Sivil Toplum. Avrupa Komisyonu TŸrkiye DelegasyonuÕnun periyodik yayýný Sonbahar 2007 SayÝ 9

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sivil Toplum. Avrupa Komisyonu TŸrkiye DelegasyonuÕnun periyodik yayýný Sonbahar 2007 SayÝ 9"

Transkript

1 Avrupa Komisyonu TŸrkiye DelegasyonuÕnun periyodik yayýný Sonbahar 2007 SayÝ 9 Sivil Toplum Sivil Toplum: ABÕye katýlým gšrÿßmelerindeki eksik halka mý? Genißleme: birlikte gÿ lÿyÿz TŸrkiyeÕde Sivil Toplum DiyaloÛu: Michael Všgele ile ršportaj TŸrkiyeÕde Sivil Toplumu yetkilendirme ve gÿ lendirme

2 avrupa birligi bilgi merkezi S kça Sorulan Sorular??? Sivil toplum nedir? ÒSivil ToplumÓ ya da ÒSivil Toplum KurulußuÓ (STK) terimlerinin her ikisi de genellikle hÿkÿmet-dýßý, k r amacý gÿtmeyen kuruluß, aû ve gšnÿllÿ birliklerin tÿmÿnÿ kapsayan genel terimlerdir. Bu kurulußlar: ißgÿcÿ piyasasý aktšrlerini (šrneûin: Òsosyal taraflaró da denilen sendikalar ve ißveren federasyonlarý); terimin ifade ettiûi sosyal taraf olma šzelliûine sahip olmayan, sosyal ve ekonomik aktšrleri temsil eden kurulußlarý (šrneûin: tÿketici šrgÿtleri); evre kurulußlarý, insan haklarý šrgÿtleri, hayýr kurumlarý, eûitici ve šûretici kurulußlar gibi insanlarý ortak bir dava er evesinde biraraya getiren STKÕlarÝ; Ÿyelere yšnelik hedefleri gerekleßtirmek i in alýßan ve toplumda taban seviyesinde kurulmuß olan Toplum TabanlÝ KurulußlarÝ (šrneûin: gen lik šrgÿtleri, aile birlikleri ve vatandaßlarýn yerel seviyede ve belediyeler dÿzeyinde hayata katýlýmýný saûlayan kurulußlarý); ve dini topluluklarý i erirler. Sivil Toplum AB karar alma sürecine nas l dahil olur? Sivil toplum AB karar alma sÿrecine eßitli ßekillerde dahil olmaktadýr. Komisyon, Avrupa ile ilgili konularda en doûru adýmý atabilmek i in teklifleri sunmadan šnce, AvrupaÕda meydana gelen yeni durumlarýn ve sorunlarýn farkýnda olmalýdýr. Bu nedenle, Komisyon, politikalarýný belirlerken sivil toplum kurulußlarýný da i ermek Ÿzere birtakým dýß taraflarla gšrÿß alýßverißinde bulunur. Bunun yanýsýra yasal sÿre er evesinde de ye lkelerdeki eßitli kurulußlarý temsil eden Avrupa Ekonomik ve Sosyal KomitesiÕne (EESC) danýßýr. Komisyon, danýßma politikasýnda a Ýk olma prensibini uygular. Daha fazla bilgi i in: KomisyonÕun yanýsýra, Avrupa BirliÛi seviyesinde bir danýßma organý olan EESC de AB mevzuatýndan doûrudan en ok etkilenen insanlarýn gšrÿßlerini Avrupa Konseyi ve Avrupa ParlamentosuÕna sunar. AvrupaÕdaki ißveren šrgÿtleri, sendikalar, ift iler, tÿketici gruplarý, meslek šrgÿtleri gibi kurulußlarýn temsilcilerinden olußan EESC siyasi olmayan bir kurulußtur ve geniß kapsamlý bir ok konuda uygulamaya yšnelik tavsiyelerde bulunur. EESC kendisine sunulan belli bir teklif ile ilgili olarak fikrini belirtir ve bu toplu gšrÿß ABÕnin Resmi GazetesiÕnde yayýnlanýr. AyrÝca, EESC kendi insiyatifiyle, kendi se tiûi herhangi bir konuda gšrÿßÿnÿ AB kurumlarýnýn dikkatine sunabilir. Proje nedir ve AB nin kaynak sa lad projeler için hibe ça r lar nerede bulunur? Proje, belli bir amacý olan ve tanýmlanmýß bir sÿre i erisinde ger ekleßtirilen bir dizi faaliyetten olußur. Projede tÿm faaliyetler, projenin sÿresi, maliyetleri ve nasýl ger ekleßtirileceûi a Ýk bir ßekilde planlanmalý, ortaya konmalý ve a ÝklanmalÝdÝr. STKÕlar i in Avrupa seviyesindeki AB finansal yardýmý topluluk programlarý ile, ayrýca yerel seviyedeki yardým ise TŸrkiyeÕnin aday Ÿlke konumunda olmasýndan dolayý katýlým šncesi destek programlarýyla saûlanmaktadýr. YayÝnlanan hibe teklif aûrýlarý, kurumlarý verilen sÿre i e- risinde ve belirlenen gerekliliklere gšre tekliflerini sunmaya davet eder. Hibe aûrýlarý aßaûýdaki websitelerinde yayýnlanýr: n TŸm hibe aûrýlarý Europaid websitesinde bulunabilir: n TŸrkiyeÕnin katýlým šncesi destek programlarý er evesinde yapýlan hibe teklif aûrýlarý, Merkezi Ühale ve Finans BirimiÕnde bulunabilir: n Yerel hibe teklif aûrýlarý, Avrupa Komisyonu TŸrkiye DelegasyonuÕnun websitesinde bulunur: n AßaÛÝdaki link TŸrkiyeÕdeki Sivil Toplum DiyaloÛu er evesindeki aûrýlarý i ermektedir: n Hibeler ile ilgili bilgileri de Avrupa Komisyonu linkõinde bulabilirsiniz: Türk STK lar hangi topluluk program na kat labilirler? TŸrkiye aßaûýda detaylarý verilen topluluk programlarýna aktif olarak katýlmaktadýr. Programlarla ilgili daha detaylý bilgi i in Ulusal Temas NoktalarÝÕna baßvurunuz ya da aßaûýda belirtilen linklere bakýnýz: KŸltŸr 2007 yedi yýlý kapsayacak ßekilde tasarlanmýßtýr ( ) ve Avrupa kÿltÿr alanýný genißletmeyi ama lamaktadýr. Bu konuda daha fazla bilgi i in lÿtfen ziyaret ediniz: Yaßamboyu Ûrenme ProgramÝ ( ), Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig ve Jean Monnet programlarýyla ocukluktan yaßlýlýûa kadar šûrenme fýrsatlarýný desteklemektedir. Daha fazla bilgi i in: Gen lik Eylemde ProgramÝÕnÝn amacý; yerel, ulusal ve Avrupa seviyesinde gen ler arasýnda kißisel sorumluluk, insiyatif, diûerlerini de dÿßÿnme, sivil ve aktif katýlým anlayýßlarýný gelißtirmektir. Daha fazla bilgi i in: Halk SaÛlÝÛÝ alanýnda Topluluk Eylem ProgramÝÕnÝn ( ) genel hedefleri, saûlýk ile ilgili bilgiler verme, saûlýk tehditlerine karßý hýzlý mÿdahale ve saûlýûýn gelißtirilmesidir. AyrÝntÝlÝ bilgi i in : 7. er eve ProgramÝ, 2007 Ð 2013 dšnemlerini kapsamakta ve ABÕnin Avrupa AraßtÝrma AlanÝ (ERA)ÕnÝ tek atý altýnda birleßtirerek, araßtýrma politikasýný ekonomik ve sosyal politikalar konularýndaki hedefleriyle baûdaßtýrmasý i in bir fýrsat teßkil etmektedir. Bu konuda daha fazla bilgi i in: TŸm Topluluk ProgramlarÝ hakkýnda bilgi i in lÿtfen ziyaret ediniz: Türkiye de STK lara destek sa layan bir kurum var m? Sivil Toplumu Gelißtirme Merkezi (STGM) TŸrkiyeÕde STKÕlara destek saûlayan bir TŸrk kurumudur. Merkezin hedefleri temel olarak, bir sivil toplum haritasý ve veritabaný olußturulmasý, STKÕlar arasýnda iletißim aûlarý kurma ve STKÕlarÝn alýßmalarýný gelißtirmeleri konularýnda onlara yardým etmektir. Merkez ayrýca, sivil toplum kurulußlarýnýn faaliyetlerini yayýnlar ve sosyal alandaki insiyatifleri teßvik etmek i in lobi faaliyetleri ger ekleßtirir. Merkez ayrýca karar alma sÿre lerine, uluslararasý ißbirliûi ve aûlara STKÕlarÝn katýlýmýný teßvik etme konusunda da šnemli bir rol oynamakta ; STKÕlara saûlanan desteûin etkin, adil ve prensipli bir ßekilde kullanýlmasý i in de eßitli yšntemler gelißtirmektedir. STGM ile ilgili daha fazla bilgi i in: AB de Sivil Toplum Kurulufllar ile ilgili bir veritaban var m? KomisyonÕun Avrupa seviyesinde alýßan sivil toplum kurulußlarýna ulaßmada yararlý bir kaynak olan CONNECS adýnda bir veritabaný vardýr. Bu veritabanýna aßaûýdaki websitesinden ulaßabilirsiniz: 2 Görünüm SÝk a Sorulan Sorular

3 Büyükelçi nin Mesaj çindekiler Kat l m / Geniflleme S kça Sorulan Sorular...2 Büyükelçi nin Mesaj...3 Sivil Toplum: AB ye kat l m görüflmelerindeki eksik halka m?...4 Geniflleme: birlikte güçlüyüz...5 Ana Konu: Sivil Toplum Avrupa da vatandafllar n sesi...6 Türkiye de Sivil Toplum Diyalo u: Michael Vögele ile röportaj Türkiye de Sivil Toplumu yetkilendirme ve güçlendirme Klifleleri ortadan kald rabilmek için kültürel anlay fl...13 AB Genel Bilgiler AB Genifl Aç...14 ABBM stanbul tam gaz ilerliyor!...15 Türkiye nin en dikkat çekici yönlerinden birisi her geçen gün geliflen sivil toplum hareketidir. Bu genç ve dinamik ülkede 84,000 den fazla kay tl sivil toplum örgütü bulunmaktad r. Bu örgütler bir mahallenin ihtiyaçlar n n giderilmesi veya hemfleriler aras ndaki ba lar n güçlendirilmesinden genç gönüllülerin aktivitelerine kadar çeflitli amaçlar ve faaliyetleri içermektedir. Türkiye deki sivil toplumun bu farkl yüzleri haber bültenimizin bu ayki say s nda ele al - n yor: kültür, insan haklar, toplumsal cinsiyet konular, sosyal diyalog. Sivil toplum hareketi Türk insan n n Avrupa Birli i s n rlar içinde yaflayan insanlara yak nlaflt r lmas aç s ndan kilit role sahiptir. flte bu nedenle AB-Türkiye Görünüm adl bültenin bu ayki say s nda bu konu kapsaml bir flekilde ele al nm flt r. Bu ayki bülten Sivil Toplum Diyalo u adl AB destekli program ile bu program kapsam nda yer alan pek çok projeyi tan tmaktad r. Bu program ve projelerin hepsi ortak bir anlay fl n gelifltirilmesine ve kliflelerle basmakal p yarg lar n afl lmas için gereken araçlar n yarat lmas na yard mc olmaktad r. Bu say da ayr ca, AB de sivil toplumun vatandafllar n ihtiyaçlar n n dikkate al nmas n temin etmek amac yla karar mekanizmalar n nas l etkiledi i ve henüz ilk aflamalar nda olan bu sürecin Türkiye de de nas l bir fark yaratmaya bafllad konusu ele al nmaktad r. Genifllemeyle ilgili olarak görüfllerin de iflebiliyor olmas iyi bir haber; çünkü art k Avrupal lar her geçen gün, yeni vatandafllar n n iddia edilenin aksine olumsuzluklar de il faydalar getirdi i konusunda daha fazla bilgi sahibi oluyorlar. Bu konuyla ilgili olarak duyulan heyecan, Avrupa Komisyonu nun Genifllemeden Sorumlu Üyesi Olli Rehn taraf ndan bir defa daha yinelenmifl ve Avrupa Birli i Dönem Baflkanl n yürüten Portekiz taraf ndan da onaylanm flt r. Türkiye nin yaflad uzun ve s cak yaz, AB-Türkiye iliflkileri ba lam nda bir rehavet süreci olmam flt r. Yaz boyunca Ankara, stanbul ve Brüksel deki faaliyetler devam etmifl ve ortaya çok daha yo un bir sonbahar dönemi ç km flt r. Birlik ise kendi içinde, artan üye say s karfl s nda iflleyiflini yeniden yap land racak yeni bir Antlaflma üzerinde çal flmakta. Bununla birlikte yaklaflan sonbahar ve hareketlilik haftas ise bizlere arabam z bir kenara b rak p bisikletimizi tercih ederek sadece daha ucuz ulafl m de il ayn zamanda daha sa l kl bir seçim yapt m z da hat rlat yor! Umut ediyorum ki AB-Türkiye Görünüm dergisinin bu say s, AB-Türkiye iliflkilerinin hayati bir parças olan insanlar aras diyalogla ilgili olarak faydal katk lar sa lar. Büyükelçi Marc Pierini Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Baflkan fiehre yaz geldi...15 AB Bilgi Bürolar ndan haberler...16 BŸyŸkel iõnin MesajÝ Görünüm 3

4 Avrupa Komisyonu Baßkan YardÝmcÝsÝ Margot Wallstršm, vatandaßlarýn seslerini duyurmaya yšnelik bir sivil toplum kurulußu toplantýsýnda. S V L TOPLUM AB ye kat l m görüflmelerindeki eksik halka m? Kat l m müzakereleri, uluslararas bir anlaflmaya varmaya çal flan egemen yap lar aras ndaki tüm görüflmelerde oldu u gibi hükümetler aras nda gerçeklefltirilmektedir. Müzakereler s ras nda AB Üye Ülkelerinin hükümet temsilcileri ve aday ülkeler bir masa etraf nda toplan p aday ülkenin kulübe kat lmas için mevcut olan en iyi flart ve koflullar üzerinde anlaflmaya varmaya çal fl rlar. Söz konusu kulüp AB olunca, müzakerelerin bafll ca konusu, aday ülkenin (toplulu un den fazla sayfadan oluflan mevzuat olan) AB müktesebat n ne kadar erken ve ne kapsamda uygulayabilece i olmaktad r. Bu sorunun cevab n en iyi verebilecek olansa mevzuat de iflikliklerinin yap lmas ndan ve mevzuat n uygulamas ndan sorumlu olan aday ülkenin hükümeti de il midir? lk bak flta, bu sürece sivil toplum kurulufllar sektörünün dahil olmas na gerek yokmufl gibi görünse de, geçmiflte yaflanan geniflleme süreçleri AB ye bunun tam tersinin do ru oldu unu göstermifltir. Asl nda kat l m haz rl klar s ras nda, aday ülke taraf ndan o kadar genifl kapsaml reformlar n yap lmas n gerektirmektedir ki, bunu, sivil toplumla yak n iflbirli inin sa layaca halk deste i olmadan baflarmak imkâns zd r. Bu nedenle sivil toplum, müzakerelere do rudan dahil olmasa da kat l m sürecinin kilit önem tafl yan bir paydafl haline gelmektedir. Sivil toplumun rolü, kat l m sürecinin vatandafllar üzerindeki etkileri konusunda fark ndal k yaratmaktan, çeflitli ç kar gruplar n temsil etmek ve politika oluflturma sürecine girdi sa lamaya kadar uzanan genifl bir yelpazeyi içermektedir. AB ye girifl Beni nas l etkileyecek? Bu soru, insanlar n hakl olarak kendilerine s kl kla sordu u bir sorudur. Aktif sivil toplumlarda insanlar ayn soruyu temsilcilerine sorarlar. ster hükümet bünyesinden olsun ister hükümet d fl olsun, iflte bu temsilcilerin görevi de iyi niyetle ve objektif bilgilerle bu kiflilere yan t vermektir. Kat l m yaln zca teknik ya da finansal bir konu de il ayn zamanda insanlar n genifllemifl bir Avrupa da nas l yaflayacaklar ve çal flacaklar üzerinde do rudan etkileri olan bir süreçtir. nsanlar n endifleleri ve önem verdikleri konular n emanetçisi ve bilgilendirilmifl bir flekilde müzakerelerin destekçisi olan sivil toplumun rolü, AB ye kat l m konusunda lehte ya da karfl oy verilirken, daha ak lc ve daha az duygusal bir temelde karar vermeyi sa lamas aç s ndan çok önemlidir. Senin ç kar n benim ç kar md r! fl ç kar gruplar, gündemlerini kamu alan - na tafl ma konusunda uzun bir yol alm fl durumdad rlar. Ayn fley ifl dünyas d fl nda da ÒAvrupa BirliÛiÕnin ÐdoÛrudan, etkin ve demokratik bir Avrupa yaratarakð vatandaßlarý i in doûru politikalarý olußturmaya alýßtýûýný gšstermesi šnemlidir: Bu aba, BirliÛin vatandaßlara yakýnlaßma ve ortak Ýkarlara hizmet etme abalarýnýn bir par asýdýr.ó Margot Wallstršm, Kurumsal Ülißkiler ve Ületißimden Sorumlu Komisyon yesi, Avrupa Parlamentosu, 7 Haziran 2007 tarihli Genel Kurul toplantýsý. gittikçe artan bir flekilde devam etmektedir. Bu durum, seslerini duyurabilmek için güçlenme ve temsil edilme ihtiyac nda olan engelliler, az nl klar, kad nlar ve çocuklar gibi savunmas z gruplar için özellikle geçerlidir. Sivil toplum, bu gruplar için de kamu yetkilileriyle iliflkilerde ideal bir sözcü olabilir. Vatandafl-dostu politikalar Sivil toplum, vatandafllara hükümetlerden daha yak nd r. Halkla fiziksel ve duygusal bir yak nl a sahiptir ve bu da sivil toplum temsilcilerini ve kurulufllar n bürokratlara nazaran halk n gözünde daha güvenilir ve inan l r bir hale getirmektedir. Profesyonel bir sivil toplum, vatandafllardan geri bildirim al p verebilir ve reform politikalar n n insanlar n beklentilerini karfl layacak flekilde olmas n sa lamak için sözkonusu politikalara girdi sa layabilir. fiunu da aç kça belirtmek gerekir ki, bu örnekler sivil toplum ile kamu sektörü aras ndaki yak n iliflkinin genel olarak iyi yönetiflime ve özel olarak da kat l m sürecinin yönetimine getirebilece i faydalara verilebilecek örneklerin yaln zca birkaç d r. STK lar n uygun yasal, siyasi ve sosyal ortamlara ve yüksek bir profesyonelli e sahip olmas, sivil toplumun AB kat l m sürecine etkili bir katk da bulunmas n sa layacak olmazsa olmaz flartlard r. Bu süreç, e er baflar l olursa, AB nin yaln zca bir Devletler Birli i olmas na de il ayn zamanda AB nin kurulmas n sa layan fikir babalar n n da istedi i gibi, halklar n toplulu u olmas na yard mc olacakt r. 4 Görünüm KatÝlÝm / Genißleme

5 Geniflleme: birlikte güçlüyüz ster ekonomik canlanman n motoru, ister dünya ifllerine eklenmifl küresel bir a rl k deyin, geniflleme AB nin en güçlü politika araçlar ndan biri olmaya devam etmektedir. Avrupa Komisyonu nun Genifllemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Olli Rehn in genifllemeye duydu u sa lam inanc da kiflisel web günlü- ünde ifade etti i gibi bu yöndedir. 27 Üye Ülke ve 500 milyona yak n bir nüfusu ile bugünün Avrupa Birli i, 50 y l öncesinin 6 Üye Ülke den oluflan ve 200 milyondan az bir nufusa sahip olan Avrupa Ekonomik Toplulu u ndan çok daha güçlü ve etkili bir durumdad r. Genißlemeden Sorumlu Komisyon yesi Olli Rehn. Birkaç durgun y ldan sonra, Avrupa, flimdi, aç kça bir ekonomik yükselme yaflamaktad r. Avrupa ekonomisi, bu y l ve gelecek y l içinde ABD den daha h zl olmas beklenen bir h zda büyümektedir. Euro bölgesinde iflsizlik yaln zca iki y l içerisinde yüzde 9 dan yüzde 7 ye düflmüfltür AB nin baflar s n n alt nda yatan sebepler aras nda daha iyi ekonomik politika oluflturman n n yan s - ra tedrici ve dikkatli olarak yönetilen bir geniflleme süreci yatmakta. diye bu konudaki görüfllerini vurguluyor Rehn. Romanya ve Bulgaristan n Birli e kat - l m yla Avrupa Birli i nin son genifllemesini yönetmifl biri olarak Rehn, AB genifllemesinin Avrupa n n ihtiyac olan dinamizmi getirdi ini belirtiyor. Rehn bu konuda, Bu geniflleme, piyasalar büyüterek, yeni ifl f rsatlar yaratarak ve h zla büyüyen ekonomileri tek bir pazarda birlefltirerek, Avrupa ekonomisini güçlendirmifltir, diyor ve sözlerine flöyle devam ediyor: Eski ve yeni Üye Ülkeler aras ndaki ticaret geçen on y l içerisinde dört kat na ç km flt r. Öte yandan eski Üye Ülkelerde flirket yer de ifltirmeleri nedeniyle kaybedilenden çok yarat lan yeni ifl oldu u görülüyor. AB ekonomisinin rekabet gücü, küresel olarak daha da artm flt r. Bu nedenle, Polonyal su tesisatç s ndan, Romanyal bilgisayar programc s ndan ya da Bulgar iflçisinden korkulmamal d r: May s 2004 ten sonra iflgücü hareket s - n rland rmalar uygulamayan rlanda, sveç ve Birleflik Krall k gibi ülkelerin ekonomik büyüme h zlar artt ; istihdam oranlar yükseldi ve iflsiz oranlar nda ise düflüfl görüldü. Di er AB ülkelerine nazaran yeni üye olan ülkelerden en fazla iflçi ak n na u rayan rlanda da, iflsizlik oran AB ülkeleri aras nda en düflük oran oldu (geçen y l bu oran yüzde 4.4 tü). sveç ve Birleflik Krall k, 2010 y l n n hedef istihdam oran olan yüzde 70 i büyük ölçüde geçen birkaç AB Üye Ülkesinden ikisi oldu. Ayr ca di er AB ülkelerinde de istihdam artt. 27 Üye Ülke den ve 500 milyon insandan oluflan AB, dünyadaki en büyük ekonomik bölgedir. Uluslararas alanda da, örne in küresel ticari görüflmelerde, önemli bir a rl a sahiptir. Bu y l 1 Temmuz da Avrupa Birli i Dönem Baflkanl n üstlenen Portekiz de bu de erlendirmeye kat lmakta ve genifllemenin Baflkanl yürütecekleri 6 ay boyunca gündemlerinin üst k s mlar nda yer alaca- n belirtmektedir. Haziran ay nda Portekiz baflbakan taraf ndan aç klanan Portekiz Dönem Baflkanl n n Öncelikleri isimli belgede ise bu politika flöyle ifade edilmektedir: Birli in reformu, geniflleme sürecinde uyulmas gereken mevcut taahhütlerin yerine getirilmesini kolaylaflt rmal d r. Avrupa da bar fla, istikrara ve refaha katk s tart flma götürmez bir gerçek olan bu çaban n faydalar herkes taraf ndan kabul edilmektedir. AB bu kazan mlar gelifltirmeli ve birlefltirmelidir. Sonuç olarak, geniflleyen bir Birli e duyulan coflku, geniflleme yorgunlu unun yerini al yor gibi görünüyor, en az ndan flu an için... Daha fazla bilgi için: Olli Rehn: Avrupa da Yeni Ekonomik Dinamizm: Portekiz Dönem Baflkanl n n Öncelikleri: KatÝlÝm / Genißleme Görünüm 5

6 Avrupa da vatandafllar n sesi Ortalama olarak, EESC y lda 170 tavsiye niteli inde belge ve görüfl beyan eder ve bunlar n yüzde 15 i Komite nin kendi inisiyatifleridir. Tüm görüfller AB nin karar alma organlar na gönderilmekte ve daha sonra da AB nin Resmi Gazetesi nde yay mlanmaktad r. EESC son dönemde sesini, AB için Reform Antlaflmas konusunda devam eden hararetli tart flmalarda duyurmufltur. Avrupa Konvansiyonu s ras nda yapt gibi EESC bu Hükümetleraras Konferans ta (IGC) da daha fazla fleffafl k getirme ve konferanslar ve çeflitli organizasyonlar düzenleyerek sivil toplumun sesinin duyulmas n sa lama konular nda çaba göstermifltir. Avrupa Komisyonu BaßkanÝ JosŽ Manuel Barroso ve EESC BaßkanÝ Dimitris Dimitriadis. Avrupa seviyesinde sivil toplum oldukça yeni bir konudur de Maastricht Antlaflmas n n imzalanmas yla vatandafllar üzerinde daha do rudan etkiye sahip olan politikalar Avrupa seviyesine kayd r lmaya baflland ve bu da sivil toplumun bu konulara daha fazla dahil olmas ihtiyac n do urdu. O zamandan bu yana, birçok STK Avrupa a oluflturacak flekilde örgütlendi ve bu STK lar günümüzde AB vatandafllar n n sesini yans tacak flekilde Avrupa siyasi sürecine de erli girdiler sa lamaktalar. Sivil Toplum Kuruluflu nun üzerinde uzlafl lm fl ya da yasal bir tan m olmasa da, Avrupa Komisyonu herkesin kuruma girdi sa lamas n n gerekli oldu unu düflünüyor. Art k görüfl alma (istiflare) Komisyon un daha çok baflvurdu u bir uygulama olmaya bafllad ve bu yöntem, özellikle mevzuat teklifinden önce gerçeklefltirildi inde daha da etkili bir hale geliyor. Bu uygulaman n bir örne i de, 18 Eylül de Brüksel de Avrupa Yurttafl Eylem Merkezi (ECAS) taraf ndan Avrupa Yurttafll konusunda düzenlenen aç k müzakeredir. ECAS direktörü Tony Venables konuyla ilgili flunlar söylemifltir: Art k Avrupa ile ilgili konulara vatandafllar n daha do rudan dahil olmas yla gün geçtikçe onlar n daha çok giriflimde ve deneysel yaklafl mlarda bulunduklar n ve dilekçeler yazd klar - n görüyoruz. Biz, Avrupa yurttafll n n yaln zca haklarla ya da sorumluluklarla s n rl oldu una inanm yoruz. Vatandafll k tüm bunlar n yan s ra ait olma ve kat l m da içermelidir. Ekonomik ve Sosyal Komite Avrupa n n sosyo-mesleki ç kar guplar n n temsilcilerine ve di er baz kiflilere AB konusundaki fikirlerini aç klamalar n sa layan resmi bir platform imkân veren ve bir istiflari organ olan Brüksel merkezli Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi (EESC), sivil toplum için uzun süredir önemli bir ses olma görevini sürdürmektedir de kurulmufl olan EESC nin 344 üyesi Avrupa daki ekonomik ve sosyal gruplardan oluflmakta; bu üyeler, Birli in karar alma sürecinde önemli bir rol oynamaktad rlar. Komisyon ya da Konsey in EESC ye dan flmas baz konularda zorunlu iken baz konularda ise tercihe ba l d r. Tek Avrupa Senedi ve Maastricht Antlaflmas, özellikle bölgesel ve çevre politikas gibi yeni alanlarda Komite ye transfer edilmesi gereken konular n kapsam n geniflletmifltir. Ancak, EESC kendi inisiyatifiyle de birtak m görüflleri benimseyebilir. ÒBšlgesel ve yerel šûeleri toplum politikalarý ve ulusal politikalara dahil etmek ve yaygýnlaßtýrmak i in yeni yollarý araßtýrma zorunluluûumuz ßu an her zamankinden daha da gereklidir.ó Dimitris Dimitriadis, EESC BaßkanÝ Hükümet-d fl kurulufllar ve lobiciler Yaln zca Brüksel de say lar 1000 i bulan STK lar ve lobi gruplar da AB karar alma mekanizmas n etkilemede önemli bir rol oynamaktad rlar. Tüm Avrupa da yüzbinlerce STK bulunmaktad r ve bu STK lar n ço u etkinliklerini yo unlaflt rmak için Avrupa seviyesinde flemsiye a lar olarak örgütlenmifllerdir. nsan haklar ndan ( nsan Haklar ve Demokrasi A ) kad nlara (Avrupa Kad nlar Lobisi) ve sosyal konulara kadar (Sosyal Platform) çeflitli konularda faaliyet gösteren bu STK lar n alt s Brüksel de bulunmaktad r. Son 15 y lda Avrupa kurumlar ve Brüksel deki STK sektörü aras nda birtak m yap land r lm fl diyalog uygulamalar gelifltirilmifltir. Bunlardan baz lar flunlard r: Komisyon ve Avrupa Parlamentosu nun stihdam ve Sosyal fller Komitesi Sosyal Platform la düzenli olarak y lda iki kez toplant yapmaktad r; Çevre konusunda çal flan STK lar n geleneksel olarak Parlamento ve Komisyon un Çevre Genel Müdürlü ü ile halihaz rda sistemli iliflkileri bulunmaktad r; Ticaret Genel Müdürlü ü de sivil toplumun ilgili kesimleriyle çok iyi yap - land r lm fl ve düzenli bir sivil toplum diyalo u kurmufl durumdad r. Bu noktada, sivil toplumun sa lad girdilerin herhangi bir fark yarat p yaratmad sorusu akla gelebilir. Bu sorunun cevab kesinlikle evet tir. Örne in, AB için gelecekte oluflturulacak denizcilik politikas konusundaki mevcut tart flmalar düflünelim. Bir y l önce Komisyon küçük, büyük demeden ilgili tüm paydafllarla 12 ayl k genifl çapl bir dan flma süreci gerçeklefltir- 6 Görünüm Ana Konu: Sivil Toplum

7 mifltir. Bölgeler Komitesi nden tutun da AB nin kenar bölgelerinde kalm fl en küçük STK lara kadar çeflitli kurulufllardan 400 den fazla görüfl alm flt r. Komisyon Ekim ortas nda Mavi Kitab * yay nlamadan önce bu görüfllerin tümünü incelemeyi hedefleyen, Komisyon un denizcilik görev gücü Baflkan Yard mc s Paul Nemitz, al nan bu geri bildirimlerin sivil topluma dan flman n önemini ortaya koydu unu söyledi ve ekledi: Sivil toplum kurulufllar n n ço u politika alan nda hayati önem tafl yan bir rol oynamaktad r. Biz, bu kadar çok geri bildirim alaca m z beklemiyorduk ama bu kadar çok kurulufl, STK ve lobi grubunun zaman ay r p bu görüflleri göndermeleri sivil toplumun AB karar alma süreciyle ne kadar do rudan ba lant l olabildi ini göstermektedir. yi Yönetiflim konulu Beyaz Kitap Komisyon un yi Yönetiflim ve Dan flma Sürecinin Minimum Standartlar konulu Beyaz Kitab kurumlaflm fl bir sivil diyalo- un gelifltirilmesinin di er örneklerini oluflturmaktad r. E er AB Reform Antlaflmas yürürlü e girerse, bu antlaflman n kat l mc demokrasi ile ilgili hükümleri bu iki belgede belirtilen taahhütleri bir dereceye kadar resmilefltirecektir. Özellikle 47. Madde, Avrupa Kurumlar, temsilci kurulufllar ve sivil toplum aras ndaki aç k ve fleffaf diyalo un devam ettirilmesinin önemine de inmektedir. yi Yönetiflim konulu Beyaz Kitap, AB de karar alma mekanizmas n iyilefltirmede, kararlar n haz rlanmas nda ve uygulanmas nda önemli rol oynayan aktörlerin tam olarak sürece dahil edilmesi gibi önemli tedbirleri aç klamaktad r. Beyaz Kitap ta, AB de yönetiflimi yenilemek amac yla; daha fazla kat l m, aç k olma, daha iyi politikalar ve yönetmelikler fleklinde dört temel rehber kural belirlenmifltir. Tabii ki, sivil toplumun tamamen sürece dahil edilmesini amaçlayan kararl çabalar yaln zca AB seviyesinde görülmemektedir. Bu konu Üye Ülkeler taraf ndan da coflkulu bir flekilde savunulmaktad r. yi Yönetiflim konulu Beyaz Kitap: en/com/2001/com2001_0428en01.pdf * Mavi Kitap, KomisyonÕun belli bir sektšrde belli faaliyetlerin ger ekleßtirilmesi hedefini belirtmesi a ÝsÝndan ÔBeyaz KitapÕ (aßaûýdaki tanýma bakýnýz) ile temelde aynýdýr. Burada mavi renk denizin rengi olmasý sebebiyle se ilmißtir. **Beyaz Kitap, KomisyonÕun hedefini belirten kesin bir beyandýr yýlýnda kurulan EESC, BirliÛin karar alma sÿre lerinde šnemli bir rol oynamaktadýr. Daha fazla bilgi i in: Ana Konu: Sivil Toplum Görünüm 7

8 Sivil toplumun desteklenmesi, yerel yšnetimler, meslek šrgÿtleri, yurttaß girißimleri, Ÿn Türkiye de Sivil Toplum Diyalo u: Sivil Toplum Diyalo u nun, AB teknik kat l m müzakerelerini tamamlamay amaçlayan bir politika oldu unu biliyoruz. Bu diyalo un temel hedefleri nelerdir ve diyalog süreci nas l gerçekleflir? Sivil Toplum Diyalo u nun birçok hedefi vard r: temel hedefi Türkiye ve AB vatandafllar n n birbirini daha iyi anlamas n sa lamakt r. Ayr ca sivil toplum diyalo u, Türkiye nin AB ye kat l m n n getirece i f rsat ve zorluklar konusunda da daha güçlü bir fark ndal k yarat lmas n sa lamay amaçlamaktad r. Bu diyalog, Ankara ve Brüksel hükümetleri aras ndaki resmi kat l m müzakereleriyle paralel ilerlemekte; büyük bir AB fon program taraf ndan desteklenmekte ve vatandafl seviyesinde gerçeklefltirilmektedir. De iflim programlar n, kültürel ve bilimsel iflbirli ini, çeflitli a lar ve tart flma platformlar n, ortak faaliyet organizasyonlar n ve benzeri çeflitli konular içermektedir. Ama sonuçta amaç, her zaman AB ve Türkiye vatandafllar n n ortak ilgi alanlar nda etkileflime girebilecekleri ve karfl l kl olarak yanl fl yarg lar n üstesinden gelebilecekleri ek bir alan yaratmakt r. Sivil Toplum Diyalo u, Türkiye yi AB içerisinde daha iyi tan n r hale getirmektedir. Ayr ca, AB vatandafllar n n Türkiye nin tarihi ba lant lar, gelenekleri ve kültürel çeflitlili ini tecrübe etmesine f rsat vermektedir. Benzer flekilde Sivil Toplum Diyalo u, Türk vatandafllar na AB, AB nin de erleri, kurumlar ve politikalar hakk nda daha fazla fley ö renme f rsat da yaratmaktad r. En son Eurobarometre sonuçlar, hem Türkiye de, hem de AB de Türkiye nin AB ye kat l m konusundaki deste in az oldu unu göstermektedir. Tek bafl na sivil diyalo un bu e ilimi de ifltirebilece ini düflünüyor musunuz? Geçen y l gerçekleflen baz zorlu müzakerelere ra men, Türkiye de AB ye kat l m konusundaki destek yüzde 50 nin üzerinde. AB de Michael Všgele, Baß K tip, Mali ÜßbirliÛi, Kurum Olußturma ve Sivil Toplum BšlŸm BaßkanÝ, Avrupa Komisyonu TŸrkiye Delegasyonu de geniflleme için verilen destek artmaktad r. Tabii ki, flu andaki destek oranlar n n, kat l m müzakerelerini bafllatmadan önceki rekor seviyelerden daha düflük oldu u da bir gerçek. Ancak, medyadaki manfletlerin etkileri ve halk n yüksek politikalara odaklanma e ilimi düflünüldü ünde, bu tür dalgalanmalar n oldukça normal oldu u anlafl labilir. Ben fluna kesinlikle inan yorum ki, destek oranlar n yükseltmeyi yaln zca AB genifllemesini savunanlar baflarabilir. Hem AB, hem de Türkiye nin, ortak politikalar m z n genifl bir halk deste i almas n sa lamak amac yla, Türkiye nin AB ye kat l m n n olumlu etkilerini ve faydalar n daha iyi anlatmak için yo- un çaba göstermeleri gerekmektedir. Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu ndaki meslektafllar m n bu konuda ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar ndan eminim ve halk deste inde yak n bir zamanda görülen art fl n da bizi daha da motive eden iyi bir geliflme oldu unu söyleyebiliriz. Sivil Toplum Diyalo u bu çerçevede önemli bir etkendir. nsanlar n birbirini tan - malar n n onlar n gözlerini nas l açt n ve önyarg lar nas l azaltt n görmek beni her zaman çok etkilemifltir. Bu gerçekten çok güçlü bir etkiye sahip. Bir Alman olarak ben bugünün Franko-Alman iflbirli ini bunun güzel bir örne i olarak görüyorum ancak AB içerisinde, bunun pek çok baflka örne ini görebilirsiniz. Avrupa birarada çal flan hükümetlerin oluflturdu u bir kulüpten daha öte bir yap d r. Genifl halk kitlelerine bu mikro sonuçlar n yay ld n görmek biraz zaman alacakt r ama bunun gerçekleflece inden eminim. Bu program n yaln zca Türkiye için tasarland ve daha sonra yeni genifllemeler olursa, siyasi aç dan do ru olmas amac yla di er aday ülkelere de uygulanaca düflünülüyor. Bu do ru mu? Avrupa Komisyonu, Sivil Toplum Diyalo- u nun Türkiye nin AB ye kat l m süreci için özel bir öneminin oldu unu vurgulad. Karfl - l kl bilgilenme, di er aday ülkelerle karfl laflt r ld nda daha zay f. Öte yandan, Türkiye ve AB aras ndaki yanl fl alg lamalar ve endifleler ise daha yayg n. Sivil Toplum Diyalo u, daha önceki genifllemelerden ö renilen derslerin sonucudur. Diyalo un alt nda yatan fikir H rvatistan için de geçerli ve belki de gelecekte Balkanlar n bat s ndaki di er ülkeler için de geçerli olacak. Buradaki amaç, vatandafllar AB kat l m sürecine entegre etmek, çeflitli ba lant lar oluflturmak ve AB ve aday ülkelerin toplumlar aras ndaki dayan flmay güçlendirmek. fiu ana kadar bu program çerçevesinde birkaç teklif ça r s yapt n z. Buna geri dönüfl oran neydi, kaç tane proje kaynak almay baflard ve bunlar n kaç tanesi baflar l bir flekilde uyguland? 2005 te müzakerelerin bafllamas ndan sonra, Avrupa Komisyonu ve Türk Hükümeti bir dizi faaliyet bafllatt. Toplamda, Avrupa Komisyonu nun kaynak tahsis etti i dört sivil toplum diyalo u program uyguland ve 8 Görünüm Ana Konu: Sivil Toplum

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme 1 Kültürleraras Ö renme E itim K lavuzlar dizisine hofl geldiniz Gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirmeyi hedefleyen eğitim programları ve kılavuz yayınlar konusunda ülkemizde

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Praksis 9 Sayfa: xxx-xxx Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Birgül Ayman Güler 1990'l y llar, toplumbilimi yaz n na yeni bir terimin girifline tan k oldu. Gerçekte toplumbilimi 1980'li y llardan bu yana,

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU ET K L DERL K PROGRAMI E T C KILAVUZU Etik Yol Etik Liderlik Programı Eğitici Kılavuzu Bu kılavuz, David Watt tarafından

Detaylı

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme Hasan Hüseyin AKSOY (*) ÖZET Bu çal flmada toplum ve teknoloji iliflkilerinden hareketle e itim kurumlar n n teknoloji ile iliflkilerini

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 02 De er Yönetimi Yazarlar Murat YALNIZO LU & Emre ERKUT Stanley F. SLATER & Eric M. OLSON Philippe HASPESLAGH & Tomo NODA & Fares BOULOS

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI Av. HAKAN HANLI I. Genel Bak fl : D fl Kaynak Kullan m 1. D fl Kaynak Kullan m nedir? D fl kaynak kullan m, iflletme sürecinde

Detaylı

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2665 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1631 TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI Yazarlar Doç.Dr. Zerrin SUNGUR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Nadide KARKINER (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM Ç NDEK LER [ S o r u - 1 ] hracat n kazan mlar nelerdir? 2 [ S o r u - 2 ] Japon pazar n n cazibeleri nelerdir? 4 [ S o r u - 3 ] Japon pazar nda baflar l olman n anahtar

Detaylı

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail:

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: kagider@kagider.org web: www.kagider.org T U l Ri R kl lk

Detaylı

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA Newsletter 2005-1: Nisan ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA ILO Yönetim Kurulu 292. oturumunu tamamlad Ele al nan konular aras nda iflçi haklar, 2006-2007 dönemi bütçesi, küreselleflme ve

Detaylı