Atamalar. 17 Yeni Birimlerimiz Eðitim Fakültesi, Prof.Dr.Ömür Akyüz / Haber Merkezi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1 14 16 Atamalar. 17 Yeni Birimlerimiz Eðitim Fakültesi, Prof.Dr.Ömür Akyüz / Haber Merkezi"

Transkript

1 16 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Ýçimizden Biri Doç. Dr. Füsun Akatlý / Deniz Tüysüz Sosyal Tesislerimiz (VIII) ÝSTEK Restoranlarý, Talat Bozalp / Hülya Erten YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ ADINA Sahibi Prof. Dr. Ahmet Serpil Genel Yayýn Yönetmeni Prof. Dr. Aysel Aziz Yazý Ýþleri Müdürü Araþ. gör. Ýlknur Kalay Haber Koordinatörü Hülya Alper Haber Merkezi Hülya Erten, Deniz Kadirioðlu, Ayþem Cavcav, Gülçin Çakýcý, Çetin Timur, Deniz Tüysüz Tasarým - Uygulama Öðr. Gör. Sevil Çörekçi Fotoðraflar Bayram Dalay, araþ. gör. Ýlknur Kalay Baský Mor Ajans Atamalar Haber Merkezi 17 Yeni Birimlerimiz Eðitim Fakültesi, Prof.Dr.Ömür Akyüz / Haber Merkezi Yeni Laboratuarlarýmýz, Atölyelerimiz, Stüdyolarýmýz Radyo Yeditepe, Baþar Hatýrnaz / Haber Merkezi Ayýn Konularý Ýçte Ayýn Konusu, Üniversitemiz Mezuniyet Töreni / Üniversitemiz Anadoluda Anadolu Üniversitemizde / Haber Merkezi Dýþta Ayýn Konusu,Ýstanbul NATO Zirvesi, Doç. Dr. Mesut Caþýn / Haber Merkezi Ayrýntýlý Haber 2004 Yýlý Bahar Festivali / Haber Merkezi Öðretim Birimlerimizi Tanýtýyoruz Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi, Prof. Dr. Fahir Borak / Gülçin Çakýcý, Çetin Timur Doktorumuzdan Üriner Sistem Taþlarý, Prof. Dr. Tayfun Gürpýnar / Haber Merkezi Öðrenci Faaliyetleri / Spor Haberleri Haber Merkezi 52 Yeditepe Üniversitesi, 26 Aðustos Yerleþimi Kayýþdaðý Cad Kadýköy / Ýstanbul (0216) / 24 / 46 (0216) / Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Mayýs - Temmuz Çýkarken... YEDÝTEPEHABER in 16. sayýsý ile karþýnýzdayýz. Bu sayýmýz, yaz aylarýnýn yoðunluðu dolayýsýyla, üç aylýk olarak çýkýyor. Genelde yaz aylarý üniversitelerin, özellikle devlet üniversitelerinin, en az iþlerinin olduðu aylarý olarak bilinir. Üniversitemizde ise tüm birimler o kadar yoðundu ki; yaz okuluna ve Yabancý Dil Hazýrlýk Programýna devam eden öðrenciler, Üniversitemizi tanýmak için gelen öðretmen, öðrenci ve veliler... Gerçekten görülmeye deðer günler yaþadýk. Gelenlerin, bu yoðunluk karþýsýnda sýk sýk þöyle dediklerini duyduk;...bu ne faaliyet, hiç bir üniversite böyle deðil... Açýkçasý, Üniversitemizde akademik ve sosyal faaliyetler tüm yýl boyunca hiç ara vermeden sürüyor... Bu sayýmýzda neler var? Öncelikle dolu dolu bir Haber Turu muzda 29 haber yer aldý. Daha da bize ulaþmayan -gazetecilik deyimiyle - atladýðýmýz haberler de olabilir. Akademik Faaliyetler de bölümlerin faaliyetlerini, fakültelerin alfabetik sýralamasýna göre veriyoruz. Bu konuda zaman zaman bir ikilem içerisine de düþüyoruz. Hangi haberi Akademik Faaliyetler de, hangi haberi Haber Turu nda verelim diye? Yeni Yayýnlarýmýz köþemizde Üniversitemizin iki önemli dergisinin çýkýþýný sizlere duyuruyoruz. Atamalar da -az da olsa- bu dönemde Üniversitemize yeni katýlan ya da görevlerinde deðiþiklik olan akademik ve yönetsel personel ile ilgili duyurularýmýz var. Yeni Laboratuarlarýmýz/Atölyelerimiz /Stüdyolarýmýz da sizlere Radyo stüdyomuzu tanýtýyoruz. Radyo Yedite pe sorumlusu uzman Baþar Hatýrnaz, sizlere Radyomuzun olanaklarýný tanýtýyor. Ye ni B ir im lerim iz de, bu yýl eðitime baþlayacak olan Eðitim Fakültemiz yer alýyor. Dekan Prof. Dr. Öm ür Akyüz, bu yeni Fakültemizi sizlere kýsaca tanýtýyor. Ayýn konusunu, bildiðiniz gibi içte ve dýþta olarak iki ayrý konuda veriyorduk. Bu sayýmýzda Ýçte ayýn konusunda ayrýntýlý olarak vermek istediðimiz iki faaliyetimiz oldu. Seçemedik ve ikisini de vermeyi uygun gördük: Mezuniyet Törenlerimiz ve Üniversitemiz Anadolu da. Mezuniyet törenlerimiz bu yýl farklý yapýldý: 6 ayrý programla mezunlarýmýzý uðurladýk. Diðeri ise, tüm yýl içerisinde yapýlan tanýtým faaliyetlerinin bir baþka boyutu... Üniversite adaylarýna, ailelerine, dershane ilgililerine Anadolu ya giderek veya onlarý davet ederek Üniversitemizi tanýttýk. Dýþta ayýn konusunu ise, Haziran ayýnda Ýstanbul da yapýlan NATO zirvesine ayýrdýk. Ýstanbul NATO Zirvesi baþlýðý altýnda D oç. Dr. Mesut Caþýn bu konu ile ilgili bilgi veriyor.. Ayrýntýlý Haber i ise 2004 yýlý Bahar Festivali ne ayýrdýk. Öðretim Birimlerimizi Tanýtýyoruz da Mühendislik-Mimarlýk Fakültemizi sizlere tanýtýyoruz. Gülçin Çakýcý ve Çetin Timur Dekan Prof. Dr. Fahir Borak ile görüþtü. Ýçimizden Biri nde sizlere tanýttýðýmýz kiþi Yrd. Doç. Dr. Füsun Akatlý... Kendisi Tiyatro Bölümü baþkaný. Ancak, onu size, birçoðunuzun belki de bilmediðiniz özellikleri ile tanýtýyoruz... Deniz Tüysüz ün söyleþisi ve fotoðraflarý ile... Doktorumuzdan köþemizde ise, Týp Fakültemizden Prof. D r. Tayfun Gürpýnar sizlere Üriner sistem hastalýklarý ný anlatýyor. Bu konuda umarýz herhangi bir rahatsýzlýðýnýz yoktur ve de olmaz... Ancak, yine de saðlýk konusunda genel bir bilgi olarak, dikkatle okumanýzý salýk veririz. Sosyal Tesislerimiz (VIII) de ÝSTEK Restoranlarý ný Müdür Talat Bozalp tanýtýyor. Dergimizin son haberleri ise öðrenci kulüplerimizin faaliyetlerine ait... Öðrenci faaliyetleri ve spor haberleri baþlýðý altýnda verdiðimiz haberlerimiz öðrencilerimizin kulüpleri aracýlýðý ile yaptýklarý haberler. Haber Turu nda da okuyacaðýnýz üzere, öðrencilerimizin faaliyetleri çok daha fazla; pek çok güzel faaliyetin içindeler, güzel þeylere imza atýyorlar. Yeditepe den saygýlar, sevgiler... Prof. Dr. Aysel Aziz

2 Haber Turu Hukuk Fakültesi Uluslararasý Yaz Programý Hukuk Fakültesi Uluslararasý Seminer ve Konferanslar Programý adý altýnda açýlan program, 5 Temmuz-2 Aðustos tarihleri arasýnda gerçekleþtirildi. Istanbul Barosu Iþbirliði ile yapýlan Programa avukatlar, Yeditepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi AT Enstitüsü ve diðer üniversitelerden öðrenciler katýldý. Yurt içinden ve yurt dýþýndan çok deðerli bilim adamlarý ve uygulayýcýlarýn katýldýðý programýn öðretim kadrosu þöyle: Hukuk Fakültemizden Dekan Prof. Dr. Haluk Kabaalioðlu, Dekan Yardýmcýsý Prof. Dr. Erhan Adal, Doç. Dr. Ali Cem Budak, Yrd. Doç. Dr. Ali Yeþilýrmak, Paris Centre D Etudes et de Recherches Internationales den Prof. Dr. Semih Vaner, Avrupa Topluluðu Adalet Divaný görevlilerinden ve Universite Libre De Bruxelles öðretim üyesi Dr. Olivier Speltdoorn, Harvard Law School dan Dr. Ilias Bantekas, Düsseldorf ve Ýstanbul Barosu ndan Avukat Dr. Murat Uður Aksoy, Avrupa Komisyonu Hukuk Müþaviri Dr. Frank Hoffmeister, London School Of Economics Avrupa Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Paul Taylor, The Washington Institute for Near East Policy den Dr. Soner Çaðaptay, Ýsrail Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðýndan Dr. Udit Corinaldi Sirkis ve Dr. Michael Rupp, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öðretim üyesi ve halen New York Üniversitesi Hukuk Fakültesinde AB Hukuku konularýnda araþtýrmalar yapan Yrd. Doç. Dr. S. Baykal. Budapeþte de Avrupa nýn Geleceði konulu konferansa katýldýk Deniz Hukuku uzmanlarý Yeditepe de toplandý (Soldan saða) Prof. Dr. Halil Ýnalcýk (5.), Prof. Dr. Haluk Kabaalioðlu (6.), TDK Baþkaný Prof. Dr. Haluk Akalýn, (8.), Andrassy Üniversitesi Kurucu Rektörü (10.) ve diðer yabancý konuklar... Hukuk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Haluk Kabaalioðlu, Haziran tarihlerinde Budapeþte Andrassy Üniversitesinde düzenlenen Avrupa nýn Geleceði konulu konferansa katýldý. Türkiye nin AB üyeliði konusunun tartýþýldýðý Uluslararasý Toplantýya Bilkent Üniversitesinden Prof. Dr. Halil Ýnalcýk, Leiden Üniversitesinden Prof. Dr. Erich Jean Zürcher, Boston Üniversitesinden Dr. Jenny White, Kudüs den Prof. Dr. Jakob Landau, Türk Dil Kurumu Baþkaný Prof. Dr. Þükrü Haluk Akalýn, Budapeþte Üniversitesinden Prof. Hamza Gabor, Atina dan Prof. R. Svolopoulos, Kýbrýs Rum Yönetiminden Kostas Apostolides, Paris CERI den Prof. Dr. Semih Vaner gibi konuþmacýlar katýldý. Prof. Dr. Haluk Kabaalioðlu yaptýðý konuþmasýnda,1992 yýlýnda AB konusunun yeni gündeme geldiði günlerde Macaristan a davet edilerek Türkiye-AB iliþkileri konusunda seminerler verdiðini hatýrlattý ve Hükümetin hala tarih almak tan söz ettiðini; bunun son derece yanlýþ olduðunu belirterek; 2002 Kopenhag Zirvesinde Komisyonda Türkiye konusundaki ilerleme raporunun olumlu çýkmasý halinde, Aralýk 2004 de Türkiye ile, katýlma müzakerelerinin hemen ve geciktirilmeden baþlatýlmasý kararýnýn da alýndýðýný söyledi. Deniz Hukuku Derneði tarafýndan geleneksel olarak düzenlenen Deniz hukukuna iliþkin Yargýtay kararlarý sempozyumu 12 Haziran 2004 tarihinde Üniversitemizde gerçekleþtirildi. Türk Deniz Hukuku Derneði üyesi çok sayýda yargýç ve hukukçunun katýldýðý sempozyumda, Ýstanbul ve Çanakkale Boðazlarýnda sýk sýk karþýlaþýlan çatma olaylarýna iliþkin Yargýtay kararlarý ve uluslararasý antlaþmalar gündeme getirildi. Açýlýþ konuþmalarýný Yargýtay Hukuk Genel Kurulu Baþkaný Ýhsan Demirkýran ile ev sahibi olarak Dekan Prof. Dr. Haluk Kabaalioðlu ile Hukuk Fakültemiz Deniz Ticaret Hukuku anabilim dalý baþkaný ve Türk Deniz Hukuku Derneði Baþkaný Prof. Dr. Rayegan Kender in yaptýðý toplantýya Marmara Üniversitesinden Doç. Dr. Nuray Ekþi, Ýstanbul Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Emine Yazýcýoðlu ve Yrd. Doç. Dr. Kerim Atamer katýldý. 1

3 Haber Turu 1. Ulusal Týbbi Hipnoz Kongresi toplandý Üniversitemiz Diþ Hekimliði Fakültesi tarafýndan düzenlenen I. Ulusal Týbbi Hipnoz Kongresi 7-9 Mayýs tarihlerinde yapýldý.týbbi Hipnoz Derneðinin katkýlarýyla düzenlenen Kongreye 250 den fazla doktor, diþ hekimi ve psikolog katýldý. Kongreye yurt içinden olduðu kadar alanlarýnda otorite olan yabancý konuklardan Montana Üniversitesi Klinik ve Deneysel Hipnoz Birliði Eski Baþkaný Prof. Dr. John G. Watkins, Pensilvanya Üniversitesi Uluslararasý Hipnoz Birliði Eski Baþkaný Prof. Dr. Peter B. Bloom, Avrupa Hipnoz Birliði Eski Baþkaný Dr. Shaul Livnay, Uluslararasý Hipnoz Birliði Baþkaný Prof. Dr. Eva I. Banyai ve Macaristan dan Dr. Anna C. Gössi-Greguss katýldý. 2 Diþ Hekimliði Fakültemiz ve ÝSTEK Göztepe Sosyal Tesisleri salonlarýnda yapýlan ve ülkemizde ilk defa gerçekleþtirilen Kongreye, 3 gün boyunca yoðun katýlým oldu. Kongrenin açýlýþ konuþmalarý Diþ Hekimliði Fakültesi öðretim görevlisi Diþ Hekimi ve ayný zamanda Kongrenin koordinatörü olan Ali Eþref Müezzinoðlu ve Diþ Hekimliði Fakültesi Dekaný ve Kongre nin Onursal Baþkaný Prof. Dr. Türker Sandallý tarafýndan yapýldý. Kongrede yabancý uzmanlardan Prof. Dr. Eva Banyai Dünya Hipnoz Birliðinin görüþ ve yaklaþýmýný; Prof. Dr. John Watkins Amerika daki hipnoz uygulamalarýný, Prof. Dr. Peter Bloom hipnoz etiðini; Avrupa Hipnoz Birliði Baþkaný Dr. Shaul Livnay ise Avrupa daki hipnoza bakýþý ve Avrupa Hipnoz Birliðinin görüþünü anlattýlar ve deðerlendirdiler. Doktor Ali Eþref Müezzinoðlu açýlýþ konuþmasýný yaparken... Ýkinci panelde Türkiye de hipnoz incelendi. Diþ Hekimi Ali Eþref Müezzinoðlu, Dr. Tahir Özakkaþ, Dr. Kemal Nuri Özerkan, Dr. Cenk Kiper, Türkiye deki Hipnozun tarihsel geliþimini, sosyal bakýþý ve zorluklarýný aktardýlar. Ýstanbul Saðlýk Müdür Yardýmcýsý Dr. Recai Yahyaoðlu, etik ve yasa ile ilgili olarak Saðlýk Bakanlýðýnýn uygulamalarý ile Bakanlýðýn hazýrlamakta olduðu Týbbi Hipnoz Tedavi Yönetmeliði hakkýnda bilgi verdi. Kongrenin 2. ve 3. günlerinde yerli ve yabancý konuþmacýlarýn týbbi hipnoz ile ilgili konuþmalarý, sunumlarý, uygulamalarý, tartýþmalarý ve workshoplar yer aldý. Kongrede, týbbi hipnoz konusuna ilgi duyan, uygulayan veya uygulamayý hedefleyen doktor, diþ hekimi, psikolog ve akademisyenleri ayný çatý altýnda bir araya gelerek bilgilerini tazelediler. Katýlan yabancý konuk konuþmasýný yapaken... Kongre sonunda yapýlan deðerlendirme toplantýsýnda katýlýmcýlar, Ülkemizdeki týbbi hipnoz konusunun aslýnda geri olmadýðýný, hatta pek çok yabancý ülkeden ileri ve özellikle anestezi ve ameliyatlarda Dr. Öztürk ün çalýþmalarýnýn dünyadaki hipnoz konusunda ilk üç isimden birisi olduðunu belirterek baþarýlý bir kongre düzenleyen Yeditepe Üniversitesi Diþ hekimliði Fakültesine teþekkür ettiler. Kongreye katýlan izleyiciler...

4 Haber Turu Avrupa Birliði ne proje hazýrlama semineri Üniversitemiz ve MK Danýþmanlýk Eðitim Þirketi iþbirliði ile 7-8 Temmuz 2004 tarihlerinde, Üniversitemiz Ýnan Kýraç Salonunda, Üniversitelere ve Türk KOBÝ lerine yapacaklarý AR-GE çalýþmalarýnda maddi destek saðlayan Avrupa Birliði projelerini tanýtma, nasýl proje yazýlacaðý ve yürütüleceðini anlatma amacýyla bir seminer düzenlendi. AR-GE Faaliyetleri ve Sanayi Ýliþkilerinden Sorumlu Rektör Danýþmaný Prof. Dr. Nilüfer Eðrican ýn koordinatörlüðünde, TUSMES Proje danýþmanlarý Canan Coþkun ve Oya Güven ile birlikte düzenlenen ücretsiz seminer, firmalarýn proje geliþtirme, AR-GE, üretim, finans ve üst düzey yöneticileri ile üniversite öðretim üyeleri ve öðrencilerinin katýlýmý ile gerçekleþti. Ýki gün süren seminerlerin açýlýþ konuþmalarýný TUSMES Koordinatörü Meltem Kurtsan yaptý. Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliði nden Arif Karbak ýn Türkiye de AB Finansmanlý Programlar konulu sunumundan sonra 6. Çerçeve Programý Tanýtým Filmi izlendi Meltem Kurtsan ve Esra Güler tarafýndan TUSMES Projesi ve Web sitesinin tanýtýmý yapýldý. Seminer, Doç. Dr. Þems Yönsel in AB nin Ýþleyiþi ve 6. Çerçeve Programý, 6. Çerçeve Programý için Proje Teklifi Hazýrlanmasý, Çalýþtaylar (Proje Teklifi Yazýlmasý) ve Finansal ve Ýdari Konular baþlýklý bildiriler sunuldu ve katýlanlarýn sorularý cevaplandý. Rektörlük Ýnan Kýraç Salonunda gerçekleþen seminerden bir görüntü... Indiana University - Purdue University Indianapolis deðiþim programlarý Üniversitemiz Mühendislik ve Mimarlýk Fakültesi ile Indiana University - Purdue University Indianapolis arasýnda gerçekleþecek olan deðiþim programlarýný tanýtmak amacýyla 18 Mayýs 2004 tarihinde Üniversitemizde bir toplantý düzenlendi. Indiana University - Purdue University Indianapolis Purdue School of Engineering and Technology de öðretim görevlisi de olan International Services Direktörü Tim Diemer ve Indiana University - Purdue University Indianapolis Purdue School of Engineering and Technology Lisans Program Koordinatörü Valerie Diemer tarafýndan birer sunum yapýldý ve daha sonra deðiþim programý ile ilgilenen öðrencilerin sorularý yanýtlandý. Prof. Dr. Feroz Ahmad Yeditepe de Türkiye tarihi konusunda dünyaca ünlü bilim adamý Prof. Dr. Feroz Ahmad, Hukuk Fakültemizi ziyaret etti ve öðretim üyeleriyle yapýlan bir seminere katýldý. University of Massachussets ve Fletcher School of Diplomacy, Tufts, Harvard gibi üniversitelerde öðretim üyeliði yapan Prof. Dr. Ahmad, 2005 güz döneminden itibaren Üniversitemiz Hukuk Fakültesine öðretim üyesi oluyor. 3

5 Haber Turu Yurt dýþýndan iki üniversite ile deðiþim programý anlaþmasý Üniversitemiz, Avrupa da iki üniversite ile daha deðiþim programý anlaþmasý imzaladý. Ýþbirliði anlaþmalarýnýn ilki Norveç de University of Bergen ile yapýldý. Bergen deki üniversitelerden gelen temsilcilerden oluþan 13 kiþilik akademisyen heyeti, 3 Mayýs 2004 tarihinde Üniversitemizi ziyaret etti. University of Bergen, Bergen University College, Buskerud University College ve Sør-Trøndelag University College dan gelen akademisyenler, Avrupa Birliði Eðitim Programlarý (Sokrates/Erasmus) çerçevesinde iþbirliði için görüþmeler yaptý. Bu görüþmeler sonucunda University of Bergen ile bir iþbirliði anlaþmasý imzalandý. 4 Avrupa da iþbirliði anlaþmasý imzalanan ikinci üniversite ise Ýsviçre den. International University in Geneva dan bir akademisyen heyeti 17 Temmuz 2004 tarihinde Üniversitemizi ziyaret etti. Uluslararasý Ýliþkilerden Sorumlu Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Claude Cellich baþkanlýðýnda gelen heyet ile yapýlan müzakereler sonunda iki üniversite arasýnda, akademik iþbirliði ve öðrenci deðiþimi konusunda bir anlaþma imzalandý. Heyet onuruna, ÝSTEK Sosyal Göztepe tesislerinde Üniversitemiz Rektör, Rektör yardýmcýlarý ve dekanlarýmýzýn katýldýðý bir akþam yemeði verildi. Prof. Dr. Tamer Çavuþgil in konferansý Prof. Dr. Ahmet Serpil International University in Geneva dan gelen konuklar ile yemekte... Michigan State University nin dünyaca ünlü araþtýrmacýsý Prof. Dr. Tamer Çavuþgil, Üniversitemize davetli olarak geldi ve 17 Temmuz 2004 tarihinde Ýþletme Bölümü doktora öðrencilerine What Makes a Company Truly Global Integration wýthin the MNC and MSU- CIBER s Globalization Diagnostics Tool konulu bir konferans verdi. Rektörlük, konferans salonunda verilen konferans doktora öðrencileri tarafýndan ilgi ile izlendi. Prof. Dr. Çavuþgil, Michigan State University de The John W. Byington Endowed Chair in Global Marketing ve Center for International Business Education & Research biriminin yöneticiliði görevlerinde bulunmaktadýr. Prof. Dr. Tamer Çavuþgil konferansta...

6 Haber Turu Saðlýk Bilimleri Enstitüsü Toplantýsý 5 Saðlýk Bilimleri Enstitüleri Müdürleri ve sekreterleri Mütevelli Heyeti Baþkanýmýz Bedrettin Dalan ile... Yeditepe Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Enstitüsü 16. Türkiye Saðlýk Bilimleri Enstitüleri Müdürler Toplantýsý ný Haziran tarihlerinde Üniversitemizde gerçekleþtirdi. Yeditepe Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Enstitüsü nün ev sahipliðinde ve Saðlýk Bilimleri Enstitütüsü Müdürü Prof. Dr. Mübin Soyman ýn koordinatörlüðünde düzenlenen toplantýya Türkiye deki tüm Saðlýk Bilimleri Enstitü müdürleri ile Enstitü sekreterleri katýldý. Ýki gün süren toplantýda; Lisansüstü eðitimde akreditasyon, lisansüstü eðitimde geri bildirim, lisansüstü eðitimde kalite, bilimsel sahtecilik ve sonuçlarý, lisansüstü eðitimde kadro sorunu konularý görüþüldü, tartýþýldý. Ayrýca, Doktorada araþtýrmanýn kalitesi ve danýþmanlar, lisansüstü eðitimde eðitimcinin kalitesi, lisansüstü baþvuru için ön þartlar, yeterlilik öncesi kredili ders süresinin uzatýlmasý ve yeni YÖK taslaðýnda lisansüstü öðretim konularýnda da sunumsuz tartýþmalar yapýldý. Toplantýlara oturum baþkaný ve konuþmacý olarak katýlanlar þöyle: Prof. Dr. Mübin Soyman ve Pof. Dr. Selçuk Yýlmaz (Yeditepe Üniversitesi), Prof. Dr. Ramazan Demir (Akdeniz Üniversitesi), Prof. Dr. Sait Polat (Çukurova Üniversitesi), Prof. Dr. Yusuf Öztürk, (Anadolu Üniversitesi), Prof. Dr. Rýfat Vural (Ankara Üniversitesi), Prof. Dr. Nejat Gacar (Kocaeli Üniversitesi), Prof. Dr. Öge Çetinkaya (Cumhuriyet Üniversitesi), Prof. Dr. Gül Güner (Dokuz Eylül Üniversitesi), Prof. Dr. Seval Akgün (Baþkent Üniversitesi), Prof. Dr. Hakan Orer (Hacettepe Üniversitesi), Prof. Dr. Cemal Eronat (Ege Üniversitesi), Prof. Dr. Sevim Rollas (Marmara Üniversitesi), Prof. Dr. Süleyman Çelik (Ondokuz Mayýs Üniversitesi), Prof. Dr. Yalçýn Yetkin (Yüzüncü Yýl Üniversitesi), Prof. Dr. Yusuf Nergis (Dicle Üniversitesi), Prof. Dr. Nur Banoðlu (Zonguldak Karaelmas Üniversitesi), Prof. Dr. Salih Zeki Zeylan (Harran Üniversitesi) ile Prof. Dr. Meral Aþçýoðlu (Erciyes Üniversitesi). Kütüphanemiz, e-t.c. Resmi Gazete veritabanýný kullanýma açtý. Veritabanýna eriþmek için adresindeki duyurulardan Kütüphane Online Veritabanlarý ný týklayýnýz.

7 Haber Turu 6 Öðrenci deðiþim programý çerçevesinde yaz stajý Üniversitemizin öðrenci deðiþim programý çerçevesinde IUPUI/Butler Üniversitesi nden Diego Quevedo ve Javier Angulo, yaz stajlarýný yapmak amacýyla Temmuz ayýnda Makina Mühendisliði Bölümüne geldiler. Makina Mühendisliði Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Nilüfer Eðrican koordinatörlüðünde, öðretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Fethi Okyar ve Yrd. Doç. Dr. Koray Þafak ile çalýþan öðrenciler, kuruluþ aþamasýndaki laboratuvarlar için yürütülen çalýþmalara katkýda bulundular ve sonlu elemanlar yöntemini kullanarak mukavemet analizi yaptýlar. Diego ve Javier, Yeditepe Üniversitesi ndeki yaz stajlarýnýn, kendi kariyerlerini geliþtirme ve Makina Mühendisliði Bölümünü daha iyi tanýmalarý için çok önemli bir deneyim olduðunu ve edindikleri deneyimin kendilerini hem akademik hem kültürel açýdan zenginleþtirdiðini ifade ettiler. Hollanda nýn en eski üniversitelerinden Leiden Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 25 öðrenci, 7 Mayýs 2004 tarihinde Hukuk Fakültemizi ziyaret etti. Dekan Prof. Dr. Haluk Kabaalioðlu tarafýndan verilen Türkiye-Avrupa iliþkileri konulu konferansý izleyen öðrenciler, öðleden sonra Prof. Dr. Kabaalioðlu nun EU Law and Institutions dersine girerek üçüncü sýnýf öðrencileriyle AB Adalet Divaný nýn Türkiye ye iliþkin içtihatlarýný tartýþtýlar. Soldan saða; Diego Quevedo, Yrd. Doç. Dr. Fethi Okyar, Javier Angulo, Araþ. Gör. Tolga Aynur ve Yrd. Doç. Dr. Koray Þafak Leiden Üniversitesi Hukuk Fakültesi öðrencileri Yeditepe de Hollandalý hukuk öðrencileri Yeditepe Üniversitesinden çok etkilendiklerini, kendi üniversitelerinde ayný olanaklarýn yer almadýðýný ve düþündüklerinden çok farklý bir Türkiye yi gördüklerini söylediler. Öðrencilerimiz ABD de Yaz Okuluna katýldý Üniversitemizin geçen yýl yoðun olarak baþlattýðý, yabancý üniversiteler ile iþbirliði ilk meyvelerini vermeye baþladý. Daha çok Sonbahar döneminde gerçekleþecek öðrenci deðiþimleri, az sayýda olsa da yaz dönemini içeriyor. Ýlk etapta, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýþletme Bölümünden 7 öðrenci Temmuz ayýnda ABD ye hareket etti. Üçüncü sýnýf öðrencilerinden Atakan Sadýkoðlu, Gökhan Bitmiþ, Hilmi Altýn, Koçak Özcan, Nazlý Çaðlar, Özlem Seçkiner ve Zeynep Esra Kaya State University of New York at New Paltz da Yeditepe Üniversitesi adýna yaz okuluna katýldýlar. Jean Monnet Bursu öðrencimiz Saygýn Sungur a Türkiye Cumhuriyeti nin Avrupa Birliði ne tam üyelik hedefi ve katýlým öncesi stratejisi çerçevesinde, nitelikli personel ihtiyacýnýn karþýlanmasý amacýyla AB kaynaklarýndan akademik yýlý için 120 öðrenciye verilecek olan Jean Monnet Bursundan biri Yeditepe Üniversitesine verildi eðitim yýlýnda Üniversitemiz Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýþletme Bölümünü yüksek onur derecesi ile bitiren Saygýn Sungur Jean Monnet bursunu kazandý. Saygýn, burs kapsamýnda Hollanda Leiden de bulunan Leiden University de yüksek lisans eðitimini yapacak.

8 Haber Turu Loyola University School of Law dan burs ABD de New Orleans kentinde bulunan "Loyola University School Of Law", Yaz Okulu nu her yýl Viyana Üniversitesi Hukuk Fakültesinde gerçekleþtiriyor. Önceki yýl Üniversitemiz Hukuk Fakültesinde Introduction to US Law konulu yüksek lisans derslerini de veren Loyola Hukuk Yaz Okulu Direktörü Prof. Dr. Patrick Hugg, 2005 Yaz Okulunda Yeditepe Hukuk Fakültesinden bir öðrenciye burs vereceklerini açýkladý. Loyola University School of Law'dan burs kazanacak bir Hukuk Fakültesi öðrencimiz, Yaz Okulu programýna ücretsiz olarak katýlacak. NATO ASI Toplantýsý Makina Mühendisliði Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Nilufer Eðrican ýn organizasyonunda yer aldýðý, Microscale Heat Transfer- Fundamentals and Applications in Biological and Microelectromechanical Systems NATO Advanced Study Institute (NATO ASI) adlý toplantý, 27 ülkeden gelen 96 katýlýmcýyla Temmuz 2004 tarihleri arasýnda Çeþme, Ýzmir de gerçekleþtirildi. Toplantý boyunca 10 oturum yapýldý. Bunlarýn 7 sinin organizasyonunda yer alan Prof. Dr. Eðrican, toplantýya katýlan Türk ve yabancý bilim adamlarý ileriye yönelik uluslararasý projelerin geliþtirilmesi konusunda da görüþmeler yaptý. Prof. Dr. Nilüfer Eðrican konuþma yapaken Uluslararasý Öðrenci Kongresine katýldýk Üniversitemiz Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýþletme Bölümü üçüncü sýnýf öðrencisi Sema Ersan, Boðaziçi Üniversitesi nde Haziran tarihleri arasýnda düzenlenen 7. Uluslararasý Öðrenci Kongresi GAIA 2004 te bir bildiri sundu. Bugünün liderleri ile geleceðin liderlerini biraraya getirmeyi amaçlayan ve liderlik konusunda yapýlan Kongrede UNESCO Liderlik Kürsüsü Baþkaný Prof. Dr. Adel Safty, The Coca-Cola Company'nin Avrasya ve Ortadoðu Bölümü Baþkaný Ahmet Bozer, AKUT Baþkaný Nasuh Mahruki, Citigroup'un Baþ Yatýrým Yönetim Danýþmaný George Cook gibi liderlik konusunda uluslararasý arenada kendilerini ispatlamýþ uzmanlar katýldý. Kongrede tek sunum yapan öðrenci Sema Ersan idi. Leadership and Personality adlý araþtýrmasýnda liderlik ve kiþilik özellikleri arasýndaki iliþki ve paralellikler, cinsiyet ve eðitim durumu açýsýndan ortaya çýkan farklýlýklar göz önüne alýnarak iliþkilendirildi ve konu ile ilgili yaptýðý araþtýrmanýn sonuçlarý aktarýldý. Sema Ersan sunumu sýrasýnda...

9 Haber Turu Ýletiþim Fakültesi Dekanlar Toplantýsý yapýldý Türkiye deki ve KKTC deki iletiþim fakülteleri arasýnda her yýl yapýlmakta olan Ýletiþim Fakülteleri Dekanlar toplantýsý nýn 12. si Fýrat Üniversitenin ev sahipliðinde Elazýð da yapýldý. 6-8 Mayýs 2004 tarihinde yapýlan toplantýya 20 iletiþim fakültesinin dekanlarý, temsilcileri ve eski dekanlar katýldý. Fýrat Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Asaf Varol un düzenlediði toplantýya Üniversitemizi temsilen Ýletiþim Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Suat Anar ile Rektör Yardýmcýmýz ve Ankara Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi ile Doðu Akdeniz Ýletiþim Fakültesi eski Dekaný Prof. Dr. Aysel Aziz katýldý. Bu yýl yapýlan toplantýnýn bir diðer özelliði ise, Kýrgýzistan dan Manas Üniversitesinin bu toplantýlara katýlmasý oldu. Manas Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Dekaný ve Ege Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi eski dekaný olan Prof. Dr. Iþýk Özkan Manas ý temsilen toplantýya katýldý. Ýletiþim Fakültelerinin bu yýlký toplantýsýnýn bir çok özellikleri vardý. Öncelikle, iletiþim fakültesi öðrencilerinin deðerlendirilmesi ile oluþan ilk medya ödülleri, bu toplantý sonunda yapýlan bir törenle verildi. Üniversitemiz Ýletiþim Fakültesi öðrencilerinin de oylarý ile katýldýðý bu ödüller, öðrenciler arasýnda yapýlan anketlerle belirlendi ve ödüller, yapýlan bir törenle sahiplerini buldu. Gündemindeki önemli maddelerin tartýþýldýðý toplantýda alýnan en önemli karar; bu toplantýlarýn hukuki bir statü kazanmalarý için her iletiþim fakültesinin kendi bünyesinde bu konuda karar oluþturarak bir iletiþim konseyi kurulmasý için YÖK nezdinde giriþimde bulunulmasý konusunda alýnan karar idi. 8 Lugano Çaðdaþ Ýletiþim Ortamlarý Konferansý Görsel Ýletiþim Tasarýmý Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Emin Doðan Aydýn ve Ýletiþim Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Suat Anar bu yýl Haziran 2004 tarihleri arasýnda Ýsviçre'nin Lugano kentinde düzenlenen ED-MEDIA World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications toplantýlarýna katýlarak ortak bir bildiri sundular. An Experimental Education Program in Visual Communication Design baþlýklý bildiride Görsel Ýletiþim Tasarýmý eðitimi konusunda dünyadaki ve Türkiye deki eðilim ve geliþmeler incelenerek Yeditepe Üniversitesi ndeki Görsel Ýletiþim Tasarýmý eðitim programýnýn amaçlarý ve özgün yapýsý açýklandý. Bildiride, Yeditepe Üniversitesi Görsel Ýletiþim Tasarýmý Bölümü, lisans ve yüksek lisans programlarýnýn yapýsý ve iþleyiþi ile ilgili bilgi verilirken, öðrencilere, geleceðe damgasýný vuracak iletiþim teknolojileri konusunda çok disiplinli bir eðitim verildiði; diðer bölümlerden gelen ve kendi öðrencisini aþan sayýda öðrenciye de seçimlik dersler yoluyla yeni tasarým becerileri kazandýrýldýðý hususlarý üzerinde de önemle duruldu. Prof. Dr. Emin Doðan Aydýn motorsikleti ile Ýtalya yollarýnda... Konferansa katýlan iki öðretim üyemizden Görsel Ýletiþim ve Tasarým Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Emin Doðan Aydýn ya da kýsa adýyla EDA hocamýz, Lugana'ya ilginç bir araçla gitti. Tutkusu olan motosikleti ile 2000 km. yol katederek 3 günde Lugana'ya ulaþtý. Bu gezisi sýrasýnda günde ortalama 20 saat motosiklet sürdü ve 10 yerde mola verdi (gece feribotta kaldý). Kendisini, bu ilginç ve bir o kadar da zevkli ve kuþkusuz zahmetli yolculuðu yaptýðý için de ayrýca kutluyoruz.

10 Haber Turu Güzel Sanatlar Fakültesi yýl sonu sergisi Özgün Baský Resim Dersi, Serigrafi çalýþmalarýndan bir iþ... Sergide Mütevelli Heyeti Baþkaný Bedrettin Dalan açýlýþ konuþmasýný yaparken... Üniversitemizin renkli fakültelerinden olan olan Güzel Sanatlar Fakültesi, artýk geleneksel hale gelen ve öðrenci çalýþmalarýndan oluþan yýl sonu sergisini 3-13 Haziran 2004 tarihlerinde, Rektörlük binasýndaki Sanat Galerisi ile diðer katlarda açtý. Serginin açýþ konuþmasýný, Mütevelli Heyeti Baþkaný Bedrettin Dalan yaptý. Dalan yaptýðý konuþmasýnda, Güzel Sanatlara verdiði önemin yaný sýra Dünyada Güzel Sanatlarýn ne derecede önemli bir yeri olduðunun altýný çizdi. Güzel Sanatlar Fakültesi, kuruluþundan bugüne yapmýþ olduðu bu tür etkinlikler ve öðrencilerinin yurt içi ve yurt dýþýnda kazandýðý baþarýlar ile yakalamýþ olduðu ivmeyi daha da yükseltmektedir. Rektörlük Binasýnda 5. katta bulunan Sanat Galerisi ile binanýn 4., 3., 2. ve giriþ katlarýnda yer alan sergide Fakültenin tüm bölümlerinde yýl içerisinde yapýlan öðrenci ürünleri sergilendi. Sanat galerisinde Plastik Sanatlar Bölümü Resim, Heykel ve Seramik çalýþmalarý, 4. kat fuayesinde Grafik Tasarýmý Bölümü logo, afiþ, ambalaj ve özgün baský çalýþmalarý, 3. kat fuayesinde Ýç Mimarlýk ve Peyzaj Mimarlýðý Bölümleri proje, maket ve üç boyutlu uygulamalarý, 2. kat fuayesinde ise Endüstri Ürünleri Tasarýmý ve Tiyatro Bölümü öðrencilerinin çalýþmalarý yer aldý. Endüstri Ürünleri Tasarýmý Bölümü öðrencilerince gerçekleþtirilmiþ proje ve maketlerin yer aldýðý bu katta Tiyatro Bölümü, Plastik Sanatlar ve Grafik Tasarýmý bölümlerince gerçekleþtirilmiþ afiþ ve sahne dekorlarýnýn yaný sýra yýl içerisinde sahneye koyduklarý birbirinden güzel oyunlarýndan görüntülenmiþ fotoðraflarýný da sergilediler. Fakültenin bir baþka renkli bölümü olan Moda ve Tekstil Tasarýmý Bölümü ise tekstil deseni kurgularý, insan figürü stilizasyonlarý ve bilgisayar destekli tasarýmlardan oluþan çalýþmalarýný binanýn giriþ katýndaki fuayede sergilediler. Ayný yerde çalýþmalarýný sergileyen bir baþka bölüm, Sanat Yönetimi Bölümü idi. Sergide, Fakültenin en genç iki bölümü: Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý Bölümü ile Sanat ve Tasarým Bölümleri de ilk kez çalýþmalarýný sergilediler ve böylece biz de varýz dediler gün süre ile açýk kalan ve artýk gelenekselleþen sergi, veliler, öðrenciler, akademik ve idari personel ve ayrýca birçok sanat eleþtirmeni, kreatör ve sanat galerisi yöneticilerince de ilgiyle izlendi. Üniversitemiz içerisinde böylesi büyük bir sanatsal etkinlik, hem Üniversitemizin kültürel ortamýna katkýda bulunuyor, hem mezun olan öðrencilerine büyük bir cesaret veriyor. Fatma Keleþ, tuval üzerine yaðlýboya Selda Ýzgi, Plastik Sanatlar Bölümü Heykel çalýþmalarýndan... 9

11 Haber Turu Derviþ Zaim haftasý Ýletiþim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü tarafýndan 3-7 Mayýs 2004 tarihinde Derviþ Zaim Haftasý düzenlendi. Haftada, KKTC li film yönetmeni Derviþ Zaim in üç filmi;1996 Antalya Film Þenliði,1997 yýlý Orhan Arýburnu, Ankara ve Ýstanbul Film Festivalinde çeþitli ödüller alan Tabutta Röveþata ; 2000 yýlý Antalya Film Þenliði, Ýstanbul Film Festivali ile SÝYAD ve ÇASOD 2001 Sinema ödüllerinde pek çok alanda ödüllü Filler ve Çimen filmi ile 2003 yýlý Orhan Arýburnu, Ankara Film Festivali ve SÝYAD Türk Sinemasý ödülleri sahibi Çamur adlý filmleri gösterildi. 5 Mayýs da ise Derviþ Zaim in katýldýðý bir söyleþi yapýldý. Söyleþide Zaim, kendi sinema deneyimlerini, senaryo yazmada yaþanacak sorunlar, oyuncu yönetimi gibi konulara deðindi ve dinleyicilerden gelen sorularý yanýtladý. 10 Yönetmen Derviþ Zaim Prof. Dr. Talat Tekin e TÜBÝTAK tan hizmet ödülü Türkiye Bilimler Akademisi'nin, TC uyruklu bilim insanlarýnýn sosyal bilimler alanýndaki üstün nitelikli çalýþma ve hizmetlerini deðerlendirmek, kamuoyuna duyurmak ve bir teþvik unsuru oluþturmak üzere her yýl vermekte olduðu hizmet ve teþvik ödüllerinden hizmet ödülü, bu yýl, Üniversitemiz tarafýndan aday gösterilen Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý eski Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Talat Tekin e verildi. Akademi Konseyinin 1 Mayýs 2004 tarihinde yapýlan toplantýsýnda, bu yýl için hizmet ödülünün Prof. Dr. Talat Tekin e verilmesini karalaþtýrýldý. Ödül töreni, 25 Haziranda 2004 tarihinde Ankara'da TÜBÝTAK Feza Gürsey Konferans Salonunda düzenlenen Akademi Gününde yapýldý. Prof. Dr. Talat Tekin NATO Ýstanbul Zirvesinde öðrencilerimiz görev aldý Dýþtaki Ayýn Konusu olarak aldýðýmýz Haziran 2004 tarihinde Ýstanbul da toplanan NATO Zirvesi ne, Üniversitemiz Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü öðrencileri görevli olarak katýldý. Zirveye katýlan konuklarla ilgilenmek üzere Türkiye'deki seçkin üniversitelerden seçilen öðrenciler arasýnda yer alan 20 Yeditepeli öðrenci, Bölüm öðretim üyelerinden Doç. Dr. Mesut Caþýn ile birlikte Zirve esnasýnda Dýþiþleri Bakanlýðý ile yakýn iþibirliði ile Zirveye katýlan diplomatik misyonun karþýlanmasý, konferans planlamalarýnýn zamanýnda ve etkin olarak yapýlmasý, askeri ve politik toplantýlarýn yaný sýra, Türkiye nin tanýtýmýndaki sosyal ve kültürel gezilerin yapýlmasý, delegelerin gümrük ve vize iþleri, NATO uçaklarýnýn karþýlanmasý ve uðurlanmasý gibi görevlerde yer aldýlar. Öðrenciler, öðrenim gördükleri alanda ve uluslararasý platformda görev alarak önemli bir deneyim kazanmýþ oldular. Bu öðrencilerimizden Oðuz Yusufyiðit ve Sinem Aksoy'un görevleri ise daha da önemli idi. Çünkü onlara Bush un eþine refakat etme görevleri verilmiþti. Dýþiþleri Bakanlýðý, her iki öðrencilerimizi, bu görevlerini üstün bir baþarý ile tamamladýklarý için 15 günlük Avrupa gezisi ile ödüllendirdi.

12 Haber Turu Sosyal Sorumluluk projeleri sunuldu Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýþletme Bölümü 2. sýnýf öðrencilerine verilen Sosyal Sorumluluk dersinin projeleri bir jüri önünde sunuldu ve baþarýlý olan projeler ödüllendirildi akademik yýlýnda ilk kez baþlatýlan Sosyal Sorumluluk dersi kapsamýnda öðrencilerin hazýrladýklarý 10 grup proje, Bölüm baþkaný Prof. Dr. Ülkü Dicle öncülüðünde Pilot program olarak baþlatýldý. Amacý, toplumsal duyarlýlýðý arttýrmak olan bu projeler, öðrencilerin oluþturduðu 16 grup tarafýndan hazýrlandý. Sunum sonrasý 3 gurup proje ödül aldý: g Dost Eller : Ýþitme Engelli Çocuklara yardým projesi. Hazýrlayanlar: Aylin Aþar, Fulya Evren, Ali Kemal Karakoyun, Öznur Þeker, Sabriye Þeker, Burcu Budak. g Bir Kitapta Sen Koy : Kitap Toplama Kampanyasý. Hazýrlayanlar: Sera Türkoðlu, Fatih Ömür, Ece Gür, Okan Babacan, Hande Üpçin, Fatih Polat. g Çocuklara Bir Iþýk da Bizden : Pýrýltý Derneðinde çocuklara yardým projesi. Hazýrlayanlar: Ýpek Erkablan, Cenker Bayrak, Melik Eldek, Diþat Alkan, Ceren Ekebaþ, Banu Evin. Diðer projeler þöyle: g Geri Dönüþün : Kaðýt Atýklarý Geri Kazandýrma projesi g Biri Daha Gülümsesin : Ýstanbul Belediyesi Ýþbirliði ile muhtaç ailelere yardým daðýtma projesi. g 7 Tepeden 50 Öðrenciye Yardým : Ýlköðretim okuluna giyecek yardýmý projesi. g Uzat Elini : Anasýnýfý Etkinlikleri projesi. g Darülaceze Vakfý çocuklarýna gönüllü eðitmenlik : Darülaceze de bulunan öðrencileri eðitme projesi. g Lösemili Çocuklara Destek : Þiþli Etval Hastahanesindeki lösemili çocuklar projesi. g Bizim Çocuklarýmýz Onlar Küçükyalý Çocuk Esirgeme Kurumu 11 Ýstanbul Hakim ve Savcýlarý Mütevelli Heyeti Baþkaný Bedrettin Dalan ile Rektörlük önünde... Ýstanbul Hakim ve Savcýlarý Üniversitemizde Üniversitemiz, Ýstanbul hakim ve savcýlarýný konuk etti. Mütevelli Heyeti üyelerimizden hukukçu Zuhal Çokar ýn koordinasyonu ile düzenlenen programa Ýstanbul da bulunan hakim ve savcýlar eþleri ile birlikte 450 kiþilik bir grupla katýldý. 22 Mayýs 2004 Cumartesi günü Üniversitemiz 26 Aðustos Yerleþiminde yapýlan bir günlük gezinin sabah programý Ýnan Kýraç Salonunda yapýldý. Zuhal Çokar ýn hoþ geldiniz konuþmasýndan sonra, Mütevelli Heyet Baþkanýmýz Bedrettin Dalan yaptýðý konuþmasýnda hukukçularýn toplumdaki önemine deðindi. Konuþmalardan sonra, Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü öðrencileri, ödüllü Çýkmaz Sokak adlý oyunlarýný sergilediler. Bölüm öðrencilerinden Tolga Yener in yönetmenliðini yaptýðý oyun büyük beðeni topladý. Program, Yeditepe Sofrasý nda yenilen öðle yemeðinin ardýndan konuklara Üniversite Yerleþiminin gezdirilmesi ile sona erdi.

13 Haber Turu ÝSTEKKART yenilendi ÝSTEK A.Þ nin baþlattýðý ÝSTEKKART yenilendi, kapsamý geniþletildi ve tanýtýmýna aðýrlýk verildi. Amacý, ÝSTEKKART üyeleri arasýnda kaynaþmayý saðlamak, ÝSTEK li olma ruhunu yaratmak olan ÝSTEKKART uygulamasý, son yapýlan deðiþikliklerle hem fiziksel görünümünü, hem de kapsama alanýný geniþletti: ÝSTEKKART ýn görünümü yenilendi; daha modern bir tasarýmla yepyeni bir görünüm kazandý. Renklerinde de deðiþiklik yapýlarak asýl kartlar platin, ek kartlar ise altýn rengine dönüþtürüldü. Diðer bir yenilik te ÝSTEKKART ýn indirim saðladýðý kuruluþlar sayýsý arttý. ÝSTEK in kendi tesislerinden yararlanmanýn yanýsýra yeni üye kuruluþlar eklendi. Bunlar NT Kitabevi, Gözgrup Optik, Damat-Tween, Cacharel, US Polo, Europcar, Setur, Altuð Parfümeri, Elle, Mori Sushi, Class Optik & Lens Merkezi, Medikar Klinik, Caddebostan Sport Center, ACP Sigorta, Süreyya Restaurant, b2b Kurye, Doðam Pazarlama... Bu kuruluþlarýn sayýsýnýn daha da artmasý bekleniyor... ÝSTEKKART ile ilgili tanýtým faaliyetlerine de çok önem verildi. Yeni afiþler, broþürler ve gazete ilanlarý ile ÝSTEKKART sahibi olmanýn avantajlarý ile yeni olanaklar tanýtýlýyor. 12 MBA tanýtým yemeði Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 10 Mayýs 2004 Tarihinde MBA Tanýtým Programý çerçevesinde düzenlediði akþam yemeðinde iþ dünyasýndan ve sektörden davet ettiði yöneticilerle bir araya geldi. Ýþ dünyasýnýn önemli isimlerinden 200 kiþinin katýldýðý bu özel yemekte bir konuþma yapan Rektörümüz ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Vekili Prof. Dr. Ahmet Serpil, þirket yönetimlerinde yüksek lisans yapmýþ yöneticilerin yer almasýnýn önemine deðindi. Mütevelli Heyet Baþkanýmýz Bedrettin Dalan da yaptýðý konuþmada, iþ dünyasýnýn genç ve önemli isimlerini Üniversitemizde görmekten mutluluk duyduðunu söyledi. YEDÝTEPEHABER mezun verdi Bu baþlýk biraz þaþýrtýcý, ancak doðru!.. YEDÝTEPEHABER ailesinden muhabir arkadaþlarýmýz, özellikle kendilerini Öðretim Birimlerimizi Tanýtýyoruz dan tanýdýðýnýz Gülçin Çakýcý ve Çetin Timur ile Ýçimizden Biri nin hazýrlayýcýsý Deniz Tüysüz bu yýl Ýletiþim Fakültesinin Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünden yüksek þeref ve þeref dereceleri ile mezun oldular. YEDÝTEPEHABER in baþýndan beri bizlerle birlikte olan ve yoðun derslerinin arasýnda özveri ile çalýþan bu genç arkadaþlarýmýzý, özellikle derece ile mezun etmenin gururunu taþýrken, aramýzdan ayrýlýþlarýndan ötürü de üzüldüðümüzü belirtmek istiyoruz. Genç mezun muhabirlerimize YEDÝTEPEHABER e katkýlarý için teþekkür ediyor, bundan sonraki yaþamlarýnda baþarýlar diliyoruz. Yeditepehaber in mezun muhabirleri... Soldan saða; Gülçin Çakýcý, Deniz Tüysüz ve Çetin Timur

14 Haber Turu Yeditepe çalýþanlarýna Boðaz gezisi Yeditepe Üniversitesinin yönetsel tüm çalýþanlarýna yýlýn yorgunluðunu atmak için 19 Mayýs 2004 tarihinde gemi ile bir Boðaz gezisi düzenlendi. Kadýköy iskelesinden baþlayan ve Karadeniz açýklarýndan dönülen bu güzel gemi gezisi 4 saat sürdü. Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Serpil, Rektör Yardýmcýlarýmýz Prof. Dr. Atilla Dicle, Prof. Dr. Sedefhan Oðuz ile Genel Sekreterimiz Mine Çakaloz un da katýldýðý yemekli ve müzikli Boðaz gezisine 500 Yeditepe çalýþaný katýldý. Canlý müzik eþliðinde Boðaz ýn güzelliklerini yaþayan çalýþanlarýmýz, yýlýn yorgunluðunu da biraz olsun atmýþ oldular... Rektör Prof. Dr. Ahmet Serpil, Rektör Yardýmcýlarý Prof. Dr. Atilla Dicle ve Prof. Dr. Sedefhan Oðuz, Yeditepe Sofrasý çalýþanlarýyla... SBE Sekreteri Meziyet Baysoyu, Genel Sekreter Yardýmcýsý Ýsmet Silahcý ve ÝSTEK AÞ Ýþletme Müdürü Turgut Kavukçu... ÝSTEK Servis Þefi Kadir Gürkan, servis þoförlerinden Naim Öztürk, eþi ve torunuyla birlikte Kumanyalar yeniliyor... Geziden neþeli bir grup...

15 14 Akademik Faaliyetler Geçen sayýlarýmýzda olduðu gibi, bu sayýmýzda da Mayýs, Haziran ve Temmuz aylarýnda çeþitli fakültelerimizin bölümleri tarafýndan yapýlan akademik faaliyetleri derlemeye çalýþtýk. ECZACILIK FAKÜLTESÝ u Ýstanbul Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalý öðretim üyesi Prof. Dr. Neriman Özhatay ýn katýldýðý Ýstanbul un yeþil hazinesi adlý konferansý düzenlendi. Eczacýlýk Fakültesimiz tarafýndan 5 Mayýs 2004 tarihinde düzenlenen konferansda, Ýstanbul un çok az tanýnan doðal bitkilerinin ve Ýstanbul un Asya yakasýndaki tepelerinin bitki örtüsü tanýtýldý. Ayrýca, konferansla ilgili olarak eþ zamanlý bir de fotoðraf sergisi açýldý. FEN - EDEBÝYAT FAKÜLTESÝ FELSEFE BÖLÜMÜ ETKÝNLÝKLERÝ SEMPOZYUMU u Birincisi Bilkent Üniversitesinde düzenlenen Kant Sempozyu munun ikincisi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü tarafýndan 15 Mayýs 2004 tarihinde Üniversitemizde yapýldý. Bilkent ve Yeditepe Üniversitelerinden felsefecilerin katýldýðý Sempozyuma katýlan felsefeciler ve bildiri baþlýklarý þöyle: Boðaziçi Üniversitesi öðretim üyesi Prof. Dr. Stephen Voss 'Sensibility and understanding ; ayný Üniversiteden Yrd. Doç. Dr. Ýlhan Ýnan Kant on what existence is not ; Bilkent Üniversitesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Lucas Thorpe 'Why study ethics? Kant on the value of moral philosophy ; Fen Edebiyat Fakültemiz Felsefe Bölümü öðretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Barry Stocker The self in kant: The transcendental deduction and the paralogisms, Yrd. Doç. Dr. Türker Armaner Kant and Fichte ve Yrd. Doç. Dr. Bülent Gözkan Kant and the Idea of the University'. u Bölüm tarafýndan düzenlenen Felsefe Konferanslarýna 12 Temmuz tarihinde Çukurova Üniversitesi öðretim üyesi Dr. Abdurrahman Aliy tarafýndan verilen Ýslâm Felsefesi konulu konferans ile devam edildi. u Felsefe Bölümü öðretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Onur Öymen Assos'ta Scepticism in Ancient Greece (Antik Yunanda kuþkuculuk) konulu Felsefe Platformunu topladý. "Assos'ta Felsefe Platformu" kurucusu olan Yrd. Doç. Dr. Öymen, Platformun 2004 yýlý toplantýsýný 5-8 Temmuz tarihlerinde Assos'da gerçekleþtirdi. Etkinliðe Harvard University den Prof. Dr. Gisela Striker Academics and pyrhonists reconsidered, University of Arizona dan Dr. Julia Annas Ancient scepticism and ancient religion, John Hopkins University den Dr. Richard Bett Greek scepticism and the self, University of Bologna dan Prof. Dr. Walter Cavini Dreaming scepticism in antiquity, University of Pittsburgh dan Dr. James Allen Epicurean and pyrrhonian conceptions of experience çalýþmalarýyla katýldýlar. HUKUK FAKÜLTESÝ u Washington Institute For Near East Policy den Dr. Matthew Levitt 10 Mayýs 2004 Tarihinde The Matrix Of Global Terror: Untangling the links between inter groups konulu bir seminer verdi. u Hukuk Fakültesi Deniz Ticaret Ve Sigorta Hukuku Anabilim dalý Baþkaný ve Deniz Hukuku Derneði Baþkaný Prof. Dr. Rayegan Kender, 10 Mayýs da Türk Ticaret Kanununun Deniz Ticaretine Ýliþkin Hükümlerinin Reform Çalýþmalarý konusunda seminer verdi. u Prof. Dr. Haluk Kabaalioðlu, Marmara Üniversitesi AT Enstitüsü tarafýndan düzenlenen Marmara Avrupa Günleri ne katýldý. 12 Mayýs 2004 tarihinde gerçekleþtirilen AB ve Türkiye-Fransa iliþkileri konulu uluslararasý konferansýn kapanýþ oturumunda Nice Uluslararasý Araþtýrmalar Avrupa Enstitüsü Baþkaný Prof. Claude Nigoul ile konferans sonuçlarýný irdeledi.

16 Akademik Faaliyetler u Hukuk Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Haluk Kabaalioðlu, Mayýs ayý içerisinde Avrupa da bir dizi konferansa katýldý, tebliðler sundu Mayýs tarihlerinde Bremen Üniversitesi nde gerçekleþtirilen Uluslararasý Kýbrýs Konferansýna katýlarak Kýbrýs konulu bir teblið sundu. Bremen Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Enstitüsü Baþkaný Prof. Dr. Thomas Giegerich öncülüðünde düzenlenen konferansa Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, KKTC, Kýbrýs Rum Yönetimi, Yunanistan ve deðiþik ülkelerden konuþmacýlar katýldý. u Prof. Dr. Haluk Kabaalioðlu, Türk Dernekleri ve Duisburg Üniversitesinde Türkiye AB Ýliþkileri Konusunda Konferans verdi. Daha Sonra Detmold Yakýnlarýnda Exalter de Almanya Türk Toplumu ve Türk Öðretmeler Dernekleri tarafýndan düzenlenen toplantýda da bir seminer verdi. u Prof. Dr. Haluk Kabaalioðlu, Mayýs ayý içerisinde, Üçüncü Kolordu Komutanýnýn daveti üzerine Ülkemizde Bulunan 250 NATO subayýna Türkiye-AB Ýliþkileri konusunda bir konferans verdi. u Prof. Dr. Haluk Kabaalioðlu, Mayýs ayý içersinde Koç Üniversitesi Uluslararasý Ýliþkiler Kulubü tarafýndan düzenlenen bir konferansta Türkiye, AB ve Kýbrýs konusunda son geliþmelere deðinen bir konferans verdi. u Prof. Dr. Haluk Kabaalioðlu, Ýzmir de gerçekleþtirilen 4. Türkiye Ýktisat Kongresine bir bildiri ile katýldý ve bir oturuma da baþkanlýk yaptý. 7 Mayýs 2004 tarihinde AB üyeliði sürecinde sivil toplum örgütlerinin rolü konusunda teblið sunan demokratik toplumlarda STÖ n son derece önemli roller oynadýðýný belirterek, bazý yabancý devletlerin, uluslararasý örgütlerin ve hatta bazý ülkelerde siyasi partilerin kendilerinin seslendiremeyeceði, fiilen yapamayacaklarý iþleri sözde sivil toplum örgütleri aracýlýðýyla gerçekleþtirdiklerini, yabancý ülkelerin, bazý örgütlerin kendi ulusal çýkarlarý doðrultusunda kaleme alýnan projeler aracýlýðýyla saðlanan fonlarla kendi siyasi tercihlerini empoze ettiklerini söyledi. u Washington Institute for Middle East uzmanlarýndan ve John Hopkins Universitesi Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü öðretim üyesi Prof. Dr. Matthew Levitt, 10 mayýs 2004 de Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde uluslararasý terörizm konusunda konferans verdi. Terör örgütlerinin finansmaný ve deðiþikik örgütler arasýnda gerçekleþtirilen iþbirliðini anlatan Prof. Dr. Levitt ABD Federal Bureau of Investigations çerçevesinde sürdürülen çalýþmalar hakkýnda da ayrýntýlý bilgi verdi. u Yeni Ticaret Kanunu tasarýsýný hazýrlamakla görevlendirilen komisyonun baþkanlýðýný yapan Prof. Dr. Ünal Tekinalp, Yeditepe Hukuk Fakültesi öðrencilerine yeni Ticaret Kanununa iliþkin bir konferans verdi yýlýnda yürürlüðe giren Ticaret Kanunu nun 1952 yýlýnda Prof. Dr. Ernst Hirsch tarafýndan hazýrlandýðýný belirten Prof. Dr. Tekinalp, yeni tasarýda þirketler hukuku konusunda AB yönergelerindeki esaslarýn benimsendiðini, uluslararasý konvansiyonlarýn yasaya alýndýðýný ve muhasebe standartlarý konusunda da uluslararasý muhasebe standartlarýnýn benimsenmesi gerektiðini belirtti. Mayýs ayý içinde gerçekleþen konferansý çok sayýda avukat, hakim ve öðrenci izledi. ÝKTÝSADÝ VE ÝDARÝ BÝLÝMLER FAKÜLTESÝ ULUSLARARASI ÝLÝÞKÝLER VE SÝYASET BÖLÜMÜ (FRANSIZCA) u Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Fransýzca eðitim yapan Uluslararasý Ýliþkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü, 22 Nisan 2004 tarihinde, Kocaeli Üniversitesi Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü öðretim üyesi Prof. Dr. Samir Salha tarafýndan verilen OSEGÝT-Ortadoðu Siyasi Ekonomik Güvenlik Ýþbirliði Teþkilatý adlý bir konferans düzenledi. MÜHENDÝSLÝK VE MÝMARLIK FAKÜLTESÝ ELEKTRÝK - ELEKTRONÝK MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMÜ u Bölüm, Temmuz ayýnda iki seminer gerçekleþtirdi. Kütahya Dumlupýnar Üniversitesi Elektronik Bölümü öðretim görevlisi Dr. Azim Çelik, 1 Temmuz 2004 tarihinde, Magnetic Resonance Imaging Techniques adlý bir seminer verdi. 22 Temmuz 2004 tarihinde ise North Carolina State University öðretim üyesi Dr. Seçin Günçavdý Combined Transmitter Diversity and Multiuser Precoding for CDMA Channels adlý bir seminer verdi. KÝMYA M ÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMÜ u Bölüm, ilki 25 Mayýs 2004 tarihinde Dr. Sibel Yazýcý nýn konuþmacý olduðu, Synthesis of Nitric Oxide (NO) Donor Compounds for Controlled Selective Delivery of NO ; diðeri ise 8 Haziran da Massachusetts Institute of Technology öðretim üyesi Dr. Seyda Bucak tarafýndan verilen "Magnetic Fluids for Biological Applications konulu iki seminer düzenledi. 15 u Makine Mühendisliði Bölümü Mayýs MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMÜ ayýnda iki seminer düzenledi. Seminerlerden ilki 12 Mayýs 2004 tarihinde Marmara Üniversitesi öðretim görevlilerinden Dr. Hojin Ahn'ýn verdiði Experimental and analytical investigations of granular flows adlý seminerdi. Diðeri ise 24 Mayýs tarihinde Mercedes-Benz Türk AÞ AR-GE Müdürü Dr. Þadi Kopuz'un verdiði Predictive methodology for calculation of surface sound radiation from exhaust systems using computational methods adlý seminer idi.

17 Yeni Yayýnlarýmýz TIP FAKÜLTESÝ TEMEL TIP BÖLÜMÜ u Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Parazitoloji Anabilimdalý Viroloji Bilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Selim Badur, 12 Mayýs 2004 tarihinde Üniversitemizde "Hepatit B Önemi ve Korunma konulu bir seminer verdi. DERGÝLER Bu sayýmýzda, bize ulaþan iki yayýnýmýzý sizlere tanýtacaðýz: "Hukuk Fakültesi Dergisi" ile "Felsefe" Dergisinin 3. sayýsý. u Hukuk Fakültesi Dergisi 16 Ýlk sayýsý çýkan "HukuK Fakültesi Dergisi" Hukuk Fakültemiz tarafýndan çýkarýldý. Yeditepe Üniversitesi ve yabancý üniversitelerden öðretim üyelerinin bilimsel araþtýrma, makale, karar ve eser incelemelerinin yer aldýðý Yeditepe Hukuk Fakültesi Dergisi bu ilk sayýsýnda Kamu Hukuku, Özel Hukuk, Ýçtihat kroniði, Mevzuat kroniði ve eser incelemeleri adý altýnda beþ ayrý baþlýk bulunuyor. 23 makalenin yer aldýðý Dergi, 518 sayfadan oluþuyor. Dergide þu makaleler yer alýyor: u Prof. Dr. Haluk Kabaalioðlu (Yeditepe Üniv.), Prof. Dr. Aslan Gündüz ün anýsýna ; u Erarslan Özkaya (Yargýtay Birinci Baþkaný), Yargýnýn sorunlarý ve yargý baðýmsýzlýðý; u Prof. Dr. Clement Dodd (Londra Üniv.) Annan Plan and the Cyprus conflict ve Annan Planý ve Kýbrýs sorunu (Çeviri: Araþ. Gör. Ceren Su), u Prof. Dr. Peter Pernthaler (Innsbruck Üniv.) Some critical aspects regarding the UN Secretary General s proposal for a comprehensive settlement of the Cyprus problem ve Kýbrýs sorununa federal veya konfederal çözüm (Çeviri: Araþ. Gör. Semin Töner), (Prof. Dr. Clement Dodd ve Prof. Dr. Peter Pernthaler tarafýndan kaleme alýnan bu makaleler Brüksel Anadolu Association Sans But Lucratif tarafýndan yayýnlanan Anadolu dergisinden aynen iktibas edildi. "Anadolu"nun Ýngilizce ve Fransýzca olarak çýkan Kýbrýs özel sayýsýnda yayýnlanan bu makaleler, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu, Konsey baþta olmak üzere Brüksel'de tüm AB kurumlarýna diplomatik temsilciliklere gönderildi.) u Prof. Dr. Anthony Pearce (European Affairs at Rouen School of Management), Is a settlement in Cyprus still possible? ; u Prof. Dr. Heinz-Jürgen Axt (Duisburg- Essen Üniv)- Prof. Dr. Nanette Neuwahl (Montreal Üniv.) Cyprus s EU accession and EU-Turkey convergence ; u Prof. Dr. A. Can Tuncay, (Bahçeþehir Üniv.) Bireysel emeklilik sistemi neler getiriyor? u Prof. Dr. Mehmet Akad, (Kadir Has Üniv.) Küreselleþme sürecinde bir genel deðerlendirme ; u Prof. Dr. Hasan Nerad (Dokuz Eylül Üniv.) Baktýr / Taylan / Tutucu / Bingöl / Bozkurt un Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat baþlýklý eserinin incelenmesi ; u Doç. Dr. Nuray Ekþi (Marmara Üniv.), Hukukî ve ticarî konularda delillerin elde edilmesinde üye devletlerin mahkemeleri arasýnda iþbirliðine iliþkin Avrupa Birliði Konsey Tüzüðü ; u Yrd. Doç. Dr. Harun Arýkan (Sütçü Ýmam Üniv.) A critique of the EU s policy towards the Cyprus issue. Üniversitemiz Hukuk Fakültesi öðretim üyelerinin dergideki çalýþmalarý ise þöyledir: u Prof. Dr. Erhan Adal, Traffic liability (a comparative analysis) ; u Prof. Dr. Abdülkadir Arpacý, Alacaklý teselsülü ve buna iliþkin bazý düþünceler ; u Prof. Dr. Bilge Umar'ýn dört makalesi yer alýyor: Aciz hâli borca batýklýk kavramlarýnýn farký ve bu yönden yeni M.K. metininin düþtüðü bir yanlýþlýk (M.K. m. 605 f.ii, 618), Anayasa Mahkemesinin, Humk m. 87 deki, Müddeabihin ýslah yoluyla arttýrýlamamasý kuralýný iptal eden günlü kararý (RG , No ) üzerine, den baþlayarak, ye kadar geçen dönemde yürürlüðe konan yeni mevzuat içinde medenî yargýlama hukuku ve icra-iflas hukukunu ilgilendiren deðiþiklikler ; Kuru / Arslan / Yýlmaz ýn Medeni Usul Hukuku ders kitabýnýn 13. (geniþletilmiþ) basýmý üzerine ; u Doç. Dr. Ali Cem Budak, Avukatlýk Kanunu nun 2. Maddesine göre avukatin bilgi ve belge isteme yetkisi ; u Yrd. Doç. Dr. M. Alper Gümüþ, Paylý mülkiyet konusu bir taþýnmazýn paydaþlarýndan birisi, TMK m.693/iii e göre tek baþýna komþu taþýnmaz malikinden zorunlu geçit talebinde (TMK m. 747) bulunabilir mi? - Yargýtay Hukuk Genel Kurulu nun tarihli ve E. 2002/3187, K sayýlý kararý üzerine bir inceleme-, u Yrd. Doç. Dr. Salih Þahiniz, Yargýtay kararlarý ýþýðýnda kamulaþtýrmasýz elkoyma ; u Araþ. Gör. Ceren Su The EU enlargement and the political criteria: The case of Turkey. Dergi, Yeditepe Üniversitesi Kitap Satýþ Bürosundan ve hukuk kitaplarý satan kitapçýlardan saðlanabilir.

18 u Yeditepe de Felsefe 3 Yeditepe Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü tarafýndan yayýna hazýrlanan, Ýngilizce ve Türkçe makalelerden oluþan hakemli yýllýk dergi Yeditepe'de Felsefe nin 3. sayýsý çýktý. Dergide yer alan makaleler þöyle: u Yrd. Doç. Dr. Barry Stocker (Yeditepe Üniv. Felsefe Böl.) Politics and Reflective Subjective Judgment in Kant ; u Yrd. Doç. Dr. Örsan K. Öymen (Yeditepe Üniv.), Metafizikçiler Kötü Müzisyenler mi? ; u Araþ. Gör. C. Ýskender Özkan Neopozitivist Bilim Anlayýþý ve Aristoteles in Bilim Kavramý: Bir Karþýlaþtýrma ; u Dr. John Bolender (ODTÜ), Two Accounts of Moral Diversity: The Cognitive Science of Pluralism and Absolutism ; u Dr. Irina Deretiæ (Belgrad Üniv.) Logos, Written Logoi and Pharmakon in Plato s Phaedrus ; u Dr. Kamuran Gödelek (Mersin Üniv.) Logical Empiricism of Hans Reichenbach: A Critical Examination ; u Dr. Bill Wringe (Bilkent Üniv.) Sympathy and Simulation: A Humean Contribution to the Theory of Mind Debate ; u Dr. Sandrine Berges (Bilkent Üniv.) Wisdom and the Laws: The Parent Analogy in Plato s Crito ; u Araþ. Gör. Nazile Kalaycý (Hacettepe Üniv.) Heidegger in Dil Felsefesi: Dil ve Dilin Özü ; u Dr. Çetin Türkyýlmaz, Bunalým ve Felsefenin Sonu Düþüncesi u Dr. Yavuz Kýlýç, Ýnsan Doðasý Kavramý ve Bu Kavramýn Ýdeolojik Kullanýmýnýn Yarattýðý Kimi Sorunlar Üzerine ; u Dr. Justin E. H. Smith (Montréal Concordia Üniv.) Animal Reproduction and the Metaphysics of Cause in Leibniz ; u Dr. Robin Atfield (Cardiff Üniv.) The Concept of Sustainable Development Revisited ; u Yrd. Doç. Dr. Ali Budak (Yeditepe Üniv.) Batýdan Yapýlan Ýlk Felsefî Çeviri: Muhâverât-ý Hikemiyye. YEDÝTEPEHABER olarak, Hukuk camiasýnda þimdiden büyük yanký uyandýran Hukuk Fakültemizin çýkardýðý Hukuk Fakültesi Dergisi ne yayýn hayatýna hoþ geldiniz diyoruz. Ýlk sayýsý çýkan "Hukuk Dergisi" ile 3. sayýsý çýkan "Yeditepe'de Felsefe 3" dergilerinin çýkarýlmasýnda emeði geçenleri kutluyor, bundan sonraki çalýþmalarýnda da baþarýlar diliyoruz. Geçen sayýlarýmýzda olduðu gibi, aradan geçen zaman içerisinde Üniversitemiz kadrosuna katýlan yeni öðretim elemanlarý ile yönetsel personeli sizlere tanýtýyoruz. Prof. Dr. Ýclal Çakýcý, Eczacýlýk Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalýna öðretim üyesi olarak atandý yýlýnda Hacettepe Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesinden mezun olan Prof. Dr. Ýclal Çakýcý,1992 yýlýnda Gazi Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalýnda doçent, 1998 yýlýnda profesör oldu. ARAÞTIRMA GÖREVLÝSÝ OLARAK ATANANLAR Atamalar Ceyda Uysal, Ýletiþim Fakültesi Görsel Ýletiþim Tasarýmý Bölümüne; Ahmet Murat Parlakýþýk, Mühendislik ve Mimarlýk Fakültesi Bilgisayar Bölümüne; Mustafa Onur Ergin, Mühendislik ve Mimarlýk Fakültesi Bilgisayar Bölümüne; Tuðçe Keçecioðlu, Eczacýlýk Fakültesine araþtýrma görevlisi olarak atandýlar. OKUTMAN OLARAK ATANANLAR Murat Batmaz, Yabancý Diller Yüksek Okuluna okutman olarak atandý. 17

19 Atamalar AKADEMÝK YÜKSELTMELER Yeni Birimlerimiz EÐÝTÝM FAKÜLTESÝ Dr. Ebru Ýlter Akarçay, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler Bölümünde yardýmcý doçent kadrosuna yükseltildi. ÝDARÝ PERSONEL ATAMALARI 18 Prof. Dr. Ömür Akyüz Sevim Baloðlu, Mali Ýþler Müdürü olarak atandý. Anadolu Üniversitesi Ýþletme Fakültesi mezunu olan Baloðlu, 1994 ve 2001 yýllarý arasýnda Ziraat Bankasý Þube Müdürlüðü yaptý. Bu sürede Pe-Re-Ja da Yönetim Kurulu üyeliði, Ziraat Bankasý Bosna þubesi Denetim Kurulu üyeliði, Ziraat Yatýrýmda Yönetim Kurulu üyeliði görevlerini de yürüttü. ÝSTEK Eðitim A.Þ. de Yönetim Kurulu üyesi, murahhas aza, ÝSTEK Ýnþaat A.Þ. de Yönetim Kurulu Baþkanlýðý görevlerini halen sürdürmektedir. Dr. Bedia Fulya Çalýkoðlu, Mediko Sosyal Merkezi ne doktor olarak atandý. Emre Tolga Akmazoðlu, Bilgi Ýþlem Departmanýna Network sistem uzmaný olarak atandý. YEDÝTEPEHABER olarak yeni göreve atanan ve akademik olarak yükselen tüm öðretim elemanlarý ile yönetsel personelimizi kutluyor, baþarýlar diliyoruz... Resmi kuruluþu üç yýl öncesine giden Eðitim Fakültemiz Eðitim yýlýnda eðitime baþlýyor. 4 bölümle eðitime baþlayacak olan bu yeni Fakültemizi sizlere tanýtmak istedik. Bunun için, Fakültenin ilk kurucu Dekaný Prof. Dr. Ömür Akyüz den bilgi aldýk....önce Fakülteye paralel olarak kurulmuþ olan Eðitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Türk Dili ve Edebiyatý, Matematik ve Ýngilizce Öðretmenlikleri için Tezsiz Yüksek Lisans programlarý açýldý sonra da YÖK ün bu programlara izin verme süreci içinde fakültede açmak durumunda kaldýðý Eðitim Bilimleri, Ortaöðretim Fen ve Matematik Eðitimi, Ortaöðretim Sosyal Bilimler Alanlarý, Ortaöðretim Yabancý Diller Eðitimi bölümleri çerçevelerinde Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk, Türk Dili ve Edebiyatý, Matematik ve Ýngilizce Öðretmenlikleri programlarý hazýrlandý. Bunlardan Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk ile Ýngilizce Öðretmenliði programlarý dörder yýllýk lisans; Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði ile Matematik Öðretmenliði ise beþer yýllýk birleþtirilmiþ lisans+yüksek lisans programlarýdýr. Fakültemizdeki, özellikle öðretmenlik programlarýnýn alan derslerinin öðretmen adaylarý tarafýndan çok iyi özümlenmesi üzerinde önemle durulacaktýr; zira eðitimcilik bakýmýndan ne denli iyi yetiþtirilmiþ olursa olsun konusunu bilmeyen bir öðretmenin öðreteceði bir þey olamaz, hatta yanlýþ bilgiler vererek zararlý bile olabilir... Bu bakýmdan Prof. Dr. Akyüz, Dekan olarak alan derslerinden en düþük geçme notunun DD deðil de CC olmasý üzerinde çalýþmalara baþladýðýný da özellikle belirtti. Açýlan bölümler: Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk programý:...tanýtacaðým ilk program. Gerek okullarda, gerekse iþ dünyasýnda insanlarýn kiþisel davranýþlarý ve karþýlýklý iliþkilerinden ileri gelen sorunlarla uðraþmanýn, baþarý ve verimlilik üzerinde hayati önemi olduðu anlaþýlmýþtýr. Bu bakýmdan sorunlar klinik boyutlara varmadan gerek öðrenci ve öðreticilere gerekse çalýþanlar ve yöneticilere anýnda yakýn destek vermek amacýyla uzmanlar yetiþtirilmesi için bir çok üniversitede Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk programlarý baþlatýlmýþtýr. Bu programlar; öncelikle okullara rehber öðretmen yetiþtirmeyi amaçlamakta ancak, bu kiþilerin gerektiðinde iþ yerlerinde yetiþkinlere yardýmcý olabilmeleri için gerekli alt yapýyý

20 Yeni Birimlerimiz da saðlamaktadýr. Burada sunulan programýn da baþlýca amacý budur. Bölümümüz programýn yürütülmesinde Fen-Edebiyat Fakültesinin Psikoloji ve Antropoloji Bölümleriyle ve Ýletiþim Fakültesi ile yakýn iþbirliði içinde olacaktýr. Bölüm ayrýca, öðretmenlik formasyonu vermek üzere açýlacak sertifika ve yüksek lisans programlarýnýn temel derslerini de düzenleyecektir. Ýngilizce Öðretmenliði programý:...temel bileþenleri Ýngilizce dil geliþimi ile dilbilim ve meslek dersleri olup bu sonuncusu içinde yabancý dil öðretme metodolojisi önemli bir yer tutmaktadýr. Ayrýca seçmeli derslerle gerek kültürel gerekse mesleki yönde bireysel ilgilerin geliþtirilmesine olanak saðlanmaktadýr. Böylece öðrencilere Ýngilizce dilinde yeterli bir uzmanlýk verilerek bunun bir yabancý dil olarak öðretimi için gerekli bilgi ve pratik becerilerle birlikte kültürel zenginlik de saðlanmaktadýr. Bu programýn yürütülmesinde gerek Eðitim Bilimleri gerekse Fen-Edebiyat Fakültesi Ýngiliz Dili ve Edebiyatý bölümleriyle yakýn iþbirliði ve etkileþim öngörülmektedir. Program giderek artmakta olan yüksek nitelikli öðretmen gereksiniminin karþýlanmasýna katkýda bulunmayý amaçlamaktadýr. Mezunlarýn bilgili ve yetkili eðiticiler olmalarý, ayrýca meslek yaþamlarý boyunca deðiþebilecek koþullara ve yeni geliþmelere uyacak hatta bunlara önayak olacak þekilde yetiþmeleri beklenmektedir... Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði programý:...bu Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü Baþkaný Prof. Dr. Fatma Erkman yürütecektir. Aslýnda her iki program ders içlemleri bakýmýndan birbirlerine çok yakýndýr. Programýn alan derslerinin tümü Fen- Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümünce verilen derslerden seçilmiþ olup ayrýca, dilbilim derslerine de aðýrlýk verilmiþtir. Program, alandaki kuramsal temelleri metodoloji ve seçme liselerde yapýlacak uygulamalarla bütünleþtirmektedir. Mezunlar beþ yýl süren program sonunda hem lisans hem de (tezsiz) yüksek lisans diplomasý almaya hak kazanacaklardýr... Matematik Öðretmenliði programý:...program giderek artmakta olan yüksek nitelikli öðretmen gereksiniminin karþýlanmasýna katkýda bulunmayý amaçlamaktadýr. Mezunlarýn bilgili ve yetkili eðiticiler olmalarý, ayrýca meslek yaþamlarý boyunca deðiþebilecek koþullara ve yeni geliþmelere uyacak hatta bunlara önayak olacak þekilde yetiþmeleri beklenmektedir. Programýn alan derslerinin tümü Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünce verilen derslerden seçilmiþ olup ayrýca, lise ders programlarýnda önemli bir yeri bulunan geometri konusunu pekiþtirici özel bir yeni ders açýlmasý da saðlanmýþtýr. Program, alandaki kuramsal temelleri metodoloji ve seçme liselerde yapýlacak uygulamalarla bütünleþtirmektedir. Mezunlar beþ yýl süren program sonunda hem lisans, hem de (tezsiz) yüksek lisans diplomasý almaya hak kazanacaklardýr... Atýk kaðýtlarý çöpe atmayýn! Daha iyi bir gelecek için GERÝ DÖNÜÞÜN! Getirdiðiniz kaðýtlarý kampüs içindeki kutulara atabilirsiniz. 19

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 96-117). 47 2003 2003 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu 17 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Ýçimizden Biri Doç. Dr. Özden Uslu / Ceylan Pakkan Sosyal Tesislerimiz (IX) Mediko-Sosyal

Detaylı

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi 21 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Makina Mühendisliði

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Ocak - Nisan BU SAYIDA. Çýkarken...

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Ocak - Nisan BU SAYIDA. Çýkarken... 19 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Fizik Bölümü Metroloji

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI A Ç I K L A M A Bu tablo, 2003 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini, en küçük puanlarýný

Detaylı

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Mayýs - Aðustos BU SAYIDA. Çýkarken...

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Mayýs - Aðustos BU SAYIDA. Çýkarken... 20 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Ýletiþim Fakültesi,

Detaylı

YEDÝTEPEHABER. 2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Kasým - Aralýk

YEDÝTEPEHABER. 2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Kasým - Aralýk YEDÝTEPEHABER 18 2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Kasým - Aralýk TÝCARÝ BÝLÝMLER FAKÜLTESÝ LÝSELERÝMÝZÝ AÐIRLADIK ATAMIZI ANDIK FAKÜLTELER ARASI 1. CUMHURÝYET KUPASI ÝÇÝMÝZDEN BÝRÝ PROF. DR. CEVAT

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüda Hüdaverdi 2. Doğum Tarihi: 19 Ağustos 1964 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr., GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

A Ç I K L A M A Bu tablo, 2004 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan lisans ve önlisans yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

29.MÜHENDİSLİK DEKANLARI KONSEYİ Ekim 2014 Fırat Üniversitesi, Elazığ

29.MÜHENDİSLİK DEKANLARI KONSEYİ Ekim 2014 Fırat Üniversitesi, Elazığ 29.MÜHENDİSLİK DEKANLARI KONSEYİ 24-25 Ekim 2014 Fırat Üniversitesi, Elazığ Mühendislik Dekanları Konseyi Mühendislik dekanları arasında deneyimlerin paylaşıldığı, iyi uygulamaların tartışıldığı, güçlü

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 75 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

EK 1 MSGSÜ ADEK ÇALIŞMA GRUPLARI

EK 1 MSGSÜ ADEK ÇALIŞMA GRUPLARI EK 1 MSGSÜ ADEK ÇALIŞMA GRUPLARI Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Stratejik Planı hazırlıkları üniversitemiz Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Çalışma gruplarının hazırlamış olduğu öz

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

2006 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aralýk 05 - Þubat 06 BU SAYIDA. Çýkarken...

2006 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aralýk 05 - Þubat 06 BU SAYIDA. Çýkarken... 22 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Kimya Mühendisliði

Detaylı

ANADOLU BÖBREK VAKFI SAÐLIK, EÐÝTÝM, ARAÞTIRMA MERKEZÝ Ülkemizde Dünden Bugüne Diyalizde Kalite Foto raf-tasarým Prof. Dr. Ayla San IV. KALÝTE KONGRESÝ - 2. DUYURU 28-30 Nisan 2011 Bilkent Otel, Ankara

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2001-ÖSYS YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ KODLARI, MÝNÝMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 165.105 10101 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði SAY 183.716 10102 1013043 Fen Bilgisi Öðr.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007

ÖZGEÇMİŞ. İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım İstanbul Ü. 2007 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Gülnur KAPLAN ESEN 2.Doğum Tarihi : 29 Ekim 1968 3.Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Mimar Sinan

Detaylı

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 İletişim Bilgileri: Tel. 0216 4002222 / 2976 E-mail : nejla.polat@uskudar.edu.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Lisans

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

2001-DGS YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE MÝNÝMUM PUANLARI

2001-DGS YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE MÝNÝMUM PUANLARI YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARININ KODLARI ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝ. (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik SAY 333.488 1011053 Okul Öncesi Öðretmenliði EA 1011106 Biyoloji (Ýngilizce) SAY 356.354

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Prof.Dr. Mübeccel Banu DURUKAN. Ýzmir (Merkez) 09/07/1971

Prof.Dr. Mübeccel Banu DURUKAN. Ýzmir (Merkez) 09/07/1971 DEÜ AKADEMÝK PERSONEL AKADEMÝK ÖZGEÇMÝÞ FORMU Prof.Dr.M.Durukan 1 / 6 T.C.Kimlik No 39940812848 Adý Soyadý Doðum Yeri/Tarihi Kadro Ünvaný ve Aldýðý Tarih Kadrosunun Bulunduðu Birim Görev Yaptýðý Birim

Detaylı

1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Asuman ÖZDEMİR 2. Doğum Tarihi: 22.06.1976 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Resim Hacettepe Üniversitesi 2002 Y. Lisans Resim

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans. GÜZEL Anadolu Üniversitesi Doktora (Bütünleşik 2014 Program) EĞİTİMİ

Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans. GÜZEL Anadolu Üniversitesi Doktora (Bütünleşik 2014 Program) EĞİTİMİ 1. Adı Soyadı : Evrim ÇAĞLAYAN 2. Doğum Tarihi : 04.02.1984 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Mezuniyet Yılı RESİM / SANAT Anadolu Üniversitesi Lisans 2006 EĞİTİMİ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ

ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ ÝÇÝNDEKÝLER I. DENETÝMÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVESÝ 1. Denetimin tanýmý... 15 2. Denetimin türleri... 17 2.1.Denetimin Amacý Yönünden Denetim Türleri... 17 2.1.1. Finansal Tablo Denetimi... 18 2.1.2. Uygunluk

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

2013 Kış Etkinlikleri

2013 Kış Etkinlikleri KARTAL ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 2013 Kış Etkinlikleri İlk Dönem Sonu Eğitim sistemimizde seçkin bir yere sahip olan İmam Hatip Liseleri içerisinde ayrı bir konumda bulunan

Detaylı

TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü

TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü GPE Eðitim Becerileri Ekibi* TTB-GPE Eðitim Becerileri Kursu; Türk Tabipleri Birliði (TTB) Genel Pratisyenlik Enstitüsü (GPE) Eðitici Eðitimi Programý nda görev

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ESERLER ve İDARİ GÖREVLER

AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ESERLER ve İDARİ GÖREVLER Doç.Dr. Faruk Kerem Giray AKADEMİK ÇALIŞMALAR, ESERLER ve İDARİ GÖREVLER Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk İstanbul Üniversitesi 1998 Y. Lisans Avrupa Birliği Hukuku Marmara

Detaylı

4. Yayınlar 5.1 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sunumlar

4. Yayınlar 5.1 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sunumlar 1. Adı Soyadı: İzlem Ali Kanlı 2. Ünvanı: Dr.. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim Ankara Üniversitesi 02 Yüksek Lisans Kültürel Politikalar University of East Anglia 05 Doktora

Detaylı