1)Girdilerin fayda yaratacak şekilde mamül veya hizmete dönüştürülmesine ne denir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1)Girdilerin fayda yaratacak şekilde mamül veya hizmete dönüştürülmesine ne denir?"

Transkript

1 İŞLETMEYE GİRİŞ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1)Girdilerin fayda yaratacak şekilde mamül veya hizmete dönüştürülmesine ne denir? A.Üretim B.Pazarlama C.Finansman D.muhasebe E.işletme Cevap A 2)Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden değildir? A.Emek B.Girişim C.girişimci D.sermaye E.bilgi Cevap B 3)Aşağıdakilerden hangisi miktarına göre üretim çeşididir? A.imal yerinde üretim B.atölye sistemi C.hizmet üretimi D.Hareket halinde üretim E.Kitle Üretim Cevap E 4)Aşağıdakilerden hangisi izlenen yola göre üretim çeşidi değildir? A.imal yerinde üretim B.Hareket halinde üretim C.Fiziksel Mal üretimi D.atölye sistemi E.grup sistem Cevap C 5)Üretim devamlıdır, aynı mamulden çok miktarda üretilir,birbirinin aynı olan mamuller üretilir.imalat öncesi hazırlık fazladır,bu maliyet arttırır. Tanımı verilen üretim hangisidir?

2 A.atölye sistemi B.Hizmet üretimi C.Hareket halinde üretim D.Kitle üretimi E.seri üretim Cevap D 6)İnsan ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemine ne denir? A.finansman B.Pazarlama C.üretim D.emek E.muhasebe Cevap B 7)Aşağıdakilerden hangisi pazarlama fonksiyonlarından değildir? A.Ürün B.Müşteri C.Tutundurma D.dağıtım E.fiyatlama Cevap B 8)Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel mal çeşidi değildir? A.Kolayda Mal B.Ham maddeler C.ana ekipman D.hazır parçalar E.Endüstriyel hizmet Cevap A 9)Aşağıdakilerden hangisi tutundurma yöntemlerinden biri değildir? A.reklam

3 B.marka C.halkla ilişkiler D.Promosyon E.yüz yüze satış Cevap B 10)Kullanılan maddelerin doğayı kirletmemesi çevreyle uyumlu olduğu pazarlama hangisidir? A.doğrudan pazarlama B.B2B pazarlama C.B2C pazarlama D.kitlesel pazarlama E.Yeşil Pazarlama Cevap E 11)E-alışveriş gibi kolaylıkla ürün ve hizmet alınan pazarlama hangisidir? A.doğrudan pazarlama B.B2B pazarlama C.B2C pazarlama D.Yeşil pazarlama E.Kitlesel pazarlama Cevap C 12)İşletmenin amaçlarına ulaşabilmek için gerek duydukları fonun sağlanması ve bunun yönetimine ne denir? A.pazarlama B.Finans C.işletme D.muhasebe E.üretim Cevap B 13) Aşağıdakilerden hangisi toplum nezdinde oluşan değerin ifadesini anlatan sermaye çeşidir? A.sabit sermaye B.işletme sermaye C.öz sermaye D.yabancı sermaye E.Entellektüel Sermaye Cevap E 14)işletmenin amacına ve üretim çabalarına uygun olarak toplanmış maddi manevi varlığına ne denir? A.muhasebe

4 B.finans C.işletme D.Sermaye E.Girişim Cevap D 15)Aşağıdakilerden hangisi İşletmenin kurucusunun koyduğu sermaye çeşididir? A.Yabancı Sermaye B.Öz Sermaye C.Sabit sermaye D.işletme sermaye E.Entellektüel sermaye Cevap B 16-Aşağıdakilerden hangisi etkin bir yönetim sisteminin şartlarından biri değildir? A)Yöneticinin benliği ve kişiliği ile örnek olması B)Görev ve sorumlulukları yüklenecek nitelikte olmayan personelin işletmeden uzaklaştırılması C)Yöneticinin bireysel başarıyı ön planda tutması D)Yöneticinin personeli sürekli denetim altında tutması E)Takım ruhunun oluşturulması, liderliğin tek elden yürütülmesi Cevap C 17-Aşağıdakilerden hangisi açık bir sistem olan sağlık kuruluşlarını etkileyen dış faktörlerden değildir? A) Yeni çıkarılan yasalar B) Ekonomik krizler C) Teknolojik gelişmeler D) Doğal çevre koşulları E)Kurumların bilgi belge ve prosedürleri Cevap E 18-Aşağıdakilerden hangisi iyi bir planlamanın özelliklerinden değildir? A)Çok kısa sürede girişimci tarafından hazırlanılmalıdır B)iyi bir plan uzun sürede hazırlanılmalıdır hemen uygulanmalıdır C)Çevre koşulları dikkate alınan planlar iyi planlar değildir D)Maliyeti fazla olan planlar daha çok uygulanabilir iyi planlardır E)İyi bir plan önceki kararlarla çelişebilir 19-Üst kademe yöneticileriyle ilgili hangisi yanlış bir bilgidir? Cevap E A)Farklı grup ve mesleklerle çalışmalıdır B)Stratejik planlama yapılan kademedir C)Kurumlar arası ilişkileri düzenleyen kademedir D)Günlük işlevsel faaliyetleri düzenli bir şekilde yönetmelidir E)Kurumla ilgili uzun vadede vizyon belirleyen kademedir. Cevap D 21-Aşağıdakilerden hangisi hizmetin özelliklerinden değildir?

5 A)Soyut mallardır B)Üreticiden kullanıcıya direkt mübadele edilirler C)Taşınabilir ve depo edilebilirler D)Pek çok hizmet mallarla birlikte pazarlanır E)Tüketicilerin mülkiyetle ilişkisi olmaksızın satın aldıkları mallardır Cevap C 22-Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin işlevlerinden değildir? A)Planlama B)Kadrolama C)Sermaye yönetimi D)Yetiştirme ve geliştirme E)Değerleme cevap C 23-İlk yatırım fikrinden,işletme tesisleri bitip faaliyete geçmeye hazır hale gelene kadar geçen sürede yapılan harcamalara. denir? A)Yabancı sermaye(borç) B)Sabit sermaye C)işletme sermayesi D)öz sermaye E)entelektüel sermaye cevap B 24-Aşağıdakilerden hangisi pazarlama fonksiyonlarından değildir? A)Ürün B)fiyat C)tutundurma D)doğa E)yatırım cevap D 25-İşletmelerin uygulamaları sonucu en fazla etik çatışma yaşadığı ilişki grubu hangisidir? A)Toptancılar B)Hükümet C)çalışanlar D)Girdi verenler E)Müşteriler cevap E 26-Üretim için gerekli girdilerin sağlanmasına öncelik veren kuruluş yeri etkeni hangisidir? A)Ulaştırma B)Hammadde C)Özendirme önlemleri D)İş gücü E)Pazara yakınlık cevap B 27-Aşağıdakilerden hangisi üretim için hiçbir çaba ve örgütlenme gerektirmeyen doğada hazır bulunan malları ifade eder? A)Dayanıksız mallar

6 B)Dayanıklı mallar C)Tüketim malları D)Serbest mallar E)Üretim malları cevap D 28-İşletmelerin kullanacağı teknolojinin belirlenmesinde temel olan araştırma hangisidir? A)Örgütsel araştırma B)Finansal araştırma C)Teknik araştırma D)Yasal araştırma E)Ekonomik araştırma cevap C 29-İşletmelerin kendilerine ilişkin toplumsal görüşleri ılımlı kılarak daha uzun süreli yaşama hedefleri belirlemesi işletme amaçlarından hangisinin kapsamında yer alır? A)Çalışanlara uygun ücret verme B)Toplumsal sorumluluk C)uzun dönemli büyüme D)Topluma hizmet E)Nitelikli mal sunma cevap B 30) İşletmenin üst hiyerarşik kademelerinde gerçekleştirilen planlara ne ad verilir? A) Orta vadeli planlar B) Kısa vadeli planlar C) Uzun vadeli planlar D) Belirsiz planlar E) Amaçsız planlar cevap C 31) Gelecekteki işgücünün tahmininde dikkate alınması gereken faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Yasal değişiklikler B) İşgücü piyasasındaki değişiklikler C) Rekabet koşullarındaki değişiklikler D) Ekonomik değişiklikler E) Kültürel değişiklikler cevap E 33) Aşağıdakilerden hangisi denetim sürecinin ilk aşamasını ifade eder? A) Faaliyete geçilmesi B) Yetki ve sorumlulukların düzenlenmesi C) Standartların oluşturulması D) Performansın ölçümü E) Performans ile standartların karşılaştırılması CEVAP C 34) Aşağıdakilerden hangisi krize neden olan ekonomik faktörlerden biri değildir? A) Ülkedeki ödemeler dengesindeki bozulmalar B) Tüketici gelirlerindeki değişmeler

7 C) Hükümetlerin işletmelerin standartlara uygun mal satmaları ile ilgili tedbirler alması D) Yabancı işletmelerin ülkeye girişleri E) Devlet harcamalarının azaltılması cevap C 35- Aşağıdakilerden hangisi orta kademe yöneticinin görevi değildir? a)denge unsuru oluşturur b)kurumların bütününü ilgilendiren kararlar alır c)alt kademe yöneticileri denetler d)köprü görevini yapar e)üst yönetimin ele aldığı stratejileri uygulamaya geçirir Cevap B 36-Aşağıdakilerden hangisi üst kademe yöneticisinin görevi değildir? A-Kurumun amaçlarını ortaya koymak B-Bu amaçlara ulaşmada izlenecek stratejileri belirlemek C- Kurumun dış çevresini gözden geçirmek D-Kurumun bütününü ilgilendiren kararlar almak ve bunları uygulamaya koymaktır E- Denge unsuru yöneticidir CEVAP E 37.Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin ana konusunu oluşturur? A)Sermaye B)Müteşebbis C)Emek D)Girişim E)Doğal kaynaklar cevap C 38- Kâr ve risk başkalarına ait olmak üzere ekonomik mal veya hizmet üretmek veya pazarlamak için üretim faktörlerini ele geçirip düzenli bir biçimde bir araya getiren ve böylece, kurulan ya da çalışmakta olan işletmeyi amacına uygun çalıştırma sorumluluğunu üstlenen kişiye ne ad verilir? A) Girişimci B) Yönetici C) Tefeci D) Tüccar E) Vekilharç cevap B 39-Aşağıdakilerden hangisi, işletmenin fonksiyonlarından biri değildir? A) Muhasebe-finansman

8 B) Üretim C) Pazarlama D) İnsan kaynaklan E) Planlama Cevap: E 40-Yatırım projeleri hazırlanırken, kesin yatırım kararı alınabilmesi için yapılan, yatırıma yönelik bazı ekonomik, mali, teknik ve yasal ön bilgileri elde etme olasılığı sağlayan çalışmalara ne ad verilir? A) Ön hazırlık raporu B) Faaliyet raporu C) Analitik etüt D) Fizibilite etüdü E) Yatırım analizi 41-Aşağıdakilerden hangisi yönetimin işlevlerinden biri değildir? A) Planlama B) Örgütleme C) Pazarlama D) Yöneltme E) Kontrol Cevap: C 42- Mamul üretimi ve hizmet üretimi ile ilgili aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır? A) Hizmet üretiminde kalite daha kolaylıkla ölçülebilir. B) Mamul üretiminde verimliliğin ölçülmesi daha kolaydır, C) Hizmet üretiminde, çalışanların müşteri ile birebir ilişkide olma noktaları çok daha. fazladır. D) Mamul üreten birimler, nihai ürün stoklarım artırma-azaltma politikalarını çok daha kolaylıkla uygulayabilir. E) Pazarlara yakın olma, hizmet üreten birimlerde çok daha önemlidir. Cevap: A 43- İnsanların gereksinme ve isteklerini gidermeye yarayan somut araçlara ne ad verilir? a. Sermaye b. İşletme c. Hizmet d. Üretim faktörü e. Mal cevap E 44-Hava, kaynak suyu ve gün ışığı, aşağıdaki mal gruplarından hangisine örnektir? a. Serbest mallar b. Tüketim malları c. Ekonomik mallar d. Yatırım malları e. Üretim malları cevap A 45-Hizmetleri mallardan ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

9 a. Somut olması b. İnsan gereksinmelerini karşılamaya yönelik olması c. Elle tutulma özelliğinin olmaması d. Üretiminin, herhangi bir çabayı gerektirmemesi e. Gereksinmeleri giderme özelliğinin olmaması cevap C 46. Bir organizasyonda bağımsız bir insan kaynakları bölümü ne zaman kurulmalıdır? A) Üst yönetim güçlendiğinde B) İnsan kaynakları işlevleri bölüm yöneticilerinin çok zamanını almaya başladığında C) Çok iyi insan kaynakları yöneticisi bulunduğun-da D) Çalışanlar sendikalı olup kendi haklarını koruyabildiğinde E) İşletmenin pazar payı küçüldüğünde cevap B 47) İşletmelerin üretimden sonra en temel fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? A) Muhasebe B) Personel C) Finansman D) Pazarlama E) İnsan Kaynakları Yönetimi cevap D 48) Ekmek, sabun gibi bir ya da birkaç kez kullanım sonucu tüketilen mallar aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır? A) Dayanıksız Mallar B) Dayanıklı Mallar C) Kolayda Mallar D) Beğenmeli Mallar E) Özelliği Olan Mallar cevap A 49) Bir işletmedeki hiyerarşik yönetim basamakları aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir? A) Üst Yönetim B) Orta Yönetim C) Alt Yönetim D) Yönetim Piramidi E) Yönetim Süreci cevap D 50) Kısa ve vadeli kredili satışlardan doğan alacak haklarının devredilmesi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir? A) Leasing B) Factoring C) Sigorta D) Kollektif Yatırım E) Özel Plasman cevap B

10 51)İşletmenin gereksinimini duyduğu fonların belirlenmesiyle bu fonların nereden,nasıl ve ne zaman karşılanacağına ilişkin fonksiyona ne ad verilir? A)Leasing B)Factoring C)Finansman D)Yatırım E)sınırlı sermaye cevap C 52-Aşağıdakilerden hangisi işletme türü sınıflandırılmasından biri değildir? A)ekonomik yapısına göre B)sermaye mülkiyeti açısından C)hukuki şekil bakımından D)kar-zarar politikaları açısından E)faaliyet konularına göre cevap D 53-Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin karakteristik özelliklerinden değildir? A)Depo edilememesi B)hizmet verene bağlı olması C)hizmet kalitesinin değişkenliği D)hizmetlerin somutluluğu E)dokunulmaz özelliği cevap D 54-Gerçek veya tüzel olsun özel kişiler ile kamu tüzel kişilerin birlikte kurdukları işletme türü hangisidir? A)Kamu işletmeleri B)Yabancı sermaye işletmeleri

11 C)karma işletmeler D)Çoktan çıkarlı kamu sermaye işletmeleri E)Tek şahıs işletmeleri cevap C 55-Aşağıdakilerden hangisi tek şahıs işletmelerinin olumsuz denilebilecek özeliklerinden değildir? A)Büyümeleri sınırlı denilebilecek işletmelerdir B)Gelişmiş örgütsel yapıdan mahrum olmaları C)İşletmelerin tüm borçlarına karşı sorumsuz olması D)işletmelerin devamı ve geleceğinin belirsiz olması E)Farklı işlevlerin yer aldığı departmanların bulunmaması cevap C 56-Aşağıdakilerden hangisi kooperatiflerin özelliklerinden biri değildir? A)Tüzel kişilerin ortak olabilmesi B)En fazla 7 ortak tarafından imzalanması C)Denetçi mekanizmanın bulunması D)Belediyelerin kooperatifte yönetim kurulunda bulunabilmesi E)Yönetim kurulu üyelerinin en çok 4 yıllığına seçilmesi cevap B 57-İnsan kaynakları yönetiminin ulaşmak istediği temel yaklaşım nedir? A)Verimlilik-sorumluluk B)Çalışma süresi-verimlilik C)hizmet kalitesi sorumsuzluk D)kalite-verimlilik E)kar-zarar cevap D 58-Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetimi işlevinin işletmelerdeki yerini belirleyen temel değişkenlerden değildir? A)Endüstrinin özellikleri

12 B)Sendikalaşmanın düzeyi C)Örgütün büyüklüğü D)kar-zarar dengesi E)Konunun örgüt içindeki düzeyi cevap D 59 -Aşağıdakilerden hangisi personel seçim süreci aşamalarından biri değildir? A)Mülakat B)Referans denetimi C)Yöneticiyle görüşme D)Ücret ayarlanması E)Bedensel yeteneklerin ölçülmesi cevap D 60-Aşağıdakilerden hangisi leasing in avantajlarından değildir? A)Kira taksitlerinde vergi muafiyeti B)Öz sermayenin yetmediği durumlarda uygulanabilmesi C)ilk yatırım maliyetinin maalesef yüksek olması D)Sigorta gibi güvence harcamasına gerek olmaması E)kira maliyetlerinin alternatif finans kaynaklarına göre düşük olması cevap C 61)İlk yatırım fikrinden işletme kurulup hazır olana kadar yapılan harcamalar nedir? A.Sabit Sermaye B.Yabancı sermaye C.öz sermaye D.işletme sermayesi E.Entellektüel sermaye Cevap A 62)Hangisi Leasing'in avantajlarından değildir? A.Kira maliyetinin alternatif finans kaynaklarına göre yüksek olması B.İlk yatırım maliyetinin düşük olması C.öz sermaye yetmese bile yatırımın yapılabilmesi D.Kira taksitlerinin vergiden muaf olması E.sigortaya gerek olmaması cevap A

13 63)Kaynak oluşturmak için ticari alacakların satılmasına ne denir? A.kâr B.fon C.leasing D.Finansman E.Factoring Cevap E 64 )Aşağıdakilerden hangisi muhasebe görevlerinden değildir? A.işletmenin finansal kayıtlarını tutmak B.İşletmenin finansal kayıtlarını değiştirmek C.işletmenin finansal olaylarını sınıflandırmak D.işletmenin finansal olaylarını özetlemek E.işletmenin finansal olaylarını raporlamak Cevap B 65)Bilanço eşitlik esası aşağıdakilerden hangisidir? A.Varlıklar=borçlar+öz sermaye B.sermaye+borçlar=varlıklar C.varlıklar=borçlar D.öz sermaye=varlıklar E.varlıklar=öz sermaye+stoklar Cevap A 66)İnsan kaynaklarını etkileyen faktörlerden hangisi iç çevre faktörü değildir? A.bireysel nitelikler B.iş nitelikleri C.bireyler arası ilişkiler D.örgütsel ilişkiler E.rakipler Cevap E 67)insan kaynaklarını etkileyen faktörlerden hangisi dış çevre faktörüdür?

14 A.yasalar B.bireysel nitelikler C.iş nitelikleri D.bireyler arası ilişkiler E.örgütsel ilişkiler Cevap A 69)Bir işletmenin var olmasını, bu işletmenin işletilmesini sağlayan ve bu işletmeyi kısmen de olsa işleten kişi kimdir? A.esnaf B.tüccar C.Leasing D.factoring E.tacir Cevap E 70.Aşağıdakilerden hangisi sermaye mülkiyeti bakımından sınıflandırmaya girmez? A.Düz işletmeler B.Karma işletmeler C.Kamu işletmeleri D.özel işletmeler E.yabancı sermayeli işletmeler Cevap A 71-Devletin pay çokluğu olduğu Trakya Teknopark hangi işletme türüne girer? A.Özel işletme B.kamu işletmesi C.karma işletme D.yabancı sermayeli işletme E.düz işletme Cevap C 72)Aşağıdakilerden hangisi tek şahıs hizmetlerinin avantajı değildir?

15 A.işletmenin tüm borçlarına karşı sorumluluk söz konusudur B.işletme örgütü esnek bir yapıya sahiptir C.faaliyetlerde gizlilik vardır D.kurulması kolaydır E.kâr tek elde toplanır Cevap A 73) 2 veya daha fazla kişinin müşterek bir amaca ulaşmak için malları ve sermayelerini birleştirmeyi kabul ettiği sözleşme hangi şirkettir? A.kollektif şirket B.komandit şirket C.adi şirket D.karma şirket E.özel şirket 74)Aşağıdakilerden Hangisi ticaret şirketlerinden değildir? A.limited şirket B.kollektif şirket C.komandit şirket D.komandite şirket E.Adi şirket 75)Aşağıdakilerden hangisi sermaye şirketidir? A.kollektif şirket B.adi şirket C.anonim şirket D.komandit şirket E.komanditer şirket Cevap C Cevap A Cevap C 76)En az 7 ortak tarafından kurulur. Gerçek kişi ya da tüzel kişiler ortak olabilir bu şirket türü aşağıdakilerden hangisidir? A.kollektif şirket B.kooperatif C.limited şirket D.anonim şirket E.adi şirket Kebap B

16 77-Aşağıdakilerden hangisi pazarlama fonksiyonlarından değildir? A)ürün B)fiyat C)tutundurma D)finansal analiz E)dağıtım 78-Stok durumu, tutundurma karması unsurlarının hangisiyle ilgilidir? A)ürün B)fiyat C)dağıtım D)pazarlama E)tutundurma Cevap: C 79.Aşağıdakilerden hangisi iş değerlendirme yöntemlerinden biri değildir? A)iş öğelerinin karşılaştırma yöntemi B)planlama yöntemi C)dengeli ücret yöntemi D)sınıflandırma yöntemi E)sıralama yöntemi Cevap: C 80.Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları bölümünün örgütteki görevlerinden değildir? A)danışmanlık B)denetim C)personel bulma D)politika yaratma ve oluşturma E) hizmet Cevap: C 81.İnsan kaynakları yönetimini etkileyen faktörlerden hangisi dış çevre faktörleridir? A)bireysel nitelikler B)iş nitelikleri C) örgütsel nitelikler D) yasalar E) bireylerarası ilişkiler cevap D

17 82.Kâr ve risk başkalarına ait olmak üzere ekonomik mal veya hizmet üretmek veya pazarlamak için üretim faktörlerini ele geçirip düzenli bir biçimde bir araya getiren ve böylece, kurulan ya da çalışmakta olan işletmeyi amacına uygun çalıştırma sorumluluğunu üstlenen kişiye ne ad verilir? A)Girişimci B) Yönetici C) Tefeci D) Tüccar E) Vekilharç Cevap: B 83.Aşağıdakilerden hangisi, işletmenin fonksiyonlarından biri değildir? A)Muhasebe - finansman B) Üretim C)Pazarlama D) İnsan kaynaklan E) Planlama Cevap: E 84) Yatırım projeleri hazırlanırken, kesin yatırım kararı alınabilmesi için yapılan, yatırıma yönelik bazı ekonomik, mali, teknik ve yasal ön bilgileri elde etme olasılığı sağlayan çalışmalara ne ad verilir? A)Hak ediş raporu B) Faaliyet raporu C) Analitik etüt D.Fizibilite etüdü E) Yatırım analizi 85)Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin öneminden biri değildir? A)İleriyi görebilmek B)Yaratıcı olmak C)İşletmeler hem ulusal hem de uluslararası rekabet koşulları altında varlıklarını sürdürebilmek için etkin ve verimli bir şekilde faaliyetlerini yerine getirmek, D)Teknolojiyi yakalamak E)Girdi maliyetini azaltmak zorunda değildir. Cevap: E 86.Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları birimine ait alt bölümlerden biri olamaz?

18 A)İşgücü Planlama B)Endüstriyel İlişkiler C)Eğitim Ve Geliştirme D)Kalite Kontrol E)İş Güvenliği Ve İşçi Sağlığı 87.Aşağıdakilerden hangisi pazarlama fonksiyonlarından değildir? A)Ürün B) Piyasa C) Fiyat D) Tutundurma E) Dağıtım Cevap: B 88.Bir işletmede hangi durumda yüksek maliyet düşük verimlilik olur? A)İşten ayrılanlar fazlaysa B)İş kazaları ve meslek kazaları çok oluyorsa C)Devamsızlık oranı yüksekse D)Bozuk ve fireli mal üretimi çoksa E)Hepsi Cevap: E 89.Hangisi pazarlama fonksiyonları(pazarlama karması=4p) arasında yer almaz? A)Ürün(mamul) B)Fiyat C)Üretim D)Tutundurma E)Dağıtım Cevap: C 90.Aşağıdakilerden hangisi Maslow un ihtiyaçlar hiyerarşisinin en alt basamağında yer alan fizyolojik ihtiyaçlardan biri değildir? A)Yeme B)Uyku C)İçme D)Sağlık E)Cinsellik Cevap: E 91)Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin faktör sahiplerine yaptıkları ödemelerden biri değildir?

19 A)Ücret B)Faiz C)Rant D)Kira E)Borç Cevap: E 92.Bireyler için yaşamsal önem taşımayan ancak yaşamlarına rahatlık ve konfor ekleyen şeyler ne olarak adlandırılır? A)İhtiyaç B)İstek C)Fayda D)Talep E)Tercih Cevap: C 93.Aşağıdakilerden hangisi işletmenin üst fonksiyonudur? A)Üretim B)Yönetim C)Pazarlama D)Finansman E)Halkla ilişkiler Cevap: B 21.Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış, diğer ortakların sorumluluğu koydukları kapital (sermaye) ile sınırlandırılmış olan şirkete ne ad verilir? A)Adi Komandit şirket B)Anonim şirket C)Sermaye şirketi D)Kolektif şirket E)Ticaret şirketleri Cevap: A 95.Şirket üçüncü kişilere olan borç ve yükümlülükleri karşısında sorumluluğu taahhüt ettiği sermaye miktarıyla sınırlı olan komandit şirket ortağına ne ad verilir?

20 A)Asıl ortak B)Komandite C)Geçici ortak D)Komanditer E)Bağımsız ortak 96.İşletmenin tüm çalışanları tarafından paylaşılan değerler ve ortak inançlar bütünü aşağıdakilerden hangisidir? A)Vizyon B)Hedef C)Strateji D)Misyon E)Değer 97.Pazardaki bir boşluğu veya ihtiyacı belirleyerek iş fikrine dönüştüren ayrıca risk üstlenen ve işini kurabilmek için gerekli kaynakları bir araya getirebilen kişiye ne ad verilir? A)İşveren B)İş gören C)Lider D)Yönetici E)Girişimci 98.Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden biri değildir? A)emek B)bilgi C)sermaye D) tüketici E)doğal kaynaklar Cevap: E 99.Aşağıdakilerden hangisi tutundurma çalışmalarından değildir? A)reklam

21 B)kanallar C)yüz yüze satış D) promosyon E)halkla ilişkiler Cevap: B 100.Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden değildir? A)Emek B)Sermaye C)İşçilik D)Girişim E)Bilgi Cevap: C 101.Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin karakteristik özelliklerinden değildir? A)ayrılmazlık B)değişkenlik C)dayanıksızlık D)soyutluluk E)somutluluk 102.Aşağıdakilerden hangisi muhasebe sürecinde yoktur? A)işletmenin finansal kayıtlarının tutmak B) işletmenin finansal olaylarını sınıflandırmak C)işletmenin finansal olaylarını özetlemek D)işletmenin finansal sorunlarını çözmek E)işletmenin finansal olaylarını raporlamak 103.Aşağıdakilerden hangisi sendikaların etkilerinden değildir? A)ücret ve ücret politikaları belirleme B) yönetim davranışlarını kısıtlama C) çalışanlara eşit davranma D) personel politikaları ve uygulamalarını geliştirme E) çalışanlar adına tek sözcü oluşturma Cevap: E Cevap: A 104.Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin başarılı olarak işlevlerini yerine getirmesinde etkili olan unsurlar arasında yer almaz?

22 A)yeterli sermaye B)rekabetin az olması C)uygun mülkiyet yapısı D)doğru makine ve araç gereçler E)Optimum büyüklük Cevap: B 105.Aşağıdakilerden hangisi tek mal üretim özelliği değildir? A)Tek mamul üretilir B)Mamul bir seriyi oluşturacak miktarda yapılır C)Üretim işlemi bir daha tekrarlanmaz D)Üretilen her mamul bir önceki üretilenden farklı olur E)Sipariş üzerine çalışılır Cevap: B 106.Aynı tür makineler aynı yerde toplanır. Her mamulün üretiminde izlenen yol farklıdır. Üretim değişen koşullara göre ayarlanır. Bu üretim çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A)Grup sistemi B)seri üretim C)kitle üretimi D)atölye sistemi E)akıcı sistem 107.Kaynak oluşturmak için, ticari alacakların satılması diğer bir ifadeyle ticari borçların satın alınması işlemine ne denir? A)leasing B)finansman C)muhasebe D)faktöring E)sermaye 108.Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynaklarının işlevlerinden değildir? A)Personel bulma

23 B)İşgücü planlaması C)Üretim ve pazarlama D)İşe alma E)İş gören değerlendirmesi Cevap: C 109.Aşağıdakilerden hangisi finansmanın işlevi değildir? A)finansal analiz B)fonları uygun koşullarda ele geçirmek C)kâr dağıtımı D)kaynakların tedariki E)finansal raporların düzenlenmesi 110.Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklarını etkileyen iç çevre faktörlerindendir? A)bireysel nitelikler B)iş nitelikleri C)bireylerarası ilişkiler D)örgütsel ilişkiler E)yasalar Cevap: E 111.Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karmasının unsurlarından biri değildir? A)Ürün tasarımı B)Dağıtım C)Koordinasyon D)Fiyatlandırma E)Tutundurma Cevap: C 112.Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin işlevlerinden değildir? A)kadrolama B) endüstri ilişkileri C) koruma ve geliştirme D) planlama E) reklamlandırma Cevap: E 113.Aşağıdakilerden hangisi İşletmelerin sermaye mülkiyeti bakımından sınıflandırılmalarından değildir? A) karma işletmeler

24 B) özel işletmeler C) kamu işletmeleri D) yabancı sermayeli işletmeler E)yerli sermayeli işletmeler Cevap: E 114Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin işlevlerinden biri değildir? A)işgücü planlaması B)sağlık ve iş güvenliği C)işe alıştırma D)kalite kontrol E)işgücünün eğitim ve geliştirilmesi 115.İşletmenin amaçlarına ulaşabilmek gerek duydukları fonun sağlanmasını ve bunun yönetimini... gerçekleştirir. Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A)kaynak B)para C)finans D)sermaye E)yatırım Cevap: C 116 Aşağıdakilerden hangisi İK yönetimini etkileyen iç faktörlerden değildir? A)bireysel nitelikler B)iş nitelikleri C)rakipler D)bireysel arası nitelikler E)örgütsel özellikler 117.Asağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir? A)Fon nakde çevrilebilir. B)para nakit ve bankadaki vadesiz mevduattır. C)yabancı sermaye borç sermayesidir D)fon eşittir para demektir. Cevap: C E)işletme sermayesi döner sermayedir. 118.Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmelerinin kuruluş amaçlarından değildir? A)Var olan ulusal kaynakların kullanılmasını sağlamak

25 B)Tekelleri önlemek C)Devletin vergi gelirlerini artırmak D)Yeterli ve etkin alt yapı oluşturmak E) Ülkenin refahını artırmak Cevap: C 119.Aşağıdakilerden hangisi hukuki şekilleri bakımından işletme sınıflandırılmasında yer almaz? A)gerçek kişi tacirler B)ticaret şirketleri C)sermaye şirketleri D)kooperatifler E)kamu işletmeleri Cevap: E

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI

I. İŞLETMENİN TEMEL FONKSİYONLARI 3) İşletmenin fonksiyonları, Yönetimin fonksiyonları (Planlama) 4) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) 5) Yönetimin fonksiyonları (yöneltme, koordinasyon, denetim) I. İŞLETMENİN TEMEL

Detaylı

1. HAFTA DERS NOTLARI

1. HAFTA DERS NOTLARI 1. HAFTA DERS NOTLARI 1 İşletme kavramı, işletmenin amaçları, faaliyet alanlarına göre işletme çeşitleri İşletme Kavramı İşletme Bilimi, işletmeleri ilgilendiren iç ve dış olayların açıklanması, çözümlenmesi

Detaylı

4.4.1.2. Yetki ve sorumlulukların belirlenmesi... 40 4.4.1.3. Yer, araç ve yöntemlerin belirlenmesi... 40 4.5. YÖNELTME... 41 4.5.1.

4.4.1.2. Yetki ve sorumlulukların belirlenmesi... 40 4.4.1.3. Yer, araç ve yöntemlerin belirlenmesi... 40 4.5. YÖNELTME... 41 4.5.1. İŞLETME YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1.İŞLETME VE YÖNETİMİN TEMEL KAVRAMLARI, AMAÇLARI VE ÇEVRE İLE İLİŞKİLERİ... 4 1.1. İşletme ve Yönetimle İlgili Temel Kavramlar.... 4 1.1.1. İşletme Kavramı...

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ ÖĞR.GÖR. AYNUR ARSLAN

GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ ÖĞR.GÖR. AYNUR ARSLAN GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ ÖĞR.GÖR. AYNUR ARSLAN GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ GİRİŞİMCİLİKTE BAŞARI FAKTÖRLERİVE BAŞARISIZLIK NEDENLERİ İŞLETMELERİN KURULUŞ SÜRECİ VE AMAÇLARI İŞLETMENİN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM GİRİŞİMCİLİK ANKARA - 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN

İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN İşletme Yönetimi-1 DERS NOTLARI METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2012 İşletme Yönetimi-1 Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İşletmecilik eğitimi günümüzde çok yaygınlaşan bir konu haline

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun

STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun STRATEJİK YÖNETİM DERS NOTLARI DOÇ.DR.GÜRHAN UYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 1.BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Strateji Strateji, işletmenin çevresiyle arasındaki ilişkileri

Detaylı

BATMAN-SİİRT SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER BÖLGE ODASI EĞİTİM PROJESİ MÜFREDATI. Yazarlar

BATMAN-SİİRT SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER BÖLGE ODASI EĞİTİM PROJESİ MÜFREDATI. Yazarlar BATMAN-SİİRT SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER BÖLGE ODASI EĞİTİM PROJESİ MÜFREDATI Yazarlar Mucip YETMEN Mehmet Cevat KEREM Lokman EREN Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mali katkısıyla

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ KURMA VE GELİŞTİRME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ KURMA VE GELİŞTİRME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM İŞ KURMA VE GELİŞTİRME Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ

KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ Finansman Yönetimi 4 Yatırım Projesi Yönetimi ve Doğru Yatırım Kararı Alma Süreci Planlamanın Aşamaları: Fırsatların farkında olmak, Pazar, rekabet, müşteri

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj ULUSLAR ARASI İŞLETMECİLİK klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk

Detaylı

GENEL İŞLETME. Ders Notları METİN ARSLAN

GENEL İŞLETME. Ders Notları METİN ARSLAN GENEL İŞLETME Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 Genel İşletme Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ Günümüzde çok yaygınlaşan bir konu haline gelen işletmecilik eğitimi,

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET YÖNETİMİ

SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2865 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1822 SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Nermin ÖZGÜLBAŞ (Ünite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8) Doç.Dr. Menderes TARCAN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 2008 yılında Kayseri de kurularak faaliyetlerine başlayan Nokta Danışmanlık,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BÜRO YÖNETİMİ MODELLERİ 346SBI048

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BÜRO YÖNETİMİ MODELLERİ 346SBI048 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ BÜRO YÖNETİMİ MODELLERİ 346SBI048 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Tüm bu tahmini bütçelerin hazırlanması ve finansal planlamanın yapılması işletmelerin geleceğini görme isteğinden kaynaklanmaktadır.

Tüm bu tahmini bütçelerin hazırlanması ve finansal planlamanın yapılması işletmelerin geleceğini görme isteğinden kaynaklanmaktadır. I. GİRİŞ İşletmelerin ömrünün sınırsız olarak kabul edilmesine karşın faaliyetler genelde 1 yıl olarak kabul edilen kısa dönemleri kapsar. Bunun en büyük nedenlerinden biri geleceğin belirsizlik riski

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2819 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1777 KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Nurdan SEVİM (Ünite 1, 2) Doç.Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN (Ünite 3, 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ I. Ders Notları METİN ARSLAN

İŞLETME YÖNETİMİ I. Ders Notları METİN ARSLAN İŞLETME YÖNETİMİ I Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 İşletme Yönetimi Ders Notları 1 Ders Notları Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ Günümüzde çok yaygınlaşan bir konu

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK DERS NOTU

GİRİŞİMCİLİK DERS NOTU GİRİŞİMCİLİK DERS NOTU YRD. DOÇ. DR. MEHMET EMİN MERTER AKHİSAR - 2014 GİRİŞİM VE GİRİŞİMCİLİK KAVRAMLARI Girişimci, mal veya hizmet üretmek/pazarlamak üzere kar ve zarar riskini göze alarak, sahip olduğu

Detaylı

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj

qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj qwertyuiowww.aofdersozetleri.compgüasdf ghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfg hjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfgh jklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghj STRATEJİK YÖNETİM I klsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasdfghjk 5-8.

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ. İşletmeler hukuki(türel) biçimlerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılarak inceleme konusu yapılmaktadır.

İŞLETME YÖNETİMİ. İşletmeler hukuki(türel) biçimlerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılarak inceleme konusu yapılmaktadır. BÖLÜM 2 2.5.1.6 Hukuki (Türel) Yapılarına Göre İşletmeler İşletmeler hukuki(türel) biçimlerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılarak inceleme konusu yapılmaktadır. a. Tek Kişi İşletmeleri b. Şirketler

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ

FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları FİNANSAL YÖNETİM VE MALİ ANALİZ Ders Kodu: 1007 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Sınavı Prof. Dr. Mehmet Şükrü

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU MSKÜ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Güz 2013 İÇİNDEKİLER 1. FİNANSAL SİSTEM, FİNANSAL KURUMLAR VE BANKALAR 2.

Detaylı

KOSGEB Yeni Girişimci Desteği UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ

KOSGEB Yeni Girişimci Desteği UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ KOSGEB Yeni Girişimci Desteği UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI Merkezi Hatay da bulunan Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA), Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerini kapsayan

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECĐNDE ĐŞLETMELERDE DIŞ ÇEVRENĐN ANALĐZĐ

KÜRESELLEŞME SÜRECĐNDE ĐŞLETMELERDE DIŞ ÇEVRENĐN ANALĐZĐ KÜRESELLEŞME SÜRECĐNDE ĐŞLETMELERDE DIŞ ÇEVRENĐN ANALĐZĐ Gökhan OFLUOĞLU Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Đ.Đ.B.F. Đşletme Bölümü öğretim üyesi, Gülgün ARSLAN, Sibel AYDEMĐR Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

Detaylı