TUR ZMDE TÜKET C SORUNLARI VE TÜKET C HAKLARININ KORUNMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TUR ZMDE TÜKET C SORUNLARI VE TÜKET C HAKLARININ KORUNMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA"

Transkript

1 YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :1-2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TUR ZMDE TÜKET C SORUNLARI VE TÜKET C HAKLARININ KORUNMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA Yrd. Doç. Dr. Haluk TANRIVERD Sakarya Üniversitesi Sakarya Meslek Yüksekokulu, SAKARYA Kutay OKTAY Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm letmecili i Bilim Dal, SAKARYA ÖZET Günümüzde turizmin güncel sorunlar n n ba nda, i letmelerin ya ad klar sorunlar n yan s ra, tüketicilerin ya ad klar sorunlar da önemli bir yer tutmaktad r. Bütün bir y l boyunca tatil hayali ile ya ayan insanlar n bu hayalleri, kimi zaman çe itli nedenlerden dolay kabusa dönü mektedir. Piyasada bulunan bütün mal ve hizmetlerde oldu u gibi, turistik ürünleri kullanan tüketicilerin de çe itli haklar bulunmaktad r. Bu konuda tüketicilerin ve i letmelerin bilinçlenmesi, turizmde s k s k ya anmakta olan tüketici sorunlar n asgari seviyeye indirecektir. Turizmde tüketicilerin en çok kar la t klar sorunlar ve tüketici haklar konusunda tüketicilerin sahip oldu u bilgiler üzerine ve iç turizme yönelik olarak yap lan bu ara t rma ile, hem tüketicilerin bilinçlenmesine katk sa lamak, hem de turizm sektöründe faaliyet gösteren i letmelerin konuya olan dikkatlerini çekmek ve gerekli önlemlerin al nmas için çe itli çözüm önerileri sunmak amaçlanmaktad r. G R Dünyada tatil ve turizm olgusu, iç turizm a rl kl ba lad halde uluslararas turizm hareketleri kadar h zl bir büyüme süreci izleyememi tir. Seyahat organizasyonlar ve tur operatörlerinin etkinli i, uluslararas turizm hareketlerine büyük bir ivme kazand rm t r. Turizm endüstrisinin temel parças olmakla birlikte, iç turizmin say sal ve parasal boyutlar d turizmde oldu u gibi net bir ekilde ortaya konulamamaktad r. Bu konuda oldukça az say da yap lan ara t rmalar, büyük ölçüde tahminlere dayand r lmaktad r. Dünya Turizm Örgütü taraf ndan 1980 li y llarda yay nlanan bir ara t rma, iç turizm harcamalar n n kaba bir yakla mla, d turizm harcamalar n n kat düzeyinde tahmin edilebilece ini ifade etmi tir. (Durgunay, 1997:61) Ülkemizde turizm konusunda yap lan ara t rmalar genellikle d turizme yönelik olarak yap lmakta ve turizm veya turist konusu ortaya at ld nda genellikle yabanc turistler dikkate al narak yorumlara gidilmektedir. Ancak unu unutmamak gerekir ki, iç turizm de, ülkelerin turizm sektörlerine olumlu katk lar sa layan ve d turizmin desteklenmesinde bir yard mc güç olarak kabul edilen bir 123

2 olgudur. Y llard r bu olguyu göremeyen ülkemizdeki turizm i letmeleri ise ne yaz k ki yerli turistleri ço u zaman ikinci s n f mü teri olarak görmü lerdir. Ancak son y llarda ya anan çe itli geli meler sonucu ülkemize gelen yabanc turistlerin kalite seviyelerinin dü mesi ile, bir çok i letme yerli turistleri ba tac etmek durumunda kalm t r ve art k i letmelerimizde yerli ve yabanc turist ay r m fazla görülmemektedir. Yak n zamana kadar dövize prim verildi i için, ço u turistik tesisler veya seyahat acentalar taraf ndan, döviz getirmesi nedeni ile yurtd ndan gelen veya yurt d na giden organizasyonlara d turizm, yurt içindeki yer de i melerine ise iç turizm denmekte idi. Art k bu ekilde bir ay r m yapmak yanl t r. Eskisi gibi döviz getirici faaliyet önemini yitirdi i için, i letmeler, y l içinde elde ettikleri doluluk oranlar, fiyatlar ve has latlar yönünden sadece kârl l klar n dü ünmektedirler. Bu yüzden hizmetlerin yabanc lara veya yerlilere verilmesi o kadar önemli de ildir. letmelerin sat fiyatlar, ayl k ve y ll k cirolar esasen dolar veya muadil para birimi üzerinden de erlemeye tabi tutulmaktad r. Önemli olan tesisin 12 ay doldurulmas ve güzel fiyatlarla sat lmas d r. (Babila, 2000:5) Ülkemizde yerli turistlerin en çok ikayet ettikleri konular n ba nda fiyat unsuru gelmektedir. Yabanc turistlerin kendi ülkemizdeki tesislerde daha ucuz fiyatlarla kalmalar bir adaletsizlik olarak nitelendirilebilir. Ancak ortaya ç kan bu farkl fiyat uygulamalar n n çe itli nedenleri bulunmaktad r. Yerli turistlerin belirli dönemlerde yo un rezervasyon talebine gitmeleri ve son dakika rezervasyonlar n tercih etmeleri ortaya yüksek fiyatlar n ç kmas na neden olmaktad r. Seyahatin ülkemizde al kanl k haline getirilmesi, tatil bilincinin yerle tirilmesi ve organize turlarla seyahat imkan n n yarat lmas ve ço alt lmas ile, bütün dünyada oldu u gibi ülkemizde de herkes seyahatini önceden organize edecek ve nas l yabanc lara ölü sezon ve dolu sezon fiyatlar veriliyorsa, yerli turistlere de ayn fiyatlar verilecektir. Burada esas olarak, Avrupa da oldu u gibi ülkemizde de ödeme kolayl klar n n sa lanmas, dü ük faizlerle tüketici kredileri verilmesi, seyahat acentalar ile yap lan organize turlar n sigorta ile teminat alt na al nmas gibi hususlar önem arz etmektedir. (Babila, 2000:5) TUR ZMDE TÜKET C DAVRANI LARI, BEKLENT LER VE TATM N nsanlar yarad l gere i birbirinden büyük ölçüde farkl, anla lmalar oldukça güç ve yönetilmeleri karma k varl klard r. Bu nedenle bir tüketici grubunda kat l mc say s kadar farkl yap, karakter, beklenti ve sorun olabilece i söylenebilir. Ki inin demografik özelli i, toplumsal kültürü, inaçlar vb. di er faktörler davran n yönlendirecektir. (Batman ve di erleri, 2000:87-88) Bu durumda her bir tüketicinin ayn hizmet, ayn oda, ayn yemek kar s ndaki tepkileri çok farkl olmaktad r. Tüketicilerin ki ilik çizgileri, tüketim davran lar ile çok yak ndan ilgilidir. (Hac o lu, 2000:25) 124

3 Tüketicilerin davran lar ve beklentileri ki iden ki iye farkl l klar gösterse de, bu davran lar n ve beklentilerin olu umunda önemli etkileri olan kültür faktörü, ayn kültürlerden gelmekte olan tüketici gruplar n benzer davran lar ve benzer beklentiler alt nda toplamaktad r. Turizmde tüketici beklentilerinin gerçekle mesi, genel olarak sat n al nan hizmetlerin servis kalitesi ile ölçülmektedir. Tüketici beklentileri ve servis kalitesi aras ndaki uyum ise, turistik ürünün tüketici için de erini ifade etmektedir. Bir turistik ürünün de eri yine tüketicinin ait oldu u sosyo-kültürel yap ya göre de i mektedir. Bu de eri ise u formülle tan mlamak mümkündür. (Weiermair, 2000:399) bedel) V=Q/ACq (V=De er, Q=Hizmet Kalitesi, ACq=Ödemeye raz olunan Turizmde farkl kültürlerden gelmekte olan tüketici gruplar n n farkl beklentilere ve farkl kalite de erlerine sahip olmalar, turizm i letmelerinin pazar bölümlendirme stratejilerini geli tirmelerine neden olmaktad r. Son y llarda turizm sektöründe son derece yayg n olarak görülmekte olan pazar bölümlendirme stratejileri sonucunda, farkl kültürlerden gelmekte olan tüketicilerin spesifik beklentilerine kar i letmeler, bu beklentiler do rultusunda hizmet üretimlerini yönlendirmektedirler. Burada amaç bu spesifik beklentilerin tatmini, yani k saca tüketici ya da mü teri tatminin sa lanmas d r. (Martin ve di erleri, 2000:132) Mü teri tatmini ise; sat n al nan bir ürün veya hizmetten beklenen ve umulan tüm faydalar n tam anlam ile elde edilmesi sonucu ortaya ç kan mutluluk ve sevinç gibi duygular içeren psikolojik bir kavram olarak tan mlanabilir. (Pizam, 1999:327) Turizm sektörünün dünya çap ndaki h zl geli imi sonucu, i letmeler yo un bir rekabet ortam na girmi lerdir. Böylesine bir ortamda rekabet güçlerini artt rmak isteyen i letmeler, her gün, mü teri tatminini en üst seviyeye ç karman n çe itli yollar n aramaktad rlar. Mü teri tatmininin, yo un rekabet ortam nda ön plana ç kan bir unsur olmas, yöneticilerin bu konuda stratejiler geli tirmelerine ve organizasyonlar n bu yönde olu turmalar na neden olmaktad r. (Kandampully ve Butler, 2001:112) Ülkemizde de turizm sektöründe faaliyet gösteren i letmelerin, dünya turizm pazarlar nda rekabet güçlerini artt rmalar için tüketici tatmini konusuna önem vermeleri gerekmektedir. Tüketici tatmininin sa lanmas için de, farkl beklentileri olan ve farkl kültürlerden gelen tüketici gruplar na göre pazar bölümlendirme stratejileri izlenmeli ve hizmet üretimi de bu stratejilere göre yönlendirilmelidir. TUR ZMDE TÜKET C SORUNLARI 125

4 Piyasada üretilmekte ve tüketilmekte olan her mal ve hizmet gibi, turistik ürünleri sat n alan tüketiciler de bir çok sorunla kar kar ya kalmaktad rlar. Ancak turistik ürünlerin tamamen ki ilerin psikolojik tatminine yönelik olarak üretilen ürünler olmas, ortaya ç kabilecek sorunlar kar s nda tüketicileri daha hassas bir konuma sürüklemektedir. Bu yüzden turizmde tüketici sorunlar n n, hem tüketici haklar n n korunmas, hem de i letmelerin hizmet kalitelerini ve dolay s yla sat lar n yükseltmeleri bak m ndan incelenmesinde yarar vard r. Turizmde tüketici sorunlar çok farkl biçimde ve say s z türde ortaya ç kmakla beraber bu sorunlar, tüketicilerden kaynaklanan ve i letmelerden kaynaklanan sorunlar olarak ikiye ay rmak mümkündür. Buna göre birinci gruptaki sorunlar a a daki maddelerle s ralanabilir. ( çöz, 1998:189) Turistik mal ve hizmetler sat n almadan önce denenmez, görülmez ve seyahat acentas n n verdi i bilgilere göre sat n al n r. Bu durum tüketicide bazen ümit etti i hizmetleri bulamama duygusu yarat r. Seyahat ba lamadan önce ücret pe in ödenir. Seyahate kat lamama halinde ya hiç ödeme yap lmaz, ya da çok az bir geri ödeme yap l r. Dolay s yla sat n al nan bir hizmet tatmin olmama gibi bir nedenden dolay geri iade edilemez. Seyahat hizmetleri kat lanlar n subjektif de erlendirmeleri ile kar kar ya kal r ve ki ilere göre de i ir. Yurt d na yap lan uçak seyahatlerinde dil, din, rk farkl l ndan dolay tüketicide yabanc la ma ve yaln zl k duygular olu ur. En küçük sorun büyütülebilir. Tura taraf olan i letmelerin d nda geli en olumsuz olaylar (grev, deprem, kaza) tüketicinin hareketini engeller, memnuniyetsizlik yarat r. Turistler y lda bir defa kulland klar tatilleri, bir y l öncesinden hayal edip büyük beklentilere girer. letmelerden kaynaklanan sorunlar ise u ekilde s ralanabilir. ( çöz, 1998:190) Sözle me taraflar aras ndaki karma kl k, yetki ve sorumluluk belirsizli i tüketiciye de yans r. Bazen do rudan sorumlular bulunamaz. Hizmet kalitesinin taahhüt edilenden dü ük olmas Otellerin konumu ve niteli i Tatil süresinde ortaya ç kan aksakl klar Fiyat art Hizmet de i iklikleri Tur operatörlerinin iflas Çifte rezervasyon (uçakta ve otelde) Yetersiz rehberlik hizmetleri Restoranlardaki yemek kalitesinin dü üklü ü 126

5 Tüketicilerin seyahatleri esnas nda s k s k kar la t klar, yukar dakilere benzer sorunlar kar s nda ma duriyetlerinin asgari seviyeye indirilmesi amac yla seyahat sigortalar dünyada yayg n olarak görülmektedir. Ülkemizde de seyahat acentalar ile turlara kat lanlar için yeni bir sigorta poliçesi geli tirilmi tir. Her ne sebebten olursa olsun, seyahat acentas n n mü terilerinin tatillerini sorunsuz bir ekilde tamamlamalar bu poliçenin teminat alt ndad r. Tüketicilerin tatil ba lad ktan sonra programlar n n harfiyen uygulanmas n ve geri dönü ü sa layan bu poliçe, ayn zamanda tüketicinin kendisine sunulan hizmeti eksik ve ay pl bulmas halinde bir tazminat talebine kar da tüketiciyi koruma alt na almaktad r. Uluslararas alanda da ilgiyle izlenen bu poliçe uyar nca tüketici tazminat talebi hakk nda mahkemelerin, TÜRSAB n veya Turizm Bakanl n n verece i kararda belirlenen tazminat hiç zahmete gerek duymadan sigortadan talep ve tazmin edebilmektedir. (Ünsever, 2000:13) 18/04/2001 Tarihli Turizm le Baz Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede De i iklik Yap lmas Hakk nda Kanun Tasar s nda da, turizmde tüketici haklar n n korunmas ve seyahat sigortas konular n da kapsayan baz madde de i iklikleri bulunmaktad r. Tasar n n 20. Maddesinin 4. Ek Maddesine göre; Bakanl ktan belgeli turizm i letmeleri, mü teriye sunulan hizmete yönelik olarak mali mesuliyet sigortas yapt rmakla yükümlüdür, hükmü eklenmi tir. Bu maddenin gerekçesi olarak da; Bakanl ktan belgeli turizm i letmelerine tüketici haklar n n korunmas na yönelik olarak mali mesuliyet sigortas yükümlülü ü getirilmektedir. ifadesi belirtilmi tir. Yine ayn tasar n n 24. Maddesine göre; Seyahat acentalar n n, seyahat acentac l hizmet ve i lemlerinden do acak yükümlülüklerine kar l k te kil etmek üzere mali mesuliyet sigortas yapt rmalar zorunludur, hükmü getirilmektedir. Bu maddenin gerekçesi ise; Madde ile; seyahat acentalar ve ubelerinin, tüm seyahat acentac l hizmetlerinden do an yükümlülüklerine kar l k te kil etmek ve her organizasyonu kapsamak üzere mali mesuliyet yapt rma yükümlülü ü getirilmek suretiyle, acenta faaliyetlerinden ma dur durumda kalabilecek olan tüketicilerin korunmas hedeflenmi tir olarak belirtilmi tir. (Turizm Bakanl, 2001:9-11) YÖNTEM Turizmde tüketici sorunlar ve tüketici haklar n n korunmas üzerine yap lan bu ara t rma, düzenlenen bir anket çal mas ile desteklenmi tir. Anket çal mas ile, iç turizmde tüketicilerin en çok kar la t klar sorunlar belirlemek ve tüketicilerin bu sorunlar kar s ndaki davran lar n incelemek ve bu konuda çe itli çözüm önerileri geli tirmek amaçlanm t r. Anket çal mas, Ankara da bulunan çe itli seyahat acentalar na anket formlar b rak lmak sureti ile, bu acentalara gelen mü teriler ile yap lm t r. Bu yüzden ankete kat lan tüketicileri, genelde s k s k ve organize seyahatlere kat lan tüketiciler olarak nitelendirmemiz mümkündür. Bu da, 127

6 ankete kat lan tüketicilerin yeterli seyahat deneyimlerine sahip olmalar aç s ndan iyi bir örnekleme olarak kabul edilebilir. Anket çal mas toplam 7 sorudan olu maktad r ve sorular seçenekli olarak haz rlanm t r. Ayr ca ankete kat lan tüketicilerin kendi görü lerini ekliyebilecekleri bölümlere de yer verilmi tir. Anket çal mas na, Ankara da bulunan 5 adet seyahat acentas nda toplam 250 tüketici kat lm t r. Elde edilen tablolar tesadüfü örnekleme ve yüzdeler yoluyla olu turulmu tur. BULGULAR Tablo 1-Ankete Kat lan Tüketicilerin Meslek Gruplar na Göre Da l mlar n % Serbest Ev han m Doktor Mühendis Ö retmen 20 8 Ö renci Di er TOPLAM Turistik talep yaratmada ki inin mesle i, sahip olunan mesle in özelli ine ve bu meslekten elde edilen gelire ba l olarak etkili olmaktad r. Yüksek gelir getiren bir mesle e sahip olan bir ki i genellikle daha yo un olarak turistik faaliyetlere kat lmak arzusundad r. Öte yandan ki inin sahip oldu u mesle in özellikleri de turistik talep yaratmada etkili olmaktad r. ( klar, 1994:61) Yapt m z anket çal mas na kat lan tüketicilerin ise serbest meslek gruplar nda yo unla t görülmektedir. Ankete kat lan ev han mlar n n e lerinin de serbest meslek gruplar ndan geldikleri varsay l rsa, ankete kat lanlar n yakla k % inin serbest alanda çal an meslek sahipleri olduklar söylenebilir. Yine doktor, ö retmen ve mühendis gibi e itim seviyesi yüksek meslek gruplar n n da turistik amaçl seyahatlere ç kma oranlar n n yüksek oldu u anket sonuçlar nda da ortaya ç kmaktad r. Ö renci gruplar n n da seyahat acentalar ile organize turlara yönlenmesi ülkemizde gençlik turizminin geli imi aç s ndan olumlu bir geli medir. 128

7 Tablo 2-Ankete Kat lan Tüketicilerin Ya Gruplar na ve Cinsiyetlerine Göre Da l mlar Cinsiyet Kad n Erkek TOPLAM Ya gruplar n % n % n % ve üzeri TOPLAM Yap lan ara t rmalar, en fazla seyahate ç kan insanlar n, ya aras nda bulunanlar n oldu unu göstermektedir. Bu ya gruplar n n ço unlukla bulundu u ülkelerde turizme kar olan talep de do al olarak daha fazla olmaktad r. Seyahate ç kanlar n cinsiyetleri konusunda yap lan ara t rmalar ise, erkeklerin kad nlara göre daha fazla seyahate ç kmakta oldu unu göstermekle birlikte, her geçen y l seyahate ç kan kad nlar n say s n n artmakta oldu u da bilinmektedir. Tercih edilen turistik etkinlik türleri aç s ndan, kad nlarla erkekler aras nda bir tak m farkl l klar vard r. ( çöz ve Kozak, 1998: ) Yap lan anket çal mas ile ortaya ç kan bulgular da, ankete kat lan kad n ve erkek tüketicilerin say lar aras nda çok büyük farklar n bulunmad n göstermektedir. Ankete kat lan kad n tüketicilerin ya grubu, erkek tüketicilerin ise ya grubunda yo unla t klar dikkati çeken di er bir unsurdur. Anket çal mas na kat lanlar n ya gruplar na genel anlamda bak ld nda ise, ankete kat lan tüketicilerin yakla k % 75 ini ya grubunun olu turdu u ortaya ç kmaktad r. Tablo 3-Ankete Kat lan Tüketicilerin Turistik Amaçl Seyahatlere Kat l mlar n n S kl n % 129

8 ki y lda bir kez Y lda bir kez Y lda iki kez Dört ayda bir ki ayda bir Yap lan anket çal mas na kat lan tüketicilerin, turistik amaçl seyahatlerin s kl ile ilgili sorulan soruya verdikleri cevaplar, y lda bir ve iki kez seçeneklerinde yo unla maktad r. Yap lan anket çal mas n n seyahat acentalar na gelen tüketicileri kapsamas, do al olarak ankete kat lanlar n seyahate ç kma e ilimlerinin ülke geneline göre daha yüksek oldu u sonucunu ortaya ç karmaktad r. Ankete kat lan tüketicilerin turistik amaçl seyahat deneyimlerinin say ca yüksek olmas, turizmde tüketici sorunlar n n ortaya ç kmas aç s ndan anket çal mas na iyi bir örnekleme olu turmaktad r. Tablo 4- Konaklama letmeleri le lgili Ya anan Sorunlar n % Odalar temizlik, konfor ve donan m aç s ndan yetersiz Yemek kalitesi dü ük Hizmet kalitesi dü ük Çal anlar ilgisiz ve güleryüzlü de iller Aktiviteler yetersiz ve animasyonlar ba ar s z Yabanc mü terilere daha çok ilgi gösteriliyor Di er (Odalar gürültülü) Di er (Extra yiyecek ve içeceklerin fiyatlar çok yüksek) Di er (Yabanc turistlere göre daha yüksek oda fiyatlar ) Yap lan anket çal mas nda, tüketicilerin daha önceki turistik amaçl seyahat deneyimlerinde konaklama i letmeleri ile ya ad klar sorunlar n ba nda yabanc mü terilere daha çok ilgi gösterilmesi gelmektedir. Yine tüketicilerin % l k bir bölümü konaklama i letmelerindeki hizmet kalitesinden ikayetçi 130

9 olmaktad rlar. Hizmet kalitesi ile ilgili problemleri, yemek ve animasyon konusunda ya anan sorunlar izlemektedir. Ankete kat lan tüketicilerin % lik bölümü, yabanc mü terilere daha çok ilgi gösterilmesinden ikayetçi olmu lard r. Örneklemenin yakla k % 40 ise, aktivitelerin yetersizli ini ve animasyonlar n ba ar s zl n bir sorun olarak i aretlemi lerdir. Konaklama i letmeleri ile ilgili, tüketicilerin kendi görü leri olarak belirttikleri sorunlar n ba nda ise extra yiyecek ve içeceklerin fiyatlar n n yüksek olmas gelmektedir. Yine yabanc mü terilere göre pansiyon fiyatlar n n daha yüksek olmas, tüketicilerin kendi görü leri olarak sunduklar sorunlar aras nda önemli bir yer tutmaktad r. Odalardaki gürültü sorunu ise az say daki tüketici taraf ndan bir ikayet olarak belirtilmi tir. Tablo 5- Seyahat letmeleri le lgili Ya anan Sorunlar N % Acentan n turlarla ilgili verdi i bilgiler eksik veya yanl Tur programlar nda belirtilmeyen extra harcamalar var Rehberler al veri merkezlerinde al veri e zorluyorlar Acentan n gönderdi i tesis olmas gereken nitelikte de il Acenta taraf ndan taahhüt edilen hizmetlerde eksiklikler Di er (Turlarda mola verilen tesisler niteliksiz) Di er (Tur araçlar n kullanan öförler kurallara uymuyor) Anket çal mam za kat lan tüketicilerin, daha önceki ya ad klar turistik seyahat deneyimlerinde seyahat acentalar ile ya ad klar sorunlarla ilgili soruda i aretledikleri seçeneklerin oranlar n n dü ük olmas, anket çal mas nda dikkati çeken noktalar n ba nda gelmektedir. Bu da tüketicilerin seyahat i letmeleri ile ya ad klar sorunlar n, konaklama i letmeleri ile ya anan sorunlara göre daha az oldu unu göstermektedir. Seyahat i letmeleri ile ya anan sorunlar n ba nda ise, tur programlar nda önceden belirtilmeyen extra harcamalar n bulunmas gelmektedir. Bunun yan s ra acentan n gönderdi i tesislerin olmas gereken nitelikte olmamas, en çok i aretlenen ikinci seçenek olarak kar m za ç kmaktad r. Tüketicilerin kendi görü leri olarak sunduklar sorunlar ise, turlarda mola verilen tesislerin niteli i ve tur araçlar n kullanan öförlerin trafik kurallar na uymamas olarak belirtilmi tir. Tablo 6- Tüketicilerin Ya ad klar Sorunlar Kar s ndaki Tutumlar 131

10 Otel yetkililerinden sorunun veya eksikli in giderilmesini istiyorum Acenta yetkililerinden sorunun veya eksikli in giderilmesini istiyorum Rahats zl m belgeleyerek acentadan hakk m talep ediyorum n % letmelerle ilgili ikayetlerim için TÜRSAB a ba vuruyorum Di er (Di er hukuki yollara ba vuruyorum) Di er (Ayn i letme ile bir daha seyahate ç km yorum) Hiçbiri Ankete kat lan tüketicilerin sorunlar kar s nda % 60 l k bir bölümünün herhangi tepki göstermemesi, dikkati çeken noktalar n ba nda gelmektedir. Bu da ülkemizde turistik ürünleri sat n alan tüketicilerin bu konuda henüz yeterli bilince ula mad klar sonucunu ortaya ç karmaktad r. Sorunlar kar s nda gösterilen tutumlar n ba nda ise, i letme yöneticilerine sorunu ileterek çözüm aray na gitmek gelmektedir. Tüketicilerin çok dü ük bir bölümünün ise, hukuki yollarla hak aray na gittikleri görülmektedir. SONUÇ VE ÖNER LER Turizmde tüketici sorunlar ve tüketici haklar n n korunmas üzerine yapt m z ara t rma sonucunda ortaya ç kan bulgular, hem ülke turizminin geli imi, hem de ülkemizdeki tüketicilerin daha nitelikli seyahatler yapmalar aç s ndan, i letmelerimize, kamuya ve tüketicilerimize bir çok görevler dü tü ünü göstermektedir. Tüketici sorunlar ve tüketici haklar n n korunmas üzerine yap lan anket çal mas, sorunlar n daha çok konaklama i letmelerinden kaynakland n göstermektedir. Burada ülkemizdeki konaklama i letmelerine dü en görevler; hizmet kalitesinin artt r lmas, pazar bölümlendirme stratejilerine göre hizmet üretilmesi, hizmet ve fiyat konular nda yabanc ve yerli ay r m n n yap lmamas, daha nitelikli i görenler istihdam edilmesi ve mevcut i görenlerin e itilmesi ve geli tirilmesi olarak s ralanabilir. Seyahat i letmeleri ile tüketicilerin ya ad klar sorunlar, ortaya ç kan bulgular sonucunda daha dü ük oranlarda görülse de, seyahat i letmelerimize de bir tak m sorumluluklar dü mektedir. Seyahat ürünlerinin bile enleri ve tur programlar hakk nda tüketicilere eksiksiz ve detayl enformasyon verilmesi bu 132

11 sorumluluklar n ba nda gelmektedir. Ayr ca seyahat i letmelerimizin, turlara kat lan rehberler ve öförler üzerindeki kontrol mekanizmalar n daha s k bir biçimde yürütmeleri gerekmektedir. Tüketicilere dü en görevler ise; seyahatlerini profesyonel i letmeler taraf ndan organize etmek, seyahat i letmesi seçiminde acentan n TÜRSAB a ba l olup olmad n ara t rmak, özelikle yurt d seyahatlerinde seyahat sigortalar n kullanmak, kar la t sorunlar kar s nda TÜRSAB gibi mesleki kurulu lara ve di er hukuki yollara ba vurmak ve seyahat planlar ile ilgili ayr nt lar n tümünü ö renmek eklinde s ralanabilir. Turizmde tüketici haklar n n korunmas nda ve tüketicilerin bilinçlendirilmesinde kamu kesimine de önemli görevler dü mektedir. Öncelikle kamu kesiminin, vatanda lar organize seyahatler konusunda te vik etmesi ve turizmde tüketici bilincini olu turacak faaliyetlerde bulunmas gerekir. Ayr ca kamu ve özel bankalar n tüketicilere dü ük faizli tatil kredileri sa lamalar, ülkemizde iç turizmin canlanmas nda önemli bir katk olu turacakt r. Ülkemiz için çok önemli olan 65 milyonluk genç nüfus, çok çal makta, bilinçli yeti mekte ve Türkiye nin önünü açmaktad r. Bu genç nüfusun da, Avrupa l turistler gibi Akdeniz çana n n en iyi tesislerine sahip Türkiye de tatil yapmas, en tabii hakk d r. letmelerimiz ve devletimiz için önde gelen görev, bu imkan bu genç nüfusa vermektir. Bunun için vatanda lar m zda tatil bilincinin ve organize turlar ile seyahat etme al kanl n n yerle mesi, seyahatlerin Avrupa da oldu u gibi çok önceden planlanmas konular ön plana ç kar lmal d r. Bu konularda gerek seyahat acentalar m z, gerekse otelciler ve de devletimiz üzerine dü en görevleri yerine getirmelidir. (Babila, 2000:5) KAYNAKÇA BAB LA, (2000) Sinan, Turizme Dair, Hotel, Türkiye Otelciler Birli i Yay n Organ, Y l:4 Say :14, stanbul, s. 5. BATMAN, (2000) Orhan, Recep YILDIRGAN, Nihat DEM RTA, Turizm Rehberli i, De i im Yay nlar, Adapazar. DURGUNAY, (1997) Dilek, Türkiye de ç Turizm, 2.Bilkent Turizm Formu, ss HACIO LU, (2000) Necdet, Turizm Pazarlamas, V PA A. Yay nlar, Bal kesir. ÇÖZ, (1998) Orhan, Seyahat Acentalar ve Tur Operatörlü ü Yönetimi, Turhan Kitabevi, Geli tirilmi kinci Bask, Ankara. ÇÖZ, (1998) Orhan, Metin KOZAK, Turizm Ekonomisi, Turhan Kitabevi, Ankara. KANDAMPULLY, (2001) Jay, Liam BUTLER, Service Guarantees: a Strategic Mechanism to Minimise Customers Perceived Risk in Service Organisations Managing Service Quality Volume 11 Number 2, ss MARTIN, (2000) Ana M. Diaz, Victor IGLESIAS, Rodolfo VAZQUEZ, Agustin V. RUIZ, The Use of Quality Expectations to Segment a Service Market, Journal of Services Marketing, Volume 14 Number 2, ss PIZAM, (1999) Abraham, Taylor ELLIS, Customer Satisfaction and its Measurement in Hospitality Enterprises, International Journal of Contemporary Hospitality Management,Volume 11 Number 7, ss

12 IKLAR, (1994) lyas, Turizm Ekonomisi, Anadolu Üniversitsi Yay nlar, Eski ehir. ÜNSEVER, (2000) lker, Tatile Ç karken, TÜRSAB Yay nlar, stanbul. TUR ZM BAKANLI I, (2001), Turizm le lgili Baz Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede De i iklik Yap lmas Hakk nda Kanun Tasar s, Ankara. WEIERMAIR, (2000) Klaus, Tourists Perceptions Towards and Satisfaction With Service Quality in the Cross-Cultural Service Encounter: Implications for Hospitality and Tourism Management, Managing Service Quality, Volume 10 Number 6, ss

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA Prof. Dr. Ali KAYA Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akaya@erciyes.edu.tr

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma Yrd. Doç. Dr. Ufuk DURNA Ni de Üniversitesi,

Detaylı

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA LIK SEKTÖRÜNDE Mine SOYY T Vedat Zeki YENEN Florance Nightangle Hastanesi stanbul Ticaret Üniversitesi ÖZET Dünyada ya anan h zl de i im ve teknolojik

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

CHANGE AND LEADERSHIP IN INFORMATION AGE

CHANGE AND LEADERSHIP IN INFORMATION AGE Marmara Üniversitesi..B.F. Dergisi YIL 2012, C LT XXXII, SAYI I, S. 297-310 B LG ÇA INDA DE M VE L DERL K Mesud ÜNAL * Özet leti im sistemlerinde meydana gelen büyük teknolojik geli meler beraberinde bilgi

Detaylı

B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET. Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254

B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET. Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254 B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254 Mustafa ÖZ Ö r. Gör., Erciyes Üniversitesi K.M.Y.O. Kayseri

Detaylı

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Cilt:8 Say :2 Y l:2011 Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Aysun Öztuna Kaplan 2 Serhat Ercan 3 Özet Bu çal ma, fen ve teknoloji ö retiminde

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Do rudan Yabanc Sermaye Yat r mlar nda Çok Uluslu irketlerin Çin Pazar na Yönelme E ilimleri Türkiye Yönünden Bir De erlendirme

Detaylı

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i)

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Do an KESTANE * ÖZET sveç te do an ve idarenin denetim türlerinden birisi olan ombudsmanl k müessesesi di er denetim usullerinin eksikliklerini

Detaylı

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi oralbehcet@dicle.edu.tr ÖZET Bu ara t

Detaylı

T.C. SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008

T.C. SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008 1 SA LI IN TE V K VE GEL T R LMES DA RE BA KANLI I TC SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008 Ç NDEK LER I G R 4 II ÇALI

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI MADENC KTE YA ANAN KAZALARI RAPORU HAZ RAN/2010 yanan bizdik, siz kömür sand z kazalar nda hayatlar kaybeden maden mühendisleri ve tüm maden emekçilerine ithaf olunur Çal

Detaylı

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi Son zamanlarda E-, E-Ticaret,

Detaylı

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail:

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: kagider@kagider.org web: www.kagider.org T U l Ri R kl lk

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA REDDIN in Üç Boyutlu Liderlik Teorisi nin Liderlik Literatüründeki Yerinin rdelenmesi ve Ampirik Bir Ara t rma Ara. Gör.

Detaylı

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ

SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ SÖZ VARLI ININ OLU UMU VE GEL M NDE ÇOCUK EDEB YATININ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Bayram BA ÖZ: Bu çal ma, söz varl n n olu umu ve geli iminde çocuk edebiyat ürünlerinin etkisini de erlendirmek üzere haz rlanm

Detaylı

TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER. Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü MAN SA

TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER. Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :12 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü

Detaylı

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme Hasan Hüseyin AKSOY (*) ÖZET Bu çal flmada toplum ve teknoloji iliflkilerinden hareketle e itim kurumlar n n teknoloji ile iliflkilerini

Detaylı

RENC MEMNUN YET N ETK LEYEN FAKTÖRLER N ARA TIRILMASI

RENC MEMNUN YET N ETK LEYEN FAKTÖRLER N ARA TIRILMASI Ö RENC MEMNUN YET N ETK LEYEN FAKTÖRLER N ARA TIRILMASI Serab ONURSAL Hatice CÖMERT Gül en AKMAN stanbul Ticaret Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Üniversitesi ÖZET Ö rencilerin bir yüksekö retim

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

NTERNET REKLAMLARININ SÜLEYMAN DEM REL ÜN VERS TES Ö RENC LER N N SATIN ALMA DAVRANI LARI ÜZER NDEK ETK LER

NTERNET REKLAMLARININ SÜLEYMAN DEM REL ÜN VERS TES Ö RENC LER N N SATIN ALMA DAVRANI LARI ÜZER NDEK ETK LER YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NTERNET REKLAMLARININ SÜLEYMAN DEM REL ÜN VERS TES Ö RENC LER N N SATIN ALMA DAVRANI LARI ÜZER NDEK ETK LER Yard. Doç. Dr.

Detaylı

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK?

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? İş Yatırım uzmanlığıyla BİST Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Piyasalar yükselirken de düşerken

Detaylı

YEREL YÖNET MLER N YAPTIRDI I SPOR PARKLARIYLA LG SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER ( MERS N ÖRNE )

YEREL YÖNET MLER N YAPTIRDI I SPOR PARKLARIYLA LG SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER ( MERS N ÖRNE ) YEREL YÖNET MLER N YAPTIRDI I SPOR PARKLARIYLA LG SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER ( MERS N ÖRNE ) THE PROBLEMS AND RESOLUTION ADVISORY RELATED THE SPORTS PARKS BUILT BY THE LOCAL GOVERMENT (MERSIN EXAMPLE)

Detaylı