DAÜ de Ö renci Seçimleri Yap ld

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DAÜ de Ö renci Seçimleri Yap ld"

Transkript

1 Yıl/Year:1 Sayı/No:4 Aralık/December Universiteli Öğrenci Konseyi Aylık Gazetesi / Monthly Student Council Newspaper TC Uyruklu Ö rencilerin Dikkatine. S.2 de Kantin Sorunu. S.3 de Yine Zam. S.5 de Rahmetli Köksal ER An s na. S.6 de YÖK Heyeti ile Görüfltü. S.8 de Crows Maça Ç kmad. S.16 de DAÜ de Ö renci Seçimleri Yap ld Do u Akdeniz Üniversitesi Akademik Y l Ö renci Konseyi seçimleri, Üniversiteleraras Kurul un Nisan 2003 tarihinde kabul etti i ve tüm T.C. ve KKTC Üniversitelerinde uygulanmas n tavsiye etti i Yönetmeli i ne uygun olarak yap ld. KKTC de sadece DAÜ de, Türkiye de ise yanl z Bilkent Üniversitesinde elektronik ortamda e-voting sistemiyle gereeçekleflen seçimlerde DAÜ de ö renim gören yaklafl k 15 bin ö renci oylar n 10 ana terminale ba l 60 monitörde kulland. Bu y l ikinci defa uygulanan dört aflamal yeni seçim sistemine göre ni oluflturmak için 2, 3, ve 4 y ll k bölümlerin her s n f (y l ) için, varsa o bölümün haz rl k s n f dahil, o s n fta okuyan ö renciler taraf ndan önce 1(bir) S n f Temsilcisi, toplam 112 S n f Temsilcisi seçildi. Daha sonra 112 S n f Temsilcisi kendi bölümleri için kendi aralar ndan bir kifliyi Bölüm Temsilcisi olarak seçtiler. Üçüncü aflamada ise toplam 35 Bölüm Temsilcisi yine kendi aralar ndan 1 kifliyi Fakülte / Yüksek Okul Temsilcisi olarak belirlediler. Böylece 7 Fakülte, 2 Yüksek Okul ve 1 Yabanc Ö renci Birlikleri temsilcisinden oluflan 10 kifllik Ö renci Konseyi seçilmifl oldu. Konsey Üyeleri daha sonra kendi aralar ndan 1 baflkan, 1 genel sekreter, ve 2 baflkan yard mc s ndan oluflan 4 kiflilik Yürütme Kurulu nu seçtiler. Böylece Akademik Y l seçimleri tamamlanm fl oldu. Müfit DAfiTAN ( letiflim Fakültesi), Baflkan, Soner B NDAfi (Fen ve Edebiyat Fakültesi), Bflk. Yrd. Emrah UÇAN (Mimarl k Fakültesi) Bflk. Yrd., Mert AYTAÇ (E itim Fakültesi) Gen. Sek., Baflak KILIÇ (Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu) Bülent TAVAS (Hukuk Fakültesi) Tevfik AYDIN ( flletme ve Ekonomi Fakültesi), Tuba Özlem ÇEL K (Mühendislik Fakültesi), Mustafa GÖLO LU (Bilgisayar ve Teknoloji Y.O.), ve Majlind LAZIMI (Uluslararas Ö renci Birli i Baflkan ) ndan oluflan yeni Ö renci Konseyi, Ö renci fllerinden Sorumu Rektör Dan flman Yrd. Doç. Dr. fiamil ERDO AN eflli inde DAÜ Rektörü Prof. Dr. Halil GÜVEN i ziyaret ettiler. Bu ziyarette Ö renci Konseyi ad na konuflan Baflkan Müfit DAfiTAN ve Konsey Dan flman Ö retim Görevlisi Kenan BAfiARAN, yerel yönetimle iflbirli i ile ö rencilerin hem DAÜ kampüsü içindeki hem de Gazima usa daki sosyal ve akademik yaflant lar na olumlu katk lar getirecek olan uygulanabilir projeler haz rl yacaklar n ve bu konuda rektörlükten her türlü deste i göreceklerine inand klar n söylediler.

2 2 Üniversiteli Say n Konsey Üyesi Arkadafllar m, Sorumluluk ald n, kendin, Üniversiten ve arkadafllar n için bir fleyler yapmak istedi in için seni kutluyorum. Evet, Ö renci Konseyi nde olmak bir ayr cal kt r. Konseyde, kendini ifade edebilirsin ve içinde daha önce keflfedemedi in yeteneklerin keflfedebilirsin. Bu senin için çok iyi bir deneyim olacakt r. Karar vermek, yönetmek, bir lideri takip edebilmek ve yeri geldi inde de liderlik yapabilmek kolay fleyler de ildir. Bu yeteneklerin, zamanla ve deneyim kazand kça geliflecektir. Tek yapman gereken fley, bir üyesi oldu un Konsey in tüm Üniversite ö rencileri için koydu u hedefleri gerçeklefltirmek için do ru kararlar n verilmesinde ve gerçeklefltirilmesinde kendi iradeni kullanmak ve üzerine düflen görevi yapmakt r. Sürekli olarak, verece in kararlar sorgula. Kendi fikirlerini ve arkadafllar n n fikirlerini önyarg s z olarak de erlendir, önyarg y gördü ün zaman da do ru olan yapmak için gerekeni yap. Çat flma de il uzlaflma yöntemlerini dene. Tüm ö rencileri temsil etti i unutma. Baflkalar n n de il, kendi bilgi, deneyim, iradeni sorumluluk ald n tüm ö renciler için kullan. Bu senin Konsey deki asli görevindir. Üniversite de bulunman n nedeni ö renci olmakt r. Bu da senin öncelikli asli görevindir. Konsey çal flmalar n yaparken, ö renci oldu unu da unutma. Bir ö renci olarak kendine, ailene, topluma ve insanl a karfl sorumlulu un oldu unu hiçbir zaman unutma. Seni seven, sana sen oldu un için de er veren ailen, hocalar n, arkadafllar n var. Öncelikli olarak ailenin sana verdi i de eri ve seni üniversiteye göndermek için yapt klar fedakarl klar unutma. Onlar n emeklerini ve senin emeklerinin karfl l olarak üniversiteden zaman nda mezun olarak ayr lmak ve kurmak istedi in hayata bir an önce at lmak öncelikli hedefindir. Bu ba lamda hepinize üniversite ve özel yaflamlar n zda baflar lar diliyorum. Sevgiler, Yrd. Doç. Dr. fiamil Erdo an Akademik Takvim / Academic Calendar Fall Semester September 14 th 2005 Last Day of the changing of I Grades September 2005 English Proficiency Test September 21 st-23 rd 2005 Course Registration Period September 26 th 2005 Classes Commence * October 3 rd 2005 Last Day For Late Registration ** October 10 th 2005 Last Day For Add and Drop November 3 rd-5 th 2005 Religious Holiday November 15 th 2005 National Holiday Nov.- Dec. 25 th-03 rd 2005 Midterm Examinations**** December 16 th 2005 Last Day for Course Withdrawal January 16 th - 20 th 2006 Compensation of the missed classes January 20 th 2006 Last Day of Classses January - February 24 th - 04 th 2006 Final Examinations February 7 th 2006 Last Day for the submission of letter grades February 10 th 2006 Convocation for Fall Term Graduates August 1 st 2006 National Holiday August 16 th 2006 Last Day for Course Withdrawal August 30 th 2006 National Holiday September 1 st 2006 Last Day of Classes September 4 th-6 th 2006 Final Exams September 11 th 2006 Last Day for the Sub. of Grades to the Registrar * A total of 81 working - days for the fall and 81 working - days for the Spring Semesters and 40 working - days for the summer session. ** Late Registration with penalty of $ 25 per day. *** No Late registration for the summer session. **** This period is used as the Jury Week and other midterm examinations are to be scheduled within the Faculty of Architecture. T.C. UYRUKLU Ö RENC LER N D KKAT NE Spring Semester February 13 th 2006 Last Day of Changing I Grades February 20 th - 22 nd 2006 Course Registration Period for Spring Term February 23 rd 2006 Classes Commence March 2 nd 2006 Last Day for Late Registration March 9 th 2006 Last Day for Add and Drop May 12 th 2006 Last Day for Course Withdrawal June 2 nd 2006 Last Day of Classes June 6 th - 17 th 2006 Final Examinations June 23 rd 2006 Last Day for the Sub. of Grades to the Registrar July 4 th 2006 Convocation for Spring Graduates Summer Session July 6 th-7 th 2006 Course Registration Period *** July 10 th 2006 Classes Commence * July 17 th 2006 Last Day for Add and Drop July 20 th 2006 National Holiday KKTC ye kimlikleri ile giren ve ülkede 90 günden fazla kalan ö rencilerin ülkeden ç karken muhaceret yasas gere i ceza ödemeleri gerekmektedir. Bu durumdaki ö rencilerimize KKTC çiflleri Bakanl taraf ndan son kez bir kolayl k sa lanacakt r. Ülkeye kimlik kart ile girmifl ve 90 gün den fazla kalm fl durumdaki ö rencilerin ülkeden ayr l rken pasaport polisine yeni tarihli bir ö renci belgesi göstermeleri halinde bu cezadan muaf olacaklard r. Ancak bu kiflilerin ara dönem tatili nden dönüflte KKTC ye mutlaka pasaportla girmeleri ve muhaceret yapt rmalar gerekmektedir. Yrd.Doç.Dr. fiam L ERDO AN Rektör Dan flman Ö renci flleri

3 Üniversiteli 3 Baflkan Mesaj Merhaba, De erli ö renci arkadafllar m Yeni bir y lda bizlere göstermifl oldu unuz de eri bir kez daha kan tlam fl oldunuz. Amac m z siz de erli ö renci arkadafllar en iyi flekilde temsil etmek ve ö renci haklar na sahip ç kmakt r ve bu do rultuda çal flmalar m z bafllatt k. Biz ö renci arkadafllar için elimizden geleni seçildi imiz günden bu güne kadar yapmaya gayret gösteriyoruz. Örne in kantinlerdeki kuyruklar, fiyat düzenlemeri, servis ücretleri hakk nda mücadelemizi sürdürmekteyiz. Tabi biz bu çal flmalar yaparken de sizlerden sa duyulu bir flekilde bizlere destek olman z temenni ediyoruz tabiki bu y la dair çözdü ümüz ve çözemedi imiz problemler mevcuttur. Örne in ö renci karfl lama komitesine ö renci konseyi taraf ndan destek verilmektedir. Y lbafl balosu hersene düzenlendi i gibi bu senede de devam edecektir. Bir di er husus da insaat halinde olan konaklama yerlerinin ö rencilere aç lmas ve bu do rultuda do an olumsuzluklar ö renci arkadafllar m za yans y p onlara rahats zl k vermektedir. Bu gibi sorunlar n çözümlenmesi için biz ö renci konseyi olarak elimizden gelen bütün çözüm yollar n denemeye gayret gösteriyoruz. Bu esnada siz de erli arkadafllar m z n gerek dilek gerekse flikayetlerinizle bizleri ayd nlat rsan z bizlere yard mc oldu unuzu unutmay n z. Göstermifl oldu unuz ilgiden dolay siz de erli arkadafllar m za esenlikler dileriz. Bir sonraki say m zda görüflmek üzere hoflçakal n. Müfit DAfiTAN 2004/2005 Baflkan ndan Mesaj Merhaba Sevgili Ö renci arkadafllar m.öncelikle yeni seçilen 2005/2006 ö renci konseyi arkadafllar ma baflar lar dilerim ve her ne olursa olsun sonuna kadar onlara destek verece ime namusum ve flerefim üzerine yemin ederim. Bunu yazdiklarim benim için çok önemli çünkü ö renci konseyi ö renciyi temsil eden ve hakk n savunan üniversitenin tan d tek kurum olmas nedeniyle ve görevinin kutsal bir görev olmas sebebiyle her türlü övgüyü hak etmektedir. Sevgili arkadafllar m,ö renci konseyi bir bayrak yar fl d r. Bu yar flta ben Kunt Kaan KARABATAK elimdeki bayra elimden geldi ince ileriye götürdüm flimdi s ra yeni ö renci konseyinde onlara en az kendime güvendi im kadar güveniyorum. nflallah onlarda anl n n ak yla bu görevi sonuna kadar yerine getireceklerdir ve bizim teslim ettigimiz bu bayra zirveye tafl yacaklar na eminim. Sözü fazla uzatmadan ö renci konseyindeki arkadafllar ma görevlerinde ve siz ö renci arkadafllar ma derslerinde baflar lar dilerim. Esenlikle kal n Kunt Kaan Karabatak Kantin Sorunu akademik y l bafl nda e itime bafllayan yeni haz rl k binas ö rencileri, letiflim Fakültesi ile ayn kantini paylaflmaktad rlar. Fakat letiflim Fakültesi nin kantini bu kalabal n isteklerini karfl lamakta güçlük çekiyor ve uzun kuyruklar olufluyor. Bu durumdan hem letiflim Fakültesi ö rencileri hem de haz rl k ö rencileri memnun de iller ve bu sorunun bir an önce sonuçland r lmas n istemekteler.

4 4 Üniversiteli Hukuk Fakültesi Dekan n n Aç klamas Sevgili Ö rencilerim, Çok isabetli bir seçim yaparak DAÜ, Hukuk Fakültesiflne gelmifl, bu fakültede okumak bahtiyarl na eriflmifl bulunuyorsunuz Kuflkusuz ki bu geliflmelerin temel nedeni fakülte ve üniversite idaresinin önümüzdeki y llarda hukukçu say s nda meydana gelecek olan art fllar flimdiden görerek gerek idari, gerek akademik aç dan kendisini her y l yenilemesi ve di er hukuk fakülteleri ile bir fark yaratma çabas na girmifl olmas d r. Bu ba lamda amac m z, dil bilen, uzmanlaflm fl, yeni hukuk disiplinlerinden haberi olan, hukuki bilgiye nas l ulafl laca n bilen, uluslararas hukuk kavramlar na aç k hukukçular yetifltirmektir. Fakültemiz program ve bu program size okutan ö retim üyeleri, e er sizler almak niyetindeyseniz size bunlar verecek güçtedir. Burada size düflen çal flmak ve yine çal flmakt r. cakt r. Düflünebiliyormusunuz, sizler mezun olduktan 1 veya 2 y l sonra birini yarg lama yetkisine sahip olacaks n z. fiimdiden bilin ki bu yetki kolay verilmez. Bu nedenle size düflen biraz önce de söyledi im gibi çal flmak ve yine çal flmakt r. Bir çok hukuk fakültesinde oldu u gibi, fakültemizde de, verilen e itim, kitlelere yönelik e itimdir. Bu nedenle devam mecburiyetini sa lamakmümkün de ildir. Ancak devam mecburiyetinin fiilen sa lanam yor olmas, derslere gelmeme anlam na gelmemelidir. Derslere geliniz, dinleyiniz ve not tutunuz. Hiç unutmam, ben AÜHF.de ö renci iken, "devam eden 4, etmeyen 7 y lda bitirir" derlerdi. Ayn ilkenin fakültemiz için de geçerli oldu unu unutmay n. Önemle üzerinde durman z gereken di er bir konu da günlük çal flma ve çal fl rken Kanuna bakma al flkanl n edinmenizdir. S navlara bir hafta kala çal flmaya bafllamkla baflar l olamayaca n z ve bir dersten baflar s z olunca tüm sisteminizin ileriye dönük olarak alt üst olaca n unutmay n z. Bu çerçevede Fakültemiz idaresince haz rlanarak sizlere da t lm fl olan ve desler akademik uyar, telafi s navlar, genel olarak s navlar ve s navlarda uyulmas gereken kurallar, mezuniyet ek s navlar ve yaz okulu hakk nda ön bilgiler içeren "ö renci bilgi rehberi"nin hepiniz taraf ndan dikkatle okunmas n tavsiye ederim. Bu duygu ve düflüncelerle hepinize yeni e itimde baflar lar dilerim. Sayg lar mla Prof. Dr. Turgut TURHAN De erli Ö rencilerim, Hukuk e itimi kolay bir e itim de ildir. Unutmay n ki, di er bölümlerde ö renciler 5 ders al rken bizim program m zda 6,8,10 ve 13 ders almaktas n z. Ama yine unutmay n ki, her zaman söyledi im gibi, mezun olduktan 1 veya 2 y l sonra sahip olaca n z yetkiler de, di er bölümlerden mezun olanlarala ayni olmaya- KAMPÜS Ç NDEK S GARA REKLAMLARI KALDIRILSIN ST YORUZ. B ZE DESTEK OLURMUSUNUZ? Turizm Okulu karfl s KAMPÜS Ç NDE S GARA SATIfiI YAPILMAMASINI ST YORUZ. B ZE DESTEK OLURMUSUNUZ? Turizm Okulu karfl s DERSL KLER N OLDU U HER KOR DORDA B R DUMAN ODASI / SMOKING ROOM KURMAK ST YORUZ. B ZE DESTEK OLURMUSUNUZ? Turizm Okulu karfl s Psikolojik Dan flmanl k ve Rehberlik Ö rencilerinden Anlaml Yard m Gazima usa da yard ma muhtaç olan bir ailenin bir tak m ihtiyaçlar n karfl lamak amac yla, geçti imiz günlerde biraraya gelen arkadafllar m z bu ailenin ihtiyaçlar n gidermek için birtak m faaliyetlerde bulundular. Dile imiz bu gibi davran fllar n devam etmesidir. Unutmayal m ki,toplumda varolan her fert bizlerin birer parças d r.

5 Üniversiteli 5 Yine Zam!... Do u Akdeniz Üniversitesi ö rencileri ulafl mda s k nt yafl yorlar. Fiyatlar n zamland, hafta sonlar servislerin çal flmad ve okul içindeki servislerin yeterli olmad gözleniyor.ö rencilerimizden ald m z bilgilere göre okul içinden flehir merkezine otobüs fiatlar n do ru bulmuyorlar.türkiyede büyük flehirlerde motorin fiyatlar 2 YTL yi aflt ama ulafl m birimlerindeki fiyatlar uzak mesafelere 1 ytl ve 1,5 YTL dir fakat K br s ta motorin fiyat YTL olmas na ve mesafenin k sa olmas na ra men fiyatlarda durmadan art fl oluyor, bunun yan nda kalmay p hafta sonlar servislerin çal flmad ve ö rencilerin s k nt çektikleri gözleniyor. fiimdi merak edilen soru tatil dönüflü otobüs ücretlerinin ne kadar olaca? Ayr ca geçen sene servis kullanmak zorunda olan arkadafllara ücretsiz bilet verme yoluyla onlar n bu ma duriyetlerine son verme konusunda Ö renci flleri Rektör Yard mc l ile ortak bir çal flma bafllat lmas karar al nm flt r. Bu konunun srarl takipçisi olaca z. nden ücretsiz otobüs servisi 04/12/2005 Pazar günü 2005/2006 Les S nav için okuldan lefkoflaya taraf ndan ücretsiz otobüs servisi kald r ld. LES Hakk nda söylefli - S nava kimler kat labilir? Mezuniyet durumunda olanlar kat labilir. S nav kaç soru ve süre ne kadard r? 160 sorudur. Seksen sözel seksen say sal. Süre 90 dakikad r. Sorular n içeri i nelerdir? Paragraf, anlat m bilgisi, tamlama, mant k, say lar, kümeler v.b. - S nav sonuçlar n nereden ö renebiliriz? nternet üzerinden ve adrese gönderilen postalardan. NOT: S nava girecek adaylar n kimliklerini unutmamalar n ve cep telefonlar n götürmemeleri hat rlat l r. - Gereken evraklar nelerdir? Nüfus cüzdan, s nava girifl formu. - Form için nereye baflvuru yap l r, ücret nedir? Ö renci iflleri ofisine Ziraat Bankas na yat r lan 56 YTL nin makbuzu ile baflvuru yap l r. - S nav tarihleri nelerdir? 4 Aral k ve 2 Mart tarihleridir.

6 6 Üniversiteli 8. DAÜ Oryantasyon Program nda Görev Alanlara Teflekkür Belgeleri Verildi Art k gelenekselleflen ve KKTC deki di er üniversitelerin de model ald DAÜ Oryantasyon Program n n, bu y l 23 A ustos-25 Eylül tarihleri aras nda sekizincisi gerçeklefltirilmifltir. Sekiz y ldan beri DAÜ-PDRAM n koordinatörlü ünde düzenlenen DAÜ Oryantasyon Program ndan yararlanan tüm arkadafllar gibi, y l nda üniversitemize yeni bafllayan ö rencilerin de bu program sayesinde ünversiteye uyumlar daha kolay olmufltur. Yeni ö renciler ve aileleri uçaktan veya gemiden indikleri andan itibaren, KKTC deniz ve hava limanlar ndaki DAÜ standlar nda 24 saat rehberlik hizmeti sunan, DAÜ ö rencileri aras ndan özenle seçilip e itimden geçirilmifl Ö renci Ambasadorlar ve DAÜ nün ilgili birimlerinin deste i ile önce Üniversiteye tafl nm fllar, sonra kalacaklar yurtlara yerlefltirilmifllerdir. Sekizinci DAÜ Oryantasyon program çerçevesinde toplam 5008 ö renci ve veli limanlardan DAÜ kampüsüne tafl nm flt r. DAÜ kampüsü içinde farkl noktalara yerlefltirilen üç Bilgilendirme Masas nda görevli Ö renci Ambassadorlar da ö rencilere yeni ortamlar na uyumlar n kolaylaflt r c bilgiler içeren kitapç klar ve kampüs haritalar da tm fllar,üniversite bölümleri ile ilgili sorular n yan tlam fllard r. DAÜ Oryantasyon Program çerçevesinde, Eylül 2005 tarihleri aras nda, DAÜ-PDRAM koordinatörlü ünde DAÜ Oryantasyon Haftas düzenlenmifltir. Hafta boyunca DAÜ Atatürk Alan nda Üniversite bünyesindeki Ö renci Etkinlikleri Merkezine ba l ö renci kulüpleri ve di er birimler, aç lan standlarda tan t lm fllard r. Yeni ö rencilere DAÜ kampüsü, Gazima usa, Girne ve Karpaz tan tan geziler düzenlenmifl, Oryantasyon haftas gece programlar nda de çeflitli konserler, gösteriler ve çeflitli e lenceler yer alm flt r DAÜ Oryantasyon Program, DAÜ Deniz Tesislerinde yap lan bir Beach Party ile güzel bir Akdeniz akflam nda sonland r lm flt r. DAÜ Rektörlü ü ve DAÜ-PDRAM Baflkanl taraf ndan, 19 Ekim 2005 te DAÜ Tower Restorant ta bu programa eme i geçenlere bir Çay Partisi verilmifl ve kendilerine Teflekkür Belgeleri sunulmufltur. RAHMETL KÖKSAL ER ANISINA Güzel yaflanan 26 Haziran bitimi, Gökyüzü saran gecenin son karanl yla, Aram zda bir kelebek gibi masum ve sessiz rüzgarlar n ak nt s na kap larak,bilinmez diyarlara uçup gittin. Bizse flu garip dünyada çaresizce sana kavuflabilmek hayali le yaflamaya çal fl yoruz, Uykular anlams z, Gülümsemeler sahte, Sensiz hayat ise ac bir gerçek. Ac yla dolu flu kalbimizle, Sensiz akan gözyafllar m zla ve SEN SAYGIYLA ANIYORUZ. SEN SEV YORUZ ve ÖMRÜMÜZ BOYUNCA SEVMEYE DEVAM EDECE Z. UNUTULMADIN VE UNUTULMAYACAKSIN

7 Üniversiteli 7 Kitap Köflemiz Bu say m zdaki kitap köflemizde tan taca m z kitap Turgut Özakman n kaleme alm fl oldu u fiu Ç lg n Türkler adl eserdir. Kitapta, dünyadaki en meflru, en ahlakl, en hakl, en kutsal savafllardan birinin, emperyalizme karfl verilmifl ve kazan lm fl ilk kurtulufl savafl n n gerçeklere dayat larak, anlafl l r ve ak c bir flekilde anlat ld n görüyoruz. Kitab elinize al pta ilk okumaya bafllad n z andan itibaren kendinizi adeta olaylar n içinde buluveriyorsunuz. Kitab daha da ilgi çekici k lan ise olaylar n tamamen gerçek hadiseler olmas. Bu olaylara örnek verebilece imiz baz hadiseler flunlard r; Hamile kad nlar n orduya malzeme tafl rken do um yapmalar, yaralanan bir yüzbafl ve onu tedavi eden hemflire ile aralar nda bafllayan aflk hikayesi, gene bir yüzbafl n n Atatük e söz verdi i halde belli bir mevziiyi düflmandan alamay nca intihar etmesi v.b. Özellikle gençlerimizin kendi tarihlerini ve bu topraklar n de erini ö renmeleri için bizlere sunulan bu de erli eseri okumalar n tavsiye ederiz. KAMPÜS Ç NDE S GARA SATIfiI YAPILMAMASINI ST YORUZ. B ZE DESTEK OLURMUSUNUZ? Turizm Okulu karfl s KAMPÜS Ç NDEK S GARA REKLAMLARI KALDIRILSIN ST YORUZ. B ZE DESTEK OLURMUSUNUZ? Turizm Okulu karfl s DERSL KLER N OLDU U HER KOR DORDA B R DUMAN ODASI / SMOKING ROOM KURMAK ST YORUZ. B ZE DESTEK OLURMUSUNUZ? Turizm Okulu karfl s Gülümseyin! güz dönemi foto raf çekimleri 4 ve 10 kas m tarihleri aras nda yap ld. M KA (Mezunlarla letiflim ve Kariyer Araflt rma Müdürlü ü.) taraf ndan haz rlanan Mezuniyet Y ll foto raf çekimlerine kat lmak için, mezun adaylar n n sabah n erken saatlerinde Lala Mustafa Pafla Spor Saray konferans salonuna gelmeye bafllad ve çal flmalarda, ö rencilerin heyecanl olduklar gözlerden kaçmad. Kat l m n yüksek oldu u çekimlerde, ö renciler ders stresinden bir an uzaklafl p acaba nas l ç kt m telafl na düfltüler. Mezuniyet gününden haftalar önce mezuniyet günü heyecan n yaflanan çekimlerde bir aksakl k olmadan çekimler sona erdi. Bütün mezun adaylar n tebrik ederiz. Kep takmak zor ifl Lala Mustafa Pafla Spor Saray konferans salonunda gerçekleflen çekimlerin haz rl klar da oldukça heyecanl yd. Baz ö renciler foto raftaki gibi gayet hassas bir haz rlanma süreci geçirdiler. Ö renciler kep takarken arkadafllar ndan yard m ald lar. M KA dan verilen bilgiye göre Mezuniyet Y ll yaz lar en geç 24 Aral k tarihinde teslim edilecek. Üniversite an lar n z ölümsüzlefltiren y ll klar, diploman zla beraber size teslim edilmek üzere çal flmalar bafllam flt r.

8 8 Üniversiteli nin YÖ tarihinde Yüksek Ö retim Kurumu ndan Baflkan Vekili Say n Prof. Dr. sa EfiME ve Denklik Komisyonu Baflkan Say n Prof. Dr. Semih YÜCEMEN ile K br s Türk Elçili i nden Say n Zeynel YEfi LAY okulumuzu ziyarete geldiler. Önce rektörümüz Say n Halil GÜVEN ve yard mc lar ile görüflen bu heyet daha sonra ni temsil eden üç üye ile k sa bir görüflme yapt lar. Bu görüflmede okuldaki sorunlar üzerinde duruldu. Konsey üyeleri taraf ndan heyete belirtilen bafll ca sorunlar flunlard r; Ulafl mdaki pahal l k ve aksamalar, Kampüs içindeki ve d fl ndaki bar nma problemi ve ev kiralar n n çok yüksek oluflu, Kantin ve kafeteryalar n uygulad yüksek fiyatlar ve fiehirdeki elektrik kesintisidir. Ayr ca okulumuzdaki e itim kalitesi, sa l k hizmetleri ve madde ba ml l konusunda k sa bilgiler verilmifltir. YÖK HEYET BASIN TOPLANTISI - EfiME: TC UYRUKLU Ö RENC LER SORUN YAfiIYOR KKTC ÜN VERS TELER NE Ö RENC AKIfiININ AZALMA TEHL KES VAR TC UYRUKLU Ö RENC LER PARA UNSURU OLARAK GÖRÜLMEMEL Lefkofla, 6 Aral k 05 (T.A.K.):-Yüksek Ö retim Kurumu (YÖK) Baflkan Vekili Profesör Doktor sa Eflme, KKTC deki üniversitelerde okuyan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ö rencilerin, kira, bar nma ve beslenme konusunda sorunlar yaflad n belirterek, bunun KKTC ye olan ö renci ak n n n azalmas na yol açabilece i uyar s nda bulundu. Türkiye demokrasiyle yönetilen bir ülke, biz polis zoruyla çocuklar buraya yönlendiremeyiz diyen Prof. Dr. sa Eflme, K br sl soydafllar m za sesleniyorum: Bu çocuklar kendi çocuklar m z gibi görüp para kazand ran unsur olarak de erlendirmeyelim... As l tehlike bu. Türkiye den gelen ö rencilerin önünün kesilmemesi laz m Bu da memnuniyetle ilgili dedi. KKTC deki üniversitelerde 3 gündür incelemeler yapan YÖK Baflkan Vekili Profesör Doktor sa Eflme, Genel Kurul Üyesi Profesör Doktor Nemci Yüzbafl o lu ve Denklik Komisyonu Üyesi Semih Yücemen den oluflan YÖK heyeti bugün D fl Bas n Birli i nde bas n toplant s düzenledi. Toplant ya TC Yard m Heyeti Yüksek Ö retimden Sorumlu Müflavir Yard mc s Zeynel Yeflilay de kat ld. YÖK ÜN UYGULAMASI KKTC ÜN VERS TELER N ÇOK Y B R NOKTAYA TAfiIDI KKTC de bir üniversite d fl nda tüm üniversiteleri gezdiklerini kaydeden Prof. Dr. sa Eflme, KKTC de YÖK denince 2004 te yaflanan gerginli in hat rland n, o tarihte KKTC deki üniversitelere ö renci al m yla ilgili gerginlik yafland n ifade etti. O olay n bas na baz yönleriyle yanl fl yans d n anlatan Eflme, Ancak YÖK ün o zamanki uygulamas isabetli bir uygulamaym fl. Bu uygulama bugün KKTC deki üniversiteleri, hem ö renci kalitesi bak m ndan hem de e itim koflullar bak m ndan çok iyi bir noktaya tafl m fl dedi. Üniversitelerin fiziki mekânlar n n görkeminin kendilerini mutlu etti ini de belirten Eflme, üniversite kurucular n n giriflimci ruhu ile rektörlerin akademik çabalar n n birleflmesiyle güzel eserlerin ortaya ç kt n vurgulad. Ö RENC LER N EN BÜYÜK SORUNU KONAKLAMA K br s n konumu bak m ndan önemine dikkat çekerek, buran n e itim oda olmaya yak n bir merkez oldu unu ifade eden sa Eflme, ziyaretlerinde ö rencilerle de yak ndan görüfltüklerini söyledi. Geçen y l s nav sisteminin de iflmesiyle KKTC ye çok fazla talep oldu unu ve bunun beraberinde sorunlar da getirdi ini kaydeden Eflme, bunlardan birinin konaklama sorunu oldu unu belirtti. Yurtlarda yeterince yer olmad n, kiral k evler için ise astronomik rakamlar istendi ini vurgulayan Eflme, K br sl soydafllar m za sesleniyorum. Bu çocuklar kendi evlatlar gibi görsünler ve rakamlar belirlerken duyarl olsunlar dedi. BESLENME VE ULAfiIM DA SORUN Pahal l ktan dolay beslenmenin de bir sorun oldu unu dile getiren sa Eflme, beslenmenin çocuklar n e itim koflullar n etkiledi ini belirtti. Ulafl m sorununa da dikkat çeken Eflme, bu sorunlar ilgililere aktard klar n söyledi. ÜN VERS TELER ALTYAPI BAKIMINDAN STEN LEN DÜZEYDE DE L Üniversitelerin 3 ifllevi oldu una da dikkat çeken sa Eflme bunlar flöyle s ralad : E itim Ö retim, Araflt rma ve Topluma Hizmet. Üniversitelerimizdeki e itim-ö retim koflullar maalesef fiziki olanaklarla pek uyumlu de il. Yani ö retim üyesi say s bak m ndan, laboratuar altyap s ve teknik donan m bak m ndan sorunlar var diyen Prof. Dr. Eflme, bu sorunlar n önceki y la göre azalm fl olmas na ra men üniversite normlar bak m ndan henüz istenilen düzeyde olmad n kaydetti. ARAfiTIRMA FAAL YETLER BAKIMINDAN SORUN DAHA BÜYÜK Prof. Dr. Eflme, bunlar n iyilefltirilmesi gerekti ini vurgulad. Araflt rma faaliyetleri bak m ndan sorunun daha büyük oldu una da iflaret ederek, araflt rma faaliyetlerinin yeterli noktada olmad n, en iyisinin Türkiye deki 70 üniversite aras nda 50 nci s rada oldu unu kaydetti. Prof. Dr. Eflme, üniversitelerin topluma entegre de olamad n söyledi. YÖDAK YASASI YÖDAK Yasas na da de inen YÖK Baflkan Vekili Prof. Dr. sa Eflme, bu yasan n bir eksikli i oldu unu ve bunu Baflbakan, Baflbakan Yard mc s ve E itim Bakan na da ilettiklerini ifade etti. Eflme eksikli i de flöyle aç klad : YÖDAK Kurulu oluflturulurken, bu kurul içinde dünya yüksek ö retimini çok iyi bilen, vizyonu genifl, çevresel etkilerden uzak kalabilen en az bir üyeye ihtiyaç var. Bu kurula böyle bir üye veya birden fazla üye al n rsa ifllevinin çok daha iyi olaca na inan yoruz. TAM BA IMSIZ VE YETK L REKTÖR Üniversitelerin hür düflüncelerin tart fl ld yerler oldu unu da vurgulayan Prof. Dr. sa Eflme, hür düflüncenin

9 Üniversiteli 9 K Heyeti ile görüflmesi bafl ndaki Rektörün ise özerk bir birimin bafl ndaki kifli olmas gerekti ini söyledi. Rektörün ifllevlerini yürütebilmesi için her türlü bask dan uzak olmas gerekti ini anlatan Eflme, KKTC deki üniversitelerin vak f üniversiteleri oldu unu ve rektörün yan nda mütevelli heyetleri de oldu unu, ancak görev da l m n n iyi yap lmas gerekti ini belirtti. Prof. Dr. Eflme, Özellikle akademik çal flmalarda rektörün tam ba ms z olmas laz m. stedi i operasyonu yapmas, yard mc lar n, dekanlar n kendisinin seçebilmesi laz m... E itim-ö retime, araflt rmaya ayr lan payda söz sahibi olmas laz m Uzun vadede üniversitelerimiz bu uygulamadan kazançl ç kar dedi. DENKL B Z VERECE Z, ONUN Ç N BURADAK KOfiULLAR B Z LG LEND R R KKTC deki 37 bin üniversite ö rencisinin 27 binin TC den oldu una dikkat çeken sa Eflme, Biz burada çocuklar m z n çok iyi bir e itim yapmas n isteriz Buradaki e itim-ö retim koflullar bizi çok ilgilendiriyor. Burada alacaklar diplomaya biz denklik verece iz ve onlar bizim ülkemizde veya baflka ülkelerde çal flacaklar fleklinde konufltu. KKTC yi s k s k ziyaret edeceklerini, mart ay nda tekrar gelmeyi planlad klar n vurgulayan Prof. Dr. Eflme, ö renciler aras nda memnuniyet anketleri yap l p sorunlar na e ilinmesini istedi. YÖK Baflkan Vekili Prof. Dr. sa Eflme soru üzerine, bugün denklik konusunda sorun yaflanan üniversite bulunmad n vurgulad. Denklik verirken, üniversitenin akredite edilip edilmedi ine ve TC uyruklu kiflinin ÖSS s nav n kazan p kazanmad na bakt klar n belirten Eflme, YÖK olarak y lda 6 bin denklik verdiklerini ve bunun yüzde 47 sinin KKTC üniversitelerini bitiren ö rencileri kapsad n söyledi. KKTC Ç N GÖRÜNEN TEHL KE KKTC üniversitelerin gelece i aç s ndan görünen tehlikeye dikkat çeken Prof. Dr. sa Eflme flöyle konufltu: Türkiye den buraya gelen ö renci say s artmal. Buras cezp etmeli... Ancak ö rencilerin memnuniyetsizli i artarsa, özellikle az önce s ralad m yüksek kiralar, beslenme sorunlar, mesela bir ö renci ODTÜ de 4 kap yeme i 3.5 YTL ye yiyor, ama baflka üniversitede 7 YTL ye yiyor. 1 e 2. Bu memnuniyetsizlik artarsa, bu çocuklar TC deki vak f üniversitelerine ve komflu ülkelerde say lar artan özel üniversitelere yönelebilirler. E er bu ak fl n yönü de iflirse buradaki üniversiteler çok zarar görür Olumsuzluklar medyaya yans rsa bu velileri etkiler. Türkiye demokrasi ile yönetilen bir ülke. Biz polis zoru ile çocuklar buraya yönlendiremeyiz K br sl soydafllar m za sesleniyorum: Bu çocuklar kendi çocuklar m z gibi görüp, para kazand ran unsur olarak de erlendirmeyelim... As l tehlike bu... Türkiye den gelen ö rencilerin önünün kesilmemesi laz m Bu da memnuniyetle ilgili Prof. Dr. Eflme, gözlemlerini rapor halinde YÖK baflkan na sunacaklar n ve rektörleri davet edip konuflacaklar n kaydetti. Mevlana yı Anma Gecesi Düzenlendi 17 Aralık 2005 günü büyük düflünür ve mutassavuf Mevlana nın 732. Kavuflma Gecesi nde, Anadolu nun yetifltirdi i ola anüstü iki büyük gönül adamından Yunus Emre ve Mevlana Celaleddin-ı Rumi ye ait fiiirlerden seçmeler yapılarak Yunus gibi Sevelim Sevilelim Mevlana gibi Ne Olursan Ol Gel adlı bir gece düzenlenmifltir. Do u Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon da gerçekleflen gecede Yunus ve Mevlana nın fiiirlerini letiflim Fakültemizin ö retim görevlilerinden Atiye Çırako lu yorumlamıfltır. Üniversitemizin Tiyatro Kulübü nün davetlisi olarak Çırako lu, fiiirleriyle izleyenlere unutulmaz mistik bir gece yaflatmıfltır. Hukuk Kulübü Hukuk kulübü 2004 May s ay nda kurulmufltur. Kuruldu umuz günden itibaren çeflitli etkinliklerde bulunmufltur. Kulübümüzün amac Hukuk Fakültesi ö rencilerinin derslerle ilgili veya ders d fl ndaki konularda hayata dair farkl bir bak fl aç s oluflturmas na katk da bulunmakt r. Hukuk kulübü kuruldu u andan itibaren birçok baflar l etkinli e imza atm flt r. Çeflitli konferanslar, söylefliler, fliir dinletisi, film gösterileri ve geziler gibi sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemifltir. Ayr ca Atatürkçü Düflünce Kulübü ile birlikte Kentten Köye Kitap Göçü adl bir kitap kampanyas bafllatarak Tatl su lkö retim Okulu ve Yeni Erenköy Halk Kütüphanesi için de bilgisayar ve binden fazla kitap toplayarak belirtilen okula ve kütüphaneye verilmifltir. Hukuk Kulübü Ö retim y l nda da etkinliklerine devam etmekte ve Hukuk Fakültesi ö rencilerinin aktif kat l m n beklemektedir. Hukuk Kulübüne üye olmak ve bizimle birlikte aktif olarak görev almak isteyen arkadafllar m z Hukuk Fakültesi binas 3. kat ndaki L225 nolu kulüp odam za gelerek üye olabilirler ve bizlerle birlikte aktif olarak çal flabilirler.

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m.

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m. TÜRK YE AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 5 SAYI: 49 OCAK 2008 Büyük bir sevdan n ad... Gazetesi "Milli fiairimiz Mehmet Akif Ersoy u ölümünün 71. Y l dönümünde and k. Uyar yoruz! Kamu çal flanlar, sosyal

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 2 Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de Ekonomisi zay f bir ulus, yoksulluktan

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 59 Para le Sat lmaz

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 59 Para le Sat lmaz SAYFA 01 GÜLLÜ geliyor GÜLLÜ Bursa Merinos, Bucaspor ve Dinarsu Bayan futbol tak mlar n n kadrolar na katmak için kap s n afl nd rd klar 13 yafl ndaki Güllü Türel "Manisa dan baflka yerde futbol oynamam"

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU ET K L DERL K PROGRAMI E T C KILAVUZU Etik Yol Etik Liderlik Programı Eğitici Kılavuzu Bu kılavuz, David Watt tarafından

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE Prof. Dr. Füsun Üstel Doç. Dr. Birol Caymaz N SAN 2009 stanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çal flmalar Merkezi Füsun Üstel Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme 1 Kültürleraras Ö renme E itim K lavuzlar dizisine hofl geldiniz Gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirmeyi hedefleyen eğitim programları ve kılavuz yayınlar konusunda ülkemizde

Detaylı