TUR ZMDE TÜKET C SORUNLARI VE TÜKET C HAKLARININ KORUNMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TUR ZMDE TÜKET C SORUNLARI VE TÜKET C HAKLARININ KORUNMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA"

Transkript

1 YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :1-2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TUR ZMDE TÜKET C SORUNLARI VE TÜKET C HAKLARININ KORUNMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA Yrd. Doç. Dr. Haluk TANRIVERD Sakarya Üniversitesi Sakarya Meslek Yüksekokulu, SAKARYA Kutay OKTAY Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm letmecili i Bilim Dal, SAKARYA ÖZET Günümüzde turizmin güncel sorunlar n n ba nda, i letmelerin ya ad klar sorunlar n yan s ra, tüketicilerin ya ad klar sorunlar da önemli bir yer tutmaktad r. Bütün bir y l boyunca tatil hayali ile ya ayan insanlar n bu hayalleri, kimi zaman çe itli nedenlerden dolay kabusa dönü mektedir. Piyasada bulunan bütün mal ve hizmetlerde oldu u gibi, turistik ürünleri kullanan tüketicilerin de çe itli haklar bulunmaktad r. Bu konuda tüketicilerin ve i letmelerin bilinçlenmesi, turizmde s k s k ya anmakta olan tüketici sorunlar n asgari seviyeye indirecektir. Turizmde tüketicilerin en çok kar la t klar sorunlar ve tüketici haklar konusunda tüketicilerin sahip oldu u bilgiler üzerine ve iç turizme yönelik olarak yap lan bu ara t rma ile, hem tüketicilerin bilinçlenmesine katk sa lamak, hem de turizm sektöründe faaliyet gösteren i letmelerin konuya olan dikkatlerini çekmek ve gerekli önlemlerin al nmas için çe itli çözüm önerileri sunmak amaçlanmaktad r. G R Dünyada tatil ve turizm olgusu, iç turizm a rl kl ba lad halde uluslararas turizm hareketleri kadar h zl bir büyüme süreci izleyememi tir. Seyahat organizasyonlar ve tur operatörlerinin etkinli i, uluslararas turizm hareketlerine büyük bir ivme kazand rm t r. Turizm endüstrisinin temel parças olmakla birlikte, iç turizmin say sal ve parasal boyutlar d turizmde oldu u gibi net bir ekilde ortaya konulamamaktad r. Bu konuda oldukça az say da yap lan ara t rmalar, büyük ölçüde tahminlere dayand r lmaktad r. Dünya Turizm Örgütü taraf ndan 1980 li y llarda yay nlanan bir ara t rma, iç turizm harcamalar n n kaba bir yakla mla, d turizm harcamalar n n kat düzeyinde tahmin edilebilece ini ifade etmi tir. (Durgunay, 1997:61) Ülkemizde turizm konusunda yap lan ara t rmalar genellikle d turizme yönelik olarak yap lmakta ve turizm veya turist konusu ortaya at ld nda genellikle yabanc turistler dikkate al narak yorumlara gidilmektedir. Ancak unu unutmamak gerekir ki, iç turizm de, ülkelerin turizm sektörlerine olumlu katk lar sa layan ve d turizmin desteklenmesinde bir yard mc güç olarak kabul edilen bir 123

2 olgudur. Y llard r bu olguyu göremeyen ülkemizdeki turizm i letmeleri ise ne yaz k ki yerli turistleri ço u zaman ikinci s n f mü teri olarak görmü lerdir. Ancak son y llarda ya anan çe itli geli meler sonucu ülkemize gelen yabanc turistlerin kalite seviyelerinin dü mesi ile, bir çok i letme yerli turistleri ba tac etmek durumunda kalm t r ve art k i letmelerimizde yerli ve yabanc turist ay r m fazla görülmemektedir. Yak n zamana kadar dövize prim verildi i için, ço u turistik tesisler veya seyahat acentalar taraf ndan, döviz getirmesi nedeni ile yurtd ndan gelen veya yurt d na giden organizasyonlara d turizm, yurt içindeki yer de i melerine ise iç turizm denmekte idi. Art k bu ekilde bir ay r m yapmak yanl t r. Eskisi gibi döviz getirici faaliyet önemini yitirdi i için, i letmeler, y l içinde elde ettikleri doluluk oranlar, fiyatlar ve has latlar yönünden sadece kârl l klar n dü ünmektedirler. Bu yüzden hizmetlerin yabanc lara veya yerlilere verilmesi o kadar önemli de ildir. letmelerin sat fiyatlar, ayl k ve y ll k cirolar esasen dolar veya muadil para birimi üzerinden de erlemeye tabi tutulmaktad r. Önemli olan tesisin 12 ay doldurulmas ve güzel fiyatlarla sat lmas d r. (Babila, 2000:5) Ülkemizde yerli turistlerin en çok ikayet ettikleri konular n ba nda fiyat unsuru gelmektedir. Yabanc turistlerin kendi ülkemizdeki tesislerde daha ucuz fiyatlarla kalmalar bir adaletsizlik olarak nitelendirilebilir. Ancak ortaya ç kan bu farkl fiyat uygulamalar n n çe itli nedenleri bulunmaktad r. Yerli turistlerin belirli dönemlerde yo un rezervasyon talebine gitmeleri ve son dakika rezervasyonlar n tercih etmeleri ortaya yüksek fiyatlar n ç kmas na neden olmaktad r. Seyahatin ülkemizde al kanl k haline getirilmesi, tatil bilincinin yerle tirilmesi ve organize turlarla seyahat imkan n n yarat lmas ve ço alt lmas ile, bütün dünyada oldu u gibi ülkemizde de herkes seyahatini önceden organize edecek ve nas l yabanc lara ölü sezon ve dolu sezon fiyatlar veriliyorsa, yerli turistlere de ayn fiyatlar verilecektir. Burada esas olarak, Avrupa da oldu u gibi ülkemizde de ödeme kolayl klar n n sa lanmas, dü ük faizlerle tüketici kredileri verilmesi, seyahat acentalar ile yap lan organize turlar n sigorta ile teminat alt na al nmas gibi hususlar önem arz etmektedir. (Babila, 2000:5) TUR ZMDE TÜKET C DAVRANI LARI, BEKLENT LER VE TATM N nsanlar yarad l gere i birbirinden büyük ölçüde farkl, anla lmalar oldukça güç ve yönetilmeleri karma k varl klard r. Bu nedenle bir tüketici grubunda kat l mc say s kadar farkl yap, karakter, beklenti ve sorun olabilece i söylenebilir. Ki inin demografik özelli i, toplumsal kültürü, inaçlar vb. di er faktörler davran n yönlendirecektir. (Batman ve di erleri, 2000:87-88) Bu durumda her bir tüketicinin ayn hizmet, ayn oda, ayn yemek kar s ndaki tepkileri çok farkl olmaktad r. Tüketicilerin ki ilik çizgileri, tüketim davran lar ile çok yak ndan ilgilidir. (Hac o lu, 2000:25) 124

3 Tüketicilerin davran lar ve beklentileri ki iden ki iye farkl l klar gösterse de, bu davran lar n ve beklentilerin olu umunda önemli etkileri olan kültür faktörü, ayn kültürlerden gelmekte olan tüketici gruplar n benzer davran lar ve benzer beklentiler alt nda toplamaktad r. Turizmde tüketici beklentilerinin gerçekle mesi, genel olarak sat n al nan hizmetlerin servis kalitesi ile ölçülmektedir. Tüketici beklentileri ve servis kalitesi aras ndaki uyum ise, turistik ürünün tüketici için de erini ifade etmektedir. Bir turistik ürünün de eri yine tüketicinin ait oldu u sosyo-kültürel yap ya göre de i mektedir. Bu de eri ise u formülle tan mlamak mümkündür. (Weiermair, 2000:399) bedel) V=Q/ACq (V=De er, Q=Hizmet Kalitesi, ACq=Ödemeye raz olunan Turizmde farkl kültürlerden gelmekte olan tüketici gruplar n n farkl beklentilere ve farkl kalite de erlerine sahip olmalar, turizm i letmelerinin pazar bölümlendirme stratejilerini geli tirmelerine neden olmaktad r. Son y llarda turizm sektöründe son derece yayg n olarak görülmekte olan pazar bölümlendirme stratejileri sonucunda, farkl kültürlerden gelmekte olan tüketicilerin spesifik beklentilerine kar i letmeler, bu beklentiler do rultusunda hizmet üretimlerini yönlendirmektedirler. Burada amaç bu spesifik beklentilerin tatmini, yani k saca tüketici ya da mü teri tatminin sa lanmas d r. (Martin ve di erleri, 2000:132) Mü teri tatmini ise; sat n al nan bir ürün veya hizmetten beklenen ve umulan tüm faydalar n tam anlam ile elde edilmesi sonucu ortaya ç kan mutluluk ve sevinç gibi duygular içeren psikolojik bir kavram olarak tan mlanabilir. (Pizam, 1999:327) Turizm sektörünün dünya çap ndaki h zl geli imi sonucu, i letmeler yo un bir rekabet ortam na girmi lerdir. Böylesine bir ortamda rekabet güçlerini artt rmak isteyen i letmeler, her gün, mü teri tatminini en üst seviyeye ç karman n çe itli yollar n aramaktad rlar. Mü teri tatmininin, yo un rekabet ortam nda ön plana ç kan bir unsur olmas, yöneticilerin bu konuda stratejiler geli tirmelerine ve organizasyonlar n bu yönde olu turmalar na neden olmaktad r. (Kandampully ve Butler, 2001:112) Ülkemizde de turizm sektöründe faaliyet gösteren i letmelerin, dünya turizm pazarlar nda rekabet güçlerini artt rmalar için tüketici tatmini konusuna önem vermeleri gerekmektedir. Tüketici tatmininin sa lanmas için de, farkl beklentileri olan ve farkl kültürlerden gelen tüketici gruplar na göre pazar bölümlendirme stratejileri izlenmeli ve hizmet üretimi de bu stratejilere göre yönlendirilmelidir. TUR ZMDE TÜKET C SORUNLARI 125

4 Piyasada üretilmekte ve tüketilmekte olan her mal ve hizmet gibi, turistik ürünleri sat n alan tüketiciler de bir çok sorunla kar kar ya kalmaktad rlar. Ancak turistik ürünlerin tamamen ki ilerin psikolojik tatminine yönelik olarak üretilen ürünler olmas, ortaya ç kabilecek sorunlar kar s nda tüketicileri daha hassas bir konuma sürüklemektedir. Bu yüzden turizmde tüketici sorunlar n n, hem tüketici haklar n n korunmas, hem de i letmelerin hizmet kalitelerini ve dolay s yla sat lar n yükseltmeleri bak m ndan incelenmesinde yarar vard r. Turizmde tüketici sorunlar çok farkl biçimde ve say s z türde ortaya ç kmakla beraber bu sorunlar, tüketicilerden kaynaklanan ve i letmelerden kaynaklanan sorunlar olarak ikiye ay rmak mümkündür. Buna göre birinci gruptaki sorunlar a a daki maddelerle s ralanabilir. ( çöz, 1998:189) Turistik mal ve hizmetler sat n almadan önce denenmez, görülmez ve seyahat acentas n n verdi i bilgilere göre sat n al n r. Bu durum tüketicide bazen ümit etti i hizmetleri bulamama duygusu yarat r. Seyahat ba lamadan önce ücret pe in ödenir. Seyahate kat lamama halinde ya hiç ödeme yap lmaz, ya da çok az bir geri ödeme yap l r. Dolay s yla sat n al nan bir hizmet tatmin olmama gibi bir nedenden dolay geri iade edilemez. Seyahat hizmetleri kat lanlar n subjektif de erlendirmeleri ile kar kar ya kal r ve ki ilere göre de i ir. Yurt d na yap lan uçak seyahatlerinde dil, din, rk farkl l ndan dolay tüketicide yabanc la ma ve yaln zl k duygular olu ur. En küçük sorun büyütülebilir. Tura taraf olan i letmelerin d nda geli en olumsuz olaylar (grev, deprem, kaza) tüketicinin hareketini engeller, memnuniyetsizlik yarat r. Turistler y lda bir defa kulland klar tatilleri, bir y l öncesinden hayal edip büyük beklentilere girer. letmelerden kaynaklanan sorunlar ise u ekilde s ralanabilir. ( çöz, 1998:190) Sözle me taraflar aras ndaki karma kl k, yetki ve sorumluluk belirsizli i tüketiciye de yans r. Bazen do rudan sorumlular bulunamaz. Hizmet kalitesinin taahhüt edilenden dü ük olmas Otellerin konumu ve niteli i Tatil süresinde ortaya ç kan aksakl klar Fiyat art Hizmet de i iklikleri Tur operatörlerinin iflas Çifte rezervasyon (uçakta ve otelde) Yetersiz rehberlik hizmetleri Restoranlardaki yemek kalitesinin dü üklü ü 126

5 Tüketicilerin seyahatleri esnas nda s k s k kar la t klar, yukar dakilere benzer sorunlar kar s nda ma duriyetlerinin asgari seviyeye indirilmesi amac yla seyahat sigortalar dünyada yayg n olarak görülmektedir. Ülkemizde de seyahat acentalar ile turlara kat lanlar için yeni bir sigorta poliçesi geli tirilmi tir. Her ne sebebten olursa olsun, seyahat acentas n n mü terilerinin tatillerini sorunsuz bir ekilde tamamlamalar bu poliçenin teminat alt ndad r. Tüketicilerin tatil ba lad ktan sonra programlar n n harfiyen uygulanmas n ve geri dönü ü sa layan bu poliçe, ayn zamanda tüketicinin kendisine sunulan hizmeti eksik ve ay pl bulmas halinde bir tazminat talebine kar da tüketiciyi koruma alt na almaktad r. Uluslararas alanda da ilgiyle izlenen bu poliçe uyar nca tüketici tazminat talebi hakk nda mahkemelerin, TÜRSAB n veya Turizm Bakanl n n verece i kararda belirlenen tazminat hiç zahmete gerek duymadan sigortadan talep ve tazmin edebilmektedir. (Ünsever, 2000:13) 18/04/2001 Tarihli Turizm le Baz Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede De i iklik Yap lmas Hakk nda Kanun Tasar s nda da, turizmde tüketici haklar n n korunmas ve seyahat sigortas konular n da kapsayan baz madde de i iklikleri bulunmaktad r. Tasar n n 20. Maddesinin 4. Ek Maddesine göre; Bakanl ktan belgeli turizm i letmeleri, mü teriye sunulan hizmete yönelik olarak mali mesuliyet sigortas yapt rmakla yükümlüdür, hükmü eklenmi tir. Bu maddenin gerekçesi olarak da; Bakanl ktan belgeli turizm i letmelerine tüketici haklar n n korunmas na yönelik olarak mali mesuliyet sigortas yükümlülü ü getirilmektedir. ifadesi belirtilmi tir. Yine ayn tasar n n 24. Maddesine göre; Seyahat acentalar n n, seyahat acentac l hizmet ve i lemlerinden do acak yükümlülüklerine kar l k te kil etmek üzere mali mesuliyet sigortas yapt rmalar zorunludur, hükmü getirilmektedir. Bu maddenin gerekçesi ise; Madde ile; seyahat acentalar ve ubelerinin, tüm seyahat acentac l hizmetlerinden do an yükümlülüklerine kar l k te kil etmek ve her organizasyonu kapsamak üzere mali mesuliyet yapt rma yükümlülü ü getirilmek suretiyle, acenta faaliyetlerinden ma dur durumda kalabilecek olan tüketicilerin korunmas hedeflenmi tir olarak belirtilmi tir. (Turizm Bakanl, 2001:9-11) YÖNTEM Turizmde tüketici sorunlar ve tüketici haklar n n korunmas üzerine yap lan bu ara t rma, düzenlenen bir anket çal mas ile desteklenmi tir. Anket çal mas ile, iç turizmde tüketicilerin en çok kar la t klar sorunlar belirlemek ve tüketicilerin bu sorunlar kar s ndaki davran lar n incelemek ve bu konuda çe itli çözüm önerileri geli tirmek amaçlanm t r. Anket çal mas, Ankara da bulunan çe itli seyahat acentalar na anket formlar b rak lmak sureti ile, bu acentalara gelen mü teriler ile yap lm t r. Bu yüzden ankete kat lan tüketicileri, genelde s k s k ve organize seyahatlere kat lan tüketiciler olarak nitelendirmemiz mümkündür. Bu da, 127

6 ankete kat lan tüketicilerin yeterli seyahat deneyimlerine sahip olmalar aç s ndan iyi bir örnekleme olarak kabul edilebilir. Anket çal mas toplam 7 sorudan olu maktad r ve sorular seçenekli olarak haz rlanm t r. Ayr ca ankete kat lan tüketicilerin kendi görü lerini ekliyebilecekleri bölümlere de yer verilmi tir. Anket çal mas na, Ankara da bulunan 5 adet seyahat acentas nda toplam 250 tüketici kat lm t r. Elde edilen tablolar tesadüfü örnekleme ve yüzdeler yoluyla olu turulmu tur. BULGULAR Tablo 1-Ankete Kat lan Tüketicilerin Meslek Gruplar na Göre Da l mlar n % Serbest Ev han m Doktor Mühendis Ö retmen 20 8 Ö renci Di er TOPLAM Turistik talep yaratmada ki inin mesle i, sahip olunan mesle in özelli ine ve bu meslekten elde edilen gelire ba l olarak etkili olmaktad r. Yüksek gelir getiren bir mesle e sahip olan bir ki i genellikle daha yo un olarak turistik faaliyetlere kat lmak arzusundad r. Öte yandan ki inin sahip oldu u mesle in özellikleri de turistik talep yaratmada etkili olmaktad r. ( klar, 1994:61) Yapt m z anket çal mas na kat lan tüketicilerin ise serbest meslek gruplar nda yo unla t görülmektedir. Ankete kat lan ev han mlar n n e lerinin de serbest meslek gruplar ndan geldikleri varsay l rsa, ankete kat lanlar n yakla k % inin serbest alanda çal an meslek sahipleri olduklar söylenebilir. Yine doktor, ö retmen ve mühendis gibi e itim seviyesi yüksek meslek gruplar n n da turistik amaçl seyahatlere ç kma oranlar n n yüksek oldu u anket sonuçlar nda da ortaya ç kmaktad r. Ö renci gruplar n n da seyahat acentalar ile organize turlara yönlenmesi ülkemizde gençlik turizminin geli imi aç s ndan olumlu bir geli medir. 128

7 Tablo 2-Ankete Kat lan Tüketicilerin Ya Gruplar na ve Cinsiyetlerine Göre Da l mlar Cinsiyet Kad n Erkek TOPLAM Ya gruplar n % n % n % ve üzeri TOPLAM Yap lan ara t rmalar, en fazla seyahate ç kan insanlar n, ya aras nda bulunanlar n oldu unu göstermektedir. Bu ya gruplar n n ço unlukla bulundu u ülkelerde turizme kar olan talep de do al olarak daha fazla olmaktad r. Seyahate ç kanlar n cinsiyetleri konusunda yap lan ara t rmalar ise, erkeklerin kad nlara göre daha fazla seyahate ç kmakta oldu unu göstermekle birlikte, her geçen y l seyahate ç kan kad nlar n say s n n artmakta oldu u da bilinmektedir. Tercih edilen turistik etkinlik türleri aç s ndan, kad nlarla erkekler aras nda bir tak m farkl l klar vard r. ( çöz ve Kozak, 1998: ) Yap lan anket çal mas ile ortaya ç kan bulgular da, ankete kat lan kad n ve erkek tüketicilerin say lar aras nda çok büyük farklar n bulunmad n göstermektedir. Ankete kat lan kad n tüketicilerin ya grubu, erkek tüketicilerin ise ya grubunda yo unla t klar dikkati çeken di er bir unsurdur. Anket çal mas na kat lanlar n ya gruplar na genel anlamda bak ld nda ise, ankete kat lan tüketicilerin yakla k % 75 ini ya grubunun olu turdu u ortaya ç kmaktad r. Tablo 3-Ankete Kat lan Tüketicilerin Turistik Amaçl Seyahatlere Kat l mlar n n S kl n % 129

8 ki y lda bir kez Y lda bir kez Y lda iki kez Dört ayda bir ki ayda bir Yap lan anket çal mas na kat lan tüketicilerin, turistik amaçl seyahatlerin s kl ile ilgili sorulan soruya verdikleri cevaplar, y lda bir ve iki kez seçeneklerinde yo unla maktad r. Yap lan anket çal mas n n seyahat acentalar na gelen tüketicileri kapsamas, do al olarak ankete kat lanlar n seyahate ç kma e ilimlerinin ülke geneline göre daha yüksek oldu u sonucunu ortaya ç karmaktad r. Ankete kat lan tüketicilerin turistik amaçl seyahat deneyimlerinin say ca yüksek olmas, turizmde tüketici sorunlar n n ortaya ç kmas aç s ndan anket çal mas na iyi bir örnekleme olu turmaktad r. Tablo 4- Konaklama letmeleri le lgili Ya anan Sorunlar n % Odalar temizlik, konfor ve donan m aç s ndan yetersiz Yemek kalitesi dü ük Hizmet kalitesi dü ük Çal anlar ilgisiz ve güleryüzlü de iller Aktiviteler yetersiz ve animasyonlar ba ar s z Yabanc mü terilere daha çok ilgi gösteriliyor Di er (Odalar gürültülü) Di er (Extra yiyecek ve içeceklerin fiyatlar çok yüksek) Di er (Yabanc turistlere göre daha yüksek oda fiyatlar ) Yap lan anket çal mas nda, tüketicilerin daha önceki turistik amaçl seyahat deneyimlerinde konaklama i letmeleri ile ya ad klar sorunlar n ba nda yabanc mü terilere daha çok ilgi gösterilmesi gelmektedir. Yine tüketicilerin % l k bir bölümü konaklama i letmelerindeki hizmet kalitesinden ikayetçi 130

9 olmaktad rlar. Hizmet kalitesi ile ilgili problemleri, yemek ve animasyon konusunda ya anan sorunlar izlemektedir. Ankete kat lan tüketicilerin % lik bölümü, yabanc mü terilere daha çok ilgi gösterilmesinden ikayetçi olmu lard r. Örneklemenin yakla k % 40 ise, aktivitelerin yetersizli ini ve animasyonlar n ba ar s zl n bir sorun olarak i aretlemi lerdir. Konaklama i letmeleri ile ilgili, tüketicilerin kendi görü leri olarak belirttikleri sorunlar n ba nda ise extra yiyecek ve içeceklerin fiyatlar n n yüksek olmas gelmektedir. Yine yabanc mü terilere göre pansiyon fiyatlar n n daha yüksek olmas, tüketicilerin kendi görü leri olarak sunduklar sorunlar aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Odalardaki gürültü sorunu ise az say daki tüketici taraf ndan bir ikayet olarak belirtilmi tir. Tablo 5- Seyahat letmeleri le lgili Ya anan Sorunlar N % Acentan n turlarla ilgili verdi i bilgiler eksik veya yanl Tur programlar nda belirtilmeyen extra harcamalar var Rehberler al veri merkezlerinde al veri e zorluyorlar Acentan n gönderdi i tesis olmas gereken nitelikte de il Acenta taraf ndan taahhüt edilen hizmetlerde eksiklikler Di er (Turlarda mola verilen tesisler niteliksiz) Di er (Tur araçlar n kullanan öförler kurallara uymuyor) Anket çal mam za kat lan tüketicilerin, daha önceki ya ad klar turistik seyahat deneyimlerinde seyahat acentalar ile ya ad klar sorunlarla ilgili soruda i aretledikleri seçeneklerin oranlar n n dü ük olmas, anket çal mas nda dikkati çeken noktalar n ba nda gelmektedir. Bu da tüketicilerin seyahat i letmeleri ile ya ad klar sorunlar n, konaklama i letmeleri ile ya anan sorunlara göre daha az oldu unu göstermektedir. Seyahat i letmeleri ile ya anan sorunlar n ba nda ise, tur programlar nda önceden belirtilmeyen extra harcamalar n bulunmas gelmektedir. Bunun yan s ra acentan n gönderdi i tesislerin olmas gereken nitelikte olmamas, en çok i aretlenen ikinci seçenek olarak kar m za ç kmaktad r. Tüketicilerin kendi görü leri olarak sunduklar sorunlar ise, turlarda mola verilen tesislerin niteli i ve tur araçlar n kullanan öförlerin trafik kurallar na uymamas olarak belirtilmi tir. Tablo 6- Tüketicilerin Ya ad klar Sorunlar Kar s ndaki Tutumlar 131

10 Otel yetkililerinden sorunun veya eksikli in giderilmesini istiyorum Acenta yetkililerinden sorunun veya eksikli in giderilmesini istiyorum Rahats zl m belgeleyerek acentadan hakk m talep ediyorum n % letmelerle ilgili ikayetlerim için TÜRSAB a ba vuruyorum Di er (Di er hukuki yollara ba vuruyorum) Di er (Ayn i letme ile bir daha seyahate ç km yorum) Hiçbiri Ankete kat lan tüketicilerin sorunlar kar s nda % 60 l k bir bölümünün herhangi tepki göstermemesi, dikkati çeken noktalar n ba nda gelmektedir. Bu da ülkemizde turistik ürünleri sat n alan tüketicilerin bu konuda henüz yeterli bilince ula mad klar sonucunu ortaya ç karmaktad r. Sorunlar kar s nda gösterilen tutumlar n ba nda ise, i letme yöneticilerine sorunu ileterek çözüm aray na gitmek gelmektedir. Tüketicilerin çok dü ük bir bölümünün ise, hukuki yollarla hak aray na gittikleri görülmektedir. SONUÇ VE ÖNER LER Turizmde tüketici sorunlar ve tüketici haklar n n korunmas üzerine yapt m z ara t rma sonucunda ortaya ç kan bulgular, hem ülke turizminin geli imi, hem de ülkemizdeki tüketicilerin daha nitelikli seyahatler yapmalar aç s ndan, i letmelerimize, kamuya ve tüketicilerimize bir çok görevler dü tü ünü göstermektedir. Tüketici sorunlar ve tüketici haklar n n korunmas üzerine yap lan anket çal mas, sorunlar n daha çok konaklama i letmelerinden kaynakland n göstermektedir. Burada ülkemizdeki konaklama i letmelerine dü en görevler; hizmet kalitesinin artt r lmas, pazar bölümlendirme stratejilerine göre hizmet üretilmesi, hizmet ve fiyat konular nda yabanc ve yerli ay r m n n yap lmamas, daha nitelikli i görenler istihdam edilmesi ve mevcut i görenlerin e itilmesi ve geli tirilmesi olarak s ralanabilir. Seyahat i letmeleri ile tüketicilerin ya ad klar sorunlar, ortaya ç kan bulgular sonucunda daha dü ük oranlarda görülse de, seyahat i letmelerimize de bir tak m sorumluluklar dü mektedir. Seyahat ürünlerinin bile enleri ve tur programlar hakk nda tüketicilere eksiksiz ve detayl enformasyon verilmesi bu 132

11 sorumluluklar n ba nda gelmektedir. Ayr ca seyahat i letmelerimizin, turlara kat lan rehberler ve öförler üzerindeki kontrol mekanizmalar n daha s k bir biçimde yürütmeleri gerekmektedir. Tüketicilere dü en görevler ise; seyahatlerini profesyonel i letmeler taraf ndan organize etmek, seyahat i letmesi seçiminde acentan n TÜRSAB a ba l olup olmad n ara t rmak, özelikle yurt d seyahatlerinde seyahat sigortalar n kullanmak, kar la t sorunlar kar s nda TÜRSAB gibi mesleki kurulu lara ve di er hukuki yollara ba vurmak ve seyahat planlar ile ilgili ayr nt lar n tümünü ö renmek eklinde s ralanabilir. Turizmde tüketici haklar n n korunmas nda ve tüketicilerin bilinçlendirilmesinde kamu kesimine de önemli görevler dü mektedir. Öncelikle kamu kesiminin, vatanda lar organize seyahatler konusunda te vik etmesi ve turizmde tüketici bilincini olu turacak faaliyetlerde bulunmas gerekir. Ayr ca kamu ve özel bankalar n tüketicilere dü ük faizli tatil kredileri sa lamalar, ülkemizde iç turizmin canlanmas nda önemli bir katk olu turacakt r. Ülkemiz için çok önemli olan 65 milyonluk genç nüfus, çok çal makta, bilinçli yeti mekte ve Türkiye nin önünü açmaktad r. Bu genç nüfusun da, Avrupa l turistler gibi Akdeniz çana n n en iyi tesislerine sahip Türkiye de tatil yapmas, en tabii hakk d r. letmelerimiz ve devletimiz için önde gelen görev, bu imkan bu genç nüfusa vermektir. Bunun için vatanda lar m zda tatil bilincinin ve organize turlar ile seyahat etme al kanl n n yerle mesi, seyahatlerin Avrupa da oldu u gibi çok önceden planlanmas konular ön plana ç kar lmal d r. Bu konularda gerek seyahat acentalar m z, gerekse otelciler ve de devletimiz üzerine dü en görevleri yerine getirmelidir. (Babila, 2000:5) KAYNAKÇA BAB LA, (2000) Sinan, Turizme Dair, Hotel, Türkiye Otelciler Birli i Yay n Organ, Y l:4 Say :14, stanbul, s. 5. BATMAN, (2000) Orhan, Recep YILDIRGAN, Nihat DEM RTA, Turizm Rehberli i, De i im Yay nlar, Adapazar. DURGUNAY, (1997) Dilek, Türkiye de ç Turizm, 2.Bilkent Turizm Formu, ss HACIO LU, (2000) Necdet, Turizm Pazarlamas, V PA A. Yay nlar, Bal kesir. ÇÖZ, (1998) Orhan, Seyahat Acentalar ve Tur Operatörlü ü Yönetimi, Turhan Kitabevi, Geli tirilmi kinci Bask, Ankara. ÇÖZ, (1998) Orhan, Metin KOZAK, Turizm Ekonomisi, Turhan Kitabevi, Ankara. KANDAMPULLY, (2001) Jay, Liam BUTLER, Service Guarantees: a Strategic Mechanism to Minimise Customers Perceived Risk in Service Organisations Managing Service Quality Volume 11 Number 2, ss MARTIN, (2000) Ana M. Diaz, Victor IGLESIAS, Rodolfo VAZQUEZ, Agustin V. RUIZ, The Use of Quality Expectations to Segment a Service Market, Journal of Services Marketing, Volume 14 Number 2, ss PIZAM, (1999) Abraham, Taylor ELLIS, Customer Satisfaction and its Measurement in Hospitality Enterprises, International Journal of Contemporary Hospitality Management,Volume 11 Number 7, ss

12 IKLAR, (1994) lyas, Turizm Ekonomisi, Anadolu Üniversitsi Yay nlar, Eski ehir. ÜNSEVER, (2000) lker, Tatile Ç karken, TÜRSAB Yay nlar, stanbul. TUR ZM BAKANLI I, (2001), Turizm le lgili Baz Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede De i iklik Yap lmas Hakk nda Kanun Tasar s, Ankara. WEIERMAIR, (2000) Klaus, Tourists Perceptions Towards and Satisfaction With Service Quality in the Cross-Cultural Service Encounter: Implications for Hospitality and Tourism Management, Managing Service Quality, Volume 10 Number 6, ss

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

Ekoturizmin Sosyal ve Ekonomik Etkileri

Ekoturizmin Sosyal ve Ekonomik Etkileri Ekoturizmin Sosyal ve Ekonomik Etkileri Afrika da milli parklarda araçların dolaşması yaban hayvanlarının davranışlarında bozulmalara neden olmuştur. Doğa, ancak belirli seviyelerde bozulmalara tolerans

Detaylı

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ TANIM İletişim sistemlerinin ve her türlü elektronik aletin tasarımı, üretim teknolojisi, çalışma ilkeleri, yapımı ve işletilmesi ile ilgili alanlarda çalışan kişidir. A- GÖREVLER Elektronik ve haberleşme

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

YEBKO 2013. Kocaeli İli Kandıra Kıyı Bölge Turizmi Gelişiminin Önündeki. Engeller ve Geliştirmeye Yönelik Çözüm Önerileri: Bir Alan Araştırması

YEBKO 2013. Kocaeli İli Kandıra Kıyı Bölge Turizmi Gelişiminin Önündeki. Engeller ve Geliştirmeye Yönelik Çözüm Önerileri: Bir Alan Araştırması YEBKO 2013 Kocaeli İli Kandıra Kıyı Bölge Turizmi Gelişiminin Önündeki Engeller ve Geliştirmeye Yönelik Çözüm Önerileri: Bir Alan Araştırması Dr. Nilay Kaleli Karasakal ARAŞTIRMANIN AMACI Bölge turizminin

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi: arastirma@burganyatirim.com.tr +90 212 317 27 27 3 Kasım 2014 Fiyat Tespit Raporu Görüşü Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, A.Ş. için hazırlanmış olup 31 Ekim 2014

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I Talim ve Terbiye Kurulu Ba kanl KAMU PERSONEL SEÇME SINAVLARI LE SERBEST MUHASEBEC MAL MÜ AV RL K STAJA BA LAMA SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI ÇERÇEVE PROGRAMI ANKARA 2011 GENEL

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

I Ülkemizdeki Turizm Yatırımlarına Uygulanmakta. Teşvik Tedbirleri Nelerdir? 16. II Turizm Alanında Faaliyet Gösteren Bir Şirketin Yararlanabileceği

I Ülkemizdeki Turizm Yatırımlarına Uygulanmakta. Teşvik Tedbirleri Nelerdir? 16. II Turizm Alanında Faaliyet Gösteren Bir Şirketin Yararlanabileceği İ Ç İ N D E K İ L E R Sahife No I Önsöz II Sunuş, 111 v 1 TURİZM NEDİR? TURİST KİMDİR? 1 TURİZM HUKUKU VE TURİZM MEVZUATI NELERDİR?.. 1 Turizm Türleri... 4 Türkiye'de Turizm Hareketlerinin Başlangıcı 7

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇALIŞAN KADINLAR: SORUNLARI, BEKLENTİLERİ VE SENDİKALARA KARŞI TUTUMLARI

TÜRKİYE DE ÇALIŞAN KADINLAR: SORUNLARI, BEKLENTİLERİ VE SENDİKALARA KARŞI TUTUMLARI TÜRKİYE DE ÇALIŞAN KADINLAR: SORUNLARI, BEKLENTİLERİ VE SENDİKALARA KARŞI TUTUMLARI Anket Kasım 2014-Ocak 2015 tarihleri arasında 26 ilde, kadınların çalıştığı işkolları dikkate alınarak 10 işkolunda,

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu çalışma usul ve esasları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde yer alan

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ University Grants Committee (UGC) Çeviren : Doç. Dr. M. ÂDEM UGC, üniversitenin parasal gereksinmeleri konusunda Hükümete danışman olarak Temmuz 1919'da

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

TİSK GENEL SEKRETERİ BÜLENT PİRLER'İN DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ÇOCUK İŞGÜCÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİDİR

TİSK GENEL SEKRETERİ BÜLENT PİRLER'İN DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ÇOCUK İŞGÜCÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİDİR TİSK GENEL SEKRETERİ BÜLENT PİRLER'İN DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE ÇOCUK İŞGÜCÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİDİR Çocuğun çalışması, hemen bütün ülkelerde yaşanmakta olan evrensel bir olgudur ve önemli bir sosyal

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ

MUHASEBE GRUBU ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, muhasebe ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Muhasebe ile ilgili hangi bilgi,

Detaylı

HAYALi ihracatln BOYUTLARI

HAYALi ihracatln BOYUTLARI HAYALi ihracatln BOYUTLARI 103 Müslüme Bal U lkelerin ekonomi politikaları ile dış politikaları,. son yıllarda birbirinden ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Tüm dünya ülkelerinin ekonomi politikalarında

Detaylı

ALANYA TURİST PROFİLİ ARAŞTIRMASI 2007

ALANYA TURİST PROFİLİ ARAŞTIRMASI 2007 ALANYA TURİST PROFİLİ ARAŞTIRMASI 2007 Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi TÜRSAB Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu ALANYA TURİST PROFİLİ ARAŞTIRMASI 2007 Prof.Dr. Ahmet AKTAŞ Yrd.Doç.Dr. Aydın

Detaylı

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I İLİŞKİSEL PAZARLAMA 31 MAYIS 2014 K O R A Y K A R A M A N

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRN PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRN PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRN PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu uygulama esaslarının amacı Şifa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Detaylı

Demiryolu Taşımacılığı ve Bilişim Teknolojileri. Mete Tırman

Demiryolu Taşımacılığı ve Bilişim Teknolojileri. Mete Tırman Demiryolu Taşımacılığı ve Bilişim Teknolojileri Mete Tırman Konu Başlıkları Bilişim Teknolojileri ve Taşımacılık Global rekabette Demiryollarının Konumu Rekabet ve Bilişim Teknolojileri Bilişim ve Demiryollarındaki

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Lüleburgaz

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda öğrencilere ya da yetişkinlere çocuk eğitimi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çocuk gelişimi ile ilgili hangi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı, Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin öğrenim

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI Aralık 1 Giriş Kurumumuz taraf ndan üretilen istatistikler kullan c lara çeşitli kanallar yoluyla sunulmakta, hizmet kalitesini artt rmak ve kullan c ihtiyaçlar n karş lamak

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

2 Gemi Kiralama ve Demuraj-Dispeç Hesapları

2 Gemi Kiralama ve Demuraj-Dispeç Hesapları GĠRĠġ Dünya ticareti insanlığın gereksinimleri, yaşam kalitesi ve refahı için vazgeçilmez bir unsurdur, dünya ticaretinin vazgeçilmezi ise ulaşım sistemleridir. Ulaşım sistemleri içinde, çok uzun, kıtalar

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Dr. Ayhan HELVACI Giriş Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda yapılan eğitim birçok disiplinlerden

Detaylı

SORU BANKASI 44. SAYFA KONU ANLATIM KİTABI 79. SAYFA KONU ANLATIM KİTABI 80. SAYFA

SORU BANKASI 44. SAYFA KONU ANLATIM KİTABI 79. SAYFA KONU ANLATIM KİTABI 80. SAYFA HAZIRLIK EL 11. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik e göre resmî yazı nasıl tanımlanmıştır? A) Belge ve bilgilerin üzerinde bulunduğu her türlü bilgisayarı, gezgin elektronik

Detaylı

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Oryantasyon Rehberi 2015 Mart 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu kitapçığın amacı, bölümümüz öğrencilerinin eğitimleri süresince ihtiyaç duyabilecekleri

Detaylı

MEMNUNİYET ÖLÇÜMÜ. BursaRay istasyonlarındaki güvenlik görevlilerinin size karşı tutum ve davranışlarından

MEMNUNİYET ÖLÇÜMÜ. BursaRay istasyonlarındaki güvenlik görevlilerinin size karşı tutum ve davranışlarından AMAÇ VE YÖNTEM Burulaş ın şehir içi ulaşım hizmetlerinden beklenti ve memnuniyeti ölçmek, yolcunun bakış açısıyla eksiklikleri belirlemek ve bu doğrultuda daha kaliteli hizmet verebilmek, Burulaş ın güçlü

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU UZMANLIK ALANI BAĞLI OLDUĞU UNVAN Teknik Hizmetler Mühendis İnşaat Mühendisi Daire Başkanı Mühendis unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu iş ve işlemleri

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ *

HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ * HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ ETKİNLİKLERİNİN YÖNETİMİ * Doç. Dr. Meral TEKİN ** Son yıllarda halk eğitimi, toplumdaki öneminin giderek artmasına koşut olarak, önemli bir araştırma alanı olarak kabul görmeye

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

Bölüm 11. Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler İŞLETME BİRLEŞMELERİ. (Mergers)

Bölüm 11. Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler İŞLETME BİRLEŞMELERİ. (Mergers) Bölüm 11 Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler İŞLETME BİRLEŞMELERİ (Mergers) İki veya daha fazla sayıda bağımsız işletmenin, eski kimlik ve tüzel kişiliklerini sona erdirerek, sahip

Detaylı

Euro2016 Türkiye-İspanya Maçı Break FRANSA

Euro2016 Türkiye-İspanya Maçı Break FRANSA Euro2016 Türkiye-İspanya Maçı Break FRANSA Nice&Cannes, 16 18 Haziran, 2016 Milli Takımımızın Euro 2016 da İkinci Maçı Euro 2016 Coşkusuna Siz de Katılın! Yaz aylarında canlanan Nice, Euro2016 ile daha

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. Gereğini arzederim. M. Akif HAMZAÇEBİ İstanbul Milletvekili 1 GENEL GEREKÇE

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU I-GİRİŞ Grup şirketleri arasında gerçekleşen fiyatlandırma sistemi ekonominin kuralları doğrultusunda gerçekleşmektedir. Özellikle gelişmekte

Detaylı

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür.

PROJE. Proje faaliyetlerinin teknik olarak uygulanması, Sanayi Genel Müdürlüğü Sanayi Politikaları Daire Başkanlığınca yürütülmüştür. PROJE Avrupa Birliği IPA 1. Bileşeni kapsamında T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın Sanayi Stratejisine İlişkin İdari Kapasitesinin Güçlendirme Projesi (IPA Component I, TR 2009/0320.01) 22 Ocak

Detaylı

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 Rekabet Politikası Teşebbüslere uygulanan anti-tröst kurallar Devlet yardımlarının kontrolüne ilişkin

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI E-Posta: bilgi@yyuedutr Web: wwwyyuedutr BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

İ.Esenyurt Üniv.2016 Yüksek Lisans / Bahar Dönemi Yönetimde Yeni Gelişmeler Sunum 02. Hazırlayan; Erkut AKSOY

İ.Esenyurt Üniv.2016 Yüksek Lisans / Bahar Dönemi Yönetimde Yeni Gelişmeler Sunum 02. Hazırlayan; Erkut AKSOY 1 Yönetimde Yeni Gelişmeler Yalın Organizasyonlar Sunumu; Erkut AKSOY Kaynak; Öğrenci No.:1432110032 2016 Bahar Dönemi Yüksek Lisans III.Dönem YALIN ORGANİZASYONLAR ZASYONLAR; Daha önceki konularda değindiğimiz

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : 2011/08 KAYSERİ Konu : Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Mevzuatında 31.03.2011 Torba Kanunla Yapılan Değişiklikler ve Yeni Düzenlemeler (3) Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Bundan önceki iki sirkülerlerimizde;

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION

Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Almanya dan Bir Örnek WESER-EMS UNION Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Faaliyet Onayı Alma Koşulları Hayvansal üretimin geliştirilmesine katkıda bulunacak

Detaylı

BİLGİ NOTU. : Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik

BİLGİ NOTU. : Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik BİLGİ NOTU KONU : Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik 1- Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU

EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU EGELİ & CO. PORTFÖY YÖNETİMİ A. Ş. 2012 YILI FAALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER a) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi Şirketimizin 01.01.2012 31.12.2012 faaliyet dönemine ilişkin hazırlanan faaliyet raporu

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu 09 Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi Faaliyet Raporu İçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikası Risk Yönetim Politikaları Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA ÇİFTLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ne ait tarla arazisi,

Detaylı