Vergide Yap lan 100 Önemli Hata. Haz rlayan Zeki Gündüz, Ortak, YMM, Avukat PricewaterhouseCoopers Türkiye Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vergide Yap lan 100 Önemli Hata. Haz rlayan Zeki Gündüz, Ortak, YMM, Avukat PricewaterhouseCoopers Türkiye Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri"

Transkript

1

2

3 Vergide Yap lan 100 Önemli Hata Haz rlayan Zeki Gündüz, Ortak, YMM, Avukat PricewaterhouseCoopers Türkiye Vergi ve Mali Hukuk Hizmetleri Yay n tarihindeki geçerli mevzuat ve uygulama göz önüne al narak haz rlanm flt r. Bu tarihten sonraki de ifliklikler nedeniyle oluflabilecek farkl l klar dikkate al nmal d r. Bu metnin tüm haklar mahfuzdur. Yazar n izni olmaks z n iktibas hükümleri d fl nda al nt yap lamaz, k smen veya tamamen ço alt lamaz. Bu metindeki ifadelerden hareketle yaz l uzman görüflü al nmaks z n ifllem tesisi halinde oluflabilecek herhangi bir zarardan dolay hiç bir sorumluluk kabul edilmez.

4 çerik Vergide Yap lan 100 Önemli Hata 3 Genel Uyar lar 3 KDV ile igili tespitler 4 Kurumlar Vergisi ile ilgili tespitler 5 Ücretler ile ilgili tespitler 8 Maddi duran varl klar ile ilgili tespitler 9 fl Kanunu ile ilgili tespitler 9 Ticari defterlerin aç l fl ve kapan fl tasdiklerinin önemi 9 Damga vergisinde yap lan hatalar 9 Maddi duran varl klar ile ilgili tespitler 10 Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ile ilgili tespitler 10 Sigorta ile ilgili tespitler 10 Yat r m indirimi ile ilgili tespitler 10 Gümrük vergileri konusunda hat rlatmalar 10 fiüpheli alacaklarla ilgili hatalar 11 Di er tespitler 11

5 Vergide Yap lan 100 Önemli Hata Genel Uyar lar 1 Kredi faizlerinin y l sonuna kadar ifllenmifl ancak henüz ödenmemifl k s mlar inceleme elemanlar nca elefltiri konusu yap lmaktad r. Dava konusu yap lmas n tavsiye ediyoruz. 2 Finansman gider k s tlamas nda geçmifl senelerde netlefltirme yapanlar cezal, gecikme faizli tarhiyatlara muhatap olmaktad r. Gecikme faizi ve ceza konusunda dava yoluna baflvurulmas n tavsiye ediyoruz. 3 Vergi cennetleri (tax havenlarla) iliflkiler tüm dünyada büyüteç alt ndad r. Bu nedenle bu bölgelerden yap lan mal ve hizmet al mlar iyi ve ayr nt l bir flekilde belgelenmelidir. 4 B y kl fonlar diye tabir edilen Türk sermayeli fakat yabanc ülkede kurulu fonlar n Türkiye deki faaliyetlerinin SPK Mevzuat ve Kambiyo Mevzuat na uygunlu u problemler yaratabilecektir. 5 liflkili flirketten krediyi banka arac l ile alma (Back to Back Loan) diye tabir edilen iliflkiler ileride muvazaa iddias ile karfl laflabilecek mahiyettedir. 6 Futures, options vb. enstrümanlarla vergi ertelemesi potansiyel riskler tafl yan alanlard r. 7 Arac kurum ve bankalar n menkul k ymet al m sat m nedeniyle elde ettikleri kazançlar beyanlar konusunda sorumluluklar problem yaratabilecek bir aland r. 8 Kasa hesab n zda yüklü miktarlarda tutarlar görülmesi, ödeme ve tahsilatlar yap lmas her zaman incelemelerde ilk dikkati çeken husus olmufltur. 9 fiirket evliliklerinde, hisse sat n al rken dikkat edilecek en önemli husus sat n al nan flirketin mevcut ve potansiyel vergi vb. risklerinden emin olman zd r. Bu konuda profesyonel bir flirket raporu olmadan hareket etmeyin. 10 Sadece fatura al yor olmak ne yaz k ki yetmemektedir. liflkinin son derece net belgelenebilmesi (banka havalesi veya çekle ödeme, tafl ma irsaliyesi vb) önem tafl maktad r. Aksi takdirde daha önce ödedi iniz KDV veya stopajlar tekrar ödemek zorunda kalabilirsiniz. Yap lan tarhiyatlar n dava konusu yap lmas n tavsiye ediyoruz. 3

6 11 Gelen ihbarnameleri, ödeme emirlerini, haciz bildirilerini mutlaka önemseyin, aksi takdirde itiraz sürelerinin kaç r lmas nedeniyle kötü bir sürprizle karfl laflabilirsiniz. 12 Sevk irsaliyelerinde usul hatalar nedeniyle (sevk tarihi, fiili sevk tarihi, sevk saatinin yaz lmamas, eksik nüsha, araçta bulundurmama vb.) ifl yerinizin kapat labilmesi riski vard r. Bu nedenle cezalar küçük olsa bile dava aç lmas n tavsiye ediyoruz. 13 Örtülü kazanç da t m konusu özellikle iliflkili flirketlerde sürekli elefltirilebilecek bir konu özelli indedir. liflkili flirketlerden mal ve hizmet al mlar nda uygulanacak fiyatlar konusu iyi dökümante edilmezse ileride güçlüklerle karfl lafl labilecek bir aland r. 14 liflkili flirketlerden al nan borçlar n faiz ve kur farklar örtülü sermaye aç s ndan ilk irdelenen hususlardand r. Son günlerde b rak n z kredi faizi kur farklar n, mal mukabili ithalatdan do an kur fark n n dahi elefltirildi ine flahit olmaktay z. Bu konunun özellikle kur farklar yönüyle dava konusu yap labilece i düflünüyoruz. KDV ile igili tespitler 15 fiüpheli alacaklarda KDV k sm n n ayr flt r lmas, KDV ye isabet eden flüpheli alacak için karfl l k ayr lamayaca ileri sürülmektedir. Kat lmad m z bu görüfle karfl dava aç lmas n tavsiye ediyoruz. 16 SS KDV yükümlülü ünün yerine getirilmemifl olmas ilave tarhiyat konusudur. Ancak, ilgili dönemde 1 no lu KDV beyannamesinde ödemeniz varsa bu tutar n ceza ve gecikme faiz hesab nda dikkate al nmas gerekmektedir. Aksi uygulamalar dava konusu yapman z öneririz. 17 SS stopaj yükümlülü ünün yerine getirilmememifl, zaman nda yerine getirilmemifl veya eksik yerine getirilmifl olmas. 18 Çal nan mallar n KDV si indirilemez. 19 Yurt d fl na düzenlenen hizmet faturalar nda KDV yükümlülü ü mevcut olabilece i göz ard edilmemelidir. Hizmet ihrac istisnas flartlar n n varl ndan emin olunmal d r. 20 Mali dare yurt d fl na yap lacak hizmet ödemeleriyle ilgili kur farklar n n da sorumlu s fat yla KDV ye tabi oldu u görüflündedir. 4 Vergide Yap lan 100 Önemli Hata

7 21 KDV iade alaca nedeniyle mahsup dilekçesi verilmifl olmas yetmez. Sonras nda problem yaflanmak istenmiyorsa dilekçe ekindeki belgelerin tamam oldu undan, teminat gerektiriyor olmas halinde teminat n verildi inden, ilgili tüm vergi dairelerine zaman nda dilekçe ve bildirimlerin verildi inden emin olun ve sonras nda da takip edin. Çünkü zaman zaman vergi dairesindeki departmanlar aras kopukluklar nedeniyle ödeme emirleri gelebilmektedir. Bu ödeme emirlerine 7 gün içinde itiraz edilmesi gerekmektedir. 22 Sorumlu s fat yla ödenen KDV, tahakkukun yap ld dönemde 1 no lu beyannamede indirilecek KDV olarak dikkate al n r. 23 Yurt d fl ndan banka d fl ndaki kurumlardan al nan kredilerin faizleri sorumlu s fat yla KDV ye ve stopaja tabidir. 24 Orta n borcuna iflletilen faiz KDV ye tabidir (Farkl yarg kararlar da vard r). 25 KKEG lerin KDV si de indirilemez. 26 Ücret mahiyetindeki ayn yard mlar n KDV si indirilemez. 27 Yurt d fl na yap lan ödemelerde KDV nin matrah brüt tutard r. 28 KDV oran nda hata yap labilmesi mümkündür. 29 Yurt içi sat fllarda sat fl bedelinin yabanc para cinsinden belirlendi i durumlarda kur farklar na KDV uygulanmas unutulmamal d r. 30 rsaliye tarihinden itibaren 10 günlük süre içinde fatura düzenlenmelidir. Kurumlar Vergisi ile ilgili tespitler 31 Zaman zaman teflvik belgesi kapsam nda yap lm fl yat r m kalemlerinin gerekli izinler al nmadan, belge gere ince kapat lmadan sat fl n n yap ld müflahade edilmektedir. 32 Yabanc hisse senetlerinin Türk Mevzuat aç s ndan hisse senedi mahiyetinde olmad, tahvil karakteri tafl d dolay s yla dönem sonunda VUK 279. madde kapsam nda de erleme yap l p vergi matrah n n belirlenmesi gerekti i iddia edilmektedir. Konunun yarg ya götürülmesini tavsiye ediyoruz. 33 Grup içinde gayrimenkul veya ifltirak sat fl suretiyle istisna (KVK Geç. 28/a) dan yararlan lmas elefltirilmektedir. Ancak Dan fltay ca verilmifl olumlu kararlar mevcuttur. 5

8 34 Gayrifaal flirketin gayrimenkul sat fl suretiyle istisna (KVK Geç 28/a) dan yararlanmas elefltirilmektedir. 35 Yurt d fl na ödenebilecek sigorta bedelleri konusundaki k s tlamalar dikkate al nmal d r. Aksi takdirde 10 kat ceza ile karfl karfl ya kal nabilecektir. 36 Holdingler taraf ndan sa lanan hizmetlerin faturalanmas nda hizmetin ne oldu u, tutar faturada ayr nt l olarak belirtilmelidir. Bir da t m anahtar kullan l yorsa, seneden seneye esaslar de iflmemeli, bedeller verilen hizmetle mütenasip olmal d r. Bu konuda ayr nt l, yaz l bir çal flma yap lmas n tavsiye ediyoruz. 37 Yabanc sermayeli flirketlere yurt d fl ndaki merkezden gelen faturalar için de Türkiye deki holdingler için geçerli esaslar geçerlidir. Ancak idare özellikle masraf da l m yaklafl m n kabul etmeme e ilimindedir. Bu konuda ayr nt l, yaz l bir çal flma yap lmas n tavsiye ediyoruz. 38 Ruhsats z lisans kullan m n n tespiti halinde a r hapis cezalar ile karfl karfl ya kalabilme riski unutulmamal d r. 39 Mevduat faizleri brüt tutar ile hesaba al nmal d r. 40 Vergi kesintileri geçici vergi veya kurumlar vergisi beyannamesinde peflin ödenen vergi olarak dikkate al nmal d r. 41 Serbest meslek faaliyeti olarak dar mükelleflere yap lan ödemelerde stopaj ve sorumlu s fat yla KDV yükümlülü ü olabilece i göz ard edilmemelidir. 42 Mal ithalat nedeniyle ödenen vade farklar %10 oran nda KV s t o p a j n a ( e kadar ayr ca verginin %10 u fon uygulan r) ve sorumlu s fat yla KDV ye tabidir. 43 Abonelik vb. y ll k bedellerin dönemsellik ilkesine göre giderlefltirilmesine dikkat edilmelidir. 44 thal edilen mallarda al ma iliflkin tüm giderlerin maliyet bedeline eklenmesine dikkat edilmelidir. 45 Y llara sari inflaat n ne zaman bitti i oldukça önemlidir. Geçici kabulün yap ld dönemde kar n beyan zorunluluktur. 46 Yanl fll klar kendi kendine de düzeltmek de yanl fll kt r. Mutlaka vergi dairesine düzeltme beyanlar vermek gerekmektedir. Aksi takdirde cezal ifllemlere muhatap olabilirsiniz. 6 Vergide Yap lan 100 Önemli Hata

9 47 Serbest bölgeye sat fl, serbest bölgeden al fl tamamen de serbest de ildir. San ld gibi vergi idaresinin eli kolu da ba l de ildir. Özellikle örtülü kazanç da t m müessesesini iflleterek, Türkiye deki muhatap flirketin, vergi idaresince incelenmesi mümkündür. Ayr ca, Serbest Bölgeler Kanunu gere i bu bölgelerin sadece vergi amaçl operasyonlar için kullan labilmesi mümkün de ildir. 48 Telif kazançlar istisnas n n zaman zaman bir telif eser olmad hallerde de, al nan dan flmanl k, e itim vb. hizmetler için uygulanmaya çal fl ld müflahade edilmektedir. Ayr ca asl nda ücretli olanlar n (iflverenin emir ve talimatlar do rultusunda çal flanlar n) bu imkandan yararlanmas mümkün de ildir. 49 Geçmifl y llar n tüm belgelerinin iyi korundu undan emin olunuz. Bazen ibraz edilemeyen bir mahsup dilekçesi önemli sorunlara yol açabilmektedir. 50 Faturay muhatab n za kesti inizden emin olun. Aksi takdirde fatura düzenlemifl olsan z bile kaçakç l a ifltirak, yard m vb. suçlamalara muhatap olabilirsiniz. 51 Kredi kartl sat fllar n z için mümkün mertebe fifl de il fatura tanzim edin, faturay da mutlaka kart hamilinin ad na düzenleyin. Veya bir flekilde belgelerle kart slipleri aras nda birebir iliflki kurulabilmesi imkan veren bir sistem kurun. Bu iliflkinin zor kuruluyor olmas n n sorun yarataca ndan emin olabilirsiniz. 52 Benzin faturalar na dikkat edin. Zaman zaman iflletmelerin belgeleyemedikleri harcamalar na karfl l k benzin faturas alma e iliminde olduklar gazete haberlerine konu olacak flekilde yayg n bir e ilim halindedir. Ancak, araçlar n yapt klar km., iflinizin gerekleri vb. objektif kriterlerden hareketle kolayca bu tür belgelerin do ru olmad n n tespiti mümkündür. 53 rtibat bürolar Türkiye de ticari faaliyetde bulunmamak üzere faaliyet izni alm fl, kurumlar vergisi mükellefi olmayan, çal flanlar gelir vergisi ödemeyen organizasyonlard r. Bu birimlerin, bir flekilde gelir getirici faaliyetlerin bir unsuru olduklar durumlarda hem kurumlar hem de gelir vergisi aç s ndan büyük risklerle karfl karfl ya kalacaklar aflikard r. 54 KKEG yazmak yeterli de ildir. fiirketler her türlü harcamalar n fatura ile belgelemek zorundad r. Ayr ca KKEG ler örtülü kazanç da t m mahiyetinde ise peflin kar da t m say larak y l sonunda stopaja tabi tutulurlar. 55 Al c faturan n yurt d fl na kesilmesini istiyor, fakat mal n Türkiye de teslimini istiyorsa sat c aç s ndan da Türkiye de gelirin beyan problemi olabilecektir. 7

10 56 Kargo ile gelen eflyalar n gümrü e tabi olup olmad, deklerasyonlar n n ve gümrükleme ifllemlerinin tam yap l p yap lmad ndan emin olun. Aksi takdirde kendinizi a r ceza heyeti önünde toplu kaçakç l ktan yarg lan rken bulabilirsiniz. Ücretler ile ilgili tespitler 57 Yabanc çal flanlar n Türk vatandafllar gibi tüm gelirlerinin beyan gerekebilmektedir. 58 D flar da ödenip Türkiye deki flirkete yans t lan ücretlerin Türkiye de ödeyen flirket nezdinde stopaja tabi tutulmufl olmas gerekmektedir. 59 fiirketten ayr lana ucuz araba vb. fleyler verilmesi ücretdir. 60 fiirketten ayr lanlar üzerindeki ifl avanslar n n kapat lmadan bekletilmesi halinde çal flana sa lanm fl bir menfaat teflhisi yap labilecektir. 61 Çal flanlara avans verilmesi ve verilen avans n uzun süre çal flan üzerinde b rak lmas halinde bu ödemenin ücret olarak de erlendirilebilmesi riski gözard edilmemektedir. 62 Personele ücret d fl nda sa lanan her türlü fayda vergiye tabidir. 63 Personele tahsis edilen iflletme mülkiyetindeki lojmanlar n sadece 100m2 yi aflmayan k sm gelir vergisinden muaft r. 64 Personel özel sigorta giderlerinin sadece personelin sosyal sigorta pay n aflmayan k sm vergi matrah ndan indirilebilmektedir. 65 Çal flanlar n za verilen borçlara faiz hesaplanmas gerekebilecektir. 66 Demirbafl olanlar d fl nda giyim yard mlar ücret mahiyetindedir. 67 Yöneticilerin özel araçlar ile ifle gidip gelmeleri için verilen benzin bedelleri ücret mahiyetindedir. 68 Sadece serbest bölgede fiilen çal flma karfl l al nan ücretler gelir vergisinden muaft r. Bu bölgeye girifl ç k fllar kontrol alt na al nm fl oldu undan, gerek çal flma mekan n n fiziki elveriflsizli i, gerekse iflin tabiat icab fiilen serbest bölgede yap lmam fl çal flmalar n gelir vergisine tabi oldu u iddias ileri sürülebilecektir. 69 Yabanc iflverenden ücret alan Türk personelin y ll k gelir vergisi beyan nda bulunmas gerekebilecektir. 8 Vergide Yap lan 100 Önemli Hata

11 70 Yabanc çal flanlar Türkiye de ikamet ediyor olmalar halinde tam mükellef say labileceklerdir. 71 Türkiye de çal flan yabanc kiflilerin Türkiye den ücret almasalar bile y ll k beyanda bulunmalar gerekebilecektir. Maddi duran varl klar ile ilgili tespitler 72 Bilgisayar programlar n n gayrimaddi hak olarak aktiflefltirilmesi gerekmektedir. Program n maliyetine giren girmeyen unsurlar n de erendiriminde titiz olunmal d r. Kapsaml baz programlar n flirkete uyarlanmas n n dan flmanl k de il de lisans bedelinin bir unsuru oldu u iddia edilebilecektir. fl Kanunu ile ilgili tespitler 73 Özürlü, eski hükümlü ve terör eylemleri nedeniyle flehit veya malul olanlar n yak nlar n n istihdam zorunlu u unutulmamal d r. 74 Doktor bulundurma zorunlu u unutulmamal d r. 75 Spor tesisleri yapt r lmas zorunlulu u unutulmamal d r. Ticari defterlerin aç l fl ve kapan fl tasdiklerinin önemi 76 Aç l fl tasdikinin (sicil tasdiknamesi) yapt r lmam fl olmas n n müeyyidesi defterlerinizin lehinize delil olamamas d r. Bu tasdik noter tasdikinden farkl bir fleydir. 77 Kapan fl tasdikinin yapt r lmam fl olmas n n müeyyidesi lehinize delil olamamas d r. Bu tasdik noter tasdikinden farkl bir fleydir. Damga vergisinde yap lan hatalar 78 Ayr ayr mektuplarla icap ve kabulün yap lmas DV yi engellemez. 79 Banka talimatlar, protokoller ve yap lacak tadiller damga vergisine tabidir. 80 Yurt d fl nda yap lsa, sözleflme Türkiye ye getirilmese bile damga verg i s i uygulanmas zorunlulu u do abilir. 9

12 Maddi duran varl klar ile ilgili tespitler 81 Gayrimenkulü geniflletmek veya iktisadi k ymetini devaml olarak art rmak maksad yla yap lan giderler, gayrimenkulün maliyet bedeline eklenir. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ile ilgili tespitler 82 Geçmifl y llara ait giderler KKEG olarak kaydedilmelidir. Ancak beyan dönemi bitmeden belgelenebilmiflse beyannamede indirim olarak dikkate al nabilecektir. 83 Örtülü sermaye kapsam ndaki yabanc ortaklardan al nan döviz kredilerinin de erlemesinden do an kur farklar n n gider niteli i tart flmal d r. 84 Nedeni bulunamayan stok say m noksanl klar KKEG; stok say m fazlal klar Di er Ola and fl Gelir ve Karlar olarak dikkate al nmal d r. Sigorta ile ilgili tespitler 85 Yurt d fl na yap lan trete faiz ödemeleri üzerinden sorumlu s fat yla stopaj yükümlülü ü unutulmamal d r. Yat r m indirimi ile ilgili tespitler 86 Yat r m indiriminin muhasebe kay tlar nda takibi zorunluluktur. Gümrük vergileri konusunda hat rlatmalar 87 thal edilen malda emsale uygun olmayan iskonto problem yaratacak, gümrük idaresi KDV ve gümrük vergisi matrah n n iskonto öncesi tutar oldu u iddias nda b u l u n a b i l e c e k t i r. Tavsiyemiz konunun yerindeli inin irdelenmesi ve dava konusu yap lmas d r. 88 thal edilen malla ilgili sonradan (lisans, royalty vb. adlarla) gelen ilave faturalar problem yaratacakt r. Gümrük Kanunu gere i bu tutarlar n gümrük vergisi ve gümrükte ödenen KDV matrah na dahil olmas gerekti i ileri sürülebilecektir. 10 Vergide Yap lan 100 Önemli Hata

13 fiüpheli alacaklarla ilgili hatalar 89 fiüpheli alacaklar n teminatl k s mlar için karfl l k ayr lamaz. fiüpheli alacak karfl l klar mutlaka bilançoda izlenebilmelidir. 90 Karfl l k yoluyla gider yaz lan flüpheli alacaklarda takip ciddiye al nmal d r, aksi takdirde muvazaa iddia edilebilecektir. 91 fiüpheli alacak için karfl l k dava ya da icra takibine geçildi i y lda ayr labilir. Ancak aksi Dan fltay kararlar da mevcuttur. 92 Alaca a teminat olarak flahsi kefalet verilmesi durumunda, alaca n teminatl oldu u dolay s yla, flahsi kefalet için takibe geçilse bile flüpheli alacak karfl l ayr ld ileri sürülmektedir. Kat lmad m z bu yaklafl ma karfl dava aç lmas n tavsiye ediyoruz. Di er tespitler 93 Amortismana tabi iktisadi k ymetlerin do rudan gider yaz lmamas na dikkat edilmelidir. 94 flletmeye ait binek otoyu kasko bedelinin alt nda bir bedelle satmas problem yaratabilecektir. 95 Yenileme fonu flartlar olmad halde bu imkandan yararlan lmamal d r. 96 Ar zi serbest meslek ödemelerinde stopaj oran %11 de il %20 ( e kadar fon dahil %22) dir. 97 Vazgeçilen alacaklar bir hesapta üç y l bekletilir. 98 Kredi faizi ve/veya kur fark n aktiflefltirme döneminin sonuna kadar yat r m maliyetine vermeden do rudan gider yaz lmas mümkün de ildir. 99 Dövizli alacaklar n y l sonunda de erlenmesi zorunluluktur. 100 Mal n maliyetine girmesi gerekirken do rudan gider yaz lan harcamalara dikkat edilmelidir. 11

14 2004 Bülten Talep Formu Sn. Gülümhan Sar Y lmaz dikkatine Faks No: (0212) BÜLTEN TALEP FORMU sim Görevi / Ünvan Firma Resmi smi Firma Adresi Telefon Faks Adresi Say n lgili, PricewaterhouseCoopers vergi bölümünün haz rlay p ücretsiz olarak göndermekte oldu u vergi bültenlerinin taraf n za daha düzenli ulaflmas için yukar daki veya daki üyelik formunu doldurman z rica ederiz. Adres k sm n bofl b rakmamaya lütfen özen gösteriniz. 12 Vergide Yap lan 100 Önemli Hata

15 Yay nlar m z Vergi Avantaj 2 Vergide Yap lan 100 Önemli Hata 3 Kredi Faizleri Tahakkuk Ettikleri Dönemde Gider Olarak Kabul Edilmelidir 4 Özel Gider ndirimi Uygulama Rehberi 5 fiirket Yönetici ve Ortaklar n n fiahsi Sorumluluklar 6 Yeni Teflvik Düzenlemeleri 7 fiirket Birleflmelerinin Vergisel Boyutu 8 D fl Ticaret ve Gümrük K lavuzu 9 A Guide For Customs and Foreign Trade 10 Turkey, Transaction Taxes on Banking & Capital Markets 11 Turkey, Investment Incentives 12 Investment Funds In Turkey 13 Turkey, Taxation of Investment Income 14 Turkey, Special Expense Allowance Guide 15 Turkey, The Uniform Chart of Accounts 16 Turkey, A VAT Guide 17 Turkey, Private Pension System 18 Turkey, Individual Labour Law 19 Mergers and Acquisitions 20 Foreign Nationals Working in Turkey 21 A General Tax Guide for Foreign Investors 22 Acquisition of Intellectual and Industrial Property Rights in Turkey 13

16 PricewaterhouseCoopers Türkiye Ofisleri Süleyman Seba Cad. No: 48, BJK Plaza, B Blok K Akaretler, Befliktafl- stanbul Telefon : (212) Faks : (212) Büyükdere Cad. No: 111, Kat Gayrettepe, stanbul Telefon : (212) Faks : (212) Paris Cad. No:12/ Kavakl dere, Ankara Telefon : (312) Faks : (312) Hürriyet Bulvar No:4/1 Kat 6/605, Kavala Plaza Alsancak, zmir Telefon : (232) Faks : (232) Vergide Yap lan 100 Önemli Hata

17 NOTLAR 15

18 NOTLAR 16 Vergide Yap lan 100 Önemli Hata

19

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar YAYIN KURULU* (Editorial Board) Prof. Dr. Hakan Pekcan tez Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve cra flas Hukuku Anabilim Dal

Detaylı

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Türkiye de D fl Ticaret ve Gümrük Hakk nda Genel Bilgi 1980 lerden sonraki h zl ekonomik de iflim ile Türkiye nin D fl Ticaret hacmi büyük ölçüde artm

Detaylı

B ilindi i üzere KDV Kanunu nun 9 uncu maddesi, yurt d fl ndan hizmet ithal

B ilindi i üzere KDV Kanunu nun 9 uncu maddesi, yurt d fl ndan hizmet ithal KDV SORUMLULU U YER NE GET R LMEZSE (2 No.lu KDV Beyannamesi verilmezse) NE OLUR? Mehmet MAÇ Yeminli Mali Müflavir B ilindi i üzere KDV Kanunu nun 9 uncu maddesi, yurt d fl ndan hizmet ithal edildi inde

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

M ükellefler bazen istemeseler de ticari faaliyetlerine iliflkin belgeler, ellerine

M ükellefler bazen istemeseler de ticari faaliyetlerine iliflkin belgeler, ellerine Dönemsellik kavram, iflletmelerin s n rs z say lan yaflam sürelerinin s n rl uzunlukta belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlar n n di- er dönemlerden ayr olarak saptanmas n ifade eder.

Detaylı

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI (YEN B R DAVA DE LD R) Çelik Ahmet ÇEL K SAVUNULAN GÖRÜfiLER (ÖZET) 1- Haks z eylemden zarar görenler için, hukuk ve yarg, özel bir koruma sa lamak

Detaylı

LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI

LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI KONUT F NANSMAN KANUNU NUN LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI Av. Cengiz Topel ÇEL KO LU G R fi Hukukumuzda 10.06.1985 T. ve 3226 Say l Kanunla düzenlenen Leas ng Finansal Kiralama Sözleflmesinden,

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI YA DA MORTGAGE Av. IfiIL EGEMEN (1) G R fi Son zamanlarda s kça duydu umuz ve baflta inflaat sektörü, sermaye piyasas olmak üzere genel olarak ekonomiye getirece i yararlardan

Detaylı

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM Ç NDEK LER [ S o r u - 1 ] hracat n kazan mlar nelerdir? 2 [ S o r u - 2 ] Japon pazar n n cazibeleri nelerdir? 4 [ S o r u - 3 ] Japon pazar nda baflar l olman n anahtar

Detaylı

Ö rtülü sermaye müessesesi Kurumlar Vergisi Kanununun 16 nc maddesinde

Ö rtülü sermaye müessesesi Kurumlar Vergisi Kanununun 16 nc maddesinde KURUMLARIN OLA AN T CAR FAAL YETLER DOLAYISIYLA OLUfiAN BORÇLANMALARIN ÖRTÜLÜ SERMAYE MÜESSESES KARfiISINDAK DURUMU Mesut KOYUNCU Bafl Hesap Uzman 1. Örtülü Sermaye Müessesesi Hakk nda Genel Bilgi: Ö rtülü

Detaylı

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR Av. NEZ H SÜTÇÜ Tebligat, adli ifllemlerin yap lmas nda bafllang ç teflkil eden ve bu ifllemlerin hukuki sonuçlar n n do mas n sa layan flekli bir ifllemdir. Tebligat ifllemi

Detaylı

B u çal flmada, yabanc paral finansal tablolar n dönüfltürülmesi Uluslararas

B u çal flmada, yabanc paral finansal tablolar n dönüfltürülmesi Uluslararas mali ÇÖZÜM 33 F NANSAL TABLOLARIN FARKLI PARA B R ME DÖNÜfiTÜRÜLMES Yrd.Doç Dr. Metin SABAN Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, flletme Bölümü Arfl. Gör. Murat GENÇ Zonguldak

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI

VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI VERG DA RELER / BA LI VERG DA RELER H ZMET STANDARTLARI SIRA NO ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER 1 Mükellefiyet tesisi e ba lama/b rakma bildirimi ekinde; 1-Noter onayl imza sirküleri (basit usulde

Detaylı

Sigorta fiirketlerine Özel Hizmetlerimiz*

Sigorta fiirketlerine Özel Hizmetlerimiz* Sigorta fiirketlerine Özel Hizmetlerimiz* *connectedthinking Sigorta Sektörüne Özel Çözümler Türk Sigorta Sektörü son y llarda h zl de iflimlere sahne olmufl ve sektördeki uygulamalar n karmafl kl artm

Detaylı

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0 Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima uymak ilkemizdir. Vehbi Koç ÖNSÖZ fiirketimiz, Cumhuriyet tarihi

Detaylı

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 02 De er Yönetimi Yazarlar Murat YALNIZO LU & Emre ERKUT Stanley F. SLATER & Eric M. OLSON Philippe HASPESLAGH & Tomo NODA & Fares BOULOS

Detaylı

Anonim fiirketler Hukukunda Özel Denetim

Anonim fiirketler Hukukunda Özel Denetim 6102 Say l Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Anonim fiirketler Hukukunda Özel Denetim Special Audit in Corporation Law, in accordance with Turkish Commercial Code No. 6102 fiirin Güven * Çankaya Üniversitesi

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı

½üpheli alacaklar, nitelik ve

½üpheli alacaklar, nitelik ve YURTDI½INDAN OLAN ALACAKLARDA ½ÜPHEL ALACAK KAR½ILI¼I UYGULAMASI Beytullah YURTTUTAN Gelirler Kontrolörü 1- G R ½: ½üpheli alacaklar, nitelik ve miktar itibariyle ¾üpheli duruma giren, fakat de ersiz hale

Detaylı

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2005/14-386 K: 2005/419 T: 29.06.2005 TAfiINMAZ HUKUKU KAT KARfiILI I NfiAAT SÖZLEfiMES YÜKLEN C N N HAKLARI* (BK m. 162) Özet: Kural olarak

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2005/19132 K: 2005/22946 T: 22.11.2005 BORÇLUNUN MESKEN HACZED LMEZL K KURALI HAL NE UYGUN MESKEN KAVRAMI* ( K m. 82/12) Özet: Borçlunun haline münasip evi haczedilemez. Bir

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

Av. HAL DE SAVAfi (1)

Av. HAL DE SAVAfi (1) ÖZEL HASTANELER N VE DOKTORLARIN TIBB FAAL YETLERDEN DO AN HUKUK SORUMLULUKLARININ RDELENMES (YARGITAY 13. HUKUK DA RE S N N 8.7.2005 TAR HL KARARI ÇERÇEVES NDE) Av. HAL DE SAVAfi (1) KARAR ÖZET Yarg tay

Detaylı

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI Av. HAKAN HANLI I. Genel Bak fl : D fl Kaynak Kullan m 1. D fl Kaynak Kullan m nedir? D fl kaynak kullan m, iflletme sürecinde

Detaylı

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi MEHMET UYSAL (*) Borçludan alaca n r zas yla tahsil edemeyen alacakl, devlet kurumlar n n da yard m yla, alaca n zorla tahsil

Detaylı