çözüm ortagýnýz your solution partner... prefabrikte profesyonel çözümler... professional solutions in prefabricate...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "çözüm ortagýnýz your solution partner... prefabrikte profesyonel çözümler... professional solutions in prefabricate..."

Transkript

1 prefabrikte profesyonel çözümler... professional solutions in prefabricate... PREFABRÝK ENDÜSTRÝYEL YAPILAR GRUBU PREFABRICATED INDUSTRIAL STRUCTURES ÜRÜNLERÝMÝZ PREFABRÝK KONUTLAR TEK KATLI - ÝKÝ KATLI - ÜÇ KATLI EKONOMÝK VE EKOLÜKS KONUTLAR 1.SINIF LÜKS KONUTLAR YAZLIKLAR, BUNGALOWLAR KALICI KONUTLAR VE ÇELÝK EVLER ÇÝFTLÝK EVLERÝ, SÝTE VE ÖZEL PROJELER PREFABRÝK ENDÜSTRÝYEL YAPILAR OFÝS VE ÞANTÝYE BÝNALARI DANIÞMA VE BEKÇÝ YAPILARI YEMEKHANE VE YATAKHANE BÝNALARI WC-DUÞ SÝSTEMLERÝ SOSYAL TESÝSLER ÇOK AMAÇLI YAPILAR PRESTÝJ BÝNALAR OTEL, MOTEL, BUNGALOWLAR ACÝL DEPREM ÜNÝTELERÝ ASKERÝ KAMPLAR ÝÞÇÝ KAMPLARI OKUL, HASTANE VE SAÐLIK OCAKLARI SATIÞ MERKEZLERÝ VE SHOWROOMLAR KAFETERYA VE OYUN SALONLARI KONTEYNERLER MONOBLOK - DEMONTE VE KATLI KONTEYNERLER OFÝS KONTEYNERLERÝ VE YAÞAM ÜNÝTELERÝ YEMEKHANE - YATAKHANE VE ÞANTÝYE KONTEYNERLERÝ YALITIMLI - YALITIMSIZ DEPOLAR, WC-DUÞ SÝSTEMLERÝ BÝLEÞÝK SÝSTEM KONTEYNERLER ÖZEL ÝMALAT KONTEYNERLER ÞEHÝR MOBÝLYALARI ÇELÝK YAPILAR AMBAR VE HANGARLAR DEPOLAR, TESÝSLER FABRÝKA BÝNALARI, ATÖLYELER ÞANTÝYE DONANIMLARI RANZA, YATAK, DOLAP PRODUCTS PREFABRICATED HOUSES SINGLE FLOOR - DOUBLE FLOOR - TRIPLE FLOOR ECONOMIC AND ECOLUX HOUSES st 1 CLASS LUXURIOUS HOUSES SUMMER RECIDENCES, BUNGALOWS PERMANENT HOUSES AND STEEL HOUSES FARM HOUSES, SITES AND SPECIAL PROJECTS PREFABRICATED INDUSTRIAL STRUCTURES OFFICE AND JOB SITE BUILDINGS INFORMATION AND GUARD STRUCTURES FOOD COURT AND DORMITORY BUILDINGS WC - SHOWER SYSTEMS SOCIAL FACILITIES MULTI-PURPOSE STRUCTURES PRESTIGE BUILDINGS HOTEL, MOTEL, BUNGALOWS EMERGENCY EARTHQUAKE UNITS MILITARY CAMPS WORKER CAMPS SCHOOL, HOSPITALS, HEALTH CLINICS SALES CENTERS AND SHOWROOMS CAFES AND GAMING CENTERS CONTAINERS MONOBLOCK - DEMONTABLE AND MULTISTOREY CONTAINERS OFFICE CONTAINERS AND LIVING UNITS FOOD COURT - DORMITORY AND WORKSITE CONTAINERS INSULATED - UNINSULATED DEPOTS, WC- SHOWER SYSTEMS INTEGRATED SYSTEM CONTAINERS SPECIAL MANUFACTURE CONTAINERS CITY FURNITURE STEEL STRUCTURES WAREHOUSES AND AERODROMES DEPOTS, FACILITIES FACTORY BUILDINGS, WORKSHOPS JOB SITE FURNITURE BERTH, BED, LOCKER ~ çözüm ortagýnýz your solution partner... E-5 Yanyol Cad. No:30 Tavþantepe, Pendik - istanbul / TÜRKiYE T: + 90 (216) (Pbx) F: +90 (216)

2

3 ISO 9001:2008 OHSAS ISO 14001:2008

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 SÝSTEM p r e f a b r i k e n d ü s t r i y e l y a p ı l a r t e k n i k ö z e l l i k l e r i Prefabrik yapýlar 4 farklý duvar panelinin modülasyonu ile geniþlik ve uzunluklarý 1250 mm. nin katlarý olacak þekilde her türlü yerleþim planýna uygulanabilir. Bu duvar panelleri ; dolu duvar paneli, pencereli duvar paneli, vasistaslý duvar paneli ve kapýlý duvar paneli þeklindedir. Prefabrik yapýnýn imalatý kar yükü 80 kg/m2, rüzgar hýzý 90 km/sa., 1. derece deprem bölgesi þartlarý ve 3. iklim bölgesi dikkate alýnarak yapýlmaktadýr. Duvar ýsý yalýtým deðeri 0.65 kcal/m2hc, çatý iletim katsayýsý 0.49 kcal/m2hc dir. ZEMÝN Zemin betonu, zemin kaplamalarý, zemin etüdü müþterinin sorumluluðundadýr. Firmamýz tarafýndan verilen zemin beton ölçülerine göre, demirli radye temel hazýrlanacaktýr. Prefabrike bina zemin betonuna içte 6 cm. ve dýþta 5 cm. kalýnlýðýnda dökülen beton sýkýþtýrýlmak suretiyle tesbit edilir ve baðlantýsý yapýlýr. DUVARLAR Dýþ cidar 8 mm. çimentolu yonga levha, iç cidar 8 mm. çimentolu yonga levha ve iki cidar arasýnda 44 mm. styropor köpük kullanýlarak 1200x2500x60 mm. ebadýnda pres sistem duvar meydana getirilir. Istege bagli olarak duvar yüksekligi 2.80 m. veya 3.00 m., duvar kalinliklari da 8 cm., 10 cm., 12 cm., 15 cm. olarak uygulanabilir. DUVAR BÝLEÞÝMLERÝ Ýç ve dýþ duvarlarýn montajýnda abkant baskýlý özel ikili H, üçlü, köþe, U tipi profiller kullanýlýr. Istege bagli olarak metal baglantilarin hiçbir yerde görünmedigi düz duvar sistemi de uygulanabilir. ÇATI VE ÇATI ÖRTÜSÜ Çati karkasi özel imalat U profillerden oluþan çatý makaslarýndan meydana gelir. Çatý örtüsü olarak kýrmýzý onduline levha kullanilir. Istege bagli olarak çati örtüsü, metal kiremit, shingle veya poliüretan dolgulu sandviç panel olabilir. TAVAN ÝZOLASYONU VE KAPLAMASI Prefabrike binanýn tavaný özel abkant baskili profiller ile birleþtirilen alçýpan levhalardan meydana getirilir. Alçýpan levha ebatlarý 1200x600x12 mm. dir. Tavan ýsý-ses izolasyonu 8 cm. kalinliginda camyünü ile yapýlmaktadýr. Istege bagli olarak tavanda düz tavan, tasyünü asma tavan uygulamalari yapilabilir, çati izolasyonu arttirilabilir. ÝÇ KAPILAR 90x200 cm. ebadýnda Amerikan desenli panel kapý kullanýlmaktadýr. Kapý kasalarý içte ve dýþta pervazlý, kapý kollarý topuz koldur. DIÞ KAPILAR Dýþ kapýlar çelik kapi olup ; 90 cm. X 200 cm. ebadýndadýr. PENCERELER Pencereler pvc doðrama olup, 120 cm. X 100 cm. ebadýnda, tek kanatlýdýr. Farklý ölçülerde ise, planda belirtilir. Camlar mm. kalýnlýðýnda çiftcam dýr. Vasistaslar pvc doðrama olup 120 cm. X50 cm. ebadýndadýr. Camlar mm. kalýnlýðýnda çiftcam dýr. BOYA & RENK & DEKORATIF Tüm metal aksamlar korozyona karþý bir kat koruyucu astar, bir kat yaðlý boya ile boyanmaktadýr. Binanýn dýþ cephesi akrilik, iç cepheler ve tavanlar ise plastik boya ile boyanmaktadýr. Binada saçak, alýn makaslarý ve tavanlar beyaz, iç ve dýþ cephe renkleri müþterinin tercihine baðlý boyanýr. Istege bagli olarak dis cephelerde betopan, tasonit ve yalipan malzemelerden söve, yari yali baski, tam yali baski, fuga sistem kaplama...vb. gibi dis cephe dekoratif çalismalar yapilabilir. ELEKTRÝK TESÝSATI Elektrik kablolarý sýva altý þeklinde döþenen plastik elektrik borularýnýn içerisinden geçirilerek yapýnýn dýþýna kadar çekilmektedir. Prizlerde 2x2,5 'luk NYA, aydýnlatmada 2x1,5 'luk NYA elektrik kablolarý kullanýlmaktadýr. Elektrik sigortalarýnda ise, otomat sigorta kullanýlýr. Her odaya bir anahtar ve bir priz konulmaktadýr. Telefon tesisatý plastik kablolar içerisinden sýva altý olarak çekilmektedir. Yapýnýn salon bölümüne bir telefon prizi konulur. SIHHÝ TESÝSAT Pis su tesisatý müþteri tarafýndan zemin betonu hazýrlanýrken yapýlýr. Temiz soðuk su ve sýcak su tesisatý ½" PVC borular ile sýva üstü olarak yapýlýr. Wc ve duþlarda vitrifiyeler standart beyaz olarak verilmektedir. Mutfak dolaplarý müþteriye aittir, istenirse siparise göre ebat ve modeli belirlenerek tarafýmýzdan yapýlabilir. ARAKAT VE MERDIVEN (2 VE 3 KATLI YAPILARDA) Bina yapisina göre kullanilan özel büküm C profillerden arakat konstrüksiyonu olusturulur. Bu konstrüksiyon üzere 16 mm. kalinliginda çimentolu yonga levha dösenmesi ile olusturulur. Arakatlar standart olarak m2. de 200 kg. tasiyabilecek hesaplamalar dogrultusunda olusturulur. Bundan daha yüksek tasima gerektiren durumlarda hesaplamalara göre malzeme seçimi ve yapim sistemi olusturulur. Merdiven ise çelik ana karkastan olusur, basamaklar ahsap kullanilir. Teknik özelliklerde -daha önceden bildirmeden- her türlü deðiþiklik yapma hakký Dülger Metal Prefabrik Yapýlar Ýnþ. San. ve Tic. Ltd. Þti. ye aittir. Firmamýz ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgelidir. Üretimlerimizde kullandýðýmýz tüm malzemeler TSE belgelidir. s ı k s o r u l a n s o r u l a r PREFABRÝK YAPILARIN ÇEVREYE VE ÝNSANA HERHANGÝ BÝR ZARARI VAR MIDIR? Prefabrike yapýlarýn üretim aþamasý bacasýz sanayi olup, herhangi bir atýðý bulunmamaktadýr, bu sebeple çevreye herhangi bir zararý yoktur. Kullanýlan tüm malzemeler ise, TSE þartlarýna uygun üretilmiþ malzemelerdir. Ýnsan saðlýðýna zararlý herhangi bir hammadde kullanýlmamaktadýr. PREFABRÝK YAPILARIN DEPREME DAYANIKLILIK DURUMU NEDÝR? Prefabrike yapýlar 1. derece deprem bölgesi þartlarý göz önünde bulundurularak üretilmektedir. Prefabrike yapýlarýn belirgin özelliklerinden birisi depreme dayanýklý yapýlar olmasýdýr. PREFABRÝK YAPILAR SADECE BELLÝ ÝKLÝM ÞARTLARINDA MI KULLANILIR? Prefabrike konutlar 4 mevsim kullanýma olanak saðlayacak þekilde bir yalýtým sistemiyle donatýlmýþtýr. Bu yalýtým teknik özelliklerde anlatýlmýþtýr. Normalin üzerinde sýcak ve soðuklarýn bulunduðu bölgelerde yalýtým düzeyi arttýrýlabilmektedir. KENDÝ PLANIMIZI UYGULATMA ÝMKANIMIZ VAR MIDIR? Tabii ki, firmamýzýn size sunduðu planlarýn dýþýnda istediðiniz, çizdiðiniz bir planý da uygulama imkaný bulunmaktadýr. Bu plan çizilirken prefabrik sisteme ait duvar ölçüleri baz alýnarak planlama yapýlýr ise, malzemenin fire vermesi engellenmiþ olur. WC VE BANYOLARDA DUVAR SERAMÝKLERÝ UYGULAMASI MÜMKÜN MÜDÜR? Bir prefabrik binada betonarme yapýlardaki uygulamalarýn tümünü yapabilirsiniz. Herhangi bir kýsýtlama kesinlikle yoktur. Yalnýzca þöyle bir fark olabilir. Nasýl ki, metal bir nesneye yaðlý boya, betonarme duvara plastik boya uygulamasý yapýlýyor. Tam tersi yapýlýrsa bazý sýkýntýlar yaþanabilir. Aynen öyle de prefabrike yapýlara istenilen uygulamalar yapýnýn özelliðine göre yapýlýrsa hiçbir sýkýntý yaþanmayacaktýr. Bunun için firmamýz size tüm teknik bilgiye saðlamaktadýr. ÝKÝ KATLI YAPILARDA ARA KAT TABANI SALLANMA YAPAR MI? Bu uygulamanýn doðru yapýlýp yapýlmamasý ile alakalý bir durumdur. Firmamýz ürünlerinde böyle bir þey söz konusu deðildir. Eðer gerekli karkas yapýsý kullanýlmaz ise yapabilir yoksa mümkün deðildir. PREFABRÝKE YAPIYI BETONARMEDEKÝ GÝBÝ KABA YA DA YARI KABA OLARAK TESLÝM ALABÝLÝR MÝYÝM? Elbette. Prefabrik yapýlarýn istediðiniz elamanýný alýp almamakta serbestsiniz. Ýsterseniz binayý tamamen kaba [duvarlar+çatý+çatý örtüsü] alabilirsiniz. Ýnce iþini kendiniz yaparsýnýz. Bunun yanýnda isterseniz mesela pencerelerini alýr kapýlarýný almazsýnýz... vb. DUVARLARIMA PANO ASABÝLÝR MÝYÝM? Prefabrik konutlarýn duvarlarý panel sistem olduðundan bu uygulama çivi ile deðil de vida ile yapýlmaktadýr. Bu yolla istediðiniz þekilde pano asabilirsiniz. BÝR PREFABRÝKE YAPININ MONTAJ SÜRESÝ NE KADARDIR? Tek katlý konutlarýn montaj süreleri binanýn büyüklüðüne göre ortalama 3-15 gün arasýnda, çift katlý binalarýnda gün arasýnda deðiþmektedir. Farklý bina yapýlarýna göre bu süre deðiþiklik gösteririr. BOYA RENGÝNÝ KENDÝMÝZ SEÇEBÝLÝR MÝYÝZ? YOKSA SABÝT BÝR RENK MÝ VAR? Ýstediðiniz boya rengini seçme imkaný vardýr. Bu seçim tamamen sizin zevkinize aittir. PREFABRÝK YAPININ BOYASINI DAHA SONRA KENDÝM YAPABÝLÝR MÝYÝM? Mutlaka, betonarme bir evi nasýl belli zamanlarda badana-boya yapýyorsanýz, prefabrike yapýyý da aynen boyayabilirsiniz. GARANTÝ SÜRESÝ NEDÝR? Üretim ve montaj hatalarina karsi 2 yil garantimiz vardir. PREFABÝKE YAPILARI HANGÝ BÖLGELERE GÖNDEREBÝLÝYORSUNUZ? Firmamýz ürünlerini Türkiye nin ve dünyanýn her yerine gönderebilmektedir. PREFABRÝKE YAPILARDA ISITMA SÝSTEMLERÝ NASIL YAPILMAKTADIR? Betonarme binalardaki tüm çözümler kullanýlabilir. Ýsterseniz sobanýzý yakar, isterseniz doðalgaz tesisatýnýzý çektirebilirsiniz. BÝR PREFABRÝK YAPININ MÝNUMUM VE MAKSÝMUM BÜYÜKLÜÐÜ NE KADAR OLABÝLÝR? Bu tamamen sizin isteðinize baðlýdýr. Bununla ilgili herhangi bir sýnýrlama yoktur. PREFABRÝK YAPILARDA -ÖRNEÐÝN ÞÖMÝNE, BARBEKÜ, FERFORJE...GÝBÝ- EKSTRA DONANIMLAR UYGULANABÝLÝR MÝ? Tabii ki. Prefabrik bir yapýda betonarmede yapýlabilen her türlü uygulama yapýlabilmektedir. PREFABRÝKE YAPI SÖKÜLÜP BAÞKA BÝR YERE TAÞINABÝLÝR MÝ? Evet. Prefabrik yapýlarýn en büyük özelliklerinden bir tanesi sökülüp yeninden kurulabilir olmasýdýr. YAPILARIN ÝÇ VE DIÞ AKSESUARLARINDA, KAPLAMALARINDA DEÐÝÞÝKLÝK YAPILABÝLÝR MÝ? Evet. Ýstenilen malzemeler daha sonradan kaplanabilir. Aksesuar deðiþiklikleri yapýlabilir. PREFABRÝKE YAPILAR DAHA SONRA ODA ÝLAVESÝ, BÜYÜTME, PLAN DEÐÝÞÝKLÝÐÝ YAPMAK MÜMKÜN MÜDÜR? Panel sistemin getirdiði avantajla prefabrike yapýya bunlarý yapmak mümkündür. BÝR PREFABRÝKE YAPIDA DAHA SONRA KAT ÇIKILABÝLÝR MÝ? Mümkündür. Eðer bu düþünceye üretim aþamasýnda karar verilirse, yapýlan ilk kat daha sonra üstüne kat çýkýlabilir þekilde dizayn edilir. Böylece ileride konut üzerindeki çatý indirilerek diðer kat üzerine çýkýlýr ve ayný çatý tekrar bu yeni katýn üzerine yerleþtirilir. PREFABRÝKE YAPILAR KAÇ KATLI OLABÝLÝR? Optimum olarak 3 katlý olarak yapmak mümkündür

18 Tek Katlý - Ýki Katlý - Üç Katlý Konutlar Ekonomik ve Ekolüks Konutlar 1.Sýnýf Lüks Konutlar Yazlýklar, Bungalowlar PREFABRÝK KONUT GRUBU Kalýcý Konutlar ve Çelik Evler Çiftlik Evleri, Site ve Özel Projeler Ofis ve Þantiye Binalarý Danýþma/Bekçi Yapýlar Yemekhane ve Yatakhane Binalarý Wc - Duþ Sistemleri ENDÜSTRÝYEL YAPILAR GRUBU Sosyal Tesisler, Çok Amaçlý Yapýlar Prestij Binalar Monolok ve Demonte Konteynerler Ofis ve Þantiye Konteynerleri ü r ü n g r u p l a r ı m ı z r e f e r a n s l a r ı m ı z d a n b a z ı l a r ı Yemekhane - Yatakhane Yalýtýmlý - Yalýtýmsýz Depolar KONTEYNER & ÇELÝK YAPILAR GRUBU Depolar, Tesisler... Otel, Motel, Bungalowlar Acil Deprem Üniteleri Ýþçi Kamplarý Askeri Kamplar Okul, Hastane, Saðlýk Ocaklarý Satýþ Merkezleri Fabrika Binalar, Atölyeler Yaþam Üniteleri Wc - Duþ Sistemleri Ambar ve Hangarlar Þantiye Donanýmlarý (Ranza, Yatak..) 32 Bileþik Sistem Konteynerler Özel Ýmalat Konteynerler Ýnþaat Firmalarý Ace Ýnþ. San. Ve Tic Ltd.Þti. Ak Ýnþ. Tic Ltd. Þti. Ak-Yapý Ýnþ. Taah. Paz. San. ve Tic. Ltd. Þti. Aksay Ýnþ. San. ve Tic. Ltd. Þti. Arandý Ýnþ. - Erna Ýnþ. Ýþ Ort. Arsan Arýtma ve Ýnþaat A.Þ. - Arsan Asfaltsan Ýnþ. San. ve Tic. A.Þ. Atk Ýnþ. Taah. San. ve Tic. Ltd. Þti. Biat Ýnþ. A.Þ. - Biat Bimtaþ San. ve Tic. A.Þ. Cinerler Turz. Taah. San. Tic. Ltd. Þti. - Ciner Çerkezoðullarý Ýnþ.Ltd.Þti. Dönmez Ýnþ. Haf. Nak. Tic. Ltd. Þti. Dumankaya Ýnþ. San. ve Tic. A.Þ. - Dumankaya Ekþioðlu Ýnþ. A.Þ. - Ekþioðlu Erdem Ýnþ. Nak. Mad. Oto San. Tic. Ltd. Þti. Gül- Ýþ Ýnþ.San.Tic.Ltd.Þti. - Nazar Ýnþ.Ýç Dýþ Tic A.Þ. Haldýz Ýnþ.Tic. Ltd. Þti. Hml Ýnþaat A.Þ. Ilgýn Ýnþ. Ýç ve Dýþ Tic A.Þ. Ýlci Ýnþ. San. Tic A.Þ. Ýntaya Ýnþaat Taahhüt Yatýrým A.Þ. Ýrem Ýnþaat Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Kale Ýnþ.Ltd.Þti Kalender Ýnþ. Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Þti. Kanburoðlu Ýnþ. Tic. Ve San. A.Þ. Kardoðanlar Turizm Ýnþ. Tic. Ve San. A.Þ. Kointaþ Ýnþ. Yat. Ve Org. Tic. Ltd. Kutlarlar Ýnþ. Petr. Taah. San. ve Tic. Ltd. Þti. Küçükel Ýnþ. San. Ve Tur.Ltd.Þti. Ldg Ýnþaat Peyzaj San. Ve Tic. A.Þ. Limitaþ Ýnþaat San. ve Tic. Ltd. Þti. Mag Ýnþ. Taah. San. Ve Tic.Ltd.Þti Mika Proje Ýnþ. Ve Tic.Ltd.Þti Mirses Grup Ýnþ. Teks. Güv. Paz. Tic. ve San. Ltd. Þti. Mutlu Ýnþ. San. Taah. ve Tic. A.Þ. Öztaþ A.Þ - Nuhoðlu A.Þ. Üst Yapý Ltd. Þti. Park Ýnþaat Turz. Madencilik San. Tic. A.Þ. - Ciner Petkon Müh. Ýnþ. Taah. Tic. ve San. Ltd. Þti. Pýnar Ýnþ. Taah. Nak.Tur.Tem.Yem. Güv. Hiz. Ltd. Þti. Su Ýnþ. Taah. San. ve Tic. Ltd. Þti. Tekfen Ýnþaat ve Tesisat A.Þ. Uðraþ Ýnþaat San. ve Tic. Ltd. Þti. Varlý Ýnþaat San. ve Tic. Ltd. Þti. Yaðýzatlý Ýnþaat Gýda San. Tic. Ltd. Þti. Yapý Kredi & Koray G.Y.O. Zemin Ýnþ. ve Tic. Ltd. Þti. Sanayi Kuruluþlarý Anadolu Cam Yeniþehir Sanayi A.Þ. Ak Gýda San. ve Tic. A.Þ. - Ülker As Çimento Sanayi ve Tic. A.Þ. Aytaç Et ve Süt Ürünleri Tic. Ve San. A.Þ. - Yimpaþ Besan Besin San. Tic ve A.Þ Biga Madencilik San. Ve Tic. Ltd. Þti. Bizimgaz Tic. ve San. A.Þ. Bolu Çimento San. A.Þ. Borusan Lojistik A.Þ. Burçelik Bursa Çelik Döküm San. A.Þ. Bursa Beton San. Ve Tic. A. Þ Camiþ Ambalaj San. A.Þ. Eskiþehir Fabrikasý Cargill Tarým San. ve Tic. A.Þ. Cms Tarým Ürünleri Ýth.Ýhr.Paz.Tic.Ltd.Þti CVS Makine Ýnþ. San. Tic. Ltd. Þti. Çelebi Holding Çorlu Havaalaný Ýþletmesi Çuko-Med Özel Saðlýk Tesisleri Ltd. Þti. Dumankaya Yapý Malzemeleri San. ve Tic. A.Þ. - Dumankaya Duyar Vana Makine San. ve Tic. A.Þ. Elba Basýnçlý Döküm San. A.Þ. - Eca - Elginkan Emsi Yemek Taah.Yemek San. Tic.Ltd.Þti Eti Soda Ür.Paz.Nak. Ve Elekt.Ür.San.Tic.A.Þ. Ferro Madencilik Ýnþ. Ve Tic A.Þ. - Endeks Gama Nurol Adi Ortaklýðý Genel Sistem Dizayný Müh. Biliþim Taah. San. ve Tic. A.Þ. Granit Yapý Ýnþ. Ltd. Þti. Güriþ Ýhracat Ýthalat ve Pazarlama A.Þ. Hacý Ömer Sabancý Holding A.Þ Heaþ Havaalaný Ýþl. Ve Hava.End A.Þ Helpak Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Þti. Ýçdaþ Çelik Enerji Tersane ve Ulaþým San. A.Þ. Ýlçe Taþýmacýlýk A.Þ. Ýtimat Süt ve Süt Ürünleri A.Þ. Kalekim Kimyevi Maddeler San. ve Tic. A.Þ. - Kale Kaynak Tekniði San. ve Tic. A.Þ. - Eczacýbaþý Knauf Ýnþ. Yapý Elemanlarý San. Tic. A.Þ Koç Holding A.Þ. Mais Motorlu Araçlar Ýmal ve Satýþ A.Þ. - Renault Mardaþ Marmara Deniz Ýþletmeleri A.Þ. - Ýçdaþ Migros Türk T.A.Þ. - Koç Mittem Çevre Tekno.Müh.Mak.Ýnþ.San.Tic.Ltd.Þti Mks & Devo Tekstil ve Kimyevi Mad.San. Ve Tic. A.Þ. Mng Kargo Yurtiçi ve Yurtdýþý Taþýmacýlýk A.Þ. Palkim Kimya San. Ve Dýþ Tic. Ltd.Þti Park Teknik Elek.Mad. Turz. San. Tic. A.Þ. - Ciner Rehau Polimeri Kimya San. A.Þ. RMK Marine Gemi Yapým San.ve Deniz Taþ. Ýþl. A.Þ.- Koç Sabiha Gökçen Havaalaný Ýþletmesi Siemens San. ve Tic. A.Þ. Silopi Elektrik A.Þ. - Ciner Þölen Çikolata Gýda San. Tic A.Þ. Total Oil Türkiye A.Þ. ToyotaSa Pazarlama ve Satýþ A.Þ. Türk Maadin Þirketi A.Þ. Ulusal Beton San. A.Þ. Unilever Türk A.Þ Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Þ. - Zorlu Yapý Yatýrým ve Gayrimenkul A.Þ. Resmi Sosyal ve Diðer Kurumlar Akýllý Yayýncýlýk A.Þ. Akyaka Orta ve Yüksek Eðitim Vakfý Amasra Belediyesi Bartýn Anadolu Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. - TV5 Ataköy Omuriliði Felçliler Derneði Bartýn Belediyesi Beþiktaþ Jimnastik Kulubü Derneði - BJK Bozüyük Belediyesi Bilecik Bursa Büyükþehir Belediyesi Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý Çorum Ýl Telekom Müdürlüðü Çukurova Üniversitesi Dýþýþleri Mensuplarý Eþleri Dayanýþma Derneði Digital Platform Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. - Digitürk Dumlupýnar Üniversitesi Düzce Ticaret Borsasý Erzincan Akbulut Sulama Birliði Flash Tv Gölbaþý Belediyesi Ankara Iþýk Medya Pla.Paz.Rek. Filmcilik San. Tic. A.Þ STV Ýdo Ýstanbul Deniz Otobüsleri San. Ve Tic. A.Þ. Ýhlas Telekomünikasyon A.Þ. - Tgrt TV Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Ýþ Bankalýlar Derneði Ýznik Belediyesi Bursa Kadýköy Belediyesi Ýstanbul Kartal Belediyesi Ýstanbul Makine Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi Maltepe Belediyesi Ýstanbul Mersin Çamlýbel Lions Klübü Mng Tv Yayýncýlýk A.Þ. T.C. Jandarma Genel Komutanlýðý T.C. Kumburgaz Özel Eðitim Merkezi Komutanlýðý T.C. Saðlýk Bakanlýðý Yunus Emre Devlet Hastanesi Tübitak Marmara Araþtýrma Merkezi Türk Telekom Erzincan Ýl Müdürlüðü Türk Telekom Iðdýr Ýl Müdürlüðü Türk Telekom Van Ýl Müdürlüðü Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Vize Belediyesi Tekirdað Yeniþehir Belediyesi Bursa Yýldýz Teknik Üniversitesi Vakfý Ýktisadi Ýþletmesi Yurtdýþý Referanslarýmýzdan Bazýlarý Some Foreign Refences Barbarossa Construct S.R.L. Romania Borun Invest Qcia Service Ltd. Georgia Çözüm Mimarlýk Mühendislik Ltd. Þti. Northern Cyprus Ertek Electric Systems Ltd. Northern Cyprus Geobilder Ltd. Georgia Güriþ Ýhracat Ýthalat ve Pazarlama A.Þ. Ukraine, Russia, Libya, Azerbaijan... Heidelbergcement Georgýa Ltd. Georgia Hüseyin Osman Sevicer Kardeþler Koll. Þti. Northern Cyprus Irak Divan Al Wakuf El Sunny Iraq New Construction Company LLC. Georgia S.C. Biat Construction International S.R.L. Romania Saffet Hoþ - Ali Gökdemir Switzerland Zahdi J Abdal Majeed Iraq Bu listede þahýs müþterilerimiz yer almamaktadýr.

ayrýcalýklý yasam... privileged life...

ayrýcalýklý yasam... privileged life... prefabrikte profesyonel çözümler... professional solutions in prefabricate... PREFABRÝK KONUTLAR GRUBU P R E FA B R I C AT E D H O U S E S ÜRÜNLERÝMÝZ PRODUCTS PREFABRÝK KONUTLAR TEK KATLI - ÝKÝ KATLI

Detaylı

Çağdaş yaşam teknolojisi. House Catalogue KONUT KATALOĞU

Çağdaş yaşam teknolojisi. House Catalogue KONUT KATALOĞU Çağdaş yaşam teknolojisi House Catalogue KONUT KATALOĞU 2016 İzmit Showroom Kurumsal 1999 yılından bu yana prefabrik, prefabrike e, konteyner, hazır konut, çelik e, kabin ürünlerimizle müşteri odaklılığını

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

Kod: 01 121 m 2. m 2. Kod: 02. Kod: 03

Kod: 01 121 m 2. m 2. Kod: 02. Kod: 03 1 2 HAKKIMIZDA Firmamız, oluşturduğu kalite, hız ve ekonomik model yaklaşımındaki, uzun ömürlü ve kalıcı ürünler için, gelişen ürün teknolojilerinin ülkemiz şartlarına adaptasyon çalışmalarını bilimsel

Detaylı

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MEVKİİ : YAPI NİZAMI : BLOK : KAT : DAİRE : ARSA ALANI : Projedeki ölçülere uygun olarak inşaat yapılacaktır. TAŞIYICI SİSTEM : Betonarme karkas sistemi ile yapılacaktır.

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MORG BİNASI İNŞAATI MAHAL LİSTESİ MAYIS 2011 1 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ALİ ÇETİNKAYA KAMPUSÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA

Detaylı

ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI

ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ŞARTNAMELER PREFİ PREFABRİK YAPI ENDÜSTRİ BİLİŞİM VE TİCARET LTD.ŞTİ. 27/200 FORMLU TRAPEZOİDAL

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

Karmod Metropol Kabin şehrin her yerinde

Karmod Metropol Kabin şehrin her yerinde Metropol Kabinler Karmod Metropol Kabin şehrin her yerinde Kabin üretiminde Dünya lideri Karmod, Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirdiği Metropol Kabinleri beğeninize sunuyor. Karmod Metropol Kabin, estetik

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

HAFİF ÇELİK MALZEME BETOPAN EPS. Strafor) ŞASE YÜK KAPASİTESİ KATSAYISI

HAFİF ÇELİK MALZEME BETOPAN EPS. Strafor) ŞASE YÜK KAPASİTESİ KATSAYISI REM ŞARTLARI (1. Derece Deprem Bölgesi)Etkin Yer İvmesi Katsayısı Ao : 0,40 HAFİF ÇELİK MALZEME (ST-37 ) Standart DIN EN 10147-00,çinko kaplanarak galvanize edilmiş yapı çeliği İKLİM ŞARTLARI 3 İklim Bölgesi

Detaylı

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com 1 STANDART PREFABRİK YAPILAR Prefabrike hazır yapılar amacına göre geniş ve uzunlukları değişken, istenilen her türlü yerleşim alanına uygulanabilecek

Detaylı

Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr... www.epsa.com.tr AMBALAJ VE DÝÐER SEKTÖRLERDE KULLANIMI Dayanýklý Tüketim Mallarý Deniz Ürünleri Et Ürünleri Meyve-Sebze Kasalarý Çiçekcilik Seracýlýk AMBALAJ VE DÝÐER

Detaylı

BKT 42 (EN 3,89+1,20 BOY 8,90) SALON + MUTFAK 14.06m 2 VERANDA 7.81m 2 ODA 9.38m 2 ODA 2 6.25m 2 BANYO & WC 3.13m 2 TOPLAM ALAN ( BRÜT ) 42m 2 BKT 58

BKT 42 (EN 3,89+1,20 BOY 8,90) SALON + MUTFAK 14.06m 2 VERANDA 7.81m 2 ODA 9.38m 2 ODA 2 6.25m 2 BANYO & WC 3.13m 2 TOPLAM ALAN ( BRÜT ) 42m 2 BKT 58 BKT 42 (EN 3,89+1,20 BOY 8,90) SALON + MUTFAK 14.06m 2 VERANDA 7.81m 2 ODA 9.38m 2 ODA 2 6.25m 2 BANYO & WC 3.13m 2 TOPLAM ALAN ( BRÜT ) 42m 2 BKT 58 (EN 7,65 BOY 7,65) SALON + MUTFAK 18.75m 2 ODA 1 9.38m

Detaylı

KATALOG 2014 www.egekonteyner.net www.egekabin.net

KATALOG 2014 www.egekonteyner.net www.egekabin.net KATALOG 2014 GÜVENİN, SAĞLAMLIĞIN VE KALİTENİN BULUŞTUĞU NOKTA... MİSYON Firmamız müşterilerimizin talepleri doğrultusunda projelendirme, dizayn ve yenilikçi ürünler sunmayı amaçlamaktadır. Gelişmekte

Detaylı

www.biliminsaat.com MUTLULUK DOLU

www.biliminsaat.com MUTLULUK DOLU 3 MUTLULUK DOLU Bilim Kent Meşe Evleri aileniz ve sevdiklerinizle birlikte güvenli ve mutlu, hayattan soyutlanmadan huzur içerisinde sürdürebileceğiniz bir yaşamın kapılarını aralıyor. 5 HUZURLU Bilim

Detaylı

ÇELİK VE PREFABRİK PROJELERİNİZİN, ÜRETİM ve UYGULAMALARINIZIN TÜM SÜREÇLERİNİ SİZİN İÇİN YÖNETİYORUZ.

ÇELİK VE PREFABRİK PROJELERİNİZİN, ÜRETİM ve UYGULAMALARINIZIN TÜM SÜREÇLERİNİ SİZİN İÇİN YÖNETİYORUZ. HAFİF ÇELİK / YAPISAL ÇELİK / PREFABRİK / KONTEYNER ÇÖZÜM ORTAĞI ÇELİK VE PREFABRİK PROJELERİNİZİN, ÜRETİM ve UYGULAMALARINIZIN TÜM SÜREÇLERİNİ SİZİN İÇİN YÖNETİYORUZ. Mimari Proje Statik Proje Doğru Teknik

Detaylı

YAŞAM BURADA BAŞLIYOR...

YAŞAM BURADA BAŞLIYOR... YAŞAM BURADA BAŞLIYOR... GÜVENLİ YAŞAM BİZİMLE BAŞLIYOR BURGÜVEN İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. 2007 yılında Bursa da kurulmuştur. Büyük projelere imza atarak kurumsal kimliğine oluşturmuştur. MUTLU EDECEK

Detaylı

HEKİM PANEL SİSTEM KONTEYNER TEKNİK ÖZELLİĞİ

HEKİM PANEL SİSTEM KONTEYNER TEKNİK ÖZELLİĞİ HEKİM PANEL SİSTEM KONTEYNER TEKNİK ÖZELLİĞİ Dış Duvarlar: Film Kaplı Boyalı Galvaniz Sac İç Duvarlar: Film Kaplı Boyalı Galvaniz Sac ÜRETİM ŞEKLİ TAŞIYICI SİSTEM Profilleri rollform makinası ile üretilen,

Detaylı

2016 YILI İKİ KATLI OFİS KONTEYNER TASLAK ŞARTNAMESİ

2016 YILI İKİ KATLI OFİS KONTEYNER TASLAK ŞARTNAMESİ 2016 YILI İKİ KATLI OFİS KONTEYNER TASLAK ŞARTNAMESİ 1 - AMAÇ Zonguldak Limanında ofis olarak kullanılmak üzere bir adet iki katlı ofis konteyneri satın alınacaktır. 2 - TEKNİK ÖZELLİKLER 2.1 - İki Katlı

Detaylı

Seçkin bir yaşam isteyenlerin asla vazgeçemeyeceği, konforun bir lüks değil, hayat felsefesi olduğu, kapanmaz adalar manzarası ile gelecek nesillere

Seçkin bir yaşam isteyenlerin asla vazgeçemeyeceği, konforun bir lüks değil, hayat felsefesi olduğu, kapanmaz adalar manzarası ile gelecek nesillere CIFCI CELEBI YAPI Seçkin bir yaşam isteyenlerin asla vazgeçemeyeceği, konforun bir lüks değil, hayat felsefesi olduğu, kapanmaz adalar manzarası ile gelecek nesillere örnek iç ve dış mimarisi, geniş kullanım

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME-1. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

TEKNİK ŞARTNAME-1. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL:HERA-20388-130,00+13,60 Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün Adı EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI KABA İNŞAAT PAKETİ

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

G L O B A L L O F T. www.globalinsaat.com.tr

G L O B A L L O F T. www.globalinsaat.com.tr G L O B A L L O F T GLOBAL LOFT Şehirde kendini gösteren yeni mimari arayışların en son temsilcisi olan projemiz şehir merkezinde 8000m2 inşaat alanına sahiptir. Tek katlı ve dubleks dairelerin bulunduğu

Detaylı

Çelik Gaz Beton Evler le doğayla iç içe bir hayat!

Çelik Gaz Beton Evler le doğayla iç içe bir hayat! ÇELİK GAZ BETON EVLER Çelik Gaz Beton Evler le doğayla iç içe bir hayat! Tamamen gaz beton, yapı çeliği ve doğal malzemelerden üretilen Çelik Gaz Beton Evler, konforu ve güvenliği en uygun fiyatlarla size

Detaylı

Yapıda uzman imzası. Make. projesi

Yapıda uzman imzası. Make. projesi Yapıda uzman imzası Make 30 projesi Yapıda uzman imzası Şirketimiz, alt ve üst yapı inşaatlarının projelendirme, fizibilite ve uygulama alanlarında faaliyet göstermektedir. Neden Make İnşaat? Projelerini

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU BASICLINE BASICLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE AÇIK MEŞE DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP TEZGAH VE TEZGAH ÜSTÜ DENİZ KABUĞU MUM IŞIĞI ISLAK KUM DENİZ KABUĞU

Detaylı

Şehrin Estetik Yapıları Karmod Metropol Kabin dan bugüne...

Şehrin Estetik Yapıları Karmod Metropol Kabin dan bugüne... Şehrin Estetik Yapıları Karmod Metropol Kabin 1986 dan bugüne... Karmod Metropol hayatın her yerinde... www.karmod.com Kabin üretiminde Dünya lideri Karmod, Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirdiği Metropol Kabinleri

Detaylı

Bursa nın konut ihtiyaçlarını doğru belirleyip,

Bursa nın konut ihtiyaçlarını doğru belirleyip, www.astasaries.com Bursa nın konut ihtiyaçlarını doğru belirleyip, beklenen konfor, güven ve rahatlığı sağlamayı ilke edinen ASTAŞARİES Yapı ortakları gerek yurtiçi gerek yurtdışı birçok önemli projede

Detaylı

www.sanberkinsaat.com

www.sanberkinsaat.com www.sanberkinsaat.com Alesta apartmanı Kocaeli nin gözde ilçesi Başiskele de, doğanın içinde yer alan 1066,85 m² alan üzerinde 12 daire ve 3 dükkandan oluşmaktadır. Alesta apartmanında 3 adet iş yeri (

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: ARMİNA - 05705-126,40 + 7,50 TEKNİK ŞARTNAME-1 Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün Adı EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME-1. Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

TEKNİK ŞARTNAME-1. Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri MODEL: LİLYUM - 07944-141,00 + 4,30 Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI KABA İNŞAAT

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU MIDLINE MIDLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (PLANK) LAKE (h:12 cm) AÇIK MEŞE LAMİNAT PARKE KREM DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP TEZGAH VE TEZGAH

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HIGHLINE HIGHLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (PLANK) AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (İKİ STRİP) KREM DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP LAKE BOYALI LAKE

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: MİMOZA - 08437-185,65 + 29,30 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM

Detaylı

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTMveya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTMveya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: AKASYA - 10888-122,40 + 2,70 TEKNİK ŞARTNAME-1 Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün Adı EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: DORA - 07666-129,60 + 12,85 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI

Detaylı

HPB Hepa Filtre Kutusu

HPB Hepa Filtre Kutusu HPB Hepa iltre Kutusu H P B ltre Kut u Hepa i us Taným HPB filtre kutularý hijyenik ortamlarda kullanýlmak üzere tavan uygulamalarý için dezenfeksiyon kolaylýðý saðlayacak biçimde tasarlanmýþtýr. Standart

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL: FREZYA- FNR205-198,75 + 86,20 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM

Detaylı

Hitit Prefabrik Hakkında

Hitit Prefabrik Hakkında İÇERİK Hitit Prefabrik ile ilgili kurumsal bilgiler, ürün ve hizmetler için özet bilgilere bu dokümanda bulabilirsiniz. Detaylı bilgiler için doküman üzerindeki bağlantıları izleyerek web sitemizin ilgili

Detaylı

Sağlıklı, Güvenli ve Huzurlu Bir Hayat

Sağlıklı, Güvenli ve Huzurlu Bir Hayat Sağlıklı, Güvenli ve Huzurlu Bir Hayat 02 03 GÜVENLİ YAŞAM BİZİMLE BAŞLIYOR GÜVENLİ YAŞAM BURADA Burgüven İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. 1994 yılında Bursa da kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne kadar birçok

Detaylı

Mutluluğa Açılan Kapı

Mutluluğa Açılan Kapı Mutluluğa Açılan Kapı Yunuseli nin Yeni Yaşam Alanı Bostancıkent 35.Etap 4500 m2 Üzerinde 5 Er Katlı Binalarda Toplamda 76 Daire 5 Adet Ticari Alanıyla Sizlerin Yaşamına Değer Katıyor. Yaşamınıza Değer

Detaylı

5603 m² alan üzerinde toplam 5 blok, 54 daire ve 14 dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde 14 Adet 2+1 (89,83-101,37-101,90 m²), 20 Adet 3+1

5603 m² alan üzerinde toplam 5 blok, 54 daire ve 14 dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde 14 Adet 2+1 (89,83-101,37-101,90 m²), 20 Adet 3+1 Kocaeli nin gözde ilçesi Başiskele de yer alan doğanın içinde yer alan 0 m² alan üzerinde toplam blok, daire ve dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde Adet + (89,8-0, - 0,90 m²), 0 Adet + (,0 m²), Adet

Detaylı

gelecek nereye; siz ORAY a www.orayprefabrik.com oray@orayprefabrik.com

gelecek nereye; siz ORAY a www.orayprefabrik.com oray@orayprefabrik.com gelecek nereye; siz ORAY a OR AY PREFABRİK ORAY Prefabrik, yüksek kalitede ve uygun fiyatlı; Prefabrik Modüler Binalar (Mobilizasyon Kampları; Mühendisi / Formen / İşçi Yatakhaneleri, Ofisler, Yemekhaneler,

Detaylı

Tek Katlı Prefabrik Yapı Teknik Bilgiler

Tek Katlı Prefabrik Yapı Teknik Bilgiler PLAN: Ön üretimli hafif prefabrike yapılar kullanım amacına göre genişlik ve uzunlukları 125 cm?nin katları olacak şekilde istenilen her türlü yerleşim planına uygulanabilir. Bütün prefabrike yapılar 4

Detaylı

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý,

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý, ARTIPOL Genel Tanitim 1995 yýlýndan itibaren, poliüretan elastomer malzemesi konusunda hizmet veren Artýpol Poliüretan & Kauçuk Ýmalat Ýthalat Ýhracat Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi, 2001 yýlýndan itibaren

Detaylı

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa

Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri. Su izolasyonu BTM veya muadili Isı izolasyonu Arfa Ses izolasyonu Arfa Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) MODEL:HAUS CORNER-15002-79,10 TEKNİK ŞARTNAME-1 Yapının Arfa- Taşıyıcı Magu Strüktür Yapı Donanımlı Sistemini Paket Ürün n

Detaylı

Huzur, güven ve konforla her gününüzü yaşayın.

Huzur, güven ve konforla her gününüzü yaşayın. Huzur, güven ve konforla her gününüzü yaşayın. Modern mimari anlayışı, son teknolojiyle kurulmuş alt yapısı, sosyal donatıları, kaliteli hizmet anlayışıyla değer yaratarak manzarası güzel, nefes alan,

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HIGHLINE HIGHLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (PLANK) AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (İKİ STRİP) KREM DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP LAKE BOYALI LAKE

Detaylı

MİLLETİN KALBİNDE! gelecek İnşaA eder

MİLLETİN KALBİNDE! gelecek İnşaA eder MİLLETİN KALBİNDE! gelecek İnşaA eder YÜKSEKOBA YILDIRIM LA KENDİNİZİ ÖZEL HİSSEDECEKSİNİZ İnşaat sektörünün yeni gözdesi olan, Yüksekoba imzalı pek çok kaliteli projenin de yer aldığı Millet Mahallesinde

Detaylı

Yaşam n za Değer Katar. Yaşamınıza Değer Katar

Yaşam n za Değer Katar. Yaşamınıza Değer Katar 0312 257 00 82 Hakk m zda Hakkımızda 1998 1998 y l ndan yılından beri beri makine, inşaat inşaat ve ve dekorasyon sektörlerinde faaliyet faaliyet gösteren gösteren rmam z, firmamız, üzerine ald ğ aldığı

Detaylı

OFİS KONTEYNER: 700 cm MASA 3 MASA 4 MASA 1 MASA 2 GİRİŞ DOLAP SERVİS DOLABI

OFİS KONTEYNER: 700 cm MASA 3 MASA 4 MASA 1 MASA 2 GİRİŞ DOLAP SERVİS DOLABI OFİS KONTEYNER: 700 cm ETAJER ETAJER DOLAP ETAJER ETAJER DOLAP 1 2 3 4 250 cm SERVİS DOLABI PLAN GİRİŞ 240 cm 240 cm CARAVANS TRAILERS CONTAINERS OFİS KONTEYNER: Model Ölçüler Özellikler : SOYKAR KONTEYNER.

Detaylı

değişimin başlangıç noktası

değişimin başlangıç noktası değişimin başlangıç noktası sizin ve çocuklarınızın mutluluğu için... 4.231 m² arazi üzerine kurulu olan 19 katlı 2 blokta, 2+1 ve 3+1 olmak üzere, 105 m² den 146 m² ye kadar toplam 4 farklı tipte daire,

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

KONTEYNER & ÇELİK YAPI FABRİKASI Estetik Sağlam Güvenilir Yapılar. www.bemaskonteyner.com

KONTEYNER & ÇELİK YAPI FABRİKASI Estetik Sağlam Güvenilir Yapılar. www.bemaskonteyner.com KONTEYNER & ÇELİK YAPI FABRİKASI Estetik Sağlam Güvenilir Yapılar www.bemaskonteyner.com Mütahitler-Mühendisler-Mimarlar-Yayla Evleri- Mütahitler-Mühendisler-Mimarlar-Yayla Evleri- i Prefabrik Evler Özel

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU MIDLINE MIDLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (PLANK) LAKE (h:12 cm) AÇIK MEŞE LAMİNAT PARKE KREM DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP TEZGAH VE TEZGAH

Detaylı

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri

Paket Ürün İçindeki İnşaat İmalatları. Her türlü kazı dolgu tesviye ve altyapı işleri MODEL: İRİS - 10408-84,50 + 8,50 Paket Ürün Grubu Arfa-Magu Yalıtımlı Kaba İnşaat Yapım Paketleri (Uygulamalı) Yapının Taşıyıcı Strüktür Donanımlı Paket Ürün EKOLOJİK-İDEAL SİSTEM YALITIMLI KABA İNŞAAT

Detaylı

PREFABRiK HAZIR EV TEKNOLOJiSi

PREFABRiK HAZIR EV TEKNOLOJiSi 41 m 2 Tek Katl Prefabrik Ev Single Storey Prefab House Yıldız www.karmod.com Depreme dayanıklı, uzun ömürlü Prefabrike Yapı Sistemleri Yıldız Tek Katlı Prefabrik Ev Single Storey Prefab House: 41 m 2

Detaylı

www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým 2010

www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým 2010 www.kosgeb.gov.tr ATÝK MATBAACILIK www.atikmatbaa.com.tr Basým Tarihi : 05 Kasým BÜYÜK ANADOLU SANAYÝ ÝNÞ. TÝC. LTD. BÜYÜK ANADOLU SANAYÝ ÝNÞ. TÝC. LTD. ÞTÝ. ÞTÝ. 19 yýlýndan günümüze kadar kauçuk ve plastik

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU BASICLINE BASICLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE AÇIK MEŞE DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP TEZGAH VE TEZGAH ÜSTÜ DENİZ KABUĞU MUM IŞIĞI ISLAK KUM DENİZ KABUĞU

Detaylı

1000 m² alan üzerinde toplam 1 blok, 10 daire ve 3 dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde 2 Adet 2+1 (98,45 m²), 4 Adet 3+1 (110,66 m²), 4 Adet

1000 m² alan üzerinde toplam 1 blok, 10 daire ve 3 dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde 2 Adet 2+1 (98,45 m²), 4 Adet 3+1 (110,66 m²), 4 Adet Kocaeli nin gözde ilçesi Başiskele de yer alan 3 doğanın içinde yer alan 1000 m² alan üzerinde toplam 1 blok, 10 daire ve 3 dükkandan oluşmaktadır. Papatya Evlerinde 2 Adet 2+1 (98,45 m²), 4 Adet 3+1 (110,66

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

Tamda istediğim SİZİN İÇİN, 1972 DEN GÜNÜMÜZE

Tamda istediğim SİZİN İÇİN, 1972 DEN GÜNÜMÜZE Tamda istediğim SİZİN İÇİN, gibi... SINIRLI SAYIDA 1972 DEN GÜNÜMÜZE un arka bahçesi GEMLİK Gemlik, marmara denizinde zeytini ve güzellikleri ile ünlü ilçemizdir. Tarih boyu İstanbul ile ticari, sosyal,

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 2012 ÇATI

FİYAT LİSTESİ 2012 ÇATI FİYAT LİSTESİ 2012 ÇATI ÇATI ŞİLTESİ - 300 Ürün En x Boy (m 2 ) C201-0040 1200 x 7500 80 9,00 4,80 43,20 C201-0041 1200 x 6000 100 7,20 6,00 43,20 C201-0043 1200 x 6000 120 7,20 7,30 52,56 C201-0352 1200

Detaylı

SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ

SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ 3 HADVELİ ÇATI PANELİ Sanayi yapılarının tasarımlarına ; yapı özellikleri, kullanım fonksiyonları ve üretecekleri ürünleri dikkate alarak sanayicilerle

Detaylı

Yeni bir yaşam için...

Yeni bir yaşam için... Yeni bir yaşam için... 1 2 ÖZTOP kimdir? Hilmi ÖZTOP tarafından kurulan ÖZTOP TİCARET, 1972 ylından beri, kaliteli, sağlam ve güvenilir yapıların inşasında tercih edilen inşaat malzemelerinin satışını

Detaylı

2,40 TL/m². 2,47 TL/m². 3,21 TL/m²

2,40 TL/m². 2,47 TL/m². 3,21 TL/m² lar Flex (FX) Flex 9,5 1010951225 2.500 2,40 TL/m² 7-8 kg/m 2 60 Adet/Palet PK 1010951226 1010951227 KK 1010951228 1010951229 YYK 1010951230 Flex 12,5 1010121225 2.500 2,47 TL/m² 8-9 kg/m 2 50 Adet/Palet

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU MIDLINE MIDLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (PLANK) LAKE (h:12 cm) AÇIK MEŞE LAMİNAT PARKE KREM DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP MONOBLOK MONOBLOK ALT DOLAP

Detaylı

Özgürlüğün Ev Hali. www.ntepeyapi.com

Özgürlüğün Ev Hali. www.ntepeyapi.com Özgürlüğün Ev Hali www.ntepeyapi.com İki Adımda Tatil Keyfi NTEPE Panoramanın yaşama yer açan mimarisi içerisinde evinizden 5 yıldızlı bir tatile ulaşmak için yapmanız gereken tek şey evinizin kapısından

Detaylı

Yaşamınızda isteyeceğiniz tüm seçenekler bir arada!

Yaşamınızda isteyeceğiniz tüm seçenekler bir arada! Yenı nesil Yasam 4 Yürüyüş mesafesindeki, Alışveriş merkezi, Okulu, Spor tesisi, Hastanesi ve Ulaşım kolaylığı ile... Bağcılar Güneşli de Yeni nesil yaşam merkezi hayata geçiyor! Yaşamınızda isteyeceğiniz

Detaylı

www.smartprefabrik.com 0312 666 33 80 Hakkımızda 1993 yılından beri faaliyet gösteren inşaat sektöründe site ve villa projelerinden alışveriş merkezi ve benzinliklere kadar birçok alanda anahtar teslim

Detaylı

Yukardaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, Müteahhit Firma teknik gereklilikler dahilinde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

Yukardaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, Müteahhit Firma teknik gereklilikler dahilinde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir. Yukardaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, Müteahhit Firma teknik gereklilikler dahilinde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir. Yukardaki görsel tanıtım amaçlı hazırlanmış olup, Müteahhit

Detaylı

ÜNİKENT 1. 40 Daire, 1 Sosyal Yaşam Alanı, Yetişkin ve Çocuk Yüzme Havuzları 2014 Aralık Anahtar Teslim

ÜNİKENT 1. 40 Daire, 1 Sosyal Yaşam Alanı, Yetişkin ve Çocuk Yüzme Havuzları 2014 Aralık Anahtar Teslim 5 ÜNİKENT 1 40 Daire, 1 Sosyal Yaşam Alanı, Yetişkin ve Çocuk Yüzme Havuzları 2014 Aralık Anahtar Teslim 3&6 5&8 4&7 ( 3-6-5-8 ) ( 4-7 ) B A D C E ÜNİKENT 1 İNŞAAT GENEL ÖZELLİKLERİ Çatılara

Detaylı

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu

Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu Gazi Üniversitesi Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin bilgilendirme sunumu G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIK VE ÖĞRETİM ELEMANLARI BİNASI VE G.Ü. EĞİTİM FAKÜLTESİ DERSLİK VE LABORATUVAR

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU BASICLINE BASICLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE AÇIK MEŞE DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP PANEL PANEL ALT DOLAP TEZGAH VE TEZGAH ÜSTÜ DENİZ KABUĞU MUM IŞIĞI ISLAK KUM

Detaylı

MÜGE APARTMANI FENERBAHÇE

MÜGE APARTMANI FENERBAHÇE MÜGE APARTMANI FENERBAHÇE PROJE Tablo gibi ince ince işlendi. Müge Apartmanı'nın zarifliği ve yüksek tasarım kalitesi ilk adımda hissediliyor ve her adımda karşınıza çıkıyor. Müge Apartmanı'nda sizi ince

Detaylı

Tulpar yerün birevü buççağunda bulsa da, öz yılkısın tabar. (Tulpar dünyanın bir başka köşesinde olsa da, kendi sürüsünü bulur.)

Tulpar yerün birevü buççağunda bulsa da, öz yılkısın tabar. (Tulpar dünyanın bir başka köşesinde olsa da, kendi sürüsünü bulur.) Tulpar ın adı, Türk, Kırgız ve Altay mitolojilerinde geçer. Genelde beyaz veya kara (tek renk) bir at olarak betimlenir. Beyaz kanatları vardır ve Kuday (Tanrı) tarafından yiğitlere yardımcı olması için

Detaylı

IP67. Boyut Bilgileri LA.PR.001 LED PROJEKTÖR. 9,1 kg. www.nodeelektronik.com. Renk. Lens Açýsý. Renk Sýcaklýðý (K) Lens Açýsý. Kod.

IP67. Boyut Bilgileri LA.PR.001 LED PROJEKTÖR. 9,1 kg. www.nodeelektronik.com. Renk. Lens Açýsý. Renk Sýcaklýðý (K) Lens Açýsý. Kod. LA.PR.001 Boyut Bilgileri LA.PR.001, 15 ile 120 arasýnda deðiþen lens opsiyonlarý sayesinde yatay ve dikey polarizasyonda istenilen açýda ve uzaklýkta yüksek güçlü aydýnlatma saðlayabilmektedir. Modüler

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 Subasman Baþlangýç Profili Alüminyum Subasman Profili Alüminyumdan mamül (0,6 mm et kalýnlýðý) damlalýklý subasman baþlangýç profilidir. Üzerine inþa edilecek

Detaylı

SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ 3 HADVELİ ÇATI PANELİ

SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ 3 HADVELİ ÇATI PANELİ SANDWICH PANELLER POLİÜRETAN İZOLASYONLU ÇATI PANELLERİ 3 HADVELİ ÇATI PANELİ Sanayi yapılarının tasarımlarına ; yapı özellikleri, kullanım fonksiyonları ve üretecekleri ürünleri dikkate alarak sanayicilerle

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1- BETONARME

TEKNİK ŞARTNAME 1- BETONARME 1- BETONARME 1.1- Binada kullanılacak malzemeler Bayındırlık Bakanlığı teknik şartnamesine uygun olacaktır. Yapılacak her türlü imalat Bayındırlık Bakanlığı Genel Şartnamesinde tarif edilen şartlara uygun

Detaylı

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI İşin Adı : KATLI OTOPARK YAPIM İŞİ No İş Grubunun Adı Tutarı 01 INSAAT 1 İNŞAAT İMALATLARI 41.4519 2 KAZI İKSA VE ZEMİN İYİLEŞTİRME 47.0196 -- INSAAT Toplamı 88.4715

Detaylı

Cadde Yaşamı. Huzurla. Buluşuyor!

Cadde Yaşamı. Huzurla. Buluşuyor! Hayat de güzel! Cadde Yaşamı Huzurla Buluşuyor! Aile Boyu Mutluluk Yüksekoba Cadde sakini olmanın, belki de yaşamınıza katacağı en önemli güzelliklerden biri, birlikte yaşama kültürünü benimsemiş seçkin

Detaylı

ONAY A.Ş DURUKENT DURUKENT

ONAY A.Ş DURUKENT DURUKENT DURUKENT insan odaklı tasarım... Niğde nin en güzel bölgelerinde markalı lüks konut projeleri gerçekleştiren ONAY A.Ş., yeni bir proje DURUKENT i sizlere sunmanın kıvancını yaşıyor. Yaptığımız her iş

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME KALE Mühendislik Mimarlık İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. yapma ve yaptırma yetkilerini elinde bulundurduğu, Bağlarbaşı mahallesi 269 ADA 373 PARSEL deki inşaatında aşağıda ve ekte belirtilen

Detaylı

www.akinlargroup.com

www.akinlargroup.com www.akinlargroup.com Yaşamın ta kendisi... Gözlerinizi açtığınızda yemyeşil bir dünyaya uyandığınızı hayal edin... Muhteşem peyzajı ve bol oksijeniyle sağlık ve mutluluk dolu bir yaşam Akın Park ta sizleri

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KÜHAM BİNASI BAKIM ONARIM İŞİ İNŞAAT MAHAL LİSTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KÜHAM BİNASI BAKIM ONARIM İŞİ İNŞAAT MAHAL LİSTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ KÜHAM BİNASI BAKIM ONARIM İŞİ İNŞAAT MAHAL LİSTESİ AĞUSTOS 2011 1 KÜHAM İDARİ BİNA İdari binada tüm pencerelerde açılır kanatlara sineklik takılacaktır. Zemin katta koridor

Detaylı

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde taþýyýcý sistem görünür deðildir. Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile tüm kenarlardan

Detaylı

ISO 9001:2008 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU

ISO 9001:2008 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU ISO 90012008 2010 ÜRÜN FÝYAT KATOLOÐU Alsanduþ, 1983 yýlýnda alüminyum doðrama ve panjur imalatý ile baþladýðý ticari hayatýna 1990'lý yýllarda Pvc doðrama ile devam etmiþtir. 1998 yýlýnda ALSANDUÞ markalý

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU BASICLINE BASICLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE AÇIK MEŞE DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP PANEL PANEL ALT DOLAP TEZGAH VE TEZGAH ÜSTÜ DENİZ KABUĞU MUM IŞIĞI ISLAK KUM

Detaylı

TİP 2 TİP 1. Hol ve Koridor : 21.5 m 2. Hol ve Koridor : 31.5 m 2 Salon : 40 m 2 Oturma Odası : 15 m 2 Mutfak : 18 m 2 Oda : 12 m 2

TİP 2 TİP 1. Hol ve Koridor : 21.5 m 2. Hol ve Koridor : 31.5 m 2 Salon : 40 m 2 Oturma Odası : 15 m 2 Mutfak : 18 m 2 Oda : 12 m 2 VAZİYET PLANI KAT KAT PLANI Tip 1 Daire Planı Tip 2 Daire Planı Mutfak Salon Mutfak Salon Hol ve Koridor Hol ve Koridor Banyo Banyo Eby Yatak sı Eby Banyo Eby Banyo Eby Yatak sı Giy. sı Giy. sı TİP 1 Hol

Detaylı

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU

HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU HOMERA IÇ MEKAN KOLEKSIYONU MIDLINE MIDLINE MINIMAL SALON YATAK ODALARI MUTFAK AÇIK MEŞE LAMİNE PARKE (PLANK) LAKE (h:12 cm) AÇIK MEŞE LAMİNAT PARKE KREM DOLAP TAKIMI ÜST DOLAP ALT DOLAP TEZGAH VE TEZGAH

Detaylı

Hakkımızda. villa modelleri. genel bilgiler

Hakkımızda. villa modelleri. genel bilgiler Hakkımızda villa modelleri ALFA YAPI bünyesinde inşaat, prefabrik ve hafif çelik yapılar iş alanlarını bulundurmaktadır. Uygun üretim-hizmet koşulları oluşturduğumuz ve yerel kaynaklar ile küresel ti-

Detaylı

gerdanlığı... muhteşem manzara Bodrum a 18 km. doğal güzelliğini Gündoğan

gerdanlığı... muhteşem manzara Bodrum a 18 km. doğal güzelliğini Gündoğan Ege nin inci gerdanlığı... Sabah uyandığınızda, yelkenli ve sörflerin süzülüşünü seyrederek kahvaltı edebileceğiniz, güneşin doğuş ve batışlarında muhteşem manzarasına doyamayacağınız, akşamları inanılmaz

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı