Sevkuthan Nevsuhan. iflçilerin örgütlenmesini zorlaflt r c ve zay flat c etkileri oldu.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sevkuthan Nevsuhan. iflçilerin örgütlenmesini zorlaflt r c ve zay flat c etkileri oldu."

Transkript

1 SUNUÞ Sevkuthan Nevsuhan Örgütlenme ile ilgili ilk dosyam za geçen say m zda yer verdik. Geçen say m zda, örgütlenme önündeki engelleri, sendikalar m z n s cak deneyimlerini içeren yaz lar yla yorumlad k. Bu say m zda ise örgütlenme önündeki engellere ve çözüm önerilerine üniversite çevrelerinin gözüyle bak yoruz. Kadir Has Üniversitesi ktisadi dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Metin Kutal ile yapt m z söyleflide, sendikal örgütlenmenin yasal sorunlar na yan t arad k. Say n Kutal, bizim belirledi imizden daha genifl bir çerçeve çizerek, sendikal örgütlenmenin yasal oldu u kadar yasalardan kaynaklanmayan sorunlar na da de indi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölüm Baflkan Prof. Dr. Alpaslan Ifl kl ile yapt m z söyleflide iflçi s n f büyürken sendikalar n küçülmesinin; hak kay plar na u rayan iflçi s n f n n efl zamanl olarak örgütlerini de kaybetmesinin; yurtta ve dünyada örgüt çeflitleri ço al rken iflçi s n f örgütlerinin da t lmas n n nedenleri üzerinde durduk. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Alpay Dikmen ile yapt m z söyleflinin ana konusu de iflen çal flma biçimlerinin ve ideolojilerinin iflçilerin örgütlenmesini zorlaflt r c ve zay flat c etkileri oldu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Ö retim Üyesi Dr. Seyhan Erdo du ise dergimize "Küreselleflme Sürecinde Bir Sendikal Büyüme Stratejisi Olarak Birleflmeler" konulu yaz s yla konuk oldu. TÜRK- fi Yönetim Kurulu nun 13 May s 2004 tarihinde toplanan Baflkanlar Kurulu na sundu u "Örgütlenme Sorunlar ve Çözüm Önerileri" bafll kl raporu ise dosyam z zenginlefltirdi. "Dünyada ve Türkiye de Örgütlenme Sorunlar ve Çözüm Önerileri" konulu dosyam za eme i geçen herkese teflekkür ediyor, çal flmam z n emek mücadelesine katk da bulunmas n diliyoruz. Not: *Belediye- fl Sendikas n n geçen say m zda teknik bir hata nedeniyle yer alamayan yaz s na bu say m zda yer verilmektedir. Belediye- fl Sendikas ndan bu gecikme nedeniyle özür diliyoruz. *Geçen Say m zda Kristal- fl Sendikas Genel Baflkan Mustafa Ba çeci, "Genel Teflkilâtland rma Sekreteri" olarak yaz lm flt r. Bu yanl fll düzeltir, özür dileriz.

2 Dünyada ve Türkiye de Örgütlenme Sorunlar ve Çözüm Önerileri

3 DOSYA (soruflturma) Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler ßçileri Sendikas Nihat YURDAKUL Genel Baßkan Demokratik toplumsal yaflam n temel örgütleri olan sendikalar n toplumsal, ekonomik ve siyasal etkinlik alan, 1980 li y llardan sonra daralmaya bafllam flt r petrol krizi ile yaflanan ekonomik kriz sonras uygulanan; sermayeye s n rs z özgürlük, hareketlilik ve esneklik öngören küreselleflme politikalar ndan olumsuz etkilenen sendikal hareket, dünyada ve ülkemizde önemli ölçüde gerileme sürecine girmifltir. Sermayenin küreselleflmesi do rultusunda yürütülen politikalar öncelikli olarak eme i ve sendikalar etkisizlefltirmeyi hedeflemifltir. Uygulanan emek karfl t ekonomik politikalar nedeniyle; ifl yerleri özellefltirildi i, kapat ld -, küçültüldü ü ve yeni ifl yerleri kurulmad için, istihdam azalm fl, milyonlarca iflçi iflten Kamu hizmetleri sermaye için verimli yat r m alanlar na dönüßtürülerek eme in toplumsal maliyetinin azalt lmas amaçlanmaktad r. 20 at lm flt r. flsizler çal flanlar da tehdit etmeye bafllam flt r. Çal flma hayat nda yaflanan bu de iflimlerin siyasal yans mas ise, devletin sosyal boyuttan kopar lmas d r. Yap lmak istenen aç kt r; kamu hizmetlerini sermaye için verimli yat - r m alanlar na dönüfltürerek eme- in toplumsal maliyetini azaltmak ve bu yolla yarat lan kaynaklar da sermayenin hizmetine sunmak. Sermayenin sald r lar n n yo unlaflt bir dönemde, örgütlenme ve toplu pazarl k haklar n s n rlamaya ve yok etmeye yönelik giriflimler, iflçileri en temel mücadele arac olan sendikalardan yoksun b rakm fl, yaln zlaflt rm fl ve çaresizlefltirmifltir. Sendikalar ulusal düzeyde üye kayb na u rarlarken, toplu sözleflme, grev ve grev d fl eylemler, ulusal siyaset gibi geleneksel mü-

4 DOSYA (soruflturma) cadele araçlar n n etkinli i azalm flt r. Yaflanan pratikler, dünyada ve ülkemizde örgütlü ifl gücünün küreselleflme sürecine gereken h zda tepki veremedi ini ve bir gerileme süreci yaflad n tart flmas z bir flekilde ortaya koymaktad r. Sermaye ile ifl gücü aras ndaki iliflkinin uluslar aras hâle gelmesi sendikal hareketi de küresel k lmaktad r. fl Kolumuzda Sendikal Örgütlenmenin Önündeki Engeller Üç sendikan n yetkili oldu u ifl kolumuzda Çal flma Bakanl verilerine göre toplam çal flan say s , sendikal iflçi say s dir. Belediye- fl Sendikas, Ocak 2004 istatistiklerine göre, üye ile ifl kolunun en fazla üyeye sahip sendikas d r. fl kolumuzda yaflanan sorunlar n bafl nda y l içinde yaflanan üye dolafl m gelmektedir y l itibariyle, kifli ifle girerken, çal flan iflten ayr lm flt r. fl kolumuzda örgütlenmenin önündeki en temel sorunlar flöyle s ralayabiliriz. 1- Geçici flçilik: fl Yasas nda, nitelikleri bak m ndan en çok 30 ifl günü süren ifller süreksiz ifl, bundan fazla süren ifller ise sürekli ifl olarak tan mlanm flt r. Yani bir ifl akdinin sürekli veya süreksiz olmas taraflar n iradesine göre de il, iflin niteli ine göredir. Yetersiz iß güvencesi, iß kolumuzdaki sendikal bölünmüßlük, ißverenlerin siyasî tercihleri nedeniyle kendi politik görüßlerine yak n sendikalar desteklemeleri, ißçi alacaklar n n ödenmemesi, taßeronlaßt rma, ßirketleßme örgütlenmemizin temel sorunlar ndand r. Sürekli iflçi ve geçici iflçi gibi terimler, uygulaman n ortaya ç kard terimlerdir. Aileleri ile birlikte yaklafl k kifliyi ilgilendiren ve ifl kolumuzdaki on binlerce emekçinin ma duriyetine sebep olan vizeye tâbi (geçici) iflçiler sorunu, siyasî iktidarlar n duyars zl ndan kaynakl bir kangrene dönüflmüfltür. Geçici iflçilik özellikle iflverenler taraf ndan gerek ilk örgütlenme gerekse varolan örgütlülü ün gelifltirilmesi sürecinde bask ve y ld rman n bir arac olarak kullan lmaktad r. 2- flçi Alacaklar : fl kolumuzda ortaya ç kan bir di er sorun da iflçi alacaklar sorunudur. Ülkemizin hemen hemen her yerinde onlarca belediye, çal flanlar n en tabiî hakk olan ücret ve di er sosyal haklar n de iflik gerekçelerle ödememektedir. fl kolumuzda binlerce emekçi bu keyfî ve hukuk d fl uygulamadan kaynakl olarak ma dur durumdad r. Hiç kimsenin angaryaya tâbi tutulamayaca na iliflkin anayasa hükmüne ra men, etkili ve yeterli bir yapt r m n olmamas ndan dolay, bu hukuk d fl uygulama devam etmektedir. 21 Yerel yönetim emekçilerinin belediyelerden alaca ücret ve sosyal haklar trilyonlarla ifade edilmektedir. flçi alacaklar da var olan örgütlülü ün gelifltirilmesinin önündeki en büyük engeldir. 3- Hizmetlerin Tafleronlaflt - r lmas : Yerel yönetimlerde örgütlenmenin önündeki engellerden biri de, yerel yönetim hizmetlerinin flirketlefltirilmesi, tafleronlaflt r lmas d r. Belediyelerin, görevlerini flirket kurarak bunlar eliyle yürütmesi, bir tür dahilî tafleronluk uygulamas d r. fiirket karar organlar belediye meclisi üyelerinden oluflmakta, karar süreci belediye yönetiminin tekelinde bulunmakta; ancak flirket belediye karfl s nda bir özel hukuk tüzel kiflisi olarak belediye ihalelerinde yar flan ve ihale alan unsur rolü oynamaktad r. Oysa yerel hizmetlerin yerel yönetimlerce yap lmas, yerel yönetimlerin temel ilkelerinden biridir. Yerel hizmetlerin tafleronlaflt r lmas, flirketlefltirilmesi k - sacas bu hizmetlerin ticarîlefltirilmesidir. Böyle bir tercih yerel yönetimlerin varl k nedenine ayk r d r. Yerel yönetimlerin varl k nedeni; yerel ihtiyaçlar karfl lamak üzere hizmet üretmektir. Tafleronlaflt r lan ifl yerlerinde örgütlenme bafll bafl na bir sorundur. Kuflkusuz imkâns z de- ildir. Ancak büyük mücadeleler verilerek örgütlenilen flirketlerde, iflverenin kâ t üzerinde gerçeklefltirdi i iflçi kayd rmalar ile yetki sorunu yaflanabilmekte, örgütlenme süreci mahkemelere ta-

5 DOSYA (soruflturma) fl nmaktad r. Bu süreci iflten at lma tehditleri veya iflten ç karmalar izlemektedir. 4- Yerel Yönetimlerin Siyasetle ç çeli i ve fl Kolunda Rekabet: Yerel yönetimlerin yar kamusal özelli i ve yerel yöneticilerin 5 y lda bir seçimle gelmesi hem ifl güvencesi hem de örgütlenme anlam nda büyük sorunlara yol açmaktad r. Örne in seçim sonras seçimi kazanan belediye baflkan kendi yandafllar na ifl alan açmak için, hiçbir objektif kritere dayanmadan iflçi ç kartmakta, buna engel olmak isteyen örgütlü sendikay da kendisine engel gördü ü için etkisiz hâle getirmek için çaba göstermektedir. Di er yanda baz belediye baflkanlar kendi siyasî görüfllerine yak n sendikan n örgütlenmesini sa lamak için âdeta o sendikan n örgütlenme eleman gibi çal flmaktad r. Bu ve buna benzer yaklafl mlar bir boyutuyla varolan örgütlenmeyi parçalay p da tmay hedeflerken di er yandan da yeni örgütlenmelerin önüne set çekmektedir. Ço u zaman da bundan en zararl ç kan iflçiler olmaktad r. Bunun en önemli örne i stanbul ETT dir. ETT iflçilerinin örgütsüzlefltirme süreci 1994 yerel seçimleri sonras stanbul Büyükflehir Belediyesi yönetiminin de iflmesiyle bafllad te iktidara gelen parti ve onun yan kuruluflu gibi çal flan sendika iflverenin deste- iyle örgütlenmeye bafllad. Yeni ß Yasas, di er iß kollar nda oldu u gibi yerel yönetimler iß kolunda da otuz ißçinin alt nda ißçinin çal ßt iß yerlerinde örgütlenmenin önünde engel teßkil etmektedir. De ißim kendi baß na ça daßl k ölçüsü de ildir. ß hukuku ißçiyi koruyacak ßekilde de ißtiriliyorsa ça daß olur. Belediye- fl üyesi iflçilerin büyük bir k sm iflverenin bask ve tehditlerine ra men sendikalar ndan istifa etmediler. Bu süreç, örgütlenme ad alt nda ETT iflçilerini örgütsüzlefltirmek, iflçi s n f n bölmek, toplu sözleflmeli iflçileri toplu sözleflmesiz b rakmak süreci olarak iflçi s n f tarihine geçti. 5- fl Güvencesinin Yetersizli- i: TBMM de fl Yasas görüflmeleri s ras nda yap lan de ifliklerle ifl güvencesi kapsam daralt larak 30 ve daha fazla iflçi çal flt - ran ifl yerlerini kapsar hâle getirilmifltir. SSK istatistiklerine göre 4.8 milyon sigortal n n oldu u ülkemizde, 2 milyon 300 bin iflçi 30 dan az iflçi çal flt ran ifl yerlerinde çal flmaktad r. fl Yasas ve ifl güvencesine iliflkin düzenlemeler sendikalar n ve emek yanl s örgütlerin mücadelelerine ra men; sadece çal flanlar n fedakârl ve sömürüsüne dayal bir düzenleme ile TBMM den geçerek yasalaflm flt r. 22 Toplumsal mutabakata dayanmayan ve tüm emekçileri köleli e mahkûm eden böyle bir yasal düzenlemenin çal flma yaflam nda yeni sorunlara yol açmas kaç n lmazd r. Nitekim di er ifl kollar nda oldu u gibi yerel yönetimler ifl kolunda da otuz iflçinin alt nda iflçi çal flt ran ifl yerlerinde örgütlenmenin önünde engel teflkil etmektedir. 6- Yeni fl Yasas : fl hukuku sürekli de iflmek, ça dafllaflmak zorunda olan bir hukuk dal d r. Ancak, ifl hukukunda ve çal flma yaflam ndaki yeni geliflmelere ba l olarak yap lan her de ifliklik sadece yeni oldu u için ça dafl s fat n kazanmaz. fl hukuku, çal flma yaflam ndaki de iflime uygun yan t verdi inde konusu ve niteli ine paralel bir de- iflim geçirdi inde ça dafl olabilir. Ça dafll n ölçüsü tek bafl na de iflim de il, de iflim karfl s nda ifl hukukunun iflçiyi koruyacak bir düzenleme getirecek flekilde de iflip de iflmedi idir. Bu aç - dan bakt m zda; getirdi i yeni çal flma biçimleriyle ifli ve ifl yerini parçalamakta örgütlülü ün önünde yeni engeller oluflturmaktad r. Yetersiz ifl güvencesi, ifl kolumuzdaki sendikal bölünmüfllük, iflverenlerin siyasî tercihleri nedeniyle kendi politik görüfllerine yak n sendikalar desteklemeleri; iflverenlerin keyfî uygulamalar, iflçi alacaklar n n ödenmemesi, yasalar n ihlâl edilmesi, tafleronlaflt rma, flirketleflme ve toplu ifl sözleflmelerinin uygulanmamas, ifl kolumuzdaki örgütlenmemizin temel sorunlar ndand r.

6 DOSYA (söylefli) Türkiye de Sendikalaßma Önündeki Engellerin Tümüyle Ortadan Kalkabilmesi çin Anayasa Dahil Yasal Mevzuat n Tümden Ele Al nmas Gerekmektedir Prof. Dr. Metin KUTAL Kadir Has Üniversitesi ktisadi dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Türkiye de örgütlenmenin önündeki engeller sizce nelerdir? Türk Sendikac l örgütlenme sorunu ile her zaman iç içe yaflam flt r. Bunlardan bir k sm hukukî çerçevenin yetersizli inden kaynaklanmaktad r. Bir di er k sm Türkiye nin sosyal yap s ndan, ekonomik yap s ndan kaynaklanmaktad r. Bir di er k sm da sen- 30 dikalar n olumsuz ve yetersiz çal flmalar ndan kaynaklanmaktad r. Sendikal örgütlenme sorunlar n n san ld n n aksine, Türkiye de sadece yasalar n yetersizliklerinden kaynaklanmad, ayn

7 DOSYA (söylefli) zamanda izlenen baz yanl fl politikalar n da sonucu oldu unu söylemek istiyorum. Kuflkusuz 1982 Anayasas n n k s tlay c hükümlerinin bir k sm halen devam etmektedir. Örne in grev hakk na iliflkin anayasan n 54 ncü maddesinde flimdiye kadar hiçbir de ifliklik yap lmam flt r. Millî Güvenlik Konseyi nin kabul etti i 2821 ve 2822 say l Yasalarda da son 15 y l içinde yap lan de iflikliklere karfl n sendikalar n iç ifllerini, faaliyet programlar n serbestçe düzenlemelerine imkân vermeyen hükümler yürürlüktedir. Ancak sendikalar m z n h zla üye ve güç kaybetmelerini sadece yasalar n elveriflsiz hükümlerine ba lama olana yoktur. Bunlar n en önemlilerine de inmeye çal - flaca m: Bunlar n bafl nda sanayileflme ve ço ulcu demokrasi bak m ndan Türkiye nin yetersiz bir ülke olmas gelmektedir. Bilindi i gibi özgür sendikac l k, bu iki faktörün bir araya gelmesiyle ortaya ç - kar. Geliflme süreci de bu iki faktöre ba l d r. Bir çok Avrupa ülkesi 19. yüzy l n sonlar nda sanayileflme sürecini tamamlad klar halde Türkiye de hala k rsal kesimde yaflayanlar n toplam nüfusa oran yüzde 40 n üzerindedir. Böyle bir toplumda sendikal örgütlenmenin çok elveriflli bir ortam içinde oldu u söylenemez. Cumhuriyet döneminde 60 y la yaklaflan ço ulcu demokrasi yaflant m z ise bilindi i gibi zaman zaman kesintilere u ram flt r. Ço- ulcu demokrasinin vazgeçilmez kurumlar ülkemizde tam olarak yerleflebilmifl de ildir. Bu alanda edinilen deneyimler kuflkusuz Türk sendikac l örgütlenme sorunu ile her zaman iç içe yaßam ßt r. Bunlardan bir k sm hukukî çerçevenin yetersizli inden kaynaklanmaktad r. Bir di er k sm Türkiye nin sosyal yap s ndan, ekonomik yap s ndan kaynaklanmaktad r. Bir di er k sm da sendikalar n olumsuz ve yetersiz çal ßmalar ndan kaynaklanmaktad r. küçümsenemez. Ancak demokratik haklar, özgürlükler ve bunlarla ilgili kurumlar ülkemizde yeni yeni yerleflmektedir. Toplumun de er yarg lar aras na bunlar n girdi i henüz söylenemez. Son iki y l içinde Avrupa Birli i ne uyum sa layabilmek için ç kar lan yasalar bu konuda ilginç bir göstergedir. Demek ki eski durumda ciddî eksiklikler varm fl ki, Türk toplumu demokratik rejime uyabilmek için bunlar ç karm flt r. fiu halde ço ulcu demokrasi ve sanayileflme sendikac l n kaderini tayin eden iki önemli faktör. Bu iki önemli faktör bak m ndan da Türkiye henüz sorunlar n çözebilmifl bir ülke de il. Bir di er önemli nokta, dünyada yeni bir teknolojik devrimin yaflanmakta olmas ve bunun çal flma hayat nda yeni çal flma türlerini ortaya ç karmas d r. Bunlar da sendikac l sadece Türkiye de de il, bütün dünyada olumsuz yönde etkilemektedir li y llar n bafllar ndan itibaren mikro elektronik teknoloji tüm üretim alanlar nda yo un biçimde 31 kullan lmaya bafllam flt r. Bu durum mekanizasyon ça n bafllatan sanayi devrimi ile karfl laflt r - labilecek kadar önemli bir olgudur. Tüm üretim iliflkilerini bu yeni teknoloji etkilemifl, bu arada bir çok yeni çal flma türü ortaya ç km flt r. Örne in, mesela ödünç ifl iliflkisi, iflin paylafl m, ça r üzerine çal flma, k sa çal flma, ifl sürelerinin esneklefltirilmesi gibi say lamayacak kadar çok yeni çal flma türleri ortaya ç km flt r. Bunlardan önemli bir k sm örgütlenmeye ihtiyaç b rakmad gibi bireysel ifl iliflkilerini de ön plâna ç karmaktad r. Sendikac - l k, toplu pazarl k sistemini ikinci plâna itmektedir. Bu durum tüm dünyada sendikalar n üye kayb - na u ramalar na yol açm flt r. Yeni ifl organizasyonlar ve insan gücüne daha az ihtiyaç duyulmas da sendikalar n üye kayb n n bir baflka nedenidir. Bu durum ülkemizde de etkilerini do urmaya bafllam fl, örne in bankac l k ifl kolunda binlerce kiflinin iflini kaybetmesine yol açm flt r. Sendikalaflman n bu durumdan etkilenmemesi olanaks zd r. Bunlar n yan s ra, sendikalar çevreleyen koflullardan kaynaklanan bir tak m olumsuz etkenler vard r. Bunlar n bafl nda kay t d - fl kesimin ulusal ekonominin yar s ndan fazlas n iflgal ediyor olmas d r. Kay t d fl ekonomi dünyan n her yerinde sendikac l k aç s ndan önemli bir sorundur. Türkiye de bu kesimin oransal a rl sorunun boyutlar n büyütmektedir. Bir baflka faktör tafleronluktur. Gerçi bütün dünyada bu alanda

8 DOSYA (söylefli) bir geliflme gözlenmifltir ama Türkiye de alt iflverenlik sendikal haklar n k s tlanmas anlam nda kötü niyetle çok yo un bir biçimde kullan lmaktad r. Gerçi son yasa bunlara baz k s tlamalar getirmektedir ama bu da yeterli de- ildir. Alt iflveren uygulamas, hala örgütlenme aç s ndan çok önemli bir engeldir. Ve nihayet hukukî çerçeveden kaynaklanan problemler vard r. Engeller 2821ve 2821 say l Yasalardan ve hatta anayasadan kaynaklanmaktad r. Evet, son 15 y l içinde bu alanda olumlu ad mlar at lm flt r. Anayasada baz maddeler kald r lm flt r ve 2822 say l Yasalar de iflik tarihlerde de ifltirilmifltir. Son olarak ifl güvencesi düzenlenmifl ve bu güvence ile sendika üyelik güvencesi aras nda ba lant kurulmufltur. Ancak Sendikalar Kanunu d - fl nda kalan baz yasalar halen örgütlenmeyi yasaklamaktad r. Örne in özel güvenlik görevlileri ile ilgili kanuna göre bunlar n sendikalara üye olmalar yasakt r. Ya da özel ö retim kurumlar hakk nda 625 say l Yasada özel okul ö retmenlerinin sendikalara üye olmalar yasaklanm flt r. Bunlarla ilgili sendikalar kanununda bir engel yoktur. Ama kendi yasalar nda engel vard r. Kamu kesiminde iflçi niteli inde çal flan ancak bir kamu görevlisi kadrosuna tayin suretiyle ifle al nan çok say - da kifli iflçi sendikalar na üye olamamaktad r. Y llardan beri Türkiye de yasalarda bir tak m de ifliklikler yap lmas na karfl n iflçi memur ay r m sorununa bir çözüm bulunamam flt r. Kamuda iflçiyle ayn ifli yapt halde memur kadrosunda bulunan ve iflçilerle ayn haklardan yararlanamayan on binlerce çal flan vard r. Durum böyleyken 1984 y l nda bir de sözleflmeli personel statüsü eklenmifltir. Kamuda iflçi niteli inde çal flan bir çok insan sözleflmeli personel kadrolar na geçirilmifltir. fiu halde, iflçi memur ayr m bir sorun olarak devam etmekte iken, 1984 ten sonra sorun üç bafll olmufltur. Kußkusuz 1982 Anayasas n n k s tlay c hükümlerinin bir k sm halen devam etmektedir. Örne in grev hakk na ilißkin anayasan n 54 ncü maddesinde ßimdiye kadar hiçbir de ißiklik yap lmam ßt r. Millî Güvenlik Konseyi nin kabul etti i 2821 ve 2822 say l Yasalarda da son 15 y l içinde yap lan de ißikliklere karß n sendikalar n iç ißlerini, faaliyet programlar n serbestçe haz rlamalar na imkân vermeyen hükümler yürürlükte kalmaya devam etmektedir. 32 Kamu görevlilerine gelince kuflkusuz bunlar n da örgütlenme hakk vard r ve kuflkusuz bunlar n da grev ve toplu ifl sözleflmesi hakk olmal d r. Ama anayasada yap lan s n rl bir de ifliklikle bunlara sadece örgütlenme ve toplu görüflme hakk verilmifltir. Ancak grev hakk tan nmam flt r ve toplu görüflmeler Bakanlar Kurulu nun uygun bulmas ya da bulmamas ile nihayetlenmektedir. Kamu sendikalar son derece k s tl bir çerçeve içinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Siz 2821 ve 2822 say l Yasalar n yeniden düzenlenmesiyle görevlendirilen kurulun baflkan yd n z. Ve haz rlad n z taslak flu anda tart fl lmakta. Bu yeni taslak, sendikalaflma önündeki engellerin kald r lmas aç s ndan önemli unsurlar içeriyor mu? 2821 ve 2822 say l Yasalarda de ifliklik yapmak üzere üç üyeden oluflan Bilim Komisyonu takriben bir sene önce çal flmalar n tamamlad, madde ve genel gerekçeleriyle haz rlad tasla Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl - na sundu. Bu taslak Türkiye de sendikalar n önündeki örgütlenme ve di er sorunlar bütünüyle çözme iddias nda de ildir. Nitekim iflçi konfederasyonlar, iflveren konfederasyonu ve Çal flma Bakanl aras nda yap lan protokolde de 2821 ve 2822 say l Yasalarda de ifliklik yapma, bu hususta bir çal flma yapma görevi bu komisyona verilmifltir. Türk mevzuat n bir bütün halinde ele alarak de ifltirmek gibi bir görev bu komisyona verilmemifltir çerçevesinde yap labilecek bir tak m de ifliklikler bu taslakta yer alm flt r. Sözgelimi özel okul ö retmenlerinin örgütlenmesi ile ilgili yasak kald r lm flt r. Güvenlik görevlilerinin örgütlenmesine iliflkin yasak kald r lm flt r. Ama bunun yan nda 233 say l veya 399 say l Kanun Hükmünde Kararname ile gündemimize giren sözleflmeli personel konusunda çok daha kapsaml bir haz rl k

9 DOSYA (söylefli) yapmak lâz md r. Ama sadece bu konular de il, sendikalar n faaliyetlerini daha fazla yapabilmeleri, daha kolay yapabilmeleri, daha az say da ifl kolunda daha güçlü bir iflçi sendikac l n n ortaya ç kmas 2822 say l Yasada baflta bankalar olmak üzere baz ifl kollar ndaki grev yasa n n kald r lmas, sendikal iflleyiflte daha demokratik kurallar n geçerli olabilmesi hususunda taslakta baz yeniliklere yer verilmifltir. Sendikal çevrelerde çok elefltirilen resmî arabuluculuk sistemi daha esnek bir hale getirilmifltir. Yani k saca yasalarda aksayan bir tak m hükümler bu taslaklarla düzeltilmeye çal fl lm flt r. Ama sendikac l n önündeki yasal engelleri çok da büyük bir boyutta aflabilecek bir yasa de ildir diyorsunuz.. Evet... Çünkü s n rl bir çal flma. Onlar aflabilmek için ta anayasaya kadar uzanan bir çerçeveye ulaflmak lâz m. Bir çok kanun hükmünde kararnameyi ele alarak çal flmak lâz md r ki komisyona verilen görev böyle bir görev de ildir. Veya yeni bir sendikalar kanunu, toplu ifl sözleflmesi ve grev kanunu haz rlama içeri inde bir görev verilmemifltir. Sendikalaflman n önündeki bir çok engeli ifade ettiniz... Ama bir de fl Güvencesi Yasas ç kt. Bu yasa sizce sendikalaflmay kolaylaflt ran bir faktör olabilir mi? Y llardan beri Türkiye de sendikalaflma nedeniyle iflten ç karma sorununun yaflanmas n n nedeni Türk mevzuat nda ifl güvencesinin olmamas yd. Türkiye 1994 te ILO nun ifl güvencesi ile ilgili 158 say l sözleflmesini onaylad. Bildi iniz gibi 2002 y - l nda bununla ilgili bir yasa kabul etti, 2003 y l nda da bu yasa hükümlerini ifl yasas içine ald. Bu yasada, daha önce sendikal olmufl olmam fl hiç önemli de il, iflçinin iflten ç kar lmas nda, yani fesih hakk n n kullan lmas nda geçerli nedenler üç grupta topland. Ayr ca ayn madde içinde fesih bak m ndan geçerli olmayan nedenler say ld. Bunlar n bafl na da sendikalara üye olmak, sendikal faaliyette bulunmak yaz ld. fiu halde bütün mesele sendikalar n ifl yasas n n yeni hükümlerinden yararlanarak, çok aktif bir mücadeleye girmeleridir. Gerekirse daha çok hukukçu istihdam etsinler, gerekirse bununla ilgili bir kamuoyu yarats nlar, ama yasada yap lacak baflka bir fley yok. Frans z mevzuat nda da bu kadar var, 33 Alman mevzuat nda da bu kadar var. Bunun d fl nda sendikalar n eylemleriyle etkili olmas gerekiyor. Bu arada sendikalar n karfl - laflt klar güçlükler elbette var. Sözgelimi tafleronlaflma. Sözgelimi kay t d fl ekonomi. Ve o noktada sendikalar n daha fazla baflar ya ulaflmas kendi ellerinde de- il. Ama yasal çerçevede yap lacak fazla bir fley yok. Ben biraz da sendikalaflman n önündeki engeller konusunda sendikalardan kaynaklanan nedenlere de inmek istiyorum sonras dönemde malî olanaklar n h zla art ran Türk Sendikac l üyeleriyle olan iliflkilerini gerekti i kadar demokratik esaslara göre gelifltirememifltir. Nitekim üyelerin temsil edildi i genel kurullar n oluflum ve iflleyifl biçimlerinde sorunlar ortaya ç km flt r. Yasa koyucular s k s k bu alana müdahale ederek ayr nt l düzenleme yapmak zorunda kalm fllard r. fiu anda ilgili yasan n en uzun maddesi genel kurullar n nas l çal flaca n düzenleyen 14 ncü maddedir. Öte yandan sendika-üye iliflkilerinde güven duygusu yeterince sa lanamam flt r. Check-off yoluyla üyelik aidat n n, yasa hükümleri uyar nca, tahsil edilmesi de bu iliflkilerin zay flamas na neden olmufltur. Bir di er unsur, dünyada sendikalar üye kaybetmemek için yeni faaliyet alanlar na yönelirken Türkiye de sendikalar giderek ve genellikle toplu pazarl k faaliyetinde yo unlafl r hale gelmifllerdir. Bu durum sendika üye iliflkilerinin de zay flamas na neden olmufltur. Hâlbuki Türkiye de sen-

10 DOSYA (söylefli) dikalar n üyelerine yönelik çok daha genifl faaliyet alan na sahip olmalar mümkündür. Örne in sa l k alan nda, kooperatifçilik alan nda üyelerine varolandan çok daha etkin hizmetler götürebilirler. Bat ülkelerinde gerek sendika yasalar gerekse toplu ifl sözleflmesi yasalar madde say s son derece az yasalard r. Hatta baz ülkelerde sendikalar yasas yoktur. Almanya da yoktur. Fransa da toplu pazarl kla ilgili yasa vard r ama grevle ilgili bizdeki gibi bütün ayr nt lar içeren yasa mevcut de ildir. Ama bu ülkelerde sendikalar n az msanmayacak kadar bir gücü vard r.demek ki kendi öz güçlerine güvenmektedirler. Türkiye de ise sendikalar, sendikac l n sorunlar n n çözümü için yeni yasal düzenlemelerin yap lmas n beklemektedir. Bu durum sendikalar n öz güvenini sarst gibi siyasal iktidarla iyi geçinme e ilimini de art rmakta, bunun sonucu olarak da sendikalar Türkiye nin koflullar na uygun bir siyasallaflma modelini bir türlü bulamamaktad rlar. Bilindi i gibi son y llarda, gerek anayasada, gerek yasalarda yap lan de iflikliklerle sendikalara oldukça genifl bir siyasî faaliyet alan b rak lm flt r. Yasal çerçeve elveriflli oldu u halde Türk sendikalar bu alanda ciddî bir haz rl k içine bir türlü girememifltir. Bu söyledikleriniz sendikalar n siyasî parti kurmas gerekti i fleklinde yorumlanabilir mi? Özgür sendikac l k, sanayileßme ve ço ulcu demokrasinin bir araya gelmesiyle ortaya ç kar. Bir çok Avrupa ülkesi 19. yüzy l n sonlar nda sanayileßme sürecini tamamlad klar halde Türkiye de hala k rsal kesimde yaßayanlar n toplam nüfusa oran yüzde 40 n üzerindedir. Böyle bir toplumda sendikal örgütlenmenin çok elverißli bir ortam içinde oldu u söylenemez. Ço ulcu demokrasi yaßant m z ise bilindi i gibi zaman zaman kesintilere u ram ßt r. Hay r. Sadece o de il, destekleme olabilir, ngiliz tipi, Alman tipi, Frans z tipi olabilir. Bat ülkelerinde her ülkenin kendine özgü bir siyasî faaliyet modeli vard r. Türkiye nin illa bunlardan birini kopya etmesine de ihtiyaç yoktur. Türkiye de acaba hangi tür siyasî faaliyet Türk Sendikac - l aç s ndan en mükemmel olabilir, bunu araflt r rlar, uzun y llar test ederler ama sonuçta sendikalar siyasî faaliyetin d fl nda asla kalamazlar. 34 Bir di er unsur, bat ülkelerinde sendikalar yeni iflçi gruplar n, sendikaya so uk bakan iflçi gruplar n kaydedebilmek için özel programlar uygularlar. Özellikle üye kayb na u rayan sendikalar dünyada yeni üyeler kaydedebilmek için yo un bir faaliyet içine girmektedirler. Fikir iflçilerine yönelik özel programlar kad n ve çocuklar örgütleyebilmek için özel politikalar izlemekte, tabiî buna ba l olarak yo un bir tan - t m faaliyeti yapmaktad rlar. Bütçelerinin önemli bir k sm n bu gibi faaliyet programlar na ay rmaktad rlar. Türk sendikalar nda bu alanda da yeterli bir hareket gözlemek zordur. Ayr ca Türkiye de sendikalar ulusal ve uluslar aras düzeyde resmî ve meslekî örgütlerle daha yak n iflbirli i içine girmelidirler. ETUC, ICFTU gibi örgütlerle...evet Türkiye deki iflçi konfederasyonlar ve sendikalar uluslar aras kurulufllara üyedir ama bunlar kuvvetlendirmek lâz md r. Daha aktif biçimde bu kurulufllarda yer almak lâz md r. Türk sendikalar n n bilim çevreleri ile daha yak n iflbirli i içine girmeleri de son derece yararl d r. Sendikalar n bu alanda çok önemli bir gelene i de vard r. Sendikalar Kanunu ilk ç kt - zaman (1947) stanbul Üniversitesi nde Alman Profesör Kessler sendika yöneticilerine yönelik e itim programlar haz rlam flt r. Bu e itimden geçenler sonradan Türk Sendikac l - nda çok önemli liderler olmufltur. Seyfi Demirsoylar, Bahir Ersoylar gibi. Son y llarda bu alanda da iliflkilerin zay flad dikkati çekmektedir. Daha s k iflbirli ine ihtiyaç vard r. Sendikalar n araflt rma ve yay n faaliyeti için uzman kadrolar istihdam etmeleri de gerekmektedir. Maalesef bu alanda da 1960 l y llardaki sendikalarla, bugünkü sendikalar aras nda olumsuz yönde farklar vard r. E itim faaliyeti konusunda da sendikalar n son y llarda eskisi kadar aktif olmad klar görülmektedir.

11 DOSYA (söylefli) 19. Yüzy l Vahßi Kapitalizmi, Neoliberalizm Olarak Hortlad Türkiye de sendikal örgütlenme aç s ndan sorunlar n giderek artt bir süreç yaflan yor... Sendikal örgütlenmenin Türkiye de ciddî sorunlarla karfl karfl ya oldu u do ru. Ancak bu sorunlar Türkiye ile s n rl de il. Sendikac l k, dünya ölçe inde ciddî sorunlarla karfl karfl yad r. Bizim sendikac l k hareketimizin, ülkemizin özel koflullar nedeniyle, ayr ca, kendine özgü sorunlar da var. Prof. Dr. Alpaslan IfiIKLI Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölüm Baflkan Dünya ölçe inden hareketle Türkiye deki sendikal sorunlara ve nedenlerine bakacak olursak, neler söyleyebilirsiniz? 35 Dünyan n dört bir taraf nda sendikalar n küçülmesi, sendikalaflma oran n n düflmesi gibi genel bir olgu ile karfl karfl yay z. Bunun gerisinde yatan evrensel bir neden var. Günümüzün moda tâbiriyle küresel bir neden var. Küreselleflme denen olgunun sendikalaflmaya etkisinin yeterince anlafl labilmesi için, flunun öncelikle aç kl a kavuflturulmas lâz m. Nas l bir küreselleflme? Bu, herhangi bir küreselleflme de ildir. Yani ulus devletlerin y k lmas, s -

12 DOSYA (söylefli) n rlar n öneminin ortadan kalkmas, dünyan n bir küresel köye dönüflmesi yönünde amaçlanan süreç, asl nda nas l bir küreselleflme sorusuyla birlikte anlam kazanabilir. Öncelikle flunu belirlememiz gerekir. Asl nda yaflanan eksik ve çarp k bir küreselleflmedir. Yani, bir tarafta sermaye fl k h z yla -o borsa senin bu borsa benim- bütün dünyay rahatça dolaflabiliyor; paras olanlar dünyan n diledikleri yerinde diledikleri rahatl kta yat r m yapabiliyorlar. Ama ayn ak flkanl k, ayn s n r tan - mazl k emek aç s ndan söz konusu de il. Tam aksine eme in önündeki duvarlar daha da yükseltilmifl bulunuyor. Bir taraftan Berlin Duvar kalkarken, di er taraftan dünyan n belli yörelerindeki duvarlar daha da sa lamlaflt r - l yor. Bu duvarlar dünyan n zenginler kulübünün etraf n çevreleyen vize duvarlar d r. Herkesin bu duvarlar aflabilmesine olanak tan nmamaktad r. O zaman sadece sermayenin küreselleflmesinden bahsetmek gerekiyor. Emek bu sürecin d fl nda kal yor... Evet, böyle söylemek mümkün. Çünkü varolan biçimiyle küreselleflmenin bir ideolojik temeli var. Yani küreselleflen, asl nda bilinen bir ideolojidir. lginçtir, bu küreselleflme sürecinde bir taraftan art k ideolojilerin sonunun geldi i iddias ileri sürülürken, di er yandan yeryüzünün tan k oldu u en ba naz, en kat ks z bir ideoloji dayat lmaktad r. Bu ideolojinin ad neoliberalizmdir. Neoliberalizm, kelime anlam yla "yeni özgürlükçülük" anlam na Liberalizm, eme inden baßka satacak hiçbir ßeyi olmayan ißçi s n f n do urmußtu. Neoliberalizm, eme ini bile satma olana ndan yoksun ißsiz y nlar do uruyor. Neoliberalizm, demokrasi ve onun bir parças olarak sendika karß t d r. gelir. Fakat asl nda ne yenidir, ne de özgürlükçüdür. Yeni de ildir, insanl k 19. yüzy lda bununla tan flm flt r ve dünyay nereye getirdi i, silinmifl olmamas gereken bir derinlikte zihinlerde kaz nm fl olmal d r. Neoliberalizmin dünyay nereye götürebilece inin ipuçlar, geçmiflteki neoliberal uygulamalarda sakl d r. K sacas 19. yüzy l vahfli kapitalizminin yeniden ve fakat koflullardaki baz de ifliklikler nedeniyle farkl renklere bürünmüfl olarak hayata geçirildi ine tan k olmaktay z. Neoliberalizme sendikac l k ve iflçi s n f aç s ndan bakacak olursak, yans malar n nas l tarif edebiliriz? 36 Bu ideolojinin ayr lmaz unsurlar ndan birisi, sendika karfl tl - d r. Yani asl nda özgürlükçülük anlam n tafl yor olmas na ra men, bir bütün olarak demokrasi karfl tl ve bunun bir parças olarak sendika karfl tl, liberalizmin, dolay s yla yeni liberalizmin vazgeçilmez ö esidir. Asl nda yeni liberalizmin kuramc lar, ak l hocalar, bu gerçe i kaleme ald klar metinlerde gizlememektedirler. Ama mesele kamuoyuna sunulurken sanki özgürlükler geniflliyor, sanki devlet küçülürken demokratik kitle örgütlerinin, sivil toplum örgütlerinin büyüdü ü ve böylece yeni bir kat l mc l n yo unlaflt izlenimi uyand r lmak isteniyor. Ve bunda da genifl ölçüde baflar l olunuyor. Asl nda gerçeklere bakt n z zaman, neoliberalizmin hayata geçirildi i her yerde, demokraside ve onunla birlikte sendikal hak ve özgürlüklerde, ço u zaman topyekun tahrip ölçüsüne varan ciddî afl nmalar n söz konusu oldu unu görüyoruz. Çünkü bu ideolojinin hayata geçirilebilmesi için bask c yönetimler gerekmektedir. Bizde neoliberalizmin hayata geçirilmesinde ilk eflik, 24 Ocak kararlar d r. 24 Ocak kararlar n n uygulanmas, 12 Eylül darbesiyle mümkün olabilmifltir. 12 Eylül darbesi, neoliberal yeniden yap - lanman n baflar labilmesi için gerekli olan, hukuksal ve siyasal dönüflümleri gerçeklefltirmifltir. Darbenin bu niteli i, sendikal haklarda çok ani bir gerileme ve tahribat beraberinde getirmifltir. Hemen belirtelim ki bu sadece fiili gibi, Türkiye gibi ülkelerde söz konusu olan bir durum de ildir. Amerika da 1980 de Reagen n iktidar yla bafllayan süreçte ilk ad m, hava trafik kontrollerinin grevinin k r lmas yla at labilmifltir. Keza ngiltere de neoliberal t rman fl n ilk ad m, yer alt maden iflçilerinin bafllatt klar grevin ezilmesi olmufltur. Hepsinin ard ndan, sendikal hak ve özgürlüklerde k s tlamalar gelmifltir. Kuflkusuz, sendikal haklara getirilen s n rlamalar, yaln zca hukuksal ve yasal düzenlemelerle sa lanm fl de ildir. As l büyük

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE?

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? PANEL NOTLARI 25 Mart 2008 Orhan Apayd n Konferans Salonu 2008 stanbul Barosu Yay nlar stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd

Detaylı

Nisan/ May s/ Haziran 2011

Nisan/ May s/ Haziran 2011 Nisan/ May s/ Haziran 2011 118 12. Desen yar flmas ödülleri sahiplerini buldu. KKTC D fliflleri Bakan Özgürgün BUS AD a konuk oldu. Oya Coflkunöz Yöney: Önce güvenlik. Yeni Türk Ticaret Kanunu na haz rl

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

8 Ekim 2005 tarihinde Ankara'da yap lacak olan. "TMMOB M T NG " için. TMMOB Yönetim Kurulu nun yapm fl oldu u bas n aç klamalar afla da sunulmufltur.

8 Ekim 2005 tarihinde Ankara'da yap lacak olan. TMMOB M T NG  için. TMMOB Yönetim Kurulu nun yapm fl oldu u bas n aç klamalar afla da sunulmufltur. BASIN AÇIKLAMALARI MO ANKARA fiube BÜLTEN EYLÜL 2005 [ ] 8 Ekim 2005 tarihinde Ankara'da yap lacak olan "TMMOB M T NG " için TMMOB Yönetim Kurulu nun yapm fl oldu u bas n aç klamalar afla da sunulmufltur.

Detaylı

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1

stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 stanbul, Ocak 2010 ISBN 978-9944-60-571-7 SO Yay n No: 2010/1 Sunufl Sanayi Kongrelerimizin sekizincisini, 15-16 Aral k 2009 tarihlerinde Sürdürülebilir Rekabet Gücü: Kriz Sonras Yeni Yön temas ile gerçeklefltirdik.

Detaylı

GÜÇLÜ DEMOKRAS GÜÇLÜ SOSYAL YAPI GÜÇLÜ EKONOM

GÜÇLÜ DEMOKRAS GÜÇLÜ SOSYAL YAPI GÜÇLÜ EKONOM 1 OCAK 2014 TAR H NDE AVRUPA B RL NE TAM ÜYEL K HEDEF NE DO RU: GÜÇLÜ DEMOKRAS GÜÇLÜ SOSYAL YAPI GÜÇLÜ EKONOM TÜS AD SEÇ M PLATFORMU TARTIfiMA GÜNDEM Haziran 2007 (Yay n No: T-2007-06-441) Meflrutiyet

Detaylı

EMEK SÜREC N N DÖNÜfiÜMÜ

EMEK SÜREC N N DÖNÜfiÜMÜ Orman Mühendisli i Yetki Yasas Etkisinde DO AL VARLIKLAR VE ORMAN MÜHEND SL EMEK SÜREC N N DÖNÜfiÜMÜ DO A - YASA - MÜHEND S Besim S. Sertok H d r Kolay ve Faruk Boyac an s na... Önsöz ve Teflekkür Yak

Detaylı

2009 YEREL SEÇ MLER NE DO RU

2009 YEREL SEÇ MLER NE DO RU TMMOB M MARLAR ODASI 2009 YEREL SEÇ MLER NE DO RU POL T KALAR / DE ERLEND RMELER RAPOR 15 Ocak 2009 TMMOB Mimarlar Odas, küresel kriz koflullar nda yerel niteli inin ötesine geçerek genel seçim niteli

Detaylı

Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk

Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk Praksis 9 Sayfa: 321-336 Yoksullu un Yönetilmesi ve Sosyal Güvenlik Hakk Murat Özveri Girifl Sosyal güvenlik sistemlerinin reform ad alt nda ad m ad m özellefltirilmesi, Türkiye nin gündeminden düflmeyen

Detaylı

GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU

GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU 13

Detaylı

S YAS PART LER YASASI. TÜS AD DEMOKRAT K STANDARTLARIN YÜKSELT LMES PAKET TARTIfiMA TOPLANTILARI D Z S - 1

S YAS PART LER YASASI. TÜS AD DEMOKRAT K STANDARTLARIN YÜKSELT LMES PAKET TARTIfiMA TOPLANTILARI D Z S - 1 T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E S YAS PART LER YASASI TÜS AD DEMOKRAT K STANDARTLARIN YÜKSELT LMES PAKET TARTIfiMA TOPLANTILARI D Z S - 1 T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D

Detaylı

ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI

ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI ULUSAL MİMARLIK POLİTİKALARI TMMOB M MARLAR ODASI ULUSAL M MARLIK POL T KALARI Yay nlayan Derleyen Tasar m Bask TMMOB Mimarlar Odas Tu çe Selin Ta mat Nilgün Kara Babacan Yalç n Matbaac l k Ltd. fiti,

Detaylı

YEN REKABET STRA TEJ LER VE TÜRK SANA Y S

YEN REKABET STRA TEJ LER VE TÜRK SANA Y S T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E YEN REKABET STRA TEJ LER VE TÜRK SANA Y S Temmuz 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-07/322) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Te p e b a fl / s t a

Detaylı

Haziran 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-06/301)

Haziran 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-06/301) T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ Haziran 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-06/301) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Te p e b a fl / s t a n b u l Telefon: (0212) 249 07

Detaylı

Konfederasyonumuzun üyesi bulundu u Avrupa fl Dünyas Konfederasyonu BUSINESSEUROPE, Avrupa Birli i ne yeni üye olan veya kat l m sürecinde bulunan

Konfederasyonumuzun üyesi bulundu u Avrupa fl Dünyas Konfederasyonu BUSINESSEUROPE, Avrupa Birli i ne yeni üye olan veya kat l m sürecinde bulunan Konfederasyonumuzun üyesi bulundu u Avrupa fl Dünyas Konfederasyonu BUSINESSEUROPE, Avrupa Birli i ne yeni üye olan veya kat l m sürecinde bulunan ülkelerdeki üye iflveren ve sanayi teflkilatlar na yönelik

Detaylı

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik Aral k 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/381) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93

Bask : Pelit Ofset Tipo Matbaacılık San. Tic. Ltd. fiti Mithatpafla Cad. No: 62/4 Kızılay / Ankara Tel: 0 312 418 70 93 Halkevleri Derne i stanbul fiubesi ktisadi flletmesi stiklal Cad. Orhan Adli Apaydın Sk. No: 10/2 Beyo lu / stanbul Tel: 0 212 245 63 41 www.halkevleri.org.tr bilgi@halkevleri.org.tr 1. Bask : Aral k 2008

Detaylı

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Çerçeve Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Gelinen noktada Türkiye nin önünde çözülmesi gereken en öncelikli problem iflsizliktir. 1998 ve 2001 y l nda yaflanan krizlerden sonra iflsizlik h zla

Detaylı

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES F YATI : 1 TL. fiç - K TLE GAZETES YIL: 1 SAYI: 2 ARALIK 2009 HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü Türkiye nin de iflik illerinden fabrikalar kapat larak iflsiz b rak

Detaylı

Üniversitede her fley sat l k m d r?

Üniversitede her fley sat l k m d r? *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 138 *Ekim 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 E itimin Amerikanlaflmas na hay r! Üniversitede her fley sat l k m d r? UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA 3 SUNU

Detaylı

SÖYLEfi RAUF DENKTAfi: HALKIN B R KEZ DAHA KANDIRILMASINDAN KORKUYORUM

SÖYLEfi RAUF DENKTAfi: HALKIN B R KEZ DAHA KANDIRILMASINDAN KORKUYORUM 6 KAPAK PROF. DR. EROL MAN SALI: TÜRK YE N N KT SAD SINIRLARI ORTADAN KALDIRILMIfiTIR Y l: 9 Say : 34 Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dergimiz üç ayda bir yay mlanmaktad r Yayg n süreli yay n ULUSAL SANAY C

Detaylı

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 6. Yaz E itim Kamp - Foça 51

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 6. Yaz E itim Kamp - Foça 51 Erdal KARADEM R; Son y llarda özellefltirme çok yayg n, özellefltirmenin ekonomi politikalar üzerine yaklafl m, dengeleri nas l etkiledi i ve bunun siyasetle olan iliflkisi nedir, ne de ildir? AKP nin

Detaylı

19 fiubat-4 Mart 2010

19 fiubat-4 Mart 2010 TEKEL direnişi işçi sınıfının tarihsel bilincidir TEKEL direnişi sınıf hareketine güçlü bir canlanma getirdi. Bunun çok yönlü kazanımları hiçbir biçimde gözardı edilemez. Ankara daki kitlesel miting ve

Detaylı

Yeni komutanlardan eski inciler...

Yeni komutanlardan eski inciler... Say : 25 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 5-18 Eylül 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X Bir de yetkisi olsa... Genelkurmay n komuta kademesinin

Detaylı

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/347)

Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/347) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Aral k 2002 (Yay n No. TÜS AD-T/2002-12/347) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2002, TÜS AD Tüm

Detaylı

ECZACIBAfiI LAÇ SANAY VE T CARET A.fi.

ECZACIBAfiI LAÇ SANAY VE T CARET A.fi. LA N mas 15/5/02 11:08 Page 1 ECZACIBAfiI LAÇ SANAY VE T CARET A.fi. ÇALIfiMA RAPORU 2001 LA N mas 15/5/02 11:08 Page 3 Ç NDEK LER Yönetim Kurulu 4 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 6 Söylefli / Bilime

Detaylı

zora dayal d r. Bu süreç, demokratik kat l mc l a ve birlikte yönetme ilkesine ayk r d r.

zora dayal d r. Bu süreç, demokratik kat l mc l a ve birlikte yönetme ilkesine ayk r d r. ller Bankas gibi bir kurumun tasfiyesi, salt bir örgütlenmenin son bulmas anlam na gelmemekte; yerel yönetim mali sisteminin dönüflümüne, yerel yönetim hizmetlerinin merkezi planlama d fl na ç kar larak

Detaylı

güncel bir çal flma grubu çal flma gruplar m zdan biliflim komisyonu çevre ve kent viflnelikte bu ay etkinlik izlencesi hocam inecek var cumal k z k

güncel bir çal flma grubu çal flma gruplar m zdan biliflim komisyonu çevre ve kent viflnelikte bu ay etkinlik izlencesi hocam inecek var cumal k z k odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlar Derne i ayl k yay n organ d r. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Say :135 Kas m 2004 Dernek Ad na Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yaz flleri Müdürü Nermin FENMEN (CHE 80)

Detaylı

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm Baflkan dan Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm DR. Ömer BOLAT MÜS AD Genel Baflkan Dünyam z n her alanda yaflad de iflim insanlar n hayatlar n, yaflama biçimlerini ve hayata bak fl aç - lar n etkilemektedir.

Detaylı

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek! Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!

Detaylı