DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI"

Transkript

1 DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI Mehmet Aktan Atatürk Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, 25240, Erzurum. Özet: Dövz kurlarındak değşmler, farklı ülkelerde operasyonları olan şrketlern karları üzernde öneml etkye sahptr. Hammaddenn sağlandığı, üretmn yapılacağı, ve ürünün satılacağı ülkelern seçmndek esneklk, br reel opsyonlar grubu olarak tanımlanablr. Değşken dövz kurları ortamında, bu esneklğn parasal br değer vardır. Bu çalışmada, farklı ülkelerde operasyonları olan br şrket çn, değşken dövz kurları ortamında belrlenmş reel opsyonlar arasında geçş esneklğnn değernn hesaplanablmes, ve bu esneklğn optmum br şeklde kullanılablmes çn stokastk br model sunulmaktadır. Bu amaçla, br Monte Carlo smülasyon yaklaşımı gelştrlmştr. Sunulan modelde brden fazla opsyon, bu opsyonlar arasında geçş malyetler, ve bu opsyonlar çn brden fazla uygulama noktası bulunmaktadır. Gelştrlen yaklaşımın uygulaması, global br tedark zncr üzernde gösterlmştr. Anahtar Kelmeler: Rsk Analz ve Yönetm, Stokastk Modeller, Smülasyon, Tedark Zncr Yönetm VALUATION AND OPTIMUM UTILIZATION OF FLEXIBILITY IN A GLOBAL FIRM UNDER CURRENCY EXCHANGE RATE VOLATILITY Abstract: Currency exchange rate volatlty has sgnfcant effects on profts of frms that have operatons n dfferent countres. Flexblty n selectng supplers, plants, and market regons from dfferent countres can be defned by a number of optons. Such flexblty has a value under an envronment of uncertan exchange rates. In ths study, a stochastc model for a frm that has operatons n dfferent countres s developed for the valuaton and the optmum utlzaton of the flexblty to swtch between optons whch are generated by volatle currency exchange rates. A Monte Carlo smulaton approach s developed to value the flexblty. The valuaton model has multple optons, swtchng costs between these optons, and multple exercse ponts. An applcaton of the approach s presented on a global supply chan network wth exchange rate uncertanty. Key words: Rsk Analyss and Management, Stochastc Models, Smulaton, Supply Chan Management 1. Grş Global pazarlarda artan rekabet, şrketlern ayakta kalablmeler çn esnek yapıda faalyet göstererek değerlern artırmalarını zorunlu kılmaktadır. Reel opsyonlar, şrketlern sahp oldukları esneklğ değerlendrmede kullanılablecek en uygun yöntemlerden brdr. Bu çalışmada, volatl dövz kurları ortamında, esneklğn arttırarak karını maksmze etmek steyen br global frma çn reel opsyon analz sunulmaktadır. Söz konusu global frma, ürettğ ürün çn hammaddenn sağlandığı, üretmn yapılacağı, ve ürünün satılacağı ülkelern seçmndek operasyonel kararlarla esneklğn arttırmaktadır. Belrl sayıdak karar verme noktalarında daha önce seçlmş olan ülkeler değştrleblmekte, böylece geçş opsyonları değerlendrlmektedr. Geçş opsyonları problem kompleks duruma getrmektedr. Esneklğn değer ve optmum kararlar, volatl dövz kurları ortamında ve belrl br zaman aralığı çn reel opsyonlar sayesnde belrlenmektedr. Belrlenen optmum stratejler sonucunda tahmn kar maksmze edlmektedr. Problem tanımı 2. bölümde verlmektedr. Bu tür kompleks yapıdak geçş opsyonları çn gelştrlen Monte Carlo smulasyon yöntem, 3. bölümde sunulmaktadır. 4. bölümde se sonuçlar verlmektedr. 2. Problem tanımı Uygulanacak modelde değşk ülkelerden hammadde alablen, bu ülkelerde kurulu olan fabrkalarda üretm yapablen, ve bu ülkelere ürününü satan br şrket gözönünde bulundurulacaktır. İncelenecek toplam zaman, eşt uzunlukta T adet peryoda bölünmüştür. Şrket, her peryotta N farklı üretm opsyonundan brn seçmektedr. t peryodundak O üretm opsyonu, hammadde alınan, üretm yapılan,

2 ve ürünün satıldığı ülkelern seçmne göre tanımlanmaktadır. Br üretm opsyonundan dğerne geçş sonucu br malyet oluştuğu varsayılmış ve bu malyetler br matrste tanımlanmıştır. Bu problemde, Huchzermeer (1991), ve Huchzermeer ve Cohen (1996) da kullanılan opsyon değerleme modelne benzer br model kullanılacaktır. Şrket t 1 nc peryotta O * t 1 opsyonunu seçmşse, ve t peryodunda dövz kurları vektörü e t se, tahmn karı maksmze etmek çn t peryodunda seçleblecek opsyonlar kümesnden br opsyon (O t ) seçmektedr. t peryodunda O t opsyonu seçlrse, br peryot süresnce elde edlecek kar P t (e t, O * t 1, O t ) olsun. O * t 1 opsyonundan O t opsyonuna geçş malyetn δ(o * t 1, O t ) le fade edelm. Bu durumda, t peryodundan son peryot olan T peryoduna kadar elde edlecek tahmn maksmum toplam karı V t (e t, O * t 1) le gösterecek olursak, t ve T peryotlarındak kar fonksyonları aşağıdak gb fade edleblr: V t (e t, O * t 1) = max P t (e t, O * t 1, O t ) δ(o * t 1, O t ) + E[V t+1 ( e O t t+1, Ot)], * V T ( e T 1, O T 1 ) = P max T (, O O T e T 1 * T 1, O T ) δ(o * T 1, O T ). Karın kend parasına göre hesaplanacağı merkez ülke le ülkes arasındak dövz kurunun aşağıdak gb geometrk Brownan hareket yaptığı varsayılmaktadır: de e, t, t = µ dt + σ dz. Bu denklemde µ, ülkes çn dövz kuru sapmasını (drft), σ, ülkes çn dövz kuru volatltesn, z se standart Wener prosesn temsl etmektedr. Huchzermeer (1991), ve Huchzermeer ve Cohen (1996), n 1 dövz kuru prosesn, n kollu ağaç kullanarak modellemştr. Dğer ağaç modellernde olduğu gb, ağaçtak hareketlern büyüklüklern u ve d olarak tanımlamışlardır. Bu modelde u, merkez ülkeye göre, br peryotta ülkesnn dövz kurundak artış oranını, d se br peryotta ülkesnn dövz kurundak azalma oranını göstermektedr. Şekl 1, bu çalışmada gelştrlen yöntem uygulamak çn kullanacağımız tedark zncr ağını göstermektedr. Şeklde, k yabancı ülke hammadde alımı, üretm, ve satış çn pazar durumundadır. Dğer br deyşle, k yabancı ülkenn herbrnde tedarkç, üretc, ve pazar vardır. Sırasıyla, S 1 ve S 2 hammaddenn alındığı brnc ve knc yabancı ülkey, P 1 ve P 2 üretmn yapıldığı brnc ve knc yabancı ülkey, M 1 ve M 2 se ürünün satıldığı brnc ve knc yabancı ülkey temsl etmektedr. Şekldek oklar, hammaddenn ve üretlen ürünün hang ülkeler arasında akableceğn göstermektedr. Tedark Üretm Pazar S 1 P 1 M 1 S 2 P 2 M 2 Şekl 1. Tedark zncr Şekl 1 de verlen tedark zncr çn belrlenmş olan 12 adet üretm opsyonu, Şekl 2 de verlmştr. Opsyonlardak çzgler, hang ülkenn hammaddey sağladığını, bu hammaddeyle hang ülkede üretm yapıldığını, ve üretlen ürünün hang ülkelerde satıldığını belrtmektedr. Dğer br fadeyle, opsyonlar Şekl 1 de verlen bağlantıların, belrlenmş olan kombnasyonlarını göstermektedr.

3 Opsyon 1 Opsyon 2 Opsyon 3 Opsyon 4 Opsyon 5 Opsyon 6 Opsyon 7 Opsyon 8 Opsyon 9 Opsyon 10 Opsyon 11 Opsyon 12 Tedark Üretm Pazar Şekl 2. Üretm opsyonları Modelde kullanılan parametreler sırasıyla, merkez ülke, brnc, ve knc yabancı ülkede rsksz faz oranları R=%5, R 1 =%4, ve R 2 =%2; brnc ve knc yabancı ülkeden gelen brm hammadde malyet m 1 =$1.1 ve m 2 =$1; brnc ve knc yabancı ülkede brm ürünün üretm malyet c 1 =$1.05 ve c 2 =$1; brnc ve knc yabancı ülkede brm ürünün satış fyatı r 1 =$2.3 ve r 2 =$2.2; brnc ve knc yabancı ülkede br peryotta ürüne oluşan talep D 1 =1100 ve D 2 =1000 brm ürün; brnc ve knc yabancı ülkede br peryotta üretm kapastes CAP 1 =2500 ve CAP 2 =2400 brm ürün; brnc ve knc yabancı ülke para brmler çn volatlte σ 1 =0.2 ve σ 2 =0.133; brnc ve knc yabancı ülkenn para brmler çn korelasyon ρ=0.3 olarak kullanılmıştır. Br opsyondan başka br opsyona geçş malyetler, Tablo 1 de merkez ülkenn para brm cnsnden verlmştr. Öncek opsyon Tablo 1. Opsyonlar arasında geçş malyetler Geçş yapılan opsyon Her br peryot üç aylık br sürey kapsamak üzere, dört karar noktası çn Huchzermeer ve Cohen n gelştrdğ trnom ağacı yöntemyle yukarıdak parametrelerle yapılan dnamk programlama sonuçları Şekl 3 te verlmştr. Şeklde altta kalan noktalar, opsyonlar arası geçş esneklğnn olmadığı ortamda beklenen toplam karı, üsttek noktalar se her karar noktasında opsyonlar arası geçşn mümkün olduğu ortamda beklenen karı vermektedr. Yatay eksen, t=0 noktasının hemen öncesnde kullanılablecek her br stratejy göstermektedr. Bu durumda, t=0 noktasının hemen öncesnde kullanılablecek 12 stratejyle başlayan her br problem çn, üst ve alt noktalar arasındak uzaklık (dkey çzgnn uzunluğu), volatl dövz kurları ortamında opsyonlar arası geçş esneklğnn değern vermektedr.

4 2500 Beklenen kar ($) Geçşl Geçşsz t = 0 önces kullanılan opsyon Şekl 3. Trnom ağacı le hesaplanan üretm opsyonları arası geçş esneklğ değerler 3. Gelştrlen Monte Carlo smülasyonu yöntem Boyle (1977), Avrupa opsyonlarının değerlemes çn br Monte Carlo smülasyon yöntem gelştrmştr. Broade ve Glasserman (1997), Amerkan opsyonlarının değerlernn tahmn edleblmes çn br smülasyon yöntem gelştrmşlerdr. Standart Monte Carlo smülasyonuyla yapılan Amerkan opsyonu değerlemes, olması gerekenden yüksek sonuç verdğ çn, Broade ve Glasserman düşük değer verecek knc br tahmn bularak, yüksek ve düşük tahmnlern ortalamasını almaktadırlar. Burada ele aldığımız problemde se, br Amerkan opsyonundan daha kompleks opsyonlar grubu vardır. 12 adet opsyon arasında geçş mkanı bulunmakta, ve her karar noktasında yen br problem başlamaktadır. Nembhard, Sh, ve Aktan (2002, 2003) opsyonlar arasında geçşn malyetnn olmadığı (sıfır malyetl geçş) durumlar çn smülasyon yöntemler sunmuşlardır. Burada verlen problemde se, opsyonlar arası geçşn malyet vardır (poztf malyetl geçş), ve bu durum daha kompleks br dnamk programlama yaklaşımıyla çözüm gerektrmektedr. Bu çalışmada verlen kompleks problem çözeblmek çn, her düğümde beş kol bulunan br smülasyon ağacında dnamk programlama kullanarak, lk etapta yüksek tahmn bulunmuştur. Düşük tahmn bulablmek çn şu yöntem kullanılmaktadır: beş kolun dörtlü kombnasyonları belrlenmekte, her br dörtlü kombnasyondak değerlere göre beklenen karı maksmze eden opsyon seçlmekte, seçlen opsyon kombnasyonun dışındak beşnc kola uygulanmaktadır. Bu şlem beş kombnasyona da uygulanmakta ve elde edlen beş kar mktarının ortalaması alınmaktadır. Bu ortalama, düşük tahmn vermektedr. Yüksek ve düşük tahmnn artmetk ortalaması se Monte Carlo smülasyonunun her br koşusu çn beklenen karı vermektedr. 4. Sonuç Gelştrlen Monte Carlo smülasyon yöntemnn 1000 koşu çn verdğ değerlern, Huchzermeer ve Cohen n (1996) trnom ağacı yöntem sonuçları le karşılaştırması Tablo 2 de verlmştr. Tablo 2. Gelştrlen Monte Carlo smülasyonunun ve trnom ağacının opsyon hesabı sonuçları t=0 önces stratej Düşük tahmn Yüksek tahmn Tahmnlern ortalaması Trnom ağacı sonuçları Fark (%) Gelştrlen smülasyon yöntem le trnom ağacı yöntem sonuçları arasındak fark, her başlangıç stratejs çn %0.4 ün altında gerçekleşmştr. Bu sonuçlar, gelştrlen Monte Carlo smülasyon yöntemnn, verlen problem çn ağaç yöntemne çok yakın sonuçlar verdğn göstermektedr. Ağaç yöntemleryle yapılan opsyon değerlemelernn analtk çözümlere yakın sonuçlar verdğ se, Amn ve

5 Khanna (1994), Boyle (1988), Boyle, Evnne, ve Gbbs (1989), Kamrad ve Rtchken (1991), ve Nembhard, Sh, ve Aktan (2002, 2003) ın çalışmalarında gösterlmştr. Ağaç yöntemlernn uygulamasında en öneml zorluk, problemde bulunan değşken sayısının yüksek olduğu durumlarda ortaya çıkmaktadır. Bu durumu, burada verlen problemde örnekledğmzde, modeldek ülke sayısı yüksek olduğu zaman ağaç yöntemlerndek kol sayısı çok yüksek olmakta, fakat bu çalışmada gelştrlen smülasyon yöntemnde kol sayısı sabt kalmaktadır. Dğer br fadeyle, problemdek ülke sayısı ne olursa olsun, smülasyon ağacındak kol sayısı değşmemektedr. Bu yüzden, gelştrlen smülasyon yöntem, çok değşkenl problemlerde uygulaması en kolay olan yöntemdr. Kaynaklar Amn, K. I. ve Khanna, A., Convergence of Amercan Opton Values from Dscrete to Contnuous-Tme Fnancal Models, Mathematcal Fnance, 4, , Boyle, P. P., Optons: A Monte Carlo Approach, Journal of Fnancal Economcs, 4, , Boyle, P. P., A Lattce Framework for Opton Prcng wth Two State Varables, Journal of Fnancal and Quanttatve Analyss, 23(1), 1-12, Boyle, P. P., Evnne, J., ve Gbbs, S., Numercal Evaluaton of Multvarate Contngent Clams, The Revew of Fnancal Studes, 2(2), , Broade, M. ve Glasserman, P., Prcng Amercan-style Securtes Usng Smulaton, Journal of Economc Dynamcs and Control, 21, , Huchzermeer, A., Global Manufacturng Strategy Plannng under Exchange Rate Uncertanty, Decson Scences Department, The Warton School, Unversty of Pennsylvana, Phladelpha, Doktora Tez, 153 sayfa, Huchzermeer, A. ve Cohen, M. A., Valung Operatonal Flexblty under Exchange Rate Rsk, Operatons Research, 44(1), , Kamrad, B. ve Rtchken, P., Multnomal Approxmatng Models for Optons wth k State Varables, Management Scence, 37(12), , Nembhard, H. B., Sh, L., ve Aktan, M., A Real Optons Desgn for Qualty Control Charts, The Engneerng Economst, 47(1), 28-59, Nembhard, H. B., Sh, L., ve Aktan, M., A Real Optons Desgn for Product Outsourcng, The Engneerng Economst, 48(3), , 2003.

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2015/1, Sayı:21 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal Scences Year: 2015/1, Number:21 AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE

Detaylı

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE HİZMET SAĞLAYICI SEÇİMİ Öz Aşır ÖZBEK a Tamer EREN b Hzmet sağlayıcılar ya da üçüncü part lojstk (3PL) frmalar, şletmenn ana faalyetler dışında kalan, geleneksel

Detaylı

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 3 Sayı: 4 Ekm 03 ss. 449-459 Çok Krterl Karar Verme Teknkleryle Lostk Frmalarında Performans Ölçümü Performance Measurement of Logstcs Frms wth Mult-Crtera

Detaylı

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ DoçDr Nur ÖMÜRBEK Süleyman Demrel Ünverstes, İİBF, İşletme Bölümü Nazlı DEMİRCİ Süleyman Demrel Ünverstes, SBE, İşletme ABD, YL Pınar AKALİN

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ Eskşehr Osmangaz Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Clt: 6 Sayı: 2 Aralık 2005 BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ İrfan ERTUĞRUL Pamukkale Ünverstes İİBF, Denzl ÖZET Günümüzde

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI Hall İbrahm KESKİN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA 009 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA

Detaylı

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ

ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAREKÂT ARAŞTIRMASI ANA BİLİM DALI ÇOK DURUMLU AĞIRLIKLANDIRILMIŞ BİLEŞENLİ SİSTEMLERİN DİNAMİK GÜVENİLİRLİK ANALİZİ DOKTORA TEZİ Hazırlayan Al Rıza BOZBULUT

Detaylı

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (47-60) HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz *

Hisse Senedi Fiyatları ve Fiyat/Kazanç Oranı Đlişkisi: Panel Verilerle Sektörel Bir Analiz * Busness and Economcs Research Journal Volume. umber. 0 pp. 65-84 ISS: 309-448 www.berjournal.com Hsse Sened Fyatları ve Fyat/Kazanç Oranı Đlşks: Panel Verlerle Sektörel Br Analz * Mehmet argelecekenler

Detaylı

Türkiye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: Nasıl Bir İlişki Söz Konusudur?

Türkiye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: Nasıl Bir İlişki Söz Konusudur? A. ÖZKAYA Türkye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomk Büyüme: Nasıl Br İlşk Söz Konusudur? Ata ÖZKAYA Özet İçsel büyüme teors endüstrlern çnde bulunduğu rekabet koşulları, yürüttükler Ar-Ge faalyetler,

Detaylı

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlşks: OECD Ülkeler Panel Ver Analz Mustafa ÖZER * Necat ÇĐFTÇĐ ** Özet: Yen büyüme teorlernn merkeznde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghon-Howtt

Detaylı

NAKLĠYE FĠRMASI SEÇĠMĠNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI

NAKLĠYE FĠRMASI SEÇĠMĠNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI Marmara Ünverstes Ġ.Ġ.B.F. Dergs YIL 008, CĠLT XX, AYI NAKLĠYE FĠRMAI EÇĠMĠNDE BULANIK AHP E BULANIK TOPI YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMAI Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK * Yrd. Doç. Dr. Ġrfan ERTUĞRUL ** ArĢ. Grv.

Detaylı

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ

YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Özet YARIPARAMETRİK KISMİ DOĞRUSAL PANEL VERİ MODELLERİYLE ULUSLAR ARASI GÖÇ Atıf EVREN *1 Elf TUNA ** Yarı parametrk panel ver modeller parametrk ve parametrk olmayan modeller br araya getren; br kısmı

Detaylı

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM 5 Uluslararası İler Teknolojler Sempozyumu (IATS 09), 3-5 Mayıs 2009, Karabük, Türkye ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMİNDE OPTİMAL YAKIT MALİYETİNİN BENZETİM TAVLAMA (BT) ALGORİTMASI İLE BELİRLENMESİ DETERMINATION

Detaylı

ĐLK HALKA ARZLARDA UZUN DÖNEM GETĐRĐLERĐNĐN TAHMĐNĐ: YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE ĐMKB ĐÇĐN AMPĐRĐK BĐR ÇALIŞMA

ĐLK HALKA ARZLARDA UZUN DÖNEM GETĐRĐLERĐNĐN TAHMĐNĐ: YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE ĐMKB ĐÇĐN AMPĐRĐK BĐR ÇALIŞMA Ekonometr ve Đstatstk Sayı:10 2009 29-47 ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSAT FAKÜLTESĐ EKONOMETRĐ VE ĐSTATĐSTĐK DERGĐSĐ ĐLK HALKA ARZLARDA UZUN DÖNEM GETĐRĐLERĐNĐN TAHMĐNĐ: YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE ĐMKB ĐÇĐN AMPĐRĐK

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ *

NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ * H.Ü. Đktsad ve Đdar Blmler Fakültes Dergs, Clt 28, Sayı 2, 2010, s. 47-69 NAKĐT TEMETTÜ BĐLGĐSĐNĐN HĐSSE SENEDĐ GETĐRĐSĐ ÜZERĐNDE ÖNEMLĐ BĐR ETKĐSĐ OLUP OLMADIĞININ ĐMKB DE TEST EDĐLMESĐ * Öz Burak GÜNALP

Detaylı

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM Ekm 26 Clt:14 No:2 Kastamonu Eğtm Dergs 545-556 MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ Özet Aybaba HANÇERLİOĞULLARI Kastamonu Ünverstes, Fen-Edebyat Fakültes, Fzk Bölümü, Kastamonu. Monte Carlo

Detaylı

THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM

THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM Osmangaz Ünverstes Müh.Mm.Fak.Dergs C.XVII, S., 004 Eng.&Arch.Fac.Osmangaz Unversty, Vol.XVII, No :, 004 THOMAS-FİERİNG MODELİ İLE SENTETİK AKIŞ SERİLERİNİN HESAPLANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM Recep BAKIŞ,

Detaylı

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması

Türkiye de Bölgeler Arası Gelir Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Veri Analizi Uygulaması Busness and Economcs Research Journal Volume 2. Number 1. 2011 pp. 143-151 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Türkye de Bölgeler Arası Gelr Yakınsaması: Rassal Katsayılı Panel Ver Analz Uygulaması Fatma

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2014, Clt 4, Sayı 1, ss.267-282 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2014, Volume 4,

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYET İNDEKSLERİ VE CEP TELEFONU SEKTÖRÜNDE BİR PLOT UYGULAMA ÖZET

MÜŞTERİ MEMNUNİYET İNDEKSLERİ VE CEP TELEFONU SEKTÖRÜNDE BİR PLOT UYGULAMA ÖZET MÜŞTERİ MEMNUNİYET İNDEKSLERİ VE CEP TELEFONU SEKTÖRÜNDE BİR PLOT UYGULAMA Al Türkyılmaz Fath Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, 34900 Büyükçekmece İstanbul Tel: (212) 8890810 1094 Fax: (212) 8890906

Detaylı

EJfects of Structural Change and an Application on İstanbul Stock Exchange

EJfects of Structural Change and an Application on İstanbul Stock Exchange YAPıSAL DEOşIMN ETKlERI VE MKB'DE BR UYGULAMA Dr. Sıdıka Başçı Estm Ekonomk Araştırma ve Danışmanlık Hzmetler Dr. Yasemn Keskn Benl Gazı Ünverstes Endüstryel Sanatlar Eğtm Faküıtes Özet Yapısal değşmın

Detaylı

OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇ (OYA) SİSTEMLERİ VE DEPO BAKIMINDA ROTALAMA PROBLEMİ

OTOMATİK YÖNLENDİRMELİ ARAÇ (OYA) SİSTEMLERİ VE DEPO BAKIMINDA ROTALAMA PROBLEMİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2003 : 9 : 2 : 269-277

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.111-131.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.111-131. Süleyman Demrel Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Y.008, C.3, S. s.-3. BİREYSEL EMEKLİLİK FONLARINDA FON YAPILARININ KARMA DENEMELER YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ EXAMINING THE STRUCTURE OF FUNDS BY MIXTURE

Detaylı

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SNL MĞZLRIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Süleyman DÜNDR (*) Fath EER (**) Şuayb ÖZDEMİR (***) Özet: Bu çalışmanın amacı, fuzzy TOPSİS yöntemn kullanarak sanal mağazaların

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ORACLE DATA MINER İLE BORSA ALANINDA TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER (INDICATORS) ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ

Detaylı