Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Yap Katalo u 2007 RUSYA VE BDT ÜLKELER YAPI MALZEMELER SEKTÖRÜNE G RMENIN EN KISA YOLU

2 Ürünü Öne Ç kard k 33 y ld r Türk Yap Sektörü nün en güvenilir bilgi kayna olan Yap Katalo u, ürünlerinizi sat nalmac lara, karar vericilere, mimarlara, mühendislere, teknik elemanlara ve yap sektörünün tüm di er profesyonellerine en kolay ve en anlafl labilir flekilde ulaflt rmak için yenileniyor. Yap Katalo u 2007 Katalo un boyutu, s ralama sistemi, sayfa biçimi, periyodu ve üretim mant bilgi ça n n ve sektörün gereksinimleri do rultusunda gelifltirildi. E-Katalog bütünleflmesinin daha çok hissedilece i bu yeni kurgusuyla Yap Katalo u, Yap -Endüstri Merkezi nin 39 y ll k tecrübesini arkas na alarak Türk Yap Sektörü nde yine öncü bir rol üstlenmeye haz rlan yor. Bu yeni kurgusuna ek olarak, Türk Yap Sektörü nün en büyük buluflmas olan Uluslararas YAPI/TURKEYBUILD stanbul 2007 Fuar ile eflzamanl hale getirilen Yap Katalo u, bundan böyle her y l daha kapsaml bir flekilde fuar ile birlikte sektördeki vazgeçilmez konumunu güçlendirecek. Kat l mc lar için Neler De iflti? Kullan c lar için Neler De iflti? Fiyat avantaj Yap Katalo u na ürününüzle kat l m fiyat 450 YTL olarak belirlendi. Ayr ca eski katalog ve fuar kat l mc lar na avantajl kat l m f rsatlar sunulacak. Tek formla bütünleflik veri aktar m YEM bünyesindeki Yap Katalo u, E-Katalog ve Fuar Katalo u na tek bir formla veri aktar lacak. Ayn bilgiler tekrar tekrar doldurulmayacak. Uluslararas YAPI/TURKEYBUILD stanbul 2007 Fuar n n ivmesi ile birleflim Uluslararas YAPI/TURKEYBUILD stanbul 2007 Fuar n n kat l mc lar, Yap Katalo u nun do al kat l mc lar olacaklar. Bu sayede katalogdaki firma say s ve kapsam artacak. Daha yüksek bask adedi Yap Katalo u adet bas larak ürünleriniz daha genifl kitlelere tan t lacak. E-Katalog yay n Yap Katalo u kat l mc lar n n ürünleri, YEM e gerekli bilgileri göndermelerini takiben E-Katalog da yay mlanmaya bafllayacak. Daha çok ürün Katalogda çok daha fazla firma ve ürün yer alacak. Daha detayl bilgi Ürün bilgileri standart teknik özellikleri ile karfl laflt r labilir bir flekilde katalogda, tüm detaylar ve indirilebilir dosyalar ile E-Katalog da yer alacak. Daha kolay kullan m Arad n z bulmak art k daha kolay! Katalo un s ralama sistemi alfabetik olarak tekrar düzenlendi. Böylece ayn tipteki ürünler art k toplu olarak yan yana gelecek. Daha h zl ve daha kolay E-Katalog bütünleflmesi lgilendi iniz ürünün alt ndaki sayfa ve sütun numaras sayesinde bas l katalog ve E-Katalog daki sayfalar birbirine ba lanacak. Tek cilt Katalog art k tek cilt olarak bas lacak, tafl mak kolaylaflacak. Tasar m masraf yok Katalo a kat l m föy sistemi ile olmayacak. Firmalar YEM e sadece bilgi ve ham görsel malzeme verecek, sayfa düzenleri YEM taraf ndan yap lacak. Ürün bilgilerinin güncellefltirilmesi Firma veya ürününüz ile ilgili herhangi bir de ifliklik E-Katalog üzerinde an nda gerçeklefltirilecek. 1

3 Katalo un Kapsam Katalogda yer alacak ürünler afla daki alfabetik sistem kullan larak, Ana ve Alt ürün gruplar na göre s n fland r lacak. Aktar m Gereçleri (Yürüyen Merdivenler, Asansör, vb.) Ar tma Sistemleri Asma Tavan Sistemleri ve Aksesuarlar Ba lant - Tespit Elemanlar Banyo - Mutfak Donat mlar Beton - Donat ve Ekipmanlar Bilgisayar Yaz l mlar Bina çi Donat m, Mobilyalar Borular ve Yard mc Ekipmanlar Boya - Vernik Bölme Duvarlar Cam ve Saydam Elemanlar Cephe ve Çat Kaplamalar Çevre Düzenleme Duvar Eleman ve Bloklar Duvar ve Döfleme Kaplamalar Elektrik - Ayd nlatma Enerji Gayrimenkul Pazarlama Güvenlik Sistemleri ve Bina Otomasyonu Haz r Harç ve S va Hizmetler Is, Su, Ses ve Yang n Yal t m Is tma - Havaland rma - So utma skele - Kal p ve Ekipmanlar fl Makinalar ve El Aletleri Kap Sistemleri ve Aksesuarlar Merdivenler Nalburiye Panjur, Stor ve Jaluzi Pencere Sistemleri ve Aksesuarlar Prefabrike Elemanlar ve Aksesuarlar Profiller Sauna ve Yüzme Havuzlar Tasar m Hizmetleri Tesisat Ekipmanlar Yap Kimyasallar, Yap flt r c lar, Ba lay c lar Yönlendirme Sistemleri ve Teflhir Elemanlar Firman z n hangi ürün grubuna ait oldu unu ö renmek için YEM e baflvurunuz. Teknik Özellikler: Bask Adedi : Boyut : 21 x 29,7 cm Dil : Türkçe, tek cilt nternet : ekatalog.yapi.com.tr Ç k fl tarihi : May s

4 Ürün tan t m sayfalar : Yap Katalo u nun yeni sisteminde YEM, firmalardan kat l m bilgi formu ile toplad bilgileri ve görsel malzemeleri derleyerek ürün tan t m sayfalar n kendisi oluflturacak. Firmalar n tek sorumlulu u YEM e bilgileri zaman nda ve formlar do ru biçimde doldurarak ulaflt rmak olacak. Bu formlar vas tas ile toplanan bilgiler YEM taraf ndan Yap Katalo u ve E-Katalog da kullan lmak üzere derlenecek. En üstte alfabetik olarak dizilmifl s n fland rma bafll yer alacak. Her sayfa üçe bölünerek A,B,C olmak üzere üç sütun elde edilecektir. Bu sütunlar n her biri ayr bir ürün ya da ürün grubunu temsil edecek. 3

5 Her bir sütunda bir foto raf, firma hakk nda k sa bilgi ve sonras nda ürün hakk nda genel bilgiler ve teknik özellikler yer alacak, her sütun ilgili firman n iletiflim adresi ile sonlanacak. Her sütun, sayfa numaras ve A,B,C harfleri ile kodlanabilecek ve bu kodlar E-Katalog da ürünleri h zl bir flekilde bulmak için kullan lacak. 4

6

7 Da t m Listesi adet bas lacak Yap Katalo u 2007, Türk Yap Sektörü nün en büyük buluflmas olan Uluslararas YAPI/TURKEYBUILD stanbul 2007 Fuar nda da t ma ç kacakt r. Kat l mc firmalara ifltirakleri oran nda bedelsiz olarak verildikten sonra y l boyunca sat fla sunulacak olan katalog, ayn zamanda bedelsiz olarak da afla daki listeye da t lacakt r: Mimari Bürolar Türkiye Çap ndaki Büyük fiantiyeler Mimarlar Odas fiube ve Temsilcilikleri ç Mimarlar Odas fiube ve Temsilcilikleri Peyzaj Mimarlar Odas fiube ve Temsilcilikleri fiehir Planc lar Odas fiube ve Temsilcilikleri nflaat Mühendisleri Odas fiube ve Temsilcilikleri Yap Dergisi Aboneleri ( ki sene ve üzeri dergi aboneli ini yenileyenler ve kurumsal aboneler) Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar lgili Kamu Kurulufllar (DTM, DPT, D E, TSE, TPE, GEME, KOSGEB, TÜB TAK ve di erleri) Üniversite, Yap Meslek Liseleri, Halk ve Müze Kütüphaneleri lgili E itim Kurumlar Sanayi ve Ticaret Odalar Bay nd rl k ve skân Bakanl ve Müdürlükleri Sanayi ve Ticaret Bakanl ve Müdürlükleri Belediyeler Araflt rma Kurum ve Kurulufllar lgili Dernek, Birlik, Vak f ve Sivil Toplum Kurulufllar fl Konseyleri, hracatç Birlikleri T.C. Ticaret Müflavirlikleri ve Ataflelikleri Bankalar, Finans Kurulufllar ve Sigorta fiirketleri Müteahhitlik Kurulufllar Yap Kooperatifleri Büyük Otellerin Sat n Alma Ofisleri Holding ve Yat r m fiirketleri Medya Kurulufllar nflaat ve Emlak Daireleri 6

8 Cumhuriyet Caddesi 329 Harbiye stanbul / TÜRK YE Tel : Faks : e-posta : internet :

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi

Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi ETCF AB tarafından finanse edilmektedir. ETCF Programı TOBB ve EUROCHAMBRES koordinasyonunda yürütülmektedir. Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi Proje

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

Ad yamanl lar y llard r. Ülkemizin 3. büyük köprüsü olacak olan ve Atatürk. Gergin e ik ask l Nissibi Köprüsü. ) 2012/324 fiubat 43

Ad yamanl lar y llard r. Ülkemizin 3. büyük köprüsü olacak olan ve Atatürk. Gergin e ik ask l Nissibi Köprüsü. ) 2012/324 fiubat 43 Gergin e ik ask l Nissibi Köprüsü Ülkemizin 3. büyük köprüsü olacak olan ve Atatürk Baraj Gölü üzerinde infla edilmekte olan Nissibi Köprüsü hakk nda nflaat Yüksek Mühendisi Say n Altok KURfiUN dan bilgi

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009 H A V U Z OPERATÖR E L K T A B I UHE TEKN K KOM SYONU Teknik Yay n No: 3 Mart 2009 ll. Bas m Mart 2009 Tüm haklar UHE ne aittir. zinsiz k smen veya tamamen yay nlanamaz. Bu talimat, UHE Teknik Komisyonu

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar M. Kemal GEL / Teknik Müdür BTM A.fi. Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar Bitümlü membranlarla yap lan su yal t m, yap elemanlar n n suya maruz kalan ve suyun geldi i taraftaki

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL Tel: 0212 222 04 06 Faks: 0212 210 50 82 www.musiad.org.tr

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar Konutkent Mah. 42. Cad. No: 66 06810 Çayyolu / Ankara T: 0.312 241 0 444 F: 0.312 241 2 212 www.arteinsaat.com SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE 30 Mart 2001 tarihinde

Detaylı

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM Ç NDEK LER [ S o r u - 1 ] hracat n kazan mlar nelerdir? 2 [ S o r u - 2 ] Japon pazar n n cazibeleri nelerdir? 4 [ S o r u - 3 ] Japon pazar nda baflar l olman n anahtar

Detaylı

abcd temel afet bilinci el kitab

abcd temel afet bilinci el kitab abcd temel afet bilinci el kitab ABCD Temel Afet Bilinci El Kitab haz rlayanlar: Marla Petal, MSW. Zeynep Türkmen dan flman: Prof. Dr. Ahmet Mete Ifl kara kaynaklar: City of Los Angeles Fire Department

Detaylı

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Türkiye de D fl Ticaret ve Gümrük Hakk nda Genel Bilgi 1980 lerden sonraki h zl ekonomik de iflim ile Türkiye nin D fl Ticaret hacmi büyük ölçüde artm

Detaylı

EMO 41. Ola an Genel Kurulu Gerçeklefltirildi

EMO 41. Ola an Genel Kurulu Gerçeklefltirildi Emo Genel Kurulu EMO 41. Ola an Genel Kurulu Gerçeklefltirildi Elektrik Mühendisleri Odas 'n n 41. Ola an Genel Kurulu 19-20 Nisan 2008 tarihlerinde Ankara'da gerçeklefltirildi. fiubemiz ad na 11 delege

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Girifl Schindler Kurumsal nsan Kaynaklar ( K) politikas, Schindler'in çal flanlar ile ilgili önceliklerini tan mlamaktad r. Bu belge, Navigator kitapç nda anlat

Detaylı

Girifl. 1.1. Genel Tan t m. 1.2. Paslanmaz Çeliklerin Üstünlükleri

Girifl. 1.1. Genel Tan t m. 1.2. Paslanmaz Çeliklerin Üstünlükleri irifl G i r i fl Girifl.. Genel Tan t m Normal alafl ms z ve az alafl ml çelikler korozif etkilere karfl dayan kl olmad klar ndan, bu tür uygulamalar için genellikle paslanmaz çeliklerin kullan lmas gerekir.

Detaylı

TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 3. Çeyrek

TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 3. Çeyrek TÜRK YE VE DÜNYA GAYR MENKUL SEKTÖR RAPORU 3. Çeyrek 2011 Icindekiler BAfiKANIN MESAJI... 03 GENEL DE ERLEND RME VE BEKLENT LER...04 B R BAKIfiTA ÜÇÜNCÜ ÇEYREK...06 I. DÜNYA EKONOM S...08 II. DÜNYA NfiAAT

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı