ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS ANABİLİM DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS ANABİLİM DALI"

Transkript

1 ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS ANABİLİM DALI KüreselleĢmenin hakim olduğu yüzyılımızda, geliģen teknoloji ülkeleri birbirlerine daha da yaklaģtırmaktadır. Bu bağlamda, dıģ ticaret vizyonuna da, içerisinde ekonomik ve ticari iliģkilerden iģ kültürlerine, ulaģım ve lojistikten, markalaģmaya, kalite ve standartlardan ambalajlamaya, uluslararası finans piyasa ve ürünlerinden yararlanmaya kadar bir dizi bileģenin yer aldığı çok daha geniģ bir çerçeveden bakılması gerektiğini bize göstermektedir. BaĢarının ölçütü de dıģ ticaret konusunda bilgili ve donanımlı, uluslararası ticaret kurallarının farkında, değiģimleri ve geliģmeleri yakından izleyen, bunu da iģlerine adapte edebilen nitelikli insan gücünün varlığıdır. Uluslararası Ticaret ve Finans Anabilim dalı, dıģ ticarete yönelik iģ yapan kurum ve kuruluģlarda görev alan ya da alacakların, dıģ ticarete açılmak isteyen kuruluģlarda konu ile ilgilenenlerin bu konuda gereksinim duyduğu bilgi eksikliklerini gidermek, sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek akademik çalıģmayı yapmayı hedefler. Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (UBYO) Akademik kadrosu tarafından yürütülen Uluslararası Ticaret ve Finans Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programında; ekonomi, finans, pazarlama, hukuk ve iģletme ile ilgili temel konular yanında, DıĢ Ticaret, Uluslararası Ekonomik ve Ticari Örgütler, Uluslararası Ticaret Hukuku, DıĢ Ticaret Finansmanı, Türkiye nin DıĢ Ticaret ĠliĢkileri ve AB Ticaret Hukuku, Uluslararası Finansal Piyasalar, Risk Yönetimi, Rekabet Stratejileri, Çevre Politikaları ve Sürdürülebilir Kalkınma gibi uzmanlığa yönelik mesleki dersler verilmektedir. 24 Ağustos 2011 tarihli ve RG sayılı Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği doğrultusunda Yüksek Lisans programına kabul edilebilmek için; Üniversitelerin uygulamalı bilimler yüksekokullarının uluslararası ticaret ve finansla ilgili bölümlerinden, iktisadi ve idari bilimler, iģletme, mühendislik fakültelerinin ilgili bölümlerinden olmak üzere dört yıllık bir yükseköğretim kurumundan mezun olarak En az 2.0/4.0 (60 / 100) Genel Not Ortalaması (GNO) ile lisans derecesi elde etmiģ bulunmak. BaĢvuru koģullarını sağlayan adaylar (ALES en az 55 ve YDS en az 40) Enstitü tarafından belirlenen tarihlerde mülakata alınırlar. Adaylar GNO, ALES ve mülakat sonuçları göz önüne alınarak sıralanırlar. Tezsiz Yüksek Lisans programına baģvuran adaylar ise GNO sonuçları göz önüne alınarak sıralanırlar. Akademik Personel Öğretim Üyesinin Adı-Soyadı Akademik Ünvanı Kadrosunun Bulunduğu Kurum ve Birim Çalışma Esasları (Tam veya Yarı Zamanlı) 1.Mustafa TEPECĠ Prof. Dr. UBYO/UT Tam Zamanlı 2.Meltem ONAY Prof. Dr. UBYO/UT Tam Zamanlı 3.Murat KOÇTÜRK Doç. Dr. UBYO/UT Tam Zamanlı 4.Mine YILMAZER 5.Bernur AÇIKGÖZ Doç.Dr. Doç. Dr. UBYO/UT UBYO/UT Tam Zamanlı Tam Zamanlı 6.Ali Rıza GÖKBUNAR Doç. Dr. UBYO/BF Tam Zamanlı 7. Metin ÖNER Yrd. Doç. Dr. UBYO/BF Tam Zamanlı 8. H. Nur GERMĠR Yrd. Doç. Dr. UBYO/BF Tam Zamanlı 9.Halil ERDEMĠR Yrd. Doç. Dr. UBYO/UT Tam Zamanlı 10. Özge AYAN Yrd. Doç. Dr. UBYO/UT Tam Zamanlı 11. Tayfun Deniz KUĞU Yrd. Doç. Dr. UBYO/BF Tam Zamanlı 12. GüneĢ GERGER Yrd. Doç. Dr. UBYO/BF Tam Zamanlı 13.Hürriyet BĠLGE Yrd. Doç. Dr. UBYO/BF Tam Zamanlı 14.Emre KARAA Yrd. Doç. Dr. UBYO/UT Tam Zamanlı 15.Burcu GEDĠZ ORAL 16.Bahar YALÇIN 17. Ġrfan KALPALI Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Dr. UBYO/BF UBYO/UT Tam Zamanlı Tam Zamanlı Yarı Zamanlı

2 Uluslararası Ticaret ve Finans Tezli Yüksek Lisans Öğretim Planı Dersin Kodu UTF 5101 UTF YIL 1. DÖNEM Dersin Adı Teori Laboratuar Uygulama Kredi AKTS KüreselleĢme ve Uluslararası Ticaret Seçmeli Ders - I Toplam YIL 2. DÖNEM UTF 5112 Uluslararası Finansal Yönetim UTF 5002 Seçmeli Ders - II UTF 5122 Seminer Toplam YIL 3. DÖNEM UTF 6133 Uzmanlık Alan Dersi Tez DanıĢmanlığı YIL 4. DÖNEM UTF 6144 Uzmanlık Alan Dersi Tez DanıĢmanlığı 1 6 Uluslararası Ticaret ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans Öğretim Planı Dersin Kodu UTF YIL 1. DÖNEM Dersin Adı Teori Laboratuar Uygulama Kredi AKTS KüreselleĢme ve Uluslararası Ticaret UTF 5001 Seçmeli Ders - I Toplam YIL 2. DÖNEM UTF 5112 Uluslararası Finansal Yönetim UTF 5002 Seçmeli Ders - II UTF 5122 Seminer Toplam YIL 3. DÖNEM UTF 6133 Dönem Projesi Dersi YIL 4. DÖNEM UTF 6144 Dönem Projesi Dersi

3 Yarıyılı AKTS Dersin Kodu Seçmeli Dersler Dersin Adı Seçmeli Ders Grup Adı (Teknik, Teknik olmayan, Alan Bilgisi, Genel Kültür, Yab Dil, Bed.Eğt./Güz San) T L U K Öğretim Dili SEÇMELİ DERS-I UTF 5201 Uluslararası GiriĢimcilik 1 Alan Bilgisi Türkçe UTF 5211 Uluslararası Finansal Piyasalar ve Kurumlar 1 Alan Bilgisi Türkçe UTF 5221 Uluslararası Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi 1 Alan Bilgisi Türkçe UTF 5231 DıĢ Ticaret ĠĢlemlerinin MuhasebeleĢtirilmesi 1 Alan Bilgisi Türkçe UTF 5241 Uluslararası Pazarlama Yönetimi 1 Alan Bilgisi Türkçe UTF5241 International Marketing Mangmnt 1 Alan Bilgisi Ġngilizce UTF 5251 Uluslararası ĠliĢkiler 1 Alan Bilgisi Türkçe UTF 5261 AraĢtırma Metodolojisi 1 Alan Bilgisi Türkçe UTF 5271 Uluslararası Ekonomi 1 Alan Bilgisi Türkçe UTF 5281 Uluslararası Rekabet Stratejileri 1 Alan Bilgisi Türkçe UTF 5281 Internationl Competition Strategies 1 Alan Bilgisi Ġngilizce UTF 5291 Uluslararası Pazarlama AraĢtırması 1 Alan Bilgisi Türkçe UTF 5401 Mikro Ġktisat 1 Alan Bilgisi Türkçe UTF 5411 Çokuluslu ġirketler ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar 1 Alan Bilgisi Türkçe UTF5411 Multinational Corporations & FDI 1 Alan Bilgisi Ġngilizce UTF 5421 DıĢ Ticaret Mevzuatı 1 Alan Bilgisi Türkçe UTF 5431 Uygulamalı DıĢ Ticaret 1 Alan Bilgisi Türkçe SEÇMELİ DERS II UTF 5202 DıĢ Ticaret ĠĢletmeciliği UTF 5212 Uluslararası Ticaret Politikası ve Türkiye UTF 5222 Uluslararası Yatırım ve Portföy Yönetimi UTF 5232 Uluslararası ĠĢletme Hukuku UTF 5242 Uluslararası Çevre ve Kalite Yönetim Sistemleri UTF 5252 Oyun Teorisi: Stratejik Ticaret Politikası UTF 5262 Ekonometri UTF 5272 DıĢ Ticaret Finansman Teknikleri UTF 5282 Uluslararası Bankacılık UTF 5292 Uygulamalı Ġstatistik UTF 5402 Türkiye Ekonomisinin Yapısal Analizi UTF 5412 Uluslararası Ġnsan Kaynakları Yönetimi UTF 5422 Elektronik Ticaret UTF 5432 Uluslararası Enerji Stratejileri ve Ekonomisi

4 Ders İçerikleri DERS İÇERİKLERİ (Zorunlu Dersler) UTF 5101 Küreselleşme ve Uluslararası Ticaret KüreselleĢme olgusunun ekonomik, sosyal, ticari, teknolojik ve yasal boyutları; dünya ticaretindeki geliģmeler; uluslararası ticarette kuramsal yaklaģımlar, korumacılık uygulamalarının sakıncaları ve serbest ticaretin yararları; uluslararası ticarette bölgesel iģbirlikleri; uluslararası ticaret politikaları ve AB; dıģ ticaret faaliyetleri; iģletmelerin dıģa açılma aģamaları; uluslararası ticaretin ülkeler arası yapısı ve içeriği; uluslararası ticaret sözleģmeleri; Türkiye dıģ ticaretinin analizi. UTF 5112 Uluslararası Finansal Yönetim Uluslararası iģletmelerin finans sisteminin özellikleri; uluslararası iģletmelerde kısa vadeli aktif varlıkların (kasa, alacak, stok) yönetimi; uluslararası iģletmelerde sabit varlıkların yönetimi; uluslararası iģletmelerde kısa vadeli finansman kaynakları; uluslararası iģletmelerin özkaynak tedariki; uluslararası iģletmelerde sermaye bütçelemesi, yatırım kararları; uluslararası iģletmelerin sermaye maliyetleri ve sermaye yapısı kararları; Ģirket satın alma ve birleģmeleri; risk sermayesi. UTF 5122 Seminer Tezli yüksek lisans programı öğrencileri için zorunlu, tezsiz yüksek lisans öğrencileri için seçmeli olan, derse devam zorunluluğu olup, her katılımcı tezi veya projesi ile ilgili sunum hazırlanan, konuk konuģmacılar tarafından güncel ekonomik ve iģletme sorunları ile ilgili konuların tartıģılmasını içermektedir. UTF 6133 Uzmanlık Alan Dersi / Tez Danışmanlığı Tezli yüksek lisans programı öğrencileri için zorunlu olan tez çalıģması. UTF 6144 Uzmanlık Alan Dersi / Tez Danışmanlığı Tezli yüksek lisans programı öğrencileri için zorunlu olan tez çalıģması.

5 DERS İÇERİKLERİ (Seçmeli Dersler) UTF 5201 Uluslararası Girişimcilik Doğrudan Yabancı Sermaye yi (DYS) etkileyen unsurlar, müģterek yatırım ortaklıkları, DYS türleri, DYS nin ulusal ekonomilere etkileri, yatay ve dikey DYS ler, ortak giriģim sermayesi, proje tabanlı ortak giriģimler, konsorsiyum, uluslararası rekabette fikri mülkiyet hakları, ortak giriģimlerde baģarı faktörleri, birleģme ve satın almaların finansal ve kültürel yönleri. UTF 5211 Uluslararası Finansal Piyasalar ve Kurumlar Finansal varlıklar, finansal varlıkların riskleri, finansal piyasalar ve sınıflandırması, finansal piyasalarda küreselleģme, türev piyasalar ve enstrümanları, merkez bankacılığı ve merkez bankalarının parasal politikaları yönlendirirken kullandığı araçlar, para arz ve faiz oranı iliģkileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz kurları ve kur riski, kur riskinden korunmak için gerekli finansal enstrümanlar. UTF 5221 Uluslararası Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Uluslararası tedarik zinciri yönetiminin önemi, temel ilkeleri, taģımacılık maliyetleri, taģıma sistemleri, dağıtım ve taģımanın lojistik sürecindeki yeri, intermodal taģımacılık, taģıma operatörleri ve aracıları, taģımacılık yasaları, taģımacılık iģlemleri ve dokümantasyonu, e-ticaret ve müģteri hizmetlerinin taģımacılıktaki rolü. UTF 5231 Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi DıĢ ticaret iģlemlerinde kullanılan belgeler ve tek düzen hesap planı; döviz iģlemlerinin muhasebeleģtirilmesi; ihracat iģlemlerinin muhasebeleģtirilmesi; ihracat kredileri; dıģ ticarette kullanılan bazı finansman teknikleri ve muhasebeleģtirilmesi; akreditifli ve kabul kredili ithalat iģlemlerinin muhasebeleģtirilmesi; peģin ödemeli, mal mukabili ve vesaik mukabili ithalat iģlemlerinin muhasebeleģtirilmesi; menkul kıymet ve avans iģlemlerinin muhasebeleģtirilmesi. UTF 5241 Uluslararası Pazarlama Yönetimi (Türkçe veya İngilizce) Uluslararası pazarlama sisteminin genel gözden geçirilmesi; uluslararası bütünleģik pazarlama programlarının geliģimi; uluslararası boyutuyla ürün; üretim; promosyon; fiyatlama kararları; uluslararası pazarlamada etkin kararlar etkenleri üzerine tartıģmalar ve uluslararası pazarlamada durum etkenlerin analizi. Uluslararası vaka çalıģmaları.

6 UTF 5251 Uluslararası İlişkiler Uluslararası ĠliĢkiler disipliniyle bir tanıģma sağlamayı ve öğrencileri daha ileri düzeydeki Uluslararası ĠliĢkiler derslerine hazırlamayı amaçlayan dersin ana temasını, bir sosyal bilim olarak Uluslararası ĠliĢkiler disiplininin tanımlanması, uluslararası politika, dıģ politika, ulus-devlet ve etnisite gibi temel kavramların açıklanması, küreselleģme, uluslararası sistem ve sistemdeki aktörler ve realizm, pluralizm ve yapısalcılık gibi farklı kuramsal yaklaģımlar oluģturmaktadır. UTF 5261 Araştırma Metodolojisi Yönetimde kullanılan istatiksel yöntemlerin analizi; araģtırma, tahmin ve varsayım yapıların tasarımı, korelasyon ve regresyon analizi ile verilerin yorumlanması, sayısal tahminleme yöntemleri ve bilgisayar destekli projelerin uygulaması, araģtırma yöntemlerinde yönetimsel karar verme, araģtırmaya iliģkin verilerin raporlanması ve sonuçlandırılması. UTF 5271 Uluslararası Ekonomi Klasik dıģ ticaret teorisi, karģılaģtırmalı maliyetler, karģılaģtırmalı üstünlükler teorisi, faktör-fiyat eģitlemesi, gelir dağılımı, tarifeler, ticaret bilançosu, ödemeler bilançosu, eģitsizlikler ve uyum, ticaret ve ekonomik kalkınma, uluslararası ekonomik entegrasyonlar, uluslararası ekonomi ve finans kuruluģları, finansman araçları ve bunları dünya ekonomik düzenine etkileri, uluslararası ticaret kuramında yeni geliģmeler. UTF 5281 Uluslararası Rekabet Stratejileri (Türkçe veya İngilizce) Uluslararası iģletmelerin dıģ ticaret stratejileri; uluslararası pazar bölümlendirme ve hedef pazar seçimi, uluslararası pazarlara giriģ ve büyüme stratejileri; uluslararası rekabet analizleri ve stratejileri; uluslararası stratejik iģbirliği stratejileri; uluslararası piyasalarda fiyatlandırma stratejileri; uluslararası dağıtım stratejileri ve dağıtım kanalı seçim kararları; uluslararası fiziksel dağıtım ve lojistik; uluslararası iletiģim stratejisi, uluslararası tutundurma politikaları. UTF 5291 Uluslararası Pazarlama Araştırması Pazar araģtırma süreci, tasarlanması, yönlendirilmesi ve Pazar araģtırma çalıģmalarının kullanılması, araģtırma ve uygulama düzenlemeleri. Uluslararası Pazar fırsatları analizi çalıģmaları, dıģ ticarette ürün ve hizmet analizleri, pazarlama ve satıģ araģtırmaları, uluslar

7 arası pazarlama araģtırmalarında etik konusu. Uluslararası Pazar araģtırmalarında kültürel, sosyal, politik farklılıkların irdelenmesi. UTF 5401 Mikro İktisat Ġlgili ders kapsamında öncelikle temel kavramları da içeren bilgiler verilmektedir. Daha sonra sırasıyla tüketici kuramı mevcut fayda yaklaģımlarına göre incelenmektedir. Arkasından talep teorisi ve konu ile ilgili problemler ele alınmaktadır. Talep teorisinin ardından üretici teorisi, maliyet teorisi, arz teorisi ve bu konulara dair problemlere yer verilmektedir. Piyasalar gruplandırılarak anlatıldıktan sonra faktör piyasası, genel denge ve refah ekonomisi ile ders programı tamamlanmaktadır. UTF 5411 Çokuluslu Şirketler ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar Bu ders kapsamında çok uluslu Ģirketlerin yapısı ve kapsamı, doğrudan yabancı yatırımın yapısı ve kapsamı, Çokuluslu Ģirketler ve doğrudan yabancı yatırımın tanımı ve geliģimi, doğrudan yabancı yatırım teorileri, doğrudan yabancı yatırımın direkt maliyetleri ve faydaları, dıģarıda yatırım yapma nedenleri (hammadde, transfer edilemeyen bilgi, yasal düzenlemeden kaçınma, ürün esnekliği, Ġhracat, lisans anlaģması), dıģarıya açılmanın nedenleri (yeni kuruluģ, geniģleme ve lisans, mülkiyet modelleri, ortak teģebbüs, stratejik ortaklık, birleģme ve devralmalar), çokuluslu Ģirketlerin ödemeler dengesi etkisi (sermaye akımı etkisi ve ticaret etkisi) incelenecektir. UTF 5421 Dış Ticaret Mevzuatı Ġthalat, ihracat, serbest bölgeler ve ithalatta gözetim ve koruma önlemleri hakkında yürürlükteki yasalar ve uygulamalar, mevzuat nedir, kanun, kararname ve yönetmelik, ihracat rejim kararı amaç, kapsam ve yetki, Ġhracı yasak ve ön izne bağlı mallar, ihracat yönetmeliği, ihracat Ģekilleri, ithalat rejimi karar ve yönetmeliği, ithalatta genel esaslar, navlun sigorta bedeli farkları, kesin ithal, değer miktar farklılıkları, ithalat çeģitleri, serbest bölgeler tanım, amaç, iģlev ve avantajları, serbest bölge kanunu, uygulama yönetmeliği, faaliyet konuları ve ruhsat verilmesi, serbest bölgelerde gümrük, vergi muafiyeti ve teģvik uygulamaları, bölgeden ihraç ve ithal edilen mallar, transit mal taģımacılığı, ithalatta gözetim ve korunma önlemleri, amaç, kapsam ve yetki, kurulun teģkili, görevleri, zarar tehdidinin değerlendirilmesi ve ön inceleme, gözetim önlemleri, korunma önlemleri ve geçici korunma önlemleri, kambiyo mevzuatı.

8 UTF 5431 Uygulamalı Dış Ticaret Uluslararası ticaret sistemi, dıģ ticaret mevzuatı, ödeme Ģekilleri, teslim Ģekilleri, lojistik uygulamaları, Pazar araģtırması, alıcı ve satıcılara ulaģma ve iletiģim, dıģ ticarette devlet destekleri. UTF 5202 Dış Ticaret İşletmeciliği DıĢ ticaret iģletmelerinin yapısal özellikleri ve iģlevleri; iģletmelerin dıģ pazarlara açılma nedenleri ve amaçları; dıģ ticaretin kurumsal ve yasal çerçevesi; dıģ ticaret sözleģmelerinde uyulması gereken koģullar; dıģ ticaret ile ilgili ön hazırlık bilgileri; dıģ ticaret iģlemleri; dıģ ticarette kullanılan belgeler; dıģ ticarette teslim Ģekilleri (INCOTERMS); dıģ ticarette teklif ve maliyet fiyatı hesaplama; dıģ ticarette ödeme Ģekilleri (peģin ödeme, akreditifli ödeme, kabul kredili ve vesaik mukabili ödeme); dıģ ticarette özel finansman Ģekilleri (faktoring, forfaiting, leasing); dıģ ticaret destekleri. UTF 5212 Uluslararası Ticaret Politikası ve Türkiye Uluslararası ticaret teorileri, uluslararası ticaret politikaları, dıģ ticaret teorileri, uluslararası makroekonomik politikalar, döviz piyasasının iģleyiģi ve döviz kurunu açıklayıcı teoriler, faiz arbitrajı ve sermaye hareketleri, ödemeler bilânçosu ve dengesizliklerinin giderilmesi konuları tartıģılacaktır. Bu bağlamda Türkiye nin uluslararası ticaret politikası değerlendirilecektir. UTF 5222 Uluslararası Yatırım ve Portföy Yönetimi Döviz Piyasasının Yapısı ve ĠĢlevleri; Döviz Kurunun Belirlenmesi; Spot ve Vadeli Döviz Piyasaları; Döviz Kuru Tahminleri; Gelecek SözleĢmeleri; Döviz Opsiyonları; Uluslararası Bankacılık Hizmetleri; Uluslararası Tahvil Piyasası; Uluslararası Hisse Senedi Piyasası; Faiz ve Döviz Swapleri; Uluslararası Portföy Yatırımları. UTF 5232 Uluslararası İşletme Hukuku Uluslararası dağıtım sözleģmeleri, taģıma sözleģmeleri (kara, deniz ve hava taģımacılığı), dıģ ticaret ödeme sözleģmeleri, çok uluslu bankacılık iģlemleri, Ģirket birleģmeleri, uluslararası ticari sözleģmelerin düzenlemesi, uluslararası ticari sözleģmelerden doğan uyuģmazlıkların çözüm yolları ve baģvuru aģamaları. UTF 5242 Uluslararası Çevre ve Kalite Yönetim Sistemleri Geleceğin iģletme yöneticilerine baģlıca çevresel göstergeler ve kritik çevre sorunları, ileri bilgiler olarak verilmekte ve global ekonominin gidiģatı ile bu konular

9 bağdaģtırılmaktadır. Çevre yönetimi olarak; hava, su, katı atıklar yönetimi ile insan yerleģkeleri ve endüstriyel kuruluģların arazi istekleri ve tahsisin optimizasyonu konuları iģlenmektedir. Diğer taraftan uluslararası çevre ve kalite yönetim sistemleri, sürdürülebilir iģletmecilik, sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir Ģehirler ve topluca sürdürülebilir dünya konuları. Çevresel Etki Değerlendirmeleri ve sürdürülebilirlik için Minimum Güvenlik Standart ları tartıģılmakta ve lisansüstü öğrencilerin 21. yüzyılın iģletmecilik konseptine uygun bilgilerle donanımı gerçekleģtirilmektedir. UTF 5252 Oyun Teorisi: Stratejik Ticaret Politikası (Türkçe veya İngilizce) Bu ders normal ve yaygın formlarda oyunları, Nash dengesi, altoyun-mukemmeliyeti dengesi, sıralı denge (sequential) gibi oyun çözümlerini, iģbirliği, ün (reputation), pazarlık ile tarif, kota, ihraç sübvansiyonları ve tarif pazarlıklarının oyun teorisi yaklaģımı içinde analizini inceler. UTF 5262 Ekonometri Ekonometrinin tanımı, ekonometrik yaklaģım, sözel, geometrik, matematiksel ve ekonometrik modeller, ekonometrik teknikler, yapısal analiz, öngörü ve iktisadi politika değerlendirmesi. Ġktisadi gerçekler ve veriler, verilerin rafine edilmesi. Ġstatistiksel teori, tasviri ölçüler, basit ilgileģim (korelâsyon) katsayısı, tahmin ve hipotez testleri. Basit doğrusal regresyon modeli, regresyon modeli varsayımları, en küçük kareler tahmini, regresyon tahminlerinin yorumu ve belirleme katsayısı. Olağan en küçük kareler tahmincilerinin özellikleri, hipotez testleri. Çoklu regresyon analizi. AlıĢtırmalar ve çözümleri. DeğiĢkenlerin dönüģtürülmesi, fonksiyon seçimleri, yarı logaritmik modeller, alıģtırmalar ve çözümleri. Birden çok parametreyi içeren sınamalar, Chow sınaması. Kukla değiģkenler. Normallik varsayımının ve sıfır ortalama varsayımının ihlali. Homoskedastisiti (tek değiģirlilik) varsayımının ihlali, heteroskedastisiti (çok değiģirlilik) sınamaları ve çok değiģirlikli hatalar için çözümler. UTF 5272 Dış Ticaret Finansman Teknikleri DıĢ Ticarete Genel BakıĢ, DıĢ ĠĢlemler Mevzuatı ve DıĢ Ticarette Kullanılan Belgeler, Uluslararası Ticarette Teslim ġekilleri- INCOTERMS 2010, Ödeme ġekilleri - PeĢin Ödeme-, Akreditif ġekilleri, Vesaik Mukabili Ödeme, Mal Mukabili Ödeme, Ġhracat- Kısa Vadeli Ġhracatın Finansmanı, Orta ve Uzun Vadeli Ġhracatın Finansmanı, Ġthalat- Ġthal

10 Öncesi Finansman, Ġthalat Sonrası Finansman, Yurt DıĢı Kaynaklar- Teminat Mektubu Kredileri. UTF 5282 Uluslararası Bankacılık Modern dünyada uluslararası bankacılık hizmetleri, döviz kurları ve döviz rejimleri, uluslararası bankacılık teorisi, uluslararası bankacılıkta yenilikler, uluslararası bankaların kredi türleri ve koģulları, teminat Ģekilleri, uluslararası borç problemi, denetim ve riske dayalı uygun koģulların belirlenmesi. UTF 5292 Uygulamalı İstatistik Ders kapsamında öncelikle istatistik konularının genel bir tekrarı yapılarak, kavramların doğru kullanımı sağlanacaktır. Daha sonra istatistik araģtırma metodolojisi, veri toplama teknikleri-ölçme kavramı, örnekleme teknikleri, veri düzenlemeleri-ģekilsel analiz, temsili değerler (tanımlayıcı) ve yorumlaması, olasılık dağılımları, indeksler, tahmin teorisi, örnekleme dağılımları ve hipotez testleri konularına değinilecektir. Ayrıca parametrik ve parametrik olmayan testler, Ki kare, varyans ve korelasyon analizleri de ele alınacaktır. UTF 5402 Türkiye Ekonomisinin Yapısal Analizi 1923 dönemi Türkiye ekonomisi, dönemi Türkiye ekonomisi, döneminde liberal kalkınma modeli, dönemi, ekonomik bunalım ve 24 Ocak istikrar programı, 1980 li yıllarda ekonomik serbestleģme uygulamaları, özelleģtirme programı / 1990 lı yıllarda Türkiye ekonomisi; 5 Nisan 1994 kararları ve kronikleģen kriz, 2000 li yıllarda Türkiye ekonomisi: enflasyonla mücadele programı, kasım 2000, Ģubat 2001 krizleri ve güçlü ekonomiye geçiģ programı, Türkiye ekonomisinde temel ekonomik sektörler, döneminde dıģ ekonomik geliģmeler, dıģ ekonomik iliģkilerde serbestleģme; küreselleģme, AB ile ĠliĢkiler, döneminde sermaye piyasası: bankacılık sektörü, Merkez Bankası, döneminde kamu kesimi: kamu maliyesi, kamu açıkları ve Ekonomik Krizler, Türkiye de nüfus, iģgücü ve istihdam sorunları, Türkiye de gelir dağılımı. UTF 5412 Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi Uluslararası Ġnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı, Bağlı kuruluģlarda çalıģacak yöneticilerin seçimi, Uluslararası insan kaynakları yönetiminin fonksiyonları, Temin ve

11 seçim, Eğitim ve geliģtirme, Performans değerleme, Ücretleme, Uluslararası Ġnsan Kaynakları Yönetimi ve rekabet avantajı. UTF 5422 Elektronik Ticaret Elektronik Ticaret sistemi, B2B B2C ve C2C uygulamaları ile yeni pazarlar bulma, devlet destekleri, profil oluģturma ve üyelik iģlemleri, potansiyel müģteri bulma ve iletiģim, e- posta pazarlamasında kullanılan teknikler, örnek uygulamalar. UTF 5432 Uluslararası Enerji Stratejileri ve Ekonomisi Enerji kavramı 20. yüzyıldan 21. yüzyıla geçerken önemli bir evrim geçirmektedir. Artan dünya nüfusunun günlük yaģantı ve refahı için gerekli olan enerji tedarik etmek küresek ekonomi içinde kapsamlı bir stratejik tasarım gerektirmektedir. Bu ders kapsamında teorik olarak strateji ve jeopolitik kavramlar üzerinde durulacaktır. Uluslararası alandaki enerji ekonomisi ve enerji stratejileri arasındaki neden-sonuç iliģkileri incelenecektir. Ayrıca Uluslararası alanda uygulanan enerji stratejilerinin makro düzeyde ekonomilere ve finans sistemlerine etkileri örneklerle açıklanacaktır.

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Ders Planı. Hazırlık Sınıfı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Ders Planı. Hazırlık Sınıfı Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Ders Planı Hazırlık Sınıfı Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN ADI T U K AKTS DERSİN ADI T U K AKTS ĠĢletme Bilimlerine GiriĢ 3 0 3 5 Yönetim

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ iktisadi VE idari BiLiMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TiCARET VE FiNANSMAN BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ iktisadi VE idari BiLiMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TiCARET VE FiNANSMAN BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ iktisadi VE idari BiLiMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TiCARET VE FiNANSMAN BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye Giriş -

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ BİRİNCİ YARIYIL UTF101 MİKRO İKTİSAT DERS İÇERİKLERİ İktisat biliminin temelleri, ekonomik sistemler, ekonomik kavramlar, iktisadi sistemler, piyasa ve fiyat mekanizması,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Tezsiz Yüksek Lisans ( II Öğretim ) Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları Dersler Kredisi T P K 501

Detaylı

KTÜ Uzaktan Eğitim İşletme Yüksek Lisans Programı (e-mba)

KTÜ Uzaktan Eğitim İşletme Yüksek Lisans Programı (e-mba) Genel Bilgiler Bu program Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülmektedir. 2012-2013 Güz yarıyılında öğrenci alınıma baģlamıģtır. Program bünyesinde yönetim, pazarlama, finans, üretim ve muhasebe

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ ISL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0 3) AKTS:4 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU MUHASEBE BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri: Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders, sistem yazılımları (Windows)

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl CODE COURSE CREDIT CODE COURSE

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARI BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ 2014-2015 DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl KOD DERS KREDI KOD DERS KREDI ECON 101 Ekonomiye

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL ISL103 İşletme Bilimine Giriş 1 (3-0) 3 Bu ders, öğrencilere İşletme

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri(BLG101)(Z-3-5) Bilgisayara giriş

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve LOJİSTİK BÖLÜMÜ, DERS İÇERİKLERİ-YENİ BİRİNCİ SINIF I.YARIYIL DERSLERİ (T, U, K, AKTS) (Z) UTL 101 TEMEL İŞLETMECİLİK

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 Çerkezköy/Tekirdağ, Ocak 011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 TeĢekkür... 1 1. GiriĢ... 1.1. Dokümanın

Detaylı

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl

C.Ü.İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Birinci Yarıyıl Birinci Yarıyıl UTL-101 İktisada Giriş I (3-0-3) Bu dersin temel amacı, mikro ekonominin temelini oluşturan piyasa yapısı, firma ve tüketici davranışlarını incelemektir. Bu dersin işlenecek temel konuları

Detaylı

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi

Ders Kodu Ders İsmi. Ders Kodu Ders İsmi IBF 101 İktisada Giriş Piyasa ve Fiyat, Talep fonksiyonu, arz fonksiyonu, Kayıtsızlık eğrileri ve bütçe eğrileri ile tüketici dengesi, Eş ürün eğrileri ve eş maliyet eğrileri ile üretici dengesi, Azalan

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ UTL1001 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ (3 0) İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları, ekonomi içendeki yeri ve sınıflandırılması,

Detaylı

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1) I. YARIYIL TD I 1.YIL Türk Dili I(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL.

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. TRK 101 Türk Dili I (2-0) 2 Dilin Tanımı, Dil-Kültür-Medeniyet İlişkisi, Dilin

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DÖRDÜNCÜ YIL-YEDİNCİ YARIYIL ISL 403 Sermaye Piyasaları Analizi (3-0) 3 Dersle, finansal piyasaları

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (MBA) & TEZLİ İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (MBA) Neden Yeditepe MBA Yeni küresel iş ortamı

Detaylı

BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, NAZİLLİ İKTİSADÎ ve İDARÎ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ULUSLARARASI TİCARET ve FİNANSMAN BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ISL 101 İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I

Detaylı

MK Kurumsal Gelişim Çözümleri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.

MK Kurumsal Gelişim Çözümleri Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. Bu Kılavuz MK Kurumsal Gelişim Çözümleri tarafından kurumunuzu personelinize yönelik düzenleyebileceğimiz eğitimler hakkında bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Eğitim içerikleri taslak niteliğindedir.

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU-ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AKTS UTI101-Mikro İktisat 3-3 5 UTI102-Makro İktisat

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL. 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3)

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL. 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3) TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 0623107 Atatürk İlkeleri ve İnk Tarihi I (2 0 2 3) 0623108 Türk Dili I (2 0 2 3) 0623109 Genel Fizik (2 0 2 3) 0623110 Genel Kimya (2 0 2 3) 0623111 Genel

Detaylı