NÜANSTUR VE SÜRATTUR ACENTELİK SÖZLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NÜANSTUR VE SÜRATTUR ACENTELİK SÖZLEŞMESİ"

Transkript

1 NÜANSTUR VE SÜRATTUR ACENTELİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan Bulgurlu mah. Bağcılar cad. No:1/A Üsküdar/ İstanbul adresinde mukim NÜANS Turizm Tanıtma ve Reklamcılık A.Ş. (Bundan böyle NÜANSTUR VE SÜRATTUR olarak anılacaktır) ile Bulgurlu mah. Bağcılar cad. No:1/B Üsküdar/ İstanbul adresinde mukim SÜRAT Turizm Organizasyon Hiz. ve Tic. A.Ş. (Bundan böyle SÜRATTUR olarak anılacaktır.) ile Diğer taraftan adresinde mukim (bundan böyle ACENTE olarak anılacaktır.) arasında imzalanmış ve taraflar aşağıdaki hususlar çerçevesinde karşılıklı tam mutabakata varmışlardır. 1. Konusu ve Kapsamı: Bu sözleşme, Nüanstur ve Sürattur un yurtiçinde ve yurtdışında arz etmiş olduğu hizmet ve ürünlerin acente tarafından komisyon karşılığı satılmasını ve bununla ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemek üzere hazırlanmıştır. 2. Yönetmelik, Talimat ve Tarife Hükümlerine Uyma: Acente, A veya B grubu resmi seyahat acentesi olarak mevzuatın, özellikle Turizm Bakanlığı ve TURSAB ın öngördüğü her türlü şartlara haiz olduğunu taahhüt eder. Sözleşmenin imzasından sonra bu şartların yitirilmesi ile sözleşme kendiliğinden sona erer. 3. Sözleşme Şartları ve Nüanstur ve Sürattur un Hak ve Yükümlülükleri: 3.1. Acente herhangi bir sınırlama olmaksızın Türkiye'nin ve Dünya'nın her yerinde satış yapabilir, bölge ve alan sınırlaması yoktur Nüanstur ve Sürattur acente nin bulunduğu yerde başka turizm firmalarına da acentelik verebilir veya doğrudan satış yapabilir. Bu konuda Nüanstur ve Sürattur'u bağlayan bir şey yoktur Nüanstur ve Sürattur, iş bu sözleşmeyi herhangi bir sebebe bağlı olmaksızın ve sebep belirtmeksizin, tek taraflı olarak herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmaksızın feshedebilir. 4. Acente nin Hak ve Yükümlülükleri: 4.1. Acente, Nüanstur ve Sürattur un faaliyet alanları içerisinde yer alan bilet, otel, transfer, umre, yurt içi ve yurt dışı kültür turları, vize ile ilerde olacak faaliyet konularında; Nüanstur ve Sürattur dan hizmet alacak, faturaların tahsili, tahsilâtın NÜANSTUR VE SÜRATTUR a teslim/havale (Havale ve Banka muamele masrafları acenteye aittir)/kredi kartı ile ödeme, pazarlama faaliyetleri ile diğer acentelik hizmetleri, NÜANSTUR VE SÜRATTUR un yönetmelik ve/veya talimatları ile yayınladığı mevzuata uygun olarak acente tarafından yapılacaktır Acente, Nüanstur ve Sürattur un verdiği hizmet alanları olan bilet, otel, transfer, umre, yurt içi ve yurt dışı kültür turları, vize ile ilerde olacak faaliyet konularında Nüanstur ve Sürattur'dan satın alabileceği gibi, kendi ismiyle de organize yapabilir veya başka bir tur şirketinden de hizmet alabilir. Nüanstur ve Sürattur bu konuda acenteyi serbest bırakmıştır. Ancak acente müşteriye Nüanstur ve Sürattur markalı hizmeti taahhüt etmişse bunu sadece Nüanstur ve Sürattur'dan satın alır. Kendisi ismiyle yapamaz, başka bir tur firmasından hizmet alamaz. Sayfa 1 / 6

2 Ancak Acente müşteriye Nüanstur ve Sürattur markalı hizmeti taahhüt etmişse bunu sadece Nüanstur ve Sürattur'dan satın alır. Kendisi ismiyle yapamaz, başka bir tur firmasından hizmet alamaz. Acentenin müşteriye Nüanstur ve Sürattur markalı hizmet taahhüt ederek satış yapması ve fakat hizmeti Nüanstur ve Sürattur dışında kendi ismiyle veya başka bir tur şirketiyle vermesi halinde müşteriyi yanıltarak yaptığı her bir işlem ve her bir müşteri için almış olduğu hizmet satış bedelinin 10 (on) katı tutarında cezai şartı ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu cezai şart Nüanstur ve Sürattur'un Acente ye yazılı bildirimi (ihtarnamesi) ve/veya göndermesinden itibaren itirazda bulunulmaksızın iki gün içerisinde nakden ve defaten ödenecektir. Acente nin mezkur eylemi ayrıca Ceza kanunları mucibince bir suç teşkil etmesi halinde (güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, evrakta sahtekarlık vb.) Nüanstur ve Sürattur, Adli makamlara ihbarda bulunabilir. Böyle bir durumun vukuu halinde Nüanstur ve Sürattur iş bu sözleşmeyi bildirimde bulunmaksızın, tazminatsız olarak derhal feshedebilir Acente personeli Nüanstur ve Sürattur tarafından eğitime tabi tutulabilir. Bu çerçevede NÜANSTUR VE SÜRATTUR tarafından hazırlanan eğitim programlarına acente personelinin masraflarını karşılayarak katılımı zorunludur Acente, çalışmaları sırasında yasaların, NÜANSTUR VE SÜRATTUR Yönetmeliğinin ve sözleşmenin gerektirdiği belgeleri tam ve eksiksiz düzenlemek ve birer örneğini de NÜANSTUR VE SÜRATTUR merkezine göndermek zorundadır Bu sözleşme kapsamında yapılacak işlemlerden dolayı taraflar; Bakanlığa ve üçüncü şahıslara karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu ve yükümlüdürler. Acente iş veya eylemlerinde gerekli özeni göstermeyi ve bünyesinde çalıştırdığı personelin de bu özeni göstermesini sağlamayı kabul ve taahhüt eder. Acente, ihmal, kasıt ve kusuru veya kusursuz sorumluluk neticesinde üçüncü şahıslar ve/veya NÜANSTUR VE SÜRATTUR a verdiği zararlardan, NÜANSTUR VE SÜRATTUR a karşı sorumlu ve yükümlüdür. NÜANSTUR VE SÜRATTUR un bu zararları Acenteye, resen rücu etme hakkı vardır. Varsa hak edişinden tahsil edilir. Acente, sözleşme konusu turizm faaliyetini sürdürürken üçüncü şahıslara zarar verir ve bu zarar yargı kararı, halin icabı ya da hizmetin niteliği gereği NÜANSTUR VE SÜRATTUR tarafından ödenmek zorunda kalınırsa, NÜANSTUR VE SÜRATTUR, zararı tamamıyla acenteye rücu eder. Acente, kendi kusuru neticesinde yol açtığı zararların NÜANSTUR VE SÜRATTUR tarafından ödenmesi halinde bunları asıl ve ferileriyle ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder Acente, Nüanstur ve Sürattur un Yetkili Satış Acentesi olduğuna dair hiçbir ilan, broşür, internet yayını, mail uzantısı, iç ve dış tabela vb. reklam unsurlarını kullanamaz ve bunu şimdiden kabul eder. 5. Mücbir sebepler: Taraflar bu anlaşmadan doğan yükümlülüklerini herhangi bir mücbir sebep nedeniyle yerine getiremedikleri veya ifa etmekte geciktikleri takdirde bu temerrütten dolayı sorumlu tutulmayacaklardır. Tarafların mücbir sebeplerden sorumlu tutulmaması için mevcut durumu tevsik eden resmi kurumlardan alınmış belgeleri diğer tarafa ibrazı zorunludur. Burada belirtilen mücbir sebepler; doğal afetler, savaş ve savaş benzeri durumlar abluka, ihtilal, iç savaş, ayaklanma veya başka iç karışıklıklar, grev ve lokavt, yangın, su baskını, deprem, sel, hükümet müdahale ve kuralları ve mevzuat, yetkili adli ve idari makamların emir ve kararları ya da tarafların herhangi bir hata veya ihmali bulunmayan veya taraflardan birinin işini yürütmesini veya bu anlaşmadan doğan yükümlülüklerini ifa etmesini tamamen veya kısmen imkânsız hale getiren ve tarafların kontrolü dışında bulunan haller anlamına gelir. 6. Mali konular: 6.1. NÜANSTUR VE SÜRATTUR acente hak ediş oranlarında gerek gördüğü takdirde değişiklik yapabilir. Sayfa 2 / 6

3 6.2. Nüanstur ve Sürattur un hesabına geçmeyen hizmetlere ilişkin hak ediş hesaplaması yapılmaz, hak ediş hesabı verilen hizmete ilişkin bedelin Nüans ve Sürattur hesabına geçmesinin akabinde yapılır Acenteye ödenen hak ediş karşılığında acenteden KDV dâhil fatura alınır. Hak ediş faturasının tarihi, ilgili hak ediş ayı içerisinde olmalıdır. Yani Kasım dönemi hak edişine istinaden alınacak hak ediş faturasının tarihi de Kasım tarihli olmalıdır. Hak ediş faturası alınmadan hak ediş ödemesi yapılmaz. Acente yaptığı hizmetler karşılığında NÜANSTUR VE SÜRATTUR dan, hak edişinin dışında, masraf ya da başka bir gerekçeyle herhangi bir bedel talep edemez Acente, acenteliği başka şahsa veya tüzel kişiliğe devredemez. Acentenin devir hakkı bulunmamaktadır Ödemeler nakit, kredi kartıyla veya hesaba anında havale ile olur. 7. Gizlilik: Taraflar, işbu anlaşma kapsamında alınan her türlü bilgiyi gizli tutmayı ve korumayı, bu bilgileri işbu anlaşma amaçları dışında bir amaç için kullanmamayı ve bu bilgileri diğer tarafın onayı olmadan üçüncü taraflara açıklamamayı kabul ve taahhüt eder 8. Tebligat: Taraflar bu sözleşmeden ve yasalardan doğan tüm ihbar, ihtar, bildirim, talep ve dava haklarını kullanırken, birinci maddede belirtilen adreslerinin tebligat adresi olarak kullanılmasını kabul ederler. Tarafların birinin tebligat adresinin değişmesi durumunda, yeni adres derhal karşı tarafa yazılı olarak bildirilmek mecburiyetindedir. Değişen tebligat adresinin karşı tarafa yazılı olarak bildirilmesinden itibaren her türlü tebligat, bu yeni adrese yapılacaktır. Bu mecburiyetin yerine getirilmemesi durumunda karşı tarafın eski adresine yapılan tebligat muhataba yapılmış kabul edilecektir. 9. Nihai Anlaşma: İşbu anlaşma, hizmetlere ve satın almalara yönelik tarafların yaptığı nihai anlaşma olup konuyla ilgili tüm önceki yazılı veya sözlü görüşmelerin ve sunumların yerine geçmektedir. 10. Özel hükümler: NÜANSTUR VE SÜRATTUR hizmetlerin nasıl verileceği ile ilgili standartları belirler. Görev tanımlarını düzenler. Bu konularda genel ve bireysel düzenlemeleri yapar. Bu hususları genelge ve talimat şeklinde tebliğ eder. Faks, , MSN, SMS mesajı ve Şirket Web sayfasından yapılan duyurular da tebliğ yerine geçer. Acente bu talimatlara uymak zorundadır. Acente Faks mesajlarını, Web sayfasındaki duyuruları ve Mail kutusunu kontrol etmeyi mesajları okumayı ilgili personele tebliğ ve uygulamayı takip etmeyi taahhüt eder. Okumaktan imtina etmesi tebliğe engel değildir, sorumluluğunu ortadan kaldırmaz Acente uymadığı talimatlar nedeniyle NÜANSTUR VE SÜRATTUR ve veya üçüncü şahıslara verdiği zararı tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. Acente, üçüncü şahıslarla NÜANSTUR VE SÜRATTUR arasındaki hiçbir çekişmeye taraf olamaz, ihbar ve tebligat kabul edemez (yapılacak tebligatlar acente tarafından NÜANSTUR VE SÜRATTUR a yöneltilecektir), NÜANSTUR VE SÜRATTUR u borçlandırıcı eylemlerde bulunamaz, sözleşme yapamaz. Aksine davranış halinde NÜANSTUR VE SÜRATTUR UN uğrayacağı zarar, ödeyeceği bedel fer ileri ile birlikte acenteye ait olacak. Bu durumun teftiş kurulu veya hakem heyetince tespiti halinde NÜANSTUR VE SÜRATTUR tarafından derhal fesih yetkisi kullanılabilecektir. Acente, talimatlara uymamak, yetkisiz sözleşme yapmak, her türlü tebligatı almak veya personeline aldırmak, kendisi veya personeli tarafından yanlış beyanda bulunmak, SSK kaydını yapmadan personel çalıştırmak ve bu personel ya da üçüncü şahıslar aracılığıyla tebligat kabul etmek, yanlış beyanda bulunmak ve iş bu sözleşmeden doğan sorumluluklarını yerine getirmemek yoluyla NÜANSTUR VE SÜRATTUR a vereceği her türlü zararı, Sayfa 3 / 6

4 ferileri, tazminatları ve cezai şartlarıyla birlikte ödemeyi kabul eder. Ödemekten imtina etmesi halinde NÜANSTUR VE SÜRATTUR, zarara uğrayan üçüncü kişilerin talebi, dava ve icra takibi miktarını dikkate alarak, acentenin hak ediş ödemesinden tahsil eder Acentede çalışan elemanların ücreti, sosyal hakları acente tarafından ödenecek ve resmi işlemleri de acente tarafından yapılacaktır. NÜANSTUR VE SÜRATTUR un acentede çalışan personelin tüm özlük hakları ve iş kanunundan kaynaklanan diğer hakları ücreti ve resmi işlemleri ile ilgili hiçbir sorumluluğu yoktur. Sorumluluk tamamen acenteye aittir Acentenin bir tüzel kişi olması halinde, NÜANSTUR VE SÜRATTUR nezdinde muhatap kabul edilen kişinin, bu tüzel kişiliğin yetkili temsilcisi olması zorunludur. Temsilcinin pay oranı ve yetkisi NÜANSTUR VE SÜRATTUR un onayı olmaksızın değiştirilemez Acente, NÜANSTUR VE SÜRATTUR tarafından görevlendirilmiş denetçiler tarafından sözleşme maddelerine uygunluğu konusunda denetlenir. 11. Bilet departmanının özel maddeleri: Acenteye, Nüanstur ve Sürattur un iç ve dış hat seferlerine internet üzerinden rezervasyon imkânı sağlanması ve bilet satış uygulamasına ilişkin her türlü tasarruf hakkı Nüanstur ve Sürattur a aittir, uygulamayı tadil edebilir, kısıtlayabilir, genişletebilir, askıya alabilir veya kaldırabilir. Acente bu şartları kendi hür iradesi ile kabul etmekte ve ticari mülahazaları ve kullanım amaçları çerçevesinde münferiden ve serbest iradesi ile mezkur sistemi kullanmayı tercih ettiğini, bu kullanımın kendisi bakımından kazanılmış bir hak yaratmayacağını ve sistemde değişikliğe gidilmesi, sisteme erişimin tümüyle veya dönemsel olarak kısıtlanması veya kaldırılması halinde herhangi bir talep ve iddiada bulunmayacağını beyan ve kabul eder Tüm hava yolu rezervasyon sistemlerindeki kesintiler, teknik arızalar, aksamalar, geç bağlantılar ve sair sebeplerle yaşanabilecek olan olumsuzluklardan Nüanstur ve Sürattur sorumlu değildir Acentenin web sitesi üzerinden yapılan her bir rezervasyon kaydında maksimum 4 yolcu (yetişkin+çocuk) olacaktır. Dördü aşan rezervasyonlar Nüanstur ve Sürattur tarafından yapılabilir Acentenin web sitesi üzerinden yapılan her bir rezervasyon kaydındaki bebek sayısı yetişkin yolcu sayısı ile sınırlı olacaktır. Sadece çocuk rezervasyon yapılmaz Acente, NÜANSTUR VE SÜRATTUR tarafından görevlendirilmiş denetçiler tarafından sözleşmede belirtilen koşullara uygun olarak hareket edilip-edilmediği noktasında denetlenir. Bu denetimler sonucu Acente nin herhangi bir denetimden olumsuz rapor alması halinde Nüanstur ve Sürattur sözleşmeyi herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmaksızın derhal feshedebilir Acente web sitesi üzerinden yaptığı rezervasyonla ilgili; rezervasyon ve route değişikliği yapamaz. Nüanstur ve Sürattur a veya Hava Yolunun kendisine yaptırabilir İptal ve bilet iade işlemleri sadece Nüanstur ve Sürattur tarafından yapılabilir Acente internet adresinden almış olduğu tüm iç ve dış hat biletleri ile ilgili yapacağı her türlü iade, iptal, rezervasyon ve route değişikliği için Nüanstur ve Sürattur a havayolu gözetmeksizin her işlem başına iç hat için 15 TL, dış hat için 25 EUR öder. 12. Turlar departmanının özel maddeleri: Paket programların satın alması, fiyatlandırılması ve organizasyonu Nüanstur ve Sürattur tarafından yapılır Acente, Nüanstur ve Sürattur tarafından hazırlanan programları, Nüanstur ve Sürattur un belirlemiş olduğu fiyatlardan satar Acente müşterilerini paket programlarla alakalı bilgilendirmek zorundadır. Eksik bilgilendirmeden kaynaklanan sorunlarda tek muhatap ilgili acentedir. Sayfa 4 / 6

5 12.4. Tur programına dâhil hizmetler mevcut paket programda belirtilen hizmetlerdir. Taraflar, tur programına dâhil olan hizmetler ve fiyatlar ile ödeme koşulları hususunda karşılıklı görüşmeler çerçevesinde mutabık kalmışlardır Turlarda yeterli kişi sayısı sağlanamadığı takdirde tur, Nüanstur ve Sürattur tarafından iptal edilebilir. Tur iptal edilmezse, başlangıçta garanti edilen kişi sayısındaki azalmalardan kaynaklanan maliyet artışları aynı oranda, programda belirtilen kişi başı fiyatlara yansıtılır. Acente bu konuda müşterileriyle tur sözleşmesi (tur katılım formu) yapmak zorundadır aksi takdirde maddi manevi sorumluluk acenteye aittir Yurt dışı gezilerinde vize ve pasaport işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için gerekli olan evrakların ve isim listelerinin Nüanstur ve Sürattur a acente tarafından zamanında ulaştırılması zorunludur. Nüanstur ve Sürattur tarafından istenen belgelerin eksik, yetersiz olması durumunda veya zamanında gelmezse sorumluluk acenteye aittir Vize alımlarında inisiyatif konsolosluklardadır. Nüanstur ve Sürattur konumu ne olursa olsun hiçbir özel ve tüzel kişi için vize alımları noktasında garanti vermez. Vizelerde yaşanılan sıkıntılar yapılan sözleşmelerin kapsamını değiştirmez ve program iptal sebebi sayılarak iptal kuralları uygulanır Acenteler tur talepleri ile ilgili tüm tekliflerini yazılı belgelerle (vize başvuru formları, tur katılım formu vb) olmalıdır. Sözlü olan hiçbir talep ya da hizmet Nüanstur ve Sürattur u bağlamaz. Acenteler Nüanstur ve Sürattur'la her tur için ayrı sözleşme yaptıkları gibi, müşterileri ile de yazılı sözleşme yapmak zorundadır. 13. Hac-Umre departmanının özel maddeleri: Hac: Diyanet İşleri Başkanlığının Hac la ilgili sözleşmeleri her yıl güncellendiğinden Hac la ilgili ek sözleşme Hac mevsiminde Diyanet İşleri Başkanlığının belirlemesiyle yapılır. Zira Hac da bütün alt yapıyı, verilecek hizmetleri, otellerin mesafesini, fiyatların belirlenmesini Diyanet İşleri Başkanlığı belirler NÜANSTUR VE SÜRATTUR hazırlamış olduğu fiyat listesini, organizasyon bilgilerini ve şartlarını kendi sitesinde yayınlar ACENTE, NÜANSTUR VE SÜRATTUR UN ilan ettiği fiyat listesine ve tur programına riayet etmekle yükümlüdür. Bu fiyatların altında veya üstünde pazarlama faaliyeti yürütemez, tahsilât yapamaz Kredi kartı ile tek çekim ve taksitli satışlarda ACENTE YE temin edilen pos cihazıyla tahsilât yapar ve raporlarını muhafaza ederek tahsilât dökümüyle birlikte NÜANSTUR VE SÜRATTUR A teslim eder ACENTE seyahat tarihinden en az 30 gün önce uçak rezervasyonu için isim listelerini bildirmek ve en az 20 gün önce vize işlemleri için gerekli evrakları NÜANSTUR VE SÜRATTUR a teslim etmekle yükümlüdür. Bu belgelerin zamanında NÜANSTUR VE SÜRATTUR a teslim edilip edilmediği hususunda herhangi bir ihtilaf ortaya çıktığında, ispat yükümlülüğü ACENTE üzerindedir. 14. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ İşbu sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl (bir yıl) süre ile geçerlidir. Sözleşme süresinin bitiminden en geç 30 gün (otuz gün) önce taraflardan birinin diğer tarafa sözleşmeyi sona erdirme istemini yazılı olarak bildirmemesi halinde sözleşme her defasında aynı şartlarla 1 yıl daha yürürlükte kalır. Taraflardan birinin ticari unvanı değişse dahi imzalanan bu anlaşma 1 yıl süre ile geçerli kalacaktır. NÜANSTUR VE SÜRATTUR un derhal fesih veya fesih yetkisini kullanacağı özel hallerde fesih iradesinin acenteye tebliğ edildiği gün sona erer. Acente sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmek istediğinde 2 ay önceden NÜANSTUR VE SÜRATTUR a bildirimde bulunur. Sayfa 5 / 6

6 15. İşbu sözleşme 15 ana maddeden ve 6 sayfadan ibaret ve iki nüsha olarak tanzim edilmiş olup, bir nüshası Nüanstur ve Sürattur da diğer nüshası Acente de kalmak üzere imza ve teati edilmiştir. İşbu sözleşme taraflar arasında daha önce akdedilmiş bulunan tüm sözleşme ve şartlardan üstündür. Sözleşme şartlarında ihtilaf halinde İstanbul Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkilidir. Nüanstur ve Sürattur ADINA ACENTE ADINA Tarih : / / Tarih : _ / / Şirket : Şirket : Yetkili : Yetkili : KAŞE & İMZA KAŞE & İMZA Sayfa 6 / 6

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ...

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ... ABONELİK SÖZLEŞMESİ Bu abonelik sözleşmesi, COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ. (bundan böyle kısaca: "COMPATEL") ile... (bundan böyle kısaca: ABONE ) arasında ve aşağıda tamamen mutabık kalınan şartlar

Detaylı

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ALANYA SMS Adres: GALATASARAY CAD.ÇELİK APT.NO:18 ALANYA/ANTALYA Tel: 02425127475 Fax: 02425137513 E-MAİL:bilgi@alanyasms.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU İKİNCİ EL ARAÇLARIN GARANTİ FİLO İKİNCİ EL WEB SİTESİ ÜZERİNDEN SATIŞA SUNULMASINA İLİŞKİN ONLİNE SATIŞ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan İkinci El Araçların Garanti Filo

Detaylı

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile).

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile). GLOBAL HABERLEŞME A.Ş. TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, Merkezi Atatürk Mahallesi Günışığı Residance B Blok No:7 Esenyurt İstanbul adresinde bulunan Global Haberleşme A.Ş. (Bundan böyle

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ TEMEL BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi (bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır) Denizbank A.Ş. nin (bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurtiçi ve yurtdışı şubeleri

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ SAĞLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR / TANIMLAR İşbu Sağlık Hizmetleri Sözleşmesi (bundan böyle kısaca Sözleşme olarak anılacaktır.) bir tarafta Ticari Merkezi; Dikilitaş Mahallesi, Emirhan Caddesi,

Detaylı

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR

ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR ALT BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta adresi Çiftlik Mh. Lise Cd. Yıldız Sk. No:6 İlkadım /SAMSUN olan ve ünvanı TECHNOVATAN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ.(Bundan sonra TECHNOVATAN olarak anılacaktır) Diğer

Detaylı

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İşNet Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım

Detaylı

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde mukim TÜRK TELEKOM A.Ş. (Bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.) ile... adresinde

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur. Sözleşme Tarihi :... FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... Bir tarafta, Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza, No.7 Kat: 15 / 59,60 Maslak, İstanbul adresinde mukim İstanbul Faktoring A.Ş. (FAKTOR) İle diğer

Detaylı

CANKART İL BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

CANKART İL BAYİLİK SÖZLEŞMESİ CANKART İL BAYİLİK SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞMENİN TARAFLARI Madde-1 İş bu sözleşme, iş bu sözleşmeye franchisor olarak taraf olan ve bundan böyle (CANKART) olarak adlandırılacak olan, MC Grup Teknolojileri Telekomünikasyon

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

ALANTRON BAYİNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ALANTRON BAYİNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ ALANTRON BAYİNET KULLANIM SÖZLEŞMESİ 1- Sözleşme Tarafları Bu sözleşme internet üzerinde bayilik başvurusu yapan bütün Alantron Bilişim LTD. bayileri ile Alantron Bilişim LTD. (Alantron) arasındadır. İş

Detaylı

Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri Đçin Geçerli Genel Koşullar ĐÇĐNDEKĐLER

Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri Đçin Geçerli Genel Koşullar ĐÇĐNDEKĐLER Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Finanse Edilen Destek Sözleşmeleri Đçin Geçerli Genel Koşullar ĐÇĐNDEKĐLER GENEL VE ĐDARĐ HÜKÜMLER 2 MADDE 1 - GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER 2 MADDE 2 - BĐLGĐ VE RAPOR SAĞLAMA

Detaylı

MÜŞTERİ KABUL BEYANI

MÜŞTERİ KABUL BEYANI MÜŞTERİ KABUL BEYANI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. ŞUBESİ NE Bankanız internet sitesinde de bulunan bu Kredi Genel Sözleşmesi./../ tarihinde tarafıma/tarafımıza teslim edilmiş olup, sözleşme teslim edilirken

Detaylı

GENEL ŞARTLAR MADDE II.1 YARARLANICILARIN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE ROLLERİ

GENEL ŞARTLAR MADDE II.1 YARARLANICILARIN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE ROLLERİ GENEL ŞARTLAR BÖLÜM A HUKUKİ VE İDARİ HÜKÜMLER MADDE II.1 YARARLANICILARIN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE ROLLERİ II.1.1 Yararlanıcıların genel yükümlülükleri ve rolleri Yararlanıcılar: (b) (c) Projenin Sözleşmenin

Detaylı

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR Bu Sözleşme, merkezi Sabuni Mah. İnönü Arka Sok. No:2 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan FİXNET Telekomünikasyon Limited Şirketi ile adresinde mukim arasında imzalanmıştır.

Detaylı

İşbu Sözleşme de, Türk Telekom ve Müşteri hep birlikte Taraflar, tek başlarına Taraf olarak da isimlendirilmişlerdir.

İşbu Sözleşme de, Türk Telekom ve Müşteri hep birlikte Taraflar, tek başlarına Taraf olarak da isimlendirilmişlerdir. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÖN ÖDEMELİ TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler/Ankara adresinde bulunan Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Bundan böyle Türk

Detaylı

E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi

E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi E- Bayi Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi 1) SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; 4C Tüketim Mlz. İhr.İth. Ltd. Şti. (Bundan böyle kısaca '4C' olarak anılacaktır.) ve Yetkili satıcı (Bundan böyle kısaca 'E-

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM: I AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM: I AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR 1 ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM: I AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, İETT nin yönetim, yürütüm ve denetimi altında toplu

Detaylı

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. İşbu poliçe T.C.Vatandaşları

Detaylı

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. GİRİŞ 1.2. AMAÇ VE

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

T 00000000 İ R T K E N R Ö

T 00000000 İ R T K E N R Ö T 00000000 GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU İşbu Genel Kredi Sözleşmesi ( GKS ) Bilgilendirme Formu ( Form ) bilgilendirme amaçlı düzenlenmiştir. Buna göre Form un devamında yer

Detaylı