YATIRIM KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE REEL OPSİYONLAR YAKLAŞIMI VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNE BİR UYGULAMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YATIRIM KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE REEL OPSİYONLAR YAKLAŞIMI VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNE BİR UYGULAMASI"

Transkript

1 YATIRIM KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE REEL OPSİYONLAR YAKLAŞIMI VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNE BİR UYGULAMASI REEL OPTIONS AND APPROACH FOR EVALUATION OF INVESTMENT DECISIONS AND AN APPLICATION SAMPLE FOR APPAREL INDUSTRY Tek. Yük. Müh. Diren MECİT Prof. Dr. Turan ATILGAN Ege Ü. Teksil Mühendisliği Bölümü ÖZET Yaırım kararlarının değerlendirilmesi firmalar için hayai öneme sahipir. Yaırım kararlarının değerlendirilmesinde kullanılan geleneksel yönemler saik varsayımlar yapmaka ve buna göre analiz yapılmasını sağlamakadır. Ancak gerçek hayaa firmalar için projeler saik değil dinamik bir yapıya sahipir. Reel opsiyonlar yaklaşımı ile yaırım kararları değerlendirilirken bu dinamik yapıdan kaynaklanan esnekliklerin, risklerin ve belirsizliklerin göz önünde uulması ve daha gerçekçi sonuçların elde edilmesi sağlanmakadır. Bu çalışmada yaırım kararlarının değerlendirilmesinde reel opsiyonlar yaklaşımı incelenmiş, bir eksil firması yaırımı için geleneksel değerlendirme yönemi ve reel opsiyon yaklaşımının bir uygulaması göserilmişir. Anahar Kelimeler: Yaırım kararları, değerlendirme, reel opsiyonlar, ne bugünkü değer ABSTRACT Evaluaion of invesmen decisions are vially imporan for he firms. Tradiional mehods for invesmen decisons accep saic assumpions and analyse he invesmen decisions according o hese assumpions. However, in real life projecs have a dynamic srucure. Evaluaion of invesmen decisions wih real opions approach can provide o consider elasiciies, risks and uncerainies and herefore o obain more realisic resuls. In his sudy evaluaion of invesmen decisions wih real opions is invesigaed, evaluaion of invesmen decision of a exile firm wih radiional mehod and real opions approach is described and esed by a sample case. Key Words: Invesmen decisions, evaluaion, real opions, ne presen value 1.GİRİŞ İşleme açısından yaırım, işlemeye uzun süre gelir (para girişi) sağlayacak her ürlü harcamalardır. Bu anıma göre, eşebbüs faaliyelerinin yürüülmesi için zorunlu olan arazi, araç ve gereçler, donanım gibi sürekli kullanım elemanlarının edariki için yapılan harcamalar, yaırım kapsamına girmekedir. Ancak mikro açıdan yaırım, işlemenin amacını oluşuran faaliyeleri sürdürmek, belli bir anda işlemenin varlığını, rekabe gücünü korumak veya gelişirmek üzere, sürekli bir şekilde sahip olmak zorunda olduğu unsurlar ve özellikle dayanıklı malları edarike yapılan harcamalardır (1). İşlemelerin aldıkları kararlar emelde, faaliye kararları, finansman kararları ve yaırım kararları gruplarından birine girmekedir. Yaırım kararları firmaların naki akımlarını doğrudan ekilemeleri nedeniyle belirilen kararlardan en önemlisi olarak ifade edilebilir (2). Ayrıca yaırımlar için harcanan sermaye uarı, işlemenin üm sermaye harcamaları içerisinde hem çok yüksek bir paya hem de geri dönüş süresi en uzun olan bir özelliğe sahipir. Yaırım kararlarının değerlendirilmesi sırasında firmanın önünde farklı yaırım alernaifleri bulunabilir. Firmaların önündeki alernaifler arasından en uygun olanının seçebilmesi için değerlendirmenin yapılması gerekmekedir. Bu değerlendirmenin yapılabilmesi için farklı finansal analiz eknikleri kullanılmakadır. Yaırım kararlarının değerlendirilmesinde kullanılan analiz eknikleri ile karmaşık yaırım yapıları basi ölçülere indirgenerek incelenebilmekedir. 2. YATIRIM KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yaırım projelerinin gerçekçi bir şekilde değerlendirilmesi, firmalar için büyük bir öneme sahipir. Yaırımların değerlendirilmesinin sağlıklı bir şekilde yapılması, finans sekörünü yakından ilgilendirmekedir. Yaırım yapacak olan firmanın önündeki yaırım alernaiflerini doğru bir şekilde değerlendirmesi daha sonraki piyasa koşullarında firmanın hayaını devam eirebilmesi ve beklenen naki akımını sağlaması açısından büyük önem aşımakadır. Bu nedenle yaırım projelerinin doğru ve gerçekçi bir şekilde değerlendirilmesi gerekmekedir. Yaırım kararlarının değerlendirilmesi için farklı yönemler kullanılabilmekedir. Bu yönemler aşağıda açıklamaları ile birlike belirilmişir (1,3,4). 200 TEKSTİL ve KONFEKSİYON 3/2007

2 1. İç Karlılık Yönemi: İç karlılık, bir yaırım projesinin ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı gelirlerin bugünkü değerini, yapılan yaırıma eşi kılan iskono (faiz) oranıdır. İç karlılık yönemi uygulanırken, NBD=0 olarak kabul edilir ve projeden doğacak gelirlerin bugünkü oplam değeri, yaırımın bugünkü değerine eşi kabul edilerek bunun için gerekli iskono oranı bulunmaya çalışılır. 2. Geri Ödeme Süresi Yönemi: Yaırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan basi bir yönemdir. Geri ödeme süresi, bir projenin kendi oplam yaırımını ödemesi için kaç yıllık süre için ne karını birikirmesi gerekiğini ifade eder. Bu yönem özellikle likidie güçlüğü ile karşı karşıya bulunan işlemelerde gelirlerin elde edilmesinde, risk oranı yüksek olan yaırım alernaiflerinin değerlendirilmesinde, büyük ölçüde uygulama alanı bulmakadır. 3. Karlılık Oranı: Karlılık, normal bir yıl içinde meydana gelmiş olan ne karın başlangıçaki yaırıma oranıdır. Bu oran, oplam yaırım veya özsermaye üzerinden hesap edilebilmekedir. Eğer oplam yaırım veya özsermaye üzerinden hesaplanan karlılık, sermaye piyasasında geçerli olan faiz oranlarından yüksek ise, o proje iyi bir proje olarak anımlanabilir. Birden çok alernaif projeler arasında seçim yapmak gerekiğinde, en yüksek oralama karlılık oranını göseren proje uygulanmak için seçilir. 4. Başabaş Nokası: Başabaş nokası (kar geçiş nokası) değerlendirmeleri, saış hasılaı, üreim mikarı ve kapasie kullanım açılarından yapılan hesaplamaları içermekedir. 5. Ne Bugünkü Değer (NBD) Yönemi: Bir projenin ne bugünkü değeri o projenin gelecekeki naki giriş ve çıkışlarının bugünkü değerleri arasındaki farkın oplamı olarak anımlanır. Projenin ne bugünkü değeri, sıfırdan büyük veya ona eşise, o proje karlılık açısından kabul edilebilir demekir. Alernaif projeler arasında seçim yapılırken, en yüksek bugünkü değeri göseren yaırım projesi uygulanmak üzere seçilmiş olur (1,4,5). Ne bugünkü değer yönemi projenin ekonomik ömrünü veya faydalı yaşam süresini ve projenin gelecekeki naki akımlarını bugünkü değere indirgemek sureiyle, zaman ercihlerini göz önünde uması nedeniyle avanajlar sunmakadır. Ancak ne bugünkü değer yöneminde uygulanacak olan iskono oranının çok iyi belirlenmesi gerekmekedir ve bu oranın belirlenmesi oldukça zordur. İskono oranının yüksek ya da düşük seçilmesi projenin seçimini önemli ölçüde ekilemekedir (1,4). Yukarıda belirilen yaırım projelerini değerlendirme eknikleri arasında, projelerin firmaya kaıkları ne değer bazında doğrudan karşılaşırılabilmeleri yoluyla incelenmelerini kolaylaşıran ne bugünkü değer yaklaşımı en popüler ve en çok ercih edilen yönemdir. Yukarıda belirilen yönemler dışında Şekil 1 de de görüldüğü gibi yaırım kararlarının değerlendirilmesinde daha birçok yönem kullanılmakadır. Genel olarak, yaırım kararlarının değerlendirilmesinde kullanılan yönemlerin kullanılırlığı, verilerin varlığına ve yönemin verdiği sonucun doğruluğuna bağlıdır. Ancak özel olarak yönemler, belirsizliği ve risklere değerlemede dikkae almaları açısından önemli farklılıklar gösermekedirler. Geleneksel değerleme yönemleri (örneğin NBD): Uyarlanmış NBD Karlılık Endeksi Simülasyon Analizi Defer Geiri Oranı Reel Opsiyonlar İskonolu Geri Ödeme Dönemi F/K oranları Duyarlılık Analizi Geri Ödeme Süresi Yönemi İskono Oranı Ne Bugünkü Değer (NBD) İç Karlılık Yönemi 10,78 11,87 13,66 20,29 firmalar için yaırım sürecinin geriye döndürülebilir olduğunu; yani projenin başarısız olması durumda yaırım maliyeinin, yaırımı eşkil eden makine, eçhiza ve binaların saılması ile amamen karşılanabildiğini firmalar için yaırım fırsalarının geçici olduğunu, yani yaırımların hemen yapılmaması durumunda yaırım fırsaının amamen oradan kalkığını firmaların yaırım projelerine başladıkan sonra, projelerini değişirme esnekliğine sahip olmadıklarını varsaymakadır. Ancak gerçek hayaa durum çok farklıdır. Yaırım projelerinin geriye döndürülmesi çok zor gerçekleşmeke, yaırım fırsaları hemen oradan kaybolmamaka ve böylece firmalar yaırım kararlarını ereleyebilmekedirler. Firmalar için projeler saik değil, aksine dinamik bir yapıya sahipirler. Projelerin ömrü boyunca firmalar piyasa şarlarına göre projeleri değişirebilme esnekliğini göserebilirler. İşe yukarıda açıklanan bu üç önemli nokayı değerlendirmede dikkae alma açısından, reel opsiyonlar yönemi diğerlerinden belirgin bir şekilde ayrılır. Reel opsiyonlar yaklaşımının farkı, yukarıda açıklanan gerçekçi durumları dikkae alarak, projeleri değerleme yapmasıdır (3). 3. REEL OPSİYONLAR YAKLAŞIMI Yaırım kararları gibi sraejik kararlarla karşı karşıya kalındığında var olan seçenekler ve bu seçeneklerin risklerinin iyi analiz edilmesi gerekmekedir. 26,59 29,45 38,92 51,54 56,74 56,94 74,93 75,61 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 Şekil 1. Yaırım Değerlendirme Teknikleri ve Kullanılma Oranları (%) (3) TEKSTİL ve KONFEKSİYON 3/

3 Uygulamada, yaırım kararlarının değerlendirilmesinde kullanılan ekniklerde daha sonra karardan vazgeçme hakkı bulunduğu veya zaman içinde alınan kararlarda değişiklikler olabileceği gözönünde bulundurulmamakadır. Ancak zaman içinde işlemenin önüne yeni fırsalar çıkabilmeke, piyasada olumlu yada olumsuz değişiklikler yaşanabilmekedir. Bu yeni durumlarda işlemeler, zorunlu olmasada, uygun görmeleri halinde mevcu projelerini genişleebilmeke, ereleyebilmeke yada projelerini daha uygun zamanda hayaa geçirmek için bekleyebilmekedirler. Ancak uygulamada kullanılan ekniklerde, projeye ilişkin opsiyonların değerlendirilmemesi, projenin gerçek ekonomik değerinin olduğundan daha düşük görülmesine neden olmakadır (2,6). Bu nedenle mevcu opsiyonların veya esnekliklerin proje değerine dahil edilmesi için, yaırım projelerinin var olan yönemleri amamlayıcı olarak reel opsiyonlar yaklaşımı ile değerlendirilmesi daha gerçekçi sonuçlar vermekedir. Reel opsiyonlar yaklaşımı, finansal opsiyonların, yaırım projelerine ve daha geniş anlamda firma sraejilerinin belirlenmesine uyarlanması olarak ifade edilebilmekedir (3). Diğer bir ifadeyle finansal olmayan değerlerde kullanılan opsiyon ürleri reel opsiyonlar olarak adlandırılmakadır (7). Finansal opsiyonlarda olduğu gibi reel opsiyonlar da zorunluluk geirmemeke sadece hak sağlamakadır (8). Firmalar yaırım projelerinin hem gerçekleşme aşamasında hem de gerçekleşiken sonra değişiklik yapabilme esnekliğine sahip olabilmekedirler. Bu değişikliklerin her biri firmalar için yeni reel opsiyon yaramakadır (3). Reel opsiyonlar ayrıca proje hayaa geçirildiken sonra bir sonraki aşamaya ne zaman geçilmesinin doğru olacağı konusunda da yol gösermekedir (2). Örneğin, firma yaırım projesine karar verip projeye başladıkan sonra, piyasa şarları olumlu yönde ise, firma yaırım ölçeğini genişleebilir; ancak piyasa şarları yaırımın aleyhine gelişiyorsa, bu defa firma yaırım ölçeğini daralabilir. Bu nedenle, yaırım projelerinin değerlemesinde, böyle esnekliklerin değeri hesaplamalara kaılıyorsa ancak doğru değerler bulunabilmekedir. Söz konusu durum da ancak, reel opsiyonlar yaklaşımının uygulanması ile mümkündür (3). Yaırım kararlarının değerlendirilmesinde kullanılan geleneksel yaklaşımlar gecikirme, ipal, genişleme gibi, yaırımlara esneklikle uygulanabilecek durumların varlığını dikkae almamaka ve bir yaırım projesinin değerini olduğundan daha düşük göserebilmekedir. Reel opsiyonlar yaklaşımı ise yeni bir projenin kârlılığının değerlendirilmesi, projeye devam edilip edilmemesi, devam edilecek ise ne zaman devam edileceği konularında yol gösermekedir. Yüksek belirsizlik ve risk söz konusu olduğunda ve gelecek dönemde yeni bilgiler elde edilebiliyor ise reel opsiyonlar yaklaşımı en büyük faydayı sağlamakadır (2). Reel opsiyonlar gibi sraejik opsiyonlar, ek bir beklenen bugünkü değerin hesaplandığı indirgenmiş naki akımları analizlerinde göz ardı edilmekedir. Ancak reel opsiyonlar olumsuz sonuçların elimine edilmesi ile bir projenin değerini önemli ölçüde arırmakadır (9). Finansal ürevlerin değerlemesinde kullanılan opsiyon fiyalama eorisi reel varlıkların değerlemesine de uygulanabilmekedir (2). Reel opsiyonun değeri hesaplanırken geleneksel ne bugünkü değer ve opsiyon değeri kullanılmakadır (6). Buna göre bir yaırım projesinin ekonomik değeri (ED) veya reel ne bugünkü değeri aşağıdaki gibi hesaplanabilir (2,6): ED = NBD na + NBD opsiyonlar ED = Ekonomik değer NBD na = naki akımlarının ne bugünkü değeri NBD opsiyonlar = opsiyonların ne bugünkü değeri Yaırım fırsalarının opsiyon oluşurabilmesi için, yaırım sürecinin geriye döndürülemez olması gerekmekedir. Bunun nedeni ise yaırıma karar verildiğinde, opsiyonun kullanılmış olmasıdır. Yaırım kararlarının erelenebilmesi ve proje sürecinde esneklikler ise opsiyonun ürlerini oluşurmakadır (3). Mimarlık, inşaa ve mühendislik yaırımlarının değeri birçok belirsizliğe bağlıdır ve ardışık kararlar belirsizlikler kalandıkça yapılmakadır. Bu belirsizliklere, maeryal aşınması, laborauar kaynakları, jeolojik koşullar, finansal ve ekonomik koşullar dahildir. Genelde belirsizlikler büçe aşmasına ve gecikmelere neden olmasına rağmen, uygun olarak yöneilmeleri durumunda poziif kazanç sağlayabilmekedir. Bu nedenle mühendislik alanında çalışan uzmanların mümkün olduğu kadar çok proje olanağı yakalayabilmesi için birçok alernaifi göz önünde bulundurması ve opimize emesi gerekmekedir. Söz konusu ardışık yaırımlarda alernaiflerin değerlendirilmesi için reel opsiyonlar kullanılabilecek en bilinen kaniaif yönemlerden bir anesidir (10). Reel opsiyon yaklaşımı genellikle AR- GE projelerinde kullanılmakadır. AR- GE projeleri firmaların yüksek fon ayırdıkları projeler olmakla birlike yüksek oranda risk içermekedirler. AR-GE projelerinde, proje ilerledikçe yeni bilgiler elde edilerek yeni kararlar alınabilmekedir. Tüm bu nedenlerden dolayı AR-GE projelerinin ekonomik değerinin bir opsiyon değeri barındırdığı ve bu projelerin değerlendirilmesinde klasik değerlendirme yönemlerinin yeersiz kalacağı ifade edilmekedir (2) Opsiyonların Değerlemesi (Fiyalanması) Reel opsiyon lieraüründeki son gelişmeler, finansal opsiyonları fiyalama eorisinin reel opsiyonları değerlendirmede de kullanılabileceğini oraya koymakadır (2). Reel opsiyonların değerlemesinde opsiyona göre farklı yönemler kullanılabilmekedir. Reel opsiyonlar, genellikle opsiyonları uygulama arihini beklemeden her hangi bir zamanda kullanılabilmeleri nedeniyle Amerikan ürü opsiyonlardır. Avrupa ürü 202 TEKSTİL ve KONFEKSİYON 3/2007

4 opsiyonlarda ise opsiyonlar ancak önceden belirlenmiş arihlerde kullanılabilmekedirler. Avrupa ürü opsiyonlar için genellikle Black-Scholes (kapalı çözüm) formülü kullanılmakadır. Amerikan ürü opsiyonlar ise, uygulama arihinde veya önceki bir arihe kullanılabildiğinden, opsiyonun değerlemesi ancak nümerik bir yolla mümkündür. Bu nümerik yönemlerden bazıları ise: Binom meodu ve Mone Carlo simülasyonudur (3,11). a. Black&Scholes Meodu Bu model, kar payı ödemesi yapmayan Avrupa ipi opsiyonların fiyalarını hesaplamak üzere 1973 yılında Fisher Black & Myron Scholes arafından gelişirilmişir. Modelin dayanağı, finansal ürünün naki hesabında kısa pozisyon, saın alma opsiyonu hesabında ise, uzun pozisyon uarak risksiz faiz oranında geiri elde eden bir porföy oluşurma düşüncesine dayanmakadır (11). Black ve Scholes her bir ürevden sağlanması gereken bir kısmi diferansiyel eşilik bulunmuşlardır. Seçilen sınır şarlarına bağlı olarak farklı opsiyon ipleri için formüller hesaplanabilmekedir. En basi formül, emeüsüz hisse senelerinde Avrupa opsiyonunun değerinin belirlenmesi için kullanılanıdır (12). b. Binom Meodu Vadelerinden önce uygulanabilen Amerikan ürü opsiyonların fiyalandırılmasında kullanılan meolardan biri olan ve 1979'da Cox, Ross ve Rubinsein arafından gelişirilen Binom Modeli, kısa bir zaman diliminde proje değerlerinde iki yönde (binomial) değişim olacağı esasına dayanmakadır. S p,? (1-p),? S u S d Binom modelinin güvenilir sonuçlar vermesi için proje süresi, mümkün olan en fazla sayıda zaman dilimlerine bölünmelidir. Her zaman dilimi () sonunda belli olasılık dahilinde oluşması beklenen değerlerin belirlenmesi gerekmekedir. Proje değerinin yükselme olasılığı (p) ve düşme olasılığı (1-p)'nin üm zaman dilimlerinde sabi olacağı kabul edilmekedir. Gelecekeki proje değerleri, önceden belirlenen olasılıklar ile ahmin edilmekedir (6,11). c. Mone Carlo Simülasyonu Bu model, doğru kullanıldığında piyasa riskinin ölçümünde kullanılan en kapsamlı yaklaşımlardan bir anesidir. Mone Carlo simülasyonu yöneminde piyasa ekenlerindeki olası değişimleri yeerli düzeyde emsil edebileceği düşünülen bir isaisiki dağılım seçilerek, gerçek olmayan rassal piyasa fiya ve oranları üreilmekedir. Yaraılan bu rassal değerler mevcu porföye ilişkin varsayımsal kar ve zararların dağılımını elde emek için kullanılmaka, opsiyon uarı da bu dağılımdan elde edilmekedir (13). Mone Carlo simülasyonunda reel opsiyonun değerini ekileyen bazı belirsizlik kaynaklarının simülasyonu sağlanmakadır. Mone Carlo simülasyonu, hesaplamaların uzun sürmesi nedeniyle basi reel opsiyonlardan daha çok kompleks reel opsiyon modellerinin çözümü için uygundur (14). Mone Carlo simülasyonu özellikle geçiş opsiyonlarının değerlendirilmesinde doğru sonuçların alınmasını sağlamakadır. Ancak bu meodun uygulanması karmaşıkır ve konusunun uzmanı bir kişi arafından değerlendirmenin yapılması gerekmekedir (15). Yukarıda anımlanan modeller içerisinde yaygın olarak Amerikan ürü opsiyonların fiyalamasında kullanılan nümerik yönemlerin, karmaşık olan reel opsiyon değerlemesinde kullanılması, iyi bir uzmanlık bilgisi gerekirmekedir. Bu nedenle genellikle firmalar, reel opsiyonlarını Avrupa ürü opsiyon varsayarak, Black-Scholes formülü kullanmaka ve yaklaşık bir sonuç bulmakla yeinmekedir (3). 3.2 Reel Opsiyon Türleri Yaırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan reel opsiyonlar genel olarak lieraürde üç grup alında oplanabilmekedir. a. Terk eme Opsiyonu: Yöneiciler hayaa geçirilmiş olan projeleri sonlandırabilme opsiyonuna sahipirler. Firma beklenen naki akımlarını gerçekleşiremiyorsa projeyi erkedebilir. Bu durumda erkeme opsiyonu söz konusudur. Terkeme opsiyonu riskin gözönüne alınamaması gibi bir durum oluşursa da çoğu zaman firmaları yüksek mikarda para kaybemeken kurarmakadır. Bu nedenle erkeme opsiyonu varolan projenin değerinin yükselmesini sağlamakadır (5,6). b. Genişleme Opsiyonu: Yaırım projesi gerçekleşirildiken sonra zaman içerisinde projenin başarılı olması durumunda projenin genişleilmesi söz konusu olabilir. Ayrıca firma bir yaırım yaparak geleceke başka yaırım imkanlarına sahip olabilmekedir. Bu gibi durumlar genişleme opsiyonu yaramakadır. c. Bekleme Opsiyonu: Firmanın piyasa koşullarına göre yaırım projesini daha önceden belirlenen zaman diliminden daha sonraki bir zamana kadar beklemesi (erelemesi) durumunda söz konusudur. Piyasa şarlarını daha iyi görebilmek için firmaların yaırım kararlarını beklemesi, bekleme opsiyonu sağlamakadır (2,3,16). Yukarıda anımlanan opsiyonların ümü yaırıma değer kamaka ve geleneksel yönemlerle yapılan değerlendirmeler sonucunda olumsuz görünen bir yaırım projesinin aslında karlı olabileceğinin gözlemlenmesini sağlamakadır (6). Genel olarak anımlanan opsiyonların dışında daha deaylı olarak opsiyonların ayrıldığı ve farklı adlarla adlandırıldığı sınıflandırmalar da bulunmakadır. Bu sınıflandırmalardaki opsiyon ipleri aşağıda belirilmekedir. Bileşik opsiyonlar; kullanıldıklarında naki akımları yanında bir başka opsiyonu da oraya çıkaran opsiyonlar TEKSTİL ve KONFEKSİYON 3/

5 olarak anımlanabilirler. Bu ür opsiyonlar, genellikle birbirini akip eden aşamalı yaırımlarda söz konusudur. İlk yaırımı yapmak firmaya ikinci yaırımı yapma zorunluluğu geirmemeke ancak firmaya ikinci bir yaırım fırsaı sağlamakadır. Yani sırası ile, ikinci yaırım üçüncüye, üçüncü yaırım da dördüncüye olanak sağlayacak şekilde devam edebilmekedir. Öğrenme opsiyonları; ise, opsiyonu elinde uan firmanın, mikar veya eknolojiye ilişkin belirsizliği öğrenmek için bedel ödemesi durumunda söz konusudur. Bir firmanın yaırım yaparak önemli bilgilerin elde edilmesi sürecini hızlandırabildiği durumlarda oraya çıkan öğrenme opsiyonları, ek yaırımlar yolu ile belirsizliği azalma olasılığına sahipir. Gökkuşağı opsiyonları; yaırımın bünyesindeki opsiyonların birbirleri ile çelişmesi durumunda oraya çıkmakadır. Örneğin, bir maden işlemesi yer alındaki cevherin mikarını ve kaliesini öğrenmek opsiyonu ile maden ocağında işlemlere başlamayı, fiyalar cazip bir seviyeye gelene kadar gecikirmek opsiyonu arasında seçim yapmak zorunda kalabilir. Böyle durumlarda, opsiyonu kullanmanın en doğru zamanını belirlemek için reel opsiyon eorisi kullanılabilmekedir (2). Bu opsiyonların dışında, yaırım projelerinin aşamalandırılıp, her safhada oluşan piyasa şarlarına göre yeni aşamalara geçilip-geçilmeyeceğine karar verebilmesi aşamalandırma opsiyonu yaramakadır. Piyasa şarlarına göre, yaırım ölçeğini değişirebilme esnekliği ise yaırım ölçeğini değişirme opsiyonu sağlamakadır. Bu opsiyon ürü piyasa şarları elverişli ise ölçeği büyüme, köüyse ölçeği küçülme veya piyasa şarları belirsiz ise geçici bir süre için üreimi durdurmak ve piyasa şarları düzeldiğinde ekrar üreime başlayabilmek opsiyonlarından oluşmakadır. Başlangıça hedeflenen yaırımın faaliye alanının zarara yol açması veya başka faaliye alanlarının daha fazla kâr geirmesi durumlarında ise, faaliye alanının değişirilmesi opsiyonu söz konusu olabilmekedir (3). 4. REEL OPSİYON YAKLAŞIMININ UYGULANMASI Reel opsiyonlar yönemi ile diğer klasik yönemler arasındaki farkı görmek için aşağıda bir örnek verilmişir. Bu örneke ereleme opsiyonu bir örnek olarak ele alınmışır. Günde 8000 ade fuer kumaşan eşofman akımı üreen bir konfeksiyon işlemesi için YTL lik yaırım yapılacakır. Bu firmanın bugün iibariyle bir yıllık naki ne akımları ise YTL dir. Ancak gelecek dönemden iibaren (1 yıl sonra) q olasılıkla ne naki akımı YTL' ye çıkacak veya 1-q olasılıkla YTL ye düşecek ve sonraki yıllarda da bu seviyede kalacakır. Burada q=%50 ve iskono oranı Merkez Bankası nın faiz oranına göre %17 dir. Bu şarlar alında yaırımın değerlendirilmesi gerçekleşirilebilir ve yaırımın iyi bir yaırım olup olmadığına karar verilebilir. Bu değerlere göre projenin ne bugünkü değeri aşağıdaki formülden hesaplanırsa: NBD I C (1 i 0 ) C diğer dönemlerde sabi kalacağı için ve n a yaklaşacağı için oplam işareli kısım geomerik bir seri oluşurmaka ve yukarıdaki formül; C NBD I i ( 1 i) NBD I C, i şeklini almakadır. Buradan projenin ne bugünkü değeri; =0 =1 =2 NNA= q (1-q) NNA= NNA= ,17 NBD [ * ] 0,17 NBD = YTL olarak hesaplanır. Görüldüğü gibi yaırım projesinin ne bugünkü değeri negaifir. Yaırımın naki akımlarının ne bugünkü değeri ilk yaırım maliyeinden küçükür ve yaırımın yapılması uygun görülmemeke, yaırım projesi reddedilmekedir. Uygulanan ne bugünkü değer yaklaşımı yaırımın fırsa maliyeini dikkae almamışır. Bu durumda fırsa, bir yıl bekleyip piyasa şarlarını görüp ondan sonra yaırım kararı vermekir. Buna göre projenin şimdi mi yoksa bir yıl bekleyip gelecek dönemde mi hayaa geçirilmesi gerekiğinin değerlendirilmesi gerekmekedir. Bu durumda ereleme (bekleme) opsiyonu söz konusudur. Yaırımın değerinin değerlendirilmesinde ereleme opsiyonu değerinin de hesaplamalara dahil edilmesi halinde aşağıdaki gibi bir durum gözlenmekedir. Yukarıdaki karar ağacında belirildiği gibi bir yıl sonra ne naki akımlarının YTL ye veya YTL ye düşmesi durumu söz konudur. Ancak =0 da ne naki akımlarının YTL olması durumunda bile projenin reddine karar verilirken, ne naki akımlarının YTL ye düşmesi projenin değerini daha da düşürmeke ve bir yıl sonra da reddine neden olmakadır. Bir yıl sonra ne naki akımlarının YTL ye çıkması durumunda: Projenin NBD i: NNA= = NNA= NNA= NNA= TEKSTİL ve KONFEKSİYON 3/2007

6 NBD 0,5 Max 1,17 NBD = YTL dir. Yukarıda belirildiği gibi 1 yıl beklenip proje ondan sonra gerçekleşirildiğinde yaırımın ne bugünkü değeri YTL olmakadır. Yani yaırımın karlı olduğuna karar verilmekedir. Yaırımın şimdi veya bir yıl sonra yapabilme esnekliğinin bir değeri vardır. Bu değer elimizdeki örneke ( ) = YTL dir. Burada yaırım sahibinin bir yıl bekleyip piyasa koşullarına göre karar vermesi projenin değerini arırmakadır. Başlangıç döneminde yani =0 da ne gider ne de gelir vardır. Birinci dönemde ne naki akımların q=0,5 olasılıkla YTL ye çıkması durumunda ereleme opsiyonunun değerinin de proje değerine ilave edilmesiyle projenin ne bugünkü değeri YTL YTL ye yükselmekedir. Bu durumda YTL lik yaırım yapılacakır. Ancak yaırım projesindeki ereleme opsiyonu dikkae alınmaksızın yapılan değerlendirmeden projenin ne bugünkü değeri YTL olarak karşımıza çıkmakadır. Bu durumda değerlendirilen yaırımın sahibi, projenin reddine karar verecekir. Faka ereleme opsiyonunun yaırım projesine dahil edilmesinin ardından projenin ne bugünkü değerinin YTL ye yükselmesiyle projenin olumlu olduğu sonucu oraya çıkmakadır. Bu durumda ise projenin kabulü söz konusudur. Görüldüğü gibi opsiyonların yaırım projelerinin değerlendirilmesine kaılmaması aslında olumlu olan bir projenin olumsuz gibi görünmesine neden ,0 0,5Max 1,17 1,17 olmakadır. Klasik yaırım projeleri değerlendirme analizleri saik olup buna göre değerlendirme yapmakadır. Bu eknikler yaırım sahibinin değişen piyasa koşullarına ve risklere göre eylemlerini değişirmelerini dikkae almamakadır. Ancak gerçek hayaa pek çok karar opsiyon özelliği aşımakadır. Bu nedenle daha gerçeğe yakın gözlemlerin ve analizlerin yapılması için reel opsiyonlar yaklaşımının kullanılması gerekmekedir. 5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Yaırım kararları firmaların gelecekeki naki akımlarını ve dolayısıyla firma değerini ekileyen en önemli kararlardır. Bu nedenle yaırım projelerinin değerlendirilmesinde güçlü bir finans eorisi abanına sahip ve karar almayı basileşiren ekniklerin kullanılması gerekmekedir. Belirilen alepleri karşılayan klasik değerlendirme eknikleri saik bir anlayışı yansımaları, yani projelerin sahip olduğu esnekliği dikkae almamaları nedeniyle pek çok yaırım kararının değerlendirilmesinde sağlıklı sonuçlar vermemekedir. Projenin sahip olduğu esnekliğin ekonomik değeri, değerlendirmede göz ardı edildiği için projenin değeri gerçek değerinden daha düşük gibi görünmeke ve kabul edilebilecek bir proje reddedilebilmekedir ,0 1, NBD 0,5 Max,0 0,5Max, 0 1,17 1, NBD 0,5 Max,0 0,5Max 1,17 0 Yaırım kararlarının değerlendirilmesinde firmanın önündeki seçenekleri veya alernaif sraejileri de dikkae alan bir yaklaşım, yaırımın daha doğru ve daha gerçekçi bir şekilde değerlendirilebilmesine olanak verebilmekedir. İşe projelerin sahip olduğu esneklik değerinin ölçülmesinde reel opsiyonlar yaklaşımı bir araç olarak kullanılabilmekedir. Reel opsiyon yaklaşımı, özellikle riskin ve belirsizliğin yüksek olduğu yaırım projelerinin değerlendirilmesinde klasik yaırım kararı değerlendirme ekniklerine nazaran avanaj sağlamakadır. Bu sayede yöneiciler, sraejik bir biçimde yaırım kararlarını değerlendirerek, seçeneklerini ve bu seçeneklerin ekonomik değerlerini daha doğru biçimde analiz edebilmekedirler. Sonuç olarak diyebiliriz ki, özellikle belirsizlik veya riskin yüksek, yaırımın geri dönüşsüz, büyüme fırsaına ilişkin bilginin asimerik olduğu durumlarda, aşamalı yaırımlarda, rakip epkisinin olabileceği durumlarda, ölçek ekonomileri söz konusu olduğunda, projenin bir başka proje ile değişirilmesi söz konusu olduğunda, projeyi askıya alma, ipal eme veya hemen başlamanın önemli olduğu durumlarda reel opsiyonlar büyük avanajlar sağlamakadır (2). Türkiye de günümüzde eksil sekörü belirsizliklerin hakim olduğu ve riskin yüksek olduğu bir konumdadır. Ayrıca değişken piyasa koşulları firmaların ne naki akımlarını önemli ölçüde ekilemekedir. Daha çok ihracaa dayalı olan eksil sekörünün kar marjları değişken döviz kurları ve maliyeler nedeniyle önemli oranda değişim gösermekedir. Bunun yanı sıra son yıllardaki Asya daki gelişmeler, alep değişkenliği yaramakadır. Tüm bu nedenlerden dolayı eksil alanında yapılacak yaırımların iyi analiz edilmesi ve esnekliklerin ekonomik değerinin yaırım değerlendirilmesinde göz önünde uulması gerekmekedir. Bu nedenle reel opsiyonlar yaklaşımının eksil projelerinin değerlendirilmesinde kullanılması daha gerçekçi analizlerin yapılmasını sağlayacakır. TEKSTİL ve KONFEKSİYON 3/

7 KAYNAKLAR / REFERENCES 1) Usa Ö. İşleme Finansı ve Finansal Yöneim, Anadolu Mabaası, s. 9-20, Mar 1996, 2) Uysal E., "Yaırım Projelerinin Değerlendirilmesinde İndirgenmiş Naki Akımı Yaklaşımının Yeersizliği", Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 2001, Sayı:1, s ) Kenç T. Reel Opsiyonlar Yönemi ile Yaırım Projeleri Değerlemesi, Acive Dergisi, Mayıs-Haziran ) Doğan M. İşleme Ekonomisi ve Yöneimi, Anadolu Mabaacılık, s , İzmir, ) Ross S., Weserfield R., Jaffe J., Corporae Finance, McGraw-Hill/Irwin Publicaions, s. 76, , , ) Keleş İ. Sermaye Büçelemesinde Gerçek Opsiyonlar, Terkeme Opsiyonu Uygulaması, III.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, ) Tan B., Belirsizlik Alında Karar Verme ve Reel Opsiyonlar, Capial Dergisi, s. 100, Eylül, ) Alleman J. A new view of elecommunicaions economics, Telecommunicaions Policy, sayı 26, s , ) hp://faculy.fuqua.duke.edu/~charvey/teaching/ba456_2002/idenifying_real_opions.hm 10) Francis P., Björnsson H., Using Real Opion and Decision Analysis o Evaluae İnvesmens in he Archiecure, Consrucion and Engineering İndusry, Consrucion Managemen and Economics, sayı 22, s , Haziran ) Bolgün E., Akçay B., Finansal Türevlerde Kullanıcı Kaynaklı Model Seçiminin Bilgi Asimerisi Yoluyla Fiyalama Süreçlerine Ekisi, Marmara Üniversiesi Geleneksel Finans Sempozyumu, ) Schimd J. Real Opions and Sraegic Decision-Making, 2003 ders noları, hp://www.ua.hu.fi/sudies/courses_and_schedules/isib/tu /schmid_jens.pdf 13) Uysal Ö., Piyasa Riskinin Tespiinde Kullanılan Riskeki Değer (Value A Rısk) Yönemi, Yeerlilik Eüdü, Sermaye Piyasası Kurulu Aracılık Faaliyeleri Dairesi, Nisan ) hp://www.puc-rio.br/marco.ind/mone-carlo.hml 15) Akan M., Değişken Döviz Kurları Oramında Global Bir Şirkeeki Esnekliğin Değeri ve Opimum Kullanımı, Yöneylem Araşırması/Endüsri Mühendisliği - XXIV Ulusal Kongresi, Haziran 2004, Gazianep Adana 16) hp://www.real-opions.com/overview_inro.hm#uncovering BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? Güç Tuuşan ve Aeşe Dayanıklı Askeri Giysiler: Güç uuşan ürün serisi çok olmasına rağmen, askeri kuvveler arafından kullanılan iplerin gerçek sayısı çok azdır. Bunların içinde en fazla kullanılan erakis hidroksimeil fosfonyum hidroksi ürünle liflere bağlanan ve amonyakla serleşirilen işlem görmüş pamuk Proban'dır. Balisik Koruma İçin Teksil Malzemeleri: Balisik koruma, mümkün olduğunca kısa bir mesafe içinde mermilerin uçuşunu umayı içermekedir. Balisik amaçlı yumuşak yapıların dizaynında kullanılan başlıca lifler [aramid (kevlar 29, kevlar 129) ve polieilen (specra 1000, specra 2000) kompozi panellerin asarımında kullanılan lifler ise karbon, cam ve seramikir. Bunlara ek olarak polyeser, poliamid ve polipropilen de sayılabilir Doğal Yapıları İibariyle Güç Tuuşur Lifler Nomex: İlk olarak Dupon firması arafından 1962'de elde edilmişir. Kimyasal yapısı poli m-fenilen-isofalamid (MPTA)'dir. Kumaşlarda lif karışımı %93 Nomex, %5 Kevlar (mukavemei arırmak için) ve %2 P140 (saik elekriklenmeyi önlemek için) şeklinde olur. Bu karışım Nomex'e ısı ve alev direnci, ani-saik davraniş, sağlamlık ve eseik kazandırır CarbonX: arbon Elyaf ile Yüksek Dayanımlı Aramid Elyafı karışımı olan lifir. Kimyasal Modifikasyonlarla Elde Edilen Güç Tuuşur Lifler Bu grupa viskoz, durvil (fosfor içeren rayon), karvin (%5 kevlar, %30 nomex ve %65 FRviskoz), FR-PES (LOI değeri 28,4), Nylon 6 (LOI değeri 31'in üzerinde), akrilik/modakrilik lifler (LOI değeri 18'den 33'e çıkarılmışır) ve güç uuşur yün lifleri (LOI değeri 24) yer almakadır. L.O.I.: Bir kumaşın yanması için gerekli oksijen mikarı 206 TEKSTİL ve KONFEKSİYON 3/2007

ÇEVRE FİNANSMANI: KAVRAMSAL BİR YAKLAŞIMLA KARBON FİNANS BORSASI

ÇEVRE FİNANSMANI: KAVRAMSAL BİR YAKLAŞIMLA KARBON FİNANS BORSASI Cil, Sayı, 010 ISSN: 1309-800 (Online) ÇEVRE FİNANSMANI: KAVRAMSAL BİR YAKLAŞIMLA KARBON FİNANS BORSASI Erhan DEMİRELİ Dokuz Eylül Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi E-posa: erhan.demireli@deu.edu.r

Detaylı

Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme

Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme Finansal İsikrarın Bankacılık Siseminin Borç Verme Poliikaları Üzerindeki Ekisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme Öze Ekrem ERDEM * M. Faih İLGÜN ** Cüney DUMRUL *** 2008 yılında

Detaylı

İSTATİSTİK ANABİLİM DALI

İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Adnan KARAİBRAHİMOĞLU İNDEKS SAYILARIN KULLANIMI İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ADANA, 27 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNDEKS

Detaylı

FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU:

FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: FİNANSAL BİLGİ MANİPÜLASYONU: İMKB ŞİRKETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Cemal Küçüksözen Güray Küçükkocaoğlu ÖZET Finansal piyasaların emel aşı olan finansal bilginin, ekonomik performansı çeşili yollarla

Detaylı

İthaf. Bu eseri bize doğruya giden yolu gösteren ve bu doğruyu bulmak için cesaretlendiren sevgili hocamız, Prof. Dr. Özer Ertuna ya ithaf ediyoruz.

İthaf. Bu eseri bize doğruya giden yolu gösteren ve bu doğruyu bulmak için cesaretlendiren sevgili hocamız, Prof. Dr. Özer Ertuna ya ithaf ediyoruz. İhaf Sadi, Gülüsan eserinde der: Bir gün bana, sevimli bir insan hoş kokulu bir kil verdi. Kil e dedim ki: Mis misin, yoksa amber misin? Gönlümü alıp giden kokundan ben sarhoş oldum. Kil: Ben, değersiz

Detaylı

REAL OPTIONS IN INFORMATION TECHNOLOGY PROJECTS

REAL OPTIONS IN INFORMATION TECHNOLOGY PROJECTS Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 11, Sayı:4, Yıl: 2009, Sayfa: 17-51, ISSN: 1302-3284 BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ PROJELERİNDE REEL OPSİYONLAR Özet Aysun KAPUCUGİL İKİZ * İpek DEVECİ

Detaylı

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 10 Sayı: 4 Ekim 2010 ss. 1139-1153 Yaz Saai Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Geirisine Ekisinin Tes Edilmesi Tesing he Effec of he Dayligh Saving Time

Detaylı

EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI

EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI T.C. Hii Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Đkisa Anabilim Dalı EKONOMĐK BÜYÜME VE ĐŞSĐZLĐK ARASINDAKĐ ASĐMETRĐK ĐLĐŞKĐ VE TÜRKĐYE DE OKUN YASASININ SINANMASI Yusuf MURATOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Öze Bu çalışmada Türkiye de devle iç borçlanma seneleri,

Detaylı

MICROSOFT GÜVENLİK RİSK YÖNETİMİ KARARLARININ GERÇEK OPSİYON YAKLAŞIMIYLA DEĞERLEMESİ. Öğr. Gör. İbrahim KELEŞ *

MICROSOFT GÜVENLİK RİSK YÖNETİMİ KARARLARININ GERÇEK OPSİYON YAKLAŞIMIYLA DEĞERLEMESİ. Öğr. Gör. İbrahim KELEŞ * 417 MICROSOFT GÜVENLİK RİSK YÖNETİMİ KARARLARININ GERÇEK OPSİYON YAKLAŞIMIYLA DEĞERLEMESİ Öğr. Gör. İbrahim KELEŞ * ÖZET Gerçek opsiyon yaklaşımı bir projeden elde edilebilecek tahmini getirileri esnek

Detaylı

TÜRKĐYE NĐN FĐNANSAL PĐYASA LĐKĐDĐTESĐ, ÖLÇÜMÜ VE ANALĐZĐ

TÜRKĐYE NĐN FĐNANSAL PĐYASA LĐKĐDĐTESĐ, ÖLÇÜMÜ VE ANALĐZĐ Cenral Bank Review Vol. 11 (January 2011), pp.11-28 ISSN 1303-0701 prin / 1305-8800 online 2011 Cenral Bank of he Republic of Turkey hp://www.cmb.gov.r/research/review/ TÜRKĐYE NĐN FĐNANSAL PĐYASA LĐKĐDĐTESĐ,

Detaylı

Patent Değerlemesi ve Reel Opsiyonlar

Patent Değerlemesi ve Reel Opsiyonlar Volume. Number 1. 011 pp. 153-17 ISSN: 1309-448 www.berjournal.com Patent Değerlemesi ve Reel Opsiyonlar Deger Alper a Özet: Bilgi ekonomilerinin hızla büyümesi nedeni ile işletmeler artan şekilde fikri

Detaylı

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılar Dergisi, Sayı 68, 2009 Enflasyon Hedeflemesi, Büyüme ve Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Doç. Dr. Haydar Akyazı * - Ayku Ekinci ** Bu çalışma, enflasyon hedeflemesi (EH) döneminde ilk defa ciddi

Detaylı

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ Dr. Burcu GÜVENEK Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F. Đkisa Bölümü Dr. Volkan ALPTEKĐN Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F.

Detaylı

SERMAYE BÜTÇELEMESİNDE RİSK ANALİZİ YÖNTEMLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

SERMAYE BÜTÇELEMESİNDE RİSK ANALİZİ YÖNTEMLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SERMAYE BÜTÇELEMESİNDE RİSK ANALİZİ YÖNTEMLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Yüksek Lisans Tezi A. Sinan SARIASLAN Ankara 2003 T.C. ANKARA

Detaylı

ÖZEL ARAŞTIRMA MAKALE KONFERANS - SEMİNER ARALIK 2012

ÖZEL ARAŞTIRMA MAKALE KONFERANS - SEMİNER ARALIK 2012 SAYI 83 ARALIK 2012 ÖZEL ARAŞTIRMA Prof. Dr. Ümi Özlale Alper Karakur Türkiye de Tasarruf Açığının Nedenleri ve Kapaılması İçin Poliika Önerileri Yrd. Doç. Dr. Burak Darıcı Finansal İsikrar ve Finansal

Detaylı

MENKUL KIYMETLER BORSASI ARACI KURUMLARINDA ĐŞLEM YAPAN YATIRIMCILAR ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA Kemal Poyraz*

MENKUL KIYMETLER BORSASI ARACI KURUMLARINDA ĐŞLEM YAPAN YATIRIMCILAR ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA Kemal Poyraz* MENKUL KIYMETLER ORSASI ARACI KURUMLARINDA ĐŞLEM YAPAN YATIRIMCILAR ÜZERĐNE ĐR ARAŞTIRMA Kemal Poyraz* Đlker Nayır** ÖZET Günümüzde ilimsel ve Teknolojik gelişim, er alanda olduğu gibi yaırım alanında

Detaylı

Gerçek Opsiyonların Fiyatlandırılması

Gerçek Opsiyonların Fiyatlandırılması Gerçek Opsiyonların Fiyatlandırılması Doç. Dr. Nurgül Chambers Marmara Univ., İİBF Özet Gerçek opsiyon yaklaşımı işletme yatırım kararlarında yeni bir düşünce sistemidir. Bu yaklaşımın dayanağı, gerçek

Detaylı

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.2009, C.14, S.1 s.99-114. Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.2009, Vol.14,

Detaylı

Kamu Borçlanması, Sermaye Stoku ve Tüketim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli

Kamu Borçlanması, Sermaye Stoku ve Tüketim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli Kamu Borçlanması, Sermaye Soku ve Tükeim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli Kamu Borçlanması, Sermaye Soku ve Tükeim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli İler ÜNLÜKAPLAN

Detaylı

Geriye Dönük Testlerin Karşılaştırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama

Geriye Dönük Testlerin Karşılaştırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama Bankacılar Dergisi, Sayı 6, 7 Geriye Dönük Teslerin Karşılaşırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama Ailla Çifer * - Dr. Alper Özün ** - Sai Yılmazer *** Bu çalışmada, riske maruz değer modellerinin

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2012/25 http ://www.tek.org.tr TÜRKİYE DE CARİ AÇIK TARTIŞMASI. Ercan Uygur

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2012/25 http ://www.tek.org.tr TÜRKİYE DE CARİ AÇIK TARTIŞMASI. Ercan Uygur TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 202/25 hp ://www.ek.org.r TÜRKİYE DE CARİ AÇIK TARTIŞMASI Ercan Uygur Bu çalışma "GAP BÖLGESİNDE DIŞ TİCARET ve TARIM", başlığı ile Prof. Dr. Ercan UYGUR ve Prof.

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66 Dokuz Eylül Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Cil:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66 SPOT VE VADELİ İŞLEM FİYATLARININ VARYANSLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK TESTİ Emrah İsmail ÇEVİK * Mehme

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜZERİNE SAKLI MARKOV MODELİ İLE BİR TAHMİNLEME 1

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜZERİNE SAKLI MARKOV MODELİ İLE BİR TAHMİNLEME 1 Ekonomik Yaklaşım, Cil : 20, Sayı : 72, ss. 59-85 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜZERİNE SAKLI MARKOV MODELİ İLE BİR TAHMİNLEME Ersoy ÖZ 2 Öze Ülkemizde son yıllarda finans sekörü üzerine yapılan geleceğe

Detaylı

Erkan Özata 1. Econometric Investigation of the Relationships Between Energy Consumption and Economic Growth in Turkey

Erkan Özata 1. Econometric Investigation of the Relationships Between Energy Consumption and Economic Growth in Turkey 1 Öze: Ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerinin sürükleyici unsuru ve en emel gereksinimlerinden biri enerjidir. Đş yapma kapasiesi olarak anımlanan enerjiye gelişmiş ülkelerle birlike, gelişmek iseyen

Detaylı

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 3 Sayı: 2 Nisan 203 ss. 9-208 Türkiye nin İhala ve İhraca Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama Dependency of Impor and Expor of

Detaylı

Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaştırılması ve Ekonomiye Etkileri

Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaştırılması ve Ekonomiye Etkileri YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:7 Cil:14 Sayı:1 Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaşırılması ve Ekonomiye Ekileri Doç. Dr. C. Mehme BAYDUR Muğla

Detaylı

1. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Tarihçesi:

1. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Tarihçesi: Değeri başka bir finansal varlığın veya malın değerine bağlı olan türetilen finansal araçlar türev araç olarak adlandırılmaktadır. Türev araçlar, dayanak varlığın sahipliğinin el değiştirmesine gerek olmaksızın,

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22, Sayı:2, Yıl:2007, ss:339-355.

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22, Sayı:2, Yıl:2007, ss:339-355. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22, Sayı:2, Yıl:2007, ss:339-355. FİNANSAL OPSİYONLARLA REEL OPSİYONLARIN KARŞILAŞTIRILMASI VE GERÇEK BİR YATIRIM PROJESİNDE REEL

Detaylı

Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz

Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz Sabi Sermaye Yaırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz Mura ÇETİN Doç. Dr., Bozok Üniversiesi, İİBF İkisa Bölümü mura.cein@bozok.edu.r Sabi Sermaye Yaırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz

Detaylı