2011 yılında daha büyük hedefler belirlendi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2011 yılında daha büyük hedefler belirlendi"

Transkript

1 2010 da baflar l olan bayilere 11 bin GÜBRETAfi Hat ra Alt n hediye edildi Maz da Fosfat Tesisleri ihalesi için teklif verildi GÜBRETAfi E itim Bursu alan ziraat fakültesi ö rencileri Yalova da bulufltu GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. NİN YAYINIDIR YIL: 6 SAYI: 24 MART-NİSAN yılında sektörde talep daralırken GÜBRETAŞ ın pazar payı arttı 2011 yılında daha büyük hedefler belirlendi Gübre Fabrikalar T. A. fi. Genel Müdürü Mehmet Koca: GÜBRETAŞ ın 60. yılına hazırlanırken, satış, ciro ve kârlılıkta yine rekor hedefliyoruz! Prof. Dr. Fikret Akınerdem in kaleminden... Yağ bitkileri, ekonomik değeri yüksek bir tarım alanı!

2 MERHABA 2010 un sonuçları ve 2011 in ipuçları Ç NDEK LER Geride kalan 2010 y l, birçok sektörde oldu u gibi ülkemizdeki tar m sektörü aç s ndan da güzel ekonomik geliflmelerin yafland bir dönem oldu. Y l içinde yay nlanan ekonomiyle ilgili çeflitli listelerde üst s ralara do ru yükselen GÜBRETAfi, 2010 y l n da yeni sat fl rekorunun yan s ra flirket tarihinin en yüksek ciro ve kârl l na ulaflarak tamamlad. Gerek ifltiraklerindeki olumlu geliflmeler, gerekse ana faaliyet konusunda eriflilen baflar lar n katk s yla flirketin marka gücü artt. Ortaklar ndan hissedarlar na, bayilerinden çiftçilere kadar tüm sosyal paydafllar n n yüzünü güldüren güçlü bir flirket haline geldi GÜBRETAfi... Bunlardan ald heyecan ve güçle 2011 y l na da büyük hedeflerle girdi flirketimiz. Önümüzdeki y l kutlanacak olan 60. kurulufl y ldönümüne haz rlan rken, finansal yap s nda, pazar gücünde ve sosyal sorumluluk yaklafl mlar nda daha iyi noktalarda olmak için azim ve gayretle çal flmalar sürdürülüyor. GÜBRETAfi LA VER M in bu say s nda, sektörümüzde 2010 y l - n n de erlendirmesiyle ilgili bölümler bulacaks n z. fiirketimizin gündeminden en s cak geliflmeleri ve yap lan etkinlikleri sayfalar m za tafl maya çal flt k. Hayat n en güzel renklerini buluflturan ilkbahar mevsiminin kap s na ulaflt m z bu aylarda, önümüzdeki günlerin tüm çiftçilerimize, ortaklar m za ve di er paydafllar m za yeni güzellikler getirmesini temenni ederiz. GÜNDEM > 3 YAKIN PLAN > 6 Tar m Kredi Kooperatifleri ve GÜBRETAfi yöneticileri 2010 y l n de erlendirip 2011 le ilgili hedeflerini anlat yor ÖDÜL KÜRSÜSÜ > 10 SOSYAL SORUMLULUK > 12 GÜBRETAfi E itim Bursu alan üniversiteli ö renciler bulufltu, izlenimlerini paylaflt... ÜRÜN REHBER > 15 SÖYLEfi > 16 GÜBRETAfi Genel Müdürü Mehmet Koca ile tar m ve flirket gündemiyle ilgili bir söylefli ÇERÇEVE > 20 AÇIK GÖRÜfi / Prof.Dr. Fikret Ak nerdem > 22 Önemi giderek artan endüstriyel ya bitkileriyle ilgili uzman bir akademisyenin görüflleri... TARIM TAKV M >25 BULUfiMALAR > 26 ÖDÜLLÜ BULMACA > 31 Bulmacay çöz, flifreyi bul, gönder; ödül kazanma flans n yakala Periyodik Kurumsal Bülten Y l: 6 Say : 24 Mart-Nisan 2011 Gübre Fabrikalar T.A.fi. Ad na Sahibi Mehmet Koca Yaz flleri Müdürü Nihat Vuran Yay n Haz rl k Kurumsal letiflim Müdürlü ü Yay n Kurulu Mehmet Koca, Ferhat fienel, smail Babacan, Osman Balta, Tahir Okutan Katk da Bulunanlar Prof.Dr. Fikret Ak nerdem, Yusuf Karatekin, smet Kirkit, Yavuz Selim Tetik, Muharrem Aky ld z, Sezai Saraç Grafik-Tasar m Ajans Piksel Eski Osmanl Sk. Cansun Apt. No: 5/7 Mecidiyeköy/ stanbul Tel: (0212) Bask Milsan Bas m San. A.fi. (0212) LET fi M B LG LER Gübre Fabrikalar T.A.fi. Esentepe, Kasap Sk. No: 22 fiiflli/ STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) E-posta: nternet: Yay n Türü: Yayg n Süreli Bask Tarihi: 14 Mart 2011 GÜBRE FABR KALARI T.A.fi. TARIM KRED KOOPERAT FLER fit RAK D R. 2 GÜBRETAfi LA VER M

3 GÜNDEM Mazıdağı Fosfat Tesisleri özelleştirmesinin ihale süreci başladı GÜBRETAfi, Maz da ihalesi için teklif verdi G übre Fabrikalar T.A.fi te belirledi i hammadde kaynaklar na sahip/yak n olma stratejisi sayesinde uluslararas bir vizyonla hedeflerini büyütmüfltü. Bunun sonras nda bir konsorsiyumla 2008 y l nda gerçeklefltirdi i Razi Petrokimya yat r - m yla Türkiye nin yurtd fl ndaki en büyük sanayi yat r m na imza atan GÜBRETAfi, ran daki yat r m sayesinde kimyevi gübre sektörünün üç temel girdisinden biri olan azotlu gübreler konusunu çözümlemiflti. Hammadde kaynaklar yla ilgili stratejisi do rultusunda yeni yat - r m aray fllar n sürdüren GÜBRETAfi, Özellefltirme daresi Baflkanl taraf ndan ihale takvimi bafllat lan Mardin deki Maz da Fosfat Tesisleri nin iflletmesi için de ilk ad m n att. Maz da Tesisleri, kimyevi gübre sektöründe kullan lan fosfat kayas aç s ndan Türkiye nin tek hammadde rezervi olarak biliniyor. Sümer Holding A.fi. ye ait tesislerin kullan m ve iflletim haklar, 29 y ll - na ihaleyi kazanan firmaya devredilecek. Gündeme al nan bu yat r mla fosfatl gübreler alan ndaki ihtiyaç çerçevesinde, ülkemizdeki tek fosfat hammadde kayna n n Türk çiftçisi için verimli flekilde de erlendirilmesi hedefleniyor. GÜBRETAfi IN 59. OLA AN GENEL KURULU, 14 N SAN DA YAPILACAK Gübre Fabrikaları T.A.Ş. tarafından 25 Şubat 2011 de KAP ta yapılan açıklamada, şirketin bu yılki Olağan Genel Kurul Toplantısı nın 14 Nisan 2011 tarihinde yapılacağı belirtildi yılı hesap döneminin değerlendireceği toplantı, şirketin İstanbul daki Genel Müdürlük binasında gerçekleşecek. Tar m ö retiminin 165. y l Harran da kutland Ülkemizde tar m ö retiminin bafllamas n n 165. y l kutlamalar nedeniyle 10 Ocak 2011 günü Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi nin Osmanbey kampüsünde bir program düzenlendi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile fianl urfa Ziraat Mühendisleri Odas taraf ndan ortaklafla düzenlenen etkinlik kapsam nda, Özel Sektör Gözüyle Tar msal E itimden Beklentiler konulu bir konferans da gerçekleflti. Konferansa konuflmac olarak GÜBRETAfi Genel Müdürü Mehmet Koca ile Tat Konserve Genel Müdürü Güçlü Toker kat ld. fiirketin faaliyetleriyle ilgili genel bir sunum yapan Genel Müdür Koca, daha sonra GÜBRETAfi n üniversitelerle yak n bir çal flma içerisinde oldu unu, ayr ca e itim çal flmalar na sponsorluk yapt n, ziraat fakültesi ö rencilerine karfl l ks z burs verdi ini ve ziraat mühendisleri istihdam edildi ini belirtti. Toplant ya bölgenin mülki yöneticilerinin yan s ra Harran Üniversitesi rektörü, ziraat fakültesi ö retim üyeleri ve ö rencileri, Ziraat Mühendisleri Odas üyeleri ve GÜBRETAfi n bölgedeki baz bayileri dinleyici olarak kat ld. Ekonomi Gazetecileri Derne i yöneticileri GÜBRETAfi ziyaret etti Baflkanl n Celal Toprak n yürüttü ü Ekonomi Gazetecileri Derne i (EGD), 3 fiubat 2011 tarihinde GÜBRETAfi ziyaret ederek Genel Müdür Mehmet Koca ile bir araya geldi. EGD Baflkan Celal Toprak n yan s ra derne in yönetim ve istiflare kurulu üyelerinin de kat l - m yla gerçekleflen toplant da Genel Müdür Koca, sat fl rekoruyla tamamlanan 2010 y l n n genel de erlendirmesi ve 2011 y l hedefleriyle ilgili bilgiler verdi. GÜBRETAfi n iç pazarda, uluslararas sektörde ve borsada yükselen bir de er olarak dikkat çekti ini vurgulayan Mehmet Koca, önümüzdeki y l kutlanacak olan GÜBRETAfi n 60. kurulufl y ldönümüne tüm faaliyet alanlar nda daha güçlü bir flirket olarak ulaflmak için azimle çal flt klar n dile getirdi. Tar m sektörünün durumu ve genel sorunlar yla ilgili konulara da de inen Mehmet Koca, toplant sonunda Ekonomi Gazetecileri Derne i yöneticilerine teflekkür ederek ziyaretin an s na bir hediye takdim etti. GÜBRETAfi LA VER M 3

4 PANKOB RL K üyelerinin gübresi GÜBRETAfi tan... Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birli i (PANKOB RL K) taraf ndan geçti imiz Ocak ay nda aç lan ihaleyi GÜBRE- TAfi kazand. hale kapsam nda PANKOB RL K in ton kompoze ( ) gübresi ile ton üre gübresi ihtiyac, toplam TL bedelle flirketimiz uhdesinde kald aç kland. Karadeniz bölgesinde çay ve f nd k üreticileriyle bulufltuk T ürkiye nin dört bir yan nda bilinçli tar msal üretime yönelik e itim toplant lar n sürdüren GÜBRETAfi, bunun yan s ra maksimum verim art fl n sa layacak ürüne özel gübre çeflitleri de gelifltirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamdaki buluflmalardan biri de yöneticilerimizin kat l m yla Karadeniz bölgesinde gerçekleflti. GÜBRETAfi Genel Müdürü Mehmet Koca, sat fltan sorumlu Genel Müdür Yard mc s Tahir Okutan ve Samsun Bölge Sat fl Müdürü Erhan Günal n kat l m yla Ocak 2011 tarihlerinde Rize ve Giresun illerine gerçeklefltirilen ziyaretlerin ilk gününde, bölgedeki Tar m Kredi Kooperatifleri ve çay üreticileri ile toplant lar düzenlendi. Çiftçilerin gübre ve çay üretimiyle ilgili problemleri hakk nda bilgi al flveriflinde bulunulan toplant da, ziraat mühendisleri de GÜBRETAfi n çay bitkisine özel gübresinin faydalar n anlat l rken, çay tar m nda verim art fl için çiftçilere bilgiler verdi. Genel Müdür Mehmet Koca, 26 Ocak 2011 günü bölgenin önemli televizyon kanallar ndan ÇAY TV deki bir programa da konuk oldu. Ö leden sonra ise Giresun ilinde Tar m Kredi Kooperatifleri ve f nd k üreticileriyle bir araya gelerek, bu kez f nd k üretimiyle ilgili bir e itim toplant s gerçeklefltirildi. Rize deki 6 gayrimenkul, aç k art rmayla sat lacak! Rize nin Çayeli ilçesinde, GÜBRETAfi n mülkiyetinde bulunan yap m yeni tamamlanan 5 apartman dairesi ve 1 dükkan, aç k art rma usulü peflin bedelle sat fla ç kar ld. Dükkan ve dairelerin sat fl ihalesi, 11 Nisan 2011 tarihinde Çayeli Tar m Kredi Kooperatifi nde yap lacak. haleye kat lmak isteyenler, flartnameyle ilgili GÜBRE- TAfi n internet sitesinden ya da (0212) numaral telefondan bilgi alabilirler. GÜBRETAfi, BU TOPRA IN SES NE GÜÇ KATIYOR G AD da genç ifladamlar yla buluflma Gübre Fabrikalar T.A.fi. Genel Müdürü Mehmet Koca, 8 Ocak 2011 tarihinde G AD a misafir oldu. Genç G AD taraf ndan organize edilen Üst Düzey Yöneticilerden Notlar seminerine konuflmac olarak kat lan Mehmet Koca, GÜBRETAfi n faaliyetleriyle ilgili bilgiler verdi ve flirketin son y llardaki baflar s n n arka plan ndaki vizyonu anlatt. Yıllardır TRT GAP kanalında yayınlanan Bu Toprağın Sesi programı, Mart ayından itibaren TRT Anadolu da canlı yayın olarak Türk tarımıyla ilgili konuları ele almaya devam ediyor. GÜBRETAŞ da Nisan ayı sonuna kadar bu programın sponsorluğunu üstlendi. Bu Toprağın Sesi, hafta içi her gün saatleri arasında TRT Anadolu da canlı yayınla izleyicilere ulaşırken, sabahları ise TRT GAP tan bant yayın olarak devam edecek. 4 GÜBRETAfi LA VER M

5 Y ll k De erlendirme Toplant s Sapanca da yap ld GÜBRETAŞ yeni rekorlara hazırlanıyor nsan Kaynaklar Müdürlü ü taraf ndan organize edilen kurumiçi geleneksel Y ll k De erlendirme Toplant s, fiubat 2011 tarihlerinde gerçeklefltirildi. GÜBRE- TAfi üst yönetimi ve birim müdürlerinin kat l m yla Sakarya daki Güral Sapanca otelinde düzenlenen üç günlük toplant da, 2010 y l n n sonuçlar de erlendirildi ten itibaren her y l flubat ay nda yap lan GÜB- RETAfi Y ll k De erlendirme Toplant s nda yeni y ldaki hedefler, bütçe ve planlamalar da konufluldu. Organizasyon kapsam nda birim müdürleri departmanlar n faaliyet ve hedeflerini anlat rken, ayr ca GÜBRETAfi n önümüzdeki 5 y ll k hedefleriyle ilgili bir atölye çal flmas - n n yan s ra Neden Analizi, Ekip Çal flmas ve Strateji Gelifltirme konular nda interaktif e itim seminerleri gerçeklefltirildi. Program n son gününde yap lan de erlendirme oturumunda ise görüfller paylafl ld. Toplant sonunda bir konuflma yapan GÜB- RETAfi Genel Müdürü Mehmet Koca, ülkemizde gübre tüketiminin önceki y la oranla %5,6 darald 2010 y l n da sat fl rekoruyla tamamlayan GÜBRETAfi n, iç piyasadaki pazar pay n art rd n belirtti. fiirketin ifltirakleri ve yat r m planlar yla ilgili bilgiler de veren Mehmet Koca, geçti imiz y lla ilgili flunlar söyledi: 2010 y l flirketimiz aç s ndan her yönüyle verimli bir y l oldu. Kendi sat fl rekorumuzu gelifltirirken, üretimde de büyük bir art fl sa lad k. Ciro ve kârl l m z da buna paralel güzel noktalara yükseldi. Bunun yan nda ifltiraklerimiz yeni ad mlar yla kendi sektörlerinde büyümelerini sürdürdüler. Sonbaharda Türkiye nin En H zl Büyüyen fiirketi seçilmemiz ise, bütün bu baflar lar taçland rm fl oldu. Bu baflar da ekip ruhuyla hareket eden tüm çal flanlar m z n ve baflta Tar m Kredi Kooperatifleri olmak üzere, tüm paydafllar m z n önemli bir pay bulunuyor. GÜBRETAfi n son y llarda sürdürülebilir baflar y esas ald n ve 60. kurulufl y ldönümüne haz rlan lan 2011 y l nda daha büyük hedefler belirledi ini dile getiren Genel Müdür Koca, Ayn azim ve gayretle yola devam ederek, bu y l sat fl n yan s ra üretimde de yeni rekorlara ulaflmay planl yoruz dedi. fiirketin yeni yat r mlara paralel olarak e itim ve sosyal sorumluluk alan ndaki çal flmalar n da devam ettirece ini söyleyen Mehmet Koca, Üç günlük programda ayr nt l olarak konufltu umuz 2010 sonuçlar ve gelecek y llardaki hedefleri düflündü ümüzde, bu toplant n n GÜBRETAfi için oldukça verimli geçti ini belirtmek gerekir dedi. ARAMIZA KATILANLAR 2011 yılının ilk ayında GÜBRETAŞ ın Yarımca Üretim Tesisleri nde 22 kişi, kapsamiçi personel olarak çalışmaya başladı. Genel Müdürlüğümüzde ise aramıza yeni katılan Zeynep Üçüncü Bilgi Sistemleri Müdürlüğü nde, Sezai Saraç Kurumsal İletişim Müdürlüğü nde ve Şahin Vedat Gürbüz Satış Müdürlüğü nde göreve başladılar. GÜBRETAfi LA VER M 5

6 YAKIN PLAN 2010 y l Türk ekonomisi için oldu u kadar tar m sektörü aç s ndan da oldukça verimli ve baflar larla dolu bir y l olarak geride kald da küresel krizin yüklerinin hafifletilmesinin ard ndan gelen 2010 y l ndaki yükselifl, 2011 y l n n daha büyük umut ve hedeflerle karfl lanmas na da zemin oluflturdu. Tar m dünyas aç s ndan geride kalan y l n sonuçlar ile bu y l n hedef ve beklentilerinin genel bir foto raf n ortaya koymak amac yla ülkemizin en büyük çiftçi ailesi olan Tar m Kredi Kooperatifleri ile flirketimizin üst düzey yöneticilerine, 2010 un nas l geçti ini ve 2011 den neler beklediklerini sorduk... Oktay MALYEMEZ (Tar m Kredi Kooperatifleri Merkez Birli i Genel Müdür Yard mc s ) 2010 da şirket sayımız 30 a ulaştı 2010 y l nda kurulan Anadolu Süt A.fi., T.K. Pazarlama A.fi., T.K. Dumlup nar A.fi. ve T.K. Birlik A.fi. olmak üzere 4 flirketimizin daha faaliyete geçmesiyle, Tar m Kredi Kooperatifleri bünyesindeki flirket say s 30 a ulaflt. Bunlar n 24 tanesinde %50 ve daha fazla hissemiz, 6 flirkette ise %50 den daha az hissemiz bulunuyor. Yem sektöründe 10 flirketimizin yan s ra, g da ve pazarlama sektörlerinde 5 er flirketimiz; plastik, ilaç ve hayvanc l k sektörlerinde ikifler flirketimiz ile lastik, tar m aletleri, biliflim ve gübre sektörlerinde ise birer tane flirketimiz bulunuyor. fltiraklerimizin en büyü ü olan GÜBRETAfi derginin okurlar yak ndan tan r. Yem sektöründe faaliyet gösteren farkl illerdeki 10 flirketimizin üretimi, 2010 y l nda %59,5 luk bir art fl ile 400 bin ton olarak gerçekleflti. Bir baflka ifltirakimiz olan TK Plastik A.fi. nin üretime bafllayan fabrikas 2010 y l nda toplam 1 milyon ton üretim gerçeklefltirdi. Sera örtüsü ve ambalaj plasti i üretimi faaliyetinde bulunan mece Plastik A.fi. ise 2010 y l nda ton üretim yapt. Hayvanc l k alan ndaki Baflak Tar m flletmeleri, 2011 bafl itibariyle toplam büyükbafl hayvan ile faaliyetlerini sürdürüyor. Teknik fller Daire Baflkanl m z ise 2010 y l nda 12 bölge birli inde toplamda 22 milyon TL bedel karfl l nda 30 adet inflaat gerçeklefltirdi. Toplam yat r m bedelleri TL olan konut ve iflyeri inflaatlar kat karfl l usulü ile ihale edildi. Tar m Kredi Kooperatifleri, ortak ürünlerinin de erlendirilmesi çerçevesinde çiftçilerimizden m s r, bu day, hububat, bakliyat, ayçiçe i, süt, yafl sebze-meyve gibi ürünleri alarak, ifltirak flirketlerimize hammadde olarak veriyoruz. Kooperatif ortaklar n n ürünlerinin de erlendirmesini artan oranlarda devam ettirece iz. fiirketlerimizin faaliyetlerini en iyi flekilde sürdürebilmesi için teflkilat m zca her türlü deste i sürdürüp, kârl ve ihtiyaç olan alanlarda yeni yat r mlar gerçeklefltirmeyi de planl yoruz. 6 GÜBRETAfi LA VER M

7 Abdullah KUTLU (Tar m Kredi Kooperatifleri Merkez Birli i Genel Müdür Yard mc s ) Tarım Kredi Kooperatifleri, tüm birimleriyle 2023 vizyonuna hazırlanıyor! Tar m, sadece ülkemiz için de il, bütün dünya için giderek önemini artt ran bir sektör konumundad r. Son dönemde dünya gündemindeki konulardan biri olan küresel s nma ve buna ba l olarak yaflanabilecek g da ihtiyac, tar m sektörünün gelece iyle ilgili stratejileri daha da önemli bir hale getirmifltir. Bu stratejilerin belirlenmesinde de tar msal kooperatifçilik önemli bir yere sahiptir. Tar msal kooperatifçili in misyonu, ortaklar na götürdü ü hizmetlerin kalitesinin yan nda, üretim ve pazarlama tekniklerini gelifltirerek, tekelleflme e ilimi gösteren flirketler karfl s nda piyasalar ortaklar n lehine düzenlemek ve ortaklar n n yaflam standartlar n yükseltmektir. Tar m Kredi Kooperatifleri olarak ortaklar m z n; meslekleri ve geçimleri ile ilgili ihtiyaçlar n zaman, kalite, miktar, fiyat aç s ndan memnuniyetlerini sa layarak temin etmek, ürünlerini de erlendirmek, ekonomik menfaatlerini korumak, bu suretle de en yüksek fayday sa layarak sürdürülebilir bir hayat standard nda yaflamalar n temin etmek misyonuyla 2010 y l nda 2 milyar 100 TL tutar nda tar msal girdi, 95 milyon TL tutar nda zaruri tüketim maddesi sat fl ve 191 milyon TL tutar nda ortak ürün de erlendirmesi yapt k y l nda bir önceki döneme göre sat fllar m zda da %78 lik bir art fl sa lad k. Ayr ca, dünya kooperatifçili inde izlenen geliflmeleri de dikkate alarak, ortaklar n n temel ihtiyaçlar na daha h zl ve rasyonel biçimde cevap verebilmek maksad yla Strateji Belgesi ve Eylem Plan çal flmalar n tamamlay p yürürlü e koyduk. Tar m Kredi Kooperatifleri tüm birimleriyle 2023 vizyonuna haz rlanmaktad r. Ortaklar m za daha kaliteli hizmet götürmek, yar nlar n ve vizyonunu belirlemek amac yla yapt m z bu çal flmalar n ülkemiz tar m na önemli katk lar sa layaca n düflünmekteyiz. Türk tar m n n yar nlar - n n flekillendirilmesinde, Tar m Kredi Kooperatifleri her zaman bir ad m önde olarak çal flmalar n yapmaya devam edecektir. Hüseyin AKAY (Tar m Kredi Kooperatifleri Merkez Birli i Genel Müdür Yard mc s ) Bu yıl 3,1 milyar TL kredi kullandırmayı hedefliyoruz! Tar m Kredi Kooperatifleri, Türkiye nin dört bir yan ndaki kooperatif ortaklar n n tar msal üretime yönelik her türlü girdi ihtiyac n temin ederek kredilendirmektedir. Bu kapsamda ortaklar m za kulland r lan belli bafll kredi çeflitleri flunlard r: Genel ihtiyaç kredisi, gübre kredisi, zirai ilaç kredisi, tohumluk kredisi, fidan kredisi, petrol ürünleri kredisi, hayvanc l k kredisi, sigorta kredisi, su ürünleri kredisi, tar msal sulama kredisi vd y l içerisinde Tar m Kredi Kooperatifleri taraf ndan ülke genelindeki 1790 kooperatif arac l ile 343 bin çiftçiye, toplam 2 milyar 658 milyon TL kredi kulland r ld. Bu da bir önceki y la göre tutar olarak 1 milyar 8 milyon TL, oran olarak yüzde 61 art fl ifade etmektedir. Ortaklara kulland r lan kredilerin yüzde 80 i özkaynaklardan karfl land. Bu durum, Tar m Kredi Kooperatifleri nin özkaynak yap s n n gücünü göstermekte... Kulland r lan kredilerin yaklafl k 2 milyar TL si ayni kredi olarak, 658 milyon TL si ise nakdi kredi olarak kulland r ld. Bilindi i gibi tar msal kredi faiz oranlar, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren yüzde 10 olarak uygulanmaya baflland. Kooperatif ortaklar na Bakanlar Kurulu Karar kapsam nda indirimli faiz oranlar üzerinden kulland r lan kredilerde ise, konular na göre yüzde 0 ile yüzde 5 oran nda faiz uygulanmaktad r. Genel faiz oran ile ortaklardan al nan faiz oran aras ndaki fark ise görev zarar olarak Hazine taraf ndan karfl lanmaktad r y l nda kulland rmay düflündü ümüz kredi hedefi 3 milyar 100 milyon TL olup, fiubat ay sonu itibariyle kulland r lan kredi tutar 533 milyon TL ye ulaflm fl durumday z. GÜBRETAfi LA VER M 7

8 Yusuf YEfi L (TKK zmir Bölge Birli i Müdürü ve GÜBRETAfi Yönetim Kurulu Üyesi) Son 10 yılın en büyük başarısına imza attık! Ege Bölgesinin 5 güzel ilinde ( zmir, Manisa, Ayd n, Denizli, Mu la) faaliyet gösteren Tar m Kredi Kooperatifleri zmir Bölge Birli i, 2010 y l n son 10 senenin en baflar l y l olarak tamamlad y l, bundan sonraki y llar için hizmetlerin mukayesesinde baz al - nacak y l olarak tamamland da bir önceki y la oranla yaklafl k %50 art flla 492 milyon TL kredi kulland rd k. Ayn zamanda bölgemizde flimdiye kadar hiç ulafl lamayan %93.14 tahsilat oran na ulafl ld. Temel zirai girdilerimizde %30-60 oran nda art fl sa lanarak 2010 y l nda tamam GÜB- RETAfi olmak üzere ton kat gübre ve 3 milyon TL tutar nda s v toz gübre al narak ortaklar m za da t ld. Ayr ca metreküp motorin, ton karma hayvan yemi, 3400 adet büyükbafl, adet küçükbafl temin edilip ortaklar m za da t ld ve toplam ,244 TL ciroya ulafl ld ,000 TL tutar nda sigorta primi üretimi gerçeklefltirilerek ve bu faaliyetler sonucunda y l sonu konsolide 50 milyon TL kâr elde ettik y l nda ise ortaklar m za 600 milyon TL kredi kulland r lmay ; ton kat gübre ve 5 milyon TL tutar nda s v toz gübre, metreküp motorin, ton karma hayvan yemi temin edilerek ortaklar m - za ulaflt rmay hedefliyoruz daki sonuçlar n gerçekleflmesinde pay bulunan gerek Kooperatiflerimiz gerek Bölge Birli imiz çal flanlar n n çok özverili çal flmalar ile yöneticilerimizin destekleri için müteflekkiriz. 8 GÜBRETAfi LA VER M Ferhat fienel (Mali ve dari fllerden Sorumlu GÜBRETAfi Genel Müdür Yard mc s ) 2011 de şirket tarihinin ciro ve kâr rekorunu hedefliyoruz! fiirketimiz son y llarda gerçeklefltirdi i yat r mlar ve faaliyet alanlar ndaki baflar lar yla istikrarl büyümesini sürdürüyor. Ana faaliyet konumuz olan kimyevi gübre üretim ve sat fl n n yan s - ra, ifltiraklerimizle de flirketimizin finansal yap s n gelifltirip güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede, Türkiye de kimyevi gübre sat fl nda k rd m z yeni rekorla 800 milyon TL civar nda bir ciroya ulaflt k y l nda Razi deki 600 milyon TL lik ciroyla birlikte, toplam konsolide ciromuz 1 milyon 400 bin TL civar nda gerçekleflmifl oldu. Buna paralel olarak konsolide kâr m z n ise 130 milyon TL yi aflmas n bekliyoruz y l nda ise sat fl miktarlar ve üretimdeki kapasite kullan m oran art fl yla birlikte toplam 1 milyar 980 milyon TL lik bir ciroyu bütçeledik. G da alan ndaki talep ve fiyat art fl paralelinde bu hedeflere ulaflt m z takdirde, 2011 de flirket tarihimizin en yüksek konsolide cirosuna ve en yüksek kârl l na ulaflmay öngörüyoruz. Tahir OKUTAN (Sat fl ve Pazarlamadan Sorumlu GÜBRETAfi Genel Müdür Yard mc s ) Sektör daralırken, biz satış rekoru kırıp büyüdük! Ülkemizde kimyevi gübre sektöründe 2010 y l nda talep % 5.6 oran nda daralmayla 4 milyon 970 bin ton olarak gerçekleflti. Bu düflüflün en önemli nedeni 2009 y l nda fiyatlar n yeterince geriledi ini düflünen da- t c ve tüketicilerin ihtiyaç fazlas ürün stoklamas d r. Bu ürünlerin bir k sm 2010 da kullan lm flt r, yani y ll k talep kaymas meydana geldi. Bu nedenle 2010 sonuçlar n bir normalleflme de kabul edebiliriz. Sektördeki küçülmeye karfl n GÜBRETAfi olarak sat fllar m z art rd k, pazar pay m z % 29 a yükselttik y l nda kazan-kazan prensibiyle hareket ederek baflta Tar m Kredi Kooperatifleri olmak üzere bayilerimizi sevindirdik. Kampanyalar m z kapsam nda binlerce alt n ile ticari araçlar, yurtd fl seyahatleri ve laptoplar hediye ederek baflar da eme i bulunan ifl ortaklar m za teflekkür ettik y l nda g da fiyatlar n n yükselece i öngörülüyor. Di er taraftan petrol üreticisi ve gübre hammaddesi üreten ülkelerde siyasi istikrar n uzun süre bozulmas halinde petrol ve gübre fiyatlar n yükseltecek, alternatif olarak kullan lan bioyak tlara yönelim artacakt r. Ayr ca bioyak tlar n hammaddesi olan tar msal ürünlerin ekim alanlar - n n artmas kimyevi gübre baflta olmak üzere tar msal üretim girdilerine talebi art racakt r. Ancak ülkemizde ise tüketimde ciddi bir art fl beklemiyoruz. Yine 5 milyon ton civar nda gübre kullan laca n öngörüyoruz.

9 Osman BALTA ( flletmelerden Sorumlu GÜBRETAfi Gen. Md. Yard.) Üretim ve lojistik gücümüz artacak Yar mca da üretim verimlili ini de art - rarak 2010 y l n %75 kapasite kullan m oran ve 510 bin ton üretimle tamamlad k. Dünyadaki kapasite kullan mlar n n %70 in alt nda seyretti i düflünülürse, tesislerimiz eski olmas na ra men ekip ruhuyla bu verimlili e ulaflt k. Üretim pay m z ise toplam ticaret hacmimizin %35 ine ç karak geçmifl y llara oranla artt y l nda fabrikalar m z için fevkalade önemli gördü ümüz yat r m çal flmalar - m z var gündemimizde. NPK 1 ünitesindeki kapasiteyi art rarak yenilemeyi ve NPK 2 fabrikas n modernize ederek kullan m oran n ve kaliteyi artt rmay hedefliyoruz da toplam stoklama kapasitemizi, Yar mca da infla etti imiz yeni depo ve Tekirda da ald m z depolar m zla 300 bin tondan 367 bin tona ç kard k. Dolay - s yla Türkiye nin yaklafl k 2900 noktas na bu sevk merkezlerimizden h zl ca hizmet vermekteyiz. zmir de kurulu S v -Toz üretim grubumuz ise 2010 y l n bir önceki seneye oranla ile %100 e yak n bir art flla tamamlayarak, kg/lt olarak gerçekleflti de bunu %25 art r p, ayn zamanda tesislerimizin tam otomasyona kavuflturulmas için çal fl yoruz. GÜBRETAfi; tesisleri, çal flanlar ve çözüm ortaklar yla önemli bir sinerji yakalad. Bizim görevimiz bunun daha da ileri götürülmesidir. Osman Nuri OKUMUfi (TKK Mersin Bölge Birli i Müdürü) Çukurova da hizmetlerimizle marka olacağız! Adana, Osmaniye, Hatay ve Mersin illerinde faaliyetlerini sürdüren Mersin Bölge Birli imiz, 110 kooperatif ve bunlara ba l 7 sat fl bürosuyla hizmet veriyor. 101 i Ziraat Mühendisi olmak 386 personel ile u kooperatif orta olmak üzere çal flma alan m zdaki tüm çiftçilere hizmet götürmekteyiz. Çiftçi ortaklar m za; üretimde verim ve kaliteyi yükseltmeleri için kulland klar temel tar msal girdilerin uygun ve do ru flekilde kullanmas, ekonomik bir yetifltiricilik yapmas hem de toplum sa l n n korunmas için iyi tar m uygulamas e itimleri veriyoruz. Göreve bafllad mda hinterland m zda bir ifltirak bulunmad n fark ettim. Tar m sektörünün içinde olmak istiyorsan, reel sektörün içinde olmak ve çiftçi ortaklar m z n girdi ihtiyac n karfl lamak için, onlar n üretti i ürünü al p de erlendirmek gerekiyor. Bu amaçla 31 Aral k 2010 da Tar m Kredi Birlik Tar m Ürünleri A.fi. unvan yla bir ifltirak kurduk. fiirketin faaliyetleri kapsam nda Saanen keçisi için dam zl k üretme çiftli i ve bölgemizde meyve üretim kapasitesinin yüksek olmas ndan dolay so uk hava depolar kurma projelerimiz var. Bölge Birli i olarak tar msal girdi sat fllar nda rekor rakamlara ulaflmak istiyoruz. Önümüzde aylarda depo s k nt s çözecek ad mlar at yoruz. Bölge olarak, kuraca m z merkezi depolarla Tar m Kredi ifltiraklerinin lojistik yükünü almaya haz r z da ortaklar m z n ürünlerinin de erlendirilmesi kapsam nda büyük zincir ma azalara karpuz, kavun, üzüm, yafl meyve ve sebze vermeye bafllad k. Ayr ca, ayçiçe i, m s r ve zeytin al m yap lm fl olup 2011 y l ürün de erlendirme için alt n y l olacakt r. Kooperatif binalar n n bak m ve onar m çal flmalar na da bafllad k. Öncelikle kendine ait binas bulunmayan Adana, Osmaniye ve Hatay il kooperatiflerimiz ile ilçe kooperatiflerimizin bu problemlerini çözmek için yola ç kt k. Osmaniye ye çok güzel bir yer kazand rd k. Bu konudaki çal flmalar m z artarak sürmektedir. Mersin Bölge Birli i olarak tahsilat oran n n %95 den afla ya düflmedi i, tüm kooperatiflerimin personel giderlerini karfl lama oran n n yüksek oldu u, tam donan ml kooperatif binalar na bir bölge olarak an lmay istiyoruz. smail BABACAN (Tedarik Zinciri Planlamadan Sorumlu GÜBRETAfi Genel Müdür Yrd.) Piyasalar hareketli bir seyir izleyecek! 2010 y l nda yurtd fl piyasalar oldukça hareketli geçti. G da ve emtia fiyatlar nda yaflanan h zl art fl, gübre tüketimine ek talep getirdi ve fiyatlar n beklentilerin üzerinde yükselmesine sebep oldu. Art fl n h z 2008 krizini hat rlatsa da flimdilik bir krizle noktalanmas beklenmiyor. Yurtiçi piyasam z da yurtd fl piyasalarla paralel bir geliflme izliyor. Çünkü hem hammadde hem de tedariklerimizi yurtd fl ndan temin etmek durumunday z. Yerel ve global piyasalar, 2011 y l nda da hareketli bir seyir izleyecektir. Petrol, do algaz ve hammadde kaynaklar n n bulundu u bölgelerde siyasal istikrar n bozulmas fiyat istikrar n olumsuz etkileyebilir. GÜBRETAfi olarak, yurtiçi ve yurtd fl geliflmeleri ve f rsatlar de erlendirerek tedarik zinciri planlamam z, ihtiyaçlar m za cevap veren bir çerçevede sürdürmeye devam edece iz. GÜBRETAfi LA VER M 9

10 ÖDÜL KÜRSÜSÜ Satış rekoru kırılırken, bayiler de kampanyalarla kazandı... GÜBRETAŞ tan altın yağmuru y l nda 59 y ll k flirket tarihinin en yüksek sat fl n gerçeklefltiren GÜBRE- TAfi, bu baflar da eme i geçen sat fl noktas müflterilerine 11 bin alt n ile teflekkür ediyor y l na Birlikte Kazanal m slogan yla 10 GÜBRETAfi LA VER M giren GÜBRETAfi, ülkemizdeki kimyevi gübre sektöründe yüzde 6 ya yak n talep daralmas olmas na karfl n sat fllar n art rmay baflard. Bu baflar ya katk sa layan müflterilerini ödüllendirmek amac yla özel bask l alt n yapt rd. 3 gram a rl nda 995 BÖLGE ADI BMKÖ ÖKKS KKÖ TÖS TKK TEK RDA BÖLGE B RL TKK ZM R BÖLGE B RL TKK KAYSER BÖLGE B RL TKK MERS N BÖLGE B RL TKK ANKARA BÖLGE B RL TKK BALIKES R BÖLGE B RL TKK GAZ ANTEP BÖLGE B RL TKK MALATYA BÖLGE B RL TKK S VAS BÖLGE B RL TKK KONYA BÖLGE B RL TKK KÜTAHYA BÖLGE B RL TKK SAKARYA BÖLGE B RL TKK SAMSUN BÖLGE B RL TKK ERZURUM BÖLGE B RL TKK ANTALYA BÖLGE B RL TKK TRABZON BÖLGE B RL TOPLAM BMKÖ : Bölge Müdürlü ü nün Kazand Ödül KKÖ : Kooperatiflerin Kazand Ödül ÖKKS : Ödül Kazanan Kooperatif Say s TÖS : Toplam Ödül Say s safl kta alt nlar müflterilere da t lmaya baflland. Birlikte Kazanal m kampanyas nda 16 Tar m Kredi Kooperatifleri Bölge Birli i nden 10 u hedefine ulaflarak GÜBRETAfi tan Hat ra Alt n almaya hak kazand. En çok ödül kazanan Bölge Birli i 408 tane Gübretafl Hat ra Alt n (GHA) ile Tekirda olurken, zmir 347 alt nla ikinci s ray ald. Kampanyadan ödül hak eden kooperatif say s ise 942 oldu. Bu kooperatifler GÜBRE- TAfi tan toplam Hat ra Alt n kazand - lar. Diyarbak r 50 Hat ra Alt n ile en çok kazanan kooperatif listesinin bafl nda yer al rken, 39 ar Hat ra Alt n ile Lüleburgaz ve Hayrabolu Kooperatifleri onu izlediler. Tar m Kredi Kooperatifleri d fl ndaki özel bayilerden ise 182 i hedefine ulaflarak toplam 1272 GÜBRETAfi Hat ra Alt n kazand. Toplam ödül ise 10 bin 356 oldu. GÜBRETAfi Birlikte Kazanal m kampanyas ndan 30 müflterisini de yurtd fl seyahatine gönderecek. Hedefine ulaflan bölge birliklerinden üçer kiflinin de kat l m yla yurtd fl seyahatine kat lanlar n say s toplamda 60 bulmufl olacak.

Ekonomide fieref Kürsüsü ne ç kt k

Ekonomide fieref Kürsüsü ne ç kt k Y l 4 Say 16-17 K fl - Bahar 2009 GÜBRE FABR KALARI T.A.fi. n n yay n d r. Ekonomide fieref Kürsüsü ne ç kt k Dünya Gazetesi ran da gerçeklefltirdi i yat r mdan dolay Gübretafl y l n çok ortakl flirketi

Detaylı

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Temel Kotil: YEN HATLAR AÇMAYA DEVAM Nevzat Öztangut: GÜNDEM M Z YATIRIMCI E T M Özlem Denizmen: BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hüseyin Erkan: AVRASYA P YASALARININ YILDIZI MKB Ergun Özen: GÜVEN DO RU LET fi MLE SA LANIR Ian Matheson: YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

Sevgili Dostlar m Merhabalar,

Sevgili Dostlar m Merhabalar, BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan Sevgili Dostlar m Merhabalar, Perakende sektöründe planl geliflmeyi hedefledi imizi ve bunun Türkiye perakendesiyle beraber etkiledi i üretici ve tüketici

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m,

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m, baflkandan De erli Dostlar m, Yerli perakende sektörünün etkin ve öncü kurulufllar ndan olan federasyonumuz, Aral k ay nda gerçeklefltirilen 3. Ola an Genel Kurul da yeni yönetimini belirledi. Ülkemizin

Detaylı

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20

Ekonomide büyüme H z Kesiyor Cari Aç k, Tamgaz leri... 8. Tar ma Giriflimcilik Afl s 14. Karadeniz, Bodur Meyve Bahçesi ne Dönüflecek 20 Sahibi Müstakil Sanayici ve fladamlar Derne i (MÜS AD) Ad na Dr. Ömer BOLAT Genel Yay n Yönetmeni Hayati BAYRAK Yay n Yönetmeni fiükrullah DOLU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Hüseyin KAHRAMAN Haber Merkezi

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Zonguldak 5. Kasım 2010

Zonguldak 5. Kasım 2010 Zonguldak 5 Kasım 2010 2 Zonguldak ve Garanti Bankas Anadolu Sohbetleri Zonguldak ve Atatürk Garanti Gelecekten Umutlu... Global toparlanma sürecinin devam etti i ekonomide, ifller, geçti imiz y la göre

Detaylı

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m; Baharla birlikte uyanan tabiat beraberinde bizlere canl l k ve mutluluk getirmifltir. Ülkemize de bolluk ve bereket getirmesini dileyerek,

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI AVRUPA VE ORTADO U NUN EN BÜYÜK Ç MENTO FABR KASI NUH Ç MENTO TÜRK YE N N Ç N LE B RL KTE YÜKSELEN MARKASI UYGUNLAR SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

6-9 Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt.

6-9 Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt. Ç NDEK LER ED TÖR yi bir kuram, en etkin yönetim arac d r Temmuz-A ustos 2003 Y l 44 Say 233 Sahibi & Yaz flleri Müdürü Dr. Rüfltü Bozkurt Yönetim Yeri fl Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent- STANBUL Tel:

Detaylı

Baflar, Gurur ve Gelecek

Baflar, Gurur ve Gelecek ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Koç Üniversitesi 10 Yafl nda Teknolojik Geliflim ve AB Continental AG Yönetim Kurulu Üyesi Hans-Joachim Nikolin DemirDöküm 50. Kurulufl Y ldönümü nü kutlad Oltafl:

Detaylı

perder baflkandan 2 Temmuz-A ustos fieref Songör TPF Baflkan

perder baflkandan 2 Temmuz-A ustos fieref Songör TPF Baflkan baflkandan De erli Dostlar m, Son günlerde aç klanan veriler, sektörümüzün ve ekonomimizin yüzünü bir kez daha güldürdü. Birçok ülke krizin etkilerini daha atlatamam flken, bizler ekonomimizdeki olumlu

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

Yaflam n za art bir kat yoruz. Dördüncü y l m z kutluyoruz

Yaflam n za art bir kat yoruz. Dördüncü y l m z kutluyoruz Yaflam n za art bir kat yoruz 17 EK M 2009 Dördüncü y l m z kutluyoruz Cumhuriyetimiz in 86. y l hepimize kutlu olsun... s.20 42 y ll k ELMOR Erzurum bayimiz Arif Birdal ve Metin Birdal ile 23 y ll k ELMOR

Detaylı

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Var olan dengeleri sürdürmek pek çok kurulufl taraf ndan tercih edilen bir pozisyon olabilir. Oysaki sektöre farkl l

Detaylı

De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar,

De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar, De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar, Küresel s nmayla etkisini daha da art ran s cak yaz günlerine güle güle derken bizler de hedeflerimizi takviminde gerçeklefltirmek üzere yo un çal flma tempomuzu

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı