Sivil Toplum. Avrupa Komisyonu TŸrkiye DelegasyonuÕnun periyodik yayýný Sonbahar 2007 SayÝ 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sivil Toplum. Avrupa Komisyonu TŸrkiye DelegasyonuÕnun periyodik yayýný Sonbahar 2007 SayÝ 9"

Transkript

1 Avrupa Komisyonu TŸrkiye DelegasyonuÕnun periyodik yayýný Sonbahar 2007 SayÝ 9 Sivil Toplum Sivil Toplum: ABÕye katýlým gšrÿßmelerindeki eksik halka mý? Genißleme: birlikte gÿ lÿyÿz TŸrkiyeÕde Sivil Toplum DiyaloÛu: Michael Všgele ile ršportaj TŸrkiyeÕde Sivil Toplumu yetkilendirme ve gÿ lendirme

2 avrupa birligi bilgi merkezi S kça Sorulan Sorular??? Sivil toplum nedir? ÒSivil ToplumÓ ya da ÒSivil Toplum KurulußuÓ (STK) terimlerinin her ikisi de genellikle hÿkÿmet-dýßý, k r amacý gÿtmeyen kuruluß, aû ve gšnÿllÿ birliklerin tÿmÿnÿ kapsayan genel terimlerdir. Bu kurulußlar: ißgÿcÿ piyasasý aktšrlerini (šrneûin: Òsosyal taraflaró da denilen sendikalar ve ißveren federasyonlarý); terimin ifade ettiûi sosyal taraf olma šzelliûine sahip olmayan, sosyal ve ekonomik aktšrleri temsil eden kurulußlarý (šrneûin: tÿketici šrgÿtleri); evre kurulußlarý, insan haklarý šrgÿtleri, hayýr kurumlarý, eûitici ve šûretici kurulußlar gibi insanlarý ortak bir dava er evesinde biraraya getiren STKÕlarÝ; Ÿyelere yšnelik hedefleri gerekleßtirmek i in alýßan ve toplumda taban seviyesinde kurulmuß olan Toplum TabanlÝ KurulußlarÝ (šrneûin: gen lik šrgÿtleri, aile birlikleri ve vatandaßlarýn yerel seviyede ve belediyeler dÿzeyinde hayata katýlýmýný saûlayan kurulußlarý); ve dini topluluklarý i erirler. Sivil Toplum AB karar alma sürecine nas l dahil olur? Sivil toplum AB karar alma sÿrecine eßitli ßekillerde dahil olmaktadýr. Komisyon, Avrupa ile ilgili konularda en doûru adýmý atabilmek i in teklifleri sunmadan šnce, AvrupaÕda meydana gelen yeni durumlarýn ve sorunlarýn farkýnda olmalýdýr. Bu nedenle, Komisyon, politikalarýný belirlerken sivil toplum kurulußlarýný da i ermek Ÿzere birtakým dýß taraflarla gšrÿß alýßverißinde bulunur. Bunun yanýsýra yasal sÿre er evesinde de ye lkelerdeki eßitli kurulußlarý temsil eden Avrupa Ekonomik ve Sosyal KomitesiÕne (EESC) danýßýr. Komisyon, danýßma politikasýnda a Ýk olma prensibini uygular. Daha fazla bilgi i in: KomisyonÕun yanýsýra, Avrupa BirliÛi seviyesinde bir danýßma organý olan EESC de AB mevzuatýndan doûrudan en ok etkilenen insanlarýn gšrÿßlerini Avrupa Konseyi ve Avrupa ParlamentosuÕna sunar. AvrupaÕdaki ißveren šrgÿtleri, sendikalar, ift iler, tÿketici gruplarý, meslek šrgÿtleri gibi kurulußlarýn temsilcilerinden olußan EESC siyasi olmayan bir kurulußtur ve geniß kapsamlý bir ok konuda uygulamaya yšnelik tavsiyelerde bulunur. EESC kendisine sunulan belli bir teklif ile ilgili olarak fikrini belirtir ve bu toplu gšrÿß ABÕnin Resmi GazetesiÕnde yayýnlanýr. AyrÝca, EESC kendi insiyatifiyle, kendi se tiûi herhangi bir konuda gšrÿßÿnÿ AB kurumlarýnýn dikkatine sunabilir. Proje nedir ve AB nin kaynak sa lad projeler için hibe ça r lar nerede bulunur? Proje, belli bir amacý olan ve tanýmlanmýß bir sÿre i erisinde ger ekleßtirilen bir dizi faaliyetten olußur. Projede tÿm faaliyetler, projenin sÿresi, maliyetleri ve nasýl ger ekleßtirileceûi a Ýk bir ßekilde planlanmalý, ortaya konmalý ve a ÝklanmalÝdÝr. STKÕlar i in Avrupa seviyesindeki AB finansal yardýmý topluluk programlarý ile, ayrýca yerel seviyedeki yardým ise TŸrkiyeÕnin aday Ÿlke konumunda olmasýndan dolayý katýlým šncesi destek programlarýyla saûlanmaktadýr. YayÝnlanan hibe teklif aûrýlarý, kurumlarý verilen sÿre i e- risinde ve belirlenen gerekliliklere gšre tekliflerini sunmaya davet eder. Hibe aûrýlarý aßaûýdaki websitelerinde yayýnlanýr: n TŸm hibe aûrýlarý Europaid websitesinde bulunabilir: n TŸrkiyeÕnin katýlým šncesi destek programlarý er evesinde yapýlan hibe teklif aûrýlarý, Merkezi Ühale ve Finans BirimiÕnde bulunabilir: n Yerel hibe teklif aûrýlarý, Avrupa Komisyonu TŸrkiye DelegasyonuÕnun websitesinde bulunur: n AßaÛÝdaki link TŸrkiyeÕdeki Sivil Toplum DiyaloÛu er evesindeki aûrýlarý i ermektedir: n Hibeler ile ilgili bilgileri de Avrupa Komisyonu linkõinde bulabilirsiniz: Türk STK lar hangi topluluk program na kat labilirler? TŸrkiye aßaûýda detaylarý verilen topluluk programlarýna aktif olarak katýlmaktadýr. Programlarla ilgili daha detaylý bilgi i in Ulusal Temas NoktalarÝÕna baßvurunuz ya da aßaûýda belirtilen linklere bakýnýz: KŸltŸr 2007 yedi yýlý kapsayacak ßekilde tasarlanmýßtýr ( ) ve Avrupa kÿltÿr alanýný genißletmeyi ama lamaktadýr. Bu konuda daha fazla bilgi i in lÿtfen ziyaret ediniz: Yaßamboyu Ûrenme ProgramÝ ( ), Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig ve Jean Monnet programlarýyla ocukluktan yaßlýlýûa kadar šûrenme fýrsatlarýný desteklemektedir. Daha fazla bilgi i in: Gen lik Eylemde ProgramÝÕnÝn amacý; yerel, ulusal ve Avrupa seviyesinde gen ler arasýnda kißisel sorumluluk, insiyatif, diûerlerini de dÿßÿnme, sivil ve aktif katýlým anlayýßlarýný gelißtirmektir. Daha fazla bilgi i in: Halk SaÛlÝÛÝ alanýnda Topluluk Eylem ProgramÝÕnÝn ( ) genel hedefleri, saûlýk ile ilgili bilgiler verme, saûlýk tehditlerine karßý hýzlý mÿdahale ve saûlýûýn gelißtirilmesidir. AyrÝntÝlÝ bilgi i in : 7. er eve ProgramÝ, 2007 Ð 2013 dšnemlerini kapsamakta ve ABÕnin Avrupa AraßtÝrma AlanÝ (ERA)ÕnÝ tek atý altýnda birleßtirerek, araßtýrma politikasýný ekonomik ve sosyal politikalar konularýndaki hedefleriyle baûdaßtýrmasý i in bir fýrsat teßkil etmektedir. Bu konuda daha fazla bilgi i in: TŸm Topluluk ProgramlarÝ hakkýnda bilgi i in lÿtfen ziyaret ediniz: Türkiye de STK lara destek sa layan bir kurum var m? Sivil Toplumu Gelißtirme Merkezi (STGM) TŸrkiyeÕde STKÕlara destek saûlayan bir TŸrk kurumudur. Merkezin hedefleri temel olarak, bir sivil toplum haritasý ve veritabaný olußturulmasý, STKÕlar arasýnda iletißim aûlarý kurma ve STKÕlarÝn alýßmalarýný gelißtirmeleri konularýnda onlara yardým etmektir. Merkez ayrýca, sivil toplum kurulußlarýnýn faaliyetlerini yayýnlar ve sosyal alandaki insiyatifleri teßvik etmek i in lobi faaliyetleri ger ekleßtirir. Merkez ayrýca karar alma sÿre lerine, uluslararasý ißbirliûi ve aûlara STKÕlarÝn katýlýmýný teßvik etme konusunda da šnemli bir rol oynamakta ; STKÕlara saûlanan desteûin etkin, adil ve prensipli bir ßekilde kullanýlmasý i in de eßitli yšntemler gelißtirmektedir. STGM ile ilgili daha fazla bilgi i in: AB de Sivil Toplum Kurulufllar ile ilgili bir veritaban var m? KomisyonÕun Avrupa seviyesinde alýßan sivil toplum kurulußlarýna ulaßmada yararlý bir kaynak olan CONNECS adýnda bir veritabaný vardýr. Bu veritabanýna aßaûýdaki websitesinden ulaßabilirsiniz: 2 Görünüm SÝk a Sorulan Sorular

3 Büyükelçi nin Mesaj çindekiler Kat l m / Geniflleme S kça Sorulan Sorular...2 Büyükelçi nin Mesaj...3 Sivil Toplum: AB ye kat l m görüflmelerindeki eksik halka m?...4 Geniflleme: birlikte güçlüyüz...5 Ana Konu: Sivil Toplum Avrupa da vatandafllar n sesi...6 Türkiye de Sivil Toplum Diyalo u: Michael Vögele ile röportaj Türkiye de Sivil Toplumu yetkilendirme ve güçlendirme Klifleleri ortadan kald rabilmek için kültürel anlay fl...13 AB Genel Bilgiler AB Genifl Aç...14 ABBM stanbul tam gaz ilerliyor!...15 Türkiye nin en dikkat çekici yönlerinden birisi her geçen gün geliflen sivil toplum hareketidir. Bu genç ve dinamik ülkede 84,000 den fazla kay tl sivil toplum örgütü bulunmaktad r. Bu örgütler bir mahallenin ihtiyaçlar n n giderilmesi veya hemfleriler aras ndaki ba lar n güçlendirilmesinden genç gönüllülerin aktivitelerine kadar çeflitli amaçlar ve faaliyetleri içermektedir. Türkiye deki sivil toplumun bu farkl yüzleri haber bültenimizin bu ayki say s nda ele al - n yor: kültür, insan haklar, toplumsal cinsiyet konular, sosyal diyalog. Sivil toplum hareketi Türk insan n n Avrupa Birli i s n rlar içinde yaflayan insanlara yak nlaflt r lmas aç s ndan kilit role sahiptir. flte bu nedenle AB-Türkiye Görünüm adl bültenin bu ayki say s nda bu konu kapsaml bir flekilde ele al nm flt r. Bu ayki bülten Sivil Toplum Diyalo u adl AB destekli program ile bu program kapsam nda yer alan pek çok projeyi tan tmaktad r. Bu program ve projelerin hepsi ortak bir anlay fl n gelifltirilmesine ve kliflelerle basmakal p yarg lar n afl lmas için gereken araçlar n yarat lmas na yard mc olmaktad r. Bu say da ayr ca, AB de sivil toplumun vatandafllar n ihtiyaçlar n n dikkate al nmas n temin etmek amac yla karar mekanizmalar n nas l etkiledi i ve henüz ilk aflamalar nda olan bu sürecin Türkiye de de nas l bir fark yaratmaya bafllad konusu ele al nmaktad r. Genifllemeyle ilgili olarak görüfllerin de iflebiliyor olmas iyi bir haber; çünkü art k Avrupal lar her geçen gün, yeni vatandafllar n n iddia edilenin aksine olumsuzluklar de il faydalar getirdi i konusunda daha fazla bilgi sahibi oluyorlar. Bu konuyla ilgili olarak duyulan heyecan, Avrupa Komisyonu nun Genifllemeden Sorumlu Üyesi Olli Rehn taraf ndan bir defa daha yinelenmifl ve Avrupa Birli i Dönem Baflkanl n yürüten Portekiz taraf ndan da onaylanm flt r. Türkiye nin yaflad uzun ve s cak yaz, AB-Türkiye iliflkileri ba lam nda bir rehavet süreci olmam flt r. Yaz boyunca Ankara, stanbul ve Brüksel deki faaliyetler devam etmifl ve ortaya çok daha yo un bir sonbahar dönemi ç km flt r. Birlik ise kendi içinde, artan üye say s karfl s nda iflleyiflini yeniden yap land racak yeni bir Antlaflma üzerinde çal flmakta. Bununla birlikte yaklaflan sonbahar ve hareketlilik haftas ise bizlere arabam z bir kenara b rak p bisikletimizi tercih ederek sadece daha ucuz ulafl m de il ayn zamanda daha sa l kl bir seçim yapt m z da hat rlat yor! Umut ediyorum ki AB-Türkiye Görünüm dergisinin bu say s, AB-Türkiye iliflkilerinin hayati bir parças olan insanlar aras diyalogla ilgili olarak faydal katk lar sa lar. Büyükelçi Marc Pierini Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Baflkan fiehre yaz geldi...15 AB Bilgi Bürolar ndan haberler...16 BŸyŸkel iõnin MesajÝ Görünüm 3

4 Avrupa Komisyonu Baßkan YardÝmcÝsÝ Margot Wallstršm, vatandaßlarýn seslerini duyurmaya yšnelik bir sivil toplum kurulußu toplantýsýnda. S V L TOPLUM AB ye kat l m görüflmelerindeki eksik halka m? Kat l m müzakereleri, uluslararas bir anlaflmaya varmaya çal flan egemen yap lar aras ndaki tüm görüflmelerde oldu u gibi hükümetler aras nda gerçeklefltirilmektedir. Müzakereler s ras nda AB Üye Ülkelerinin hükümet temsilcileri ve aday ülkeler bir masa etraf nda toplan p aday ülkenin kulübe kat lmas için mevcut olan en iyi flart ve koflullar üzerinde anlaflmaya varmaya çal fl rlar. Söz konusu kulüp AB olunca, müzakerelerin bafll ca konusu, aday ülkenin (toplulu un den fazla sayfadan oluflan mevzuat olan) AB müktesebat n ne kadar erken ve ne kapsamda uygulayabilece i olmaktad r. Bu sorunun cevab n en iyi verebilecek olansa mevzuat de iflikliklerinin yap lmas ndan ve mevzuat n uygulamas ndan sorumlu olan aday ülkenin hükümeti de il midir? lk bak flta, bu sürece sivil toplum kurulufllar sektörünün dahil olmas na gerek yokmufl gibi görünse de, geçmiflte yaflanan geniflleme süreçleri AB ye bunun tam tersinin do ru oldu unu göstermifltir. Asl nda kat l m haz rl klar s ras nda, aday ülke taraf ndan o kadar genifl kapsaml reformlar n yap lmas n gerektirmektedir ki, bunu, sivil toplumla yak n iflbirli inin sa layaca halk deste i olmadan baflarmak imkâns zd r. Bu nedenle sivil toplum, müzakerelere do rudan dahil olmasa da kat l m sürecinin kilit önem tafl yan bir paydafl haline gelmektedir. Sivil toplumun rolü, kat l m sürecinin vatandafllar üzerindeki etkileri konusunda fark ndal k yaratmaktan, çeflitli ç kar gruplar n temsil etmek ve politika oluflturma sürecine girdi sa lamaya kadar uzanan genifl bir yelpazeyi içermektedir. AB ye girifl Beni nas l etkileyecek? Bu soru, insanlar n hakl olarak kendilerine s kl kla sordu u bir sorudur. Aktif sivil toplumlarda insanlar ayn soruyu temsilcilerine sorarlar. ster hükümet bünyesinden olsun ister hükümet d fl olsun, iflte bu temsilcilerin görevi de iyi niyetle ve objektif bilgilerle bu kiflilere yan t vermektir. Kat l m yaln zca teknik ya da finansal bir konu de il ayn zamanda insanlar n genifllemifl bir Avrupa da nas l yaflayacaklar ve çal flacaklar üzerinde do rudan etkileri olan bir süreçtir. nsanlar n endifleleri ve önem verdikleri konular n emanetçisi ve bilgilendirilmifl bir flekilde müzakerelerin destekçisi olan sivil toplumun rolü, AB ye kat l m konusunda lehte ya da karfl oy verilirken, daha ak lc ve daha az duygusal bir temelde karar vermeyi sa lamas aç s ndan çok önemlidir. Senin ç kar n benim ç kar md r! fl ç kar gruplar, gündemlerini kamu alan - na tafl ma konusunda uzun bir yol alm fl durumdad rlar. Ayn fley ifl dünyas d fl nda da ÒAvrupa BirliÛiÕnin ÐdoÛrudan, etkin ve demokratik bir Avrupa yaratarakð vatandaßlarý i in doûru politikalarý olußturmaya alýßtýûýný gšstermesi šnemlidir: Bu aba, BirliÛin vatandaßlara yakýnlaßma ve ortak Ýkarlara hizmet etme abalarýnýn bir par asýdýr.ó Margot Wallstršm, Kurumsal Ülißkiler ve Ületißimden Sorumlu Komisyon yesi, Avrupa Parlamentosu, 7 Haziran 2007 tarihli Genel Kurul toplantýsý. gittikçe artan bir flekilde devam etmektedir. Bu durum, seslerini duyurabilmek için güçlenme ve temsil edilme ihtiyac nda olan engelliler, az nl klar, kad nlar ve çocuklar gibi savunmas z gruplar için özellikle geçerlidir. Sivil toplum, bu gruplar için de kamu yetkilileriyle iliflkilerde ideal bir sözcü olabilir. Vatandafl-dostu politikalar Sivil toplum, vatandafllara hükümetlerden daha yak nd r. Halkla fiziksel ve duygusal bir yak nl a sahiptir ve bu da sivil toplum temsilcilerini ve kurulufllar n bürokratlara nazaran halk n gözünde daha güvenilir ve inan l r bir hale getirmektedir. Profesyonel bir sivil toplum, vatandafllardan geri bildirim al p verebilir ve reform politikalar n n insanlar n beklentilerini karfl layacak flekilde olmas n sa lamak için sözkonusu politikalara girdi sa layabilir. fiunu da aç kça belirtmek gerekir ki, bu örnekler sivil toplum ile kamu sektörü aras ndaki yak n iliflkinin genel olarak iyi yönetiflime ve özel olarak da kat l m sürecinin yönetimine getirebilece i faydalara verilebilecek örneklerin yaln zca birkaç d r. STK lar n uygun yasal, siyasi ve sosyal ortamlara ve yüksek bir profesyonelli e sahip olmas, sivil toplumun AB kat l m sürecine etkili bir katk da bulunmas n sa layacak olmazsa olmaz flartlard r. Bu süreç, e er baflar l olursa, AB nin yaln zca bir Devletler Birli i olmas na de il ayn zamanda AB nin kurulmas n sa layan fikir babalar n n da istedi i gibi, halklar n toplulu u olmas na yard mc olacakt r. 4 Görünüm KatÝlÝm / Genißleme

5 Geniflleme: birlikte güçlüyüz ster ekonomik canlanman n motoru, ister dünya ifllerine eklenmifl küresel bir a rl k deyin, geniflleme AB nin en güçlü politika araçlar ndan biri olmaya devam etmektedir. Avrupa Komisyonu nun Genifllemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Olli Rehn in genifllemeye duydu u sa lam inanc da kiflisel web günlü- ünde ifade etti i gibi bu yöndedir. 27 Üye Ülke ve 500 milyona yak n bir nüfusu ile bugünün Avrupa Birli i, 50 y l öncesinin 6 Üye Ülke den oluflan ve 200 milyondan az bir nufusa sahip olan Avrupa Ekonomik Toplulu u ndan çok daha güçlü ve etkili bir durumdad r. Genißlemeden Sorumlu Komisyon yesi Olli Rehn. Birkaç durgun y ldan sonra, Avrupa, flimdi, aç kça bir ekonomik yükselme yaflamaktad r. Avrupa ekonomisi, bu y l ve gelecek y l içinde ABD den daha h zl olmas beklenen bir h zda büyümektedir. Euro bölgesinde iflsizlik yaln zca iki y l içerisinde yüzde 9 dan yüzde 7 ye düflmüfltür AB nin baflar s n n alt nda yatan sebepler aras nda daha iyi ekonomik politika oluflturman n n yan s - ra tedrici ve dikkatli olarak yönetilen bir geniflleme süreci yatmakta. diye bu konudaki görüfllerini vurguluyor Rehn. Romanya ve Bulgaristan n Birli e kat - l m yla Avrupa Birli i nin son genifllemesini yönetmifl biri olarak Rehn, AB genifllemesinin Avrupa n n ihtiyac olan dinamizmi getirdi ini belirtiyor. Rehn bu konuda, Bu geniflleme, piyasalar büyüterek, yeni ifl f rsatlar yaratarak ve h zla büyüyen ekonomileri tek bir pazarda birlefltirerek, Avrupa ekonomisini güçlendirmifltir, diyor ve sözlerine flöyle devam ediyor: Eski ve yeni Üye Ülkeler aras ndaki ticaret geçen on y l içerisinde dört kat na ç km flt r. Öte yandan eski Üye Ülkelerde flirket yer de ifltirmeleri nedeniyle kaybedilenden çok yarat lan yeni ifl oldu u görülüyor. AB ekonomisinin rekabet gücü, küresel olarak daha da artm flt r. Bu nedenle, Polonyal su tesisatç s ndan, Romanyal bilgisayar programc s ndan ya da Bulgar iflçisinden korkulmamal d r: May s 2004 ten sonra iflgücü hareket s - n rland rmalar uygulamayan rlanda, sveç ve Birleflik Krall k gibi ülkelerin ekonomik büyüme h zlar artt ; istihdam oranlar yükseldi ve iflsiz oranlar nda ise düflüfl görüldü. Di er AB ülkelerine nazaran yeni üye olan ülkelerden en fazla iflçi ak n na u rayan rlanda da, iflsizlik oran AB ülkeleri aras nda en düflük oran oldu (geçen y l bu oran yüzde 4.4 tü). sveç ve Birleflik Krall k, 2010 y l n n hedef istihdam oran olan yüzde 70 i büyük ölçüde geçen birkaç AB Üye Ülkesinden ikisi oldu. Ayr ca di er AB ülkelerinde de istihdam artt. 27 Üye Ülke den ve 500 milyon insandan oluflan AB, dünyadaki en büyük ekonomik bölgedir. Uluslararas alanda da, örne in küresel ticari görüflmelerde, önemli bir a rl a sahiptir. Bu y l 1 Temmuz da Avrupa Birli i Dönem Baflkanl n üstlenen Portekiz de bu de erlendirmeye kat lmakta ve genifllemenin Baflkanl yürütecekleri 6 ay boyunca gündemlerinin üst k s mlar nda yer alaca- n belirtmektedir. Haziran ay nda Portekiz baflbakan taraf ndan aç klanan Portekiz Dönem Baflkanl n n Öncelikleri isimli belgede ise bu politika flöyle ifade edilmektedir: Birli in reformu, geniflleme sürecinde uyulmas gereken mevcut taahhütlerin yerine getirilmesini kolaylaflt rmal d r. Avrupa da bar fla, istikrara ve refaha katk s tart flma götürmez bir gerçek olan bu çaban n faydalar herkes taraf ndan kabul edilmektedir. AB bu kazan mlar gelifltirmeli ve birlefltirmelidir. Sonuç olarak, geniflleyen bir Birli e duyulan coflku, geniflleme yorgunlu unun yerini al yor gibi görünüyor, en az ndan flu an için... Daha fazla bilgi için: Olli Rehn: Avrupa da Yeni Ekonomik Dinamizm: Portekiz Dönem Baflkanl n n Öncelikleri: KatÝlÝm / Genißleme Görünüm 5

6 Avrupa da vatandafllar n sesi Ortalama olarak, EESC y lda 170 tavsiye niteli inde belge ve görüfl beyan eder ve bunlar n yüzde 15 i Komite nin kendi inisiyatifleridir. Tüm görüfller AB nin karar alma organlar na gönderilmekte ve daha sonra da AB nin Resmi Gazetesi nde yay mlanmaktad r. EESC son dönemde sesini, AB için Reform Antlaflmas konusunda devam eden hararetli tart flmalarda duyurmufltur. Avrupa Konvansiyonu s ras nda yapt gibi EESC bu Hükümetleraras Konferans ta (IGC) da daha fazla fleffafl k getirme ve konferanslar ve çeflitli organizasyonlar düzenleyerek sivil toplumun sesinin duyulmas n sa lama konular nda çaba göstermifltir. Avrupa Komisyonu BaßkanÝ JosŽ Manuel Barroso ve EESC BaßkanÝ Dimitris Dimitriadis. Avrupa seviyesinde sivil toplum oldukça yeni bir konudur de Maastricht Antlaflmas n n imzalanmas yla vatandafllar üzerinde daha do rudan etkiye sahip olan politikalar Avrupa seviyesine kayd r lmaya baflland ve bu da sivil toplumun bu konulara daha fazla dahil olmas ihtiyac n do urdu. O zamandan bu yana, birçok STK Avrupa a oluflturacak flekilde örgütlendi ve bu STK lar günümüzde AB vatandafllar n n sesini yans tacak flekilde Avrupa siyasi sürecine de erli girdiler sa lamaktalar. Sivil Toplum Kuruluflu nun üzerinde uzlafl lm fl ya da yasal bir tan m olmasa da, Avrupa Komisyonu herkesin kuruma girdi sa lamas n n gerekli oldu unu düflünüyor. Art k görüfl alma (istiflare) Komisyon un daha çok baflvurdu u bir uygulama olmaya bafllad ve bu yöntem, özellikle mevzuat teklifinden önce gerçeklefltirildi inde daha da etkili bir hale geliyor. Bu uygulaman n bir örne i de, 18 Eylül de Brüksel de Avrupa Yurttafl Eylem Merkezi (ECAS) taraf ndan Avrupa Yurttafll konusunda düzenlenen aç k müzakeredir. ECAS direktörü Tony Venables konuyla ilgili flunlar söylemifltir: Art k Avrupa ile ilgili konulara vatandafllar n daha do rudan dahil olmas yla gün geçtikçe onlar n daha çok giriflimde ve deneysel yaklafl mlarda bulunduklar n ve dilekçeler yazd klar - n görüyoruz. Biz, Avrupa yurttafll n n yaln zca haklarla ya da sorumluluklarla s n rl oldu una inanm yoruz. Vatandafll k tüm bunlar n yan s ra ait olma ve kat l m da içermelidir. Ekonomik ve Sosyal Komite Avrupa n n sosyo-mesleki ç kar guplar n n temsilcilerine ve di er baz kiflilere AB konusundaki fikirlerini aç klamalar n sa layan resmi bir platform imkân veren ve bir istiflari organ olan Brüksel merkezli Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi (EESC), sivil toplum için uzun süredir önemli bir ses olma görevini sürdürmektedir de kurulmufl olan EESC nin 344 üyesi Avrupa daki ekonomik ve sosyal gruplardan oluflmakta; bu üyeler, Birli in karar alma sürecinde önemli bir rol oynamaktad rlar. Komisyon ya da Konsey in EESC ye dan flmas baz konularda zorunlu iken baz konularda ise tercihe ba l d r. Tek Avrupa Senedi ve Maastricht Antlaflmas, özellikle bölgesel ve çevre politikas gibi yeni alanlarda Komite ye transfer edilmesi gereken konular n kapsam n geniflletmifltir. Ancak, EESC kendi inisiyatifiyle de birtak m görüflleri benimseyebilir. ÒBšlgesel ve yerel šûeleri toplum politikalarý ve ulusal politikalara dahil etmek ve yaygýnlaßtýrmak i in yeni yollarý araßtýrma zorunluluûumuz ßu an her zamankinden daha da gereklidir.ó Dimitris Dimitriadis, EESC BaßkanÝ Hükümet-d fl kurulufllar ve lobiciler Yaln zca Brüksel de say lar 1000 i bulan STK lar ve lobi gruplar da AB karar alma mekanizmas n etkilemede önemli bir rol oynamaktad rlar. Tüm Avrupa da yüzbinlerce STK bulunmaktad r ve bu STK lar n ço u etkinliklerini yo unlaflt rmak için Avrupa seviyesinde flemsiye a lar olarak örgütlenmifllerdir. nsan haklar ndan ( nsan Haklar ve Demokrasi A ) kad nlara (Avrupa Kad nlar Lobisi) ve sosyal konulara kadar (Sosyal Platform) çeflitli konularda faaliyet gösteren bu STK lar n alt s Brüksel de bulunmaktad r. Son 15 y lda Avrupa kurumlar ve Brüksel deki STK sektörü aras nda birtak m yap land r lm fl diyalog uygulamalar gelifltirilmifltir. Bunlardan baz lar flunlard r: Komisyon ve Avrupa Parlamentosu nun stihdam ve Sosyal fller Komitesi Sosyal Platform la düzenli olarak y lda iki kez toplant yapmaktad r; Çevre konusunda çal flan STK lar n geleneksel olarak Parlamento ve Komisyon un Çevre Genel Müdürlü ü ile halihaz rda sistemli iliflkileri bulunmaktad r; Ticaret Genel Müdürlü ü de sivil toplumun ilgili kesimleriyle çok iyi yap - land r lm fl ve düzenli bir sivil toplum diyalo u kurmufl durumdad r. Bu noktada, sivil toplumun sa lad girdilerin herhangi bir fark yarat p yaratmad sorusu akla gelebilir. Bu sorunun cevab kesinlikle evet tir. Örne in, AB için gelecekte oluflturulacak denizcilik politikas konusundaki mevcut tart flmalar düflünelim. Bir y l önce Komisyon küçük, büyük demeden ilgili tüm paydafllarla 12 ayl k genifl çapl bir dan flma süreci gerçeklefltir- 6 Görünüm Ana Konu: Sivil Toplum

7 mifltir. Bölgeler Komitesi nden tutun da AB nin kenar bölgelerinde kalm fl en küçük STK lara kadar çeflitli kurulufllardan 400 den fazla görüfl alm flt r. Komisyon Ekim ortas nda Mavi Kitab * yay nlamadan önce bu görüfllerin tümünü incelemeyi hedefleyen, Komisyon un denizcilik görev gücü Baflkan Yard mc s Paul Nemitz, al nan bu geri bildirimlerin sivil topluma dan flman n önemini ortaya koydu unu söyledi ve ekledi: Sivil toplum kurulufllar n n ço u politika alan nda hayati önem tafl yan bir rol oynamaktad r. Biz, bu kadar çok geri bildirim alaca m z beklemiyorduk ama bu kadar çok kurulufl, STK ve lobi grubunun zaman ay r p bu görüflleri göndermeleri sivil toplumun AB karar alma süreciyle ne kadar do rudan ba lant l olabildi ini göstermektedir. yi Yönetiflim konulu Beyaz Kitap Komisyon un yi Yönetiflim ve Dan flma Sürecinin Minimum Standartlar konulu Beyaz Kitab kurumlaflm fl bir sivil diyalo- un gelifltirilmesinin di er örneklerini oluflturmaktad r. E er AB Reform Antlaflmas yürürlü e girerse, bu antlaflman n kat l mc demokrasi ile ilgili hükümleri bu iki belgede belirtilen taahhütleri bir dereceye kadar resmilefltirecektir. Özellikle 47. Madde, Avrupa Kurumlar, temsilci kurulufllar ve sivil toplum aras ndaki aç k ve fleffaf diyalo un devam ettirilmesinin önemine de inmektedir. yi Yönetiflim konulu Beyaz Kitap, AB de karar alma mekanizmas n iyilefltirmede, kararlar n haz rlanmas nda ve uygulanmas nda önemli rol oynayan aktörlerin tam olarak sürece dahil edilmesi gibi önemli tedbirleri aç klamaktad r. Beyaz Kitap ta, AB de yönetiflimi yenilemek amac yla; daha fazla kat l m, aç k olma, daha iyi politikalar ve yönetmelikler fleklinde dört temel rehber kural belirlenmifltir. Tabii ki, sivil toplumun tamamen sürece dahil edilmesini amaçlayan kararl çabalar yaln zca AB seviyesinde görülmemektedir. Bu konu Üye Ülkeler taraf ndan da coflkulu bir flekilde savunulmaktad r. yi Yönetiflim konulu Beyaz Kitap: en/com/2001/com2001_0428en01.pdf * Mavi Kitap, KomisyonÕun belli bir sektšrde belli faaliyetlerin ger ekleßtirilmesi hedefini belirtmesi a ÝsÝndan ÔBeyaz KitapÕ (aßaûýdaki tanýma bakýnýz) ile temelde aynýdýr. Burada mavi renk denizin rengi olmasý sebebiyle se ilmißtir. **Beyaz Kitap, KomisyonÕun hedefini belirten kesin bir beyandýr yýlýnda kurulan EESC, BirliÛin karar alma sÿre lerinde šnemli bir rol oynamaktadýr. Daha fazla bilgi i in: Ana Konu: Sivil Toplum Görünüm 7

8 Sivil toplumun desteklenmesi, yerel yšnetimler, meslek šrgÿtleri, yurttaß girißimleri, Ÿn Türkiye de Sivil Toplum Diyalo u: Sivil Toplum Diyalo u nun, AB teknik kat l m müzakerelerini tamamlamay amaçlayan bir politika oldu unu biliyoruz. Bu diyalo un temel hedefleri nelerdir ve diyalog süreci nas l gerçekleflir? Sivil Toplum Diyalo u nun birçok hedefi vard r: temel hedefi Türkiye ve AB vatandafllar n n birbirini daha iyi anlamas n sa lamakt r. Ayr ca sivil toplum diyalo u, Türkiye nin AB ye kat l m n n getirece i f rsat ve zorluklar konusunda da daha güçlü bir fark ndal k yarat lmas n sa lamay amaçlamaktad r. Bu diyalog, Ankara ve Brüksel hükümetleri aras ndaki resmi kat l m müzakereleriyle paralel ilerlemekte; büyük bir AB fon program taraf ndan desteklenmekte ve vatandafl seviyesinde gerçeklefltirilmektedir. De iflim programlar n, kültürel ve bilimsel iflbirli ini, çeflitli a lar ve tart flma platformlar n, ortak faaliyet organizasyonlar n ve benzeri çeflitli konular içermektedir. Ama sonuçta amaç, her zaman AB ve Türkiye vatandafllar n n ortak ilgi alanlar nda etkileflime girebilecekleri ve karfl l kl olarak yanl fl yarg lar n üstesinden gelebilecekleri ek bir alan yaratmakt r. Sivil Toplum Diyalo u, Türkiye yi AB içerisinde daha iyi tan n r hale getirmektedir. Ayr ca, AB vatandafllar n n Türkiye nin tarihi ba lant lar, gelenekleri ve kültürel çeflitlili ini tecrübe etmesine f rsat vermektedir. Benzer flekilde Sivil Toplum Diyalo u, Türk vatandafllar na AB, AB nin de erleri, kurumlar ve politikalar hakk nda daha fazla fley ö renme f rsat da yaratmaktad r. En son Eurobarometre sonuçlar, hem Türkiye de, hem de AB de Türkiye nin AB ye kat l m konusundaki deste in az oldu unu göstermektedir. Tek bafl na sivil diyalo un bu e ilimi de ifltirebilece ini düflünüyor musunuz? Geçen y l gerçekleflen baz zorlu müzakerelere ra men, Türkiye de AB ye kat l m konusundaki destek yüzde 50 nin üzerinde. AB de Michael Všgele, Baß K tip, Mali ÜßbirliÛi, Kurum Olußturma ve Sivil Toplum BšlŸm BaßkanÝ, Avrupa Komisyonu TŸrkiye Delegasyonu de geniflleme için verilen destek artmaktad r. Tabii ki, flu andaki destek oranlar n n, kat l m müzakerelerini bafllatmadan önceki rekor seviyelerden daha düflük oldu u da bir gerçek. Ancak, medyadaki manfletlerin etkileri ve halk n yüksek politikalara odaklanma e ilimi düflünüldü ünde, bu tür dalgalanmalar n oldukça normal oldu u anlafl labilir. Ben fluna kesinlikle inan yorum ki, destek oranlar n yükseltmeyi yaln zca AB genifllemesini savunanlar baflarabilir. Hem AB, hem de Türkiye nin, ortak politikalar m z n genifl bir halk deste i almas n sa lamak amac yla, Türkiye nin AB ye kat l m n n olumlu etkilerini ve faydalar n daha iyi anlatmak için yo- un çaba göstermeleri gerekmektedir. Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu ndaki meslektafllar m n bu konuda ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar ndan eminim ve halk deste inde yak n bir zamanda görülen art fl n da bizi daha da motive eden iyi bir geliflme oldu unu söyleyebiliriz. Sivil Toplum Diyalo u bu çerçevede önemli bir etkendir. nsanlar n birbirini tan - malar n n onlar n gözlerini nas l açt n ve önyarg lar nas l azaltt n görmek beni her zaman çok etkilemifltir. Bu gerçekten çok güçlü bir etkiye sahip. Bir Alman olarak ben bugünün Franko-Alman iflbirli ini bunun güzel bir örne i olarak görüyorum ancak AB içerisinde, bunun pek çok baflka örne ini görebilirsiniz. Avrupa birarada çal flan hükümetlerin oluflturdu u bir kulüpten daha öte bir yap d r. Genifl halk kitlelerine bu mikro sonuçlar n yay ld n görmek biraz zaman alacakt r ama bunun gerçekleflece inden eminim. Bu program n yaln zca Türkiye için tasarland ve daha sonra yeni genifllemeler olursa, siyasi aç dan do ru olmas amac yla di er aday ülkelere de uygulanaca düflünülüyor. Bu do ru mu? Avrupa Komisyonu, Sivil Toplum Diyalo- u nun Türkiye nin AB ye kat l m süreci için özel bir öneminin oldu unu vurgulad. Karfl - l kl bilgilenme, di er aday ülkelerle karfl laflt r ld nda daha zay f. Öte yandan, Türkiye ve AB aras ndaki yanl fl alg lamalar ve endifleler ise daha yayg n. Sivil Toplum Diyalo u, daha önceki genifllemelerden ö renilen derslerin sonucudur. Diyalo un alt nda yatan fikir H rvatistan için de geçerli ve belki de gelecekte Balkanlar n bat s ndaki di er ülkeler için de geçerli olacak. Buradaki amaç, vatandafllar AB kat l m sürecine entegre etmek, çeflitli ba lant lar oluflturmak ve AB ve aday ülkelerin toplumlar aras ndaki dayan flmay güçlendirmek. fiu ana kadar bu program çerçevesinde birkaç teklif ça r s yapt n z. Buna geri dönüfl oran neydi, kaç tane proje kaynak almay baflard ve bunlar n kaç tanesi baflar l bir flekilde uyguland? 2005 te müzakerelerin bafllamas ndan sonra, Avrupa Komisyonu ve Türk Hükümeti bir dizi faaliyet bafllatt. Toplamda, Avrupa Komisyonu nun kaynak tahsis etti i dört sivil toplum diyalo u program uyguland ve 8 Görünüm Ana Konu: Sivil Toplum

9 iversiteler ve gen lik šrgÿtleri i in fýrsatlar sunmaktadýr. Daha fazla bilgi i in: Michael Vögele ile röportaj halihaz rda, afla yukar 70 sivil diyalog projesine 4.3 milyon Euro dan fazla mali destek sa lanm flt r. Bu projelerin ço u flu anda uygulanmaktad r. Örne in, benim favori projelerimden biri olan Çocuklar n Gözüyle stanbul sergisinde, 100 kadar çocu un çekti i ve stanbul daki hayatlar n anlatan foto raflar sergilenmiflti. Bu sergi hem Türkiye de hem de befl AB ülkesinde sergilendi. Buna paralel olarak, Türk proje lideri lhan Koman Sanat ve Kültür Vakf da Çocuklar n Gözüyle Avrupa projesini haz rlad ve bafllatt. Bu proje çerçevesinde AB deki çocuklar n çektikleri foto raflar, stanbul da sergilendi. Baflar oran tabii ki her program için farkl. Ancak genel olarak flunu söylemeliyiz ki, kabul edilebilecek baflvuru say s n n dört kat baflvuru al yoruz. Türk ve AB kurulufllar aras ndaki iflbirli i, bütün Sivil Toplum Diyalo u Programlar için önemli bir zorunluluktur. Birçok AB Üye Ülkesindeki kurulufllar Türk mevkidafllar yla, Türkler de AB kurulufllar yla çal flmak istemektedirler ki zaten bu da bu giriflimin temel amac d r. En son gruptaki teklif ça r lar için son baflvuru tarihi 14 Eylül dü. Sözleflmelerini baflar l bir flekilde uygulayabilmeleri amac yla kazanan projelere ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Sivil Toplum Diyalo u na daha fazla destek sa lamak amac yla 2006 Türkiye kat l m öncesi yard m çerçevesinde 21 milyon Euro daha tahsis ettik. Bu kaynaklarla, Komisyon, gençlik örgütleri, üniversiteler, belediyeler ve profesyonel kurulufllar aras nda gerçeklefltirilecek olan 100 sivil AB-Türkiye iflbirli i projesini daha destekleyecek. Çok fazla baflvuru al nd için, flu anda konuyla ilgili de erlendirmeler devam etmektedir ve sonuçlar birkaç ay sonra ilan edilecektir. Bir AB hibesini uygulamak bazen zor olabilmektedir. Birinci günden itibaren, proje koordinatörleri projeye ve finansal raporlama görevlerine çok dikkat etmelidirler. AB kaynaklar n kullanmak ciddi sorumluluklar gerektirmektedir. Avrupa Komisyonu Delegasyonu nda, proje faydalan c lar na destek sa layan ve tavsiyelerde bulunan uzmanlardan oluflan bir ekip bulunuyor. Birçok STK bize AB kaynaklar yla çal flman n kendi örgüt yönetimlerine çok olumlu bir katk da bulundu unu ve bu çal flmalar n, di er ba flç lardan da finansal kaynak almaya yard mc oldu- unu belirtiyor. Bu ba lamda en aktif olan AB Üye Ülkesi hangisi ve bu ülkeler Sivil Toplum Diyalo u na nas l dahil oluyorlar? Birçok AB Üye Ülkesinin uzun bir ikili iflbirli- i gelene i var. Bu ülkelerin birtak m de iflim programlar mevcut ve bu ülkeler konferans ve seminerler organize ediyor ve ikili ekonomik ba lant lar n gelifltiriyorlar. Komisyon, birçok AB üye devletinin bu flekilde konuya müdahil olmas n memnuniyetle karfl l yor. Sivil Toplum Diyalo u, mevcut kapsaml faaliyetlere çok tarafl bir boyut katarak, bunlar tamamlamaktad r. Ayr ca, Avrupa Komisyonu kaynakl projeler konusundaki istatistikler Türk sivil toplumu ile iflbirli inin Avrupa Birli i nde eflit flekilde da lm fl oldu unu gösteriyor. fiu anda, Avrupa Komisyonu kaynakl sivil diyalog projeleri 18 AB Üye Ülkesinden ortaklar içermektedir. Tabii ki, daha büyük Üye Ülkeler ve komflu ülkeler bu ba lamda daha etkin gibi görünüyor ancak genel co rafi da l m Türkiye nin tüm Avrupa da yak n ba lant lar oldu- unu gösteriyor ve iflte zaten Komisyon un desteklemek istedi i de bu tür çal flmalar. Baflvuruda bulunmak isteyenlere, teklifleri de erlendirirken en s k karfl laflt n z hatalar n neler oldu unu söyleyebilir misiniz? Projeleri tasarlarken ve proje baflvuru formlar n doldururken ifli aceleye getirmemelerini ve bunu uzun bir zamana yaymalar n tavsiye ediyorum. Karmafl k proje fikirlerini basit ve ikna edici bir flekilde istenen formatta sunmak kolay bir ifl de ildir. Ancak, tabii en adil flekilde, birçok iyi fikir aras ndan en iyisini seçmek durumunday z. dari gerekliliklere dikkat etmenin yan s - ra, baz teklif ça r lar n n özgün hedefleri ve önceliklerine harfiyen uymak gerekti ini de vurgulamak isterim. Seçim s ras nda de erlendiriciler taraf ndan uygulanan kriterler bu gerekliliklere göre belirlenmektedir ve baflvurular n da bunlara göre de erlendirildi ini unutmamak gerekir. Son olarak, projelerin gerçekçi ve sürdürülebilir olmas gerekti ini de eklemek isterim. Sivil Toplum Diyalo u nun gelece ini nas l görüyorsunuz? Sivil Toplum Diyalo u teknik kat l m müzakerelerini tamamlama rolüne devam edecektir. Bu diyalog, Avrupa Komisyonu nun Türkiye ile ilgili kat l m stratejisinin kilit bir ö esidir ve finansal iflbirli inin de önemli bir parças n oluflturmaktad r. Gelecekte, biz hedef gruplar n kapsam n geniflletmeyi ve diyalo a daha fazla sosyal grubu dahil etmeyi istiyoruz. Bunun iyi bir göstergesi de Sivil Toplum Diyalo u konusundaki Komisyon bildirisidir. Somut olarak, biz flu anda, ticaret odalar ve sendikalarla faaliyetleri yak nda bafllayacak olan birtak m iflbirli i programlar yürütüyoruz. Bu arada, benim için önemli di er bir alan da, s n rlar ötesi iletiflim kurabilmek için kilit önem tafl yan yabanc dil ö renme konusudur. Türkiye de bu konuda yap lmas gereken çok fley var. Ayr ca, bu yaz, Avrupa Komisyonu Delegasyonu, T.C. D fliflleri Bakanl ile birlikte, AB Üye Ülkelerinin ve onlar n Türk ve Avrupal ortaklar n n kültürel kurumlar n hedef alan Sivil Toplum Diyalo u Kültürel Köprüler Program n bafllatt. Bu program, Türkiye ve AB deki kültürel aktörler aras nda kal c bir diyalog ve çok ortakl, kültürel faaliyetlerde bulunmak isteyenlere do rudan hibe veriyor. Bu yönüyle, program stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti haz rl klar na da katk da bulunacakt r. Ana Konu: Sivil Toplum Görünüm 9

10 TŸrkiyeÕde Sivil Toplumu yetkilendirme ve gÿ lendirme Türkiye de sivil toplum son on y l içinde, AB ye adayl k sürecinin de etkisiyle h zl bir büyüme yaflad. Sivil toplum alan nda daha fazla geliflmeye ihtiyaç oldu u görülüyor olsa da, yak n tarihte gerçekleflen reform ortam sayesinde, sivil toplum kurulufllar (STK lar) art k politikalar daha çok etkileme ve flekillendirme gücüne sahipler, seslerini daha iyi duyurabiliyorlar ve daha iyi örgütlenmifl durumdalar. Türkiye nin 1999 da aday ülke olmas ve 2005 Ekiminde AB kat l m müzakerelerinin bafllat lmas ndan bu yana, sivil toplum kurulufllar n n AB-Türkiye iliflkilerindeki etkisinin büyük ölçüde artt görülmektedir. Avrupa Komisyonu nun Türkiye deki sivil topluma deste inin amac, bir aday ülke olan Türkiye nin AB üyeli i konusundaki haz rl klar na yard mc olmak ve Türkiye nin Kopenhag siyasi kriterlerine tam uyum sa lamas na katk da bulunmakt r. Bu destek, yaln zca Türk STK lar n n kapasite oluflturmas için büyük miktarlarda sa lanan finansal yard mla s n rl kalmamaktad r. Avrupa Komisyonu bunun yan - s ra, Türk STK lar n n içinde bulundu u ve çal flt yasal ve sosyo-politik çevreyi de yak ndan izlemektedir. Komisyon, sivil toplumun Türkiye de politika oluflturmada kurumsal bir aktör haline gelmesi için gereken uygun ortam n yarat lmas n teflvik etmektedir. Sivil toplumun geliflimi Sivil Toplumu Gelifltirme Merkezi iki y ldan fazla bir süredir Türk STK lar n desteklemektedir. Proje: Sivil Toplumu Gelifltirme Merkezi (STGM) Projenin Amac : Vatandafllar n giriflimlerinin teflvik edilmesiyle Türkiye de sivil toplumun rolünü gelifltirmek ve Türk STK lar n mesleki ve idari diyalog ve a oluflturma kapasitelerini güçlendirmek. Bafllang ç Tarihi: Haziran 2005 Süresi : 24 ay Yer: Ankara Toplam Bütçe: 1.82 milyon Euro Biz hayata karfl daha sivil bir yaklafl ma sahip olmak istedik. Sivil toplumun yeni bir perspektife ve yeni bir dile ihtiyac oldu unu savunduk. AB nin diyalog ad n verdi i kavram biz konuflma olarak adland rd k ve AB nin bize verece i kazan mlar n yan nda bizim de AB ye katabilece imiz de- erler oldu unu hat rlatt k. (Arzu Baykara, Sivil Toplumu Gelifltirme Merkezi) Türkiye de sivil toplum için ilk kapsaml Avrupa Komisyonu destek program 1996 da bafllat lm flt r a kadar süren bu program ile 8 milyon Euro luk genel bütçeden birbirinden farkl birçok STK uygulamas na finansal destek sa lanm flt r. Ayr ca, 1999 ve 2002 y llar aras nda kad nlar n ve gençlerin güçlendirilmesi ve yetkilendirilmesinden, tüketicinin korunmas ve kültürel bütünleflmeye kadar çeflitli konularda STK projelerine de destek verilmeye devam edilmifltir ve 2005 y llar aras nda, sivil toplumun geliflimi konusunda 3.4 milyon Euro luk ikinci bir program ile bir STK Destek Ekibi kurulmufltur. Bu program, vatandafllar n giriflimlerini teflvik etmifl ve 13 ilde düzenlenen e itim programlar ve tüm Türkiye de desteklenen 21 yerel giriflimle, STK lar n kapasitesini gelifltirmeye katk - da bulunmufltur. Ayr ca, STK Destek Ekibi nin tam olarak yerel ve kal c bir yap ya sahip olmas amac yla bu ekibi Sivil Toplumu Gelifltirme Merkezi ne dönüfltürmek için de 1.82 milyon Euro luk bir destek sa lanm flt r. Bunu takiben, Türkiye ayr ca, bir dizi tematik, toplumsal, bölgesel ve Türkiye ye özel kat l m öncesi programlara dahil oldu. Kat l m öncesi süreçte, toplam bütçesi 10.5 milyon Euro olan yeni bir Sivil Toplumu Güçlendirme program da 2006 da bafllat ld. Bu program; kad n haklar n n desteklenmesi ve korunmas, engellilerin toplumsal hayata dahil edilmesi, tüketicilerin korunmas, çocuk haklar n n korunmas çal flmalar n n güçlendirilmesi, çevre, kad na karfl fliddetle mücadele ve kültür gibi çeflitli temalara sahip 150 civar ndaki giriflimi desteklemektedir. Buna ek olarak, son y llarda, sivil topluma AB nin sa lad destek konusunda sivil toplum ile kamu sektörü aras nda daha yap c bir iflbirli i sa lamay amaçlayan yeni bir boyut ortaya ç kt. Buna nedenle, Avrupa Komisyonu, STK larla kamu sektörü aras ndaki iflbirli ini gelifltirmeyi ve STK lar n demokratik kat l m seviyelerinin güçlendirilmesini hedefleyen bir program gelifltirerek bu programa kaynak sa lad. Sivil toplum ile hükümet aras nda ortakl k mümkündür! Proje: SKIP (STK lar ve kamu sektörü aras ndaki iflbirli inin gelifltirilmesi ve STK lar n kat l m seviyelerinin güçlendirilmesi) Projenin Amac : Sivil toplumla kamu sektörü aras ndaki iflbirli ini kolaylaflt rmak ve gelifltirmek. Bafllang ç Tarihi: Ekim 2005 Süresi: 14 ay Yer: Ankara Toplam Bütçe: 2 milyon Euro SKIP projesi, Türkiye-AB iliflkilerinin, topluma yararl faaliyetlerin yürütülmesinde ve somut kazan mlar sa lanmas nda önemli bir araç oldu unu göstermifltir. Bundan sonra yakalad m z bu ivmenin sürdürülebilmesi ve iki sektör aras nda daha aç k ve fleffaf iliflkiler kurulmas Türk yurttafllar n n elindedir. (Ça r Çak r, AB Genel Sekreterli i Siyasi fller Dairesi) Sivil Toplum Diyalo u Geniflleme, ilgili tüm taraflar etkileyen bir süreçtir. Daha önceki genifllemelerden ö renilen derslerden biri de bu süreç içinde vatandafllar n daha iyi bilgilendirilmeye ve haz rlanmaya ihtiyaç duyduklar - d r. Aday ülke ve AB ülkelerinin vatandafllar n daha yak n bir flekilde biraraya getirmek ve birbirlerinin kültürleri, siyasi ve ekonomik sistemleri hakk nda bilgi sahibi olmalar na yard mc olmak gerekmektedir. Genifllemeyle gelecek olan f rsatlar ve zorluklar, ancak bu flekilde daha iyi anlafl labilir. Haziran 2005 tarihli Avrupa Komisyonu nun Sivil Toplum Diyalo u ile lgili Bildirisi ni takiben, Komisyon ve Türk Hükümeti, Türkiye ve AB deki STK lar, üniversiteler ve di er sivil toplum aktörleri aras ndaki mevcut iflbirli ini güçlendirmeyi ve yeni a lar oluflturmay amaçlayan çeflitli faaliyetler bafllatm fllard r. O zamandan beri, yaklafl k 70 diyalog projesine 4.33 milyon Euro civar nda yard m sa lanarak, Avrupa Komisyonu fonuyla dört Sivil Toplum Diyalo u program uygulanm flt r. 10 Görünüm Ana Konu: Sivil Toplum

11 Sendikalar, meslek örgütleri, belediyeler ve gençlik giriflimlerine verilen STD hibeleri Sivil Toplum Diyalo u nu daha da desteklemek amac yla, Türk Hükümeti ve Avrupa Birli i, 21.5 milyon Euro de erindeki kapsaml bir Sivil Toplum Diyalo u Hibe Program n da içermek üzere, 2006 kat l m öncesi yard m n n 29.5 milyon Euro luk bir miktar n daha bu konuya ay rm flt r. Nisan 2007 de bafllat lan bu program; gençlik gruplar, üniversiteler, belediyeler ve meslek örgütlerinin gerçeklefltirece i 100 kadar sivil AB-Türkiye iflbirli i projesini destekleyecektir. Türk sendikalar ve ticaret odalar n n Avrupal mevkidafllar yla iflbirliklerini gelifltirmeleri için ek olarak 8 milyon Euro luk bir destek de ayr lm fl durumdad r. Kültür: Sivil Toplum Diyalo u nun ayr lmaz bir parças Kültür, Sivil Toplum Diyalo u nun (STD) çok önemli bir bileflenidir. Gençlik giriflimleri, üniversiteler ve belediyeler için son dönemde verilen hibeler de bu alan kapsamaktad r. Örne in, ilçe ve belediyeler için verilen hibe plan nda (5 milyon Euro) turizm ve kültür temel bafll klard r. Üniversiteler için verilen hibe plan nda (9.3 milyon Euro) çokkültürlülü ü gelifltirmeyi amaçlayan projeler desteklenecektir ve son olarak da Diyalog için Gençlik Giriflimleri hibe plan nda (2 milyon Euro), kültürleraras ö renme ve anlay fl teflvik eden projelere kaynak sa lanacakt r. Ayr ca, Avrupa Komisyonu Delegasyonu 2006 da bilgi ve/veya kültür adl iki bilefleni içeren STD Kültür Hareketi ni (1.45 milyon Euro) bafllatm flt r. Bu çal flmada amaç, AB yi kültürel faaliyetler arac l yla ve Avrupa Kültür boyutu ile zenginlefltirmektir. Bu program n di er bir amac da, toplumda fark ndal art rmak ve AB, Sivil Toplum Diyalo u, Avrupa bütünleflme süreci ve Avrupa kültürleri hakk nda yerel, bölgesel ve ulusal seviyede tarafs z bir tart flma ortam yaratmakt r. STD hibeleri d fl nda, 2006 da 2.5 milyon Euro bütçeye sahip olan Türkiye de Kültürel Haklar n Gelifltirilmesi adl bir di er program bafllat lm flt r. Bu program n amac, Türk Hükümeti ne, kültürel haklar alan ndaki mevzuat reformlar n uygulamada destek sa lamakt r. Bu program n iki bilefleni bulunmaktad r: kültürel giriflimler ve Türk vatandafllar n n günlük hayatlar nda geleneksel olarak kulland diller ve lehçelerde yay n yapma. Bu kapsamda Türkiye deki karfl l kl anlay fl ve bilgiyi destekleyen projeler desteklenmektedir. Ünsan haklar ve temel özgürlüklerin gelifltirilmesine sa lanan destek fade özgürlü ünün önündeki engellerin ortadan kald r lmas n hedefleyen çal flmalar Proje: fade Özgürlü ü Merkezi Projenin amac : Türkiye de ifade özgürlü ü hakk n gelifltirmek. Bu proje özgül olarak, ifade özgürlü ü ihlallerine karfl mevzuat de iflikli i için bask oluflturmak ve ifade özgürlü ü hakk konusunda toplumdaki fark ndal art rmay amaçlamaktad r. Bafllang ç Tarihi: Kas m 2005 Süre: 12 ay Yer: stanbul Toplam Bütçe: Euro Avrupa Komisyonu deste iyle yürütülen proje bittikten sonra da varl n sürdürmekte. Örne in, kökü 1997 y l na uzanan Düflünce Özgürlü ü için stanbul Buluflmalar art k her iki y lda bir tekrarlanan uluslararas bir toplant ve bildi imiz kadar yla dünyada bu konudaki tek sürekli buluflma. (fianar Yurdatapan, fade Özgürlü ü Merkezi) Sivil Toplumu Gelißtirme MerkeziÕnce MuÛlaÕda dÿzenlenen bir eûitim. Avrupa Komisyonu nun sivil topluma sa lad deste in temel kural, Türkiye deki demokratik reform sürecine katk da bulunmakt r lardan bu yana, Avrupa Komisyonu demokratikleflme ve insan haklar alan nda Türkiye deki sivil toplum faaliyetlerine destek sa lamaktad r. Bu çabalar çerçevesinde, sivil toplumun, sivil toplum giriflimlerini bafllatanlar, toplum gözcüleri ve uygulay c lar olarak reform sürecinde daha aktif bir flekilde rol almas sa lanarak, somut sonuçlar ortaya ç kar lm fl ve baflar l olunmufltur de Avrupa Parlamentosu taraf ndan kabul edilen Karar takiben, sivil toplum hareketi için küresel bir destek program olan Avrupa Demokrasi ve nsan Haklar Giriflimi (EIDHR) bafllat lm flt r sonuna kadar EIDHR program alt nda Türkiye de 100 den fazla projeye 14.5 milyon Euro tahsis edilmifltir. Bu konudaki faaliyetler; iflkencenin önlenmesi ve cezas z kalmas yla mücadele, iflkence ma durlar - n n rehabilitasyonu, ifade özgürlü ü ve ba- ms z medya, adalete daha iyi eriflim, iyi yönetiflimin teflvik edilmesi, yolsuzlukla mücadele, kültürel çeflitlili e karfl ayr mc - l kla mücadele, kültürel çeflitlili in korunmas ve kültürel çeflitlili e sayg n n gelifltirilmesidir y l nda, ayr ca,türkiye de insan haklar n n korunmas ve demokratikleflme sürecindeki eksiklikler konusunda çal flan sivil inisiyatifleri desteklemek amac yla bütçesi 1.5 milyon Euro olan nsan Haklar ve Demokrasinin Bütünlefltirilmesi ve Teflvik Edilmesi adl bir program bafllat lm flt r. Toplumsal cinsiyet eflitli i, sosyal koruma, sosyal çerme ve sa l k STK lar ve toplumsal ortaklar; toplumsal cinsiyet eflitli i, ayr mc l k yapmama, ifl kanunu, iflyeri sa l ve güvenli i alanlar nda AB mevzuat yla ilgili haz rl k ve uygulama çal flmalar nda kilit bir rol oynarlar. Bu gruplar ayr ca, istihdam, toplumsal içerme ve di er toplumsal konulardaki politika ve stratejileri tasarlama, uygulama ve izleme konular nda da aktif olarak çal flmaktad rlar. Bu nedenle Komisyon, Türkiye de toplumsal konularda çal flan toplumsal ortaklar ve sivil toplum kurulufllar ile temaslar n art r lmas na büyük önem vermektedir. Türkiye deki kad n kurulufllar na sa lanan Avrupa Birli i deste i* Bir insan hakk olarak toplumsal cinsiyet eflitli i, Türkiye nin AB ye kat l m haz rl klar n n önemli bileflenlerinden birisidir. Kad n örgütlerinin kararl çabalar sonucunda son yirmi y lda, Türkiye de yasal düzeyde toplumsal cinsiyet eflitli ini sa lama Ana Konu: Sivil Toplum Görünüm 11

12 konusunda büyük bir ilerleme kaydedilmifltir. Bu durum, kad n hareketinin, aile içi fliddetin ilk kez kamusal alanda protesto edilmeye baflland 1980lerin sonundan itibaren artan politik aktivizminin bir sonucudur larda say lar h zla artan kad n örgütleri baflar l kampanyalar düzenlediler de, 125 örgütün kat l m yla, Medeni Kanun daki aile anlay fl na daha eflitlikçi yeni bir yaklafl m ve olumlu de ifliklikler getiren ulusal bir kampanya düzenlendi. Ceza Yasas na toplumsal cinsiyet eflitli i yaklafl - m n bütünlefltirmeyi ve kad nlar n cinsel, bedensel ve do urganl k ile ilgili haklar n n yasal koruma alt na al nmas n amaçlayan üç y ll k baflka bir kampanya da 2002 de bafllat ld. Bu kampanyaya paralel olarak, sonradan ülke çap nda bir Türk Ceza Kanunu (TCK) Platformu haline gelen ulusal TCK Reformu Çal flma Grubu oluflturuldu. Yeni TCK Türkiye de toplumsal cinsiyet eflitli i ve kad n haklar n n korunmas - na yönelik büyük bir ad m oluflturdu. AB ve Türk kad n örgütleri elele Kad n örgütleri giderek AB nin toplumsal eflitli i gündemine daha fazla kat lmak ve seslerini daha çok duyurmay talep ediyorlar. Bu amaçla, 47 kad n örgütünün kat l - m yla Avrupa Kad nlar Lobisi (AKL) Türkiye Ulusal Koordinasyonu ad yla bir koalisyon kurulmufltur. AKL ye Ekim 2004 tarihinde tam üye olan Ulusal Koordinasyon, Kad n Adaylar Destekleme ve E itme Derne i (KADER) Ankara fiubesi, Türk Kad nlar Birli i, Kad n Giriflimciler Derne i (KAG DER), KAMER Vakf ve Kad n Dayan flma Vakf ndan seçilmifl üyelerden oluflan bir Koordinasyon Birimi taraf ndan idare edilmektedir. Bu oluflum, AB deki kad n örgütleriyle iliflkilerin geliflmesi konusunda önemli bir ad md r. Kad n örgütleri aras ndaki iletiflimi ve etkileflimi art rmak için çal flan Uçan Süpürge de, proje ortaklar olan Frans z ve Bulgar STK lar yla üniversiteli genç kad nlara yönelik AB ve toplumsal cinsiyet konulu atölye çal flmalar düzenlemifltir. Bu çal flmalar, Küçük Projeler Program : Sivil Toplum Diyalo unu Güçlendirme program çerçevesinde Avrupa Komisyonu taraf ndan desteklenmifltir. Ayn program kapsam nda KAG DER de Bulgar, Romanyal, spanyol ve Belçikal ortaklar yla Avrupa Birli i Yolunda Kad n projesini yürütmüfltür. Demokrasi ve nsan Haklar için Avrupa Giriflimi (D HAG) da dahil olmak üzere, hemen tüm sivil toplum destek programlar nda, AMARGI ( stanbul); Kad n Dayan flma Vakf (Ankara); Yaflam, Kad n, Çevre, Kültür ve Giriflimcilik Kooperatifi (YAKA-KOOP) (Van); KAMER Vakf (Diyarbak r); Uçan Süpürge (Ankara) ve Van Kad n Derne i (Van) gibi çeflitli kad n örgütlerinin, toplumsal cinsiyete dayal fliddetten kad nlar n ekonomik hayata kat l m n art rmaya kadar genifl bir yelpazeyi içeren faaliyetleri Avrupa Komisyonu taraf ndan desteklenmifltir STK Hibe Program, toplumsal cinsiyet eflitli i alan ndaki STK faaliyetlerini desteklemek amac yla tasarlanm fl iki alt-program (3.9 M Euro) içermektedir. Kad na Yönelik fiiddetle Mücadele adl birinci alt-program, yerel düzeyde yeni kad n örgütleri/a lar /ortakl klar n n kurulmas n ; fliddet ma durlar na sa lanan hizmetleri iyilefltirmeyi ve bu konuda fark ndal art rmay amaçlamaktad r. Bu program çerçevesinde mali destek sa lanan kad n örgütleri aras nda Mor Çat Kad n S na Vakf, Kad n Dayan flma Vakf, Ça dafl Kad n ve Gençlik Vakf, Kad n Eme ini De erlendirme Vakf, KAMER Vakf, Kad n n nsan Haklar Yeni Çözümler Derne i ve Van Kad n Derne i bulunmaktad r. Kad n Haklar n n Korunmas ve Gelifltirilmesi adl ikinci alt-program n öncelik alanlar ise kad nlar n ekonomik ve siyasal hayata kat l m olarak belirlenmifltir. Bu programda baflvurular n de erlendirilmesi süreci halen devam etmektedir. Kapasitenin yükseltilmesi A oluflturma ve lobi çal flmalar için gerekli kurumsal kapasite ve kaynaklar n olmamas, Türkiye deki kad n örgütleri için hâlâ önemli bir sorun olarak göze çarpmaktad r. Sivil Toplumun Gelifltirilmesi için Örgütlenme Özgürlü ünün Güçlendirilmesi adl 2004 Kat l m-öncesi Yard m Program çerçevesinde kad n örgütleri; dan flmanl k, fon bulma, iletiflim ve a oluflturma için kapasitelerinin gelifltirilmesi aç s ndan desteklenmifllerdir. Belli STK gruplar n n ihtiyaçlar na göre düzenlenen e itimler ve di er çal flmalar Türkiye de Sivil Toplumun ve Diyalo un Desteklenmesi adl yeni bir program alt nda devam edecektir. AB destekli Sivil Toplumu Gelifltirme Merkezi bu faaliyetlerin eflgüdümünü sa lamaktad r. Avrupa Komisyonu, hem kad n örgütlerine destek sa layarak hem de toplumsal cinsiyet konular yla ilgilenen kamu kurumlar ile iflbirli i yaparak Türkiye deki toplumsal cinsiyet eflitli inin gelifltirilmesine katk da bulunmaktad r. Kad n n Statüsü Genel Müdürlü ü nün kapasitesini art rmak ve toplumsal cinsiyet eflitli i için bir iletiflim stratejisi ve ulusal eylem plan n n haz rlanmas n desteklemek amac yla Toplumsal Cinsiyet Eflitli ini Teflvik Etme (5.8 M Euro) program uygulanmaktad r. Bu proje kapsam ndaki faaliyetler aras nda fliddet ma durlar için hizmetlerin gelifltirilmesi; fliddet veritaban oluflturulmas ve belediyelerin kad nlar için s nma evleri infla etme konusundaki yat r m ihtiyaçlar n n tespit edilmesi bulunmaktad r. Ayr ca, 2006 Kat l m-öncesi Yard m Program kapsam nda, aile içi fliddet ma durlar için tam teflekküllü sekiz s nma evi infla edilmektedir ve sonras Yeni Kat l m Öncesi Destek Program çerçevesinde ise, kad n STK lar n n kapasitesini art rma ve fark ndal k oluflturma yoluyla kad nlar n belediye, sosyal ve yarg hizmetlerine eriflimini art rmas ve kolaylaflt rmas konusunda Türk Hükümetine destek olmak amac yla 5 milyon Euro tahsis edilmifltir. Türkiye nin En Az Geliflmifl Bölgelerindeki Kad nlar n ve Kad n STK lar n n Güçlendirilmesi adl projenin temel amac hükümet kurumlar n n, yerel idarelerin ve STK lar n politikalar na toplumsal cinsiyet duyarl bir yaklafl m entegre etmek ve kad n STK lar n n örgütsel ve teknik kapasitelerini gelifltirmektir. Yerel kad n örgütleri de toplumda fark ndal - art rmak, toplumsal cinsiyete dayal ayr mc l a ve kad nlar n insan haklar n n ihlâllerine karfl kapasite oluflturulmas amac yla küçük hibelerle desteklenecektir. Yasal düzeyde toplumsal cinsiyet eflitli- i ile ilgili önemli ilerlemeler kaydedilmifl olsa da, Türkiye de fliddet, siyasal temsil, istihdam ve e itim gibi alanlarda hala afl lmas gereken pek çok sorun var. Avrupa Komisyonu bu sorunlar n çözümüne katk - da bulunmak amac yla mali destek ve iflbirli ini sunmaya devam edecektir. Bu iflbirli- ini gelifltirme konusunda kad n örgütlerinden gelecek her türlü öneriye aç kt r. * Nalan Özdemir Sektör Yöneticisi Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu 1 Bu iki kampanya hakkýnda daha detaylý bilgi i in bkz: KadÝnÝn Ünsan HaklarÝ Yeni šzÿmler DerneÛi tarafýndan yayýnlanan ÒToplumsal Cinsiyet Perspektifinden TŸrk Medeni YasasÝ ve Ceza YasasÝ ReformlarÝ: Üki Ulusal KampanyaÕnÝn BaßarÝsÝÓ. 2 Bu kuruluß 400 kadýn šrgÿtÿnÿ biraraya getiren ve tÿm AvrupaÕyÝ kapsayan bir STK aû kurulußudur. 3 Daha fazla bilgi i in bkz: 12 Görünüm Ana Konu: Sivil Toplum

13 Klifleleri ortadan kald rabilmek için kültürel anlay fl AB Üye Ülkelerinin her birinin kendi kültürel politikas olsa da, art k Avrupa düzeyinde de kültür konusundaki giriflimlerin say s n n artt görülmektedir. Kültür, yaln zca insanlar biraraya getirmek, yarat c l ve yenilenmeyi teflvik etmekle kalmaz, ayn zamanda gittikçe geniflleyen bir sektör olarak insanlar n ülkeler aras ndaki hareketlili ini ve ekonomiyi de gelifltirir. Avrupa Birli i nin birbiri ard na gerçeklefltirdi i genifllemeleri ve AB vatandafllar n n ÜyeÜlkeler aras ndaki hareketlili inin art fl göz önüne al nd nda, Üye Ülkelerin kültürün geliflmesini sa lama konusunda oynad klar rolün önemi daha da belirgin hale gelmektedir. Bu nedenle de, Avrupa Kültürleraras Diyalog Y l olarak ilan edilen 2008 y l için belirlenen AB politikalar n n en önemli bölümünü kültür oluflturmaktad r. Kültür 2007: Program kapsam nda AB ülkeleri ya da programa kat lan üçüncü ülkelerin vatandafllar aras ndaki milletlerüstü kültürel iflbirli ini gelifltirmek amac yla 400 milyon Euro ayr lm flt r. Kültür program n n amac, kültürel iflbirli i faaliyetlerini, kültür alan nda faaliyet gösteren Avrupa kurulufllar n desteklemek, bilgi toplamak ve daha sonra bu bilgileri yaymakt r. Bu yeni araç, y llar aras n kapsayan Kültür 2000 çerçeve program n n bir devam niteli indedir. Program çerçevesinde sanatç lar, kültürel çal flmalar yapan kifliler ve özellikle gençler ile sosyal ve ekonomik olarak dezavantajl durumda olanlar olmak üzere oldukça genifl bir izleyici kitlesi için festivaller, yüksek lisans dersleri, sergiler, yeni üretimler, turlar, çeviriler ve konferanslar gibi faaliyetler desteklenecektir. Projelerin ço unda internet sitelerinin ve tart flma forumlar n n oluflturulmas gibi multimedya boyutlar da bulunmaktad r. Türkiye için, kültür, genel olarak dünyan n geri kalan yla ve özellikle de Avrupa ile iliflkilerin önemli bir parças olmufltur. Türkiye, 1990 lar n sonlar nda Avrupa Komisyonu Delegasyonu taraf ndan bafllat lan Avrupa Ufuklar ve Mozaik programlar na ek olarak, 2005 ten beri Avrupa Komisyonu nun temel toplum program olan Kültür 2000 de de yer almaktad r. Türkiye, ayr ca, y llar aras n kapsayan yeni Kültür Program na da kat lmaktad r. Son on y l içerisinde, Türkiye- AB kültürel iflbirli i sayesinde, ülkede yok olmaya yüz tutmufl geleneksel meslekleri yeniden canland rmaktan, koro oluflturmak için Anadolu da müzik yetene ine sahip çocuklar aray p, onlar kazanmaya kadar çeflitli konular içeren projeler desteklenmifl ve baflar yla yürütülmüfltür. Bu y l n Temmuz ay nda, Türk D fliflleri Bakanl ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu taraf ndan Sivil Toplum Diyalo u Kültürel Köprüler inisiyatifinin bafllat lmas yla bu konuda önemli bir ad m at lm flt r. Bu yeni giriflim, AB kültürel enstitüleri ve onlar n Türk ortaklar n n çok uluslu faaliyetleri için 2008 ve 2010 y llar aras nda kullan lmak üzere 6 milyon Euro nun tahsis edilmesiyle AB-Türkiye kültürel iflbirli- ini gelifltirecektir. Bunun yan s ra, bu giriflim, müzik, performans sanatlar, plastik ve görsel sanatlar gibi ça dafl sanatlar n birçok dal n ve edebiyat kapsayacakt r. Bu faaliyetin aç l fl nda, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Baflkan, Büyükelçi Marc Pierini bu konudaki görüfllerini flöyle ifade etmifltir: Kültür, yanl fl alg lamalar yok etmede çok önemli bir etkendir, çünkü kültür, siyasetin ötesinde ve d fl ndad r ve olumlu duygular yaratarak toplumlar m z n toplumsal ve insani örgüsüne dokunmaktad r. Avrupa Kültür Baflkenti uygulamas yla Avrupa flehirleri, Avrupa kültürlerinin zenginli i, çeflitlili i ve ortak özelliklerini yans tacak flekilde bir y l süren bir kültürel program sunma f rsat n elde ederler. Geçen yirmi y l içerisinde, bu faaliyet medyadaki etkileri ve sözkonusu flehirlerin kültürel ve sosyo-ekonomik geliflimi aç s ndan çok baflar l olmufltur. Pecs ve Essen flehirleri ile birlikte stanbul, 2010 un üç Avrupa Kültür Baflkenti nden biri olarak belirlenmifltir. Daha fazla bilgi için: Avrupa Komisyonu websitesinde Kültür: E itim, Görsel- flitsel ve Kültür Yürütme Ajans (EACEA): Ana Konu: Sivil Toplum Görünüm 13

14 AB Genifl Aç Reform Antlaflmas konulu hükümetleraras konferans AB Reform Antlaflmas n n metnini Ekim 2007 itibariyle nihai hale getirmek amac yla 23 Temmuz da Portekiz Dönem Baflkanl çerçevesinde yeni bir Hükümetleraras Konferans (HAK) konuyla ilgili çal flmalara bafllad. AB nin 27 Üye Ülkesinin devlet ve hükümet baflkanlar n n bu konuda son bir uzlaflma sa lamak için temel parametrelerde anlaflmaya vard Haziran tarihlerinde düzenlenen Avrupa Konseyi toplant s nda HAK a aç k bir yetki verilmiflti. Hükümetleraras Konferans, önümüzdeki aylarda, bu siyasi anlaflmay yasal çerçeveye oturmak amac yla çeflitli çal flmalar gerçeklefltirecek. 27 ülkenin hükümetlerinin sözkonusu antlaflmay kendi parlementolar nda onaylama süreçlerinin Haziran 2009 daki Avrupa Parlamentosu seçimlerinden önce tamamlanabilmesi için, Ekim 2007 de gerçeklefltirilecek olan gayri resmi Avrupa Konseyi toplant s nda metin üzerinde bir anlaflmaya var lmas ümit ediliyor. Caddeler insanlar için Avrupa Hareketlilik Haftas n n alt nc s, AB de Eylül tarihleri aras nda Caddeler nsanlar çin temas alt nda gerçeklefltirildi. Bu hafta çerçevesinde 1300 civar nda flehir, flehirde hareketlilik giriflimlerine kat lm flt r. Avrupa Hareketlilik Haftas insanlar n yürüme, bisiklete binme, kamu ulafl m araçlar n kullanma ve birden fazla insan n tek bir arabay paylaflmas gibi daha çevre dostu ulafl m yollar n kullanmalar n teflvik etmeyi amaçlamaktad r. Bu faaliyetler çerçevesinde ayr ca, kat l mc flehir ve kasabalar n bisiklet ya da kamu ulafl m araçlar için yeni fleritler eklemek gibi kal c önlemlerle, sürdürülebilir hareketlili e do ru uzun vadeli bir geçifl yapmalar teflvik edilmektedir. Avrupa Hareketlilik Haftas websitesi: Orman yang nlar : 2007 Temmuz ay, kay tlara göre flu ana kadarki en kötü Temmuz Avrupa Komisyonu taraf ndan idare edilen ve yang n riski ve hasar de erlendirmesi aç s ndan erken uyar bildiriminde bulunan Orman Yang n Bilgi Sistemi (EFFIS) taraf ndan yay nlanan resmi olmayan rakamlara göre 2007 Temmuz u, Avrupa da orman yang nlar aç s ndan flu ana kadarki en kötü ayd. Haziran ay sonunda, Yunanistan ve K br s gibi ülkeler için yüksek yang n riski uyar - lar yap lmas n takiben, Temmuz un ikinci yar s nda Bulgaristan, H rvatistan, Yunanistan ve talya da meydana gelen yang nlarda büyük bir art fl görüldü. Türkiye ve Arnavutluk gibi di er baz Avrupa ülkelerinde de genifl çapl yang nlar meydana geldi. EFFIS 1 fiubat ile 1 Ekim tarihleri aras nda her gün yapt tahminleri, Üye Ülkeler in Sivil Koruma ve Orman Hizmetleri ne göndermektedir. Avrupa n n güneybat k sm nda Temmuz ay nda göreceli olarak orta seviyede devam eden yang n tehlikesi, Gençlik politikas alan nda iflbirli i Milyonlarca Avrupal genç Eylül ay nda okula dönerken, Komisyon, gençlerin e itime, istihdama ve genel olarak topluma kat l m n teflvik etmek amac yla, Avrupa n n gençlikle ilgili politikalar daha iyi nas l koordine edebilece i konusunda bir bildiri yay nlad. Gençlerin geliflimlerini ve baflar kabiliyetlerini baltalayan çeflitli zorluklarla karfl karfl ya kalmaya devam ettikleri konusundaki endifleler artmaktad r. E itim sistemleri ise istihdama yumuflak bir geçifl yapabilmeleri için onlar gerekli olan becerilerle donatamamaktad r. AB de hemen hemen alt gençten biri okuldan erken ayr lmakta ve Üye Ülkeler, bu iflsizli i sona erdirme hedefini titizlikle takip ettikleri halde, 4.6 milyon genç iflsizin büyük bir ço- unlu u 6 ay içerisinde ifl bulamamaktad r. Avrupa Komisyonu: A ustos ay nda, özellikle ber Yar madas n n güneyi ve Kanarya Adalar nda önemli ölçüde art fl göstermifltir. EFFIS, Avrupa Komiyonu nun kendi bünyesindeki bilimsel kolu olan Ortak Araflt rma Merkezi (JRC) taraf ndan gelifltirilen meteorolojik ve uyduya dayal bir haritalama sistemidir. Bu sistemin amac, Üye Devletlere, günlük yang n riski uyar lar göndermek ve bunu takiben hasar de erlendirmeleri yapmakt r. EFFIS: Kurflun içeren Çin yap m oyuncaklar AB pazar ndan çekildi Avrupa Komisyonu, A ustos bafl nda, ngiliz makamlar ndan Çin de kurflun içeren bir boya pigmenti kullan larak üretilen oyuncaklar ile ilgili bir uyar ald n do rulad. Sözkonusu uyar, kurflun içeren 83 oyunca n listesini de içeriyor. Çin de faaliyet gösteren bir tafleron imalatç taraf ndan üretilen bu oyuncaklar 11 AB ülkesinin - Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Yunanistan, rlanda, Hollanda, Portekiz, spanya ve Birleflik Krall k - yan s ra AB ye üye olmayan H rvatistan ve sviçre de sat lm flt. Bu uyar, Üye Ülkeler ve Komisyon aras nda h zl bilgi de iflimi sa layan ve tehlikeli g da-d fl ürünler için AB nin h zl alarm sistemi olan RA- PEX ile gönderildi. Bu sistem, tüketicilerin sa l ve güvenli- i için ciddi bir risk teflkil eden ürünlerin pazarlanmas ve kullan m n önlemek amac yla tasarlanm fl bir sistemdir. 14 Görünüm AB Genel Bilgiler

15 ABBM Üstanbul tam gaz ilerliyor! Afl r s caklara ra men, stanbul Avrupa Birli i Bilgi Merkezi, modern sanatlardan çocuklar için kukla tiyatrosuna kadar genifl bir yelpazeyi içeren faaliyetlerini bu yaz da ara vermeden sürdürdü. YAKINLAfi stanbul Avrupa Birli i Bilgi Merkezi nde Sizde Ayn fieyi Hissediyor musunuz?, Benimle Beraber Yürü, Ba lant ve Benimle Dans Et stanbul Avrupa Birli i Bilgi Merkezi nde Temmuz tarihleri aras nda Yak nlafl bafll alt nda sergilenen on alt tablonun dört tanesinin ismi. Asl Deniz Helvac o lu nun sergilenen kar fl k medya sanat çal flmalar, ABBM stanbul un Temmuz ay nda stanbul halk na sundu u kültürleraras diyalog temas n oldukça baflar l bir flekilde ortaya koyan sanat çal flmalar yd. AB Hukuku konusunda doktora derecesine de sahip olan baflar l sanatç Helvac o lu, tablolar yla AB-Türkiye iliflkilerinde daha yak n olunmas na ihtiyaç oldu u fikrini de gündeme getiriyor. Yak nlafl sergisini kaç rm fl olanlar, bu sonbaharda ABBM Ankara da gerçeklefltirilecek olan ikinci sergiyi görebilirler. Çocuklar Lokum ile güldü ABBM stanbul, 26 Haziran da Türk E itim Gönüllüleri Vakf (TEGV) ile birlikte yaz faaliyetlerini bafllatt ve TEGV okullar nda e itim gören 7-11 yafl aras ndaki çocuklar a rlad. Lokum dan Avrupa hakk nda yeni bilgiler ö renirken bir yandan da kahkahalar n tutamayan çocuklar n neflesiyle ABBM toplant odas doldu taflt. Türk çocuklar için bir AB maskotu olan Lokum taraf ndan Avrupa konusunda gerçeklefltirilen bir çal fltayla güne baflland. Daha sonra ABBM toplant odas, çocuklar n aktörlerle birlikte Avrupa konusundaki sorular birbirleriyle yar flarak yan tlad klar kukla flovu için haz rland. Lokum sveç te yüksek bir da dan düfltü- ünde ya da sahnedeki Macar k z n göremedi inde çocuklar gülmekten k r ld lar. Maltal flövalye sahneye ç kt nda da nefleyle ba r flt lar. Lokum kukla tiyatrosu hem çok e lenceli, hem de çocuklar n dayan flma, özgürlük ve eflitlik gibi temel AB de erleri hakk nda bilgi edinmesi aç s ndan ö retici oldu. Kim demifl Ankara yaz n tamamen boflal r diye? Bu iddia yeni aç lan Avrupa Birli i Bilgi Merkezi için kesinlikle do ru de il çünkü ABBM yaz boyunca belli konular ve temalarda üç yüzden fazla kiflinin kat ld bir dizi faaliyete evsahipli i yapt. Çok s cakt! S cak hava, iklim de iflikli iyle ilgili kayg lar ve su kesintileri Ankara halk n n çevre konusundaki fark ndal n art rd ndan çevre temas yla ilgili ABBM Ankara da Temmuz boyunca düzenlenen konferanslar n oldukça büyük ilgi çekti i görüldü. Türkiye Çevre Vakf Genel Sekreteri Engin Ural, STK lardan ve bas ndan oluflan bir izleyici grubuna Yunanistan n çevre alan ndaki Avrupa Birli i mevzuat na uyum konusunda faydal bir model sunabilece ini söyledi. Avrupa Birli i taraf ndan finanse edilen bir proje çerçevesinde Türk ve Yunan çevre uzmanlar, Türkiye nin Þehre yaz geldi Ankara Avrupa BirliÛi Bilgi Merkezi, evreden kÿltÿre kadar eßitli konularda etkinlikler dÿzenlemeye devam ediyor. ÒMakarnaÓ kelimesinin Ütalyanca ÒGŸzel... ama ok pahalýó ifadesinden geldiûini biliyor muydunuz? dört ilinde bilgi al flveriflinde bulunmak için biraraya geldiler. Yap lan bu çal flman n sonuçlar bir kitap halinde yay nlanacak. Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu ndaki Çevre ve Sürdürülebilir Kalk nma Sektör Yöneticisi Gürdo ar Sar gül ün sözleri ise biraz daha temkinliydi. Sar gül AB nin yüksek çevre standartlar n yakalayabilmesi için Türkiye nin 2023 y l na kadar 70 milyar Euro civar nda bir yat r m yapmas gerekti ini vurgulad. Çin den Avrupa ya A ustos ay n n temas ise Kültür idi. Profesör Hakan Y lmaz la Kültür ve Kimlik aras ndaki ba lant y keflfederken, Profesör Ahmet Gürata ile de Avrupa ve Türk sinemas n n yaflad zorluklar ve f rsatlar konusunda tart flma olana bulduk. Baz lar n n kültür mide ile tecrübe edilir dedi i üzere, Ankaral gurme Kaan Küce de makarnan n Türkiye üzerinden Çin den Avrupa ya uzanan uzun seyahatini bizlerle paylaflt! AB Genel Bilgiler Görünüm 15

16 Gaziantep te zab ta memurlar Avrupa hakk ndaki bilgilerini art rd lar 1-2 Haziran tarihleri aras nda, Gaziantep AB Bilgi Bürosu taraf ndan Gaziantep Büyükflehir Belediyesi Zab ta Müdürlü- ü personeli için düzenlenen AB Süreci nde Zab ta Memurlar adl e itim seminerinde 84 zab ta memuruna e itim verildi. Avrupa Ekibi konuflmac lar ndan Profesör Can Baydarol, AB-Türkiye iliflkileri konulu oturumda Türkiye nin AB ye kat - l m süreci hakk nda zab ta memurlar na bilgiler verdi. Bu konuflmay, letiflim Uzman Bahri Ayd n n AB ye uyum sürecinin bir parças olarak zab talar n hizmet kalitesini nas l art rabilecekleri konusunda tavsiyelerde bulundu u Hizmet Kalitesi ve Etkili letiflim konulu oturum takip etti. Gaziantep Büyükflehir Belediyesi Zab ta Müdürü Ömer Yal n da, zab talar n kendi faaliyet alanlar nda sunduklar hizmetin kalitesini art rmalar için bu tür faaliyetlerin çok önemli oldu unu vurgulad. Gaziantep AB Bilgi Bürosu Koordinatörü Burcu Nakiboglu ise program hakk ndaki görüfllerini flöyle ifade etti: Türkiye nin uyumlaflt rma çabalar zab ta memurlar n da ilgilendiriyor. Zab talar n da Avrupa Birli i g - da güvenli i standartlar ndan, sa l k kurulufllar ile ilgili yönetmeliklere kadar çeflitli konularda bilgilerini tazelemeye ihtiyaçlar var. Don Kiflot, Nasreddin Hoca ile karfl lafl rsa ne olur? DŸnyanÝn en eski nÿktedan kißiliklerinden birisi gÿldÿrÿ becerisi, gÿcÿ ve sadeliûiyle bizi gÿldÿrÿrken dÿßÿndÿrmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü Frans z kuklac Karine Cheres, Mersin AB Bilgi Bürosu taraf ndan 5-19 Temmuz tarihleri aras nda düzenlenen 48. Uluslararas Akflehir Nasreddin Hoca Festivali ne kat ld. Festival, farkl ülkelerden gelen sanatç lar aras ndaki kültürel ba lar gelifltirmek amac yla Türk ve Avrupa kukla sanatlar n biraraya getirdi. Festival kapsam nda, bu eski sanat gençlere tan tmak amac yla kukla yap m ve kukla oynatma kurslar verildi. Kursun sonunda ö renciler taraf ndan düzenlenen gösteri 800 den fazla kifli taraf ndan izlendi. Gösteride Türk ve Avrupa kukla karakterleri biraraya getirildi. Hatta, gösterilerin birinde Nasreddin Hoca ve Don Kiflot ayn sahneyi paylaflt lar! Karina Cheres, gelecek y l ö rencilerle benzer ortak çal flmalar yaparak bu faaliyetin baflar s n devam ettirmeyi planl yor. Çocuklar Van Gölü etraf ndaki çöpleri temizlediler ve çevre sorunlar hakk nda bilgilendiler Van AB Bilgi Bürosu, Van flehri ve civar nda çevresel fark ndal art rmak amac yla, ildeki 8 ilkokuldan 200 den fazla ö renciyi Van gölü etraf ndaki çöpleri toplamalar için biraraya getirdi. Van Gölü Çevre Temizleme faaliyeti Dünya Çevre Günü olan 5 Haziran tarihinde gerçeklefltirildi. Bu faaliyetin amac, insanlar n çevre üzerindeki etkisinin ve AB nin çevresel standartlar yükseltme konusundaki çabalar n n anlat lmas yd. AB Bilgi Bürosu koordinatörü Kerem Oruç, göl k y s ndaki çöpleri toplamadan önce, ö rencilere, ö retmenlere ve ebeveynlere AB çevre politikas hakk nda bilgi verdi. Bu çal flmaya gelen ö rencilerden birinin söyledi i gibi: Biz Gölümüzü kirli görmek istemiyoruz ve bugün çevreyi korumam z n ne kadar önemli oldu unu ö rendik. Di er insanlar da bu do al güzelli in keyfini ç karabilsinler diye gölümüzü güzel ve temiz bir halde tutmaya yard mc oluyoruz. AB T RKÜYE Avrupa Komisyonu Görünüm TŸrkiye Delegasyonu DetaylÝ bilgi i in AVRUPA BÜRLÜÚÜ BÜLGÜ MERKEZLERÜ ABBM Üstanbul Mete Cad. Park Apt. No: 24-A Taksim Üstanbul T RKÜYE Tel: Faks: ABBM Ankara TunalÝ Hilmi Cad. niversite Apt. No: 82/B-1 KavaklÝdere Ankara T RKÜYE Tel: Faks: L E T fi M Avrupa Komisyonu TŸrkiye Delegasyonu UÛur Mumcu Cad Kat GOP Ankara T RKÜYE Tel: Faks: Genel Koordinatšr Ebru TAÞKIN YayÝn MŸdŸrŸ Zerrin KESKÜN BaskÝ ncesi TasarÝm Turgay S SL, Umut ARAS BaskÝ Semih Ofset MatbaacÝlÝk YayÝncÝlÝk Ambalaj San. Tic. ve Ltd. Þti. BŸyŸk Sanayi 1. Cad. No: 74 Üskitler - Ankara T RKÜYE Tel: (pbx)

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Girifl Schindler Kurumsal nsan Kaynaklar ( K) politikas, Schindler'in çal flanlar ile ilgili önceliklerini tan mlamaktad r. Bu belge, Navigator kitapç nda anlat

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Sosyal Yat r m Fonlar

Sosyal Yat r m Fonlar Türkiye Üçüncü Sektör Vakf Third Sector Foundation of Turkey BA IfiÇILAr ve s V L TOPLUM kurulufllari ç n Sosyal Yat r m Fonlar Türk ye'de Sosyal Yat r m n Gelece Türkiye, ekonomik kalk nma ve demokratikleflme

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Çeviren: lknur SARSILMAZ

Çeviren: lknur SARSILMAZ 307 UBCCE ve FAAL YET ALANI MURAT ZÖNGÜR UBCCE Genel Sekreteri Çeviren: lknur SARSILMAZ Karadeniz ve Hazar Denizi Giriflim ve fl Dünyas Konfederasyonlar Uluslararas Birli i (UBCCE) Genel Sekreteri olarak

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

202 Türk ve Afrikal Sivil Toplum Kurulufllar / Turkish and African Civil Society Organizations

202 Türk ve Afrikal Sivil Toplum Kurulufllar / Turkish and African Civil Society Organizations 201 B RLEfiM fi M LLETLER ÇOCUKLARA YARDIM FONU (UNICEF) Ertan KARABIYIK UNICEF Türkiye Türkiye Temsilcili i E itim Bölümünün Çal flmalar Türkiye nin E itimle lgili Temel Göstergeleri Okul Öncesi E itim

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür.

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür. PROJE Avrupa Birliği IPA 1. Bileşeni kapsamında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın Sanayi Stratejisine İlişkin İdari Kapasitesinin Güçlendirme Projesi (IPA Component I, TR 2009/0320.01) 22 Ocak

Detaylı

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim.

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim. Temel Paydaş Grupları ve Katılım Platformları Dış paydaşlarımız: Paydaş Grubu Katılım Platformları Paydaş katılımının sıklığı Müşteriler Kamu otoritesi / Düzenleyici kurumlar Bankacılık hizmet süreci (Şubeler)

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uygulama Önerileri 229 Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Eylem TAŞRA TEŞKİLATI KK 1.1 İl müdürlüklerinin eğitim ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim Aile ve Sosyal Politikalar Gıda Tarım

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Mant ksal Çerçeve Yakla

Mant ksal Çerçeve Yakla MÇY Mant ksal Çerçeve Yakla MÇY 1970 te USAID taraf ndan tasarlama, planlama ve de erlendirme için geli tirilmi olan yöntem. Bugün uluslararas kurulu lar n üçte ikisi taraf ndan; AB, Dünya Bankas, Asya

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu - I KOMİSYON BAŞKANI: OSMAN FEYZİ BOYNER Amaç: Küresel ekonomik trendler çerçevesinde gelişen dış ticaret ve yatırım olanaklarını takip ve analiz etmek, Doğrudan yabancı

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

Projeler. 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi

Projeler. 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 14 Projeler 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi Odam z, ODTÜ-Teknokent ve KOSGEB iflbirli inde yürütülen ve Avrupa Birli i nin 6.

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

UMUT AZAK AB İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI. 0312 218 16 60 uazak@ab.gov.tr

UMUT AZAK AB İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI. 0312 218 16 60 uazak@ab.gov.tr T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SOSYAL, BÖLGESEL VE YENİLİKÇİ POLİTİKALAR BAŞKANLIĞI UMUT AZAK AB İŞLERİ UZMAN YARDIMCISI 0312 218 16 60 uazak@ab.gov.tr Sorumlu Olunan Müzakere Fasılları Sosyal, Bölgesel

Detaylı

Bilimsel Bilgiye AÇIK ERĐŞĐM Semineri: Güney Avrupa da AÇIK ERĐŞĐM ĐN Geliştirilmesine Yönelik Politikalar ELHAMRA AÇIK ERĐŞĐM DEKLARASYONU:

Bilimsel Bilgiye AÇIK ERĐŞĐM Semineri: Güney Avrupa da AÇIK ERĐŞĐM ĐN Geliştirilmesine Yönelik Politikalar ELHAMRA AÇIK ERĐŞĐM DEKLARASYONU: Bilimsel Bilgiye AÇIK ERĐŞĐM Semineri: Güney Avrupa da AÇIK ERĐŞĐM ĐN Geliştirilmesine Yönelik Politikalar ELHAMRA AÇIK ERĐŞĐM DEKLARASYONU: Güney Avrupa da AÇIK ERĐŞĐM Politikalarını geliştirmeye yönelik

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

1.Proje nedir? Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r.

1.Proje nedir? Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r. Proje Döngüsü 1 1.Proje nedir? 1 Tan m Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r. Projenin s n rl bir süre içerisinde ve s n rl para

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program 10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program Gö ün Yar s Kad nlar nd r Çin Atasözü Kad nlara giriflimcilik e itimi verilmesi kifli bafl na düflen geliri 2020 y l na kadar tahminlerimizin %14 üzerinde, 2030

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

V/7 ESASLAR 1. Madde 3. Bu kurulufl ve çal flma esaslar nda geçen deyimlerden; : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu nu;

V/7 ESASLAR 1. Madde 3. Bu kurulufl ve çal flma esaslar nda geçen deyimlerden; : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu nu; TÜB TAK AVRUPA B RL ÇERÇEVE PROGRAMLARI B R M KURULUfi VE ÇALIfiMA ESASLARI (*) Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu esaslar ile, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt rma Kurumu (TÜB TAK) bünyesinde Ankara da kurulan

Detaylı