yeri startı için dü ünceler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "yeri startı için dü ünceler"

Transkript

1 1 yeri startı için dü ünceler Tek ki ilik i letme dahi olsa, bir i letme kurmadan önce her eyin çok iyi dü ünülmü olması gerekir. Bu sebepten dolayı, Brandenburg Eyaleti nde sizlere yardımcı olacak olan, birçok danı ma merkezi mevcuttur. Bu danı ma merkezlerinde konunun uzmanı ki iler tarafından ücretsiz olarak bilgilendirilirsiniz. Bu danı ma merkezleri, Brandenburg Eyaleti ve Avrupa Yapı Fonu (ESF ve EFRE) tarafından finanse edilmektedir. planı ayet kendi i yerinizi kurmak istiyorsanız, bu a amada bir i planı veya ticari konsept (Businessplan) size yardımcı olur. bu plan veya konseptin hazırlanması esnasında, mesleki ve ticari bilgilerinizin kurmayı planladı ınız i yeri için yeterli olup, olmadı ını anlarsınız. Bu a amada, bilgisayar programları geli tirmeniz, bir restaurant/lokanta veya sanatçı olarak bir i yeri açmak istemeniz önemli bir rol oynamaz: Bir i yeri planı hertürlü kurulu hazırlı ında gereklidir. A a ıda takibeden konuya toplu bakı bölümü, mutlaka cevaplamanız gereken soruları kapsamaktadır. Burada, üphesiz ki sadece kısıtlı oranda konulara e ilebilece- iz. Çünkü, bran lara ve kurmayı planladı ınız i letmenin büyüklü üne göre açıklı a kavu turulması gereken birçok ba ka sorular da vardır. Brandenburg Eyaletine ba lı danı manlık hizmeti veren kurum çalı anları müracat etmeniz halinde kurulu unuzda hangi soruların gündeme gelece ini size söyleyeceklerdir. Giri imci - Kurmayı planladı ınız kendi i yeriniz için hangi mesleki bilgi ve belgelere sahipsiniz? - Ki isel yapı olarak, kendi i yerinizi açmaya uygun musunuz? (rizikoları bilen ve hesabını ona göre yapan, i i sonuna kadar götürebilen vb.) Ürün/Hizmet - Hangi ürünü/hangi hizmeti üretmek/ satmak istiyorsunuz? - Piyasaya yaptı ınız arzınızdaki özellik nedir? - Fiyatınızı/ücretinizi hangi esasa göre belirliyorsunuz? Mü teri - Müiteriniz kimdir ve nerede bulunmaktadır? - Mü terinizin hangi ihtiyaçları/problemleri bulunmaktadır? - Mü terileriniz size kısa (1-3 yıl) ve uzun vadede (4-7 yıl) hangi ciroları getirecektir? Ciro (Umsatz) = Satılan ürün miktarı/hizmet x Birim satı fiyatı Rekabet - Rakipleriniz kimlerdir - Ürün fiyatları rakipte ne kadar? - Rakiplerinizin en güçlüleri ve en zayıfları kimlerdir? - Bu zayıflara kar ı neler yapabilirsiniz? Bulunulan yer - Ürünlerinizi nerede ve nasıl mü teriye sunmaktasınız (do rudan satı, internet yoluyla, piyasaya süren bir ortak yoluyla)? Bulunulan yer (Standort) = letmenizin bulundu u yerdir. Hukuki ekil - Hangi hukuki i letme ekli için karar verdiniz? Hangi sebepten dolayı? Hukuki i letme ekli (Rechtsform) = Tek ki ilik irket, Limited irket (GmbH), Vatanda lık hakkından do an adi irket vs. Finans planı Finans planınızda kapital ihtiyacınızın ne kadar olaca ını ve bunu nasıl finanse edece inizi hesaplayınız. Bunun yanısıra, projenizin verimli olup, olmayaca ını da tespit ediniz. Gerekli olan belgeleri danı manınızla birlikte hazırlamalısınız: 36 yeri startı için dü ünceler

2 - htiyaç duyulan sermaye planı (Kapitalbedarfsplan) Ki isel sermaye ihtiyacı: Güncel ki isel ya am giderlerinizin miktarı nedir (geçim giderleri, sigortalar, kira vs.)? yeri kurmak için gerekli olan sermaye ihtiyacı: yeri kurmak için gerekli Sermaye miktarı (Gründungskosten) ne kadar (bilgisayar, bilgisayar programı, alet, kira depoziti, ilk mal varlı ı vs.) Açılan i yerinin yürümesi için gerekli olan sermaya ihtiyacı: yerinizin i letme giderleri ne kadardır (mallar, i letme gereçleri, i letme sigortası, kira, haberle me, personel vs.) Kendi sermayeniz (Eigenkapital) : Kendi sermayeniz ne kadar? Kendi sermayeniz = Kendi birikiminiz olan para veya ailenizin size açtı ı kredi Yabancı sermaye (Fremdkapital): Yabancı sermayeye ihtiyacınız var mı, ayet bu sorunun cevabı evet ise: Ne kadar yabancı sermayeye gereksinim var? Yabancı sermaye = Bankanızdan alaca ınız kredi Emniyet tedbirleri (Sicherheiten) : Krediniz için neleri garanti olarak gösterebilirsiniz? Emniyet tedbirleri = Örne in, kredinizi geri ödeyememeniz halinde, bankaya bırakaca ınız, hayat sigortası, tasarruf hesapları, arabalar, makinalar ve benzeri rehineler. Te vik programları (Förderprogramme): Hangi resmi te vik programları sizin için ilginç? Förderprogramme = Brandenburg Eyaleti - nin ve Federal Devletin irket kurucularına ve i letmelere uygun artlarda vermi oldu u kredidir. - Likidite/nakit planı (Liquiditätsplan) Tahmini gelir ve giderleriniz (kredi geri ödemeleri de dahil) ne kadar ve gelecek ay için size ne kadar para artmaktadır? : - Bro ürler Kim? Ne? Kimin çin? yeri Kurmak steyenler çin Yönlendirme Klavuzu, Giri imciler, Brandenburg Eyaletindeki Yatırımcılar - Sipari adresleri : Brandenburg Eyaleti Ekonomi Bakanlı ı (Ministerium für Wirtschaft des Landes Brandenburg) Heinrich-Mann-Allee 107 Öffentlichkeitsarbeit Potsdam yada a a ıdaki nternet adreslerinden indirebilirsiniz: - - Federal Ekonomi ve Bakanlı ı nın Giri imci/müte ebbis Sitesi Burada, i yeri kurma Existenzgründung konusu hakkında hertürlü geni bilgiye ula ırsınız. - Verimlilik planının gözden geçirilmesi (Rentabilitätsvorschau) Tahmini cironuz (Umsatz) i letme giderlerinizi kar ılayacak mı? yerinizden bekledi iniz tahmini kazanç, ki isel geçim harcamalarınıza yetecek mi? yeri startı için dü ünceler 37

3 2 Ki isel (ferdi) yada çletme sigortalar Ki isel sigortalar Bu guruba hastalık ve bakım sigortası (Kranken- und Pflegeversicherung), Kaza sigortası (Unfallversicherung) ve Ya lılı a kar ı alınacak önlemler (Altersvorsorge) dahildir. letme sigortaları Bu guruba sorumlulu u üstlenme sigortası (Haftpflichtversicherung), Soygun ve hırsızlık sigortası (Einbruch-Diebstahl-Versicherung) ve bran lara ve i letmenin büyüklü üne göre de i en ba ka sigortalar, örne in bina, cam, nakliye sigortaları gibi (Gebäude-, Glas-, Transportversicherung). : Ki isel sigortalar Stiftung Warentest Versicherung und Vorsorge letme sigortaları Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer ilgili duruma göre sizin için yetkili olan mesleki birlik (federasyon). 3 Gewerbe mi (beyan/izne tabi mesiek) yoksa serbest meslek mi? Kim ki Almanya da i yeri açmak isterse, ya Gewerbe (ruhsatlı mesleki faaliyet) icra etmek yada serbest meslek sahibi olmak durumundadır. Peki aradaki fark nedir? Gewerbe Para kazanılan ve kar elde edilmek istenen hertürlü faaliyet bir Gewerbe dir. Örne in kim gıda ürünleri satan bir dükkan, bir restaurant/ lokanta, bir nakliye firması, bir araba tamirhanesi veya bilgisayar programları üreten bir Softwarefirma açmak isterse, bir Gewerbe i letmek durumundadır. Bu durumda, i yeri kurmak isteyenlerin büyük bir ço unlu unun Gewerbe i letmecisi olması hiç te a ılacak bir ey olmasa gerek. Bu i letmelerin kurulu safhasındaki hazırlıklardan birisi de Ruhsat Dairesi ne (Gewerbeamt) müracat ederek, bildirimde bulunmaktır. Bu yolla ilgili maliye kurumu (Finanzamt), yetkili i kolu sendikası, yetkili meslek odası vs. de haberdar edilmi olur. Fakat, siz yine en iyisi bu bildirimlerin yapılıp, yapılmadı ını kontrol ediniz. Yetkili Gewerbeamt ın adresini ehir veya belediye yönetiminden elde edebilirsiniz. Serbesat meslekler Tabiki bir serbest meslek sahibi (Freiberufler) de yapmı oldu u mesleki faaliyetle para kazanır. Burada yapılan mesleki faaliyetle ki isel mesleki e itim arasındaki ba lantı daha sıkıdır.tipik serbest meslek sahipleri arasında, örne in doktorlar, psikolojik tedavi uzmanların, avukatlar, mali mü avirler, mühendisler, mimarlar, sanatçılar, gazeteciler, ve tercümanları saymak mümkündür. Serbest meslek sahipleri, mesleki faaliyetlerini Gewerbeamt a de il, bilakis sadece ilgili maliye kurumuna bildirmekle yükümlüdürler. lgili adresleri ehir veya belediye yönetiminden elde edebilirsiniz. Gewerbetreibenden veya Freiberufler olmanın her eyden önce kendine göre Vergi ve hukuki yönden sonuç ve sorumlulukları 38 Ki isel (ferdi) yada çletme sigortalar Gewerbe mi (beyan/izne tabi mesiek) yoksa serbest meslek mi?

4 vardır. Bu durum yapaca ınız sigortalarınız için de önemlidir. Bu durumda, ayet hangi gruba ait oldu unuzu bilmiyorsanız, bunu açıklı a kavu turunuz. Faaliyetinize göre ba ka resmi dairelerin iznine de ihtiyacınız olabilir. Bu konuyla ilgili bilgileri - Sanayi ve Ticaret Odası - Esnaf ve Zanaatkarlar Odası - Maliye Kurumu - Özel olarak serbest mesleklerle ilgili bilgileri Federal Serbest Meslekler - Federasyonu ndan edinebilirsiniz: Uygun olan irket eklinin bullumasi 4 Muhtemelen GmbH, AG veya GbR gibi kısaltmaları firma isimleriyle ba lantılı olarak imdiye kadar sıkça görmü ünüzdür. Burada durum firmaların hukuki ekilleriyle ilgilidir. Bunlar, Personengesellschaften ( ahıs irketleri) ve Kapitalgesellschaften (sermaye irketleri) olarak iki gruba ayrılırlar. Bunlar arasındaki önemli farklılık sorumluluk yönündendir. Haften (sorumlu olmak) veya Haftung (sorumluluk) kendinizin veya firmanızın herhangibir zarara yol açması durumunda sizin bu zararı ödemeniz demektir. Kapitalgesellschaften (sermaye irketleri) ticari faaliyetlerinde sadece i letmeye ait mal varlı ı oranında sorumludurlar. Personengesellschaften ( ahıs irketlerinde) ise firma sahibi ki i yaptı ı ticari faaliyetten ahsi mal varlı ı ile de sorumludur. Hukuki ekil, bunların haricinde ba ka önemli eyleri de düzenler: örne in giri imci olarak hangi vergileri ödemeye mecbur oldu unuzu veya firmada kimin söz sahibi oldu unu vs. Küçük letmeler ve hatta, hem Gewerbe i - letmecisi hem de serbest meslek sahipleri için üç farklı hukuki irket ekli gündeme gelir. Tek ki ilik i letme ekli Tek ki ilik i letme (Einzelunternehmen) ba - langıç için en ideal i letme eklidir. Tek ba ınıza bir i yeri kurmanız durumunda otomatikman bu hukuki irket ekli olu mu olur. Bu irket eklinde, yapaca ınız ticaretten bütün ahsi mal varlı ınızla sorumlu olursunuz. Vatanda lık hakkından do an adi irket ekli ayet bir i orta ıyla birlikte bir firma kurmak istiyorsanız, vatanda lık hakkından do an adi irket ekli (Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (GbR)) bu nun için en basit ve karma ık olmayan hukuki irket eklidir. Bu hukuki irket ekli için masraflı formaliteler veya ekstra harcamalar gerekli de ildir. Gerçi Gesellschaftervertrag (Firma sözle - mesi) olarak sözlü anla ma geçerlidir, fakat yine de yazılı bir anla ma yapmakta fayda vardır. Bu adi irket (GbR) ekli, bir Personengesellschaft ( ahıs irketi) oldu undan bütün ortaklar tüm mal varlıklarıyla sorumlulu a ortaktırlar. Sınırlı sorumlu irket/limited irket (GmbH) ayet ticari ortaklarla birlikte bir firma kurmak istiyorsanız, i letmeniz için hukuki irket Uygun olan irket eklinin bullumasi 39

5 ekli olarak limited irket (GmbH) eklini de seçebilirsiniz. Bu irket ekliyle sahibi oldu unuz irketteki ahsi sorumlulu unuzu sınırlandırmı olusunuz, çünkü bu irket ekli bir Kapitalgesellschaft (sermaye irketi) eklidir. Bu durumda istisnalar olmak kaydıyla, ticari faaliyetleriniz için sadece kurulu unuz esnasında bankaya bloke ettirmek zorunda oldu unuz ana sermayeniz (Stammkapital) oranında sorumluluk ta ırsınız. Talep edilen toplam sermaya miktarı Euro dur. Fakat kurmak istedi iniz i yeri için bankanızdan kredi çekmek isterseniz, bu da ço unlukla güvenlik açısından ahsi mal varlı ı olarak kabul edilir ve bu krediden ahsi mal varlı ınızla sorumlu olursunuz. Bir GmbH için bir sözle me hazırlamak ve bunu bir notere (Notar) tasdikletmek zorundasınız. Son olarak ta bir GmbH nın Yerel Sulh Hukuk Mahkemesine ticari kaydını (Handelsregister) yaptırmak zorundasınız. Bu i lem ço unlukla noter (Notar) tarafından yaptırılır. GmbH aynı zamanda tek ki ilik irketler için de gündeme gelebilir: tek ki ilik GmbH olarak (Ein-Personen-GmbH). Danı manlık hizmetlerinden yararlanınız Yukarda anlatılan üç hukuki irket eklinin yanısıra daha ba ka hukuki irket ekilleri (Rechtsformen) de vardır. Kendinize en uygun olan irket eklini belirlemede Brandenburg Eyaleti nin ilgili danı manlık hizmeti veren birimi size yardımcı olur. Kendiniz de en iyisi çevrenize bakınarak, bran ınızda en çok hangi hukuki irket eklinin yaygın oldu unu görebilirsiniz. Örne in bir tercüman tek ki ilik bir GmbH dan (limited irket) ziyade tek ki ilik bir müte ebbis/giri imci olarak ortaya çıkar. Birden fazla ortakla i letilen bir restaurant/lokanta kurulu unu genellikle GbR (adi irket) olarak yapar. Büyük bir Import-Export (ithalat-ihracat) ticaret firması ise kurulu unda ço unlukla GmbH yı (limited irket) tercih eder. - Esnaf ve zanaatkarlar odası (Adresler: bakınız Sayfa 16) - Sanayi ve ticaret odası (Adresler: bakınız Sayfa 16) - Avukat (www.anwaltsauskunft.de) - Mali mü avir (www.stbk-brandenburg.de) 5 letme kurulu unu finanse editmesi Finansman sa lama i planınızdaki en önemli bölümlerden birisidir. Bu nedenle bu konuda mutlaka bir danı mana müracat ediniz. Danı manınızla yapaca ınız görü meye öyle iyi hazırlıklı olarak gidiniz ki, görü me yapaca ınız ki i anlattıklarınızdan ve belgelerinizden, yapmak istedi iniz i i tam anlamıyla kafasında canlandırabilsin ve size yeterince yardımcı olabilsin. Bu konuyla ilgili olarak hangi belgeleri hazırlamanız gerekti ini i planına toplu bakı ın 1. bölümünde (Sayfa 36) bulabilirsiniz. Banka mı yoksa Sparkasse mi? Hausbank (ev bankanız), yani bankanız yada Sparkasse sizin en önemli ticari orta- ınızdır. Orada bir ticari hesap (Geschäftskonto) açtırınız ve size mal temin eden müteahhit firma ve mü terilerinizle olan ödeme trafi ini bu hesaptan yürütünüz. Hausbank tan ayrıca kredi (Darlehen olarak ta adlandırılır) de alabilirsiniz. Devletten te vik kredisi için müracat etmek istiyorsanız, yine ev bankanıza müracat etmek zorundasınız. Küçük ve orta ölçekli i letmelerin ev banka- 40 letme kurulu unu finanse editmesi

6 ları (Hausbanken) genellikle Volks- ve Raiffeisenbanken veya Sparkassen dır. E er bir kredi müracatı yapmak istiyorsanız, ikna edici bir i planına ihtiyacınız vardır ve kredi vericiyi, i letmeyi iyi bir ekilde yönetebilece inize inandırmanız gerekir. En önemli resmi te vik kredileri (öffentliche Förderdarlehe) - Mikro-Darlehen (max Euro) KfW Mittelstandsbank tan - StartGeld (max Euro) KfW Mittelstandsbank tan - Unternehmerkredit KfW Mittelstandsbank tan - Unternehmerkapital KfW Mittelstandsbank tan - Gründungs- und Wachstumsfinanzierung (GuW) Brandenburg Eyaletinden ve/ KfW Mittelstandsbank tan Yatırımınızı yapmaya ba lamadan önce resmi te vik kredisi için Hausbank a (ev bankanıza) müracat etmeyi lütfen unutmayınız. yeri kuranların büyük ço unlu u kurulu unu kendi özkaynaklarından, yani kredisiz olarak gerçekle tirmektedir Hangi te vik programlarının sizin için yararlı olup, olmadı ını bir danı manla birlikte açıklı a kavu turmanız gerekir. - Herbir te vik programıyla ilgili ayrıntıları : ILB (Adres bakınız Sayfa 17) LASA (Adres bakınız Sayfa 17) KfW Infocenter: ve KfW- Berlin Danı ma Merkezi (Adres bakınız sayfa 17) - Lotsendienste (i yeri kurmak isteyenlere danı manlık hizmeti veren kurumlar) Sanayi ve ticaret odaları (Industrie- und Handelskammer), esnaf ve zanaatkarlar odaları (Handwerkskammer) ve Zukunfts- Agentur Brandenburg (Brandenburg Gelecek Acentası) (Adresler bakınız sayfa 16) gibi kurumların danı manlık hizmetlerinden faydalanınız. - Te vik programlarına toplu bakı : (bakınız i yeri kurulu u) Banka görü mesi için belgeler 6 E er ki, bankanıza kredi müracatında bulunmak istiyorsanız, orada ticari konseptinizi/ planınızı tanıtmak ve belgelerinizi sunmak zorundasınız. Belgelerinizi bir danı man yardımıyla hazırlamı olsanız dahi, kendiniz bunları tanıtabilmeli ve hakkında bilgi (verebilmelisiniz). Belgeler - Mesleki geçmi in bulundu u kısa öz geçmi - ve sınav karneleri/belgeleri - Sermaye ihtiyaç planı (Kapitalbedarfsplan), verimlilik planı (Rentabilitätsvorschau) ve nakit planınn (Liquiditätsplan) ekli oldu u yeri konsepti/ planı (Unternehmenskonzept/Businessplan) (bak sayfa 36-37). - Bir danı man tarafından kurulmak istenen i yeri hakkında danı manlık yapıldı ına dair belge/veya Nachweis über eine Existenzgründungsberatung durch einen Berater/gerekirse Ticari konseptinizin ilgili oda tarafından de erlendirim raporu. Banka görü mesi için belgeler 41

7 7 sizli i bitirmek ve kendi i yerini kurmak ayet i siz olup, i sizlik parası veya i sizlik parası II (ALG II) almaya hakkınız var ise ve kendi i yerinizi kurmak istiyorsanız, sizi destekleyecek de i ik te vik imkanları mevcuttur yılından itibaren te vik alanında icabında de i ikliklerin olabilece ine lütfen dikkat ediniz. Bu sebepten dolayı, mutlaka güncel devlet destekleme te vikleri konusunda kendinizi bilgilendiriniz. Überbrückungsgeld ayet u an i sizlik parası alıyorsanız, i yerinizi açtıktan sonraki ilk altı ay geçim masraflarınızın kar ılanması için Überbrükkungsgeld müracatında bulunabilirsiniz. Bunun miktarı o ana kadar almı oldu unuz i sizlik parasına denktir. Existenzgründungszuschuss (Ich-AG) sizlik parası alanlar için di er bir alternatif de üç yıl boyunca ödenen Existenzgründungszuschuss (EXGZ bzw. Ich-AG) dir. Bu geçim masraflarınızın kar ılanması veya i letme yatırımlarınız için olmayıp, bilhassa hastalık, bakım ve emeklilik sigorta (Kranken-, Pflege-, Rentenversicherung) primlerinizin ödenmesi içindir. Einstiegsgeld 2005 ten itibaren Arbeitslosengeld II (ALG II) alacak olan i sizlerin Überbrückungsgeld veya Existenzgründungszuschuss (EXGZ bzw. Ich-AG). Almaya hakları yoktur. Fakat bunlar, kendi i yerlerini kurmak için, ALG II ye ilaveten bir Einstiegsgeld müracatında bulunabilirler. Örne in güncel bilgileri - Ba lı oldu unuz Agentur für Arbeit tan ve adresinden - BMWA-Infotelefon: numaralı telefondan - den Lotsendiensten (danı manlık hizmeti veren kurumlardan) edinebilirsiniz. 8 Gerçek müstakil i yeri mi, yoksa göstermelik müstakil i yeri mi? Sadece bir tane sipari vereni olan küçük i letmeler, ço u kez göstermelik müstakil i letme (scheinselbstständig) konumunda olmaktadırlar. Bunun tabi ki katlanmak zorunda oldu unuz neticeleri vardır. Bu durumda hem siz hem de sipar vereniniz yasal sosyal sigortalara (gesetzliche Sozialversicherung) yani emeklilik, hastalık ve bakım sigortalarına aidatlarınızı ödemek zorundasınız. Bu sebepten dolayı, sipari veren firmalar, birlikte çalı tıkları firmaların ka ıt üzerinde de il gerçek firmalar olmasını istemektedirler. Ba ımlı bir i ile ba ımsız kendi i iniz arasındaki ayırım için belirleyici olan ferdi somut bir durumdaki gerçek boyutlardır. En iyisi bu konuda Ulusal Sosyal Sigortalar Kurumundan (BfA) gerekli bilgiyi alınız. Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) Servis telefonu Bütün Almanya da ücretsiz. Pazartesi - Per embe: saat arası, Cuma: saat arası - Statü belirleme uygulaması (Statusfeststellungsverfahren) 42 sizli i bitirmek ve kendi i yerini kurmak Gerçek müstakil i yeri mi, yoksa göstermelik müstakil i yeri mi?

8 Resmi dairelerden çekinmeyiniz 9 Kendi i yerinizi kurmadan önce gerekli olan formaliteleri yerine getirmek ve örne in i letmenizi kaydettirmek zorundasınız. Bu oldukça önemlidir. ayet kayıtlı olmaksızın, sürekli para kar ılı ı i alıyorsanız, bu kaçak i olarak de erlendirilir ve ceza gerektiren suçlu duruma dü ersiniz. Bir Gewerbe için özel izin veya özel belgelere ihtiyacınız vardır. yeri ruhsat dairesi (Gewerbeamt) E er ki bir (Gewerbe) i letmek istiyorsanız, yani serbest meslek grubuna (Freie Berufe) dahil de ilseniz, bulundu unuz yerin ilgili Ruhsat Dairesi ne (Gewerbeamt) müracat etmek zorundasınız. Bunun için a a ıdaki belgelere ihtiyacınız vardır: - ayet Alman vatanda ı de ilseniz, geçerli bir oturma müsadesine - Geçerli bir kimlik kartına veya seyahat pasaportuna - Yaptı ınız faaliyete göre (örne in gastronomi) düzenlenmi bir izin yada onay belgesi - 10 ile 40 Euro arasında bir ba vuru ücreti Gewerbe müracatınızla (Gewerbeanmeldung) birlikte normal olarak, ilgili Maliye Müdürlü ü (Finanzamt), yetkili mesleki kaza sigortası kurumu (Berufsgenossenschaft), yetkili oda (Sanayi ve ticaret odası veya Esnaf ve Zanaatkarlar odası) ve benzeri ilgili kurumlara da hakkınızdaki gerekli bilgi bildirilir. Fakat siz yine de i i oluruna bırakmayıp, bu bildirimlerin yapılıp, yapılmadı ını kontrol ediniz. Maliye Müdürlü ü (Finanzamt) Maliye müdürlüklerinin görevi vergi almaktır. Siz de giri imci/müte ebbis olarak ilgili maliye müdürlü üne vergi ödersiniz. yerinin hukuki ekline göre bilhassa serbest meslek sahipleri için maliye müdürlü ü önemli bir rol oynar: Siz sadece faaliyetinizi ilgili maliye müdürlü üne bildirmek ve bir vergi numarası (Steuernummer) müracatında bulunmakla mükellefsiniz. Bu ekilde i letmeniz kaydedilmi olur. Ayrıca, vergi numaranızı bütün faturalarınzda bildirmaek zorundasınız. Mesleki kaza sigortası kurumu (Berufsgenossenschaft) Berufsgenossenschaft yasal mesleki kaza sigortasıdır. E er ki yanınızda birisini çalı tırırsanız, bu ki iyi mutlaka, meslek grubunuzda yetkili olan kaza sigortası kurumunda (Berufsgenossenschaft) sigorta ettirmek zorundasınız. Yanınızda çalı anınız olmasa da bran ınızda yetkili mesleki kaza sigortası kurumunda kendinizi sigorta ettirmek zorundasınız. Hangi mesleki kaza sigortası kurumunun sizin için yetkili oldu unu Sanayi ve Ticaret odalarından (Industrie- und Handelskammer (IHK)) veya Mesleki Kaza Sigortası Kurumları Birli i nden (Hauptverband der Berufsgenossenschaften (HVBG)} ö renebilirsiniz. : Ticaret Sicili (Handelsregister) Yerel Sulh Hukuk Mahkemesi (Amtsgericht) nezdinde bulunan Ticaret Sicili (Handelsregister) kamuoyunu, orada kayıtlı olan i letmeler hakkında bilgilendirir, örne in firmayı dı arıya kar ı kimin temsil edebilece ini. Sermaye irketlerinde (örne in GmbH) ticaret erbapları (Kaufleute) ve sorumlu irket müdürleri kendilerini ticari sicile kaydettirmek zorundadırlar. Ticari bir i letme (Gewerbe) çalı tıran herkese ticaret erbabı (tüccar/ Kaufleute) denir. stisna: Örne in tütün ürünleri satan bir dükkan veya imbis gibi çok basit ve görülebilen küçük ticari i letme sahipleri (Kleingewerbetreibende). Oda (Kammer) Bazı meslek grupları bir odaya üye olmak ve aidat ödemek zorundadırlar. Oda, üyelerini örne in iktisadi politik kararlarda temsil eden hem de danı ma, toplantı ve aktuel bilgilerle üyelerine destek olan bir mesleki organizasyondur, Odalara örne in, esnaf ve zanaatkarlar odası (Handwerkskammer), sanayi ve Resmi dairelerden çekinmeyiniz 43

9 ticaret odası (Industrie- und Handelskammer), mimarlar odası (Architektenkammer), mali mü avirler odası (Steuerberaterkammer) veya doktorlar odası (Ärztekammer) dahildir. Esnaf ve zanaatkarlar odasından bahsetmi ken: Almanya da bazı esnaf ve zanaatkar meslekleri için ustalık belgesi zorunlulu u (Meisterpflicht) vardır. Bu demektir ki, sadece ustalık sınavını ba armı olan ki i, mesle inde bir i yeri açabilir. Zorunluluk olan mesleklerin dı ında 53 tane ustalık belgesi zorunlulu u (Meisterpflicht) olmayan esnaf ve zanaatkar mesle i vardır. Vatanına göre, yurt dı ından gelen kurucuların usta belgesi olmaksızın bir esnaf mesle ini yapması için çe itli imkanlar vardır. Yabancı i yeri kurucuları için ülkelerine göre de i en, Almanya da ustalık belgesi mecburiyeti olmaksızın çe itli esnaf ve zanaatkar mesle inde i yeri açma imkanları mevcuttur. Burada esas olan mesele, mesleki e itim ve tecrübenin Almanya da kabul edilmesidir. lgili esnaf ve zanaatkarlar odası sizi bu konuda severek bilgilendirir. Sa lık Müdürlü ü, Motorlu Ta ıt Müdürlü ü, Polis (Gesundheitsamt, Kraftfahrzeugamt, Polizei) Gewerbenizle ilgili olarak herhangibir izin veya ruhsata (Erlaubnis, Zulassung) ihtiyacınız oldu unda bu ve di er resmi makamlar sizin için yetkilidir. Bir izin veya ruhsata Erlaubnis oder Zulassung ihtiyacınızın olup, olmadı ını sizin için yetkili olan oda veya Brandenburg danı ma merkezinden (Lotsendienst Brandenburg) ö renebilirsiniz. Örne in bir lokal, bir diskotek veya ba ka bir gastronomi i letmesi veya bir güvenlik firması açmak isterseniz, bu alandaki gerekli bilgileri ö renmek için sanayi ve ticaret odası tarafından düzenlenen bir bilgilendirme seminerine (Unterrichtung) katılmak zorundasınız Vergileri tanımak ve ödemek Müte ebbis/giri imci olarak vergi ödemekle mükellefsiniz/sorumlusunuz. Bu nedenle, tabiiki en önemli vergi çe itlerini tanımanız gereklidir. Katma de er vergisi (Umsatzsteuer) Kimler öder: Gewerbe i letmecileri ve serbest meslek sahipleri ayet bir ürün veya bir hizmet (örne in danı - manlık hizmeti) satıyorsanız, bir ciro (Umsatz) elde ediyorsunuzdur. Bu, mü terilerinizden para alıyorsunuz demektir. Bu durumda ürünün net fiyatına veya hizmet kar ılı ı olan ücretinize ilaveten mü terilerinizin size, ciro vergisi (Umsatzsteuer), (veya katma de er vergisi (Mehrwertsteuer) olarak da adlandırılır.) ödemesi zorunludur. Bu nedenle herbir ürünün ve hizmetin net fiyatına katma de er vergisini eklemek zorundasınız. Bu ekilde ürün veya hizmetin bürüt fiyatına ula mı olursunuz. Kural olarak katma de er vergisi net fiyatın %16 sını kapsar. Matbaa, sanat ve medya gibi bazı Gewerbe ve meslek grupları için indirimli tarife olan %7 geçerlidir. Ve: Küçük i letme sınıfına giren i letmeler/ Kleinunternehmerregelung (bakınız saysa 46) kesinlikle katma de er vergisi (Umsatzsteuer) ödemek zorunda de ildirler. 44 Vergileri tanımak ve ödemek

10 Bu durumla ilgili olarak ön vergi ödemesi/(vorsteuer) yapmak zorunlulukları da yoktur. Ön vergi (Vorsteuer) Kimler öder: Gewerbe i letmecileri ve serbest meslek sahipleri ayet, büro e yası veya danı manlık hizmeti alacak olursanız, bunlar için ödedidi iniz katma de er vergisi ön vergi/vorsteuer olarak adlandırılır. bu ön vergiyi/vorsteuer, katma de er vergisi düzenlemesi (Umsatzsteuervoranmeldung) uyarınca her ay veya az cirolarda her üç ayda bir ilgili maliye dairesine havale etmekle yükümlü oldu unuz katma de er vergisinden (Umsatzsteuer) dü ebilirsiniz. Gewerbesteuer Kim öder: Gewerbe i letmecileri Gewerbe vergisini (Gewerbesteuer), ticari, el sanatları, hizmet sektörü ve sanayi dallarındaki bütün Gewerbe i letenler (Gewerbetreibenden) öderler. Gewerbesteuer in yüksekli i i letmenin kazancına ve i letmenizin içersinde bulundu u belediye ye ba lıdır. Gewerbe vergisini, herbir çeyrek yıl için ilgili maliye dairesine (Finanzamt) önceden ödemek zorundasınız. Kurumlar vergisi (Körperschaftsteuer) Kim öder: Sermaye irketleri Kurumlar vergisini (Körperschaftsteuer) yalnız sermaye irketleri Kapitalgesellschaften (GmbH, AG) veya kooperatif irketler (Genossenschaften) ödemek zorundadırlar. Bütün kazançlar %26,5 la vergilendirilir. Gelir vergisi (Einkommensteuer) Kim öder: Bütün vergi mükellefleri/sorumluları Ticari yoldan bir kazanç elde eden veya bir geliri olan herbir vatanda ve i letme sahibi gelir vergisi (Einkommensteuer) ödemekle mükelleftir (çalı anlar için bu vergi ücret vergisi/lohnsteuer olarak adlandırılır). Gelir vergisi oranı, gelir düzeyine ba lıdır. Gelir düzeyiniz, üç aylık süreç için 200 Euro vergi ödemeyi gerektirecek düzeye ula tı ı andan itibaren, her üç ayda bir ilgili maliye müdürlü üne (Finanzamt) gelir vergisi ödemek zorundasınız. Brandenburg Eyaleti ne ba lı Maliye Müdürlükleri nin servis ve danı manlık hizmeti veren kurumlarında/service- und Informationsstellen (SIS) Vergi konusunda ücretsiz olarak danı manlık hizmetleri verilmektedir. Vergileri tanımak ve ödemek 45

11 11 Küçük i letmeler için kolayla tırmalar Katma de er vergisinden muaf olma ayet, bir önceki takvim yılında kazancınız Euro yu geçmemi ve içersinde bulundu unuz takvim yılı için tahmini kazancınız Euro yu geçmeyecek düzeyde ise, küçük i letme sınıfına girersiniz. Bu durumda: lgili Maliye Müdürlü üne müracat ederek, kendinizi katma de er vergisinden/ Umsatzsteuer muaf kılabilir, faturalarınızı katma de er vergisi eklemeksizin yazabilir ve ön vergi/ Vorsteuer olarak adlanlandırılan vergiyi ödemek durumunda kalmazsınız. Basit Muhasebe Bay veya bayan i letmeci olarak bir muhasebe defteri tutmakla mükellefsiniz. ayet - Yıllık cironoz Euro dan fazla de ilse - Yıllık kazancınız Euro nun üzerinde de ilse; - letti iniz toprak veya orman alanının de eri Euro yu geçmiyorsa, basit bir muhasebe defteri tutabilirsiniz. E er ki bu sınırı a ıyorsanız, detaylı bir ticari muhasebe defteri tutmakla mükellefsiniz. - Sanayi ve Ticaret Odası nn temel muhasebe kursları - (Kleinunternehmerförderungsgesetz) 12 Size yardım erderiz Bu danı ma merkezlerinde konunun uzmanı ki iler tarafından ücretsiz olarak bilgilendirilirsiniz. Buralarda, kurulu unuzdan önce hertürlü yardım ve danı manlık hizmetleri verilir. Kurulu tan sonra da bay ve bayan i letme sahipleri bu kurumlardaki danı manlar vasıtasıyla sürekli i letmeyle ilgili konularda hazırlanma/yönlendirme (Coaching) hizmetinden yararlanırlar. Yabancı kökenli bay ve bayanlar için danı manlık hizmeti (Lotsendienst) Bu danı manlık hizmeti/lotsendienst özel olarak yabancı kökenli i letme kurucuları için organize edilmi olup, buralarda kurulu unuz için gerekli olan hazırlıklara dair toplu bakı içeren bütün önemli bilgileri edinebilirsiniz. Lütfen, bu danı manlık merkezlerine müracat ederek, bu hizmetlerden yararlanınız (Adres bakınız saysa 16). agil Aufbruch Gründen im Land Brandenburg Eyaleti nin, letme kurucuları ve i letme sahipleri için adresi altında internet üzerinden sundu u danı manlık hizmetinden de yararlanınız. Federal Ekonomi ve Bakanlı ı nın Giri imci/müte ebbis Sitesi Burada, i yeri kurma Existenzgründung konusu hakkında hertürlü geni bilgiye ula ırsınız. 46 Küçük i letmeler için kolayla tırmalar Size yardım erderiz

12 Geni çaplı destek Romana Litkova, Konstantin Shpunt 5 pro Software GbR Frankfurt (Oder) Geldikleri ülke: Ukranya Litkova Hanım! orta ınız Konstantin Shpunt ile birlikte müstakil / serbest i hayatına atıldınız. Niçin? Litkova: Yüksek okul e itimini bitirdikten sonra burada Frankfurt ta Viadrina Üniversitesi nde bir meslek üstü ö renimi yapmak için Almanya ya geldim. Ö renimin a ırlık merkezini ekonomi ve pazarlama te kil etmekteydi. Bununla IT (informasyon ve telekominikasyon) bran ı gibi geli meye açık bir dalda çalı mak istemekteydim. Ve ben bir kaç Ukranyalı müte ebbisle konu tuktan sonra, bu firmaların Avrupa çapında mü teri kazanmak için Almanya da bir temsilcilerinin olmasına büyük ilgi duydukları ortaya çıkmı oldu. Bu görü melerimizden faydalanarak yeni i fikrimizi geli tirmi olduk. Bugün olayın ekli, bizlerin Ukraynalı müte ebbislerden bilgisayar programlarını satın almamız ve bunları kendi adımız altında satmamız eklinde devam etmektedir. Fakat biz sadece bilgisayar programları ile ticaret yapmakla kalmayıp, geli me sürecine de katılmaktayız. orta ım Konstantin Shpunt diplomalı bili im uzmanı olup (Diplom-Informatiker), Ukrayna daki geli im sürecine katkıda bulunmaktadır. Sanayi ve Ticaret Odası bize büyük ölçüde yardım etti. Bize çok destek veren ikinci kurulu ise, burada Frankfurt (Oder) ehrindeki, içinde bizim de bir büroya sahip oldu_umuz BIC adındaki ve Geli tirme Merkezi olmu tur. BIC, uygun artlarda i odası temin etme yanında, müte ebbislere danı manlık ve sekreterlik hizmetleri de sunmaktadır. Ayrıca bunlara ilaveten resmi makamlardaki zorlukların a ılmasında da yardımcı olmaktadır. Siz Avrupa çapında faaliyet gösteren bir firma olarak mü terilerinizi nasıl bulmaktasınız? Litkova: Çok büyük ölçüde ve internet üzerinden ileti im kurmaktayız. Mesela ben Open Business-Club adında Almanya daki ticaret müdürlerini bünyesinde bulunduran bir internet klübündeyim. Bu internet klübünde, günde 1.000den fazla ki i online ili ki kurmaktadır. Burada sohbet edilebilmekte ve ki iler kar ılıklı olarak fikirlerini birbirlerine ula tırabilmektedir. Burada Frankfurt ta çok faydalı di er bir kurulu ta, projeye ilgi duyan ve soru sormak isteyenleri sürekli bizlere yönlendiren,brandenburg Zukunfts-Agentur kurulu udur. Böylelikle u ana kadar her ey gerçekten olumlu bir geli me göstermi tir. Almanya, Avusturya, talya, Belçika ve Fransa da mü terilerimiz var. Hatta Amerika Bile ik Devletleri ne bile ürünlerimizden biri olan bir cep telefon oyununu satmaktayız. Serbest i hayatına atılmaya karar verdi inizde ön hazırlıklarda size kim yardım etti? Litkova: En ba ta ö renimimden dolayı, internette serbest i hayatına atılma ile ilgili bilgileri topladım. Bunun dı ında bütün hukuksal, pazarlamanın teknik konuları ve resmi makamlarla ilgili sorulara bir yanıt bulmak üzere Frankfurt (Oder) ehri Sanayi ve Ticaret Odası na ba vurduk. O zamanlar 47

13 Meslek Yüksek Okulu, e Ba lama Yardımında bulundu Piotr Borowiec Borodesign Potsdam Geldi i ülke: Polanya Ne zaman serbest çalı maya karar verdiniz? Borowiec: Endüstri Ürünlerine ekil Verme / Dizayn sahasında Berlin Yüksek Meslek Sanat Okulu nda bir büroda üç sene boyunca yarım gün çalı tım. Bu, benim konuya iyi bir giri yapmama sebep oldu. Fakat bir süre sonra içimde, kendimi mesle imde daha ileri noktalara götüremiyece ime dair bir his olu tu. Ve daha faydalı bir konuyu geli tirebilmek için mesle imde serbest çalı mayı bir ans olarak gördüm. Siz üç sene yarım gün çalı tınız ve bu zaman sürecinde kafanız devamlı hep i kurma fikriyle me guldu. Bu nasıl bir fikirdi? Borowiec: Ben, dizayn olayını CAD (bilgisayar yardımıyla dizayn) ile birle tirmekteyim. Yani mü terilerime Dizayn ı hemen kullanabilecekleri ekilde teslim etmek istiyorum. Mü terilere verdi im taslaklar, mü terilerin bana sundukları verilerle örtü mekte olup, derhal üretimin bundan sonraki safhalarında uygulanabilecek niteliktedir. Bu bir çama ır makinası, bir telefon, bir bisiklet, bir mobilya, bir di fırçası, bir gözlük olabilir. Firmayı kurmayla ilgili ön hazırlıklar sürecinde size en fazla kim yardım etti? Borowiec: En ba ta Potsdam Meslek Yüksek Okulu nun BEGIN (Brandenburger ExistenzGründer Im Netzwerk) adlı ve yeni firma kuranlara mü avirlik hizmeti veren kurulu. Burada mesela müracaatlar sırasında veya hukuksal sorunlarda bana yardım eden ve dileklerimi bildirebilece im bir ki i mevcuttu. Üç senelik ön hazırlık ve di er dizayncılarla yaptı ım konu malarım sonunda, konunun a a ı yukarı nasıl sonuçlanaca ını bilmekteydim. Ön hazırlık esnasında özel kurulu la ilgili engeller ortaya çıktı mı? Borowiec: Evet. Her ne kadar bu özel hayatımla ilgili olsa da cevap vereyim. Ben uzun zamandır Almanya da ya amaktayım ve burada 1994 te lise bitirme imtihanını ba ardım. Bu yolla süresiz oturma izni aldım. Kız arkada ım Polonyalı olup, Almanya da henüz uzun süredir bulunmamaktadır. Polonya, Avrupa Ekonomik Toplulu u na dahil olmasına ra men, yedi senelik geçi süresi nedeniyle kendisine çal ma izni verilmemektedir. Bunun neticesi olarak onun bakım masraflarını da üstlenmem gerekmektedir. Bu da, yeni serbest hayata atılmı bir ki i için bir yüktür. Mü teri bulma durumunuz ne gibi bir görünüm sergilemekte? Borowiec: Telefon ediyorum, mektuplar yazıyorum, el ilanları/ Flyer postalıyorum, yabancı ülkelerden mü teri kazanmaya çalı- ıyorum. Çalı mamın ürünü genellikle veriler olup, bunları yoluyla da gönderebilmekte, dolayısıyla deniz a ırı ülkelerdeki mü terilerle de çalı abilmekteyim. Gelecek için ticari planlarınız nasıl görünmekte? Borowiec: Benim hedefim tabii ki artan bir mü teri sayısına sahip olmaktır. Bu alanda büyük bir ümit, Potsdam da yeni bir Dizayn Merkezi kuran Volkswagen firmasıdır. Fakat bunun gelecek için bir vizyon oldu unu zannediyorum. 48

14 Ba ka ülkeler, ba ka de erler Shi Wang Alman-Asya birli i Merkezi Ltd. ti. Deutsch-Asiatisches Kooperationszentrum GmbH - Berlin-Brandenburg Borkheide Geldi i ülke: Çin Nasıl oldu da, Almanya da meslek hayatınızda serbest çalı maya ba ladınız? Wang: Ben 1992 den beri Almanya da bulunmaktayım ve Peking te ö renimimi tamamladıktan sonra Berlin de leti im Bilimi dalında üniversite tahsili yaptım. Bana o zamanlar, Çin firmaları için çeviri veya ara tırmalar yapıp, yapamıyaca ım konusunda sorular yöneltildi. Bu ekilde, bu yönde çalı an yeni bir firma kurma fikri geli mi oldu. Böylece 1999 da ilk firmanızı kurmu oldunuz, de il mi? Wang: Evet. O sıralar henüz bir i orta ım yok iken Çin müte ebbisleri, yüksek okul mezunları veya yüksek makamlarda bulunan ahsiyetler için Avrupa gezileri organize ettik. Ayrıca Alman ürünlerini Çin e ihraç ettik sonunda i orta ım Ernst-Friedrich Siebert ile birlikte Almanya-Asya birli i Merkezi (DAZ) ni kurduk. Burada Almanya da yüksek ö renimlerini tamamlamı ve burada bir firma kurmak isteyen Çin li ö renci ve müte ebbislere mü avirlik hizmetleri vermekte ve onları yönlendirmekteyiz. Kurulu unuz sırasında özellikle hangi konularda zorluklarla kar ıla tınız? Wang: Gerçek bir zorlukla kar ıla madı ımı söyleyebilirim. Burada Brandenburg Eyaleti resmi makamlarıyla çok iyi deneyimlerimiz olmu tur. Potsdam Sanayi ve Ticaret Odası bizleri çok iyi bilgilendirdi. Brück Sanayi Dairesi için de aynı olumlu eyleri söyleyebiliriz. Yabancılar Dairesi nde ba langıçta i ler pek kolay olmadı. ube müdüresi ve Teltow daki ilgili daire ba kanı ile yapılan bir görü me neticesinde bizi desteklemeye ba ladılar. kurmayla ilgili bilgilendirilmem neticesinde olu an deneyimlerimle, bir taraftan Yabancılar Yasası nın, di er taraftan da dil sorununun en büyük engelleri te kil etti ini sürekli olarak tesbit etmekteyim. Bu engellere, Sanayi Dairesi, Vergi Dairesi, Sendika, Sanayi ve Ticaret Odası gibi resmi dairelere ba vurmalardaki zorlukları da ekleyebiliriz. Bunlar, Almanlar için de o kadar basit i lemler de il. Buna, Çinli lerdeki - Almanlar a göre farklılık gösteren - de er yargıları ve davranı ekilleri de eklenmektedir. Biz burada arabuluculuk yapmaya çalı ıyoruz. Bu zor bir u ra ı olup, maalesef ço u kez yanlı anla ılmalara sebebiyet vermektedir. Çin de resmi makamlarla ili kiler tamamen farklı olup, büyük ölçüde görev ve itaat etme prensiplerine dayanmaktadır. Buradaki gibi güvenli ve hukuken emniyet altına alınmı de ildir. Hediye, geli mekte olan mü terek çalı manın bir sevinç belirtisi olarak - bir rü - vet olarak de il verilmektedir. Ki iler arasındaki ticari ili kiler ço u kez güven sa layan ki isel ili kilere dayanmaktadır. Almanya da ise ili kilerde daha çok ehliyet ön planda tutulmakta ve görev sınırları içinde sürdürülmektedir. Çin de amir memur ili kileri daha belirgindir. lerisi için firmayla ilgili planlarınız nedir? Wang: Ba ka bir yerde yeni bir ube açmamızın uygun olup, olmayaca ını dü ünmekteyiz. Ayrıca büyük firmaları mü teri olarak kazanmayı ve Brandenburg eyaletine yerle meyi dü ünmekteyiz. 49

15 Ne eli bir ortamda Kebap Mehmet Canlı, Ahmet Canlı Malta-Grill Nauen Geldikleri ülke: Türkiye Sohbet, Mehmet Canlı ile yapılmı tır. Türk yemekleri sunan bir Lokanta i letiyorsunuz. Kurulu unuzun i e ba laması nasıl oldu? Canlı: Bu lokantayı burada Nauen de altı ay önce devraldık ve burada Döner Kebap, lahmacun ve di er Türk yemeklerini satmaktayız. Dükkanın i durumu oldukca kötüye gitmi ve kötü bir isme sahip olmasına ve bize yapılan uyarılara ra men dükkanı devralmaya karar verdik. Dükkanı tamir eder, temiz tutar ve gayret gösterirsek, bu i i ba arıya ula tıraca ımızı dü ündük. Buna ra men oldukça yava bir ba langıç temposu ya adık, hemen hemen hiç mü terimiz yoktu. Fakat bize gelen az ki i i letmemizi be endi. Mü terilerimizle çok sohbet ettik ve devamlı ne eli bir görünümdeydik. Bu, insanların ho una gitmekteydi ve a ızdan a ıza reklamla birkaç hafta içinde çok sayıda yeni mü teriler kazandık. Kendinizi bu i e nasıl hazırladınız? Canlı: Serbest çalı maya ba lamadan önce bu alanda tecrübeli olmamızdan dolayı, bizleri nelerin bekledi ini, büyük sorunlar ya amıyaca ımızı bilmekteydik. Fakat buna ra men bu dalda çalı an di er müte ebislerden, hangi resmi makamların önemli oldu unu, nelere dikkat etmemiz gerekti ini v.s. sorduk. Ayrıca çok dikkatli olunması mutlaka gerekmektedir. Çünkü bazıları insanın aya ının altına sabun koyma u ra ısı içindedir. gere i oldu undan bize yardım ediyorlar. Bir vergi uzmanına görev verdik. Yengem de, bize bürokrasi i lemlerimizde yardım etmektedir. Yeni firma kurucularına ne gibi önerilerde bulunacaksınız? Canlı: yeri kuracak ki ilerin, bran larında mutlaka pratik deneyimlerinin olması gerekmektedir. Bu son derece önemlidir. Ayrıca ekonomik ba ımsızlık ta çok önemli bir unsurdur. Borç para alma, ancak bu borçun geri ödemesinin garanti olması halinde mantıklıdır. Ba langıcın bizler için biraz zor oldu undan bahsetmi tim. Çünkü ba ta fazla mü terimiz yoktu. Bunun için bilhassa i in ba ında reklam yapılmasını ve mesela ehir gazetelerinde bu reklamların yayınlanmasını ve yöresel gazetecilerle ili kiye girilmesini önermek isterim. Çünkü bu gazeteciler özellikle bölgesel haberleri memnuniyetle yayınlamaktadırlar. Görü ünüze göre Almanca burada nasıl bir rol oynamaktadır? Canlı: Bu oldukça önemli. Tabii mü terilerimizle Almanca konu maktayız ve Almancamızı iyile tirmeye çalı maktayız. Biraz zaman bulursak mutlaka Almanca dil kurslarına devam edece iz. lerisi için planlarınız nedir? Canlı:Yakında buradan ta ınaça ız ve daha bir büyük bir lokali devralaca ız. Yeni yerimizde yoldan geçen mü teri trafi imiz daha fazla olacak. Yani kurulu umuz büyüyecek. Döner kebabımız için kendisinden et aldı ımız firma bize güzel önerilerde bulundu ve bizi finansman yönünden biraz destekledi. lerimizin iyi gitmesi, onların da menfaatiı 50

bilinmesi gerekenler

bilinmesi gerekenler 54 55 tıp hukuku Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin Mali Sorumluluk Sigortası hakkında bilinmesi gerekenler İLKBAHAR 2014 SAYI: 302 MESLEK HAYATIMIZA 2010 YILINDA GİREN, DAHA ÖNCESİNDE ACABA İŞE YARAR MI? DİYE

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Eğer sigortalı değilseniz...

Eğer sigortalı değilseniz... Tercüme edilmiş bu enformasyon daha iyi bir anlayış sağlamanıza katkıda bulunur. Güncel değerleri (Euro olarak) KESİNLİKLE almaca yazılmış yorumdan almanızı rica ederiz. Sağlık Sigortasında kendi kendini

Detaylı

Almanya da kendine ait işletme kurmak veya almak isteyen herkes, birçok formaliteyle karşı

Almanya da kendine ait işletme kurmak veya almak isteyen herkes, birçok formaliteyle karşı İşyeri Açma Konusunda Yapılan Kıyaslama Çalışması (Almanya dan Stuttgart Ticaret ve Sanayi Odası) Almanya da kendine ait işletme kurmak veya almak isteyen herkes, birçok formaliteyle karşı karşıya kalmakta

Detaylı

Bölüm 11. Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler İŞLETME BİRLEŞMELERİ. (Mergers)

Bölüm 11. Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler İŞLETME BİRLEŞMELERİ. (Mergers) Bölüm 11 Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler İŞLETME BİRLEŞMELERİ (Mergers) İki veya daha fazla sayıda bağımsız işletmenin, eski kimlik ve tüzel kişiliklerini sona erdirerek, sahip

Detaylı

Öğretim araç ve gereçlerinin reformu

Öğretim araç ve gereçlerinin reformu Öğretim araç ve gereçlerinin reformu Hamburglu öğrenciler için daha çok yeni kitap Önemli sorulara yanıtlar burada! Freie und Hansestadt Hamburg Behörde für Bildung und Sport Hamburg Senatosu kararlaştırdı:

Detaylı

Kurumsalla ma nedir? FUTBOLDA KURUMSAL YÖNET M VE DENET M. yıllardan sonra dahil olmu popüler bir terimdir. kavram, verebilirlik ve sorumluluk.

Kurumsalla ma nedir? FUTBOLDA KURUMSAL YÖNET M VE DENET M. yıllardan sonra dahil olmu popüler bir terimdir. kavram, verebilirlik ve sorumluluk. FUTBOLDA KURUMSAL YÖNET M VE DENET M XV.TÜRK YE Ç DENET M KONGRES, 17 Ekim 2011 stanbul Kurumsalla ma nedir?! Türk sporunun içine, özellikle 2000 li yıllardan sonra dahil olmu popüler bir terimdir.! Literatürde

Detaylı

GİRİŞİMCİ ADI SOYADI: İŞ FİKRİ : İŞLETMENİN ADI:

GİRİŞİMCİ ADI SOYADI: İŞ FİKRİ : İŞLETMENİN ADI: GİRİŞİMCİ ADI SOYADI: İŞ FİKRİ : İŞLETMENİN ADI: BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER 1.1 Girişimci Bilgileri: (Bu kısımda kendinizi/ortaklarınızı kısaca tanıtınız, iş tecrübenizi anlatınız.) 1.2 İş Fikri: (Bu kısımda

Detaylı

Almanya da Yatırım Yapmanın Hukuki Boyutu

Almanya da Yatırım Yapmanın Hukuki Boyutu Almanya da Yatırım Yapmanın Hukuki Boyutu Av. Nurettin Emre Bilginoğlu a) Genel Bilgi Millet veya ikametgâh fark etmeksizin herkes Almanya da ticari işletme kurabilir. Özel bir yatırım mevzuatı olmadığı

Detaylı

Sayın Veli Bu yazıda AO-SF uygulamasının nasıl yapıldığı, velilerin hakları ve yapmaya zorunlu oldukları konular belirtilmiştir.

Sayın Veli Bu yazıda AO-SF uygulamasının nasıl yapıldığı, velilerin hakları ve yapmaya zorunlu oldukları konular belirtilmiştir. Sayın Veli Bu yazıda AO-SF uygulamasının nasıl yapıldığı, velilerin hakları ve yapmaya zorunlu oldukları konular belirtilmiştir. Işlemlerin yapılabilmesi için gerekli dilekçi Veli veya öğrencinin gittiği/gideceği

Detaylı

İçindekiler : T. 13. Bölüm Konu Sayfa. İçindekiler 5. Önsöz 13. Âdım adım harekete geçiyoruz Kafanızdaki sorular 17 İktisadiat 31

İçindekiler : T. 13. Bölüm Konu Sayfa. İçindekiler 5. Önsöz 13. Âdım adım harekete geçiyoruz Kafanızdaki sorular 17 İktisadiat 31 İçindekiler : T. 13 Bölüm Konu Sayfa. İçindekiler 5 Önsöz 13 Âdım adım harekete geçiyoruz 17 1 Kafanızdaki sorular 17 İktisadiat 31 2 Ekonomi nedir? 31 2. 1 Gerekseme 31 2. 2 Mallar _ 33 2. 3 Ekonominin

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI

BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI HAZIRLAYANLAR 4C SINIFINDAN YAĞMUR ÇEVİK KAAN FANUSÇU ÖZGÜR ARDA ÖNDER BEGÜM ÖNSAL EREN ERTAŞ AYŞENAZ İPEK PROJE DANIŞMANI ASLI ÇAKIR 2009 Ç NDEK LER 1. Giri...

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Radyo-Televizyon Primi Şirketler, kurumlar ve kamu yararına faaliyet gösteren kurumlar için

Radyo-Televizyon Primi Şirketler, kurumlar ve kamu yararına faaliyet gösteren kurumlar için Radyo-Televizyon Primi Şirketler, kurumlar ve kamu yararına faaliyet gösteren kurumlar için Priminiz 2013 yılından bu yana radyo-televizyon primi geçerli olup, böylelikle ARD, ZDF ve Deutschlandradio nun

Detaylı

Türkiye. Müşteri Eğitimi. www.arburg.com.tr

Türkiye. Müşteri Eğitimi. www.arburg.com.tr Türkiye Müşteri Eğitimi 2016 www.arburg.com.tr Önsöz Sayın Müşterilerimiz, ARBURG Plastik Enjeksiyon Makinaları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de plastik parça üretiminde en yüksek teknik sonuçlara

Detaylı

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN zmir,2009 1 TE EKKÜR Bu projede eme i geçen danı man ö retmenim Ay egül Gürkan a, sunum hazırlamamda

Detaylı

Akaryakıt yönetiminde Petronet & Shell işbirliğinin ayrıcalığını yaşayın.

Akaryakıt yönetiminde Petronet & Shell işbirliğinin ayrıcalığını yaşayın. Akaryakıt yönetiminde Petronet & Shell işbirliğinin ayrıcalığını yaşayın. Multinet in şirketlere yönelik akaryakıt tedarik çözümü Petronet, Shell in Türkiye deki en büyük temsilcisi olmanın gücü ile şirketinizin

Detaylı

Özet şeklinde bilgiler

Özet şeklinde bilgiler Kurzhinweise in türkischer Sprache TR İşçi Temsilciliği seçiminin açılışı ve yapılış usulü hakkında Özet şeklinde bilgiler Bu nedenle yakında İşçi Temsilciliğinin seçimi yapılacaktır. Şu an okumakta olduğunuz

Detaylı

Gelecekteki dinamizmin temelleri gelenek ve tecrübelerdir.

Gelecekteki dinamizmin temelleri gelenek ve tecrübelerdir. Gelecekteki dinamizmin temelleri gelenek ve tecrübelerdir. Medikal teknoloji alanında iyi tanınmı ve geleneksel olarak aile irketi olan 4. jenerasyon Bay Thomas Butsch tarafından y netilmektedir. Kendisi

Detaylı

Hoșgeldiniz. Șirketler Arası Dialog. 15 Mayıs 2014

Hoșgeldiniz. Șirketler Arası Dialog. 15 Mayıs 2014 Șirketler Arası Dialog 15 Mayıs 2014 Global anlamda great workplace olmanın avantajlarını Türk ve Alman yöneticiler ile birlikte tartışıyoruz. Hoșgeldiniz Hayal mi? Çoktan gerçek mi? Global anlamda great

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı : 11395140-019.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı : 11395140-019. Özelge: SMS yolu ile banka hesabına yatan üyelik bedelleri karşılığında aylık fatura düzenleyip düzenleyemeyeceği ile yabancı ülke internet sitelerinin üyelere kullandırılması durumunda elde edilecek gelirin

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

www.yemeicmeprofesyonelleri.org

www.yemeicmeprofesyonelleri.org www.yemeicmeprofesyonelleri.org HAKKINDA Yeme-içme profesyonellerini, eğitim, etkinlik ve iş ağı düzeyinde bir araya getirerek, Türk gastronomisini uluslararası seviyeye taşımak amacıyla kuruldu. AMAÇ

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KREDİ KARTI SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KREDİ KARTI SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR XIII BİBLİYOGRAFYA XV GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM KREDİ KARTI SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ I. Genel Olarak 5 II. Kredi Kartının Tarihi Gelişimi 6 A. Dünyada ve Avrupa Birliği'nde 6 B. Türkiye'de

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

skandinav mesleki güvenlik ortam anketi

skandinav mesleki güvenlik ortam anketi NOSACQ-50- Turkish skandinav mesleki güvenlik ortam anketi Bu anketin amac bu i yerindeki güvenlikle ilgili görü lerinizi almakt r. Cevaplar n z bilgisayara i lenecek ve güvenilir biçimde tutulacakt r.

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

İÇ KONTROL. ç Kontrol Dairesi. I lda Arslan. 2 ubat 2009 / ISPART A

İÇ KONTROL. ç Kontrol Dairesi. I lda Arslan. 2 ubat 2009 / ISPART A İÇ KONTROL ç Kontrol Dairesi I lda Arslan 2 ubat 2009 / ISPART A İç Kontrol Tanım ç Kontrol, kurumlar n, yöneticileri ve çal anlar taraf ndan uygulanan; kurumlar n hedeflerinin el de edilmesinde gereken

Detaylı

Siegfriedstrasse 4 67547 Worms Tel. 0 62 41-972 1791 Fax 0 62 41-972 1792 www.steuerberater-tabak.com

Siegfriedstrasse 4 67547 Worms Tel. 0 62 41-972 1791 Fax 0 62 41-972 1792 www.steuerberater-tabak.com Siegfriedstrasse 4 67547 Worms Tel. 0 62 41-972 1791 Fax 0 62 41-972 1792 www.steuerberater-tabak.com Fatma Tabak Steuerberaterin (Yeminli Mali Müşavir) 09.07.1981 Worms Türk Vatandaşı Türkçe, Almanca

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği TASLAĞI

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği TASLAĞI Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği TASLAĞI (Yeni Türk Lirasõ kullanõmõnda özel kesim muhasebe sistemine ilişkin olarak işletmeler tarafõndan uyulacak esaslar hakkõnda) Sõra No:13 I. YENİ TÜRK LİRASI

Detaylı

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014

GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 GENELGE NO: 14/95 İstanbul,22.09.2014 İlgili Birim Konu girdi. : Yönetim Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürlük, Mali İşler/Muhasebe : Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması nı içeren torba Kanun

Detaylı

TEKNOGİRİŞİMCİ REHBERİ

TEKNOGİRİŞİMCİ REHBERİ TEKNOGİRİŞİMCİ REHBERİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR MEHMET ATA Paylaştığım bilgilerin tamamı veya bir bölümü istenildiği şekilde izin almaksızın çoğaltılabilir ve paylaşılabilir. Bilgi paylaşıldıkça

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 107 İST, 18.12.2013 ÖZET: Elektronik defter hakkında açıklamalar yapıldı. ELEKTRONİK DEFTER HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında

Detaylı

RAK Uluslararası İşletme Şirketi (RAK OFFSHORE)

RAK Uluslararası İşletme Şirketi (RAK OFFSHORE) RAK Uluslararası İşletme Şirketi (RAK OFFSHORE) Hizmetlerimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz RAK Offshore, mukim olmayan dünya çapından gelen şirketler, girişimciler ve bireylerin, önceden sadece

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETİ KURULUŞ AŞAMALARI

SERMAYE ŞİRKETİ KURULUŞ AŞAMALARI SERMAYE ŞİRKETİ KURULUŞ AŞAMALARI 1- ESAS SÖZLEŞME VE NOTER AŞAMASI Ortaklar arasında Esas Sözleşme hazırlanır. MERSİS sistemine internetten kayıt olunur. http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ MERSİS sistemi

Detaylı

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Muster-Fragebogen allgemeinbildende Schule Sevgili Veliler, ne düsündügünüz bizim için önemli! Okul içerisindeki çalismalarimizin kalitesini sürekli yükseltmek istiyoruz. Okulumuzun hangi alanlarda basarili

Detaylı

DIŞ TİCARET OFİS HİZMETLERİ ELEMANI

DIŞ TİCARET OFİS HİZMETLERİ ELEMANI _ TANIM Dış ticaret, gümrük ve diğer ilgili mevzuat doğrultusunda ithalat-ihracat hizmetlerini yürütmek için gerekli olan işlemleri takip eden, dış ticaret muhasebe kayıtlarını yapan kişidir. A- GÖREVLER

Detaylı

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00)

2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) 2010 / 1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI ( 14 Mart 2010-Pazar 09:00-12:00) Soru 1: Aşağıdaki soruları kısaca cevaplandırınız. (10 puan) a. Bilanço esasına göre defter

Detaylı

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Federal İstatistik Dairesi nin verilerine göre, Almanya da toplam çalışanların

Detaylı

GENEL MUHASEBE DERSİ. Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgeler Muhasebede Kullanılan Belge ve Bilgiler

GENEL MUHASEBE DERSİ. Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgeler Muhasebede Kullanılan Belge ve Bilgiler GENEL MUHASEBE DERSİ Dersin Modülleri Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgeler Muhasebede Kullanılan Belge ve Bilgiler Kazandırılan Yeterlikler Kanunlara uygun biçimde fatura veya yerine geçen belgeleri

Detaylı

Bakım Ve Onarım Elektrikçisi Mesleği Nedir, Şartları Ve Maaşları

Bakım Ve Onarım Elektrikçisi Mesleği Nedir, Şartları Ve Maaşları T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KIRIKKALE - MERKEZ - 17 Ağustos Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Bakım Ve Onarım Elektrikçisi Mesleği Nedir, Şartları Ve Maaşları Bakım ve Onarım Elektrikçisi Mesleği Nedir,

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda:

Bülten Başlığı. Birincil Yazı Başlığı. İkincil Yazı Başlığı. İş Adı. İlgi çeken özel konular: Bu sayıda: İş Adı Bülten Başlığı Cilt 1, Sayı 1 Bülten Tarihi Birincil Yazı Başlığı İlgi çeken özel konular: Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada ilginizi çeken konuyu kısaca vurgulayın. Burada

Detaylı

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1

Detaylı

Yeni İşyeri Açmak. Yeni iş yeri açmak iiçin yapılması gerekenler ve iş yerleri ile ilgili hususlar burada anlatılmıştır.

Yeni İşyeri Açmak. Yeni iş yeri açmak iiçin yapılması gerekenler ve iş yerleri ile ilgili hususlar burada anlatılmıştır. Yeni İşyeri Açmak Yeni iş yeri açmak iiçin yapılması gerekenler ve iş yerleri ile ilgili hususlar burada anlatılmıştır. İşyeri Açmak İçin Yapılması Gerekenler Gerçek Kişiler (şahıs) için gereken belgeler

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

tarihinden itibaren geçerli olacak çocuk yuvasında bakım parasının tespiti için bilgilendirme

tarihinden itibaren geçerli olacak çocuk yuvasında bakım parasının tespiti için bilgilendirme Hannover Eyalet Başkenti Ocak 2017 Belediye Başkanı - Gençlik ve Aile Bölümü - 01.08.2017 tarihinden itibaren geçerli olacak çocuk yuvasında bakım parasının tespiti için bilgilendirme Hanımefendiler ve

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013 ÖZET: E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 424 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 21 Şubat 2013 tarihli

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sayfa No: 1

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 1.7.2010 30.9.2010 2. Şirketin Faaliyet Konusu Her türlü maden, maden cevheri ve bunların türevlerini aramak ve çıkarmak, işlemek, gerek kendi ürettiği ve gerekse temin ettiği

Detaylı

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR

2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE. 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR 2011/3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 4 Aralık 2011-Pazar 09:00-12:00 SORULAR SORU 1: Mali Tablolardan Bilanço yu tanımlayınız. SORU 2: Mali Tablolardan Gelir Tablosu

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1. AMAÇ Madde 2. KAPSAM Madde 3. HUKUKİ

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

6- MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU VE İŞ HUKUKU

6- MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU VE İŞ HUKUKU 6- MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU VE İŞ HUKUKU 1- Aşağıdaki hangi Kanun, işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını

Detaylı

1-Özel Kartlar veya Yemek Çekleri Kullanılmak Suretiyle Lokanta veya Hizmetlere İlişkin Belge Düzeni

1-Özel Kartlar veya Yemek Çekleri Kullanılmak Suretiyle Lokanta veya Hizmetlere İlişkin Belge Düzeni Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 382) Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile ilgili bazı konularda tereddütler oluştuğu anlaşılmış olup, söz konusu tereddütleri

Detaylı

A dan Z ye kılavuz A DAN Z YE K LAVUZ. Gönüllü hizmetlerin yasal kararnameleri.

A dan Z ye kılavuz A DAN Z YE K LAVUZ. Gönüllü hizmetlerin yasal kararnameleri. 62 A DAN Z YE K LAVUZ A dan Z ye kılavuz Gönüllü hizmetlerin yasal kararnameleri. bb Belge c ç Sorumlu ba ımsız kurulufl, gönüllüye, hizmet sonunda bir belge vermektedir. Bu belge kuruluflun onay haberini

Detaylı

İŞLETME KURMANIN ADIMLARI/ SİRKET KURMA SÖZLÜĞÜ (Schritte der Betriebsgründung/Glossar Unternehmensgründung Türkisch) Nisan 2014

İŞLETME KURMANIN ADIMLARI/ SİRKET KURMA SÖZLÜĞÜ (Schritte der Betriebsgründung/Glossar Unternehmensgründung Türkisch) Nisan 2014 İŞLETME KURMANIN ADIMLARI/ SİRKET KURMA SÖZLÜĞÜ (Schritte der Betriebsgründung/Glossar Unternehmensgründung Türkisch) Nisan 2014 İŞLETME KURMANIN ADIMLARI Tek kişilik şirketinizin kuruluşunda atılması

Detaylı

Deutsch für die Schule. Anaokulundan önceki y l Almanca Ö renimi. Anababalar için Bilgi

Deutsch für die Schule. Anaokulundan önceki y l Almanca Ö renimi. Anababalar için Bilgi Deutsch für die Schule Anaokulundan önceki y l Almanca Ö renimi Anababalar için Bilgi 22.04.2015 Be ya ndaki bir çocuk Anaokulu na ba lad nda kendisini Almanca ifade edebiliyor olmal d r. E er bir çocuk

Detaylı

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre, Oda Genel Kurulu'nun teşekkülünü

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Almanya da yüksek öğrenim görmek isteyenler için bilgi notu

Almanya da yüksek öğrenim görmek isteyenler için bilgi notu Almanya da yüksek öğrenim görmek isteyenler için bilgi notu Bu bilgi notu Almanya da yüksek öğrenim görmek isteyen Türk üniversite adayları tarafından sıkça sorulan sorulara pratik cevaplar vermek amacıyla

Detaylı

MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU

MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU ANKARA MAMAK MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU 1.2. BİT İN SOSYAL ve KÜLTÜREL KATKILARI Ankara, 2014 Hazırlayan: Mustafa KATLANÇ 2 1.2. BİT İN SOSYAL ve KÜLTÜREL KATKILARI Mehmet Çekiç Ortaokulu Sayfa 1 / 10 Mustafa

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

BÖLÜM 1 : ENERJ YÖNET C S N N B LD R LMES

BÖLÜM 1 : ENERJ YÖNET C S N N B LD R LMES YEN LENEB L R ENERJ GENEL MÜDÜRLÜ Ü ENVER PORTALI ENERJ YÖNET C S MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU DUYURU: 18/04/2007 tarih ve 5627 Say l Enerji Verimlili i Kanunu kapsam nda 27/10/2011 tarih ve 28097 Say l Resmi

Detaylı

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI Enerji arz güvenliğine küçük küçük ama toplamda en büyük katkıyı sağlayacak bir çözümdür. Çaılarımız boş ve kullanılmıyor. Ülkemizde 8.000.000 konut çatısı ve

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Ford Otosan TEKAY Başvuru Süreci

Ford Otosan TEKAY Başvuru Süreci Ford Otosan TEKAY Başvuru Süreci Bu döküman Teknik Acil Yardım Masası nın çalışma yöntemini açıklamak üzere hazırlanmıştır. Ford Otosan Akpınar mah. Hasan Basri cad. No:2 34885 Sancaktepe - Đstanbul Telefon

Detaylı

ETKĐN PAZARLAMANIN YENĐ TÜKETĐCĐLERE

ETKĐN PAZARLAMANIN YENĐ TÜKETĐCĐLERE ETKĐN PAZARLAMANIN YOLLARI YENĐ TÜKETĐCĐLERE NASIL ULAŞIRIZ? PAZARLAMA 1. Pazarlama, planlama ve uygulamayı içeren kapsamlı bir süreçtir. 2. Pazarlama potansiyel tüketicilerdeki her hangi bir ihtiyacın,

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013 ÖZET: İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. İADE DİLEKÇELERİNİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN VERİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ Nakden

Detaylı

2-Defterlerinizi Ana sözleşmenin noter onayından hemen sonra yaptırınız.

2-Defterlerinizi Ana sözleşmenin noter onayından hemen sonra yaptırınız. 1-Şirketinizi Ticaret Sicili'ne tescil edip aynı gün Ticaret Sicili Gazetesi'ne ilan için verdiğinizde, yine aynı gün içerisinde vergi dairesine müracaat etmeniz gerekmektedir. 2-Defterlerinizi Ana sözleşmenin

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları.

İşletmenin Fonksiyonları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu. Finansman Kavramı. Finansman Kavramı. Finansman İnsan Kaynakları. İşletmenin Fonksiyonları Finansman Fonksiyonu Yrd. Doç.. Dr. M. Volkan TÜRKERT Üretim İşletmenin Fonksiyonları Pazarlama Yönetim Lojistik Finansman İnsan Kaynakları Halkla İlişkiler Muhasebe Ar-Ge 1 2

Detaylı

TASARIM VE BASIM-YAYIMCILIK TEKNİKERİ

TASARIM VE BASIM-YAYIMCILIK TEKNİKERİ TANIM Basım-yayım sektöründe her türlü materyali kullanarak, müşteri talep ve beklentileri doğrultusunda, gerekli ekipmanları bir araya getirip tasarım, basım ve yayımını yapan kişidir. A-GÖREVLER - Müşteri

Detaylı

SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER

SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER MASTER VERGİ DANIŞMANLIĞI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SAYI: 2012/11 Ankara,14/12/2012 KONU: Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu Hk. SİRKÜLER Döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak yapılan

Detaylı

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2012 31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU

TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2012 31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU TÜRKİYE BUZ PATENİ FEDERASYONU 01.01.2012 31.08.2012 TARİHLERİ ARASI DENETİM KURULU RAPORU Türkiye Buz Pateni Federasyonu Denetim Kurulu 01.01.2012-31.08.2012 dönemine ait raporunu hazırlamak üzere 26

Detaylı

İÇİNDKKtLEk " ' : ' ' _ I

İÇİNDKKtLEk  ' : ' ' _ I İÇİNDKKtLEk " ' : ' ' _ I - S a v T a ~% GİRİŞ.:, r.. 1 BİRİNCİ BÖLÜM KOOPERATİFLERİN HUKUKÎ NİTELİĞİ VE VERGİ HUKUKUNDAN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ I. KOOPERATİF HAKKINDA GENEL BİLGİLER 3 A. Kooperatifin Tanımı

Detaylı

Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi

Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi Şekerbank, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile protokol imzaladı Şekerbank, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi kapsamında protokol

Detaylı

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir?

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? Sık Sorulan Sorular? TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? TEDAŞ dışında elektrik alabilmeniz için Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu'nun belirlediği

Detaylı

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Sözleşme belirtilen birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulunun / /2014 tarih ve. Sayılı kararı ile onaylanmıştır.

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ. Sözleşme belirtilen birleşme işlemi, Sermaye Piyasası Kurulunun / /2014 tarih ve. Sayılı kararı ile onaylanmıştır. BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ İş Bu birleşme sözleşmesi ( Sözleşme ), aşağıda ünvanları ve adresleri ile ticaret sicil numaraları yazılı Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (Devralan) ile Aktay Turizm

Detaylı

- Otistik bireyler ve ailelerini temel insan hakları ve özürlüler yasası konusunda bilgilendirir.

- Otistik bireyler ve ailelerini temel insan hakları ve özürlüler yasası konusunda bilgilendirir. - Otistik bireyler ve ailelerini temel insan hakları ve özürlüler yasası konusunda bilgilendirir. Otistik bireylerin karşılaştıkları sorunlar ve hak ihlalleri konusunda hukuki danışmanlık desteği yapar.

Detaylı

SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI

SALİHLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI SIKÇA SORULAN SORULAR ve CEVAPLAR : KOSGEB ne demektir? : Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı : KOBİ ne demektir? : 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden,

Detaylı

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK DAİRESİ UÇUŞ TEKNİSYENLERİ LİSANS VE SERTİFİKAYÖNETMELİĞİ (SHD: T-43)

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK DAİRESİ UÇUŞ TEKNİSYENLERİ LİSANS VE SERTİFİKAYÖNETMELİĞİ (SHD: T-43) ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK DAİRESİ UÇUŞ TEKNİSYENLERİ LİSANS VE SERTİFİKAYÖNETMELİĞİ (SHD: T-43) (Bu metin 10 Ocak 1972 tarih ve 14068 sayılı Resmi Gazete'de neşrolunmuştur.) GENEL HÜKÜMLER Madde

Detaylı

SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ

SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ARTVİN MESLEK YÜKSEKOKULU SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ STAJYER ÖĞRENCİNİN; Bölümü Programı : Tasarım Bölümü : İç Mekan Tasarım Programı Adı Soyadı : Sınıf - Yarıyıl : Yüksekokul

Detaylı

Euro2016 Türkiye-İspanya Maçı Break FRANSA

Euro2016 Türkiye-İspanya Maçı Break FRANSA Euro2016 Türkiye-İspanya Maçı Break FRANSA Nice&Cannes, 16 18 Haziran, 2016 Milli Takımımızın Euro 2016 da İkinci Maçı Euro 2016 Coşkusuna Siz de Katılın! Yaz aylarında canlanan Nice, Euro2016 ile daha

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk CSR

Kurumsal Sosyal Sorumluluk CSR Kurumsal Sosyal Sorumluluk CSR Yönetici adayı: Fotokopiciye para kaptırmayan kişi Anadolu Üniversitesi Plan 1) Kurumsal Sosyal Sorumluluk 2) Neden Kurumsal Sosyal Sorumluluk? 3) AB KSS Standartları, SA8000

Detaylı

BÖLÜM 5: EXPONATURA 2015 TEMA YILDIZLARI İÇİN YAPILACAK BAŞVURULAR

BÖLÜM 5: EXPONATURA 2015 TEMA YILDIZLARI İÇİN YAPILACAK BAŞVURULAR ADAY BAŞVURU KILAVUZU BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER BÖLÜM 2: BAŞVURU BİLGİLERİ BÖLÜM 3: YENİ YILDIZLAR KATEGORİSİ İÇİN YAPILACAK BAŞVURULAR BÖLÜM 4: SEKTÖRÜN YILDIZLARI KATEGORİSİ İÇİN BİLGİLER BÖLÜM 5: EXPONATURA

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN

TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN Emre KARTALOĞLU Gelirler Kontrolörü TEŞVİK BELGELİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİNE UYGULANAN KDV İSTİSNASINDA BİR SORUN GİRİŞ Bilindiği gibi, 4842 sayılı Kanunla 1 vergi kanunlarında köklü değişiklik ve

Detaylı

BİLGİSAYARLI MUHASEBE ELEMANI

BİLGİSAYARLI MUHASEBE ELEMANI TANIM Kurum, kuruluş ve işletmelerin muhasebe ve vergi ile ilgili faaliyetlerine ait belgelerin tasnif, kayıt, dosyalama ve arşivleme işlemlerini bilgisayar ortamında yapabilen kişidir. A- GÖREVLER - Muhasebe

Detaylı

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03997 Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulamasını, ConnectKey özelliğine

Detaylı