IBRD (Bkz. Uluslararas mar ve Kalk nma Bankas )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IBRD (Bkz. Uluslararas mar ve Kalk nma Bankas )"

Transkript

1 I bra [Alm. Erlass, Entbindung] [Fr. Remise de dette][ ng. Acquittance] Arapça kökenli sözcük. Türkçe: Aklama, temize ç karma. Bir kimseyi bir yükümlülük veya borçtan beri k lmak, kurtarmak anlam nda kullan l r. bra sözleflmesi, alacakl ve borçlunun varl ndan kuflku duymad klar bir alaca ortadan kald rmak için yapt klar bir anlaflmad r. Bir baflka tan ma göre ibra, alacakl n n alacak hakk ndan vazgeçmesi ve bu suretle borçlunun borcundan kurtulmas n kapsayan ba tt r. Alacakl, borç ifa edilmeden de borçluyu borcundan kurtararak alaca n ortadan kald rabilece inden ve borcun ifas alacakl n n yarar na bir nitelik tafl d ndan, alacakl ya ibra hakk tan nmas na bir engel yoktur. Ancak ibra, feragatten farkl olarak tek tarafl de il, iki tarafl bir hukuki ifllem, bir sözleflmedir. Hizmet akdinden do an alacak haklar na iliflkin ibralarda iflverenin, iflçinin bu yöndeki icab n kabulü ço- unlukla z mmen kabul fleklinde olur. Burada ibraname, iflverenin (borçlunun) lehine bir hukuki ifllem oldu undan iflverenin kabul beyan n aç kça bildirmesine gerek yoktur. bra sözleflmesi varolan bir alaca ortadan kald rmay amaçlad ndan, alaca n tahsil edildi ini belirten makbuz ile her türlü ücret ve sosyal yard mlar n al nd - n belgeleyen bordrolardan farkl d r. Çünkü bunlar söz konusu belgelerde aç kça yaz l olan miktarlarda alaca- n tahsil edildi ini gösterirler. Bu yönü ile ibra sözleflmesi, menfi borç ikrar ndan da farkl d r. Menfi borç ikrar, taraflar n çekiflmeli veya kuflkulu bir alacak veya borç bulunmad n saptamalar d r. bra, alaca n tamam için olabilece i gibi bir bölümü için de olabilir. bra sözleflmesine esas olan alaca n, ibranamede aç k ve kesin olarak belirtilmesi gerekir. branamenin yorumlanmas nda, yarg tay ve ö retide bask n görüfl, dar yorumdan yanad r. Örne in, Yarg tay Hukuk Genel Kurulu ( tarih E.4-33, K.2 say - l ) bir karar nda, ücret ödemeleri söz konusu olan bir kâ t üzerindeki ibra, genel nitelikte olsa bile, ibranamede ödendi i kâ tta belirtilen alacaklara iliflkin olarak yorumlanmal d r. Dava konusu alaca n ödenmesi gerekmedi ini savunan daval, kural olarak bu alaca n ibra edilmifl oldu unu ileri süremez görüflündedir. Bu nedenle ibraname sadece aç kça belirtilen ve say lan haklar bak m ndan geçerlidir; genel anlamda ibarelerin bu anlamda dar yorumlanmas gerekir. Yarg tay 9. Hukuk Dairesi nin hakl olarak belirtti i gibi ( tarih, E , K 891), genel ifadelerle ibra edilmek istenen hak, say lanlardan daha önemli olsayd, ibranamede ayn flekilde belirtilmesi gerekirdi. D. Ulucan IBRD (Bkz. Uluslararas mar ve Kalk nma Bankas ) cap [Alm. Offerte] [Fr. Offre][ ng. Offer] Bir sözleflmenin ba tlanabilmesi için karfl tarafa yap lmas gerekli ilk irade aç klamas. cab, sözleflmeye giriflen taraflardan herhangi biri yapabilir. Örne in, bir sat m sözleflmesinde ilk aç klamay al c yapabilece i gibi, sat c da yapabilir. cab n karfl tarafça (muhatapça) benimsendi ine iliflkin irade beyan na ise kabul ad verilmektedir. Sözleflme, icap ve kabul irade beyanlar n n birbirlerine uygun bir tarzda birleflmesiyle meydana gelmektedir. cap, bir sözleflme yapma önerisi olarak kesin bir nitelik tafl mal d r. Bir baflka deyiflle, icab n kurulmak istenen sözleflmenin konusunu belirleyecek temel ö eleri içermesi gereklidir. Örne in, taraflardan birinin di erine dükkânlar ndan birini kiralamay önermesi icap say lmaz. Ancak, belirli bir yerdeki ya da ayn yerde birden fazla dükkân varsa, belirli bir numaray tafl yan dükkân, bir y ll k bir süre için ayl 10 milyon TL den kiralamay önermesi icap niteli ini tafl r. cab yapan (icapç ), yapt icap ile ba l d r. Bu olgu icap mucibi ba lar biçiminde de ifade edilir. Bunun do al bir sonucu olarak, icapç genel kabul aç klamas karfl s nda sözleflmeyi ba tlamaktan kaç namaz. capç - n n irade aç klamas yla ba l l devaml de ildir. Baflka bir söyleyiflle, söz konusu ba l l k sürelidir; yani belli bir zaman dilimi ile s n rlanm flt r. Bu süre dolunca icapç ba l l ktan kurtulur. Söz konusu sürenin uzunlu una iliflkin olarak baz ayr mlar yapmak gerekir: 1) capç, önerisiyle ba l kalaca süreyi kendisi belirlemifl olabilir. Bu durumda ancak bu süre için ba l l - söz konusu olur. 2) Böyle bir süre yoksa iki olas l birbirinden ay rmak gerekir. a) cap yüz yüze ya da telefonla yani haz r bulunan bir kifliye yöneltilmiflse, muhatap taraf ndan derhal kabul edilmelidir. Aksi halde icab yapan bu önerisiyle ba l olmaktan kurtulur. (BK. m. 4) b) cap haz r olmayan bir kifliye bir süre belirtilmeksizin yap lm flsa, Borçlar Kanunu muzun nitelendirmesiyle gaipler aras nda icap ve kabul söz konusu olur. (BK. m. 5/1) Borçlar Kanunu muzun sistemine göre, bu 591

2 cra - flâs Hukuku durumda icapç, zaman nda ve muntazam olarak yollanm fl bir kabul haberinin kendisine ulaflaca ana de- in icab yla ba l say l r. Bir baflka deyiflle, icab n yöneltildi i kifli, öneri üzerine düflünüp karar verinceye ve posta süresi kadar bu icab yla ba l d r. Bu konuda geçecek normal süreler ve normal vas talar iflin özelli ine göre belirlenir. Bu ölçüler çerçevesinde bekleme süresi geçmifl say labiliyorsa, art k icapla ba l l k söz konusu olmaz. Keza, kabul haberi zaman nda yollanm fl olmas - na karfl n, haberi yollayan n elinde olmayan nedenlerle icapç ya geç ulaflm fl olsa bile, icapla ba l l k yine söz konusu olmaz. Zira, bu son durumda dahi, zaman nda ve düzenli bir biçimde gönderilmifl bir haberin ulaflaca zaman dolmufltur. Zaman nda gönderilen kabul haberi yolda (örne in, postada) gecikmiflse, icab yapan kifli geç gelen haberle ba l olmad n karfl tarafa bildirmek zorundad r. (BK. m. 5/3) cap kavram ile kar flt r labilecek bir durum, icaba davet tir. caba davet eden kimse, karfl taraf icapta bulunmaya teflvik etmek, yani onun icapta bulunmas n sa lamak ister. Örne in, baz reklam türleri, ilanlar, katologlar ve fiyat listesi gönderilmesi bu niteliktedir. (BK. m. 7/2) Buna karfl l k, fiyat koyarak mal sergilenmesi icap say l r. (BK. m. 7/3). Ulusan/A. Ertan cra - flâs Hukuku [Alm. Betreibungs und Konkursrecht] [Fr. Droit de po - ursuite pour dettes et faillite][ ng. Execution and Bank - ruptcy Law] Gerçek ve tüzel kifliler aras ndaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, Devlet in müdahelesi ile zorla yerine getirilmesini düzenleyen kurallardan oluflan hukuk dal. Bu hukuk dal na, cebri icra hukuku veya takip hukuku isimleri de verilmektedir. Kiflilerin birbirlerine karfl olan hukuki yükümlülüklerini (borçlar n ) kendi iradeleriyle yerine getirmeleri kurald r. Fakat her zaman, az ya da çok oranda, borçlar n ifa edilmeyifli olgusuna rastlanmaktad r. flte, borcunu ödemeyen borçluya karfl, alacakl y korumak ve böylece hukuki iliflkilere karfl toplumda do abilecek güvensizli i önlemek amac yla, alacakl lara Devlet kuvvetinin ifle kar flmas n ve borcu ifa ettirmesini isteme hakk tan nm flt r. Bunun nas l gerçekleflti i hukuk kurallar yla düzenlenmifl bulunmaktad r. Modern toplumlarda Devlet, alacakl lar n alacaklar - n kendi güçlerini kullanarak almalar n yasaklam fl ve hatta cezai müeyyideye ba lanm fl bulunmaktad r. Bu yasa n acil durumlar bak m ndan istisnalar olmakla beraber, genel kural, yerine getirilmeyen hukuki yükümlülüklerin Devlet organlar taraf ndan ifa ettirilmesidir. Alacakl n n baflvurusu üzerine, Devlet in cebri icra organlar, borçluyu yükümüne uymaya davet eder. Bu yap lmazsa borçlunun mallar na el konur (haciz ifllemi); bunlar sat l r ve alacakl n n alaca ödenir. E er baflka bir hukuki yükümlülük söz konusu ise (örne in, çocu- un mahkeme karar yla veliye teslimi gibi), cebri icra organlar gerekirse zorla bunu temin ederler. ç Borçlanma Cebri icra ana noktalar olarak ikiye ayr labilir: 1) K smi icra (cebri icra takibi), 2) Toplu icra (iflâs takibi) K smi icrada belirli alacaklar için borçlunun belirli bir veya birkaç mal haczedilirken, toplu icrada (iflâsta), borçlunun haczedilebilen tüm mal varl na el konularak borçlar ödenir. Her iki tür takibin flartlar cra- flâs Kanunu ile düzenlenmifltir. (Bkz. cra, Haciz ) K. çel ç Borçlanma [Alm. Inländische Verschuldung] [Fr. Emprunts inter - nes][ ng. Internal borrowing ] Genellikle kamu bütçesindeki hizmetlerin finansman için yurt içi kaynaklardan elde edilen ve al nmas ve ödenmesi durumlar nda ülkenin toplam kaynaklar n n artmas ya da azalmas n sonuçland rmayan kamu borç - lanmas türüdür. ç borçlanma yap ld nda kamu bütçesi kaynaklar - n art r r. Normal gelir kayna olan vergilere ek olarak yap lan iç borçlanma ile daha fazla kamu hizmeti ve yat r m yapmak mümkün hale gelir. Bu borçlar n mürettebat, kayna yurt içi gelir olan vergi gelirleri ile ödenir. Türkiye de 1933 y l na kadar iç borçlanma konusunda herhangi bir giriflimde bulunulmam flt r dönemindeki iç borçlanmalar n hemen hemen tümü, ulafl m (demiryollar ) yat r mlar n n finansman için yap lm flt r. Savafl döneminde yap lan iç borçlanmalar n gerekçesi ise milli savunma hizmetlerinin finansman d r y l nda 150 milyon liral k bir milli savunma istik - raz yap lm flt r döneminde iktisadi kalk nma ve alt yap amaçlar n n d fl nda ilk defa bütçe aç klar n n finansman için iç borçlanmaya gidilmifltir ( istikrazlar ). Bunun yan s ra, hazine borçlar n n konsolidasyonu için ilk defa 250 milyonluk hazine tahvili ihraç edilmifltir döneminde iç borçlanma sebepleri, bafll ca bütçe aç klar d r. Söz konusu dönemde bütçe dengesi için istikrazlar yap lm fl, ayr ca bu dönemde say lar artan iktisadi devlet teflekkülleri, hazine kefaletini haiz borç senetleri ç kararak yeni bir iç borç türü meydana getirmifllerdir. Planl dönemde, iç borçlanma konusunda, ekonominin genel dengesinin bozulmamas için kamu kesimindeki finansman aç n n uzun vadeli iç borçlanma ile karfl lanaca, iktisadi devlet teflekküllerinin (TMO hariç) hazine kefaleti tafl yan bono lar ç kartmalar ve bu kurulufllar n finansman ihtiyaçlar n n Devlet Yat r m Bankas taraf ndan karfl lanmas ilkeleri kabul edilmifltir. Bu dönemde iç borçlanma kaynaklar 1965 y l nda bafllayan iç istikraz tahvilleri ile tar m, sanayi ve ulaflt rma alanlar na yap lacak yat r mlar n finansman için ç kart lan tasarruf bonolar d r. Tasarruf bonolar 1972 y l nda mali denge vergisine dönüfltürülmüfltür. Günümüzde (1997) bütçe aç klar n n ola anüstü boyutlara ulaflmas sonucunda bu aç klar n kapat lmas amac yla sürekli olarak borçlanmaya baflvurulmaktad r. Ancak bu borçlar n büyük bir k sm n n k sa vadeli olmas önemli bir problem olmaktad r (Bkz. ç Borçlar) Ö.F. Bat rel/fi. Akkaya 592

3 ç Borçlar ç Borçlar [Alm. Inlandsschulden] [Fr. Dettes intérieurs ] [ ng. In - ternal debts ] ç borçlanma sonucu ortaya ç kan devlet borçlar ikiye ayr l r: K sa vadeli (dalgal ) iç borçlar, uzun vadeli iç borçlar. K sa vadeli iç borç al nmas n n sebepleri, bütçe dengesizli i, maliyetinin ucuz olmas (faiz oran n n düflüklü- ü), devlete sat n alma gücü ve harcama imkânlar sa lamas ve ola anüstü kamu giderlerinin ortaya ç k fl - d r. Bu borçlar n kayna, para piyasas d r (banka ve sigorta flirketleri, kurumsal tasarruflar ve sanayi ve ticaret kurulufllar fonlar ). Ancak Türkiye de oldu u gibi, Merkez Bankas ve belirli yasal zorunluluklarla devlet borç senedi al nmas, borçlanma kayna olarak kullan labilir. Türkiye de k sa vadeli iç borçlar, hazine bonolar (plasman bonolar ), hazine kefaletini tafl yan bonolar, müteahhit bonolar, avanslar ve bütçe emanetleridir. Türkiye de en önemli k sa vadeli borç türü, hazineye k - sa vadeli avans, hazine kefaletini tafl yan bonolar ve bütçe emanetidir. Uzun vadeli borçlar, vadeleri genellikle on y l aflan ve ödemeleri bir plana ba lanm fl devlet borçlar d r. Bu borçlar n kayna sermaye piyasas d r. Devaml borçlar ve itfaya ba l borçlar olarak ikiye ayr l r. Devaml borçlarda yaln zca faiz ödemesi yap l r. Bu borçlara devlet ana para ödeme taahhüdünde bulunmam flt r. Buna karfl l k itfaya tâbi borçlar n mürettebat n n, bir ödeme plan çerçevesinde ödenmesine gidilir. Türkiye de uzun vadeli iç borçlar içinde en önemli pay devlet bütçesinden ödenecek Devlet iç borçlanma tahvilleri, özel amaçl tahviller ve tahkim tahvilleri almaktad r. Afla daki tabloda iç borçlar yer almaktad r Tarihi tibariyle Ç BORÇLAR Borç Tutar (Milyar TL) A. HAZ NEDEN ÖDENECEKLER ,2 1. ST KRAZLAR ,9 Devlet ç Borçlanma Tahvilleri ,1 Özel Amaçl Tahviller ,2 kraz Tahvilleri ,3 Tahkim Tahvilleri ,3 2. KUR FARKLARI ,8 3. HAZ NE BONOLARI ,5 Nakden Sat lan Bonolar ,5 Özel Tertip Bonolar ,0 B. HAZ NE KEFALETLER ,2 1. BONOLAR 2. TAHV LLER 8 424,2 3. KAMU ORTAKLI I SENETLER ,0 (Bkz. ç Borçlanma, Hazineye K sa Vadeli Avans, Hazi - ne Kefaletini Haiz Bonolar, Bütçe Emaneti) Ö.F. Bat rel/fi. Akkaya ç Göç [Alm. Einwanderung] [ Fr. Migration] [ ng. Migration] Kiflinin kendi iste ine ba l olarak ülkesi s n rlar içinde ç Göç yaflama yerini de ifltirmesi iç göç e neden olmaktad r. Kifli, içinde yaflad toplumda kendine uyan ve en yüksek geliri sa layacak ifl koflullar na sahip olmak ister. Bu halde göç, önce insanlar n kullanabilecekleri f rsatlar n say s n art r r; sonra kifliye mesleki ve sosyal hareketlilik sa lar. Bütün ülkelerde büyük kentlerin ortaya ç kmas nda, kent nüfusunun do al art fl ndan çok, k rsal alanlardan bu kente sürekli göçlerin etkili oldu u kabul edilmektedir. Geliflmifl ülkelerde sanayileflmeyle birlikte, eme in bol ve ücretlerin düflük oldu u k rsal alanlardan, eme in k t ve ücretlerin yüksek oldu u kentlere göç olmufltur. Sanayi ve hizmetler kesiminin iflgücü talebine cevap vermeye yönelik bu iç göçler, h zl fakat dengeli bir kentleflmeye yol açm flt r. Günümüzde, geliflmekte olan ülkelerde görülen çok h zl ve düzensiz kentleflmede, kentin çekicili inden çok, h zl nüfus art fl nedeniyle köyün itmesi önemli bir faktör olmufltur. ç göçler, sanayileflmifl ülkelere göre, geliflmekte olan ülkelerde daha yo undur. Yap lan gözlemler göç etme e iliminin yafl grubundaki erkek nüfusta yüksek oldu unu göstermektedir. Bu grupta yer alan gençlerin baz lar n n, do rudan büyük kent yaflam n n çekicili- ine kap larak göçe kat ld klar anlafl lmaktad r. Büyük kent merkezlerinin e lence yerleri, gösteriflli ma azalar, spor tesisleri ve özellikle çevre denetiminden kurtulmaya olanak veren kalabal kl, k rsal bölge ve küçük kent gençlerini çekmektedir. K rsal bölgelerden gelen ve büyük kentlerin çevresine yerleflerek gecekondu mahallelerini oluflturan ailelerin yaflam biçimleri, kendilerine özgü bir alt kültür yaratt klar n göstermektedir. Baz Bat Avrupa ülkelerinde, özellikle geleneksel sanayi dallar nda ve tar mda çal flanlar n, eme in veriminin ve ücretlerin yüksek oldu u modern endüstrilerin bulundu u büyük kentlere göçü devam etmektedir. Örne in, Güney talya da 1950 lerde bafllayan sanayileflme hareketlerine karfl n, yirmi y l sonunda bölgeyi terk ederek Orta ve Kuzey talya ya göç edenlerin say s n n 2,5 milyonu aflt belirlenmifltir. Türkiye de geri kalm fl yörelerden geliflmifl il ve ilçelere do ru görülen nüfus hareketi iç göç olarak nitelenir. Bu göçler, ülkede ulaflt rma ve haberleflme olanaklar n n geliflti i ve ucuzlad döneminde önem kazanm flt r. Ulaflt rma ve haberleflme olanaklar n n geliflmesiyle, geri kalm fl bölgelerdeki iflgücü, ülkedeki çal flma olanaklar ve gidece i yer hakk nda bilgi toplama kollayl na kavuflmufltur. Bu dönemde, tar mda makineleflmenin yayg nlaflmas k rsal alanlardan itmeleri h zland rm flt r. K rsal bölgelerdeki modernleflme e ilimlerini araflt - ran Devlet Planlama Teflkilat n n bir araflt rmas na göre iç göçün temel nedeni Fakirlik ve topraks zl k t r. fiehirde ifl bulundu u için göçün yönü büyük kente do ru olmaktad r. Bu araflt rman n verdi i bir baflka önemli sonuç, köylülerin %84 ünün bir kente göçe haz r olduklar n ifade etmifl olmalar d r. 593

4 ç stikraz çsel Para Türkiye de iç göçlerin, ekonomisinin geliflmesini aflan bir h za varmas n n iki yönlü olumsuz etkileri görülmektedir. Bu göçler bir yandan ç kt klar yörelerin kalk nma olanaklar n s n rlarken, di er yandan da vard klar büyük kentlerde çözümü güç ve pahal sosyoekonomik sorunlar yaratmaktad r. (Bkz. Beyin Göçü, fl - göçü Gücü) E.Tokgöz ç stikraz (Bkz. ç Borçlanma) çsel De iflken [Alm. Endogene Variable] [Fr. Variable endogène ] [ ng. Endogenous variable ] çsel de iflkenler, de erleri modelin eflanl çözümü sonucu belirlenen de iflkenlerdir. Bu kavram n z dd olan d flsal de iflkenler ise, modele de erleri d flar dan verilen de erlerinin bulunmas nda yararlan lan de iflkenler olmaktad r. Bir modelde hangi de iflkenin içsel, hangilerinin ise d flsal de iflken olaca, modeli kuran n e ilim ve tercihlerine büyük ölçüde ba l d r. Örne in bir model fiyat düzeyi belirlenmesini içsel olarak al rken, baflka biri ayn de iflkeni d flsal kabul edebilir. Para arz bir çok modellerde bütünü ile d flsal al nd halde, yeni baz ekonometrik modellerde endojen olarak ifllenmektedir. Bir de iflkenin modelde endojen ya da içsel al nmas, modeli o de iflken için kapal hale getirir. Model oluflturma prati inde genellikle, içsel de iflkenlerin neler olaca n n belirlenmesi ile ifle bafllan r. S ra ile her içsel de iflken için birer denklem yaz l r. Bu denklemlerde aç klay c de iflkenler ya sisteme daha önce sokulmufl olan cari ya da gecikmeli içsel de iflkenler ya henüz aç klanmam fl olan içsel de iflkenler ya da egzojen (cari veya gecikmeli) de iflkenlerdir. Denklem yazma prati i genellikle her içsel de iflkene bir denklem ve sadece bir denklem yaz l ncaya kadar sürdürülür. fiüphesiz bu yaz l fl s ras nda model kurucunun temel yaklafl m ve hipotezleri dikkate al nacakt r. Ekonomi politikas çözümlemelerinde ve politika modellerinde içsel de iflkenler amaç de iflken (target variable) ve ilgi d fl de iflkenler olarak ayr l r. Önceden belli (prodetermined) de iflkenler ise araç de iflkenler (instruments) ve veriler (data) fleklinde ayr l r. Ekonomi politikas modelinin formel çözümü, amaç de iflkenlerin belli de erlerini sa layacak araç de iflken de erlerini bulmakt r. Karar modelleri dedi imiz modellerde amaç de iflkenler, sadece araç de iflkenlerin ve verilerin fonksiyonu olarak ifade edilir. U. Korum çsel Ekonomiler [Alm. Interne Einsparungen ] [Fr. Economies internes] [ ng. Internal economies] Bu terim yerine içten istifadeler ya da içten yararlar terimi de kullan lmaktad r. Üretim ölçe i büyüdükçe birim maliyetlerde sa lanan düflüfllerin, içsel etkenlerden ileri gelebilece i gibi, firman n d fl ndaki de iflmelere de ba l olabilece ini A. Marshall göstermifltir. Söz konusu kavram, birincisiyle ilgilidir. çsel ekonomi kavram, firman n uzun dönemli üretim art fl sonucunda gerçeklefltirilen birim maliyet düflüflü ile ilgilidir; k sa dönemde, üretim art fl sonucunda birim sabit maliyetlerdeki azalman n sa lad birim maliyet düflüflünün bunun kapsam na girmemesi gerekir (Viner). Üretim ölçe i büyürken içsel ekonomilerle birlikte içsel eksi ekonomiler, yani birim maliyet art fl na yol açan etkenler de ortaya ç kabilir. Bu bak mdan, içsel ekonomilerin birim maliyet e rilerine etkisi konu edilirken net içsel ekonomiler ele al nmal d r; yani birincinin lehine olan fark gözönünde tutulmal d r. çsel ekonomiler, teknolojik ve nakdi (parasal) nitelikte olabilir: Teknolojik içsel ekonomiler, üretimin ölçe- i büyüdükçe, teknolojik üretim katsay lar n n küçülmesinden do ar; nakdi içsel ekonomiler ise, üretim ölçe i büyüdükçe, sat n al nan girdi miktarlar ndaki art flta sa lanabilen indirimlerle ilgilidir. Teknolojik içsel ekonomi - ler, üretimin ölçe i büyüdükçe, daha iyi organize edilmesinden ya da üretim yöntemlerinin iyilefltirilmesinin birim bafl na sa lad emek, malzeme ve teçhizat gereklerinin azalmas ndan do ar. Nakdi içsel ekonomiler, ayn ölçekteki firmada üretim art fl n izleyerek sa lanabilece i gibi, firma ölçe inin büyümesini izleyerek de gerçekleflir. Üretim ölçe i büyüdükçe, net içsel ekonomiler sa layan bir firman n birim maliyet e rileri azal r; yani, birim ortalama maliyet ve marjinal maliyet e rilerinin e imi negatiftir ve ikinci, birincinin alt ndad r; her iki e ri de uzun dönemlidir. Bu durumdaki bir firma, üretimin ölçe ini art rmak e ilimindedir. Üretim artarken firma mal n ya da hizmetin piyasa fiyat n etkileyecek ölçe e ulafl rsa, rekabet flartlar bozulur ve eksik rekabet flartlar na geçilir. G. Kazgan çsel Eksi Ekonomiler [Alm. Interne Unwirtschaftlichkeiten] [Fr. Economies négatives internes] [ ng. nternal diseconomies] çsel ekonomilerin tersidir. Üretimin ölçe i büyürken birim maliyetlerinin art yor olmas demektir. (Bkz. çsel Ekonomiler) G. Kazgan çsel Para [Alm. Interne Währung] [Fr. Monnaie interne] [ ng. In - side money] Dolafl mdaki paran n, içsel ve d flsal olarak ikiye ayr lmas, Gurtkey ve Shaw adl Amerikan yazarlar n getirdi i bir yeniliktir. Para teorisinde yeni yeni kullan lmaya bafllanan bu kavramlardan içsel para, banka paras n, yani çeke tâbi vadesiz mevduat hesaplar n ifade etmektedir. Bu hesaplar kredi ifllemleri sonucunda büyüdükleri için, buna iç kredi paras ya da yaln zca kredi pa - ras da denmektedir. Burada olaya mevduat bankalar aç s ndan bak ld için, bu sistemin kendi içinden yaratt paraya içsel para denmektedir. çsel paran n göre- 594

5 ç Talep ç Verim Oran li öneminin artmas, para stokunun oluflumunda ekonomik faaliyetlerin belirleyici rolünün artt n gösterir. D flsal para, merkez bankas paras d r ve kredi ifllemlerinden ba ms z olarak oluflur. Buna ngilizce de outside money denir. D flsal paran n oluflumunda ekonomik faaliyetlerin do rudan herhangi bir etkisi olmayabilir. Örne in, kamu kesimi aç klar n n finansman için yarat lan para. S. Abaç ç Talep [Alm. Inlandsnachfrage ] [Fr. Demande interne] [ ng. Domestic demand] Bir ülkedeki al c lar n üretilen mallar için harcamay planlad klar miktard r. Devletin ve yat r m n (dolay s yla tasarrufun) mevcut olmad kapal bir ekonomide toplam talep, tüketim harcamalar na eflittir. Yat r m ve tasarrufun mevcut oldu u, tüm gelirin hane halk kesimine ödendi i bir ekonomi modelinde, toplam talep tüketim ve yat rmdan oluflur. Bu tür bir modele aç kl k getirmek için baz varsay mlar yapmak gerekir: Planlanm fl yat r m düzeyi sabittir. Hane halk n n toplam tüketimi, elde etti i parasal gelirle do ru orant l d r. Bu flartlar alt nda belirlenen denge geliri, toplam arz Y nin toplam iç talep C+I ye eflit oldu u gelir düzeyidir. Ekonomik modele kamu sektörünün de eklenmesiyle toplam iç talep, tüketim harcamalar, yat r m harcamalar ve devlet harcamalar ndan oluflmaktad r. D. Demirgil ç Talep Daralmas [Alm. Verengung der Inlandsnachfrage ] [Fr. Décroisse - ment de la demande interne] [ ng. Downward shift in domestic demand] ç talebi oluflturan tüketim, yat r m ve devlet harcamalar ndan birinin ya da birkaç n n düzeyinde meydana gelen daralmad r.tüketimin azalmas yoluyla iç talep daralmas n n iki ayr nedeni olabilir: 1) Tüketim fonksiyonu afla ya do ru kayabilir. De- iflmeden önce 100 birimlik kullan labilir gelirin 75 birimi tüketilirken, tüketim fonksiyonunda meydana gelen de iflmeler sonucu 75 birim yerine 60 birim tüketilebilir. Böylelikle iç talep daralm fl olur. 2) Tüketim fonksiyonunda bir de ifliklik olmadan, tar msal üretimden ya da yat r m harcamalar ve devlet harcamalar ndan kaynaklanan bir daralma meydana gelebilir. Daralmadan önce denge geliri 100 iken ve 75 tüketim yap l rken, denge geliri 80 e, tüketim 70 e gerileyebilir. ç talep daralmas, yat r m harcamalar ya da devlet harcamalar n n daralmas ndan da kaynaklanabilir. Meydana gelen azalma, milli gelirde -çarpan katsay s nedeniyle- kendisinden daha büyük bir azalmaya yol açaca için, tüketim düzeyinin düflmesine neden olacakt r. D. Demirgil ç Verim Oran [Alm. Intern Rentabilitätskennziffer] [Fr. Taux de renta - bilité] [ ng. Internal rate of return ] ç verim oran, bir nakit ak fllar (nakit giriflleri ve nakit ç k fllar ) serisinin bugünkü de erini s f ra eflitleyen iskonto oran olarak tan mlanabilir. (N t ), (t) y l nda yer alan nakit hareketi (nakit girifli veya ç k fl veya ikisi aras ndaki net fark) tutar n ve k iskonto oran n temsil ederse, afla daki eflitli i sa layan k, iç verim oran olarak tan mlan r: ç verim oran için yukar da verilen tan m flu flekilde de ifade edilebilir: ç verim oran, bir nakit ak fllar serisindeki nakit girifllerinin bugünkü de erini nakit ç k fllar n n bugünkü de erine eflitleyen iskonto oran d r. Yukar daki tan mlar küçük bir örnekle daha aç k bir hale getirilebilir: Varsay n z ki, 1996 y l sonunda bir tan d - n za TL borç veriyorsunuz. Borçlu, enflasyondan zarar görmenizi önlemek için, borcuna karfl - l k size afla daki ödemeleri yapmay kabul etmektedir. Y l Sonu n Nt =0 t=1 (1+k)t Ödeme TL TL TL TL Gelecek üç y l n ortalama y ll k enflasyon oran yüzde kaç geçmedi i takdirde, yukar daki koflullarla verece iniz borçtan dolay bir genel sat n alma gücü kayb na maruz kalmazs n z? Bu soruya cevap verebilmek için yukar daki nakit ak fl serisinin iç verim oran n hesaplamak gerekecektir. (1) (2) (3) Nakit Bugünkü De er Bugünkü De er Y l Ak fl Faktörü (%19) (1) x (2) 1996 ( ) TL. 1 ( ) TL , , , ( ) TL. Tabloda yer alan bugünkü de er faktörleri, ilerideki bir y lda elde edilecek 1 TL nin çeflitli y llara ve çeflitli faiz hadlerine göre bugünkü de erini veren tablolardan elde edilebilir. Bu faktörler 1/(1+ ) t fomülüne göre hesaplan r (i, faiz haddini, t y l göstermektedir) Yukar daki tablonun benzeri, %18 iskonto oran esas al narak haz rland takdirde, nakit ak fllar n n net bugünkü de eri TL. olarak hesaplan r. O halde aranan iç verim oran %18-19 aras ndad r. ç verim oran genellikle deneme s nama yoluyla hesaplan r. Örne i sonuca ba lamak için denilebilir ki, gelecek 3 y l n ortalama y ll k enflasyon oran %19 u aflt takdirde, yukar daki koflullarla borç vermekten dolay bir genel sat n alma gücü kayb na maruz kal rs n z. 595

6 dari Bütçe ç verim oran kavram, iflletmelerin yat r m projelerini de erlemede kulland klar bir yöntemin de temelini oluflturur. ç verim oran yönteminde, de erlenen yat - r m projesinin neden olaca tahmin edilen nakit ç k fllar ile sa layaca tahmin edilen nakit girifllerinin bugünkü de erlerini eflitleyen iskonto oran hesaplan r. ç verim oran bir yat r m projesinin kabul edilebilirli i konusunda, kendi bafl na yeterli bilgi sa layamaz. Hesaplanan iç verim oran n n yeterli bir verimi temsil edip etmedi ine karar verebilmek için, bir kritere ihtiyaç vard r. Genellikle bu kriterin, iflletmenin sermaye maliyetini temsil eden oran oldu u kabul edilir. Y. Ercan/fi. Akkaya dari Bütçe [Alm. Verwaltungsbudget] [Fr. Budget Administratif] [ ng. Administrative Budget] Bütçenin, kamu kurulufllar n n idari teflkilat yap s na uygun flekilde yap lmas d r. dari bütçede, bütçe harcama ve gelirleri, bütçesi yap lan kuruluflun teflkilat flemas na göre ay r ma tâbi tutulur. Bu bütçe sisteminde, bütçe ödenekleri, devlet teflkilat içinde yer alan yasama, yarg ve yürütme organ birimlerine göre ayr l r. Örne in, ödenekler cumhurbaflkanl, bakanl klar ve ba ms z genel müdürlükler aras nda s ralanarak paylaflt r l r. Ayr bütçe yap lan her birim kendi içinde tekrar, mevcut örgütsel yap ya göre ayr bir idari tasnife gidebilir. Türkiye de p rogram bütçe sistemi benimsenmesine ra men, bütçeler Türk idari teflkilat yap s na göre yap lm a k t a d r. Yasama organ yürütme organ na harcama yetkisi verirken, bu yetkiyi genel bütçeye dahil idarecilere, ayr ayr vermektedir. Bu sistemde çeflitli kamu birimlerinin ayn tür kamu fonksiyon ve hizmetlerini görmelerinin mümkün olmas nedeniyle, hizmet tedahül ve tekerrürleri meydene gelebilmektedir. Türkiye de bütçe ödeneklerinin verilmesinde idari bütçe ay r m n n kabul edilmesine karfl l k, bütün devlet gelirlerinin hazineye girmesi ve oradan ödenmesi nedeniyle, bütçe gelirleri kayna na göre tasnif edilmektedir. (Bkz. Bütçeleme Sistem - l e r i) Ö.F. Bat rel dari Fiyatlar [Alm. Administrative Pre i s e] [Fr. Prix administrés] [ ng.administered prices] 1933 y l nda Gardiner Means taraf ndan ekonomi literatüründe kullan lmaya bafllanan bu terim, tespit edildikten sonra zaman içinde sabit tutulan fiyat ifade etmektedir. dari fiyat terimi, özel sektöre ve devlet sektörüne de uygulanmakta, iflveren taraf ndan, devlet taraf ndan veya iflveren iflçi kurulufllar n n sözleflmeleriyle belirlenen ücretleri de kapsamaktad r. dari kelimesi belirli bir fiyatland rma gücünü göstermektedir. Bu nedenle, bu tür fiyatlar, arz ve talep eflitli inin belirledi i fiyatlardan farkl olabilmektedir. D. Demirgil dari Takdir [Alm. Verwaltungsbewertung, Verwaltungsbesteuerung] [Fr. Evaluation administrative ] [ ng. Direct administra - tive evaluation] dealist Sosyalizm Vergi borcunun idare taraf ndan hesaplanmas demek olan vergi tarh yöntemlerinden biridir. dare taraf ndan takdir, do rudan do ruya takdir adlar da verilmektedir. Esas, her bir mükellefin vergi borcunun hesaplanmas na iliflkin matrah, idarenin ayr ayr tespit etmesidir. dari takdir yönteminden vergicilikte giderek vazgeçilmekte ve bu yöntem -re sen takdirde oldu u gibi- ancak istisnai olaylarda kullan lmaktad r. Türkiye de 1971 y l na kadar bina ve arazi vergilerinin matrahlar bu yöntemle tespit edilmifltir. (Bkz. D fl Belirtiler Usulü, Beyan Usulü ) H. Nadaro lu IDB (Bkz. slâm Kalk nma Bankas ) dealist Sosyalizm [Alm. Utopischer Sozialismus] [Fr. Socialisme idéaliste] [ ng. Utopian Socialism] dealist Sosyalizm temsilcilerine Saint-Simoncular ve Ütopistler de denilmektedir. dealist Sosyalizm in bafll ca temsilcileri Claude Henri de Rouvroy de Saint-Simon, Prosper Enfantin ve Armand Bazard d r. Aguste Comte ile Ferdinand de Lesseps de, bir aral k bu ak ma kat lm fllard r. Saint-Simon ( ), pozitivist ve sosyalist düflünce ak mlar n n geliflmesine öncülük etmifltir. Endüstrializm doktrinin kurucusudur. Saint-Simon, h ristiyanl n ça n tamamlad na ve yerini yeni bir inanç düzenine b rakmas gerekti ine inan yordu. Bu yeni doktrin mutluluk ve düflünce özgürlü- ü kavramlar na dayanacakt. Toplumlar n geliflmelerine yön veren e ilimin sürekli ilerleme ve geliflme ihtiyac oldu unu düflünüyordu. Sürekli ilerleme ve geliflme ise, ancak sanayileflerek sa lanabilirdi. Kapitalist düzen yaln z say l kimseleri zenginlefltirmifl ve çal flan s n f bir iktisadi boyunduruk alt nda yaflamaya mahkûm etmiflti. Bu düzeni de ifltirmek ve daha uygun bir ekonomik ve sosyal toplum yap s kurmak gerekliydi. Bütün kötülükler, ekonomik düzenin bireysel ç karlar do rultusunda ifllemesinden ileri geliyordu. S n f ay - r m ve ayr cal klar kald r lmadan insanl k mutlulu a kavuflamazd. ktisadi alanda devletin genifl yetkileri olmal yd. Tek bir makam, bir heykeltrafl gibi, toplum yap s n flekillendirebilmeliydi. Aristokratlar n unvanlar ve mevkileri ellerinden al nmal yd. Yeni sosyal düzeni teknokratlar kuracaklard. ktidar bilim adamlar n n, teknokratlar n olacakt. Herkese ehliyetine göre ifl verilecekti. Üretim seferberli i bafllat lacak ve Fransa bafltan bafla bir flantiye haline getirilecekti. Görevlilere yapt klar iflin niteliklerine ve de erine göre ücret ödenecekti. Saint-Simon un biri liberal ve öbürü kolektivist iki ayr yönü bulundu u söylenilebilir. Libareller gibi, toplum düzeninde ehliyete öncelik tan nmas ndan yana idi. B rak n z yaps nlar, b rak n z geçsinler ilkesine karfl de ildi. D fl ticarette, serbest mübadelenin daha verimli olabilece i durumlar bulundu unu kabul ediyordu. Sanayicilere kâr hakk tan yordu. Ancak üretim seferberli- 596

Tahakkuk Tahkim Tahakkuk Tahkim

Tahakkuk Tahkim Tahakkuk Tahkim T Taban Fiyat [Alm. Mindestpreis] [Fr. Prix minimum] [ ng. Minimum price] Taban fiyat veya asgari fiyat, üreticiye mal n devletin tespit ve ilan etti i fiyattan, görevli kurulufla satma olanak ve garantisini

Detaylı

EB M (Bkz. Elektronik Bilgi fllem Merkezi) ECU (Bkz. Avrupa Para Birimi)

EB M (Bkz. Elektronik Bilgi fllem Merkezi) ECU (Bkz. Avrupa Para Birimi) E EB M (Bkz. Elektronik Bilgi fllem Merkezi) ECU (Bkz. Avrupa Para Birimi) Eczac bafl Holding A.fi. 1970'te sermayesine ve yönetimine kat ld kurulmufl ya da kurulacak sermaye flirketlerinin yat r m, finansman,

Detaylı

nakil akreditiflere kabili devir ve kabili nakil ibarelerini koyarlar. (Bkz. Kabili Devir Akreditif) C. Ersoy

nakil akreditiflere kabili devir ve kabili nakil ibarelerini koyarlar. (Bkz. Kabili Devir Akreditif) C. Ersoy K Kabarit Fark Kâ t paralar n fersudeleflmesi, y pranm fl ve buruflmufl bir hale gelmesi sonucunda meydana gelen eksikliktir. Paralar n etraf ndaki çerçevenin içerisine giren noksanl k, ancak para emisyonuna

Detaylı

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR VERG DE GÜNDEM VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR Mehmet KORKUSUZ Geçti imiz y l, vergilendirme sistemimizde önemli bir ad

Detaylı

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler

Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Çerçeve Daha Fazla stihdam çin Yap lmas Gerekenler Gelinen noktada Türkiye nin önünde çözülmesi gereken en öncelikli problem iflsizliktir. 1998 ve 2001 y l nda yaflanan krizlerden sonra iflsizlik h zla

Detaylı

Son y llarda, küreselleflme konusunda tart fl l rken, tar m

Son y llarda, küreselleflme konusunda tart fl l rken, tar m Praksis 9 Sayfa: 277-300 Küreselleflen Tar m ve Türkiye de Tar m Reformu Hülya Kendir Son y llarda, küreselleflme konusunda tart fl l rken, tar m sektöründe de bir küreselleflme süreci yafland - ndan bahsedilmektedir.

Detaylı

Amaçlar m z. Anahtar Kavramlar. çindekiler. 230 Vergi Hukuku. Bu üniteyi tamamlad n zda afla daki sorular n yan tlar n özü itibariyle ö renmifl

Amaçlar m z. Anahtar Kavramlar. çindekiler. 230 Vergi Hukuku. Bu üniteyi tamamlad n zda afla daki sorular n yan tlar n özü itibariyle ö renmifl Vergi cras 12 229 K yametin yar n kopaca n bilsen bile elindeki fidan dik, borcunu öde. Bu güzel sözde de çarp c bir flekilde vurguland gibi, borçlar n zaman nda ödenmesi temel bir ahlaki ödevdir. Ancak,

Detaylı

GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU

GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU 13

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye Önsöz Toplum halinde yaflaman n ortaya ç kard kollektif ihtiyaçlar, ad na kamu hizmeti dedi imiz, Devlet ve yetkili k ld organlar taraf ndan gerçeklefltirilen ve tüm fertlerin faydalanmas na aç k hizmetlerle

Detaylı

K sa Dönemde. Para-Üretim liflkisi ve Paran n Ekonomiye Geçifl Mekanizmas. Amaçlar m z

K sa Dönemde. Para-Üretim liflkisi ve Paran n Ekonomiye Geçifl Mekanizmas. Amaçlar m z K sa Dönemde 10 Para-Üretim liflkisi ve Paran n Ekonomiye Geçifl Mekanizmas 207 Uçurtmay havada tutabilmek, basit bir ifl gibi görünmesine karfl n, oldukça ciddi bir sorundur. Bu konuda deneyim sahibi

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 159 2010/1. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen / Av. smail Gömlekli. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No: 159 2010/1. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen / Av. smail Gömlekli. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No: 159 2010/1 ISBN No: 978-605-5614-20-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen / Av. smail Gömlekli Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ve DEVRALMALARI* *connectedthinking

ve DEVRALMALARI* *connectedthinking fiirket BiRLEfiMELERi ve DEVRALMALARI* *connectedthinking fiirket BiRLEfiMELERi ve DEVRALMALARI Haz rlayan: PricewaterhouseCoopers Türkiye Dan flmanl k Hizmetleri Bas m Tarihi Mart, 2006 Yap m nfomag Yay

Detaylı

A USTOS/AUGUST 2006 ERNST & YOUNG

A USTOS/AUGUST 2006 ERNST & YOUNG ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com A USTOS/AUGUST 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere

Detaylı

KOB ler çin Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Kitab TOBB taraf ndan A.Ü. Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Araflt rma ve Uygulama Merkezi ne yapt r lm flt

KOB ler çin Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Kitab TOBB taraf ndan A.Ü. Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Araflt rma ve Uygulama Merkezi ne yapt r lm flt KOB LER Ç N F KRÎ VE SINAÎ MÜLK YET HAKLARI II KOB ler çin Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Kitab TOBB taraf ndan A.Ü. Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Araflt rma ve Uygulama Merkezi ne yapt r lm flt r. Türkiye

Detaylı

KÜRESEL REKABETTE SON AfiAMAYA ULAfiMAK: GÜNEY KORE

KÜRESEL REKABETTE SON AfiAMAYA ULAfiMAK: GÜNEY KORE KÜRESEL REKABETTE SON AfiAMAYA ULAfiMAK: GÜNEY KORE Sumru ÖZ Kas m 2008 TÜS AD-Sabanc Üniversitesi Rekabet Forumu (Yay n No: REF 06/2008) Sabanc Üniversitesi Orhanl 34956 Tuzla / stanbul Telefon: (0216)

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II Yazarlar Prof.Dr. Ümit Gücenme GENÇO LU (Ünite 1, 2) Prof.Dr. Saime ÖNCE (Ünite 3, 4) Doç.Dr. Vedat EKERG

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Av. Filiz ASKAN zmir Barosu üyesi AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Bu kanun hukuk

Detaylı

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE

YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE YEN ÜRÜN VE TES S YATIRIMLARINDA F Z B L TE 15 YEN ÜRÜN F Z B L TES YEN TES SLER VEYA GEN fileme YATIRIMLARI F Z B L TES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni Ürün ve

Detaylı

ALMANYA DA YABANCI fi RKETLER N VE fiubeler N N KURULMASI

ALMANYA DA YABANCI fi RKETLER N VE fiubeler N N KURULMASI ALMANYA DA YABANCI fi RKETLER N VE fiubeler N N KURULMASI Prof. Dr. Christian RUMPF* ÖNSÖZ Bu metin, yabanc iflletmelerin ve yat r mc lar n, Almanya ya yerleflme aflamalar nda dikkat etmeleri gereken birkaç

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2725 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1687 T CARET HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2725 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1687 T CARET HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2725 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1687 T CARET HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Sami KARAHAN (Ünite 1-5) Prof.Dr. Mustafa ÇEKER (Ünite 6-8) Editörler Prof.Dr. Sami KARAHAN

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES. hsan U ur DEL KANLI

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES. hsan U ur DEL KANLI TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KAPAS TE ANAL Z (1981-2000) VE AVRUPA B RL LE MUKAYESES hsan U ur DEL KANLI BDDK / ANKARA 2005 BDDK 1. Bask : Temmuz 2005 Türk Bankac l k Sektöründe Kapasite Analizi (1981-2000)

Detaylı

BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES

BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES Av. Dr. Hac KARA I-) G R fi: Uygulamada soyut ve tek tarafl olarak haz rlanan matbu sözleflmeler Genel fllem Koflullar olarak isimlendirilmektedir.

Detaylı

B R NC BÖLÜM I. ÇEVRE SORUNLARI ÇEVREN N KORUNMASINDAK HUKUK ÇERÇEVE -HAKLARIMIZ-

B R NC BÖLÜM I. ÇEVRE SORUNLARI ÇEVREN N KORUNMASINDAK HUKUK ÇERÇEVE -HAKLARIMIZ- B R NC BÖLÜM ÇEVREN N KORUNMASINDAK HUKUK ÇERÇEVE -HAKLARIMIZ- I. ÇEVRE SORUNLARI A. Sorunlar ve Ekolojik Gerçekler Hava, su ve toprak kirlili i; gürültü; asit ya murlar ; küresel s nma ve bunun olumsuz

Detaylı

T Ü R K Y E D E TEOR VE UYGULAMA

T Ü R K Y E D E TEOR VE UYGULAMA T Ü R K Y E D E ÖZEL F NANS KURUMLARI TEOR VE UYGULAMA TÜRK YE DE ÖZEL F NANS KURUMLARI TEOR VE UYGULAMA ALBARAKA TÜRK ALBARAKA TÜRK YAYINLARI: 17 KÜLTÜR K TAPLARI: 2 stanbul 2000 Dizi Editörü brahim USUL

Detaylı

Paasche ndeksi= q n p n Paasche Miktar ndeksi = x 100 q o p n

Paasche ndeksi= q n p n Paasche Miktar ndeksi = x 100 q o p n P Paasche ndeksi [Alm. Paasche- Index ] [Fr. Index de Paasche ] [ ng. Pa - asche index] Birden fazla maddenin fiyat, miktar ya da de erlerindeki de iflmeleri toplu olarak ve maddelerin önemlerine göre

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ* I- G R fi Bankac l k sektöründe yaflanan krizlerin en belirgin göstergelerinden

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Asl AFfiAR (Ünite 1, 4-5) Yrd.Doç.Dr. Nuray SLAT NCE (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Bengül GÜLÜMSER

Detaylı

De erli Okurlar m z, BAfiKAN DAN. Gür ÇA DAfi. TKYD Baflkan

De erli Okurlar m z, BAfiKAN DAN. Gür ÇA DAfi. TKYD Baflkan BAfiKAN DAN De erli Okurlar m z, Kurumsal Yat r mc n n üçüncü say s haz rl klar na bafllarken dünya finans piyasalar nda baz s k nt lar oldu unu biliyor, ama krizin küresel boyutta bu kadar fliddetlenece

Detaylı