spoken errors and correction techniques, dialogues, techniques for clear speaking, national holiday speeches, organisation of spoken language, body language, affective factors, poetry reading, debates, discussions, panels, forums, symposium, conferences Comprehension techniques: understanding reading, types of reading skills, barriers to successful reading, reading and note taking, reading critically, transferring, relationships between reading with other educational subjects, reading speed and how to increase it, listening comprehension, types of listening skills and techniques, barriers to successful listening, listening and note taking, critical listening, better listening, relationships between listening and other subjects EĞİTİM PSİKOLOJİSİ (3+0=3) AKTS=5 Eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi) EDUCATIONAL PSYCHOLOGY (3+0=3) AKTS=5 Definition and functions of educational psychology; basic concepts of learning and education; physical, cognitive, psychosexual, psychosocial and moral development; factors affecting learning; theories of learning; effective learning; factors effecting learning (motivation, individual differences, group dynamics) 0015 BEDEN EĞİTİMİ II (2+0=2) AKTS=2 Oyun türleri; futbol, voleybol ve basketbolun kural ve teknikleri, halk dansları (Türk halk oyunları), kişisel sağlık, cimnastik; düzen çalışmaları, müzikli danslar, modern danslar PHYSICAL EDUCATION II (2+0=2) AKTS=2 Types of games; rules and principles of football, voleyball and basketball; folklore, personal health; gymnastics; rhytmic studies; musical dances; modern dances GÜZEL SANATLAR I (2+0=2) AKTS=2 1. Müzik I: Müziğin temel bileşenleri, temel müzik bilgileri, nota bilgisi, müzikte aralık kavramı, müzikte ritm kavramı, şarkı dağarcığı oluşturulması, Türkiye de ve dünyada müzik tür ve biçimleri, geleneksel müzikten çağdaş müziğe geçiş, çalgı öğretimi, toplu çalma ve söyleme, eğitimde müziğin rolü, yaratıcılığı geliştirmede müziksel işitme. 2. Resim: Resim ve iş kavramları, eğitimdeki yeri ve önemi, estetik duygu ve becerilerin geliştirilmesi, resim ve iş yoluyla düşüncenin ifadesi, resim okuma ve anlatma, resim çizme teknikleri; İlköğretimde I. kademe Resim ve İş- Teknik ders programlarının incelenmesi, diğer derslerle ilişkileri. İlköğretim I. kademede uygulanan Resim-İş öğretimi yöntem ve teknikleri, ders planlarının hazırlanması, değerlendirme, öğrencide resim ve iş becerilerinin geliştirilmesi FINE ARTS I (2+0=2) AKTS=2 1. Music I Basic components of music, basic information of music; note information, Interval concept in music, rhythm concept in music, construct songs repertoire; style and category of music in Turkey and the world; movement from traditional music towards contemporary music, teaching playing instrument, group playing and singing, role of music in education, musical hearing for development of creativeness. 2. Art I: History of thinking and art theories in philosophy, comprehension of theoretical and implementation aspects of knowledge and experiences in the field of art. History of art and critical thinking in philosophy, assessment, interpretation of art theories by the help of science and technology, educational functions of art, differences between art object and industrial object, gaining reading skill of art product in different fields on the basis of art events, gaining 5

6 knowledge about the environment showing art products, concept of creativity, creative individual and his / her characteristics, creative thinking, process of art creation III. YARIYIL GENEL BİYOLOJİ I (4+0=4) AKTS=3 Biyolojinin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve biyolojinin tarihsel gelişimine kısa bir bakış. Biyolojinin önemli dalları. Canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılması: canlı ve cansız yapılar. canlılar bilimi: virüsler, bakteriler (archae ve gerçek bakteriler), ökaryotlar (protistalar, mantarlar, bitkiler, hayvanlar) tür kavramı ve taksonomik yapılar. Virüsler, moneralar, protistalar, mantarlar. Bitkilerin yapısı ve özellikleri. Canlılığın temel birimi: hücre, hücrenin yapısı ve işlevi. Hücre zarı, sitoplazma ve organeller. Çekirdek. hücre bölünmesi, mitoz bölünme, mayoz bölünme ve kontrolsüz hücre bölünmesi. Dokular: bitkisel dokular, bölünür doku, değişmez doku. bitkisel organlar ve yapıları: vegetatif organlar, generatif organlar. Çiçeksiz ve çiçekli bitkilerde üreme, döllenme ve gelişme. Hayvanların sınıflandırılması: hayvanları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırma, bu özelliklerinden kaynaklanan yaşam biçimleri (beslenmeleri, doğadaki yerleri gibi) GENERAL BIOLOGHY I (4+0=4) AKTS=3 Definition of Biology, Fields of biology and Biology today. Brief history of biology. Biological diversity and classification of life. Living and non-living things. Biological classification, viruses, bacteria (Archae and bacteria) eukarya (protista, plantae, fungi, animalia). Structure and characteristics of plants. Basic organization of life: Cell, cell structures and functions. Cell membrane, cytoplasm, organelles, nucleus. Cell division and tissues. Plant and animal tissues. Plant structure, growth and development. Growth, fertilization and development of flowering and nonflowering plants. Classificaton of animals and Classification methods. The role of animals and plants in our ecosystem.(nutrition and the place in the nature) GENEL BİYOLOJİ LABORATUARI I (0+2=2) AKTS = 3 Temel laboratuar kullanım teknikleri. Laboratuar güvenlik önlemleri. Mikroskobun tanıtılması, kullanımı, Hücre yapısının incelenmesi. Osmoz, difüzyon olaylarının gözlenmesi, bitki ve hayvan hücresi incelenmesi, karşılaştırılması. Hücre bölünmesi ve safhalarının incelenmesi. Hayvansal ve bitkisel dokuların incelenmesi. Bitkinin gelişim safhalarının incelenmesi. Çiçekli bitkilerin kısımlarının incelenmesi GENERAL BIOLOGY LAB I (0+2=2) AKTS = 3 Basic laboratory techniques and lab safety. Microscopes, the structure and uses of a compound microscope. Osmosis and diffusion. Observation of plant and animal cells and cell structures. Cell divisions and their stages. Observation of animal and plant tissues. Phases of plant development and dissection of a flowering plant GENEL FİZİK III (2+0=2) AKTS = 3 Termodinamik: ısı ve sıcaklık, maddenin ısısal özellikleri (öz ısı, ısısal iletkenlik, ısıl genleşme), termodinamik yasaları, tersinir ve tersinmez olaylar, verim ve entropi. Geometrik optik: ışığın yapısı, hızı ve kaynakları, yansıma ve aynalar, kırılma ve mercekler. Dalga optiği: girişim, ince filmler, kırınım, çözünürlük, kutuplanma. Optik araçlar: büyüteç, gözlük, mikroskop, tepegöz, projeksiyon, dürbün, teleskop, fotoğraf makinesi, prizma spektrometresi. Dalga hareketi: kinematiği, dinamiği, enerjisi, yansıma, kırılma ve girişimi, ses dalgaları, duran dalgalar, rezonans, ses şiddeti, doppler olayı. AC devreleri: RL, RC ve RLC devrelerinde direnç, akım, faz farkı, rezonans hali, radyo verici ve alıcısı. Elektromanyetik dalgalar: elektrik ve manyetik alan salınımı, dipol antende oluşan e.m.dalgalar, e.m. dalgaların spektrumu, enerjisi ve momentumu. Çekirdek fiziği: bağlanma enerjisi, doğal ve yapma radyoaktiflik, çekirdek reaksiyonları (fisyon, füzyon) ve enerjisi, reaktörler GENERAL PHYSICS III (2+0=2) AKTS = 3 Thermodynamics: Heat and temperature, heat specifications of particles (specific heat, conductivity, expansion,, Thermodynamcis principles, reversible and irreversible reactions, efficiency and enthropy. Geometric optics: structure of light, velocity and resources, reflections and mirrors, refraction and lenses. Waves optics: interfrence, thin films, diffraction, solubility, polarization. Optical instruments: magnifying glass, glasses, microscope, overhead projektor, binoculars, telescope, camera, prism spectrometer. Wave motion: Kinemtics, dynamics, energy, reflection, refraction and interfrence, sound waves, stil waves, reesonance, sound intensity, Doppler effect. AC circuits: Current, resistances, phase difference, resonance, radio receiver and transmitter in RL, RC, RLC circuits. Elektromagnetic waves: electric and magnetic oscillation, dipole, e.m. waves in antennas, spectrum of e.m. waves, energy and momentum. Partical physics: bonding energy, natural and artificial radyoactivity, nucleus reactions (fission and fusion) and energy, reactors GENEL FİZİK LABORATUARI III (0+2=2) AKTS = 4 6

7 Kalorinin mekanik eşdeğeri, boyca genleşme katsayısının tayini ve katıların ısı iletkenliği, yansıma kanunları ve düzlem aynada görüntünün özellikleri, çukur ve tümsek aynada ışın çizimleri ve görüntünün özellikleri, ince ve kalın kenarlı merceklerde ışın çizimleri ve görüntü oluşumu, ışığın ortam değiştirirken izlediği yollar ve ışık prizması, çift yarıkta girişim, rezonans, su dalgalarının girişimi ve Doppler olayı, sesin yayılması, ses dalgalarının oluşumu ve yayılması, sesin soğurulması, sesin yansıması ve yankı oluşumu. Bu konuların günlük yaşamdan örneklerle zenginleştirilmesi ve sınıflarda uygulanan Fen ve Teknoloji Öğretim Programı ile ilişkilendirilmesi GENERAL PHYSICS LAB. III (0+2=2) AKTS = 4 Mechanical value of calori, determining the coefficient for expansion in lentgh, reflection principles, images in mirrors, images and light rays in concave and convex mirrors, images and light rays in lenses, the way of light rays in different mediums, light prism, interfrence in double splits, resonance, interfrence of water waves, Doppler effect, diffusion of sound, formation and diffusion of sound waves, absorbtion of sounds, reflection of sound and echo. The relation of these topics with daily life examples and to establish a relation with 4-8 Science and Technology Curriculum GENEL KİMYA III (ANALİTİK KİMYA) (2+2=4) AKTS = 4 Analitik kimyanın tanımı ve amacı, kalitatif ve kantitatif analiz yöntemlerinin tanıtılması, çözeltiler, çözücüler, çözünenler, çözünürlük, çözelti konsantrasyonları, analitik kimya için önemli kimyasal reaksiyonlar: çökme, nötralleşme, kompleksleşme, redoks. Kimyasal denge, homojen, heterojen denge reaksiyonları, asitler-bazlar: zayıf asit-zayıf baz, kuvvetli asit-kuvvetli baz, monoasit-monobaz, poliprotik asitler, ph ve poh, asit-baz dengeleri, tampon çözeltiler. Kantitatif analiz: gravimetrik analiz, titrimetrik analiz, susuz ortam titrasyonları, kompleksometrik analiz, kimyasal analizde hatalar, enstrumental analiz yöntemleri GENERAL CHEMISTRY III (ANALYTİCAL CHEMİSTRY) (2+2=4) AKTS = 4 Definition of analytical chemistry and its purpose, introduction to qualitative and quantitative methods of analysis. Qualitative analysis: gravimetric analysis, volumetric (titrimetric) analysis, non aqueous titrations, complex formation analysis. Errors in chemical analysis. Solutions: solvents, solutes, solubility, concentration of solutions. Chemical reactions that are important to analytical chemistry: precipitation, neutralization, complex formation, redox. Chemical equilibrium: homogenous and heterogeneous equilibrium reactions. Acids and bases: weak acid-weak base, strong acid-strong base, mono acid-mono base, polyprotic acids, ph, poh, acid-base equilibrium, buffer solutions. Instrumental analysis methods BİLGİSAYAR I (2+2=4) AKTS = 4 Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanım ile ilgili temel kavramlar, genel olarak işletim sistemleri, kelime işlemci programları, elektronik tablolama programları, veri sunumu, eğitimde internet kullanımı, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları COMPUTER SKILLS I (2+2=4) AKTS = 4 Information technologies, basic concepts of hardware and software, operation systems, word processing programs, electronic tabulation programs, presentation of data, using the Internet in education, the effects of information technology on social structure and its place in education, security in information technology and the related ethical concepts YABANCI DİL I (3+0=3) AKTS = 4 Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımını gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır FOREIGN LANGUAGE I (3+0=3) AKTS = 4 This course has been designed to enable university students to use their reading, speaking, listening and writing skills at a certain level of efficiency in academic activities of all sorts they carry out in their study fields. This course aims at improving linguistic and communicative competence and foreign language proficiency of the learners by offering interesting contexts, doing exercises that boost functional use of language and using language in real life communication ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ (3+0=3) AKTS = 5 Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri. 7

8 TEACHING PRINCIPLES AND METHODS (3+0=3) AKTS = 5 Fundamental concepts about teaching, principles of teaching and learning, the importance and benefits of planned working in teaching, planning of teaching ( the examples of annual plan divided into units, daily plan and activities), learning and teaching strategies, teaching methods and techniques, their relationship between these methods, techniques and application, teaching materials, the missions and responsibilities of a teacher in increasing the quality of teaching service, teacher competencies. IV. YARIYIL GENEL BİYOLOJİ II (4+0=4) AKTS = 4 Canlılar arasında doğada enerji akışı, diğer canlı sistemlerde enerji akışı: Hücre solunumu nasıl gerçekleştiği, solunumla elde edilen enerjinin nerelerde kullanıldığının araştırılması ve incelenmesi. Bitkilerde fotosentez ve havyalardaki solunum ile karşılaştırılması. Hayvanlarda dokular ve özellikleri: Doku çeşitleri, görevleri ve çalışma özellikleri. Hayvanlarda üreme, döllenme ve gelişme: Üremenin önemi, döllenme çeşitleri, embriyolojik gelişim evreleri, farklı hayvan türlerinde gelişim süreçleri. Hayvanlarda beslenme ve sindirim: Hayvanların beslenme şekillerine göre sınıflandırılması ve yaşadıkları ortamların incelenmesi, beslenme biçimlerine göre sindirim sistemi farklılıkları. Hayvanlarda solunum: Solunum çeşitleri, solunum özelliklerine göre hayvanların karşılaştırılması ve yaşadıkları ortam özelliklerinin incelenmesi. Hayvanlarda boşaltım sistemi: Boşaltım organlarının gelişim evreleri, aralarındaki farklılıklar ve boşaltım ürünlerinin karşılaştırılması. Hayvanlarda dolaşım sistemi: Kalp, damar ve kan yapılarının incelenmesi, açık ve kapalı dolaşım sistemine sahip hayvanların karşılaştırılması. Hayvanlarda sinir sistemi: Sinir sistemini oluşturan yapıların incelenmesi, hayvan sınıflarına göre aralarındaki farklılıkların karşılaştırılması. Homeostasis (iç denge): Vücudun dış ortamla uyum içinde olabilmesinde ve dışarıdan gelen çeşitli uyaranlara karşı iç dengenin sağlanmasında görev alan yapıların fizyolojik ve morfolojik açıdan incelenmesi GENERAL BIOLOGY II (4+0=4) AKTS = 4 Energy flow in living systems. Cellular respiration and energy metabolism. Comparison of photosynthesis with animal respiration. Animal tissues and their properties: types of tissues and their functions. Animal reproduction: importance of reproduction, fertilization, stages of embryonal development and comparison of development among different species. Digestive systems of animals: Classification of animals based on feeding habits and comparison of digestive systems. Respiratory systems of animals: types of respiration, comparison of animals by types of respiration and living environment. Urinary system of animals: Organs of the urinary system and their development, differences and comparison. Circulatory system of animals: structure of heart, veins and blood. Comparison of animals with open and closed circulatory systems. Homeostatis: homestatic regulation mechanisms, physiology and morphology of homestatic systems GENEL BİYOLOJİ LABORATUARI II (0+2=2) AKTS = 3 Bitkilerde fotosentez olayının, fotosenteze etki eden etmenlerin, tek hücreli canlıların ve dokuların incelenmesi, farklı doku örneklerinin karşılaştırılması. Canlıların laboratuar ortamında yetiştirilmesi, canlıların embriyonik gelişim evrelerinin incelenmesi (kurbağa, civciv). Canlılarda solunum olayının gözlenmesi, kan hücrelerinin incelenmesi, kan gruplarının tespiti. Besinlerde karbonhidrat, yağ ve proteinlerin tespiti GENERAL BIOLOGY LAB II (0+2=2) AKTS = 3 This laboratuary includes experiments on the following subjects; photosynthesis, single cell organisms and tissues, comparison of different tissues, cultivation and investigation of living organisms in laboratuary environment, stages of embryonal development (frog and chick), respiration in living organisms, blood cells and blood group determination, and carbohyrates, lipids and proteins in foods MODERN FİZİĞE GİRİŞ (2+0=2) AKTS = 4 Atomun yapısı: Atom modelleri, enerji düzeyleri, atomik ve moleküler spektrumlar. Görelilik: Zamanda, boyutta ve kütlede görelilik. Fotonlar: Kuant kavramı, siyah cisim ışıması, fotoelektrik ve Compton olayı. Kuantum Mekaniği: Dalga-parçacık ikilemi, De Broglie dalgaları, belirsizlik ilkesi, Schrödinger dalgası INTRODUCTION TO MODERN PHYSICS (2+0=2) AKTS = 4 Structure of atom: atom models, energy levels, atomic and molecular spectrums: Relativity: Realativity in time, lentgh, and mass,. Photons: Kuant conception, radiation of black particle, photoelectric, and Comprton effect. Quantum mechanics: Wave-particle duality, DeBroglie waves, uncertanity principle, Schrödinger waves GENEL KİMYA IV (ORGANİK KİMYA) (2+0=2) AKTS = 4 Organik kimyaya giriş: Atomik orbitaller, kimyasal bağlar, bağ enerjileri, bağ uzunlukları, elektronegativite ve dipoller. Organik kimyada temel kavramlar: molekül formülü, yapısal formül, izomeri, radikal kavramı, Organik moleküller: molekül formüllerin yazılması ve tayini. Alkanlar: Molekül yapıları, isimlendirilmeleri, özellikleri ve reaksiyonları. Alkenler-Alkinler: Molekül yapıları, isimlendirilmeleri, özellikleri ve reaksiyonları. Aromatik bileşikler: Molekül 8

9 yapıları, isimlendirilmeleri, özellikleri ve reaksiyonları. Aldehitler ve Ketonlar: Molekül yapıları, isimlendirilmeleri, özellikleri ve reaksiyonları. Karboksilli asitler: Molekül yapıları, isimlendirilmeleri, özellikleri ve reaksiyonları. Aminler: Molekül yapıları, isimlendirilmeleri, özellikleri ve reaksiyonları. Yağlar, proteinler, DNA yapısı, polimerler GENERAL CHEMISTRY IV (ORGANIC CHEMISTRY) (2+0=2) AKTS = 4 Introduction to organic chemistry: atomic orbitals, chemical bonds, bond energies, bond lengths, electro negativity and dipoles. Basic concepts in organic chemistry: molecular formula, structural formula, isomerism, the radical concept. Organic molecules: classifying, determining and writing of molecular formulas. Alkanes: molecular structures, nomenclature, properties and reactions. Alkenes and alkynes: molecular structures, nomenclature, properties and reactions. Aromatic compounds: molecular structures, nomenclature, properties and reactions. Aldeydes and Ketones: molecular structures, nomenclature, properties and reactions. Carboxylic acids: molecular structures, nomenclature, properties and reactions. Amines: molecular structures, nomenclature, properties and reactions. Lipids, carbohydrates, proteins, structure of DNA and polymers BİLGİSAYAR II (2+2=4) AKTS = 4 Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar, ders yazılımlarının değerlendirilmesi ve seçimi, uzaktan eğitim uygulamaları, veri tabanı uygulamaları, bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve önlenmesi COMPUTER SKILLS II (2+2=4) AKTS = 4 Basic concepts on computer assisted education, features, conceptual basis, advantages and limitations, methods of application, common formats used in computed assisted teaching, selection and evaluation of educational software, distance education, data basis applications, negative effects of the Internet and computer on children/adolescents and ways to take precautions against these YABANCI DİL II (3+0=3) AKTS = 4 Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin Yabancı Dil I dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir FOREIGN LANGUAGE II (3+0=3) AKTS = 4 This course has been designed to enable university students to use their reading, speaking, listening and writing skills at a certain level of efficiency while conducting academic activities in their own fields. The aim should be to raise the knowledge and abilities the students have gained in the Foreign Language I course to a higher level. While doing so, attention should be paid to creating interesting contexts, doing exercises that increase the functional competence, using the language in authentic communicative contexts and in this way to increase the linguistic and communicative competence and the linguistic proficiency of students TÜRKİYE NİN BİYOLOJİK ZENGİNLİKLERİ (2+0=2) AKTS=3 Fauna, flora, endemik tür, relikt endemik tür kavramları, biyolojik çeşitlilik nedir, biyoçeşitlilik kaybı nasıl anlaşılır, biyoçeşitliliğin önemi, biyoçeşitliliği korumanın amaçları, biyoçeşitliliği korumada temel yöntemler, biyoçeşitliliği korumada uluslar arası çabalar, Türkiye de biyoçeşitlilik ile ilgili yasalar ve uluslar arası sözleşmeler, Türkiye deki bitkiler, ormanlar ve milli parklar, deniz faunası, tatlı su faunası, omurgasızlar, iki yaşamlılar, sürüngenler, kuşlar, memeliler, canlıların yaşadıkları bölgelerde hayatlarını tehdit eden faktörler, hava, su, toprak kirliliğinin canlı populasyonuna etkisi, nesli tükenmiş ve tükenmekte olan canlılar TURKEY S BIOLOGICAL WEALTH (2+0=2) AKTS=3 Fauna, flora, endemic species, a relict endemic species concept, biodiversity is the biodiversity loss how to understand biodiversity importance, biodiversity protection purposes, biodiversity protection methods, protect biodiversity in international efforts in Turkey biodiversity-related laws and international agreements in Turkey, plants, forests and national parks, marine fauna, freshwater fauna, invertebrates, two amphibians, reptiles, birds, mammals, living things in their region life threatening factors, air, water and soil pollution effect living population, the animals are extinct, and exhausted ÇEVRE SAĞLIĞI (2+0=2) AKTS=3 Sağlık eğitimi uygulaması ve yöntemleri; sağlık ve çevre ilişkisi; su, hava, toprak, besin kirlenmesi ve sanitasyonu; ana ve çocuk sağlığı, adölesans, okul dönemi ile kişisel sağlık ve bakım; bulaşıcı hastalıklar, paraziter hastalıklar, zoonoz 9

10 hastalıklar, beslenme hastalıkları, zararlı alışkanlıklar; hareket sistemi sağlığı, dolaşım sistemi sağlığı, sindirim sistemi sağlığı, boşaltım sistemi sağlığı ENVIRONMENTAL HEALTH (2+0=2) AKTS=3 Health education practice and procedures, health and environment interaction, water, air, soil, nutrient pollution and sanitation, maternal and child health, adölesans, schooling and personal health care, infectious diseases, parasitic diseases, primarily zoonosis diseases, nutritional diseases, pests ways, moving the health system, circulatory system health, health of the digestive system, urinary system health BİLİM TARİHİ (2+0=2) AKTS=3 Bilimin doğuşundan günümüze kadar değişik dönem ve kültürlerdeki gelişim süreci, bilimin ülkelerin gelişmesindeki katkısı ve rolü, Türkiye de bilimin tarihi üzerindeki araştırmalar, siyasi, ekonomik ve toplumsal tarihimiz içinde bilimin yeri HISTORY OF SCIENCE (2+0=2) AKTS=3 Science's birth until today different periods and cultures in the process of development of science of the countries in the development contributions and the role of Turkey in the sciences on the history of research, political, economic and social history in our science room PRATİK ELEKTRİK (2+0=2) AKTS=3 Elektriğin tarihçesi, enerji ve çeşitleri, elektrik enerjisi ve özellikleri, maddenin yapısı, atom ve yapısı, serbest elektronlar, iletkenlik, yalıtkanlık ve yarı iletkenlik, elektrostatik, elektrik yükü, elektriklenme yöntemleri, elektrik alanı potansiyel ve gerilim, elektrik akımı ve gerilimi, elektrik devresi ve elemanları (direnç, kondansatör, bobin), Kirchoff kanunları, iş ve güç, elektrik akımının ısı etkisi, manyetik devreler PRACTICAL ELECTRICAL (2+0=2) AKTS=3 Electricity, history, energy and types, electrical energy and properties of matter structure, atoms, and structure, free electrons, conductivity, dielectric and semi-conductivity, electrostatics, electric charge, electricity methods, electric field potential and the voltage, electric current and voltage, electrical circuit and the components (resistors, capacitors, coils), Kirchoff's laws, work and power, the thermal effect of electric current, magnetic circuits FEN-TEKNOLOJİ PROGRAMI VE PLANLAMA (3+0=3) AKTS = 4 Öğretim programının tanımı, program geliştirmenin ilkeleri, program geliştirmede temel yaklaşımlar, program geliştirme süreci, program geliştirmenin program düzenleme ile farkı, ilköğretim fen ve teknoloji öğretim programının gelişimi ve bileşenleri, fen öğretiminde planlama, ders programı, öğretim etkinliklerinin planlanması, ders, günlük ve ünitelendirilmiş yıllık planların incelenmesi ve hazırlanması, genel öğretim ilkeleri, yöntemleri ve teknikleri. Bu konuların günlük yaşamdan örneklerle zenginleştirilmesi ve sınıflarda uygulanan Fen ve Teknoloji Öğretim Programı ile ilişkilendirilmesi PROGRAMMING AND PLANNING OF SCİENCE AND TECHNOLOGY (3+0=3) AKTS = 4 The definition of a curriculum, principles of curriculum development process, fundamental approaches about curriculum development, the process of curriculum development, the difference between curriculum development and curriculum organization, the development of elementary science and technology curriculum and their components, planning in science education, planning the course plan and teaching activities, investigating and preparing course, daily and annual plans divided into units, general teaching principles, methods and techniques. Enriching these topics by daily life examples and relating this with elementary science and technology curriculum from level 4 to 8. V. YARIYIL İNSAN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ (2+0=2) AKTS=4 Anatomi ve fizyolojinin tanımı, vücudun anatomik düzlem ve eksenleri, organ sistemleri: beslenme ve metabolizma, sindirim sistemi, dolaşım sistemi, boşaltım sistemi, solunum sistemi, dişi üreme sistemi ve mentruasyon döngüsü, erkek üreme sistemi, döllenme ve embriyo gelişim süreci, hareket sistemi (iskelet ve kaslar), endokrin sistem, sinir sistemi ve duyu organları. 10

11 HUMAN ANATOMY AND PHYSIOLOGY (2+0=2) AKTS=4 Anatomy and the definition of phsiology. The anatomic planes and axis of body. Organ systems: nutrition and metabolism, digestion system, circulation system, excretion system, respiratory system, female reproductive system and menstruation circle, male reproductive system, fertilization and embriyonic development preocess, skeletal and muscle system, hormonal system, nervous system and sense organs FİZİKTE ÖZEL KONULAR (2+0=2) AKTS=3 Yarı iletkenler: Diyot, transistör, güneş pilleri ve kullanım alanları, laserler. Super iletkenler ve kullanım alanları. X- Işınları: Yapısı, kimyasal analizlerde ve kalite kontrolünde kullanılması. İletişim teknolojisi araçları: bilgisayar ve elemanları, tümleşik devreler, fiberoptik, değişik fiziksel sensörler(optik, ısısal, basınçlı, elektriksel, manyetik tabanlı) Tümleşik devreler, sayısal(digital) sistemler, nanoteknoloji. Görüntüleme teknikleri ve araçları: ultrason, NMR, tomografi, sintilasyon, elektron ve tarama mikroskopları SPECIAL TOPICS IN PHYSICS (2+0=2) AKTS=3 Semi-conductors: diodes, Transistors, solar batteries and fields of usage, lasers, super-conductors and its fields of usage, x-rays: structure, its use in quality control and chemical analysis, Communication technology tools: Computer and elements, integrated circuits, fiber optics, different physical sensors (optical, heat, pressure, electrical, magnetic based), digital systems, nanotechnology, visualization techniques and tools, ultrasound, Nuclear magnetic resonance, tomography, scintillation, electron and scanning microscopes KİMYADA ÖZEL KONULAR (2+0=2) AKTS=3 Hava kirliliği (Asit yağmurları, sis kirliliği ve önlenmesi). Sağlığımız ve besinlerimize kimyasal bakış. Dünyamızın entalpi kaynakları. Sera gazları ve önemi. Nehir suyundan içme suyuna. Camlar ve seramikler. Görsel sanatlar ve kimya ilişkisi. Fotoğraf kimyası. Korozyon kimyası ve önemi. Biyolojik süreçler ve denge. İlaç tedavisi ve kimya (kan kimyası). Kimyasal temizlik malzemeleri ve doğru kullanımı. Karbon esaslı malzemeler. Yaşam sürecinde kimya, kimya ışığında çevre ve çevre sorunları, kimyasal kirlilik, nükleer enerji SPECIAL TOPICS IN CHEMISTRY (2+0=2) AKTS=3 Air pollution (acid rains, prevention and fogy pollution). Chemical regard to health and food. Enthalpy sources of the world. Greenhouse gases and importance. From river water to drinking water. Glasses and ceramics. Relation of chemistry and visual art. Chemistry of Photography. Corrosion chemistry and importance. Biological process and equilibrium. Medicine treatment and chemistry (blood chemistry). Chemical cleaning materials and correct using Matter with carbon. Chemistry on the living process. Chemical pollution, nuclear energy İSTATİSTİK (2+0=2) AKTS=4 İstatistiğe giriş ve istatistikte temel kavramlar, betimsel istatistik (merkezi yığılma-yayılma ölçüleri), evren parametrelerinin kestirilmesi (standart hata ve güven aralıkları), korelasyon kavramı ve alternatif korelasyon teknikleri, hipotez testleri, karar verme, fark testleri, ki-kare (chi-square) analizi, ölçek geliştirme süreci, standardizasyon ve adaptasyon işlemleri, paket programlar ile veri analizi ve alternatif programlar STATISTICS (2+0=2) AKTS=4 Introduction to statistics, basic concepts in statistics, descriptive statistics (central tendency and variation), Estimation of population parameters (standard error and confidence intervals), the concept of correlation and alternative correlation techniques, hypothesis testing, evaluating hypothesis, difference tests, chi-square analysis, the process of scale development, standardization and adaptation procedures, data analysis with package programs and alternative programs FEN ÖĞRETİMİ LAB. UYGULAMALARI I (2+2=4) AKTS=4 Fen eğitiminde laboratuvarın önemi ve amacı: Laboratuvarla öğretimin tarihçesi, laboratuar çalışmalarının Fen ve Teknoloji programındaki yeri. Bilimsel yöntem ve bilimsel süreç becerileri: deney çeşitleri, deney tasarlama ve geliştirme, bilimsel süreç becerileri ve nasıl kazandırıldıkları. Ölçme ve hata: güvenilirlik, geçerlilik, hata kaynakları, hata hesaplamaları. Deney çalışma yaprakları ve deney raporu: çalışma yaprakları çeşitleri, çalışma yapraklarının hazırlanması, deney tasarlama ve geliştirme. Laboratuvarda ölçme ve değerlendirme: değerlendirme yöntemleri ve araçları. Fen ve Teknoloji Öğretim Programı kapsamında fizik, kimya, biyoloji konularında kapalı uçludan açık uçluya doğru çeşitli deneyler LAB. APP.IN SCIENCE I (2+2=4) AKTS=4 Importance and aims of laboratory in science teaching: Short history of teaching with laboratory, position of laboratory studies in science and technology program. Scientific methods and scientific process skills: types of experiment, 11

12 experiment design and improvement, scientific process skills and how them could be gained. Measurement and error: confidences, validity, source of error, calculation of errors. Work sheets of experiment and reports of experiment: types of worksheets of experiment, preparing of work sheets, experiment design and improvement. Measurement and evaluation in laboratory: evaluation methods and tools. Different experiments in physics, chemistry and biology in scope of Science and technology teaching curriculum (from closed terminal to open terminal) TÜRK EĞİTİM TARİHİ (2+0=2) AKTS=3 Türk eğitim tarihinin eğitim olgusu açısından önemi, Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar, eğitimde batılılaşma hareketleri, Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi, Türk eğitim sisteminde laikleşme, yazının değiştirilmesi, millet mektepleri, halk evleri, Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler, Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları, üniversiteler ve öğretmen yetiştirme, yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler HISTORY OF TURKİSH EDUCATION (2+0=2) AKTS=3 The importance of Turkish educational history in educational fact. Educational status before republic and the foundations which were educated teachers. Turkish Educational Revolutionary 1: The backround of the revolutionary and the fundemantels of philosophied, spiritual, and political of it. 2: Tevhid-i Tedrisat Rule: The history, content and importance of it, the secularism in the Turkish educational system. Turkish Educational Revolutionary 3: Coeducation and Girls Education, writing teaching, national schools, public home, principles of Turkey Republic educational system. Village Institute, Educational Institute, and High Teacher Schools. University and teaching teacher. Last progress in Turkish education system BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ (2+0=2) AKTS=3 Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli(nicel ve nitel araştırma modeli), evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri, verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması SCIENTIFIC RESESARCH METHODS (2+0=2) AKTS=3 Science and basic concepts (phenomena, knowledge, right, wrong and universal knowledge), history of science, principles of scientific research, scientific methodology and different aspects of research methods, problem, research design (qualitative and quantitative research), sampling, collecting data, recording, analyzing, interpreting and reporting data ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI (2+2=4) AKTS=6 Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY AND MATERIALS DESIGN (2+2=4) AKTS=6 Basic concepts of educational technologies, features of various educational technologies, importance and usage of educational technologies in teaching practice, determination of the technological needs of school and classroom, planning and pursuing the appropriate technology, developing two and three dimensional objects by the help of educational technologies, developing teaching materials (worksheets, planning activities, acetate, slides, visual media (VCD, DVD) materials, computer based materials), analyzing the educational software, evaluation of the various teaching materials, Internet and distance education, visual design principles, researches on effects of educational materials, usage of educational technologies in Turkey and in the world. VI. YARIYIL GENETİK VE BİYOTEKNOLOJİ (2+0=2) AKTS=3 Genetik biyoteknolojinin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve tarihsel gelişimine kısa bir bakış. Modern Genetik Biliminin Doğuşu: Mendel kuramları, çaprazlamalar, mendel kuramından sapmalar. Sitoplazmik kalıtım. Doğal seleksiyon, adaptasyon, mutasyonlar. Moleküler Biyoloji. Gen Teknolojisi: Moleküler genetik. İnsan genetiği ve genetik hastalıklar. Gen mühendisliğinin topluma bilime ve teknolojiye sağladığı olanaklar. Biyoteknolojinin Temel Prensipleri: Mikroorganizma metabolizması, bitki-hayvan hücre kültürleri, fermentasyon ve fermentasyon teknolojisi, biyoteknolojide temel işlemler. Biyoteknolojik Uygulamalar: Mikrobiyal biyokütle üretimi (ekmek mayası, tek hücre 12

13 proteini), primer metabolitlerin üretimi (sitrik asit, fumarik asit, asetik asit, aminoasit, vitamin), mayalanmalar (alkol mayalanması, laktik asit üretimi, bütirik asit, bütanol, aseton), sekonder metabolit üretimi (antibiyotik), enzim üretimi, gen biyoteknolojisi, çevre biyoteknolojisi GENETICS AND BIOTECHNOLOGY (2+0=2) AKTS=3 Definition of Genetics and biotechnology, fields, significance, effects to our life, short look to its historical development. Emerge of modern genetics as a science: Theories of Mendel, crossings, deviation from Mendel theories, cytoplasmic heredity, natural selection, adaptation, and mutation. Molecular biology, genes technology, molecular genetics, human genetics and genetic diseases. The opportunities that gene engineering supplied to society, science and technology. Basic principles of biotechnology: metabolisms of microorganisms, cell cultures of plants-animals, fermentation and technology of fermentation, basic operations in biotechnology, biotechnological applications: production of microbial biomass (bread yeast, single cell protein), production of primary metabolites (citric acid, fumaric acid, acetic acid, amino acid, vitamin), fermentation (alcohol yeast, production of lactic acid, butyric acid, but anole, acetone), production of secondary metabolites (antibiotics), production of enzymes, gene biotechnology, environmental biotechnology BİLİMİN DOĞASI VE BİLİM TARİHİ (3+0=3) AKTS=3 Bilimin tanımı: amaçları, özellikleri, gelişimi ve geçirdiği evreler. Bilim Tarihi: bilim felsefesi, felsefi akımlar ve bilimin gelişimine etkisi, buluşların tarihi. Epistemoloji, ontoloji: bilimsel kavramların doğası, bilgiye nasıl ulaşıldığı, bilimsel bilgi ve özellikleri. Varlık kavramı. Bilimsel yöntem: bilimsel düşünce, bilimsel sorgulama. Bilim ve toplum: bilim sosyolojisi ve antropolojisi, bilim etiği NATURE AND HISTORY OF SCIENCE (3+0=3) AKTS=3 The definition of science: purpose, properties, developments, steps in the development process. Science history, philosophy of science, philosohical trends and its effects on development of science, the history of discoveries. Epistemology, ontology: the nature of scientific concepts, hot to reach the knowledge, scientific knowledge and its features. The concept of creature. Scientific process: scientific thinking, scientific questioning. Science and society: scientific sociology and antropology, ethics of science ÇEVRE BİLİMİ (3+0=3) AKTS=3 Çevre kavramı: Çevre biliminin tarihsel gelişimi. İnsanlar ve çevre, nüfus ve çevre, bölgesel ve yerel çevre sorunları: su, toprak, hava, radyoaktif kirlilik ve diğer kirlilik kaynakları. Biyolojik çeşitlilik ve Türkiye deki durum: Flora ve fauna. Türkiye deki endemik hayvan ve bitki türleri, tehlike altındaki canlı türleri. Çevre ile ilgili kuruluşlar ve etkinlikleri, çevre eğitimi, sürdürülebilir kalkınma ENVIRONMENTAL SCIENCE (3+0=3) AKTS=3 The concept of Environment: The historical development of environmental science. Human being and environment, population and çevre, regional and local environmental problems: Water, soil, air, radioactivity polution and the other source of the polution. Biological diversity and the situation in Turkey: Flora and fauna. The endemic plant and animal species in Turkey. The organisms under danger. Istitutions and activities related to environment, environmental education, sustainable development YER BİLİMİ (2+0=2) AKTS=3 Jeolojinin tanımı ve konusu. Yerküre ile ilgili genel bilgiler: yer yuvarının şekli ve boyutları, yer yuvarının hareketleri, yerin geosferleri, yeriçi ısısı, yerçekimi ve izostazi, yer yuvarının yaşı. Yer kabuğunu oluşturan maddeler: Mineraller, tanım ve özellikleri. Kayaç yapan önemli mineraller: Kayaçlar, tanımı ve genel bilgiler, mağmatik kayaçlar, metamorfizma ve metamorfik kayaçlar, tortul kayaçlar, çözülme ve toprak, çözülme türleri, toprak oluşum koşulları ve çeşitleri. Tektonik hareketler: Orojenik hareketler, epirojenik hareketler, faylar, volkanizma, depremler. Stratigrafi: genel prensipler, jeolojik zamanlar EARTH SCIENCE (2+0=2) AKTS=3 The Definiton and content of geology. General information about Earth: Shape and dimension of earth, motion of earth, geosphere, temperature of inner core, gravitation and izostazi, age of the earth. Composition of earth s crust: Minerals, description and properties. Important minerals which form rock: Rocks, description and general information, igneous rocks, metamophism and metamorphic rocks, sedimentary rocks, disintegration (destruction) and soil, disintegration (destruction) types, the condition of soil formation. Tectonic motion: orogenic motions, epirogenic motions, faults, volcanoes, earthquakes. Stratigraphy: general principles, geological times FEN ÖĞRETİMİ LAB. UYGULAMALARI II (2+2=4) AKTS=4 13

14 Basit ve ucuz malzemeyle yapılan deneyler: fizik, kimya ve biyoloji basit malzeme örnekleri. Bilgisayar destekli laboratuar çalışmaları: laboratuarda bilgisayarın yeri ve nasıl kullanılacağı. Fen laboratuarında güvenlik: fizik, kimya ve biyoloji deneylerinde güvenlik. Grup çalışmaları: fen ve teknoloji programından faydalanılarak deney tasarlama, sınıfta sunma LAB. APP. IN SCIENCE II (2+2=4) AKTS=4 Experiments made by simple and cheap materials: Examples of simple materials for physics, chemistry and biology. Computer aided laboratory studies: Place of computers in laboratory and how it is used. Safety in science laboratory: Safety in physics, chemistry and biology experiments. Group studies: Experiment design profit by science and technology program, presentation in classroom TOPLUMA HİZMET UYGULAMASI (1+2=3) AKTS=6 Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması COMMUNITY SERVICE APPLICATIONS (1+2=3) AKTS=6 The importance of community service, identifying the contemporary issues and concerns in society and proposing projects to overcome these issues, attending conferences, panels, symposiums as speakers or audience, voluntary participation in various socially responsible projects, improving basic skills and knowledge on how to apply community service activities in schools ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I (2+2=4) AKTS=4 Fen öğretimi, fen öğretiminin temel amaçları, fen okur yazarlığı, kavram öğretimi(kavram yanılgıları, kavram haritaları, kavramsal karikatürler, V diyagramları, vb.), fen öğretiminde kullanılan yöntemler ve materyaller, sınıflarda uygulanan Fen ve Teknoloji Öğretim Programının incelenmesi(temalar, kazanımlar, öğrenme durumları, değerlendirme teknikleri, vb.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenip değerlendirilmesi SPECIAL TEACHING METHODS I (2+2=4) AKTS=4 Science teaching, basic aims of science teaching, science literacy, concept teaching (misconception, concept maps, conceptual caricatures, V diagrams, etc.), materials and methods used in science teaching, investigation of science and technology teaching curriculum scheduled in 4.-8, classes (theme, attainment, learning situation, evaluation techniques, etc.), some text book analysis and evaluation ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME (3+0=3) AKTS=4 Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme ASSESSMENT AND EVALUATION (3+0=3) AKTS=4 Place and importance of measurement and evaluation in education, basic concepts of measurement and evaluation, characteristics of measurement tools (reliability, validity, usability), measurement tools used in education and their characteristics, traditional measurement tools (exams, short-answered exams, true false tests, multiple choice tests, matching tests, oral exams and homework), tools to collect data on students (observation, interview, performance assessment, portfolio, research projects, peer evaluation, self-evaluation, attitude scales), basic statistical applications on the results obtained from measurement, evaluation of learning outputs, grading, developing measurement tools in the related field. VII. YARIYIL BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR (2+0=2) AKTS=4 Genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO). Kök hücre teknolojisi. Organ nakilleri ve organ bağışının önemi. Biyolojinin toplum bilim ve teknoloji açısından önemi. İlaçların ve kozmetik ürünlerin geliştirilme süreçleri ve doğa 14

15 üzerindeki etkileri. Çevreye zarar veren maddelerin ortadan kaldırılmasında mikroorganizmaların kullanılması. Hazır gıdalar, hazırlanma süreçleri ve tehlikeleri. Kimyasal maddeler (ilaçlar, boyalar, deterjanlar) ve biyolojik etkileri. Yakın çevremizdeki organizmalar (tek hücreliler, ev akarları, böcekler) ve sağlığa etkileri. Biyolojik sensörler. Genetik kopyalama. Biyolojide nanoteknolojinin kullanımı. Biyoinformatik SPECIAL TOPICS IN BIOLOGY (2+0=2) AKTS=4 Organisms with changed genetics. Root cell theory. Transplanting of organs and the importance of organ donation. The importance of biology in terms of society, science and technology. The developmental process of drugs and cosmetic chemicals and their effects on nature. The usage of microorganisms on the distruction of substances that give harm to nature. Chemical matters (drugs, paints, detergants) and biological effects. Organisms in our near surrounding (onecelled organisms, insects) and their effects on health. Biological sensors. Genetic copying. The use of nanotechnology in Biology. Bioinformatics EVRİM (2+0=2) AKTS=4 Evrimin Tanımı: Evrim kavramının gelişimi. Evrimi destekleyen kanıtlar. Darwin in Evrim Teorisi ve Yeni Sentez Teorisi. Anorganik evrim. Bitki ve hayvanların evrimi: Adaptasyon, varyasyon, varyasyonun kaynakları: Mutasyon, rekombinasyon, göç, genetik varyasyonun saptanması: Çaprazlama deneyleri, suni seleksiyon, doğal seleksiyon, habitat, mevsimsel-etolojik-mekanik-fizyolojik izolasyon (gametik mortalite) mekanizmaları. Postzigotik izolasyon mekanizmaları : Zigotik mortalite, melez yaşamazlığı, melez kısırlığı, F yaşamazlığı ve sterilitesi. Tür oluşum yolları: Filetik evrim, Sekonder Türleşme, Primen Türleşme. Primen Türleşme Yolları. Allopatrik Türleşme, simpatrik türleşme, parapatrik türleşme. İnsanın evrimi. Bu konuların günlük yaşamdan örneklerle zenginleştirilmesi ve sınıflarda uygulanan Fen ve Teknoloji Öğretim Programı ile ilişkilendirilmesi EVOLUTION (2+0=2) AKTS=4 Definition of Evolution: The development of evolution concept. The proofs that support the theory of evolution. Evolution theory od Drwin and New Synthesis Theory. Anorganic evolution. Evolution of plants and animals: Adaptation, variation, the sources of the variation: Mutation, recombination, migration, identification of genetic variation: Crossing experiments, artificial selection, natural selection, habitat, types of isolation (seasonal, ethologic, mechanic, phsiologic), postzigotic isolation mechanisms: zigotic mortalite, hybrid infertility, F infertility and sterilization. The ways of species generation: Fyletic Evolution, seconder speciation, primer speciation, ways of primer speciation. Allopatric speciation, Sympatric speciation, parapatric speciation, evolution of human being. Also to relate these topics with daily examples and with the new science and technology educational program ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II (2+2=4) AKTS=4 Mikro Öğretim uygulamaları (4.-8. sınıflarda uygulanan Fen ve Teknoloji Öğretim Programından seçilecek konularda öğrencilerin, sınıfta plan hazırlayıp, ortam, araç-gereç ve materyalleri düzenleyerek ders sunmaları ve sunuların öğretmenlik bilgi ve becerileri yönünden değerlendirilmesi) SPECIAL TEACHING METHODS II (2+2=4) AKTS=4 Micro education practice (the evaluation of students in point of plan preparation in classrooms, media, to lecture using equipments-tools and materials, the evaluation of lectures in point of know and skills of instructivenes on the subject chosen by science and technology teaching program aplied in 4.-8.classes) ÖZEL EĞİTİM (2+0=2) AKTS=4 Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar SPECIAL EDUCATION (2+0=2) AKTS=4 Special education definition, special education, basic principles and disability by cause, early diagnosis and treatment are important, the barriers to the view about the historical approach, mentally handicapped, hearing impaired, visually impaired, physically handicapped, language and communication disorders, which is ongoing illness, specific learning difficulty in showing, attention deficit and hyperactivity disorder, autistic and gifted children's characteristics and training, different developing children's play through education, special education needs of children in the families of the observed responses, in our country, special education status, established for this purpose institutions OKUL DENEYİMİ (1+4=5) AKTS=6 15

16 Bu derste öğretmen adaylarının mümkün olduğu kadar erken bir aşamada, bir uygulama öğretmeni nezaretinde okulu, öğrencileri ve öğretmenlik mesleğini çeşitli yönlerden tanıması amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında yer alması önerilen başlıca etkinlikler şunlardır: Okul örgütü ve yönetimi, okuldaki günlük işler, zümre etkinlikleri, bir öğrencinin okuldaki günlük yaşantısı, bir öğretmenin okuldaki günlük yaşantısı, okul-aile birliği, ana ve yan branjlarla ilgili derslerin gözlenmesi, okul ve sorunları, araç-gereç ve yazılı kaynaklar ve öğretmenlik mesleğinin çeşitli yönleri SCHOOL EXPERI ENCE (1+4=5) AKTS=6 School observation, under the close supervision of a cooperating school teacher, including acquaintance with the school, students and the teaching profession from various perspectives at an early stage of the teacher training program. The main theme and activities of this course including school organization and management, daily activities in school, departmental activities, a day of a student, a day of a teacher in school and school-parent collaboration, classroom observation related to subject area courses, school and its problems, educational materials, equipment and written resources used in teaching. Various dimensions of the teaching profession REHBERLİK (3+0=3) AKTS=4 Öğrenci kişilik hizmetlerinin amaçları ve eğitim içindeki rolü, rehberlik hizmet alanlarının tanıtımı, rehberliğin genel ilkeleri, öğrenciyi tanıma, yönlendirme, bilgi toplama ve yayma, psikolojik danışma, yerleştirme, izleme, danışmanlık, araştırma ve değerlendirme, çevre ile ilişkiler, mesleki yönlendirme, özel eğitimin amacı ve özel eğitime muhtaç öğrencilerin saptanması ve eğitimi EDUCATIONAL COUNSELLING (3+0=3) AKTS=4 Course content: the aims of counseling and its role in education, the general principles of counseling and what it involves, getting to know and guide the students, how to collect and share information about students, psychological guidance, placement and follow-up, researching and evaluating, surroundings and relationships, careers guidance, the aims of special education, identifying special needs students and educating them SINIF YÖNETİMİ (2+0=2) AKTS=4 Öğrenci davranışını etkileyen sosyal ve psikolojik faktörler, sınıf ortamı ve grup etkileşimi, sınıf yönetimi ve disiplinle ilgili kurallar geliştirme ve uygulama, sınıf içinde zaman kullanımı, sınıf organizasyonu, motivasyon, iletişim, yeni bir döneme başlangıç, olumlu ve öğrenmeye uygun bir ortam yaratma, sınıf içinde karşılaşılan davranış problemleri ve bunlara karşı geliştirilecek önlemler CLASSROOM MANAGEMENT (2+0=2) AKTS=4 Course content: social and psychological factors influencing students' behaviour, ways of improving classroom management and discipline in the classroom environment and in group activities, time management, classroom organisation, motivation, communication, starting a new term, creating a positive learning atmosphere, responding to behaviour problems. VIII. YARIYIL ASTRONOMİ (2+0=2) AKTS=4 Keppler Yasaları ve Güneş sisteminin yapısı: Gezegenler ve özellikleri, uydular. Evrenin Genel Yapısı: Gökadalar, yıldızların oluşumu, kırmızı devler, nötron yıldızları, beyaz cüceler, karadelikler ASTRONOMY (2+0=2) AKTS=4 Concept of stars, Space energy, Galaxies, Solar system and other systems, Other objects of the solar system, Motion of moon, Kepler s laws, Relativity, Light-year, Communication with satellite and working principles, Determination of distance in space ANALİTİK GEOMETRİ (2+0=2) AKTS=4 Düzlem analitik geometride nokta ve doğru ilişkisi, düzlemde vektörler, doğru ve temel problemler, çember ve temel problemler, elips ve temel problemler, hiperbol ve temel problemler, parabol ve temel problemler ANALYTICAL GEOMETRY (2+0=2) AKTS=4 Point and line interaction on plane analytic geometry, vectors in the plane, line and fundamental problems, circle and basic problems, ellipse and basic problems, hyperbola and basic problems, parabola and basic problems TEMEL MATEMATİK (2+0=2) AKTS=4 Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi. Kümeler ve kümelerle işlemler. Sayı sistemi kurma, doğal sayılar. Değişik tabanlı sayılar, tam sayılar. Bölünebilme kuralları, EKOK ve EBOB kavramları ve uygulamaları. Oran, orantı, bileşik orantı kavramları ve uygulamaları. Reel sayılar, üslü ve köklü çokluklar. Kartezyen çarpım, bağıntı, fonksiyon, işlem kavramları ve bunların grafikle gösterimi. Denklik ve sıralama bağıntıları, ayrık örtüler ve zincirler. Veri toplama, 16

17 verilerin özetlenmesi, grafikle gösterme, merkezi eğilim ölçüleri (ortalama, tepe değer, ortanca), dağılım ölçüleri (ranj, mutlak sapma, standart sapma) BASIC MATHEMATICS I (2+0=2) AKTS=4 Definition of mathematics, relation with other science. Sets and operation at sets. Foundation of number system, natural number. Different based number, integer Divisibility rules, EKOK and EBOB concepts and applications. Ratio and proportion, compound ratio concepts and application. Real number, exponentiation and rational exponents. Cartesian product, correlation, function, operation concepts and their graphics. Equality and ordering correlation. Data collection and summary of data, their graph, measure of central distribution LABORATUVAR DENEY VE TEKNİKLERİ (2+0=2) AKTS=4 Fen Bilimlerinde araştırma nedir? Araştırma nasıl yapılır? Laboratuvar deney ve deney tekniği kavramları. Fen dersleri için laboratuvarda araç ve gereçlerin yerleşimi ve kullanım düzeyleri. Deney türleri, deney kılavuzu, laboratuvar düzeyinde deney araç ve gereçleri, deney verilerinin değerlendirilmesi. Deney raporu hazırlanması. Deneylerdeki hatalar ve çeşitleri, hata hesapları, çeşitli deney uygulamaları LABORATORY AND EXPERIMENTAL TECHNIQUES (2+0=2) AKTS=4 What is research in Science? How is research done? Laboratory experiments and test engineering concepts. In the laboratory for science classes and the use of tools and equipment placement levels. Type of experiment, experiment guides, laboratory experiments at the level of tools and equipment, evaluation of experimental data. Preparation of test reports. And types of errors in the experiments, the error calculations, various experimental applications VEKTÖREL ANALİZ (2+0=2) AKTS=4 Düzlemde vektörler. Dik koordinatlar ve üç boyutlu vektörler. Vektörler üzerine işlemler. Çok değişkenli fonksiyonlar ve kısmi türevler. Vektör değerli fonksiyonlar VECTOR ANALYSIS (2+0=2) AKTS=4 Vectors in the plane. Vertical coordinates and three-dimensional vectors. Operations on vectors. Multivariable functions and partial derivatives. Vector valued functions BESİN KİMYASI (2+0=2) AKTS=4 Vitaminler, proteinler, mineraller, karbonhidratlar, gıdaların analizi FOOD CHEMISTRY (2+0=2) AKTS=4 Vitamins, proteins, minerals, carbohydrates, food analysis SES VE IŞIK (AKUSTİK VE OPTİK) (2+0=2) AKTS=4 Işığın ve sesin yayılması, ışık teorileri, optik bakımdan cisimler, ışın ve demetleri, ışığın doğrusal yol ile yayılması, yarı gölge ve karanlık kutu, ışık hızı. Işığın yapısı, aynalar: yansıma olayı ve kanunları, düzlem ayna küresel aynalarda özel ışınlar, ayna bağıntıları, ışığın kırılması, mercekler: kırılma ve kanunları, kırılan ışının çizilmesi, fermat prensibi, paralel yüzlü levha, ışık prizması, merceklerde özel ışınlar, görüntü çizimleri, mercek bağıntıları, mercek sistemleri, optik araçlar: büyüteç, mikroskop, yer ve gök dürbünleri. Işık ölçme bilgisi: ışık şiddeti, akısı, aydınlanma, fotometreler. Fizik optik: girişim, kırınım, kama levhalarda girişim, ışığın polarizasyonu. Kuantum optik: ışığın renklerine ayrılması, spektrometreler SOUND AND LIGHT (OPTICAL AND ACOUSTIC) (2+0=2) AKTS=4 The spread of light and sound, light theory, optical care for the bodies, and bundles of rays of light propagation via linear, semi-shade and the dark box, the speed of light. Light structure, the mirror: reflection incident and the law, plane mirror, spherical mirror, special light, mirrors relations, light refraction, lenses: refraction and the law, breaking the beam will be scratched, Fermat's principle, parallel-sided panels, lights, prism, lens, special rays, images, drawings, relations lenses, lens systems, optical instruments: magnifying glass, microscope, earth and sky binoculars. Light metering information: light intensity, flow, enlightenment, and the photometer. Physical optics: interference, diffraction, interference in the wedge plate, the polarization of light. Quantum optics: light in the color separation, spectrometers. 17

18 FEN BİLİMLERİ TARİHİ VE GELİŞİMİ (2+0=2) AKTS=4 Bilimin ve Fen Bilimlerinin tanımı, bilimsel düşüncenin ortaya çıkışı, eski Yunan'ın bilime katkısı, Filozofların evrenin uyduğu bazı doğa kanunlarını ya da kendi deyimleriyle filozofik esasları keşfetme çabaları, Aristo'dan günümüze dek fizik, kimya, biyoloji, matematik, astronomi alanlarındaki önemli gelişmeler, bunlara katkısı olan bilim insanlarının yaşam öyküleri, Fen Bilimlerinin Tarihi gelişimi içinde Türk Bilim insanlarının yeri HISTORY OF SCIENCE AND EVOLUTION (2+0=2) AKTS=4 Science and Science of the definition of scientific thought the emergence of the ancient Greek's scientific contribution to the philosophers of the universe obey some law of nature, or their statement of philosophical principles of discovery efforts, Aristotle present day physics, chemistry, biology, mathematics, astronomy in the areas of significant developments, of the scientists who contributed to these life stories, History of Science in Development of Turkish Studies in humans ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI (2+6=8) AKTS=9 Okullarda bir uygulama öğretmeni nezaretinde Öğretmenlik Uygulaması dersine temel oluşturmak amacıyla yapılan gözlem ve uygulamalar; bazı gözlem ve uygulama konuları: öğretimde soru sorma, yönerge ve açıklamalar, dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü, çeşitli yönlerden bir öğrencinin incelenmesi, öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi, dersi planlama, ders kitaplarından yararlanma, grup çalışmaları, sınıf organizasyonu, çalışma yapraklarının hazırlanması ve kullanılması, sınıf içinde mikro öğretim uygulamaları TEACHING PRACTICE (2+6=8) AKTS=9 Under the supervision of an experienced mentor teacher our teachers in training will observe lessons and learn about asking questions, giving instructions and explanations, classroom management, testing students in various ways, how to evaluate students' learning, lesson planning, using course books, group work, microteaching preparing and using worksheets TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ (2+0=2) AKTS=5 Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım TURKISH EDUCATION SYSTEM AND SCHOOL MANAGEMENT (2+0=2) AKTS=5 Objectives and basic principles of Turkish educational system, regulations concerning education, administrative teories and processes, school organization and school administration, operational activities ragarding staff, students, teaching and school budget, societal participation in school. 18

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL 0901101 TEMEL MATEMATİK I (2+0=2) AKTS=4 Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Genel Fizik I (4-0-4) Fiziğin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve fiziğin tarihsel gelişimine kısa bir bakış. Standartlar,

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL 0957101 GENEL MATEMATİK (4+2=6) AKTS=11 Doğal

Detaylı

1. YARIYIL. Kimyasal hesaplamalar, atomun yapısı, peryotlu dizge, atom çekirdeğinin yapısı, kimyasal bağlar, gazlar, sıvılar.

1. YARIYIL. Kimyasal hesaplamalar, atomun yapısı, peryotlu dizge, atom çekirdeğinin yapısı, kimyasal bağlar, gazlar, sıvılar. 1. YARIYIL BİY111 BİYOLOJİ Dünyada yaşama giriş, canlıların özellikleri, yaşamda suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, vitaminler, enzimler, prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin

Detaylı

FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ UNDERGRADUATE LECTURE CONTENTS OF DEPARTMENT OF ENGINEERING PHYSICS (2012-2013) 1.

FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ UNDERGRADUATE LECTURE CONTENTS OF DEPARTMENT OF ENGINEERING PHYSICS (2012-2013) 1. FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ UNDERGRADUATE LECTURE CONTENTS OF DEPARTMENT OF ENGINEERING PHYSICS (2012-2013) 1. DÖNEM FZM101 Temel Fizik I (4,0,4)6 (Z) FZM105 Basic Physics I (4,0,4)6

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL FIRST SEMESTER

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL FIRST SEMESTER MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL FIRST SEMESTER Türk Dilbilgisi I: Ses Bilgisi (2-0-2) Türkçenin tarihsel gelişimi ve yayılma

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Couse Code TDB 101 Türk Dili 1 /Turkish Language 1 Ön Koşul Dersi / Prerequisite 2 0 0 3 Dil nedir.

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL MAT101 MATEMATİK-I Matematik Analizin temel kavramları, Küme ve Sayı kavramları,

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ.

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ. I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ Ders Kodu / Course Code TDB 101 Türk Dili -1 / Turkish Language-1 Ders Türü / Course Type Zorunlu / Compulsory T U Kr Ön Koşul Dersi / Prerequisite Yok / None 2 0 0 3 Dil nedir.

Detaylı

1. SINIF 1. YARIYIL FİZ 1051 FİZİK I (4+2) 5 Vektörler, Tek Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket, Hareket Kanunları, İş ve Enerji, Mekanik Enerjinin

1. SINIF 1. YARIYIL FİZ 1051 FİZİK I (4+2) 5 Vektörler, Tek Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket, Hareket Kanunları, İş ve Enerji, Mekanik Enerjinin 1. SINIF 1. YARIYIL FİZ 1051 FİZİK I (4+2) 5 Vektörler, Tek Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket, Hareket Kanunları, İş ve Enerji, Mekanik Enerjinin Korunumu, Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar, Dönme Kinematiği,

Detaylı

6105 KODLU (%30 ingilizce) MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) (2011-2012) 01. YARIYIL DERSLERİ

6105 KODLU (%30 ingilizce) MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) (2011-2012) 01. YARIYIL DERSLERİ 01. YARIYIL DERSLERİ 6105 KODLU (%30 ingilizce) MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) (2011-2012) FİZ181 FİZİK I (3-0-3)(4 AKTS) Fizik ve ölçme, bir boyutta hareket, vektörler,

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği 1. YARIYIL DERSLERİ DERS KODU AIT181 DERS ADI Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ZORUNLU TEORİ UYGULAMA DERS SAATİ KREDİ AKTS Zorunlu 2 0 2 2 2 KIG103 Genel Kimya Zorunlu 2 0 2 2 3 Bilgisayar I Zorunlu

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI YARIYILLARA AİT DERS DAĞILIM TABLOLARI 1.YARIYIL Ders Kodu Ders Adı T U K 00101 Matematik

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI LİSANS EĞİTİMİ PROGRAMI AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ KILAVUZU BALIKESIR UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEPARTMENT OF MECANİCAL ENGINEERING LICENCE

Detaylı

BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARI YIL DERSLERİ FZK101 FİZİK I (3 2 4) 6 AKTS Boyut ve birim analizleri. Vektörler. Bir, iki boyutta ve dairesel hareket. Newton kanunu

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ 1 I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K A Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3 A Bağlamsal Dilbilgisi II 3 0 3 A İleri Okuma ve Yazma I 3 0 3 A İleri Okuma ve

Detaylı

COURSE CONTENTS OF NUTRITION AND DIETETICS DEPARTMENT BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

COURSE CONTENTS OF NUTRITION AND DIETETICS DEPARTMENT BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DERS İÇERİKLERİ 6GNA101 General Anatomy Genel Anatomi COURSE CONTENTS OF NUTRITION AND DIETETICS DEPARTMENT BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 2-2-3 ECTS/AKTS: 5 Course covers the fundamental

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING UNDERGRADUATE

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MAT 111 Matematik I AKTS 5, Kredi (4+0) 4 Turkish: Kümeler, sayılar, değişkenler, fonksiyonlar ve türleri (trigonometrik,

Detaylı

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Ulusal/uluslararası bilişim kuruluşlarında bilgisayar mühendisliğinde alanında araştırma-geliştirme yapacak

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri Ders Kodu TDB 101 Ders İsmi TÜRK DİLİ I YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri 2 0 0 3 : Dil, dilin özellikleri,

Detaylı

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı Teori Uygulama/ Yerel AKTS Laboratuar Kredi HUM 103 Sosyal Bilimin İlkeleri I 3 0 3 4 ISE 107 Endüstri Sistemleri Mühendisliğine Giriş 0 2

Detaylı

Objectives: The ojective of the course is to teach the fundamental principles of mechanics.

Objectives: The ojective of the course is to teach the fundamental principles of mechanics. 1.YARIYIL İNŞ-101 MÜHENDİSLER İÇİN KİMYA Dersin Amacı: Bu dersin amacı, kimyanın temel kavram ve ilkelerini öğretmek, teorik ve pratik bilgiyi bir bütün olarak vermek, öğrencilerin problem çözme becerilerini

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 2. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS ELK102 ALGORITMA VE PROGRAMLAMA II 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS FZK101

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. I. Yarıyıl / 1st Semester

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. I. Yarıyıl / 1st Semester AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Dersin Kodu : Adı : I. Yarıyıl / 1st Semester Zorunlu Dersler MAK101 Teknik Resim Teknik Resmin Önemi, Çizim Aletleri,

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY M.M.Ç. MYO EL SANATLARI BÖLÜMÜ SERAMİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY M.M.Ç. MYO EL SANATLARI BÖLÜMÜ SERAMİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY M.M.Ç. MYO EL SANATLARI BÖLÜMÜ SERAMİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL DERSLERİ GSR 101 Bilgisayar I 1.Yarıyıl 2 0 2 2 Windows İşletim Sistemi: Masaüstü

Detaylı

ÖD.2009/3_v2 01/09/2009

ÖD.2009/3_v2 01/09/2009 ÖD.2009/3_v2 01/09/2009 Değerli Öğrenciler, 2009-2010 Öğretim yılından itibaren bölümümüzde uygulanacak ders planı Bologna süreci ve alanımızdaki öncü dünya üniversitelerinin ders planları da dikkate alınarak

Detaylı

I.YARIYIL DERSLERİ MAT183

I.YARIYIL DERSLERİ MAT183 I.YARIYIL DERSLERİ MAT183 Matematik I (4+0) 4 Reel ve kompleks sayılar, Reel dizi ve seriler, Tek değişkenli fonksiyonlar, Fonksiyonlar ve grafik çizimi, Trigonometri ve hiperboller, Limit ve süreklilik,

Detaylı