HUKUK GÜNDEM. Bahar 2007 Say : 7

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HUKUK GÜNDEM. Bahar 2007 Say : 7"

Transkript

1

2 GH Bahar 2007 Say : 7

3 Bahar 2007 Say : 7 Ankara Barosu Baflkan Vedat Ahsen COfiAR Sevgili Meslektafllar m, Hukuk Gündemi Yeniden! smi de iflmedi, sahibi de iflmedi, sorumlu yaz iflleri müdürü de iflmedi, öyleyse neden yeniden? Anlay fl de iflti, vizyon de iflti, yay n kurulu, yani ekip de iflti. Onun için yeniden. Evet! Kuruluflundaki amac na uygun olarak stajyerlerden oluflan yeni bir yay n kuruluyla, yeni bir anlay fl, yeni bir vizyonla, statüsü Ankara Barosuna ait tüm yay nlardan sorumlu Yay n Kurulu Baflkan olan, ama o statüsünden daha çok a abeyli ini ve insanl n öne ç karan de erli meslektafl m z Say n Bülent Turhan Gündüz ün önderli inde yeniden. De erli Meslektafllar m, Hemen her konuda oldu u gibi, dergi ç karmak konusunda da yeni olmak, yeni bir kadro oluflturmak, her fleyi yeniden infla etmek zordur. Zira, yeni olan her fley ihtiyatla, kuflkuyla karfl - lan r; eskilerin, eskiyi savunanlar n, eskiye al flanlar n hem direnciyle ve hem de türlü türlü engellemeleriyle karfl lafl r. Onun için Machiavelli, bir toplumsal varl yeniden kuran ya da düzenleyen kimsenin/prensin baflar l olabilmek için bilmesi gerekenleri anlatt Prens isimli özgün eserinin Silah Zoruyla veya Beceri ve Yetenekle Ele Geçirilen Yeni Prenslikler Hakk nda bafll kl bölümünde flunlar söyler: Belirtmek gerekir ki, yeni kurumlar ve düzenler getirmeye kalk flmaktan daha zor, baflar olas l daha kuflkulu, uygulamas daha tehlikeli bir fley yoktur; çünkü eski düzenden ve kurumlardan ç kar sa layan herkes yenilik getirene düflman kesilir, yeni düzenden ve kurumlardan yarar sa layabilecek kiflilerdense ancak gevflek bir destek gelir. Bu gevfleklik, bir yandan rakiplerinden duyulan korkudan, bir yandan da güvenilir deneyimler yafland ktan sonra bir fleyin do rulu una ancak inanan insanlar n flüphecili inden kaynaklan r; dolay - s yla düflman olanlar kendilerine tan nan her f rsatta büyük bir istekle sald r ya geçer, ötekilerse gevflek bir biçimde karfl koyarlar; demek ki bunlarla birlikte olmak tehlikeler içerir. Bu noktay iyi de erlendirmek için, bu yenilikçilerin kendi güçlerine mi dayand klar n, yoksa baflkalar na m ba l olduklar n incelemek gerekir. Baflka bir deyiflle, ifllerini yürütmek için rica m etmelidirler, yoksa kendi güçlerine güvenerek mücadele mi etmelidirler, gerekti inde zor mu kullanmal d rlar; buna bakmak gerekir. Rica edenler için baflar s zl k kaç n lmazd r ve böyle yapanlar n sonu kötü olur, hiçbir sonuca ulaflamazlar, ama kendi güçlerine dayan yorlarsa, yani mücadele ve gerekti inde zorlama gücüne sahipseler, tehlikeye düflme olas l klar çok azd r. Silahl peygamberlerin hep yenmeleri, silahs zlar n yenilmeleri iflte bundand r... Yeni bir düzen, yeni bir yap kurmay, yeni bir anlay fl yerlefltirmeyi hedefleyerek yola ç kanlar n, baflar ya ulaflabilmek için herhalde Floransal siyaset kuramc s, yazar ve devlet adam Machiavelli nin tavsiye ve önerilerini dikkate almalar gerekir. Sadece bunu de il; sim ya da ben, Nedir daha yak n olan? Ben mi, mülk mü? Nedir daha çok olan? Kazanmak ve kaybetmek; Hangisi daha kötü? Ama flimdi; Yüre ini baflka fleylere ba layan b i r i, Gerekli ve büyük fleyleri harcar. Her kim çok biriktirirse, Gerekli ve önemli fleyleri yitirir. Yetinmesini bilen, Utanç duymak zorunda kalmaz. Durmas n bilen, Tehlikeye düflmez Ve böylece sonsuza kadar var olmaya devam eder. diyen Tao cu düflünceyi de! S a y g l a r m l a. GH 3

4 DERG S Üç Ayl k Mesleki Yay n (Yerel Süreli) Ankara Barosu Baflkanl, 2007 Staj Kurulu bünyesinde ç kar lmaktad r. Tüm haklar sakl d r. Kaynak gösterilmeden al nt yap lamaz. ISSN Hukuk Gündemi Dergisinde ileri sürülen görüfller yazarlar na aittir. Ankara Barosunu ba lamaz. S a h i b i Ankara Barosu Ad na Baflkan V. Ahsen Coflar Sorumlu Yaz flleri Müdürü Akif Kurtulufl Yay n Kurulu Baflkan Bülent Turhan Gündüz Yay n Kurulu Bahar Bayrak - Alper Çelen - P nar ÖZEN - Adem Can- Emin Özkan - Emel Koç Emrah Altuno lu - Ahu Sinem Civilo lu - Nihal Özmen - Güzin Tanyeri - Tülay Ekici Ayflegül Köse - Tu ba Avsever - dil Tavflanc l - Özden Eren Baflkavak - Cumhur Çayc dil Öygür - Meram Kalsen Yönetim Yeri ABEM Ihlamur Sk. No.1 K z lay / ANKARA Dergi ve Kapak Tasar m Arzu Buzluk Bas m Yeri Pelin Ofset D a t m Ankara Barosu Bilgi Belge Merkezi Tel. 0 (312) Faks. 0 (312) b i l g i b e l g e m e r k e z a n k a r a b a r o s u. o r g. t r letiflim Adresi Ankara Barosu Baflkanl, Adliye Saray Kat.5 S h h y e / A N K A R A Tel. 0 (312) (Pbx), Faks. 0 (312) w w w. h u k u k g ü n d e m i. c o m w w w. a n k a r a b a r o s u. o r g e - m a i l. a n k a r a b a r o s a n k a r a b a r o s u. o r g çindekiler Bahar 2007 Say : 7 B a fl y a z Vedat Ahsen COfiAR S u n u fl Bülent Turhan GÜNDÜZ H a b e r l e r D o s y a A v u k a t l k Ayd n Erdo an ile Söylefli Adem CAN - Emrah ALTUNO LU Gökten Zembille nen Yasalar Cumhur ÇAYCI Kanunsuz Hukukçular Bahar BAYRAK Avukat n Sorumluluk Sigortas Ahmet MUTLU Adalet çinde Adelet Aray fl Ayflegül KÖSE Avukatl k Mesle i Kölelik K s k a c n d a M a k a l e l e r Demokrasi Baraj Emel KOÇ Tek Çat Bar fl D R K Sosyal Güvenlik Yasas Üzerine Bir nceleme Güzin TANYER - Emrah ALTUNO LU Yafl Altm fl Befl Yolun Sonu Eder Emrah ALTUNO LU Ma duriyet Argüman n n Hukuki ( spat) De eri Mehmet Akif TUTUMLU Temel Hak ve Hürriyetlere liflkin Milletleraras Sözleflme Türü olarak 94 Say l ILO Sözleflmesinin ç Hukukumuza Etkisi Ahmet TÜRK Bireysel Silahlanma Gülnur ERDO AN Aile çi fiiddet ve Velayet Burçe NCEO LU Futbolun Yüksek Mahkemesi Ferdi ÖZER Biliflim Suçlar ve Çocuk Pornografisi Ahu Sinem C V LO LU - Güzin TANYER çimizden Biri Argun Bozkurt la Hukuk Müzesi Emel KOÇ - M. Alper ÇELEN Kültür Sanat Otomatik Portakal Nihal ÖZMEN Hayat Birazda fianst r Meram KALSEN Agos un Önünde Bir Can (fliir) Tülay EK C Karar Notu Marka Tescili dil TAVfiANCIL GH 4

5 Bahar 2007 Say : 7 Yay n Kurulu Baflkan Bülent Turhan Gündüz Hukuk Gündemi Dergisinin yedinci say s n sadece stajyerlerden oluflan bir yay n kurulu ile yay ml yoruz. Dergi bundan böyle sadece stajyerlerin eme i ile yine onlar n yaz lar ndan oluflacak ve bedelsiz da t lacak. Hukuk Gündemi Dergisi yay n kurulu üyeleri stajlar bitince, yerlerini yeni stajyer arkadafllara b rakacaklar. Her yeni say da yeni stajyer arkadafllar n kat l m n hedefliyoruz. Yay n kuruluna kat lmak isteyen ve yazmak konusunda yetenekleri olan stajyer arkadafllar davet ediyoruz. Bu d flar dan yaz yazanlara derginin kapand anlam na gelmiyor, bu say da oldu u gibi sonraki say larda da, konuk yazarlar n yaz lar yer alacak. Önceki alt say y ç karan tüm arkadafllara teflekkür ediyoruz. Derginin ulaflt herkesin, özellikle de dergiye önceden eme i geçen meslektafllar m z n be enmesini arzuluyoruz. Bu say yazar ve yay n kurulunu oluflturan stajyer arkadafllar n ilk deneyimi, bu nedenle bizlere anlay fll bir süre tan yaca n z umuyoruz. Anlay fll süre istemimiz, sizlerin elefltirilerine engel olmamal. Daha iyisini yapabilmek için sizlerin elefltirilerinize gereksinimimiz var. Dergide baz yenilikler yapt k. Örne in bu say dan bafllayarak, büründü ü sessizli e ra men çok fley söyleyen/yapan içimizden biri ni sizlere tan tmaya çal flaca z. Av. Argun Bozkurt ile hukuk müzesi üzerine konufltuk. Son günlerde TBB nin de ifliklik önerileriyle oldukça hareketlenen Avukatl k Mesle ini inceledik. Avukat Ayd n Erdo an n büyük katk s oldu. Yine her say da sinema tarihinin önemli yap tlar ndan birini inceleme karar ald k. l k film otomatik portakal Nihal Özmen yazd. Bunlar n d fl nda birçok güzel makale bulacaks n z. Güzel bir dergi oldu tad n ç kar n l ü t f e n... GH 5

6 KI S A Bahar 2007 Say : 7 Sincan Çocuk ve Gençlik Kapal Cezaevi nde fi K E N C E Dan fltay dari Dava Daireleri Genel Kurulu, Hasankeyf'i su alt nda b rakacak olan Il su Baraj 'n n ihalesine onay veren 10. Dairenin karar n bozdu. Okan Bayülgen duruflmada oturarak savunma yapmaya kalk nca hâkim "Buras ekran de il aya a kalk p savunma yap n. Sinirimi bozmay n!" diyerek Bayülgen'i a z a r l a d. Yarg tay, cezaevine telefon sokma ve cezaevinde telefon bulundurman n yasakland ; ancak cezaevinde telefon kullanman n suç olarak düzenlenmedi i gerekçesiyle yerel mahkemenin karar n bozdu. Soruflturma ve davalarda bilgisayara girilen bilgilere göre suçlar otomatik olarak adland ran UYAP program n n suçlara verdi i isimler hakim ve savc lar bile güldürüyor. Hatal bilgisayar program nedeniyle Tedavi için baflvurma, kaçakç l ktan piflmanl k duymak, yarg karar ndan önce alaca n yurda getirenler gibi fiiller, soruflturma ve dava dosyalar nda suç ismi olarak geçiyor. Ankara Çocuk ve Gençlik Kapal Ceza nfaz Kurumunda tutuklu olarak bulanan Nadir Ç nar, lker fiahin, Özgür Karakaya, Cenan Altunç ile görüflmeye gidildi inde vücutlar n n çeflitli bölgelerinde morluklar bulundu u görüldü. Morluklar n sebebi soruldu unda ise cezaevi infaz kurumu memurlar n n ve cezaevi birinci müdürünün kendilerine iflkence ve kötü muamelede bulunduklar n söylediler. Bunun üzerine, durum san k avukatlar nca Ankara Barosu Baflkanl na bildirildi. Aralar nda baro taraf ndan görevlendirilen avukat n da bulundu u dört avukat, durumun tespiti için (F tipi) cezaevine giderek müvekkillerle yapt klar görüflme sonucunda durumu tutanakla tespit ettiler. Dört genç hayata dönüfl operasyonu nun y ldönümü (19 Aral k 2000) nedeniyle slogan atmalar üzerine, gardiyanlar taraf ndan dövüldüklerini ve tek tek yumuflak oda denilen (intihara e ilimli kiflilerin kendilerine zarar vermemeleri için hiçbir kesici materyalin bulunmad ) bölümlere götürüldüklerini söylediler. Avukat-müvekkil görüflmesinden sonra avukatlar olay cezaevi müdürüne bildirmek istediklerinde, gardiyanlar hiçbir yetkilinin orada olmad n belirttiler. Arada yaflanan k sa bir gerginlikten sonra gardiyanlar, avukatlarca hakaret ve tehdide maruz kald klar yönünde tutanak tuttular. Konuyla ilgili incelemeler halen yürütülmektedir. GH 6

7 Bahar 2007 Say : 7 Dört gencin vücudunda izler bulundu unun tespiti ile olay n Sincan Cumhuriyet Baflsavc l na yans t lmas üzerine gençler Adli T p Kurumunda muayene edildi. Adli T p taraf ndan düzenlenen raporda neredeyse her birinin vücutlar n n çeflitli bölgelerinde 1-9 cm aras nda de iflen ekimozlar n mevcut oldu u tespit edildi. Kuruma sevk edilmeden önce cezaevinde yap lan sa l k kontrolünde ise dört gencin genel sa l k durumlar n n iyi oldu u belirtilmiflti. Gardiyanlara yönelik savc l k soruflturmas devam etmektedir. Adalet Bakanl n n F tipi ile ilgili çal flmalar n n bina baz nda kald görülmekte ve bu düzenlemelerin insani boyutunun ne oldu u tart flma konusu yaratmaktad r. Yaflanan sorunlar n kayna olarak cezaevlerinin tam anlam yla denetlenememesi gösterilmektedir. Seçmeli Protokol ile bu soruna çözüm getirilebilece i düflünülmektedir. 22 Haziran 2006 tarihinde uluslararas düzeyde yürürlü e giren Seçmeli Protokol, ulusal ve uluslararas mekanizmalar arac l yla özgürlüklerinden al konulanlar n bulunduklar yerlerin düzenli olarak denetimini öngörüyor. Türkiye, 14 Eylül 2005 tarihinde bu Protokol ü imzalam flt. At lmas gereken sonraki ad m n Protokol ün onaylanmas oldu u g ö r ü l ü y o r. KI S A Adalet Bakanl n n haz rlad "Türkiye Milli DNA Veri Bankas " kurulmas n öngören tasar ile yasaya ayk r DNA analizi için kan ve benzeri biyolojik örnek almak, DNA analizi yapmaya yetkili olmad halde DNA analizi yapmak, "özel bir suç tipi" haline getirildi. Avukat Senih Özay n, açm fl oldu u bir dava sonucunda mahkeme, vekâlet ücreti olarak 5 YTL, dava ücreti olarak da 1 YTL 15 kurufl ödenmesine karar verdi. Bu aflamadan sonra 6 YTL 15 kurufl alaca n pefline düflen Özay, alaca n tahsil etmek için defalarca dilekçe yazd ama sonuç alamad. Konunun Özay taraf ndan A HM e tafl nmas üzerine, A HM adil yarg lama ilkesinin ihlal edildi ine karar vererek, Türkiye nin Özay'a 500 Euro tazminat ödemesine hükmetti. Meclise sunulan bir yasa teklifine göre, dü üne, cenazeye silahla gitmek art k suç say lacak ve bu suçun cezas 1 y ldan bafllayacak. GH 7

8 Bahar 2007 Say : 7 Kap daki Felaket: KÜRESEL ISINMA KI S A Buralarda silah n ateflleyen ise hiç kimse yaralanmasa dahi genel güvenli i kasten tehlikeye sokmak tan 2 y ldan 5 y la kadar hapisle yarg lanacak. Bu suçtan hüküm giyenlere bir daha silah ruhsat da verilmeyecek. Sakarya Pamukova'da 22 Temmuz 2004 tarihinde meydana gelen ve 41 kiflinin ölümüyle sonuçlanan 'H zland r lm fl Tren Kazas 'nda sekizde dört kusurlu bulunan iki makinist görevine döndü. Kazayla ilgili aç lan dava aradan 2,5 y l geçmesine ra men hâlâ sonuçland r lamad. Meclis Adalet Komisyonu, tan klar n kimli inin sakl tutulmas ve güvenli inin sa lanmas na olanak tan yan Tan k Koruma Kanunu Tasar s 'n kabul etti. Tan k koruma karar n n al nmas nda, korunan kifli veya yak nlar n n karfl karfl ya kald tehlikenin a rl ve ciddili i, soruflturma ve kovuflturma konusu suçun önemi, tan n yapaca aç klamalar, al nacak tedbirin yaklafl k maliyeti, tan n psikolojik durumu ve benzer mahiyetteki di er Küresel Is nmayla ile ilgili Birleflmifl Milletler raporu, Fransa'n n baflkenti Paris'te yap lan Hükümetleraras klim De ifliklikleri Paneli'nde aç kland. Raporda küresel s cakl k art fl n n olas etkileri ile ilgili olarak; +2,4 derece de; su s k nt s bafllayaca, Kuzey Amerika'da kum f rt nalar n n tar - m yok edece i, deniz seviyeleri yükselece i, Peru'da 10 milyon kiflinin su s k nt s çekece i, mercan kayal klar n n yok olaca, gezegendeki canl türlerinin yüzde 30'unun yok olma tehlikesiyle karfl karfl ya kalaca, +5,4 derece de; denizlerin 5 m. yükselece i, deniz seviyesi ortalamas - n n 70 metre olaca, dünyan n yiyecek stoklar tükenece i, +6,4 derece de; göçlerin bafllayaca, yüz milyonlarca insan n uygun iklim koflullar nda yaflamak umuduyla göç yollar na düflece i, ifade edilmifltir. BM'nin aç klad ' klim De iflikli i Raporu'na göre, Türkiye, y llar aras nda yüzde 72,6 ile karbondioksit gaz sal n - m yla dünyada en h zl art fl kaydeden ülke oldu. TEMA Kaynak Gelifltirme ve Halkla liflkiler Bölüm Baflkan Yeflim Beyla, Türkiye'nin, y ll k 294 milyon tonluk karbondioksit sal n m yla, ABD (5,5 milyar ton), Rusya (2,8 milyar ton) ve Japonya'n n (1,3 milyar ton) ilk 3 s ray oluflturdu u dünyada, en fazla karbondioksit gaz salan ülkeler aras nda 13'üncü s rada yer ald n ifade etti. Uzmanlar küresel s nmay önlemek için yap lacaklar konusunda, fosil bazl enerji kaynaklar kullan m n n terk edilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklar na dönülmesi gerekti ini ifade etmekteler. Uzmanlar kiflisel olarak yapabileceklerimiz bak m ndan ise; elektrikli cihazlar m z stand by konumunda b rakmamam z, dondurucular m z s zd rmaz hale getirmemiz, çamafl r y kama s cakl n düflürmemiz, flarj cihazlar m z elektrikte b rakmamam z, yiyeceklerimizi kendi bölgemizden temin etmemiz, ampulümüzü tasarruf ampulü ile de ifltirmemiz, daha az araba kullan p toplu tafl - ma araçlar n kullanmam z, daha az s cak su tüketmemiz, bir a aç dikmemiz gerekti i konular nda uyar larda bulunmaktalar. GH 8

9 Bahar 2007 Say : 7 MOL ERAC K M? Günümüzde yarg n n ve onun bir kolu olan savunman n ba ms zl bafll alt nda yap - lan konuflmalar n veya yaz lan yaz lar n ço unlu unda yer verdi imiz... Avukatlar köle kullanmad lar; fakat efendileri de olmad... cümleleri mesle e ad m att m z ilk günden itibaren hepimizin dilinde. Birçok avukatl k bürosunun duvar nda as l duran, çerçeveletilmifl bu sözlerin alt nda Molierac ismini görüyor u z. Yürekten inanmak istedi imiz bu düflüncenin sahibi kim, ne zaman yaflam fl, döneminin hangi koflullar nda cesurca bu cümleleri sarf e t m i fl? Bugün gururla ve coflkuyla; Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkil, ne hâkime hele ne de iktidara tabiyiz. Bizim afla m zda kimselerin varl iddias nda de iliz; fakat hiçbir hiyerarflik üst de tan m yoruz. En k demsizin en k demliden veya isim yapm fl olandan fark yoktur. Avukatlar esir kullanmad lar; fakat efendileri de olmad. derken, Molierac n da kim oldu u konusunda doyurucu bir cevaba ihtiyac m z var. Kütüphanesinde bu konuda bir kaynak bulunan ya da Molierac hakk nda bilgi sahibi olan tüm okuyucular m z bu bilgilerini bizimle paylaflmaya davet ediyoruz. KI S A özellikler de göz önünde bulundurulacak ve gerekirse estetik ameliyat bile yap labilecek. srailli ifladam Sami Ofer ile Global Yat r m A.fi.'nin sahibi Mehmet Kutman' n ortak oldu u Kufladas Yat r mlar A.fi.'nin, Özellefltirme daresinden sat n ald Club Med arazisine uygulamak istedi i projenin iptali için aç lan davaya TEMA Vakf da müdahil oldu. Dava, 4 CHP'li ve 2 ba ms z belediye meclis üyesi taraf ndan Ayd n 1. dare Mahkemesinde aç lm flt. zmir in Karfl yaka lçesi nde avukatl k yapan Ali G., alkol metreyi üflemeyince trafik polisleri taraf ndan Adli T p yerine Çi li de karanl k bir araziye götürülüp zorla ç plak vaziyette soyuldu unu ve gasp edildi ini iddia ederek Karfl yaka Cumhuriyet Savc l na baflvurmas yla birlikte harekete geçen Karfl yaka Cumhuriyet Savc s olayla ilgili genifl çapl soruflturma bafllat p polislerin kimli ine ulaflmaya çal fl rken, zmir Barosu Baflkan Nevzat Erdemir de, suçlular n GH 9

10 Bahar 2007 Say : 7 LG NÇ YASALAR... KI S A ortaya ç kar l p cezaland r l ncaya kadar olay n takipçisi olacaklar n söyledi. Amerikan Federal Soruflturma Bürosu (FBI), eski Beatles grubunun efsanevi üyesi John Lennon hakk nda tuttu u dosyan n son 10 sayfas n, gizli dosyay elde etmek için 25 y ld r hukuk mücadelesi veren Amerikal tarihçi Jon Wiener'e verdi. Yarg tay, sa l k oca nda yanl fl yap lan afl sonucunda hastan n zarar görmesinin, "o kifliyi yaralamak" anlam na geldi ine karar verdi. ngiliz Savc David Crombie en ilginç yasalar araflt rd. Türkiye de Dünyan n En Absürd Yasalar ad yla yay mlanan araflt rmaya göre baz ak l almaz yasalar flöyle: Danimarka da hapishaneden kaçmaya çal flmak suç de il. Fransa da domuzlara Napolyon ad n n verilmesi suç. Ayr ca, raylar n üzerinde öpüflülmesi de yasak. skoçya da bir ine in yan nda sarhofl olmak yasak. talya da etek giyen erkekler suç ifllemifl say l yor. Mary ad ndaki kad nlar n fahiflelik yapmas da yasaklar aras nd a. zlanda da tabelas nda yazmas kofluluyla sahte doktora izin veriliyor. kar s n deri kemerle dövme hakk bulunuyor. Ancak kemerin kal nl en fazla 5 cm olmak zorunda. ngiltere de içki ruhsat bulunan pub, bar gibi yerlerde sarhofl olmak yasak. On yafl ndan küçük çocuklar n ç plak vitrin mankenlere bakmas, milletvekillerin avam kamaras na kurflun geçirmez yelekle girmesi ve otobüste uyuyakalmak da yasak. Yarg tay'dan kritik S T alan karar : "Zilyetlikle (kullan mla) mülk edinme yolunun kapanmas ülke gerçeklerine tamamen ters düflmektedir". AKP stanbul Milletvekili Gülseren Topuz un otomobiline çarpt ktan sonra karakola götürülüp haks z yere 10 saat gözalt nda sviçre de gece ondan sonra sifon çekilmesi y a s a k. Çin de bir insan bo ulmaktan kurtarmak o kiflinin kaderini de ifltirmek anlam n tafl - d ndan yasak. Tayland da iç çamafl r giymeden soka a ç kma yasa bulunuyor. ABD de California eyalet yasalar na göre, otel odalar nda portakal soymak yasak. Los Angeles ta ise, erkeklerin GH 10

11 Bahar 2007 Say : 7 fiemdinli Davas n n Son Adresi: YARGITAY 9. CEZA DA RES KI S A tutuldu u iddias yla Hazine ye karfl dava açan Arzu Sevtap Dural, 750 YTL tazminat alacak Umut Kitabevine at lan bomba, etkisini hukuki ve siyasi arenada halen göstermekte. Geçti imiz günlerde Yarg tay Ceza Genel Kurulu, bombal sald r y nitelendirme çabas içerisindeydi. Verilecek karar ile bu sanc l davan n adresi de belirlenmifl olacakt. Yarg tay Ceza Genel Kurulu, davay örgütlü terör ve devlete karfl suçlar kapsam nda de erlendirirse dava 9. Ceza Dairesinde görülecek; Yarg tay Cumhuriyet Baflsavc l n n görüflüne paralel bir biçimde adam öldürme fiili olarak de erlendirir ise de Yarg tay 1.Ceza Dairesinde görülecekti. Peki, neydi fiemdinli de olan? 9 Kas m 2005 te Hakkâri nin fiemdinli ilçesindeki Umut Kitabevine yap lan bombal sald - r sonucu Mehmet Zahir Korkmaz hayat n kaybetmifl; 5 kifli de yaralanm flt. Van 3. A r Ceza Mahkemesinde aç lan davada san klar Astsubay Ali Kaya, Astsubay Özcan ldeniz ve PKK itirafç s Veysel Atefl in silahl örgüte üye olmak, tasarlayarak adam öldürmek ve öldürmeye teflebbüs etmek suçlar ndan 50 fler y l hapis cezas na çarpt r lmalar istenmiflti. Davay açan Savc Ferhat Sar kaya ise meslekten ihraç edilerek yerine Metin Dikeç görevlendirilmiflti. 19 Haziran 2006 da dava karara ba lanarak Astsubay Ali Kaya ve Özcan ldeniz hakk nda 39 y l 10ay 27 fler gün hapis cezas verilmifl, PKK itirafç s Veysel Atefl Yarg tay, Hakimlerin, nüfus kay tlar nda düzeltme yap lmas - na karar verirken, bu kay tlar aras nda çeliflki yaratmamaya ve yaflam n ola an ak fl na ters düflecek durumlara yol açmamaya özen göstermek zorunda oldu unu belirtti. Cumhurbaflkan Ahmet Necdet Sezer, bugüne kadar, Anayasa'n n 104. maddesine göre, 260 kifliyi 'sürekli hastal k' ve 'yafll l k' gerekçesiyle affetti. Sezer'in, özgürlü üne kavuflturdu u mahkûmlar n ço unlu unu, cezaevlerindeki açl k grevleri sonras nda 'Wernicke Korsakoff' hastal na yakalananlar oluflturuyor. Eski cumhurbaflkanlar ndan Kenan Evren 27 ve Süleyman Demirel 100 mahkûmun cezaevinden ç kmas n sa lam flt. Turgut Özal da görevde kald dört y ll k süre içinde 21 mahkûmu affetmiflti. GH 11

12 KI S A Adalet Bakan Cemil Çiçek, Suçlular n iadesine iliflkin sözleflmeler çerçevesinde, Türkiye ye son 7 y lda 156 kifli iade edildi ini aç klad. AKP hükümeti, 4 y ll k iktidar boyunca 26's müsteflar, 112'si müsteflar yard mc s, 243'ü genel müdür, 480'i genel müdür yard mc s, 1175'i baflkan veya daire baflkan, 1299'u il müdürü, 351'i müflavir, 26's müstakil baflkan, 3'ü genel sekreter ve 4'ü de genel sekreter yard mc s olmak üzere yaklafl k 4 bin kiflinin atamas n yapt. DYP Denizli Milletvekili Ümmet Kando an' n hesaplamas na göre, AKP her 9 saat 6 dakikada bir bürokrat; günde 2,5 bürokrat; ayda 81 bürokrat atad. Diyanet flleri Baflkanl, birçok camide imam olmamas ndan yak n rken baflkanl ktan baflka kurumlara geçifl yapan 1800 personelin 1107'sinin "imam-hatip" oldu u ortaya ç kt. 83 bürokrat hakk nda yarg kararlar n uygulamad için dava aç ld. Bu davalarla ilgili olarak yaln zca 44 personel için soruflturma izni istendi. Sadece 5 personel hakk nda soruflturma izni verildi. hakk nda verilecek karar ise, avukat n n mazeret bildirilerek duruflmaya kat lamamas üzerine dosyas tefrik edilerek 3 A ustos 2006 tarihine ertelenmiflti. Karara hem san k hem de müdahil avukatlar nca itiraz edildi. Müdahil avukatlar temyiz dilekçelerinde san klara TCK n n 302. maddesinin (devletin birli ini ve bütünlü ünü bozmaya yönelik fiil) uygulanmas n isterken, san k avukatlar gerekçe belirtmeksizin duruflmal temyiz dilekçesi verdi. Yarg tay Cumhuriyet Baflsavc l taraf ndan dosyan n Yarg tay 1. Ceza Dairesine gönderilmesi üzerine 18 Ocak 2007 tarihinde yap lan duruflmada astsubaylar Ali Kaya ve Özcan ldeniz in avukatlar Vedat Gülflen karar n bozulmas talebini farkl bir gerekçeye dayand rd ve Yarg tay a flöyle seslendi: Karar bozun, ASKERE MORAL O L S U N! 1. Ceza Dairesi oyçoklu u ile (dairenin 2 üyesi görevsizlik karar na itiraz edip davan n 1.Ceza Bahar 2007 Say : 7 Dairesi taraf ndan karara ba lanmas gerekti ini savunmufltu) görevsizlik karar verdi ve davay iddianamedeki sunumu dikkate alarak örgütlü terör ve devlete karfl suçlara bakmakla görevli Yarg tay 9. Ceza Dairesine gönderdi. Yarg tay Baflsavc l da, temyiz aflamas nda bir dava hakk nda duruflma yap ld ktan sonra, görevsizlik karar verilemeyece ini savundu. ki daire aras nda ortaya ç kan göreve dair tart flmalar n çözüm yeri olan Ceza Genel Kurulunun verdi i karar ile bu tart flmalar son buldu. Kurul; Yarg tay Cumhuriyet Baflsavc l n n, 1.Ceza Dairesinin verdi i görevsizlik karar na itiraz hakk olmad n bildirdi. Bu do rultuda söz konusu davada 9. Ceza Dairesi nin görevli oldu una karar verilmifl oldu. 9. Ceza Dairesinin de görevsizlik karar vermesi durumunda, görevli daireyi Yarg tay Ceza Daireleri Baflkanlar Kurulu belirl e y e c e k. GH 12

13 Bahar 2007 Say : 7 YEN PETROL KANUNU TARTIfiMA YARATTI KI S A AKP hükümeti taraf ndan tarihinde Meclis Baflkanl na sunulan Petrol Kanunu Tasar s, 17 Ocak 2007 günü 5574 Say l Türk Petrol Kanunu bafll yla TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Cumhurbaflkan Sezer, Türkiye'de petrol arama ve üretim faaliyetlerine iliflkin elefltirilere konu olan düzenlemeler getiren Türk Petrol Kanunu nun 2, 4, 19 ve geçici 1. maddelerini tekrar görüflülmek üzere 6 fiubat ta Meclise geri gönderdi. Halen yürürlükte olan 1954 tarih ve 6326 Say l Petrol Kanunu na göre karada üretilen do algaz ve petrolün yüzde 65 inin, denizde üretilenin ise yüzde 55 inin memleket ihtiyac için yurtiçinde sat - fl n n öngörüldü ünü an msatan Sezer, yeni Yasa da buna iliflkin bir düzenleme yap lmamas n n ulusal güvenlik aç s ndan risk oluflturaca n belirtti. Yasa da, devletin petrol ve do algaz arama ve iflletme hakk ndan vazgeçerek, bunu yerli, yabanc gerçek ya da tüzel kifliler arac l yla gerçeklefltirme amac nda oldu unun anlafl ld na iflaret eden Sezer, Yabanc devletlerin do rudan ya da dolayl yönetiminde etkili olabilecekleri flirketler ile yabanc bir devlet için veya yabanc bir devlet ad na hareket eden kiflilerin ülkemizde petrol etkinliklerinde bulunmalar, ulusal güvenlik yönünden riski daha da artt rmaktad r. dedi say l Yasa, petrolden al nan devlet hissesinin yüzde 12,5 ten yüzde 2 lere kadar düflürülmesini içeren hükümler getiriyor. Cumhurbaflkanl Bas n Merkezinden yap lan aç klamada Sezer in kabul edilen tasar daki baz maddeleri geri göndermesine iliflkin olarak, flu ifadelere yer verildi: Dünyada birçok ülkede, esasen yüksek olan Devlet pay - n n daha da yukar çekilmesi için u rafl verilirken, ülkemizde bu oran n yüzde 2 ye, kimi durumlarda yüzde 1 e kadar düflürülmesi hakl bir nedene dayanmamaktad r Kimi özel idarelere petrol ve do algaz üretiminden al nan Devlet pay n n yar s n n aktar l- Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kendisini elefltiren gazeteci ve siyasilere en çok dava açan baflbakan unvan n kazanan Recep Tayyip Erdo an dört y l içerisinde kendisini elefltiren 63 gazeteci, 10 siyasetçi hakk nda dava açt. Erdo an, dört muhalefet partisinin genel baflkan na birden dava açarak bu konuda da bir ilk oldu. Türkiye'de 1960 y l nda her 100 bin kifliye 14 hakim ve savc düflerken, bu say geçen y l 11'e i n d i. Yarg tay, floförü olduklar otomobillerle kaza yapan ve yak nlar n n ölümüne neden olanlara çektikleri vicdan azab n n yeterli ceza oldu una karar verdi. Dan fltay 2. Dairesi üyelerini terör örgütlerine hedef göstermekle suçlanan Vakit Gazetesi sahibi Nuri Aykon ile Sorumlu Yaz flleri Müdürü Harun Aksoy hakk nda Ba c lar 2. Asliye Ceza Mahkemesi taraf ndan yakalama emri ç kar ld. GH 13

14 KI S A Yarg tay Cumhuriyet Baflsavc s Nuri Ok, daha önce hakk nda 5 kez iddianame haz rlad, yarg kararlar n uygulamad gerekçesiyle "görevde keyfi davranmak" suçundan, Milli E itim Bakanl Müsteflar Necati Birinci hakk nda 6. davay da açt. Daha önce 3 kez hapse mahkum olan Birinci nin cezalar bir daha suç ifllemeyece i kan s yla ertelenm i fl t i. Abdullah Öcalan, Avrupa nsan Haklar Mahkemesine (A HM) Türkiye aleyhine, daha önceki A HM karar n gerekçe göstererek, 'makul bir zamanda tekrar yarg lanmad n ' ileri sürerek yeni bir flikâyet baflvurusu yapt. TCK n n 301. maddesi için dokuz sivil toplum örgütünün önerdi i de ifliklik flöyle: 1)Türklü ü, Türkiye Cumhuriyetini, TBMM'yi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini, devletin yarg organlar n, askeri veya emniyet teflkilat n alenen tahkir ve tezyif eden alt aydan iki y la kadar hapis cezas yla cezaland r l r. 2) Elefltiri amac yla yap - Bahar 2007 Say : 7 mas, idarenin bütünlü üyle ba daflmayacak sonuçlar do uracak niteliktedir. Cumhurbaflkan taraf ndan geri gönderilen maddeleri görüflmek için 15 fiubat 2007 günü toplanan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Cumhurbaflkan Sezer'in iade etti i 2, 4 ve geçici 1. maddeleri aynen kabul ederken; devlet hissesi bafll kl 19. maddenin son paragraf nda yer alan ''Karalarda elde edilen devlet hissesinin yüzde 50 si iflletme ruhsat n n bulundu u ilin, il özel idaresinin açt racaklar hesaba aktar l r.'' hükmü, AKP milletvekillerinin verdi i bir önergeyle kanun metninden ç kar ld. Kanun un iade edilen 2. maddesi tan mlar içerirken, 4. maddesi yasaklar ve özel hükümleri düzenliyor. Buna göre, araflt rma izni, arama ruhsatnamesi ve iflletme ruhsatnamesi al nmadan; arama ve üretim ile yurtiçinde üretilen petrolün sat lmas konular nda hiçbir petrol ifllemi yap lamayacak. Geçici 1. madde ise Kanun un yürürlü e girdi i tarihten önce al nan ruhsatlar n kullan m sürelerini d ü z e n l i y o r. Türk Petrol Kanunu na sendika ve meslek örgütlerinden de tepkiler geldi. Petrol- fl Sendikas Merkez Yönetim Kurulu ve TMMOB stanbul l Koordinasyon Kurulunun 16 fiubat tarihli ortak yaz l aç klamas nda, 5574 Say l Türk Petrol Kanunu na göre, devlet petrol sektöründen çekilmektedir. Böylece, devlet ad na görev alan TPAO nun özellefltirilmesinin de önü aç lm flt r. Kamu kurumu statüsünün de iflmesine yol açan bu giriflimle, sadece arama ve üretim zincirine sahip olan TPAO dikey entegrasyona sahip, güçlü, uluslararas petrol tekelleriyle piyasada haks z rekabetle karfl karfl ya b rak lmaktad r. ifadelerine yer verildi. Bilindi i gibi, yak n dönemde yap lan yasal düzenlemelerle, Irak' n petrol kâr n n yüzde 75'inin Bat l flirketlerin kasas na akmas kararlaflt r l rken, en büyük pay da ABD ile Britanya n n olmufltu. Ayr ca BP, Shell ve Exxon gibi petrol devlerine 30 y ll k sözleflmeler arac - l yla Irak'a girip ham petrol ç kartma flans verilmifl; Irak petrollerinin 1972 y l nda millilefltirilmesinin ard ndan ilk kez yabanc lara böyle genifl kapsaml bir çal flma imkân sa lanm flt. Uzunca bir süredir baz Latin Amerika ülkelerinde, do al kaynaklar n kamusallaflt r lmas yönünde ad mlar at l yordu. Ekonomisinde petrol gelirlerinin önemli bir yeri olan Venezüella, yabanc flirketlerin petrol üretimindeki pay na denetim getirmeyi ve uzun vadede ülke petrollerinin tamam n kamusallaflt rmay planl yordu. Bolivya Hükümeti de bir süre önce, do algaz üretimini tamamen kamusallaflt rma yönünde ad mlar atm flt. Güney K br s Rum Kesimi nin M s r ve Lübnan ile Do u Akdeniz de petrol arama çal flmalar için yapt iflbirli i anlaflmas ise Türkiye nin elefltirilerine konu olmufl; hükümet ve di er devlet organlar ndan bu konuya iliflkin tepkisel aç klamalar yap lm flt. Mart ay bafl nda ABD den konuya dair resmi nitelikte bir aç klama geldi. Rum Yönetiminin Lübnan ve M s r la imzalad petrol anlaflmas n n Güney K br s n egemenlik hakk oldu unu söyleyen ABD nin Rum Kesimi ndeki büyükelçisi Ronald Schilcher, gazetecilerin sorusu üzerine, K br s Cumhuriyeti nin anlaflma yapma hakk ndan flüphe duyan ülkeler varsa hukuki ve bar flç prosedürleri takip etmelidirler. dedi. GH 14

Adalet mülkün temelidir. Y l: 3 Say : 25 Aral k 2005. MORTGAGE Tasar s Elefltirildi. CMK nun Alt Ayl k Uygulamas De erlendirildi

Adalet mülkün temelidir. Y l: 3 Say : 25 Aral k 2005. MORTGAGE Tasar s Elefltirildi. CMK nun Alt Ayl k Uygulamas De erlendirildi Y l: 3 Say : 25 Aral k 2005 Adalet mülkün temelidir MORTGAGE Tasar s Elefltirildi CMK nun Alt Ayl k Uygulamas De erlendirildi Mutlu Y llar & yi Bayramlar i ç i n d e k i l e r Ayda bir yay mlan r Yay n

Detaylı

BAROMUZ 130 YAfiINDA STANBUL. Baro Baflkanlar AKP nin Kapat lmas stemini De erlendirdi: HERKES YARGISAL SÜREC BEKLEMEYE DAVET ED YORUZ

BAROMUZ 130 YAfiINDA STANBUL. Baro Baflkanlar AKP nin Kapat lmas stemini De erlendirdi: HERKES YARGISAL SÜREC BEKLEMEYE DAVET ED YORUZ ADALET MÜLKÜN TEMEL D R MART 2008/03 Baro Baflkanlar AKP nin Kapat lmas stemini De erlendirdi: HERKES YARGISAL SÜREC BEKLEMEYE DAVET ED YORUZ Baro Yönetim Kurulu Aç klad : ERGENEKON SORUfiTURMASI AD L

Detaylı

ALACAKARANLIK! 12 Eylül de Yarg ya ne oldu?.. Çetin Turan Avukat, zmir Barosu. lginç geliflmeler oluyor dünyada.

ALACAKARANLIK! 12 Eylül de Yarg ya ne oldu?.. Çetin Turan Avukat, zmir Barosu. lginç geliflmeler oluyor dünyada. 12 Eylül de Yarg ya ne oldu?.. ALACAKARANLIK! Çetin Turan Avukat, zmir Barosu lginç geliflmeler oluyor dünyada. Paris Asliye Mahkemesi, fiili'de kay p dört Frans z vatandafl n n ak betinden sorumlu buldu

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

TEDAV ve REHAB L TASYON MERKEZLER RAPORU 2002

TEDAV ve REHAB L TASYON MERKEZLER RAPORU 2002 HUMAN RIGHTS İNSAN HAKLARI FOUNDATION OF VAKFI 1990 TURKEY T HV Türkiye nsan Haklar Vakf TEDAV ve REHAB L TASYON MERKEZLER RAPORU 2002 Ankara, fiubat 2004 Türkiye nsan Haklar Vakf Yay nlar : 35 Yay na

Detaylı

Sana nasl bulsam, nasl bilsem Nasletsem,naslyapsam da Meydanlarda barsam Sokak balarnda sazm alsam Anlatsam u kiraz mevsiminin Parakazanmak

Sana nasl bulsam, nasl bilsem Nasletsem,naslyapsam da Meydanlarda barsam Sokak balarnda sazm alsam Anlatsam u kiraz mevsiminin Parakazanmak Sana nasl bulsam, nasl bilsem Nasletsem,naslyapsam da Meydanlarda barsam Sokak balarnda sazm alsam Anlatsam u kiraz mevsiminin Parakazanmak mevsimideil Kongrevaktiolduunu... Trk DihekimleriBirlii12.Uluslararas

Detaylı

ADL YIL YEN, SORUNLARI ESK

ADL YIL YEN, SORUNLARI ESK MESLEK ANDIMIZ HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M EYLÜL 2009 ADL YIL YEN, SORUNLARI ESK Adalete Eriflim ve CMK Ödemeleri Sa lanamayan

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Kad n Haklar nda Çok Gerilerdeyiz...

Kad n Haklar nda Çok Gerilerdeyiz... AKRA ASLIIM K 2009 M E S L E K A N D I M I Z HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M 2010 Yeni y l n z kutlu olsun Kad n Haklar nda Çok

Detaylı

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE?

STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? STANBUL BAROSU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI YASA TASARISI LE NEREYE? PANEL NOTLARI 25 Mart 2008 Orhan Apayd n Konferans Salonu 2008 stanbul Barosu Yay nlar stiklal Caddesi, Orhan Adli Apayd

Detaylı

Türkiye nsan Haklar Vakf Yay nlar (29) Yay na Haz rlayan: Dokümantasyon Merkezi

Türkiye nsan Haklar Vakf Yay nlar (29) Yay na Haz rlayan: Dokümantasyon Merkezi Türkiye nsan Haklar Vakf Yay nlar (29) Yay na Haz rlayan: Dokümantasyon Merkezi BULUfi Tasar m ve Matbaac l k Hizmetleri, Ankara Tel : (0.312) 222 44 06 Faks : (0.312) 222 44 07 ISBN 975-72-17-35-2 10.12.2002

Detaylı

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av.

Ç NDEK LER. 3 zmir Barosu Baflkan Sema Pekdafl: Kad n n Karar Organlar nda Yer almas ile Engelleri Kald ran Sistemler Oluflacakt r! Av. Ç NDEK LER SAH B : zmir Barosu Ad na Baflkan Av. Sema PEKDAfi YAZI filer MÜDÜRÜ: Av. Haflim Öztürk ED TÖR: Av. Ayflegül Alt nbafl YÖNET M YER : ZM R BAROSU 1456 Sokak No:14 35220 Alsancak / ZM R Tel: 0232

Detaylı

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz!

fiuayip Özcan: Grev, Toplu Sözleflme ve Yönetime- Siyasete kat lma hakk içeren Sendika Yasas istiyoruz! Ö retmenlik sayg nl k, onur ve bir idealdir! Türk E itim-sengenel Baflkan fiuayip Özcan, Milli E itim bakan Hüseyin Çelik e bir mektup göndererek, Ö retmenler Gününde say n bakan n yapm fl oldu u aç klamalar

Detaylı

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor sayfa Madde ba ml lar na karfl mücadele için el ele.. > Gencecik bedenler uyuflturucu illetinin esiri oluyor, madde ba ml l her geçen gün bir ailenin daha oca- n söndürüyor. Son olarak renkli cam n büyülü

Detaylı

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8 Bankalar Baflkent i terk ediyor Türkiye Cumhuriyeti nin ilk kurulufllar ndan biri olan fl Bankas ile fiekerbank n stanbul

Detaylı

Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru

Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru Meyveden Çekirde e, Çekirdekten Meyveye www.onder.org.tr MAYIS - HAZ RAN 2010 SAYI:136 ISSN 1304-5024 / 9771304502002 Sivil Anayasa ile Yeni Bir Döneme Do ru Hüseyin Korkut Art k Kalite Zaman Tar k Tufan

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Da fare bile do urmad! reklam dizini Ç NDEK LER

www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Da fare bile do urmad! reklam dizini Ç NDEK LER Ç NDEK LER www.ido.org.tr Reklam sizi daha iyi bir hekim yapmaz! Tüm sa l k mesleklerinde oldu u gibi diflhekimli inde de reklam sa l k mevzuat taraf ndan yasaklanm flt r. Oda Haberleri..................................18

Detaylı

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Tehlikenin fark nday z! 23 y ld r Türkiye nin bafl na bela olan terör, ülkemizin yetiflmifl, p r l p r l onlarca gencimizi

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 127 2008/19 Cep Kitapl : XXXV ISBN: 978-9944-234-50-4

Genel Yay n S ra No: 127 2008/19 Cep Kitapl : XXXV ISBN: 978-9944-234-50-4 Genel Yay n S ra No: 127 2008/19 Cep Kitapl : XXXV ISBN: 978-9944-234-50-4 Yay na Haz rlayan Av. Celal ÜLGEN & Av. Coflkun ONGUN Kapak: Can Eren Külahl Bask ve Cilt Can Matbaac l k Davutpafla Cad. pek

Detaylı

Türk milletinin yüre inin sesi: Yan nday z Denktafl

Türk milletinin yüre inin sesi: Yan nday z Denktafl Kamu Çal flanlar n n Sesi AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRES ZD R Y l:1 Say : 4 MAR 2004 Büyük bir sevdan n, büyük bir mücadelenin ad... ürk milletinin yüre inin sesi: Yan nday z Denktafl Denktafl, AO da düzenlenen

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

TÜRK E T M-SEN www.turkegitimsen.org.tr / tes@turkegitimsen.org.tr Biz farkl y z..!

TÜRK E T M-SEN www.turkegitimsen.org.tr / tes@turkegitimsen.org.tr Biz farkl y z..! Çal flanlara da ücretsiz da t n Milli E itim Bakanl n n çal flanlar na yönelik düzenledi i hizmetiçi e itim seminerleri çok yetersiz kalmaktad r.. Çal flanlar n eksik ve ihtiyaçlar tespit edilerek haz

Detaylı

Elektrikte kay p ve kaçak azald

Elektrikte kay p ve kaçak azald GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ankara da Avrupa Baflkentleri için özel günler düzenlenecek HABER 18 DE 19 KASIM 2013 SALI

Detaylı

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme

Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Ocak 2011 Tabiat ve Biyolojik Çeflitlili i Koruma Kanunu Tasar s Hakk nda De erlendirme Rize kizdere Vadisi ndeki dereler üzerinde yap lmas planlanan 22 adet (HES) Hidroelektrik Santralinin yap m sürecinde,

Detaylı

Kamu çal flanlar aras nda adaletsizli e neden olan farkl maafl sisteminin düzeltilmesi için gösterilen çabalar sonuç verdi.

Kamu çal flanlar aras nda adaletsizli e neden olan farkl maafl sisteminin düzeltilmesi için gösterilen çabalar sonuç verdi. TÜRK YE AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 5 SAYI: 55 A USTOS 2008 Büyük bir sevdan n ad... Gazetesi YARIfiALIM KAZANALIM Gazetemizde yay nlanan haberlerden soraca m z soruyu bilin, cevab n z gazetekamusen@kamusen.org.tr

Detaylı

MESLEK ANDIMIZ HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M MART 2010

MESLEK ANDIMIZ HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M MART 2010 MESLEK ANDIMIZ HUKUKA, AHLAKA, MESLE N ONURUNA VE KURALLARINA UYGUN DAVRANACA IMA NAMUSUM VE V CDANIM ÜZER NE AND ÇER M MART 2010 Ç NDEK LER Ayda bir yay mlan r. Y l: 7 Say : 76 Yay n türü: Yerel Süreli

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 159 2010/1. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen / Av. smail Gömlekli. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No: 159 2010/1. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen / Av. smail Gömlekli. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No: 159 2010/1 ISBN No: 978-605-5614-20-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen / Av. smail Gömlekli Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak

Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak ED TÖRDEN Türkiye, 12 Eylül de tarihinin en büyük demokrasi hamlesini bafllatacak Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili 12 Eylül de Türkiye, büyük bir demokrasi

Detaylı