Bütçe Yılı Hesabı Kat! Kanunu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bütçe Yılı Hesabı Kat! Kanunu"

Transkript

1 3 950 Bütçe Yılı Hesabı Kat! Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 30.V Sayt: 905) No. Kabul tarihi V.955 MADDE. 950 Bütçe yılı umumî sarfiyatı, ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( ) lira (28) kuruşu âdi, (29 40 "25) lira (90) kuruşu özel kanunlara ve ( ) lira (98) kuruşu nâzım sarfiyata ait olmak üzere ( ) lira (6) kuruştur. MADDE Bütçe yılı umumi gelir tahsilatı, ilişik (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( ) lira (62) kuruşu âdi, ( ) lira (25) kuruşu özel kanunlara ( ) lirası 5526 sayılı Kanun gereğince temin olunan Amerikan yardımına, ( ) lira (32) kuruşu istikrazlar hasılatı ve ( ) lira (62) kuruşu da nâzım gelirlere ait olmak üzere ( ) lira (8) kuruştur. MADDE 3. Nâzım varidatla sarfiyat arasındaki fark olan ( ) lira (64) kuruş varidat ve kaydedilmek üzere 95 yılma devredilmiştir. MADDE 4. 2 nci maddede gösterildiği üzere bu sene zarfında istikrazlar hasılatından elde edilerek gelir kaydolunan ( ) lira (32) kuruşu, 2 ve 3 ncü maddelerdeki normal gelirlerle sarfiyat arasındaki açığın kapatılmasında kullanılmış ve ( ) lira (99) kuruş açık da 950 yılı Hazine mevcudu ile karşılanmıştır. MADDE Bütçe yılı içinde haricinde sarf edilen ve (A) işaretli cetvelin ayrı bir sütununda gösterilen ( ) lira (04) kuruş mütemmim olarak kabul edilmiştir. MADDE 6. Greleeek yıllarda mahsubu yapılmak üzere 300 sayılı Kanun gereğince avans olarak verilen ve (A) işaretli cetvelin ayrı bir sütununda gösterilen ( ) lira (8) kuruş tan mevkuf tutulmuştur. MADDE 7. tan 950 yılı içinde sarf olunmıyan ve (A) işaretli cetvelin ayrı bir sütununda gösterilen ( ) lira (95) kuruş imha edilmiştir. MADDE 8. Bu kanun neşri tarihinde muteberdir. MADDE 9. Bu kanun hükümlerini icraya Maliye Vekili memurdur. 27 Mayıs 955

2 V. 955 A - CET Dairesi Büyük Millet Meclisi Cumhur Başkanlığı Sayıştay Başkanlığı Başbakanlık Milletlerarası iktisadi îş Birliği Teşkilâtı Danıştay Başkanlığı Basm - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü istatistik Genel Müdürlüğü Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü Diyanet işleri Başkanlığı Adalet Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Millî Savunma Bakanlığı (K. Kuvvetleri) Millî Savunma Bakanlığı (H. Kuvvetleri) Millî Savunma Bakanlığı (D. Kuvvetleri^ Millî Savunma Bk. (As. Fb. Genel Md.) Millî Savunma Bk. (Harita Genel Md.) içişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Jandarma Genel Komutanlığı > Dışişleri Bakanlığı Maliye Bakanlığı Devlet Borçları Millî Eğitim Bakanlığı Bayındırlık BaJkanlığı Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Gümrük ve Tekel Bakanlığı Tarım Bakanlığı Toprak ve iskân işleri Genel Müdürlüğü Ulaştırma Bakanlığı Çalışma Bakanlığı tgletmeler Bakanlık Yekûn

3 No, 665 VELİ V sayılı 579 sayılı Kanırt gere- Kanun gereğin- 95 yılma ğince verilen avans ce iptal edilen imha edilen devredilen harici sarfiyat S

4 No. 665 Büyük - 34 Millet Meclisi 30. V. 955 F. ın nev'i K. İmha edilen 0 ödenekler 02 Geçici tazminat ve Denetçi ücreti 03 Üyelerin yollukları 20 Aylıklar 202 Ücretler 203 Geçici hizmetliler ücreti 205 Geçici tazminat ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek yabancı dil para mükâfatı sayılı Kanununun 3 ncü maddesine göre memurlara verilecek ikramiye karşılığı sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) ve (J) fıkraları gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapıla-" cak ödemeler karşılığı 20 Temsil ödeneği 2 Fazla çalışma hakkı sayılı Kanun gereğince Kolluk memurlarına verilecek er tayın bedeli 30 Büro giderleri 302 Millî saraylar giderleri 303 Basılı kâğıt ve defterler 304 PTT Ücret ve giderleri 306 Giyecekler 307 Yolluklar sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları Taşıtlar giderleri Basımevi işletme gideıleri Bahçe giderleri Başkanlık tören ve ağırlama giderleri Koruyucu Asker Müfrezesi giderleri Kitaplık giderleri Milletlerarası kurum ve dernekler giderleri Sigorta Geçen yıl borçları Eski yıllar borçları Onarma Satmalmacak Başkan Otomobili bedeli '

5 No. 665 F. ın nev'i 35 K. K 30. V. 955 İmha edilen L K. 04 Tutanakları inceleme ve tetkika <gidecek milletvekilleri yollukları 506 Geçen ve eski yıllar karşılığı Cumhurbaşkanlığı F. ın nev'i 579 sayılı Kanun gereğince iptai edilen K. İmha edilen 0 Cumhurbaşkanlığı ödenek ve tazminatı 20 Aylıklar 202 Hizmetliler ücreti 205 Geçici tazminat ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar sayılı Kanunun.4 ncü maddesinin (D) ve (J) fıkraları gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler karşılığı 20 Temsil ödeneği 23 Yaverlik ve başdoktor ödeneği 30 Genel giderler 304 Haberleşme 306 Giyecek giderleri 307 Yolluklar 309 Taşıt giderleri (işletme tamir, satmalma) 402 Su, bahçe giderleriyle işçi ücretleri 70 Yapı ve onarma , Yekûn ı ooa

6 Sto. 66İ6 îiâe Sayıştay Başkanlığı 30. V. 955 F. ın nev'i imha edilen Aylıklar Hizmetliler ücreti Geçici tazminat 478 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek yabancı dil para mükâfatı 5434 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) ve (J) fıkraları gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler kargılığı Temsil ödeneği Büro giderleri Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri Giyecekler Yolluklar 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları Başkanlık otomobili giderleri Yayın giderleri Kurs giderleri Geçen yıl borçları Eski yıllar borçları Onarma , Yekûn

7 No ! W Başbakanhk 30.V.955 F. ın nev'i K. K. 579 sayılı Kanun gereğince iptal edilen K. tmha edilen Î0 Ödenekler Aylıklar Hizmetliler ücreti Geçici hizmetliler ücreti Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücreti Geçici tazminat ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek yabancı dil para mükâfatı sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre memurlara verilecek ikramiye kargılığı sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) ve (J) fıkraları gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler karşılığı Temsil ödeneği Merkez büro giderleri Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri Millî Savunma Yüksek Kurulu kira kargılığı Giyecekler Yolluklar sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları Taşıtlar giderleri Basımevi giderleri Konuk ağırlama giderleri es aı

8 No, Ğ6İ V sayılı Kanun gereğince ip- îmha edilen tal edilen F. ın nev'i 406 örtülü ödenek Arşivler genel giderleri sayılı Kanun ve tüzüğü gereğince verilecek inönü armağanları karşılığı 50 Geçen yıl borçları 502 Eski yıllar borçları 72 Basımevi demirbaş malzeme giderleri Milletlerarası iktisadi tg Birliği Teşkilâtı 20 Aylıklar Hizmetliler ücreti Geçici tazminat ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek yabancı dil para mükâfatı sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre memurlara verilecek ikramiye karşılığı sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) ve (j) fıkraları gereğince Türkiye Cumhuriyeti E- mekli Sandığına yapılacak ödemeler karşılığı 30 Merkez büro giderleri Yabancı memleketlerdeki teşkilâtın büro giderleri Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri , Kira karşılığı Giyecekler

9 No, V. 955 F, ın nev'i K. K. 579 sayılı Kanun gereğince ip- imha edilen tal edilen Yolluklar Ziyafet giderleri Yayın giderleri Yekûn Panıgtay Başkanlığı Aylıklar Hizmetliler ücreti Geçici tazminat 478 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek yabancı dil para mükâfatı 5439 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre memurlara verilecek ikramiye karşılığı 5434 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) ve (J) fıkraları gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler kargılığı Temsil ödeneği Merkez büro giderleri Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri Giyecekler Yolluklar 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları Başkanlık otomobili giderleri

10 No. 665 P. ın nev'i 40 K. 579 sayılı Kanun gereğince iptal edilen 30. V. 955 imha edilen 45 Yayın giderleri 50 Geçen yıl borçları 502 Eski yıllar borçlan Yekûn Basın - Tayın ve Turtan Genel Müdürlüğü. 20 Aylıklar Hizmetliler ücreti Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücretleri Geçicit azminat ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar J sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek yabancı dil para mükâfatı sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre memurlara verilecek ikramiye kargılığı sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) ve (J) fıkraları gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler karşılığı Merkez büro giderleri 302 İller büro giderleri 303 Basılı kâğıt ve defterler 304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 305 Kira karşılığı 306 Giyecekler 307 Yolluklar

11 No V. 955 F. ın nev'i 579 sayılı Kanun gereğince ip- imha edilen tal edilen sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları 309 Taşıt giderlerî 30 Basın ataşelikleri ve haberler bürosu giderleri 403 Temsil giderleri 47 Eadyo istasyonları ile stüdyoları yönetim ve işletme giderlerî 45 Yayın, turizm ve propaganda giderleri sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin yolluklariyle başka her çeşit giderleri 453 Milletlerarası kurum ve dernekler giderleri 50 Geçen yıl borçları 502 Eski yıllar borçları 73 Yeniden radyo istasyonları kurulması ve eldeki istasyonun esaslı genişletme ve düzenleme her türlü giderleri Ö.B. İngiltere Hükümetinden alman 0 milyon sterlinglik krediden temin olunan malzeme karşılığı (3525 a K. G.) Yekûn yılına devir

12 No İstatistik Genel Müdürlüğü F. ın nev'i K. K. 579 sayılı Kanun gereğince iptal edilen İmha edilen Aylıklar Hizmetliler ücreti Geçici hizmetliler ücreti Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücreti Geçici tazminat 478 ve 4598 sayılı kanuıılar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek yabancı dil para mükâfatı 5439 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre memurlara verilecek ikramiye karşılığı 5434 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) ve (J) fıkraları gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapıpılacak ödemeler karşılığı Merkez büro giderleri Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri Kira karşılığı Giyecekler Yolluklar 4598 sayılı kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları Sayım ve anket giderleri Yaym giderleri Milletlerarası kurum ve dernekler giderleri *

13 F. No V. 955 ın nev'i K. K. 579 sayılı Kanun gereğince iptal edilen imha edilen Makine fişi satmalına giderleri Geçen yıl borçları Eski yıllar borçları Makine ve aksamı Yekûn ; Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 20 Aylıklar Hizmetliler ücreti Geçici hizmetliler ücreti S Geçici tazminat ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar sayılı Kanunun 5 9 nei maddesi gereğince ödenecek yabancı dil para mükafatı sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre memurlara verilecek ikramiye kargılığı sayılı Kanunun 4 ' ncü maddesinin (D) ve (J) fıkraları gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler karşılığı Merkez büro giderleri İller büro giderleri Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri Kira kargılığı Giyecekler Yolluklar

14 No V. 955 ın nev'i K sayılı Kanun gereğince iptal edilen imha edilen sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları Taşıt giderleri Yayın giderleri sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin yollukları ile başka her çeşit giderleri Milletlerarası kurum ve dernekler giderleri işletme genel giderleri Meteoroloji meslek okulu giderleri ile diğer okullardaki öğrencilerin öğrenim ve memurlarla hizmetlilerin kurs ve staj giderleri 50 Geçen yıl borçları 502 Eski yıllar borçları 70 Meteoroloji istasyonlarının onarma giderleri Meteoroloji istasyonlarının makine ve aletleri Motorsuz taşıtlar satın alma karşılığı Meteoroloji istasyonları yapımı " Yekûn S

15 No V. 955 Diyanet İşleri Başkanlığı p. ın nev'i imha edilen Aylıklar Hizmetliler ücreti Geçici tazminat 478 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek yabancı dil para mükâfatı 5439 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre memurlara verilecek ikramiye kargılığı 5434 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) ve (J) fıkraları gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler karşılığı Temsil ödeneği Merkez büro giderleri îller büro giderleri Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri Kira karşılığı Giyecekler Yolluklar 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları Yayın satmalına ve abone karşılığı Geçen yıl borçları Eski yıllar borçları Dinî yayınlar döner sermayesi Yekûn

16 ın nz\'i adalet Bakanlığı 579 sayılı Kanun o gereğince iptal îmha edilen edilen harici sarfiyat Q5 K, K, Ldra K B;ıkan ÖdrjHsği Aylıklar îlizmetliler ücreti Geçici tazminat 478 ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek yabancı dil para mükâfatı 5439 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre memurlara verilecek ikramiye karşılığı 5434 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) ve (J) fıkraları gereğince Türkiye cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler karşılığı Temsil ödeneği Meşhut Suçlar Kanunu gereğince çalışma saatleri dışında nöbet beklemiye ödevli olan yargıç, savcı ve kâtipler ücreti Yargıç ödeneği Merkez büro giderleri iller büro giderleri Basılı kâğıt ve defterler Posta telgraf ve telefon ücret ve giderleri İTer kira karşılığı Giyecekler Yolluklar T I ! w o

17 F. ın nevi lira K sayılı Kanun gereğince ödenerek tedavi giderleri ve yollukları 309 Taşıtlar giderleri 47 Güdüm giderleri 48 Adli tıp kurulu 49 Ceza re tevkii evleri 420 Milletvekilleri seçim giderleri 45 Yayın giderleri sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleket kre gönderileceklerin yolluklariylo başka her çeşit giderleri 50 Geçen yıl borçları 502 Eski yıllar borçları 72 Adli tıp kurulu demirbaş aletleri 785 Ceza ve tevkif evlch ve hükümlü çocuk ıslâh evleri döner sermayesi l İT- I\ 2548 ve 3892 sayılı kanunlar gereğince kaydolunan ödenek ve yapılan ödemeler * sayılı Kanun gereğince iptal edilen lahsljat K İmha edilen K, harici sarfiyat 3 Ol h-» o«i 5 f Yefcfiîl S40 7M yılna devi r 76 7la o

18 No Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 30. V. 955 F. ın nev' imha edilen Aylıklar Hizmetliler ücreti Geçici hizmetliler ücreti Geçici tazminat 478 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar 5439 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre memurlara verilecek ikramiye karşılığı 5434 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) ve (J) fıkraları gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler karşılığı Yargıç ödeneği Merkez büro giderleri iller büro giderleri Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri Kira karşılığı Giyecekler Yolluklar 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları Taşıtlar giderleri Kadastro tapu yazma heyetleri giderleri Yayın giderleri 4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin yolluklariyle başka her çeşit giderleri Kurs ve mektep genel giderleri Tapulama Kanunu uygulama genel giderleri Geçen yıl borçları Eski yıllar borçları Teçhizat fennî gereçler ve aletler Yekûn

19 Jf. ın nev'i i Bakan ödeneği 30 Aylıklar 202 Hizmetliler ücreti 203 Oeçiei hizmetliler ücreti 204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücretleri 205 Geçici tazminat 30ö 478 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre memurlara verilecek ikramiye karşılığı sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) ve (J) fıkra- lan gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler karşılığı Temsil ödeneği sayılı Kanun gereğince verilecek ikramiye karşılığı sayılı Kanunun 0 ve 059 sayılı Kanunun 5 nei maddeleri gereğince gedikli ve erbaşlara verilecek ikramiye ve mükâfat MÜS Savunma : Bakanlığı (Kara kısmı) K, sayılı Kanunla verilen avans ıc 57 9 sayılı Ka-, nun gereğince iptal olunan K, tırılıa edilen K MÖ ' i harici sarfiyat 2 7tf Öf O S Ot 4S D* O t Ol Ol

20 p. ın nev'i K. 300 sayılı Kanunla verilen avans 579 sayılı Kanun gereğince iptal olunan İmha edilen Lir ı K ve 4688 sayılı kanunlar gereğince verilecek uzmanlık ücret ve gündelikleri 3575 sayılı Kanun gereğince Askerî Fabrikalar Emekli ve Yardım Sandığı keseneği Tamirhanelerin işçi ücretleri 4772 sayılı Kanun gereğince Askerî Fabrikalar işçi Sigortaları Kurumuna ödenecek prim kargılığı 5044 sayılı Kanun gereğince verilecek fazla ders ücreti karşılığı Büro giderleri Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri Kira karşılığı Yolluklar Tedavi giderleri Taşıt giderleri Temsil giderleri Hayvan satmalma ve tazmini (Kara, Hava, Deniz, As. Fb., Harita) Muayyenat Askerî gereçler Harb gereçleri, teçhizat, tahkimat karşılık giderleri

21 F. ın nev'i K. * 300 sayılı Kanunla verilen avans 579 sayılı Kanun gereğince iptal olunan îmha edilen K harici sarfiyat 42 Ecza ve sıhhi gereçler giderleri (Kara, Hava, Deniz, As. Fb., Harita) Veteriner ecza ve gereçleri giderleri (Kara, Hava, Deniz, As. Fb., Harita) Taşıma giderleri Askerlik müzeleri giderleri Okullar giderleri Sanık olarak askerî mahkemelere gönderileceklerle şahit ve ehlivukuf olarak gönderileceklerin giderleri Endüstri Dairesi deneme ve muayene giderleri Askerî tamirhaneler ilk madde ve müstehlek gereçleri giderleri 45 Yayın giderleri 452 Staj ve tahsil giderleri 453 Uluslararası kurumlara katılma payı 460 Manevra giderleri 46 Pasif korunma giderleri 462 Gaz ve gazdan korunma giderleri 476 Kurs giderleri 50 Geçen yıl iborçları 502 Eski yıllar borçlan

22 w. ın nev'i K. 300 sayılı Kanunla verilen avans 579 sayılı Kanun gereğince iptal olunan tmha edilen K harici sarfiyat S* Q O» ÜS sayılı Kanun gereğince kurulacak harb malûlleri yurt tesis ve yönetim giderleri Küçük onarma işleri Kamulaştırma işleri Tamirhaneler demirbaş giderleri Yeni yapılar ve esaslı onarmalar, çeşitli savunma hizmetleri (Kara, Hava, Deniz, As. Fb., Harita) Hizmetlere tevzi şekli Bakanlar Kurulu karariyle yapılır sayılı Kanun gereğince 0 milyon dolarlık kredi 3525 sayılı Kanun gereğince 6 milyon sterlinlik kredi 559 sayılı Kanun gereğince Makine Kimya Endüstri Kurumu 300 sayılı Kanunla mahsup olunan Süvari birlikleri ihtiyacı karşılığı (teberru) Umumi yekûn yılma devrolunan Yekûn » ^ <! «O O*

23 Milli Savunma Bakanlığı (HUVEI kısmı) F. ın nevî lâra K. K, 579 sayılı Kanun gereğince iptal edilen lira K. İmha edilen K Talısisat harici sarfiyat lira K, Aylıklar Hizmetliler ücreti Gegici hizmetliler ücreti Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücretleri Geçici tazminat 478 ve 4598 sayüı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar 5434 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) ve (J) fıkraları gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler karşılığı Temsil ödeneği 657, 3485, 4334 sayılı kanunlar gereğince verilecek zamlar ve tazminler 45 sayılı Kanun gereğince verilecek ikramiye karşılığı 3779 sayılı Kanunun 0 ve 059 sayüı Kanunun 5 nci maddeleri gereğince gedikli ve erbaşlara verilecek ikramiye ve mükâfat 4335 ve 4688 sayılı kanunlar gereğince verilecek uzmanlık ücret ve gündelikleri 3575 sayılı Kanun gereğince Askerî Fabrikalar Emekli ve Yardım Sandığı keseneği Uçak fabrikaları isçi ücretleri e fi E ,4 96S » b > ' 'j S4 95

24 F. ın nev'i lira K sayılı Kanun gereğince Askerî Fabrikalar işçi Sigortaları Kurumuna ödenecek pirim kargılığı 30 Büro giderleri 303 Basılı kâğıt ve defterler 304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 305 Kira karşılığı 307 Yolluklar 409 Muayyenat 40 Askerî gereçler 4 Harb gereçleri, teçhizat, tahkimat karşılık ve giderleri 46 Okullar giderleri 49 Sanık olarak Askerî mahkemelere gönderileceklerle şahit ve ehlivukuf olarak gönderileceklerin giderleri 45 Yayın giderleri 460 Manevra giderleri 476 Kurs giderleri 50 Geçen yıl borçları Eski yıllar borçları Küçük onarma işleri Yeni yapılar Hava meydanlariyle yolları ve depoları yapımı Umumi yekûn K sayılı Kanun gereğince iptal edilen = İmha edilen harici sarfiyat S* 9 66 w» \ O.V.955

25 ın ııev'i HEüSlî Savımın» Bakanlığı (Deniz kısmı) K. 579 sayılı Kanun 300 sayılı Ka nunla verilen avans gereğince iptal olunan imha edihsn K harici sarfiyat 3 o I oı Aylıklar Hizmetliler ücreti Geçici hizmetliler ücreti Tabancı uamau ve hizmetli I d J - le tercüman anımı ücretleri Gkıçieî tamimi 478 re 4598 saydı kanunlar gereğince yapılacak camlar ve yardımlar 5439 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göi'e memurlara verilecek ikramiye kargılığı 5434 sayılı Kanunun 4 neü maddesinin (D) ve (JJ fıkraları gereğince Türkiye '.cumhuriyeti Binekti Sandığına ystpılacak ödemeler kargılığı Temsi! ödeneği 45 sayılı Kanım gereğince verilecek ikramiye kargılığı 3779 sayılı Kanunun 0 ve 059 sayılı Kanunun 55 nci ITIîtddeleri gereğince gedikli ve erbaşlara verilecek ikramiye ve mükâfat 2852 sayılı Kanun gereğince verilecek yemek karşılığı II in (İ8G E Ol &0 o S

26 P. ın nev'i 300 sayılı Kanunla verilen avans 579 sayılı Kanun gereğince iptal olunan t îmha edilen K Si p harici sarfiyat» d ve 4688 sayılı kanunlar gereğince verilecek ücret ve gündelikler sayılı Kanun gereğince Asferî Fabrikalar Emekli ve Yardım Sandığı keseneği ve 445 sayılı kanunlar gereğince denizaltı ve dalgıç ödeneği sayılı Kanun gereğince Askerî Fabrikalar îşçi Sigortası Kurumuna ödenecek prim karşılığı f sayılı Kanun gereğince verilecek fazla ders ücreti karşılığı 30 Büro giderleri Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri Kira karşılığı Yolluklar Basımevi giderleri Muayyenat Askerî gereçler Denize ait harb gereçleriyle teçhizatı, çeşitli gereçler ve devriçark Askerî müzeler giderleri Okullar giderleri o» co o o»

27 F. ın nar'i 300 sayılı Kanunla verilen avans 579 sayılı Kanun gereğince iptal olunan İmha edüen K, harici sarfiyat K, 43 Sanık olarak askerî mahkemelere gönderileceklerle gahit ve ehlivukuf olarak gönderileceklerin giderleri 422 Tersaneler giderleri 45 Yayın giderleri 453 Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı 460 Manevra giderleri 46 Pasif korunma giderleri 462 Gaz ve gazdan korunma giderleri 476 Kıvra giderleri 50 Geçen yıl borçları 502 Eski yıllar borçları 70 Küçük onarma işleri 702 Gemi onarma giderleri 7 KaTnulagtnrma iğleri 73 Yeni yapı ve esaslı onarmalar 732 Gemi yapma giderleri Ö.B. Gemi onarma İ IS İ Yekûn yılına devir

28 No V. 955 Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğü F. ın nev'i K. İmha edilen harici sarfiyat Aylıklar Hizmetliler ücreti Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanların ücretleri Geçici tazminat 478 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar 5439 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre memurlara verilecek ikramiye karşılığı 5434 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) ve (J) fıkraları gereğince Türkiye Cumhuriyeti E. mekli Sandığına yapılacak ödemeler karşılığı 45 sayılı Kanun gereğince verilecek ikramiyeler karşılığı 4335 ve 4688 sayılı kanunlar gereğince verilecek uzmanlık ücret ve gündelikleri 3575 sayılı Kanun gereğince Askerî Fabrikalar Emekli ve Yardım Sandığı keseneği Askerî Fabrikalar işçi ücretleri 4772 sayılı Kanun gereğince Askerî Fabrikalar işçi Sigortaları Ku rumuna ödnecek prim karşılığı Büro giderleri Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri

29 No. 665 P. ın nev'i K. imha edilen 30. V.955 harici sarfiyat 305 Kira karşılığı 307 Yolluklar 409 Muayyenat 40 Askerî gereçler 44 Taşıma giderleri 49 Sanık olarak askerî mahkemelere gönderileceklerle şahit ve ehlivukuf olaolarak gönderileceklerin giderleri 42 Askerî Fabrikalar ilk madde ve müstehlik gereçler giderleri 45 Yayın giderleri 46 Pasif korunma giderleri sayılı Kanun gereğince Tekel Genel Müdürlüğüne ödenecek eşya ve malzeme taksidi 50 Geçen yıl borçları 502 Eski yıllar borçları 70 Küçük onarma işleri 7 Kamulaştırma işleri 72 Askerî Fabrikalar demirbaş giderleri 73 Yeni yapılar Yekûn

30 No Harita Genel Müdürlüğü 30. V. 955 P. ın nev'i 579 sayılı Kanun gereğince iptal edilen İmha edilen 20 Aylıklar 202 Hizmetliler ücreti 203 Geçici hizmetliler ücreti 204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücretleri 205 Geçici tazminat ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) ve (J) fıkraları gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler karşılığı 2 657, 3485, 4334 sayılı kanunlar gereğince verilecek zamlar ve tazminatlar sayılı Kanun gereğince verilecek ikramiye karşılığı ve 4688 sayılı kanunlar gereğince verilecek uzmanlık ücret ve gündelikleri 30 Büro giderleri 303 Basılı kâğıt ve defterler 304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 305 Kira karşılığı 307 Yolluklar 40 Basımevi giderleri 409 Muayyen at 40 Askerî gereçler 4 Harb gereçleri, teçhizat, tahkimat karşılık ve giderleri &

31 F. No, V. 955 ın nev'i : K. 579 sayılı Kanun gereğince iptal edilen îmha edilen Sanık olarak aak»rî mahkemelere gönderileceklerle. şahit ve ehli-. vukuf olarak gönderileceklerin giderleri Yayın giderleri Milletlerarası kurum ve derneklere katılma payı 'Pasif korunma giderleri Geçen yıl borçları Eski yıllar borçları Yeni yapılar Çeşitli savunma hizmetleri Yekûn îçişleri Bakanlığı Bakan ödeneği Aylıklar Hizmetliler ücreti Merkez geçici hizmetliler ücreti Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücretleri Geçici tazminat 478 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek yabancı dil para mükâfatı 5439 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre memurlara verilecek ikramiye karşılığı 5434 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) ve (J) fıkraları gereğince Türkiye Cumhuriyeti '

32 F. No V ın nev'i Emekli Sandığına yapılacak ödemeler karşılığı Temsil ödeneği Merkez büro giderleri İller büro giderleri Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri Kira karşılığı Giyecekler Yolluklar 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları Taşıtlar giderleri Genel müfettişlikler gi- K, K sayılı Kanun gereğince iptal edilen İmha edilen derleri 403 Dumlupmar'da Zafer Bayramı töreni genel giderleri Nüfus işleri Milletvekilleri Seçimi Kanununun 5 nci maddesi gereğince seçmen kütük ve kartlarının düzenlenme giderleri Yayın giderleri sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin yollukları ile başka her çeşit giderleri 453 Milletlerarası kurum ve dernekler giderleri Kaymakamlık ve bucak müdürlüğü kursları ve işçileri meslek kursu 50 Geçen yıl borçları Eski yıllar borçları İl genel meclisi seçimleri dolayısiyle özel idarelere yardım Yekûn

33 No V. 955 P. ın nev'ı Emniyet Genel Müdürlüğü 579 sayılı Kanun gereğince iptal edilen İmha edilen 20 Aylıklar 202 Hizmetliler ücreti 203 Geçici hizmetliler ücreti 204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercüma ularının ücı etleri 205 Geçici tazminat ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar sayılı Kanununun 5 nci maddesi gereğince ödenecek yabancı dil para mükâfatı 208 İkramiye ve para mükâfatı sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) ve (J) fıkraları gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler kargılığı sayılı Kanun gereğince verilecek er tayını karşılığı 24 Hazarda emniyet ve asayişi muhafaza uğrunda yaralanan veya şehit düşen polis âmir ve memurlarına 475 sayılı Nakdî Tazminat Kanunu gereğince verilecek tazminat 30 Merkez büro giderleri 302 İller büro giderleri 303 Basılı kâğıt ve defterler 304 Posta telgraf ve telefon ücret ve giderleri 305 Kira karşılığı 306 Giyecekler 307 Yolluklar 308 Tedavi giderleri 309 Taşıt giderleri

34 No V sayılı Kanun gereğince ip- İmha edilen tal edilen F. ın nev'i 405 Süvari, polis hayvanları ve polis köpekleri satmalına kargılığı Haber alma gidrleri Giyecek ve teçhizat Okullar giderleri Gözetim altında bulunanlarla hudut dışına çıkarılacakların veya memle'ket içinde yer değiştirmeye mecbur edilecek yabancıların gönderme, iaşe giderleriyle bunlara memur edileceklerin gerekli giderleri Polis telli ve telsiz telefonları ve telsizleri işletme giderleri Yayın giderleri sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin yolluklariyle başka her çeşit giderleri Milletlerarası kurum ve dernekler giderleri Paravantoryum ve sar natoryum tesisi yönetim, iaşe, ilâçlar ile sair genel giderler illerde açılacak polis kursları giderleri 50 Geçen yıl borçları 502 Eski yıllar borçları 60 Yüksek öğretim kurumlarında okutturulacak öğrenci giderleri 70 Onarma 72 Teknik giderler 722 Motorsuz taşıtlar satmalma kargılığı Yekûn i 20 88

35 No. 665 İ6â 30. V. 955 imha edilen harici sarfiyat F. ın nev'i ' K. 453 Milletlerarası kurum ve dernekler giderleri "* Sigorta Geçen yıl borçları Eski yıllar borçları Onarma Yekûn

36 Na 665 İ67 Dışişleri Bakanlığı 30. V. 9S5 F. ın aev'i İmha edilen harici sarfiyat 0 Bakan ödeneği 20 Aylıklar 202 Hizmetliler ücreti 205 Geçici tazminat ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar 207 Yabancı dil ikramiyeleri sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre memurlara verilecek ikramiye karşılığı sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) ve (J) fıkraları gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler karşılığı 20 Temsil ödeneği 30 Merkez büro giderleri 302 Yabancı memleketlerdeki teşkilâtın büro ve genel giderleri 303 Basılı kâğıt ve defterler 304 Posta telgraf ve telefon ücret ve giderleri 305 Kira karşılığı 306 Giyecekler 307 Yolluklar sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları 309 Taşıt giderleri 3 Fahrî konsolosluklar keseneği 40 Basımevi giderleri 403 Yabancı elçilerle konukların ağırlama giderleri 47 Umumi kâtiplik ikametgâhı giderleri 45 Yayın giderleri İS 22 \

37 No Jandarma Genel Komutanlığı 30.V.955 F. ın nev'i K. 579 sayılı Kanun gereğince iptal edilen imha edilen 20 Aylıklar 202 Hizmetliler ücreti 205 Geçici tazminat ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapı lacak zamlar ye yardımlar sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek yabancı dil para mükâfatı sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre memurlara verilecek ikramiye karşılığı sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D), (E) ve (J) fıkraları gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemem ler karşılığı Temsil ödeneği Hazarda vazife görürken yaralanan subay ve * erlere 475 sayılı Nakdî Tazminat Kanunu gereğince verilecek tazminat Atışlarda, erleri okutmada, binicilikte öğretim ve eğitimde başarı, görevini yapmada yararlık gösterenlere 493 sayılı Ordu İkramiyesi Kanunu gereğince verilecek ikramiyeler yıl hizmetten sonra terhis edilen onbagılar- ' la 4 ncü uzatmadan sonra terhis edilen erlere 86 sayılı Kanunun

38 No V. 955 P. v ın nev'i K. K. 579 sayılı ] Canun gereğince iptal edilen İmha edilen nei maddesi gereğince verilecdk ikramiye Merkez büro giderleri iller büro giderleri Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri İller kira karşılığı Giyecekler Yolluklar Tedavi giderleri Taşıtlar giderleri Basımevi giderleri Hayvan satmalma ve tavizi ve ölenlerin tazmini Muayyenat Askerî gereçler Haııb gereçleri ve teçhizat Ecza ve sağbk gereçleri Veteriner ecza ve gereçleri giderleri Taşıma giderleri Okullar genel giderleri Kurumlar ve komisyonlar genel giderleri Geçen yıl borçları Eski yıllar borçları Onarma işleri , Yekûn

39 «taliye Bakanlığı F. ın nev'i K. 579 sayılı Kanun gereğince iptal edilen imha edilen harici sarfiyat Bakan ödeneği Aylıklar Hizmetliler ücreti Geçici hizmetliler ücreti Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücretleri Geçici tazminat 478 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince I yapılacak zamlar ve yardımlar 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek yabancı dil para mükâfatı 5439 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre memurlara verilecek ikramiye kargılığı 5434 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (D) ve (J) fıkraları gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler karşılığı Temsil ödeneği Fazla çalışma ücret ve keseneği 490 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince verilecek kasa tazminatı Merkez büro giderleri İller büro giderleri Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri iller kira karşılığı ; *

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 72 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 31.XII.1946 - Sayt : 6486) No. _ ' Kabul tarihi 4987 16. XII. 1946 BÎRİNİ"! MADDE 1946

Detaylı

101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun. (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490)

101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun. (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490) 101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490) No. Kabul tarihi 4976 23. XII. 1946 BİRİNCİ MADDE 1946 yılı

Detaylı

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu ' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 11. IV. 1956 - Sayı: 9282) No. Kabul tarihî 6714 2.IV.1956 MADDE 1. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 bütçe yılı

Detaylı

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417)

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417) 0 Vakıflar Umum Müdürlüğü 955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 8..960 - Sayı : 07) No. Kabul tarihi 7 0..960 MADDE. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 955 malî yılı sarfiyatı, ilişik (A/l)

Detaylı

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 12. IX. 1957 - Sayı : 9704) No. 7038 Kabul tarihi 9. IX. 1957 MADDE 1. 1957 malî

Detaylı

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu - 435-953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2. 77.953 - Sayı : 8348) No. Kabul tarihi 6076 28. H. 953 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 953 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun - 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun (Resmî Gazele ile Ham ; 27. VI. 194.5 - Sayı : 6042) üfo. Kabul tarihi 4763 22. VI. 1945 BİRİNCİ MADDE Çalışma Bakanlığı, iş hayatiyle ilgili

Detaylı

a? esıiıî Gazete ile ilânı : 1. VI. 194,) - Soy t : 6020)

a? esıiıî Gazete ile ilânı : 1. VI. 194,) - Soy t : 6020) 9 yılı 7 aylık Bütçe Kanunu a? esıiıî Gazete ile ilânı :. VI. 9,) - Soy t : 600) No. 7 Kabul tarihi 9. V. 9 BİRİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 9 yılı 7 aylık giderleri için bağlı (A) işaretli

Detaylı

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1.4. II 195 Fayı : 8034) No. Kabul tarihi 5876. 8.II.195 BİRİNCİ MADDE Devlet Demiryolları

Detaylı

276 1947 yılı Bütçe Kanunu

276 1947 yılı Bütçe Kanunu 276 947 yılı Bütçe Kanunu No. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. /. 947 - Sayı : 6495) Kabul tarihi 4097 30. Xn. 946 )İKİNCİ MA)I>E Devlet bütçesine giren daireleıiıı 947 yılı giderleri için bağb (A) işaretli

Detaylı

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 11 HAZİRAN 1958 ÇARŞAMBA KANUNLAR. 1954 yılı Muvazenei Umumiyeye dahil dairelerin tahsisat ve sarfiyat cetveli

Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 11 HAZİRAN 1958 ÇARŞAMBA KANUNLAR. 1954 yılı Muvazenei Umumiyeye dahil dairelerin tahsisat ve sarfiyat cetveli T.C. Resmi Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 İdare ve yazı işleri için Baçvekalet Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur. 11 HAZİRAN 1958 ÇARŞAMBA Sayı: 9929» KANUNLAR 1954 Malî

Detaylı

810 1950 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1950 - Sayı : 7445)

810 1950 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1950 - Sayı : 7445) 810 1950 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1950 - Sayı : 7445) No. Kabul tarihi 5561 25. II. 1950 BlRlNCl MADDE Devlet Bütçesine giren dairelerin 1950 Bütçe yılı giderleri için, bağlı

Detaylı

407 1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

407 1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 407 9 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. III.9- Sayı: 894) No. Kabul tarihi 07 8. II. 9 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 9 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun _ 3 Ankara Üniversitesi 6 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 0,. 6 - Sayı : 30) No. Kabul tarihi 06 4.. 6 HADDE. Ankara Üniversitesi 6

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu 703 Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu (Besmî Gazete ile neşir ve ilâm : 8/V1/1938 - Sayı : 3928) No. Kabul tarihi 3414 30

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 EKİM DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 8.679.902.494,08 9.588.873.536,32 10,47 1 1 0 0 Memurlar 8.193.250.227,47

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ ARALIK 3 ARALIK ARALIK DEĞİŞİM % Personel 8.856.5.3,7.89.3.77,9 5,5 Memurlar 8.85.88.88,6 9.557.569.9,6 6,77 Temel Maaşlar 3.387.6.3,3.9.939.889,6,59

Detaylı

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR Dök. No: AUZEF-FR-3.1-24 Yayın Tarihi:12.09.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM ANALİTİK BÜTÇE KODLARINA GÖRE

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 521.528.212,18 GELİRLER HESABI 739.9.743,17 PERSONEL GİDERLERİ 125.744.473,97 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.7.459,41 MEMURLAR 120.297.4,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.512.227,48

Detaylı

401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Besini Gazete ile ilâm : 1.III. 1954 - Sayı : 8646) No. Kabul tarihi 6297 28.11.1954 MADDE 1. Devlet bütçesine giren dairelerin 1954 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

Bursa (Uludağ) Üniversitesi 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu

Bursa (Uludağ) Üniversitesi 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 66 Bursa (Uludağ) Üniversitesi 976, 977, 978, 979, 980, 98 ve 982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 8.6.984 Sayı : 845) Kamın No. Kabul Tarihi : 04 5 S 6.984 Giderler MADDE. Bursa

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 Yılı : 24 GİDERLER HESABI 628.326.718, GELİRLER HESABI 671.171.244,77 PERSONEL GİDERLERİ 358.6.615,34 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 81.467.4,53 MEMURLAR 336.8.825, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.989.2,83

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

1946 yılı Bütçe Kanunu

1946 yılı Bütçe Kanunu 96 yılı Bütçe Kanunu (Besmî Gazete ile ilâm :. XII. 9 - Sayı: 69) No. Kabul tarihi 87 7. XH. 9 BlRtNCl MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 96 yılı giderleri için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterilen,

Detaylı

205 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1949 - Sayı; 7145)

205 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1949 - Sayı; 7145) 5 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 99 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. III. 99 - Sayı; 75) No. 58.-' *' r Kabul tarihi ' * 7..99 BÎRÎNCl MADDE Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdülrüğü

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

- 807. frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu

- 807. frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu - 807 frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 949 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı:. III. 949 - Sayı: 74) No. - Kabul tarihi 47 8..949 BİRİNCİ MADDE Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 949 yılı giderleri

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI Bütçe Giderinin Türü 20 20 2008 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR TEMEL MAASLAR TEMEL MAASLAR ZAMLAR VE TAZMINATLAR

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 830 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 830 01 1 1 01 Temel Maaşlar 3,040,891.55

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Vygunlıak Büdirimiai» sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (8/459)

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Vygunlıak Büdirimiai» sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (8/459) S. Sayıs:ı 172 Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresiyle Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 yılı

Detaylı

1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1.III.1957 - Sayı : 9548) No. Kabul tarihi 6937 28.11.1957 MADDE 1. Devlet Bütçesine giren dairelerin 1957 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013 KARAR NUMARAS: Y(K-)2-203 İDARİ KOORDİNASYON YÖNÜNDEN BAKANLKLARA BAĞL VE/VEYA İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR (Önerge No:2007/203) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu E-2-2009 sayı

Detaylı

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU BÖLÜM: 1. Kanunun Şümulü

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU BÖLÜM: 1. Kanunun Şümulü ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU Kanun Numarası : 257 Kabul Tarihi : 23/2/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 27/2/1961 Sayı : 10744 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1584 BÖLÜM: 1 Kanunun

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92 Yılı : GİDERLER HESABI 1.198.394,92 GELİRLER HESABI 2.6.198, PERSONEL GİDERLERİ 1.5.9,18 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 17.2.8,19 MEMURLAR 1.549.6,86 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.538.785, Temel Maaşlar

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ OCAK 2014 OCAK 2015 OCAK DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 1.071.862.867,43 1.167.829.232,66 8,95 1 1 0 0 Memurlar 1.038.286.996,43

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11691 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6353 Kabul Tarihi : 4/7/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/7/2012 Sayı : 28351 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 15.7.572,59 6 GELİRLER HESABI 37.743.358,96 PERSONEL GİDERLERİ 8.550.786,61 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 57.747,26 MEMURLAR 8.219.8,82

Detaylı

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (6.9.2013 R.G. 143 EK III A.E. 466 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 903.000.000 01 GENEL SEKRETERLİK 3.031.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.031.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 3.031.000

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 11650)

484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 11650) 484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 964 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 7.3.964 - Sayı : 650) No. 435 Kabul tarihi 28. 2. 964 MADDE. Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel

Detaylı

TÎTO'KTYF RFTVfTl^ MİT T F

TÎTO'KTYF RFTVfTl^ MİT T F DÖNEM : 21 VIII. - KOMİSYONLAR BÜLTENİ 1. - 1 Ekim 2000 tarihinde komisyonlarda bulunan işler ile 30 Nisan 2001 tarihine kadar kom TÎTO'KTYF RFTVfTl^ MİT T F B^k %^_fl İTİ 1 ^y M ^^^L ^ J /% il m. M3 %

Detaylı

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 630 GİDERLER HESABI 179.380.571,37 246.631.591,95 107.250.640,31 630 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.540,21 31.982.752,53 630 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 630 1 1 1

Detaylı

155 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu

155 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu 55 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 964 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı ; 27.2.964 - Sayı : 642) No. 44 Kabul tarihi 22. 2. 964 MADDE. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74 Yılı : GİDERLER HESABI 73.793.929,74 GELİRLER HESABI 71.449.874,53 PERSONEL GİDERLERİ 32.449.344,43 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.2.163,95 MEMURLAR 31.347.872,76 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.917.218,40

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 226.989.081,78 312.810.764,20 167.315.597,88 830 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.646,47 31.977.643,70 830 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 830

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) 38 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142 81.440.000 89.064.000 96.898.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 69.642.422,82 GELİRLER HESABI 89.4.344,65 PERSONEL GİDERLERİ 37.838.782,37 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.229.8,42 MEMURLAR 35.783.928,32

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI, BAŞBAKANLIK, TBMM, MİT

CUMHURBAŞKANLIĞI, BAŞBAKANLIK, TBMM, MİT Geçtiğimiz günlerde açıklanan 2013 bütçesinde hangi kurumlara ne kadar pay ayrıldığı belli oldu.aslan payı 99 milyar 166 milyon TL ile Maliye Bakanlığı nın olurken, Sağlık Bakanlığı na nerdeyse Diyanet

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : GİDERLER HESABI 180.450.778,97 GELİRLER HESABI 219.5.248,42 PERSONEL GİDERLERİ 1.542.1,47 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.6.4,35 MEMURLAR 1.878.9,43 Mal ve Hizmet

Detaylı

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Giderin Türü Gelirin Türü 630 630 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ÖDENEKLER 630 ÖDENEKLER 630 SOSYAL HAKLAR 630 SOSYAL

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (27.7.2015 R.G. 118 A.E. 496 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ AĞUSTOS 2014 AĞUSTOS 2015 AĞUSTOS DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel 6.923.242.369,58 7.610.897.643,07 9,93 1 1 0 0 Memurlar 6.532.460.120,65

Detaylı

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu 6 İstanbul Üniversitesi 947 yıiı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 9. XT. 946 - Sayı : 6484) No. 4966 Kabul taıihı 6. XII. 946 BİRİNCİ MADDE İstanbul Üniversitesi 947 yılı giderleri için işaretli

Detaylı

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1)

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1) 3619 ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU (1) Kanun Numarası : 257 Kabul Tarihi : 23/2/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 27/2/1961 Sayı : 10744 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1584 BÖLÜM:

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,94

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,94 Yılı : GİDERLER HESABI 2.193.217.517,94 6 GELİRLER HESABI 2.547.2.935,59 Personel 3.958.1,82 6 Vergi Gelirleri 224.968.595,68 Memurlar 246,24 6 Harçlar 224.968.595,68 Ek Çalışma Karşılıkları 246,24 6 Diğer

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 23 GİDERLER HESABI 5.4.6,44 GELİRLER HESABI 24.379.724,42 PERSONEL GİDERLERİ 2.676.786,21 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 33.1,70 MEMURLAR 2.643.2,45 Mal ve Hizmet

Detaylı

. Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları:

. Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları: Sayı: YMM.03.2011-51 Konu: Vergi Mevzuatında 2011 yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar( Rakamlar) III Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları: İZMİR.

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 78.0.951,53 GELİRLER HESABI 84.541.851, PERSONEL GİDERLERİ 36.7.656,38 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.881.9,36 MEMURLAR 34.869.9,56 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.752.0,65

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 23.554.6,68 GELİRLER HESABI 67.195.4,92 PERSONEL GİDERLERİ.853.4,81 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 97.3,64 MEMURLAR.297.285,92 Mal ve Hizmet

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88 Kodu : 38. Yılı : GİDERLER HESABI 46.887.791,88 GELİRLER HESABI 1.286.8,76 PERSONEL GİDERLERİ 23.520.988, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.4.3,50 MEMURLAR 23.270.429,63 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 831.596,50

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 22 GİDERLER HESABI 3.498.279, 6 GELİRLER HESABI 18.2.292, PERSONEL GİDERLERİ 1.732.1,62 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.631,60 MEMURLAR 1.732.1,62 6 Mal ve

Detaylı

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK 1891 SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.11.1970, No : 7/1564 Dayandığı

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 236.1.384,71 GELİRLER HESABI 326.0.7,87 PERSONEL GİDERLERİ 7.7.4,10 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.467.888,64 MEMURLAR 1.646.953,36 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 9.645.886,41

Detaylı

İstanbul, 05.05.2011 DUYURU NO:2011/36

İstanbul, 05.05.2011 DUYURU NO:2011/36 İstanbul, 05.05.2011 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler ile Yurtdışı Gündeliklere Dair 2011 / 1439 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı DUYURU NO:2011/36

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 78.4.6,45 GELİRLER HESABI.454.823, PERSONEL GİDERLERİ 43.623.325,73 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.194.839, MEMURLAR 42.1.482,33 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.8.6,69 Temel

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. b) Ön ödemelerde; 1)Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde ;

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. b) Ön ödemelerde; 1)Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde ; Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Harcama talimatı: Kamu ihale mevzuatına tabi olmayan bir giderin idare adına geçici veya kesin olarak ödenebilmesi için giderin konusunu, gerekçesini, yapılacak

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 42.652.357,55 GELİRLER HESABI 59.398.9,97 PERSONEL GİDERLERİ 24.4.577, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.848.540,26 MEMURLAR 23.526.7,41 Mal

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR 17 Mart 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28590 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4344 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 0 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı :. III. 0 - Sayı: 0) No. Kabul tarihi. II. 0 MADDE. Devlet bütçesine giren dairelerin 0 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l)

Detaylı

Anadolu Üniversitesi 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yıllan Kesinhesap Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : 1.6.

Anadolu Üniversitesi 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yıllan Kesinhesap Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : 1.6. 5 nadolu Üniversitesi 976, 977, 97, 979, 90, 9 ve 9 Malî Yıllan Kesinhesap Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı :.6.9 Sayı : ) Kanun No, - Kabul tarihi : 00. 5. 9 ler MDDE. nadolu Üniversitesi 976, 977, 97,

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,00 931,26 18, , , ,38 8.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,00 931,26 18, , , ,38 8. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİ VE ÖDENEKLERİ CETVELİ

BÜTÇE GİDERLERİ VE ÖDENEKLERİ CETVELİ Kurum / Birim Adi :MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLĞ Bütçe ı / Rapor Tarihleri :2013 / - Sonu İtibariyle Sayfa No:1/128 V V V V V V V AÇKLAMA 46 BELEDİYELER 137.854.872,35 515.251.100,00

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248)

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) Hudut ve Sahiller Sıhhat 345 Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) 3So. Kabul tarihi 6681, 27.11.1956 MADDE 1. Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü.

Detaylı

Kanun Numarası: 545 Kabul Tarihi: 26/1/2006 Yayımlandığı R.Gazete:3/2/2006 Sayı : 26069 Yayımlandığı Düstur Tertip5 Cilt : 45

Kanun Numarası: 545 Kabul Tarihi: 26/1/2006 Yayımlandığı R.Gazete:3/2/2006 Sayı : 26069 Yayımlandığı Düstur Tertip5 Cilt : 45 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA BAĞLI OKULLARIN MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA DEVREDİLMESİ İLE BAZI KANUNLARDA VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası: 545 Kabul Tarihi:

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 55 İST,

SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 55 İST, SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 55 İST, 05.05.2011 ÖZET: K.K.T.C. ve yurtdışına yapılacak yolculuklarda uygulanacak vergiden müstesna gündelik tutarları belirlendi. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ VE YURTDIŞINA

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET KOMİSYONLAR BÜL II

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET KOMİSYONLAR BÜL II DÖNEM: 22 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET KOMİSYONLAR BÜL II 14.11.2002-1.8.2003 Tarihleri arasında komisyonlarda kalan işlerle birlikte 30.4.2004 tarihi neticelenen ve kalan işler 2004 -3-14.11.2002-1.8.2003 TARİHLERİ

Detaylı

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 1.9.467.287,69 Personel Giderleri 65.940.578,57 Memurlar 59.351.642,40 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Zamlar ve Tazminatlar 26.879.830,22 Zamlar ve Tazminatlar

Detaylı