HUKUK GÜNDEM. Bahar 2007 Say : 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HUKUK GÜNDEM. Bahar 2007 Say : 7"

Transkript

1

2 GH Bahar 2007 Say : 7

3 Bahar 2007 Say : 7 Ankara Barosu Baflkan Vedat Ahsen COfiAR Sevgili Meslektafllar m, Hukuk Gündemi Yeniden! smi de iflmedi, sahibi de iflmedi, sorumlu yaz iflleri müdürü de iflmedi, öyleyse neden yeniden? Anlay fl de iflti, vizyon de iflti, yay n kurulu, yani ekip de iflti. Onun için yeniden. Evet! Kuruluflundaki amac na uygun olarak stajyerlerden oluflan yeni bir yay n kuruluyla, yeni bir anlay fl, yeni bir vizyonla, statüsü Ankara Barosuna ait tüm yay nlardan sorumlu Yay n Kurulu Baflkan olan, ama o statüsünden daha çok a abeyli ini ve insanl n öne ç karan de erli meslektafl m z Say n Bülent Turhan Gündüz ün önderli inde yeniden. De erli Meslektafllar m, Hemen her konuda oldu u gibi, dergi ç karmak konusunda da yeni olmak, yeni bir kadro oluflturmak, her fleyi yeniden infla etmek zordur. Zira, yeni olan her fley ihtiyatla, kuflkuyla karfl - lan r; eskilerin, eskiyi savunanlar n, eskiye al flanlar n hem direnciyle ve hem de türlü türlü engellemeleriyle karfl lafl r. Onun için Machiavelli, bir toplumsal varl yeniden kuran ya da düzenleyen kimsenin/prensin baflar l olabilmek için bilmesi gerekenleri anlatt Prens isimli özgün eserinin Silah Zoruyla veya Beceri ve Yetenekle Ele Geçirilen Yeni Prenslikler Hakk nda bafll kl bölümünde flunlar söyler: Belirtmek gerekir ki, yeni kurumlar ve düzenler getirmeye kalk flmaktan daha zor, baflar olas l daha kuflkulu, uygulamas daha tehlikeli bir fley yoktur; çünkü eski düzenden ve kurumlardan ç kar sa layan herkes yenilik getirene düflman kesilir, yeni düzenden ve kurumlardan yarar sa layabilecek kiflilerdense ancak gevflek bir destek gelir. Bu gevfleklik, bir yandan rakiplerinden duyulan korkudan, bir yandan da güvenilir deneyimler yafland ktan sonra bir fleyin do rulu una ancak inanan insanlar n flüphecili inden kaynaklan r; dolay - s yla düflman olanlar kendilerine tan nan her f rsatta büyük bir istekle sald r ya geçer, ötekilerse gevflek bir biçimde karfl koyarlar; demek ki bunlarla birlikte olmak tehlikeler içerir. Bu noktay iyi de erlendirmek için, bu yenilikçilerin kendi güçlerine mi dayand klar n, yoksa baflkalar na m ba l olduklar n incelemek gerekir. Baflka bir deyiflle, ifllerini yürütmek için rica m etmelidirler, yoksa kendi güçlerine güvenerek mücadele mi etmelidirler, gerekti inde zor mu kullanmal d rlar; buna bakmak gerekir. Rica edenler için baflar s zl k kaç n lmazd r ve böyle yapanlar n sonu kötü olur, hiçbir sonuca ulaflamazlar, ama kendi güçlerine dayan yorlarsa, yani mücadele ve gerekti inde zorlama gücüne sahipseler, tehlikeye düflme olas l klar çok azd r. Silahl peygamberlerin hep yenmeleri, silahs zlar n yenilmeleri iflte bundand r... Yeni bir düzen, yeni bir yap kurmay, yeni bir anlay fl yerlefltirmeyi hedefleyerek yola ç kanlar n, baflar ya ulaflabilmek için herhalde Floransal siyaset kuramc s, yazar ve devlet adam Machiavelli nin tavsiye ve önerilerini dikkate almalar gerekir. Sadece bunu de il; sim ya da ben, Nedir daha yak n olan? Ben mi, mülk mü? Nedir daha çok olan? Kazanmak ve kaybetmek; Hangisi daha kötü? Ama flimdi; Yüre ini baflka fleylere ba layan b i r i, Gerekli ve büyük fleyleri harcar. Her kim çok biriktirirse, Gerekli ve önemli fleyleri yitirir. Yetinmesini bilen, Utanç duymak zorunda kalmaz. Durmas n bilen, Tehlikeye düflmez Ve böylece sonsuza kadar var olmaya devam eder. diyen Tao cu düflünceyi de! S a y g l a r m l a. GH 3

4 DERG S Üç Ayl k Mesleki Yay n (Yerel Süreli) Ankara Barosu Baflkanl, 2007 Staj Kurulu bünyesinde ç kar lmaktad r. Tüm haklar sakl d r. Kaynak gösterilmeden al nt yap lamaz. ISSN Hukuk Gündemi Dergisinde ileri sürülen görüfller yazarlar na aittir. Ankara Barosunu ba lamaz. S a h i b i Ankara Barosu Ad na Baflkan V. Ahsen Coflar Sorumlu Yaz flleri Müdürü Akif Kurtulufl Yay n Kurulu Baflkan Bülent Turhan Gündüz Yay n Kurulu Bahar Bayrak - Alper Çelen - P nar ÖZEN - Adem Can- Emin Özkan - Emel Koç Emrah Altuno lu - Ahu Sinem Civilo lu - Nihal Özmen - Güzin Tanyeri - Tülay Ekici Ayflegül Köse - Tu ba Avsever - dil Tavflanc l - Özden Eren Baflkavak - Cumhur Çayc dil Öygür - Meram Kalsen Yönetim Yeri ABEM Ihlamur Sk. No.1 K z lay / ANKARA Dergi ve Kapak Tasar m Arzu Buzluk Bas m Yeri Pelin Ofset D a t m Ankara Barosu Bilgi Belge Merkezi Tel. 0 (312) Faks. 0 (312) b i l g i b e l g e m e r k e z a n k a r a b a r o s u. o r g. t r letiflim Adresi Ankara Barosu Baflkanl, Adliye Saray Kat.5 S h h y e / A N K A R A Tel. 0 (312) (Pbx), Faks. 0 (312) w w w. h u k u k g ü n d e m i. c o m w w w. a n k a r a b a r o s u. o r g e - m a i l. a n k a r a b a r o s a n k a r a b a r o s u. o r g çindekiler Bahar 2007 Say : 7 B a fl y a z Vedat Ahsen COfiAR S u n u fl Bülent Turhan GÜNDÜZ H a b e r l e r D o s y a A v u k a t l k Ayd n Erdo an ile Söylefli Adem CAN - Emrah ALTUNO LU Gökten Zembille nen Yasalar Cumhur ÇAYCI Kanunsuz Hukukçular Bahar BAYRAK Avukat n Sorumluluk Sigortas Ahmet MUTLU Adalet çinde Adelet Aray fl Ayflegül KÖSE Avukatl k Mesle i Kölelik K s k a c n d a M a k a l e l e r Demokrasi Baraj Emel KOÇ Tek Çat Bar fl D R K Sosyal Güvenlik Yasas Üzerine Bir nceleme Güzin TANYER - Emrah ALTUNO LU Yafl Altm fl Befl Yolun Sonu Eder Emrah ALTUNO LU Ma duriyet Argüman n n Hukuki ( spat) De eri Mehmet Akif TUTUMLU Temel Hak ve Hürriyetlere liflkin Milletleraras Sözleflme Türü olarak 94 Say l ILO Sözleflmesinin ç Hukukumuza Etkisi Ahmet TÜRK Bireysel Silahlanma Gülnur ERDO AN Aile çi fiiddet ve Velayet Burçe NCEO LU Futbolun Yüksek Mahkemesi Ferdi ÖZER Biliflim Suçlar ve Çocuk Pornografisi Ahu Sinem C V LO LU - Güzin TANYER çimizden Biri Argun Bozkurt la Hukuk Müzesi Emel KOÇ - M. Alper ÇELEN Kültür Sanat Otomatik Portakal Nihal ÖZMEN Hayat Birazda fianst r Meram KALSEN Agos un Önünde Bir Can (fliir) Tülay EK C Karar Notu Marka Tescili dil TAVfiANCIL GH 4

5 Bahar 2007 Say : 7 Yay n Kurulu Baflkan Bülent Turhan Gündüz Hukuk Gündemi Dergisinin yedinci say s n sadece stajyerlerden oluflan bir yay n kurulu ile yay ml yoruz. Dergi bundan böyle sadece stajyerlerin eme i ile yine onlar n yaz lar ndan oluflacak ve bedelsiz da t lacak. Hukuk Gündemi Dergisi yay n kurulu üyeleri stajlar bitince, yerlerini yeni stajyer arkadafllara b rakacaklar. Her yeni say da yeni stajyer arkadafllar n kat l m n hedefliyoruz. Yay n kuruluna kat lmak isteyen ve yazmak konusunda yetenekleri olan stajyer arkadafllar davet ediyoruz. Bu d flar dan yaz yazanlara derginin kapand anlam na gelmiyor, bu say da oldu u gibi sonraki say larda da, konuk yazarlar n yaz lar yer alacak. Önceki alt say y ç karan tüm arkadafllara teflekkür ediyoruz. Derginin ulaflt herkesin, özellikle de dergiye önceden eme i geçen meslektafllar m z n be enmesini arzuluyoruz. Bu say yazar ve yay n kurulunu oluflturan stajyer arkadafllar n ilk deneyimi, bu nedenle bizlere anlay fll bir süre tan yaca n z umuyoruz. Anlay fll süre istemimiz, sizlerin elefltirilerine engel olmamal. Daha iyisini yapabilmek için sizlerin elefltirilerinize gereksinimimiz var. Dergide baz yenilikler yapt k. Örne in bu say dan bafllayarak, büründü ü sessizli e ra men çok fley söyleyen/yapan içimizden biri ni sizlere tan tmaya çal flaca z. Av. Argun Bozkurt ile hukuk müzesi üzerine konufltuk. Son günlerde TBB nin de ifliklik önerileriyle oldukça hareketlenen Avukatl k Mesle ini inceledik. Avukat Ayd n Erdo an n büyük katk s oldu. Yine her say da sinema tarihinin önemli yap tlar ndan birini inceleme karar ald k. l k film otomatik portakal Nihal Özmen yazd. Bunlar n d fl nda birçok güzel makale bulacaks n z. Güzel bir dergi oldu tad n ç kar n l ü t f e n... GH 5

6 KI S A Bahar 2007 Say : 7 Sincan Çocuk ve Gençlik Kapal Cezaevi nde fi K E N C E Dan fltay dari Dava Daireleri Genel Kurulu, Hasankeyf'i su alt nda b rakacak olan Il su Baraj 'n n ihalesine onay veren 10. Dairenin karar n bozdu. Okan Bayülgen duruflmada oturarak savunma yapmaya kalk nca hâkim "Buras ekran de il aya a kalk p savunma yap n. Sinirimi bozmay n!" diyerek Bayülgen'i a z a r l a d. Yarg tay, cezaevine telefon sokma ve cezaevinde telefon bulundurman n yasakland ; ancak cezaevinde telefon kullanman n suç olarak düzenlenmedi i gerekçesiyle yerel mahkemenin karar n bozdu. Soruflturma ve davalarda bilgisayara girilen bilgilere göre suçlar otomatik olarak adland ran UYAP program n n suçlara verdi i isimler hakim ve savc lar bile güldürüyor. Hatal bilgisayar program nedeniyle Tedavi için baflvurma, kaçakç l ktan piflmanl k duymak, yarg karar ndan önce alaca n yurda getirenler gibi fiiller, soruflturma ve dava dosyalar nda suç ismi olarak geçiyor. Ankara Çocuk ve Gençlik Kapal Ceza nfaz Kurumunda tutuklu olarak bulanan Nadir Ç nar, lker fiahin, Özgür Karakaya, Cenan Altunç ile görüflmeye gidildi inde vücutlar n n çeflitli bölgelerinde morluklar bulundu u görüldü. Morluklar n sebebi soruldu unda ise cezaevi infaz kurumu memurlar n n ve cezaevi birinci müdürünün kendilerine iflkence ve kötü muamelede bulunduklar n söylediler. Bunun üzerine, durum san k avukatlar nca Ankara Barosu Baflkanl na bildirildi. Aralar nda baro taraf ndan görevlendirilen avukat n da bulundu u dört avukat, durumun tespiti için (F tipi) cezaevine giderek müvekkillerle yapt klar görüflme sonucunda durumu tutanakla tespit ettiler. Dört genç hayata dönüfl operasyonu nun y ldönümü (19 Aral k 2000) nedeniyle slogan atmalar üzerine, gardiyanlar taraf ndan dövüldüklerini ve tek tek yumuflak oda denilen (intihara e ilimli kiflilerin kendilerine zarar vermemeleri için hiçbir kesici materyalin bulunmad ) bölümlere götürüldüklerini söylediler. Avukat-müvekkil görüflmesinden sonra avukatlar olay cezaevi müdürüne bildirmek istediklerinde, gardiyanlar hiçbir yetkilinin orada olmad n belirttiler. Arada yaflanan k sa bir gerginlikten sonra gardiyanlar, avukatlarca hakaret ve tehdide maruz kald klar yönünde tutanak tuttular. Konuyla ilgili incelemeler halen yürütülmektedir. GH 6

7 Bahar 2007 Say : 7 Dört gencin vücudunda izler bulundu unun tespiti ile olay n Sincan Cumhuriyet Baflsavc l na yans t lmas üzerine gençler Adli T p Kurumunda muayene edildi. Adli T p taraf ndan düzenlenen raporda neredeyse her birinin vücutlar n n çeflitli bölgelerinde 1-9 cm aras nda de iflen ekimozlar n mevcut oldu u tespit edildi. Kuruma sevk edilmeden önce cezaevinde yap lan sa l k kontrolünde ise dört gencin genel sa l k durumlar n n iyi oldu u belirtilmiflti. Gardiyanlara yönelik savc l k soruflturmas devam etmektedir. Adalet Bakanl n n F tipi ile ilgili çal flmalar n n bina baz nda kald görülmekte ve bu düzenlemelerin insani boyutunun ne oldu u tart flma konusu yaratmaktad r. Yaflanan sorunlar n kayna olarak cezaevlerinin tam anlam yla denetlenememesi gösterilmektedir. Seçmeli Protokol ile bu soruna çözüm getirilebilece i düflünülmektedir. 22 Haziran 2006 tarihinde uluslararas düzeyde yürürlü e giren Seçmeli Protokol, ulusal ve uluslararas mekanizmalar arac l yla özgürlüklerinden al konulanlar n bulunduklar yerlerin düzenli olarak denetimini öngörüyor. Türkiye, 14 Eylül 2005 tarihinde bu Protokol ü imzalam flt. At lmas gereken sonraki ad m n Protokol ün onaylanmas oldu u g ö r ü l ü y o r. KI S A Adalet Bakanl n n haz rlad "Türkiye Milli DNA Veri Bankas " kurulmas n öngören tasar ile yasaya ayk r DNA analizi için kan ve benzeri biyolojik örnek almak, DNA analizi yapmaya yetkili olmad halde DNA analizi yapmak, "özel bir suç tipi" haline getirildi. Avukat Senih Özay n, açm fl oldu u bir dava sonucunda mahkeme, vekâlet ücreti olarak 5 YTL, dava ücreti olarak da 1 YTL 15 kurufl ödenmesine karar verdi. Bu aflamadan sonra 6 YTL 15 kurufl alaca n pefline düflen Özay, alaca n tahsil etmek için defalarca dilekçe yazd ama sonuç alamad. Konunun Özay taraf ndan A HM e tafl nmas üzerine, A HM adil yarg lama ilkesinin ihlal edildi ine karar vererek, Türkiye nin Özay'a 500 Euro tazminat ödemesine hükmetti. Meclise sunulan bir yasa teklifine göre, dü üne, cenazeye silahla gitmek art k suç say lacak ve bu suçun cezas 1 y ldan bafllayacak. GH 7

8 Bahar 2007 Say : 7 Kap daki Felaket: KÜRESEL ISINMA KI S A Buralarda silah n ateflleyen ise hiç kimse yaralanmasa dahi genel güvenli i kasten tehlikeye sokmak tan 2 y ldan 5 y la kadar hapisle yarg lanacak. Bu suçtan hüküm giyenlere bir daha silah ruhsat da verilmeyecek. Sakarya Pamukova'da 22 Temmuz 2004 tarihinde meydana gelen ve 41 kiflinin ölümüyle sonuçlanan 'H zland r lm fl Tren Kazas 'nda sekizde dört kusurlu bulunan iki makinist görevine döndü. Kazayla ilgili aç lan dava aradan 2,5 y l geçmesine ra men hâlâ sonuçland r lamad. Meclis Adalet Komisyonu, tan klar n kimli inin sakl tutulmas ve güvenli inin sa lanmas na olanak tan yan Tan k Koruma Kanunu Tasar s 'n kabul etti. Tan k koruma karar n n al nmas nda, korunan kifli veya yak nlar n n karfl karfl ya kald tehlikenin a rl ve ciddili i, soruflturma ve kovuflturma konusu suçun önemi, tan n yapaca aç klamalar, al nacak tedbirin yaklafl k maliyeti, tan n psikolojik durumu ve benzer mahiyetteki di er Küresel Is nmayla ile ilgili Birleflmifl Milletler raporu, Fransa'n n baflkenti Paris'te yap lan Hükümetleraras klim De ifliklikleri Paneli'nde aç kland. Raporda küresel s cakl k art fl n n olas etkileri ile ilgili olarak; +2,4 derece de; su s k nt s bafllayaca, Kuzey Amerika'da kum f rt nalar n n tar - m yok edece i, deniz seviyeleri yükselece i, Peru'da 10 milyon kiflinin su s k nt s çekece i, mercan kayal klar n n yok olaca, gezegendeki canl türlerinin yüzde 30'unun yok olma tehlikesiyle karfl karfl ya kalaca, +5,4 derece de; denizlerin 5 m. yükselece i, deniz seviyesi ortalamas - n n 70 metre olaca, dünyan n yiyecek stoklar tükenece i, +6,4 derece de; göçlerin bafllayaca, yüz milyonlarca insan n uygun iklim koflullar nda yaflamak umuduyla göç yollar na düflece i, ifade edilmifltir. BM'nin aç klad ' klim De iflikli i Raporu'na göre, Türkiye, y llar aras nda yüzde 72,6 ile karbondioksit gaz sal n - m yla dünyada en h zl art fl kaydeden ülke oldu. TEMA Kaynak Gelifltirme ve Halkla liflkiler Bölüm Baflkan Yeflim Beyla, Türkiye'nin, y ll k 294 milyon tonluk karbondioksit sal n m yla, ABD (5,5 milyar ton), Rusya (2,8 milyar ton) ve Japonya'n n (1,3 milyar ton) ilk 3 s ray oluflturdu u dünyada, en fazla karbondioksit gaz salan ülkeler aras nda 13'üncü s rada yer ald n ifade etti. Uzmanlar küresel s nmay önlemek için yap lacaklar konusunda, fosil bazl enerji kaynaklar kullan m n n terk edilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklar na dönülmesi gerekti ini ifade etmekteler. Uzmanlar kiflisel olarak yapabileceklerimiz bak m ndan ise; elektrikli cihazlar m z stand by konumunda b rakmamam z, dondurucular m z s zd rmaz hale getirmemiz, çamafl r y kama s cakl n düflürmemiz, flarj cihazlar m z elektrikte b rakmamam z, yiyeceklerimizi kendi bölgemizden temin etmemiz, ampulümüzü tasarruf ampulü ile de ifltirmemiz, daha az araba kullan p toplu tafl - ma araçlar n kullanmam z, daha az s cak su tüketmemiz, bir a aç dikmemiz gerekti i konular nda uyar larda bulunmaktalar. GH 8

9 Bahar 2007 Say : 7 MOL ERAC K M? Günümüzde yarg n n ve onun bir kolu olan savunman n ba ms zl bafll alt nda yap - lan konuflmalar n veya yaz lan yaz lar n ço unlu unda yer verdi imiz... Avukatlar köle kullanmad lar; fakat efendileri de olmad... cümleleri mesle e ad m att m z ilk günden itibaren hepimizin dilinde. Birçok avukatl k bürosunun duvar nda as l duran, çerçeveletilmifl bu sözlerin alt nda Molierac ismini görüyor u z. Yürekten inanmak istedi imiz bu düflüncenin sahibi kim, ne zaman yaflam fl, döneminin hangi koflullar nda cesurca bu cümleleri sarf e t m i fl? Bugün gururla ve coflkuyla; Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkil, ne hâkime hele ne de iktidara tabiyiz. Bizim afla m zda kimselerin varl iddias nda de iliz; fakat hiçbir hiyerarflik üst de tan m yoruz. En k demsizin en k demliden veya isim yapm fl olandan fark yoktur. Avukatlar esir kullanmad lar; fakat efendileri de olmad. derken, Molierac n da kim oldu u konusunda doyurucu bir cevaba ihtiyac m z var. Kütüphanesinde bu konuda bir kaynak bulunan ya da Molierac hakk nda bilgi sahibi olan tüm okuyucular m z bu bilgilerini bizimle paylaflmaya davet ediyoruz. KI S A özellikler de göz önünde bulundurulacak ve gerekirse estetik ameliyat bile yap labilecek. srailli ifladam Sami Ofer ile Global Yat r m A.fi.'nin sahibi Mehmet Kutman' n ortak oldu u Kufladas Yat r mlar A.fi.'nin, Özellefltirme daresinden sat n ald Club Med arazisine uygulamak istedi i projenin iptali için aç lan davaya TEMA Vakf da müdahil oldu. Dava, 4 CHP'li ve 2 ba ms z belediye meclis üyesi taraf ndan Ayd n 1. dare Mahkemesinde aç lm flt. zmir in Karfl yaka lçesi nde avukatl k yapan Ali G., alkol metreyi üflemeyince trafik polisleri taraf ndan Adli T p yerine Çi li de karanl k bir araziye götürülüp zorla ç plak vaziyette soyuldu unu ve gasp edildi ini iddia ederek Karfl yaka Cumhuriyet Savc l na baflvurmas yla birlikte harekete geçen Karfl yaka Cumhuriyet Savc s olayla ilgili genifl çapl soruflturma bafllat p polislerin kimli ine ulaflmaya çal fl rken, zmir Barosu Baflkan Nevzat Erdemir de, suçlular n GH 9

10 Bahar 2007 Say : 7 LG NÇ YASALAR... KI S A ortaya ç kar l p cezaland r l ncaya kadar olay n takipçisi olacaklar n söyledi. Amerikan Federal Soruflturma Bürosu (FBI), eski Beatles grubunun efsanevi üyesi John Lennon hakk nda tuttu u dosyan n son 10 sayfas n, gizli dosyay elde etmek için 25 y ld r hukuk mücadelesi veren Amerikal tarihçi Jon Wiener'e verdi. Yarg tay, sa l k oca nda yanl fl yap lan afl sonucunda hastan n zarar görmesinin, "o kifliyi yaralamak" anlam na geldi ine karar verdi. ngiliz Savc David Crombie en ilginç yasalar araflt rd. Türkiye de Dünyan n En Absürd Yasalar ad yla yay mlanan araflt rmaya göre baz ak l almaz yasalar flöyle: Danimarka da hapishaneden kaçmaya çal flmak suç de il. Fransa da domuzlara Napolyon ad n n verilmesi suç. Ayr ca, raylar n üzerinde öpüflülmesi de yasak. skoçya da bir ine in yan nda sarhofl olmak yasak. talya da etek giyen erkekler suç ifllemifl say l yor. Mary ad ndaki kad nlar n fahiflelik yapmas da yasaklar aras nd a. zlanda da tabelas nda yazmas kofluluyla sahte doktora izin veriliyor. kar s n deri kemerle dövme hakk bulunuyor. Ancak kemerin kal nl en fazla 5 cm olmak zorunda. ngiltere de içki ruhsat bulunan pub, bar gibi yerlerde sarhofl olmak yasak. On yafl ndan küçük çocuklar n ç plak vitrin mankenlere bakmas, milletvekillerin avam kamaras na kurflun geçirmez yelekle girmesi ve otobüste uyuyakalmak da yasak. Yarg tay'dan kritik S T alan karar : "Zilyetlikle (kullan mla) mülk edinme yolunun kapanmas ülke gerçeklerine tamamen ters düflmektedir". AKP stanbul Milletvekili Gülseren Topuz un otomobiline çarpt ktan sonra karakola götürülüp haks z yere 10 saat gözalt nda sviçre de gece ondan sonra sifon çekilmesi y a s a k. Çin de bir insan bo ulmaktan kurtarmak o kiflinin kaderini de ifltirmek anlam n tafl - d ndan yasak. Tayland da iç çamafl r giymeden soka a ç kma yasa bulunuyor. ABD de California eyalet yasalar na göre, otel odalar nda portakal soymak yasak. Los Angeles ta ise, erkeklerin GH 10

11 Bahar 2007 Say : 7 fiemdinli Davas n n Son Adresi: YARGITAY 9. CEZA DA RES KI S A tutuldu u iddias yla Hazine ye karfl dava açan Arzu Sevtap Dural, 750 YTL tazminat alacak Umut Kitabevine at lan bomba, etkisini hukuki ve siyasi arenada halen göstermekte. Geçti imiz günlerde Yarg tay Ceza Genel Kurulu, bombal sald r y nitelendirme çabas içerisindeydi. Verilecek karar ile bu sanc l davan n adresi de belirlenmifl olacakt. Yarg tay Ceza Genel Kurulu, davay örgütlü terör ve devlete karfl suçlar kapsam nda de erlendirirse dava 9. Ceza Dairesinde görülecek; Yarg tay Cumhuriyet Baflsavc l n n görüflüne paralel bir biçimde adam öldürme fiili olarak de erlendirir ise de Yarg tay 1.Ceza Dairesinde görülecekti. Peki, neydi fiemdinli de olan? 9 Kas m 2005 te Hakkâri nin fiemdinli ilçesindeki Umut Kitabevine yap lan bombal sald - r sonucu Mehmet Zahir Korkmaz hayat n kaybetmifl; 5 kifli de yaralanm flt. Van 3. A r Ceza Mahkemesinde aç lan davada san klar Astsubay Ali Kaya, Astsubay Özcan ldeniz ve PKK itirafç s Veysel Atefl in silahl örgüte üye olmak, tasarlayarak adam öldürmek ve öldürmeye teflebbüs etmek suçlar ndan 50 fler y l hapis cezas na çarpt r lmalar istenmiflti. Davay açan Savc Ferhat Sar kaya ise meslekten ihraç edilerek yerine Metin Dikeç görevlendirilmiflti. 19 Haziran 2006 da dava karara ba lanarak Astsubay Ali Kaya ve Özcan ldeniz hakk nda 39 y l 10ay 27 fler gün hapis cezas verilmifl, PKK itirafç s Veysel Atefl Yarg tay, Hakimlerin, nüfus kay tlar nda düzeltme yap lmas - na karar verirken, bu kay tlar aras nda çeliflki yaratmamaya ve yaflam n ola an ak fl na ters düflecek durumlara yol açmamaya özen göstermek zorunda oldu unu belirtti. Cumhurbaflkan Ahmet Necdet Sezer, bugüne kadar, Anayasa'n n 104. maddesine göre, 260 kifliyi 'sürekli hastal k' ve 'yafll l k' gerekçesiyle affetti. Sezer'in, özgürlü üne kavuflturdu u mahkûmlar n ço unlu unu, cezaevlerindeki açl k grevleri sonras nda 'Wernicke Korsakoff' hastal na yakalananlar oluflturuyor. Eski cumhurbaflkanlar ndan Kenan Evren 27 ve Süleyman Demirel 100 mahkûmun cezaevinden ç kmas n sa lam flt. Turgut Özal da görevde kald dört y ll k süre içinde 21 mahkûmu affetmiflti. GH 11

12 KI S A Adalet Bakan Cemil Çiçek, Suçlular n iadesine iliflkin sözleflmeler çerçevesinde, Türkiye ye son 7 y lda 156 kifli iade edildi ini aç klad. AKP hükümeti, 4 y ll k iktidar boyunca 26's müsteflar, 112'si müsteflar yard mc s, 243'ü genel müdür, 480'i genel müdür yard mc s, 1175'i baflkan veya daire baflkan, 1299'u il müdürü, 351'i müflavir, 26's müstakil baflkan, 3'ü genel sekreter ve 4'ü de genel sekreter yard mc s olmak üzere yaklafl k 4 bin kiflinin atamas n yapt. DYP Denizli Milletvekili Ümmet Kando an' n hesaplamas na göre, AKP her 9 saat 6 dakikada bir bürokrat; günde 2,5 bürokrat; ayda 81 bürokrat atad. Diyanet flleri Baflkanl, birçok camide imam olmamas ndan yak n rken baflkanl ktan baflka kurumlara geçifl yapan 1800 personelin 1107'sinin "imam-hatip" oldu u ortaya ç kt. 83 bürokrat hakk nda yarg kararlar n uygulamad için dava aç ld. Bu davalarla ilgili olarak yaln zca 44 personel için soruflturma izni istendi. Sadece 5 personel hakk nda soruflturma izni verildi. hakk nda verilecek karar ise, avukat n n mazeret bildirilerek duruflmaya kat lamamas üzerine dosyas tefrik edilerek 3 A ustos 2006 tarihine ertelenmiflti. Karara hem san k hem de müdahil avukatlar nca itiraz edildi. Müdahil avukatlar temyiz dilekçelerinde san klara TCK n n 302. maddesinin (devletin birli ini ve bütünlü ünü bozmaya yönelik fiil) uygulanmas n isterken, san k avukatlar gerekçe belirtmeksizin duruflmal temyiz dilekçesi verdi. Yarg tay Cumhuriyet Baflsavc l taraf ndan dosyan n Yarg tay 1. Ceza Dairesine gönderilmesi üzerine 18 Ocak 2007 tarihinde yap lan duruflmada astsubaylar Ali Kaya ve Özcan ldeniz in avukatlar Vedat Gülflen karar n bozulmas talebini farkl bir gerekçeye dayand rd ve Yarg tay a flöyle seslendi: Karar bozun, ASKERE MORAL O L S U N! 1. Ceza Dairesi oyçoklu u ile (dairenin 2 üyesi görevsizlik karar na itiraz edip davan n 1.Ceza Bahar 2007 Say : 7 Dairesi taraf ndan karara ba lanmas gerekti ini savunmufltu) görevsizlik karar verdi ve davay iddianamedeki sunumu dikkate alarak örgütlü terör ve devlete karfl suçlara bakmakla görevli Yarg tay 9. Ceza Dairesine gönderdi. Yarg tay Baflsavc l da, temyiz aflamas nda bir dava hakk nda duruflma yap ld ktan sonra, görevsizlik karar verilemeyece ini savundu. ki daire aras nda ortaya ç kan göreve dair tart flmalar n çözüm yeri olan Ceza Genel Kurulunun verdi i karar ile bu tart flmalar son buldu. Kurul; Yarg tay Cumhuriyet Baflsavc l n n, 1.Ceza Dairesinin verdi i görevsizlik karar na itiraz hakk olmad n bildirdi. Bu do rultuda söz konusu davada 9. Ceza Dairesi nin görevli oldu una karar verilmifl oldu. 9. Ceza Dairesinin de görevsizlik karar vermesi durumunda, görevli daireyi Yarg tay Ceza Daireleri Baflkanlar Kurulu belirl e y e c e k. GH 12

13 Bahar 2007 Say : 7 YEN PETROL KANUNU TARTIfiMA YARATTI KI S A AKP hükümeti taraf ndan tarihinde Meclis Baflkanl na sunulan Petrol Kanunu Tasar s, 17 Ocak 2007 günü 5574 Say l Türk Petrol Kanunu bafll yla TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Cumhurbaflkan Sezer, Türkiye'de petrol arama ve üretim faaliyetlerine iliflkin elefltirilere konu olan düzenlemeler getiren Türk Petrol Kanunu nun 2, 4, 19 ve geçici 1. maddelerini tekrar görüflülmek üzere 6 fiubat ta Meclise geri gönderdi. Halen yürürlükte olan 1954 tarih ve 6326 Say l Petrol Kanunu na göre karada üretilen do algaz ve petrolün yüzde 65 inin, denizde üretilenin ise yüzde 55 inin memleket ihtiyac için yurtiçinde sat - fl n n öngörüldü ünü an msatan Sezer, yeni Yasa da buna iliflkin bir düzenleme yap lmamas n n ulusal güvenlik aç s ndan risk oluflturaca n belirtti. Yasa da, devletin petrol ve do algaz arama ve iflletme hakk ndan vazgeçerek, bunu yerli, yabanc gerçek ya da tüzel kifliler arac l yla gerçeklefltirme amac nda oldu unun anlafl ld na iflaret eden Sezer, Yabanc devletlerin do rudan ya da dolayl yönetiminde etkili olabilecekleri flirketler ile yabanc bir devlet için veya yabanc bir devlet ad na hareket eden kiflilerin ülkemizde petrol etkinliklerinde bulunmalar, ulusal güvenlik yönünden riski daha da artt rmaktad r. dedi say l Yasa, petrolden al nan devlet hissesinin yüzde 12,5 ten yüzde 2 lere kadar düflürülmesini içeren hükümler getiriyor. Cumhurbaflkanl Bas n Merkezinden yap lan aç klamada Sezer in kabul edilen tasar daki baz maddeleri geri göndermesine iliflkin olarak, flu ifadelere yer verildi: Dünyada birçok ülkede, esasen yüksek olan Devlet pay - n n daha da yukar çekilmesi için u rafl verilirken, ülkemizde bu oran n yüzde 2 ye, kimi durumlarda yüzde 1 e kadar düflürülmesi hakl bir nedene dayanmamaktad r Kimi özel idarelere petrol ve do algaz üretiminden al nan Devlet pay n n yar s n n aktar l- Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kendisini elefltiren gazeteci ve siyasilere en çok dava açan baflbakan unvan n kazanan Recep Tayyip Erdo an dört y l içerisinde kendisini elefltiren 63 gazeteci, 10 siyasetçi hakk nda dava açt. Erdo an, dört muhalefet partisinin genel baflkan na birden dava açarak bu konuda da bir ilk oldu. Türkiye'de 1960 y l nda her 100 bin kifliye 14 hakim ve savc düflerken, bu say geçen y l 11'e i n d i. Yarg tay, floförü olduklar otomobillerle kaza yapan ve yak nlar n n ölümüne neden olanlara çektikleri vicdan azab n n yeterli ceza oldu una karar verdi. Dan fltay 2. Dairesi üyelerini terör örgütlerine hedef göstermekle suçlanan Vakit Gazetesi sahibi Nuri Aykon ile Sorumlu Yaz flleri Müdürü Harun Aksoy hakk nda Ba c lar 2. Asliye Ceza Mahkemesi taraf ndan yakalama emri ç kar ld. GH 13

14 KI S A Yarg tay Cumhuriyet Baflsavc s Nuri Ok, daha önce hakk nda 5 kez iddianame haz rlad, yarg kararlar n uygulamad gerekçesiyle "görevde keyfi davranmak" suçundan, Milli E itim Bakanl Müsteflar Necati Birinci hakk nda 6. davay da açt. Daha önce 3 kez hapse mahkum olan Birinci nin cezalar bir daha suç ifllemeyece i kan s yla ertelenm i fl t i. Abdullah Öcalan, Avrupa nsan Haklar Mahkemesine (A HM) Türkiye aleyhine, daha önceki A HM karar n gerekçe göstererek, 'makul bir zamanda tekrar yarg lanmad n ' ileri sürerek yeni bir flikâyet baflvurusu yapt. TCK n n 301. maddesi için dokuz sivil toplum örgütünün önerdi i de ifliklik flöyle: 1)Türklü ü, Türkiye Cumhuriyetini, TBMM'yi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini, devletin yarg organlar n, askeri veya emniyet teflkilat n alenen tahkir ve tezyif eden alt aydan iki y la kadar hapis cezas yla cezaland r l r. 2) Elefltiri amac yla yap - Bahar 2007 Say : 7 mas, idarenin bütünlü üyle ba daflmayacak sonuçlar do uracak niteliktedir. Cumhurbaflkan taraf ndan geri gönderilen maddeleri görüflmek için 15 fiubat 2007 günü toplanan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Cumhurbaflkan Sezer'in iade etti i 2, 4 ve geçici 1. maddeleri aynen kabul ederken; devlet hissesi bafll kl 19. maddenin son paragraf nda yer alan ''Karalarda elde edilen devlet hissesinin yüzde 50 si iflletme ruhsat n n bulundu u ilin, il özel idaresinin açt racaklar hesaba aktar l r.'' hükmü, AKP milletvekillerinin verdi i bir önergeyle kanun metninden ç kar ld. Kanun un iade edilen 2. maddesi tan mlar içerirken, 4. maddesi yasaklar ve özel hükümleri düzenliyor. Buna göre, araflt rma izni, arama ruhsatnamesi ve iflletme ruhsatnamesi al nmadan; arama ve üretim ile yurtiçinde üretilen petrolün sat lmas konular nda hiçbir petrol ifllemi yap lamayacak. Geçici 1. madde ise Kanun un yürürlü e girdi i tarihten önce al nan ruhsatlar n kullan m sürelerini d ü z e n l i y o r. Türk Petrol Kanunu na sendika ve meslek örgütlerinden de tepkiler geldi. Petrol- fl Sendikas Merkez Yönetim Kurulu ve TMMOB stanbul l Koordinasyon Kurulunun 16 fiubat tarihli ortak yaz l aç klamas nda, 5574 Say l Türk Petrol Kanunu na göre, devlet petrol sektöründen çekilmektedir. Böylece, devlet ad na görev alan TPAO nun özellefltirilmesinin de önü aç lm flt r. Kamu kurumu statüsünün de iflmesine yol açan bu giriflimle, sadece arama ve üretim zincirine sahip olan TPAO dikey entegrasyona sahip, güçlü, uluslararas petrol tekelleriyle piyasada haks z rekabetle karfl karfl ya b rak lmaktad r. ifadelerine yer verildi. Bilindi i gibi, yak n dönemde yap lan yasal düzenlemelerle, Irak' n petrol kâr n n yüzde 75'inin Bat l flirketlerin kasas na akmas kararlaflt r l rken, en büyük pay da ABD ile Britanya n n olmufltu. Ayr ca BP, Shell ve Exxon gibi petrol devlerine 30 y ll k sözleflmeler arac - l yla Irak'a girip ham petrol ç kartma flans verilmifl; Irak petrollerinin 1972 y l nda millilefltirilmesinin ard ndan ilk kez yabanc lara böyle genifl kapsaml bir çal flma imkân sa lanm flt. Uzunca bir süredir baz Latin Amerika ülkelerinde, do al kaynaklar n kamusallaflt r lmas yönünde ad mlar at l yordu. Ekonomisinde petrol gelirlerinin önemli bir yeri olan Venezüella, yabanc flirketlerin petrol üretimindeki pay na denetim getirmeyi ve uzun vadede ülke petrollerinin tamam n kamusallaflt rmay planl yordu. Bolivya Hükümeti de bir süre önce, do algaz üretimini tamamen kamusallaflt rma yönünde ad mlar atm flt. Güney K br s Rum Kesimi nin M s r ve Lübnan ile Do u Akdeniz de petrol arama çal flmalar için yapt iflbirli i anlaflmas ise Türkiye nin elefltirilerine konu olmufl; hükümet ve di er devlet organlar ndan bu konuya iliflkin tepkisel aç klamalar yap lm flt. Mart ay bafl nda ABD den konuya dair resmi nitelikte bir aç klama geldi. Rum Yönetiminin Lübnan ve M s r la imzalad petrol anlaflmas n n Güney K br s n egemenlik hakk oldu unu söyleyen ABD nin Rum Kesimi ndeki büyükelçisi Ronald Schilcher, gazetecilerin sorusu üzerine, K br s Cumhuriyeti nin anlaflma yapma hakk ndan flüphe duyan ülkeler varsa hukuki ve bar flç prosedürleri takip etmelidirler. dedi. GH 14

15 Bahar 2007 Say : 7 BEN THAL HEK MLERE EMANET ED N Z getirdi i sak ncalar anlatt. Cumhurbaflkan Sezer, TTB'nin befl temel konudaki itiraz ndan dördünü uygun görerek yasay bir kez daha görüflülmek üzere TBMM'ye iade etti. Sezer'in veto etti i ve TTB'nin itiraz etti i dört konu flöyle: Yabanc uyruklu doktorlar n Türkiye'de çal flmas, KI S A lan düflünce aç klamalar suç teflkil etmez. KESK, Türk Tabipler Birli i ve D SK maddenin de ifltirilmesini de il tümüyle kald r lmas n istedikleri için de ifliklik teklifine imza atmad lar. Ülke olarak orta derecede ngilizce bilmeyenlerin hasta bile olamayaca bir sürecin efli indeyiz. Sa l k çal flanlar nca torba yasa olarak tan mlanan ve daha çok ithal hekim tart flmalar ile gündeme gelen yasa tarihinde meclisten geçerek yasalaflt. Bunun üzerine TTB'den bir heyet, 12 fiubat 2007 tarihinde Cumhurbaflkan Ahmet Necdet Sezer'le görüfltü. Heyet, Sezer'e yasan n siyasi kadrolaflma, hekimlerin özlük haklar ndaki gerileme, sa l k hizmetlerinin ticarilefltirilmesi gibi konularda Tüm hekimler için zorunlu mali sorumluluk sigortas getirilmesi, Klinik flef ve flef yard mc lar - n n Sa l k Bakanl taraf ndan belirlenmesi (TTB'ye göre siyasi kadrolaflma), Anestezi teknisyenlerine hastay uyutma yetkisi verilmesi. TTB'nin talep edip Sezer'in veto etmedi i konu ise radyoloji çal - flanlar n n çal flma sürelerinin uzat lmas yla ilgiliydi. TTB Baflkan Prof. Dr. Gençay Gürsoy, yasan n baz maddelerinin Cumhurbaflkan nca TBMM'ye geri gönderilmesinden çok memnun olduklar n belirtti. Genel olarak Tabip Odalar n n yasayla ilgili tepkileri flu flekildedir: stanbul Tabip Odas Baflkan Prof. Dr. Gençay Gürsoy: Doktor ithaline karfl y z. Sa l k Bakanl Türkiye'de 50 bin doktor aç oldu unu öne sürüyor. Bu do ru stanbul Barosu eski baflkan Yücel Sayman' n 5 y ll k hukuk mücadelesi sonuç verdi. Sayman' n, Alman vak flar davas nda kendisini Alman casuslu uyla suçlayan eski DGM savc s Nuh Mete Yüksel'e açt tazminat davas bafllad. Sa l k Bakanl n n yapt suç duyurusu üzerine fahifl fiyatla ilaç satt klar öne sürülen 39 ilaç firmas hakk nda stanbul Cumhuriyet Baflsavc l taraf ndan yürütülen soruflturma tamamland. Haz rlanan iddianamede ünlü yazar Oscar Wilde in Baz insanlar her fleyin fiyat n bilirler ama hiçbir fleyin de erini bilmezler. sözüne yer verilmesi dikkat çekti. Kocaeli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, vadesiz mevduat hesab GH 15

16 KI S A için bankalarca y ll k aidat kesilemeyece ine karar verdi. Kredi kartlar ndan sonra vadesiz hesaplar için de benzer bir karar verilmesi tüketiciler taraf ndan memnuniyetle karfl lan rken, gözler sektörün otoritesi konumundaki Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumuna çevrildi. Üst Kurul'un önümüzdeki günlerde aidat tart flmalar na aç kl k getirmesi bekleniyor. ABD'de 18 y l hapis yatt ktan sonra suçsuz oldu u anlafl lan eski idam mahkûmu John Thompson, 14 milyon Dolar tazminat almaya hak kazand. ABD'de bir kifli, 3 küçük erkek çocu a cinsel tacizde bulunmak suçundan 800 y l hapse mahkum o l d u. Türkiye de her 39 saniyede bir suç iflleniyor. 4 dakikada biri yaralan yor, 4 saatte bir ise en az bir kifli ölüyor. de il. Türkiye'de 100 bine yak n hekim var. Her y l t p fakültelerinden 5 bine yak n ö renci mezun oluyor. Ço u istihdam edilmiyor. D flar ndan hekim çal flt r lmas için mevcut bilimsel barajlar var. Baraj aflan gelir hizmet verir, ama niyet Do u ülkelerinden mezun, standard belirsiz doktor getirmekse bu hiçbir fleyi çözmez. Amaçlar hekim enflasyonu yaratarak özel alana ucuz iflgücü sa lamak. Kocaeli Tabip Odas Baflkan Dr. Ifl k Elgün: Biz de adalete, Dan fltay kararlar na sayg gösteren baflbakan ithal etmek istiyoruz. Türkiye'de hekim eksi i yok. Adaletsiz bir da l m söz konusu. Adil bir maafl, emeklilik, lojman hizmeti sa land sürece bütün hekimler Do u'ya gider. Ankara Tabip Odas Baflkan Ali G ö k ö z : ddia edildi i gibi hekim eksi i yok, adaletsiz bir da l m var. Hekim, özlük haklar iyilefltirilerek kamuda çal flmas için özendirilmiyor, ya zorla aç n bulundu u bölgelere gönderiliyor ya da düflük ücretle mesle ini icra etmesi isteniyor. Böylece hekimler, özel sa l k kurulufllar na kay - yor. Özel sa l k siteleri kurup yabanc hekimleri istihdam etmek eflitli e ayk r. Adana Tabip Odas Baflkan Osman Küçükosmano lu: k t i d a r, sa l k kentleri kurup, ço u flehir merkezinde olan kamu sa l k kurumlar n n arsalar n satmak istiyor. Do u Anadolu Tabip Odas Baflkan Murat Karaflen: D i p l o m a denklik meselesi çözülmeli, dil problemi olmamal. Türk hekim- Bahar 2007 Say : 7 lerin özlük haklar nda negatif bir etki yaratmayaca gibi, görev süreleri dolan ithal doktorun baflka illere tayini mümkün olmamal. Türk doktorlar n gelmek istemedi i Do u'ya yabanc lar verilirse uygulama olabilir. Van Tabip Odas Baflkan Özkan Ü n ü l : Nitelikli doktorlar kesinlikle Do u ve Güneydo u'ya gelmez. fllevsel olmayacak ve uygulanamayacak. Üçüncü Dünya ülkelerinden gelecek olan doktorlar bizim sa l k sistemimiz içinde s k nt do urabilir. Bu ülkeler için bir baraj konulmal ve s nava tutulmal. Cazip flartlar olunca doktorlar bölgeye geliyor. Diyarbak r Tabip Odas Baflkan lhan Diken: Türkiye'de hekim s k nt s yok, adaletsiz da l m var. Antalya Tabip Odas Baflkan Naci flo lu: Sa l kta dönüflüm program n n iflas olur. Sa l da ülke gerçeklerine uygun olmayan ithal programlarla yönetmeye çal flanlar, sorunlar da ithal doktorlarla çözeceklerini iddia ediyor. Bu karar Türkiye'nin kamu hastanelerini yok eder. Sivas-Erzincan-Yozgat Tabipler Odas Baflkan fiahin Y ld r m: Sa l k sistemi çöker. Bu, binlerce sa l k personeline karfl yap lm fl bir hakaret. zin vermeyece iz. Trabzon Tabip Odas Baflkan Dr. Ahmet Ömero lu: B e n c e Baflbakan sürçülisan etmifltir. Türkiye sa l k sisteminde üst düzeyde bir ülke. thal doktora gerek yok. Bursa Tabip Odas Baflkan Murat Ü n a l : Türk hekimi kadar özverilisi yok. Bu, eflitli e ayk r. GH 16

17 Bahar 2007 Say : 7 BÖYR K KÖÇÜRM M L YYATI APARILM R K ymet Nadir Bindebir KI S A Yarg tay, süratli araç kullanmay al flkanl k haline getiren sürücülerin ehliyetsiz araç kullanan kiflilerden daha tehlikeli oldu una h ü k m e t t i. Yarg tay 2. Ceza Dairesi, y rtmaçl mini etek giyen kad n hakk nda söylenen "Kas klar na kadar bacaklar n gösteriyor, huzurumuzu kaç r p i rendiriyor." sözlerini iki y la kadar hapis cezas gerektiren "sövme" suçunu oluflturdu una karar verdi. Türk Sa l k-sen, sa l k hizmetleri s n f nda görev yapan personelin haftada 45 saat olan çal flma süresinin di er kamu çal flanlar gibi 40 saat olarak düzenlenmesi için Ankara dare Mahkemesine dava a ç t. Faili meçhul dosyalar, A HM cezas ndan kurtulmak için kurulan bir veya iki savc l 'faili meçhul bürolar 'na aktar lmas yla bafllayan süreçte, flu an bir savc y lda 80 bin dosyayla bafl bafla b rak larak bir rekora imza at ld. GH 17

18 Bahar 2007 Say : 7 KI S A Yarg tay, h z limitini aflt için ehliyeti bir y ll na al nan vatandafl n, bu süreçte neden oldu u trafik kazas n n, kasko sigortas kapsam d fl nda oldu una karar v e r d i. Brüksel Acil Karar Mahkemesi, ülke gazetelerinin haberlerini izinsiz ve karfl l k ödemeden yay mlayan Google aleyhinde aç lan davada Google'a söz konusu haberleri yay mlama yasa getirdi. Çocuklar n internet üzerinden cinsel istismar n engellemek için yasal düzenleme getiriliyor. Meclise sunulan düzenlemeye göre hâkim karar na ra men eriflimi engellemeyen kifli 3 y l hapis cezas alacak. fiemdinli iddianamesi nedeniyle meslekten ihraç edilen eski Van Savc s Ferhat Sar kaya, bu iddianame yüzünden ikinci kez manevi tazminata mahkûm edildi. GH 18

19 Bahar 2007 Say : 7 KI S A Yalova'da yapt rd konutlar n Marmara Depremi'nde y k lmas sonucu 167 kiflinin ölümüne neden oldu u gerekçesiyle 18 y l 9 aya mahkûm olan müteahhit Veli Göçer'in 2 y ld r firarda bulunan o lu Can Göçer ve orta Zafer Coflkun ile depremden sonra ortadan kaybolan mimar Derya Bilgin'in dava dosyalar zamanafl m na u rad. Küçükçekmece 8 inci Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi nsaf Gündüz e adliye koridorunda sald rarak burnunu k ran sald rgan Serhat Öztürk, ç kar ld mahkemede görevli hakime fiili sald r, darp ve polise mukavemet suçlar ndan tutukland. Hâkim ve savc lar n kurdu u sivil örgütlenme YARSAV ortadan kald ran ve bunun yerine yar resmi meslek birli i öngören tasar TBMM Baflkanl na sunuldu. Düzenlemeye göre, Anayasa Mahkemesi nde, Yarg tay da, Dan fltay da ve adli ve idari yarg - da görev yapan hâkim ve savc lar bu birli e üye olmak zorunda k a l a c a k l a r. GH 19

20 Bahar 2007 Say : 7 AVUKATLIK MESLE NEREYE G D YOR? Adem CAN Emrah ALTUNO LU Ayd n ERDO AN Adalet Bakan Cemil Çiçek in Barolardan, avukatl k mesle inin s k nt lar n çözmek ad na Bakanl a gelmifl bir teklif yok. Bir çal flman n gelmesi durumunda bunun dikkate al naca n hükümet ad na taahhüt ediyorum. demesiyle bafllayan süreçte Türkiye Barolar Birli i tarihinde çal flmalar n tart flmaya açt ve "Avukatl k Yasas De ifliklik Tasla Önerileri"ni ilan etti. Avukatlar n mesleki yaflant lar na iliflkin ciddi de iflikliklerin bulundu u Taslak Metni Hakk nda Hukuk Gündemi olarak merak ettiklerimizi, Ankara Barosu - Avukat Haklar ve Toplumla liflkiler Merkezi Baflkan Av. Ayd n Erdo an a sorduk. Ekonomik koflullar nedeniyle bir baflka avukata ba ml olarak çal flmak zorunda kalan avukatlar n sorunlar n n çözümünün, ücretli avukat avukat - onursal avukat ya da yerli - yabanc avukat fleklindeki ayr mlarla ve bu ayr ma yönelik düzenlemelerle sa lanabilece ini düflünüyor musunuz? Ücretli avukat, avukatl k bürolar nda ya da flirketlere ba l olarak veya kamu kurumlar mda çal flan avukat fleklinde tan mlayabiliriz. Ücretli avukatlar n bir bölümünün; çal flma koflullar n n, ücret ve sosyal haklar yönünden yeterli düzeyde olmad konusunda yak nmalar biliniyor. Bu durum mesle in özüne zarar verecek nitelikte oldu undan, avukatl k mesle inin onuruyla ba daflmamaktad r. Bu anlamda iyilefltirme çal flmalar n n yap lmas n n düflünülmesi yerindedir; ancak TBB nin tart flmaya açt öneriler, bu sorunlar çözmekten uzak görünmektedir. Öncelikle, ücretle çal flan avukatlar n, bürolarda çal flan avukatlarla farkl bir statüye tabii tutulmas düflüncesi, iki tür avukatl k statüsü gündeme getirmektedir ki; bu da, sorunlar çözmekten uzak oldu u gibi mesle in özüne de ayk r l k tafl - maktad r. Yani bu ayr m sorunu çözmemekte, adeta sorun olmakta. Peki, nas l bir öneri getirilmeliyd i? Öncelikle ayr m n yap lmamas gerekmektedir. Avukat yan nda ücret karfl l çal flan avukatlar n çal flma koflullar n n ve standartlar n belirlenmesi gerekir. Bu anlamda, ücretin alt s n r n n TBB taraf ndan belirlenmesi önerisini yerinde buluyorum. Ücretli avukatlara ayr kimlik verilmesi, baro genel kurullar nda oy hakk tan nmamas önerisi ise demokrasi ile ba daflmamaktad r. Demokrasi; genel olarak oy GH 20

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/4967 K: 2006/7878 T: 15.05.2006 HAKSIZ AZ L AZ L TAR H NDE GEÇERL OLAN ÜCRET TAR FES ÜZER NDEN HESAPLAMA YAPILACA I (Avukatl k K. m. 164/4) Özet: Haks z olarak azledildi

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Avrupa Adelet Divanı

Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 22.11.2012 Sayısı : C-385/12 Kısmi süreli çalışan işçilerin diğer işçilere oranla daha uzun süreli emeklilik sigortasına prim

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARI E: 2003/19318 K: 2004/5509 T: 5.5.2004 SAHTE BELGELERLE TRAF E TESC L SAHTE RUHSAT VE PLAKA ALINMASI EYLEM NDE TRAF K MÜfiAV RL N N SORUMLULU U Z NC RLEME SAHTEC L K SUÇLARI

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

YARGITAY 1. HUKUK DA RES

YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES E: 2007/9740 K: 2007/11187 T: 21.11.2007 DAVADAN FERAGAT KES N HÜKÜM DAVANIN HER AfiAMASINDA FERAGAT ED LEB LECE KURALI* Özet: Feragat kesin hükmün sonucunu

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

YARGITAY 17. HUKUK DA RES

YARGITAY 17. HUKUK DA RES YARGITAY 17. HUKUK DA RES E: 2006/4384 K: 2006/7879 T: 16.10.2006 HAKSIZ F LDEN DO AN SORUMLULU UN KAPSAMI HASARIN TESP T N N ÖZEL KURUM VE B L RK fi YE YAPTIRILMASI DURUMUNDA YARGILAMA G DERLER Özet:

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04.

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04. 452 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04.2014 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 2380 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2005/10187 K: 2005/12550 T: 15.12.2005 CRA HUKUKU FLASIN ERTELENMES FLASIN ERTELENMES NDE TEMY

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES BOZMADAN ÖNCEK KARAR GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES E: 2004/798 K: 2004/819 T: 05.10.2004 fiikayet eden vekili: Silivri Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2003/560 esas say l 20.02.2004 günlü ara karar gere

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1

VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1 VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1 Av. Hüseyin KARAKOÇ ÖZET Vergi Davaları idare lehine sonuçlandığı zaman davacı aleyhine

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN 80 ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007

1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 UYGULAMADAN DOSYA 1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 B R MAHKEME KARARI STANBUL 4. TÜKET C MAHKEMES E: 2007/210 K: 2007/374 T: 28.06.2007 KRED KARTLARINDAN KART A DATI ALINAMAYACA I HAKSIZ

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010 Sayı : 2010/134 : 02/06/2010 TÜRMOB GENEL BAŞKANLIĞINA ANKARA Başbakanlık tarafından hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülecek olan GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı