Yap lan haleler neden kooperatif üyeleriyle paylafl lm yor?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yap lan haleler neden kooperatif üyeleriyle paylafl lm yor?"

Transkript

1 Yönetim iftar yeme ine ortaklar davet etme ihtiyac görmedi Tekstilkent Yönetimi Ramazan Ay dolay s yla 18. Temmuz Cuma günü verdi i iftar yeme ine ortaklar n ço unlu unu davet etmedi. Yönetim verdi i iftarda yüksek miktarda harcama yaparken yaln zca yak n çevresindekileri davet etmeyi uygun gördü. Tekstilkent ortaklar n n ço unun haberi dahi olmad bu organizasyonda geçen y lda ayn flekilde yap lm fl olmas manidar. Sayfa 23 te Mahkeme karar ile flaibeli Genel Kurul iptal edildi 25 May s 2013 de yap lan Ola an Mali Genel Kurulda Divan heyetini seçtirecek ço unlu u elde edip genel kurula seçim maddesi ekleyerek yönetimi devralan Nuri KARADU- MAN ve ekibinin seçim sürecinde çeflitli usulsüzlükler yapt klar nedeni ile Bak rköy 9. asliye mahkemesinde aç lan davada gerekçeli karar aç kland. Mahkemenin Karar ile genel kurulda oylanan 4 maddenin tamam n n iptal edildi. Sayfa 4-5 te Y l: 5 Temmuz Ayl k Ekonomi Gazetesi Yap lan haleler neden kooperatif üyeleriyle paylafl lm yor? Yönetim yeflil alanlar tahrip ediliyor 2 de Tahsin D NÇER TEKS AD Yönetim Kurulu Baflkan Tekstilkent için Ortaklar Görev Bafl na 3 te Tekstilkent de geliflme oluklar de iflimiyle gerçeklefliyor... Yönetime geldi i dünden beri hayal üretmekte öteye gidemeyen Tekstilkent Yönetimi yapt nadir çal flmalar abartmaktan çok hofllan yor. Sayfa 18 de fienol ÖZYURT TEKS AD Genel Sekreteri Dernek faaliyetleri üzerine 22 de Tekstilkent te imara ayk r olan duvar k rmalar sürüyor. Neredeyse her gün bir blokta duvar y k m çal flmalar var. Baz esnaflar n dükkânlar - n n d fl cepheye bakan duvarlar n k rarak dükkânlar n camekânl yap lara döndürmek istemesi tüm bloklara yay lm fl durumda. Yönetimin göz yumdu u bu imara ayk r inflaat iflleri ilerleyen zamanlarda birçok esnaf zor durumda b rakacak. Sayfa 6 da Tekstilkent Yönetimi göreve bafllad günden bu yana yapm fl oldu u ihaleleri ne aç k yoldan kamuoyu ile paylaflt nede kooperatif üyelerine bildirdi. Tüm platformlarda fleffafl k vurgusu yapan yönetim ihale yâda al m bilgilerini neden gizleme veya daha basit flekliyle neden aç klamama ihtiyac duyuyor? Sayfa 10 da Tekstilkent te imara ayk r y k m sürüyor Esenler de Ramazan yine çok güzel geçti 14 te Tekstilkent kan kaybetmeye devam ediyor 16 da Tekstilkent yayalar tehlikede 7 de UNUTULAN GALER BLOKLARI 17 de

2 2 HABER TEMMUZ 2014 Yönetim yeflil alanlar tahrip ediliyor Tekstilkent te oto park s k nt s sürekli dillendirilen bir sorun iken Yönetim bu s k nt y ara bloklardaki yeflil alanlar yok etmekle aflmak istiyor. Yaya yolu için oluflturula bloklar aras ndaki yeflil alanlar daralt larak yerine tafllar diziliyor. Durumun Esenler Belediyesi taraf ndan kabul edilemez oldu u söylenerek çal flmalar n durdurulmas yönünde yönetimi ihtarda bulunuldu u biliniyor. Bloklar aras ndaki yaya yolar n n otoparka dönüflmesi an meselesi. Tekstilkent te bulunan nadir yeflillik alanlar da bu yöntemle yok olacak gibi. Otopark sorununa bir türlü çözüm bulamayan Tekstilkent Yönetimi çareyi yeflil alanlar betonlamakta buldu. Bu alanlara araçlar n girebilmesi için genifl olan yeflillik bölgeler olabildi ince daralt lmaya baflland. Bu flekilde araçlar normalde yaya yolu olan ve yeflil alan olarak belirlenmifl yerlere park edebiliyor. Yeflil alanlar n kald r larak yerine tafllar n dizilmesi zaten Tekstilkent te az olan bu bölgelerin iyice yok olmas n sa layacak. Yeflil alanlar n ço alt l p yeni a açlar n dikilmesi gereken yerde var olan güzelli inde yok edilmesi esnaflar da düflündürmeye bafllad. Özellikle baz blok aralar nda esnaflar n kendi gayretleri ile oluflturduklar yeflil alanlar bu güzelli e olan ihtiyac ortaya koyuyor. Esnaflar bu eksikli i ofislerde yâda bloklar n içerinde büyüttükleri çiçek ve a açlarla gidermeye çal fl yor. Esenler Belediyesinin olay ö renmesinin ard ndan zab ta ekiplerini Tekstilkent te gönderdi. Yap lan çal flmalar n derhal durdurulmas n isteyen Belediye imara ayk r oldu unu Yönetime bildirdi. Betonlaflt r lan alanlar nda tekrar eski haline döndürülmesi için uyar da bulundu u biliniyor.

3 TEMMUZ 2014 HABER 3 TEKS AD ile KOSGEB Tekstilkent için bir araya geldi Tekstilkent Sanayici ve fl Adamlar Derne i (Teksiad); proje üretme tabanl çal flmalar kapsam nda kitelli Kosgeb Müdürlü ü ne ziyaret etti. Bu amaçla üyelerinin e itim ve kariyer çal flmalar na da katk da bulunacak. Kosgeb'le yap lan anlaflma ile Proje Destek Programlar Bilgilendirme Semineri verilecek. Tahsin D NÇER TEKS AD Yönetim Kurulu Baflkan Tekstilkent imiz çin Her Ortak Görev Bafl na Dernek üyelerinin ifl hayat nda daha baflar l olmas için oluflturulan Teksiad Akademi bir çal flmaya daha imza att. Bu do rultuda dernek üyelerine katk da bulunmak için Kosgeb Destek Programlar Bilgilendirme Semineri verilerek üyelerin ifl hayat na ve kiflisel geliflimlerine katk sa lanacak. Bu program ile üyeler flletmelerinin; üretim, yönetimorganizasyon, pazarlama, d fl ticaret, insan kaynaklar, mali ifller ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla iliflkili alanlarda genifl bilgiye sahip olabilecek. Teksiad Yönetim Kurulu Baflkan Say n Tahsin Dinçer ve Genel Sekreter fienol Özyurt ile görüflme yapan Kosgeb kitelli Müdürü Say n Selahattin Kaya dan Tekstilkent'e destek geldi. Dünyada örnek kurulufllardan olan Kosgeb, Tekstilkent esnaf na küresel pazarda söz sahibi tan yarak Kobi ve Giriflimcilik politikas n n belirlenmesinde etkin rol oynayaca n ifade ettti. Tekstilkent Esnaf nda küçük ve orta ölçekli iflletmelerin pay n ve etkinli ini artt rma da, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmekte, sanayide uyumunu ve ekonomik geliflmelere uygun biçimde gelifltirmede KOSGEB Tekstilkent'in yan nda olacak. Tekstilkent Sanayici ve fl Adamlar Derne i olarak hiçbir yönetimin yan nda, karfl s nda, devam ya da öncesi de iliz. Bilinmesini isteriz ki bizler esnaf m z n ve ortaklar m z n sesi olmak için var gücüyle çal flan Tekstilkent esnaf ndan oluflan bir ekibiz. Tekstilkent in kötü gidifline dur demek için yanl fllar söylemekten geri durmayacak yanl fl yapan n hiçbir zaman yan nda yer almayaca z. Esnaf m z n, ortaklar m z n ve üyelerimizin sesi olaca z. Tüm üye, esnaf ve ortaklar m z n bilmesini isteriz; TEKS AD olarak hiçbir zaman kooperatif yönetimine talip olmad k ve de iliz. fiu ana kadar Tekstilkent i idare eden idareci ve yönetimlerden memnun olmad - m z ve oluflturulacak güçlü bir yönetimin çal flmalar na destek verebilece imizi TEKS AD yönetim kurulu baflkan olarak her f rsatta oldu u gibi bir kez daha dile getiriyorum. Vizyonu olmayan, mazeret ve türlü türlü bahanelerin arkas na saklanarak adil, hakkaniyetli, fleffaf ve dürüst idarecilik anlay fl ndan uzak yönetimlerden TEKST LKENT esnaf ve ortaklar olarak yaka silkeliyoruz. Tekstilkent in hak etti i de- eri kazanmas, esnaf n, flehrin, memleketin gözdesi olmas için baflta her orta m z, ba l oldu umuz çevre flehircilik bakanl n n ilgili bürokratlar n, lçemiz belediye baflkanl n, ilçemiz idari amirlerini ve ilgili tüm makamlar göreve davet ediyoruz. TEKS AD yönetimi ad na Tekstilkent in basiretsiz yöneticiler taraf ndan talan edilmesine, ortaklar m z n ve esnaf m z n ma dur edilmesine, Tekstilkent in dönüflü olmayan hukuksal s k nt l süreçlere sokulmas na ve Tekstilkent in itibar n n befl paraya düflürülmesine müsaade etmeyece imizi buradan hayk rmak istiyorum. Bir türkü tutturdunuz 2 y ld r dilinizde vazgeçin art k. Nuri Karaduman ve ekibi 2013 y l may s ay öncesinde seçime haz rl k yaparken bol keseden vaadlerde bulunmufl ve eski yönetimden flikâyetçi olan bir k s m ortaklar m z n deste- ini alm flt r. Y l 2014 aylardan A ustos ne verilen sözlerden eser ne de Tekstilkent için çak lan bir çivi var. Her toplant da kimse hesap sormas n, nerde verdi iniz vaatler, hani neden tutmad n z demesinler diye baflkan n a z nda bir türkü ve dikkat edin hep ayn türkü eski yönetimden flikâyetler türküsü. Ey Nuri KARADUMAN uyan ve kendi dönemine bak sözde % 65 doluluk oran na geldi ya Tekstilkent (Tarafs z ekipler taraf ndan yap lan say mda ç kan sonuç % 34 ) Sözde herkes çok memnun ya yönetiminizden. Esnafa bir dokunup bin ah iflitiyoruz. Dön de bir bak bakal m verdi in hangi sözü tuttun. Derme Çatma Çözümlerle Esnafa Yap lan Eziyete Son Verin Son zamanlarda malumunuz kentte duvarlar y k l p camekânl vitrine çevirmek moda oldu. mara ayk r ve yasa d fl bu y k m adeta teflvik etmenizin gerekçesi nedir? Duruma derinlemesine bakt n zda esnaf ile yerel yönetimleri karfl karfl ya getirmenin, esnaflar kendi aras nda düflman eylemenin gerekçesi ne olabilir? Kooperatifin elindeki dükkânlar kiraya verme u runa yönetim plan na ayk r hareket etmenizi kim hakl görebilir. Tekstilkent deki tüm ortaklar n ortak fayda sa layaca çal flmalara imza atmak yerine, derme çatma ve dönüflü çok zor olacak bu çal flmalar n yönetiminize puan kazand raca düflüncesinde misiniz? Tekstilkent te Yap lar Alarm Veriyor Y llar önce yap lm fl olan bloklar n günümüzde kullan ma çok uygun olmad aflikârd r. Bloklar n düzenlenmesi ve daha kullan fll hale getirilmesi için çal flmalar yapmak gerekirken tadilatlar n bile yap lmamas n n mazereti ne olabilir. Her ya murda bloklar su basmas, onlarca dükkân n su alt nda kalmas ve hiçbir tedbir al nmamas yan s ra dükkân sahiplerinin bilgilendirilmemesinin hakl gerekçesi ne olabilir? Galeri Bloklar n adeta hayalet flehir alg s ndan ç kar labilmesi için ad m at lmamas yan s ra otopark ve depolar n su alt nda kalmas n önlemek için ad m at lmamas n n hakl gerekçesi olabilir mi? Tekstilkent çin stifa Edin ve Seçimli Genel Kurula Gidin Oldu unuz makam n ve tafl d n z yükün size göre olmad ekibinizin bu ifli beceremeyece i aflikârd r. TEKS AD olarak her türlü deste i vermeye haz r z. Husumetlerinizi ve düflmanca tav rlar n z bir yana b rakmak Tekstilkent için yap lacak çal flmalara destek vermek zaman d r. lk destek için sizleri ve tüm ortaklar m z göreve davet ediyoruz. stifa edin ve flaibelerden uzak yepyeni bir yönetim kurulsun. Tekstilkent in gelece ini düflünüyorsan z e er hep birlikte ayr gayr olmadan vizyonu genifl bir yönetim olufltural m. TEKS AD olarak yönetime talip de iliz ancak kurulacak güçlü bir yönetime destek vermeye haz r z. Sizleri ve tüm ortaklar m z göreve davet ediyoruz.

4 4 HABER TEMMUZ 2014 Mahkeme Karar ile flaibeli 25 May s 2013 de yap lan Ola an Mali Genel Kurulda Divan heyetini seçtirecek ço unlu u elde edip genel kurula seçim maddesi ekleyerek yönetimi devralan Nuri KARADUMAN ve ekibinin seçim sürecinde çeflitli usulsüzlükler yapt klar nedeni ile Bak rköy 9. asliye mahkemesinde aç lan davada gerekçeli karar aç kland. Mahkemenin Karar ile genel kurulda oylanan 4 maddenin tamam n n iptal edildi. Nuri KARADUMAN ve ekibinin seçildi i mali genel kurul yok olarak say ld. 25 May s 2013 de yap lan Ola- an Mali Genel Kurulda Divan heyetini seçtirecek ço unlu u elde edip genel kurula seçim maddesi ekleyerek yönetimi devralan Nuri KARADUMAN ve ekibinin seçim sürecinde çeflitli usulsüzlükler yapt klar nedeni ile Bak rköy 9. asliye mahkemesinde aç lan davada gerekçeli karar aç kland. Mahkemenin Karar ile genel kurulda oylanan 4 maddenin tamam n n iptal edildi. Nuri KARADUMAN ve ekibinin seçildi i mali genel kurul yok olarak say ld. Bir kooperatif seçimi düflünün Say m Memuru kooperatife üye dâhil de il. flte Tekstilkent yönetimi bu yollarla yönetimi eski yönetimden devrald. Kooperatif üyelerinin oylar yla seçilen yönetime yetki veren komite mahkeme taraf ndan geçersiz k l nd ve bu yolla mevcut yönetimde haliyle yetkisiz k l nd. Bu sene yap lan mali kongrede birçok kooperatif üyesinin de bildi i ve bizzat yaflad tuhaf olaylar vard. Kooperatife üye kiflilerin seçim salonuna al nmamas, son dakika kulisleri ve oylar n say m s ras ndaki enteresan ifller. Tabi ki bunlar gözler önünde yaflanan olaylar birde bilinmeyenler var. Söylentiler var. Bu söylentilerin gerçekli ini de tam manas yla mahkeme do ruluyor. Davada sona yaklafl ld Kooperatif üyesi olamayan Say m Memurunun tespitiyle iptal edilen Mali Genel Kurulunda mahkeme davay sonuca ba lad. Buna göre gerçekleflen kurul toplant s kooperatif ana sözleflmesine ayk r oldu u mahkeme karar yla kesinleflti. fiu an Yarg tay sürecinde olan davada sona yaklafl ld. Dava sonucuna göre Tekstilkent i bekleyen birçok senaryo var.

5 TEMMUZ 2014 HABER 5 Genel Kurul iptal edildi Tekstilkent in bu denli kaosa sürüklenmesini sa layan süreci incelemek istiyoruz. fiimdi ne olacak? Ortada mahkemenin resmi olarak yok sayd ve ifllevlerini yasalar çerçevesinde yok hükmünde gördü ü bir yönetim var. Bir yandan mahkeme siz resmi olarak yoksunuz diyor ve tüm ticari anlaflmalar yok say yor di er yandan yok say lan yönetim üyelerine hiçbir bilgilendirme gere i duymadan birçok harcama yap yor. Sadece bu durum dahi yönetimi yetkisiz k lma hakk na sahipken hali haz rda bir mahkeme karar var. Peki, flimdi ne olacak? Yok, say lan yönetim güven tazelemek için yeniden secime mi gidecek? Yâda muhtemelen Yarg tay karar ndan sonra Tekstilkent Kayyuma m devredilecek? Kooperatif üyeleri bu durum karfl s nda ne yapacak? Resmi olarak olmayan bir yönetim Tekstilkent te esnaflar n aidatlar yla birçok harcama gerçeklefltirmeye devam ediyor. Yok, hükmündeki bir yönetimin kararlar ilerleyen zamanlarda Kooperatif üyelerine nas l sürprizler haz rlayacak bilinmez. Tüm bunlar yaflan rken birçok ortak bu geliflmelerden haberdar dahi de il. Üyeler bu durum karfl - s nda ne yapacak? Bir sabah dükkân na gelirken yönetimin de iflti- ini mi ö renecek? Yoksa sahibi oldu u Tekstilkent in gelece ine katk da bulunmak için olaylara müdahil mi olacak? Birçok karar n iptali nedeni nedir? 2006 y l ndan bu yana mahkemelerin iptal etti i birçok genel kurul karar mevcut. Bunlar eski yönetim zaman nda da yafland flimdiki yönetim kararlar nda da yaflan yor. Bu denli fazla mahkemelik kararlar n oluflu ak llara flu soruyu getiriyor. Y llar önce oluflturulmufl teknolojiden yoksun secim sistemi genel kurul de ifltirilmeli mi? Son olarak; Bundan sonra meydana gelebilecek tüm geliflmeler tam anlam yla bir sürpriz say lmaz. Nihayetinde mahkeme kararlar ve gerekçeleri ortada Merak uyand ran ise yok hükmündeki genel kurulun nas l bir tav r sergileyece i.

6 6 HABER TEMMUZ 2014 Tekstilkent te imara ayk r y k m sürüyor Tekstilkent te imara ayk r olan duvar k rmalar sürüyor. Neredeyse her gün bir blokta duvar y k m çal flmalar var. Baz esnaflar n dükkânlar n n d fl cepheye bakan duvarlar n k rarak dükkânlar n camekânl yap lara döndürmek istemesi tüm bloklara yay lm fl durumda. Yönetimin göz yumdu u bu imara ayk r inflaat iflleri ilerleyen zamanlarda birçok esnaf zor durumda b rakacak. Özellikle son zamanlarda Tekstilkent teki baz esnaflar n dükkânlar nda görülen bu çal flma tüm Tekstilkent te yay lm fl durumda. Tüm dükkânlar n girifl bölümleri blok içlerinden olan Tekstilkent te bu durum de- iflmeye bafllad. Caddeyle ba lant lar olmayan esnaflar dükkânlar n n yola bakan duvarlar n k rarak ikinci bir kap açmaya bafllad. Tekstilkent esnaf n n birbiriyle yar flmaya bafllad k - r m iflinde imara uygunluk konusunu göz ard edilen bir durum. Yap lan bu de ifliklikle ifllerinin daha çok aç laca- n düflünen Tekstilkent esnaf, perde betonlar k rarak hem yeni bir kap daha aç yor hem de dükkânlar n camekânl hale getiriyorlar. Yap lan çal flmalar Yönetim taraf ndan görmezden geliniyor. Özellikle baz bloklarda yan yana k r lan perde betonlar n yerine camekân yap l yor. Tehlikeli boyutlara ulaflan k r m iflleri daha ne kadar devam edecek bilinmiyor. Yönetimin ilgisiz tavr sonucunda duvarlar n k r p camekânl hale getiren esnaflara belediye görevlileri tespit edip tutanak tutuyor. Belediyenin fliddetle karfl ç kt ve imarda da yeri olmayan bu çal flman n yönetim taraf ndan umursanmamas esnaflara ciddi s k nt lar oluflturacak. lerleyen zamanlarda yap lan bu de iflikliklerin nelere maal olaca n flimdiden kestirmek zor de il.

7 TEMMUZ 2014 HABER 7 Tekstilkent yayalar tehlikede Giyimkent-Mecidiyeköy otoban üzerinde her hangi bir fl kland rman n ve üst geçittin olmamas ölümlü kazalara davetiye ç kar yor. Tekstilkent te çal flan yayalar için karfl dan karfl ya geçmek tam bir kâbus. Yayalar için bir an önce gerekli çal flmalar yap lmal. Uzu zamand r Tekstilkent in ulafl m sorunu konufluluyor. Bunun için birçok giriflim yap ld. Baz çal flmalar hala sürüyor. Son olarak Tekstilkent Sanayici ve fladamlar Derne i olarak Kara Yollar 1. Bölge Müdürlü ü ile görüflüldü. Tüm bunlar Tekstilkent esnaf için güzel geliflmeler fakat eksik olan bir nokta var. Daha önce Oruç Reis Mahallesi nden Tekstilkent içerisine bir üst geçit yap ld. Bu köprü çal flmas bölgede çal flan personel için baflta can güvenli i olmak üzere çok büyük bir kolayl k sa lad. Önceleri bu bölgeden Tekstilkent e girifl yapmak isteyenler ya otobandan geçiyorlard yâda uzun bir yürüyüfl yolunu göze almak zorundayd - lar. Üst geçittin yap lmas n n ard ndan Tekstilkent te çal flan insanlar kolayl kla ve korkmadan ifllerine gidip gelmeye baflland. Bu durumun bir benzeri de Giyimkent-Mecidiyeköy otoban üzerinde yaflan yor. Karfl l kl araçlar n h zla geçti i bu otobanda ne yaz k ki yaya yolu yok. Giyimkent istikametinden gelen Tekstilkent çal flanlar h zla akan trafi- e girmek zorundalar. Trafik lambalar n n da bulunmad güzergâhta ciddi kazalara ve hatta ölüme sebebiyet verecek neticelere rastlamamak mümkün de il. En yak n üst geçit girifl kap lar na oldukça uzak. Üstelik bu üst geçifli kullanmak isteyen yayalar otobana ba lanan bir ara yolu yine yaya olarak geçmeleri gerekiyor. Oruç Reis Mahallesi için yap lan bir üst geçifl yada trafik lambalar otoban üzerine yap lmas gereken çal flmalardan biri. Daha önce bu yolda yaflanan kazalar düflünüldükçe çal flmalar n bir an önce yap lmas gerekiyor. Yol düzenleme çal flmalar bafllad Tekstilkent te bloklar aras nda bulunan ara yollarda düzenleme çal flmalar bafllad. Eskiyen ve k r lan kald r m tafllar ile Arnavut tafllar de iflmeye bafllad. Tekstilkentin bak ms z ara sokaklar ndan biri nihayet onar lmaya bafllad. Bloklar aras na bulunan yaya yollar afl r tahrip olmufl durumda. Neredeyse tüm tekstilkent için geçerli olan bu durum esnaflara ciddi s k nt lar veriyor. Çökmüfl ve üzeri çukurlaflm fl yollar ifl güvenli ini tehlikeye sokmaya bafllam flt. Bu durumda olan ara yollar ndan biri de A-20 ile A-21 bloklar aras nda bulunan yaya yoluydu. Burada düzenleme çal flmas bafllad. Bozulan ve k r lan kald r m tafllar yenilendi.

8 8 HABER TEMMUZ 2014 Yönetim ne yapaca n flafl rd Tekstilkent Yönetimi, Çarfl blokta tabela ast rmak isteyen derne e bir traktör dolusu taflla karfl l k verdi. Derne in tabelas n ast rmamak için tüm çarfl blo un elektri ini kesen Yönetim, yirmiye yak n temizlik görevlisini tabelay as lacak yere gönderdi. Tüm resmi evraklar n tamamlayarak tabelas n ast rmak isteyen ifl adamlar derne i (Tekstilkent Sanayici ve fladamlar Derne i), vinçi ça r nca olanlar oldu. Dernek yöneticileri ak llara durgunluk veren bir engellemeyle karfl laflt. Bir anda tüm Tekstilkent Yönetimi ifl han blo undan inerek tehditler savurmaya bafllad. Yaflananlara anlam veremeyen dernek yöneticileri gerekli flartlar n yerine getirildi ini ve tabelalar n n as lmamas için hiçbir engelin olmad n srarla tekrarlamalar na ra men yönetim bunu anlamak istemedi. Küfürlerin ve tehditlerin havada uçufltu u anlarda olay yerine gelen polis, tabelan n as lmamas için bir nedenin bulunmad n anlay nca taraflar anlaflmaya davet etti. Polis memurlar n n olay yerini terk etmesiyle tehditler kald yerden devam etti. Çok iyi organize oldu u görülen Tekstilkent Yönetimi dakikalar içinde olay n yafland yere bir traktör dolusu tafl ve yirmiye yak n temizlik iflçisini gönderdi. Güvenlik görevlileri olaylar yat flt rmak yerine izlemeyi daha uygun gördü. D flar dan adam ça r ld Kim oldu u bilinmeyen ve hatl minibüsüyle olay yerine gelen bir kiflinin sald rgan tav rlar dikkat çekti. Minibüsçünün tahrik edici hareketlerden geri kalmamas ortam iyice gerdi. Bu arada Yönetim önlem olarak tüm çarfl blo un elektriklerini kesti. Bu durum karfl s ndan Çarfl blok esnaf yaflananlara isyan etti. Tüm esnaf n ifllerinin aksamas na neden olan elektrik kesintisi tabelay asmak için gelen vinçin olay yerini terk etmesiyle tekrar aç ld. Tüm bunlar olurken polisin bir kez daha gelmesiyle taraflar yat flt. Memurlar her iki taraf da emniyete davet etti. Dernek Yöneticileri emniyete giderek flikâyette bulundu fakat Tekstilkent Yönetiminden hiç kimse emniyete gitmedi i ö renildi.

9 TEMMUZ 2014 HABER 9 Tekstilkent Yönetimi kumanya paketlerinden ne bekliyor? Tekstilkent Yönetiminin resmi haber sitesine girildi inizde karfl n za ç kan kumanya haberi olacakt r. Yönetimin böyle bir çal flmay yürütmesi gerçekten flafl rtt. stanbul da tekstilin kalbi konumundaki ifl merkezi yönetiminin kumanya kampanyas içerisinde olmas ciddi bir itibar kayb na neden olacakt r. Kumanyadan kime yâda kimlere fayda sa layaca bir yana dursun neden böyle bir aray fla girdi i ve neden bu denli basit ifllere ihtiyaç duydu u Yönetime sorulmas gereken bir soru. Binlerce ifl adam n n ve esnaf n yer ald Tekstilkent te güvenlik, otopark ve ulafl m sorunu yaflan yorken Yönetim kumanya kampanyas düzenledi. Tekstilkent esnaf için yap labilecek onlarca çal flma ve proje, oluflturabilecek birçok kaynak bekletiliyor olmal. Bu tür gelirlere ihtiyaç duyulacak kadar ekonomik s k nt lar içerisinde olmas Tekstilkent Esnaf için hayal k r kl yaratt. Kumanya gibi basit çal flmalar n neden yap ld sorulmas gereken bir soru. Neredeyse her gün yeni bir s k nt n n bafl gösterdi i Tekstilkent te; esnaf rahatlatacak, istihdam sorununu halledecek ve ulafl mdan kaynaklanan kay plar en aza indirilecek projelere a rl k verilmeli. Tekstilkent in hem yurt içine hem de yurt d fl na tan t m ve reklam yap lmas için birçok ek gelir ve kaynak oluflturulmas gerekiyor. Bunu kumanya paketlerinden elde etmek biraz zaman alacak gibi görünüyor. Yönetimin ek gelir olarak kumanya paketleri seçmesi eksikli i gözler önüne seriyor. Fayda sa layacak bir çal flma de il Tekstilkent yönetimi kumanya paketlerinde nas l bir fayda sa lamay düflündü ü merak konusu oldu. Yönetim, bu tür basit çal flmalardan Tekstilkent için yarar sa layabilece ini düflünüyorsa oldukça zor zamanlar n kap da oldu u görünüyor. Kumanya kampanyas düzenleyen bir yönetimin nas l bir duruma düfltü ünü aç kça ortaya koyuyor. Bu tür çal flmalar baflta esnaflar olmak üzere Tekstilkent in gelece i için hiçbir yarar sa layamayacak nitelikte. Bölgede çal flma hayat n sürdüren esnaflara baflta reklam olmak üzere birçok fayda sa layacak projeler oluflturmak gerekiyor. Ülkemizde h zla yükselen ekonomik de- erlerin alt nda bir durum seyretmek, kimseye yarar sa lamayacakt r. Bu tür büyük birliktelikler daha ciddi ve kesin sonuçlar içeren çal fllar yürütmelidir. Kumanya gelirlerin bir fayda sa layacak nitelikte oldu unu düflünmek gerçekten zor. Prestij ve sayg nl zedeleyecek At lacak tüm ad mlar faaliyet gösteren firmalar n yarar gözetilerek oluflturulmal. Prestij ve sayg nl zedeleyecek tüm çal flmalar esnafa zarar verebilir. Yönetimin katk sa lamayaca projeleri ayn zamanda bofla harcanan zaman anlam na geliyor. Kumanya gelirlerinin kime ne fayda sa layaca da bilinmiyor. Yap lan duyuruda Ramazana haz rl k bafll alt nda üyelere aktar l yor. Bu ticaretin kiflisel mi yoksa yönetime kazanç sa lamak için mi oluflturulmufl belli de il. E er kazanç olarak yap lacak bir çal flma ise ac nas bir durum var demektir. Yönetime kazanç olarak oluflturulan bir duyuru de ilse kim yada kimler yönetimin ad n kullanarak bu birlikteli i bir rant kap - s haline getiriyor? Bu durum ise daha vahim... Ortaya yönetimin bilgisi dâhilinde yap lan bir ticaret ç k yor. Kumanya ticaretinin yönetimin bilgisi dâhilinde yap ld n düflünürsek ak llara Bir otorite bofllu umu var sorusu geliyor. E itimde muhteflem bir anlaflma Esenler Kaymakam Say n Yüksel Ünal ile stanbul Kalk nma Ajans Genel Sekreteri Say n Doç. Dr. Abdülmecit Karatafl aras nda at lan imzaya göre Esenler lçesindeki 16 Okula 3 boyutlu e itim s n flar oluflturulacak. stanbul Kalk nma Ajans n n Çocuklar ve Gençler Mali Destek Program 2014 y l Proje teklif ça r s kapsam nda Esenler Kaymakaml ile bir anlaflma oluflturuldu. Avrupa Birli i Projeleri Merkezi taraf ndan haz rlanan "Esenlerde E lenerek Ö reniyorum" Projesi baflar l bulunarak hibe almaya hak kazand. Haziran ay nda gerçekleflen proje sözleflmesi protokolü stanbul Kalk nma Ajans Genel Sekreteri Say n Doç. Dr. Abdülmecit Karatafl ile Esenler Kaymakam Say n Yüksel ÜnalL aras nda imzaland. Projenin bütçesi ,00 TL olarak hesapland. Bu proje kapsam nda; Esenler lçesindeki 16 Okula 3 boyutlu e itim s n flar kurululacak. Ayr ca ö rencilerin bu s n flarda teknoloji ile iç içe görerek e itim almalar sa lanarak e itimdeki baflar oranlar n n yükseltilmesi hedefleniyor. 10 ay süre ile uygulanacak olan Projede Esenler lçe Milli E itim Müdürlü ü proje fltirakçisi olarak görev alacak.

10 10 HABER TEMMUZ 2014 Yap lan haleler neden kooperatif üyeleriyle paylafl lm yor? Tekstilkent Yönetimi göreve bafllad günden bu yana yapm fl oldu u ihaleleri ne aç k yoldan kamuoyu ile paylaflt nede kooperatif üyelerine bildirdi. Tüm platformlarda fleffafl k vurgusu yapan yönetim ihale yâda al m bilgilerini neden gizleme veya daha basit flekliyle neden aç klamama ihtiyac duyuyor? Tekstilkent Yönetimi fleffaf olaca n taahhüt etmiflti Tüzel kurulufllar n tamam ülkemizde yapm fl oldu u ihaleleri ve sat n alma ifllemlerini ortaklar yla yani üyeleriyle paylaflmak zorundad r. Yap - lan çal flmalar kamuoyuna aç kça bildirmeli, karanl k nokta oluflturacak gizlemelerden kaç nmal - d r. Özellikle bu bir kooperatif grubu ise tüm harcamalar rapor halinde üyelere bildirilmek zorunda. Kanuni muide de ihaleyi gerçeklefltiren tüzel kiflilerin görev sürelerinin sonunda ve görevlerinin bafl nda iken yönettikleri kurum de il verilen kararlardan kendileri sorumludur diye aç kça belirtilmifltir. Kanun aç kça yap lan ihalelerin kiflilerin sorumlulu unda oldu unu bildirmifltir. fieffafl n tam anlam yla gerçekleflmesi için Nuri Karaduman ve ekibi yapm fl oldu u ihale ve harcamalar ortaklara bildirmek zorundad r. En az ndan giderler kooperatifin resmi haber sitesinde baflta site üyeleri olmak üzere tüm kamuoyuyla paylafl lmas gereken bir durum. Son yönetim göreve bafllad ndan beri birçok ihale yapt ve harcamalar gerçeklefltirdi. Bu de iflikler üyelere neden bildirilmiyor? Örne in k sa süre önce de iflen güvenlik flirketinden kaç üye haberdar? Yada de iflikli in sebebi neydi? Bu de ifliklik yap l rken nas l bir yol izlendi. fieffafl k bu sistemin neresinde var? Kooperatif üyelerinin yap lan de ifliklikleri bilmelerine hakk yok mu? Binlerce firma esnaf bu yöneticilere aidatlar n teslim ediyor. Bu kiflilerin verdikleri paralar n nerelere harcand n bilmeleri gerekmez mi? Tüm bu sorular n muhatab olan Yönetim, hala kendisine fleffafl ktan dem vurabilecek mi? Hedef Kitlenize Ulaflman n En Kolay Yolu Haber Gazetesi Tekstilkent Haber Gazetesi 2009 y l ndan bu yana yay n hayat nda olan ve Tekstilkent in nabz n tutan bir gazetedir. Bölgemizde yaflanan tüm geliflmelere yer veren gazetemiz fl Adamlar taraf ndan takip edilen bir mecra haline gelmifltir. TEKS AD (Tekstilkent Sanayici ve fl Adamlar Derne i) nin önemli bir yay n organ olan gazetemiz her ay n 15 inden itibaren düzenli olarak üyelerimize ve sektördeki belli bafll ifl adamlar m za ulaflmaktad r. Ayr ca Esenler lçe Yerel Yönetimlerine ve Bürokrasisine kurye ile gönderilmektedir. Tümü renkli olan gazetemiz 24 sayfadan oluflmaktad r. Tekstil alan nda faaliyet gösteren Merter, Zeytinburnu, Topkap gibi belli bafll ilçelerde kurye ve elden ulaflt r lmaktad r. Tüm Tekstilkent esnaf na ve üst düzey firmalara elden ve kurye yolu ile ulaflan Tekstilkent Haber Gazetesi 6 bin adet bas lmaktad r. çeri inde baflta Tekstilkent haberleri ve geliflmeleri olmak üzere derne imizin gerçeklefltirmifl oldu u faaliyetler yer almaktad r. Bunu yan s ra Esenler ilçesindeki önemli geliflmelerde gazetemizde yer almaktad r. Ayr ca Tekstilkent i ilgilendirecek tüm d fl geliflmelerde gazetemizde yer almaktad r. Bu geliflmelere Esenler Belediyesi, Kaymakaml, lçe Milli E itim Müdürlü ü, lçe Emniyet Müdürlü ü ve stanbul Valili i gibi konularda dâhildir. Gazete reklam nda abone sistemi ile indirimli reklam verilebilmektedir. Amac m z sizlerin hedef kitlesine ulaflarak kazançl ticari faaliyetlerden bulunman z. B ZE ULAfiIN Telefon :+90(212) Fax :+90(212) Adres: Tekstilkent Ticaret Merkezi Çarfl Blok K.2 N: 50 PK Esenler / STANBUL

11

12 12 HABER TEMMUZ 2014 TEMMUZ 2014 HABER 13 Tekstilkent için ziyaretler sürüyor Tekstilkent Sanayici ve fl Adamlar Derne i'nde gerçekleflen yönetim de iflikli inin ard ndan çal flmalar h zla devam ediyor. Arka arkaya firma ziyaretleri ve toplant lar yapan, projeler üreterek Tekstilkent i hak etti i yerlere getirmeyi, tüm Tekstilkent esnaf n bir arada tutmay amaçlayan yeni yönetim kurulu amaç do rultusunda sivil ve bürokrasi alanlar nda birçok ziyaretlerde bulundu. Tekstilkent ve Sanayici fl Adamlar Derne i (Teksiad) Baflkan ve Yönetimi Tekstilkent için görüflmelerini sürdürüyor. Teksiad Baflkan Tahsin Dinçer, Baflkan Yard mc s Mustafa Arslan ile Genel Sekreter fienol Özyurt ve Muhasip brahim Günefl stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu yu makam nda ziyaret etti. Bu ziyaretin ard ndan Esenler Kaymakam Say n Yüksel Ünal ile bir araya gelen Teksiad yönetimi Tekstilkent esnaf n n sorunlar n ele alma noktas nda Kaymakaml n deste ini talep etti. Daha sonra s ras yla stanbul Kalk nma Ajans ve Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl Karayollar Genel Müdürlü ü 1. Bölge Müdürlü ünü ziyaret eden Teksiad Yönetimi son olarak Esenler Belediyesi Kariyer Merkezi'ni ziyaret etti. stanbul Valisi Makam nda ziyaret edildi Yeni yönetimin ilk ziyaretlerinden biri olan bu görüflmede Say n Vali Mutlu, TEKS AD Baflkan Say n Tahsin Dinçer i tebrik etti ve baflar dileklerinde bulundu. Görüflmede Tekstilkent in için yap lacak çal flmalar ve daha h zl bir kalk nma için oluflturulabilecek projeler ele al nd. Yap lacak olan çal flmalar, bölge esnaf n n personel ihtiyac, ulafl mdan kaynaklanan s k nt lar ve Tekstilkent içerisinde ki trafik sorunu TEK- S AD Baflkan Say n Tahsin Dinçer taraf ndan ayr nt l olarak dile getirildi. Dernek olarak çözüm önerileri oldu unu ve bu konuda destek istediklerini söyleyen Baflkan Tahsin Dinçer, stanbul Valisi Say n Hüseyin Avni Mutlu dan olumlu yan tlar ald. Say n Mutlu, haz r olan projeler ulaflt - takdirde, Teksiad a yapabilecekleri tüm çal flmalarda yard m edeceklerini ve bu konuda birlikte çal flacaklar n söyledi. Bu konudaki s k nt lar n yeni de il uzun y llard r hali haz rda oldu unu vurgulayan TEKS AD Genel Sekreteri fienol Özyurt, ortadaki s k nt larla ilgiliacil müdahalelerin al nmas gerekti ini anlatt. Tekstilkent in ifl adamlar için avantajl bir yer oldu unu vurgulayan Genel Sekreter Özyurt, bu avantaj n trafik ve personel gibi birkaç s k nt yüzünden gölgede kald n ifade etti. Vali Mutlu, dile getirilen sorunlar hakk nda bilgisi oldu unu söyledi ve kurumlar n n bölgeyle ilgili özellikle ulafl m alan nda baz çal flmalar n n oldu unu söyledi. Toplu ulafl m için yap lmas gereken çal flmalar n oldu unu ve Teksiad la beraber bu projelere bafllayacaklar n ifade etti. Valili in Tekstilkent e verebilece i destekler kademeli olarak aktar ld. Dostane bir hava içerisinde gerçekleflen görüflme TEKS AD Baflkan Tahsin Dinçer in teflekkür etmesiyle son buldu. Esenler Kaymakam Ünal; Dernek çat s alt nda bir araya gelinmesini önemsiyorum Kaymakam Say n Ünal, Tekstilken Esnaf n n yan nda oldu unu ve yap lacak projelere destek vereceklerini ifade etti. Görüflmede Esnaf ve Sanatkârlar Odas, Avrupa Fonu ve di er destek merkezlerinin de içinde bulunaca ortak projeler haz rlanmas na dikkat çekildi. K sa sürede bir çal flma takvimi bafllat lmas için fikir birli ine var ld. Kent esnaf n n daha büyük ve h zl ad mlar atarak geliflmeler kat etmesin de deste ini esirgemeyece ini belirten Esenler Kaymakam Say n Ünal, Dernek çat s alt nda esnaf n bir araya gelmesini çok önemsedi ini belirtti. Yönetim Kurulu Baflkan m z Say n Tahsin Dinçer, TEKS AD yönetimi ve Tekstilkentliler olarak Esenler Kaymakam Say n Yüksel Ünal a desteklerinden dolay teflekkür etti. stanbul Kalk nma Ajans na ile bir araya gelindi TEKS AD Yönetim Kurulu ad na görüflmeyi gerçeklefltiren Yönetim Kurulu Baflkan Say n Tahsin Dinçer ve Genel Sekreter Say n fienol Özyurt, stanbul Kalk nma Ajans Genel Sekreteri Say n Doç. Dr. Abdülmecit Karatafl ile bir araya geldi. Samimi bir havada geçen görüflmede Doç. Dr. Abdülmecit Karatafl "Tekstilkent e ve Tekstilkent ile ilgili projelerinize destek vermeye her zaman haz r z " dedi. Yo un tempoda çal flmay sürdüreceklerini belirten TEKS AD Yönetim Kurulu Baflkan Say n Tahsin Dinçer ise Tekstilkent in önünün aç k oldu- unu, bunun için daha çok çal fl lmas gerekti ini bu yüzden Tekstilkent in gelece ine umutla bakt klar n ifade etti. Türkiye'de ki 26 kalk nma ajans ndan birisi olan stanbul Kalk nma Ajans taraf ndan verilen destek, kuflkusuz Tekstilkent'in gelece i aç s ndan çok büyük önem arz etmektedir. flbirli i olanaklar, verdi i destek ve rekabet artt r c özellikleriyle Teksiad' n stanbul Kalk nma Ajans 'ndan ald bu büyük destek Tekstilkent'in de küresel rekabette stanbul'un en önemli temsilcilerinden birisi olmas n sa layabilir. Al nan destek ile kuflkusuz Tekstilkent'i daha canl, piyasaya daha hâkim oldu u günler bekliyor. Tekstilkent in ulafl m alt yap s ele al nd TEKS AD Baflkan Say n Tahsin Dinçer ve Genel Sekreter Say n fienol Özyurt un gerçeklefltirdi i görüflmede Tekstilkent in ulafl m alt yap s ele al nd. Bu bölge için yap labilecek çal flmalar, esnaflar n ticari faaliyetlerini daha kolay bir flekilde yapmas için al na bilecek önlemler ve ticari transfer ifllemleri için ön görülen hizmetlerin tümü ve daha fazlas ele al nan di er konulard. Bu kapsamda 1. Bölge Müdürü Say n Hamza Demirdelen e ulafl mdan kaynaklanan s k nt lar aktaran Baflkan Say n Tahsin Dinçer, bölgede faaliyet gösteren flirketlerin bu hizmeti ve çal flmalar bekledi- ini aktard. Say n Hamza Demirdelen'den yap lacak çal flmalar hakk nda bilgi verdi. Tekstilkent'e ulafl m n kolaylaflmas ve ilgili makamlar n göreve davet edilmesi isteyen Teksiad Baflkan Say n Tahsin Dinçer, benzer bir tak m çal flmalar için istiflarelerde bulundu. Esenler Belediyesi Kariyer Merkezi ile personel ihtiyac ad na görüflmeler yap ld 4 y lda yüzbinlerce iflsize ifl imkân sa layan ESKAM, Teksiad Yönetim Kurulu Baflkan Say n Tahsin Dinçer ile görüflme gerçeklefltirdi. ESKAM ile bir araya gelen Yeni Yönetim Kurulumuz, görüflme s ras nda Tekstilkent Esnaf n n personel ihtiyaçlar hakk nda bilgi verdi. Yönetim Kurulu, Tekstilkent Esnaf için bir s k nt olan personel ihtiyac n çözümleme konusunda Esenler Kariyer Merkezi nden yard m beklediklerini söyledi. Üyelerin en iyi kadrolar oluflturabilmesi ad na yard m sa lamas için ESKAM taraf ndan destek ald. ES- KAM, Teksiad Yeni Yönetim Kurulumuza destek verece ini ve bununla ilgili görüflmeler sa layaca n söyledi. Buna müteakiben, görüflme ESKAM' n Teksiad Yönetimi içi iyi dileklerde bulunmas yla ziyaret son buldu.

13 Yönetim iftar yeme ine ortaklar davet etme ihtiyac görmedi Tekstilkent Yönetimi Ramazan Ay dolay s yla 18. Temmuz Cuma günü verdi i iftar yeme ine ortaklar n ço unlu unu davet etmedi. Yönetim verdi i iftarda yüksek miktarda harcama yaparken yaln zca yak n çevresindekileri davet etmeyi uygun gördü. Tekstilkent ortaklar n n ço unun haberi dahi olmad bu organizasyonda geçen y lda ayn flekilde yap lm fl olmas manidar. Sayfa 23 te Mahkeme karar ile flaibeli Genel Kurul iptal edildi 25 May s 2013 de yap lan Ola an Mali Genel Kurulda Divan heyetini seçtirecek ço unlu u elde edip genel kurula seçim maddesi ekleyerek yönetimi devralan Nuri KARADU- MAN ve ekibinin seçim sürecinde çeflitli usulsüzlükler yapt klar nedeni ile Bak rköy 9. asliye mahkemesinde aç lan davada gerekçeli karar aç kland. Mahkemenin Karar ile genel kurulda oylanan 4 maddenin tamam n n iptal edildi. Sayfa 4-5 te Y l: 5 Temmuz Ayl k Ekonomi Gazetesi Yap lan haleler neden kooperatif üyeleriyle paylafl lm yor? Yönetim yeflil alanlar tahrip ediliyor 2 de Tahsin D NÇER TEKS AD Yönetim Kurulu Baflkan Tekstilkent için Ortaklar Görev Bafl na 3 te Tekstilkent de geliflme oluklar de iflimiyle gerçeklefliyor... Yönetime geldi i dünden beri hayal üretmekte öteye gidemeyen Tekstilkent Yönetimi yapt nadir çal flmalar abartmaktan çok hofllan yor. Sayfa 18 de fienol ÖZYURT TEKS AD Genel Sekreteri Dernek faaliyetleri üzerine 22 de Tekstilkent te imara ayk r olan duvar k rmalar sürüyor. Neredeyse her gün bir blokta duvar y k m çal flmalar var. Baz esnaflar n dükkânlar - n n d fl cepheye bakan duvarlar n k rarak dükkânlar n camekânl yap lara döndürmek istemesi tüm bloklara yay lm fl durumda. Yönetimin göz yumdu u bu imara ayk r inflaat iflleri ilerleyen zamanlarda birçok esnaf zor durumda b rakacak. Sayfa 6 da Tekstilkent Yönetimi göreve bafllad günden bu yana yapm fl oldu u ihaleleri ne aç k yoldan kamuoyu ile paylaflt nede kooperatif üyelerine bildirdi. Tüm platformlarda fleffafl k vurgusu yapan yönetim ihale yâda al m bilgilerini neden gizleme veya daha basit flekliyle neden aç klamama ihtiyac duyuyor? Sayfa 10 da Tekstilkent te imara ayk r y k m sürüyor Esenler de Ramazan yine çok güzel geçti 14 te Tekstilkent kan kaybetmeye devam ediyor 16 da Tekstilkent yayalar tehlikede 7 de UNUTULAN GALER BLOKLARI 17 de

14 2 HABER TEMMUZ 2014 Yönetim yeflil alanlar tahrip ediliyor Tekstilkent te oto park s k nt s sürekli dillendirilen bir sorun iken Yönetim bu s k nt y ara bloklardaki yeflil alanlar yok etmekle aflmak istiyor. Yaya yolu için oluflturula bloklar aras ndaki yeflil alanlar daralt larak yerine tafllar diziliyor. Durumun Esenler Belediyesi taraf ndan kabul edilemez oldu u söylenerek çal flmalar n durdurulmas yönünde yönetimi ihtarda bulunuldu u biliniyor. Bloklar aras ndaki yaya yolar n n otoparka dönüflmesi an meselesi. Tekstilkent te bulunan nadir yeflillik alanlar da bu yöntemle yok olacak gibi. Otopark sorununa bir türlü çözüm bulamayan Tekstilkent Yönetimi çareyi yeflil alanlar betonlamakta buldu. Bu alanlara araçlar n girebilmesi için genifl olan yeflillik bölgeler olabildi ince daralt lmaya baflland. Bu flekilde araçlar normalde yaya yolu olan ve yeflil alan olarak belirlenmifl yerlere park edebiliyor. Yeflil alanlar n kald r larak yerine tafllar n dizilmesi zaten Tekstilkent te az olan bu bölgelerin iyice yok olmas n sa layacak. Yeflil alanlar n ço alt l p yeni a açlar n dikilmesi gereken yerde var olan güzelli inde yok edilmesi esnaflar da düflündürmeye bafllad. Özellikle baz blok aralar nda esnaflar n kendi gayretleri ile oluflturduklar yeflil alanlar bu güzelli e olan ihtiyac ortaya koyuyor. Esnaflar bu eksikli i ofislerde yâda bloklar n içerinde büyüttükleri çiçek ve a açlarla gidermeye çal fl yor. Esenler Belediyesinin olay ö renmesinin ard ndan zab ta ekiplerini Tekstilkent te gönderdi. Yap lan çal flmalar n derhal durdurulmas n isteyen Belediye imara ayk r oldu unu Yönetime bildirdi. Betonlaflt r lan alanlar nda tekrar eski haline döndürülmesi için uyar da bulundu u biliniyor.

15 TEMMUZ 2014 HABER 3 TEKS AD ile KOSGEB Tekstilkent için bir araya geldi Tekstilkent Sanayici ve fl Adamlar Derne i (Teksiad); proje üretme tabanl çal flmalar kapsam nda kitelli Kosgeb Müdürlü ü ne ziyaret etti. Bu amaçla üyelerinin e itim ve kariyer çal flmalar na da katk da bulunacak. Kosgeb'le yap lan anlaflma ile Proje Destek Programlar Bilgilendirme Semineri verilecek. Tahsin D NÇER TEKS AD Yönetim Kurulu Baflkan Tekstilkent imiz çin Her Ortak Görev Bafl na Dernek üyelerinin ifl hayat nda daha baflar l olmas için oluflturulan Teksiad Akademi bir çal flmaya daha imza att. Bu do rultuda dernek üyelerine katk da bulunmak için Kosgeb Destek Programlar Bilgilendirme Semineri verilerek üyelerin ifl hayat na ve kiflisel geliflimlerine katk sa lanacak. Bu program ile üyeler flletmelerinin; üretim, yönetimorganizasyon, pazarlama, d fl ticaret, insan kaynaklar, mali ifller ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla iliflkili alanlarda genifl bilgiye sahip olabilecek. Teksiad Yönetim Kurulu Baflkan Say n Tahsin Dinçer ve Genel Sekreter fienol Özyurt ile görüflme yapan Kosgeb kitelli Müdürü Say n Selahattin Kaya dan Tekstilkent'e destek geldi. Dünyada örnek kurulufllardan olan Kosgeb, Tekstilkent esnaf na küresel pazarda söz sahibi tan yarak Kobi ve Giriflimcilik politikas n n belirlenmesinde etkin rol oynayaca n ifade ettti. Tekstilkent Esnaf nda küçük ve orta ölçekli iflletmelerin pay n ve etkinli ini artt rma da, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmekte, sanayide uyumunu ve ekonomik geliflmelere uygun biçimde gelifltirmede KOSGEB Tekstilkent'in yan nda olacak. Tekstilkent Sanayici ve fl Adamlar Derne i olarak hiçbir yönetimin yan nda, karfl s nda, devam ya da öncesi de iliz. Bilinmesini isteriz ki bizler esnaf m z n ve ortaklar m z n sesi olmak için var gücüyle çal flan Tekstilkent esnaf ndan oluflan bir ekibiz. Tekstilkent in kötü gidifline dur demek için yanl fllar söylemekten geri durmayacak yanl fl yapan n hiçbir zaman yan nda yer almayaca z. Esnaf m z n, ortaklar m z n ve üyelerimizin sesi olaca z. Tüm üye, esnaf ve ortaklar m z n bilmesini isteriz; TEKS AD olarak hiçbir zaman kooperatif yönetimine talip olmad k ve de iliz. fiu ana kadar Tekstilkent i idare eden idareci ve yönetimlerden memnun olmad - m z ve oluflturulacak güçlü bir yönetimin çal flmalar na destek verebilece imizi TEKS AD yönetim kurulu baflkan olarak her f rsatta oldu u gibi bir kez daha dile getiriyorum. Vizyonu olmayan, mazeret ve türlü türlü bahanelerin arkas na saklanarak adil, hakkaniyetli, fleffaf ve dürüst idarecilik anlay fl ndan uzak yönetimlerden TEKST LKENT esnaf ve ortaklar olarak yaka silkeliyoruz. Tekstilkent in hak etti i de- eri kazanmas, esnaf n, flehrin, memleketin gözdesi olmas için baflta her orta m z, ba l oldu umuz çevre flehircilik bakanl n n ilgili bürokratlar n, lçemiz belediye baflkanl n, ilçemiz idari amirlerini ve ilgili tüm makamlar göreve davet ediyoruz. TEKS AD yönetimi ad na Tekstilkent in basiretsiz yöneticiler taraf ndan talan edilmesine, ortaklar m z n ve esnaf m z n ma dur edilmesine, Tekstilkent in dönüflü olmayan hukuksal s k nt l süreçlere sokulmas na ve Tekstilkent in itibar n n befl paraya düflürülmesine müsaade etmeyece imizi buradan hayk rmak istiyorum. Bir türkü tutturdunuz 2 y ld r dilinizde vazgeçin art k. Nuri Karaduman ve ekibi 2013 y l may s ay öncesinde seçime haz rl k yaparken bol keseden vaadlerde bulunmufl ve eski yönetimden flikâyetçi olan bir k s m ortaklar m z n deste- ini alm flt r. Y l 2014 aylardan A ustos ne verilen sözlerden eser ne de Tekstilkent için çak lan bir çivi var. Her toplant da kimse hesap sormas n, nerde verdi iniz vaatler, hani neden tutmad n z demesinler diye baflkan n a z nda bir türkü ve dikkat edin hep ayn türkü eski yönetimden flikâyetler türküsü. Ey Nuri KARADUMAN uyan ve kendi dönemine bak sözde % 65 doluluk oran na geldi ya Tekstilkent (Tarafs z ekipler taraf ndan yap lan say mda ç kan sonuç % 34 ) Sözde herkes çok memnun ya yönetiminizden. Esnafa bir dokunup bin ah iflitiyoruz. Dön de bir bak bakal m verdi in hangi sözü tuttun. Derme Çatma Çözümlerle Esnafa Yap lan Eziyete Son Verin Son zamanlarda malumunuz kentte duvarlar y k l p camekânl vitrine çevirmek moda oldu. mara ayk r ve yasa d fl bu y k m adeta teflvik etmenizin gerekçesi nedir? Duruma derinlemesine bakt n zda esnaf ile yerel yönetimleri karfl karfl ya getirmenin, esnaflar kendi aras nda düflman eylemenin gerekçesi ne olabilir? Kooperatifin elindeki dükkânlar kiraya verme u runa yönetim plan na ayk r hareket etmenizi kim hakl görebilir. Tekstilkent deki tüm ortaklar n ortak fayda sa layaca çal flmalara imza atmak yerine, derme çatma ve dönüflü çok zor olacak bu çal flmalar n yönetiminize puan kazand raca düflüncesinde misiniz? Tekstilkent te Yap lar Alarm Veriyor Y llar önce yap lm fl olan bloklar n günümüzde kullan ma çok uygun olmad aflikârd r. Bloklar n düzenlenmesi ve daha kullan fll hale getirilmesi için çal flmalar yapmak gerekirken tadilatlar n bile yap lmamas n n mazereti ne olabilir. Her ya murda bloklar su basmas, onlarca dükkân n su alt nda kalmas ve hiçbir tedbir al nmamas yan s ra dükkân sahiplerinin bilgilendirilmemesinin hakl gerekçesi ne olabilir? Galeri Bloklar n adeta hayalet flehir alg s ndan ç kar labilmesi için ad m at lmamas yan s ra otopark ve depolar n su alt nda kalmas n önlemek için ad m at lmamas n n hakl gerekçesi olabilir mi? Tekstilkent çin stifa Edin ve Seçimli Genel Kurula Gidin Oldu unuz makam n ve tafl d n z yükün size göre olmad ekibinizin bu ifli beceremeyece i aflikârd r. TEKS AD olarak her türlü deste i vermeye haz r z. Husumetlerinizi ve düflmanca tav rlar n z bir yana b rakmak Tekstilkent için yap lacak çal flmalara destek vermek zaman d r. lk destek için sizleri ve tüm ortaklar m z göreve davet ediyoruz. stifa edin ve flaibelerden uzak yepyeni bir yönetim kurulsun. Tekstilkent in gelece ini düflünüyorsan z e er hep birlikte ayr gayr olmadan vizyonu genifl bir yönetim olufltural m. TEKS AD olarak yönetime talip de iliz ancak kurulacak güçlü bir yönetime destek vermeye haz r z. Sizleri ve tüm ortaklar m z göreve davet ediyoruz.

16 4 HABER TEMMUZ 2014 Mahkeme Karar ile flaibeli 25 May s 2013 de yap lan Ola an Mali Genel Kurulda Divan heyetini seçtirecek ço unlu u elde edip genel kurula seçim maddesi ekleyerek yönetimi devralan Nuri KARADUMAN ve ekibinin seçim sürecinde çeflitli usulsüzlükler yapt klar nedeni ile Bak rköy 9. asliye mahkemesinde aç lan davada gerekçeli karar aç kland. Mahkemenin Karar ile genel kurulda oylanan 4 maddenin tamam n n iptal edildi. Nuri KARADUMAN ve ekibinin seçildi i mali genel kurul yok olarak say ld. 25 May s 2013 de yap lan Ola- an Mali Genel Kurulda Divan heyetini seçtirecek ço unlu u elde edip genel kurula seçim maddesi ekleyerek yönetimi devralan Nuri KARADUMAN ve ekibinin seçim sürecinde çeflitli usulsüzlükler yapt klar nedeni ile Bak rköy 9. asliye mahkemesinde aç lan davada gerekçeli karar aç kland. Mahkemenin Karar ile genel kurulda oylanan 4 maddenin tamam n n iptal edildi. Nuri KARADUMAN ve ekibinin seçildi i mali genel kurul yok olarak say ld. Bir kooperatif seçimi düflünün Say m Memuru kooperatife üye dâhil de il. flte Tekstilkent yönetimi bu yollarla yönetimi eski yönetimden devrald. Kooperatif üyelerinin oylar yla seçilen yönetime yetki veren komite mahkeme taraf ndan geçersiz k l nd ve bu yolla mevcut yönetimde haliyle yetkisiz k l nd. Bu sene yap lan mali kongrede birçok kooperatif üyesinin de bildi i ve bizzat yaflad tuhaf olaylar vard. Kooperatife üye kiflilerin seçim salonuna al nmamas, son dakika kulisleri ve oylar n say m s ras ndaki enteresan ifller. Tabi ki bunlar gözler önünde yaflanan olaylar birde bilinmeyenler var. Söylentiler var. Bu söylentilerin gerçekli ini de tam manas yla mahkeme do ruluyor. Davada sona yaklafl ld Kooperatif üyesi olamayan Say m Memurunun tespitiyle iptal edilen Mali Genel Kurulunda mahkeme davay sonuca ba lad. Buna göre gerçekleflen kurul toplant s kooperatif ana sözleflmesine ayk r oldu u mahkeme karar yla kesinleflti. fiu an Yarg tay sürecinde olan davada sona yaklafl ld. Dava sonucuna göre Tekstilkent i bekleyen birçok senaryo var.

17 TEMMUZ 2014 HABER 5 Genel Kurul iptal edildi Tekstilkent in bu denli kaosa sürüklenmesini sa layan süreci incelemek istiyoruz. fiimdi ne olacak? Ortada mahkemenin resmi olarak yok sayd ve ifllevlerini yasalar çerçevesinde yok hükmünde gördü ü bir yönetim var. Bir yandan mahkeme siz resmi olarak yoksunuz diyor ve tüm ticari anlaflmalar yok say yor di er yandan yok say lan yönetim üyelerine hiçbir bilgilendirme gere i duymadan birçok harcama yap yor. Sadece bu durum dahi yönetimi yetkisiz k lma hakk na sahipken hali haz rda bir mahkeme karar var. Peki, flimdi ne olacak? Yok, say lan yönetim güven tazelemek için yeniden secime mi gidecek? Yâda muhtemelen Yarg tay karar ndan sonra Tekstilkent Kayyuma m devredilecek? Kooperatif üyeleri bu durum karfl s nda ne yapacak? Resmi olarak olmayan bir yönetim Tekstilkent te esnaflar n aidatlar yla birçok harcama gerçeklefltirmeye devam ediyor. Yok, hükmündeki bir yönetimin kararlar ilerleyen zamanlarda Kooperatif üyelerine nas l sürprizler haz rlayacak bilinmez. Tüm bunlar yaflan rken birçok ortak bu geliflmelerden haberdar dahi de il. Üyeler bu durum karfl - s nda ne yapacak? Bir sabah dükkân na gelirken yönetimin de iflti- ini mi ö renecek? Yoksa sahibi oldu u Tekstilkent in gelece ine katk da bulunmak için olaylara müdahil mi olacak? Birçok karar n iptali nedeni nedir? 2006 y l ndan bu yana mahkemelerin iptal etti i birçok genel kurul karar mevcut. Bunlar eski yönetim zaman nda da yafland flimdiki yönetim kararlar nda da yaflan yor. Bu denli fazla mahkemelik kararlar n oluflu ak llara flu soruyu getiriyor. Y llar önce oluflturulmufl teknolojiden yoksun secim sistemi genel kurul de ifltirilmeli mi? Son olarak; Bundan sonra meydana gelebilecek tüm geliflmeler tam anlam yla bir sürpriz say lmaz. Nihayetinde mahkeme kararlar ve gerekçeleri ortada Merak uyand ran ise yok hükmündeki genel kurulun nas l bir tav r sergileyece i.

18 6 HABER TEMMUZ 2014 Tekstilkent te imara ayk r y k m sürüyor Tekstilkent te imara ayk r olan duvar k rmalar sürüyor. Neredeyse her gün bir blokta duvar y k m çal flmalar var. Baz esnaflar n dükkânlar n n d fl cepheye bakan duvarlar n k rarak dükkânlar n camekânl yap lara döndürmek istemesi tüm bloklara yay lm fl durumda. Yönetimin göz yumdu u bu imara ayk r inflaat iflleri ilerleyen zamanlarda birçok esnaf zor durumda b rakacak. Özellikle son zamanlarda Tekstilkent teki baz esnaflar n dükkânlar nda görülen bu çal flma tüm Tekstilkent te yay lm fl durumda. Tüm dükkânlar n girifl bölümleri blok içlerinden olan Tekstilkent te bu durum de- iflmeye bafllad. Caddeyle ba lant lar olmayan esnaflar dükkânlar n n yola bakan duvarlar n k rarak ikinci bir kap açmaya bafllad. Tekstilkent esnaf n n birbiriyle yar flmaya bafllad k - r m iflinde imara uygunluk konusunu göz ard edilen bir durum. Yap lan bu de ifliklikle ifllerinin daha çok aç laca- n düflünen Tekstilkent esnaf, perde betonlar k rarak hem yeni bir kap daha aç yor hem de dükkânlar n camekânl hale getiriyorlar. Yap lan çal flmalar Yönetim taraf ndan görmezden geliniyor. Özellikle baz bloklarda yan yana k r lan perde betonlar n yerine camekân yap l yor. Tehlikeli boyutlara ulaflan k r m iflleri daha ne kadar devam edecek bilinmiyor. Yönetimin ilgisiz tavr sonucunda duvarlar n k r p camekânl hale getiren esnaflara belediye görevlileri tespit edip tutanak tutuyor. Belediyenin fliddetle karfl ç kt ve imarda da yeri olmayan bu çal flman n yönetim taraf ndan umursanmamas esnaflara ciddi s k nt lar oluflturacak. lerleyen zamanlarda yap lan bu de iflikliklerin nelere maal olaca n flimdiden kestirmek zor de il.

19 TEMMUZ 2014 HABER 7 Tekstilkent yayalar tehlikede Giyimkent-Mecidiyeköy otoban üzerinde her hangi bir fl kland rman n ve üst geçittin olmamas ölümlü kazalara davetiye ç kar yor. Tekstilkent te çal flan yayalar için karfl dan karfl ya geçmek tam bir kâbus. Yayalar için bir an önce gerekli çal flmalar yap lmal. Uzu zamand r Tekstilkent in ulafl m sorunu konufluluyor. Bunun için birçok giriflim yap ld. Baz çal flmalar hala sürüyor. Son olarak Tekstilkent Sanayici ve fladamlar Derne i olarak Kara Yollar 1. Bölge Müdürlü ü ile görüflüldü. Tüm bunlar Tekstilkent esnaf için güzel geliflmeler fakat eksik olan bir nokta var. Daha önce Oruç Reis Mahallesi nden Tekstilkent içerisine bir üst geçit yap ld. Bu köprü çal flmas bölgede çal flan personel için baflta can güvenli i olmak üzere çok büyük bir kolayl k sa lad. Önceleri bu bölgeden Tekstilkent e girifl yapmak isteyenler ya otobandan geçiyorlard yâda uzun bir yürüyüfl yolunu göze almak zorundayd - lar. Üst geçittin yap lmas n n ard ndan Tekstilkent te çal flan insanlar kolayl kla ve korkmadan ifllerine gidip gelmeye baflland. Bu durumun bir benzeri de Giyimkent-Mecidiyeköy otoban üzerinde yaflan yor. Karfl l kl araçlar n h zla geçti i bu otobanda ne yaz k ki yaya yolu yok. Giyimkent istikametinden gelen Tekstilkent çal flanlar h zla akan trafi- e girmek zorundalar. Trafik lambalar n n da bulunmad güzergâhta ciddi kazalara ve hatta ölüme sebebiyet verecek neticelere rastlamamak mümkün de il. En yak n üst geçit girifl kap lar na oldukça uzak. Üstelik bu üst geçifli kullanmak isteyen yayalar otobana ba lanan bir ara yolu yine yaya olarak geçmeleri gerekiyor. Oruç Reis Mahallesi için yap lan bir üst geçifl yada trafik lambalar otoban üzerine yap lmas gereken çal flmalardan biri. Daha önce bu yolda yaflanan kazalar düflünüldükçe çal flmalar n bir an önce yap lmas gerekiyor. Yol düzenleme çal flmalar bafllad Tekstilkent te bloklar aras nda bulunan ara yollarda düzenleme çal flmalar bafllad. Eskiyen ve k r lan kald r m tafllar ile Arnavut tafllar de iflmeye bafllad. Tekstilkentin bak ms z ara sokaklar ndan biri nihayet onar lmaya bafllad. Bloklar aras na bulunan yaya yollar afl r tahrip olmufl durumda. Neredeyse tüm tekstilkent için geçerli olan bu durum esnaflara ciddi s k nt lar veriyor. Çökmüfl ve üzeri çukurlaflm fl yollar ifl güvenli ini tehlikeye sokmaya bafllam flt. Bu durumda olan ara yollar ndan biri de A-20 ile A-21 bloklar aras nda bulunan yaya yoluydu. Burada düzenleme çal flmas bafllad. Bozulan ve k r lan kald r m tafllar yenilendi.

20 8 HABER TEMMUZ 2014 Yönetim ne yapaca n flafl rd Tekstilkent Yönetimi, Çarfl blokta tabela ast rmak isteyen derne e bir traktör dolusu taflla karfl l k verdi. Derne in tabelas n ast rmamak için tüm çarfl blo un elektri ini kesen Yönetim, yirmiye yak n temizlik görevlisini tabelay as lacak yere gönderdi. Tüm resmi evraklar n tamamlayarak tabelas n ast rmak isteyen ifl adamlar derne i (Tekstilkent Sanayici ve fladamlar Derne i), vinçi ça r nca olanlar oldu. Dernek yöneticileri ak llara durgunluk veren bir engellemeyle karfl laflt. Bir anda tüm Tekstilkent Yönetimi ifl han blo undan inerek tehditler savurmaya bafllad. Yaflananlara anlam veremeyen dernek yöneticileri gerekli flartlar n yerine getirildi ini ve tabelalar n n as lmamas için hiçbir engelin olmad n srarla tekrarlamalar na ra men yönetim bunu anlamak istemedi. Küfürlerin ve tehditlerin havada uçufltu u anlarda olay yerine gelen polis, tabelan n as lmamas için bir nedenin bulunmad n anlay nca taraflar anlaflmaya davet etti. Polis memurlar n n olay yerini terk etmesiyle tehditler kald yerden devam etti. Çok iyi organize oldu u görülen Tekstilkent Yönetimi dakikalar içinde olay n yafland yere bir traktör dolusu tafl ve yirmiye yak n temizlik iflçisini gönderdi. Güvenlik görevlileri olaylar yat flt rmak yerine izlemeyi daha uygun gördü. D flar dan adam ça r ld Kim oldu u bilinmeyen ve hatl minibüsüyle olay yerine gelen bir kiflinin sald rgan tav rlar dikkat çekti. Minibüsçünün tahrik edici hareketlerden geri kalmamas ortam iyice gerdi. Bu arada Yönetim önlem olarak tüm çarfl blo un elektriklerini kesti. Bu durum karfl s ndan Çarfl blok esnaf yaflananlara isyan etti. Tüm esnaf n ifllerinin aksamas na neden olan elektrik kesintisi tabelay asmak için gelen vinçin olay yerini terk etmesiyle tekrar aç ld. Tüm bunlar olurken polisin bir kez daha gelmesiyle taraflar yat flt. Memurlar her iki taraf da emniyete davet etti. Dernek Yöneticileri emniyete giderek flikâyette bulundu fakat Tekstilkent Yönetiminden hiç kimse emniyete gitmedi i ö renildi.

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLER İÇİN BAROLARCA YAPILACAK CARİ GİDERLER İLE BU HİZMET İÇİN ÇALIŞTIRILACAK PERSONELE İLİŞKİN YÖNETMELİK 23 Ağustos 2008 tarihli ve 26976

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici GEL R VERG S KANUNU NUN GEÇ C 55 NC MADDES UYARINCA 2003 VE 2004 YILINDA STOPAJA TAB OLMASI NEDEN YLE BEYANA TAB OLMAYAN GEL RLER N 2005 DURUMU Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü 1- G R fi B ilindi

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ

Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Basit Elektrik Devresi FEN VE TEKNOLOJ Temel Kaynak 5 Yaflam m zdaki Elektrik BAS T ELEKTR K DEVRES Devrede Ampullerin n Nas l De ifltirebiliriz? Basit bir elektrik devresinde pil ampul anahtar ba lant

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu çalışma usul ve esasları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde yer alan

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini. Bölüm C: Diğer Bilgiler

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini. Bölüm C: Diğer Bilgiler SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini Bölüm C: Diğer Bilgiler SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini İdari Uygunluk Değerlendirme Tablosu Teklif No: Adı: Yeni Ürün ile İhracat ve Kapasitenin

Detaylı

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan;

Bunlar dışında kalan ve hizmet kolumuzu ilgilendiren konulardan; SAYI : 2012/ KONU : Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru /05/2012 KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULUNA (GÖNDERİLMEK ÜZERE) DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA 30 Nisan- 21 Mayıs 2012 tarihleri arasında yapılan

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE-1: Bu yönetmeliğin amacı ; 5393 sayılı Belediye Kanunu un 48. ve 49. maddesi gereği

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı