Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2015 Sayý: 186

2

3 1

4 Ýçindekiler KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ocak-Haziran 2015 Yýl :13 Sayý : 186 Üç ayda bir yayýnlanýr KUTSO Dergisi Sahibi Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Adýna Ahmet BAÐIRGAN KUTSO Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Kagik Araþtýrma Ýþ Dünyasý Konuk Kapak Konusu Yönetimden Baþkandan Birbirimizden Cesaret Aldýk Nafi GÜRAL Meslek Komitelerimiz Ahmet Y. YAZAROÐLU Çalýþan Kadýn Güçlü Bir Ülke Baro Sadece Hukuki Deðil Sosyal Alanda da Çalýþýr Ahmet ATAM Uçan Külden Yüzen Tuðla KÜ-BLOK Ekonomide Kadýnýn Rolü, Türkiye nin Gücü Doç. Dr. Fatih Çelebioðlu Kütahya Kadýn Giriþimciler Kurulu ndan Ziyaretler 81 Ýlde 81 Topuk Projesi Kagik Toplantýlarý Aralýksýz Sürüyor Haber KUTSO Temmuz Ayý Meclis Toplantýsý Yapýldý TOBB Ýmalat Sanayi Ýstiþare Toplantýsý Yapýldý KUTSO, 5 Yýldýzlý Hizmet Veriyor Kütahya Ýle Bosna Hersek Arasýnda Ticari Köprü Kuruluyor Sigorta Sektörü KUTSO da Toplandý KUTSO dan OSB deki Üyelerine Ziyaret KUTSO Memnuniyet Odaklý Çalýþmalarýna Hýz Verdi Litvanya dan Ticari Ýþbirliði Talebi Kütahya Baro Baþkanlýðý ndan KUTSO ya Ziyaret Giriþimci Adaylarýna KUTSO dan Eðitim Desteði KUTSO Üyelerinden Aðaoðlu 1453 e Ýnceleme Ziyareti KUTSO, Sanayideki Üyeleri ile Bir Araya Geldi KUTSO dan Fark Yaratan Seminerler Haber Köþe Yazýsý Saðlýk Ajanda Kitap KUTSO Heyeti TOBB Genel Kurulu na Katýldý KUTSO nun Geleneksel Ýftar Yemekleri Yapýldý KUTSO Haziran Ayý Meclis Toplantýsý Yapýldý Türkiye Ticaret ve Sanayi Þurasý na Katýldýk 9. Çizgi Film Animasyon Festivali Uluslararasý Afiþ Yarýþmasý Ali Güral Lisesi'nden Örnek Etkinlik DPÜ Ýltem Eser Element Analiz Laboratuvarý Diyabetlilere Erken Göz Muayene Uyarýsý Fuarlar 62 Seçtiklerimiz Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Adýna Sorumlu Müdür Salih Nafi ALIÇ KUTSO Genel Sekreteri Yayýn Kurulu Ahmet BAÐIRGAN Ali KONGU Enver ÖZER Mehmet YAYLIOÐLU Semra TOZARAYDIN Salih Nafi ALIÇ Eser ÇETÝNTAÞ Akif ÇAKMAK Melike KÖSE KUTSO Dergisi Yerel Süreli Bir Yayýndýr. Reklam Ýrtibat Melike KÖSE Tel: Faks: Grafik Tasarým Burcu SARIIÞIK GÝRGÝN Kapak Tasarým: Bora YÜCELEN Hazýrlýk-Baský Ekspres Matbaasý, Kütahya Menderes Bulvarý Ata Apt Zemin Kat Tel: Faks:

5 Baþkandan Baþyazý BÝRBÝRÝMÝZDEN CESARET ALDIK Geçtiðimiz günlerde iþ hayatýnda bir takým çözülmesi gereken durumlar oluþtu. Kütahya olarak da karþýlaþtýðýmýz birkaç sorun vardý. Bu durumlarý incelerken, sorunlarýn temelinde korkunun olduðunu gördük. Arkadaþlarýmla bu konular üzerinde sohbet ederken dedik ki "korku, tüm yaþantýmýzda olduðu gibi iþ hayatýný da olumsuz etkileyen bir faktör." Burada þunu söylemek istiyorum. Hem yaþantýmýzda, hem de iþ hayatýnda korkak deðil, cesur olmalýyýz. Ama cesur olmak derken sakýn ola ki yanlýþ anlaþýlmasýn, cahil cesareti deðil, bilinçli olarak cesur olmalýyýz. Peki, bu korku illeti baþýmýza nasýl bela oldu? Araþtýrdýðýmýzda göreceðiz ki korku ile ilk tanýþma çocukluðumuzda, aile içerisinde ve çevremizde oluþmaya baþlamýþtýr. Biz öncelikle aile içerisindeki korku sorunlarýný çözmeliyiz. Asla ve asla çocuklarýmýzý korku ile tanýþtýrmayalým. Çocuklarýmýzý korku ile terbiye etmek, okul baþarýsý için korkutarak yönlendirmek ve gelecek endiþesi, korkularý edinmesine yol açacak yöntemlere kesinlikle tenezzül etmemeliyiz. Aksi halde çocuklar, yetiþme çaðýnda korku girdabýna kapýlarak kimliðini ve kiþiliðini bulmakta zorlanýr ve hayat boyunca bu korkularýn altýnda ezilir. Daha da önemlisi bunun genlerimize yerleþebiliyor olmasý. Genlerdeki korku ve cesaret olgusunu anlayabilmek için bazý coðrafi bölgelerimizin insan yapýsýný gözlemlersek, getirdiði faydayý veya yarattýðý zararý kolaylýkla görebiliriz. Aile içinde eþlerin birbirlerine asla ve asla korku salmamalarý lazým. Bu korkular insanýn hem sosyal hayatýna hem de ekonomik hayatýna yansýyor. Korkudan hiçbir þey elde edilemiyor. Elinizdeki gücü korku yerine sevgiye, hoþgörüye dönüþtürebilmeniz halinde arzu edilen aile huzuru ve baþarý elde edilebiliyor. Kütahya nýn en önemli sorunlarýndan bir tanesi ekonomik anlamda yeterli miktarda geliþme olmamasý. Bu geliþmeyi saðlayacak olanlarýn KUTSO þemsiyesi altýnda toplanmýþ iþ insanlarý ve Kütahya da yatýrým yapacak giriþimciler olduðunu biliyoruz. Ýþ insanlarýmýz hem kendileri, hem de þehrimiz için baþarýlý olmak zorundalar. Baþarý çok sayýda faktör üzerine kuruludur. Bu faktörlerden bir tanesi de korkusu olmayan, cesur insan olmaktýr. Eðer ruhumuzu korku sarmýþsa, o korku ayaðýmýzda pranga olur ve hareketimizi büyük ölçüde engeller. Korkunun panzehirinin birlik olduðunu söyleyebiliriz. "Birbirimizden cesaret aldýk" özdeyiþini zaman zaman kullanýrýz. Gerçekten birlik olunduðu zaman korku yenilir, korkutan faktörler yok edilir. Eðer korkutan faktörleri yok edemezseniz, o faktörler artan bir etki ile size zarar vermeye devam eder. Tüm bunlarý söyledikten sonra noktayý koymadan þunu bilmeliyiz. Ne korkan, ne korkutan olmamalýyýz. Nereden gelirse gelsin, korkuya kapýlmamalý, o korkuyu yok etmeye çalýþmalýyýz. Korkarsak pýsýrýk kalýrýz, eziliriz. Korkutursak, korkutma gücünüz elimizden çýktýðýnda bedelini öderiz. Bahsettiðimiz cesaret, cahil cesareti deðil, bilinçli cesarettir. Ayaðýmýz yere saðlam basmalý gözümüz zirvelerde olmalýdýr. Nafi GÜRAL Yönetim Kurulu Baþkaný 3

6 Köþe Yazýsý MESLEK KOMÝTELERÝMÝZ Ahmet Y.YAZAROÐLU Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Dergimizin bu sayýsýnda Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý olarak sizlere seslenme fýrsatý buldum. Yönetim Kurulu üyelerimiz arasýndaki görev daðýlýmýna göre, odamýz meslek komitelerinin iþ ve iþlemlerinin yürütülmesi görevinde de sorumluyum. Bu nedenle, köþe yazýmda okuyucularýmýzla odamýz meslek komiteleri ve çalýþma yapýsý hakkýnda bilgileri paylaþacaðým. Odamýzda 14 meslek grubundan, 147 meslek komite üyemiz bulunmaktadýr. Meslek komiteleri arasýnda baþkan ve baþkan yardýmcýlarý ile üyelerin, görev, yetki ve sorumluluk alanlarý belirlenmiþtir. Meslek komitelerimizin odamýz çalýþmalarýndaki önemi ve etkisi sebebiyle, hizmet binamýzýn üçüncü ve dördüncü katýnda 14 meslek komitemize ayrý çalýþma odalarý tahsis edilmiþtir. Meslek komitelerimiz, asil ve yedek üyeleriyle birlikte, her ayýn son Salý günü sabah da sosyal tesisimizde düzenlenen kahvaltýda bir araya gelerek, kahvaltýnýn ardýndan kendi çalýþma odalarýnda aylýk olaðan toplantýlarýný, yeterli katýlým ile gerçekleþtirmektedir. Meslek komite baþkanlarýmýz, her ay gerçekleþtirilen odamýz meclis toplantýsýna da katýlým saðlamakta, bu sayede odamýzýn tüm faaliyet ve çalýþmalarýnda uyumla ve etkin yer alabilmektedir. Ayrýca 5174 sayýlý Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Kanunu ve ilgili yönetmelik gereðince, Mart ve Eylül aylarý olmak üzere, yýlda iki defa Meslek Komiteleri Müþterek Toplantýsý odamýzda gerçekleþtirilmektedir. Bu müþterek toplantýda, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) meslek komitelerini temsilen söz almak isteyen komite baþkanlarý ve üyeleri birer konuþma yaparak, son altý ayda gerçekleþtirilen faaliyetler ve yürütülen çalýþmalar hakkýnda haziruna bilgi sunmaktadýr. Meslek komitelerimiz tarafýndan çeþitli fuar ve sektörel inceleme ziyaretleri gerçekleþtirilmekte, eðitim, seminer, toplantý faaliyetleri 4 yapýlmakta, kiþisel, mesleki eðitim ve geliþmeye katký saðlanmaktadýr. Düzenlenen çeþitli toplantýlarda yerel yönetim ve sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri ile üyelerimiz buluþturulmakta ve böylece, görüþ ve talepler, sorun ve çözüm önerileri öncelikli yetkililere direkt iletilebilmektedir. Meslek komitelerimizin aylýk olaðan toplantýlarýnda görüþülen husus ve kararlar, düzenli periyotlarda yönetim kurulumuza intikal etmekte, görüþülüp deðerlendirilerek ilgili kararlar alýnmaktadýr. Yönetim Kurulumuzun kararý ile, yerel ve ulusal olmak üzere ilgili makam ve mercilere iletilmesi gereken konulardaki talep ve görüþler, sorun ve çözüm önerileri, meslek komitelerimiz ve yönetim kurulumuz tarafýndan ilgili ve yetkili makamlara ulaþtýrýlmakta ve sonuçlanana kadar takip edilmektedir. Ýlimizin ekonomik ve sosyal geliþmesine katký saðlayacak odamýz çalýþmalarýnda, meslek komite baþkanlarýmýz ve meslek komitesi üyelerimiz etkin görev almakta olup, Meslek Komitelerimizin etkin ve verimli çalýþmasýna yönelik imkânlar Yönetim Kurulumuzca sunularak tam destek verilmektedir. Bu destek ve çalýþmalar devam ettirilerek üyelerimizin hem kiþisel ve mesleki geliþmesine, hem de þehrimizin ticari ve sosyal açýdan geliþmesine katký saðlama çalýþmalarýmýz önümüzdeki dönemde de sürdürülecektir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) çatýsý altýndaki oda ve borsalara örnek teþkil edebilecek çalýþma ve faaliyetler yürüten meslek komitelerimiz baþkan ve üyelerini tebrik eder, uyum ve iþbirliði içerisindeki baþarýlý çalýþmalarýmýzýn artarak devam etmesini dilerim. Saygýlarýmla.

7 Kapak Konusu Çalýþan kadýn güçlü bir ülke ÇALIÞAN KADIN GÜÇLÜ BÝR ÜLKE Anadýr kadýnlarýmýz, bacýdýr, yardýr, yarendir, yoldaþtýr. Hayatýn tüm rollerinde en usta oyuncudur kadýn. Eþinin karýsý, çocuðunun anasýdýr, ailesinin biricik evladýdýr. Ýþçidir, memurdur, iþverendir. Bazen en iyi aþçý, bazen en iyi temizlikçi,bazen en iyi çocuk bakýmcý, bazen en iyi þifa kaynaðý, bazen en iyi doktor, bazen en iyi ekonomist, bazen en iyi ajans, bazen en iyi arkadaþ Tüm rollerin aðýrlýðý, yorgunluðu ve yoðunluðu arasýnda yýkýlmadan dimdik ayakta durandýr. Her bir rolünü en iyi þekilde layýkýyla yerine getirmeye çalýþandýr. Sevgi ve þefkat doludur kadýn. Azimlidir, hýrslýdýr, bazen de kýskançtýr. Detaycýdýr, plancýdýr, bazen de kararsýzdýr. Fakat bu karakteristik özellikleri iþ dünyasýndaki kadýný, günümüzde farklý platformlara taþýmýþtýr. Biz de KUTSO dergimizin bu sayýsýnda kapak konumuzu özel olarak kadýnlarýmýz için hazýrladýk. Ýþ dünyasýndaki baþarýlarý ile þehrimize örnek olmuþ kadýnlarýmýz ile söyleþi yaptýk. Ýþ dünyasýnda kadýnlarýn baþarýlarýnýn sýkça konuþulduðunu, kadýnýn bu baþarýsýnýn sýrrýnýn ne olduðunu sorduk. Onlar da, baþarýlý bir iþ kadýný ve iyi bir anne olmanýn altýn kurallarýný okuyucularýmýzla paylaþtýlar. 5

8 Kapak Konusu Çalýþan kadýn güçlü bir ülke ESÝN GÜRAL ARGAT GÜRALLAR YÖNETÝM KURULU BAÞKAN VEKÝLÝ SEVÝM GÜRAL OLGUN BOLÝÞ PLASTÝK VE KÝMYA YÖNETÝM KURULU BAÞKANI Ýþ dünyasý artýk kadýnlarýn baþarýlarýný konuþuyor. Sizce iþ hayatýnda kadýnýn baþarýlý olmasýnýn nedenleri nelerdir? Ýþ dünyasýnda kadýn veya erkek olmak arasýnda bir ayrým gözetmiyorum. Ancak þunu belirtebilirim ki; kadýn veya erkek olsun fark etmez, çalýþma hayatýnda baþarýlý olmak için gerekli bir takým kriterler var. Bunlardan ilki kararlý olmaktan geçiyor, baþarýya ulaþýrken zorluklarla karþýlaþsanýz da motivasyonunuzun kýrýlmasýna izin vermemelisiniz. Çözüm odaklý olmak da içinde bulunulan durumu tanýmlamak ve analiz etmek oldukça önem taþýyan faktörlerdendir. Ufuk açan ve doðru yöne yönlendiren noktalarý görebilmek ve sorundan öte çözüme odaklanmak gerekli. Ýyi iletiþim kurmak, çalýþtýðýnýz kiþilerle uzun vadede ve olumlu iliþki yürütmek için önemli bir rol oynar. Bu sayede iþyerindeki kiþileri dinleyerek ve anlayarak kendilerini daha açýk ve anlaþýlýr bir þekilde ifade etmelerine yardýmcý olursunuz. Kadýnlar ayný zamanda annelik görevini de yürütmek zorunda. Baþarýlý bir iþ kadýný ve iyi bir anne olmanýn altýn kurallarý sizin için nelerdir? Çocukluðumdan beri aktif bir iþ yaþamým olacaðýný biliyordum. Anne olduðumda iþ hayatýný deneyimlemiþtim ve yüksek lisans yapýyordum. Genç bir anne olarak, iþ ve özel hayat dengesini kurmam gerekiyordu. Bir yandan yeni bir iþe de adým atmýþtým, kendi ayaklarýmýn üzerinde durmam lazýmdý. Bu dengeyi ve iþ-özel hayat ahengini kurmak için çok çalýþtým. Öncelikle doðru ve etkin zaman planlamasý ile bunun dengesini kurabilirim, deneyimlerim bunu söylüyor. Aile veya iþ hayatý, dönemsel olarak önceliklendirilebilir. Bazen iþ, bazen aile ile ilgili önceliklendirme yapýyorum. Mevcut durumlarý doðru görmek ve ona göre zamaný yönetebilmek gerekli. Ama her zaman için iþ hayatýný biraz daha ön planda tutarým. 6 Ýþ dünyasý artýk kadýnlarýn baþarýlarýný konuþuyor. Sizce iþ hayatýnda kadýnýn baþarýlý olmasýnýn nedenleri nelerdir? Ýþ hayatýna atýlan her kadýn, özgüveni yüksek olan, baþarýnýn sýrlarýný kendinde arayan ve dinamik düþünme yeteneðine sahip bir yapýdadýr. Dolayýsýyla baþarý odaklý, zengin bakýþ açýsýna sahip, sürekli kendini yenileyen ve global çevreye ayak uyduran bir vizyona sahip olmasý baþarýlý olmasýnýn temel sebeplerindendir. -Sorumluluklarýna sonuna kadar sahip çýkan -Detaylarý öngörüp, oralarda fark yaratan -Sebep-sonuç iliþkisi kuran -Doðasý nedeniyle yaratýcý fikirler geliþtiren -Sorunlara Çözüm odaklý yaklaþan -Parasal konularda erkeklere göre daha az risk alan, bu nedenle parasal sorunlarla daha az karþýlaþan -Mükemmelliyetçi gibi özelliklerden dolayý daha baþarýlý oluyor. Kadýnlar ayný zamanda annelik görevini de yürütmek zorunda. Baþarýlý bir iþ kadýný ve iyi bir anne olmanýn altýn kurallarý sizin için nelerdir? Annelik doðanýn kadýna verdiði en deðerli hediyedir. Anneliðin kutsallýðýnýn yaný sýra, üretkenlik de kadýn doðasýnýn bir parçasýdýr. Günümüz iþ kadýný çalýþma hayatýný ve ev hayatýný kolay dengeleyebilen, her zaman dilimini kaliteli ve etkin yönetebilen bir birey konumundadýr. Zaman yönetimi ve planlama buradaki anahtar sözcüklerdir. Çalýþan anne, hem evde az bulunma duygusunun kendinde yarattýðý ek sorumluluk dürtüsü, hem de iþ yaþamýnda elde ettiði zamaný kullanma, planlama, geliþmiþ özgüven, artan entelektüel seviye, insan iliþkilerinde tecrübe sahibi olma gibi özellikler ile þüphesiz ki çocuklarý ile saðlýklý iliþkiler kurmakta ve çocuklarýnýn geliþimlerine büyük katký saðlamaktadýr.

9 Kapak Konusu Çalýþan kadýn güçlü bir ülke DERYA ERDEN ÇERKEÞ ERDEN GRUP SEMRA TOZARAYDIN KÜTAHYA EKSPRES GAZETESÝ Ýþ dünyasý kadýnlarýn baþarýlarýný konuþuyor. Sizce iþ hayatýnda kadýnýn baþarýlý olmasýnýn nedenleri nelerdir? Bu çok memnun edici bir geliþme. Aslýna bakarsanýz Kadýnýn iþ dünyasýndaki rolü her zaman vardý. Ýmkân verildiði takdirde neler yapýlabileceðini gösteriyoruz artýk. Peygamberimizin ilk eþi Hz. Hatice nin ve Ertuðrul Gazi nin annesi Hayme Ana nýn hem ticarette, hem de ülke yönetiminde üstlendikleri roller bize ilham veriyor. Günümüzde de biz kadýnlar, baþarýlý olmak için eskimiþ önyargýlarý kendimize mazeret göstermeden çalýþmalýyýz. Ancak bu þekilde iþ hayatýnda baþarýlar kazanýlabilir. Bugünün dünyasýnda kadýnlarýn iþ hayatýndaki çalýþmalarda yer almalarý, sorumluluk üstlenmeleri özlemini çektiðimiz toplumsal yükseliþin en büyük basamaðýdýr. Kadýnlarýn toplumumuzda kabul görmesi yýllar önce belki mümkün deðildi. Hele iþ hayatýnýn içerisinde bu kabul çok daha zordu. Günümüz kadýnlarýnýn bir baþarýsý da bu önyargýyý yýkmak oldu. Bundan sonraki adým ise, iþ hayatýnda her ne mevki ya da makamda olursa olsun, projeleriyle, azmiyle pozisyonunun hakkýný veren kadýnlarýn yer almasýdýr. Bu noktada bizim gibi STK lara çok fazla görev düþtüðü kanaatindeyim. Baþarýlý çalýþan kadýn profilini hem bölgemizde, hem de tüm Anadolu sathýnda temsil etmeliyiz. Bu sayede yaþam standartlarý yüksek, sosyal iliþkileri kuvvetli ve iç dünyasýnda huzuru yakalamýþ genç kadýnlarýmýz bizleri takip edecektir. Geleceðin, özgüveni yüksek, çalýþkan kadýnlarýn ellerinde yükseleceðine inanýyorum. Kadýnlar ayný zamanda annelik görevini de yürütmek zorunda. Baþarýlý bir iþ kadýný ve iyi bir anne olmanýn altýn kurallarý sizin için nelerdir? Kadýnlar hem iþ hayatýnda hem de özel hayatlarýnda tam bir maraton içindeler. Son dönemde sýkça konuþulan süper kadýn sendromu var. Özellikle çalýþan kadýnlarýn hayatýn her safhasýnda mutlak baþarý hedeflemesinden kaynaklanan günümüz hastalýklarýndan biridir. Modern dünyada, toplumlarýn kadýnlardan her alanda mükemmel olmalarý gibi bir beklenti var. Kadýnlarýn da sosyal birer insan olduðunu unutuluyor. Ýyi bir anne çok güzel yemek yapamayabilir ya da iþ yerindeki finansal raporlarý detaylý hazýrlayamayabilir. Bu herkes kadar bir problemdir. Çocuklarýn okul durumunu iki toplantý arasýnda öðretmeniyle telefonda halletmek zorunda kalabilir. Bu onu kötü anne ya da kötü bir çalýþan yapmaz. Ýyi bir iþ kadýný ve iyi bir anne olmanýn hatta iyi bir eþ olmanýn altýn kuralý kesinlikle iþ yerlerindeki ekibinizle, çalýþanlarýnýzla, evinizde ailenizle birlikte hayat dengenizi kurmanýzdýr. Ýç dünyanýzý ve sorumluluklarýnýzý baþta eþiniz olmak üzere paylaþmalýsýnýz. Her þeyi çok iyi bilemiyor, yapamýyor olabilirsiniz ya da iþ yerinizde çok iyi satýþlar yapamýyor olabilirsiniz. Bu süreçlerin sizleri kötü etkilemesine izin vermemelisiniz. Ýþin özeti kendiniz olmaktan vazgeçmemek ve paylaþýmcý olmaktýr. Ýþ dünyasý kadýnlarýn baþarýlarýný konuþuyor. Sizce iþ hayatýnda kadýnýn baþarýlý olmasýnýn nedenleri nelerdir? Mesleðim ve disiplinim gereði, iþ hayatýnda da en önemli unsurun insan olduðuna inanýyorum. Ýþ hayatýnda baþarýnýn ise cinsiyete baðlý olmayýp, bilgi deneyim, birikimler ve insan iliþkileri sayesinde kazanýldýðýný düþünüyorum. Kadýnlarýn çoðu zaman empati kurabilme becerisi iþ hayatýnda da doðru çözümleri üretmek konusunda da fark yaratýyor bence. Bir yönetici olarak da arkadaþlýklarýmda olduðu gibi açýk ve þeffaf olmaktan yanayým. Bir projeyi baþarý ile sonuca taþýmak için bilgi paylaþýmýnýn ve katýlýmcýlýðýn önemli olduðu kanýsýndayým. Benim görüþüme göre iyi insan iliþkileri, etkin iletiþim ve takým çalýþmasýna yatkýnlýk kadýnlarýn baþarýsýný arttýrýyor. Kadýnlar ayný zamanda annelik görevini de yürütmek zorunda. Baþarýlý bir iþ kadýný ve iyi bir anne olmanýn altýn kurallarý sizin için nelerdir? Her çalýþan kadýn gibi ben de hem iþkadýný, hem anne olmanýn dezavantajlarýný yaþadým. Bir þeyi en iyi þekilde yapmak istediðinizde günün saatleri size yetmemeye baþlar. Çalýþan bir anne olarak her iki yönümün de en iyi þekilde olmasý için zamaný verimli kullanmaya odaklandým. Ben özellikle ailemle geçirdiðim kaliteli zamanlarda bu açýðý kapattýðýmý düþünüyorum. Zaman ailemin zamaný olduðunda iþi bir kenara býrakarak önceliðin ailemde olduðunu hissettirirm. Altýn kural ise; iyi eðitim alarak, sürekli kendini geliþtiren; iyi bir iþ kadýný, iyi bir anne, iyi bir eþ, iyi bir evlat görevlerinin tümünü üstlenerek hayatýn çeþitli boyutlarýnda dengeyi kurabilmek ve sorumluluklarýmý uyumlu bir þekilde bir araya getirmeye çalýþmak oldu. Ama en önemlisi tüm bu görev ve sorumluluklarýmda önceliðim hep sevgim, iyi niyetim, hoþ görümdür. 7

10 Kapak Konusu Çalýþan kadýn güçlü bir ülke AYLÝN GÝRGÝN OÐUZ ÖZEL MELÝHA GÝRGÝN EÐÝTÝM MERKEZÝ ÞULE ARSLAN ECZACI Ýþ dünyasý artýk kadýnlarýn baþarýlarýný konuþuyor, sizce iþ hayatýnda kadýnýn baþarýlý olmasýnýn nedenleri nelerdir? Kadýnlarýn iþ dünyasýndaki baþarýlarý özellikle son dönemlerde çok konuþulur oldu, böylece erkeklerin hakimiyetinde olan sanayi ve iþ dünyasýna hem renk, hem hareket geldi ve tatlý bir rekabet baþlamýþ oldu. Kadýnlarýn baþarý öyküleri artmaya baþladý. Nedenlerini sýralamak gerekirse; biz kadýnlar iþ dünyasýnda daha uzlaþmacýyýz, tartýþma yaratacak diyaloglara girmiyoruz, yapýlan iþlerin sadece sonuçlarýyla deðil nasýl yapýldýðý ile de ilgileniyoruz, iþin detaylarýna da iniyoruz. Öncesini ve sonrasýný sorguluyoruz, ayrýca önsezilerimiz erkeklerden daha kuvvetli ve pratik bir zekâya sahibiz. Ýþimize sevgimizi katýyoruz. Kýsaca: Ya sevdiðimiz iþleri yapýyoruz, ya da yaptýðýmýz iþi seviyoruz. Baþarý bu cümlede gizli Kadýnlar ayný zamanda annelik görevini de yürütmek zorunda. Baþarýlý bir iþ kadýný ve iyi bir anne olmanýn altýn kuralý sizin için nelerdir? Ýþ kadýnlýðý ve annelik gerçekten zor, hele dengeyi kurabilmek çok daha zor, mucize gibi. Ama her kadýn kendi içinde mutlaka bir çözüm yolu buluyor. Ailesini sevdiði gibi, iþini de seviyor. Örneðin 3.5 yaþýndaki kýzýma anaokulunda anneler günü etkinliðinde öðretmeni bir soru sormuþ; Annen en çok ne yapmayý sever? Kýzýmýn cevabý annem en çok iþe gitmeyi sever, bir de benimle oynamayý þeklinde olmuþ. Aslýnda bu cevabý duyduðumda çok mutlu oldum, demek ki eve gelip hiç iþten yoruldum býktým dememiþim ve çocuðumun da oyun arkadaþý olmuþum. Gerçeði söylemek gerekirse babalarýmýzda bence pek görmediðimiz bir tablo. Umarým oðluma iyi bir model olup ileride eþine bu konuda destek olmasýný saðlayabilirim. Biz çalýþan anneler hep planlý hareket etmek zorundayýz. Ýþyerimizdeki planlamayý evimizde de yapýyoruz. Çocuklarýmýzýn gününü sabah evden çýkmadan planlayarak hatta farklý bir durum oluþursa diye b planý bile hazýrlayýp iþ yerlerimize gidiyoruz. Evde babadan önce kalkýp, onlardan sonra yatýyoruz. Enerjimiz bitmiyor bitmemeli. Bazen kendime bile inanmýyorum, ama Allah bize ayrý bir güç kuvvet ve enerji veriyor ki baþarýyoruz. 8 Ýþ dünyasý artýk kadýnlarýn baþarýlarýný konuþuyor. Sizce iþ hayatýnda kadýnýn baþarýlý olmasýnýn nedenleri nelerdir? Kadýnýn iþ hayatýnda yer almasý, saygýnlýðýný, ekonomik özgürlüðünü ve dolayýsýyla kendine olan güvenini artýrmýþtýr. Özgüven baþarýnýn temel unsurlarýndan biridir. Kadýn; planlama, örgütleme, yön verme, koordinasyon, kontrol, karar verme, motivasyon, deðiþime açýk olma özelliklerini bu özgüvenle yoðurarak baþarýyý yakalamýþtýr. Olaylara farklý boyutlardan bakabilme ve olaylar arasýnda bir bütünlük kurabilme özellikleri, baþarýlarýnýn artmasýna sebep olmuþtur. Son yýllarda, kadýn giriþimcilerin, maddi ve manevi açýdan daha çok desteklenmesi, eðitim seviyesinin yükselmesi de iþ hayatýnda kadýnýn baþarýlý olmasýnýn nedenlerindendir. Ýþ hayatýnda kadýnlarýn baþarýlarýný daha çok görebilmek ve alkýþlayabilmek ümidiyle Kadýnlar ayný zamanda annelik görevini de yürütmek zorunda. Baþarýlý bir iþ kadýný ve iyi bir anne olmanýn altýn kurallarý sizin için nelerdir? Çalýþan anne, iþi ve çocuklarý arasýnda, terazi misali bir denge kurmak zorundadýr. Bu denge, iþ hayatýný ve çocuklarýyla olan iletiþimini kendi aralarýnda uzlaþtýrmasýyla mümkün olur. Ýþinde iþ kadýný, evde anne ve çocukla çocuk olabilme prensibini uygulamaya koymak ve rolleri birbirinden ayýrabilmek en önemli altýn kuraldýr. Çocuklara faydalý anne, onlarýn her istediðini yerine getiren, onlarla her an beraber olan anne deðildir. Çocuklarla kýsa ama kaliteli zaman geçirebilmek çok önemlidir. Birlikte oynanan oyunlar, çocuklarýn gözlerinin içine bakarak yapýlan konuþmalar, paylaþýmlar Zamaný planlý kullanma iþ kadýnýnýn vazgeçilmezi olmalýdýr. Planlar yazýya dökülmeli ve uygulanmalýdýr. Mükemmel olmanýn her zaman mümkün olmadýðý da unutulmamalýdýr. Baþarýlar yazýda, yaþanmamýþlýklar yürekte kalýr. Çocuklarýnýzýn büyüyüþünü kaçýrmamanýz dileðiyle

11 Konuk Av.Ahmet Atam Dergimizin bu sayýsýnda, son dönemlerde yaptýðý gayretli çalýþma ve faaliyetler ve sosyal sorumluluk projeleri ile öne çýkan Kütahya Baro Baþkaný Av.Ahmet Atam ý konuk ettik. Halkýmýz ve iþ dünyasý tarafýndan az bilinen Baronun görevleri hakkýnda bilgi paylaþan Atam, iþ dünyasýna, sosyal ve ekonomik geliþmeye yarar saðlamayý arzu ettiðini ve bu alandaki çalýþmalarýný dile getirdi. Hazýrlayan: Melike Köse Fotoðraflar : M.Akif Çakmak 9

12 Konuk Av.Ahmet Atam Baronun görevleri hakkýnda bilgi alabilir miyiz? Öncelikle baro nedir, görevleri nelerdir? Buna deðinmek gerekli. Barolar, çalýþmalarýný demokratik ilkelere göre sürdüren, avukatlarýn müþterek ihtiyaçlarýný karþýlayýp, mesleki faaliyetlerini kolaylaþtýran, avukatlýk mesleðinin geliþmesini, meslek mensuplarýnýn birbirleri ve iþ sahipleri ile olan münasebetlerinde dürüstlüðü ve güveni hâkim kýlýp, meslek disiplini ve ahlakýný korumak maksadý ile kurulmuþ, tüzel kiþiliðe sahip kamu kurumu niteliðinde meslek kuruluþlarýdýr. Yasalarýn bir meslek kuruluþu olarak kendisine yüklediði görevlerinin yanýnda, toplumun hukuki sorunlarýyla ilgili görüþ ve önerileriyle de Türk hukuk sisteminin geliþmesine katký saðlamak, bünyesinde oluþturduðu çeþitli komisyonlarla sosyal projelerde halkýn yanýnda yer almak, yasal düzenlemelerle ilgili çalýþma yapmak, özellikle demokrasi, insan hak ve özgürlükleri, hukukun üstünlüðü adýna uygulamada ortaya çýkan aksaklýklara karþý sorumluluk bilinciyle etkin bir biçimde mücadele vermek barolarýn asli görevidir. Barolarýn varlýk nedeni; hukuku adalet için toplum adýna koruma ve kollama görevidir Adaletin tecellisi için hukuku toplum adýna koruma ve kollama görevi, barolarýn varlýk nedenidir. Hukuksal sorunlarý çözme yeteneði olan, güçlü ve aktif bir baro, hukuk güvenliðini saðlamada, adil yargýlamanýn önündeki engelleri aþmada, tarafsýz ve baðýmsýz bir yargý sisteminin kurulup iþlemesinde, topluma yardýmcý olur. Bu nedenle barolarýn teþekkülünü saðlayan Avukatlar hukukun üstünlüðünün tesis edilmesinde ve hukuk devleti mücadelesinde önderdir. Yargýdaki saç ayaðýnýn biri olan avukatlar olmazsa adalet de olmaz, hukukun üstünlüðü de olmaz. Hakkaniyet de tecelli etmez. Bugün insanlar, iyi ki avukatlar ve barolar var demektedir. Çünkü avukatlar, insan haklarýnýn ve onun þerefiyle yaþam isteðinin devamlý savunucusu ve savaþçýsý olmuþlar, mevcut duruma karþý koymuþlar ve her dönemde siyasi iktidarýn gücünün sýnýrlandýrýlmasýnda hürriyetleri pahasýna çabalamýþlardýr. Öncelikli gaye, herkes için adalet ve hukuk devletidir. Bir düþünür adalet için þunu söylüyor: Hiç kimse onu bulandýrmadýðý ve ihlal etmediði sürece hukuk, teneffüs ettiðimiz hava gibi görünmez ve tutulmaz bir þekilde etrafýmýzý kaplar. Hukuk ancak kaybettiðimizi anladýðýmýz zaman deðerinin farkýna vardýðýmýz saðlýk gibi sezilmez bir þeydir. Bu kapsamda bilinçlendirme, uyarma ve yönlendirme gibi görevlerimiz de vardýr. Baro baþkanýnýn görevleri ve baþkan seçilmeniz süreci hakkýnda bilgi alabilir miyiz? Kütahya ve Kütahyalý yararýna olacak her sosyal projede, üzerimize düþen görevi yapmaya hazýrýz. Kütahya Baro Baþkanlýðý görevine gelmeden önce daha seçim çalýþmalarý esnasýnda da dile getirdiðim gibi, bizler Baromuza kurumsal bir kimlik kazandýrarak, Kütahya daki tüm kurumlarla ve bu yöndeki ortak çalýþmalarýmýzla vatandaþýmýzýn yanýnda olacaðýmýzý, Kütahya nýn ve Kütahyalýnýn yararýna olacak her tür sosyal projede de avukatlar olarak üzerimize düþen vazifeyi ifa edeceðimizi belirterek, dinamik bir yapýyla çalýþacaðýmýzý söylemiþtik. Baro Baþkaný, iki yýllýk bir görev süresi için baro genel kurulu tarafýndan seçilir. Baro Baþkaný, levhada yazýlý ve avukatlýkta en az 10 yýl kýdemli olan avukatlar arasýndan gizli oyla seçilir. Ben de 2014 yýlý Ekim ayýnda Baro mensubu deðerli meslektaþlarýmýzýn teveccühü ile baþkan seçildim. Baronun dýþarýya açýlan yüzü olmasý sebebiyle, Baþkanýn en mühim görevi baronun temsilidir. Ayrýca Yönetim Kuruluna Baþkanlýk eder. Genel kurul, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarýný yerine getirir, mahkeme ve resmi dairelerde Baroyu temsil eder. Meslek onuru ve baðýmsýzlýðý ile ilgili iþlerde kanunlar ve meslek kurallarýnýn gereðini, her türlü organlara karþý savunur ve bu konuda doðrudan doðruya veya dolayýsýyla kendisini göreve zorlayan hususlarý ifa eder. Bahsettiðim tüm hususlar da koordineyi saðlar. Her zaman da söylediðim gibi; Baro Baþkanlýðý vazgeçilmez bir meslek deðildir. Sorumluluklarý ve görev alaný çok geniþ onursal bir makamdýr. Hiçbir zaman da baþka makamlara geçmek için kullanýlacak bir araç olarak görülmemelidir. Kütahya Baro Baþkanlýðý nýn faaliyetleri hakkýnda bilgi alabilir miyiz? Ýlk olarak yýllardýr süren durgunluktan kurtulmak istedik Öncelikle þunu ifade etmek gerekiyor. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaþlarým 19 Ekim 2014 tarihinde yapýlan seçimlerimizden önce, meslektaþlarýmýza yaptýðýmýz ziyaretlerimizde, Kütahya Barosunu hiçbir kiþinin, grubun ya da siyasi oluþumun etkisinde kalmayan baðýmsýz, kurumsal ciddiyeti olan bir yapýya kavuþturacaðýmýzý, meslektaþlarýmýzýn sorunlarýný öncelik addedeceðimizi, saydam, çoðulcu, aktif, çözüm odaklý, ortak akýl ile katýlýmcý bir yönetim anlayýþýna sahip, ileri eðitim programlarý ve meslek içi kurslarla meslektaþlarýmýzýn güncel mevzuata adaptasyonunu saðlayan, kiþi hak ve özgürlüklerini ve hukukun üstünlüðünü ön planda 10

13 Konuk Av.Ahmet Atam tutan bu konuda da taviz vermeyen güçlü bir baro olacaðýmýzý dile getirdik. En önemlisi ise; gücünün ve etkisinin farkýnda olan, yýllardýr süren durgunluktan ve içine kapanýklýktan sýyrýlýp, diðer Sivil Toplum Kuruluþlarý ile yakýn iliþki içerisinde, çevresinde olup bitene duyarlý bir baro olmamýz gerektiðini ve bunun için çalýþacaðýmýzý belirttik. Zaten Avukatlýk Kanunu nun ikinci ve yetmiþaltýncý maddeleri de avukatýn bilgi ve becerilerini halkýn yararýna sunmasý gerektiðini ve bu bilgisiyle hukukun üstünlüðü ve insan haklarýný savunmasý gerektiðini dile getirmektedir. Bizler her ne kadar serbest meslek yapýyor olsak da bunun bir baþka yönü de kamusal faaliyetlerimizin olduðudur. 19 Ekim 2014 tarihinde gerçekleþtirilen seçimlerde meslektaþlarýmýzýn büyük bir çoðunluðunun teveccühü ile bir bayrak yarýþý ve ekip çalýþmasý olarak gördüðümüzü beyan ettiðimiz görevi devraldýk ve akabinde hiç vakit kaybetmeden zorlu geçeceðini bildiðimiz bir sürecin içine azimle girdik, çalýþmaya baþladýk. Zorlu geçecekti çünkü; yapacaðýmýz çok önemli hizmetler vardý. Bunlarýn bir kýsmý dile getirilmiþ, fakat bir türlü hayata geçirilememiþ idi. Bir kýsmý ise telaffuz dahi edilmemiþti. Yýllarca el atýlmamýþ, kanýksanmýþ, her baþkan adayýnýn seçim çalýþmalarýnda vaat ettiði fakat yönetime geldikten sonra rafa kaldýrdýðý ve bir dahaki seçim çalýþmalarý ve genel kurula kadar unutulan tüm vaatleri hayata geçirmeyi bizler kendimize görev edinmiþtik. Çünkü; Kütahya Barosunu hiçbir siyasi, sosyal veya baþkaca bir oluþumun etkisinde kalmadan kurumsal ciddiyeti olan, demokratik toplumu vesayeti altýna almaya çalýþan güçlere karþý, bir sivil toplum örgütü, bir kamu kurumu niteliðinde meslek kuruluþu olduðunu unutmayan, mütemadiyen dik duruþlu bir tavýr sergileyen, konumu itibariyle söz sahibi olmasý gereken bir yapýya yükselteceðimize söz vermiþtik. Kronikleþmiþ problemlerin üzerine gideceðimizi, sosyal sorumluluk sergileyeceðimizi belirtmiþtik. Faaliyetlerinizi daha etkili duruma getirmek için ne gibi çalýþmalar alar yaptýnýz? Ýnsan haklarý, çevre, kadýn ve çocuk haklarý, avukat haklarý, basýn ve halkla iliþkiler gibi özel komisyonlar kurduk Bizim için ilk etapta, kurulacak komisyonlarýn çok önemli olduðunu ve en kýsa sürede hayata geçirileceðini belirttik. Bir bakýma alt yapý çalýþmasýný tamamlamaya yönelik bir strateji izleyeceðimizi, göreve talip olan tüm meslektaþlarýmýzýn söz sahibi olabileceði, koordineli bir çalýþmayla, varlýk gösteren, demokratik, adil, hakkaniyete dayalý, çözüm odaklý, deðiþim ve geliþim heyecaný içinde olan bir Baro kimliðine kavuþmayý þiar edindik. Ýlk iþ olarak yerel basýn organlarýnýn yetkilileri ile bir kahvaltý düzenledik. Burada karþýlýklý fikir teatisi yaptýk. Hemen hemen her gün Baromuzun yaptýðý çalýþmalar ve beyanatlarýmýz görsel ve yazýlý basýnda yer aldý. Ýç içe ve ulaþýlabilir olmak ilk amacýmýzdý. Akabinde Baromuz adýna sosyal paylaþým sayfasý açtýk ve mevcut internet sayfamýzý da daha etkin bir duruma getirdik. Bundaki amacýmýz belirttiðim gibi ulaþýlabilirliði saðlamaktý. Kütahya Barosu bundan böyle kapalý bir kutu olmayacak demiþtik. Evet 20 Ekim tüm bunlarýn baþlangýç günüydü ve öyle de oldu. Kütahya Barosunun yaklaþýk üçte birini teþkil eden, kýdemi beþ yýlýn altýndaki genç meslektaþlarýmýzýn seçme haklarýnýn olduðu, buna karþýlýk seçilme haklarýnýn olmadýðý, kendilerini bir bakýma temsil ettiremedikleri ve sorunlarýný tam anlamýyla dile getiremediklerinin farkýnda idik. Bu durumun en az onlar kadar bizleri de rahatsýz ettiðini gerek seçim öncesi, gerekse Genel Kurul konuþmamda dile getirmiþtim. Bu sorumluluk ve genç meslektaþlarýmýza verdiðimiz önem nedeniyle; kendilerinin 11

14 Konuk Av.Ahmet Atam hazýrladýklarý yönergelerini Yönetim Kurulumuzda kabul ederek, Genç Avukatlar Meclisini kurduk. Arkadaþlarýmýz büyük bir heyecan ve azimle çalýþarak çok kýsa bir süre sonra seçimli genel kurullarýný yaptýlar ve baromuza ýþýk tutacak, gereðinde yönetimi yönlendirecek çalýþmalarýna baþladýlar. Stajerlerimizin eðitimine büyük önem veriyoruz, bunun için özel bir komisyon oluþturduk Bizim için büyük önem arz eden konulardan birisi de hukuk fakültesini bitirip, staja baþlayan namzet avukatlarýn staj sürelerini kendileri için yararlý bir þekilde tamamlamalarý ile mesleðe daha hazýr ve tam donanýmlý bir þekilde adým atmalarý konusuydu. Bu amaçla Staj Eðitimi Ýzleme ve Deðerlendirme Komisyonunun bir an önce kurulup göreve baþlamasý bir zaruretti. Diðer Barolarda yýllar öncesinde kurulmuþ bu komisyon, Baromuzda yýllarca hep konuþulur, seçimden sonra unutulurdu. Ben ve yönetim kurulu üyesi arkadaþlarým bu hususu ziyadesiyle önemsediðimizi her fýrsatta dile getirmiþtik. Kýsa süre içinde yapýlan çalýþma ile, yönergesini hazýrlayýp kabul ederek, Staj Eðitimi Ýzleme ve Deðerlendirme Komisyonunu kurduk ve 2015 yýlý Mart ayý itibariyle stajyer arkadaþlarýmýza yönelik yýlda iki kez düzenlenecek olan 120 saatlik eðitim programýmýzý da baþlattýk. Sosyal sorumluluk projeleriniz var mý? Bugüne kadar sadece adý olan, yönergesi dahi bulunmayan, kurumsal hiçbir yapýsý olmayan bazý komisyonlar sadece görev alan avukat arkadaþlarýmýzýn kiþisel çabalarý ile faaliyet göstermekte idi. Dolayýsýyla istenen gayeye tam anlamýyla ulaþýlamýyordu. Baro Baþkanlýðý olarak Ýnsan Haklarý Komisyonu, Çevre Komisyonu, Kadýn ve Çocuk Haklarý Komisyonu, Avukat Haklarý Komisyonu, Basýn ve Halkla Ýliþkiler Komisyonlarýnýn kurulmasýný saðladýk. Faaliyet alanlarý ve görevlerini belirlediðimiz bu komisyonlarýmýz vasýtasýyla, biraz önce bahsettiðim halkla iç içe olma ve hukuki birikimimizi onlarla paylaþýp aydýnlatarak, sosyal projelerde daha ciddi ve dinamik bir yapý kazandýk. Sosyal sorumluluk projelerinizden örnekleri paylaþýr mýsýnýz? Kadýn ve Çocuk Haklarý Komisyonumuz tarafýndan, Kütahya F Tipi Cezaevindeki kadýn tutuklu ve hükümlülerle, onlarýn sorunlarýyla ilgili çalýþmalar baþlatýldý. Bu kapsamda 8 Mart Dünya Kadýnlar Gününde onlara yönelik bir moral günü ve eðlence düzenlendi. Ayný komisyon kadýn sýðýnma-sevgi evlerinde kalan kadýnlarla, onlarýn hukuki ihtiyaçlarýna yönelik görüþmelere baþladý. 12 Baro Yönetim Kurulumuzda bulunan fotoðraf sanatçýsý Av.Ý.Oðuz Avseven in gayretleriyle avukatlarýmýza yönelik fotoðrafçýlýk kursu baþlattýk. Bu kursumuz büyük bir ilgi ve beðeni toplayarak yoðun katýlým aldý. Dumlupýnar Üniversitesi (DPÜ) MS Okulunda, MS hastalarýna yönelik olarak DPÜ ile ortak bir çalýþma baþlattýk ve bu arkadaþlara yönelik fotoðrafçýlýk kursu düzenledik. Sekiz haftalýk bu kurs da, büyük ilgi ve beðeni topladý. Çok zor geçen kýþ aylarýnda, sahipsiz sokak hayvanlarýný besleme faaliyetimiz oldu ve bu etkinliðimiz, yerel basýnda da yayýnlanýrken, Hollanda da yayýnlanan bir hayvan severler dergisinde övgüyle yer aldý. Bu sosyal faaliyetlerimizin yaný sýra, meslektaþlarýmýza yönelik konferanslar düzenledik. Toplumu aydýnlatma ve birikimimizi paylaþma amacýmýz kapsamýnda, Ýnsan Haklarý Gününde, Dumlupýnar Üniversitesi (DPÜ) tarafýndan düzenlenen panele konuþmacý olarak katýldýk. Ayrýca Adli Yardým Komisyonumuz tarafýndan, maddi durumu avukat tutmaya elveriþli olmayan, ancak bir avukatýn hukuki desteðine ihtiyaç duyan vatandaþlarýmýza da ücretsiz avukat vererek, onlarýn haklarýnýn savunulmasýnda ve elde edilmesinde kendilerine yardýmcý olmaktadýr. Sadece bazý örnekleri paylaþtýðým bu etkinlik ve çalýþmalarýmýz, beþ ay gibi kýsa bir süre içinde gerçekleþtirdiðimiz faaliyetlerimizdir. Barodaki baþkanlýk görevi, yönetim kurulu üyeliði ve diðer görevler, ücretsiz olarak yapýlan çalýþmalar olup, maaþ veya huzur hakký alýnmamaktadýr. Sadece gönüllülük esasý ile, güzel ve yararlý ideallerin gerçekleþtirilme çabasýdýr. Bir buçuk yýl daha devam edecek görev süremiz boyunca, sosyal projelerde daha yararlý ve etkin þekilde yer alacaðýmýzý düþünüyorum. Kütahya Baro Baþkanlýðý nýn hedefleri nelerdir? Öncelikli hedefimiz, sosyal hayatta halkla ve toplumla iç içe olan, sorunlarýna çözüm arayan bir baro olmaktýr. Hedeflerimizde öncelikle mesleki konularýmýz var. Avukatlýk mesleðini hak ettiði saygýnlýk düzeyine getirmeye çalýþýyoruz. Meslek mensuplarýmýza karþý toplumda çok yanlýþ inanýþlar var, söz konusu hatalý tutumlarý toplumun zihninden silmek öncelikli amacýmýz. Mesleðimizi, meslektaþýmýzý en iyi yerde görmek istiyoruz. Bunun için eðitim çalýþmalarý yapýyoruz. Staj Eðitim Komisyonumuzda stajyerlerimizi eðiterek, mesleðe daha hazýrlýklý, daha donanýmlý bir hale getirme gayretimizi

15 Konuk Av.Ahmet Atam sürdürüyoruz. Mesleðimizde deneyim önemli olduðundan, duayen meslektaþlarýmýz stajyerlerimize dersler veriyor ve deneyimlerini paylaþýyor. Þimdiye dek Baromuzda böyle bir komisyon ve böyle çalýþmalar yoktu. Her bir stajyerimiz, ancak bitirme tezi hazýrlayarak stajýný tamamlayacak. Bu da hem kiþisel geliþimine katký saðlayacak, hem de ileride söz konusu tezlerden bir kitap oluþturmayý ve bu tezlerdeki bilgilerin yayýlmasýný saðlama hedefimizi yerine getirecek. Çevreye önem veriyoruz. Baþkanlýðýný Av.Ali Ýhsan Bakýr ýn yaptýðý Çevre Komisyonumuz Kütahya ve çevresindeki bazý iþletmelerde Dumlupýnar Üniversitesi ile birlikte çalýþmalar yaptý. Ýnsan saðlýðýný ve doðayý etkileyen zararlarýn giderilmesi yönünde iþbirliði yapýlan bu çalýþmalar halen devam ediyor. Toplumu, hukuksal anlamda haklarý vb. konularda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek de hedeflerimiz arasýnda yer alan bir baþka konu. Bu alanda ise, halkýn katýlýmýna açýk olarak konferans ve söyleþi programlarý yapmaya devam edeceðiz. Öncelikli hedefimiz, Kütahya Barosunu, sadece avukatlarýn haklarýyla ilgilenen bir meslek kuruluþu görünümünden çýkarýp, sosyal hayatta, halkla her alanda iç içe olan, onlarýn dertleriyle dertlenen ve bunlara çözüm arama gayretleriyle yanlarýnda olan, sosyal bir baro olmaktýr. Ýþ dünyasý ile iþbirliði çalýþmalarýnýz var mý? Elbette iþ dünyasý ile iþbirliði yapmak istediðimiz konular var. Öncelikle þehrin önde gelen isimlerinin oluþturduðu, adeta akil insanlar topluluðu þeklinde, sivil toplum kuruluþu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, iþadamlarý ile bir oluþumun meydana getirilmesini arzu ediyoruz. Kütahya Baro Baþkanlýðý olarak, bizim de yer alacaðýmýz bu oluþumda þehrin kalkýnmasý adýna ortak bir payda bulunmasýnda yardýmcý olacaðýmýzý düþünüyorum. Bu düþüncemizi KUTSO Yönetim Kurulu ziyaretimiz sýrasýnda dile getirerek, seve seve böyle bir oluþumda yer alacaðýmýzý belirttik. Zira hukuk bir devletin temel taþýdýr ve bizler de uygulayýcýlar olarak iþ dünyasýnýn her türlü hukuki sorununa yanýt verebilir durumdayýz. Ancak toplumumuzda iþlerin genellikle kiþisel diyaloglar ile ilerlediði, böyle alýþýlageldiði görülmektedir. Kiþi hasta olmamak için doktora gitmekte, ancak bir sözleþme yaparken avukata danýþmamakta, iþ adliyeye intikal ettiðinde hukuki yardým almaktadýr. Ancak ayný koruyucu hekimlik gibi hukuki her konuda avukata danýþýlmalýdýr. Bilindiði üzere yasa gereðince, sermayesi ikiyüzellibin lirayý aþan anonim þirketlerin ve üye sayýsý 100 ü aþan kooperatiflerin avukat bulundurma zorunluluðu bulunmaktadýr. Az önce de belirttiðim gibi basit görülen bir kira sözleþmesinde dahi avukata danýþýlmasýnýn birçok aksaklýðýn önüne geçilmesini saðlayacaðý düþünüldüðünde, bir anonim þirketin yahut kooperatifin doðal olarak bir avukata, bir yasal danýþmana ihtiyacýnýn olduðu tartýþmasýzdýr. Burada korucu avukatlýk ön plana çýkmaktadýr. Biz bu konuya çok önem veriyoruz. Bu nedenle iþletme sahiplerini bu konuda yönlendirmeye çalýþýyoruz. Koruyucu avukatlýk, iþverenin, iþ ve iþlemlerinin her aþamasýnda avukatlýk hizmetinden yararlanarak, hukuki yanýlgý nedeniyle sorun ve uyuþmazlýklarýn ortaya çýkmasýný engellemek, avukatýn kontrolünde süren bir hukuki risk yönetim biçimidir. Böylelikle iþletmeler karþýlaþabilecekleri hukuki riskleri fark ederek, muhtemel dava ve sorunlardan kurtulacak, doðacak hak kayýplarý önlenmiþ olacak, cezai þart veya tazminat ödemek durumunda kalmayacak, davayla, mahkemeyle uðraþmayacak, ticaretini ara vermeden sürdürecektir. Bu bakýmdan iþ dünyasýna, gerek þirketler hukuku ve gerekse iþ güvenliði ve iþçi saðlýðý konularýnda eðitici seminerler vermeyi planlýyoruz. Zira hukuki çerçeveden bakýldýðýnda Kütahya daki iþ dünyasýnýn daha ziyade kulaktan dolma, yahut güncel olmayan bilgilerle donatýlmýþ olduðunu görüyoruz. Bizlerin dahi zor takip ettiði bir mevzuatý, bir iþadamýnýn yakýndan takibi beklenemez. Ýþ dünyasýný aydýnlatmamýz halinde, daha verimli çalýþmalarýn yapýlacaðý ve özellikle iþverenin daha güvenli, kesintisiz çalýþacaðýný ve çalýþtýracaðýný düþünüyoruz. Bu da ekonomimize olumlu bir biçimde yansýyacak ve geliþmemize fayda saðlayacaktýr. Derginizde bizi konuk ettiðiniz için teþekkür eder, yayýn hayatýnýzda baþarýlar dileriz. 13

16 Ýþ Dünyasý KÜ-BLOK Ýþletmeniz hakkýnda kýsaca bilgi alabilir miyiz? 2013 yýlýnda Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý önderliðinde, Kütahyalý seçkin yatýrýmcýlarýn ortaklýðýnda kurulmuþtur. Þirketimizin öncelikli amacý, Kütahya Seyitömer Termik Santrali'nden çýkan uçucu baca küllerinin, geri dönüþümünü saðlayarak, hem þehir ve ülke ekonomisine katký saðlamak, hem de küllerin çevreye verdiði zararý azaltmaktý. Bu amaçla, Seyitömer Termik Santrali içerisinde inþa edilen Türkiye nin Ýlk CE Belgeli Sepere Uçucu Kül Tesisi ile beton ve çimento fabrikalarýna hizmet vermeye baþladýk. Daha sonra yürütülen AR-GE çalýþmalarýmýzla, Türkiye nin ilk TSE Belgeli Köpük Beton Üretim Tesisini" kurduk. Bu tesisimizde yalýtým bloðu olan KÜ-BLOK üretilmektedir. ses ve ýsý yalýtýmý saðlamýþ oluyoruz. Ürünün yanmaz oluþu, bakteri barýndýrmayan özelliði yapý maliyetlerini çok düþürüyor. KÜ-BLOK, hem hafif, hem de dayanýklý ýsý bloðudur. Isý ve ses yalýtýmýnda çok önemli avantajlarý vardýr. Isý iletim katsayýsý 0,11 W/Mk dir. Bu deðer sayesinde binalarda mantolamaya son vermektedir. Çýplak sývasýz duvarda 42 desibel ses yalýtýmý saðlamaktadýr. Bu sayede yaþan alanlarýnýn konforunu arttýrmaktadýr. A1 sýnýfý yanmaz ve su geçirmez özelliði sayesinde de güçlü bir direnç saðlamaktadýr. Ayrýca çok kolay uygulanan, ustayý yormayan ürünümüz, sýva ve alçý uygulamalarýnda file istememektedir. Sýva ve boya çatlamalarýný, duvardaki terleme ve nemlenmeleri ortadan kaldýrmaktadýr. Ýstihdam ve üretim kapasiteniz nedir? Dergimizin bu sayýsýnda, Türkiye de bir ilk olmayý baþaran, ortaklýk kültürünün Kütahya daki en güzel örneði olan Kütahya Çimento Anonim Þirketi Genel Müdürü Onur Haluk Þahin i konuk ediyoruz. Seyitömer Termik Santrali'nden çýkan uçucu baca küllerinin, Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada KÜ-BLOK markasýna dönüþmesinin baþarý hikâyesini okuyucularýmýz için kaleme aldýk. Hazýrlayan: Melike Köse Fotoðraf: M.Akif Çakmak UÇAN KÜLDEN YÜZEN TUÐLA KÜ-BLOK ürünü ve özellikleri hakkýnda bilgi verir misiniz? KÜ-BLOK, yüksek ýsý yalýtýmlý, A1 sýnýfý yanmaz, su geçirmez, düþük yoðunluklu, hafif, yüksek derecede ses yalýtýmý saðlayan, dayanýklý, ekonomik, % 100 çevreci ve tamamen yerli malý yalýtým bloðudur. Özellikle üründeki ýsý ve ses izolasyonunun yüksek düzeyde olmasý, inþaat sektöründeki bir açýðý kapattý. Artýk yapýlarda konfor ve özellikle tasarruf ön planda olduðundan, biz de bu özellikleri önceliklerimiz arasýna aldýk. Böylelikle hem üreticiye, hem tüketiciye kullaným tasarrufu, yüksek düzeyde kiþi çalýþýyor. Üretim kapasitesi ayda 2500 metre küp civarýnda, ancak kapasite artýrma çalýþmalarýmýz devam ediyor. Ayný zamanda yýlda bin ton civarý Seyitömer'in uçucu baca külünü biz geri kazanmak istiyoruz. Satýþ ve daðýtým aðý hakkýnda bilgi verir misiniz? Kütahya da ve diðer þehirlerde bazý firmalar bayimiz oldu, ürünü tanýtarak bu bayilerimizde satýþa baþladýk. Son dönemde özellikle Manisa, Burdur, Balýkesir, Konya baþta olmak üzere birçok þehirde bayilik ve tanýtým çalýþmalarýmýz devam ediyor.

17 Ýþ Dünyasý KÜ-BLOK Ýþ geliþtirme ve yenileme çalýþmalarýnýz var mý? Bu yýlýn mart ayýnda Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý poz numaralarýna da giren KÜ-BLOK ürünümüz, hem özel hem de resmi tüm tüketicilere hizmet sunmaya baþladý, böylece devletin resmi ihalelerinde de ürünümüz kullanýlmaya baþlandý. Üretim teknolojileri açýsýndan þu an ürünümüz en üst düzeyde. Ürüne özel çalýþmalar yürütüyoruz. Ürünümüzün Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ndan radyoaktivite analizi yapýldý ve çimento ve beton gibi yapýsal malzemelerde kullanýlmasýnýn radyolojik açýdan sakýncalý olmadýðý belgelendirildi. Otomasyon sistemimizi geliþtirmeye ve yükseltmeye çalýþýyoruz, ayrýca her iþletmede olduðu gibi maliyetleri düþürmek için çeþitli çalýþmalar yürütüyoruz. KÜ-BLOK, Yatýrýmcýnýn da tüketicinin de ekonomik açýdan yüzünü güldürmektedir. Uçan külden, yüzen tuðla yapýyoruz. % 100 çevreci olan ürünümüzün sektörde yarattýðý tüm bu farklýlýklarý Türkiye de bir ilkle kullanýcýlara sunuyoruz. Planlanan yeni hedef ve çalýþmalar konusunda bilgi alabilir miyiz? Sonraki aþamalarda ürünümüzün sadece Kütahya da kalmayýp Türkiye nin deðiþik bölgelerinde de fabrikalar açmayý hedefliyoruz. Tabi bu kararlar, önümüzdeki dönemlerde genel kurulda ve yönetim kurulumuz onayýyla alýnabilir. Nakliye ve lojistik maliyetlerini düþürerek, pazardaki rekabet gücümüzü artýracaðýz. Özellikle inþaat sektörünün yoðun olduðu bazý þehirlerde ya da bu þehirlere yakýn bölgelerde üretim tesisleri kurmayý amaçlýyoruz. Ürünümüzle ilgili bilgileri, kullaným avantajlarýný, teknik özelliklerini, ürünümüzün farkýný duyurmaya çalýþýyoruz. Tanýtým kitapçýðý bastýrdýk, internet sitemizden paylaþtýk, çeþitli platformlarda tanýtým ve bilgilendirme toplantýlarý düzenledik. 15

18 Araþtýrma EKONOMÝDE KADININ ROLÜ, TÜRKÝYE NÝN GÜCÜ Doç. Dr. Fatih ÇELEBÝOÐLU DPÜ Ýktisat Bölümü Öðretim Üyesi Kütahya Oda ve Borsalarý Akademik Danýþmaný Dünyanýn geliþmiþ ülkeleri ile geliþmemiþ/geliþmekte olan ülkeleri arasýnda kadýnýn sosyal, ekonomik ve siyasi rolü ve statüsü açýsýndan derin bir uçurum mevcut. Dünya genelindeki duruma baktýðýmýzda çok da iç açýcý olmayan bir durumla karþýlaþýyoruz. Ancak geliþmemiþ/geliþmekte olan ülkelerde bu durum daha da sorunlu bir hal alýyor. Dünyada kadýnlarla ilgili verilere bakýldýðýnda; - Toplam (kayýtlý/kayýt dýþý, ücretli/ücretsiz) iþlerin 2/3 nü kadýnlar yapmakta, - Toplam gelirin 1/10 nu kadýnlar kazanmakta, - Özel mülklerin 1/100 üne kadýnlar sahip olmakta, - Mültecilerin % 80 i kadýnlar ve çocuklar olmakta, - Savaþ kayýplarýnýn % 90 ý siviller (% 75 i kadýnlar ve çocuklardan oluþuyor) olmaktadýr. Bu veriler kadýnlarýn hayatýn hemen her alanýnda çektikleri yükün büyüklüðüne iþaret ederken, konu kadýnlarýn çalýþmasýnýn karþýlýðýný almaya geldiðinde durum vahim bir hal almaktadýr. Kadýnlar, dünya ekonomisinde hak ettiði yeri ve karþýlýðý alabilmiþ deðil. Bunu yine Birleþmiþ Milletlerin verilerinde detaylý olarak görmek mümkün : - Ýþgücüne katýlým oraný erkeklerde %72,2 iken, kadýnlarda bu oran %47,1dir. - Kadýnlar, erkeklerin ücret düzeyinin %60-75 i kadar ücret ortalamasýna sahiptir. - Kadýnlar, erkeklere göre çok daha düþük oranda resmi (kayýtlý) bir iþte çalýþabilmektedir. - Kadýnlarýn, erkeklere göre ekonomik baðýmlýlýðý çok daha yüksek düzeydedir. - Kadýnlar, ev iþlerine erkeklerden 1-3 saat daha fazla zaman ayýrýr. - Kadýnlar, erkeklere göre çocuk-yaþlý-hasta aile fertleri için 2 ila 10 kez daha fazla zaman ayýrýr. 16

19 Araþtýrma - Kadýnlar, piyasa aktiviteleri için erkeklere göre 1-4 saat daha az vakit ayýrýrlar. - Geliþmekte olan ülkelerde ücretli ve ücretsiz çalýþma toplamý dikkate alýndýðýnda kadýn; eðitim, boþ zaman, politik katýlým ve öz bakým için erkeklere göre daha az zamana sahip olmasýna raðmen, erkeklerden daha fazla çalýþmaktadýr. - Kayýt dýþý kadýn iþçi istihdamý; Asya da %80 den fazla, Sahra- Altý Afrika da %74, Latin Amerika da %54 düzeyindedir. - Dünya üzerindeki pek çok ülkede kadýnýn ekonomik fýrsatlarýný kýsýtlayan en az bir adet yasal düzenleme mevcuttur. Birleþmiþ Milletler, Dünya Bankasý ve Uluslararasý Çalýþma Örgütü gibi kurumlarýn verileri incelendiðinde ekonomik hayat içinde desteklenen ve güçlendirilen kadýnlar, ülkelerin ekonomik geliþmesinde ciddi bir katký saðlarken, üretim ve yönetim yapýsý içinde iþletmelere pozitif katkýlar saðlamaktadýr. Kadýnýn liderlik rolündeki üstünlüðü ve organizasyonel yapýdaki etkililiði, son yýllarda iþletmelerin kadýn yöneticilere yönelmesinde önemli bir sebep olarak öne çýkmaktadýr. Ülkemizde ise kadýnýn ekonomik yaþam içindeki yeri henüz istenilen bir noktada deðil sonrasýnda köylerden þehirlere ve doðudan batýya doðru yaþanan hýzlý göç, þehirlerdeki çekirdek ailelerin geçim sýkýntýsý, düþük iþçi ücretleri, kadýnlarýn eðitim seviyesinde ve üniversite mezunu kadýnlarýn oranýndaki artýþ gibi sebepler kadýnlarýn iþgücüne katýlým oranýný yükseltiyor. Ancak Türkiye nüfusunun yarýsý kadýn olmasýna raðmen, Türkiye Ýstatistik Kurumu (TUÝK) verilerine göre, iþgücüne katýlým oraný kadýnlarda %31 düzeyinde. Bu oran geliþmiþ ülkelerde %60-70 düzeyindedir. gerçekleþtirilemiyor. Elbette, yasal düzenlemeler önemli. Ancak yasalarýn varlýðý nasýl suçlarý önlemeye yetmiyorsa, kadýnýn statüsü hakkýndaki yasalar da beklentinin gerçekleþmesini tam olarak saðlayamýyor. Zira konu, bir bakýþ açýsý sorunu, zihinlerin dönüþümüne ihtiyaç duyan uzun soluklu bir deðiþim sorunu Son yýllarda, bu zihniyet dönüþümünü destekleyen güzel bir geliþme yaþanýyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Sayýn Rifat Hisarcýklýoðlu nun desteði ve iradesi ile her þehrimizde oluþturulan Kadýn Giriþimciler Ýl Kurullarý önemli bir misyonu ifa ediyorlar. Kütahya Kadýn Giriþimciler Ýl Kurulu Ýcra Komitesi Baþkaný Sayýn Derya Erden Çerkeþ e ve kurul üyelerimize, koordinatör kurum olan Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Sayýn Nafi Güral a ve diðer oda/borsa baþkanlarýmýza destekleri ve gayretlerinden dolayý teþekkür etmemiz gerekiyor. Ülkemiz ekonomisinin geliþmesinde büyük rol sahibi olan/olmaya devam edecek kadýnlarýmýzýn üretimde, ticarette, yönetimde ön plana çýkabilmesi ve ülkemizin bu güçten yararlanabilmesi için sadece oda ve borsalar nezdinde deðil her platformda daha fazla gayret sarf edilmelidir. Unutulmamalýdýr ki, ekonomide kadýnýn artan rolü, Türkiye nin gücüdür 1 Kadýnlarýn yönetici pozisyonlarýndaki varlýðý da erkeklere kýyasla oldukça düþük seviyededir. Ülkemizdeki iþletmelerin ortaklýk yapýlarý incelendiðinde, iþletme ortaðý kadýnlarýn oraný %10 un altýnda kalmaktadýr. Kadýn iþgücü istihdamý ve özlük haklarý konusunda, kamu çalýþanlarý için ciddi iyileþtirmeler yapýlmasýna raðmen, özel sektörde ciddi bir negatif ayrýmcýlýk devam etmektedir. Negatif ayrýmcýlýðýn önünün alýnabilmesi için daha fazla denetime ve desteðe de ihtiyaç duyulduðu açýktýr. Kadýn-erkek eþitliði hakkýndaki yasal düzenlemeler, hemen her toplantýda yapýlan konuþmalar ve siyasi iradenin bu konudaki pozitif yaklaþýmlarýna raðmen, ülkemizde kadýn ve erkek arasýndaki sosyal, ekonomik, siyasi denge henüz kurulabilmiþ deðil. Yasalar bunu emretse de, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik yaþam içinde deðiþimler emirlerle 17

20 KAGÝK TOBB KÜTAHYA KADIN GÝRÝÞÝMCÝLER KURULU NDAN ZÝYARETLER TOBB Kütahya Kadýn Giriþimciler Kurulu Ýcra Komitesi Baþkaný, Baþkan Yardýmcýlarý ve Ýcra Komitesi üyeleri, Kütahya da çeþitli ziyaretlerde bulundu. Ziyaretlere, TOBB Kütahya Kadýn Giriþimciler Kurulu Ýcra Komitesi Baþkaný Derya Erden Çerkeþ, Baþkan Vekili Aylin Girgin Oðuz, Baþkan Yardýmcýlarý Ayfer Kum, Semra Tozaraydýn, Sibel Aktan, Þule Arslan ile bazý icra komitesi üyeleri katýldý. Kütahya Valisi Þerif Yýlmaz, Kütahya Belediye Baþkaný Kamil Saraçoðlu, Aðýr Ceza Reisi Muhammed Yavuz, Dumlupýnar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof.Dr.Remzi Gören, makamlarýnda ziyaret edildi. Kadýn Giriþimciler Kurulunun oluþumu, yapýsý ve faaliyetleri hakkýnda bilgi sunulan ziyaretlerde, Vali Þerif Yýlmaz, Belediye Baþkaný Kamil Saraçoðlu, Aðýr Ceza Reisi Muhammed Yavuz, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, TOBB Kütahya Kadýn Giriþimciler Kurulu Ýcra Komitesi Baþkaný Derya Erden Çerkeþ ve Ýcra Komitesi üyelerine görev ve çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Aðýr Ceza Reisi Muhammed Yavuz a ziyaret KAGÝK'ten DPÜ Rektörü Prof. Dr. Gören'e Tebrik TOBB Kütahya Kadýn Giriþimciler Kurulu (KAGÝK) Ýcra Komitesi Baþkaný, Baþkan Yardýmcýlarý ve üyeleri, Dumlupýnar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof.Dr. Remzi Gören i, yeni göreve baþlamasý dolayýsýyla makamýnda ziyaret ederek, baþarý dileklerini sundu. KAGÝK Baþkaný Derya Erden Çerkeþ, kurulun oluþumu ve yapýsý ile gerçekleþtirilen toplantýlar, giriþimcilik alanýndaki faaliyetler, kadýn giriþimcilere yönelik yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Bu konuþmanýn ardýndan; KAGÝK üyeleri kýsaca Rektör Gören'e kendilerini tanýttý. Kütahya Valisi Þerif Yýlmaz a ziyaret Rektör Gören de ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Kadýn giriþimcilere, eðitimin deðiþik dallarýn da da öðrenci yetiþtirmek için düþünceleri olduðunu anlattý. Kadýn giriþimciler de kendi ilgi alanlarý konusunda, fikir alýþveriþinde bulundu. 18 Kütahya Belediye Baþkaný Kamil Saraçoðlu na ziyaret DPÜ Rektörü Prof.Dr. Remzi Gören e ziyaret

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Deðerli YATIRIMCI; Ýnþaat ve gayrimenkul alanýndaki hýzlý ilerlemenin sonucu olarak gayrimenkul danýþmaný kavramý geliþmiþ ülkelerdeki gibi Türkiye de de aile doktorluðu, aile avukatlýðý gibi kurumsallaþmýþtýr.

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Hayallerimiz için hiç durmadan koþuyoruz Çýtayý Erciyes in zirvesine koyan kent Kayserispor, 10 yýl sonrasýný planlýyor

Hayallerimiz için hiç durmadan koþuyoruz Çýtayý Erciyes in zirvesine koyan kent Kayserispor, 10 yýl sonrasýný planlýyor ARALIK 2009 Hayallerimiz için hiç durmadan koþuyoruz Çýtayý Erciyes in zirvesine koyan kent Kayserispor, 10 yýl sonrasýný planlýyor AKSÝYON DERGÝSÝ NÝN OKURLARINA HEDÝYESÝDÝR EDÝTÖR / ERSAN TEMÝZEL IÇINDEKILER

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ Çözüm ortaðýnýz BÝZ... 2008 yýlýnda Ýstanbul'da kurulan ANALÝTÝK MÜHENDÝSLÝK, Enerji sektöründe Mühendislik, Müþavirlik, Kontrolörlük, Süpervizörlük, Sistem Kurulumu, Endüstriyel doðalgaz mekanik tesisat

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı