Saray, Yal ve Di er Yap lar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Saray, Yal ve Di er Yap lar"

Transkript

1 Saray, Yal ve Di er Yap lar

2 EYÜPSULTAN DA SARAY, YALI VE D ER YAPILAR Abdullah Pafla Yal s ahariye sahilinde, fiah Sultan Camiinden sonra gelen B brahim-hân-zâde Halil Bey'in yal s yan nda idi. Daha ileride ise Bahariye Saray bulunuyordu. Abdullah Pafla, 1140 (1728 Temmuz) tarihinde Emine Sultan ile evlenmifl ve 1147 (Nisan-1735) de bu yal da vefat etmifltir. Kabri, Eyüp Sultan Türbesi haziresinde, flad rvan avlusu taraf nda ve Gazi Edhem Pafla lahdinin sol gerisindedir. (Abdullah Pafla aile sofas bahsine bak n z) Abdullah Pafla'n n vefat ndan sonra yal, o lu irahur- evvel Abdüllatif Beyefendi'nin uhdesine geçmifltir. O dahi 1189 (A os. 1775) tarihinde bu yal da vefat etti. Kabri, babas n n yak n ndad r. Yal, Abdullah Pafla'n n çocuklar ndan sonra Ka tç bafl Ahmed A a'n n olmufltur. Ahmed A a, Ahmed Fethi Pafla'n n babas d r. Fethi Pafla, "1216 (1801) tarihinde Eyüp skelesi'ne civar ve ol zaman hükmünce Abdullah Pafla Saray denmekle flöhret fliar olan sahilhanede" dünyaya gelmifltir. Tophanei mire müfliri olan bu zat n babas rikabdar elhac Haf z Ahmed A a, hac dönüflünde Akka'da, Cezzar Ahmed Pafla taraf ndan öldürülmüfltür. Fethi Pafla, bu olaydan onbefl gün sonra dünyaya gelmifltir. Rodosi-Zâde Fethi Pafla, Viyana, Paris ve Londra sefiri olmufl ve Ticaret Naz r iken, Atiye Sultan ile evlendirilmifltir. Atiye Sultan bu s rada 16, Pafla ise 39 yafl nda idi. K zkardefli Adile Sultan'in ifadesine göre, Atiye Sultan bu evlenmeden mes'ud olmam flt r. Kardeflim Abdülmecid edüb cülus Atiye Sultan ' etdi nev arus Fethi Pafla'ya inayet eyledi Haklar nda lütfü himmet eyledi Zevci ile olmam fld fladgâm Bulmad zevk ü dünyây tamam Fethi Pafla, Tophane üfliri iken 1274 Cemaziyelâhirin yirmidokuzunda (14-fiubat-1858) vefat etti. Kabri, stanbul'da Çemberlitafl civar nda, Sultan II. ahmud Türbesi haziresindedir. Üsküdar'da, Karacaaahmed Türbesi karfl s nda bir camii ve çeflmesi, Kuzguncuk'ta muhteflem bir yal s vard r. Ayr ca, Rodos Adas nda kütüphanesi, mektebi ve saat kulesi mevcuttur. K zlar, Seniye Han m Sultan ile Feride Han m Sultan, Hüseyin Hüsnü Pafla ile ahmud Pafla ile evlendirilmifllerdir. Atiye Sultan, 2-L (II-A ostos-1850) tarihinde vefat etti. Kabri, babas Sultan II. ahmud Türbesindedir. Kaynak: (Bostanc bafl Defteri, st. ans. 4/1849) (Ata Tarihi 2/216) (Si.Osm. 4/ /57) (Ekrem Reflad-Osman Ferid, usavver Nevsâl-i Osmani 1328 S:79) (Ç. Uluçay, Padiflahlar n Kad nlar S: 134) (Ayfle Osmano lu, Babam Abdülhamid S: 140) (H. fiehsüvar o lu, Atiye Sultan, Resimli Tarih c /1200) (Z. Çelikkkol, Rodos'taki Türk Eserleri S: ) Alemdar ustafa Pafla Zevcesinin Yal s yüp Büyük skelesi ile Bostan skelesi aras nda idi. E1230 (1815) tarihli Bostanc bafl Defteri'nde ad olmad na göre, bu tarihten evvel elden ç km fl ve ad de ifltirmifl olmal d r. Alemdar ustafa Pafla 1223 (1808) tarihinde vefat etmifltir. Eyüp'te bir çeflmesi vard r. Pafla'n n en sevgili efli Kamer-Vefl (Kamer-Tâb) Han m'd r. Ayr ca o lu ustafa Bey'in annesi Fatma ve k z Hatice'nin annesi Hatice Han m da zevceleridir. Ayr ca Emine ad nda bir efli daha vard. Eyüp'teki bu yal da hangi Han m' n oturdu u belli de- ildir. Kamertâb Han m, Alemdar Pafla'n n vefat ndan sonra Osman Pafla ad nda birine varm flt r. Kaynak: (Uzunçarfl l, Alemdar ustafa Pafla S: 191) (Tarih-i Osm. Encümeni ec. Sene: 4 S: 276) 345

3 EYÜPSULTAN TAR H Ayfle Sultan Saray yüp'te, Defterdar skelesi civar nda idi. Sultan I. ahmut, Etu ral bir hatt hümayun ile 1152 Zilkadesinde (fiubat- 1740) "Emlak- Hümayun'dan ayr lan saray n bütün müfltemilat ile k z kardefli Ayfle Sultan'a temlik" etmifltir. Ayfle Sultan, II. ustafa'n n k z olup Büyük Ayfle Sultan diye ünlü idi. Kendisi, 27 Ramazan 1107 (30 Nisan 1696) tarihinde do du. Henüz yedi yafl nda iken, Köprülü-Zâde Numan Pafla'ya niflan edildi. Fakat, II. ustafa'n n 1703'te tahttan indirilmesi üzerine dü ün geri kald. 18 uharrem 1120 (9 Nisan 1708)de yafllar nda oldu u halde nikahlar k y ld. Kendisine Zeyrek Saray verildi. Numan Pafla iki sene sonra sadrazam oldu. Ayn sene azledildi ve 50 yafllar nda, Girit valisi iken 1131 rebiyülevvelinin 7. günü (28 Ocak 1719 hummadan vefat etti. Dul kalan Ayfle Sultan bir sene sonra Tezkireci brahim Pafla ile evlendirildi. Onun da 1134 flaban n n yedisinde (23 ay s 1722) A r boz'da vefat üzerine 1725'de Koca ustafa Pafla ile evlendi. Bu evlili i üç sene sürdü ve pafla, 1728 tarihinde vefat etti. Ayfle Sultan, 1165 (1752) tarihinde, 57 yafl nda oldu u halde vefat etti. Kabri, Eminönü'nde Yenicami Türbesi ndedir. Büyük Ayfle Sultan' n vefat üzerine saray Sultan III. Ahmet'in k z Küçük Ayfle Sultan'a verildi. Ayn senelerde yaflad klar için, II. ustafa'n n k z na büyük, III. Ahmet'in k z na ise küçük Ayfle Sultan dendi. Ayfle Sultan Saray bahsine bak n z. Kaynak: (Si. Osm. 1/50 Ayfle Sultan. 1/121 brahim pafla. 4/ Numan Pafla) (Fermanlar, T.T.K. Nefl. Ankara 1985 S: 51 No: 503) (G. Oransay, Osm. Dev. kim kimdi S: ) (Tarih-i Raflid 11/ ) (Uzunçarfl l, Osm. Tarihi 4. k s m I. S:28-29) (Ç. Uluçay, Padiflahlar n Kad nlar S: 75-76) Ayfle Sultan Saray ihriflah Valide Sultan mareti Haziresi'nden sonra gelen, Hibetullah ve Hatice Sultan saraylar 'n n yan nda olup üçüncü yal idi. Ayfle Sultan, III. Ahmed'in k z, Sadr azam Topal Osman Pafla'n n o lu Kaptan- Derya Rât b Ahmed Pafla'n n efli idi. Bu sahilsaraydan baflka, Zeyrek'te ve Ortaköy'de de saraylar vard. 6-flaban-1189 (3-ekim-1776) tarihinde Bahariye'deki yal s nda vefat etti. Kabri, Eminönü Yenicamii Türbesi haziresindedir. Ayfle Sultan' n vefat ndan sonra k z Rukiyye Han m Sultan, 1194 (1780) tarihine kadar bu yal da oturdu. Bu tarihte vefat ederek annesinin yan na gömüldü. Rukiyye Han m Sultan, Lala-Zâde Nuri Bey ile evlendirildi. O ullar Süleyman Bey 1201 (1787) de, R fat Bey ise 1218 (1803) tarihinde vefat etti. Kabirleri annesinin yan ndad r. Kocas Nuri' Bey, 1192 (Aral k-1782) de vefat etti. Kabri, Üsküdar'da Karacaahmet ezarl 'nda 8. Adada ve fiair Nedim'in sol taraf ndaki aile haziresindedir. Rât b Ahmed Pafla'n n o lu, ir fiemseddin beyefendi 1241 (1836) tarihinde bu yal da vefat etti. Kabri, Beybaba, Sokak üzerinde, Feridun Pafla Türbesi ile Pertev Pafla Türbesi aras ndad r. iri olan bu sahilsaray Sultan III. Ahmed, Rami Pafla Saray ile beraber Ayfle Sultan'a temlik etmifltir. Ayfle Sultan bu yal ile yan ndaki arsalar Ankara ve zmit'teki baz emlakine vakfetmifltir. Yal, 1250 (1834) tarihinde istimlak edilerek yerine plikhane Fabrikas yap lm flt r. Bu bahse bak n z. Kaynak: (Cevdet Tarihi, Sabah Gazetesi Nefl. 2/38) (Ayvansarayi, ec. Tevârih, Haz. Derin-Çabuk S: 236) (Ç. Uluçay, Padiflahlar n Kad nlar S: 88) (G. Oransay, Osm. Dev. Kim Kimdi S: ) (Si. Osm. 1/35-36) ( st. Ans. 4/1845 ve 6/2985) Ayvansaray ile Bostan skelesi aras ndaki yal lar 1815 tarihli Bostanc bafl defterine göre eski yal lar: 1-Ayvansaray skelesi. 2- Köse ustafa'n n kahvesi 3- Hac Kaptan' n hanesi 4- Sab k Tersane Emini Vahid Efendinin yal s. Vahid Efendi sonradan Pafla olmufltur flevvalinde (Ekim 1812) Tersane Emini oldu (1828) de Bosna Valili i'ne atand. Hareketinden evvel vefat etti. uhteflem kallavili lahdi, Çanakkale'nin Geyikli Nahiyesi'nde ve eski Geyikli Camii avlusundad r. Ayvansaray'da annesinin yal s nda oturuyordu. Kütahya'da kütüphanesi vard r. Kilis'te babas n n kabrini yapt rm flt r. Fransa sefiri oldu undan Sefaretname adl bir eseri vard r. 5- Saray Hamam ve yan ndaki arsa. Arsada Hadice Sultan' n yal s vard. Hamam da bu sahilsaray n hamam idi. 6- Kara a aç Ustas -Zâde Ahmed'in yal s, 7- Sab k Bosna ollas Efendinin yal s. 8- Bezcibafl Salih Efendinin yal s ve kay khanesi 9- Kasap ustafa'n n yal s. 10-Yâvedûd iskelesi II-Sad k A a'n n yal s. 12- Baltac -Zâde kay khanesi 13- Kasap Ali'nin yal s 14- Sab k Arabac bafl Ali A a'n n yal s, eskiden beri, mesire yerlerine giden ve baz gravürlerde resimleri görülen süslü öküz arabalar ve arabac lar Hac Hüsrev Camii civar nda bulunurlar ve isteyen kimselere günlü üne kiralanarak, Ka thane gibi mesire yerlerine ve hatta flehir içine gezme e giderlerdi. Edirnekap ile Defterdar aras nda bir sokak, 1974 tarihine kadar Öküz Arabac lar Soka ad n tafl yordu. Bunlar ortadan kalkt ktan sonra, Ayvansaray Karakolu'nun üst taraf çöp arabalar n n toplanma yeri olmufltur. 15- Kasap Ömer'in yal s. 16- Di er Ömer'in yal s 17- emi Çavufl'un yal s, 18- Kuzucu zevcesi hatunun yal s 19- Çamur skelesi 20- Safai-Zâde yal s. 21- Sefâi ustafa Efendi defterdar- fl kk- salis olarak 1178 (1765) tarihinde vefat etmifltir. Kabri Eyüp'te idi. 22- Hamide Usta. 23- Ahmed Haseki'nin yal s 346

4 SARAY VE YALILAR 24-Hasan Efendinin yal s. Kirac s ühendis Ali Bey'in Abdurrahman fieref Bey Caddesi bafl nda, Otakc lar'da bir çeflmesi vard r. ühendis Ali Dede Çeflmesi bahsine bak n z. 25- Teberderandan Ali Efendi Yal s. 26- Teberderandan Abdullah A a yal s. 27- Teberderandan Hüseyin A a yal s,. 28- Eyüp ollas sab k Uryânî-Zâde Efendinin yal s. 29- Eyüp ollas Uryani-Zâde'nin irad 16 göz kay khanesi. Bu zat n, fieyhülislam Uryani-Zâde Ahmed Esad Efendinin babas ehmed Said Efendi oldu u san lmaktad r. Uryanizadenin türbesi Eyüp'tedir. 30- Defterdar skelesi. 31- ki göz kay khane 32- Beyhan Sultan Sahilsaray. 33- Esma Sultan Sahilsaray. Bu bahislere bak n z; 34- Hacegandan Yusuf Efendi Yal s. Yusuf Agah Efendi 1192 (1778) de Hacegandan olmufldu C. evvelinde (Ocak-1824) tarihinde vefat etti. uhteflem lahdi, fiehzadebafl Camii haziresinde ve Rüstem Pafla Türbesi kap s karfl s ndad r. Kas mpafla'da, skele karfl s nda bir camii vard r. 35- Yahya Bey Yal s. 36- Ali bey-zâde Yal s. Babas ühendis Ali Dede olmal. 37- fiehsuvar-zâde Bey'in bostan. 38- Debba hane arsas. 39- Züamadan Latif A a'n n hane ve kay khanesi. 40- Züamadan Hüseyin A a zevcesinin hanesi. 41- Züamadan ad geçe Latif A a'n n di er hanesi. 42- Sarayl Rami Hatun'un hanesi. 43- Aflç bafl ehmed'in hanesi. 44- Attar Said Efendi hanesi. 45- Pefltemalc Ömer'in hanesi. 46- Elhac ehmed A a hanesi 47- Teberderandan ustafa A a hanesi 48- Reflid Haseki'nin hanesi 49- Debba esnaf ndan Ömer'in hanesi. 50- Emeksizo lu Hüseyin'in hanesi. 51- Berber brahim'in hanesi. 52- Gözlemeci dükkan. 53- Önünde Yusuf Efendi kay khanesi. 54- Eyüp Sultan skelesi. 55- Zaim ehmed A a Camii fierifi. Bu büyük iskele camii olmal d r. 56- Talib A a zevcesinin hanesi. 57- Halil A a'n n hanesi ve yak n ndaki kahvesi. 58- Kelefl Halil'in dükkan. 59- anav usa'n n dükkan. 60- Kahveci Halil'in hanesi ve dükkan. 61- Hâf z-zâde'nin hanesi ve bir bab kahvesi. 62- Divan- hümâyun çavufllar ndan brahim'in kahvesi. 63- T l O lu çavufl halilesinin kahvesi. 64- Zuamaden ehmed A a kay khanesi. 65- Hamlac ustafa'n n kahvesi 66- usa Haseki'nin hanesi ve kay khanesi. 67- Cebehane katibi ustafa Efendihane ve kay khanesi 68- evaliden Bekir A a-zâde yal s. 69- Halen ekke onlas ehmed Efendi yal s. 70- erhume Valide Sultan Hz. nin vakf flerifinden kay khane ve bir bab kahve 71- Vakf fleriften serapa befl aded kahve 72- Yak n nda maret-i mire bahçesi Bahariye Kasr Hümâyunu ahariye sahilinde, fiah Sultan Camiinden ve Bevlevihane aras ndan sonra gelen büyük sahil fleridi üzerinde idi. Fâtih veya II. Bayezid zaman nda yap ld san lmaktad r. Fakat, Fâtih vakfiyesinde ad yoktur. Bu kas rdan sonra Alibey Köyü'ne kadar olan saha tamamen bofl idi (1815) tarihlerinde kasr n ismi, Bostanc bafl Defteri'nde, en son bina olarak gösterilmifltir. Bu tarihte bina harap durumda idi. Kasra verilen ad, sonradan bütün bu sahilin ismi olmufltur. Burada bir çok merasimler yap lm flt r. 27-flubat-1735 tarihinde, Hekimo lu Ali Pafla, Padiflah 1. ahmud'a burada mükellef bir ziyafet vermifltir. 12-mart-1740 tarihinde de sadr - azam Hac vaz ehmed Pafla, yine ayn padiflaha bir yemek vermifl o gün aç l fl yap lan Ca alo lu Hamam 'n n bitifli kutlanm flt. Ayn sene, vezir, Frans z elçisine bir ziyafet vermifltir tarihinde Kaptan- Derya Elçi ustafa Pafla, ran elçisine bir yemek vererek onu a rlam flt r da ustafa Pafla, ora'dan gelirken bu yal da karfl lanm fl ve kendisine bir ziyafet verilmifltir. Bir sene sonra, Ayfle Sultan' n efli Silahdar ehmed Pafla T rhala'dan dönüflünde yine burada a rlanm flt. Esma Sultan' n efli uhsin Zade Sadr azam olarak stanbul'a geldi inde yine burada karfl lanm fl ve kendisine ziyafet verilmifltir tarihinde K r m Han burada a rlanm fl ve Sultan III. ustafa taraf ndan kürk giydirilmifltir. 1776'da, Vezir kethüdas ustafa Efendi Rus elçisine bir ziyafet vermifltir senesi bahar nda Sultan II. ahmud, Bahariye Kasr 'na gelerek yemekler yenmifl, oyunlar oynanm fl, tüfek at fllar ile gürefller yap lm fl ve Yeni Bahar' n gelifli flölenlerle kutlanm flt. 9-R.h r-1120 (Haz. 1708) tarihli Tamirat Defteri'ne göre onar lan kas r, y kt r lm fl ve 1135 (1722) senesinde yeniden yap lm fl, bahçesi tanzim edilmifl ve bir de hamam infla olunmufltur. Tarih-i Râflid'de ve Nakl-i Hümâyun be-saray- Eyyüb bahsinde flöyle demifltir: fiehriyar Hazretleri (III. Ahmet) Befliktafl Bahçesi'nden ayr larak, biraz zaman dahi Eyüp Saray 'na nakl-i hümâyun irade ve murad- hümâyunlar n taraf- Hazret-i Sadr- âsafiye inha ve ifade buyurmalar yla, tamir edilmesi laz m gelen yerleri acilen ikmal olunup lakin yaln z bu sarayin bilcümle enderûn ve birûn harem-i saray- padiflahanelerinde olan havass daire-i hümâyunlar na vefa ve kifayet etmeyüb ol havalide vâki saraylardan biri inzimam (Kat lma) olmadan kafi gelmiyece inden Eyüb Saray mukabilinde vaki Sadr- a'zam' esbak müteveff maktul Kara ustafa Pafla Yal s dahi haz rland ktan sonra evâs t- mah- flevvalde (Eylül ortalar ) sa'adet ü ikbal ile Saray- merkûme nakl buyuruldu. Haluk fiehsuvaro lu bir yaz s nda: "Bahariye Köflkü hakk nda bilinen malumata göre (bu köflkün Akkoyunlu 347

5 EYÜPSULTAN TAR H 1915 li y llar. Eyüp Bostan skelesi üzerindeki yal lar Hükümdarlar n n niflanc s olup I. Selim zaman nda Türkiye hizmetine giren drisi Bitlisi'nin Eyüp civar ndaki dris Köflkü diye an lan yahflidir) dris Köflkü ve c van sonradan Bahariye ve Baharâbâd ismiyle yâd olunmaya bafllad. Bir uzun r ht m üzerindeki Bahariye Köflkü'nün deniz kenar nda bir cumbal köflkü vard." demektedir. Kaynak: ( st. Ans. 4/1853) (Tarih-i Enderun, Haz. C. Karya S: 195) (fiem'dâni-zâde Tarihi, Haz.. Aktepe 1/ A. S: /38) (. Erdo an, Osm. imari Tarihinin Arfliv Kaynaklar S: ) (Tarih-i Râflid, stanbul / ) Bahariye Sahilindeki Eski Yal lar ultan III. Selim devrine ait bir Bostanc bafl Defteri'ne Sgöre Bahariye Yal lar : 1- Bostan skelesi'nden itibaren, iskele ismini, Papaz O lu ustafa Pafla'ya ait bir bostandan alm flt r. Buraya sonradan ihriflah Valide Sultan Türbesi, mareti ve sebili yap lm fl fakat, ismi sabit kalm flt r. ustafa Pafla 1032 (1622) tarihinde vefat etmifltir. Kabri, Eyüp'te Saçl Abdülkadir Efendi Camii haziresindedir. 2- Beyhan Sultan Yal s. 3- Hadice Sultan Yal s 4- Esma Sultan Yal s 5- Yal Hamam. 6- Hançerli Sultan Yal s. 7- fiah Sultan Tekkesi Camii. Bu bahislere bak n z. 8- brahim Hân-Zâde Halil Bey'in Yal s. Bu bahse bak n z. 9- Üçler imam n n yal s. Üçler Camii, Sultan Ahmed eydan nda idi. Bugün Belediye görevlilerince kullan lmaktad r. 10- ütevelliye Kad n Yal s. 11- Eski Eyüp ollas Ali Efendi yal s. Çall Ali Efendi müderris iken Eyüp ollas oldu (1784) de vefat etti. Kabri, fiah Sultan Camii avlu kap s karfl s nda iken, 1987 senesinde, biraz ilerdeki Tafll burun Tekkesi naziresine at lm flt r. Büyük molla sar kl lahdi yerdedir. Çall Ali Efendi türbesi bahsine bak n z. 12- atlabc (fieyhülislam dairesinde s ralar gelen mazul kad lara memuriyet teklif eden memur) Hac Osman Efendi yal s. 13- Bahariye Kasr Hümâyunu. Sultan II. ahmud devrine ait bir Bostanc bafl defterine göre Bahariye Yal lar : 1- Bostan skelesi. 2- Yan nda serapa kahvehaneler 3- Hibetullah Sultan Yal s. iri olan bu yal, Beyhan Sultan Hibetullah Sultan'a tahsis edildi i anlafl lmaktad r. 4- Hatice Sultan Yal s 5- Çukur yal denmekle meflhur yal. çinde Han msultan sakindir. 6- Yal Hamam skelesi. 7- Bu devirde Yal Hamam 'n n art k mevcut olmad anlafl lmaktad r. 7- Hançerli Yal s, 8- fiah Sultan Tekkesi 9- brahim Han-Zâde Halil bey'in Yal s. Hac Halil Bey, Sokullu ehmed Pafla sülalesinden olup 1229 (1814) tarihinde vefat etti. Hac Abdullah Bey'in o lu ve uhsin-zâde ustafa Efendinin damad idi. Kabri, Sokullu ehmed Pafla Türbesi bahçesindedir. Cedleri brahim Ham/Pafla, 1623 tarihinde vefat etti. Kabri, Sokullu Türbesindedir. Bu 348

6 SARAY VE YALILAR türbe ile K rk erdivenler ezarl bahsine bak n z. (Y. Öztuna, Devletler ve Hanedanlar 2/836) 10- Has rc Hac ehmed'in yal s. Kâtibi sikkeli flahidesi Tafll burun Lagari Tekkesi haziresinde olup 1241 (1825) tarihlidir. s r has rc lar ndan idi. Ceddi, Sütlüce Has rf-zâde Tekkesi'nin bânisidir. 11- Has rc Hac ustafa'n n yal s. Ayn sülaledendir. Lagari Tekkesi bahsine bak n z. 12- Ka tc bafl Yal s. 13- Nakkafl ehmed'in yal s. 14- Debba Bekir A a'n n yal s. 15- Taflç Hüseyin A a'n n yal s. 16- Elvansaray (Ayvansaray) Hamamc s n n yal s. 17- uhz r Bafl Hac Bekir A a zevcesinin yal s. uhz rbafl Hac Bekir A a, 122. tarihinde vefat etmifltir. Kabri, Tafllu burun (Lagari) Tekkesi haziresindedir. Hemen yak n nda bir çeflmesi vard r. Ebu Bekir A a Çeflmesi bahsine bak n z. Tafl nda uhz r de il matlac oldu u yaz l bulundu una göre birinci listede ad geçen atlabc Hac Osman Efendi bu zat n babas olmal d r. Yapt m aramada zevcesinin tafl na tesadüf etmedim. Fakat orada olmal d r. 18- Bahariye Kasr- Hümâyunu tarihlerinde Bahariye sahilinde flu yal lar bulunuyordu: 1- Bostan skelesi 2- Bostan skelesi karakolu (1818) tarihinde yapt r lm flt r. (Hadika 1/260) 3- ihriflah Sultan mareti ve türbesi müstahdemlerine ait meflruta befl kargir bina. 4- plikhane k fllas ve fabrikas 1243 (1827) tarihinde Hatice ve Beyhan Sultan sahilsaraylar yerine yapt r lm flt r. 5- Esma Sultan Yal s. 6- Yan nda bir bostan ve çiçek bahçesi. 7- Sultan II. ahmud Çeflmesi. 1987'de.y kt r ld. 8- mam-zâde ahmud Efendinin yal s 17. yy.dan kalma tarihi bir yal idi. 9- üsteflar Sa'deddin Bey Yal s 10- üsahib Said Bey Yal s 11-fiah Sultan Tekkesi. 12-Bican Pafla Yal s 13- Sadr azam Rauf Pafla Yal s. 14- Kereste gümrü ü Naz r R za Pafla yal s. R za Pafla, 1252 ramazan nda (Aral k-1836) Ayasofya Camiinde usa ad nda biri taraf ndan flehid edilmifltir. Kabri, ihriflah Valide Sultan Türbesi karfl s ndaki mezarl kta ve kap dan girildi ine göre sol taraftaki hazirededir. Fesli lahdi muhteflemdir. 15- Haflim Pafla Yal s. 16- Bahariye evlevihanesi. üsteflar Sa'deddin Bey ve üsahib Said Bey için Hayali Said Efendi haziresi; Bican Pafla için Ahmed Bican Pafla Türbesi; Sadr azam Rauf Pafla için ihriflah Valide Sultan sebili ile Hüsrev Pafla Kütüphanesi arkas ndaki mezarl kta gömülü olanlar, bahislerine bak n z. Haflim Pafla, fierif Abdülmüttalib'in o ludur. Genç iken 1298 (1881) de Hicaz'da flehid oldu. (Si. Osm. 4/626). Bu aileye ait baz flahideler Eyüp mezarl mdad r. Ayfle Bahri Kad n Türbesi bahsine bak n z. Beyhan Sultan Yal s efterdar skelesi'nden sonra gelen iki yal idi. Bunun Dyan nda ise, Esma Sultan Saray bulunuyordu. 1835'te arsas na Feshane Fabrikas yap lm flt r. Beyhan Sultan, III. ustafa'n n k z d r. Annesi Adilflah Kad n olup 1179 (1765) de vefat etti (1784) senesinde Silahdar ustafa Pafla ile evlendirildi. 1824'de bu yal da vefat eti. Kabri, Eyüp'te ihriflah Valide Sultan Türbesi'ndedir. Beyhan Sultan' n stanbul'da Parmakkap 'da, Çiftesaray'da bir saray ile Ak nt burnu ve Arnavutköyü'nde de birer sahilsaray vard. Kaynak: (Ç. Uluçay, Padiflahlar n Kad nlar S: ) Edirnekap Gümrü ü ümrük binas Edirnekap s d fl nda idi. Gümrü e ait Gmallar, öküz arabalar ile tafl n yordu. Bu arabalar Edirnekap ile E rikap aras nda bulunuyordu. Bundan dolay, E rikap karfl s ndaki bir soka a Öküz Arabac lar Ç kmaz ad verilmifltir. Bu sokak, 1974 tarihinde, çevre yolunun yap m s ras nda bütün mahalle ile beraber orta-dan kald r lm flt r senesi recebinin bafllar nda (ay s-1622) Sultan II. Osman Han, Hazret-i Ebû Eyyûb-i Ensâri ziyaretine vard nda "Padiflaha kurban lâz md r" deyip, Bostanc taifesi, Edirnekap s 'nda bulunan Gümrük'teki öküz arabalar n n öküzlerini sürüp getirerek padiflah n önünde kurban eylediler. Öküzlerin sahipleri öküzlerini kurtarmaya sa'y ü gayret gösterdiler ise de bir faide elde edemediler. Öküzlerin üç çiftine 800 akçe verildi." Kaynak: (Solak-Zâde Tarihi, Haz. V. Çabuk 2/476) Esma Sultan Saray ahilsaray, Defterdar skelesi'nden sonra gelen ikinci Syal idi. Birinci yal Beyhan Sultan'a ait idi. Esma Sultan, III. Ahmed'in k z d r (1726) da do du (1743) de Yakup Pafla ile evlendi. Dü ünleri, Esma Sultan' n Kad rga'daki saray nda oldu. Fakat Yakub Pafla bir sene sonra.vefat etti (1758) de Sadr azam uhsin-zâde ehmed Pafla ile evlendirildi. Dü ünleri gene ayr sarayda yap ld (1788) de bu yal da vefat etti. uhsin-zâde Türbesi bahsine bak n z. Esma Sultan' n Kad rga'da bir çeflmesi ve namazgah vard r. Büyük Esma Sultan ad ile an lan bu sultan n yal s ve Çaml ca'daki köflkü, vefat ndan sonra, Sultan 1. Abdülhamid'in k z Küçük Esma Sultan'a verildi. Küçük Esma Sultan' n annesi Ayfle Sineperver Kad n'd r. Kendisi bu sahilsarayda 1244 (1828) tarihinde vefat etti. Kabri, Eyüp Sultan Camii flad rvan avlusunda ve büyük ç nar n arkas ndad r. Küçük Esma Sultan, Kaptan Derya Küçük Hüseyin Pafla ile evlendirildi. Bu s rada Hüseyin Pafla 36, Esma Sultan ise 15 yafl nda idi. Hüseyin Pafla 47 yafl nda, henüz genç iken bu yal da vefat etti. Kabri, Eyüp'te ihriflah Valide Sultan Türbesi bahçesindedir. 349

7 Esma Sultan Saray. Flandel

8

9 EYÜPSULTAN TAR H Küçük Esma Sultan' n vefat ndan sonra yal, II. ahmud'un k z, Atiye Sultan' n mal olmufltur. Atiye Sultan 1840 tarihinde, Ahmed Fethi Pafla ile evlendirilmifltir. Seniye ve Feride Han m Sultanlar' do urdu (1850) tarihinde vefat etti. Kabri, babas II. ahmud'un türbesindedir. Onun ölümü ile sahilsaray k zlar na intikal etti. Fakat çok harap oldu undan Sultan Aziz taraf ndan y kt r ld ve arsas Feshaneye ilave edildi. Esma Sultan bu yal y yeniledi ve ayr ca, açka Saray 'n ve Kuruçeflme Yal s 'n yapt rd (1848) de vefat etti. Kabri, kardefli Sultan II. ahmud Türbesi'ndedir. Sultan ahmud, ablas Esma Sultan' çok sever ve sayard. S k s k yal s na gelir ve uzunca bir zaman burada kal rd. Hatta, kad n Pertevniyal Sultan, Sultan Abdülaziz'i 15-flaban (9-flubat-1830) tarihinde bu sahilsarayda do urmufltur. Bu do umun kolay olmas için bir çeflme yapt rmaya yemin etmifl ve bu yeminini de 1273 (1856) tarihinde yerine getimifltir. Çeflme, elan Haliç Köprüsü aya yan ndad r tarihinde stanbul'a gelen iss Pardoe hat ralar nda: "Eyüp sahilinin en büyük yap s talihsiz III. Selim'in yapt rd sahilsarayd r. Benim stanbul'da bulundu um s rada, bu muhteflem sarayda, zaman n padiflah II. ahmud'un ablas Esma Sultan oturmakta idi. D fl tezyinat a r, fakat zengin, tamamen flark üslubunda bir yap d r. III. Selim'in kabul salonu olan yer, flirk yald z içinde, tavanlara istalaktitli kornifller oyulmufl, genifl tavanl, aç k mavi zemin üzerine gümüfl y ld zlar serpilmifltir. Saray n cephesi hayli uzun ve gayet zarif genifl bir saçakla süslüdür. Esma Sultan Saray 'n n yan nda Feshane vard r", demektedir. iss Pardoe'nin gördü ü su sahil saray, Kaptan- Derya Küçük Hüseyin Pafla Sahilsaray olmal d r. Bu bahse bak n z. Kaynak: (Tarih Dünyas 1950 Say : 4)147) ( st. Ans. 6/ /5307) (Cevdet Tarihi, Sabah Gazetesi Yay. 3/ ) (Ç. Uluçay, Padiflahlar n Kad nlar S: 90) ( st. Ans. Bostanc bafl Def. 4/1849) Fatma Sultan Saray vliya Çelebi "Eyyüb'ül-ensari Kap s (Ayvansaray Surlar Eüzerinde ikinci kap olup, Ayvansaray Caddesi ile Yâvedûd Caddesinin birleflti i yerde idi. Daha sonra y kt r ld. Onun d fl nda Fatma Sultan Yal s 'n n yola bakan flahniflinin alt nda "Sultan III. urad' n bir çeflmesi vard." diyor. Sultan urad tarihleri aras nda saltanat sürdü üne göre, çeflme ve yal bu tarihler aras nda yap lm flt r. Evliya Çelebi, III. urad' n Fatma Sultan Yal s 'na bitiflik bir çeflmesi daha oldu unu belirtiyor. Yal, Yâvedud Camii'nin yan nda idi. Daha sonra bu saray n yerine, IV. ehmed'in k z Hatice Sultan Saray yap lm fl veya bu eski saray, onar larak Hadice Sultan'a tahsis edilmifltir. Fakat bu yal n n Sümerbank Defterdar ensucat Fabrikas 'n n yerinde bulundu u da söylenmektedir. Evliya Çelebi, 1073 (1662) senesi vefat eden Sadr azam elek Ahmed Pafla'n n nafl n defin için Eyüp Sultan civar na kay kla götürürken, Fatma Sultan Saray önünden geçtiklerini ve Pafla'n n Kaya Sultan Yal s yak n nda defnedildi ini yaz yor. Fatma Sultan, III. urad' n k z d r (1593) de Kaptan Derya Halil Pafla ile evelendirildi. Vefat tarihi belli de ildir. Kabri, Çemberlitafl'ta, Atik Ali Pafla Camii haziresindeki isimsiz lahitlerden birindedir. F nd kl ehmed A a, Nusreddin adl eserinde bir Fatma Sultan Yal s 'ndan bahsediyor ve "Fatma Sultan 24-cemaziyelâhir (6-Aral k-1700) tarihinde Eyüp'teki yal - s nda bir inme sonucu vefat etti. Cenazesi bir kay kla Yal - köflkü'ne getirildi. Ulemâ, divân ileri gelenleri ve vezirlerin kat lmalar yla namaz burada k l nd ktan sonra Valide Turhan Sultan Türbesi'ne, babas n n yan na defnedildi, "dedi ine göre sahilsaray, birinci Fatma Sultan'dan sonra ikinci bir Fatma Sultan'a intikal etmifl olmal d r. kinci Fatma Sultan, IV. ehmed'in k z ve Diyarbak r Beylerbeyi vezir s rl B y kl ehmed Pafla'n n eflidir. Fatma Sultan' n miras, Padiflah II. ustafa, kardefli fiehzade Ahmed, k zkardeflleri Hadice ve Ümmi Sultanlarla' k z Safiye Han m Sultan ve efli ehmed pafla taraf ndan taksim edilmifltir. Veremden vefat eden Fatma Sultan' n Rukiyye Han m Sultan adl bir k z daha vard. Efli, ehmed Pafla, Fatma Sultan'dan bir sene sonra vefat etmifltir. Yine Nusretname'ye göre yal, üçüncü bir Fatma Sultan'a intikal etmifltir. Bu Sultan, III. Ahmed'in k z ve Nevflehirli brahim Pafla'n n sevgili kar fl d r. Fatma Sultan ilk önce, fiehid Ali Pafla ile evlenmiflse de onun, 16-fiaban-1128 (5- A ostos-1716) tarihinde Varaddin Harbi'nde flehid olmas üzerine brahim Pafla ile evlendirilmifltir. fiehid Ali Pafla 1715 tarihinde, ora'n n fethi için haz rl klar yaparken, bu haz rl klar n kolay olmas için "Sultan III. Ahmed Harem-i Hümâyun ile birlikte Eyüp'te Valide Yal s 'nda; kendisinin ve Sadaret ensuplar 'n n Yâvedûd skelesi'nde efli Fatma Sultan Yal s 'nda; geri kalan Divân- Hümâyun mensuplar n n ise Eyüpkasabas nda k fllamalar, vezirlerin de ordunun hereketine kadar konaklar nda misafir olmalar n tasarlad. Bütün bu haz rl klardan sonra Orduyu- Hümâyun 26-Zilkade-1127 (23-Kas m-1715) günü stanbul'dan Edirne'ye hareket etti. fiehid Ali Pafla, Fatma Sultan ile evlendi i gün, onu Topkap Saray 'ndan alarak dü ünlerine tahsis edilen Eyüp'teki Valide Sultan Sahilsaray 'na götürmüfltü. Bu törende Fatma Sultan' n binmifl oldu u gümüfl araba bilhassa göz çarp yordu. Dü ün, 16-ay s-1709 dan 20 may sa kadar devam etmiflti. Bu s rada Ali Pafla, kar s için muazzam bir saray yapt rd. Yapt rd bu saray n, Fatma Sultan Saray oldu u san lmaktad r. Fatma Sultan' n muhteflem çeyizi yüklenerek üstlerinde erkan kürkleri, bafllar nda selimi sar k ve mücevvezeler oldu u halde Ocak A alar, Rikab A alan, Gedikli ve Ulûfeli üteferrika çavufllar ve bütün vezirlerin a alan hep birlikte sa d ç Kaptan- derya Vezir Aflç brahim Pafla eliyle Topkap Saray 'ndan al narak Valide Sultan yal s 'na götürülmüfltü. Cihaz, ellerde tafl yan k ymetli eflyalar ayr, 55 kat r ve say s pek çok arabalarla tafl nm flt. Bundan üç gün sonra, 7-Rebiülevvel ay s-1709) günü yap lan gelin alay n Nusretnâme'den okuyal m: "Her biri rütbesine göre gündelik selami, kallavi ve mücevvezelerini giymifl olduklar halde vezirler, ulemâ ve fleyh 352

10 SARAY VE YALILAR efendiler, ocak a alar, kap cibafl lar, divân çavufllar ve askerlerden sadece Kul Kethüdas komutas nda hareket eden müteferrikalar, çavufllar ve vezirlerin a alar biniflleriyle atlar na binip gelin sultan Dâr'üs-Sa'âde'den ald lar. Gümüfl gelin arabas n n önünde Silahdar Pafla'n n verdi i iki gümüfl nahil de yer alm fl bulunuyordu. Bu haz rl klar yap l rken bir kaç gün önce alay n geçece i yol üzerindeki baz evlerin saçaklar devletçe tekrar onar lmak flartiyle y kt r lm fl ve çald ezgilerle hareket ederek divanyolu'ndan geçip Edirnekap 'dan ç kt. Otakç lar'dan ve Eyüp Çarfl s içinden ilerileyerek yal ya vard. Orada Silahdar Pafla, vezirler, ulema efendilere kürkler, divan ve saray mensuplar na kaftanlar giydirildi. Akflam da gerdek oldu. Bundan sonra ayr lan günlerde grup gurup vezirlere, ulema ve fleyh efendiler ile divan hocalar na, ocak mensuplar na ziyafetler çekilerek dü ün sona erdi. Fatma Sultan, 17-Receb-1145 (3-Ocak-1733) tarihinde vefat etti. Kabri, Yenicami haziresindedir. Vefat nda 29 yafl nda idi. Kaynak: (E.Çelebi, Haz. dan flman 2/30 ve 9/247) (Ç.Uluçay, Padiflahlar n Kad nlar S: 46) (Si. Osm. 2/285) (F nd kl ehmed A a, Nusretname, Haz.. Parmaks zo lu 2/ ) (Ç. Uluçay, Fatma ve Safiya Sultanlar' n Dü ünleri, st. Ens. ec. 4/135 ve devam ) (Topkap Saray Arflivi No. 962) Feshânei Âmire efterdar skelesi ile Eyüp Debba hanesi aras nda ve DFeshane Caddesi üzerindedir (1836) tarihinde yap lm flt r. Bu yerde, Hatice ve Beyhan Sultan Yal lar, bir bostan ve olla Lütfi'nin türbesi vard. Fabrika ordunun fes ve çuha ihtiyac n karfl l yordu. Deniz taraf ndaki cümle kap s n n iki yan nda ikifler mermer sütun, aln nda ve dairevî bir madalyon içinde ehmed Adli tu ras, bunun alt nda muhteflem Osmanl Armas ve bunun iki yan nda befler m sral bir kitabe bulunuyordu. Üst kat n ilavesi s ras nda arma, kitabe ve tu ralar sökülerek yok olmufltur. eflhur Pertev Pafla'n n yaz p Padiflah'a sundu u manzume ise fludur: Feshane-i Amire cümle kap s n n 1995 k fl ndaki feci durumu Feshane-i Âmire nin deniz taraf ndaki tek kap s. Sütunlar n üzerinde görülen iki tarafl kitabe, ortadaki osmanl armas ve bunun üzerindeki tu ra, maalesef bugün mevcut de ildir. Hazret-i Sultan ahmud'un uluvv-u himmeti ntizâm-t mülk içün çok fleyler icâd eyledi. Tarz- nev fes giydirüb lütfen umum âlemi Eski derd-ser olan sikletden âzad itdirüb Lûtf- di ers tan' nda fes i'mâl itdirüb flte bu Feshânei Vâlâ'y bünyâd eyledi. Hakk dil pâkizesinin her ân flâdân eyliye Kendisi ehl-i cihan ser-teser flâd eyledi Sayesinde câkeri Pertev mücevher fes giyüb fiükr-içün katkat iki târih i'dâd eyledi. Kudret-i ahmud Hân dünyây âbâd eyledi Nâs-t yekser fes giyüb feshâne inflâd eyledi (1836) Il-Ca (13-A ostos-1887) tarihli bir belgeden "Feshânei âmire'de imâl olunan 200 bin festen askere laz m olana verilmesinden sonra geri kalan n n sat fla" ç kar ld n ö remekteyiz. Feshânei mire'nin ilk naz r Ömer Lütfi Efendidir. Feshane, tarihlerinde kapat larak, Sümerbank Defterdar Fabrikas 'na dönüfltürülmüfl ve 1986 tarihinde de bu dev yap y kt r lm fl ve yaln z eski ilk binas b rak lm flt r. Feshane ilk önce, 1834 tarihinde Kad rga'da Cündi eydan 'ndaki hazine-i hassaya ait bir konakta tesis edilmiflti. Bir müddet sonra Padiflah ferman yla Haliç'te, Sultan III. Selim'in k zkardefli Hadice Sultan Saray 'n n Feri- 353

11 EYÜPSULTAN TAR H ye k sm na tafl nm flt r. Burada 1252 (18367 tarihinde kurulan fabrika 1255 (1839) senesinde yanm fl ve Sultan Abdülmecid taraf ndan yeniden yapt r lm flt r. fiair Ziver Pafla'n n bunun için söyledi i manzume fludur: Bûnil bünyân- kerem Abdülmecid Hân 'in Hüdâ Zeyn eylemifl nâm ile her hâne ve kâflaneyi Âlem, görürsün sâyei lutfunda âbâdan olur Gencinei adl eder ma'mûr her viraneyi Olmufldu akdem muhterik, yapd rd flimdi bî-nazir Bunda dahi k ld ayan bak himmet-i flahaneyi Fesler yap ld kça ola ol fiâh- lem Tâcdâr Bafldan bafla feth eylesün çok memleket-i bigâneyi Ziver kulu târihini inflâd k ld cevherin Yapd rd pek vâlâ fieh-i fak bu feshâneyi 1256 (1840) Feshâne-i Âmire Naz rlar, fabrikan n karfl s nda ve yol afl r yerde, yak n tarihe kadar ordu dikim evi olarak kullan lan ve flimdi Eyüp Belediyesi olan, alt kat kargir, üst kat ahflap, güzel binada oturuyorlard. Bunun etraf nda da Feshane'ye ait baflka yap lar bunuyordu. Bunu Pervitij haritas nda da görmek mümkündür. Tanzimat' n ilan ndan üç sene evvel yapt r lan Feshane Fabrikas, 28-Rebiülevvel-1283 (10-A ostos-1866) tarihinde ç kan bir yang n neticesinde iplikhane dairesinin yar s yanm fl ve 1868 de, Sultan Abdülaziz taraf ndan yeniden yapt r lm fl ve bu arada yeni makineler getirtilerek mükemmel bir mensucat fabrikas haline getirmifltir metre karelik bir alan kapl yan flimdiki dev yap 1949 may s n n sonunda, Sümerbank Defterdar Yünlü Sanayii üessesesi ad n alm fl va ayn senenin aral k ay sonunda da bir elektrik konta neticesinde ahflap anbarlar n n tamam yanm flsa da hemen yenilenmifltir. Bu arada Defterdar Caddesi üzerindeki cümle kap s, Defterdar Vapur skelesi Soka 'n n sol köflesine nakledilmifltir. Yak n tarihe kadar bu sokak üzerinde küçük bir çarfl bulunuyordu. Haliç vapurlar n n bu iskeleye u ramas men edilince, çarfl daki dükkanlar da bir bir kapanm flt r. Feshane binas, eski stanbul Belediyesi Baflkan Nurettin Sözen taraf ndan, tek kurufl dahi al nmadan " stanbul Kültür Gürcü ehmed Pafla veya elek Ahmed Pafla Saray ndan arta kalan bir bölüm ve Sanat Vakf 'na, Kültür-Sanat ve Tekstil Teknoloji üzesi olmas flartiyle 45 y ll na verilmifltir. Fabrikan n kurulmas nda çok büyük eme i geçen ricalden Ömer Lütfi Efendi'yi burada sayg ile anmak bir kadirflinasl k gere idir. Feshane Fabrikas 'n n stanbuldaki sat fl yeri, fiehzadebafl civar nda, Vezneciler'de, Letafet Apartman 'n n bulundu u yerde idi. Sonradan yerine, Cihan Seraskeri eflhur R za Pafla taraf ndan bu apartman yapt r lm flt r. Kaynak: (Lütfi Tarihi, Naz.. Aktepe, H/31) (Ahmed Seyfeddin fiimflek, Feshane ensucat Fab. st. 1960) (Feshane-i Amire, Serveti Fünun, Nisan 1308 No. 60) (Pertev Pafla Divan S: 55) (Ö. Küçükerman, Feshane) (Cahid Karya, Eski stanbul'un Eski Haritalar S: 31) (Asar- Ziver Pafla S:115) (Osm. Arflivi,. Cevdet Tas. aliye I.No.91) (Hadi Koray, Feshane, 1948 Say : 1) (S.. Alus, stanbul Yaz lar S:30) Gürcü ehmed Pafla Saray opçular ahallesi'nde, Topçubafl Esad A a Camii Tcivar nda idi. Burada, Rami K flla Caddesi ile Topçular Caddesi aras nda ve bu iki Caddesi'nin birleflti i köflede, Tikvefl Soka karfl s nda bir yap dan arta kalan tek katl, kesmetafltan yap lm fl, klasik demir parmakl kl bir bina vard r. Tam köflede ve bu tafl yap n n üzerinde, halk n Karagöz'ün Evi dedi i bir ev bulunuyordu. Bu ahflap yap, yola ç k nt teflkil etti inden 1973 tarihinde y kt r ld. Buras -n n bir saray n parças oldu u san lmaktad r. Saray, elek Ahmed Pafla'ya veya Gürcü ehmed Pafla'ya ait olabilir. Saray n yan ndaki çeflme için, Öküz ehmed Pafla Çeflmesi bahsine bak n z. Gürcü ehmed Pafla bir çok görevlerde bulunduktan sonra 1031 (Eylül-1622) tarihinde sadr azam oldu. 18-fievval (tem. 1626) da bu sarayda bo ularak idam edildi. yi bir insan ve yönetici idi. Kabri için, ustafa Çelebi bin brahim Pafla Türbesi bahsine bak n z. Kaynak: (E.Çelebi, Z. Daniflman Ter. 2/93) (Si. Osm. 4/ ) Naima Tarihi, Dan flman Ter. 2/956) Feshane nin kurucusu Ömer Lütfi Efendi nin lahdi. ihriflah Valide Sultan mareti kap s n n karfl s ndaki hazirededir. Hamid olla Kona efterdar Caddesi üzerinde, ihriflah Sultan Türbe'si ve Dektebi yerinde idi. Hadika Yaz flu bilgiyi vermifltir: 354

12 SARAY VE YALILAR "Nafiz Feyzullah Efendi Zade Hamid olla Efendi 1207 (1792) tarihinde ekke-i ükerreme kad s ve o lu smail Efendi dahil-i müderris iken ekke'de vefat edip o lu dahi s - ras yla edine-i ünevvere kad s olarak ol mahali-i mübareke vard kta vefat etmekte smail olla'n n küçük o lu ile k z kardefline konak intikal etmekte 3-4 sene Eyüp kad lar na ve sair baz kimselere kira ile verildikten sonra Sultan III. ustafa'n n k z, Sultan III. Selim'in büyük k z kardefli fiah Sultan, kona sat n al p tamamen y kt r p kendisi için bir türbe ve mektebi ve türbedarlar için özel mahal yapt rm flt r." Nâf z Efendi fieyhülislam ehmed Efendinin o lu olup 1181 (1767) de vefat etti. uhteflem lahdi Eyüp'te, Küçük Emir Efendi türbesi karfl s nda, Beybaba Soka üzerinde ve Feridun Pafla Türbesinin sol taraf ndad r. Kendisi bu konakta vefat etmifl olmal d r. Eyüp mahkemesi bir müddet bu konakta faaliyet göstermifltir. Kaynak: (Hadika 1/ ) (S.Osm. 4/36-37) (Si. Osm. 3/305 Abdülhamid Efendi) Hançerli Sultan Yal s ahilsaray, Bostan skelesi 'nden sonra 4. saray olup fiah SSultan Camii'nin sa taraf nda bulunuyordu. Hadika Yazar," fiah Sultan Camii ve tekkesi hücreleri ve fleyh Efendinin evi Haliç sahilindedir. Bitiflti inde bulunan ve hâlâ Hancerli Sultan Saray denmekle meflhur sahilsaray n ilk sahibinin fiah Sultan oldu u söylenmektedir, diyor. Hancerli Sultan 939 (1533) tarihinde vefat etmifltir. Onun vefat ndan sonra Saray, fiah Sultan'a geçmifl olmal d r. Hancerli Sultan ve fiah Sultan türbesi bahislerine bak n z. Yal, II. ahmud devrinde ( ) mevcuttu. Bu s rada uflta Pafla oturmakta idi. Sonradan yerine, üsteflar Sadeddin Bey Yal s ile üsahib Said Efendi Yal s yap lm flt r. Kaynak: (Hadika 1/247) ( st.ans. 4/1849 ve 6/2985) Han m Sultan Yal s al, Bahariye sahilinde, Bostan skelesi ile fiah Sultan YCamii aras nda ve Hancerli Sultan Yal s yan nda idi. Evvela erzifonlu Kara ustafa Pafla'ya ait iken onun 1683 deki vefat üzerine o lu Ali Pafla'ya intikal etmifltir. Ali Pafla, 1122 (ay s-1710) tarihinde Safiye Sultan ile evlendirildi. Demirkap 'daki Rami Pafla Saray bunlara tahsis edildi. Ali Pafla, 1723 de vefat etti. Safiye Sultan, 1138(1726) da irza ehmed Pafla ile evlendi. Pafla iki sene sora vefat etti. Safiye Sultan üçüncü defa 1153 (1740) y l nda Ebubekir Pafla ile evlendirildi (1758) y l nda Ebubekir Pafla öldü. Kabri, Aksaray'daki mektebinin haziresindedir. Safiye Sultan 1192 (1778) de öldü. Kabri, Süleymaniye Camii avlusundaki Kanuni Türbesi'nin karfl s ndaki hazirededir. K z, Zahide Han m Sultan, son kocas n n o lu elhac Süleyman Bey'le evlendirildi. Zahide Han m Sultan 1204(1790) tarihinde vefat ederek annesinin yan na defn edildi. Safiye Sultan' n Sormagir Odalar Camii karfl s nda 1163 (1749) tarihli bir çeflmesi vard r. Zahide Han m Sultan' n Ümmü Gülsüm ad nda bir k z oldu. Safiye Sultan Sahilsaray, onun vefat ndan sonra k z Zâdihe Han m Sultan'a ve onun vefat ndan sonra da Ümmü Gülsüm Han m Sultan'a intikal etti ve bundan do-lay da yal, Han m Sultan yal s diye ün ald. Ümmü Gülsüm Han m Sultan II-Cim-1224 (Tem-1809) tarihinde bu sarayda vefat etti. Kabri, Eyüp'te ihriflah Valide Sultan Türbesi haziresinde ve ihriflah Valide Sultan mareti arka duvar n n dibindedir. Lahdinin ayaktafl yok olmufltur. Kitabesinin baz m sralar fludur: Sa l nda ikram ederdi rûz û fleb âleme Hanesinde nice kimseler el sürerdi nimete Zahide Han m Sultan kerimesi Ümmü Gülsüm Han m Sultan Ümmü Gülsüm Han m Sultan' n çocu u olmad ndan vefat ndan sonra emlakinin mütevellili i, Hamidiye evkaf mütevellisine verilmifltir. F nd kl k Silahdar A a Tarihi'nde, erzifoni Kara ustafa Pafla 1019 (1680) tarihinde, Sultan IV. ehmed'e bu sahil sarayda bir ziyafet vermifl ve o gün vezirin yal s na talebeleriyle gelen Anadolu ve Rumeli Kazaskeri Efendilerin, Padiflah huzurunda Beyzâvî Tefsiri'nden ders müzakere eylediklerini yaz yor (1700) tarihinde de Nemçe Elçisine bu yal da bir ziyafet verilmifl ve yemekten sonra Pehlivanlar güreflmifl ve sadrazam n askerleri cirit oynam fllard. Kaynak: ( st. Ans. 4/1848) (F nd kl Nusretname, Haz..Parmaks zo lu 2/41) (Ç.Uluçay, Padiflahlar n Kad nlar S: 77) (Hadika 2/102) (fiem'dani- Zâde Tarihi, Haz..Aktepe, II.A S: 24) Hatice Sultan Yal s yvansaray civar nda ve Yâvedud Camii yan nda idi. AKarfl s nda sebili, Oçeflmesi ve mektebi vard ki çeflme ve mektebi bugün de mevcuttur. Hadice Sultan Yal s 'n n yerinde daha önce Sultan III.urad' n k z Fatma Sultan' n sahilsaray vard. Fatma Sultan Saray bahsine bak n z (1815) tarihli Bostanc bafl defterinde "Saray Hamam ve bitifli indeki arsa" dedi ine göre, saray bu tarihten evvel y k lm fl ve saray n hamam da, çarfl hamam haline getirilmifltir. Arsas na daha sonra Ayvansaray un de irmeni yap lm fl ve bu da 1987 tarihinde y kt r lm flt r. Bugün yeri parkt r. Padiflahlar Edirne'den dönüfllerinde, stanbul içinden geçmek istemedikleri zaman bu yal ya gelirler ve buradan kay klarla Yal Köflkü'ne ç karlard. IV. ehmed s k s k k z n n bu yal s na gelirdi. 1116(1704) de Hadice Sultan, efli sadr azam Hasan Pafla'- n n azlinde zmit'e gönderilmifl ve buradaki Beylik Saray 'nda (Bugün üze), Hadice Sultan ile beraber 1707 tarihine kadar oturmufllar ve bu tarihte dönmelerine izin verilmiflti. Hatice Sultan 1156 (1743) tarihinde bu sarayda vefat etti. Nafl, saray kay ile Bahçekap s na nakl edilerek Yeni Cami Türbesi haziresine defn edildi. Kaynak: ( st. Ans. 6/2984) (Ç.Uluçay, Padiflahlar n Kad nlar S: 68) (F nd kl l ehmed A a. Nusretname. Haz.. Farmaks zo lu 11/ ) (Subhi Tarihi) 355

13 EYÜPSULTAN TAR H Hatice Sultan Saray n n selaml k bölümü Hatice Sultan Yal s al, ihriflah Valide Sultan mareti haziresinden sonra Ygelen Hibetullah sultan Sahilsaray yan nda idi. Hatice Sultan, III. ustafa'n n k z ve III. Selim'in k z kardeflidir. Annesi, Adilflah Kad n olup 1182 (1768) de do du. Hotin uhaf z Ahmed Pafla ile 1201 (1786) tarihinde evlendirildi. 22-flevval-1237 (Tem. 1822) tarihinde bu sahilsarayda vefat etti. Kabri, Eyüp'te ihriflah Valide Sul-tan Türbesi'ndedir. Kendisinin, imar elling'e 1224 (1809) de, Defterdarburnun'da yapt rd muhteflem bir sahilsaray daha vard. Hatice Sultan Yal s, vefat ndan sonra y kt r lm fl ve arsas plikhane Fabrikas na kat lm flt r. Hibetullah Sultan Sahilsaray ahariye'de ve ihriflah Sultan mareti haziresinden Bsonra gelen ilk bina idi. Sultan III. Selim devrinde tutulan Bostanc bafl Defteri'nde, yal n n yerinde Beyhan Sultan yal s n n bulundu unu ve 1230 (1815) tarihli di er bir defterde ise Hibetullah Sultan Yal s diye kay tl oldu unu görmekteyiz. Yavuz Sultan Selim'in k z olan Beyhan Sultan, 966 (1559) tarihinden evvel vefat etmifltir. Ferhad Pafla'n n efli idi. Beybaba Soka üzerinde, Pertev Pafla Türbesi'nin sol taraf nda, Pafla'n n lahdi vard r. 24-flevval-982 (6-flubat-1575) tarihinde vefat etmifltir. Fakat bunun, Hümâflah Sultan ile 974 (1566) da evlendirildi i bilinmektedir. Acaba, Beyhan Sultan' n vefat üzerine Hümâflah Sultan ile mi evlendirildi? Ferhad Pafla Türbesi bahsine bak n z. Hibetullah Sultan, I. Abdülhamid'in k z d r. Onbefl yafl nda Alaaddin Pafla ile evlendirildi (1841) de vefat etti. Kabri, Sultan II. ahmud türbesindedir. Beyhan Sultan Sahilsaray 'n n sa taraf nda 1244 (1828) tarihinde iplikhane Fabrikas kurulmufl fakat, bina kafi gelmedi inden, Hibetullah Saray da y kt r larak arsas fabrikaya kat lm flt r. dris Köflkü drisköflkü evkii'nde, Piyer Loti Kahvesi civar nda ve IRayet Keflan Kad n Çeflmesi arkas nda idi. dris-i Bitlisi, 926 (1520) tarihlerinde vefat etti ine göre köflk, bu tarihten evvel yap lm fl demektir. Zeynep Hatun escidi ve türbesi bahislerine bak n z. Evliya Çelebi'ye göre, dris Köflkü gezinti yerinin yap mc s Bayramiye Tarikati fleyhlerinden fieyh dris adl azizdir. Kendisi, 1024 (1615) tarihinde vefat etmifltir. Dolanc Dervifl ehmed Efendi evlevihanesi bahsine bak n z. plikhane Fabrikas ahariye sahilinde, ihriflah Valide Sultan mareti Bhaziresinden sonra gelen Hibetullah Sultan Yal s yan nda bafll yarak fiah Sultan Camiine do ru uzan yordu. 356

14 SARAY VE YALILAR Ön cephesi 350. boyunda idi. Bugün yerinin büyük bir bölümü parkt r tarihinde Eyüp Lisesi bu fabrika arsas n n bir k sm üzerine yap lm flt r. Bahariye ensucat fabrikas ile ingiliz Santral dikifl sanayi fabrikas dahi arsas üzerinde tesis edilmifltir. Fabrika, Yeniçeri Oca 'n n kald r lmas ndan bir y l sonra 1827 de vak f olarak kurulmufltur. Donanman n yelkenbezleri ve Asakir-i ansure-i uhammediye'nin elbise, don ve gömlek ihtiyac burdan karfl lan yordu. Evkaf- Hümâyun Nezareti taraf ndan 1242 C. âh r (Ocak-1827) tarihinde inflaata bafllanm flt r ve bu muazzam yap, bir sene içinde tamamlanarak 9-recep-1243 (16-Ocak-1828) tarihinde aç lm flt r. Fabrika yapmak için Hatice Sultan, Han m Sultan ve Hançerli Sultan sahilsaraylar y kt r lm flt r. Daha sonra ihtiyaç üzerine Hibetullah Saray da y kt r larak arsas n n bir k sm fabrikaya kat lm fl ve bir k sm üzerine de karakol binas yap lm flt r. Yap m s ras nda burada bulunan "azanne-i eslâf- kiramdan (Ermifl)uhyiddin ve olla Atufî Hz.nin mezarlar zarar görmüfl ve nezaretçe evvela yenilenmiflse de daha sonra Eyüp Sultan Türbesi Haziresine nakledilmifltir. Zeyni flahideli lahitleri, türbe arkas ndaki büyük ve yüksek set duvar n n dibindedir. nflaat, Evkaf Naz r Elhac Yusuf Efendi zaman nda, bütün masraf Evkaf Hazinesi'nden karfl lanmak üzere, 9 milyon 157 milyon liraya yapt r lm flt ve Seyyid Ahmed Efendi vekaleten plikhane Amirli i'ne (üdür) tayin edilmifltir. Yusuf Efendi fiin gurre (26-ocak-1830) de vefat etmifltir. Kabri, Eyüp'te ihriflah Valide Sultan Türbesi haziresindedir. uhteflem lahdinin flahidesi feslidir. "1836 senesinde iplikhâne'deki (Darei Hümâyun) ve di er mahallar Sergi Emini Efendi marifetiyle yapt r lan keflif üzerine 9703 kurufla döfletilmifltir. Haliç'te genifl cephesiyle, ince sütunlar ve orta k sma raslayan ç k nt l Hünkar Dairesi'yle güzel bir manzara teflkil eden ismi plikhane binas zamanla harap olmufl ve Abdülaziz Devri'nde ( ) plikhane'nin tersane içinde kurulmas daha uygun görülmüfltü. Eskiden slaha muhtaç bafl bofl gezenleri plikhane'ye gönderirlerdi. Bunlar hallerini düzeltinceye kadar ip bükme e mahkum edilirlerdi. Abdülaziz zaman nda angarya gibi bu hizmette kald r ld. 9-mart-1871 (1288) de Bahriye'den Bâb- li'ye yaz lan bir tezkerede (Tersanede yeniden bir balat fabrikas infla olunup eski iplikhane'nin buraya nakledilmifl bulundu u ) bildiriliyordu. Talat Pafla, Gurbet Hat ralar adl eserinde 31 art olaylar n anlat rken: "Askeri kulüpte verilen bir yemek davetinde bulunmufl, daha sonra tamir ve slah edilen Eyüp'teki plikhane K fllas 'n ziyaret etmifltik. Harbiye Naz n Ali R za Pafla burada, Osmanl ülkesinin muhtelif m nt kalar ndan gelen askerlerin k fllalarda tek talim ve terbiye sistemi içinde yetifltirileceklerini, ilk olarak bu k fllaya, her m nt kadan gelen yeni efrad n yerlefltirilece ini anlatm flt ", diyor. K fllan n içinde, ayr ca bir de hastahane tesis edilmifltir. Bunu Dü meciler Camii haziresindeki bir flahideden ö reniyoruz. Kitabesi fludur: "Balkan Harbi'nde itrovice Askeri Hastahanesi'nden Eyüp plikhane Hastanesi'ne verilen emeklili inde defterdar Feshâne Fabrikas s hhiyesinde çal fl rken Ölen Kastamonili Haf z Abdullah Efendi " Fabrika daha sonra y kt r ld ve arsas bölünerek parça parça satl a ç kar ld. Eski plikhane flu k s mlardan ibaretti; Sahilde tahta bir iskeleden ç k l nca sol kolda bir karakol binas vard. p-likhane'nin önündeki dar ve uzun sahaya, Halat eydan denirdi. Binan n iç taraf nda kumandan dairesi, depolar, Piyerloti den plikhane ve Eyüp ün genel görünümü. 357

15 EYÜPSULTAN TAR H zift oca, zabitan odas, orta k s mda da Caml Hamam, büyük bir külhan ve mutfak bulunuyordu." T rnak içindeki bölüm, rahmetli Haluk fiehüvaro lu'nun bir yaz s ndan al nm flt r. (Tercüman Gazetesi, 15-Ocak-1983) Kaynak: (H. fiahsuvaro lu, Eyüp Sultan'da eski bir fabrika 26-flubat-1949 Akflam Gazatesi) (N. Öztürk, 19. yy. Osm. mp. da Sanayileflme ve 1827'de kurulan Vak f plik Fab. Vak flar Der. 21/23) (Si.Osm.4/672 Yusuf Efendi) (Evkaf- Hümâyun Nezareti, Haz. ahmud Kemal, Sadelefltiren N.Öztürk, Vak flar Der. 16/31) (Nurullah Tilgen, Eyüplü Hattatlar S: 7) (S. Eldem. stanbul An lar S: ) Kaptan- Derya Küçük Hüseyin Pafla Sahilsaray aliç sahilindeki bu saray, 22-cemaziyelevvel-1215 (II- HEkim-1800) tarihinde yap m tamamlanm fl ve Sultan III. Selim davet edilerek görüflmelerine arzedilmifl ve mükellef bir ziyafet verilmifltir. Yan nda mabeyincisi oldu u halde, tebdil kay ile buraya gelen Padiflah, geceyi burada geçirmifltir. Bu s rada, Sultan Selim'in annesi ihriflah Valide Sultan da davetli olarak sahilsaray flereflendirmifl bulunuyordu. Hüseyin Pafla Esma Sultan' n kocas d r. 7- Cemaziye-levvel 1207 (21-Ocak-1792) tarihinde evlendiler. Esma Sultan' n kendi saray, flimdiki Sultan II. ahmud Türbesi'nin oldu u yerde idi. Bu saray n bir duvar, Bâb- âli Caddesi üzerinde elan mevcuttur. Evlilikleri onbir y l sürdü ve Pafla 1218 (1803) tarihinde vefat etti. Bu s rada, Esma Sultan 25 yafl nda bulunuyordu ve bir daha evlenmedi. Pafla'n n genç yafl nda vefat na sebep ise, kendi adam Hüsrev Pafla'y s r Valisi yapmas ve bu yüzden halk n diline düflmesidir. Bu duruma son derece üzülen Hüseyin Pafla kah r ile hastalanm fl ve k sa bir müddet sonra da vefat etmifltir. fiimdiki devlet ricalinin bundan alacaklar dersler olmal d r. Hüseyin Pafla'n n muhteflem lahdi Eyüp'te, ihriflah Valide Sultan türbesi bahçesinde ve ka-p dan avluya girerken hemen sol taraftad r. Kendisinin, Sultan Selim'in süt kardefli oldu u söylenir. Pafla'n n k z kardefli, Gülhay r Han m 1253 recebinde ( ) vefat ederek Lâleli Türbesi mezarl na gömülmüfltür. Hüseyin Pafla, Kaptan- Deryal s ras nda baflar l hizmetlerde bulunmufltur. Esma Sultan Saray bahsine bak n z. Hüseyin Pafla'n n vefat ndan sonra bu sahilsaray Esma Sultan'a intikal etmifltir. Küçük Esma Sultan diye bilinen Esma Sultan' n bu sahilde bir yal s daha vard. Buras, Büyük Esma Sultan' n II, Zilkade (13-A ostos-1788) tarihindeki vefat üzerine veresesinden al n p kendisine verilmiflti. Esas nda bu sahilsaray, Büyük Esma Sultan' n ablas Saliha Sultan'a ait bulunuyordu. Onun 1192 (1778) tarihin-de ve 63 yafl nda oldu u halde, vefat üzerine veresesinden intikal etmifl bulunuyordu. Küçük Esma Sultan bu sarayda sene kadar oturduktan sonra, kocas Küçük Hüseyin Pafla'n n 1800 tarihinde yapt rd sahil saraya geçmifltir. Kaynak: (III. Selim'in S r Kâtibi Ahmed Efendi taraf ndan tutulan Rûznâme, Haz. V. Semâ Ar kan, T.T.K.Yay S: 338) (si. Osm. 2/218) (Ç. Uluçay, Padiflahlar n Kad nlar S: III (Tarih-i cevdet, Sabah Gazetesi Yay. 7/344) Kara ustafa Pafla Yal s ahariye Kasr- Hümâyunu yan nda idi tarihli bir Bharitada, 500 metre kadar bir uzunlu u olan Bahariye Köflkü ve Çay r görülmektedir. Haritada görülen en son yal ise, aktul-o lu Yal s 'd r. erzifonlu ustafa Pafla'n n katlinden sonra bir k s m mallar o lu Ali Pafla'ya geçmifl olmal d r. aktul-o lu denmesinin sebebi de budur. Sicill-i Osmani Yazar erhum ehmed Süreyya Bey, ustafa Pafla'n n "ahdumu Ali Pafla'ya aktul-zâde denir' dedi ine göre yal, babas n n vefat ndan sonra Ali Pafla'ya intikal etmifltir. Ali Pafla, 1135 (1722) tarihinde vefat etti. Yal, erzifonî Kara ustafa Pafla taraf ndan yapt r lm flt r. ustafa Pafla, 5-Kas m-1676 da Sadnazam olmufl ve 25- Aral k-1683 tarihinde ve Viyana bozgunundan sonra Belgrad'da idam edilmifltir. Bafl, Edirne'de Saruca Pafla Camii haziresindedir. Son derece dirayetli ve kültürlü bir zatt. Yaflasa idi Viyana'y muhakkak alacakt. 4-Rebiülâhir-1112 (18-Eylül-1700) tarihinde Sadnazam Amuca-Zâde Hüseyin Pafla, Sultan II. ustafa'ya yal da bir yemek ziyafeti vermifl ve ayr ca koflumlu bir at ve befl bohça diba kumafl hediye etmiflti. Bu tarihten üç gün sonra da Nemçe elçisine ziyafet verildi. Yemekten sonra pehlivanlar gürefl tuttu ve Sadr azam' n askerleri cirit gösterisi yapt (1715) de, ora'n n fetih haz rl klar yap l rken Sadnazam fiehid Ali Pafla "Sancak- fierif ve H rka-i übareki ile has odal lar n ve iç o lanlar n yal ya yerlefltirmifl ve Padiflah III. Ahmed'de, Harem-i Hümâyun ile Eyüp'te Valide Sultan sahilsaray na nakli hümayun etmiflti Cemaziyelâhirinin 2. günü (II-Nisan-1720) Avusturya elçisinin memleketine gidifli münasebetiyle, Nevflehirli brahim Pafla burada bir ziyafet vermifl ve ona bir de kürk giydirmiflti. Bu s rada elçiye biri e erli, biri çullu iki at arma an etti. Kaynak: (F nd kl k ehmed A a, Nusretnâme, Haz.. Parmaks zo lu 2/ ) (Si.Osm. 4/402) (S.EIdem, st. An lar S: ) Kaya Sultan Yal s yüp sahilinde idi. Evliya Çelebi, ünlü seyahatana- ceddi elek Ahmed Pafla'n n vefat s ras nda Emesinde söyledi i flu vasiyetini nakletmifltir: "Benim vücudumu kubeli bir türbeye koymay p, Eyüb Ensari yak n nda velinimetim üstad m Keçi ehmed Efendi Hz.nin ayak ucuna gömün, üzerine kubbe falan yapmay n. Ancak ziya-rete sebep olsun diye bafl ve ayak uçlar ma köfeke tafllar dizin. O lum brahim'e on bin alt n, k z m Fatma'ya on bin alt n verip, onlar smarlad m." Vasiyeti yerine getirildi ve elek Ahmed Pafla Keçi ehmed Efendi'nin yan nda defn edildi. Köfeke tafllar bugün de mevcuttur. Evliya Çelebi devamla "Bahçekap skelesi'nde tabutu kay a koyarak Eyüp Kap s 'nda Fatma Sultan Yal s 'n n önünden geçirip, Ebâ Eyyüb yak n nda Kaya Sultan Yal s yak n nda Keçi ehmed Efendi'nin ayak ucuna gömdük. Hatm-i fierif okuduk' demifltir. Bu olay 1662 senesi sonbahar nda cereyan etmifltir. Bu aç klamadan yal n n, Bahariye evlevihanesi civar nda oldu u anlafl lmaktad r. 358

16 SARAY VE YALILAR Kaya Sultan, IV. urad' n k z d r veya 1633 de do du. On üç yafl nda iken elek Ahmed Pafla ile evlendirildi (1659) tarihinde k z Fatma Han m Sultan' do ururken rahim kanamas ndan vefat etti. Kabri, Ayasofya Camii avlusunda, Sultan 1. brahim Türbesi'ndedir. Evliya Çelebi, Kaya Sultan' n cahil ebeler elindeki vefat na flu tarihi düflürmüfltür: Bir eksikli dedim ey Evliya târih elek senk ile dövünsün ki ay rd Kaya's ndan Kaya Sultan' n vefat na sebep olan Fatma Han m Sultan, 1140 (1727) tarihinde vefat etti. Kabri, Üsküdar'da, Aziz ahmud Hüdâyi Efendi Camii yan ndaki muhteflem aç k türbesindedir. fiahidesi mevcuttur. Kaya Sultan' n, Üsküdar'da Paflaliman mevkiinde de bir yal s vard. Kaynak: (Ç. Uluçay, Padiflahlar n Kad nlar S: 54-55) (E. Çelebi, Haz. Dan flman 9/247) (H.fiehsüvaro lu, As rlar Boyunca stanbul S: ) (C. Erksan, Kaya Sultan' n Rüyas, Tarih Dünyas 1950 Say : 2/75) (E.Çe-lebi 1/225) elek Ahmet Pafla Saray opçular mevkiinde ve Topçubafl Esad A a Camii Tcivar nda idi. Gürcü ehmed Pafla Saray bahsine bak n z. E. Çelebi, "Topçular ahalles...elek Ahmed Pafla Saray sanki melekler bahçesidir/'demektedir. Çelebi, seyahatnamesinin di er ciltlerinden bu saraydan Kaya-Sultan Saray ad ile bahsetmekte ve " stanbul'da, Topçular'da Kaya Sultan'a vard m, bu Hakiri haremine al p perde arkas nda" konuflmufllard. Evliya Çelebi, Kaya Sultan ve Kocas elek Ahmed Pafla ile Edirne'den stanbul'a geldiklerinde "büyük alay ile Topçular ahallesindeki (Kaya Sultan Saray )na geldik. Buraya vard m zda yüz aded koyun ve on aded deve kurban edip fukaraya da t ld. Herkes saray nda ve nice a alar çad rlar nda kald lar." Evliya'ya göre, elek Ahmed Pafla'n n Ortaköy, Üsküdar, Eyüp, F nd kl ve Befliktafl'ta olmak üzere 12 yerde yal s vard. Kaya Sultan Yal s bahsine bak n z. elek Ahmed Pafla'n n kabri, 3-A ostos-1994 gecesi define avc lar taraf ndan kaz lm flt r. Hiç üslüman kabrinde define olur mu? ki metre uzunlu undaki flahidelerin devrilmesi an meselesidir. Bu kaz s ras nda toprak alt ndan bir flahide ortaya ç km flt r. Bu, 1229 (1814) de vefat eden, iralay Hac smail As m Pafla'n n babas, Gülfleniyye'den fieyh Ebûbekir Efendi'dir. Kaynak: (E.Çelebi, Z.Dan flman Ter. 2/93.5/212.6/4144) ustafa Fâz l Pafla Sahilhânesî ahariye mevkiinde idi. Rauf Yekta Bey, Esatiz-i elhan B(Na me üstatlar ) adl eserinde diyor ki: "Bahariye nâm verilen sahil, eskiden beri ekabir-i safiyye ittihaz na ra bet ettikleri mevkilerden biri idi. Bahs etti imiz tarihlerde (1845) ise bu ra bet-flimdiki gibi ( ) büsbütün kesilmifl olmayarak oralar oldukça mükellef sahilhanelerle müzeyyen bulunuyor idi ki bunlardan biri de... Pafla-Zâde ustafa Fâz l Bey (Pafla) merhumun uhdesinde idi. Kendisi her sene yaz mevsimi bu sahilhaneye geldi i gibi o yaz (1845) dahi ber mutat yal s na nakl itmifl idi." Kendisi, 1845 yaz nda, henüz bey iken ve 15,5 yafl nda bulundu u s rada, bu yal ya aile efrad ile gelerek, ünlü bestekar Zekâi Dede Efendi'ye bir mevlid okutmufltur. Zekâi Dede Efendi' de o s rada yaln z Efendi olup 20 yafl nda idi. Bu durumda sahilhanenin brahim Pafla'ya ait oldu u ve yazlan o lu ustafa Fâz l Pafla'n n oturdu u söylenebilir. Fâz l Pafla, 1292 (1875) tarihinde Bayezid'deki kona nda avlusuna gömülmüfltür. ustafa Fâz l Pafla Türbesi bahsine bak n z. Kaynak: (Ergun, Türk usikisi Ant. S: ) (Y.Öztuna, Türk usikisi Ans. H.2.K s m S:402) ünzevî K flla üleyman Subafl Camii civar nda ve Koca Yusuf Efendi SÇeflmesi ile Edirnekap ezarl aras nda ve ünzevi K flla Caddesi üzerinde idi. Emir Buhari Camii (Bugün mevcut de ildir) taraf ndan yüründü üne göre, yukar da ad geçen, çeflme s ras nda ve ikisi aras ndaki mesafenin tam ortas nda idi tarihli stanbul fiehir Rehberi'nin 9. paftas nda yeri belirtilmifltir. Bu tarihten evvel harabiyetten, k flla terk edilmifl durumda idi. Bugün mevcut de ildir. Yerinde, Simtel Fabrikas, küçük bir park ve yüksek su kulesi bulunmaktad r. Karfl s na, Ard nç, Kay n ve K flla Aral Sokaklar aç lm flt r. K fllan n, Sultan III. Selim zaman nda yapt r ld san lmaktad r. Niflanc ustafa Pafla Saray vliya Çelebi, Defterdar Niflanc Pafla Saray için, meflhur Esaraylardand r diyor, ve yak n nda Bey-Zâde Çelebi Çeflmesi'nin bulundu unu söylüyor. Çeflme bugün de mevcut olup, Baba Haydar civar nda ve fieyhülislam ustafa Efendi tekkesinin avlu kap s yan ndad r (1647) tarihlidir. Bekir Efendi Çeflmesi bahsine bak n z. Saray n bu civardaki Zahireci Sokakta ve flimdi yerinde bir ilkokulun bulundu u yüksek mahalde bulundu u san lmaktad r. Saray n civar nda ustafa Pafla'n n bir camii vard r. Niflanc lar Camii bahsine bak n z. Niflanc ustafa Pafla Saray, sonradan harap olmufl, y kt r lm fl ve yerine Harem ve selaml kl olarak Hüsrev Pafla Köflkü yap lm flt r. Büyük ahflap iki yap idi. Alt katlar kargirdi. Hüsrev Pafla Türbesi bahsine bak n z. Köflk, Hüsrev Pafla'dan sonra Kabz mal-zâde Said Efendinin mal olmufltur. Said Efendi ustafa Reflid Pafla, Emin li Pafla ve Keçeci-Zâde Euad Pafla'n n yan nda devlet hizmetinde bulunmufl ve 1325 (1907) tarihinde vefat etmifltir. Do umu, 1237 (1822) tarihindedir. Köflk, Said Efendinin vefat ndan sonra o lu ehmed Galib Bey'e intikal etmifltir. Köflke, Kabz mal-zâde Kona da denirdi. Bundan dolay soka a Zahireci ad verilmifltir. Köflkten geriye kalan çam a açl büyük bir bahçedir. Bahçe duvarlar y k lm fl ve bu güzelim yer, bir tarla hali- 359

17 EYÜPSULTAN TAR H Piyerloti Kahvesi ne gelmiflti. Bahçede alt bilezikli kuyu vard r. Bahçe Ç kmaz 'na aç lan merdivenli bir yoldan da bu bahçeye girilirdi. Ç kmaz Sokak karfl s nda Surp Yegiya Ermeni kilisesi bulunmaktad r. Kaynak: (E.Çelebi, Z.Dan flman Ter. 2/93) (Ali R za-ehmed Galib XIII. Asr- Hicride Osmanl Ricali 1/9) Piyer Loti Kahvesi drisköflkü'nde ve Balmumcu Soka ile Karya d Soka n n birleflti i yerdedir. Halic'e bakan hakim bir tepede bulundu undan güzel ve nefis bir manzaras vard r. Kahvenin ve yan ndaki iki katl ahflap binan n ilk sahibi Rabia Kad n oldu undan kahveye, Rabia Kad n veya Kad n kahvehanesi denirdi. Rabia Han m, 1176 (1762) tarihinde vefat etmifltir. Kabri, kahve civar nda, Eyüp'e inen yolun hemen bafl nda ve sa taraftad r. Kitabesi Vahidi-Zâde Kerimesi Rabia Kad n fleklindedir. Babas, Vahidi-Zâde, müderris ehmed Tahir Efendi 1163 (1750) tarihinde vefat etmifltir. Kabri, k z n n yan ndad r. Kahve, Rabia Han m' n babas n n mesle inden dolay Kad Kahvesi ad ile de an l rd. Kahvehane, 1880 tarihlerinde Rag b A a taraf ndan iflletilmekte idi. Ra bb A a, ayn zamanda mahallenin bekçisi idi. Kendisi Rumeli göçmenlerinden olup Piyer Loti'nin gönlünü kazanm fl hofl sohbet bir zat idi. Ra b A a'n n Seyfullah adl bir ç ra vard ki devrinde güzelli i ile ünlü idi. Rag b A a'n n vefat ndan sonra kahve, buna intikal etmifl, ondan Kanbur Halid'e, ondan Yakub'a ve Yakub A a'dan da Hâflim Da deviren'e kald. Hâflim'e geçifli 1926 y llar ndad r. Kahvehane ile yan ndaki binan n 1950 lerdeki sahibi Feshane Fabrikas iflletme md. emekli binbafl S dk Bey idi. Hâflim Da deviren, mülk sahibi ile anlaflam yarak 1955 de Piyar Loti Kahvesi'ni terk etti de kahve, pek harap durumda iken Sabiha Tansu Han m taraf ndan kiralanm fl ve flimdiki flekliyle tamir ettirilerek ayn sene tekrar aç lm flt r. Piyer Loti, bir kaç defa stanbul'a geldi. kinci geliflinde 26 yafl ndayd ve Hasköy'de kiralad evde ilk roman na konu olan Aziyade'yi tan d. Bu evde 1,5 y l oturdu Daha sonraki geliflinde k sa süre kald Divanyolu'ndaki eve ve evin bulundu u soka a onun ad verildi Kendisi 1923 tarihinde öldü. Kaynak: (.Koman, Eyüp Sultan S: 29) ( st. Ans. 10/5453) (.Larus 8/82) Rami ehmed Pafla Saray ami K fllas 'n n bulundu u yerde ve büyük Rami Rehmed Pafla Çiftli i içinde idi. Rami ehmed Pafla, Eyüplü Hasan A a'n n o ludur (1655) tarihinde Eyüp'te do du. Reis kalemine girip ünlü flair Nabi Efendi ile hacca gidip, dönüflünde Reis Kisedan olmufltur (1694) de, Reis'ül-küttab (Hariciye Bakan ) olup 1696 da azl olunmufl ve 1109 (1697) tarihinde ikinci defa Reis'ül-küttab olup, evvelce Sofya'da haz rlanm fl olun sulh antlaflmas n Karlofca'da imza etmifltir flaban nda (Ocak-1703) kubbe niflin olup ramazan nda sadr azam olmufltur. eflhur Edirne Vakas s ras nda bir müddet kendi çiftli inde saklanm fl ve sonra K br s 360

18 SARAY VE YALILAR Rami K fllas n n Subaylar Dairesi ve s r valisi olmufltur C. evvelinde (A os. 1706) azl ile Rodos'a sürdürülmüfltür. art-1707 tarihinde orada vefat etti. Kabri, Rodos'ta, urat Reis mezarl ndad r. fiahidesindeki kitabesi fludur: Hazret-i Seyyid ehmed Rami Pafla kim ide Lütf- Hakla k lar m tâ ka'r rahmetde flinak Eyledi azm-i sarây- ahiret ol nazenin Sadr- divân cinan olsa e er cayi penâh tdi Sultan ustafa merhum cennet âfliyân Sadr- a'zam ân ol Hünkâr- skender sipâh erkadi olsun Hûda'ya revzai dar'ün-naim Ruz-u mahfler câyi olsun sayei arfl- ilâh Zati'yâ hâçâr hüzünle didim târihini Rami Pafla da'im ide sadr- adni cilvegâh 1119 (1707) Rami Pafla, ak ll dirayetli, ilm ü irfan sahibi ve matematik ilminde mahir idi. Divân fiairlerimizdendir. Eyüp'te Niflanc lar'- da bir mektebi vard r. O lu ricalden ustafa Na'il Bey'dir. Rami Pafla'n n vefat ndan sonra bütün mal mirice zabt edilmifltir (1734) tarihinde, imar Kayserili ehmed A a, Rami Pafla çiftli inde, bir kasr- Hümâyun ile bir tak m odalar infla etmifltir. fiah Sultan ve efli ustafa Pafla, kar s n n arzusu üzerine emekli olmufl ve bir müddet bu sarayda oturmufllard. ustafa Pafla 1228 (1813) tarihinde burada vefat ederek fiah Sultan Türbesi'ne gömülmüfltür. Bu türbe bahsine bak n z. Rami K fllas n n cadde üzerindeki kap s Rami K fllas Kumandan Dairesi Sultan III. ustafa'n n tu ral ve L (ay s 1762) tarihli bir hatt hümayununda: "III. ustafa'n n k zlar Hibetullah ve fiah Sultanlar' n müfltereken uhdelerinde olan Gümrükçü ve rami Çiftliklerinin çay r olmad ndan civardaki Emlak-i Hümayun'a ait çay rdan bir k sm n n verilmesi" yaz l d r. (Fermanlar T.T.K. Nefl. Ankara 1985 S: 64 No. 627) Rami Pafla Çiftli i'nin bir k sm üzerine, Sultan II. ahmut devrinde ( ) flimdi görülen k flla yapt r ld Osmanl -Rus harbinde, Sultan II. ahmud karargah n bu k fllada kurmufltu R. evvel (eylül-1828) de "Padiflah Hz. bizzat kendisinde sanca n açarak, Hassa Askerleri ile Rami Çiftli i K fllas 'na" geldi ve "dualarla Sanca fierif k flla hizas ndaki kubbeye dikildi. Eylülün ilk cumas nda, II. ahmud büyük bir ihtiflamla Rami K fllas 'ndan hareket ederek Eyüp Sultan Camiine gelmifl ve cuma namaz n hünkar mahfelinde k ld ktan sonra büyük bir huflu içinde türbeyi ziyaret etmiflti. Namaz s ras nda ikinci imam, Kasideci-Zâde Nuri Efendi hutbe okumufl ve imaml k görevini yapm flt ramazan bayram (art-1829) muayede töreni yine Rami Çiftli i'nde yap ld seferinin 18 (19-A os. 1829) de Ruslar' n Edirne'yi mukavemetsiz iflgali üzerine, stanbul'u korumak amac ile etraf na bir tak m tabyalar yapt r ld. Y ld z, Karl ktepe ve Demirkap tabyalar bunlardan yaln z üçüdür. K flla, kareye yak n dikdörtgen biçimindedir. Çünkü kap s, Rusçuk Yaran Soka taraf nda olup, eski durumundan hiç eser kalmam flt r. Rami K flla Caddesi taraf ndaki mermer, orijinal, kemerli kap s n n üzerindeki kitabe ve tu ra ne yaz kki kaz nm flt r. Cümle kap s n n karfl s ndaki, bat cephesinde de bir tek kap vard r. Bu kap n n yan nda ve cephenin d fl nda kesme tafl kulenin yaln z bir k sm mevcuttur. Bu kuleye Sancak- fierif dikiliyordu. Bu kulenin yan nda, k flla avlusunda, üç bölümden oluflan kubbeli, çok harap k flla hamam mevcuttur. Küçük bir yap olup kurnalar na var nca her taraf sökülmüfltür. Kuzey cephesinde iki kemerli kap vard r. Yap n n hiç bir yerinde kitabe yoktur. Camiinden de eser kalmam flt r. K fllan n dört köflesinde iki katl ve cepheden biraz d fla tafl ml mekanlar mevcuttur. Cümle kap s n n sa taraf ndaki köfle mekan, Hünkar Köflkü imifl, sonradan k flla kumandan na tahsis edilmifl. Di er üç köfle yap lar da subaylara ayr lm flt. K fllan n cepheleri d fltan, tafl payandalarla takviye edil- 361

19 EYÜPSULTAN TAR H y llar aras nda k flla yine tamir edildi ve k flla d fl ndaki hamam onar ld. Bu s rada k flla içindeki hamam infla edildi senesinde f rt na sebebiyle harap olan sancak kulesinin külah yeniden yapt r ld. K flla son olarak 1892 de yeniden onar ld ve zamanla harap olan k flla camii de 1906 senesi esasl bir tamire tabi tutuldu. Kaynak:.Cevdet Tas. Saray No ) (.Cevdet Tas. Askeriye No ) (eclis-i Vâlâ radeleri No ) (Hatt- Hümayun No ) (Dahiliye radeleri No ) (. Cevdet Tas. Evkaf radele-ri No. 1 l- fievval-1324 ve 6-fievval-1324) Rami K fllas n n cadde üzerindeki ko ufllar mistir. Ko ufllar cephe taraf nda olup bunun arkas nda uzun koridorlar vard r. Ortas çok büyük bir avludur. Cümle kap s taraf ndaki cephesi 390, iki yan cephesi ise 325 ebad ndad r. Harabiyetinden dolay 1970'li y llarda terk edildi. K flla içindeki cami 1319 (1901) tarihinde padiflah iradesiyle tamir edilmifltir. Kaynak: (Hadika 1/225) (Uzunçarfl l, Osm. Tarihi 4/ ) (H z r lyas A a, Enderunun Tarihi, C. Karya Ter. S: 315) (. Erdo an, imar Kayserili ehmed A a S: 40) (Si. osm. 2/367-68) (Ayvansaray, Vefayât, Hz.F. Derin. S: 72) (Daniflmend, Kronoloji 3/ ) ( s. Ans. 9/623) (Z. Çelikkol, Rodos'taki Türk Eserleri S: 47-48) (Z. fiakir, Haliç ve Eyüp Sultan S: 53) (Ata Tarihi III. 112) (Osm. Arfl. Evkaf dareleri Katalogu 1/210) Arfliv Belgelerine göre Rami K fllas flla, Yeniçeri Oca 'n n kald r lmas ndan hemen sonra K tarihleri aras nda Asakir-i ansure-i uhammediye için infla ettirilmifltir. Bu s rada bir askeri hastahane, askeri un de irmeni ve f r n, bir cami ve k flla d fl nda bir de hamam yapt r lm flt r. nflaat n tamamlanmas ile beraber, fiair Keçeci-Zâde zzet olla, k fllan n dört kap s üzerine konmak üzere, dört ayr kitabe haz rlanm flt r. Fakat bugün hiç bir kitabe mevcut de ildir. 17-Sefer-1245 (18-A ostos-1829) tarihli bir belgeye göre, k fllan n harap olan döfleme ve kap lar n n onar m na bafllanm flsa da 1246 Ramazan nda (fiubat-1831) vefat edip Haydarpafla ezarl na gömülen Kethüda Kâtibi Yekte es- Seyyid ehmed Efendi'nin vefat ile yar m kalm fl, fakat yerine getirilen Kâtip Osman Efendi taraf ndan bütün ifller 15-Zilkade (27-Nisan-1831) tarihinde tamamlanm flt r. Rami K fllas Hamam Rûznâmeye Göre Rami Çiftli i 12-Zilkade (2-Temmuz-1792) pazartesi günü Padiflah III. Selim, Rami Çiftli ine teflrif etmifl ve tüfekciyan kullar na testiye kurflun, kemankefllere de ok att r p temafla etmifl ve sonra musiki fas llar yap lm fl, yemekler yenmifl ve Topkap Saray 'na dönülmüfltür. 13- Zilkade-1207 (22-Haziran-1793) tarihinde-ihriflah Valide Sultan bir kaç araba ile Rami Çiftli ine gelmeleriyle Sultan III. Selim dahi arkas ndan tebdilen teflrif etmiflti. 11- Rebbiülevvel-1208 (17-Ekim-1793) Tarihinde, Sultan Selim havan n so uk olmas sebebiyle maiyyeti ile beraber kürklere bürünmüfl vaziyette Rami Çiftli ine ve çiftlik d fl ndaki köflke gelmifltir. Burada yap lan tüfek ve ok at fllar n seyretmifl ve yap lan pehlivan gürefllerini izlemifl ve sonra musiki fas llar n dinledikten sonra çiftlik içindeki HAVUZ KASRI'na giderek vakit namaz n eda etmifl ve daha sonra da yemekler yenmiflti. Buradan ayr lan Padiflah, Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret etmifl, camide ikindi namaz n k lm fl ve Eyüp skelesi'nden filikaya binerek Topkap Saray 'na dönmüfltü. 18- Zilkade-1208 (17-Haziran-1794) tarihinde, ihriflah Valide Sultan, Eyüp skelesi'nden binifl tak mlar yla Rami Çiftli i haricindeki kasra gelmifl, kurflun ve ok att r p, pehlivan gürefltirdikten sonra çiftlik içinde, havuz bafl nda kasra gitmiflti. Burada yemekler yenmifl ve vakit namaz k l nd ktan sonra saray n dönmüfltü. Kaynak: (III. Selim'in S r Kâtibi Ahmed Efendi Rûznâmesi, Haz.V. Sema Ar kan T.T.K. Yay 1993 S: ) Rukiye Sultan Yal s yüp sahilindeki bu yal n n yeri kesin olarak belli Ede ildir. Daha sonra baflka bir isim alm fl olabilir. "Evail-i Ra (1698 Eylül'ü bafllan) "Tarihli bir yaz ya göre, Rukiye Sultan' n vefat yla Saray- Hümâyun'a intikal etmifl bulunan yal, bu tarihte fieyhülislam "Feyzullah Efendi'ye hibe ve temlik edilmifltir. Rukiye Sultan, IV. urad' n k z d r.1074 (1663) tarihinde elek (fieytan) brahim Pafla ile evlendirildi. Pafla, Bafldefterandar ve Serdar olmufltur. Budin fiehri'nin düflman eline geçmesini önleyemedi i için 1097 muharreminin beflinde (Aral k-1685) idam edildi. Kabri, Edirne'de Sar ca Pafla Camii haziresindedir. Vefat nda yafl 9O' geçmifl bulunuyordu. "Akran nadir, sehi, ferasetli, misalsiz olup (Harpte) hile ve hüdas na ak l eriflmez idi. Ortaköy'de Defterdar Burnu escidi ve yan ndaki saray n ilk banisidir. 362

20 SARAY VE YALILAR Eyüp skelesi ile Bostan skelesi aras ndaki yal lar (1910) Himmet Zade Zaviyesi'ni dahi yapt. Kardefli Koca smail Pafla'd r." Divrikli olan brahim Pafla'n n vefat üzerine dul kalan Rukiye Sultan, on sene sonra, 1107 (1695) de vefat etti. Kabri, Sultan Ahmed Camii türbesindedir. Bu yal da ölmüfltür. Kendisine yal temlik edilen fieyhülislam Feyzullah Efendi 1115 (1703) tarihinde Edirne'de öldürüldü, cesedi Tunca Nehri'ne at ld. Fakat, hemen sonra buradan al narak Edirne'de, Tavukçular Han 'ndan, Talat Pafla Caddesi üzerindeki Sitte Sultan Camiine giden soka n sol taraf ndaki Abdülkerim Efendi (ölm. 1495) ektebi, avlusuna defn edildi. Yaz s z flahidesi mevcuttur. ektep ise arsa halindedir. Yal, Feyzullah Efendi'den sonra intikal etmifl olmal d r. Kaynak: (Gezi notlan) (G. oransay, Osmanl Dev. Kim kimdi S: 257)(A. Atunsu, osm. fieyhülislamlar S: 98) (üstakimzade, Devhat'ül-meflayih S: 74) (A. Refik, 12. As rda stanbul Hayat S: 17) (Ç. Uluçay, Padiflahlar n Kad nlar S: 56) (Daniflmend, Kronoloji 3/ ) (Si. Osm. 1/109) (Hadika / ) Sadr azam Ali Pafla Saray vliya Çelebi, Eyüp Sultan Semti'ni anlat rken E"Saraylar n n en meflhuru Ali Pafla Saray 'd r ki imar Sinan yap s d r/'diyor. Tezkiret'ül-ebniye'de "Eyyübi Ensâride Ali Pafla Saray " diye kay tl d r. Bu saray n, Ali Pafla Camii civar nda, Kuru Kavak Caddesi (fiimdi Halit Pafla Caddesi) ile Vezi Tekkesi Caddesi aras ndaki fiifa Tepesi'nde bulundu u tahmin edilmektedir. Tepenin yolu üzerinde ve fiifa yokuflunda kitabesiz bir çeflme vard r. Daha ileride baz tonos bakiyeleri elan mevcuttur. Tepenin manzaras nefistir. Ali Pafla escidi ve ustafa Çelebi bin brahim Pafla Türbesi bahislerine bak n z. Kaynak: (E. Çelebi, Z. Dan flman Ter. 2/98) (. eriç, imar Sinan' n Hayat. S:121) (A. Kuran,. Sinan S: 381) Safâyi ustafa Efendi Yal s al, Yavedud Camii ile eski Defterdar skelesi aras nda Yidi. Safâyi Efendi Bab- âli'de yetiflmifl ve Elmas ehmed Pafla'ya Defter emini olmufltu. Sonra baz memuriyetlerde bulunduktan sonra Defterdar- fiikk- Sâni oldu ve 1137 cemaziyelâhirinde (fiubat-1725) vefat etti. Kendisinin "Nuhbet'ül âsâr min fevâid'il- efl'âr" ad n verdi i bir tezkeresi vard r ki tarihleri aras nda yaflayan 475 flairin öz geçmiflini havidir. O lu es-seyyid Nureddin Efendi, Sultan III. ustafa asr nda vefat etti. Di er o lu Abdurrahman Efendi, müderris, Kudüs Payesi ile Edirne kad s olup 1152 (1739) de öldü. Kabri Edirnekap s ezarl 'nda olup tafl mevcuttur. Evlad ndan Seyyid ehmed Said Efendi, hacegandan olarak Valide Sultan Camii kâtibi oldu ve 1189 (1775) de vefat etti. Kabri, Aksaray Camii haziresindedir. Tafl mevcuttur. Kaynak: (Si. Osm. 3/ ) (Koçu, st. Ans. 6/

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

RESTORASYON ÇALIŞMALARI

RESTORASYON ÇALIŞMALARI VAKIFLAR İSTANBUL I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI RESTORASYON ÇALIŞMALARI (01.01.2011 Tarihi İtibari ile) restorasy n 175 restorasy n 175 RESTORASYONU TAMAMLANAN ESERLER (2004-2010) S.NO İLİ İLÇESİ TAŞINMAZ

Detaylı

İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU S.T.C. İ.G HACI HALİL PAŞA

İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU S.T.C. İ.G HACI HALİL PAŞA Buradaki bilgilerde eksiklikler vardır. Yardımseverlerimiz tarih sırasında yazılmaya çalışılmıştır. Sökeli ha İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU 1808 1839 yıllan arasında, otuzbiryıl saltanatta kalan otuzuncu

Detaylı

EYÜPSULTAN ÇEfiMELER. Abdülkadir Efendi Çeflmesi. Alaca Çeflme. Alemdar Mustafa Pafla Çeflmesi

EYÜPSULTAN ÇEfiMELER. Abdülkadir Efendi Çeflmesi. Alaca Çeflme. Alemdar Mustafa Pafla Çeflmesi Çeflmeler EYÜPSULTAN ÇEfiELER Abdülkadir Efendi Çeflmesi çakç Eyüp Soka üzerinde Dü meciler ektebi B Soka ile Kitapç Kas m Soka aras nda ve Soka n orta yerinde idi. Bugün yaln z sa duvar mevcuttur. ki

Detaylı

Abdullah Pafla Aile Sofas

Abdullah Pafla Aile Sofas Türbeler EYÜPSULTAN TÜRBELER Abdullah Pafla Aile Sofas yüp Sultan Camii flad rvan avlusu ile Silahdar A a ECadde aras nda ve Çifte Gelenler Türbesi'nin sa taraf ndad r. Cadde üzerindeki avlu duvar y kt

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR 840 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR MEZARLIKLAR 841 ALİYENLER MEZARLIĞI Karatay İlçesi, Yanık Camii Esiri Mehmet Sokakta yer almaktadır. 06.01.1989-370 Mezarlığa

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

EYUPSULTAN SEMPOZYUMU

EYUPSULTAN SEMPOZYUMU EYÜPSULTAN SEMPOZYUMU V TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE SANATIYLA EYUPSULTAN SEMPOZYUMU V TEBLİGLER EYÜP BELEDİYESİ KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜGÜ TEL: (0.212) 563 16 65-616 00 98 FAX: (0.212) 616 00 78 e.mail: kultur@eyup-bld.gov.

Detaylı

mekan YÜK. MİMAR BEYZA ŞENER Mekteb-i Tıbbiye-i SONBAHAR 2013 SAYI: 301 Bakıp da görmediklerimiz, görüp de bilmediklerimiz

mekan YÜK. MİMAR BEYZA ŞENER Mekteb-i Tıbbiye-i SONBAHAR 2013 SAYI: 301 Bakıp da görmediklerimiz, görüp de bilmediklerimiz mekan SONBAHAR 2013 SAYI: 301 16 17 YÜK. MİMAR BEYZA ŞENER Mekteb-i Tıbbiye-i Bakıp da görmediklerimiz, görüp de bilmediklerimiz Foto raf: Kamil Y lmaz GÜN BATIMINA YAKIN KADIKÖY DEN VAPURLA KARŞIYA GEÇERKEN

Detaylı

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA-

EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- EYÜP SULTAN HAKKINDA B R B BL YOGRAFYA DENEMES -ARAPÇA VE OSMANLICA- Prof. Dr. Ahmet Turan ARSLAN 1949 Y l nda S vas ta do du. 1971 de stanbul mam-hatap Okulu ndan, 1975 te stanbul Yüksek slam Enstitüsü

Detaylı

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin /

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / 50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU 1319 EMLAK VERG S U 173 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 43/4 Geçici Muafl klar Geçici Muafl klar Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci maddesiyle de iflen Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci

Detaylı

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n

İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI. restorasy n A Ç I L I Ş L A R A Ç I L I Ş L A R A PERTEVNİYAL VALİDE SULTAN CAMİİ İBADETE AÇILDI İstanbul-Aksaray daki meydanı süsleyen, eklektik üslubun en güzel örneklerinden birini oluşturan Pertevniyal Valide

Detaylı

3. İnşaat Mühendisliği eğitimi : İnşaat mühendisliği veya genelde mühendislik eğitimi için başlangıç noktası olarak 1747 yılı kabul edilmektedir.

3. İnşaat Mühendisliği eğitimi : İnşaat mühendisliği veya genelde mühendislik eğitimi için başlangıç noktası olarak 1747 yılı kabul edilmektedir. 3. İnşaat Mühendisliği eğitimi : İnşaat mühendisliği veya genelde mühendislik eğitimi için başlangıç noktası olarak 1747 yılı kabul edilmektedir. Bu tarihte Fransa da mühendis Jean Rodolphe Perronet e

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

RÖLÖVE RAPORU I. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ

RÖLÖVE RAPORU I. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ RÖLÖVE RAPORU I. YAPI KİMLİK BİLGİLERİ Adı : Süleymaniye de konut yapısı İl : İstanbul İlçe : Eminönü Mahalle : Yavuz Sinan Mahallesi Pafta : 107 Ada : 562 Parsel : 17 Dönemi : 19. yy Yapım Sistemi : Yığma

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

Yer Esnaf/Dükkan İsim Nefer Aded Arşiv İsmi

Yer Esnaf/Dükkan İsim Nefer Aded Arşiv İsmi Yer Esnaf/Dükkan İsim Nefer Aded Arşiv İsmi Sayf a No Koskada Kızıltaş mahallesi Mehmed şeriki Ali A.DV.d 827 s.4-5 Aksaray da Camcılar Câmii Halil Kalfa ve şakirdi 3 nefer A.DV.d 827 s.4-5 Hüsrev Paşa

Detaylı

Edebiyat tarihimize haklı olarak damgasını vuran bu şaheser aynı zamanda benimde okumayı sevmeme vesile olmuştur.

Edebiyat tarihimize haklı olarak damgasını vuran bu şaheser aynı zamanda benimde okumayı sevmeme vesile olmuştur. İbrahim Efendi Konağından Saçlı Abdülkadir Haziresine Eyüpsultan da tarihin tozlu sayfaları arasında gezintiye devam ediyoruz. Bugünkü durağımız Saçlı Abdülkadir Efendi mescidi haziresi Saçlı Abdülkadir

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

J. MELLAART ÇATALHÖYÜK Ü BULUNCA, TARİH DEĞİŞTİ

J. MELLAART ÇATALHÖYÜK Ü BULUNCA, TARİH DEĞİŞTİ J. MELLAART ÇATALHÖYÜK Ü BULUNCA, TARİH DEĞİŞTİ J. Mellaart, M.Ö. 7000 e uzanan Çatalhöyük ü 1958 de keşfetti. Çatalhöyük, tarım yapılan ilk köylerden biri olduğu için dünya tarihi yeniden yazıldı. James

Detaylı

T.C. V 'V * / ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTALYA. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü

T.C. V 'V * / ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTALYA. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü X T.C. V 'V * / ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTALYA İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü 1 3? Sayı : 90852262-301.03- Konu: Kepez 2380 ada 3 parsel UİP. &/12/2014 BAŞKANLIK MAKAMINA

Detaylı

DR. RIFAT OSMAN BEY DEN ED RNE MERKEZ ASKER HASTANES NE A T ÖNEML K BELGE

DR. RIFAT OSMAN BEY DEN ED RNE MERKEZ ASKER HASTANES NE A T ÖNEML K BELGE 03. Ratıp Kazancıgil- E.#989E16 25/1/12 14:36 Page 23 DR. RIFAT OSMAN BEY DEN ED RNE MERKEZ ASKER HASTANES NE A T ÖNEML K BELGE Dr. Ratip KAZANCIG L* SUMMARY Two Important Documents for the Edirne Central

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m)

Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı. Murat dağı (2312m) Murat Dağı-Uşak (2312m) (03-04 Ekim 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Uşak Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü nün (UDOSK) düzenlediği Murat Dağı etkinliğine katılmak üzere Pınar Doğan ile birlikte

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

YÂ VEDÛD, EYÜP SULTAN LÇES N N YOK ED LEN TAR H B R MAHALLES N N DÜNÜ VE BUGÜNÜ

YÂ VEDÛD, EYÜP SULTAN LÇES N N YOK ED LEN TAR H B R MAHALLES N N DÜNÜ VE BUGÜNÜ YÂ VEDÛD, EYÜP SULTAN LÇES N N YOK ED LEN TAR H B R MAHALLES N N DÜNÜ VE BUGÜNÜ Süleyman Faruk GÖNCÜO LU stanbul Üniversitesi Türkiyat Araflt. Enst, Türk Sanat Ana Bilim Dal, Araflt rma Görevlisi. 1972

Detaylı

ANIT PARK SİTESİ FAALİYET RAPORU

ANIT PARK SİTESİ FAALİYET RAPORU 1. GİRİŞ : İzmir ili, Bayraklı İlçesi, Yamanlar Mah. 7355. Sk. No: 203 adresinde bulunan ve Bayraklı Tapu Sicil Müdürlüğüne kayıtlı taşınmazlar üzerine inşa edilen 8 Blok ve 288 Bağımsız Bölümden ibaret,

Detaylı

Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti?

Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti? Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti? Bütün Dünya da yazmaya bafllad m ilk y llarda, Kraliçe Marie Antoinette in, Frans z Devrimi s ras nda, Ekmek

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik =

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik = DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Bir k rtasiyede 35 tane hikâye kitab, 61 tane masal kitab vard r. K rtasiyedeki hikâye ve masal kitaplar toplam kaç tanedir? Bu problemin çözümünü inceleyelim: 35 tane hikâye,

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 BAKİ SARISAKAL SELANİK Selanik 26 Mayıs: Selanik Limanında Padişahın Gelişini Bekleyen Selanik Valisi İbrahim Bey ve Hükümet Erkânı Selanik Limanında Padişahı Bekleyen

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

Ümmü Kühhâ. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 09:26

Ümmü Kühhâ. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 09:26 Ümmü Kühhâ radıyallahu anhâ hakkında ferâiz âyetleri nâzil olan bir hanım sahâbî... Cahiliye devrinin kötü âdetlerinden birinin ortadan kalkmasını sebeb olan bir bahtiyar... Mirastan, hanım ve kızlara

Detaylı

DEFTERDAR NAZLI MAHMUD CÂM N N M NARES NDEK KAYBOLAN HOKKA VE KALEM

DEFTERDAR NAZLI MAHMUD CÂM N N M NARES NDEK KAYBOLAN HOKKA VE KALEM T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A DEFTERDAR NAZLI MAHMUD CÂM N N M NARES NDEK KAYBOLAN HOKKA VE KALEM Z Prof. h.c. M. U ur DERMAN 1935 de Band rma da do du. Haydarpafla Lisesi nden sonra stanbul

Detaylı

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir.

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Beykoz I. Bölge, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 30.12.2014

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

EYUPSULTAN SEMPOZYUMU

EYUPSULTAN SEMPOZYUMU ~ ı, l ~~i Y Ü P S U L T A N S E M PO Z YU M U I I I 1 ı- TARİHİ, KÜLTÜRÜ VE SANATIYLA EYUPSULTAN SEMPOZYUMU III TERLiGLER EYÜP BELEDİYESİ KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜGÜ Tel: (0212) 563 16 65-616 00 98 Fax:

Detaylı

Cami Yalanlar na Yan t (IV)

Cami Yalanlar na Yan t (IV) SAKLI TAR H Sinan Meydan Cami Yalanlar na Yan t (IV) Menderes in Y kt rd Camiler ve Mescitler Araflt rmalar m sonunda Menderes zaman nda sadece stanbul da 54 caminin yol açma ve de iflik imar faaliyetleri

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

EYÜP VAKIF AB DELER NDEN TÜRK VAKIF HAT SANATLARI MÜZES NE GET R LEN ESERLER

EYÜP VAKIF AB DELER NDEN TÜRK VAKIF HAT SANATLARI MÜZES NE GET R LEN ESERLER T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A EYÜP VAKIF AB DELER NDEN TÜRK VAKIF HAT SANATLARI MÜZES NE GET R LEN ESERLER Dr. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER stanbul Süleymaniye de do du. stanbul Üniversitesi Edebiyat

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

EYÜP/fiEYH MURAD EFEND TEKKES AVLU KAPISI, ÇEfiME VE fiadirvan REST TÜSYONU

EYÜP/fiEYH MURAD EFEND TEKKES AVLU KAPISI, ÇEfiME VE fiadirvan REST TÜSYONU T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A EYÜP/fiEYH MURAD EFEND TEKKES AVLU KAPISI, ÇEfiME VE fiadirvan REST TÜSYONU Z Dr. Yük. Mimar AYTEN ERDEM Dr. Ayten Erdem, 1956. Y ld z Teknik Üniversitesi Restorasyon

Detaylı

Belgeselcinin Gözüyle

Belgeselcinin Gözüyle Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Yap m 99 y l süren bir kartal yuvas shak Pafla Saray shak Pafla Saray, XVIII. Yüzy l sonlar ndaki Osmanl üslubunu yans tan ve mparatorlu unun do usu için Topkap Saray kadar

Detaylı

4-5-6-7 KASIM 2010. 1.Gün ( 4 Kasım 2010 Perşembe)

4-5-6-7 KASIM 2010. 1.Gün ( 4 Kasım 2010 Perşembe) 4-5-6-7 KASIM 2010 37.Dönem 2.Bölgelerarası Toplantısı Adana Eczacı Odasının ev sahipliğinde Adana Hilton SA Otelinde gerçekleştirildi. 4 Kasım 2010 tarihinde Oda Başkanımız Ecz. Burhanettin BULUT un açılış

Detaylı

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Tur Danışmanımız: Doç. Dr. Deniz Esemenli, Sanat Tarihçisi Buluşma Noktası: Üsküdar Meydanı, III. Ahmet Çeşmesi önü Tur başlama saati: 09.00 Gezimizin

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

EYÜP/KUYUBAfiI, EM N BABA TEKKES RESTORASYON DE ERLEND RMES

EYÜP/KUYUBAfiI, EM N BABA TEKKES RESTORASYON DE ERLEND RMES T A R H K Ü L T Ü R Ü V E S A N A T I Y L A EYÜP/KUYUBAfiI, EM N BABA TEKKES RESTORASYON DE ERLEND RMES Z Dr. Yük. Mimar AYTEN ERDEM 1956 da do du. Y ld z Teknik Üniversitesi Restorasyon Anabilim Dal Araflt

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

6. Uluslarası DAN Dalıcılar Günü

6. Uluslarası DAN Dalıcılar Günü 6. Uluslarası DAN Dalıcılar Günü 19 Eylül 2010 İstanbul, Türkiye Uluslarası Dalış Araştırmalarındaki Gelişmeler: DAN ın Rolü DAN Europe tarafından, sportif dalış güvenliği için düzenlenen bir organizasyondur.

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

A " Cami Yalanlar na Yan t (III) Atatürk ün yapt rd camiler

A  Cami Yalanlar na Yan t (III) Atatürk ün yapt rd camiler SAKLI TAR H Sinan Meydan Cami Yalanlar na Yan t (III) Atatürk ün yapt rd camiler A " tatürk'ün camileri kapattırdığı" iddialarının yalan olduğunu kanıtlayan çok önemli bazı belgeler var elimizde... Bu

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 06.06.2016 KARAR NO: 104 Belediyemiz 2015 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

ATATÜRK ÜN SOYKÜTÜĞÜ ATATÜRK ÜN BABA SOYU: KIZIL OĞUZ YAHUT KOCACIK YÖRÜKLERİ. ATATÜRK ÜN ANNE SOYU: KONYARLAR.

ATATÜRK ÜN SOYKÜTÜĞÜ ATATÜRK ÜN BABA SOYU: KIZIL OĞUZ YAHUT KOCACIK YÖRÜKLERİ. ATATÜRK ÜN ANNE SOYU: KONYARLAR. ATATÜRK ÜN SOYKÜTÜĞÜ ATATÜRK ÜN BABA SOYU: KIZIL OĞUZ YAHUT KOCACIK YÖRÜKLERİ. Atatürk ün hem baba, hem de anne tarafından soyu Rumeli nin fethinden sonra buraların Türkleştirilmesi için Anadolu dan getirilerek

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç Faizsiz Kazanç OSMAN ÖZÇAY 1963 y l nda Trabzon un Çaykara ilçesinde do du. lk ve orta tahsilini a abeyi ile beraber Gerede de tamamlad. 1980 y l nda girdi i Erzurum Yüksek slam Enstitüsü nde iki y l kadar

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ

MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ MİMARİ RESTORASYON ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM GEZİSİ Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı olarak 01 Kasım 2013 Cuma günü Koruma Kuramı ve Geleneksel Yapı Bilgisi I dersleri kapsamında

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

HİCRETTEN EVVEL OLAN OLAYLAR. -6212 :Hz.Âdem in Yaratılışı. -3974: Hz.Nuh Tufanı. -3548:Mısır ın ilk İmarı,oluşumu. -2570:Hz.İbrahim in Doğumu.

HİCRETTEN EVVEL OLAN OLAYLAR. -6212 :Hz.Âdem in Yaratılışı. -3974: Hz.Nuh Tufanı. -3548:Mısır ın ilk İmarı,oluşumu. -2570:Hz.İbrahim in Doğumu. BAZI MEŞHUR OLAYLAR HİCRETTEN EVVEL OLAN OLAYLAR -6212 :Hz.Âdem in Yaratılışı. -3974: Hz.Nuh Tufanı. -3548:Mısır ın ilk İmarı,oluşumu. -2570:Hz.İbrahim in Doğumu. -2470:Hz.İsmail in Sünnet Edilmesi. -2317:Hz.Yakub

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Eminönü. 247 Milyon YTL. (İkiyüz Kırk Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Eminönü. 247 Milyon YTL. (İkiyüz Kırk Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Eminönü Toplam Yatırım 247 Milyon YTL (İkiyüz Kırk Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI 1. OSMANLI SARAYLARININ TARİHİ GELİŞİMİ... 7 2. İSTANBUL DAKİ SARAYLAR... 8 2.1. Eski Saray... 8 2.2.

Detaylı

SELANİK HORTACI CAMİSİ

SELANİK HORTACI CAMİSİ SELANİK HORTACI CAMİSİ BAKİ SARISAKAL SELANİK HORTACI CAMİSİ Portakapı Mahallesinde günümüzde Egnatia Caddesinin üzerinde Erken dördüncü yüzyılda inşa edilmiştir. İlk başta bir pagan tapınak ya da türbe

Detaylı

AHMET ARSLAN OSMANLI DEVLETİ NİN PADİŞAHLARI ALBÜMÜ

AHMET ARSLAN OSMANLI DEVLETİ NİN PADİŞAHLARI ALBÜMÜ AHMET ARSLAN OSMANLI DEVLETİ NİN PADİŞAHLARI ALBÜMÜ ONLAR Nerde kaldı o çağlar ki Analar kurt doğururdu, Hilkat insan çamurunu Destanlarla yoğururdu? Yurda, baş dedikleri bir Ağır adakla geldiler. Ve

Detaylı

İstanbul'da trafiğe kapalı yolları ve alternatifleri

İstanbul'da trafiğe kapalı yolları ve alternatifleri On5yirmi5.com İstanbul'da trafiğe kapalı yolları ve alternatifleri 37. Vodafone İstanbul Maratonu nedeniyle İstanbul'da bir çok yol kapalı. peki bu kapalı yolların alternatifleri neler.... Yayın Tarihi

Detaylı

10 kütüphane ile 200 bin kitap daha kazandırmayı programladık.

10 kütüphane ile 200 bin kitap daha kazandırmayı programladık. 135 BİN TON ATIK ASFALTI GERİ KAZANDIK!ilçelerimize HEDEF YILDA 550 BİN TON! Şeker Otobüs ile kültür-sanat etkinliklerimizi taşıdık. İstanbul un ana arterleri yollarına 14 milyon 611 bin 317 ton asfalt

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 17.02/501 Toplantı Tarihi ve No :28/09/2015-128 Karar Tarihi

Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 17.02/501 Toplantı Tarihi ve No :28/09/2015-128 Karar Tarihi Kültür ve Turizm Bakanlığından: ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR 17.02/501 Toplantı Tarihi ve No :28/09/2015-128 TOPLANTI YERİ Karar Tarihi ve No :28/09/2015-2591 ÇANAKKALE 8927/1-1

Detaylı