TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1968 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1048 BÜRO TEKNOLOJ LER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1968 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1048 BÜRO TEKNOLOJ LER"

Transkript

1 TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1968 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1048 BÜRO TEKNOLOJ LER Yazarlar Doç.Dr. Cemil ULUKAN (Ünite 1, 2, 3, 4, 10, 11) Doç.Dr. Bar fl BARAZ (Ünite 5, 6, 7, 8, 9, 12) Editör Prof.Dr. Ali Ekrem ÖZKUL ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2009 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Prof.Dr. Levend K l ç Genel Koordinatör Yard mc s Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Ö retim Tasar mc s Arfl.Gör. rem Erdem Ayd n Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Dil ve Yaz m Dan flmanlar Yard.Doç.Dr. Hülya Pilanc Okt. Sebahat Yaflar Okt. Kevser Candemir Ölçme De erlendirme Sorumlusu Ö r.gör. fiennur Arslan Karikatür Prof. Atila Özer Foto raf Gürkan Ergün Erhan Ar k Kitap Koordinasyon Birimi Yard.Doç.Dr. Feyyaz Bodur Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Büro Teknolojileri ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde adet bas lm flt r. ESK fieh R, Ekim 2009

3 çindekiler iii çindekiler Sunufl... Kullan m K lavuzu... xi xii Büro Ortamlar ve Teknoloji... 1 G R fi... 3 B R H ZMET ÜRET M S STEM OLARAK BÜROLAR... 3 malat ve Hizmet Sistemleri... 3 Hizmet Sistemlerinin Özellikleri... 4 Büro Sistemlerinin Yap s ve Ö eleri... 5 Büro Faaliyetleri... 6 Bilgi Elde Etme... 7 Bilgi flleme... 7 Bilgi Üretimi /Analizi... 8 Bilgi Arama... 8 Bilgiyi flleme... 9 Bilgi letiflimi... 9 Bilgi Yönetimi... 9 BÜRO TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON... 9 Büro Teknolojisi... 9 Büro Otomasyonu Büro Otomasyon Sistemleri ÇEVRESEL DE fi KL KLER N BÜROLAR ÜZER NDEK ETK LER Uzaktan Çal flma Ev Bürolar Mobil Bürolar Sanal Bürolar Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Bilgi Sunufl Arac Olarak Bilgisayar G R fi TELEFON Telefonun flleyifli Sabit Hatl Telefonlar n Seçimi Ölçek Artt r labilir Kapasite Maliyet Bak m ve Servis Ürün Özellikleri ÜN TE 2. ÜN TE

4 iv çindekiler Çok Hatl Telefonlar ve Telefon Santralleri PBX (Private Branch Exchange) Telefonlarda Ses Postas (Voice Mail) Sistemi nternet Telefon (VoIP-Voice over IP) KABLOSUZ TELEFON CEP TELEFONU Cep Telefonlar n n Seçimi TELESEKRETER TELS Z FAKS MAK NES Faks Makinesinin Çal flmas Faks Belgelerinin Bas m Faks Makinesinin Seçimi PC Faks Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE Sunum, Telekonferans, Görüntü Aktar m ve Çok fllevli Büro Araçlar G R fi SUNUM ARAÇLARI Tepegöz Tepegöz Seçimi Projektör Projektör Seçimi Elektronik Yaz Tahtas Etkileflimli Yaz Tahtas TELEKONFERANS ARAÇLARI Sesli Konferans Görüntülü Konferans (Videokonferans) Masaüstü Görüntülü Konferans GÖRÜNTÜ AKTARIM ARAÇLARI Taray c (Scanner) Dijital Foto raf Makinesi ÇOK filevl BÜRO ARAÇLARI Çok fllevli Araçlar n Özellikleri Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar... 70

5 çindekiler v S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Yaz m, Ço altma ve Di er Büro Aralar G R fi YAZIM ARAÇLARI Yaz Makinesi (Daktilo) Yaz c (Printer) Nokta Vurufllu Yaz c lar (Dot Matrix) Mürekkep Püskürtmeli Yaz c lar (Inkjet) Mürekkep Püskürtmeli Yaz c Seçimi Lazer Yaz c lar ÇO ALTMA ARAÇLARI Fotokopi Makinesi Fotokopi Makinesinin Seçimi D ER BÜRO ARAÇLARI Klima Kliman n Çal flma Prensipleri Evrak mha Makinesi Kâ t Kesme Makinesi (Giyotin) Laminasyon Makinesi Laminasyon fllemi Ciltleme Makineleri Para Sayma Makinesi Hesap Makinesi Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Bilgisayarlar n Büroda Kullan m : Donan m G R fi BÜROLAR VE B LG SAYAR Kiflisel Bilgisayar (PC-Masaüstü) Tafl nabilir Bilgisayar (Dizüstü) Avuçiçi Bilgisayar Di er Bilgisayar Türleri fi SÜREKL L PLANLAMASI B LG SAYAR S STEM N N B LEfiENLER : DONANIM Temel Donan mlar: fllemci Anakart Haf za (Bellek) Ekran Kart ÜN TE 5. ÜN TE

6 vi çindekiler Sabit Disk Ekran Bilgisayar Kasas Klavye Fare Disket Sürücü Çoklu Ortam Ayg tlar Ses Kart CD ve CD Sürücü DVD ve DVD Sürücü Web Kameras Radyo ve TV Kart Çevre Birimleri Yaz c Taray c Kesintisiz Güç Kaynaklar A Ba daflt r c lar A Kartlar Modem Yedekleme Araçlar Harici Bellek Flash Bellek Tafl nabilir Araçlar ve Bilgi Güvenli i TEKNOLOJ YÖNET M Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE Bilgisayarlar n Büroda Kullan m : Yaz l m G R fi B LG SAYAR YAZILIMLARI Programlama Dilleri Sistem Yaz l mlar Uygulama Yaz l mlar letiflim Yaz l mlar Karar Destek Sistemi Yaz l mlar Bilgisayar Destekli Ö renme Yaz l mlar Elektronik Baflvuru Kaynaklar Bilgisayar Oyunlar Veritaban Yaz l mlar Kontrol Yaz l mlar Kullan m Haklar na Göre Yaz l mlar E-DEVLET VE E-T CARET

7 çindekiler vii E-Devlet E-Ticaret E-Ticarette Baflar Elektronik mza Çevrimiçi Para Aktar m Kredi Kart Di er Yöntemler PayPal Sistemi E-posta Ödemeleri B LG SAYARLARIN BÜROLARA ETK LER B LG SAYAR YETK NL N N BELGELENMES Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar letiflim Arac Olarak Bilgisayar G R fi B LG SAYARLARLA LET fi M E-POSTA E-postadaki K saltmalar ve fllevleri E-Postaya Dosya Ekleme Dosya S k flt rma nternette Görgü Kurallar ve nternet Eti i E-Posta Kullan m na liflkin Kurallar E-Posta Kand rmacalar Çevrimiçi Doland r c l k Mektuplar (Scam) Kand rmaca Mektuplar (Hoax) Kimlik H rs zl (Phishing) Zincir Mektuplar (Chain Letters) stenmeyen E-posta (Spam) D ER UYGULAMALAR Sesli Mesaj An nda Mesaj Görüntülü ve Sesli An nda Mesaj Bilgisayar A lar Birlikte Çal flma ve fl Planlamas Sohbet Dosya Transferi Haber Gruplar Haberleflme Listeleri Özet Kendimizi S nayal m ÜN TE

8 viii çindekiler Yaflam n çinden Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE 9. ÜN TE Veri flleme Arac Olarak Bilgisayar G R fi KEL ME filemc HESAP TABLOSU VER TABANI YÖNET M MASAÜSTÜ YAYINCILIK MUHASEBE, STOK YÖNET M YAZILIMLARI ÇEVR M Ç B LG KAYNAKLARI Arama Araçlar ve Kullan lmas E-kap (Portal) Çevrimiçi Ansiklopedi-Vikipedi Bilgi Siteleri Çevrimiçi Çeviri A Günlü ü-web Blog Özet Ak fllar (RSS) Özet Kendimizi S nayalm Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Bilgi Sunufl Arac Olarak Bilgisayar G R fi ÇER K OLARAK SUNU HAZIRLAMA TEKN K OLARAK SUNU HAZIRLAMA SUNUYU PEK fit REN ARAÇLAR Sunuyu Yazd rma Sunu Zamanlamas n Ayarlamak Konuflmalar Kaydetme Köprü Ekleme Animasyon Ekleme Kurulufl fiemas Ekleme flaretçi Ekleme Sunu (E itim) Ortam n n Haz rlanmas Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar

9 çindekiler ix S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Büro Araçlar n n Seçimi G R fi BÜRO ORTAMLARINDA ETK NL K VE VER ML L K Etkinlik Verimlilik Büro Faaliyetlerinde Etkinlik ve Verimlili i Ölçmek BÜRO ARAÇLARININ SEÇ M NDE GÖZ ÖNÜNE ALINMASI GEREKEN UNSURLAR Araçlara liflkin Faktörler Sat c lara liflkin Faktörler Servis ve Bak ma liflkin Faktörler KARfiILAfiTIRMALI ÜRÜN ANAL Z BÜRO ARAÇLARININ SEÇ M NDE ANAL T K TEKN KLER Fayda/Maliyet (F/M) Analizi Baflabafl Analizi BÜRO ARAÇLARININ KAYIT ALTINA ALINMASI, KULLANIMI VE BAKIMI Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Büro Ergonomisi G R fi ERGONOM KAVRAMI BÜRO ORTAMI VE ERGONOM Çal flma Yeri Düzenlemesi Ayd nlatma Gürültü klim B LG SAYARLA ÇALIfiMA VE ERGONOM Çal flma Sandalyesi Çal flma Masas Bilgisayar Ekran Klavye ve Fare (Mouse) Kâ t Tutucular GÖZ SA LI INI KORUMAK Ç N ÖNER LER BEL VE SIRT A RISINI ÖNLEME YOLLARI BOYUN A RISINI ÖNLEME YOLLARI Germe Hareketleri ÜN TE 11. ÜN TE

10 x çindekiler Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar ÜN TE Büro ve Bilgi Güvenli i G R fi B LG GÜVENL B LG GÜVENL NLARI flletme çi Nedenler flletme D fl Nedenler B LG GÜVENL NLARINI ÖNLEME YÖNTEMLER Güvenlik Denetimi Bilgi Güvenli i Araçlar SALDIRGANLAR YAZILIM L SANSLARI VE TEL F HAKLARI Bireylerin Haklar Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar Sözlük Dizin

11 Sunufl xi Sunufl De erli Arkadafllar, Organizasyonlar n performans n belirleyen unsurlar n bafl nda faaliyetlerinin etkinlik ve verimlilik düzeyi gelir. Faaliyetlerin etkin ve verimli olmas için de iflletmelerin ilgili kifli ve kurulufllarla iletiflim ve etkileflim içerisinde olmalar ve iç ve d fl kaynaklardan gelen veri ve bilgileri iflleyerek karar vericilere sunmalar gerekmektedir. Bu nedenle organizasyonlar n performans n n oluflmas nda iç ve d fl çevreyle iletiflim içerisinde olan ve buralardan gelen verilerin topland, ifllenerek sakland ve gerekti i zaman gereken yerlere ulaflt r ld birimler olan bürolar n önemli rolleri bulunmaktad r. Öte yandan bürolarda iletiflim, bilgi depolama, iflleme ve aktarma amaçl kullan lan teknolojiler h zla geliflmekte, bu da iflletmeler için mali boyutuyla birlikte dikkate al nmas gereken teknoloji seçimi, e itim, uyum, ifl sa l ve güvenli i gibi sorunlar da beraberinde getirmektedir. Bu düflüncelerden hareketle Büro Teknolojileri kitab n n yaz lmas ndaki temel amaç da bürolarda kullan lan teknolojilerin tan t lmas, seçimi, elde edilmesi, etkin flekilde kullan m ve yönetimi konular nda ö rencilere ve çal flanlara yol gösterici olmakt r. Büro Teknolojileri kitab n n büyük ölçüde yenilenmifl ve güncellenmifl yeni bask s n elinizde tutmaktas n z. Bilgi ve iletiflim teknolojilerinde yaflanan h zl geliflmeler, kitab n ilk bask s n n yap ld 2003 y l ndan beri, bürolarda kullan lan teknolojileri etkilemeye ve de ifltirmeye devam etmifltir. Pek çok büro arac n etkileyen ortak yönelimler aras nda fiyatlar n düflmesi, ifllem ve çal flma h zlar n n artmas, mobil özelliklerin yayg nlaflmalar, birden fazla arac n entegrasyonu, yeni ifllevler kazanmalar say labilir. H zl teknolojik geliflmeler ve yaflanan de iflim, kitab n z n da güncellenmesini gerekli k lm flt r. Kitab n bu bask s nda teknolojik geliflmelerin sonucunda büro araçlar n n özelliklerinde, kullan m biçimlerinde ortaya ç kan de iflimler güncellenmifl, önemli oldu u düflünülen araçlar ve teknolojiler konusunda daha detayl bilgiler sunulmufltur. Ayr ca, konular daha iyi anlaman za ve kendinizi daha iyi de erlendirmenize yard mc olan Örnek Olay, Yaflam n çinden, Okuma Parças, Kendimizi S nayal m gibi bölümler tümüyle yenilenmifltir. Teknoloji ile bütünleflmifl, daha verimli ve güvenli bir çal flma ortam dile iyle. Editör Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL

12 xii Kullan m K lavuzu K endi kendine ö renme ilkelerine göre haz rlanm fl olan bu kitab n ifllevlerini ö renmek için haz rlanan Kullan m K lavuzu, konular anlaman zda ve s navlara haz rlanman zda sizlere fayda sa layacakt r. Girifl: Ünitede ifllenen konulara iliflkin bilgi veren, konuya bafllamadan önce sizi düflünmeye iten, gerekti inde konular daha iyi kavrayabilmeniz için yapman z gerekenleri belirten k sa aç klamalard r. Amaçlar m z: Üniteyi tamamlad n zda kazanaca n z bilgi ve becerilerdir. Örnek Olay: Ünitede ifllenen konular n günlük yaflama yans malar n içeren, kuramsal aç klamalarla çevrenizde yaflanan olaylar aras nda ba kurman za yard mc olmay hedefleyen örnek olaylar, anektodlar, al nt lar ya da gazete haberleridir. Amaç Sorusu: Amaçlar m z bölümünde s - A MAÇ 1 ralanan sorular n yan tlanmas için gerekli bilgi ve becerilerin ifllendi i bölümleri gösterir. Yana Ç kma: Metin içinde yer alan önemli kavram ve ifadelere iliflkin tan m ya da aç klamalard r. Önemsemeniz gereken noktalar gösterir. Metin içinde yap lan aç klamalar n bir tür çok k sa özeti gibi düflünülebilir. Anahtar Kavramlar: Ünitede aç mlanan temel kavramlard r. Ünitedeki önemli noktalara iliflkin ipuçlar verir. Dikkat: Hat rlatmak, baz noktalara dikkatinizi çekmek, farkl bir üniteye, kayna a ya da ünite içindeki bir konu bafll na yönlendirmek için SIRA gerekli S ZDE uyar - lar içerir. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ çindekiler: Ünite içinde hangi konular n ifllenece ini gösterir. Ana konular n bafll klar n içerir. K T A P TELEV ZYON K T A P TELEV ZYON NTERNET NTERNET

13 MAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ Kullan m K lavuzu xiii K T A P K T A P TELEV ZYON TELEV ZYON Kitap: Konu ile ilgili di er kitaplara yönlendirir. K T A P K T A P TELEV ZYON TELEV ZYON NTERNET NTERNET NTERNET nternet: fllenen NTERNET konularla ilgili internet adreslerini içerir. S ra Sizde: fllenen konular kavray p kavramad n z kendi kendinize ölçmenize yard mc olmaya amaçlayan, düflünmeye ve uygulamaya yönlendiren sorulard r. MAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ K T A P K T A P Okuma Parças : Bu bölümde, baz do rudan iliflkili bilimsel bir çal flmadan al nan okuma parçalar na yer verilmektedir. Özet: Ünitede ayr nt l ifllenen konular n önemli noktalar tekrar vurgulan r. Kendimizi S nayal m: Ünitede ifllenen konular ö renip ö renmedi inizi kendi kendinize ölçmenizi sa layacak, bir tür s nava haz rl k testidir. S navlarda ç kabilecek türde sorular içerir. Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar : Kendimizi S nayal m bölümündeki sorular n cevaplar n ve ilgili olduklar konular içerir. Yanl fl cevaplad n z sorularla ilgili konular tekrar etmeniz s navdaki baflar n z art rabilir. TELEV ZYON TELEV ZYON NTERNET NTERNET Yaflam n çinden: Ünitede aktar lan kuramsal aç klamalar ile günlük yaflam m zda karfl laflt m z olaylar aras nda iliflki kurman z sa lamak için verilmifl haber ve al nt lard r. S ra Sizde Yan t Anahtar : S ra Sizde lerde yer alan sorular n cevaplar n içerir. Her hangi bir S ra Sizde sorusuna verdi iniz cevap ile bu bölümdeki cevab karfl laflt rarak, ilgili konuyu ne ölçüde ö rendi inizi belirleyebilirsiniz. Yararlan lan ve Baflvurulabilecek Kaynaklar: fllenen konulara iliflkin daha genifl bilgi edinmek isteseniz bu bölümde yer alan kaynaklar inceleyebilirsiniz.

14

15 Büro Ortamlar ve Teknoloji 1 1 Küreselleflme, teknoloji, ekonomi, sosyal yaflamdaki de iflmelere paralel olarak organizasyonlardaki ifl yapma biçimleri de iflmektedir. Birer hizmet birimi olan bürolar da bu de iflimden önemli ölçüde etkilenmektedir. Bilgi ve iletiflim teknolojilerinin de yard m yla bürolarda kullan lan teknolojiler çeflitlenmifl, otomasyon seviyesi önemli ölçüde artm flt r. Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad m zda afla daki bilgi ve becerilere sahip olacaks n z: Bürolar n ifllevlerini tan mlayabilmek, Büro teknolojisi kavram n aç klayabilmek, Büro otomasyonu kavramlar n aç klayabilmek, Büro ortamlar üzerinde etkili olan çevresel etkenleri s ralayabilmek.

16 2 Büro Teknolojileri Örnek Olay Gelece in Ofislerinde Yo un bir ifl gününün tam ortas nda, yüksek tempoda çal flt n z s rada, elektriklerin kesildi ini, güç kaynaklar n n ve jeneratörlerin çal flmad n, telefonlar n ifllemedi ini, bir anda, tüm ifl düzeninizin çöktü ünü düflünün. Günümüzde, özellikle ifl hayat nda, bilgisayarlara, internete ne kadar muhtaç oldu umuzu ve elektriksiz, elektroniksiz bir durumda hareket saham z n ne kadar k s tl oldu unun fark nday z. Çok de il, bundan yaklafl k 20 y l önce internetin olmad n, mobil iletiflim cihazlar n n ancak hayal gücünü kullanan kurgu filmlerde görüldü ünü hat rlay n. sterseniz flimdi, teknolojinin bafl döndürücü h z n dikkate alarak gelecekteki ifl hayat n hayal edelim. Sözgelimi bundan 50 y l sonra, flu an çal flt m z gibi ofisler olacak m? H zl bir kahvalt dan sonra, apar topar otomobillere, servislere, toplu tafl ma araçlar na atlayarak keflmekefl sabah trafi inin içine dalacak m acaba insanlar bizim bugün yapt m z gibi? nternet teknolojisindeki geliflmeler, art k insanlar n ifllerini ofis d fl ndan rahatl kla yönetebilmesini sa layabilecek aflamaya geldi. Yüksek h zl ba lant lar, an nda mesajlaflma, video konferans sistemleri zaman ve mekândan etkilenmeden, dünyan n baflka bir ucundaki ifl arkadafl n zla yüz yüze konuflup toplant yapman z rahatl kla sa l yor. Tele konferans sistemlerindeki bir sonraki aflaman n hologram yani 3 boyutlu görsellik olaca biliniyor. Gelecekteki ofis, büyük ihtimalle evimizde ay rd m z bir oda olacak. Son derece geliflmifl bilgisayarlar n yüksek ifllem gücü ve eflde er nitelikteki yaz l mlar sayesinde, evinizde ay rd n z bu oda, sanal bir gerçeklik ortam sunarak, sizi ve dünyan n farkl ülkelerindeki ifl arkadafllar n z bir araya getirecek. Onlar neredeyse kanl canl görebilecek, flakalaflabilecek, sohbet edip beyin f rt nas yaparak yeni projeler üretebileceksiniz. Bilgisayar klavyesi ve fareyle bo uflmak yerine, en büyük yard mc n z olacak roboasistan n z, internete ba lanarak sordu unuz her soruya cevap verebilecek, tüm randevular n z organize edecek, yaz lar n z dikte edip istedi iniz hesaplamalar saliseler içinde yapabilecek yetkinli e ulaflacak. Robotunuz ayn zamanda kiflisel çevirmeniniz olarak da emrinizde olacak; an nda çeviri yaparak ifl arkadafl n zla veya müflterinizle, karfl n zdakinin dilini bilmeseniz bile, anadilinizdeki kadar rahat bir flekilde iletiflim kurman za imkân verecek. Tüm muhasebe ifllemleri, evrensel banka a lar aras nda gerçeklefltirilecek. Kaynak: (Mart 2009 da indirilmifltir). Anahtar Kavramlar Büro Sistemleri Büro Otomasyonu Uzaktan Çal flma Ev Büro Büro Teknolojisi Küreselleflme Sanal Büro çindekiler G R fi B R H ZMET ÜRET M S STEM OLARAK BÜROLAR BÜRO TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON ÇEVRESEL DE fi KL KLER N BÜROLAR ÜZER NDEK ETK LER

17 1. Ünite - Büro Ortamlar ve Teknoloji 3 G R fi Büro denince ço umuzun akl na bir grup insan n çeflitli hesaplamalar yapt klar, belgeler doldurduklar, rapor haz rlad klar, tahsilât ya da ödeme yapt klar, k saca hizmet ürettikleri ortamlar akla gelir. En genel anlam yla bürolar, bilgi iflleme yoluyla hizmet üretmeye yönelik faaliyetlerin yürütüldü ü ortamlard r. Tek bafl na belirli bir hizmet üretmeye yönelik bürolar oldu u gibi, daha büyük bir organizasyonun ö esi olarak, bu organizasyonun amac n n gerçeklefltirilmesinde di er bölümlere yard mc olan, onlara destek hizmeti sa layan ve ifllerini kolaylaflt ran bürolar da söz konusudur. Özel iflletmelere ait bürolar (sigorta, turizm acenteleri, vb.) devlet daireleri ve kamu hizmet kurumlar (vergi daireleri, posta iflletmesi), kâr amac gütmeyen kurulufllara ait bürolar (Tema Vakf, vb.), örnek olarak verilebilir. Bürolar; kurulma amaçlar, görülen ifller, çal flan say s gibi özellikler bak m ndan çeflitlilik gösterirler. Büyük ölçekli organizasyonlara ait bürolar yüksek ifl hacminden dolay büro otomasyonuna yönelmifllerdir. Bu bürolar n pek ço u, bilgilerin dosya yerine elektronik ortamlarda bulundu u bilgisayarl sistemlere sahiptir. Yüksek derecede otomasyonun sa land bürolarda, çok yer kaplayan dosya dolaplar na ve hareketleri k - s tlay c duvarlara gerek yoktur. Bu tür bürolara telefon ve nternet ba lant l bir bilgisayar ile kolayca ba lan labilir. Ba lant kurulan bilgisayar, evde, baflka bir büroda, bir uçakta ya da bir otel odas nda olabilir. B R H ZMET ÜRET M S STEM OLARAK BÜROLAR AMAÇ 1 Hizmet üretim sistemi olarak bürolar n ifllevlerini tan mlayabilmek Çevremizdeki örgütlere bakt m zda bunlar n temel olarak iki kategoride ele al nabilece ini görürüz. Bunlardan birincisi fabrikalar ve imalathaneler gibi fiziksel bir ürün üretmeye, yani imalat yapmaya yönelik örgütlerdir. Di er grup ise okul, hastane, lokanta, banka örneklerinde oldu u gibi hizmet (servis) üreten kurulufllard r. malat ve Hizmet Sistemleri Günümüzde üretim ve üretim yönetimi kavramlar, imalat yan nda hizmet veya servis olarak adland r lan e itim, sa l k, ticaret, g da, otelcilik, bankac l k gibi alanlar da kapsamaktad r. Üretim, mal ve/veya hizmet üretmek için yap lan faaliyetlerdir. Hemen her örgütün temel fonksiyonu, mal ve/veya hizmet fleklinde üretim yapmakt r. G da maddelerinden tafl t araçlar na kadar çeflitli mamuller ve e itimden sa l a kadar birçok hizmet türünden söz etmek mümkün olmakla birlikte, tüm üretim faaliyetlerinin yap s genel olarak ayn d r ve fiekil 1-1 de gösterilmifltir. nsan, makine, malzeme, enerji gibi girdileri istenilen ürün veya hizmete dönüfltürmeye yönelik elemanlardan ve faaliyetlerden oluflan bu yap, üretim sistemi olarak adland r l r. Üretim sistemi: nsan, makine, malzeme, enerji gibi girdileri istenilen ürün veya hizmete dönüfltürmeye yönelik eleman ve faaliyetlerden oluflan yap d r.

18 4 Büro Teknolojileri fiekil 1.1 Üretim Sisteminin Genel Yap s G RD SÜREÇ ÇIKTI Malzeme fl gücü Sermaye Arazi Dönüflüm Mallar Hizmetler B LG AKIfiI VE KONTROL Girdiler ya da üretim faktörleri: Sisteme d flar dan al nan unsurlard r. Dönüflüm süreci: Girdileri amaçlara uygun flekilde ç kt lara dönüfltürmeye yönelik ifllemlerdir. Ç kt : Üretim sürecinin nihai ürünüdür. Geri bildirim: Sistem ç kt lar n n sistemden beklenenlerle karfl laflt r lmas ve sisteme buna iliflkin bilginin gönderilmesidir. 1 Girdiler ya da üretim faktörleri, sisteme d flar dan al nan unsurlard r. Bunlardan bir k sm insan, makine, para, metot (teknoloji) gibi sistem kaynaklar, bir k sm da ifllenmek üzere al nan malzemelerdir. Dönüflüm süreci girdileri amaçlara uygun flekilde ç kt lara dönüfltürmeye yönelik ifllemlerdir. Örne in imalat sistemlerinde fiziksel, ulaflt rmada yersel (mekânsal), depolama faaliyetlerinde zamansal fayda sa lanmas na yönelik ifllemler olabilir. Sa l k sistemlerinde ise, hastalar n tedavisi örne inde oldu u gibi, fizyolojik bir dönüflüm vard r. Büro sistemlerinde ise daha sonra da görece iniz gibi, bir bilgi ifllem süreci söz konusudur. Üretim süreci sonunda, oluflturulacak ürünün niteli ine göre farkl ç kt lar oluflur. malat sistemlerinin ç kt s, istenilen nitelikleri tafl yan mamul olarak çok kolay belirlenebilirken, hizmet sistemleri için ç kt n n tan mlanmas o kadar kolay olamamaktad r. Bunun nedeni ç kt n n hizmetten sa lanan tatminle ilgili olmas ve genellikle standart bir ç kt d r. Sistemde ç kt lar her zaman istenilen nitelikte olmayabilir. Bu nedenle sistem ç kt lar n n gözden geçirilmesini ve gerekti inde düzeltilmesini sa lamaya yönelik bir denetim mekanizmas n n bulunmas gerekir. fiekilde kesikli çizgilerle gösterilen ve geri bildirim olarak adland r lan bilgi ak fl (rapor, not, talimat, vb) bu denetimi sa lar. Geri bildirim (feedback) yoluyla sistem ç kt s, beklenenlerle veya standartlarla karfl laflt r l r ve varsa sapmalar n düzeltilmesi için sisteme bilgi gönderilir. Bu bilgi yoluyla, sistemin girdilerine ve/veya süreçte istenilen ç kt lara yönelik düzenlemeler yap l r. Kullan c ya da müflterilerden gelen flikâyetlerin, ürünü ya da hizmetleri iyilefltirmeye yönelik olarak kullan lmas, geri bildirim ifllevinin tipik bir örne idir. Çal flt n z iflyerindeki girdi, süreçleme ve ç kt lar n neler oldu unu s ralay n z. Hizmet Sistemlerinin Özellikleri Hizmet sistemleri, verilen hizmet yoluyla bireylerin bir tatmine ulaflmas n sa lamay amaçlar. Gereksinmeler, de er yarg lar ve be enilerin bireyden bireye farkl l k göstermesi, hizmet sistemlerinin tasar m n da güçlefltirmektedir. Çevrenizdeki sistemleri inceleyerek girdi, süreç, ç kt ve geri bildirim mekanizmalar n belirlemeye çal fl n z. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ K T A P K T A P

19 Hizmet sistemlerini belirginlefltiren ve imalat sistemlerinden ay ran temel özellikleri flunlard r: hizmet verilen ile hizmet verenin genellikle bir arada olmas, girdilerin çok de iflkenlik göstermesi, emek yo un niteli i, genellikle standart bir ç kt tan mlanamamas, verimlilik ölçümünün zor olmas. Bilindi i gibi imalat sistemlerinde üretim yapan n, bunu tüketecek kifliyle genellikle bir iliflkisi olmaz. Bu da iflin yap lmas yla ilgili serbestlikler sa lar. Ancak, do as gere i hizmet sistemlerinde hizmet verilen bireylerle daha çok temas halinde olunur ve hizmetin verilmesi ve tüketilmesi genellikle ayn andad r. Hizmet sistemlerinde girdiler, tipik bir imalat sistemine göre çok farkl l k gösterir. Hizmet sistemlerinde genellikle birbirinden farkl nitelikte talepler söz konusudur. Hizmetin üretildi i anda tüketilmesi ve girdilerde büyük de iflkenlik göstermesi yönüyle hizmet, emek yo un bir süreç gerektirir. malat sistemlerinde ç kt lar, fiziksel ölçüler olarak ifade edilen spesifikasyonlar yoluyla tan mlanm flt r ve ç kt n n bu standartlara uygun olmas istenir. Hizmet sistemlerinde müflteri hizmetinin fiziksel ölçülerle ifade edilmesinin güçlü ü yan nda, tatmin biçimlerinin farkl l gibi nedenlerle hizmet ürünlerinde standartlar genellikle tan ml de ildir. Bununla birlikte günümüzde otel, lokanta vb. baz hizmetlerde standartlar tan mlanmaya bafllanm flt r. Çal flt n z ya da s k olarak gitti iniz bürolar, daha çok imalat sistemine mi yoksa hizmet sistemine mi ait bürolard r? Büro Sistemlerinin Yap s ve Ö eleri 1. Ünite - Büro Ortamlar ve Teknoloji Büro sistemlerinin tan m na geçmeden önce hangi tür çal flma yerlerinin büro olarak nitelendirildi ini inceleyelim. Türkçede büro, ofis, servis, daire sözcükleri ayn kavram ifade etmek üzere biri di erinin yerine kullan lan terimlerdir. Günlük hayatta karfl laflt m z bürolar nitelik ve amaçlar na göre afla daki gibi SIRA grupland rabiliriz. S ZDE 5 Kendi bafl na bir mesle in icra edildi i bürolar: Mimarl k bürosu, avukatl k AMAÇLARIMIZ bürosu AMAÇLARIMIZ Bir fabrikan n ya da benzeri endüstriyel tesisin faaliyetlerinin organize edildi i bürolar: Mamul veya hizmetlerin sat fl ve da t m yla ilgilenen bürolar: Bir flirketin veya flirketler toplulu unun faaliyetlerinin koordine edildi i bürolar: Kamu hizmetlerinin yürütüldü ü bürolar: Devletle olan resmi ifllemlerin yürütüldü ü bürolar: Kamu yarar na kurum ve kurulufllar n bürolar : Planlama bürosu, çizim bürosu K T A P Sat fl bürosu, pazarlama bürosu TELEV ZYON Yönetici bürosu, Genel Müdürlük bürosu Belediyelerin su, elektrik vb. bürolar NTERNET Askerlik, vergi nüfus iflleri bürolar K z lay, Çocuk Esirgeme Kurumu bürolar K T A P TELEV ZYON NTERNET

20 6 Büro Teknolojileri Büro: Çevreden ve örgütün kendi içerisinden gelen bilgileri alarak iflleyen ve yine bilgi ç kt s üreten hizmet sistemidir. Yukar daki örneklerde de görüldü ü gibi bürolar, hem imalat hem de hizmet sektöründeki iflletmelerde yer al rlar ve genellikle daha büyük bir sistemin alt sistemidirler. Örne in, planlama bürosu bir üretim tesisinin, kambiyo servisi (bürosu) bir bankan n, dan flma bürosu da bir sat fl ma azas n n alt sistemi olabilir. Bürolarda gerçeklefltirilen ifllere bakt m zda bürolarda genelde bilgi ve hizmet üretmeye yönelik faaliyetlerin gerçeklefltirildi ini görmekteyiz. Bürolar, çevreden ve örgütün kendi içerisinden gelen bilgileri alarak iflleyen ve yine bilgi ç kt s üreten hizmet sistemleridir. Büro sisteminin girdileri, bilgi (enformasyon) olup sözlü veya yaz l istekler direktifler, mesajlar, formlar ya da di er dokümanlar, bilgisayar veya benzeri bilgi ifllem makinelerinin ç kt lar fleklinde olabilir. Hizmet talepleri de, hizmet talep edenlerin do rudan ya da dolayl baflvurusu fleklinde ortaya ç kar. Büro sistemlerinin di er girdileri ise, bilgilerin ifllenmesi veya talebin karfl lanmas amac yla bulundurulan kaynaklard r. Bürolar n en önemli kayna insan gücüdür. nsan gücü olmadan büro faaliyetlerinin yerine getirilmesi mümkün de ildir. nsan gücü yan nda donan m, malzeme, para ve di er fiziksel kaynaklar büro kaynaklar n oluflturur. Donan m, büro faaliyetlerinin yerine getirilmesi için kullan lan makine ve teçhizatt r. Baflta daktilo ve bilgisayar olmak üzere çeflitli büro makineleri, telekomünikasyon cihazlar, fotokopi, teksir makinesi vb. araçlar bürolarda yer al r. Ka t kalemden bafllayarak z mba makineleri, ka t tutucular, toplu i ne vb. birçok malzeme bürolarda kullan l r. Bürolar n di er fiziksel kaynaklar n, bina ve içerisindeki fiziksel bölümler, odalar, depo yerleri, dosya dolaplar gibi unsurlar oluflturur. Parasal kaynaklar ise, belirtilen kaynak gruplar n n temini için kullan l r. fllemleri gerçeklefltirme biçimlerine göre bürolar, bir yönergeye ba l (prosedürel) ve bir yönergeye ba l olmaks z n ifllem yapanlar olmak üzere iki grupta ele al nabilir: Yönergeye ba l olarak çal flan bürolar n ana ifllevi, tan ml bir yönerge do rultusunda belirli bir sonuca yönelik ifllemlerin gerçeklefltirilmesidir. Muhasebe bürosu, sigorta, nüfus müdürlükleri bu tür bürolara örnektir. Bir yönergeye ba l olmaks z n çal flan bürolar n ise, önceden belirlenmifl ifllem ad mlar n n gerçeklefltirilmesi söz konusu olmay p daha genel amaç ve ifllevleri vard r. Avukatl k bürolar, mimari tasar m bürolar bu ikinci tip büro örnekleridir. Büro Faaliyetleri Büro sisteminin süreç aflamas nda, çeflitli faaliyetler, ifllemler ve/veya hesaplamalar yoluyla gelen bilgiler veya hizmet talepleri istenen ç kt ya dönüfltürülür. Bürolarda gerçeklefltirilen ve fiekil 1.2 de flematize edilen temel faaliyet gruplar, afla - da ele al nmaktad r:

filetme B LG S STEMLER

filetme B LG S STEMLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2690 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1656 filetme B LG S STEMLER Yazarlar Ö r.gör.dr. fienay LEZK (Ünite 1, 3) Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Özlem

Detaylı

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2203 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1211 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES NG L ZCE Ö RETMENL L SANS PROGRAMI NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

Detaylı

LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI

LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2155 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1183 LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Gürkan ÖZTÜRK (Ünite 1, 6) Dr. Ümit Ali ÖZKAZANÇ (Ünite 3, 4, 7) Ahmet O

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET Yazarlar Prof.Dr. Bülent GÜNSOY (Ünite 1) Doç.Dr. Vedat EKERG L (Ünite 2, 3) Prof.Dr. Ayfle Sevgi ÖZTÜRK

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ali ÖZDEM R (Ünite 1, 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Naz m ÇATALBAfi (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr. Ergün KAYA

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M Yazarlar Doç.Dr. Mehmet GÜLTEK N (Ünite 1) Ö r.gör.dr.

Detaylı

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2422 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1406 ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II Yazarlar Nurdan YAYLAZ (Ünite 1, 2) Gülseren VERANYURT (Ünite 3, 4) Baflak B LG N (Ünite 5, 6) Editör

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2521 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1492 H ZMET TASARIMI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2521 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1492 H ZMET TASARIMI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2521 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1492 H ZMET TASARIMI Yazarlar Prof.Dr. Kurtulufl KARAMUSTAFA (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Dilek ACAR GÜREL (Ünite 3-8) Editör Prof.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M Yazarlar Doç.Dr. C. Hakan KA NICIO LU (Ünite 1, 3, 8) Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN (Ünite 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Servet

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ali KARTAL (Ünite 2, 3, 6, 7) Doç.Dr. H. Erdin GÜNDÜZ (Ünite 4, 5) Doç.Dr. Adnan SEV M (Ünite

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2585 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1554 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I Yazarlar Dr. Bu ra KARABEY (Ünite 1) Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2679 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1645 BÜRO TEKNOLOJİLERİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2679 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1645 BÜRO TEKNOLOJİLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2679 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1645 BÜRO TEKNOLOJİLERİ Yazarlar Doç.Dr. İ. Cemil ULUKAN (Ünite 1, 4, 8) Doç.Dr. A. Barış BARAZ (Ünite 2, 3, 5, 6) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2987 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1940 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -II Yazarlar Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 1, 7) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

YEN LET fi M TEKNOLOJ LER

YEN LET fi M TEKNOLOJ LER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2395 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1392 YEN LET fi M TEKNOLOJ LER Yazarlar Ö r.gör.dr. Dilek ALTUNAY (Ünite 1) Ö r.gör. M.Recep OKUR (Ünite 2) Ö r.gör. Serap U UR

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ender SUVACI (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. fienay LEZK (Ünite 3) Oktay UYSAL (Ünite 4, 6) Prof.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807. PAZARLAMA LET fi M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807. PAZARLAMA LET fi M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807 PAZARLAMA LET fi M Yazarlar Prof.Dr. B. Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ferruh UZTU (Ünite 2) Arfl.Gör. Emrah GÜLMEZ (Ünite

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Bayram Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ahmet Ercan GEGEZ (Ünite 2) Prof.Dr. Yavuz ODABAfiI

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1993 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1060 MARKA VE YÖNET M. Yazar Güven BORÇA. Editör Prof.Dr.

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1993 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1060 MARKA VE YÖNET M. Yazar Güven BORÇA. Editör Prof.Dr. T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1993 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1060 MARKA VE YÖNET M Yazar Güven BORÇA Editör Prof.Dr. Ferruh UZTU ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar

Detaylı

VER TABANI UYGULAMALARI

VER TABANI UYGULAMALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2129 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1157 VER TABANI UYGULAMALARI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Hakan Güray fienel (Ünite 1, 5, 8, 9, 10) Ö r.gör. Reha O uz ALTU (Ünite 2, 3)

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -I

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2374 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1371 ÇA RI MERKEZ YÖNET M -I Yazarlar Erhan ULA (Ünite 1-4) Nergis COfiKUNER BATI (Ünite 5) Haluk fianli (Ünite 5, 6) Editör Yrd.Dç.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI Yazarlar Dr. Deniz KARAGÖZ (Ünite 1, 2, 6, 7) Yrd.Doç.Dr. Ça l Hale ÖZEL (Ünite 3, 4, 5, 8) Editör Prof.Dr.

Detaylı

ULUSAL YARGI A I PROJES -I

ULUSAL YARGI A I PROJES -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2323 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1320 ULUSAL YARGI A I PROJES -I Yazarlar Yarg tay Üyesi Ali KAYA (Ünite 1-10) Ö r.gör. Meral GÜNEfi (Ünite 1-10) Editör Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804. ÖRGÜTSEL DAVRANIfi

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804. ÖRGÜTSEL DAVRANIfi T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804 ÖRGÜTSEL DAVRANIfi Yazarlar Prof.Dr. Enver ÖZKALP (Ünite 1-3) Prof.Dr. Abdülkadir VARO LU (Ünite 4) Doç.Dr. Demet VARO LU (Ünite

Detaylı

KONGRE VE ETK NL K YÖNET M

KONGRE VE ETK NL K YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2901 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1858 KONGRE VE ETK NL K YÖNET M Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Deniz YÜNCÜ (Ünite 1, 3) Yrd.Doç.Dr. Emre Ozan AKSÖZ (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2738 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1699 MAL YET MUHASEBES

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2738 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1699 MAL YET MUHASEBES T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2738 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1699 MAL YET MUHASEBES Yazarlar Prof.Dr. Nalan AKDO AN (Ünite 1) Doç.Dr. H. Erdin GÜNDÜZ (Ünite 2, 4, 5) Doç.Dr. Adnan SEV M (Ünite

Detaylı

BEDEN E T M VE OYUN Ö RET M

BEDEN E T M VE OYUN Ö RET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1794 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 929 BEDEN E T M VE OYUN Ö RET M Yazarlar Ö r.gör. Mehmet Ali ÇEL KSOY (Ünite 1, 4) Ö r.gör. Emine Ülker AYKAÇ (Ünite 2, 5) Ö r.gör.

Detaylı

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2249 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1248 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES NG L ZCE Ö RETMENL L SANS PROGRAMI NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-II

Detaylı

SAYISAL FOTO RAF fileme TEKN KLER

SAYISAL FOTO RAF fileme TEKN KLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2503 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1474 SAYISAL FOTO RAF fileme TEKN KLER Yazarlar Ö r.gör. Melike TAfiÇIO LU (Ünite 1, 5, 7, 8) Ö r.gör. Cemalettin YILDIZ (Ünite

Detaylı