DAÜ de Ö renci Seçimleri Yap ld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DAÜ de Ö renci Seçimleri Yap ld"

Transkript

1 Yıl/Year:1 Sayı/No:4 Aralık/December Universiteli Öğrenci Konseyi Aylık Gazetesi / Monthly Student Council Newspaper TC Uyruklu Ö rencilerin Dikkatine. S.2 de Kantin Sorunu. S.3 de Yine Zam. S.5 de Rahmetli Köksal ER An s na. S.6 de YÖK Heyeti ile Görüfltü. S.8 de Crows Maça Ç kmad. S.16 de DAÜ de Ö renci Seçimleri Yap ld Do u Akdeniz Üniversitesi Akademik Y l Ö renci Konseyi seçimleri, Üniversiteleraras Kurul un Nisan 2003 tarihinde kabul etti i ve tüm T.C. ve KKTC Üniversitelerinde uygulanmas n tavsiye etti i Yönetmeli i ne uygun olarak yap ld. KKTC de sadece DAÜ de, Türkiye de ise yanl z Bilkent Üniversitesinde elektronik ortamda e-voting sistemiyle gereeçekleflen seçimlerde DAÜ de ö renim gören yaklafl k 15 bin ö renci oylar n 10 ana terminale ba l 60 monitörde kulland. Bu y l ikinci defa uygulanan dört aflamal yeni seçim sistemine göre ni oluflturmak için 2, 3, ve 4 y ll k bölümlerin her s n f (y l ) için, varsa o bölümün haz rl k s n f dahil, o s n fta okuyan ö renciler taraf ndan önce 1(bir) S n f Temsilcisi, toplam 112 S n f Temsilcisi seçildi. Daha sonra 112 S n f Temsilcisi kendi bölümleri için kendi aralar ndan bir kifliyi Bölüm Temsilcisi olarak seçtiler. Üçüncü aflamada ise toplam 35 Bölüm Temsilcisi yine kendi aralar ndan 1 kifliyi Fakülte / Yüksek Okul Temsilcisi olarak belirlediler. Böylece 7 Fakülte, 2 Yüksek Okul ve 1 Yabanc Ö renci Birlikleri temsilcisinden oluflan 10 kifllik Ö renci Konseyi seçilmifl oldu. Konsey Üyeleri daha sonra kendi aralar ndan 1 baflkan, 1 genel sekreter, ve 2 baflkan yard mc s ndan oluflan 4 kiflilik Yürütme Kurulu nu seçtiler. Böylece Akademik Y l seçimleri tamamlanm fl oldu. Müfit DAfiTAN ( letiflim Fakültesi), Baflkan, Soner B NDAfi (Fen ve Edebiyat Fakültesi), Bflk. Yrd. Emrah UÇAN (Mimarl k Fakültesi) Bflk. Yrd., Mert AYTAÇ (E itim Fakültesi) Gen. Sek., Baflak KILIÇ (Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu) Bülent TAVAS (Hukuk Fakültesi) Tevfik AYDIN ( flletme ve Ekonomi Fakültesi), Tuba Özlem ÇEL K (Mühendislik Fakültesi), Mustafa GÖLO LU (Bilgisayar ve Teknoloji Y.O.), ve Majlind LAZIMI (Uluslararas Ö renci Birli i Baflkan ) ndan oluflan yeni Ö renci Konseyi, Ö renci fllerinden Sorumu Rektör Dan flman Yrd. Doç. Dr. fiamil ERDO AN eflli inde DAÜ Rektörü Prof. Dr. Halil GÜVEN i ziyaret ettiler. Bu ziyarette Ö renci Konseyi ad na konuflan Baflkan Müfit DAfiTAN ve Konsey Dan flman Ö retim Görevlisi Kenan BAfiARAN, yerel yönetimle iflbirli i ile ö rencilerin hem DAÜ kampüsü içindeki hem de Gazima usa daki sosyal ve akademik yaflant lar na olumlu katk lar getirecek olan uygulanabilir projeler haz rl yacaklar n ve bu konuda rektörlükten her türlü deste i göreceklerine inand klar n söylediler.

2 2 Üniversiteli Say n Konsey Üyesi Arkadafllar m, Sorumluluk ald n, kendin, Üniversiten ve arkadafllar n için bir fleyler yapmak istedi in için seni kutluyorum. Evet, Ö renci Konseyi nde olmak bir ayr cal kt r. Konseyde, kendini ifade edebilirsin ve içinde daha önce keflfedemedi in yeteneklerin keflfedebilirsin. Bu senin için çok iyi bir deneyim olacakt r. Karar vermek, yönetmek, bir lideri takip edebilmek ve yeri geldi inde de liderlik yapabilmek kolay fleyler de ildir. Bu yeteneklerin, zamanla ve deneyim kazand kça geliflecektir. Tek yapman gereken fley, bir üyesi oldu un Konsey in tüm Üniversite ö rencileri için koydu u hedefleri gerçeklefltirmek için do ru kararlar n verilmesinde ve gerçeklefltirilmesinde kendi iradeni kullanmak ve üzerine düflen görevi yapmakt r. Sürekli olarak, verece in kararlar sorgula. Kendi fikirlerini ve arkadafllar n n fikirlerini önyarg s z olarak de erlendir, önyarg y gördü ün zaman da do ru olan yapmak için gerekeni yap. Çat flma de il uzlaflma yöntemlerini dene. Tüm ö rencileri temsil etti i unutma. Baflkalar n n de il, kendi bilgi, deneyim, iradeni sorumluluk ald n tüm ö renciler için kullan. Bu senin Konsey deki asli görevindir. Üniversite de bulunman n nedeni ö renci olmakt r. Bu da senin öncelikli asli görevindir. Konsey çal flmalar n yaparken, ö renci oldu unu da unutma. Bir ö renci olarak kendine, ailene, topluma ve insanl a karfl sorumlulu un oldu unu hiçbir zaman unutma. Seni seven, sana sen oldu un için de er veren ailen, hocalar n, arkadafllar n var. Öncelikli olarak ailenin sana verdi i de eri ve seni üniversiteye göndermek için yapt klar fedakarl klar unutma. Onlar n emeklerini ve senin emeklerinin karfl l olarak üniversiteden zaman nda mezun olarak ayr lmak ve kurmak istedi in hayata bir an önce at lmak öncelikli hedefindir. Bu ba lamda hepinize üniversite ve özel yaflamlar n zda baflar lar diliyorum. Sevgiler, Yrd. Doç. Dr. fiamil Erdo an Akademik Takvim / Academic Calendar Fall Semester September 14 th 2005 Last Day of the changing of I Grades September 2005 English Proficiency Test September 21 st-23 rd 2005 Course Registration Period September 26 th 2005 Classes Commence * October 3 rd 2005 Last Day For Late Registration ** October 10 th 2005 Last Day For Add and Drop November 3 rd-5 th 2005 Religious Holiday November 15 th 2005 National Holiday Nov.- Dec. 25 th-03 rd 2005 Midterm Examinations**** December 16 th 2005 Last Day for Course Withdrawal January 16 th - 20 th 2006 Compensation of the missed classes January 20 th 2006 Last Day of Classses January - February 24 th - 04 th 2006 Final Examinations February 7 th 2006 Last Day for the submission of letter grades February 10 th 2006 Convocation for Fall Term Graduates August 1 st 2006 National Holiday August 16 th 2006 Last Day for Course Withdrawal August 30 th 2006 National Holiday September 1 st 2006 Last Day of Classes September 4 th-6 th 2006 Final Exams September 11 th 2006 Last Day for the Sub. of Grades to the Registrar * A total of 81 working - days for the fall and 81 working - days for the Spring Semesters and 40 working - days for the summer session. ** Late Registration with penalty of $ 25 per day. *** No Late registration for the summer session. **** This period is used as the Jury Week and other midterm examinations are to be scheduled within the Faculty of Architecture. T.C. UYRUKLU Ö RENC LER N D KKAT NE Spring Semester February 13 th 2006 Last Day of Changing I Grades February 20 th - 22 nd 2006 Course Registration Period for Spring Term February 23 rd 2006 Classes Commence March 2 nd 2006 Last Day for Late Registration March 9 th 2006 Last Day for Add and Drop May 12 th 2006 Last Day for Course Withdrawal June 2 nd 2006 Last Day of Classes June 6 th - 17 th 2006 Final Examinations June 23 rd 2006 Last Day for the Sub. of Grades to the Registrar July 4 th 2006 Convocation for Spring Graduates Summer Session July 6 th-7 th 2006 Course Registration Period *** July 10 th 2006 Classes Commence * July 17 th 2006 Last Day for Add and Drop July 20 th 2006 National Holiday KKTC ye kimlikleri ile giren ve ülkede 90 günden fazla kalan ö rencilerin ülkeden ç karken muhaceret yasas gere i ceza ödemeleri gerekmektedir. Bu durumdaki ö rencilerimize KKTC çiflleri Bakanl taraf ndan son kez bir kolayl k sa lanacakt r. Ülkeye kimlik kart ile girmifl ve 90 gün den fazla kalm fl durumdaki ö rencilerin ülkeden ayr l rken pasaport polisine yeni tarihli bir ö renci belgesi göstermeleri halinde bu cezadan muaf olacaklard r. Ancak bu kiflilerin ara dönem tatili nden dönüflte KKTC ye mutlaka pasaportla girmeleri ve muhaceret yapt rmalar gerekmektedir. Yrd.Doç.Dr. fiam L ERDO AN Rektör Dan flman Ö renci flleri

3 Üniversiteli 3 Baflkan Mesaj Merhaba, De erli ö renci arkadafllar m Yeni bir y lda bizlere göstermifl oldu unuz de eri bir kez daha kan tlam fl oldunuz. Amac m z siz de erli ö renci arkadafllar en iyi flekilde temsil etmek ve ö renci haklar na sahip ç kmakt r ve bu do rultuda çal flmalar m z bafllatt k. Biz ö renci arkadafllar için elimizden geleni seçildi imiz günden bu güne kadar yapmaya gayret gösteriyoruz. Örne in kantinlerdeki kuyruklar, fiyat düzenlemeri, servis ücretleri hakk nda mücadelemizi sürdürmekteyiz. Tabi biz bu çal flmalar yaparken de sizlerden sa duyulu bir flekilde bizlere destek olman z temenni ediyoruz tabiki bu y la dair çözdü ümüz ve çözemedi imiz problemler mevcuttur. Örne in ö renci karfl lama komitesine ö renci konseyi taraf ndan destek verilmektedir. Y lbafl balosu hersene düzenlendi i gibi bu senede de devam edecektir. Bir di er husus da insaat halinde olan konaklama yerlerinin ö rencilere aç lmas ve bu do rultuda do an olumsuzluklar ö renci arkadafllar m za yans y p onlara rahats zl k vermektedir. Bu gibi sorunlar n çözümlenmesi için biz ö renci konseyi olarak elimizden gelen bütün çözüm yollar n denemeye gayret gösteriyoruz. Bu esnada siz de erli arkadafllar m z n gerek dilek gerekse flikayetlerinizle bizleri ayd nlat rsan z bizlere yard mc oldu unuzu unutmay n z. Göstermifl oldu unuz ilgiden dolay siz de erli arkadafllar m za esenlikler dileriz. Bir sonraki say m zda görüflmek üzere hoflçakal n. Müfit DAfiTAN 2004/2005 Baflkan ndan Mesaj Merhaba Sevgili Ö renci arkadafllar m.öncelikle yeni seçilen 2005/2006 ö renci konseyi arkadafllar ma baflar lar dilerim ve her ne olursa olsun sonuna kadar onlara destek verece ime namusum ve flerefim üzerine yemin ederim. Bunu yazdiklarim benim için çok önemli çünkü ö renci konseyi ö renciyi temsil eden ve hakk n savunan üniversitenin tan d tek kurum olmas nedeniyle ve görevinin kutsal bir görev olmas sebebiyle her türlü övgüyü hak etmektedir. Sevgili arkadafllar m,ö renci konseyi bir bayrak yar fl d r. Bu yar flta ben Kunt Kaan KARABATAK elimdeki bayra elimden geldi ince ileriye götürdüm flimdi s ra yeni ö renci konseyinde onlara en az kendime güvendi im kadar güveniyorum. nflallah onlarda anl n n ak yla bu görevi sonuna kadar yerine getireceklerdir ve bizim teslim ettigimiz bu bayra zirveye tafl yacaklar na eminim. Sözü fazla uzatmadan ö renci konseyindeki arkadafllar ma görevlerinde ve siz ö renci arkadafllar ma derslerinde baflar lar dilerim. Esenlikle kal n Kunt Kaan Karabatak Kantin Sorunu akademik y l bafl nda e itime bafllayan yeni haz rl k binas ö rencileri, letiflim Fakültesi ile ayn kantini paylaflmaktad rlar. Fakat letiflim Fakültesi nin kantini bu kalabal n isteklerini karfl lamakta güçlük çekiyor ve uzun kuyruklar olufluyor. Bu durumdan hem letiflim Fakültesi ö rencileri hem de haz rl k ö rencileri memnun de iller ve bu sorunun bir an önce sonuçland r lmas n istemekteler.

4 4 Üniversiteli Hukuk Fakültesi Dekan n n Aç klamas Sevgili Ö rencilerim, Çok isabetli bir seçim yaparak DAÜ, Hukuk Fakültesiflne gelmifl, bu fakültede okumak bahtiyarl na eriflmifl bulunuyorsunuz Kuflkusuz ki bu geliflmelerin temel nedeni fakülte ve üniversite idaresinin önümüzdeki y llarda hukukçu say s nda meydana gelecek olan art fllar flimdiden görerek gerek idari, gerek akademik aç dan kendisini her y l yenilemesi ve di er hukuk fakülteleri ile bir fark yaratma çabas na girmifl olmas d r. Bu ba lamda amac m z, dil bilen, uzmanlaflm fl, yeni hukuk disiplinlerinden haberi olan, hukuki bilgiye nas l ulafl laca n bilen, uluslararas hukuk kavramlar na aç k hukukçular yetifltirmektir. Fakültemiz program ve bu program size okutan ö retim üyeleri, e er sizler almak niyetindeyseniz size bunlar verecek güçtedir. Burada size düflen çal flmak ve yine çal flmakt r. cakt r. Düflünebiliyormusunuz, sizler mezun olduktan 1 veya 2 y l sonra birini yarg lama yetkisine sahip olacaks n z. fiimdiden bilin ki bu yetki kolay verilmez. Bu nedenle size düflen biraz önce de söyledi im gibi çal flmak ve yine çal flmakt r. Bir çok hukuk fakültesinde oldu u gibi, fakültemizde de, verilen e itim, kitlelere yönelik e itimdir. Bu nedenle devam mecburiyetini sa lamakmümkün de ildir. Ancak devam mecburiyetinin fiilen sa lanam yor olmas, derslere gelmeme anlam na gelmemelidir. Derslere geliniz, dinleyiniz ve not tutunuz. Hiç unutmam, ben AÜHF.de ö renci iken, "devam eden 4, etmeyen 7 y lda bitirir" derlerdi. Ayn ilkenin fakültemiz için de geçerli oldu unu unutmay n. Önemle üzerinde durman z gereken di er bir konu da günlük çal flma ve çal fl rken Kanuna bakma al flkanl n edinmenizdir. S navlara bir hafta kala çal flmaya bafllamkla baflar l olamayaca n z ve bir dersten baflar s z olunca tüm sisteminizin ileriye dönük olarak alt üst olaca n unutmay n z. Bu çerçevede Fakültemiz idaresince haz rlanarak sizlere da t lm fl olan ve desler akademik uyar, telafi s navlar, genel olarak s navlar ve s navlarda uyulmas gereken kurallar, mezuniyet ek s navlar ve yaz okulu hakk nda ön bilgiler içeren "ö renci bilgi rehberi"nin hepiniz taraf ndan dikkatle okunmas n tavsiye ederim. Bu duygu ve düflüncelerle hepinize yeni e itimde baflar lar dilerim. Sayg lar mla Prof. Dr. Turgut TURHAN De erli Ö rencilerim, Hukuk e itimi kolay bir e itim de ildir. Unutmay n ki, di er bölümlerde ö renciler 5 ders al rken bizim program m zda 6,8,10 ve 13 ders almaktas n z. Ama yine unutmay n ki, her zaman söyledi im gibi, mezun olduktan 1 veya 2 y l sonra sahip olaca n z yetkiler de, di er bölümlerden mezun olanlarala ayni olmaya- KAMPÜS Ç NDEK S GARA REKLAMLARI KALDIRILSIN ST YORUZ. B ZE DESTEK OLURMUSUNUZ? Turizm Okulu karfl s KAMPÜS Ç NDE S GARA SATIfiI YAPILMAMASINI ST YORUZ. B ZE DESTEK OLURMUSUNUZ? Turizm Okulu karfl s DERSL KLER N OLDU U HER KOR DORDA B R DUMAN ODASI / SMOKING ROOM KURMAK ST YORUZ. B ZE DESTEK OLURMUSUNUZ? Turizm Okulu karfl s Psikolojik Dan flmanl k ve Rehberlik Ö rencilerinden Anlaml Yard m Gazima usa da yard ma muhtaç olan bir ailenin bir tak m ihtiyaçlar n karfl lamak amac yla, geçti imiz günlerde biraraya gelen arkadafllar m z bu ailenin ihtiyaçlar n gidermek için birtak m faaliyetlerde bulundular. Dile imiz bu gibi davran fllar n devam etmesidir. Unutmayal m ki,toplumda varolan her fert bizlerin birer parças d r.

5 Üniversiteli 5 Yine Zam!... Do u Akdeniz Üniversitesi ö rencileri ulafl mda s k nt yafl yorlar. Fiyatlar n zamland, hafta sonlar servislerin çal flmad ve okul içindeki servislerin yeterli olmad gözleniyor.ö rencilerimizden ald m z bilgilere göre okul içinden flehir merkezine otobüs fiatlar n do ru bulmuyorlar.türkiyede büyük flehirlerde motorin fiyatlar 2 YTL yi aflt ama ulafl m birimlerindeki fiyatlar uzak mesafelere 1 ytl ve 1,5 YTL dir fakat K br s ta motorin fiyat YTL olmas na ve mesafenin k sa olmas na ra men fiyatlarda durmadan art fl oluyor, bunun yan nda kalmay p hafta sonlar servislerin çal flmad ve ö rencilerin s k nt çektikleri gözleniyor. fiimdi merak edilen soru tatil dönüflü otobüs ücretlerinin ne kadar olaca? Ayr ca geçen sene servis kullanmak zorunda olan arkadafllara ücretsiz bilet verme yoluyla onlar n bu ma duriyetlerine son verme konusunda Ö renci flleri Rektör Yard mc l ile ortak bir çal flma bafllat lmas karar al nm flt r. Bu konunun srarl takipçisi olaca z. nden ücretsiz otobüs servisi 04/12/2005 Pazar günü 2005/2006 Les S nav için okuldan lefkoflaya taraf ndan ücretsiz otobüs servisi kald r ld. LES Hakk nda söylefli - S nava kimler kat labilir? Mezuniyet durumunda olanlar kat labilir. S nav kaç soru ve süre ne kadard r? 160 sorudur. Seksen sözel seksen say sal. Süre 90 dakikad r. Sorular n içeri i nelerdir? Paragraf, anlat m bilgisi, tamlama, mant k, say lar, kümeler v.b. - S nav sonuçlar n nereden ö renebiliriz? nternet üzerinden ve adrese gönderilen postalardan. NOT: S nava girecek adaylar n kimliklerini unutmamalar n ve cep telefonlar n götürmemeleri hat rlat l r. - Gereken evraklar nelerdir? Nüfus cüzdan, s nava girifl formu. - Form için nereye baflvuru yap l r, ücret nedir? Ö renci iflleri ofisine Ziraat Bankas na yat r lan 56 YTL nin makbuzu ile baflvuru yap l r. - S nav tarihleri nelerdir? 4 Aral k ve 2 Mart tarihleridir.

6 6 Üniversiteli 8. DAÜ Oryantasyon Program nda Görev Alanlara Teflekkür Belgeleri Verildi Art k gelenekselleflen ve KKTC deki di er üniversitelerin de model ald DAÜ Oryantasyon Program n n, bu y l 23 A ustos-25 Eylül tarihleri aras nda sekizincisi gerçeklefltirilmifltir. Sekiz y ldan beri DAÜ-PDRAM n koordinatörlü ünde düzenlenen DAÜ Oryantasyon Program ndan yararlanan tüm arkadafllar gibi, y l nda üniversitemize yeni bafllayan ö rencilerin de bu program sayesinde ünversiteye uyumlar daha kolay olmufltur. Yeni ö renciler ve aileleri uçaktan veya gemiden indikleri andan itibaren, KKTC deniz ve hava limanlar ndaki DAÜ standlar nda 24 saat rehberlik hizmeti sunan, DAÜ ö rencileri aras ndan özenle seçilip e itimden geçirilmifl Ö renci Ambasadorlar ve DAÜ nün ilgili birimlerinin deste i ile önce Üniversiteye tafl nm fllar, sonra kalacaklar yurtlara yerlefltirilmifllerdir. Sekizinci DAÜ Oryantasyon program çerçevesinde toplam 5008 ö renci ve veli limanlardan DAÜ kampüsüne tafl nm flt r. DAÜ kampüsü içinde farkl noktalara yerlefltirilen üç Bilgilendirme Masas nda görevli Ö renci Ambassadorlar da ö rencilere yeni ortamlar na uyumlar n kolaylaflt r c bilgiler içeren kitapç klar ve kampüs haritalar da tm fllar,üniversite bölümleri ile ilgili sorular n yan tlam fllard r. DAÜ Oryantasyon Program çerçevesinde, Eylül 2005 tarihleri aras nda, DAÜ-PDRAM koordinatörlü ünde DAÜ Oryantasyon Haftas düzenlenmifltir. Hafta boyunca DAÜ Atatürk Alan nda Üniversite bünyesindeki Ö renci Etkinlikleri Merkezine ba l ö renci kulüpleri ve di er birimler, aç lan standlarda tan t lm fllard r. Yeni ö rencilere DAÜ kampüsü, Gazima usa, Girne ve Karpaz tan tan geziler düzenlenmifl, Oryantasyon haftas gece programlar nda de çeflitli konserler, gösteriler ve çeflitli e lenceler yer alm flt r DAÜ Oryantasyon Program, DAÜ Deniz Tesislerinde yap lan bir Beach Party ile güzel bir Akdeniz akflam nda sonland r lm flt r. DAÜ Rektörlü ü ve DAÜ-PDRAM Baflkanl taraf ndan, 19 Ekim 2005 te DAÜ Tower Restorant ta bu programa eme i geçenlere bir Çay Partisi verilmifl ve kendilerine Teflekkür Belgeleri sunulmufltur. RAHMETL KÖKSAL ER ANISINA Güzel yaflanan 26 Haziran bitimi, Gökyüzü saran gecenin son karanl yla, Aram zda bir kelebek gibi masum ve sessiz rüzgarlar n ak nt s na kap larak,bilinmez diyarlara uçup gittin. Bizse flu garip dünyada çaresizce sana kavuflabilmek hayali le yaflamaya çal fl yoruz, Uykular anlams z, Gülümsemeler sahte, Sensiz hayat ise ac bir gerçek. Ac yla dolu flu kalbimizle, Sensiz akan gözyafllar m zla ve SEN SAYGIYLA ANIYORUZ. SEN SEV YORUZ ve ÖMRÜMÜZ BOYUNCA SEVMEYE DEVAM EDECE Z. UNUTULMADIN VE UNUTULMAYACAKSIN

7 Üniversiteli 7 Kitap Köflemiz Bu say m zdaki kitap köflemizde tan taca m z kitap Turgut Özakman n kaleme alm fl oldu u fiu Ç lg n Türkler adl eserdir. Kitapta, dünyadaki en meflru, en ahlakl, en hakl, en kutsal savafllardan birinin, emperyalizme karfl verilmifl ve kazan lm fl ilk kurtulufl savafl n n gerçeklere dayat larak, anlafl l r ve ak c bir flekilde anlat ld n görüyoruz. Kitab elinize al pta ilk okumaya bafllad n z andan itibaren kendinizi adeta olaylar n içinde buluveriyorsunuz. Kitab daha da ilgi çekici k lan ise olaylar n tamamen gerçek hadiseler olmas. Bu olaylara örnek verebilece imiz baz hadiseler flunlard r; Hamile kad nlar n orduya malzeme tafl rken do um yapmalar, yaralanan bir yüzbafl ve onu tedavi eden hemflire ile aralar nda bafllayan aflk hikayesi, gene bir yüzbafl n n Atatük e söz verdi i halde belli bir mevziiyi düflmandan alamay nca intihar etmesi v.b. Özellikle gençlerimizin kendi tarihlerini ve bu topraklar n de erini ö renmeleri için bizlere sunulan bu de erli eseri okumalar n tavsiye ederiz. KAMPÜS Ç NDE S GARA SATIfiI YAPILMAMASINI ST YORUZ. B ZE DESTEK OLURMUSUNUZ? Turizm Okulu karfl s KAMPÜS Ç NDEK S GARA REKLAMLARI KALDIRILSIN ST YORUZ. B ZE DESTEK OLURMUSUNUZ? Turizm Okulu karfl s DERSL KLER N OLDU U HER KOR DORDA B R DUMAN ODASI / SMOKING ROOM KURMAK ST YORUZ. B ZE DESTEK OLURMUSUNUZ? Turizm Okulu karfl s Gülümseyin! güz dönemi foto raf çekimleri 4 ve 10 kas m tarihleri aras nda yap ld. M KA (Mezunlarla letiflim ve Kariyer Araflt rma Müdürlü ü.) taraf ndan haz rlanan Mezuniyet Y ll foto raf çekimlerine kat lmak için, mezun adaylar n n sabah n erken saatlerinde Lala Mustafa Pafla Spor Saray konferans salonuna gelmeye bafllad ve çal flmalarda, ö rencilerin heyecanl olduklar gözlerden kaçmad. Kat l m n yüksek oldu u çekimlerde, ö renciler ders stresinden bir an uzaklafl p acaba nas l ç kt m telafl na düfltüler. Mezuniyet gününden haftalar önce mezuniyet günü heyecan n yaflanan çekimlerde bir aksakl k olmadan çekimler sona erdi. Bütün mezun adaylar n tebrik ederiz. Kep takmak zor ifl Lala Mustafa Pafla Spor Saray konferans salonunda gerçekleflen çekimlerin haz rl klar da oldukça heyecanl yd. Baz ö renciler foto raftaki gibi gayet hassas bir haz rlanma süreci geçirdiler. Ö renciler kep takarken arkadafllar ndan yard m ald lar. M KA dan verilen bilgiye göre Mezuniyet Y ll yaz lar en geç 24 Aral k tarihinde teslim edilecek. Üniversite an lar n z ölümsüzlefltiren y ll klar, diploman zla beraber size teslim edilmek üzere çal flmalar bafllam flt r.

8 8 Üniversiteli nin YÖ tarihinde Yüksek Ö retim Kurumu ndan Baflkan Vekili Say n Prof. Dr. sa EfiME ve Denklik Komisyonu Baflkan Say n Prof. Dr. Semih YÜCEMEN ile K br s Türk Elçili i nden Say n Zeynel YEfi LAY okulumuzu ziyarete geldiler. Önce rektörümüz Say n Halil GÜVEN ve yard mc lar ile görüflen bu heyet daha sonra ni temsil eden üç üye ile k sa bir görüflme yapt lar. Bu görüflmede okuldaki sorunlar üzerinde duruldu. Konsey üyeleri taraf ndan heyete belirtilen bafll ca sorunlar flunlard r; Ulafl mdaki pahal l k ve aksamalar, Kampüs içindeki ve d fl ndaki bar nma problemi ve ev kiralar n n çok yüksek oluflu, Kantin ve kafeteryalar n uygulad yüksek fiyatlar ve fiehirdeki elektrik kesintisidir. Ayr ca okulumuzdaki e itim kalitesi, sa l k hizmetleri ve madde ba ml l konusunda k sa bilgiler verilmifltir. YÖK HEYET BASIN TOPLANTISI - EfiME: TC UYRUKLU Ö RENC LER SORUN YAfiIYOR KKTC ÜN VERS TELER NE Ö RENC AKIfiININ AZALMA TEHL KES VAR TC UYRUKLU Ö RENC LER PARA UNSURU OLARAK GÖRÜLMEMEL Lefkofla, 6 Aral k 05 (T.A.K.):-Yüksek Ö retim Kurumu (YÖK) Baflkan Vekili Profesör Doktor sa Eflme, KKTC deki üniversitelerde okuyan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ö rencilerin, kira, bar nma ve beslenme konusunda sorunlar yaflad n belirterek, bunun KKTC ye olan ö renci ak n n n azalmas na yol açabilece i uyar s nda bulundu. Türkiye demokrasiyle yönetilen bir ülke, biz polis zoruyla çocuklar buraya yönlendiremeyiz diyen Prof. Dr. sa Eflme, K br sl soydafllar m za sesleniyorum: Bu çocuklar kendi çocuklar m z gibi görüp para kazand ran unsur olarak de erlendirmeyelim... As l tehlike bu. Türkiye den gelen ö rencilerin önünün kesilmemesi laz m Bu da memnuniyetle ilgili dedi. KKTC deki üniversitelerde 3 gündür incelemeler yapan YÖK Baflkan Vekili Profesör Doktor sa Eflme, Genel Kurul Üyesi Profesör Doktor Nemci Yüzbafl o lu ve Denklik Komisyonu Üyesi Semih Yücemen den oluflan YÖK heyeti bugün D fl Bas n Birli i nde bas n toplant s düzenledi. Toplant ya TC Yard m Heyeti Yüksek Ö retimden Sorumlu Müflavir Yard mc s Zeynel Yeflilay de kat ld. YÖK ÜN UYGULAMASI KKTC ÜN VERS TELER N ÇOK Y B R NOKTAYA TAfiIDI KKTC de bir üniversite d fl nda tüm üniversiteleri gezdiklerini kaydeden Prof. Dr. sa Eflme, KKTC de YÖK denince 2004 te yaflanan gerginli in hat rland n, o tarihte KKTC deki üniversitelere ö renci al m yla ilgili gerginlik yafland n ifade etti. O olay n bas na baz yönleriyle yanl fl yans d n anlatan Eflme, Ancak YÖK ün o zamanki uygulamas isabetli bir uygulamaym fl. Bu uygulama bugün KKTC deki üniversiteleri, hem ö renci kalitesi bak m ndan hem de e itim koflullar bak m ndan çok iyi bir noktaya tafl m fl dedi. Üniversitelerin fiziki mekânlar n n görkeminin kendilerini mutlu etti ini de belirten Eflme, üniversite kurucular n n giriflimci ruhu ile rektörlerin akademik çabalar n n birleflmesiyle güzel eserlerin ortaya ç kt n vurgulad. Ö RENC LER N EN BÜYÜK SORUNU KONAKLAMA K br s n konumu bak m ndan önemine dikkat çekerek, buran n e itim oda olmaya yak n bir merkez oldu unu ifade eden sa Eflme, ziyaretlerinde ö rencilerle de yak ndan görüfltüklerini söyledi. Geçen y l s nav sisteminin de iflmesiyle KKTC ye çok fazla talep oldu unu ve bunun beraberinde sorunlar da getirdi ini kaydeden Eflme, bunlardan birinin konaklama sorunu oldu unu belirtti. Yurtlarda yeterince yer olmad n, kiral k evler için ise astronomik rakamlar istendi ini vurgulayan Eflme, K br sl soydafllar m za sesleniyorum. Bu çocuklar kendi evlatlar gibi görsünler ve rakamlar belirlerken duyarl olsunlar dedi. BESLENME VE ULAfiIM DA SORUN Pahal l ktan dolay beslenmenin de bir sorun oldu unu dile getiren sa Eflme, beslenmenin çocuklar n e itim koflullar n etkiledi ini belirtti. Ulafl m sorununa da dikkat çeken Eflme, bu sorunlar ilgililere aktard klar n söyledi. ÜN VERS TELER ALTYAPI BAKIMINDAN STEN LEN DÜZEYDE DE L Üniversitelerin 3 ifllevi oldu una da dikkat çeken sa Eflme bunlar flöyle s ralad : E itim Ö retim, Araflt rma ve Topluma Hizmet. Üniversitelerimizdeki e itim-ö retim koflullar maalesef fiziki olanaklarla pek uyumlu de il. Yani ö retim üyesi say s bak m ndan, laboratuar altyap s ve teknik donan m bak m ndan sorunlar var diyen Prof. Dr. Eflme, bu sorunlar n önceki y la göre azalm fl olmas na ra men üniversite normlar bak m ndan henüz istenilen düzeyde olmad n kaydetti. ARAfiTIRMA FAAL YETLER BAKIMINDAN SORUN DAHA BÜYÜK Prof. Dr. Eflme, bunlar n iyilefltirilmesi gerekti ini vurgulad. Araflt rma faaliyetleri bak m ndan sorunun daha büyük oldu una da iflaret ederek, araflt rma faaliyetlerinin yeterli noktada olmad n, en iyisinin Türkiye deki 70 üniversite aras nda 50 nci s rada oldu unu kaydetti. Prof. Dr. Eflme, üniversitelerin topluma entegre de olamad n söyledi. YÖDAK YASASI YÖDAK Yasas na da de inen YÖK Baflkan Vekili Prof. Dr. sa Eflme, bu yasan n bir eksikli i oldu unu ve bunu Baflbakan, Baflbakan Yard mc s ve E itim Bakan na da ilettiklerini ifade etti. Eflme eksikli i de flöyle aç klad : YÖDAK Kurulu oluflturulurken, bu kurul içinde dünya yüksek ö retimini çok iyi bilen, vizyonu genifl, çevresel etkilerden uzak kalabilen en az bir üyeye ihtiyaç var. Bu kurula böyle bir üye veya birden fazla üye al n rsa ifllevinin çok daha iyi olaca na inan yoruz. TAM BA IMSIZ VE YETK L REKTÖR Üniversitelerin hür düflüncelerin tart fl ld yerler oldu unu da vurgulayan Prof. Dr. sa Eflme, hür düflüncenin

9 Üniversiteli 9 K Heyeti ile görüflmesi bafl ndaki Rektörün ise özerk bir birimin bafl ndaki kifli olmas gerekti ini söyledi. Rektörün ifllevlerini yürütebilmesi için her türlü bask dan uzak olmas gerekti ini anlatan Eflme, KKTC deki üniversitelerin vak f üniversiteleri oldu unu ve rektörün yan nda mütevelli heyetleri de oldu unu, ancak görev da l m n n iyi yap lmas gerekti ini belirtti. Prof. Dr. Eflme, Özellikle akademik çal flmalarda rektörün tam ba ms z olmas laz m. stedi i operasyonu yapmas, yard mc lar n, dekanlar n kendisinin seçebilmesi laz m... E itim-ö retime, araflt rmaya ayr lan payda söz sahibi olmas laz m Uzun vadede üniversitelerimiz bu uygulamadan kazançl ç kar dedi. DENKL B Z VERECE Z, ONUN Ç N BURADAK KOfiULLAR B Z LG LEND R R KKTC deki 37 bin üniversite ö rencisinin 27 binin TC den oldu una dikkat çeken sa Eflme, Biz burada çocuklar m z n çok iyi bir e itim yapmas n isteriz Buradaki e itim-ö retim koflullar bizi çok ilgilendiriyor. Burada alacaklar diplomaya biz denklik verece iz ve onlar bizim ülkemizde veya baflka ülkelerde çal flacaklar fleklinde konufltu. KKTC yi s k s k ziyaret edeceklerini, mart ay nda tekrar gelmeyi planlad klar n vurgulayan Prof. Dr. Eflme, ö renciler aras nda memnuniyet anketleri yap l p sorunlar na e ilinmesini istedi. YÖK Baflkan Vekili Prof. Dr. sa Eflme soru üzerine, bugün denklik konusunda sorun yaflanan üniversite bulunmad n vurgulad. Denklik verirken, üniversitenin akredite edilip edilmedi ine ve TC uyruklu kiflinin ÖSS s nav n kazan p kazanmad na bakt klar n belirten Eflme, YÖK olarak y lda 6 bin denklik verdiklerini ve bunun yüzde 47 sinin KKTC üniversitelerini bitiren ö rencileri kapsad n söyledi. KKTC Ç N GÖRÜNEN TEHL KE KKTC üniversitelerin gelece i aç s ndan görünen tehlikeye dikkat çeken Prof. Dr. sa Eflme flöyle konufltu: Türkiye den buraya gelen ö renci say s artmal. Buras cezp etmeli... Ancak ö rencilerin memnuniyetsizli i artarsa, özellikle az önce s ralad m yüksek kiralar, beslenme sorunlar, mesela bir ö renci ODTÜ de 4 kap yeme i 3.5 YTL ye yiyor, ama baflka üniversitede 7 YTL ye yiyor. 1 e 2. Bu memnuniyetsizlik artarsa, bu çocuklar TC deki vak f üniversitelerine ve komflu ülkelerde say lar artan özel üniversitelere yönelebilirler. E er bu ak fl n yönü de iflirse buradaki üniversiteler çok zarar görür Olumsuzluklar medyaya yans rsa bu velileri etkiler. Türkiye demokrasi ile yönetilen bir ülke. Biz polis zoru ile çocuklar buraya yönlendiremeyiz K br sl soydafllar m za sesleniyorum: Bu çocuklar kendi çocuklar m z gibi görüp, para kazand ran unsur olarak de erlendirmeyelim... As l tehlike bu... Türkiye den gelen ö rencilerin önünün kesilmemesi laz m Bu da memnuniyetle ilgili Prof. Dr. Eflme, gözlemlerini rapor halinde YÖK baflkan na sunacaklar n ve rektörleri davet edip konuflacaklar n kaydetti. Mevlana yı Anma Gecesi Düzenlendi 17 Aralık 2005 günü büyük düflünür ve mutassavuf Mevlana nın 732. Kavuflma Gecesi nde, Anadolu nun yetifltirdi i ola anüstü iki büyük gönül adamından Yunus Emre ve Mevlana Celaleddin-ı Rumi ye ait fiiirlerden seçmeler yapılarak Yunus gibi Sevelim Sevilelim Mevlana gibi Ne Olursan Ol Gel adlı bir gece düzenlenmifltir. Do u Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon da gerçekleflen gecede Yunus ve Mevlana nın fiiirlerini letiflim Fakültemizin ö retim görevlilerinden Atiye Çırako lu yorumlamıfltır. Üniversitemizin Tiyatro Kulübü nün davetlisi olarak Çırako lu, fiiirleriyle izleyenlere unutulmaz mistik bir gece yaflatmıfltır. Hukuk Kulübü Hukuk kulübü 2004 May s ay nda kurulmufltur. Kuruldu umuz günden itibaren çeflitli etkinliklerde bulunmufltur. Kulübümüzün amac Hukuk Fakültesi ö rencilerinin derslerle ilgili veya ders d fl ndaki konularda hayata dair farkl bir bak fl aç s oluflturmas na katk da bulunmakt r. Hukuk kulübü kuruldu u andan itibaren birçok baflar l etkinli e imza atm flt r. Çeflitli konferanslar, söylefliler, fliir dinletisi, film gösterileri ve geziler gibi sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemifltir. Ayr ca Atatürkçü Düflünce Kulübü ile birlikte Kentten Köye Kitap Göçü adl bir kitap kampanyas bafllatarak Tatl su lkö retim Okulu ve Yeni Erenköy Halk Kütüphanesi için de bilgisayar ve binden fazla kitap toplayarak belirtilen okula ve kütüphaneye verilmifltir. Hukuk Kulübü Ö retim y l nda da etkinliklerine devam etmekte ve Hukuk Fakültesi ö rencilerinin aktif kat l m n beklemektedir. Hukuk Kulübüne üye olmak ve bizimle birlikte aktif olarak görev almak isteyen arkadafllar m z Hukuk Fakültesi binas 3. kat ndaki L225 nolu kulüp odam za gelerek üye olabilirler ve bizlerle birlikte aktif olarak çal flabilirler.

10 10 Üniversiteli DAÜ- 5 Aral k Dünya Gönüllüler Günü nde Sosyal Sorumluluk Projeleri Bafllat yor Bilindi i gibi, Birleflmifl Milletler Genel Kurulu, 1985 y l nda, gönüllü çal flmalar ve faydalar n dünya çap nda duyurmak ve gönüllü programlara kat l m artt rmak amac yla 5 Aral k tarihinin, her y l Dünya Gönüllüler Günü olarak kutlanmas na karar vermifltir. Türkiye nin ve Güney K br s n da aralar nda bulundu u 123 ülkede 5 Aral k, Dünya Gönüllüler Günü olarak kutlanmaktad r. Dünya Gönüllüler Günü; gönüllülük kavram n n toplumumuzda daha genifl kitlelere yay lmas, günlük hayat m z n do al bir parças haline gelmesi ve gönüllü çal flmalar n, yerel, ulusal ve global platformlarda tan t lmas için çok önemli bir f rsat olarak kabul edilmektedir. Bu amaçla, Dünya Gönüllüler Günü nde; gönüllülü ün tan t lmas, yayg nlaflt r lmas, desteklenmesi, teflvik edilmesi ve böylece; bireyleri, yaflad klar topluma karfl daha sorumlu olmaya, bir arada hareket etmeye ve gönüllü olmaya yönlendirmek için; bilgi ve tecrübelerin paylafl ld, gönüllü çal flmalar n teflvik ve takdir edildi i çeflitli etkinlikler ve kutlamalar yap lmaktad r. Gönüllülük zevkle, isteyerek, toplum yarar na bir fleyler yapma arzusudur. Bir devlet-vak f üniversitesi olan Do u Akdeniz Üniversitesi yanl zca e itim kalitesiyle de il, 68 ülkeden 15 bini aflk n ö rencisi ve 50 den fazla ö renci kulüpleri ile de ülkemizin en sayg n üniversitelerinden biridir. Ö renci kulüplerinde görev alan ö renciler yaflad kente ve ülkeye karfl sorumluluklar oldu unun fark ndad rlar ve bu bilinçle hareket etmektedirler. DAÜ de sivil toplumun gücüne inananmakta ve bu gücü de iflimin en önemli dinami i olarak görmektedir. Bu nedenle DAÜ-Ö renci Konseyi Akademik y l nda bir dizi Sosyal Sorumluluk Projesi haz rla-m flt r. Bu projelerin aras nda; yabanc dil ve branfl dersleri bofl geçen ilkokul ö rencilerine haftasonu kurslar düzenlemek, bilgisayar laboratuvar monte edilmifl gezici bir t r arac n köylere kadar götürüp ülkedeki tüm ö rencilerin bilgisayarla tan flmalar n sa lamak, kütüphanesi olmayan ilkokullara kitap ba fl kampanyalar düzenleyerek kütüphaneler kurmak, yak nda inflaat na bafllanacak olan Gazima usa Hastanesi nin çevre düzenlenmsine ve a açland r lmas na ö rencilerin ve bölge halk n n kat l m n sa lamak, ülkemizin kanayan yaras olan trafik sorununa kal c çözüm bulabilmenin bilinçli nesiller yetifltirmekten geçti i ilkesinden hareketle bütün davran fllar n ve kiflili in olufltu u çocukluk y llar ndaki ö rencilere trafik kurallar n ö retmek ve bu çabalarda kamu kurlufllar ve sivil toplum örgütlerinin deste ini almak say labilir. Ülkemizin sürdürülebilir kalk nmas ve bunun yan nda çevre bilinci geliflmifl, insan haklar na sayg l, sosyal de iflim ve geliflimini tamamlam fl bir nesil yetifltirilmesine katk da bulunacak olan projelerimizi hayata geçirmek için kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum örgütleri, çevre hallk ve gönüllü DAÜ ö rencilerini göreve ça r yoruz. 5 Aral k Dünya Gönüllüler Günü nüz kutlu olsun. HER B NANIN G Rfi NE E-POSTA DVD - S NEMA F L MLER TAKAS GÖNDERME KONTROL ETME ETMEK STEYENLER TERM NALLER KURMAK ST YORUZ. B ZE DESTEK OLURMUSUNUZ? Turizm Okulu karfl s K RALIK EV & EV ARKADAfiI ARAYANLAR MÜZ K CD si TAKAS ETMEK STEYENLER K NC EL K TAP ve EfiYA SATANLAR DVD - S NEMA F L MLER TAKAS ETMEK STEYENLER LAN, HABER, REKLAM... Okul gazetemizde ilan, haber ve K RALIK EV & EV ARKADAfiI ARAYANLAR K NC EL K TAP ve EfiYA SATANLAR SOSYAL SORUMLULUK PROJELER NDE GÖREV ALACAK GÖNÜLLÜLER ARIYORUZ. B ZE DESTEK OLURMUSUNUZ? Turizm Okulu karfl s ÖZEL GITAR DERSI... lgilenenler için pop, flamenko ve rock müzik dallar nda gitar dersi verilir. Tel: Orkun Göksu ÖZEL DERS VERENLER & ÖZEL DERS ALMAK STEYENLER MÜZ K CD si TAKAS ETMEK STEYENLER reklam yay nlamak isteyenler Ö renci Konseyine baflvurular n yapabilirler. Tel: Ö RENCI KONSEYI NIN YERI turizm binas n n karfl s nda, eski trafik departman binas ndad r. S n f veya bölüm temsilcilerine ulaflamayan bütün arkadafllar m z n flikayet, istek ve önerilerini dinlemeye haz r z.

11 Üniversiteli Kent Kampüs Meclisi Müdürlü üne; Do u Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli i Bölümünde doktora ö rencisiyim ve ayn bölümde araflt rma asistanl yapmaktay m. Genel ortalamam Gazimagusa Belediyesinin dikkatsizli i nedeniyle u rad m talihsiz kazadan sizi büyük bir üzüntüyle haberdar etmek istüyorum. Bu talihsiz kaza sonucunda sa elimde oluflan k r ktan dolay iki ay süreyle sa elim hiç bir amaçla kullan lamaz durumdad r. Gazimagusa Belediyesinin bu hatas ndan ötürü okuldaki baflar m olumsuz yönde etkilenmifl olmakla birlikte birtak m sa l k problemlerine de maruz kalm fl bulunmaktay m. Hiç kimsenin ummayaca bir yer olan yürüme yolunda zeminden yukar ya do ru çekilmifl olan bir elektrik kablosu bulunmaktad r. Dikkatsizce yerlefltirilmifl olan bu kablo Magusa halk n n rahatl kla tak l p düflmesine zemin haz rlamaktad r. 6 Kas m 2005 gününün gecesinde ya an sa nak ya murun alt nda bisikletimle eve dönüfl yolunda UN kamp n n tam önündeki yürüme yolunu kullan rken Gazimagusa Belediyesi taraf ndan dikkatsizce yerlefltirilmifl olan bu kabloya tak l p düfltüm. nsan Haklar bafll alt nda maruz kald m bu kazan n sa l mda ve kariyer hayat mda yaratm fl oldu u zararlardan ötürü ilgili kurumlardan tazminat taleb ediyorum.tazminat talebimle birlikte dikkatsizce yerlefltirilmifl olan bu kablonun en k sa zamanda kald r lmas iste imi de bilgilerinize arz ederim. Amir H. Amintabar To: KENT KAMPÜS MECL S, Date: 15 November 2005 Subject: Compensate for a broken hand, Dear Sirs, I am a PhD student, research assistant at the Comp. Eng. Dep of EMU with CGPA 4.0. I regret to inform you that due to some carelessness, taken by municipality (mayor) of our town Gazimaguza my right hand got broken. Now, I can not use my right hand for writing for two months; I can not be successful, as I used to, in my exams and I have to face many other painful problems for no reason, just because of your faults. Who could ever expect a solid cable planted to the ground right in the middle of the people s walk. On the sidewalk of salamis road, beside the UN territory, there are cables fixing the poles to the ground (Figure attached). The cables have come right to the middle of the sidewalk, where the people can stumble, fall and easily get hurt. At that night, 6th Nov, while I was trying to get rid of the rain and get home, passing by UN territory, one suddenly I stumbled to one of those cables and consequently my right hand got broken, fractured and dislocated ( figure attached). Dear sirs, As my civil right, I would like to ask you a compensate (pay off) for that damage to my body and that time wasted from my important career of PhD. I also ask you to replace that cable to a more wiser place, not to see more damages. Thank you for your respect to the civil rights of the people of our beautiful town Magusa, Amir H. Amintabar

12 12 Üniversiteli Sosyal Yard m Fonu Teflekkür Belgeleri Da t ld 14 Aral k 2005 Çarflamba günü saat Buket Tanyolaç 16:30-17:00 aras nda DAÜ-Tower Bar da Burcu Sultan Betin düzenlenen bir törende ve Cahit Adao lu daha önceki Akademik Y l da Sosyal Caner Bar n Yard m Fonu na maddi katk da bulunan Carolina V. Petry kifli ve kurulufllara Teflekkür Sertifikalar Çilem Ayd ntan verildi. Vak f Yöneticiler Kurulu baflkan Coflkun Tokyay Çimen Varer Öztürk ve VYK üyesi Osman Demet Onat Safao lu Pekineli de haz r bulundu. Denis Derleyen Yönetim kurulu karar ile her y l Derya Oktay gelirinin belli bir bölümünü bu fona Derya Sabriler ba fllama karar alan Do u Akdeniz Dilek Toksöz Üniversitesi Çal flanlar Kooperatifi (DAÜ- Duygu Çelik KOOP), geçen y l kurban kesmeyip Edward Victor Casassa bedelini fona ba fllayan Doç. Dr. Hasan Erdal Altun Galip e ve Kitap Sat fl Merkezi ndeki Ebru Tolga kitaplar n n sat fl ndan elde edilen geliri Ejder fiimflek Sosyal Yard m Fonu na ba fllayan Doç. Ekrem Cengizo lu Dr. Gül Celkan a özel an plaketi ve di er Emin Güçbilmez kat l mc lara ise Teflekkür Belgeleri veril- Eralp Bektafl di. Erdal Aksugür Bu fona katk da bulunan ancak bu Erden Baflar törene kat lamayan akademik ve yönet- Erden Karabo a sel personelin sertifikalar ise iç posta ile çal flt klar birimlere gönderildi. Sosyal Yard m Fonu na geçmifl y llarda katk da bulunan üyelerin isimleri afla daki listedeki gibidir. Ahmet Konrot Adnan Akgün Ahmet Da sevenler Ahmet Erifl Ahmet Sözen Akile Serinkanl Alev Elçi Ali Günyakt Altay Nevzat Asl Giray Atilla Elçi Atiye Ç rako lu Ayfle fiehzade Bekir Azg n Bengi Sonyel Beril Özmen Mayer Bilge Öney Birsel Oruç Aslan Eren S. Küfi Ethem Ercen Fatma Güven Lisaniler Fatma Akilhoca Fayka Güresun Feryal Varano ullar Fikret Görün Gürcü Özak nc Galip Can Kumbarac bafl Gökhan zb rak Guita Farivarsadri Gülçehre K z lbora Güldem Süreç Güler Türker Gülizar Ero lu Gülflen Musayeva Vefal Gürkan Do an Gürol Özkaya Halil Güley Halil Nadiri Haluk S. Balkan Hamit Caner Hamza Akengin Hanife Aliefendio lu Hasan A. B çak Hasan Arslan Hasan Galip Hasan Haksayar Hasan Kavaz Hayriye Tokyay Heves Sorguç Efllik Hülya Özkoflar Koç Hüseyin Eryaflar Kadir Atlansoy Kenan Baflaran Kudret Özersay Mahinur Arslan Mahmut Da tekin Makbule Nurtunç Mehmet Ali Uluca Mehmet Arifo lu Mehmet Türko lu Melek Keech Meliha Onbafl Mohammed Ahmed Shah Münevver Savafl Alptu Murat Bengisu Müsteide zzigil Karabulut Osman Soykan Osman Y lmaz Oya Ayg n Ramiz Ozan Özalp Özay Mehmet Özden Alpatl Özgür Eren Özkan Özç nar Öncü Altuntafl Pembe Behçeto ullar Perim Alç ner Pete Remington Robert Dalonzo Selda Adaöz Sabri Koç Saim Nalkaya fiamil Erdo an fiebnem lker Soner Ö üt Süha Bay nd r Süheyla Nasifo lu Süleyman Aktafl Süleyman Hakan Özaktafl Sultan Taflk ran Nafia Akdeniz Göker Tahir Efllik Nazan Do ruer Taflk n Fidaner Nazl Marar Tayfun Babayi it Necdet cil Tolga Civisilli Necdet Osam Tuncer H. Tuncergil Nilgün fienyi it Turgut Özyöre Nilüfer Serap Engin Turhan Korun Nureddin K rkavak U ur Kiraz Nurhayat Aç k Ülker Vanc Osam Nurten Aksugür Uygur Celilo lu Necati Ahmet Özkan Vügar Sultanzade Nazenin Ruso Vassilya Abdulova Naciye Doratl Ya mur Ergünefl Tümer Naciye Kunt Yonca Hürol(Al) Nadir Gürtafl Yücel Vural Netice Y ld z Zahide Gül Celkan Oya Atakan Güven Zeka Mazhar Osman M. Karatepe Zerrin Bingöl Çelik

13 Üniversiteli 13 Ö retim Eleman ve Ders De erlendirmeleri On-line yap l yor DAÜ de Devrim Ö retim elemanlar ve Derslerin etkinli ininin ölçülmesi amac ile her dönem sonunda ö renciler taraf ndan yap lan ve büyük zaman ve para kayb na neden olan Ders ve Ö retim Eleman De erlendirme ifllemi Akademik Y l Güz Dönemi nden itibaren elektronik ortamda yap lacakt r. Ö rencilerimizin bu formlar 6 Ocak 2006 tarihine kadar doldurmalar gerekmektedir. Bu formu doldurmayan ö rencilerin dönem sonu notlar aç klanmayacakt r. Konu ile ilgili olarak Ö renci flleri Rektör Yard mc l ndan yap lan aç klamada flöyle denilmektedir. Üniversitemizin Kalitede Zirveye T rman fl hedefi çerçevesinde Do u Akdeniz Üniversitesi nde e itim ve ö retim kalitesini daha da yükseltebilmek için bu dönem alm fl oldu unuz dersler ve o derslerin ö retim elemanlar n n etkinli i ile ilgili de erlendirmelerinize gereksinim duymaktay z. Bu de erlendirmenizi yaparken lütfen ciddi, dürüst ve yap c olunuz. Bu sormacay cevaplayan ö renciler ile ilgili tüm bilgiler sakl /bilinmezdir. 6 Ocak 2005 tarihine kadar de erlendirmeleriniz için aç k olacak olan bu sistemde, bu dönem kay tl oldu unuz her ders için ayr bir form doldurman z gerekmektedir. Aksi halde dönem sonu notlar n z Ö renci Portal n zdan göremeyeceksiniz. Bu formu doldurmak için ö renci portal na ( ) girip kullan c ad ve flifrenin yaz lmas ve karfl m za gelen menüden semester courses linkinin seçilmesi gerekmektedir. Bu dönem DAÜ de 2250 gurup ders aç ld ve eski uygulamaya göre her bir gurup için de erlendirme formu doldurulmas ifllemi için yaklafl k yar m ders saati harcand göz önüne al n rsa bu uygulama ile toplam 1125 ders saati kayb önlenecek ve bunun karfl l olarak ödenen ücretler de tasarruf edilmifl olacakt r. Ayr ca her gurupta ortalama 30 kifli oldu u kabul edilirse toplam anket formu, bir o kadar optik cevap kartonu,bunlar n konuldu u 2250 büyük zarf ve bu zarflar n de erlendirme yap lacak s n flara ulaflmas ve geri toplan p tek tek optik okuyucuda okunup de erlendirildikten sonra tekrar ilgili fakülte, yüksek okul ve bölümlere geri gönderilmesi s ras ndaki zaman ve emek kayb da göze al nd nda bu uygulama ile DAÜ de bir devrim yap lm flt r diyebiliriz. olarak tüm ö renciler ad na bu yeni uygulamada eme i geçen ve katk s olan herkesi kutluyoruz.

14 14 Üniversiteli Türkiye Tan t m, rtibat ve Kay t Bürolar m z DAÜ yü ziyaret etti Do u Akdeniz Üniversitesi Tan t m rtibat ve Kay t Ofisleri Aral k 2005 tarihleri aras nda y l faaliyetlerinin planlanmas, gerek veli gerekse ogrencilere daha iyi bir hizmet anlay fl ile çal flmalar n surdurebilmeleri için DAÜ- Sürekli E itim Merkezi taraf ndan haz rlanan Hizmet-içi E itim Kursuna kat lm fllard r. Bu pro rama kat lan temsilciler ile faaliyet pro ram afla daki gibidir. stanbul Aysegul Egilmez - Aynur Imer Izmir Burcu Dizdar Ankara Enis Cezayirlio lu - Fatma Erik Adana Cihangir Betin - Nazan Sicimo lu Bursa Tufan Acun Malatya Özlem Hanlio lu Trabzon Meltem Reiso lu Hanedan Diyarbak r Nezir Özerdem Antalya Saniye Özkardefller - Hüseyin Özdemir Aral k Türkiye Tan t m, rtibat ve Kay t Bürolar n n E itim Gezisi Pro ram Pazar Ada ya var fl Pazartesi Sabah Program 08:00 10:00 Prof. Dr. Halil Güven ve Doç. Dr. Halil Nadiri ile Toplant 10:00 11:00 Mimarl k Fakültesi Ziyareti 11:00 12:00 B.T.Y.O. Ziyareti 12:00 13:00 Tower Ö le Yeme i 13:00 14:00 E itim Fakültesi Ziyareti 14:00 14:30 Yurtlar Ziyaret Ö leden Sonra Program 14:30 16:30 B..M. Bilgisayar E itimi Sal Sabah Program 08:00 09:45 Hukuk Fakültesi Ziyareti 09:45 11:00 flletme Ekonomi Fakültesi Ziyareti 11:00 11:30 Kütüphane Ziyareti 11:30-12:30 Y.D.O. Ziyareti 12:30 13:15 Ö le Yeme i 13:15 14:30 Yurt Müdürlü ü ile Toplant (TH 108) Ö leden Sonra Program 14:30 16:30 letiflim ve Müflteri liflkileri E itimi Çarflamba Sabah Program 08:00 09:00 letiflim Fakültesi Ziyareti 09:00 12:00 Mali fller Müdürlü ü ile Toplant 12:00 13:00 Ö le Yeme i 13:00 14:30 Fen ve Edebiyat Fakültesi Ziyareti Ö leden Sonra Program 14:30 16:30 Telefonda letiflim E itimi Perflembe Sabah Program 08:00 11:00 Ö renci flleri Müdürlü ü ile Toplant (Senato) 11:00 12:00 Mühendislik Fakültesi Ziyareti 12:00 13:00 Ö le Yeme i 13:00 14:30 T.O.Y.O. Ziyareti Ö leden Sonra Program 14:30 16:30 Zaman Yönetimi E itimi Cuma Sabah Program 08:00 12:00 Tan t m ve Ö renci Kaynaklar Yönetimi Ofisi ile Toplant (Senato) 12:00 13:00 Ö le Yeme i 13:00 14:00 PDRAM Ziyareti 14:00 14:30 Spor Saray Ziyareti Ö leden Sonra Program 14:30 16:30 Etkili Sunum Teknikleri E itimi Cumartesi Ada dan ayr l fl.

15 Üniversiteli 15 Dünya da Fenerbahçe K br s ta 1907 DAUFEB Sar ve larcivert renklere gönüllerini veren, yürekleri Fenerbahçe aflk yla dolup taflan tüm Fenerbahçeli arkadafllar, merhaba... Zaman n h zla ak p geçti i, kimimizin mezuniyet, kimimizin de s n f geçmek için u rafl verdi i flu günlerde bizleri tek bir yürek yapan, hepimizi ortak bir noktada toplayan büyük Fenerbahçe'nin taraftar olmak, bir neferi olmak gururun en yücesi, sevgilerin en büyü ü olsa gerek... Fenerbahçe'liler, Büyük Fenerbahçe'nin ona yak fl r bir flekilde desteklenmesi ve taraftar n özellikle üniversite ö rencilerini tek çat alt nda toplay p tek bir yürek, tek bir güç yapmak için çal flmalar m za bafllad k. Yo un araflt rmalar m z sonucunda ülke genelinde hiçbir üniversitede böyle bir giriflime ve harekete rastlamam fl olmam z bizi daha çok cesaretlendirdi. lk ad m merkezi stanbul'da bulunan UNIFEB ile görüflerek att k. Yaklafl k üç ay süren yo un çal flmalar m z, tüzükler, yönetmelikler derken, Do u Akdeniz Üniversitesi UNIFEB çat s alt nda, dünyan n dört bir yan ndan 56 üniversite birli i ile ortak kader birli i içerisine girdi. lk zamanlar 3 kifli ile bafllad m z organizasyon, onlara, yüzlere ve flimdi de binlere ulaflt.. fiu anda K br s genelinde bulunan tüm Fenerbahçeli taraftarlar Ö renci flleri Rektör Yard mc l bir araya toplamak, çeflitli organizasyonlarda bulunmak gerçekten özveri isteyen çok zor bir bir görev. DAÜFEB Yönetim Kurulu, K br s ve Türkiye de maç organizasyonlar gerçeklefltirmek, iftar yemekleri vermek, cep ve duvar takvimleri, araba ve cam stikerleri, okulu ve birli imizi tan tan çeflitli SÖYLEfi DAÜ :Görev,Yetki, Sorumluluklar ve Akademik Y l Projeleri Not: Söylefli Dili Türkçe ve ngilizce dir. Saat: 15:30 Tarih: 23 Aral k 2005, Cuma Yer: Aktivite Salonu (E itim Fakültesi) Yürütme Kurulu Office of the Vice-Rector for Student Affairs Student Council PANEL EMU-Student Council: Duties, Rights, Responsibilities & Projects for Academic Year Time: 15:30 Date: 23 December 2005, Friday Place: Activity Hall (Faculty of Education) Note: The Panel will be held both in Turkish & English. Student Council Executive Board pankartlar haz rlamak, Lapta huzur evini ziyaret etmek, Hofl Geldin Partileri ve Bahar fienli i gibi etkinliklere standlar açarak kat lmak gibi etkinliklerde bulunmufltur. Ayr ca üyelerimiz yaflamlar n bir nebze olsun kolaylaflt rmak için indirim kartlar haz rlanm flt r. Üyeler aras iletiflimi sa lamak için bir web sayfas haz rlanm fl, kulübümüze hizmetleri geçenleri unutmad m z belirtmek üzere bir simge olarak unutulmaz gol kral m z ve spor yazar Sn. Selçuk Yulan n okulumuzda bir konferans vermesi sa lanm flt r. Yönetim Kurulu, Büyük Fenerbahçe'mize yak fl r centilmenlikleri, ahlaki de erleri göz önünde bulunduran davran fllar ve gerçeklefltirdikleri çal flmalarla tüm Fenerbahçe taraftarlar ndan ve di er kulüpler ve derneklerinden övgüler almaktad r. leride bayra bizden devir alacak olan genç arkadafllar m z eminimki DAÜFEB'i çok daha ileriye tafl m fl olarak onlardan sonra gelecek olan yönetimlere devredeceklerdir. Yönetim Kurulumuzun amac, Fenerbahçe'nin büyüklü üne uygun olan davran fllarda ve etkinliklerde bulunarak Birli imizi ve Okulumuzu en iyi flekilde temsil etmek, kulübümüzü yavru vatanda en iyi flekilde temsil etmek, mümkün olan en genifl gençlik kesimine hitap ederek nitel ve nicel yönden üye taban m z geniflletmek ve di er kulüpler ve organizasyonlarla iletiflim ve iflbirli ini gelifltirmektir. Arkadafllar, büyüklük sözde de il özdedir... Bizler özüne ba l kald kça Büyük Fenerbahçe'- miz her daim en büyük kalacak ve öyle yaflat lacakt r DAÜFEB Yönetim Kurulu

16 EMU OLYMPIX Bafll yor Do u Akdeniz Üniversitesi Spor flleri Müdürlü ü nün bu y l birincisini gerçeklefltirmeyi planlad EMU OLYMPIX-2006 bafll yor. 24 Nisan 21 May s 2006 tarihleri aras nda gerçekleflecek olan organizasyona kat l m n bir hayli fazla olmas bekleniyor. K.K.T.C ve Türkiye de dahil olmak üzere bir ilk olacak olan bu mini olimpiyat için Do u Akdeniz Üniversitesi haz rl klar n son sürat devam ettiriyor. Organizasyona üniversitemizde e itim gören ve ülkelerini temsil etmek amac yla toplanan tak mlar kat lacak. EMU OLYMPIX n n gerek KKTC gerekse TC bas n nda genifl yank bulmas bekleniyor. Organizasyonun 10 ayr branflta yap lmas planlanmaktad r. Bu organzisayonu baflta Spor flleri Müdürlü ü olmak üzere Ö renci Yönetim kurulu, International Centre, Halkla liflkiler, DAÜ TV, Yabanc Ö rencilerin Ülke Temsilcileri ve gönüllüler organize etmektedir. Haz rl klar esnas nda konufltu umuz Spor flleri Müdürü Sn.Cemal KONNOLU 68 ülkeden ö rencinin bulundu u üniversitemizde böyle bir organizasyonu yapman n hayal olmad n herkese gösterece iz. Haz rl klar m z devam ediyor.tüm beklentimiz aç l fltan kapan fla kadar geçen süre içerisinde en ufak bir ters lik yaflamamak, her fley planlad m z gibi giderse bu iflten aln m z n ak yla ç kmakt r.. Organizasyonda rekabet ve e lencenin en üst düzeyde olmas n umut ediyoruz. Yar flmalara kat lacak ö rencilerin elçiliklerine taraf m zdan KKTC de ülkelerini temsil ettiklerine dair belge göndererek onlara ülkelerinden Millilik belgelerini almalar n sa lamaya çal flaca z. Bu sayede maksimum kat l m hedefliyoruz. EMU OLYMPIX-2006 da bizlere katk s tart fl lam yacak olan Sn. fiamil ERDO AN a sonsuz teflekkürlerimizi iletiyorum. steklerimizi geri çevirmeyerek bizlerin önünü açt. EMU OLYMPIX-2006 n n gerçekleflmesinin hayal olmad n göstermek için bizlere zemin haz rlad. Bizde var gücümüzle çal flarak EMU OLYMPIX-2006 y en güzel flekilde bafllat p bitirece iz. dedi. EMU OLYMPIX-2006 n n bafllang c nda Salamis Antik Kentinde Meflale yak lacak ve koflarak Gazi Ma usa turu at ld ktan sonra DAÜ Stadyumunda oyunlar boyunca yan k kalacak olan büyük meflale yak lacakt r. Koflulacak olan on kilometrelik mesafeyi medyatik ve seçkin kiflilerin koflmas planlanmaktad r. Meflale yak ld ktan sonra aç l fl konuflmalar yap lacak ve oyunlar bafllayacak. Yaklafl k bir ay sürmesi planlanan EMU OLYMPIX da müsabakalar nsonuçland r lmas ndan sonra büyük ses getirmesi planlanan bir kapan fl töreniyle EMU OLYMPIX-2006 son bulacak. Crows Maça Ç kamad Bu y l resmi bir kimli e kavuflan Amerikan Futbol Ligi haz rl k maçlar nda Eskiflehir Rangers maç n 19-0 kazanan Crows, ligin ilk maç olan Yeditepe Eagles maç na da haz r oldu unu bu flekilde göstermifl olmufltu. Eagles ile yap lacak maç için vakit geldi inde ise Crows bir dizi aksilikle yüz yüze geldi ve tak m n bir k sm Cumartesi di er yar s ise Pazar sabah Istanbul da olabilmiflti. Cumartesi giden oyunculardan biriyle yapt m z duygusal röportaj aktarmak istiyoruz; Uçuz seferler sebebiyle tak m m z n bir k sm Cumartesiden gelebilmiflti. Di er k sm n n da Pazar sabah gelece ini biliyorduk,fakat maç n saati 10:30 du ve Pazar sabah uçak 09:45 te havaalan nda olacakt. Endifleliydik çünkü tak m n skorer oyuncular daha gelmemiflti. Oyuncular Crows disiplinini gösterip tak m n di er yar s gelene kadar sahada tutunmaya çal flacakt. Hakemlerin maç n bafllamas için son 30 dakika anonsuyla 4 y ll k bir oyuncu olmama ra men çok gerilmifltim. Art k di erlerine de il maça konsantre olmal yd k. Is nmalar m z bitmifl ve art k maç bafllamak üzereyken otobüsün yaklaflt n gördüm. Bizimkilerdi fakat 3 saat sürecek bu maç için daha giyinmemifl ve s nmam fllard. Otobüs durdu kap aç ld nda gördü üm görüntü gözlerimi doldurmufl ve h rs ma h rs katm flt 19 kifli ekipmanlar üzerlerinde kasklar kafalar nda koflarak sahaya geliyorlard. Crows havaalan -saha aras ndaki otobüs yolculu unda s nm fl,ekipmanlar giyinmiflti. Maç 26-6 Crows un üstünlü üyle sonuçlanm flt. Okulumuzun ve K.K.T.C nin tek Amerikan Futbol Tak m Crows, EGE Dolphins le yapacaklar maça gidemedi. Tak m m z maça gitmek için haz rlan rken 14 oyuncunun rahats zlanmas (!) sonucu maça ç kamad. Tüm Crows oyuncular na acil flifalar diliyoruz ve bir an önce onlar sahalarda tekrar görmeyi ümit ediyoruz. Crows oyuncular n n yol masraflar Federasyonun verdi i yol paras ve harc rahlarla karfl lan yor ve flu anda maddi yüklerini biraz olsun hafifletmek için sponsor olabilecek firmalardan yard m bekliyorlar. Bu y l final maçlar n n nönü Stadyumunda yap laca n da hat rlatmakta fayda var. Daha fazla bilgi için; Sahibi / Owner: Do u Akdeniz Üniversitesi ad na / On behalf of Eastern Mediterranean University Rector Prof. Dr. Halil GÜVEN Genel Yay n Koordinatörü / General Coordinatör: Asst. Prof. Dr. fiamil ERDO AN Genel Yay n Yönetmeni / Editor-in-chief: Sen. Inst. Kenan BAfiARAN Yay n Ekibi / News Team: / Student Council Sayfa Tasar m / Page Design: Mine ERÇOBAN Adres: Do u Akdeniz Üniversitesi / Eastern Mediterranean University / Student Council Tel: 0 (392) DAÜ Matbaas nda bas lm flt r / Printed at EMU Printing-house

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

İlkadım Birey Tanıma Envanteri

İlkadım Birey Tanıma Envanteri İlkadım Birey Tanıma Envanteri İLKADIM Birey Tanıma Envanteri; Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmıştır. İlkokul 3. ve 4. sınıf ve Ortaokul 5.6.7.8.sınıf, ile Lise Haz.9.10.11. ve 12.sınıf aralığındaki

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 07/07/2014 Toplantı Sayısı : 392 Karar Sayısı : 3304 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3304- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Burs Yönergesi taslağının

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Oryantasyon Rehberi 2015 Mart 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu kitapçığın amacı, bölümümüz öğrencilerinin eğitimleri süresince ihtiyaç duyabilecekleri

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi Dayanak Madde 1- Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi ne yurt dışından öğrenci kabulü kriterlerini

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde yaz okulunda uygulanacak olan

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Lisansüstü Programlarımıza 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Başvuru ile ilgili detay bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

T.C. a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu Toplant ve 03 Eylül 2012 Pazartesi

T.C. a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu Toplant ve 03 Eylül 2012 Pazartesi a) Ortaö retim Kurumlar Sorumluluk S navlar Öncesi Ö retmenler Kurulu ve Zümre Ba kanlar n 03 Eylül 2012 Pazartesi 1 b) Orta Ö retim Kurumlar Zümre Toplant lar ve Y ll k Planlar n Haz rlanmas 04-07 Eylül

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016 MÜDEK Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitim Programı, 01 Mayıs 2014-30 Eylül 2016 tarihleri arası geçerli olmak üzere MÜDEK tarafından akredite edilmiştir.

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI 2016 2017 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ BAŞVURU VE SEÇİM KRİTERLERİ Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın başlatmış olduğu

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

T.C. ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI.. BÖLÜM BAġKANLIĞINA. Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı

T.C. ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI.. BÖLÜM BAġKANLIĞINA. Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı T.C. UŞAK UġAK ÜNİVERSİTESİ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI. BÖLÜM BAġKANLIĞINA Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı sınıf (normal/ikinci öğretim) öğrencisiyim. 201-201

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Yönergenin Amacı, Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

Ö renim Protokolü

Ö renim Protokolü 21 3.3. Ö renim Protokolü ve Kay t Süreci 3.3.1. Ö renim Protokolü Ö renim Protokolü bölüm baflkan veya onun görevlendirdi i bölüm koordinatörü dan flmanl nda ö renci taraf ndan haz rlanan ve de iflimi

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, Amasya Üniversitesine

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Mütevelli Heyet Toplantısı 07 Mayıs 2008, Seyhan Oteli, Adana

Mütevelli Heyet Toplantısı 07 Mayıs 2008, Seyhan Oteli, Adana Kuruluş Tesis Senedi İle İlgili İşlemler 10.3.1997 Noterlik Düzenlemesi 3.4.1997 Vakıflar Genel Müdürlüğü görüşü 25.4.1997 I. Asliye Hukuk Mahkemesi kararı İlk Olağan Genel Kurul 06 Haziran 1997 Son Genel

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönerge, Uluslararası Antalya Üniversitesi ne üstün nitelikte öğrenci kazandırmak,

Detaylı

Y.T.Ü. İSTATİSTİK BÖLÜMÜ STAJ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Y.T.Ü. İSTATİSTİK BÖLÜMÜ STAJ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Y.T.Ü. İSTATİSTİK BÖLÜMÜ STAJ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI (Mavi Renkli Evrakları Bölüm web sayfası Sol kategori Staj modülünden indirebilirsiniz.) Staj başvurusunda gerekli evraklar aşağıdaki gibidir: SGK

Detaylı