Yap lan haleler neden kooperatif üyeleriyle paylafl lm yor?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yap lan haleler neden kooperatif üyeleriyle paylafl lm yor?"

Transkript

1 Yönetim iftar yeme ine ortaklar davet etme ihtiyac görmedi Tekstilkent Yönetimi Ramazan Ay dolay s yla 18. Temmuz Cuma günü verdi i iftar yeme ine ortaklar n ço unlu unu davet etmedi. Yönetim verdi i iftarda yüksek miktarda harcama yaparken yaln zca yak n çevresindekileri davet etmeyi uygun gördü. Tekstilkent ortaklar n n ço unun haberi dahi olmad bu organizasyonda geçen y lda ayn flekilde yap lm fl olmas manidar. Sayfa 23 te Mahkeme karar ile flaibeli Genel Kurul iptal edildi 25 May s 2013 de yap lan Ola an Mali Genel Kurulda Divan heyetini seçtirecek ço unlu u elde edip genel kurula seçim maddesi ekleyerek yönetimi devralan Nuri KARADU- MAN ve ekibinin seçim sürecinde çeflitli usulsüzlükler yapt klar nedeni ile Bak rköy 9. asliye mahkemesinde aç lan davada gerekçeli karar aç kland. Mahkemenin Karar ile genel kurulda oylanan 4 maddenin tamam n n iptal edildi. Sayfa 4-5 te Y l: 5 Temmuz Ayl k Ekonomi Gazetesi Yap lan haleler neden kooperatif üyeleriyle paylafl lm yor? Yönetim yeflil alanlar tahrip ediliyor 2 de Tahsin D NÇER TEKS AD Yönetim Kurulu Baflkan Tekstilkent için Ortaklar Görev Bafl na 3 te Tekstilkent de geliflme oluklar de iflimiyle gerçeklefliyor... Yönetime geldi i dünden beri hayal üretmekte öteye gidemeyen Tekstilkent Yönetimi yapt nadir çal flmalar abartmaktan çok hofllan yor. Sayfa 18 de fienol ÖZYURT TEKS AD Genel Sekreteri Dernek faaliyetleri üzerine 22 de Tekstilkent te imara ayk r olan duvar k rmalar sürüyor. Neredeyse her gün bir blokta duvar y k m çal flmalar var. Baz esnaflar n dükkânlar - n n d fl cepheye bakan duvarlar n k rarak dükkânlar n camekânl yap lara döndürmek istemesi tüm bloklara yay lm fl durumda. Yönetimin göz yumdu u bu imara ayk r inflaat iflleri ilerleyen zamanlarda birçok esnaf zor durumda b rakacak. Sayfa 6 da Tekstilkent Yönetimi göreve bafllad günden bu yana yapm fl oldu u ihaleleri ne aç k yoldan kamuoyu ile paylaflt nede kooperatif üyelerine bildirdi. Tüm platformlarda fleffafl k vurgusu yapan yönetim ihale yâda al m bilgilerini neden gizleme veya daha basit flekliyle neden aç klamama ihtiyac duyuyor? Sayfa 10 da Tekstilkent te imara ayk r y k m sürüyor Esenler de Ramazan yine çok güzel geçti 14 te Tekstilkent kan kaybetmeye devam ediyor 16 da Tekstilkent yayalar tehlikede 7 de UNUTULAN GALER BLOKLARI 17 de

2 2 HABER TEMMUZ 2014 Yönetim yeflil alanlar tahrip ediliyor Tekstilkent te oto park s k nt s sürekli dillendirilen bir sorun iken Yönetim bu s k nt y ara bloklardaki yeflil alanlar yok etmekle aflmak istiyor. Yaya yolu için oluflturula bloklar aras ndaki yeflil alanlar daralt larak yerine tafllar diziliyor. Durumun Esenler Belediyesi taraf ndan kabul edilemez oldu u söylenerek çal flmalar n durdurulmas yönünde yönetimi ihtarda bulunuldu u biliniyor. Bloklar aras ndaki yaya yolar n n otoparka dönüflmesi an meselesi. Tekstilkent te bulunan nadir yeflillik alanlar da bu yöntemle yok olacak gibi. Otopark sorununa bir türlü çözüm bulamayan Tekstilkent Yönetimi çareyi yeflil alanlar betonlamakta buldu. Bu alanlara araçlar n girebilmesi için genifl olan yeflillik bölgeler olabildi ince daralt lmaya baflland. Bu flekilde araçlar normalde yaya yolu olan ve yeflil alan olarak belirlenmifl yerlere park edebiliyor. Yeflil alanlar n kald r larak yerine tafllar n dizilmesi zaten Tekstilkent te az olan bu bölgelerin iyice yok olmas n sa layacak. Yeflil alanlar n ço alt l p yeni a açlar n dikilmesi gereken yerde var olan güzelli inde yok edilmesi esnaflar da düflündürmeye bafllad. Özellikle baz blok aralar nda esnaflar n kendi gayretleri ile oluflturduklar yeflil alanlar bu güzelli e olan ihtiyac ortaya koyuyor. Esnaflar bu eksikli i ofislerde yâda bloklar n içerinde büyüttükleri çiçek ve a açlarla gidermeye çal fl yor. Esenler Belediyesinin olay ö renmesinin ard ndan zab ta ekiplerini Tekstilkent te gönderdi. Yap lan çal flmalar n derhal durdurulmas n isteyen Belediye imara ayk r oldu unu Yönetime bildirdi. Betonlaflt r lan alanlar nda tekrar eski haline döndürülmesi için uyar da bulundu u biliniyor.

3 TEMMUZ 2014 HABER 3 TEKS AD ile KOSGEB Tekstilkent için bir araya geldi Tekstilkent Sanayici ve fl Adamlar Derne i (Teksiad); proje üretme tabanl çal flmalar kapsam nda kitelli Kosgeb Müdürlü ü ne ziyaret etti. Bu amaçla üyelerinin e itim ve kariyer çal flmalar na da katk da bulunacak. Kosgeb'le yap lan anlaflma ile Proje Destek Programlar Bilgilendirme Semineri verilecek. Tahsin D NÇER TEKS AD Yönetim Kurulu Baflkan Tekstilkent imiz çin Her Ortak Görev Bafl na Dernek üyelerinin ifl hayat nda daha baflar l olmas için oluflturulan Teksiad Akademi bir çal flmaya daha imza att. Bu do rultuda dernek üyelerine katk da bulunmak için Kosgeb Destek Programlar Bilgilendirme Semineri verilerek üyelerin ifl hayat na ve kiflisel geliflimlerine katk sa lanacak. Bu program ile üyeler flletmelerinin; üretim, yönetimorganizasyon, pazarlama, d fl ticaret, insan kaynaklar, mali ifller ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla iliflkili alanlarda genifl bilgiye sahip olabilecek. Teksiad Yönetim Kurulu Baflkan Say n Tahsin Dinçer ve Genel Sekreter fienol Özyurt ile görüflme yapan Kosgeb kitelli Müdürü Say n Selahattin Kaya dan Tekstilkent'e destek geldi. Dünyada örnek kurulufllardan olan Kosgeb, Tekstilkent esnaf na küresel pazarda söz sahibi tan yarak Kobi ve Giriflimcilik politikas n n belirlenmesinde etkin rol oynayaca n ifade ettti. Tekstilkent Esnaf nda küçük ve orta ölçekli iflletmelerin pay n ve etkinli ini artt rma da, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmekte, sanayide uyumunu ve ekonomik geliflmelere uygun biçimde gelifltirmede KOSGEB Tekstilkent'in yan nda olacak. Tekstilkent Sanayici ve fl Adamlar Derne i olarak hiçbir yönetimin yan nda, karfl s nda, devam ya da öncesi de iliz. Bilinmesini isteriz ki bizler esnaf m z n ve ortaklar m z n sesi olmak için var gücüyle çal flan Tekstilkent esnaf ndan oluflan bir ekibiz. Tekstilkent in kötü gidifline dur demek için yanl fllar söylemekten geri durmayacak yanl fl yapan n hiçbir zaman yan nda yer almayaca z. Esnaf m z n, ortaklar m z n ve üyelerimizin sesi olaca z. Tüm üye, esnaf ve ortaklar m z n bilmesini isteriz; TEKS AD olarak hiçbir zaman kooperatif yönetimine talip olmad k ve de iliz. fiu ana kadar Tekstilkent i idare eden idareci ve yönetimlerden memnun olmad - m z ve oluflturulacak güçlü bir yönetimin çal flmalar na destek verebilece imizi TEKS AD yönetim kurulu baflkan olarak her f rsatta oldu u gibi bir kez daha dile getiriyorum. Vizyonu olmayan, mazeret ve türlü türlü bahanelerin arkas na saklanarak adil, hakkaniyetli, fleffaf ve dürüst idarecilik anlay fl ndan uzak yönetimlerden TEKST LKENT esnaf ve ortaklar olarak yaka silkeliyoruz. Tekstilkent in hak etti i de- eri kazanmas, esnaf n, flehrin, memleketin gözdesi olmas için baflta her orta m z, ba l oldu umuz çevre flehircilik bakanl n n ilgili bürokratlar n, lçemiz belediye baflkanl n, ilçemiz idari amirlerini ve ilgili tüm makamlar göreve davet ediyoruz. TEKS AD yönetimi ad na Tekstilkent in basiretsiz yöneticiler taraf ndan talan edilmesine, ortaklar m z n ve esnaf m z n ma dur edilmesine, Tekstilkent in dönüflü olmayan hukuksal s k nt l süreçlere sokulmas na ve Tekstilkent in itibar n n befl paraya düflürülmesine müsaade etmeyece imizi buradan hayk rmak istiyorum. Bir türkü tutturdunuz 2 y ld r dilinizde vazgeçin art k. Nuri Karaduman ve ekibi 2013 y l may s ay öncesinde seçime haz rl k yaparken bol keseden vaadlerde bulunmufl ve eski yönetimden flikâyetçi olan bir k s m ortaklar m z n deste- ini alm flt r. Y l 2014 aylardan A ustos ne verilen sözlerden eser ne de Tekstilkent için çak lan bir çivi var. Her toplant da kimse hesap sormas n, nerde verdi iniz vaatler, hani neden tutmad n z demesinler diye baflkan n a z nda bir türkü ve dikkat edin hep ayn türkü eski yönetimden flikâyetler türküsü. Ey Nuri KARADUMAN uyan ve kendi dönemine bak sözde % 65 doluluk oran na geldi ya Tekstilkent (Tarafs z ekipler taraf ndan yap lan say mda ç kan sonuç % 34 ) Sözde herkes çok memnun ya yönetiminizden. Esnafa bir dokunup bin ah iflitiyoruz. Dön de bir bak bakal m verdi in hangi sözü tuttun. Derme Çatma Çözümlerle Esnafa Yap lan Eziyete Son Verin Son zamanlarda malumunuz kentte duvarlar y k l p camekânl vitrine çevirmek moda oldu. mara ayk r ve yasa d fl bu y k m adeta teflvik etmenizin gerekçesi nedir? Duruma derinlemesine bakt n zda esnaf ile yerel yönetimleri karfl karfl ya getirmenin, esnaflar kendi aras nda düflman eylemenin gerekçesi ne olabilir? Kooperatifin elindeki dükkânlar kiraya verme u runa yönetim plan na ayk r hareket etmenizi kim hakl görebilir. Tekstilkent deki tüm ortaklar n ortak fayda sa layaca çal flmalara imza atmak yerine, derme çatma ve dönüflü çok zor olacak bu çal flmalar n yönetiminize puan kazand raca düflüncesinde misiniz? Tekstilkent te Yap lar Alarm Veriyor Y llar önce yap lm fl olan bloklar n günümüzde kullan ma çok uygun olmad aflikârd r. Bloklar n düzenlenmesi ve daha kullan fll hale getirilmesi için çal flmalar yapmak gerekirken tadilatlar n bile yap lmamas n n mazereti ne olabilir. Her ya murda bloklar su basmas, onlarca dükkân n su alt nda kalmas ve hiçbir tedbir al nmamas yan s ra dükkân sahiplerinin bilgilendirilmemesinin hakl gerekçesi ne olabilir? Galeri Bloklar n adeta hayalet flehir alg s ndan ç kar labilmesi için ad m at lmamas yan s ra otopark ve depolar n su alt nda kalmas n önlemek için ad m at lmamas n n hakl gerekçesi olabilir mi? Tekstilkent çin stifa Edin ve Seçimli Genel Kurula Gidin Oldu unuz makam n ve tafl d n z yükün size göre olmad ekibinizin bu ifli beceremeyece i aflikârd r. TEKS AD olarak her türlü deste i vermeye haz r z. Husumetlerinizi ve düflmanca tav rlar n z bir yana b rakmak Tekstilkent için yap lacak çal flmalara destek vermek zaman d r. lk destek için sizleri ve tüm ortaklar m z göreve davet ediyoruz. stifa edin ve flaibelerden uzak yepyeni bir yönetim kurulsun. Tekstilkent in gelece ini düflünüyorsan z e er hep birlikte ayr gayr olmadan vizyonu genifl bir yönetim olufltural m. TEKS AD olarak yönetime talip de iliz ancak kurulacak güçlü bir yönetime destek vermeye haz r z. Sizleri ve tüm ortaklar m z göreve davet ediyoruz.

4 4 HABER TEMMUZ 2014 Mahkeme Karar ile flaibeli 25 May s 2013 de yap lan Ola an Mali Genel Kurulda Divan heyetini seçtirecek ço unlu u elde edip genel kurula seçim maddesi ekleyerek yönetimi devralan Nuri KARADUMAN ve ekibinin seçim sürecinde çeflitli usulsüzlükler yapt klar nedeni ile Bak rköy 9. asliye mahkemesinde aç lan davada gerekçeli karar aç kland. Mahkemenin Karar ile genel kurulda oylanan 4 maddenin tamam n n iptal edildi. Nuri KARADUMAN ve ekibinin seçildi i mali genel kurul yok olarak say ld. 25 May s 2013 de yap lan Ola- an Mali Genel Kurulda Divan heyetini seçtirecek ço unlu u elde edip genel kurula seçim maddesi ekleyerek yönetimi devralan Nuri KARADUMAN ve ekibinin seçim sürecinde çeflitli usulsüzlükler yapt klar nedeni ile Bak rköy 9. asliye mahkemesinde aç lan davada gerekçeli karar aç kland. Mahkemenin Karar ile genel kurulda oylanan 4 maddenin tamam n n iptal edildi. Nuri KARADUMAN ve ekibinin seçildi i mali genel kurul yok olarak say ld. Bir kooperatif seçimi düflünün Say m Memuru kooperatife üye dâhil de il. flte Tekstilkent yönetimi bu yollarla yönetimi eski yönetimden devrald. Kooperatif üyelerinin oylar yla seçilen yönetime yetki veren komite mahkeme taraf ndan geçersiz k l nd ve bu yolla mevcut yönetimde haliyle yetkisiz k l nd. Bu sene yap lan mali kongrede birçok kooperatif üyesinin de bildi i ve bizzat yaflad tuhaf olaylar vard. Kooperatife üye kiflilerin seçim salonuna al nmamas, son dakika kulisleri ve oylar n say m s ras ndaki enteresan ifller. Tabi ki bunlar gözler önünde yaflanan olaylar birde bilinmeyenler var. Söylentiler var. Bu söylentilerin gerçekli ini de tam manas yla mahkeme do ruluyor. Davada sona yaklafl ld Kooperatif üyesi olamayan Say m Memurunun tespitiyle iptal edilen Mali Genel Kurulunda mahkeme davay sonuca ba lad. Buna göre gerçekleflen kurul toplant s kooperatif ana sözleflmesine ayk r oldu u mahkeme karar yla kesinleflti. fiu an Yarg tay sürecinde olan davada sona yaklafl ld. Dava sonucuna göre Tekstilkent i bekleyen birçok senaryo var.

5 TEMMUZ 2014 HABER 5 Genel Kurul iptal edildi Tekstilkent in bu denli kaosa sürüklenmesini sa layan süreci incelemek istiyoruz. fiimdi ne olacak? Ortada mahkemenin resmi olarak yok sayd ve ifllevlerini yasalar çerçevesinde yok hükmünde gördü ü bir yönetim var. Bir yandan mahkeme siz resmi olarak yoksunuz diyor ve tüm ticari anlaflmalar yok say yor di er yandan yok say lan yönetim üyelerine hiçbir bilgilendirme gere i duymadan birçok harcama yap yor. Sadece bu durum dahi yönetimi yetkisiz k lma hakk na sahipken hali haz rda bir mahkeme karar var. Peki, flimdi ne olacak? Yok, say lan yönetim güven tazelemek için yeniden secime mi gidecek? Yâda muhtemelen Yarg tay karar ndan sonra Tekstilkent Kayyuma m devredilecek? Kooperatif üyeleri bu durum karfl s nda ne yapacak? Resmi olarak olmayan bir yönetim Tekstilkent te esnaflar n aidatlar yla birçok harcama gerçeklefltirmeye devam ediyor. Yok, hükmündeki bir yönetimin kararlar ilerleyen zamanlarda Kooperatif üyelerine nas l sürprizler haz rlayacak bilinmez. Tüm bunlar yaflan rken birçok ortak bu geliflmelerden haberdar dahi de il. Üyeler bu durum karfl - s nda ne yapacak? Bir sabah dükkân na gelirken yönetimin de iflti- ini mi ö renecek? Yoksa sahibi oldu u Tekstilkent in gelece ine katk da bulunmak için olaylara müdahil mi olacak? Birçok karar n iptali nedeni nedir? 2006 y l ndan bu yana mahkemelerin iptal etti i birçok genel kurul karar mevcut. Bunlar eski yönetim zaman nda da yafland flimdiki yönetim kararlar nda da yaflan yor. Bu denli fazla mahkemelik kararlar n oluflu ak llara flu soruyu getiriyor. Y llar önce oluflturulmufl teknolojiden yoksun secim sistemi genel kurul de ifltirilmeli mi? Son olarak; Bundan sonra meydana gelebilecek tüm geliflmeler tam anlam yla bir sürpriz say lmaz. Nihayetinde mahkeme kararlar ve gerekçeleri ortada Merak uyand ran ise yok hükmündeki genel kurulun nas l bir tav r sergileyece i.

6 6 HABER TEMMUZ 2014 Tekstilkent te imara ayk r y k m sürüyor Tekstilkent te imara ayk r olan duvar k rmalar sürüyor. Neredeyse her gün bir blokta duvar y k m çal flmalar var. Baz esnaflar n dükkânlar n n d fl cepheye bakan duvarlar n k rarak dükkânlar n camekânl yap lara döndürmek istemesi tüm bloklara yay lm fl durumda. Yönetimin göz yumdu u bu imara ayk r inflaat iflleri ilerleyen zamanlarda birçok esnaf zor durumda b rakacak. Özellikle son zamanlarda Tekstilkent teki baz esnaflar n dükkânlar nda görülen bu çal flma tüm Tekstilkent te yay lm fl durumda. Tüm dükkânlar n girifl bölümleri blok içlerinden olan Tekstilkent te bu durum de- iflmeye bafllad. Caddeyle ba lant lar olmayan esnaflar dükkânlar n n yola bakan duvarlar n k rarak ikinci bir kap açmaya bafllad. Tekstilkent esnaf n n birbiriyle yar flmaya bafllad k - r m iflinde imara uygunluk konusunu göz ard edilen bir durum. Yap lan bu de ifliklikle ifllerinin daha çok aç laca- n düflünen Tekstilkent esnaf, perde betonlar k rarak hem yeni bir kap daha aç yor hem de dükkânlar n camekânl hale getiriyorlar. Yap lan çal flmalar Yönetim taraf ndan görmezden geliniyor. Özellikle baz bloklarda yan yana k r lan perde betonlar n yerine camekân yap l yor. Tehlikeli boyutlara ulaflan k r m iflleri daha ne kadar devam edecek bilinmiyor. Yönetimin ilgisiz tavr sonucunda duvarlar n k r p camekânl hale getiren esnaflara belediye görevlileri tespit edip tutanak tutuyor. Belediyenin fliddetle karfl ç kt ve imarda da yeri olmayan bu çal flman n yönetim taraf ndan umursanmamas esnaflara ciddi s k nt lar oluflturacak. lerleyen zamanlarda yap lan bu de iflikliklerin nelere maal olaca n flimdiden kestirmek zor de il.

7 TEMMUZ 2014 HABER 7 Tekstilkent yayalar tehlikede Giyimkent-Mecidiyeköy otoban üzerinde her hangi bir fl kland rman n ve üst geçittin olmamas ölümlü kazalara davetiye ç kar yor. Tekstilkent te çal flan yayalar için karfl dan karfl ya geçmek tam bir kâbus. Yayalar için bir an önce gerekli çal flmalar yap lmal. Uzu zamand r Tekstilkent in ulafl m sorunu konufluluyor. Bunun için birçok giriflim yap ld. Baz çal flmalar hala sürüyor. Son olarak Tekstilkent Sanayici ve fladamlar Derne i olarak Kara Yollar 1. Bölge Müdürlü ü ile görüflüldü. Tüm bunlar Tekstilkent esnaf için güzel geliflmeler fakat eksik olan bir nokta var. Daha önce Oruç Reis Mahallesi nden Tekstilkent içerisine bir üst geçit yap ld. Bu köprü çal flmas bölgede çal flan personel için baflta can güvenli i olmak üzere çok büyük bir kolayl k sa lad. Önceleri bu bölgeden Tekstilkent e girifl yapmak isteyenler ya otobandan geçiyorlard yâda uzun bir yürüyüfl yolunu göze almak zorundayd - lar. Üst geçittin yap lmas n n ard ndan Tekstilkent te çal flan insanlar kolayl kla ve korkmadan ifllerine gidip gelmeye baflland. Bu durumun bir benzeri de Giyimkent-Mecidiyeköy otoban üzerinde yaflan yor. Karfl l kl araçlar n h zla geçti i bu otobanda ne yaz k ki yaya yolu yok. Giyimkent istikametinden gelen Tekstilkent çal flanlar h zla akan trafi- e girmek zorundalar. Trafik lambalar n n da bulunmad güzergâhta ciddi kazalara ve hatta ölüme sebebiyet verecek neticelere rastlamamak mümkün de il. En yak n üst geçit girifl kap lar na oldukça uzak. Üstelik bu üst geçifli kullanmak isteyen yayalar otobana ba lanan bir ara yolu yine yaya olarak geçmeleri gerekiyor. Oruç Reis Mahallesi için yap lan bir üst geçifl yada trafik lambalar otoban üzerine yap lmas gereken çal flmalardan biri. Daha önce bu yolda yaflanan kazalar düflünüldükçe çal flmalar n bir an önce yap lmas gerekiyor. Yol düzenleme çal flmalar bafllad Tekstilkent te bloklar aras nda bulunan ara yollarda düzenleme çal flmalar bafllad. Eskiyen ve k r lan kald r m tafllar ile Arnavut tafllar de iflmeye bafllad. Tekstilkentin bak ms z ara sokaklar ndan biri nihayet onar lmaya bafllad. Bloklar aras na bulunan yaya yollar afl r tahrip olmufl durumda. Neredeyse tüm tekstilkent için geçerli olan bu durum esnaflara ciddi s k nt lar veriyor. Çökmüfl ve üzeri çukurlaflm fl yollar ifl güvenli ini tehlikeye sokmaya bafllam flt. Bu durumda olan ara yollar ndan biri de A-20 ile A-21 bloklar aras nda bulunan yaya yoluydu. Burada düzenleme çal flmas bafllad. Bozulan ve k r lan kald r m tafllar yenilendi.

8 8 HABER TEMMUZ 2014 Yönetim ne yapaca n flafl rd Tekstilkent Yönetimi, Çarfl blokta tabela ast rmak isteyen derne e bir traktör dolusu taflla karfl l k verdi. Derne in tabelas n ast rmamak için tüm çarfl blo un elektri ini kesen Yönetim, yirmiye yak n temizlik görevlisini tabelay as lacak yere gönderdi. Tüm resmi evraklar n tamamlayarak tabelas n ast rmak isteyen ifl adamlar derne i (Tekstilkent Sanayici ve fladamlar Derne i), vinçi ça r nca olanlar oldu. Dernek yöneticileri ak llara durgunluk veren bir engellemeyle karfl laflt. Bir anda tüm Tekstilkent Yönetimi ifl han blo undan inerek tehditler savurmaya bafllad. Yaflananlara anlam veremeyen dernek yöneticileri gerekli flartlar n yerine getirildi ini ve tabelalar n n as lmamas için hiçbir engelin olmad n srarla tekrarlamalar na ra men yönetim bunu anlamak istemedi. Küfürlerin ve tehditlerin havada uçufltu u anlarda olay yerine gelen polis, tabelan n as lmamas için bir nedenin bulunmad n anlay nca taraflar anlaflmaya davet etti. Polis memurlar n n olay yerini terk etmesiyle tehditler kald yerden devam etti. Çok iyi organize oldu u görülen Tekstilkent Yönetimi dakikalar içinde olay n yafland yere bir traktör dolusu tafl ve yirmiye yak n temizlik iflçisini gönderdi. Güvenlik görevlileri olaylar yat flt rmak yerine izlemeyi daha uygun gördü. D flar dan adam ça r ld Kim oldu u bilinmeyen ve hatl minibüsüyle olay yerine gelen bir kiflinin sald rgan tav rlar dikkat çekti. Minibüsçünün tahrik edici hareketlerden geri kalmamas ortam iyice gerdi. Bu arada Yönetim önlem olarak tüm çarfl blo un elektriklerini kesti. Bu durum karfl s ndan Çarfl blok esnaf yaflananlara isyan etti. Tüm esnaf n ifllerinin aksamas na neden olan elektrik kesintisi tabelay asmak için gelen vinçin olay yerini terk etmesiyle tekrar aç ld. Tüm bunlar olurken polisin bir kez daha gelmesiyle taraflar yat flt. Memurlar her iki taraf da emniyete davet etti. Dernek Yöneticileri emniyete giderek flikâyette bulundu fakat Tekstilkent Yönetiminden hiç kimse emniyete gitmedi i ö renildi.

9 TEMMUZ 2014 HABER 9 Tekstilkent Yönetimi kumanya paketlerinden ne bekliyor? Tekstilkent Yönetiminin resmi haber sitesine girildi inizde karfl n za ç kan kumanya haberi olacakt r. Yönetimin böyle bir çal flmay yürütmesi gerçekten flafl rtt. stanbul da tekstilin kalbi konumundaki ifl merkezi yönetiminin kumanya kampanyas içerisinde olmas ciddi bir itibar kayb na neden olacakt r. Kumanyadan kime yâda kimlere fayda sa layaca bir yana dursun neden böyle bir aray fla girdi i ve neden bu denli basit ifllere ihtiyaç duydu u Yönetime sorulmas gereken bir soru. Binlerce ifl adam n n ve esnaf n yer ald Tekstilkent te güvenlik, otopark ve ulafl m sorunu yaflan yorken Yönetim kumanya kampanyas düzenledi. Tekstilkent esnaf için yap labilecek onlarca çal flma ve proje, oluflturabilecek birçok kaynak bekletiliyor olmal. Bu tür gelirlere ihtiyaç duyulacak kadar ekonomik s k nt lar içerisinde olmas Tekstilkent Esnaf için hayal k r kl yaratt. Kumanya gibi basit çal flmalar n neden yap ld sorulmas gereken bir soru. Neredeyse her gün yeni bir s k nt n n bafl gösterdi i Tekstilkent te; esnaf rahatlatacak, istihdam sorununu halledecek ve ulafl mdan kaynaklanan kay plar en aza indirilecek projelere a rl k verilmeli. Tekstilkent in hem yurt içine hem de yurt d fl na tan t m ve reklam yap lmas için birçok ek gelir ve kaynak oluflturulmas gerekiyor. Bunu kumanya paketlerinden elde etmek biraz zaman alacak gibi görünüyor. Yönetimin ek gelir olarak kumanya paketleri seçmesi eksikli i gözler önüne seriyor. Fayda sa layacak bir çal flma de il Tekstilkent yönetimi kumanya paketlerinde nas l bir fayda sa lamay düflündü ü merak konusu oldu. Yönetim, bu tür basit çal flmalardan Tekstilkent için yarar sa layabilece ini düflünüyorsa oldukça zor zamanlar n kap da oldu u görünüyor. Kumanya kampanyas düzenleyen bir yönetimin nas l bir duruma düfltü ünü aç kça ortaya koyuyor. Bu tür çal flmalar baflta esnaflar olmak üzere Tekstilkent in gelece i için hiçbir yarar sa layamayacak nitelikte. Bölgede çal flma hayat n sürdüren esnaflara baflta reklam olmak üzere birçok fayda sa layacak projeler oluflturmak gerekiyor. Ülkemizde h zla yükselen ekonomik de- erlerin alt nda bir durum seyretmek, kimseye yarar sa lamayacakt r. Bu tür büyük birliktelikler daha ciddi ve kesin sonuçlar içeren çal fllar yürütmelidir. Kumanya gelirlerin bir fayda sa layacak nitelikte oldu unu düflünmek gerçekten zor. Prestij ve sayg nl zedeleyecek At lacak tüm ad mlar faaliyet gösteren firmalar n yarar gözetilerek oluflturulmal. Prestij ve sayg nl zedeleyecek tüm çal flmalar esnafa zarar verebilir. Yönetimin katk sa lamayaca projeleri ayn zamanda bofla harcanan zaman anlam na geliyor. Kumanya gelirlerinin kime ne fayda sa layaca da bilinmiyor. Yap lan duyuruda Ramazana haz rl k bafll alt nda üyelere aktar l yor. Bu ticaretin kiflisel mi yoksa yönetime kazanç sa lamak için mi oluflturulmufl belli de il. E er kazanç olarak yap lacak bir çal flma ise ac nas bir durum var demektir. Yönetime kazanç olarak oluflturulan bir duyuru de ilse kim yada kimler yönetimin ad n kullanarak bu birlikteli i bir rant kap - s haline getiriyor? Bu durum ise daha vahim... Ortaya yönetimin bilgisi dâhilinde yap lan bir ticaret ç k yor. Kumanya ticaretinin yönetimin bilgisi dâhilinde yap ld n düflünürsek ak llara Bir otorite bofllu umu var sorusu geliyor. E itimde muhteflem bir anlaflma Esenler Kaymakam Say n Yüksel Ünal ile stanbul Kalk nma Ajans Genel Sekreteri Say n Doç. Dr. Abdülmecit Karatafl aras nda at lan imzaya göre Esenler lçesindeki 16 Okula 3 boyutlu e itim s n flar oluflturulacak. stanbul Kalk nma Ajans n n Çocuklar ve Gençler Mali Destek Program 2014 y l Proje teklif ça r s kapsam nda Esenler Kaymakaml ile bir anlaflma oluflturuldu. Avrupa Birli i Projeleri Merkezi taraf ndan haz rlanan "Esenlerde E lenerek Ö reniyorum" Projesi baflar l bulunarak hibe almaya hak kazand. Haziran ay nda gerçekleflen proje sözleflmesi protokolü stanbul Kalk nma Ajans Genel Sekreteri Say n Doç. Dr. Abdülmecit Karatafl ile Esenler Kaymakam Say n Yüksel ÜnalL aras nda imzaland. Projenin bütçesi ,00 TL olarak hesapland. Bu proje kapsam nda; Esenler lçesindeki 16 Okula 3 boyutlu e itim s n flar kurululacak. Ayr ca ö rencilerin bu s n flarda teknoloji ile iç içe görerek e itim almalar sa lanarak e itimdeki baflar oranlar n n yükseltilmesi hedefleniyor. 10 ay süre ile uygulanacak olan Projede Esenler lçe Milli E itim Müdürlü ü proje fltirakçisi olarak görev alacak.

10 10 HABER TEMMUZ 2014 Yap lan haleler neden kooperatif üyeleriyle paylafl lm yor? Tekstilkent Yönetimi göreve bafllad günden bu yana yapm fl oldu u ihaleleri ne aç k yoldan kamuoyu ile paylaflt nede kooperatif üyelerine bildirdi. Tüm platformlarda fleffafl k vurgusu yapan yönetim ihale yâda al m bilgilerini neden gizleme veya daha basit flekliyle neden aç klamama ihtiyac duyuyor? Tekstilkent Yönetimi fleffaf olaca n taahhüt etmiflti Tüzel kurulufllar n tamam ülkemizde yapm fl oldu u ihaleleri ve sat n alma ifllemlerini ortaklar yla yani üyeleriyle paylaflmak zorundad r. Yap - lan çal flmalar kamuoyuna aç kça bildirmeli, karanl k nokta oluflturacak gizlemelerden kaç nmal - d r. Özellikle bu bir kooperatif grubu ise tüm harcamalar rapor halinde üyelere bildirilmek zorunda. Kanuni muide de ihaleyi gerçeklefltiren tüzel kiflilerin görev sürelerinin sonunda ve görevlerinin bafl nda iken yönettikleri kurum de il verilen kararlardan kendileri sorumludur diye aç kça belirtilmifltir. Kanun aç kça yap lan ihalelerin kiflilerin sorumlulu unda oldu unu bildirmifltir. fieffafl n tam anlam yla gerçekleflmesi için Nuri Karaduman ve ekibi yapm fl oldu u ihale ve harcamalar ortaklara bildirmek zorundad r. En az ndan giderler kooperatifin resmi haber sitesinde baflta site üyeleri olmak üzere tüm kamuoyuyla paylafl lmas gereken bir durum. Son yönetim göreve bafllad ndan beri birçok ihale yapt ve harcamalar gerçeklefltirdi. Bu de iflikler üyelere neden bildirilmiyor? Örne in k sa süre önce de iflen güvenlik flirketinden kaç üye haberdar? Yada de iflikli in sebebi neydi? Bu de ifliklik yap l rken nas l bir yol izlendi. fieffafl k bu sistemin neresinde var? Kooperatif üyelerinin yap lan de ifliklikleri bilmelerine hakk yok mu? Binlerce firma esnaf bu yöneticilere aidatlar n teslim ediyor. Bu kiflilerin verdikleri paralar n nerelere harcand n bilmeleri gerekmez mi? Tüm bu sorular n muhatab olan Yönetim, hala kendisine fleffafl ktan dem vurabilecek mi? Hedef Kitlenize Ulaflman n En Kolay Yolu Haber Gazetesi Tekstilkent Haber Gazetesi 2009 y l ndan bu yana yay n hayat nda olan ve Tekstilkent in nabz n tutan bir gazetedir. Bölgemizde yaflanan tüm geliflmelere yer veren gazetemiz fl Adamlar taraf ndan takip edilen bir mecra haline gelmifltir. TEKS AD (Tekstilkent Sanayici ve fl Adamlar Derne i) nin önemli bir yay n organ olan gazetemiz her ay n 15 inden itibaren düzenli olarak üyelerimize ve sektördeki belli bafll ifl adamlar m za ulaflmaktad r. Ayr ca Esenler lçe Yerel Yönetimlerine ve Bürokrasisine kurye ile gönderilmektedir. Tümü renkli olan gazetemiz 24 sayfadan oluflmaktad r. Tekstil alan nda faaliyet gösteren Merter, Zeytinburnu, Topkap gibi belli bafll ilçelerde kurye ve elden ulaflt r lmaktad r. Tüm Tekstilkent esnaf na ve üst düzey firmalara elden ve kurye yolu ile ulaflan Tekstilkent Haber Gazetesi 6 bin adet bas lmaktad r. çeri inde baflta Tekstilkent haberleri ve geliflmeleri olmak üzere derne imizin gerçeklefltirmifl oldu u faaliyetler yer almaktad r. Bunu yan s ra Esenler ilçesindeki önemli geliflmelerde gazetemizde yer almaktad r. Ayr ca Tekstilkent i ilgilendirecek tüm d fl geliflmelerde gazetemizde yer almaktad r. Bu geliflmelere Esenler Belediyesi, Kaymakaml, lçe Milli E itim Müdürlü ü, lçe Emniyet Müdürlü ü ve stanbul Valili i gibi konularda dâhildir. Gazete reklam nda abone sistemi ile indirimli reklam verilebilmektedir. Amac m z sizlerin hedef kitlesine ulaflarak kazançl ticari faaliyetlerden bulunman z. B ZE ULAfiIN Telefon :+90(212) Fax :+90(212) Adres: Tekstilkent Ticaret Merkezi Çarfl Blok K.2 N: 50 PK Esenler / STANBUL

11

12 12 HABER TEMMUZ 2014 TEMMUZ 2014 HABER 13 Tekstilkent için ziyaretler sürüyor Tekstilkent Sanayici ve fl Adamlar Derne i'nde gerçekleflen yönetim de iflikli inin ard ndan çal flmalar h zla devam ediyor. Arka arkaya firma ziyaretleri ve toplant lar yapan, projeler üreterek Tekstilkent i hak etti i yerlere getirmeyi, tüm Tekstilkent esnaf n bir arada tutmay amaçlayan yeni yönetim kurulu amaç do rultusunda sivil ve bürokrasi alanlar nda birçok ziyaretlerde bulundu. Tekstilkent ve Sanayici fl Adamlar Derne i (Teksiad) Baflkan ve Yönetimi Tekstilkent için görüflmelerini sürdürüyor. Teksiad Baflkan Tahsin Dinçer, Baflkan Yard mc s Mustafa Arslan ile Genel Sekreter fienol Özyurt ve Muhasip brahim Günefl stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu yu makam nda ziyaret etti. Bu ziyaretin ard ndan Esenler Kaymakam Say n Yüksel Ünal ile bir araya gelen Teksiad yönetimi Tekstilkent esnaf n n sorunlar n ele alma noktas nda Kaymakaml n deste ini talep etti. Daha sonra s ras yla stanbul Kalk nma Ajans ve Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl Karayollar Genel Müdürlü ü 1. Bölge Müdürlü ünü ziyaret eden Teksiad Yönetimi son olarak Esenler Belediyesi Kariyer Merkezi'ni ziyaret etti. stanbul Valisi Makam nda ziyaret edildi Yeni yönetimin ilk ziyaretlerinden biri olan bu görüflmede Say n Vali Mutlu, TEKS AD Baflkan Say n Tahsin Dinçer i tebrik etti ve baflar dileklerinde bulundu. Görüflmede Tekstilkent in için yap lacak çal flmalar ve daha h zl bir kalk nma için oluflturulabilecek projeler ele al nd. Yap lacak olan çal flmalar, bölge esnaf n n personel ihtiyac, ulafl mdan kaynaklanan s k nt lar ve Tekstilkent içerisinde ki trafik sorunu TEK- S AD Baflkan Say n Tahsin Dinçer taraf ndan ayr nt l olarak dile getirildi. Dernek olarak çözüm önerileri oldu unu ve bu konuda destek istediklerini söyleyen Baflkan Tahsin Dinçer, stanbul Valisi Say n Hüseyin Avni Mutlu dan olumlu yan tlar ald. Say n Mutlu, haz r olan projeler ulaflt - takdirde, Teksiad a yapabilecekleri tüm çal flmalarda yard m edeceklerini ve bu konuda birlikte çal flacaklar n söyledi. Bu konudaki s k nt lar n yeni de il uzun y llard r hali haz rda oldu unu vurgulayan TEKS AD Genel Sekreteri fienol Özyurt, ortadaki s k nt larla ilgiliacil müdahalelerin al nmas gerekti ini anlatt. Tekstilkent in ifl adamlar için avantajl bir yer oldu unu vurgulayan Genel Sekreter Özyurt, bu avantaj n trafik ve personel gibi birkaç s k nt yüzünden gölgede kald n ifade etti. Vali Mutlu, dile getirilen sorunlar hakk nda bilgisi oldu unu söyledi ve kurumlar n n bölgeyle ilgili özellikle ulafl m alan nda baz çal flmalar n n oldu unu söyledi. Toplu ulafl m için yap lmas gereken çal flmalar n oldu unu ve Teksiad la beraber bu projelere bafllayacaklar n ifade etti. Valili in Tekstilkent e verebilece i destekler kademeli olarak aktar ld. Dostane bir hava içerisinde gerçekleflen görüflme TEKS AD Baflkan Tahsin Dinçer in teflekkür etmesiyle son buldu. Esenler Kaymakam Ünal; Dernek çat s alt nda bir araya gelinmesini önemsiyorum Kaymakam Say n Ünal, Tekstilken Esnaf n n yan nda oldu unu ve yap lacak projelere destek vereceklerini ifade etti. Görüflmede Esnaf ve Sanatkârlar Odas, Avrupa Fonu ve di er destek merkezlerinin de içinde bulunaca ortak projeler haz rlanmas na dikkat çekildi. K sa sürede bir çal flma takvimi bafllat lmas için fikir birli ine var ld. Kent esnaf n n daha büyük ve h zl ad mlar atarak geliflmeler kat etmesin de deste ini esirgemeyece ini belirten Esenler Kaymakam Say n Ünal, Dernek çat s alt nda esnaf n bir araya gelmesini çok önemsedi ini belirtti. Yönetim Kurulu Baflkan m z Say n Tahsin Dinçer, TEKS AD yönetimi ve Tekstilkentliler olarak Esenler Kaymakam Say n Yüksel Ünal a desteklerinden dolay teflekkür etti. stanbul Kalk nma Ajans na ile bir araya gelindi TEKS AD Yönetim Kurulu ad na görüflmeyi gerçeklefltiren Yönetim Kurulu Baflkan Say n Tahsin Dinçer ve Genel Sekreter Say n fienol Özyurt, stanbul Kalk nma Ajans Genel Sekreteri Say n Doç. Dr. Abdülmecit Karatafl ile bir araya geldi. Samimi bir havada geçen görüflmede Doç. Dr. Abdülmecit Karatafl "Tekstilkent e ve Tekstilkent ile ilgili projelerinize destek vermeye her zaman haz r z " dedi. Yo un tempoda çal flmay sürdüreceklerini belirten TEKS AD Yönetim Kurulu Baflkan Say n Tahsin Dinçer ise Tekstilkent in önünün aç k oldu- unu, bunun için daha çok çal fl lmas gerekti ini bu yüzden Tekstilkent in gelece ine umutla bakt klar n ifade etti. Türkiye'de ki 26 kalk nma ajans ndan birisi olan stanbul Kalk nma Ajans taraf ndan verilen destek, kuflkusuz Tekstilkent'in gelece i aç s ndan çok büyük önem arz etmektedir. flbirli i olanaklar, verdi i destek ve rekabet artt r c özellikleriyle Teksiad' n stanbul Kalk nma Ajans 'ndan ald bu büyük destek Tekstilkent'in de küresel rekabette stanbul'un en önemli temsilcilerinden birisi olmas n sa layabilir. Al nan destek ile kuflkusuz Tekstilkent'i daha canl, piyasaya daha hâkim oldu u günler bekliyor. Tekstilkent in ulafl m alt yap s ele al nd TEKS AD Baflkan Say n Tahsin Dinçer ve Genel Sekreter Say n fienol Özyurt un gerçeklefltirdi i görüflmede Tekstilkent in ulafl m alt yap s ele al nd. Bu bölge için yap labilecek çal flmalar, esnaflar n ticari faaliyetlerini daha kolay bir flekilde yapmas için al na bilecek önlemler ve ticari transfer ifllemleri için ön görülen hizmetlerin tümü ve daha fazlas ele al nan di er konulard. Bu kapsamda 1. Bölge Müdürü Say n Hamza Demirdelen e ulafl mdan kaynaklanan s k nt lar aktaran Baflkan Say n Tahsin Dinçer, bölgede faaliyet gösteren flirketlerin bu hizmeti ve çal flmalar bekledi- ini aktard. Say n Hamza Demirdelen'den yap lacak çal flmalar hakk nda bilgi verdi. Tekstilkent'e ulafl m n kolaylaflmas ve ilgili makamlar n göreve davet edilmesi isteyen Teksiad Baflkan Say n Tahsin Dinçer, benzer bir tak m çal flmalar için istiflarelerde bulundu. Esenler Belediyesi Kariyer Merkezi ile personel ihtiyac ad na görüflmeler yap ld 4 y lda yüzbinlerce iflsize ifl imkân sa layan ESKAM, Teksiad Yönetim Kurulu Baflkan Say n Tahsin Dinçer ile görüflme gerçeklefltirdi. ESKAM ile bir araya gelen Yeni Yönetim Kurulumuz, görüflme s ras nda Tekstilkent Esnaf n n personel ihtiyaçlar hakk nda bilgi verdi. Yönetim Kurulu, Tekstilkent Esnaf için bir s k nt olan personel ihtiyac n çözümleme konusunda Esenler Kariyer Merkezi nden yard m beklediklerini söyledi. Üyelerin en iyi kadrolar oluflturabilmesi ad na yard m sa lamas için ESKAM taraf ndan destek ald. ES- KAM, Teksiad Yeni Yönetim Kurulumuza destek verece ini ve bununla ilgili görüflmeler sa layaca n söyledi. Buna müteakiben, görüflme ESKAM' n Teksiad Yönetimi içi iyi dileklerde bulunmas yla ziyaret son buldu.

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m.

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m. TÜRK YE AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 5 SAYI: 49 OCAK 2008 Büyük bir sevdan n ad... Gazetesi "Milli fiairimiz Mehmet Akif Ersoy u ölümünün 71. Y l dönümünde and k. Uyar yoruz! Kamu çal flanlar, sosyal

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 2 Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de Ekonomisi zay f bir ulus, yoksulluktan

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Çal flan Kad nlar n Bilmesi Gereken En Önemli Kural Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Gail Evans Çeviren Ekin Duru ISBN 975-6225-08-4 She Wins You Win Gotham Books

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI Av. HAKAN HANLI I. Genel Bak fl : D fl Kaynak Kullan m 1. D fl Kaynak Kullan m nedir? D fl kaynak kullan m, iflletme sürecinde

Detaylı

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli

Detaylı

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* *

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * BEYO LU ÜZER NE ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * EFE KORKUT KURT: Beyo lu Bölgesi yüzy llard r stanbul un en dinamik, hareketli ve sürekli de iflim geçirmifl bir bölgesi. Son 100-150

Detaylı

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R?

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? internet kurulu GİRİŞ B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? İNTERNET KULLANIMINDA FARKINDALIK Teknolojinin her geçen gün h zla ilerledi i ça m zda, biliflim teknolojilerinin toplumsal ve ekonomik süreçlerdeki

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

flünde ve gidiflinde arzu edilen bir de iflikli i yapmaya çal flmakt r fleklindeki tarifin yan s ra, 2 bir inanç, bir ideal veya bir ifl ve

flünde ve gidiflinde arzu edilen bir de iflikli i yapmaya çal flmakt r fleklindeki tarifin yan s ra, 2 bir inanç, bir ideal veya bir ifl ve 53 PROPAGANDANIN SEÇMEN DAVRANIfiLARI ÜZER NDEK ETK S P rof. Dr. Osman ÖZSOY Girifl Propaganda; bir fikrin her çeflit araçtan yararlan larak hedef kitleye ulaflt r lmas d r. Propagandan n tarihi insano

Detaylı

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU ET K L DERL K PROGRAMI E T C KILAVUZU Etik Yol Etik Liderlik Programı Eğitici Kılavuzu Bu kılavuz, David Watt tarafından

Detaylı