Snai Kapitalizm ve Do u³unu Hazrlayan Etkenler. Ekonomik faktörler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Snai Kapitalizm ve Do u³unu Hazrlayan Etkenler. Ekonomik faktörler"

Transkript

1 Kapitalizmin Do u³u Genel olarak kapitalizmin kökleri üzerine tarrt³malar iki farkl görü³ü kar³ kar³ya getirmi³tir. lki Kapitalizm 16.y.y.dan itibaren büyük ke³ierin ve uluslararas ticaretin etkisi ile do mu³tur. Di er görü³ ise, Kapitalizm feodal üretim ili³kilerinin çözülmesi sonucu do mu³tur. Ancak kapitalizmin do u³u için iki ko³ul söz konusudur. Birincisi para ve sermaye birikimi, di eri ise i³gücünün ortaya çk³dr. Kapitalist üretim ili³kilerinin ortaya çk³ temel bir di er snamaya göre, artk kullanm amac ile yaplan mal ve hizmetlerin yerini pazar için üretime braklmas ile açklanabilir. Mülkiyet, i³bölümü ve da lm bu sürecin ana ta³larn olu³turmaktadr. Daha fazla üretim, sadece i³gücünün daha fazla kullanmn de il ayn zamanda emek verimlili indeki art³n da göstergesidir. Elde edilen fazlann bölü³ümü mevcut toplumsal yapdan ve ona ba l olarak mülkiyet ili³kileri ile ba lantldr. Köleci bir toplumsal yap içinde fazla ürüne köle sahibi, feodal dönemde ise fazla ürüne senyör elkoymaktadr. Bu zorla elkoyma biçimi kapitalist ekonomik düzen içinde kolayca görülmez. Bunun nedeni kapitalist bir yapda emek ücretli hale gelmi³tir. ³gücü sahibi olan bireyin bunu satmak ya da satmamak gibi bir tercihi olabilir. Oysa i³gücünü kendi üretimi d³nda gerçekletirmek isteyen birey bunu satmak zorundadr. Ksaca i³çi hem kendi gereksinimi için hem de kendisini çal³tran için üretmek zorundadr. Çünkü i³gücünü satn alan içinde, yani üretim arac sahibi bir fazla yaramak gerekmektedir. Aksi halde çal³mas yani ba³kas hesabna üretmesinin kapitalist ekonomik yap içinde bir mant bulunmamaktadr. ³çi kendisini çal³trana bir fazla yaratt için i³ bulur. ³vereninde bu fazlaya gereksinimi vardr. Bireyin sahip oldu u mallar, sermaye ve makinalar tek ba³na üretimi gerçekle³tirmeye yetmez. Mutlaka i³gücüne gereksinimi vardr. Gerek pazarlarn geni³lemesi gerekse üretkenlikteki art³lar üretimin basit ve emekgücü ile kar³lanan yapsn hzla de i³tirip, daha karma³k bir hale soktu. Takas ekonomisinin tkanmas ve yerine para ekonomisine geçi³in temelinde muhtemelen, teknik bilgiye sahip emek ürünü mallarn neler ile de i³tirilmesi yatmaktadr. Mallarn ortak bir de er cinsinden ifadesi yanipara veya de erli madenlerle de i³ toku³u ile ba³layan ekonomik yapda kapitalist üretim ili³kisinin çekirdeklerinden biri bulunmaktadr. Liberal bir kapitalist yapnn ortaya çkmadan önce canl ticari bir kapitalizm ortaya ökmaktadr. spanyolca tüccar anlamna gelen `mercator' kelimesinden türetilen Merkantalist anlay³n özü ticarete ve kymetli madenlere dayal ekonomik yaplanmadr. Hangi ülkenin elinde daha fazla altn ve gümü³ birikiyorsa o lkenin ticarette daha ba³arl oldu u ilkesi geçerli olmakta idi. Bu anlamda ticari kapitalizmin özünde altn ve gümü³ cinsinden sermaye birikimi yatmaktadr. Mümkün oldu u kadar daha fazla mal satmaya, ancak d³ardan mal almamaya özen göseteren veya kstlama getiren bir ekonomik yapnn biriktirme hrs elbette baz ülkelerin aleyhine i³leyecekti. 17.y.y. kadar s ren bu dönem ticari kapitalizm ve tücccarlar dönemidir.. Snai kapitalizmin ba³langç dönemidir. Sadece teknik geli³meler you ile insann do aya hakimiyetini de il ayn zamanda asillerin yerine ba³ka bir snfn iktidara geli³inide sa lam³trç Burjuvazinin iktidara geli³i ve `Braknz yapsnlar, Braknz geçsinler' ilkesi, ayn zamanda liberal bir iktisadi dü³üncenin günümüze kadar süren izlerinin de ba³langc olmu³tur. Önce ngilterede, sonra Fransa'da ba³lad. Daha sonra Avrupann di er ülkeleri ve ABD'ye yerle³ti. Uluslararas ticaretin mutlak anlamda geni³lemesi kapitalizmin iç dinami i olan kar aray³ ve bunun yaratt mekanizmalar sayesinde olmu³tur. Snai Kapitalizm ve Do u³unu Hazrlayan Etkenler Ekonomik faktörler Snai kapitalizm öncesi gerçekle³en ticari ili³kilerde tüccar, karn üretim maliyeti ile maln piyasa yat arasndaki fark ödemeyi kabul eden reticiden sa lamakta idi. Tüccarn kar bir maln üretiminden çok maln bulunmad bir yöredeki de i³iminden kaynaklanmakta idi. Ancak üretimdeki mallarn çe³itlenmesi ve saysal olarka art³ ticarette rekabetle birlikte alm-satm yatlar arasndaki fark iyice küçülttü. Sonuçta ticari karn zalmas tüccar farkl aray³lar içine itti. Tüccar önce imalatç tüccar sonra da sanayi haline dönü³tü. Zamanla küçük ba msz üreticiler arasndan güçlü sanayiciler çkt. Bu süreç esnasnda özellikle ngiltere'de tüccarn eve i³ vererek küçük atölye türü çal³ma öncesi yeni bir üretim organizasyonua girdi i görülmektedir. En genel hatlar ile maln satlabilir hale gelee kadar geçirdi i bütün i³lemlerin evde çal³an kadn ve erkekler tarafndan yaplmasdr. Üretimde kullanlan bütün araçlar tüccar kar³lamaktadr. Sanayi Devrimi öncesi hemen hemen bütün Avrupa'da de erli maden giri³inin yaratt enasyon görüldü. Özellikle mal arzndan daha fazla oranda gerçekle³en sermaye ve para arz yatlarn art³n körüklemi³tir. Fiyatlarn yükselmekte olu³u, buna kar³lk faiz oranlarnda gerçekle³en dü³meler uzun süreli yatrmlar özendirmi³tir. Öte yandan faiz hadlarindeki dü³me, bir yandan borçlanmann kolayla³masn ve sermayenin dola³m hznn dolayl bir biçimde artmasn sa lam³tr. Ekonomik d³ faktörler Sanayi devrimi öncesi Bat Avrupa'da hzl nüfuz hareketlerini görmekteyiz. Nüfusun art³nda dikkati çeken en önemli olgu teknik de i³melerin bir ksmnn sa lk alannda gerçekle³mesidir. Sa lk bilgilerinde tpta ya³anan niteliksel de i³meler nüfusun art³ üzerinde olumlu etkiler yaratmaya ba³lam³tr. Geleneksel tarmsal yaplar nüfus art³nn yaratt fazla ürünü sa layamamakta idi. Ancak topra n s r lmesinden dinlendirilmesine kadar, di er yandan hayvancl n geli³tirilmesi içinde hayvan yemi yeti³tirilmesi için bir dizi yeni yöntem uygulanmaya ba³lad. u geli³meler sonucu, tarmsal yap besleyecek olanaklar yaratt gibi entansif tarmsal i³letmeler i³gücünün de kullanmnda bir fazla yaratmakta idi. Tarmdan artan fazla i³gücü, kentlerde sanayinin gereksinimi olan i³gücünü ucuz ve bol olarak kar³lamaktayd. Liberal Kapitalizm ve Do u³unu Hazrlayan Etkenler ktisadi bir sistem olarak liberalizm eski sistemde kstlayc ne varsa bunlarn kaldrlmas ve giri³im özgürlü ünün sa lanmas esasna dayaldr. Esas olarak kapitalizm, liberal bir sistem içinde hayatiyetini sürdürmü³ ve geli³tirmi³tir. Devletin yasalar yolu ile sanayi zerinde koydu u önlemler tam anlam ile liberal kapitalizmin serpilmesine engel olmakta idi. Liberal bir iktisadi sistem, özü itibar ile bütün kstlamlar reddetmekte idi. Devletin ve sendikalarn müdahalesi i³çilik ücretlerini yükseltece i ve koruma getirece i için daima reddedilmi³tir. Fiyatlarn ve ücretlerin piyasa tarafndan belirlenmesi için bu tür müdahale olmamaldr. Liberal iktisadi sistem hareket kabileyitini özel giri³imin serbestçe faaliyette 1

2 bulunmasndan almaktadr. Serbest giri³imin itici gücü kar aray³dr. Karl oldu u dü³ünülen her alana giri³imin önünü açmak ve alt yapy gerçekle³tirmektir. Bu modelde devletin alt yap d³nda giri³imcinin güvenli ini sa lamada etkin bir görevi olmaldr. Sermayenin çkarlarnn korunmas bir anlamda devletin g venlik sa layc jandarma rolü, liberal iktisadi sistemi uygulayan snai kapitalizmin beklentileri ile uyumludur. E er sermaye özgürce yatrm yapabiliyor ve mülkiyet hakk liberal kapitalizme belirli bir hareket kabiliyeti veriyorsa piyasada kendili inden dengeye ula³maktadr. Bu piyassann kendili inden dengeye ula³mas liberal söylemle `görünmeyen el' sayesinde gerçekle³ir. Liberal kapitalizmin serbest rekabet ilkesi, mallarn ve hizmetlerin arz taleplerinin kar³ kar³ya gelipp, yatlarn olu³turulmas ile gerçekle³ir. Talep ³eyet yetersiz ise mallarn ve hizmetlerin yatlar dü³ecektir. Fiystn dü³mesi bir dönem sonra tüketicileri daha fazla satn almaya itecektir. Bu da talebi yeterli hale getirecek, yatlar tekrar yükselye ba³layacaktr. Do al olarak dü³ünülen liberal iktissadi sistemin yarataca arz ve talep dengesinin ula³abilece i en iyi durum oldu udur. Bu durumdan baz sapmalar olursa yatlarn belirlenmesi kendili inden olmayacak bu da do al olan dengenin bozulmasna yol açacaktr. Ancak liberal iktisadi sistem ayn zamanda ideolojik ve politik liberalizmle birle³erek kapitalist sistemin temel ayaklarn olu³turmaktadr. Liberal ktisadi deolojinin Ana lkeleri Ki³isel çkar toplumsal hareketlili in asl gücüdür. Genel çkarlar özel çkarlarn toplamna e³ittir. Ekonomik etkinli in özendirici mülkiyet ve karllktr. Bunlara gerekli saygnn gösterilmesi için devletin gerekli önlemleri almas gerekir. ktisadi ve toplumsal ya³amda bireycilik en önemli i³leve sahiptir. Liberal iktisadi ideolojisi kuramsal olarak devletin ve yönetimin yerini ikinci planda tutar. ³çi Snfnn Ortaya Çk³ veya Sanayi Devrimi ³çi snfnn do u³u ve Sanayi Devrimi arasnda her zaman bir ba lant kurmak mümkündür. Snfsal bir yapnn birdenbire ortaya çkmas veya kaybolmas sözkonusu olmayaca na göre, baz ko³ullarn gerçekle³mesi ile i³çi snf arasnda ili³ki kurulabilir. Sanayi devrimi'nin tarihsel olarak ilk kez 18.y.y. sonlarnda ngiltere'de ortaya çkm³tr. lk önce J.Hobsboawn'n açklad gibi sanayi devrimi ekonomik büyümenin hz kazanmas ile de il daha çok ekonomik ve toplumsal dönü³ümü nedeniyle hzlanm³tr. Ekonomik ve toplumsal dönü³üm kapitalist ekonominin içinde ve onun sayesinde gerçekle³ti. Sadece özel giri³imcinin kar hrs teknolojik dönü³üme yol açarak sanayi devrimini hazrlamad. Birbiri ile ilgili olabilecek olgular ³u ³ekilde sralayabiliriz: 1)Ça da³ bilginin pazar için üretim sürecine katlmaya ba³lamas. 2) ³bölümündeki art³larn uzmanla³may arttrmas ve uluslararas pazarlara yönelmeye ba³lamas. 3)Krsal kesimden kentlere do ru bir göç hareketinin ba³lamas. 4) ³gücünün üretti i mallardaki çe³itlenmenin ba³lamas. 5)Teknik olanaklarn i³gücü yerine daha fazla kullanlmaya ba³lanmas. 6)Üretim araçlarnn mülkiyetindeki de i³meler yeni toplumsal ve mesleki snarn do masna yol açm³tr. Toprak mülkiyeti d³nda üretim araçlarna sahip olanlarn buna sahip olmayanlarla bir mücadeleye giri³meleri gene bu dönemdeki önemli de i³melerden biridir. Sanayi devriminin ilk örnekleri dokuma alannda görüldü. Önceleri mekanik olan dokuma tezgahlar daha sonra buhar makinas eklenerek üretimde kesintisizlik ve standart olu³lar, çe³itlili i ve ucuzlupu ile rakiplerini ortadan kaldrmkatayd. ngiliz Sanayai Devriminin ikinci halkas, demir-çelik endüstrisi ile tamamland. Özellikle makina yapm sanayi ve ula³m sektörünün geni³lemsi bu halka sayesinde hzlanm³ oldu. Sanayi devrimi suya atlan ta³ gibi dalga dalga çevre ülkelere ve ekonomilere do ru yaylmaya ba³lad. ³gücünün daha yo un ve daha uzun süre çal³masndan kaynaklanan mal ve hizmet üretimindeki art³a yol açm³tr. Erkekler, kadnlar ve öocuklar sürekli vardiya halinde gece ve gündüz 12 saat çal³yorlard. Atölye ve fabrikalarn art³ buralarda çal³anlar da saysal olarak hzla ço altt. ³güçlerini belirli süre kar³l nda fabrika sahiplerine kiralayan üretim araçlarndan yoksun olan bu yoksul kesimler i³çi snf olarak adlandrlan bir kitleyi olu³turdular. Krsal yörelerden kentlere do ru ba³laan hzl göç hareketi, atöle ve fabrikalarda ba³layan i³çile³me süreci, çocuklar ve kadnlar da içine alacak ³ekilde geni³ledi. Sonuç olarak kentlerde ortaya çkan nüfus art³, i³verenler açsndan i³gücü maliyetininde dü³ürülmesini beraberinde getirdi. cretler dü³tükçe daha azla i³çi i³ piyasasna ya³amn sürdürebilmek için katlmak zorunda kalyordu. Aile bireylerinin tümünün çal³maya katlmas eski ücretin alnabilmesi için ba³vurulan bir yol olmaktayd. Ancak bu da bir önlem olmaktan uzakt. Ücretler giderek dü³meye devam ediyordu. Ödenen ücret sefalet ücretiydi. Sanayi devriminde ngiltere'de 1802 ylnda çocuk i³çilerin sürelerini 12 saat ile snrlayan bir yasa yürürlü e sokulmu³tur. Bu yasa ile çal³anlarn kar³la³tklar çal³ma sorunlar ilk kez haetilmeye çal³lm³tr. Ancak tahmin edilece i gibi bu tür sosyal politika önlemleri devlet müdahalesi ile gerçekle³iyordu. Oysa bu döneme damgasn vuran liberal dü³ünce her türden müdahaleyi reddetmekteydi. `Braknz yapsnlar' politakalar ile somut hale gelen liberal dü³ünce, devletin ekonomi d³nda kalmasn tercih etmekte idi. Devlet bireylerin giri³im özgürlü ünü sa lamak yolunda çabalar organizze etmeliydi. Bu geli³melere ra men sanayi devrimi içinde gerek devlet müdahalelerinin art³n, gerekse ilk i³çi örgütlenmelerini görmekteyiz. Ya³anlan bu dönem bir tür vah³i kapitalist ça d. Kadn ve çocuklar ba³ta olmak üzere oldukça geni³ bir kesim kentlerde a r çal³ma ko³ullar altnda ya³amlarn yitirdi. Bozulan aile birli i, yolaçt ahlaki sorunlar o dönemde en liberal görü³e sahip olanlar bile etkiledi. Devletin toplumsal ölemler almak zorunda kal³ mevcut ekonomik düzenin daha fazla tahrip olmamas için kabullenilmek zorunda kalnd. Bu ko³ullar altnda çal³anlarn ayn i³i yapmalarndan kaynaklanan meslek bilinci giderek ayn sefaleti payla³mann da getirdi i dayan³ma duygusu ile daha fazla peki³ti ve örgütlü hale gelmeye ba³lad. Daha sanayi devriminin ba³langcndan itibaren çal³anlar örgütsüz ve planl olmayan biçimde tepkilerini ortaya koymaya ba³ladlar. Fabrikalarn yaklmas, makinelerin tahrip edilmesi olaylarn ngiltere ve Fransa'da görmekteyiz. Özellikle makineler eldeki i³leri alan rakipler olarak görüldü ü için ³iddet eylemlerinin yöneldi i somut nesneler olarak tahribata u radlar. 1831'de Fransa'nn Lyon kentinde dokumaclarn ayaklanmas bu çerçevededir. Planl olamayan ve kendili inden gerçekle³en bu hareketler giderek toplu hale dönü³meye ba³lad zaman merkezi hükümetler tarafndan yasaklanmaya ba³lad. Hatta zamanla 2

3 bu hareketlere katlan i³çiler saptanarak olu³turulan listelerle di er i³verenlere de duyurularak i³ bulmalar engellenmeye çal³ld. Toplumsal nitelikli çat³malarn artmas ve sk tekrar etmesi i³çilere örgütlü güçleri ile yapabilecekleri konusunda kir vermeye ba³lad. 1830'lu yllardan itibaren önce ngiltere'de daha sonra Fransa'da sendikalar yasal olarak kurulmaya ba³lad. Kapitalist Dü³üncenin Temel simleri Adam Smith( ) Liberal iktisadi dü³üncenin ve klasik iktisadn babas addedilmektedir. Do a kanunlarna uyuldu u zaman toplumn kendili inden ve en uygun biçimde i³leyece ine inanm³t. Daha sonralar hakim görü³ haline gelen Özgür Gir³imcilik A.Smith'in kirleri ve çkarlarn savunmak adna kullanlm³tr. A.Smith 1751 ylnda Glasgow Üniversitesi'nde Mantk hocal yapm³ ayn üniversitede felsefe dersleri vermi³tir ylnda ilk eseri olan Ahlaki Duygular Teorisi ³öhret kazand eseri olmu³tur. Ancak asl ünlü eseri Uluslarn Servet ve Zenginliklerinin Nedenleri Üzerine Ara³trma 1776'da yaymlanm³tr ylnda Edinburg Gümrük Komiserli ine tayin olmu³ ölene kadar bu görevini sürdürmü³tür. A.Smith'in Uluslarn Serveti eseri ³u cümleyle ba³lar:bir milletin senelik eme i o millete sene içinde ya³amak için gerekli zorunlu mallar sa lar. Bu mallar ya o milletin senelik eme inin ürünüdür, veya senelik ürünü kar³l nda ba³ka milletlerden alnm³tr ve A.Smith'e göre servetin asl nedeni emektir. Her meslekte harcanan zihni, bedeni ve her türlü emektir. Madem emek serveti yaratmaktadr, o halde yalnz bir snfn eme i de il toplumun bütün snarnn eme i verimlidir. Aslnda milletlerin servetleri arasnda ki fark emek farkndan ileri gelir. Emek olmaz ise do al ve do al kaynaklar kendili inden servet yaratmaz. Serveti yaratan eme in verimidir. A.Smith'e göre, eme in veriminin asl kayna i³bölümüdür. leri topluluklarda her alanda i³bölümü uygulanmaktadr. lkel topluluklarda her insan her i³i bizzat kendisi yapar. Oysa ileri toplumlarda her insan bütün hayat boyuncaa kendisini i³e verir, veya i³inin bir bölümünü yapar. ³bölümü ile her insann ihtiyaçlar tatmin edilmeye ve toplumda ya³am di er insanlarn katlm sa lanr. Bu katlm sayesinde toplumun genelinde servet artar. A.Smith i³bölümü sayesinde üretimin art³n üç nedene dayandrmaktadr. Bir i³çi öncelikle ayn i³i yapt için ustalk kazanmaktadr. ³i ve aletini de i³tirmedi i için zamandan tasarruf sa lanr. Ve nihayet i³ i³çinin yeni yöntemleri bulmasna ve uygulamasna yardmc olur. Ancak Smith i³bölümünün sakncalarna da i³aret etmektedir. Örnek olarak i³çinin zamann tamamen o i³e ve faaliyete dayandrmas sonucu zekasn ve icat etme yetene ini geriletir. Günümüzden yakla³k iki yüzyol önce çal³ann i³ten duydu u tatminin azalaca na i³aret etmesi ilginç bir geli³me olarak kar³mza çkmaktadr. Bu skntlarn çözümü için Devlet tarafndan ilkokularn açlmasn ve halka asgari bir e itim verilmesini hatta bu e itimin zorunlu olmasna da ilk i³aret eden A.Smith olmu³tur. Her birey kendi çkarn azami hale çkarmak için çal³t nda do al yasalar gere i toplum yararna da sa lad na göre devletin ekonomik hayata kar³mamas gerekir. Do al düzende devletin üç görevi vardr. 1)Ulusal savunma 2)Adalet ve yönetim 3)Karl olmad için birey tarafndan yaplmayacak olan, fakat toplum ihtiyaçlarn kar³lamas için gerekli olan i³lerin yaplmas: E itim, yollar, limanlar ve köprüler. Ksaca bu yatrmlarn d³sal bir fayda sa lamas gerekmektedir. A.Smith'e göre iktisadi geli³menin en temel ko³ulu sermaye birikimidir. Sermaye tasarruf sayesinde ortaya çkar. Tasarruf olunan paralarn mutlaka bir i³e yatrlmas gerekir. Bu sayede tüketimden ayrlan fonlarn üretime katlmas sa lanr. Sonuç olarak sermaye olmadan i³in verimi arttrlamaz ve i³bölümü yaplamaz. iktisadi denge yani arz ve talep arasnda kurulan denge kendili inde ortaya çkar. nsanlarn faaliyetlerinde serbest braklmas bu dengenin sa lanmas için yeterlidir. Gerek ulusal gerekse uluslararas ba lamda ticaretin serbest braklmas ve korumacl n kaldrlmasn önermi³tir. Ekonomik analizini toplumsal bir felsefe ile ba da³trmak istemi³tir. Kurmu³ oldu u iktisat teorisi bireysel çkarla toplumsal yarar arasnda çok büyük çat³ma olmayaca esasna dayanmaktayd. Robert Malthus( ) Din e itimi alarak ruhban snfna katlm³tr ylnda yaymlad Nüfus art³ Hakknda Ara³trma çok ciddi tart³malara yol açm³tr. Ruhban olmas nedeni ile sefalet ko³ullarnn düzelmesi konusunda adalet esaslarna dayal politikalar önermi³tir. Sefaletin kayna olarak insanlarn do al e ilimlerini bulmaktadr. Ona göre sefaletin kayna nüfusun gda maddeleri art³ndan daha fazla armasdr. N fuzla gda maddeleri arasnda mevcut oranszl n insanl n ilerlemesine neden oldu unu dü³ünmekteydi. R. Malthus'a göre n fus bir engel olmad taktirde biçiminde geometrik dizi biçiminde artarken gda maddeleri gibi aritmetik dizi biçiminde artmaktayd. Do a gda ile n fus arasndaki ili³kiyi fazla nüfusu bertaraf ederek kurmaktadr. Ona göre bu dengenin kurulabilmesi için insanlar iradelerine hakim olarak ço almamalar gerekmektedir. Toplumsal açdan her çe³it yardm ve müdehalenin aleyhindedir. Toplumun refah için alnacak nüfus politikalar önlemlerini sadece yoksul keimlerle snrl tutmu³tur. Fakirlere yaplan yardm programlarna kar³ çkm³ ve liberal bir anlay³n hakim olmasna gayret etmi³tir. David Ricardo ( ) Aslen Hollandal musevi bir ailenin çocu u olarak 1772'de Londra'da do mu³turç Borsa simsar olan babasndan banka ve kamb³yo i³lerinin inceliklerini ö rendikten sonra borsay terketip, ekonomi ve siyasetle u ra³m³trç 1817 ylnda kendisine en fazla ün kazandran eseri olan Ekonomi Politk ve Vergi Prensiplerini yaynlam³tr. Ona göre mallarn de i³im de eri üretim masraarna ve mallarn miktarna ba ldr. De er açsndan mallar ikiye ayrlr. 1) stenildi i kadar arttrlmayan mallarn de eri onlarn miktarna göre de i³ir. 2) stenildi i kadar arttrlabilen mallarn de eri ise üretimde harcanan eme e ba ldr. Ona göre üç tür gelir vardr. 1-Arazi sahibinin geliri:rant, 2- ³çinin geliri:ücret, 3-Sermaye sahibinin geliri:kar. Arazi sahibinin gelirinin do aya ve nüfusa göre yeteri kadar verimli arazi bulunmamasndan ortaya çkt n açklar.rant geliri topraktan elde edilen bir gelirdir. Nüfus ve ihtiyaçlar artkça ürün yatlar yükselir.. Fiyat yükseli³inden ileri gelen fark arazi sahibi üreticiden kira bedeli olarak alr. Ksaca rant arazi sahibinin çal³madan ald bir gelirdir. Bu gelir maliyete ve mallarn yatlarna dahil de ildir. Rantlar ise yat yükselmeslerine neden olmamakta, aksine yatlarn 3

4 y kselmesi sonucu rantlar yükselmektedir. Arazi sahiplerine rant verildi i için de il, bu day yatlar yükseldi i için rantlar yükselmektedir. Ricardo ünlü eserinde mallarn yat oldu u gibi eme in de bir yat oldu unu açklamaktadr. Eme in yatna ücret denmektedir. Ricardo'da eme in maliyetine kar³lk gelen bir do al yat bir de eme in piyasada olu³an arz ve talebine göre cari ücreti bulunmaktadr. Do al ücret i³çinin ya³amn sürd rmesi için gerekli olan mal ve hizmetleri almasn sa layacak ücreti içermektedir. Do al ücret daima asgari geçim seviyesinde olu³ur. Gda mallarnn yatlarnn yükselmesi geçim seviyesini dü³ürür, do al ücret dü³er, sefalet nedeni ile i³çilerin nüfusu artmaz ve yeniden ücret yükselir. Piyasada olu³an cari ücret ise emek arz talebine göre olu³ur. Arz ve talepteki de i³me cari ücrete yansr. Piyasada olu³an ücret genel olarak do al ücret yakla³ma e ilimindedir. Ricardo di er klasik iktisatçlar gibi uluslararas ticarette her türlü müdahaleyi redder. Ona göre ülkeler aras de i³im her iki ülkede de üretin mallarn maliyetinin birbirleri ile kyaslanmasna ve bu mallardan birinin her iki ülkede di er mal ile de i³im oranna ba ldr. Bu teoriye göre bir ülkedeki maliyetler di er ülkeye göre yüksek olsa bile, ticaret devam eder. Ticaret yapan taraar en uygun ko³ullarda ürettikleri mallarda uzmanla³madan yararlanrlar. Bu teoriye Mukayeseli Maliyeler Teorisi denilmektedir. Ticaretin taraara temin etti i fayda talebe ba l olarak artmaktadr. Ticaret devam ettikçe talep edilen taraf daha fazla kazanmaktadr. Teorisinin temelinde Do al Kanun Felsefesinin mülkiyet teorisi yatar. Mülkiyetin do al kayna bir mala harcanan emektir. Bireyin eme in ürününe sahip çkmas en do al hakkdr. Ricardo'da eme i de erin ilk kayna olarak görmesi daha sonra gelen sosyalist dü³ünürlere ve Marx'a kaynaklk etmi³tir. John Stuart Mill ( ) Malthus ve Ricardo gibi sefaleti do al yasalarn gere i olarak görmez. Liberal olmasna ra men devletin ekonomiye müdehalesini kabul etmektedir. Refah seviyesinin artrlabilmesi için nüfus art³nn snrlanmasn istemektedir. Ücretli i³çilik kaldrlmaldr. Ücretli i³çilik i³çiyi eme in ürününden yoksun brakr. Bunun yerine i³çilerin birle³mek yolu ile kooperatier kurulmaldrlar. Rantn olu³umuna kar³ da dü³ünceleri bulunmaktadr. Rant bir gelir türü olarak mutlaka vergilendirilerek topluma aktarlmaldr. Öte yandan miras hakknn da snrlandrlmasn isteyen Mill miras bireyler arasndaki e³itsizli in temeli olarak görmektedir. Smith'den itibaren bütün klasik iktisatçlar ücretlerin her yl ücret fonu olarak ayrlan, büyüklü ü ekonominin kapital stokuna ba l bir fondan ödedi i görü³ünü benimsemi³lerdir. Fakat bu teorinin kesin hal almas Mill'den sonra olmu³tur. Teori ana hatlar ile ³öyledir: retim süreci esnasnda kapitalistlerin sabit bir sermaye stoku bulunmaktadr. Yani bunlar makinalar, demirba³lar ve i³yeri binalardr. Ancak i³çilere tüketece i gdalar, giyim harcamalar için yaplan nakti ücretler mal kar³l dr. Ksaca yaplan harcamalar ücret olarak kapital stokundan ödenen avans niteli indedir. ³çilerin üretim dönemi süresince elde ettikleri gelir ekonominin kapital stokunun büyüklü ü ile ili³kilidir. ³te bu stok ücret fonu olarak adlandrlr. Mill'in en önemli yan karamsar ve iyimser görü³leri birle³tirmesinden kaynaklanmaktadr. Ricardo'ya göre gelirin tamam rant çktktan sonra sermaye sahibi ve i³çi arasnda bölü³ülmektedir. Bu day yatlarndaki art³ nedeni ile nominal ücretler artt zaman karlar azalr. Bu azalma o seviyeye gelir ki yatrm ve üretimi durur. Mill ilk klasik iktisatçlardan ayrlmaktadr. Ancak baz reform ve düzeltmelerle sistemin i³leyece ine inanc sürmektedir. Jean Baptiste Say( ) Ekonomi bilimin snrlar ile siyaset arasndaki çizgileri belirlemi³ ve 1803 ylnda Ekonomi Politik adl kitabn yaynlam³tr. Ona göre ekonomi do al bilimler gibi ele alnmaldr. Fizk kanunlar gibi ekonomininde kanunlar vardr.do a her türlü faaliyet içinde insanlarla ortak çal³r. Üretim madde de il fayda yaratmaktadr. Toplumda ver³msiz fakir snf yoktur. Ancak çal³mayan i³siz insanlar vardr. Say ilk kez faiz ile kar arasndaki fark ortaya koymu³ ve kar giri³imcinin hizmetinin bir kar³l olarak ele alm³tr. Asl ünlü teorisi Mahreçler Yasas olarak bilinmektedir. Buna göre mallar de i³tirilir. Üretilen her mal ba³ka bir mal alma imkan verir. Ksaca maln arz, bir maln talebi demektedir. Üretici üretti i maln elinde kalmasn istemez ve elinden çkarmaya çal³r. Sat³tan elde edilen para da tutulmaz ve hemen ba³ka bir mal almak gerekmektedir. Ksaca mallar mallarla de i³tirilir. Para sadece bir araçtr. Bu noktada Mahreçler Yasas ile kapitalist ekonominin kendili inden ve hiçbir müdehale ye yer vermeden gerçekle³en tam istihdam ve tam kullanm dengesine varlaca n söylemektedir. Kapitalist Dü³üncede Bir Yol Ayrm: Neo-klasikler Teorilerinin temelinde her insann haz aramak ve acdan kaçnmak ilkesi yatt görü³ünden hareket eder. Bu okul mensuplarna göre insan tahrik eden nedenlerin ba³nda ki³isel çkar gelmektedir. Analizlerinde marjinal yönteme yer verd³kleri için bu okul mensuplarna Marjinalistler de denilmektedir. Leon Walras( ) De er ve yattla ilgilenmi³ ekonomide genel dengenin i³leyi³ini açklamaya çal³m³tr. Ona göreekonomik ya³am birbirine ba l bir mekanizmadan ibarett r ekonomik sistem bir bütündür ve bu bütün içinde mal, hizmet ve sermaye pazar vardr. Bu pazarlarda her birinde dengenin olu³abilmesi için önce yatlarn olu³mas gerekmektedir. Fiyatlarn olu³mas içinde arz ve taleplerin, mallarn ve hizmetlerin maliyet ve sat³ yatlarnn e³itli i ve tam rekabetin cari olmas ³arttr. Bu ³artlar oldu u zaman her pazarda denge olur. Mal, hizmet ve sermaye pazarlarnn herbirinde olan de i³iklik di er pazarda etkisini gösterir. Ksaca üretilen mallarn de eri o mallarn üretimi için ödenen gelire e³ittir. Gelir sahibi i³ççi, sermaye sahibi giri³imci üretilen mallar bu gelirleri ile satn alrlar. Böylece ekonomide denge kurulmu³ olur. Walras denge teorisini ekonomik ve sosyal hayatta serbestiyetin temel ilke oldu unu kantlamaya çal³maktadr. Karl Menger( ) htiyaçlar gideren her ³ey maldr. Mallar ya do rudan do ruya veya dolays ile ihtiyaçlar tatmin etmesine göre ikiye ayrlr. Ekmek, su, elbise ilk gruba giren ihtiyaçlar, hammadde ve makine gibi mallarda ikinci gruba girmektedir. Bir mala verilen öneme de er denilmektedir. De er maln içinde de il insanla mal arasndaki ili³kiden do maktadr. Sadece ekonomik mallarn de eri vardr. htiyaçtan fazla miktarda olan mal faydaldr, ancak önemi yoktur. Mengere göre iki türlü de er vardr. Kullanm de eri, De i³im de eri. Kullanm de erini maln marjinal faydas ile açklamaktadr. Menger'in de dahil oldu u Marjinalistlere göre mallarn kullanma de erini marjinal parçasnn faydas belirler.. Asl olan 4

5 maln genel faydas de il bir parçasnn faydasdr. Marjinal parçasnn faydas da parça adedi arttkça azalr. O halde de erin esasn olu³turan faysa azlk ve çoklu a göre ya da ksaca duyulan tamine göre oerataya çkar. Alfred Marshall( ) Pigou ve Keynes'in hocas olan Cambridge Üni. hocasdr. Bütün çal³malar insanlara azami refah olanaklarnn ara³trlmas esasna yöneliktir. De er kavram üzerinde durmu³, de erden yata yükselerek, yatn arz ve talebin kar³lanmas sonucunda ortaya çkt n açklamaya çal³lm³tr. Maliyeti ifade eden arzla talebi ifade eden faydann birle³mesinden olu³tu unu göstermeye çal³m³tr. Pazarda yatlar dü³tükçe talep artar, yatlar artkça talep azalr. Ona göre pazarda olu³an yat, alcya temin etti i marjinal faydann ölçüsüdür. Arz konusunda da Marshall maln maliyeti ile üretim miktar arasndaki ili³kiyi ara³trr. Marshall ücretin olu³umunda psikolojik unsurlara yer vermektedir. Emek arz i³çiye teklif edilen ücretle onun katlanmak zorunda oldu u skntnn kar³la³trlmasna dayaldr. Azalan Fayda E risi ile Artan Zahmet E risinin kesi³me noktas emek arzn verir. Para kavram Marshall'n öncelikle ele ald konulardan biridir. Sistematik olarak kirlerini Para, Kredi ve Ticaret adl eserinde sunulmu³tur Marshall'n yakla³mna para konusunda ba³lca üç e ilim bulunmaktadr: 1-Nakit dengeler yakla³m, 2-Faiz teorisi 3-Konjonktür dalgalanmalari teorisi. J.Meynard Keynes ( ) Keynes 1883 ylnda Londra'da do mu³tur. Cambridge matematik, felsefe ve ekonomi okumu³tur ylnda yaynlad Para ve 1936 ylnda yaynlad st³hdam, Faiz ve Para hakkndaa Genel Teori adl eserleri kendisine ün kazandrm³tr. Gerek klasik gerekse neo-klasik iktisat okullarnn kendili inden istihdam dengelerini redderek bu alanlarda ciddi bir tart³ma ba³latm³tr. Bununla birlikte Keynes ve kendini takip edenlerin kapitalizme kar³ olmas söz konusu de ildir. Bu konuda amaçlanan Tam stihdam sa lamak açsndan yetersiz kalan kapitalizmin skntlarn gidermek ve sürmesini sa lamak sa lamaktr. Bu açdan sosyalist dü³ünürlerden ayrlmaktadr. Keynes geleneksel iktisatta yaratt bu farkll a ra men devlet müdehalesini kabul etmektedir. Bu müdehale yolu ile kapitalizmin ya³ayabilece ini savunan yeni bir liberal anlay³ Keynes'le birlikte yaygnla³m³tr. Klasik iktisatçlarn Keynes'ten ayrldklar önemli noktardan biri de i³sizlik konusundadr. Klasiklere göre i³sizli in nedeni ücret yüksekli i ve i³sizlik sigortasnndan kaynaklanmaktadr. Keynes bu göre³e itiraz ederek i³sizlik nedeni olarak talep yetersizli ini ve kamu harcamalarnn snrl kalmasn gerekçe olarak gösterir. ³sizli in çözüümünde Keynes göreüldü ü gibi klasik iktisatçlardan ayrlmaktadr. Önemlikle 1930 dünya bunalm sonras klasik iktisatçlarn görü³lerinin geçerzili i anla³lm³tr. Keynes'e göre nominal ücretlerin a³a ya ve yukarya do ru kayabilmesi mümkün de ildir. Ünlü Para Aldatmacas nedeni ile yatlarda dü³me olsa bile nominal ücretlerin azalmas kabul edilmeyecektir. Keynes iktisadn emek talebi, emek arz ve ücretler genel düzeyi konusunda klasik iktisatçlardan ayrld noktalar üç ba³lk altnda toplanabilir. 1-Nominal cretlerin veri olu³u, 2-Likidite tuza nn varl, 3-Faiz orann sabit olmas Klasik iktisarçlar kapitalist ekonomiyi bir de i³im ekonomisinin uzants olarak görmü³tür. Bu noktada paray sadece bir hesap birimi olarak görmü³lerdir. Oysa Keynes paray kapitalist ekonominin temeli yapmaktadr. Açkça i³çi nakdi ücret, kapitalist de nakti kar için çal³r. Kapitalist sistem ve kurumlar daha fazla para kazanmak hrsna dayanr. Bu sistemde para bireylere yol gösteren pusula niteli indedir. Keynes paray iktisadi sistemin temeli haline sokmaktadr. O zaman para tasarruf, yatrm ve tüketim gibi makro de i³kenlere indirgenebilir. Di er yandan elde para tutma güdüleri önem kazanmaktadr. Son olarak da para ve harcama miktarndaki de i³meler refah düzeyini de i³tirebilmektedir. özet olarak Keynes genel iktisat teorisi ile para teorisini birle³tirerek kapitalizmin daha gerçekçi analizini yapm³tr. Kapitalist Dünyann Geli³imi ve De i³imler 19. ve 20.y.y.larda dünya ticareti ve uluslararas sermaye hareketleri açsndan kapitalist sistemde çok ciddi de i³meler ya³anm³tr. Görülen en temel de i³me ülkelerin mevcut ekonomik yaplar arasnda görülen oranszlktr. Dünya ticareti halini alan ülkeleraras ekonomik yapnn hzla geli³ti i 19.y.y.da tarmn ticari hale geli³i, maden üretiminninde art³na ba l olarak, ithal ikamesine dayal bir sanayi kurulmasn olanakl hale getirmi³tir. Ülkelerin kendi aralarnda gerçekle³tirdikleri ticaret baz ülkeleri ithalatç bazlarn da ihracatç hale getirdi. Ülkelerin geli³me düzeyleri bu ticareti etkileme oran ile ili³kili olmu³tur. Kar³la³trmal Üstünlükler kuramna göre ticarete katlan her ülke bu ticareren yararlanmaktadr. Uluslararas ticaretin mutlak ve nispi olarak art³nn nedeni kapitalizmin iç dinami i olan kar aray³ ve bunun yolaçt mekanizmalarda bulunmaktadr. KApitalist bir ekonomik yapda pazarn sürekli geni³lemesi sözkonusudur. Çünkü pazarn geni³lemesi kar pe³inde ko³an rmalar arasnda rekabete yolaçar. Her rma daha ucuz hammadde aramaya ve mallarna daha uzaklardaki pazarlara satmaya gayret eder. Sadece iç pazara yönelik bir rmay d³ pazara sat³ yapmaya iten mekanizma karllkla açklanabilir. Kapitalist ekonomik yapya uyumlu çal³an rmalar sürekli bir aray³ içindedir. Bu aray³ yeni pazarlar bulma ve yeni mallar bulma aray³dr. Çünkü sahip olunan üstünlükler üretimin farklla³masna ba l olarak sürekli de i³mesidir. Baz üstünlükler do al nitelikler ta³r. Kolombiyann kahve üretiminde oldu u gibi. Burada de i³imin kar³la³trmal bir avantaj sa lamas ancak kapitalist bir ekonomik yap içerisinde gerçekle³ebilir. Bu yapnn ise geli³me düzeyi ve sahip olunan üretkenlik düzeyi ile ili³kisi bulunmaktadr. Ksaca pazarn geni³lemesi ve dünya çapnda yaygnlk kazanmas kapitalist geli³me ile yakndan ili³kilidir. Ancak pazarn geni³lemesi ve sürekli olarak büyümesi kapitalist yapnn ayn zamanda çeli³kili bir yann da ortaya koymaktadr. Üretim kapasitesi ile tüketim kapasitesi arasndaki farklar genelllikle d³ pazarn daha da geni³lemesine kaynaklk etmektedir. Ancak giderek çeli³kili durum daha da büyümeye ba³lar. Üretimin tüketimden daha fazla olamaya ba³lamasnn ilk temel sonucu stoklarn artmaya yani maliyetlerin yükselmeye ba³lamasdr. Maliyetleri dü³ürmenin yolu, daha fazla sermaye ihrac ve sermaye üzerindeki denetimin yo unla³- 5

TÜRKYE ve MEKSKA DA STKRAR PROGRAMLARININ KARILATIRILMASI:1980 2001 *

TÜRKYE ve MEKSKA DA STKRAR PROGRAMLARININ KARILATIRILMASI:1980 2001 * TÜRKYE ve MEKSKA DA STKRAR PROGRAMLARININ KARILATIRILMASI:1980 2001 * Prof. Dr. Gülsün Gürkan Yay Y*ld*z Teknik Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi (gyay@yildiz.edu.tr) Abstract The Stabilization

Detaylı

AMER KAN EKONOM S N Ana hatlar

AMER KAN EKONOM S N Ana hatlar AMER KAN EKONOM S N Ana hatlar Amerikan ekonomisinin ana hatlar AMER KAN EKONOM S N N ANA HATLARI 2 Giri : Süreklilik ve De i iklik 6 Amerikan Ekonomisi Nas l ler 20 Amerikan Ekonomisi: K sa Bir Tarihçe

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i 50. Y l nda Türkiye Bankalar Birli i ve Türkiye de Bankac l k Sistemi 1958-2007 Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 Yay n No: 262 Haz rlayanlar Yorum ve De erlendirmeler

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

TÜRKİYE DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ ANALİZİ

TÜRKİYE DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ ANALİZİ Yayın No: 2885 TÜRKİYE DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ ANALİZİ Uzmanlık Tezi Yusuf Ziya TÜRK YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Nisan 2014 ISBN 978-605-4667-81-9 Bu tez Müsteşar

Detaylı

GELENEKSEL S STEMLERDEN

GELENEKSEL S STEMLERDEN 48 SOSYAL GÜVENL KTE REFORM E MLER : GELENEKSEL S STEMLERDEN REYSEL EMEKL K PROGRAMLARINA DÖNÜ ÜM ÖZET Tekin AKGEY K * Son 20 y ll k periyotta pek çok ülkede genelde sosyal güvenlik, özelde emeklilik sistemlerinin

Detaylı

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu)

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu) 2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý (TBMM Genel Kurulu) 13 Aralýk 2010 T.C. 2011 YILI T I (TBMM Genel Kurulu) Me e M K Maliye Bakan 13 ral k 2010 1 2 ay n Ba kan e erli Mille ekilleri 15 Ekim 2010 tarihinde

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN.

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN. ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 2009 Y l Nobel Ödülü ve Ostim 5 de efik ÇALI KAN Dolar, Avro ve Alt n 8 de Arzu AKAY Sahaday z 6 da Atilla ÇINAR Teknik resim art k neredeyse her ey 16

Detaylı

SAYI TAY SAYI: 52 OCAK-MART 2004

SAYI TAY SAYI: 52 OCAK-MART 2004 Ç NDEK LER SAYI TAY DERG S SAYI: 52 OCAK-MART 2004 3 Yerel Yönetim Olgusu ve Küreselle me Sürecindeki Yükseli i Dr. H. Ömer KÖSE Sayı tay Ba denetçisi 43 Türk Kamu Yönetiminde Örgüt Kültürü ve Önemi Mürteza

Detaylı

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR?

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? TEMMUZ 2012 TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? T ürkiye art k daha az tasarruf ediyor. Bunu hem uzmanlar vurguluyor, hem rakamlar do ruluyor. Yurtiçi tasarruf oranlar 20 y l önce yüzde 25 lerdeyken bugün

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay EK M ARALIK 2008 Say : 50 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür Yaz leri Sorumlusu Ertan NAN itim ve Halkla li kiler

Detaylı

19. YÜZYILIN KNC YARISINDA ZMR N AYDIN SANCAI LE TCAR LKLER

19. YÜZYILIN KNC YARISINDA ZMR N AYDIN SANCAI LE TCAR LKLER 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir Türkiye ÖZET: 19. YÜZYILIN KNC YARISINDA ZMR N AYDIN SANCAI LE TCAR LKLER Cihan Özgün 1 Tarih boyunca Aydn ve çevresi zmir in hinterlandndaki

Detaylı

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri Say : 394 DOSYA Alt verenlik 25. Sa l ve Güvenli i Haftas Sa l ve Güvenli i E itimleri ILO Genel Kurulu Yap ld TÜRK- lkö retim Okulu Aç ld Sendikalar m z n Genel Kurullar Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND KALARI

Detaylı

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER. Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA. S. Tamer Çavu gil Michigan State University

YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER. Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA. S. Tamer Çavu gil Michigan State University YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA S. Tamer Çavu gil

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 2008 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde (http://www.sgb.gov.tr) yer almaktadır. İÇİNDEKİLER I- 2009 YILI

Detaylı

Bankac l k sektörünün verdi i. Küçük ve Orta Büyüklükteki letmeler. Kredisi takibe dü en KOB say s 200 bini a t

Bankac l k sektörünün verdi i. Küçük ve Orta Büyüklükteki letmeler. Kredisi takibe dü en KOB say s 200 bini a t ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2010 1 Abdullah ÇÖRTÜ 17 de efik ÇALI KAN 17 de Arzu AKAY 15 de Atilla ÇINAR 9 da Veli SARITOPRAK 16 da Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü

Detaylı

AVRUPA KOMISYONU Brüksel, 9.11.2010 COM(2010) 660 KOM SYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN B LD R M Geni leme Stratejisi ve Ba l ca Zorluklar 2010-2011 {SEC(2010) 1326} {SEC(2010)

Detaylı

Yerli üretimi devlet de benimsemeli

Yerli üretimi devlet de benimsemeli ORGAN ZE SANAY GAZETES EK M 2010 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit GÜÇLÜ Prodüksiyon :

Detaylı

ULUSLARARASI KT SAT TEOR S

ULUSLARARASI KT SAT TEOR S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2544 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1515 ULUSLARARASI KT SAT TEOR S Yazarlar Prof.Dr. Erol Y BOZKURT (Ünite 1, 4) Doç.Dr. Özgür TONUS (Ünite 2, 3) Prof.Dr. Güzin ERLAT

Detaylı

Yüksekö retimin Finansman : Türkiye de Ö renci E ilimleri Üzerine Bir De erlendirme

Yüksekö retimin Finansman : Türkiye de Ö renci E ilimleri Üzerine Bir De erlendirme Yüksekö retimin Finansman : Türkiye de Ö renci E ilimleri Üzerine Bir De erlendirme Murat DEM R Mahmut NAN Fatih SARIO LU Öz Türk yüksekö retim sisteminde kamu ve vak f üniversitelerinin say s artarken

Detaylı

LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA

LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA Yrd. Doç. Dr. Ali HALICI Ba kent Üniversitesi, Uygulamal

Detaylı

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI Nur ERSUN * Kahraman ARSLAN ** ÖZ Bu çal mada; Kapadokya Bölgesinin kongre turizmi destinasyonu olarak geli tirilebilmesi

Detaylı

KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME

KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME İbrahim Çütcü 1 ÖZET Çalmamzda, hzla küreselleerek küçülen dünyada,bata ülkemizde ve dünyada uygulanan özelletirme politikalar ayrntl bir ekilde incelenmitir.

Detaylı

7. Küresel enerji - ICEM in vizyonu

7. Küresel enerji - ICEM in vizyonu çindekiler 1. Giri 1.1. Enerji Sektöründeki Zorluklar 1.2. Sendikalar Açısından Temel Zorluklar 1.3. Güvenceli stihdam, yi Ko ullar, nsan Onuru 1.4. Irak Hakkında 2. Enerji Endüstrisine Genel Bir Bakı

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

EK M 2011 OSMAN SARAÇ ALTINA TALEP SÜRECEK Mİ?

EK M 2011 OSMAN SARAÇ ALTINA TALEP SÜRECEK Mİ? EK M 2011 OSMAN SARAÇ ALTINA TALEP SÜRECEK Mİ? ALTIN PİYASASI NEREYE GİDİYOR? Eylül ay n n ekonomi gündemine damgas n vuran konulardan biri ku kusuz alt n n seyriydi. A ustos ay n 1.757 dolar/ons seviyesinde

Detaylı