Peritendinöz yap fl kl klar n önlenmesinde perikondrium otogreftinin kullan m : Tavflanlarda deneysel çal flma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Peritendinöz yap fl kl klar n önlenmesinde perikondrium otogreftinin kullan m : Tavflanlarda deneysel çal flma"

Transkript

1 DENEYSEL ÇALIfiMA Acta Orthop Traumatol Turc 2012;46(3): künyeli yaz n n Türkçe çevirisi Peritendinöz yap fl kl klar n önlenmesinde perikondrium otogreftinin kullan m : Tavflanlarda deneysel çal flma Saime IRKÖREN 1, Cenk DEM RDÖVER 2, Bekir Zafer AKAD 3, Zeynep AYTU 4, Elif YILMAZ 5, Yücel ÖZTAN 6 1 Adnan Menderes Üniversitesi T p Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dal, Ayd n; 2 Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dal, zmir; 3 Özel Neon Hastanesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Klini i, Erzincan; 4 fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Cerrahi Klini i stanbul; 5 Siirt Devlet Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Klini i, Siirt; 6 Atatürk E itim ve Araflt rma Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Klini i, zmir Amaç: Çal flmam zda, perikondrium greftinin tendon onar m sonras yap fl kl klar önlemedeki etkinli ini de erlendirmeyi amaçlad k. Çal flma plan : Bu çal flmada 8 erkek, beyaz Yeni Zelanda tavflan kullan ld. Her bir tavflan n sol Aflil tendonu deney grubunu, sa Aflil tendonu ise kontrol grubunu oluflturdu. Deney grubunda kullan lan perikondrium greftleri ise tavflanlar n sa kulaklar ndan elde edildi. Tavflanlar n her iki Aflil tendonlar kesilip onar ld. Onar m sonras, sol Aflil tendonu onar m sahas perikondrium grefti ile sar ld. Alt nc haftan n sonunda hayvanlar sakrifiye edilerek tendonlar makroskopik ve histopatolojik olarak incelendi. Bulgular: Perikondrium grefti sar lan tendon onar m sahas nda makroskopik ve histopatolojik olarak kontrol grubu ile karfl laflt r ld nda daha az yap fl kl k gözlendi. Ç kar mlar: Perikondrium grefti onar lan tendonu izole ederek iyileflme sürecinde nedbe oluflumunu ve olas yap fl kl klar azaltabilir. Anahtar sözcükler: Perikondrium; tavflan; tendon yap fl kl. Fleksör tendon yaralanmalar sonras nda uygun cerrahi onar m uygulansa bile komplikasyonlar s kl kla görülebilmektedir. Cerrahi teknik ve rehabilitasyon programlar ndaki geliflmelere ra men, tendon ve tendon k l f aras nda geliflen yap fl kl klar tendon onar m sonras geliflen en yayg n komplikasyon olarak karfl m - za ç kar. Tendon yaralanmas ve bunun sonucunda geliflen inflamatuar cevap, cerrahi travma ve yabanc cisim reaksiyonu tendon yap fl kl n n oluflumunda olas etkenlerdir. Tendon iyileflmesi ekstrinsik ve intrinsik süreçlerin kombinasyonlar ile gerçekleflir. Önceleri, ekstrinsik tendon iyileflme sürecinde yaralanma sahas - na prekürsör hücrelerin kemotaksisi sebebiyle peritendinöz yap fl kl klar n iyileflme sürecine katk da bulundu u düflünülürdü. [1,2] Bununla birlikte, günümüzde, tendon iyileflmesin d flar dan yeterli sitokin ve büyüme faktörlerinin deste i ile birlikte tendon k l f ndaki tenositlerin aktiviteleri sayesinde oluflan intrinsik süreçle Yaz flma adresi: Dr. Saime Irkören. Adnan Menderes Üniversitesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dal, Merkez, Ayd n. Tel: e-posta: Baflvuru tarihi: Kabul tarihi: Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derne i Bu yaz n n çevrimiçi ngilizce versiyonu adresinde doi: /aott Karekod (Quick Response Code):

2 Irkören ve ark. Peritendinöz yap fl kl klar n önlenmesinde perikondrium otogreftinin kullan m 209 gerçekleflebildi i ve peritendinöz yap fl kl k oluflumu gözlenmeden de tendon iyileflmesinin kusursuz olaca bilinmektedir. [3,4] Modern rehabilitasyon programlar - n n ve ince cerrahi tekniklerin kullan lmas ve tendon iyileflmesinin daha iyi anlafl labilmesine ra men; k l f içindeki tendon onar m sonras sonuçlar n ne olaca büyük oranda önceden tahmin edilemez. Bundan dolay, yap fl kl k oluflumunu önlemek için farmakolojik modülatörler, tendon ve çevre dokular aras na yerlefltirilen mekanik bariyerler gibi birçok tedavi yöntemi araflt r lm flt r. [5-13] Alüminyum k l flar, polietilen membranlar, selofan, Sterispon sarma, çelik tel veya silikon kaplama, amniyon membranlar, kitosan membran, silikon kauçuk zarflar, politetrafloroetilen cerrahi membranlar, Seprafilm, hidrojel yap flt r c, kondroitin sülfat kapl polihidroksietil metakrilat membran ve otojen ven greftleri gibi biyolojik ya da sentetik olabilen mekanik bariyerler daha önceki çal flmalarda kullan lm flt r. [14-20] deal bariyer kolay uygulanan, biyouyumlu, tendon hareketine izin veren, y n oluflturmayan, ucuz, tendon iyileflmesi süresince yeterli sürede ortamda kalabilen özellikte olmal d r. Birçok bariyer materyali bafllang çta umut verici olarak görülmesine karfl n hiçbiri rutin klinik kullan ma girememifltir. Deneysel çal flmam zda tendon k l f ve perikondriumun benzer mezenkimal kökeni sebebiyle, çevre dokulardan fibröz yap fl kl önlemek için tendon onar m sahas na perikondrium otogrefti sar labilece ini düflündük. Bu çal flman n amac, tendon yaralanmalar sonras yap fl kl önlemede perikondrium otogreftinin etkinli ini de erlendirmekti. Gereç ve yöntem Deney için zmir Atatürk E itim ve Araflt rma Hastanesi nin etik komite onay al nd ktan sonra a rl klar 2.4 ila 2.7 kg aras nda de iflen 8 erkek, beyaz yeni Zelanda tavflan al nd ve 2 gün boyunca karantinaya al nd. Tavflanlar 12:12 gündüz-gece döngüsünde, yeterli su ve g dalar eklenerek, deney laboratuvar ndaki uygun kafeslere yerlefltirildi. Tavflanlar n anestezisi için 20 mg/kg ketamin hidroklorid intramüsküler ve %1 lidokain ampul intrakutanöz yoldan uyguland. Operasyon sahas t raflland ve povidon iyot ile boyand. Cerrahi operasyon öncesi profilaktik amaçla sefazolin sodyum (0.1 mg/kg) ampulün intramüsküler enjeksiyonu yap ld. Her tavflan n sa ve sol krural Aflil tendonlar ve perikondrium greftinin al nmas için ise sa kulaklar kullan ld. Hayvanlara uygun pozisyon verilerek diz eklemleri fleksiyona getirildi. Uygun steril cerrahi flartlar sa land ktan sonra her iki bacak posterioruna 2 cm uzunlu unda cilt insizyonu yap ld. Cilt ve subkutan doku diseksiyonu yap larak her iki tarafta Aflil tendonlar görüldü, tam kat transvers uzan ml tendon kesileri yap ld. Bu ifllem için 11 numaral bisturi kullan ld ve tendon kesileri tendonun distal insersiyosunun yaklafl k 0.5 cm proksimalinden yap ld. Kesilen tendon uçlar 5/0 monofilaman polipropilen (Prolene; Ethicon Inc., Somerville, NJ, ABD) sütür ile modifiye Kessler tekni ine uygun flekilde onar ld. Ayr ca 6-0 monofilaman polipropilen sütür ile de devaml sirkumferansiyel adaptasyon sütürleri at ld. Tendon k l flar n n onar mlar ise yap lmad. Tavflanlar n sa kulaklar ndan elde edilen perikondrial otogreft sol Aflil tendon onar m sahas etraf na sirkumferansiyel olarak sar ld ve bu ifllemin uyguland taraf Grup 1 olarak adland r ld (fiekil 1-3). Sa taraftaki Aflil tendon onar m sahas na perikondrial otogreft uygulanmad ve bu da kontrol grubu (Grup 2) olarak adland r ld. Her iki tarafta 5/0 ipek sütür ile cilt sütürasyonu uyguland ve cerrahi ifllem sahas na yara örtüsü yerlefltirilmedi. Tüm hayvanlar ateller ile 2 hafta süre boyunca immobilize edildi. Cerrahi sonras dönemde hayvanlar yara enfeksiyonu veya aç lmas aç s ndan de erlendirildi. Hayvanlar n tümü sa kald ve tendon y rt görülmedi. Tavflanlar kafeslerinde zorlanma olmadan yürüyebiliyordu. Yara aç lmas, enfeksiyonu veya onar lan tendonlar n ekspojürü görülmedi. Alt nc haftan n sonunda, hayvanlar, eter anestezisi ile sakrifiye edilerek her iki diz eklemi dezartikülasyonu yap ld. Her iki diz eklemindeki Aflil tendonlar orijin ve insersiyosundan enblok olarak eksize edildi. Al nan örnekler %10 formalin solüsyonu içinde patoloji servisine gönderildi. Makroskopik olarak peritendinöz yap fl kl klar n kantitatif de erlendirmesi için Tang ve ark. n n [21] tarif etti i kriterler kullan ld. Yap fl kl n boyu, yo unlu u ve onar lm fl tendonun hareket kapasitesi de erlendirildi. Her gruptaki 8 adet bacak-tendon kompleksi tablodaki kriterlere uygun flekilde makroskopik olarak incelendi (Tablo 1). Materyaller en az 48 saat tamponlanm fl, nötral formalin ile fikse edildi ve parafine yerlefltirildi. 5 ila 7 μm lik devaml kesiler al nd ktan sonra hematoksilen ve eozin ile boyand. Boyal histolojik kesitler mikroskopik (Olympus BX-50; Olympus Optical Co., Tokyo, Japonya) olarak incelendi (fiekil 4-8). Tendon ve tendon k l f aras ndaki fibrozis, hipervaskülarite, inflamatuar hücre infiltrasyonu ve yap fl kl k de-

3 210 Acta Orthop Traumatol Turc (a) Tendon (b) Tendon k l f Tendon Tendon k l f Perikondrium 0.5 cm 1 cm Perikondrium fiekil 1. (a, b) Onar lm fl tendon çevresine perikondrium otogreftinin sar lmas n n flematik gösterimi. receleri (-) den (+++) ya kadar derecelendirilerek sonuçlar karfl laflt r ld. statiksel analiz için SigmaStat v3.11 (Statcon, Witzenhausen, Almanya) yaz l m kullan ld. Gruplar aras karfl laflt rma için Mann-Whitney U testinden yararlan ld. P de eri 0.01 den az ise istatistiksel olarak anlaml kabul edildi. Bulgular Tendon ve tendon k l f aras nda inflamatuar hücre infiltrasyonu ve vaskülarizasyon aç s ndan anlaml bir farkl l k görülmedi (p>0.1) (Tablo 2-5). Bununla birlikte, deney grubuna kontrol grubundaki tendon k l flar nda (p=0.003) (Tablo 6) ve tendonlarda (p=0.001) (Tablo 7) daha fazla fibrozis görüldü. Grup 1 deki bacak-tendon komplekslerinin 5 inde yap fl kl k olmad, 3 ünde ise yaln zca hafif derecede yap fl kl k görülür- Tablo 1. Tang ve ark. [21] taraf ndan tan mlanan kriterlere göre yap fl kl n makroskopik olarak de erlendirilmesi. Skorlama Yap fl kl n özellikleri Yap fl kl n uzunlu u 0 Yap fl kl k yok 1 Lokalize, yaklafl k 10 mm uzunlu unda yap fl kl k mm aras nda yap fl kl k 3 15 mm den daha fazla ve yo un yap fl kl k Nitelik 0 Yap fl kl k yok 1 Gevflek, elastik ve çok hareketli yap fl kl k 2 Orta derecede kuvvetli ve hareketli yap fl kl k 3 Yo un, sert ve hareketsiz yap fl kl k Yap fl kl n derecelendirilmesi 0 Yap fl kl k yok 1, 2 Hafif 3, 4 Orta derecede 5, 6 fiiddetli fiekil 2. Perikondrial otogreftin haz rlanmas. [Bu flekil, derginin adresindeki çevrimiçi versiyonunda renkli görülebilir] fiekil 3. Tendon onar m alan na perikondrium greftinin sar lmas. [Bu flekil, derginin adresindeki çevrimiçi versiyonunda renkli görülebilir]

4 Irkören ve ark. Peritendinöz yap fl kl klar n önlenmesinde perikondrium otogreftinin kullan m 211 ken, Grup 2 de tüm olgularda hafif, orta ya da fliddetli derecede yap fl kl klar izlendi. Deney ve kontrol grubundaki yap fl kl k dereceleri aras nda anlaml farkl l k vard (p=0.001) (Tablo 8). Fibrozis için makroskopik de erlendirme sonuçlar Tablo 9 da verilmifltir. Grup 1 deki histopatolojik bulgulara göre sinovyal aral k korunmufltu ama Grup 2 de ciddi anlamda daralma vard. Ayr ca, Grup 1 de minimal fibrozis gözlenirken Grup 2 de belirgin flekilde peritendinöz fibrozis mevcuttu. Vaskülarite ve hücre infiltrasyonu aç s ndan kayda de er bir farkl l k görülmedi (fiekil 4-8). Tart flma Vücudun en s k yaralanan organ eldir. [15] Hasarl tendon, gerekli nütrisyon sa lanmak kofluluyla, cerrahi ifllem uygulanmasa bile intrinsik iyileflme kapasitesine sahiptir. Tam iyileflme flans n art rmak için, iyileflme alan nda çok büyük olas l kla geliflecek olan yap fl kl n azalt lmas için, iyileflen tendonu çevre dokulardan ay rma yöntemleri önerilir. [7] Genel olarak fleksör tendon onar mlar nda k l f onar m ve korunmas tercih edilen cerrahi yöntemi olmas na ra men, bu baz sorunlar yaratabilir. Cerrahi olarak k l f n kapat lmas kayma bofllu unun çap n daraltabilir. Dar k l f içinde tendon hareketinin, geniflletilmifl k l f içindeki harekete oranla daha kötü oldu u daha önce yap lan iki çal flmada gösterilmifltir. [21] Bununla birlikte, yaralanma sonras k l fta onar lamayacak büyüklükteki defektler ya da sa l ks z k l f n operasyon s ras nda rezeke edilmesi nedeniyle k l f onar m mümkün olmayabilir. [19] Böyle olgularda k l f bütünlü ü onar m ya da çeflitli biyolojik ve sentetik materyallerin fiekil 4. fiekil 5. Grup 1 de görülen vaskülarizasyon ve inflamatuar hücre infiltrasyonu (H-E x10). [Bu flekil, derginin adresindeki çevrimiçi versiyonunda renkli görülebilir] Grup 2 de görülen vaskülarizasyon ve inflamatuar hücre infiltrasyonu (H-E x10). [Bu flekil, derginin adresindeki çevrimiçi versiyonunda renkli görülebilir] Tablo 2. Tendon k l f ndaki inflamatuar hücre infiltrasyonunun histolojik de erlendirme Grup 1 (n=8) Grup 2 (n=8) Tablo 3. Tendondaki inflamatuar hücre infiltrasyonunun histolojik de erlendirme Grup 1 (n=8) Grup 2 (n=8) fiekil 6. Grup 2 de sinovyal aral k korunmufl görünüyor 2 (H-E x10). [Bu flekil, derginin adresindeki çevrimiçi versiyonunda renkli görülebilir]

5 212 Acta Orthop Traumatol Turc Tablo 4. Tendon k l f ndaki vaskülarizasyonun histolojik de erlendirme Tablo 5. Tendondaki vaskülarizasyonun histolojik de erlendirme Grup 1 (n=8) Grup 2 (n=8) Grup 1 (n=8) Grup 2 (n=8) Tablo 6. Tendon k l f ndaki fibrozisin histolojik de erlendirme sonuçlar Grup 1 (n=8) Grup 2 (n=8) Grup 1: deney grubu; Grup 2: kontrol grubu. p=0.003; anlaml fark var. Tablo 7. Tendondaki fibrozisin histolojik de erlendirme Grup 1 (n=8) Grup 2 (n=8) Grup 1: deney grubu; Grup 2: kontrol grubu. p=0.001; anlaml fark var. kullan m denenir. [7] Yap fl kl k formasyonunu engellemek için mekanik bariyerlerin kullan m fikri yenidir. Önceki y llarda, biyolojik ve sentetik birçok farkl materyal bu amaçla kullan lm flt r. [14-20] Biyolojik materyaller ile de iflen düzeyde baflar lar elde edilmesine karfl n, donör saha morbiditesi ve ifllemin kompleksli i dezavantajlar d r. Öte yandan, baz sentetik materyaller fliddetli inflamatuar cevaba ve yap fl kl n materyalin kenarlar ndan içe do ru büyümesine sebep oldu undan baflar s zl kla sonuçlanm flt r. Baz materyaller ise difüzyona engel olmak suretiyle tendon beslenmesini bozarak tendon nekrozuna sebep olmufltur. Bu nedenle son y llarda, geçirgen membranlara odaklan lm fl ve bir tavuk modelinde hiyalüronik asit membran kullan larak yap fl kl n bask land gösterilmifltir. [13] Materyalin haz rlanmas ve tendon etraf na sar lmas güç oldu- Tablo 8. Tendon ve k l f aras ndaki yap fl kl n histolojik de erlendirme Grup 1 (n=8) Grup 2 (n=8) Grup 1: deney grubu; Grup 2: kontrol grubu. p=0.001; anlaml fark var. Tablo 9. Tendon k l f ndaki fibrozisin makroskopik de erlendirme Grup 1 (n=8) Grup 2 (n=8) Grup 1: deney grubu; Grup 2: kontrol grubu. p=0.003; anlaml fark var. (a) (b) fiekil 7. (a, b) Grup 2 de iki farkl kesitte görülen benzer flekilde sinovyal aral n oldukça daralm fl oldu u görülüyor (H-E x10). [Bu flekil, derginin adresindeki çevrimiçi versiyonunda renkli görülebilir]

6 Irkören ve ark. Peritendinöz yap fl kl klar n önlenmesinde perikondrium otogreftinin kullan m 213 (a) (b) fiekil 8. (a) Grup 2 de histolojik olarak minimal peritendinöz fibrozis, (b) Grup 1 de ise anlaml fibrozis gözlenmekte (H-E x10). [Bu flekil, derginin adresindeki çevrimiçi versiyonunda renkli görülebilir] undan, bu yöntem klinik kullan mda yer bulam flt r. Mentzel ve ark. [22] bir karbonhidrat polimerinin birlefliminden oluflturulmufl biyolojik olarak rezorbe edilebilir jel (ADCON-T/N; Gliatech, Inc., Cleveland, OH, ABD) ile bir hayvan modelinde çal flma yapm fl ve bunun yap fl kl k oluflumunu azaltt n gözlemifltir. Yine de, klinik deneylerde tatmin edici sonuç al namam fl ve materyalin onar m sahas ndan göç edip etmedi i konusunda soru iflaretleri kalm flt r. [13] Deneysel çal flmam zda biz, çevre dokulardan onar lm fl tendona fibröz içe büyümeyi engellemek amac yla perikondrium otogreftini tendon k l f ile benzer mezenkimal kökenleri dolay s yla onar m sahas na sard k (fiekil 1). Literatürde daha önce tendon yap fl kl klar ve tendon iyileflmesi üzerine perikondrial otogreftin kullan m ile ilgili deneysel ya da klinik hiçbir çal flma yoktur. Çal flmam zda biz, perikondrium otogreftinin, tendon onar m ndan sonra peritendinöz yap fl kl klar önemli derecede azaltt ve güvenli bir bariyer olarak kullan labilir oldu u hipotezimizi test ettik. Ayn zamanda, perikondrial otogreftin k l f bütünlü ünü sa lama yetisini de erlendirdik. Makroskopik ve histolojik de erlendirme sonuçlar m za göre fleksör tendon onar m nda perikondrial otogreft kullan m n n yap fl kl k oluflumunu azaltaca görüldü (fiekil 6-8). Gruplar aras nda istatistiksel olarak anlaml farklar gözlendi. Bildi imiz kadar yla bu çal flmam z, fleksör tendon yap fl kl klar nda perikondrial otogreftin de erlendirildi i ilk çal flmad r. Çal flmam z n k s tl l tamamlay c bir biyomekanik çal flman n yap lmam fl olmas d r. Bununla birlikte, bizim tekni imiz primer ve sekonder tendon, özellikle gecikmifl fleksör tendon onar mlar nda çok basit bir flekilde uygulanabilir. Tendon onar mlar ndan sonraki dönemde erken mobilizasyon ve erken egzersiz önerilmektedir. [23-26] Fleksör tendonun kayma hareketi üzerinde yap fl kl k formasyonun kötü etkileri sebebiyle, birçok teknik yap fl kl k formasyonunu önlemeyi ve erken hareketi sa lamay tavsiye eder. Sonuç olarak, klinik ve deneysel çal flmalar k l f içinde fleksör tendon onar mlar ndan sonra erken mobilizasyon tekniklerinin tendon iyileflmesini ve operasyon sonucunun baflar ya ulaflt rd n göstermifltir. Di er teknikler ile karfl laflt r ld nda, bizim uygulad m z teknik yap fl kl k formasyonunu azalt r, tendon beslenmesini destekler, erken mobilizasyona olanak sa lar, yo- un fizyoterapi gereksinimini azalt r ve opere edilmifl elde fonksiyonun önemli derecede geri kazan lmas n sa lar. Perikondrial otogreftin gelecekte rutin kullan lan standart bir teknik olabilece i ve konvansiyonel tendon onar mlar nda kullan labilece i kanaatindeyiz. Perikondrial otogreft tekni inin tendon onar mlar nda önemli oldu unu ve bu hipotezi do rulamak için ileri prospektif randomize kontrollü çal flmalara ihtiyaç duyuldu unu düflünmekteyiz. Ç kar Örtüflmesi: Ç kar örtüflmesi bulunmad belirtilmifltir. Kaynaklar 1. James R, Kesturu G, Balian G, Chhabra AB. Tendon: biology, biomechanics, repair, growth factors, and evolving treatment options. J Hand Surg Am 2008;33: Potenza AD. Tendon healing within the flexor digital sheath in the dog. J Bone Joint Surg Am 1962;44-A: Gelberman RH, Manske PR, Akeson WH, Woo SL, Lundborg G, Amiel D. Flexor tendon repair. J Orthop Res 1986;4: Ingraham JM, Hauck RM, Ehrlich HP. Is the tendon embryogenesis process resurrected during tendon healing? Plast Reconstr Surg 2003;112:

7 214 Acta Orthop Traumatol Turc 5. Khanna A, Friel M, Gougoulias N, Longo UG, Maffulli N. Prevention of adhesions in surgery of the flexor tendons of the hand: what is the evidence? Br Med Bull 2009;90: Stark HH, Boyes JH, Johnson L, Ashworth CR. The use of paratenon, polyethylene film, or silastic sheeting to prevent restricting adhesions to tendons in the hand. J Bone Joint Surg Am 1977;59: Wheeldon T. The use of cellophane as a permanent tendon sheath. J Bone Joint Surg 1939;21: Potenza AD. Critical evaluation of flexor-tendon healing and adhesion formation within artificial digital sheaths. J Bone Joint Surg Am 1963;45: Hunter JM, Salisbury RE. Flexor-tendon reconstruction in severely damaged hands. A two-stage procedure using a silicone-dacron reinforced gliding prosthesis prior to tendon grafting. J Bone Joint Surg Am 1971;53: Peterson WW, Manske PR, Dunlap J, Horwitz DS, Kahn B. Effect of various methods of restoring flexor sheath integrity on the formation of adhesions after tendon injury. J Hand Surg Am 1990;15: Kobayashi M, Toguchida J, Oka M. Development of polyvinyl alcohol-hydrogel (PVA-H) shields with a high water content for tendon injury repair. J Hand Surg Br 2001;26: Hanff G, Hagberg L. Prevention of restrictive adhesions with expanded polytetrafluoroethylene diffusible membrane following flexor tendon repair: an experimental study in rabbits. J Hand Surg Am 1998;23: Iflik S, Oztürk S, Gürses S, Yetmez M, Güler MM, Selmanpako lu N, et al. Prevention of restrictive adhesions in primary tendon repair by HA-membrane: experimental research in chickens. Br J Plast Surg 1999;52: Demirkan F, Colakoglu N, Herek O, Erkula G. The use of amniotic membrane in flexor tendon repair: an experimental model. Arch Orthop Trauma Surg 2002;122: Ferguson RE, Rinker B. The use of a hydrogel sealant on flexor tendon repairs to prevent adhesion formation. Ann Plast Surg 2006;56: Güdemez E, Ekflio lu F, Korkusuz P, Aflan E, Gürsel I, Hasirci V Chondroitin sulfate-coated polyhydroxyethyl methacrylate membrane prevents adhesion in full-thickness tendon tears of rabbits. J Hand Surg Am 2002;27: Menderes A, Mola F, Tayfur V, Vayvada H, Barutçu A. Prevention of peritendinous adhesions following flexor tendon injury with seprafilm. Ann Plast Surg 2004;53: Ozgenel GY. The effects of a combination of hyaluronic and amniotic membrane on the formation of peritendinous adhesions after flexor tendon surgery in chickens. J Bone Joint Surg Br 2004;86: Siddiqi NA, Hamada Y, Ide T, Akamatsu N Effects of hydroxyapatite and alumina sheaths on postoperative peritendinous adhesions in chickens. J Appl Biomater 1995;6: Zhang H, Sheng ZJ, Hou CL. Effect of chitosan membrane on tendon adhesion and healing. [Article in Chinese] Zhongguo Xiu Fu Chong Jian Wai Ke Za Zhi 1999;13: Tang JB, Shi D, Zhang QG. Biochemical and histologic evaluation of tendon sheath management. J Hand Surg Am 1996;21: Mentzel M, Hoss H, Keppler P, Ebinger T, Kinzl L, Wachter NJ. The effectiveness of ADCON-T/N, a new anti-adhesion barrier gel, in fresh divisions of the flexor tendons in Zone II. J Hand Surg Br 2000;25: Conway H, Smith JW, Elliott MP. Studies on the revascularization of tendons grafted by the silicone rod technique. Plast Reconstr Surg 1970;46: Galanakis I, Aligizakis A, Katonis P, Vavouranakis H, Stergiopoulos K, Hadjipavlou A. Functional evaluation after primary flexor tendon repair in zone II. Acta Orthop Belg 2003;69: Herndon JH. Treatment of tendon injuries in children. Orthop Clin North Am 1976;7: Strickland JW, Glogovac SV. Digital function following flexor tendon repair in zone II: a comparison of immobilization and controlled passive motion techniques. J Hand Surg Am 1980;5:

Havan n yol açt kurulu un ve irrigasyonun tendon yüzeyinde yap fl kl k oluflumu üzerine etkisi

Havan n yol açt kurulu un ve irrigasyonun tendon yüzeyinde yap fl kl k oluflumu üzerine etkisi DENEYSEL ÇALIfiMA Acta Orthop Traumatol Turc 2012;46(5):393-397 künyeli yaz n n Türkçe çevirisi Havan n yol açt kurulu un ve irrigasyonun tendon yüzeyinde yap fl kl k oluflumu üzerine etkisi Baransel SAYGI

Detaylı

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r ENDOBUTTON CL ULTRA Daha geliflmifl güç ve sa laml k sa layan ENDOBUTTON CL ULTRA sistemi en kuvvetli femoral tespiti sa lamaktad r. Anatomik veya geleneksel Ön Çapraz Ba rekonstrüksiyonlar için idealdir

Detaylı

Zone II fleksör tendon yaralanmalar nda tendon protezi ile fleksör tendoplasti uygulamalar m z

Zone II fleksör tendon yaralanmalar nda tendon protezi ile fleksör tendoplasti uygulamalar m z ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2003;37(5):374-378 Zone II fleksör tendon yaralanmalar nda tendon protezi ile fleksör tendoplasti uygulamalar m z Flexor tendoplasty

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

Tendon tamirinde güçlendirilmifl modifiye Kessler, modifiye Kessler ve Savage yöntemlerinin karfl laflt r lmas : Biyomekanik çal flma

Tendon tamirinde güçlendirilmifl modifiye Kessler, modifiye Kessler ve Savage yöntemlerinin karfl laflt r lmas : Biyomekanik çal flma ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2007;41(3):238-243 Tendon tamirinde güçlendirilmifl modifiye Kessler, modifiye Kessler ve Savage yöntemlerinin karfl laflt r lmas

Detaylı

O-11A El Bilek Ateli Anatomik

O-11A El Bilek Ateli Anatomik O-6 El Bilekli i ORSA ORTOPED SANAY 8 cm. eninde özel dokunmufl elastik banttan yap lan bilekli in bir ucu üçgen fleklinde k vr larak dikilmifl ve ucuna welcro monte edilerek genifl bir ayar mekanizmas

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ

Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü UYGULAMA VİDEOSU LİTERATÜR GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ SUPRATHEL Geçici Deri Eşdeğeri İle Yenilikçi Yanık ve Yara Tedavisi

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

EKSTANSÖR TENDON YARALANMALARI. Prof. Dr. Mustafa HERDEM ORTOPEDİA Hastanesi ADANA

EKSTANSÖR TENDON YARALANMALARI. Prof. Dr. Mustafa HERDEM ORTOPEDİA Hastanesi ADANA EKSTANSÖR TENDON YARALANMALARI Prof. Dr. Mustafa HERDEM ORTOPEDİA Hastanesi ADANA TENDONLAR Extansör Fleksör GENEL BİLGİLER El cerrahisi literatüründe ve kişisel arşivlerimizde belirgin fleksör tendon

Detaylı

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta,

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta, K MYA GAZLAR ÖRNEK 1 : deal davran fltaki X H ve YO gazlar ndan oluflan bir kar fl m, 4,8 mol H ve 1,8 mol O atomu 4 8 içermektedir. Bu kar fl m n, 0 C ve 1 atm deki yo unlu u,0 g/l oldu una göre, kütlesi

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R ÜN TE III S L ND R 1. S L ND R K YÜZEY VE TANIMLAR 2. S L ND R a. Tan m b. Silindirin Özelikleri 3. DA RESEL S L ND R N ALANI a. Dik Dairesel Silindirin Alan I. Dik Dairesel Silindirin Yanal Alan II. Dik

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: KUVVET ve HAREKET 3. Konu TORK, AÇISAL MOMENTUM ve DENGE ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 11. SINIF ONU ANAIMI 2. ÜNİE: UVVE ve HAREE 3. onu OR, AÇISA MOMENUM ve DENGE EİNİ ve ES ÇÖZÜMERİ 2 2. Ünite 3. onu ork, Aç sal Momentum ve Denge A n n Yan tlar 1. Çubuk dengede oldu una göre noktas na

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN GEOMETR Geometrik Cisimler Uzunluklar Ölçme 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Prizmalar n temel elemanlar n belirler. Tabanlar n n karfl l kl köflelerini birlefltiren ayr tlar tabanlara

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Giriş

Detaylı

H-2A Alüminyum Koltuk De ne i - Ekonomik

H-2A Alüminyum Koltuk De ne i - Ekonomik H-1 A aç Koltuk De ne i F r nlanm fl gürgenden,verniklenerek yap lan de ne in yüksekli inin ve el tutma yerinin ayar mümkündür. De nek alt na kauçuk vakumlu lastik tak lm fl olup koltukalt na gelen k sma

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

TENDON ONARIMINDAN SONRA OLUŞABİLECEK YAPIŞIKLIKLARIN SİLİKON YAPRAK SARILARAK ÖNLENMESİ: DENEYSEL ÇALIŞMA

TENDON ONARIMINDAN SONRA OLUŞABİLECEK YAPIŞIKLIKLARIN SİLİKON YAPRAK SARILARAK ÖNLENMESİ: DENEYSEL ÇALIŞMA ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 56, Sayı 1, 2003 19-24 TENDON ONARIMINDAN SONRA OLUŞABİLECEK YAPIŞIKLIKLARIN SİLİKON YAPRAK SARILARAK ÖNLENMESİ: DENEYSEL ÇALIŞMA R. Erkin Ünlü* Turgut Ortak*

Detaylı

Haz rlayan: Halime Ayd n Kartal E itim ve Ara rma Hastanesi Stoma ve Yara Bak m Hem iresi

Haz rlayan: Halime Ayd n Kartal E itim ve Ara rma Hastanesi Stoma ve Yara Bak m Hem iresi Haz rlayan: Halime Ayd n Kartal E itim ve Ara rma Hastanesi Stoma ve Yara Bak m Hem iresi *Ac badem Üniversitesi 2. Geleneksel Bilgi Güncelleme Sempozyumunda Sunulmu tur 1-BASINÇ YARASI Tan m Evreleri

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Bulunduğu Kaynaştırma

Bulunduğu Kaynaştırma İşitme Engelli Öğrencilerin Bulunduğu Kaynaştırma Ortamlarında Fiziksel Düzenlemeler Araş. Gör. Duygu BÜYÜKKÖSE Araş. Gör. Hüseyin KOÇ Doç. Dr. Hasan GÜRGÜR ÖZEK 2015, Anadolu Üniversitesi Giriş İşitme

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00

Yakıt Özelliklerinin Doğrulanması. Teknik Rapor. No.: 942/7193278-00 Müşteri : Kozyatağı Mahallesi Sarı Kanarya Sok. No: 14 K2 Plaza Kat: 11 Kadıköy 34742 İstanbul Türkiye Konu : Seçilen Yakıt Özelliklerin Belirlenmesi için Dizel Yakıtlara İlişkin Testlerin, Doğrulanması

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI PVD Kaplama Kaplama yöntemleri kaplama malzemesinin bulunduğu fiziksel durum göz önüne alındığında; katı halden yapılan kaplamalar, çözeltiden yapılan kaplamalar, sıvı ya

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ

ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ HASTANEMİZ KOMİTE VE EKİPLERİN İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 1.0 AMAÇ: Hastanedeki ekip, yönetim ekibi, komisyon ve komitelerin; hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun ve devamlılığının

Detaylı

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir.

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Kroze Maflas Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. 02.1221.00 OM101001 200 02.1222.00 OM101002 250 02.1223.00 OM101003 300 02.1224.00 OM101004 350 02.1225.00 OM101005 400 02.1226.00 OM101006 500 Pens Küt

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Tarifname DENTİN FORMASYONUNU TEŞVİK EDEN BİR KOMPOZİSYON

Tarifname DENTİN FORMASYONUNU TEŞVİK EDEN BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname DENTİN FORMASYONUNU TEŞVİK EDEN BİR KOMPOZİSYON Teknik Alan Buluş, dentin formasyonunu teşvik etmeye yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen Durumu 1 Günümüzde

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

İçindekiler. 2. Zaman Verilerinin Belirlenmesi 47

İçindekiler. 2. Zaman Verilerinin Belirlenmesi 47 İçindekiler 1. Süreç Verileri Yönetimine Giriş 1 1 Giriş 3 2 Temel Bilgiler 5 2.1 Refa ya göre süreç yönelimli zaman verileri yönetimi anlayışı 5 2.2 Standart süreçte veriler 8 2.2.1 Yönetim verileri 9

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ

BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ Amaç BEBEK FORMÜLLERİ TEBLİĞİ Yetki Kanunu: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği Yayımlandığı R.Gazete :04.09.2008-26987 Tebliğ No: 2008/52 Bebek Formülleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Yayımlandığı

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik

TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ. Yapıştırmada güvenilir yenilik TAŞIMACILIK ENDÜSTRİSİ İÇİN YAPIŞTIRICI ÇÖZÜMLERİ Yapıştırmada güvenilir yenilik Simson: taşımacılık endüstrisi için yapıştırıcı çözümleri Gelecekle bağlantınızı kaybetmeyin SIMSON: BİR DÜNYA MARKASI OLAN

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal S-1 Silikon Tabanl k 3/4 Yüksek kaliteli silikondan üretilen 3/4 tabanl k ark takviyesi destekli olup fazla ayakta kalan kifliler ve a r l ayaklar için ayakkab içine kolayl kla tak lmas için yar m tabanl

Detaylı

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 T bbi At k Kontrolü P80-P82 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 P80 Son Dört Y ll k Kontamine Kesici Delici Alet Yaralanmalar Sürveyans Melek Meltem Göksel, Özgül Taflp nar, Fatma

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com Be Selülit ile mücadelede son nokta Cellulaze www.ortadoguas.com Cellulite Laser Workstation Sadece tek bir uygulamadan sonra etkinli i kan tlanm fl, baflar l sonuçlar Cellulaze minimal invaziv bir selülit

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 May s 2011, stanbul; 2. Cilt / Bölüm XI / Sayfa 1359-1364 Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

Tesislerde Akustik Boyutland rma Yeni VDI 2081 in Uygulamalar

Tesislerde Akustik Boyutland rma Yeni VDI 2081 in Uygulamalar Tesisat Mühendisli i Dergisi Say : 92, s. 17-22, 2006 Tesislerde Akustik Boyutland rma Yeni VDI 2081 in Uygulamalar Prof. Dr. Karl-Josef Albers * Bu makale, Alman So utma ve klimlendirme Tekni i Derne

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler:

TEST Lambalar özdefl oldu- 6. K ve L anahtarlar LAMBALAR. ε ε ε. K anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: AAA ES -. 4. anahtar aç k iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: anahtar kapal iken lambalar n uçlar aras ndaki gerilimler: 0 Sö ner Artar De fl i mez I II aln z anahtar kapat l rsa ve lambalar söner.

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği. Polimer Malzemeler. Polikarbonat (PC) www.sakarya.edu.tr

Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği. Polimer Malzemeler. Polikarbonat (PC) www.sakarya.edu.tr Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Polimer Malzemeler Polikarbonat (PC) Polikarbonatlar, termoplastiklerin özel bir grubudur. İşlenmesi, kalıplanması ve ısıl olarak şekillendirilmesi

Detaylı

Primer ve sekonder Tendon onarımları

Primer ve sekonder Tendon onarımları GATA Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD. Primer ve sekonder Tendon onarımları Doç. Dr. Fatih ZOR SUNU PLANI Preoperatif değerlendirme Onarım ilkeleri Temel prensipler Zonlara göre onarımlar Sekonder

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

Tarifname KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tarifname KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname Teknik Alan KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON Buluş, kronik yorgunluk sendromunun tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

B-10 Yün Elastik Ayak Bilekli i

B-10 Yün Elastik Ayak Bilekli i B-10 Yün Elastik Ayak Bilekli i Elastik kumafltan yap lan bilekli in tak ld bölgeyi s cak tutarak tedaviye yard mc olmas sa lan r. Önden welcrolarla ayarlan r. Bileklik ayak ölçülerine uyum sa layacak

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

HAFİF BETONLARIN ISI YALITIM VE TAŞIYICILIK ÖZELİKLERİ

HAFİF BETONLARIN ISI YALITIM VE TAŞIYICILIK ÖZELİKLERİ HAFİF BETONLARIN ISI YALITIM VE TAŞIYICILIK ÖZELİKLERİ Canan TAŞDEMİR(*) ÖZET Hafif betonlara kıyasla daha yüksek basınç dayanımına, özellikle daha yüksek elastisite modülüne sahip yarı hafif betonların

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON Teknik Alan Buluş, sarkopeni nin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen Durumu Günümüzde sarkopeni,

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

Tarifname. MADDE BAĞIMLILIĞININ TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK OLUġTURULMUġ BĠR FORMÜLASYON

Tarifname. MADDE BAĞIMLILIĞININ TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK OLUġTURULMUġ BĠR FORMÜLASYON 1 Tarifname MADDE BAĞIMLILIĞININ TEDAVĠSĠNE YÖNELĠK OLUġTURULMUġ BĠR Teknik Alan FORMÜLASYON Buluş, madde bağımlılığının tedavisine yönelik oluşturulmuş bir formülasyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı