Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2015 Sayý: 186

2

3 1

4 Ýçindekiler KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ocak-Haziran 2015 Yýl :13 Sayý : 186 Üç ayda bir yayýnlanýr KUTSO Dergisi Sahibi Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Adýna Ahmet BAÐIRGAN KUTSO Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Kagik Araþtýrma Ýþ Dünyasý Konuk Kapak Konusu Yönetimden Baþkandan Birbirimizden Cesaret Aldýk Nafi GÜRAL Meslek Komitelerimiz Ahmet Y. YAZAROÐLU Çalýþan Kadýn Güçlü Bir Ülke Baro Sadece Hukuki Deðil Sosyal Alanda da Çalýþýr Ahmet ATAM Uçan Külden Yüzen Tuðla KÜ-BLOK Ekonomide Kadýnýn Rolü, Türkiye nin Gücü Doç. Dr. Fatih Çelebioðlu Kütahya Kadýn Giriþimciler Kurulu ndan Ziyaretler 81 Ýlde 81 Topuk Projesi Kagik Toplantýlarý Aralýksýz Sürüyor Haber KUTSO Temmuz Ayý Meclis Toplantýsý Yapýldý TOBB Ýmalat Sanayi Ýstiþare Toplantýsý Yapýldý KUTSO, 5 Yýldýzlý Hizmet Veriyor Kütahya Ýle Bosna Hersek Arasýnda Ticari Köprü Kuruluyor Sigorta Sektörü KUTSO da Toplandý KUTSO dan OSB deki Üyelerine Ziyaret KUTSO Memnuniyet Odaklý Çalýþmalarýna Hýz Verdi Litvanya dan Ticari Ýþbirliði Talebi Kütahya Baro Baþkanlýðý ndan KUTSO ya Ziyaret Giriþimci Adaylarýna KUTSO dan Eðitim Desteði KUTSO Üyelerinden Aðaoðlu 1453 e Ýnceleme Ziyareti KUTSO, Sanayideki Üyeleri ile Bir Araya Geldi KUTSO dan Fark Yaratan Seminerler Haber Köþe Yazýsý Saðlýk Ajanda Kitap KUTSO Heyeti TOBB Genel Kurulu na Katýldý KUTSO nun Geleneksel Ýftar Yemekleri Yapýldý KUTSO Haziran Ayý Meclis Toplantýsý Yapýldý Türkiye Ticaret ve Sanayi Þurasý na Katýldýk 9. Çizgi Film Animasyon Festivali Uluslararasý Afiþ Yarýþmasý Ali Güral Lisesi'nden Örnek Etkinlik DPÜ Ýltem Eser Element Analiz Laboratuvarý Diyabetlilere Erken Göz Muayene Uyarýsý Fuarlar 62 Seçtiklerimiz Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Adýna Sorumlu Müdür Salih Nafi ALIÇ KUTSO Genel Sekreteri Yayýn Kurulu Ahmet BAÐIRGAN Ali KONGU Enver ÖZER Mehmet YAYLIOÐLU Semra TOZARAYDIN Salih Nafi ALIÇ Eser ÇETÝNTAÞ Akif ÇAKMAK Melike KÖSE KUTSO Dergisi Yerel Süreli Bir Yayýndýr. Reklam Ýrtibat Melike KÖSE Tel: Faks: Grafik Tasarým Burcu SARIIÞIK GÝRGÝN Kapak Tasarým: Bora YÜCELEN Hazýrlýk-Baský Ekspres Matbaasý, Kütahya Menderes Bulvarý Ata Apt Zemin Kat Tel: Faks:

5 Baþkandan Baþyazý BÝRBÝRÝMÝZDEN CESARET ALDIK Geçtiðimiz günlerde iþ hayatýnda bir takým çözülmesi gereken durumlar oluþtu. Kütahya olarak da karþýlaþtýðýmýz birkaç sorun vardý. Bu durumlarý incelerken, sorunlarýn temelinde korkunun olduðunu gördük. Arkadaþlarýmla bu konular üzerinde sohbet ederken dedik ki "korku, tüm yaþantýmýzda olduðu gibi iþ hayatýný da olumsuz etkileyen bir faktör." Burada þunu söylemek istiyorum. Hem yaþantýmýzda, hem de iþ hayatýnda korkak deðil, cesur olmalýyýz. Ama cesur olmak derken sakýn ola ki yanlýþ anlaþýlmasýn, cahil cesareti deðil, bilinçli olarak cesur olmalýyýz. Peki, bu korku illeti baþýmýza nasýl bela oldu? Araþtýrdýðýmýzda göreceðiz ki korku ile ilk tanýþma çocukluðumuzda, aile içerisinde ve çevremizde oluþmaya baþlamýþtýr. Biz öncelikle aile içerisindeki korku sorunlarýný çözmeliyiz. Asla ve asla çocuklarýmýzý korku ile tanýþtýrmayalým. Çocuklarýmýzý korku ile terbiye etmek, okul baþarýsý için korkutarak yönlendirmek ve gelecek endiþesi, korkularý edinmesine yol açacak yöntemlere kesinlikle tenezzül etmemeliyiz. Aksi halde çocuklar, yetiþme çaðýnda korku girdabýna kapýlarak kimliðini ve kiþiliðini bulmakta zorlanýr ve hayat boyunca bu korkularýn altýnda ezilir. Daha da önemlisi bunun genlerimize yerleþebiliyor olmasý. Genlerdeki korku ve cesaret olgusunu anlayabilmek için bazý coðrafi bölgelerimizin insan yapýsýný gözlemlersek, getirdiði faydayý veya yarattýðý zararý kolaylýkla görebiliriz. Aile içinde eþlerin birbirlerine asla ve asla korku salmamalarý lazým. Bu korkular insanýn hem sosyal hayatýna hem de ekonomik hayatýna yansýyor. Korkudan hiçbir þey elde edilemiyor. Elinizdeki gücü korku yerine sevgiye, hoþgörüye dönüþtürebilmeniz halinde arzu edilen aile huzuru ve baþarý elde edilebiliyor. Kütahya nýn en önemli sorunlarýndan bir tanesi ekonomik anlamda yeterli miktarda geliþme olmamasý. Bu geliþmeyi saðlayacak olanlarýn KUTSO þemsiyesi altýnda toplanmýþ iþ insanlarý ve Kütahya da yatýrým yapacak giriþimciler olduðunu biliyoruz. Ýþ insanlarýmýz hem kendileri, hem de þehrimiz için baþarýlý olmak zorundalar. Baþarý çok sayýda faktör üzerine kuruludur. Bu faktörlerden bir tanesi de korkusu olmayan, cesur insan olmaktýr. Eðer ruhumuzu korku sarmýþsa, o korku ayaðýmýzda pranga olur ve hareketimizi büyük ölçüde engeller. Korkunun panzehirinin birlik olduðunu söyleyebiliriz. "Birbirimizden cesaret aldýk" özdeyiþini zaman zaman kullanýrýz. Gerçekten birlik olunduðu zaman korku yenilir, korkutan faktörler yok edilir. Eðer korkutan faktörleri yok edemezseniz, o faktörler artan bir etki ile size zarar vermeye devam eder. Tüm bunlarý söyledikten sonra noktayý koymadan þunu bilmeliyiz. Ne korkan, ne korkutan olmamalýyýz. Nereden gelirse gelsin, korkuya kapýlmamalý, o korkuyu yok etmeye çalýþmalýyýz. Korkarsak pýsýrýk kalýrýz, eziliriz. Korkutursak, korkutma gücünüz elimizden çýktýðýnda bedelini öderiz. Bahsettiðimiz cesaret, cahil cesareti deðil, bilinçli cesarettir. Ayaðýmýz yere saðlam basmalý gözümüz zirvelerde olmalýdýr. Nafi GÜRAL Yönetim Kurulu Baþkaný 3

6 Köþe Yazýsý MESLEK KOMÝTELERÝMÝZ Ahmet Y.YAZAROÐLU Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Dergimizin bu sayýsýnda Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý olarak sizlere seslenme fýrsatý buldum. Yönetim Kurulu üyelerimiz arasýndaki görev daðýlýmýna göre, odamýz meslek komitelerinin iþ ve iþlemlerinin yürütülmesi görevinde de sorumluyum. Bu nedenle, köþe yazýmda okuyucularýmýzla odamýz meslek komiteleri ve çalýþma yapýsý hakkýnda bilgileri paylaþacaðým. Odamýzda 14 meslek grubundan, 147 meslek komite üyemiz bulunmaktadýr. Meslek komiteleri arasýnda baþkan ve baþkan yardýmcýlarý ile üyelerin, görev, yetki ve sorumluluk alanlarý belirlenmiþtir. Meslek komitelerimizin odamýz çalýþmalarýndaki önemi ve etkisi sebebiyle, hizmet binamýzýn üçüncü ve dördüncü katýnda 14 meslek komitemize ayrý çalýþma odalarý tahsis edilmiþtir. Meslek komitelerimiz, asil ve yedek üyeleriyle birlikte, her ayýn son Salý günü sabah da sosyal tesisimizde düzenlenen kahvaltýda bir araya gelerek, kahvaltýnýn ardýndan kendi çalýþma odalarýnda aylýk olaðan toplantýlarýný, yeterli katýlým ile gerçekleþtirmektedir. Meslek komite baþkanlarýmýz, her ay gerçekleþtirilen odamýz meclis toplantýsýna da katýlým saðlamakta, bu sayede odamýzýn tüm faaliyet ve çalýþmalarýnda uyumla ve etkin yer alabilmektedir. Ayrýca 5174 sayýlý Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Kanunu ve ilgili yönetmelik gereðince, Mart ve Eylül aylarý olmak üzere, yýlda iki defa Meslek Komiteleri Müþterek Toplantýsý odamýzda gerçekleþtirilmektedir. Bu müþterek toplantýda, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý (KUTSO) meslek komitelerini temsilen söz almak isteyen komite baþkanlarý ve üyeleri birer konuþma yaparak, son altý ayda gerçekleþtirilen faaliyetler ve yürütülen çalýþmalar hakkýnda haziruna bilgi sunmaktadýr. Meslek komitelerimiz tarafýndan çeþitli fuar ve sektörel inceleme ziyaretleri gerçekleþtirilmekte, eðitim, seminer, toplantý faaliyetleri 4 yapýlmakta, kiþisel, mesleki eðitim ve geliþmeye katký saðlanmaktadýr. Düzenlenen çeþitli toplantýlarda yerel yönetim ve sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri ile üyelerimiz buluþturulmakta ve böylece, görüþ ve talepler, sorun ve çözüm önerileri öncelikli yetkililere direkt iletilebilmektedir. Meslek komitelerimizin aylýk olaðan toplantýlarýnda görüþülen husus ve kararlar, düzenli periyotlarda yönetim kurulumuza intikal etmekte, görüþülüp deðerlendirilerek ilgili kararlar alýnmaktadýr. Yönetim Kurulumuzun kararý ile, yerel ve ulusal olmak üzere ilgili makam ve mercilere iletilmesi gereken konulardaki talep ve görüþler, sorun ve çözüm önerileri, meslek komitelerimiz ve yönetim kurulumuz tarafýndan ilgili ve yetkili makamlara ulaþtýrýlmakta ve sonuçlanana kadar takip edilmektedir. Ýlimizin ekonomik ve sosyal geliþmesine katký saðlayacak odamýz çalýþmalarýnda, meslek komite baþkanlarýmýz ve meslek komitesi üyelerimiz etkin görev almakta olup, Meslek Komitelerimizin etkin ve verimli çalýþmasýna yönelik imkânlar Yönetim Kurulumuzca sunularak tam destek verilmektedir. Bu destek ve çalýþmalar devam ettirilerek üyelerimizin hem kiþisel ve mesleki geliþmesine, hem de þehrimizin ticari ve sosyal açýdan geliþmesine katký saðlama çalýþmalarýmýz önümüzdeki dönemde de sürdürülecektir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) çatýsý altýndaki oda ve borsalara örnek teþkil edebilecek çalýþma ve faaliyetler yürüten meslek komitelerimiz baþkan ve üyelerini tebrik eder, uyum ve iþbirliði içerisindeki baþarýlý çalýþmalarýmýzýn artarak devam etmesini dilerim. Saygýlarýmla.

7 Kapak Konusu Çalýþan kadýn güçlü bir ülke ÇALIÞAN KADIN GÜÇLÜ BÝR ÜLKE Anadýr kadýnlarýmýz, bacýdýr, yardýr, yarendir, yoldaþtýr. Hayatýn tüm rollerinde en usta oyuncudur kadýn. Eþinin karýsý, çocuðunun anasýdýr, ailesinin biricik evladýdýr. Ýþçidir, memurdur, iþverendir. Bazen en iyi aþçý, bazen en iyi temizlikçi,bazen en iyi çocuk bakýmcý, bazen en iyi þifa kaynaðý, bazen en iyi doktor, bazen en iyi ekonomist, bazen en iyi ajans, bazen en iyi arkadaþ Tüm rollerin aðýrlýðý, yorgunluðu ve yoðunluðu arasýnda yýkýlmadan dimdik ayakta durandýr. Her bir rolünü en iyi þekilde layýkýyla yerine getirmeye çalýþandýr. Sevgi ve þefkat doludur kadýn. Azimlidir, hýrslýdýr, bazen de kýskançtýr. Detaycýdýr, plancýdýr, bazen de kararsýzdýr. Fakat bu karakteristik özellikleri iþ dünyasýndaki kadýný, günümüzde farklý platformlara taþýmýþtýr. Biz de KUTSO dergimizin bu sayýsýnda kapak konumuzu özel olarak kadýnlarýmýz için hazýrladýk. Ýþ dünyasýndaki baþarýlarý ile þehrimize örnek olmuþ kadýnlarýmýz ile söyleþi yaptýk. Ýþ dünyasýnda kadýnlarýn baþarýlarýnýn sýkça konuþulduðunu, kadýnýn bu baþarýsýnýn sýrrýnýn ne olduðunu sorduk. Onlar da, baþarýlý bir iþ kadýný ve iyi bir anne olmanýn altýn kurallarýný okuyucularýmýzla paylaþtýlar. 5

8 Kapak Konusu Çalýþan kadýn güçlü bir ülke ESÝN GÜRAL ARGAT GÜRALLAR YÖNETÝM KURULU BAÞKAN VEKÝLÝ SEVÝM GÜRAL OLGUN BOLÝÞ PLASTÝK VE KÝMYA YÖNETÝM KURULU BAÞKANI Ýþ dünyasý artýk kadýnlarýn baþarýlarýný konuþuyor. Sizce iþ hayatýnda kadýnýn baþarýlý olmasýnýn nedenleri nelerdir? Ýþ dünyasýnda kadýn veya erkek olmak arasýnda bir ayrým gözetmiyorum. Ancak þunu belirtebilirim ki; kadýn veya erkek olsun fark etmez, çalýþma hayatýnda baþarýlý olmak için gerekli bir takým kriterler var. Bunlardan ilki kararlý olmaktan geçiyor, baþarýya ulaþýrken zorluklarla karþýlaþsanýz da motivasyonunuzun kýrýlmasýna izin vermemelisiniz. Çözüm odaklý olmak da içinde bulunulan durumu tanýmlamak ve analiz etmek oldukça önem taþýyan faktörlerdendir. Ufuk açan ve doðru yöne yönlendiren noktalarý görebilmek ve sorundan öte çözüme odaklanmak gerekli. Ýyi iletiþim kurmak, çalýþtýðýnýz kiþilerle uzun vadede ve olumlu iliþki yürütmek için önemli bir rol oynar. Bu sayede iþyerindeki kiþileri dinleyerek ve anlayarak kendilerini daha açýk ve anlaþýlýr bir þekilde ifade etmelerine yardýmcý olursunuz. Kadýnlar ayný zamanda annelik görevini de yürütmek zorunda. Baþarýlý bir iþ kadýný ve iyi bir anne olmanýn altýn kurallarý sizin için nelerdir? Çocukluðumdan beri aktif bir iþ yaþamým olacaðýný biliyordum. Anne olduðumda iþ hayatýný deneyimlemiþtim ve yüksek lisans yapýyordum. Genç bir anne olarak, iþ ve özel hayat dengesini kurmam gerekiyordu. Bir yandan yeni bir iþe de adým atmýþtým, kendi ayaklarýmýn üzerinde durmam lazýmdý. Bu dengeyi ve iþ-özel hayat ahengini kurmak için çok çalýþtým. Öncelikle doðru ve etkin zaman planlamasý ile bunun dengesini kurabilirim, deneyimlerim bunu söylüyor. Aile veya iþ hayatý, dönemsel olarak önceliklendirilebilir. Bazen iþ, bazen aile ile ilgili önceliklendirme yapýyorum. Mevcut durumlarý doðru görmek ve ona göre zamaný yönetebilmek gerekli. Ama her zaman için iþ hayatýný biraz daha ön planda tutarým. 6 Ýþ dünyasý artýk kadýnlarýn baþarýlarýný konuþuyor. Sizce iþ hayatýnda kadýnýn baþarýlý olmasýnýn nedenleri nelerdir? Ýþ hayatýna atýlan her kadýn, özgüveni yüksek olan, baþarýnýn sýrlarýný kendinde arayan ve dinamik düþünme yeteneðine sahip bir yapýdadýr. Dolayýsýyla baþarý odaklý, zengin bakýþ açýsýna sahip, sürekli kendini yenileyen ve global çevreye ayak uyduran bir vizyona sahip olmasý baþarýlý olmasýnýn temel sebeplerindendir. -Sorumluluklarýna sonuna kadar sahip çýkan -Detaylarý öngörüp, oralarda fark yaratan -Sebep-sonuç iliþkisi kuran -Doðasý nedeniyle yaratýcý fikirler geliþtiren -Sorunlara Çözüm odaklý yaklaþan -Parasal konularda erkeklere göre daha az risk alan, bu nedenle parasal sorunlarla daha az karþýlaþan -Mükemmelliyetçi gibi özelliklerden dolayý daha baþarýlý oluyor. Kadýnlar ayný zamanda annelik görevini de yürütmek zorunda. Baþarýlý bir iþ kadýný ve iyi bir anne olmanýn altýn kurallarý sizin için nelerdir? Annelik doðanýn kadýna verdiði en deðerli hediyedir. Anneliðin kutsallýðýnýn yaný sýra, üretkenlik de kadýn doðasýnýn bir parçasýdýr. Günümüz iþ kadýný çalýþma hayatýný ve ev hayatýný kolay dengeleyebilen, her zaman dilimini kaliteli ve etkin yönetebilen bir birey konumundadýr. Zaman yönetimi ve planlama buradaki anahtar sözcüklerdir. Çalýþan anne, hem evde az bulunma duygusunun kendinde yarattýðý ek sorumluluk dürtüsü, hem de iþ yaþamýnda elde ettiði zamaný kullanma, planlama, geliþmiþ özgüven, artan entelektüel seviye, insan iliþkilerinde tecrübe sahibi olma gibi özellikler ile þüphesiz ki çocuklarý ile saðlýklý iliþkiler kurmakta ve çocuklarýnýn geliþimlerine büyük katký saðlamaktadýr.

9 Kapak Konusu Çalýþan kadýn güçlü bir ülke DERYA ERDEN ÇERKEÞ ERDEN GRUP SEMRA TOZARAYDIN KÜTAHYA EKSPRES GAZETESÝ Ýþ dünyasý kadýnlarýn baþarýlarýný konuþuyor. Sizce iþ hayatýnda kadýnýn baþarýlý olmasýnýn nedenleri nelerdir? Bu çok memnun edici bir geliþme. Aslýna bakarsanýz Kadýnýn iþ dünyasýndaki rolü her zaman vardý. Ýmkân verildiði takdirde neler yapýlabileceðini gösteriyoruz artýk. Peygamberimizin ilk eþi Hz. Hatice nin ve Ertuðrul Gazi nin annesi Hayme Ana nýn hem ticarette, hem de ülke yönetiminde üstlendikleri roller bize ilham veriyor. Günümüzde de biz kadýnlar, baþarýlý olmak için eskimiþ önyargýlarý kendimize mazeret göstermeden çalýþmalýyýz. Ancak bu þekilde iþ hayatýnda baþarýlar kazanýlabilir. Bugünün dünyasýnda kadýnlarýn iþ hayatýndaki çalýþmalarda yer almalarý, sorumluluk üstlenmeleri özlemini çektiðimiz toplumsal yükseliþin en büyük basamaðýdýr. Kadýnlarýn toplumumuzda kabul görmesi yýllar önce belki mümkün deðildi. Hele iþ hayatýnýn içerisinde bu kabul çok daha zordu. Günümüz kadýnlarýnýn bir baþarýsý da bu önyargýyý yýkmak oldu. Bundan sonraki adým ise, iþ hayatýnda her ne mevki ya da makamda olursa olsun, projeleriyle, azmiyle pozisyonunun hakkýný veren kadýnlarýn yer almasýdýr. Bu noktada bizim gibi STK lara çok fazla görev düþtüðü kanaatindeyim. Baþarýlý çalýþan kadýn profilini hem bölgemizde, hem de tüm Anadolu sathýnda temsil etmeliyiz. Bu sayede yaþam standartlarý yüksek, sosyal iliþkileri kuvvetli ve iç dünyasýnda huzuru yakalamýþ genç kadýnlarýmýz bizleri takip edecektir. Geleceðin, özgüveni yüksek, çalýþkan kadýnlarýn ellerinde yükseleceðine inanýyorum. Kadýnlar ayný zamanda annelik görevini de yürütmek zorunda. Baþarýlý bir iþ kadýný ve iyi bir anne olmanýn altýn kurallarý sizin için nelerdir? Kadýnlar hem iþ hayatýnda hem de özel hayatlarýnda tam bir maraton içindeler. Son dönemde sýkça konuþulan süper kadýn sendromu var. Özellikle çalýþan kadýnlarýn hayatýn her safhasýnda mutlak baþarý hedeflemesinden kaynaklanan günümüz hastalýklarýndan biridir. Modern dünyada, toplumlarýn kadýnlardan her alanda mükemmel olmalarý gibi bir beklenti var. Kadýnlarýn da sosyal birer insan olduðunu unutuluyor. Ýyi bir anne çok güzel yemek yapamayabilir ya da iþ yerindeki finansal raporlarý detaylý hazýrlayamayabilir. Bu herkes kadar bir problemdir. Çocuklarýn okul durumunu iki toplantý arasýnda öðretmeniyle telefonda halletmek zorunda kalabilir. Bu onu kötü anne ya da kötü bir çalýþan yapmaz. Ýyi bir iþ kadýný ve iyi bir anne olmanýn hatta iyi bir eþ olmanýn altýn kuralý kesinlikle iþ yerlerindeki ekibinizle, çalýþanlarýnýzla, evinizde ailenizle birlikte hayat dengenizi kurmanýzdýr. Ýç dünyanýzý ve sorumluluklarýnýzý baþta eþiniz olmak üzere paylaþmalýsýnýz. Her þeyi çok iyi bilemiyor, yapamýyor olabilirsiniz ya da iþ yerinizde çok iyi satýþlar yapamýyor olabilirsiniz. Bu süreçlerin sizleri kötü etkilemesine izin vermemelisiniz. Ýþin özeti kendiniz olmaktan vazgeçmemek ve paylaþýmcý olmaktýr. Ýþ dünyasý kadýnlarýn baþarýlarýný konuþuyor. Sizce iþ hayatýnda kadýnýn baþarýlý olmasýnýn nedenleri nelerdir? Mesleðim ve disiplinim gereði, iþ hayatýnda da en önemli unsurun insan olduðuna inanýyorum. Ýþ hayatýnda baþarýnýn ise cinsiyete baðlý olmayýp, bilgi deneyim, birikimler ve insan iliþkileri sayesinde kazanýldýðýný düþünüyorum. Kadýnlarýn çoðu zaman empati kurabilme becerisi iþ hayatýnda da doðru çözümleri üretmek konusunda da fark yaratýyor bence. Bir yönetici olarak da arkadaþlýklarýmda olduðu gibi açýk ve þeffaf olmaktan yanayým. Bir projeyi baþarý ile sonuca taþýmak için bilgi paylaþýmýnýn ve katýlýmcýlýðýn önemli olduðu kanýsýndayým. Benim görüþüme göre iyi insan iliþkileri, etkin iletiþim ve takým çalýþmasýna yatkýnlýk kadýnlarýn baþarýsýný arttýrýyor. Kadýnlar ayný zamanda annelik görevini de yürütmek zorunda. Baþarýlý bir iþ kadýný ve iyi bir anne olmanýn altýn kurallarý sizin için nelerdir? Her çalýþan kadýn gibi ben de hem iþkadýný, hem anne olmanýn dezavantajlarýný yaþadým. Bir þeyi en iyi þekilde yapmak istediðinizde günün saatleri size yetmemeye baþlar. Çalýþan bir anne olarak her iki yönümün de en iyi þekilde olmasý için zamaný verimli kullanmaya odaklandým. Ben özellikle ailemle geçirdiðim kaliteli zamanlarda bu açýðý kapattýðýmý düþünüyorum. Zaman ailemin zamaný olduðunda iþi bir kenara býrakarak önceliðin ailemde olduðunu hissettirirm. Altýn kural ise; iyi eðitim alarak, sürekli kendini geliþtiren; iyi bir iþ kadýný, iyi bir anne, iyi bir eþ, iyi bir evlat görevlerinin tümünü üstlenerek hayatýn çeþitli boyutlarýnda dengeyi kurabilmek ve sorumluluklarýmý uyumlu bir þekilde bir araya getirmeye çalýþmak oldu. Ama en önemlisi tüm bu görev ve sorumluluklarýmda önceliðim hep sevgim, iyi niyetim, hoþ görümdür. 7

10 Kapak Konusu Çalýþan kadýn güçlü bir ülke AYLÝN GÝRGÝN OÐUZ ÖZEL MELÝHA GÝRGÝN EÐÝTÝM MERKEZÝ ÞULE ARSLAN ECZACI Ýþ dünyasý artýk kadýnlarýn baþarýlarýný konuþuyor, sizce iþ hayatýnda kadýnýn baþarýlý olmasýnýn nedenleri nelerdir? Kadýnlarýn iþ dünyasýndaki baþarýlarý özellikle son dönemlerde çok konuþulur oldu, böylece erkeklerin hakimiyetinde olan sanayi ve iþ dünyasýna hem renk, hem hareket geldi ve tatlý bir rekabet baþlamýþ oldu. Kadýnlarýn baþarý öyküleri artmaya baþladý. Nedenlerini sýralamak gerekirse; biz kadýnlar iþ dünyasýnda daha uzlaþmacýyýz, tartýþma yaratacak diyaloglara girmiyoruz, yapýlan iþlerin sadece sonuçlarýyla deðil nasýl yapýldýðý ile de ilgileniyoruz, iþin detaylarýna da iniyoruz. Öncesini ve sonrasýný sorguluyoruz, ayrýca önsezilerimiz erkeklerden daha kuvvetli ve pratik bir zekâya sahibiz. Ýþimize sevgimizi katýyoruz. Kýsaca: Ya sevdiðimiz iþleri yapýyoruz, ya da yaptýðýmýz iþi seviyoruz. Baþarý bu cümlede gizli Kadýnlar ayný zamanda annelik görevini de yürütmek zorunda. Baþarýlý bir iþ kadýný ve iyi bir anne olmanýn altýn kuralý sizin için nelerdir? Ýþ kadýnlýðý ve annelik gerçekten zor, hele dengeyi kurabilmek çok daha zor, mucize gibi. Ama her kadýn kendi içinde mutlaka bir çözüm yolu buluyor. Ailesini sevdiði gibi, iþini de seviyor. Örneðin 3.5 yaþýndaki kýzýma anaokulunda anneler günü etkinliðinde öðretmeni bir soru sormuþ; Annen en çok ne yapmayý sever? Kýzýmýn cevabý annem en çok iþe gitmeyi sever, bir de benimle oynamayý þeklinde olmuþ. Aslýnda bu cevabý duyduðumda çok mutlu oldum, demek ki eve gelip hiç iþten yoruldum býktým dememiþim ve çocuðumun da oyun arkadaþý olmuþum. Gerçeði söylemek gerekirse babalarýmýzda bence pek görmediðimiz bir tablo. Umarým oðluma iyi bir model olup ileride eþine bu konuda destek olmasýný saðlayabilirim. Biz çalýþan anneler hep planlý hareket etmek zorundayýz. Ýþyerimizdeki planlamayý evimizde de yapýyoruz. Çocuklarýmýzýn gününü sabah evden çýkmadan planlayarak hatta farklý bir durum oluþursa diye b planý bile hazýrlayýp iþ yerlerimize gidiyoruz. Evde babadan önce kalkýp, onlardan sonra yatýyoruz. Enerjimiz bitmiyor bitmemeli. Bazen kendime bile inanmýyorum, ama Allah bize ayrý bir güç kuvvet ve enerji veriyor ki baþarýyoruz. 8 Ýþ dünyasý artýk kadýnlarýn baþarýlarýný konuþuyor. Sizce iþ hayatýnda kadýnýn baþarýlý olmasýnýn nedenleri nelerdir? Kadýnýn iþ hayatýnda yer almasý, saygýnlýðýný, ekonomik özgürlüðünü ve dolayýsýyla kendine olan güvenini artýrmýþtýr. Özgüven baþarýnýn temel unsurlarýndan biridir. Kadýn; planlama, örgütleme, yön verme, koordinasyon, kontrol, karar verme, motivasyon, deðiþime açýk olma özelliklerini bu özgüvenle yoðurarak baþarýyý yakalamýþtýr. Olaylara farklý boyutlardan bakabilme ve olaylar arasýnda bir bütünlük kurabilme özellikleri, baþarýlarýnýn artmasýna sebep olmuþtur. Son yýllarda, kadýn giriþimcilerin, maddi ve manevi açýdan daha çok desteklenmesi, eðitim seviyesinin yükselmesi de iþ hayatýnda kadýnýn baþarýlý olmasýnýn nedenlerindendir. Ýþ hayatýnda kadýnlarýn baþarýlarýný daha çok görebilmek ve alkýþlayabilmek ümidiyle Kadýnlar ayný zamanda annelik görevini de yürütmek zorunda. Baþarýlý bir iþ kadýný ve iyi bir anne olmanýn altýn kurallarý sizin için nelerdir? Çalýþan anne, iþi ve çocuklarý arasýnda, terazi misali bir denge kurmak zorundadýr. Bu denge, iþ hayatýný ve çocuklarýyla olan iletiþimini kendi aralarýnda uzlaþtýrmasýyla mümkün olur. Ýþinde iþ kadýný, evde anne ve çocukla çocuk olabilme prensibini uygulamaya koymak ve rolleri birbirinden ayýrabilmek en önemli altýn kuraldýr. Çocuklara faydalý anne, onlarýn her istediðini yerine getiren, onlarla her an beraber olan anne deðildir. Çocuklarla kýsa ama kaliteli zaman geçirebilmek çok önemlidir. Birlikte oynanan oyunlar, çocuklarýn gözlerinin içine bakarak yapýlan konuþmalar, paylaþýmlar Zamaný planlý kullanma iþ kadýnýnýn vazgeçilmezi olmalýdýr. Planlar yazýya dökülmeli ve uygulanmalýdýr. Mükemmel olmanýn her zaman mümkün olmadýðý da unutulmamalýdýr. Baþarýlar yazýda, yaþanmamýþlýklar yürekte kalýr. Çocuklarýnýzýn büyüyüþünü kaçýrmamanýz dileðiyle

11 Konuk Av.Ahmet Atam Dergimizin bu sayýsýnda, son dönemlerde yaptýðý gayretli çalýþma ve faaliyetler ve sosyal sorumluluk projeleri ile öne çýkan Kütahya Baro Baþkaný Av.Ahmet Atam ý konuk ettik. Halkýmýz ve iþ dünyasý tarafýndan az bilinen Baronun görevleri hakkýnda bilgi paylaþan Atam, iþ dünyasýna, sosyal ve ekonomik geliþmeye yarar saðlamayý arzu ettiðini ve bu alandaki çalýþmalarýný dile getirdi. Hazýrlayan: Melike Köse Fotoðraflar : M.Akif Çakmak 9

12 Konuk Av.Ahmet Atam Baronun görevleri hakkýnda bilgi alabilir miyiz? Öncelikle baro nedir, görevleri nelerdir? Buna deðinmek gerekli. Barolar, çalýþmalarýný demokratik ilkelere göre sürdüren, avukatlarýn müþterek ihtiyaçlarýný karþýlayýp, mesleki faaliyetlerini kolaylaþtýran, avukatlýk mesleðinin geliþmesini, meslek mensuplarýnýn birbirleri ve iþ sahipleri ile olan münasebetlerinde dürüstlüðü ve güveni hâkim kýlýp, meslek disiplini ve ahlakýný korumak maksadý ile kurulmuþ, tüzel kiþiliðe sahip kamu kurumu niteliðinde meslek kuruluþlarýdýr. Yasalarýn bir meslek kuruluþu olarak kendisine yüklediði görevlerinin yanýnda, toplumun hukuki sorunlarýyla ilgili görüþ ve önerileriyle de Türk hukuk sisteminin geliþmesine katký saðlamak, bünyesinde oluþturduðu çeþitli komisyonlarla sosyal projelerde halkýn yanýnda yer almak, yasal düzenlemelerle ilgili çalýþma yapmak, özellikle demokrasi, insan hak ve özgürlükleri, hukukun üstünlüðü adýna uygulamada ortaya çýkan aksaklýklara karþý sorumluluk bilinciyle etkin bir biçimde mücadele vermek barolarýn asli görevidir. Barolarýn varlýk nedeni; hukuku adalet için toplum adýna koruma ve kollama görevidir Adaletin tecellisi için hukuku toplum adýna koruma ve kollama görevi, barolarýn varlýk nedenidir. Hukuksal sorunlarý çözme yeteneði olan, güçlü ve aktif bir baro, hukuk güvenliðini saðlamada, adil yargýlamanýn önündeki engelleri aþmada, tarafsýz ve baðýmsýz bir yargý sisteminin kurulup iþlemesinde, topluma yardýmcý olur. Bu nedenle barolarýn teþekkülünü saðlayan Avukatlar hukukun üstünlüðünün tesis edilmesinde ve hukuk devleti mücadelesinde önderdir. Yargýdaki saç ayaðýnýn biri olan avukatlar olmazsa adalet de olmaz, hukukun üstünlüðü de olmaz. Hakkaniyet de tecelli etmez. Bugün insanlar, iyi ki avukatlar ve barolar var demektedir. Çünkü avukatlar, insan haklarýnýn ve onun þerefiyle yaþam isteðinin devamlý savunucusu ve savaþçýsý olmuþlar, mevcut duruma karþý koymuþlar ve her dönemde siyasi iktidarýn gücünün sýnýrlandýrýlmasýnda hürriyetleri pahasýna çabalamýþlardýr. Öncelikli gaye, herkes için adalet ve hukuk devletidir. Bir düþünür adalet için þunu söylüyor: Hiç kimse onu bulandýrmadýðý ve ihlal etmediði sürece hukuk, teneffüs ettiðimiz hava gibi görünmez ve tutulmaz bir þekilde etrafýmýzý kaplar. Hukuk ancak kaybettiðimizi anladýðýmýz zaman deðerinin farkýna vardýðýmýz saðlýk gibi sezilmez bir þeydir. Bu kapsamda bilinçlendirme, uyarma ve yönlendirme gibi görevlerimiz de vardýr. Baro baþkanýnýn görevleri ve baþkan seçilmeniz süreci hakkýnda bilgi alabilir miyiz? Kütahya ve Kütahyalý yararýna olacak her sosyal projede, üzerimize düþen görevi yapmaya hazýrýz. Kütahya Baro Baþkanlýðý görevine gelmeden önce daha seçim çalýþmalarý esnasýnda da dile getirdiðim gibi, bizler Baromuza kurumsal bir kimlik kazandýrarak, Kütahya daki tüm kurumlarla ve bu yöndeki ortak çalýþmalarýmýzla vatandaþýmýzýn yanýnda olacaðýmýzý, Kütahya nýn ve Kütahyalýnýn yararýna olacak her tür sosyal projede de avukatlar olarak üzerimize düþen vazifeyi ifa edeceðimizi belirterek, dinamik bir yapýyla çalýþacaðýmýzý söylemiþtik. Baro Baþkaný, iki yýllýk bir görev süresi için baro genel kurulu tarafýndan seçilir. Baro Baþkaný, levhada yazýlý ve avukatlýkta en az 10 yýl kýdemli olan avukatlar arasýndan gizli oyla seçilir. Ben de 2014 yýlý Ekim ayýnda Baro mensubu deðerli meslektaþlarýmýzýn teveccühü ile baþkan seçildim. Baronun dýþarýya açýlan yüzü olmasý sebebiyle, Baþkanýn en mühim görevi baronun temsilidir. Ayrýca Yönetim Kuruluna Baþkanlýk eder. Genel kurul, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarýný yerine getirir, mahkeme ve resmi dairelerde Baroyu temsil eder. Meslek onuru ve baðýmsýzlýðý ile ilgili iþlerde kanunlar ve meslek kurallarýnýn gereðini, her türlü organlara karþý savunur ve bu konuda doðrudan doðruya veya dolayýsýyla kendisini göreve zorlayan hususlarý ifa eder. Bahsettiðim tüm hususlar da koordineyi saðlar. Her zaman da söylediðim gibi; Baro Baþkanlýðý vazgeçilmez bir meslek deðildir. Sorumluluklarý ve görev alaný çok geniþ onursal bir makamdýr. Hiçbir zaman da baþka makamlara geçmek için kullanýlacak bir araç olarak görülmemelidir. Kütahya Baro Baþkanlýðý nýn faaliyetleri hakkýnda bilgi alabilir miyiz? Ýlk olarak yýllardýr süren durgunluktan kurtulmak istedik Öncelikle þunu ifade etmek gerekiyor. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaþlarým 19 Ekim 2014 tarihinde yapýlan seçimlerimizden önce, meslektaþlarýmýza yaptýðýmýz ziyaretlerimizde, Kütahya Barosunu hiçbir kiþinin, grubun ya da siyasi oluþumun etkisinde kalmayan baðýmsýz, kurumsal ciddiyeti olan bir yapýya kavuþturacaðýmýzý, meslektaþlarýmýzýn sorunlarýný öncelik addedeceðimizi, saydam, çoðulcu, aktif, çözüm odaklý, ortak akýl ile katýlýmcý bir yönetim anlayýþýna sahip, ileri eðitim programlarý ve meslek içi kurslarla meslektaþlarýmýzýn güncel mevzuata adaptasyonunu saðlayan, kiþi hak ve özgürlüklerini ve hukukun üstünlüðünü ön planda 10

13 Konuk Av.Ahmet Atam tutan bu konuda da taviz vermeyen güçlü bir baro olacaðýmýzý dile getirdik. En önemlisi ise; gücünün ve etkisinin farkýnda olan, yýllardýr süren durgunluktan ve içine kapanýklýktan sýyrýlýp, diðer Sivil Toplum Kuruluþlarý ile yakýn iliþki içerisinde, çevresinde olup bitene duyarlý bir baro olmamýz gerektiðini ve bunun için çalýþacaðýmýzý belirttik. Zaten Avukatlýk Kanunu nun ikinci ve yetmiþaltýncý maddeleri de avukatýn bilgi ve becerilerini halkýn yararýna sunmasý gerektiðini ve bu bilgisiyle hukukun üstünlüðü ve insan haklarýný savunmasý gerektiðini dile getirmektedir. Bizler her ne kadar serbest meslek yapýyor olsak da bunun bir baþka yönü de kamusal faaliyetlerimizin olduðudur. 19 Ekim 2014 tarihinde gerçekleþtirilen seçimlerde meslektaþlarýmýzýn büyük bir çoðunluðunun teveccühü ile bir bayrak yarýþý ve ekip çalýþmasý olarak gördüðümüzü beyan ettiðimiz görevi devraldýk ve akabinde hiç vakit kaybetmeden zorlu geçeceðini bildiðimiz bir sürecin içine azimle girdik, çalýþmaya baþladýk. Zorlu geçecekti çünkü; yapacaðýmýz çok önemli hizmetler vardý. Bunlarýn bir kýsmý dile getirilmiþ, fakat bir türlü hayata geçirilememiþ idi. Bir kýsmý ise telaffuz dahi edilmemiþti. Yýllarca el atýlmamýþ, kanýksanmýþ, her baþkan adayýnýn seçim çalýþmalarýnda vaat ettiði fakat yönetime geldikten sonra rafa kaldýrdýðý ve bir dahaki seçim çalýþmalarý ve genel kurula kadar unutulan tüm vaatleri hayata geçirmeyi bizler kendimize görev edinmiþtik. Çünkü; Kütahya Barosunu hiçbir siyasi, sosyal veya baþkaca bir oluþumun etkisinde kalmadan kurumsal ciddiyeti olan, demokratik toplumu vesayeti altýna almaya çalýþan güçlere karþý, bir sivil toplum örgütü, bir kamu kurumu niteliðinde meslek kuruluþu olduðunu unutmayan, mütemadiyen dik duruþlu bir tavýr sergileyen, konumu itibariyle söz sahibi olmasý gereken bir yapýya yükselteceðimize söz vermiþtik. Kronikleþmiþ problemlerin üzerine gideceðimizi, sosyal sorumluluk sergileyeceðimizi belirtmiþtik. Faaliyetlerinizi daha etkili duruma getirmek için ne gibi çalýþmalar alar yaptýnýz? Ýnsan haklarý, çevre, kadýn ve çocuk haklarý, avukat haklarý, basýn ve halkla iliþkiler gibi özel komisyonlar kurduk Bizim için ilk etapta, kurulacak komisyonlarýn çok önemli olduðunu ve en kýsa sürede hayata geçirileceðini belirttik. Bir bakýma alt yapý çalýþmasýný tamamlamaya yönelik bir strateji izleyeceðimizi, göreve talip olan tüm meslektaþlarýmýzýn söz sahibi olabileceði, koordineli bir çalýþmayla, varlýk gösteren, demokratik, adil, hakkaniyete dayalý, çözüm odaklý, deðiþim ve geliþim heyecaný içinde olan bir Baro kimliðine kavuþmayý þiar edindik. Ýlk iþ olarak yerel basýn organlarýnýn yetkilileri ile bir kahvaltý düzenledik. Burada karþýlýklý fikir teatisi yaptýk. Hemen hemen her gün Baromuzun yaptýðý çalýþmalar ve beyanatlarýmýz görsel ve yazýlý basýnda yer aldý. Ýç içe ve ulaþýlabilir olmak ilk amacýmýzdý. Akabinde Baromuz adýna sosyal paylaþým sayfasý açtýk ve mevcut internet sayfamýzý da daha etkin bir duruma getirdik. Bundaki amacýmýz belirttiðim gibi ulaþýlabilirliði saðlamaktý. Kütahya Barosu bundan böyle kapalý bir kutu olmayacak demiþtik. Evet 20 Ekim tüm bunlarýn baþlangýç günüydü ve öyle de oldu. Kütahya Barosunun yaklaþýk üçte birini teþkil eden, kýdemi beþ yýlýn altýndaki genç meslektaþlarýmýzýn seçme haklarýnýn olduðu, buna karþýlýk seçilme haklarýnýn olmadýðý, kendilerini bir bakýma temsil ettiremedikleri ve sorunlarýný tam anlamýyla dile getiremediklerinin farkýnda idik. Bu durumun en az onlar kadar bizleri de rahatsýz ettiðini gerek seçim öncesi, gerekse Genel Kurul konuþmamda dile getirmiþtim. Bu sorumluluk ve genç meslektaþlarýmýza verdiðimiz önem nedeniyle; kendilerinin 11

Haber Kütahya, 23/04/2013 Kütahya Zafer Gazetesi, 05/04/2013 Eskiþehir Hürriyet, 12/03/2013 Eskiþehir Hürriyet, 03/04/2013 Ekonometri, 01/03/2013 Sabah Ek, 04/03/2013 1 Ýçindekiler 26 54 12 KUTSO Kütahya

Detaylı

1 Ýçindekiler 80 8 34 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim - Aralýk 2012 Yýl :13 Sayý : 179 38 5 20 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Öne Çýkanlar Güncel Fuar 2 2013 Umut Treninde Yerlerimizi

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2013 Sayý: 182 Türkiye nin Yükselen Þehri KÜTAHYA 1 Ýçindekiler 10 6 46 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim-Aralýk 2013 Yýl :13

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

1 Ýçindekiler 71 10 35 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Nisan - Mayýs 2012 Yýl :13 Sayý : 177 26 64 6 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Güncel Nafi GÜRAL Kütahya ve Yatýrýmlar Kütahya Valisi

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Yýl: 2014 Sayý: 183 1 Ýçindekiler 16 7 48 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ocak - Mart 2014 Yýl :13 Sayý : 183 Üç ayda bir yayýnlanýr.

Detaylı

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan 1 Ýçindekiler 3 9 16 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Temmuz-Eylül 2013 Yýl :13 Sayý : 181 20 51 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Ýþ Dünyasý Köþe Yazýsý Kültür Sanat DPÜ Umutla Beklediðimiz

Detaylı

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010

CargillHaberler. Cargill Türkiye. Gýda güvenliðinin kurum ve insan boyutu... Ocak 2010 Cargill Türkiye CargillHaberler Ocak 2010 Öðretmenler Günü nde anlamlý ödül Hale Kýrmaz ile Tamek üzerine... Samim Saner: Ortak payda gýda güvenliði En iyi performans Cargill Dubai nin... Gýda güvenliðinin

Detaylı

"Bir milletin baþarýsý, mutlaka bütün milli güçlerin bir istikamette oluþmasýyla mümkündür. Bu nedenle bilelim ki, elde ettiðimiz baþarý, milletin güç birliði etmesinden, ortak hareket etmesinden ileri

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Nisan 2010 Yýl:13 Sayý:4 Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduðunuz terbiye ve irfan ile insanlýk ve

Detaylı

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 eğitim ve gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 2006-1 Avrupa Gönüllü Hizmeti / Eylem 2 Gönüllü olun... Avrupa yý Keþfedin... Avrupa

Detaylı

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI ERLER A.Þ. ADA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ADABANK A.Þ. AK YATIRIM MENKUL DEÐERLER Þ. ALAN YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALFA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALTAY MENKUL TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI YMETLER A.Þ. ANADOLUBANK

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2014 Sayý: 1 Birlik Faaliyetleri * Yalova Valisi Esengül CÝVELEK Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB nin 2016 da Faaliyete Geçmesi En Büyük

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

Üzerine RÖPORTAJLAR - II

Üzerine RÖPORTAJLAR - II Üzerine RÖPORTAJLAR - II Üzerine RÖPORTAJLAR - II Eser Adý Dizi Editörü Yayýna Hazýrlýk & Dizgi-Tasarým Telif Haklarý : Yerel Siyaset Üzerine Röportajlar II : Hulusi ÞENTÜRK : OKUTAN YAYINCILIK Serhat

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR

PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR CMYK Yýl:1 Sayý:3 www.pamukkale.edu.tr PAÜ HABER Pamukkale Üniversitesi nin Bilimsel, Sanatsal, Kültürel Bir Yayýn Organýdýr. PAU DE ilke, AKIL VE BiLiMDiR PAÜ Akademik Töreni'nde, PAÜ'ye, Denizli'ye ve

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

Kentlerimizde ve kent yönetimlerimizde dönüþüm

Kentlerimizde ve kent yönetimlerimizde dönüþüm BAŞKAN DAN Kadir Topbaþ Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Baþkaný ve Birlik Baþkaný Kentlerimizde ve kent yönetimlerimizde dönüþüm 2 004 Genel Yerel Yönetim Seçimleri ile göreve baþladýðýmýz seçim dönemimizin

Detaylı

Aile hekimleri tepkili

Aile hekimleri tepkili Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün basýn açýklamasý eylemi yapýldý. * HABERÝ 5 DE Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün bazý saðlýk sendikalarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin katýlýmýyla

Detaylı

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. "Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük"

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük Kundaklamaya 3 tutuklama Ýskilip'te meydana gelen kundaklama olayýný gerçekleþtirdiði iddiasýyla göz altýna alýnan 5 kiþiden 3'ü çýkarýldýklarý adli makamlar tarafýndan landý. tutuk- 7 DE Yusuf Baþer Ataþ

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

Otomobil çetesi çökertildi

Otomobil çetesi çökertildi AK Partili yöneticinin dükkaný kundaklandý Ýskilip'te meydana gelen olayda AK Parti Ýlçe Yönetim Kurulu üyesinin dükkaný kundaklandý. Olay önceki gece Hamamönü Caddesinde bulunan bir iþyerinde meydana

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

BU SAYIDA... 9 12 15 16 19 20 30 42 Yoksulluk Sempozyumu baþlýyor... Gelemeyene Gidiyoruz... Bir El hikayesi... Tavþanýn son atlayýþý... Deniz Feneri Ýzmir de... Dünyada ve Türkiye de yoksul olmak... Mustafa

Detaylı