2011 yılında daha büyük hedefler belirlendi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2011 yılında daha büyük hedefler belirlendi"

Transkript

1 2010 da baflar l olan bayilere 11 bin GÜBRETAfi Hat ra Alt n hediye edildi Maz da Fosfat Tesisleri ihalesi için teklif verildi GÜBRETAfi E itim Bursu alan ziraat fakültesi ö rencileri Yalova da bulufltu GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. NİN YAYINIDIR YIL: 6 SAYI: 24 MART-NİSAN yılında sektörde talep daralırken GÜBRETAŞ ın pazar payı arttı 2011 yılında daha büyük hedefler belirlendi Gübre Fabrikalar T. A. fi. Genel Müdürü Mehmet Koca: GÜBRETAŞ ın 60. yılına hazırlanırken, satış, ciro ve kârlılıkta yine rekor hedefliyoruz! Prof. Dr. Fikret Akınerdem in kaleminden... Yağ bitkileri, ekonomik değeri yüksek bir tarım alanı!

2 MERHABA 2010 un sonuçları ve 2011 in ipuçları Ç NDEK LER Geride kalan 2010 y l, birçok sektörde oldu u gibi ülkemizdeki tar m sektörü aç s ndan da güzel ekonomik geliflmelerin yafland bir dönem oldu. Y l içinde yay nlanan ekonomiyle ilgili çeflitli listelerde üst s ralara do ru yükselen GÜBRETAfi, 2010 y l n da yeni sat fl rekorunun yan s ra flirket tarihinin en yüksek ciro ve kârl l na ulaflarak tamamlad. Gerek ifltiraklerindeki olumlu geliflmeler, gerekse ana faaliyet konusunda eriflilen baflar lar n katk s yla flirketin marka gücü artt. Ortaklar ndan hissedarlar na, bayilerinden çiftçilere kadar tüm sosyal paydafllar n n yüzünü güldüren güçlü bir flirket haline geldi GÜBRETAfi... Bunlardan ald heyecan ve güçle 2011 y l na da büyük hedeflerle girdi flirketimiz. Önümüzdeki y l kutlanacak olan 60. kurulufl y ldönümüne haz rlan rken, finansal yap s nda, pazar gücünde ve sosyal sorumluluk yaklafl mlar nda daha iyi noktalarda olmak için azim ve gayretle çal flmalar sürdürülüyor. GÜBRETAfi LA VER M in bu say s nda, sektörümüzde 2010 y l - n n de erlendirmesiyle ilgili bölümler bulacaks n z. fiirketimizin gündeminden en s cak geliflmeleri ve yap lan etkinlikleri sayfalar m za tafl maya çal flt k. Hayat n en güzel renklerini buluflturan ilkbahar mevsiminin kap s na ulaflt m z bu aylarda, önümüzdeki günlerin tüm çiftçilerimize, ortaklar m za ve di er paydafllar m za yeni güzellikler getirmesini temenni ederiz. GÜNDEM > 3 YAKIN PLAN > 6 Tar m Kredi Kooperatifleri ve GÜBRETAfi yöneticileri 2010 y l n de erlendirip 2011 le ilgili hedeflerini anlat yor ÖDÜL KÜRSÜSÜ > 10 SOSYAL SORUMLULUK > 12 GÜBRETAfi E itim Bursu alan üniversiteli ö renciler bulufltu, izlenimlerini paylaflt... ÜRÜN REHBER > 15 SÖYLEfi > 16 GÜBRETAfi Genel Müdürü Mehmet Koca ile tar m ve flirket gündemiyle ilgili bir söylefli ÇERÇEVE > 20 AÇIK GÖRÜfi / Prof.Dr. Fikret Ak nerdem > 22 Önemi giderek artan endüstriyel ya bitkileriyle ilgili uzman bir akademisyenin görüflleri... TARIM TAKV M >25 BULUfiMALAR > 26 ÖDÜLLÜ BULMACA > 31 Bulmacay çöz, flifreyi bul, gönder; ödül kazanma flans n yakala Periyodik Kurumsal Bülten Y l: 6 Say : 24 Mart-Nisan 2011 Gübre Fabrikalar T.A.fi. Ad na Sahibi Mehmet Koca Yaz flleri Müdürü Nihat Vuran Yay n Haz rl k Kurumsal letiflim Müdürlü ü Yay n Kurulu Mehmet Koca, Ferhat fienel, smail Babacan, Osman Balta, Tahir Okutan Katk da Bulunanlar Prof.Dr. Fikret Ak nerdem, Yusuf Karatekin, smet Kirkit, Yavuz Selim Tetik, Muharrem Aky ld z, Sezai Saraç Grafik-Tasar m Ajans Piksel Eski Osmanl Sk. Cansun Apt. No: 5/7 Mecidiyeköy/ stanbul Tel: (0212) Bask Milsan Bas m San. A.fi. (0212) LET fi M B LG LER Gübre Fabrikalar T.A.fi. Esentepe, Kasap Sk. No: 22 fiiflli/ STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) E-posta: nternet: Yay n Türü: Yayg n Süreli Bask Tarihi: 14 Mart 2011 GÜBRE FABR KALARI T.A.fi. TARIM KRED KOOPERAT FLER fit RAK D R. 2 GÜBRETAfi LA VER M

3 GÜNDEM Mazıdağı Fosfat Tesisleri özelleştirmesinin ihale süreci başladı GÜBRETAfi, Maz da ihalesi için teklif verdi G übre Fabrikalar T.A.fi te belirledi i hammadde kaynaklar na sahip/yak n olma stratejisi sayesinde uluslararas bir vizyonla hedeflerini büyütmüfltü. Bunun sonras nda bir konsorsiyumla 2008 y l nda gerçeklefltirdi i Razi Petrokimya yat r - m yla Türkiye nin yurtd fl ndaki en büyük sanayi yat r m na imza atan GÜBRETAfi, ran daki yat r m sayesinde kimyevi gübre sektörünün üç temel girdisinden biri olan azotlu gübreler konusunu çözümlemiflti. Hammadde kaynaklar yla ilgili stratejisi do rultusunda yeni yat - r m aray fllar n sürdüren GÜBRETAfi, Özellefltirme daresi Baflkanl taraf ndan ihale takvimi bafllat lan Mardin deki Maz da Fosfat Tesisleri nin iflletmesi için de ilk ad m n att. Maz da Tesisleri, kimyevi gübre sektöründe kullan lan fosfat kayas aç s ndan Türkiye nin tek hammadde rezervi olarak biliniyor. Sümer Holding A.fi. ye ait tesislerin kullan m ve iflletim haklar, 29 y ll - na ihaleyi kazanan firmaya devredilecek. Gündeme al nan bu yat r mla fosfatl gübreler alan ndaki ihtiyaç çerçevesinde, ülkemizdeki tek fosfat hammadde kayna n n Türk çiftçisi için verimli flekilde de erlendirilmesi hedefleniyor. GÜBRETAfi IN 59. OLA AN GENEL KURULU, 14 N SAN DA YAPILACAK Gübre Fabrikaları T.A.Ş. tarafından 25 Şubat 2011 de KAP ta yapılan açıklamada, şirketin bu yılki Olağan Genel Kurul Toplantısı nın 14 Nisan 2011 tarihinde yapılacağı belirtildi yılı hesap döneminin değerlendireceği toplantı, şirketin İstanbul daki Genel Müdürlük binasında gerçekleşecek. Tar m ö retiminin 165. y l Harran da kutland Ülkemizde tar m ö retiminin bafllamas n n 165. y l kutlamalar nedeniyle 10 Ocak 2011 günü Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi nin Osmanbey kampüsünde bir program düzenlendi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile fianl urfa Ziraat Mühendisleri Odas taraf ndan ortaklafla düzenlenen etkinlik kapsam nda, Özel Sektör Gözüyle Tar msal E itimden Beklentiler konulu bir konferans da gerçekleflti. Konferansa konuflmac olarak GÜBRETAfi Genel Müdürü Mehmet Koca ile Tat Konserve Genel Müdürü Güçlü Toker kat ld. fiirketin faaliyetleriyle ilgili genel bir sunum yapan Genel Müdür Koca, daha sonra GÜBRETAfi n üniversitelerle yak n bir çal flma içerisinde oldu unu, ayr ca e itim çal flmalar na sponsorluk yapt n, ziraat fakültesi ö rencilerine karfl l ks z burs verdi ini ve ziraat mühendisleri istihdam edildi ini belirtti. Toplant ya bölgenin mülki yöneticilerinin yan s ra Harran Üniversitesi rektörü, ziraat fakültesi ö retim üyeleri ve ö rencileri, Ziraat Mühendisleri Odas üyeleri ve GÜBRETAfi n bölgedeki baz bayileri dinleyici olarak kat ld. Ekonomi Gazetecileri Derne i yöneticileri GÜBRETAfi ziyaret etti Baflkanl n Celal Toprak n yürüttü ü Ekonomi Gazetecileri Derne i (EGD), 3 fiubat 2011 tarihinde GÜBRETAfi ziyaret ederek Genel Müdür Mehmet Koca ile bir araya geldi. EGD Baflkan Celal Toprak n yan s ra derne in yönetim ve istiflare kurulu üyelerinin de kat l - m yla gerçekleflen toplant da Genel Müdür Koca, sat fl rekoruyla tamamlanan 2010 y l n n genel de erlendirmesi ve 2011 y l hedefleriyle ilgili bilgiler verdi. GÜBRETAfi n iç pazarda, uluslararas sektörde ve borsada yükselen bir de er olarak dikkat çekti ini vurgulayan Mehmet Koca, önümüzdeki y l kutlanacak olan GÜBRETAfi n 60. kurulufl y ldönümüne tüm faaliyet alanlar nda daha güçlü bir flirket olarak ulaflmak için azimle çal flt klar n dile getirdi. Tar m sektörünün durumu ve genel sorunlar yla ilgili konulara da de inen Mehmet Koca, toplant sonunda Ekonomi Gazetecileri Derne i yöneticilerine teflekkür ederek ziyaretin an s na bir hediye takdim etti. GÜBRETAfi LA VER M 3

4 PANKOB RL K üyelerinin gübresi GÜBRETAfi tan... Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birli i (PANKOB RL K) taraf ndan geçti imiz Ocak ay nda aç lan ihaleyi GÜBRE- TAfi kazand. hale kapsam nda PANKOB RL K in ton kompoze ( ) gübresi ile ton üre gübresi ihtiyac, toplam TL bedelle flirketimiz uhdesinde kald aç kland. Karadeniz bölgesinde çay ve f nd k üreticileriyle bulufltuk T ürkiye nin dört bir yan nda bilinçli tar msal üretime yönelik e itim toplant lar n sürdüren GÜBRETAfi, bunun yan s ra maksimum verim art fl n sa layacak ürüne özel gübre çeflitleri de gelifltirmeyi sürdürüyor. Bu kapsamdaki buluflmalardan biri de yöneticilerimizin kat l m yla Karadeniz bölgesinde gerçekleflti. GÜBRETAfi Genel Müdürü Mehmet Koca, sat fltan sorumlu Genel Müdür Yard mc s Tahir Okutan ve Samsun Bölge Sat fl Müdürü Erhan Günal n kat l m yla Ocak 2011 tarihlerinde Rize ve Giresun illerine gerçeklefltirilen ziyaretlerin ilk gününde, bölgedeki Tar m Kredi Kooperatifleri ve çay üreticileri ile toplant lar düzenlendi. Çiftçilerin gübre ve çay üretimiyle ilgili problemleri hakk nda bilgi al flveriflinde bulunulan toplant da, ziraat mühendisleri de GÜBRETAfi n çay bitkisine özel gübresinin faydalar n anlat l rken, çay tar m nda verim art fl için çiftçilere bilgiler verdi. Genel Müdür Mehmet Koca, 26 Ocak 2011 günü bölgenin önemli televizyon kanallar ndan ÇAY TV deki bir programa da konuk oldu. Ö leden sonra ise Giresun ilinde Tar m Kredi Kooperatifleri ve f nd k üreticileriyle bir araya gelerek, bu kez f nd k üretimiyle ilgili bir e itim toplant s gerçeklefltirildi. Rize deki 6 gayrimenkul, aç k art rmayla sat lacak! Rize nin Çayeli ilçesinde, GÜBRETAfi n mülkiyetinde bulunan yap m yeni tamamlanan 5 apartman dairesi ve 1 dükkan, aç k art rma usulü peflin bedelle sat fla ç kar ld. Dükkan ve dairelerin sat fl ihalesi, 11 Nisan 2011 tarihinde Çayeli Tar m Kredi Kooperatifi nde yap lacak. haleye kat lmak isteyenler, flartnameyle ilgili GÜBRE- TAfi n internet sitesinden ya da (0212) numaral telefondan bilgi alabilirler. GÜBRETAfi, BU TOPRA IN SES NE GÜÇ KATIYOR G AD da genç ifladamlar yla buluflma Gübre Fabrikalar T.A.fi. Genel Müdürü Mehmet Koca, 8 Ocak 2011 tarihinde G AD a misafir oldu. Genç G AD taraf ndan organize edilen Üst Düzey Yöneticilerden Notlar seminerine konuflmac olarak kat lan Mehmet Koca, GÜBRETAfi n faaliyetleriyle ilgili bilgiler verdi ve flirketin son y llardaki baflar s n n arka plan ndaki vizyonu anlatt. Yıllardır TRT GAP kanalında yayınlanan Bu Toprağın Sesi programı, Mart ayından itibaren TRT Anadolu da canlı yayın olarak Türk tarımıyla ilgili konuları ele almaya devam ediyor. GÜBRETAŞ da Nisan ayı sonuna kadar bu programın sponsorluğunu üstlendi. Bu Toprağın Sesi, hafta içi her gün saatleri arasında TRT Anadolu da canlı yayınla izleyicilere ulaşırken, sabahları ise TRT GAP tan bant yayın olarak devam edecek. 4 GÜBRETAfi LA VER M

5 Y ll k De erlendirme Toplant s Sapanca da yap ld GÜBRETAŞ yeni rekorlara hazırlanıyor nsan Kaynaklar Müdürlü ü taraf ndan organize edilen kurumiçi geleneksel Y ll k De erlendirme Toplant s, fiubat 2011 tarihlerinde gerçeklefltirildi. GÜBRE- TAfi üst yönetimi ve birim müdürlerinin kat l m yla Sakarya daki Güral Sapanca otelinde düzenlenen üç günlük toplant da, 2010 y l n n sonuçlar de erlendirildi ten itibaren her y l flubat ay nda yap lan GÜB- RETAfi Y ll k De erlendirme Toplant s nda yeni y ldaki hedefler, bütçe ve planlamalar da konufluldu. Organizasyon kapsam nda birim müdürleri departmanlar n faaliyet ve hedeflerini anlat rken, ayr ca GÜBRETAfi n önümüzdeki 5 y ll k hedefleriyle ilgili bir atölye çal flmas - n n yan s ra Neden Analizi, Ekip Çal flmas ve Strateji Gelifltirme konular nda interaktif e itim seminerleri gerçeklefltirildi. Program n son gününde yap lan de erlendirme oturumunda ise görüfller paylafl ld. Toplant sonunda bir konuflma yapan GÜB- RETAfi Genel Müdürü Mehmet Koca, ülkemizde gübre tüketiminin önceki y la oranla %5,6 darald 2010 y l n da sat fl rekoruyla tamamlayan GÜBRETAfi n, iç piyasadaki pazar pay n art rd n belirtti. fiirketin ifltirakleri ve yat r m planlar yla ilgili bilgiler de veren Mehmet Koca, geçti imiz y lla ilgili flunlar söyledi: 2010 y l flirketimiz aç s ndan her yönüyle verimli bir y l oldu. Kendi sat fl rekorumuzu gelifltirirken, üretimde de büyük bir art fl sa lad k. Ciro ve kârl l m z da buna paralel güzel noktalara yükseldi. Bunun yan nda ifltiraklerimiz yeni ad mlar yla kendi sektörlerinde büyümelerini sürdürdüler. Sonbaharda Türkiye nin En H zl Büyüyen fiirketi seçilmemiz ise, bütün bu baflar lar taçland rm fl oldu. Bu baflar da ekip ruhuyla hareket eden tüm çal flanlar m z n ve baflta Tar m Kredi Kooperatifleri olmak üzere, tüm paydafllar m z n önemli bir pay bulunuyor. GÜBRETAfi n son y llarda sürdürülebilir baflar y esas ald n ve 60. kurulufl y ldönümüne haz rlan lan 2011 y l nda daha büyük hedefler belirledi ini dile getiren Genel Müdür Koca, Ayn azim ve gayretle yola devam ederek, bu y l sat fl n yan s ra üretimde de yeni rekorlara ulaflmay planl yoruz dedi. fiirketin yeni yat r mlara paralel olarak e itim ve sosyal sorumluluk alan ndaki çal flmalar n da devam ettirece ini söyleyen Mehmet Koca, Üç günlük programda ayr nt l olarak konufltu umuz 2010 sonuçlar ve gelecek y llardaki hedefleri düflündü ümüzde, bu toplant n n GÜBRETAfi için oldukça verimli geçti ini belirtmek gerekir dedi. ARAMIZA KATILANLAR 2011 yılının ilk ayında GÜBRETAŞ ın Yarımca Üretim Tesisleri nde 22 kişi, kapsamiçi personel olarak çalışmaya başladı. Genel Müdürlüğümüzde ise aramıza yeni katılan Zeynep Üçüncü Bilgi Sistemleri Müdürlüğü nde, Sezai Saraç Kurumsal İletişim Müdürlüğü nde ve Şahin Vedat Gürbüz Satış Müdürlüğü nde göreve başladılar. GÜBRETAfi LA VER M 5

6 YAKIN PLAN 2010 y l Türk ekonomisi için oldu u kadar tar m sektörü aç s ndan da oldukça verimli ve baflar larla dolu bir y l olarak geride kald da küresel krizin yüklerinin hafifletilmesinin ard ndan gelen 2010 y l ndaki yükselifl, 2011 y l n n daha büyük umut ve hedeflerle karfl lanmas na da zemin oluflturdu. Tar m dünyas aç s ndan geride kalan y l n sonuçlar ile bu y l n hedef ve beklentilerinin genel bir foto raf n ortaya koymak amac yla ülkemizin en büyük çiftçi ailesi olan Tar m Kredi Kooperatifleri ile flirketimizin üst düzey yöneticilerine, 2010 un nas l geçti ini ve 2011 den neler beklediklerini sorduk... Oktay MALYEMEZ (Tar m Kredi Kooperatifleri Merkez Birli i Genel Müdür Yard mc s ) 2010 da şirket sayımız 30 a ulaştı 2010 y l nda kurulan Anadolu Süt A.fi., T.K. Pazarlama A.fi., T.K. Dumlup nar A.fi. ve T.K. Birlik A.fi. olmak üzere 4 flirketimizin daha faaliyete geçmesiyle, Tar m Kredi Kooperatifleri bünyesindeki flirket say s 30 a ulaflt. Bunlar n 24 tanesinde %50 ve daha fazla hissemiz, 6 flirkette ise %50 den daha az hissemiz bulunuyor. Yem sektöründe 10 flirketimizin yan s ra, g da ve pazarlama sektörlerinde 5 er flirketimiz; plastik, ilaç ve hayvanc l k sektörlerinde ikifler flirketimiz ile lastik, tar m aletleri, biliflim ve gübre sektörlerinde ise birer tane flirketimiz bulunuyor. fltiraklerimizin en büyü ü olan GÜBRETAfi derginin okurlar yak ndan tan r. Yem sektöründe faaliyet gösteren farkl illerdeki 10 flirketimizin üretimi, 2010 y l nda %59,5 luk bir art fl ile 400 bin ton olarak gerçekleflti. Bir baflka ifltirakimiz olan TK Plastik A.fi. nin üretime bafllayan fabrikas 2010 y l nda toplam 1 milyon ton üretim gerçeklefltirdi. Sera örtüsü ve ambalaj plasti i üretimi faaliyetinde bulunan mece Plastik A.fi. ise 2010 y l nda ton üretim yapt. Hayvanc l k alan ndaki Baflak Tar m flletmeleri, 2011 bafl itibariyle toplam büyükbafl hayvan ile faaliyetlerini sürdürüyor. Teknik fller Daire Baflkanl m z ise 2010 y l nda 12 bölge birli inde toplamda 22 milyon TL bedel karfl l nda 30 adet inflaat gerçeklefltirdi. Toplam yat r m bedelleri TL olan konut ve iflyeri inflaatlar kat karfl l usulü ile ihale edildi. Tar m Kredi Kooperatifleri, ortak ürünlerinin de erlendirilmesi çerçevesinde çiftçilerimizden m s r, bu day, hububat, bakliyat, ayçiçe i, süt, yafl sebze-meyve gibi ürünleri alarak, ifltirak flirketlerimize hammadde olarak veriyoruz. Kooperatif ortaklar n n ürünlerinin de erlendirmesini artan oranlarda devam ettirece iz. fiirketlerimizin faaliyetlerini en iyi flekilde sürdürebilmesi için teflkilat m zca her türlü deste i sürdürüp, kârl ve ihtiyaç olan alanlarda yeni yat r mlar gerçeklefltirmeyi de planl yoruz. 6 GÜBRETAfi LA VER M

7 Abdullah KUTLU (Tar m Kredi Kooperatifleri Merkez Birli i Genel Müdür Yard mc s ) Tarım Kredi Kooperatifleri, tüm birimleriyle 2023 vizyonuna hazırlanıyor! Tar m, sadece ülkemiz için de il, bütün dünya için giderek önemini artt ran bir sektör konumundad r. Son dönemde dünya gündemindeki konulardan biri olan küresel s nma ve buna ba l olarak yaflanabilecek g da ihtiyac, tar m sektörünün gelece iyle ilgili stratejileri daha da önemli bir hale getirmifltir. Bu stratejilerin belirlenmesinde de tar msal kooperatifçilik önemli bir yere sahiptir. Tar msal kooperatifçili in misyonu, ortaklar na götürdü ü hizmetlerin kalitesinin yan nda, üretim ve pazarlama tekniklerini gelifltirerek, tekelleflme e ilimi gösteren flirketler karfl s nda piyasalar ortaklar n lehine düzenlemek ve ortaklar n n yaflam standartlar n yükseltmektir. Tar m Kredi Kooperatifleri olarak ortaklar m z n; meslekleri ve geçimleri ile ilgili ihtiyaçlar n zaman, kalite, miktar, fiyat aç s ndan memnuniyetlerini sa layarak temin etmek, ürünlerini de erlendirmek, ekonomik menfaatlerini korumak, bu suretle de en yüksek fayday sa layarak sürdürülebilir bir hayat standard nda yaflamalar n temin etmek misyonuyla 2010 y l nda 2 milyar 100 TL tutar nda tar msal girdi, 95 milyon TL tutar nda zaruri tüketim maddesi sat fl ve 191 milyon TL tutar nda ortak ürün de erlendirmesi yapt k y l nda bir önceki döneme göre sat fllar m zda da %78 lik bir art fl sa lad k. Ayr ca, dünya kooperatifçili inde izlenen geliflmeleri de dikkate alarak, ortaklar n n temel ihtiyaçlar na daha h zl ve rasyonel biçimde cevap verebilmek maksad yla Strateji Belgesi ve Eylem Plan çal flmalar n tamamlay p yürürlü e koyduk. Tar m Kredi Kooperatifleri tüm birimleriyle 2023 vizyonuna haz rlanmaktad r. Ortaklar m za daha kaliteli hizmet götürmek, yar nlar n ve vizyonunu belirlemek amac yla yapt m z bu çal flmalar n ülkemiz tar m na önemli katk lar sa layaca n düflünmekteyiz. Türk tar m n n yar nlar - n n flekillendirilmesinde, Tar m Kredi Kooperatifleri her zaman bir ad m önde olarak çal flmalar n yapmaya devam edecektir. Hüseyin AKAY (Tar m Kredi Kooperatifleri Merkez Birli i Genel Müdür Yard mc s ) Bu yıl 3,1 milyar TL kredi kullandırmayı hedefliyoruz! Tar m Kredi Kooperatifleri, Türkiye nin dört bir yan ndaki kooperatif ortaklar n n tar msal üretime yönelik her türlü girdi ihtiyac n temin ederek kredilendirmektedir. Bu kapsamda ortaklar m za kulland r lan belli bafll kredi çeflitleri flunlard r: Genel ihtiyaç kredisi, gübre kredisi, zirai ilaç kredisi, tohumluk kredisi, fidan kredisi, petrol ürünleri kredisi, hayvanc l k kredisi, sigorta kredisi, su ürünleri kredisi, tar msal sulama kredisi vd y l içerisinde Tar m Kredi Kooperatifleri taraf ndan ülke genelindeki 1790 kooperatif arac l ile 343 bin çiftçiye, toplam 2 milyar 658 milyon TL kredi kulland r ld. Bu da bir önceki y la göre tutar olarak 1 milyar 8 milyon TL, oran olarak yüzde 61 art fl ifade etmektedir. Ortaklara kulland r lan kredilerin yüzde 80 i özkaynaklardan karfl land. Bu durum, Tar m Kredi Kooperatifleri nin özkaynak yap s n n gücünü göstermekte... Kulland r lan kredilerin yaklafl k 2 milyar TL si ayni kredi olarak, 658 milyon TL si ise nakdi kredi olarak kulland r ld. Bilindi i gibi tar msal kredi faiz oranlar, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren yüzde 10 olarak uygulanmaya baflland. Kooperatif ortaklar na Bakanlar Kurulu Karar kapsam nda indirimli faiz oranlar üzerinden kulland r lan kredilerde ise, konular na göre yüzde 0 ile yüzde 5 oran nda faiz uygulanmaktad r. Genel faiz oran ile ortaklardan al nan faiz oran aras ndaki fark ise görev zarar olarak Hazine taraf ndan karfl lanmaktad r y l nda kulland rmay düflündü ümüz kredi hedefi 3 milyar 100 milyon TL olup, fiubat ay sonu itibariyle kulland r lan kredi tutar 533 milyon TL ye ulaflm fl durumday z. GÜBRETAfi LA VER M 7

8 Yusuf YEfi L (TKK zmir Bölge Birli i Müdürü ve GÜBRETAfi Yönetim Kurulu Üyesi) Son 10 yılın en büyük başarısına imza attık! Ege Bölgesinin 5 güzel ilinde ( zmir, Manisa, Ayd n, Denizli, Mu la) faaliyet gösteren Tar m Kredi Kooperatifleri zmir Bölge Birli i, 2010 y l n son 10 senenin en baflar l y l olarak tamamlad y l, bundan sonraki y llar için hizmetlerin mukayesesinde baz al - nacak y l olarak tamamland da bir önceki y la oranla yaklafl k %50 art flla 492 milyon TL kredi kulland rd k. Ayn zamanda bölgemizde flimdiye kadar hiç ulafl lamayan %93.14 tahsilat oran na ulafl ld. Temel zirai girdilerimizde %30-60 oran nda art fl sa lanarak 2010 y l nda tamam GÜB- RETAfi olmak üzere ton kat gübre ve 3 milyon TL tutar nda s v toz gübre al narak ortaklar m za da t ld. Ayr ca metreküp motorin, ton karma hayvan yemi, 3400 adet büyükbafl, adet küçükbafl temin edilip ortaklar m za da t ld ve toplam ,244 TL ciroya ulafl ld ,000 TL tutar nda sigorta primi üretimi gerçeklefltirilerek ve bu faaliyetler sonucunda y l sonu konsolide 50 milyon TL kâr elde ettik y l nda ise ortaklar m za 600 milyon TL kredi kulland r lmay ; ton kat gübre ve 5 milyon TL tutar nda s v toz gübre, metreküp motorin, ton karma hayvan yemi temin edilerek ortaklar m - za ulaflt rmay hedefliyoruz daki sonuçlar n gerçekleflmesinde pay bulunan gerek Kooperatiflerimiz gerek Bölge Birli imiz çal flanlar n n çok özverili çal flmalar ile yöneticilerimizin destekleri için müteflekkiriz. 8 GÜBRETAfi LA VER M Ferhat fienel (Mali ve dari fllerden Sorumlu GÜBRETAfi Genel Müdür Yard mc s ) 2011 de şirket tarihinin ciro ve kâr rekorunu hedefliyoruz! fiirketimiz son y llarda gerçeklefltirdi i yat r mlar ve faaliyet alanlar ndaki baflar lar yla istikrarl büyümesini sürdürüyor. Ana faaliyet konumuz olan kimyevi gübre üretim ve sat fl n n yan s - ra, ifltiraklerimizle de flirketimizin finansal yap s n gelifltirip güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede, Türkiye de kimyevi gübre sat fl nda k rd m z yeni rekorla 800 milyon TL civar nda bir ciroya ulaflt k y l nda Razi deki 600 milyon TL lik ciroyla birlikte, toplam konsolide ciromuz 1 milyon 400 bin TL civar nda gerçekleflmifl oldu. Buna paralel olarak konsolide kâr m z n ise 130 milyon TL yi aflmas n bekliyoruz y l nda ise sat fl miktarlar ve üretimdeki kapasite kullan m oran art fl yla birlikte toplam 1 milyar 980 milyon TL lik bir ciroyu bütçeledik. G da alan ndaki talep ve fiyat art fl paralelinde bu hedeflere ulaflt m z takdirde, 2011 de flirket tarihimizin en yüksek konsolide cirosuna ve en yüksek kârl l na ulaflmay öngörüyoruz. Tahir OKUTAN (Sat fl ve Pazarlamadan Sorumlu GÜBRETAfi Genel Müdür Yard mc s ) Sektör daralırken, biz satış rekoru kırıp büyüdük! Ülkemizde kimyevi gübre sektöründe 2010 y l nda talep % 5.6 oran nda daralmayla 4 milyon 970 bin ton olarak gerçekleflti. Bu düflüflün en önemli nedeni 2009 y l nda fiyatlar n yeterince geriledi ini düflünen da- t c ve tüketicilerin ihtiyaç fazlas ürün stoklamas d r. Bu ürünlerin bir k sm 2010 da kullan lm flt r, yani y ll k talep kaymas meydana geldi. Bu nedenle 2010 sonuçlar n bir normalleflme de kabul edebiliriz. Sektördeki küçülmeye karfl n GÜBRETAfi olarak sat fllar m z art rd k, pazar pay m z % 29 a yükselttik y l nda kazan-kazan prensibiyle hareket ederek baflta Tar m Kredi Kooperatifleri olmak üzere bayilerimizi sevindirdik. Kampanyalar m z kapsam nda binlerce alt n ile ticari araçlar, yurtd fl seyahatleri ve laptoplar hediye ederek baflar da eme i bulunan ifl ortaklar m za teflekkür ettik y l nda g da fiyatlar n n yükselece i öngörülüyor. Di er taraftan petrol üreticisi ve gübre hammaddesi üreten ülkelerde siyasi istikrar n uzun süre bozulmas halinde petrol ve gübre fiyatlar n yükseltecek, alternatif olarak kullan lan bioyak tlara yönelim artacakt r. Ayr ca bioyak tlar n hammaddesi olan tar msal ürünlerin ekim alanlar - n n artmas kimyevi gübre baflta olmak üzere tar msal üretim girdilerine talebi art racakt r. Ancak ülkemizde ise tüketimde ciddi bir art fl beklemiyoruz. Yine 5 milyon ton civar nda gübre kullan laca n öngörüyoruz.

9 Osman BALTA ( flletmelerden Sorumlu GÜBRETAfi Gen. Md. Yard.) Üretim ve lojistik gücümüz artacak Yar mca da üretim verimlili ini de art - rarak 2010 y l n %75 kapasite kullan m oran ve 510 bin ton üretimle tamamlad k. Dünyadaki kapasite kullan mlar n n %70 in alt nda seyretti i düflünülürse, tesislerimiz eski olmas na ra men ekip ruhuyla bu verimlili e ulaflt k. Üretim pay m z ise toplam ticaret hacmimizin %35 ine ç karak geçmifl y llara oranla artt y l nda fabrikalar m z için fevkalade önemli gördü ümüz yat r m çal flmalar - m z var gündemimizde. NPK 1 ünitesindeki kapasiteyi art rarak yenilemeyi ve NPK 2 fabrikas n modernize ederek kullan m oran n ve kaliteyi artt rmay hedefliyoruz da toplam stoklama kapasitemizi, Yar mca da infla etti imiz yeni depo ve Tekirda da ald m z depolar m zla 300 bin tondan 367 bin tona ç kard k. Dolay - s yla Türkiye nin yaklafl k 2900 noktas na bu sevk merkezlerimizden h zl ca hizmet vermekteyiz. zmir de kurulu S v -Toz üretim grubumuz ise 2010 y l n bir önceki seneye oranla ile %100 e yak n bir art flla tamamlayarak, kg/lt olarak gerçekleflti de bunu %25 art r p, ayn zamanda tesislerimizin tam otomasyona kavuflturulmas için çal fl yoruz. GÜBRETAfi; tesisleri, çal flanlar ve çözüm ortaklar yla önemli bir sinerji yakalad. Bizim görevimiz bunun daha da ileri götürülmesidir. Osman Nuri OKUMUfi (TKK Mersin Bölge Birli i Müdürü) Çukurova da hizmetlerimizle marka olacağız! Adana, Osmaniye, Hatay ve Mersin illerinde faaliyetlerini sürdüren Mersin Bölge Birli imiz, 110 kooperatif ve bunlara ba l 7 sat fl bürosuyla hizmet veriyor. 101 i Ziraat Mühendisi olmak 386 personel ile u kooperatif orta olmak üzere çal flma alan m zdaki tüm çiftçilere hizmet götürmekteyiz. Çiftçi ortaklar m za; üretimde verim ve kaliteyi yükseltmeleri için kulland klar temel tar msal girdilerin uygun ve do ru flekilde kullanmas, ekonomik bir yetifltiricilik yapmas hem de toplum sa l n n korunmas için iyi tar m uygulamas e itimleri veriyoruz. Göreve bafllad mda hinterland m zda bir ifltirak bulunmad n fark ettim. Tar m sektörünün içinde olmak istiyorsan, reel sektörün içinde olmak ve çiftçi ortaklar m z n girdi ihtiyac n karfl lamak için, onlar n üretti i ürünü al p de erlendirmek gerekiyor. Bu amaçla 31 Aral k 2010 da Tar m Kredi Birlik Tar m Ürünleri A.fi. unvan yla bir ifltirak kurduk. fiirketin faaliyetleri kapsam nda Saanen keçisi için dam zl k üretme çiftli i ve bölgemizde meyve üretim kapasitesinin yüksek olmas ndan dolay so uk hava depolar kurma projelerimiz var. Bölge Birli i olarak tar msal girdi sat fllar nda rekor rakamlara ulaflmak istiyoruz. Önümüzde aylarda depo s k nt s çözecek ad mlar at yoruz. Bölge olarak, kuraca m z merkezi depolarla Tar m Kredi ifltiraklerinin lojistik yükünü almaya haz r z da ortaklar m z n ürünlerinin de erlendirilmesi kapsam nda büyük zincir ma azalara karpuz, kavun, üzüm, yafl meyve ve sebze vermeye bafllad k. Ayr ca, ayçiçe i, m s r ve zeytin al m yap lm fl olup 2011 y l ürün de erlendirme için alt n y l olacakt r. Kooperatif binalar n n bak m ve onar m çal flmalar na da bafllad k. Öncelikle kendine ait binas bulunmayan Adana, Osmaniye ve Hatay il kooperatiflerimiz ile ilçe kooperatiflerimizin bu problemlerini çözmek için yola ç kt k. Osmaniye ye çok güzel bir yer kazand rd k. Bu konudaki çal flmalar m z artarak sürmektedir. Mersin Bölge Birli i olarak tahsilat oran n n %95 den afla ya düflmedi i, tüm kooperatiflerimin personel giderlerini karfl lama oran n n yüksek oldu u, tam donan ml kooperatif binalar na bir bölge olarak an lmay istiyoruz. smail BABACAN (Tedarik Zinciri Planlamadan Sorumlu GÜBRETAfi Genel Müdür Yrd.) Piyasalar hareketli bir seyir izleyecek! 2010 y l nda yurtd fl piyasalar oldukça hareketli geçti. G da ve emtia fiyatlar nda yaflanan h zl art fl, gübre tüketimine ek talep getirdi ve fiyatlar n beklentilerin üzerinde yükselmesine sebep oldu. Art fl n h z 2008 krizini hat rlatsa da flimdilik bir krizle noktalanmas beklenmiyor. Yurtiçi piyasam z da yurtd fl piyasalarla paralel bir geliflme izliyor. Çünkü hem hammadde hem de tedariklerimizi yurtd fl ndan temin etmek durumunday z. Yerel ve global piyasalar, 2011 y l nda da hareketli bir seyir izleyecektir. Petrol, do algaz ve hammadde kaynaklar n n bulundu u bölgelerde siyasal istikrar n bozulmas fiyat istikrar n olumsuz etkileyebilir. GÜBRETAfi olarak, yurtiçi ve yurtd fl geliflmeleri ve f rsatlar de erlendirerek tedarik zinciri planlamam z, ihtiyaçlar m za cevap veren bir çerçevede sürdürmeye devam edece iz. GÜBRETAfi LA VER M 9

10 ÖDÜL KÜRSÜSÜ Satış rekoru kırılırken, bayiler de kampanyalarla kazandı... GÜBRETAŞ tan altın yağmuru y l nda 59 y ll k flirket tarihinin en yüksek sat fl n gerçeklefltiren GÜBRE- TAfi, bu baflar da eme i geçen sat fl noktas müflterilerine 11 bin alt n ile teflekkür ediyor y l na Birlikte Kazanal m slogan yla 10 GÜBRETAfi LA VER M giren GÜBRETAfi, ülkemizdeki kimyevi gübre sektöründe yüzde 6 ya yak n talep daralmas olmas na karfl n sat fllar n art rmay baflard. Bu baflar ya katk sa layan müflterilerini ödüllendirmek amac yla özel bask l alt n yapt rd. 3 gram a rl nda 995 BÖLGE ADI BMKÖ ÖKKS KKÖ TÖS TKK TEK RDA BÖLGE B RL TKK ZM R BÖLGE B RL TKK KAYSER BÖLGE B RL TKK MERS N BÖLGE B RL TKK ANKARA BÖLGE B RL TKK BALIKES R BÖLGE B RL TKK GAZ ANTEP BÖLGE B RL TKK MALATYA BÖLGE B RL TKK S VAS BÖLGE B RL TKK KONYA BÖLGE B RL TKK KÜTAHYA BÖLGE B RL TKK SAKARYA BÖLGE B RL TKK SAMSUN BÖLGE B RL TKK ERZURUM BÖLGE B RL TKK ANTALYA BÖLGE B RL TKK TRABZON BÖLGE B RL TOPLAM BMKÖ : Bölge Müdürlü ü nün Kazand Ödül KKÖ : Kooperatiflerin Kazand Ödül ÖKKS : Ödül Kazanan Kooperatif Say s TÖS : Toplam Ödül Say s safl kta alt nlar müflterilere da t lmaya baflland. Birlikte Kazanal m kampanyas nda 16 Tar m Kredi Kooperatifleri Bölge Birli i nden 10 u hedefine ulaflarak GÜBRETAfi tan Hat ra Alt n almaya hak kazand. En çok ödül kazanan Bölge Birli i 408 tane Gübretafl Hat ra Alt n (GHA) ile Tekirda olurken, zmir 347 alt nla ikinci s ray ald. Kampanyadan ödül hak eden kooperatif say s ise 942 oldu. Bu kooperatifler GÜBRE- TAfi tan toplam Hat ra Alt n kazand - lar. Diyarbak r 50 Hat ra Alt n ile en çok kazanan kooperatif listesinin bafl nda yer al rken, 39 ar Hat ra Alt n ile Lüleburgaz ve Hayrabolu Kooperatifleri onu izlediler. Tar m Kredi Kooperatifleri d fl ndaki özel bayilerden ise 182 i hedefine ulaflarak toplam 1272 GÜBRETAfi Hat ra Alt n kazand. Toplam ödül ise 10 bin 356 oldu. GÜBRETAfi Birlikte Kazanal m kampanyas ndan 30 müflterisini de yurtd fl seyahatine gönderecek. Hedefine ulaflan bölge birliklerinden üçer kiflinin de kat l m yla yurtd fl seyahatine kat lanlar n say s toplamda 60 bulmufl olacak.

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ AMAÇ 2001 yılında 4691 sayılı yasayla kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi, üründe ve üretim yöntemlerinde

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Beraber biriktirdiklerimiz...

Beraber biriktirdiklerimiz... Haberler SABANCI HOLD NG'TEN YEN YATIRIM Sabanc Holding bünyesinde yer alan Ç MSA Çimento Sanayii ve Tic. A.fi. Kayseri Tesisi'nde gerçeklefltirilmesi planlanan yaklafl k 30 milyon dolar tutar ndaki yat

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011 Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil etti Sayfa 1 EKSANTR K GAZETE Say :1 january.2011 Firmam z d ve iç projelerin takibi için a rl kl olarak kullan lacak web

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ TÇMB YILLIK DEĞERLENDĐRME BASIN YEMEĞĐ 1 NĐSAN 2010 TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ Değerli basın mensupları, Sektörümüzün geçen yılki performansı ile bu yıl için beklentilerimizin tartışılacağı

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı