TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1968 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1048 BÜRO TEKNOLOJ LER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1968 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1048 BÜRO TEKNOLOJ LER"

Transkript

1 TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1968 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1048 BÜRO TEKNOLOJ LER Yazarlar Doç.Dr. Cemil ULUKAN (Ünite 1, 2, 3, 4, 10, 11) Doç.Dr. Bar fl BARAZ (Ünite 5, 6, 7, 8, 9, 12) Editör Prof.Dr. Ali Ekrem ÖZKUL ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2009 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Prof.Dr. Levend K l ç Genel Koordinatör Yard mc s Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Ö retim Tasar mc s Arfl.Gör. rem Erdem Ayd n Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Dil ve Yaz m Dan flmanlar Yard.Doç.Dr. Hülya Pilanc Okt. Sebahat Yaflar Okt. Kevser Candemir Ölçme De erlendirme Sorumlusu Ö r.gör. fiennur Arslan Karikatür Prof. Atila Özer Foto raf Gürkan Ergün Erhan Ar k Kitap Koordinasyon Birimi Yard.Doç.Dr. Feyyaz Bodur Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Büro Teknolojileri ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde adet bas lm flt r. ESK fieh R, Ekim 2009

3 çindekiler iii çindekiler Sunufl... Kullan m K lavuzu... xi xii Büro Ortamlar ve Teknoloji... 1 G R fi... 3 B R H ZMET ÜRET M S STEM OLARAK BÜROLAR... 3 malat ve Hizmet Sistemleri... 3 Hizmet Sistemlerinin Özellikleri... 4 Büro Sistemlerinin Yap s ve Ö eleri... 5 Büro Faaliyetleri... 6 Bilgi Elde Etme... 7 Bilgi flleme... 7 Bilgi Üretimi /Analizi... 8 Bilgi Arama... 8 Bilgiyi flleme... 9 Bilgi letiflimi... 9 Bilgi Yönetimi... 9 BÜRO TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON... 9 Büro Teknolojisi... 9 Büro Otomasyonu Büro Otomasyon Sistemleri ÇEVRESEL DE fi KL KLER N BÜROLAR ÜZER NDEK ETK LER Uzaktan Çal flma Ev Bürolar Mobil Bürolar Sanal Bürolar Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Bilgi Sunufl Arac Olarak Bilgisayar G R fi TELEFON Telefonun flleyifli Sabit Hatl Telefonlar n Seçimi Ölçek Artt r labilir Kapasite Maliyet Bak m ve Servis Ürün Özellikleri ÜN TE 2. ÜN TE

4 iv çindekiler Çok Hatl Telefonlar ve Telefon Santralleri PBX (Private Branch Exchange) Telefonlarda Ses Postas (Voice Mail) Sistemi nternet Telefon (VoIP-Voice over IP) KABLOSUZ TELEFON CEP TELEFONU Cep Telefonlar n n Seçimi TELESEKRETER TELS Z FAKS MAK NES Faks Makinesinin Çal flmas Faks Belgelerinin Bas m Faks Makinesinin Seçimi PC Faks Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE Sunum, Telekonferans, Görüntü Aktar m ve Çok fllevli Büro Araçlar G R fi SUNUM ARAÇLARI Tepegöz Tepegöz Seçimi Projektör Projektör Seçimi Elektronik Yaz Tahtas Etkileflimli Yaz Tahtas TELEKONFERANS ARAÇLARI Sesli Konferans Görüntülü Konferans (Videokonferans) Masaüstü Görüntülü Konferans GÖRÜNTÜ AKTARIM ARAÇLARI Taray c (Scanner) Dijital Foto raf Makinesi ÇOK filevl BÜRO ARAÇLARI Çok fllevli Araçlar n Özellikleri Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar... 70

5 çindekiler v S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Yaz m, Ço altma ve Di er Büro Aralar G R fi YAZIM ARAÇLARI Yaz Makinesi (Daktilo) Yaz c (Printer) Nokta Vurufllu Yaz c lar (Dot Matrix) Mürekkep Püskürtmeli Yaz c lar (Inkjet) Mürekkep Püskürtmeli Yaz c Seçimi Lazer Yaz c lar ÇO ALTMA ARAÇLARI Fotokopi Makinesi Fotokopi Makinesinin Seçimi D ER BÜRO ARAÇLARI Klima Kliman n Çal flma Prensipleri Evrak mha Makinesi Kâ t Kesme Makinesi (Giyotin) Laminasyon Makinesi Laminasyon fllemi Ciltleme Makineleri Para Sayma Makinesi Hesap Makinesi Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Bilgisayarlar n Büroda Kullan m : Donan m G R fi BÜROLAR VE B LG SAYAR Kiflisel Bilgisayar (PC-Masaüstü) Tafl nabilir Bilgisayar (Dizüstü) Avuçiçi Bilgisayar Di er Bilgisayar Türleri fi SÜREKL L PLANLAMASI B LG SAYAR S STEM N N B LEfiENLER : DONANIM Temel Donan mlar: fllemci Anakart Haf za (Bellek) Ekran Kart ÜN TE 5. ÜN TE

6 vi çindekiler Sabit Disk Ekran Bilgisayar Kasas Klavye Fare Disket Sürücü Çoklu Ortam Ayg tlar Ses Kart CD ve CD Sürücü DVD ve DVD Sürücü Web Kameras Radyo ve TV Kart Çevre Birimleri Yaz c Taray c Kesintisiz Güç Kaynaklar A Ba daflt r c lar A Kartlar Modem Yedekleme Araçlar Harici Bellek Flash Bellek Tafl nabilir Araçlar ve Bilgi Güvenli i TEKNOLOJ YÖNET M Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE Bilgisayarlar n Büroda Kullan m : Yaz l m G R fi B LG SAYAR YAZILIMLARI Programlama Dilleri Sistem Yaz l mlar Uygulama Yaz l mlar letiflim Yaz l mlar Karar Destek Sistemi Yaz l mlar Bilgisayar Destekli Ö renme Yaz l mlar Elektronik Baflvuru Kaynaklar Bilgisayar Oyunlar Veritaban Yaz l mlar Kontrol Yaz l mlar Kullan m Haklar na Göre Yaz l mlar E-DEVLET VE E-T CARET

7 çindekiler vii E-Devlet E-Ticaret E-Ticarette Baflar Elektronik mza Çevrimiçi Para Aktar m Kredi Kart Di er Yöntemler PayPal Sistemi E-posta Ödemeleri B LG SAYARLARIN BÜROLARA ETK LER B LG SAYAR YETK NL N N BELGELENMES Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar letiflim Arac Olarak Bilgisayar G R fi B LG SAYARLARLA LET fi M E-POSTA E-postadaki K saltmalar ve fllevleri E-Postaya Dosya Ekleme Dosya S k flt rma nternette Görgü Kurallar ve nternet Eti i E-Posta Kullan m na liflkin Kurallar E-Posta Kand rmacalar Çevrimiçi Doland r c l k Mektuplar (Scam) Kand rmaca Mektuplar (Hoax) Kimlik H rs zl (Phishing) Zincir Mektuplar (Chain Letters) stenmeyen E-posta (Spam) D ER UYGULAMALAR Sesli Mesaj An nda Mesaj Görüntülü ve Sesli An nda Mesaj Bilgisayar A lar Birlikte Çal flma ve fl Planlamas Sohbet Dosya Transferi Haber Gruplar Haberleflme Listeleri Özet Kendimizi S nayal m ÜN TE

8 viii çindekiler Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE 9. ÜN TE Veri flleme Arac Olarak Bilgisayar G R fi KEL ME filemc HESAP TABLOSU VER TABANI YÖNET M MASAÜSTÜ YAYINCILIK MUHASEBE, STOK YÖNET M YAZILIMLARI ÇEVR M Ç B LG KAYNAKLARI Arama Araçlar ve Kullan lmas E-kap (Portal) Çevrimiçi Ansiklopedi-Vikipedi Bilgi Siteleri Çevrimiçi Çeviri A Günlü ü-web Blog Özet Ak fllar (RSS) Özet Kendimizi S nayalm Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Bilgi Sunufl Arac Olarak Bilgisayar G R fi ÇER K OLARAK SUNU HAZIRLAMA TEKN K OLARAK SUNU HAZIRLAMA SUNUYU PEK fit REN ARAÇLAR Sunuyu Yazd rma Sunu Zamanlamas n Ayarlamak Konuflmalar Kaydetme Köprü Ekleme Animasyon Ekleme Kurulufl fiemas Ekleme flaretçi Ekleme Sunu (E itim) Ortam n n Haz rlanmas Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar

9 çindekiler ix S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Büro Araçlar n n Seçimi G R fi BÜRO ORTAMLARINDA ETK NL K VE VER ML L K Etkinlik Verimlilik Büro Faaliyetlerinde Etkinlik ve Verimlili i Ölçmek BÜRO ARAÇLARININ SEÇ M NDE GÖZ ÖNÜNE ALINMASI GEREKEN UNSURLAR Araçlara liflkin Faktörler Sat c lara liflkin Faktörler Servis ve Bak ma liflkin Faktörler KARfiILAfiTIRMALI ÜRÜN ANAL Z BÜRO ARAÇLARININ SEÇ M NDE ANAL T K TEKN KLER Fayda/Maliyet (F/M) Analizi Baflabafl Analizi BÜRO ARAÇLARININ KAYIT ALTINA ALINMASI, KULLANIMI VE BAKIMI Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Büro Ergonomisi G R fi ERGONOM KAVRAMI BÜRO ORTAMI VE ERGONOM Çal flma Yeri Düzenlemesi Ayd nlatma Gürültü klim B LG SAYARLA ÇALIfiMA VE ERGONOM Çal flma Sandalyesi Çal flma Masas Bilgisayar Ekran Klavye ve Fare (Mouse) Kâ t Tutucular GÖZ SA LI INI KORUMAK Ç N ÖNER LER BEL VE SIRT A RISINI ÖNLEME YOLLARI BOYUN A RISINI ÖNLEME YOLLARI Germe Hareketleri ÜN TE 11. ÜN TE

10 x çindekiler Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE Büro ve Bilgi Güvenli i G R fi B LG GÜVENL B LG GÜVENL NLARI flletme çi Nedenler flletme D fl Nedenler B LG GÜVENL NLARINI ÖNLEME YÖNTEMLER Güvenlik Denetimi Bilgi Güvenli i Araçlar SALDIRGANLAR YAZILIM L SANSLARI VE TEL F HAKLARI Bireylerin Haklar Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Sözlük Dizin

11 Sunufl xi Sunufl De erli Arkadafllar, Organizasyonlar n performans n belirleyen unsurlar n bafl nda faaliyetlerinin etkinlik ve verimlilik düzeyi gelir. Faaliyetlerin etkin ve verimli olmas için de iflletmelerin ilgili kifli ve kurulufllarla iletiflim ve etkileflim içerisinde olmalar ve iç ve d fl kaynaklardan gelen veri ve bilgileri iflleyerek karar vericilere sunmalar gerekmektedir. Bu nedenle organizasyonlar n performans n n oluflmas nda iç ve d fl çevreyle iletiflim içerisinde olan ve buralardan gelen verilerin topland, ifllenerek sakland ve gerekti i zaman gereken yerlere ulaflt r ld birimler olan bürolar n önemli rolleri bulunmaktad r. Öte yandan bürolarda iletiflim, bilgi depolama, iflleme ve aktarma amaçl kullan lan teknolojiler h zla geliflmekte, bu da iflletmeler için mali boyutuyla birlikte dikkate al nmas gereken teknoloji seçimi, e itim, uyum, ifl sa l ve güvenli i gibi sorunlar da beraberinde getirmektedir. Bu düflüncelerden hareketle Büro Teknolojileri kitab n n yaz lmas ndaki temel amaç da bürolarda kullan lan teknolojilerin tan t lmas, seçimi, elde edilmesi, etkin flekilde kullan m ve yönetimi konular nda ö rencilere ve çal flanlara yol gösterici olmakt r. Büro Teknolojileri kitab n n büyük ölçüde yenilenmifl ve güncellenmifl yeni bask s n elinizde tutmaktas n z. Bilgi ve iletiflim teknolojilerinde yaflanan h zl geliflmeler, kitab n ilk bask s n n yap ld 2003 y l ndan beri, bürolarda kullan lan teknolojileri etkilemeye ve de ifltirmeye devam etmifltir. Pek çok büro arac n etkileyen ortak yönelimler aras nda fiyatlar n düflmesi, ifllem ve çal flma h zlar n n artmas, mobil özelliklerin yayg nlaflmalar, birden fazla arac n entegrasyonu, yeni ifllevler kazanmalar say labilir. H zl teknolojik geliflmeler ve yaflanan de iflim, kitab n z n da güncellenmesini gerekli k lm flt r. Kitab n bu bask s nda teknolojik geliflmelerin sonucunda büro araçlar n n özelliklerinde, kullan m biçimlerinde ortaya ç kan de iflimler güncellenmifl, önemli oldu u düflünülen araçlar ve teknolojiler konusunda daha detayl bilgiler sunulmufltur. Ayr ca, konular daha iyi anlaman za ve kendinizi daha iyi de erlendirmenize yard mc olan Örnek Olay, Yaflam n çinden, Okuma Parças, Kendimizi S nayal m gibi bölümler tümüyle yenilenmifltir. Teknoloji ile bütünleflmifl, daha verimli ve güvenli bir çal flma ortam dile iyle. Editör Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL

12 xii Kullan m K lavuzu K endi kendine ö renme ilkelerine göre haz rlanm fl olan bu kitab n ifllevlerini ö renmek için haz rlanan Kullan m K lavuzu, konular anlaman zda ve s navlara haz rlanman zda sizlere fayda sa layacakt r. Girifl: Ünitede ifllenen konulara iliflkin bilgi veren, konuya bafllamadan önce sizi düflünmeye iten, gerekti inde konular daha iyi kavrayabilmeniz için yapman z gerekenleri belirten k sa aç klamalard r. Amaçlar m z: Üniteyi tamamlad n zda kazanaca n z bilgi ve becerilerdir. Örnek Olay: Ünitede ifllenen konular n günlük yaflama yans malar n içeren, kuramsal aç klamalarla çevrenizde yaflanan olaylar aras nda ba kurman za yard mc olmay hedefleyen örnek olaylar, anektodlar, al nt lar ya da gazete haberleridir. Amaç Sorusu: Amaçlar m z bölümünde s - A MAÇ 1 ralanan sorular n yan tlanmas için gerekli bilgi ve becerilerin ifllendi i bölümleri gösterir. Yana Ç kma: Metin içinde yer alan önemli kavram ve ifadelere iliflkin tan m ya da aç klamalard r. Önemsemeniz gereken noktalar gösterir. Metin içinde yap lan aç klamalar n bir tür çok k sa özeti gibi düflünülebilir. Anahtar Kavramlar: Ünitede aç mlanan temel kavramlard r. Ünitedeki önemli noktalara iliflkin ipuçlar verir. Dikkat: Hat rlatmak, baz noktalara dikkatinizi çekmek, farkl bir üniteye, kayna a ya da ünite içindeki bir konu bafll na yönlendirmek için SIRA gerekli S ZDE uyar - lar içerir. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ çindekiler: Ünite içinde hangi konular n ifllenece ini gösterir. Ana konular n bafll klar n içerir. K T A P TELEV ZYON K T A P TELEV ZYON NTERNET NTERNET

13 MAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ Kullan m K lavuzu xiii K T A P K T A P TELEV ZYON TELEV ZYON Kitap: Konu ile ilgili di er kitaplara yönlendirir. K T A P K T A P TELEV ZYON TELEV ZYON NTERNET NTERNET NTERNET nternet: fllenen NTERNET konularla ilgili internet adreslerini içerir. S ra Sizde: fllenen konular kavray p kavramad n z kendi kendinize ölçmenize yard mc olmaya amaçlayan, düflünmeye ve uygulamaya yönlendiren sorulard r. MAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ K T A P K T A P Okuma Parças : Bu bölümde, baz do rudan iliflkili bilimsel bir çal flmadan al nan okuma parçalar na yer verilmektedir. Özet: Ünitede ayr nt l ifllenen konular n önemli noktalar tekrar vurgulan r. Kendimizi S nayal m: Ünitede ifllenen konular ö renip ö renmedi inizi kendi kendinize ölçmenizi sa layacak, bir tür s nava haz rl k testidir. S navlarda ç kabilecek türde sorular içerir. Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar : Kendimizi S nayal m bölümündeki sorular n cevaplar n ve ilgili olduklar konular içerir. Yanl fl cevaplad n z sorularla ilgili konular tekrar etmeniz s navdaki baflar n z art rabilir. TELEV ZYON TELEV ZYON NTERNET NTERNET Yaflam n çinden: Ünitede aktar lan kuramsal aç klamalar ile günlük yaflam m zda karfl laflt m z olaylar aras nda iliflki kurman z sa lamak için verilmifl haber ve al nt lard r. S ra Sizde Yan t Anahtar : S ra Sizde lerde yer alan sorular n cevaplar n içerir. Her hangi bir S ra Sizde sorusuna verdi iniz cevap ile bu bölümdeki cevab karfl laflt rarak, ilgili konuyu ne ölçüde ö rendi inizi belirleyebilirsiniz. Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar: fllenen konulara iliflkin daha genifl bilgi edinmek isteseniz bu bölümde yer alan kaynaklar inceleyebilirsiniz.

14

15 Büro Ortamlar ve Teknoloji 1 1 Küreselleflme, teknoloji, ekonomi, sosyal yaflamdaki de iflmelere paralel olarak organizasyonlardaki ifl yapma biçimleri de iflmektedir. Birer hizmet birimi olan bürolar da bu de iflimden önemli ölçüde etkilenmektedir. Bilgi ve iletiflim teknolojilerinin de yard m yla bürolarda kullan lan teknolojiler çeflitlenmifl, otomasyon seviyesi önemli ölçüde artm flt r. Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad m zda afla daki bilgi ve becerilere sahip olacaks n z: Bürolar n ifllevlerini tan mlayabilmek, Büro teknolojisi kavram n aç klayabilmek, Büro otomasyonu kavramlar n aç klayabilmek, Büro ortamlar üzerinde etkili olan çevresel etkenleri s ralayabilmek.

16 2 Büro Teknolojileri Örnek Olay Gelece in Ofislerinde Yo un bir ifl gününün tam ortas nda, yüksek tempoda çal flt n z s rada, elektriklerin kesildi ini, güç kaynaklar n n ve jeneratörlerin çal flmad n, telefonlar n ifllemedi ini, bir anda, tüm ifl düzeninizin çöktü ünü düflünün. Günümüzde, özellikle ifl hayat nda, bilgisayarlara, internete ne kadar muhtaç oldu umuzu ve elektriksiz, elektroniksiz bir durumda hareket saham z n ne kadar k s tl oldu unun fark nday z. Çok de il, bundan yaklafl k 20 y l önce internetin olmad n, mobil iletiflim cihazlar n n ancak hayal gücünü kullanan kurgu filmlerde görüldü ünü hat rlay n. sterseniz flimdi, teknolojinin bafl döndürücü h z n dikkate alarak gelecekteki ifl hayat n hayal edelim. Sözgelimi bundan 50 y l sonra, flu an çal flt m z gibi ofisler olacak m? H zl bir kahvalt dan sonra, apar topar otomobillere, servislere, toplu tafl ma araçlar na atlayarak keflmekefl sabah trafi inin içine dalacak m acaba insanlar bizim bugün yapt m z gibi? nternet teknolojisindeki geliflmeler, art k insanlar n ifllerini ofis d fl ndan rahatl kla yönetebilmesini sa layabilecek aflamaya geldi. Yüksek h zl ba lant lar, an nda mesajlaflma, video konferans sistemleri zaman ve mekândan etkilenmeden, dünyan n baflka bir ucundaki ifl arkadafl n zla yüz yüze konuflup toplant yapman z rahatl kla sa l yor. Tele konferans sistemlerindeki bir sonraki aflaman n hologram yani 3 boyutlu görsellik olaca biliniyor. Gelecekteki ofis, büyük ihtimalle evimizde ay rd m z bir oda olacak. Son derece geliflmifl bilgisayarlar n yüksek ifllem gücü ve eflde er nitelikteki yaz l mlar sayesinde, evinizde ay rd n z bu oda, sanal bir gerçeklik ortam sunarak, sizi ve dünyan n farkl ülkelerindeki ifl arkadafllar n z bir araya getirecek. Onlar neredeyse kanl canl görebilecek, flakalaflabilecek, sohbet edip beyin f rt nas yaparak yeni projeler üretebileceksiniz. Bilgisayar klavyesi ve fareyle bo uflmak yerine, en büyük yard mc n z olacak roboasistan n z, internete ba lanarak sordu unuz her soruya cevap verebilecek, tüm randevular n z organize edecek, yaz lar n z dikte edip istedi iniz hesaplamalar saliseler içinde yapabilecek yetkinli e ulaflacak. Robotunuz ayn zamanda kiflisel çevirmeniniz olarak da emrinizde olacak; an nda çeviri yaparak ifl arkadafl n zla veya müflterinizle, karfl n zdakinin dilini bilmeseniz bile, anadilinizdeki kadar rahat bir flekilde iletiflim kurman za imkân verecek. Tüm muhasebe ifllemleri, evrensel banka a lar aras nda gerçeklefltirilecek. Kaynak: (Mart 2009 da indirilmifltir). Anahtar Kavramlar Büro Sistemleri Büro Otomasyonu Uzaktan Çal flma Ev Büro Büro Teknolojisi Küreselleflme Sanal Büro çindekiler G R fi B R H ZMET ÜRET M S STEM OLARAK BÜROLAR BÜRO TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON ÇEVRESEL DE fi KL KLER N BÜROLAR ÜZER NDEK ETK LER

17 1. Ünite - Büro Ortamlar ve Teknoloji 3 G R fi Büro denince ço umuzun akl na bir grup insan n çeflitli hesaplamalar yapt klar, belgeler doldurduklar, rapor haz rlad klar, tahsilât ya da ödeme yapt klar, k saca hizmet ürettikleri ortamlar akla gelir. En genel anlam yla bürolar, bilgi iflleme yoluyla hizmet üretmeye yönelik faaliyetlerin yürütüldü ü ortamlard r. Tek bafl na belirli bir hizmet üretmeye yönelik bürolar oldu u gibi, daha büyük bir organizasyonun ö esi olarak, bu organizasyonun amac n n gerçeklefltirilmesinde di er bölümlere yard mc olan, onlara destek hizmeti sa layan ve ifllerini kolaylaflt ran bürolar da söz konusudur. Özel iflletmelere ait bürolar (sigorta, turizm acenteleri, vb.) devlet daireleri ve kamu hizmet kurumlar (vergi daireleri, posta iflletmesi), kâr amac gütmeyen kurulufllara ait bürolar (Tema Vakf, vb.), örnek olarak verilebilir. Bürolar; kurulma amaçlar, görülen ifller, çal flan say s gibi özellikler bak m ndan çeflitlilik gösterirler. Büyük ölçekli organizasyonlara ait bürolar yüksek ifl hacminden dolay büro otomasyonuna yönelmifllerdir. Bu bürolar n pek ço u, bilgilerin dosya yerine elektronik ortamlarda bulundu u bilgisayarl sistemlere sahiptir. Yüksek derecede otomasyonun sa land bürolarda, çok yer kaplayan dosya dolaplar na ve hareketleri k - s tlay c duvarlara gerek yoktur. Bu tür bürolara telefon ve nternet ba lant l bir bilgisayar ile kolayca ba lan labilir. Ba lant kurulan bilgisayar, evde, baflka bir büroda, bir uçakta ya da bir otel odas nda olabilir. B R H ZMET ÜRET M S STEM OLARAK BÜROLAR AMAÇ 1 Hizmet üretim sistemi olarak bürolar n ifllevlerini tan mlayabilmek Çevremizdeki örgütlere bakt m zda bunlar n temel olarak iki kategoride ele al nabilece ini görürüz. Bunlardan birincisi fabrikalar ve imalathaneler gibi fiziksel bir ürün üretmeye, yani imalat yapmaya yönelik örgütlerdir. Di er grup ise okul, hastane, lokanta, banka örneklerinde oldu u gibi hizmet (servis) üreten kurulufllard r. malat ve Hizmet Sistemleri Günümüzde üretim ve üretim yönetimi kavramlar, imalat yan nda hizmet veya servis olarak adland r lan e itim, sa l k, ticaret, g da, otelcilik, bankac l k gibi alanlar da kapsamaktad r. Üretim, mal ve/veya hizmet üretmek için yap lan faaliyetlerdir. Hemen her örgütün temel fonksiyonu, mal ve/veya hizmet fleklinde üretim yapmakt r. G da maddelerinden tafl t araçlar na kadar çeflitli mamuller ve e itimden sa l a kadar birçok hizmet türünden söz etmek mümkün olmakla birlikte, tüm üretim faaliyetlerinin yap s genel olarak ayn d r ve fiekil 1-1 de gösterilmifltir. nsan, makine, malzeme, enerji gibi girdileri istenilen ürün veya hizmete dönüfltürmeye yönelik elemanlardan ve faaliyetlerden oluflan bu yap, üretim sistemi olarak adland r l r. Üretim sistemi: nsan, makine, malzeme, enerji gibi girdileri istenilen ürün veya hizmete dönüfltürmeye yönelik eleman ve faaliyetlerden oluflan yap d r.

18 4 Büro Teknolojileri fiekil 1.1 Üretim Sisteminin Genel Yap s G RD SÜREÇ ÇIKTI Malzeme fl gücü Sermaye Arazi Dönüflüm Mallar Hizmetler B LG AKIfiI VE KONTROL Girdiler ya da üretim faktörleri: Sisteme d flar dan al nan unsurlard r. Dönüflüm süreci: Girdileri amaçlara uygun flekilde ç kt lara dönüfltürmeye yönelik ifllemlerdir. Ç kt : Üretim sürecinin nihai ürünüdür. Geri bildirim: Sistem ç kt lar n n sistemden beklenenlerle karfl laflt r lmas ve sisteme buna iliflkin bilginin gönderilmesidir. 1 Girdiler ya da üretim faktörleri, sisteme d flar dan al nan unsurlard r. Bunlardan bir k sm insan, makine, para, metot (teknoloji) gibi sistem kaynaklar, bir k sm da ifllenmek üzere al nan malzemelerdir. Dönüflüm süreci girdileri amaçlara uygun flekilde ç kt lara dönüfltürmeye yönelik ifllemlerdir. Örne in imalat sistemlerinde fiziksel, ulaflt rmada yersel (mekânsal), depolama faaliyetlerinde zamansal fayda sa lanmas na yönelik ifllemler olabilir. Sa l k sistemlerinde ise, hastalar n tedavisi örne inde oldu u gibi, fizyolojik bir dönüflüm vard r. Büro sistemlerinde ise daha sonra da görece iniz gibi, bir bilgi ifllem süreci söz konusudur. Üretim süreci sonunda, oluflturulacak ürünün niteli ine göre farkl ç kt lar oluflur. malat sistemlerinin ç kt s, istenilen nitelikleri tafl yan mamul olarak çok kolay belirlenebilirken, hizmet sistemleri için ç kt n n tan mlanmas o kadar kolay olamamaktad r. Bunun nedeni ç kt n n hizmetten sa lanan tatminle ilgili olmas ve genellikle standart bir ç kt d r. Sistemde ç kt lar her zaman istenilen nitelikte olmayabilir. Bu nedenle sistem ç kt lar n n gözden geçirilmesini ve gerekti inde düzeltilmesini sa lamaya yönelik bir denetim mekanizmas n n bulunmas gerekir. fiekilde kesikli çizgilerle gösterilen ve geri bildirim olarak adland r lan bilgi ak fl (rapor, not, talimat, vb) bu denetimi sa lar. Geri bildirim (feedback) yoluyla sistem ç kt s, beklenenlerle veya standartlarla karfl laflt r l r ve varsa sapmalar n düzeltilmesi için sisteme bilgi gönderilir. Bu bilgi yoluyla, sistemin girdilerine ve/veya süreçte istenilen ç kt lara yönelik düzenlemeler yap l r. Kullan c ya da müflterilerden gelen flikâyetlerin, ürünü ya da hizmetleri iyilefltirmeye yönelik olarak kullan lmas, geri bildirim ifllevinin tipik bir örne idir. Çal flt n z iflyerindeki girdi, süreçleme ve ç kt lar n neler oldu unu s ralay n z. Hizmet Sistemlerinin Özellikleri Hizmet sistemleri, verilen hizmet yoluyla bireylerin bir tatmine ulaflmas n sa lamay amaçlar. Gereksinmeler, de er yarg lar ve be enilerin bireyden bireye farkl l k göstermesi, hizmet sistemlerinin tasar m n da güçlefltirmektedir. Çevrenizdeki sistemleri inceleyerek girdi, süreç, ç kt ve geri bildirim mekanizmalar n belirlemeye çal fl n z. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ K T A P K T A P

19 Hizmet sistemlerini belirginlefltiren ve imalat sistemlerinden ay ran temel özellikleri flunlard r: hizmet verilen ile hizmet verenin genellikle bir arada olmas, girdilerin çok de iflkenlik göstermesi, emek yo un niteli i, genellikle standart bir ç kt tan mlanamamas, verimlilik ölçümünün zor olmas. Bilindi i gibi imalat sistemlerinde üretim yapan n, bunu tüketecek kifliyle genellikle bir iliflkisi olmaz. Bu da iflin yap lmas yla ilgili serbestlikler sa lar. Ancak, do as gere i hizmet sistemlerinde hizmet verilen bireylerle daha çok temas halinde olunur ve hizmetin verilmesi ve tüketilmesi genellikle ayn andad r. Hizmet sistemlerinde girdiler, tipik bir imalat sistemine göre çok farkl l k gösterir. Hizmet sistemlerinde genellikle birbirinden farkl nitelikte talepler söz konusudur. Hizmetin üretildi i anda tüketilmesi ve girdilerde büyük de iflkenlik göstermesi yönüyle hizmet, emek yo un bir süreç gerektirir. malat sistemlerinde ç kt lar, fiziksel ölçüler olarak ifade edilen spesifikasyonlar yoluyla tan mlanm flt r ve ç kt n n bu standartlara uygun olmas istenir. Hizmet sistemlerinde müflteri hizmetinin fiziksel ölçülerle ifade edilmesinin güçlü ü yan nda, tatmin biçimlerinin farkl l gibi nedenlerle hizmet ürünlerinde standartlar genellikle tan ml de ildir. Bununla birlikte günümüzde otel, lokanta vb. baz hizmetlerde standartlar tan mlanmaya bafllanm flt r. Çal flt n z ya da s k olarak gitti iniz bürolar, daha çok imalat sistemine mi yoksa hizmet sistemine mi ait bürolard r? Büro Sistemlerinin Yap s ve Ö eleri 1. Ünite - Büro Ortamlar ve Teknoloji Büro sistemlerinin tan m na geçmeden önce hangi tür çal flma yerlerinin büro olarak nitelendirildi ini inceleyelim. Türkçede büro, ofis, servis, daire sözcükleri ayn kavram ifade etmek üzere biri di erinin yerine kullan lan terimlerdir. Günlük hayatta karfl laflt m z bürolar nitelik ve amaçlar na göre afla daki gibi SIRA grupland rabiliriz. S ZDE 5 Kendi bafl na bir mesle in icra edildi i bürolar: Mimarl k bürosu, avukatl k AMAÇLARIMIZ bürosu AMAÇLARIMIZ Bir fabrikan n ya da benzeri endüstriyel tesisin faaliyetlerinin organize edildi i bürolar: Mamul veya hizmetlerin sat fl ve da t m yla ilgilenen bürolar: Bir flirketin veya flirketler toplulu unun faaliyetlerinin koordine edildi i bürolar: Kamu hizmetlerinin yürütüldü ü bürolar: Devletle olan resmi ifllemlerin yürütüldü ü bürolar: Kamu yarar na kurum ve kurulufllar n bürolar : Planlama bürosu, çizim bürosu K T A P Sat fl bürosu, pazarlama bürosu TELEV ZYON Yönetici bürosu, Genel Müdürlük bürosu Belediyelerin su, elektrik vb. bürolar NTERNET Askerlik, vergi nüfus iflleri bürolar K z lay, Çocuk Esirgeme Kurumu bürolar K T A P TELEV ZYON NTERNET

20 6 Büro Teknolojileri Büro: Çevreden ve örgütün kendi içerisinden gelen bilgileri alarak iflleyen ve yine bilgi ç kt s üreten hizmet sistemidir. Yukar daki örneklerde de görüldü ü gibi bürolar, hem imalat hem de hizmet sektöründeki iflletmelerde yer al rlar ve genellikle daha büyük bir sistemin alt sistemidirler. Örne in, planlama bürosu bir üretim tesisinin, kambiyo servisi (bürosu) bir bankan n, dan flma bürosu da bir sat fl ma azas n n alt sistemi olabilir. Bürolarda gerçeklefltirilen ifllere bakt m zda bürolarda genelde bilgi ve hizmet üretmeye yönelik faaliyetlerin gerçeklefltirildi ini görmekteyiz. Bürolar, çevreden ve örgütün kendi içerisinden gelen bilgileri alarak iflleyen ve yine bilgi ç kt s üreten hizmet sistemleridir. Büro sisteminin girdileri, bilgi (enformasyon) olup sözlü veya yaz l istekler direktifler, mesajlar, formlar ya da di er dokümanlar, bilgisayar veya benzeri bilgi ifllem makinelerinin ç kt lar fleklinde olabilir. Hizmet talepleri de, hizmet talep edenlerin do rudan ya da dolayl baflvurusu fleklinde ortaya ç kar. Büro sistemlerinin di er girdileri ise, bilgilerin ifllenmesi veya talebin karfl lanmas amac yla bulundurulan kaynaklard r. Bürolar n en önemli kayna insan gücüdür. nsan gücü olmadan büro faaliyetlerinin yerine getirilmesi mümkün de ildir. nsan gücü yan nda donan m, malzeme, para ve di er fiziksel kaynaklar büro kaynaklar n oluflturur. Donan m, büro faaliyetlerinin yerine getirilmesi için kullan lan makine ve teçhizatt r. Baflta daktilo ve bilgisayar olmak üzere çeflitli büro makineleri, telekomünikasyon cihazlar, fotokopi, teksir makinesi vb. araçlar bürolarda yer al r. Ka t kalemden bafllayarak z mba makineleri, ka t tutucular, toplu i ne vb. birçok malzeme bürolarda kullan l r. Bürolar n di er fiziksel kaynaklar n, bina ve içerisindeki fiziksel bölümler, odalar, depo yerleri, dosya dolaplar gibi unsurlar oluflturur. Parasal kaynaklar ise, belirtilen kaynak gruplar n n temini için kullan l r. fllemleri gerçeklefltirme biçimlerine göre bürolar, bir yönergeye ba l (prosedürel) ve bir yönergeye ba l olmaks z n ifllem yapanlar olmak üzere iki grupta ele al nabilir: Yönergeye ba l olarak çal flan bürolar n ana ifllevi, tan ml bir yönerge do rultusunda belirli bir sonuca yönelik ifllemlerin gerçeklefltirilmesidir. Muhasebe bürosu, sigorta, nüfus müdürlükleri bu tür bürolara örnektir. Bir yönergeye ba l olmaks z n çal flan bürolar n ise, önceden belirlenmifl ifllem ad mlar n n gerçeklefltirilmesi söz konusu olmay p daha genel amaç ve ifllevleri vard r. Avukatl k bürolar, mimari tasar m bürolar bu ikinci tip büro örnekleridir. Büro Faaliyetleri Büro sisteminin süreç aflamas nda, çeflitli faaliyetler, ifllemler ve/veya hesaplamalar yoluyla gelen bilgiler veya hizmet talepleri istenen ç kt ya dönüfltürülür. Bürolarda gerçeklefltirilen ve fiekil 1.2 de flematize edilen temel faaliyet gruplar, afla - da ele al nmaktad r:

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

ULAfiTIRMA S STEMLER

ULAfiTIRMA S STEMLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2505 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1476 ULAfiTIRMA S STEMLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ergün KAYA (Ünite 1) Ö r.gör. Erkin KARADAYI (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Meserret NALÇAKAN

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7 V Ç NDEK LER BÖLÜM I TEMEL LET fi M B LG LER 1. LET fi M N KAVRAMSAL ÇERÇEVES, AMAÇ, TÜR VE ÖZELL KLER...2 1.1. letiflim Kavram...2 1.2. letiflimde Amaç...6 1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3.

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI Bilişim Teknolojileri İŞLEMİN ADI Bilgisayarın ilk açılış ayarlarını İŞLEM NUMARASI 2.1 İşletim sisteminin kurulumunu Montajı tamamlanmış bilgisayar, klavye, fare, monitör Sistemin ilk açılış

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Yay n No : 1891 letiflim Dizisi : 44. 1. Bask Ocak 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-788 - 6

Yay n No : 1891 letiflim Dizisi : 44. 1. Bask Ocak 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-788 - 6 I dil Say mer Sanal Ortamda Halkla liflkiler II dil Say mer, TED Ankara Kolejinin ard ndan lisans e itimini stanbul Üniversitesi, Bat Dilleri ve Edebiyatlar bölümünde tamamlam fl, yüksek lisans ve doktora

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP

SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK. DANIġMAN: Faik GÖKALP SANAL DĠLĠN DĠLĠMĠZDE YOL AÇTIĞI YOZLAġMA HAZIRLAYAN: CoĢkun ZIRAPLI Ġsmail ÇEVĠK DANIġMAN: Faik GÖKALP SOSYOLOJĠ ALANI ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠ ARASI ARAġTIRMA PROJE YARIġMASI BURSA TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE

Detaylı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı 5651 Sayılı Kanun 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı Kanun maddesi internet erişiminin kontrol altına alınmasını amaçlamaktadır. Bu sayede internet üzerinden işlenen bilişim suçlarının önemli ölçüde önüne

Detaylı

İlkadım Birey Tanıma Envanteri

İlkadım Birey Tanıma Envanteri İlkadım Birey Tanıma Envanteri İLKADIM Birey Tanıma Envanteri; Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmıştır. İlkokul 3. ve 4. sınıf ve Ortaokul 5.6.7.8.sınıf, ile Lise Haz.9.10.11. ve 12.sınıf aralığındaki

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

Ö RETMENL K UYGULAMASI-I

Ö RETMENL K UYGULAMASI-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2213 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1215 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI Ö RETMENL K UYGULAMASI-I Yazarlar Doç.Dr. Mehmet GÜLTEK N (Ünite 1)

Detaylı

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ A- GÖREVLER

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ A- GÖREVLER TANIM Şirketleri müşterilere ve müşterileri şirketlere tanıtan, müşterilerle olumlu ilişkiler geliştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak için gerekli çalışmaları yürüten kişidir. A- GÖREVLER - Halkla

Detaylı

BİLGİSAYAR DONANIMI. *** Gerçekleştirdikleri görev bakımından donanım birimleri ikiye ayrılır.

BİLGİSAYAR DONANIMI. *** Gerçekleştirdikleri görev bakımından donanım birimleri ikiye ayrılır. BİLGİSAYAR DONANIMI Donanım : Bilgisayarı meydana getiren fiziksel parçalara donanım denir. Bilgisayar donanımı ikiye ayılır. 1. Dış Donanım: Bilgisayar kasasının dışında bulunan, kablolar ya da bağlantı

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri

Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Prof. Dr. Yunus Kishalı Beykent Üniversitesi İstanbul Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğleri Tekdüzen Hesap Çerçevesi Tekdüzen Hesap Planı

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRGÜN EĞĠTĠM ÖĞRENCĠLERĠNE YÖNELĠK UZAKTAN EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar

T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRGÜN EĞĠTĠM ÖĞRENCĠLERĠNE YÖNELĠK UZAKTAN EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar Senato Tarihi: 29/07/2015 Senato No : 12 Amaç T.C. KĠLĠS 7 ARALIK ÜNĠVERSĠTESĠ ÖRGÜN EĞĠTĠM ÖĞRENCĠLERĠNE YÖNELĠK UZAKTAN EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin

Detaylı

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Ünite Planı Öğretmenin Adı, Soyadı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mahalle Okulun Bulunduğu İl Emine ÇELİKCİ Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Koyunbaba mahallesi ÇORUM Ünit Bilgisi Ünite Başlığı

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

5. ÜN TE: SUNU YAPIYORUM. Süre: 9 ders saati Ünite De erlendirme: 2 ders saati

5. ÜN TE: SUNU YAPIYORUM. Süre: 9 ders saati Ünite De erlendirme: 2 ders saati 5. ÜN TE: SUNU YAPIYORUM Süre: 9 ders saati Ünite De erlendirme: 2 ders saati Kazanımlar 5.1. Metinleri, grafikleri, filmleri ve sesleri kullanman n alg y ve iletiflimi nas l de ifltirdi ini fark eder.

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

MODÜL : 1 BİLGİSAYAR KULLANMA

MODÜL : 1 BİLGİSAYAR KULLANMA Kullanımı ( İşletmenlik ) Kursu Yıllık Planı Kurs Gün Hafta Ders Saati 1 1 4 2 1 4 3 1 4 4 1 4 5 1 4 6 2 4 7 2 4 8 2 4 KONULAR 1. Temel Bilgiler a. Donanım yazılım bilişim teknolojisi b. Bilgi ve iletişim

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

ŞARKÜTERİ, BAKKAL VE GIDA PAZARLARI SATIŞ ELEMANI

ŞARKÜTERİ, BAKKAL VE GIDA PAZARLARI SATIŞ ELEMANI TANIM Şarküteri, bakkal ve gıda pazarlarında müşteriye ürünü tanıtan ve satmaya çalışan kişidir. A-GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Satışa sunulacak malları teslim alır, mal giriş kayıtlarını

Detaylı

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl Altan ÇET NKAL MESS fl Sa l ve Güvenli i Uzman Geliflen yeni yönetim anlay fllar, hiyerarflik yap - lanmadan

Detaylı

1.Proje nedir? Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r.

1.Proje nedir? Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r. Proje Döngüsü 1 1.Proje nedir? 1 Tan m Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r. Projenin s n rl bir süre içerisinde ve s n rl para

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

T ürkiye Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirler

T ürkiye Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirler mali ÇÖZÜM 17 TURMOB 19.OLA AN GENEL KURULUNA G DERKEN TÜRK MUHASEBE MESLE N N DÜNYADAK VE ÜLKEM ZDEK YER I. G R fi Yahya ARIKAN* T ürkiye Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler ve Yeminli Mali Müflavirler

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı