ATCOSS IV. Aç l Opening. Ana Oturum: E itim ve Kalk nma Keynote Session: Education and Development I. Petra Salonu Petra Hall. Petra Salonu Petra Hall

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATCOSS IV. Aç l Opening. Ana Oturum: E itim ve Kalk nma Keynote Session: Education and Development I. Petra Salonu Petra Hall. Petra Salonu Petra Hall"

Transkript

1 ATCOSS IV Petra Salonu Petra Hall Aç l Opening Takdim Dr Razan brahim, Petra Üniversitesi Presenter Dr Razan Ibrahim, University of Petra Petra Salonu Petra Hall Ana Oturum E itim ve Kalk nma Keynote Session Education and Development I Ba kan (Chair) Prof Dr Yasin Aktay Honorary Head of ATCOSS, Türkiye / Turkey ATCOSS Koordinatörleri ATCOSS Coordinators (Greeting Speech) Dr Ahmet Uysal & Mr Kayed Hashim / ATCOSS Ba kanlar Heads of ATCOSS (Welcome Speech) Prof Dr Birol Akgün / / Prof Dr Elsadig Elfaqih ATCOSS Onursal Ba kan Honorary Head of ATCOSS (Welcome Speech) Prof Dr Yasin Aktay Petra Üniversitesi Rektörü President of Petra Univresity, Jordan (Keynote Speech) Prof Dr Marwan Almuwaly TC Ürdün Büyükelçisi Ambassador of the Republic of Turkey in Amman (Keynote Speech) H E Sedat Önal Eski Ba bakan Yard mc s Former Deputy Prime Minister, Turkey (Keynote Speech) Prof Dr Be ir Atalay Kalk nma Bakan Minister of Development, Turkey (Keynote Speech) H E Cevdet Y lmaz / Ürdün Prensi His Royal Highness Prince El Hassan bin Talal, Jordan (Keynote Speech) S tk Karadeniz, Türkiye / Turkey & Ömer Faruk Günenç, Türkiye / Turkey Ortado uda Yeni Bir E itim Mekân ve Kalk nma Aray A Search for a New Notion of Educational Location and Development in the Middle East Suzy Muhammed Abdelaziz, M s r / Egypt Sosyal Kalk nmada E itimin Rolü Konusunda Teorik Yakla m A Theoretical Approach to the Role of Education in Social Development Fatima Bousabah, Tunus / Tunisia Yüksek E itimde De erlendirme Tunus Üniversitesi Örne i Evaluation in Higher Education The Case of Tunisian University aban Çal, Türkiye / Turkey Türk E itim Sistemi ve Kalk nmadaki Rolü Turkeys Educational System and Its Role in Development Semih Aktekin, Türkiye / Turkey

2 Amman Salonu Ba kan (Chair) Dr Fatima Jaffer Amman Arab University, Jordan Kudüs Salonu Ba kan (Chair) Dr Kudret Bülbül Türkiye / Turkey Kalk nma Tecrübeleri Development Experiences Cevher ulul, Türkiye / Turkey Ortado uda Sivil Toplum Örgütleri ve Kalk nma Civil Society Organizations and Development in the Middle East Halil Kür ad Aslan, Türkiye / Turkey Yüksek Ö retim Politikalar n n Ekonomik Kalk nmaya Etkisi Güney Kore ve Türkiye Kar la t rmas Impact of Higher Education Policies on Economic Development A Comparison of South Korea and Turkey Mehmet Ozkan, Türkiye / Turkey Bar Evde Ba lar Bölgelerinde Brezilya ve Türkiye Modelleri Peace Starts at Home Turkey and Brazil as Models in Their Regions Muhammed Karim Friha, Cezayir / Algeria Cezayirde Reform ve Devlet Gücünün De erlendirilmesi için Arap Entelektüel Projeleri Arab Intellectual Projects for Reform and Evaluation of State Power in Algeria Muhammed Taifouri, Fas / Morocco Sosyal Ekonominin Zemini Olarak Sosyal Giri imcilik Arap Kalk nmas na Giri Social Entrepreneurship as A Base of Social Economy Introduction to Arab Development Türk Deneyimi Turkish Experience Ahmet Ulusoy, Türkiye / Turkey Mustafa Tekdere, Türkiye / Turkey Türkiyede Sosyal Belediyecilik Uygulamalar ve Siyasete Etkisi Social Municipal Experience and Its Effects on Politics in Turkey smail Gündo du, Türkiye / Turkey Cahit Tuz, Türkiye / Turkey Türkiyede E itim Ve Modernle me Köy Enstitüleri ve mam Hatip Okullar Tecrübeler Education and Modernization in Turkey The Experiences of Village Institutes and Imam Hatip Shools Nureddin Nebati, Türkiye / Turkey Küreselle me Ba lam nda Türkiyede Kamu Yönetiminin Dönü ümü The Transformation of Turkeys Public Administration in A Global Context Mahmut Bilen, Türkiye / Turkey Türkiyede Faizin Ekonomi Politi i Political Economy of Interest in Turkey Mehmet Karaka, Türkiye / Turkey Türkiyede Siyasetin Finansman nda effa k ve Hesap Verme Transparency And Accountability In Political Financing In Turkey Zafer Akba, Türkiye / Turkey Veysel Babahano lu, Türkiye / Turkey ahin ÇAYLI, Türkiye / Turkey Kapitalist Küreselle menin Ortado uda Sosyo-Ekonomik ve Politik Alana Etkileri stikrar ve Kalk nma çin F rsat M Tehdit Mi? The Effects of Capitalist Globalization on Socio-Economic and Political Sphere An Opportunity or Threat to Stability and Development hsan Akta, Türkiye / Turkey

3 Amman Salonu Ba kan (Chair) Dr Basil AL-Bustani Member of ATF, Iraq Kudüs Salonu Ba kan (Chair) Mr Saud Al-Mawla Lübnan / Lebanon Küreselle me ve Kalk nma Globalization and Development 1 Türk-Arap li kileri I Turkish-Arab Relations I Fatih K r k, Türkiye / Turkey Yönetimde effa k ve Türkiyede Yönetimde effa k Konusunda Ya anan Geli meler Transparency and Related Reforms in Turkey Adem Efe, Türkiye / Turkey Uluslararas Göç, Küreselle me ve Kültürel Etkile im Üzerine Sosyolojik Bir Yakla m International Migration, Globalization and Cultural Interaction A Sociological Approach Mahmoud Alsarhan, Ürdün / Jordan Üçüncü Milenyum Kalk nma Hede eri I nda E itim Education in The Light of Third Millennium Development Goals Khadidja Brik, Cezayir / Algeria Fatiha Fergani, Cezayir / Algeria Ma rib Ülkelerinde E itim Sistemi Üzerinde Küreselle menin Etkileri Zorluklar ve F rsatlar Effects of Globalization On Educational System in The Maghrib Countries Opportunities and Challenges Mustafa Kemal an, Türkiye / Turkey Handan Akyi it, Türkiye / Turkey Türkiye Özelinde Sosyal Sermaye Tart malar n n Kriti i Critique of Debates on Social Capital The Case of Turkey Abdullah smail, Sudan Mostapha Sha q Allam, M s r / Egypt Körfez Ülkeleri ve Türkiye Aras nda Ekonomik li kiler Ortado uda De i en ttifaklar I nda Stratejik Ortakl k ve Bölgesel Dengeler Economic Relations Between Turkey and The Gulf Countries Strategic Partnership and Regional Balances in A Changing Context of Alliances in The Middle East Abdulmuttalip I dan, Türkiye / Turkey Bilimsel ve Kültürel Boyutuyla Türkiye Ürdün li kileri The Scienti c and Cultural Aspects of Turkish-Jordanian Relations Derya Adalar Suba, Türkiye / Turkey Arapça Ö renen Yabanc lar n Hatalar n n Analizi Error Analysis on Composition of Foreign Learners of Arabic M Levent Y lmaz, Türkiye / Turkey Arap Bahar n n Ard ndan Türkiyenin Mena Ülkeleri le Ticaretinin Analizi Turkeys Trade With The Mena Countries After The Arab Revolts Zaid Alrawadieh, Türkiye / Turkey Ziyad Alrawadieh, Ürdün / Jordan The Role of Tourism in Strengthening Cultural Ties Between Turkey and Jordan Mehmet ahin, Türkiye / Turkey

4 Petra Salonu Petra Hall Ba kan (Chair) Prof Dr Adnan Badran Former Prime Minister, University of Petra, Ürdün / Jordan Amman Salonu Ba kan (Chair) Dr Abed Hussain Shaban Member of ATF, Iraq 2 Ana Oturum E itim ve Kalk nma II Keynote Session Education and Development II Teknoloji, Ara t rma ve Sürdürülebilir Kalk nma Technology, Research and Sustainable Development Halil Sava, Türkiye / Turkey Harun Ça layan, Türkiye / Turkey Ahlakinin Kazandirilmasinda slami E itimin Rolü The Role of Islamic Education in Teaching Work Ethics Fatih Amara, Cezayir / Algeria Cezayirde E itim Sistemi ve Küreselle me I nda Bilgi Toplumunun n as Sorunu Educational System in Algeria and The Problem of Building A Knowledge Society Under The Shadow of Globalization Nadia Saadeddin, Ürdün / Jordan srailin Kudüs Projesinin Çifte Ekonomik ve E itimsel Yönleri Dual Economic and Educational Aspects of The Israeli Project Against The Jerusalem Ramazan Korkut, Türkiye / Turkey Ürdün Lisansüstü E itim Sorunlari ve Akademik birli i The Problems of Graduate Education in Jordan and Academic Relations With Turkey Türkiye ve Arap Ülkelerinin Çevre Performans ndeksine Göre Kar la t r lmas The Comparison of Turkey and Arab Countries According to Environmental Performance Mounira Bouderdabine, Cezayir / Algeria Güvenlik, Kalk nma Ve Çevre Güvenli inin Muhtevas Güvenlik Tehditleri ve Be eri Güvenli in Gerçekle mesi Security and Development and The Contents of Environmental Security The Appearances of Security Threats and Realization of Human Security Radwa Samy Mohamed, M s r / Egypt Arap Bölgesinde Geleneksel Enerji Subvasiyonlar Yenilenebilir Enerji Piyasas çin Reform Senaryolar ve Sonuçlar Conventional Energy Subsidy in The Arab Region Reform Scenarios & Implications for Renewable Energy Market Development Mohammed Ben Talha Doukkal, Fas / Morocco E-Ö renme ve Kamusal Alana Etkisi E-Learning and The Impact of The Public Sphere Muhammed Lagrini, Fas / Morocco Arap Ülkeleri ve Bilimsel Ara t rma Seçene i Arab Countries and Scienti c Research Option Cemil Ertem, Türkiye / Turkey

5 Kudüs Salonu Ba kan (Chair) Dr Abeer Dababneh University of Jordan Amman Salonu Ba kan (Chair) Prof Be ir Atalay Former Deputy Prime Minister, Türkiye / Turkey Sosyal Medya, E itim ve Kalk nma Social Media, Education and Development Türkiye ve Arap Dünyas Aras ndaki Kültürel ve Akademik li kiler Cultural and Academic Relations between Turkey and the Arab World smail H ra, Türkiye / Turkey Sosyal Sermaye, E itim ve Kalk nma Social Capital, Education & Development Kür ad Birinci, Türkiye / Turkey Toplumsal Bar ve Kültürel Tolerans çin Okullarda Demokratik Süreçlerin Geli tirilmesinde Ö retmenlerin Rolü Bir Uygulama Örne i The Role of Teachers in The Development of Democratic Processes for Social Peace and Cultural Tolerance A Case Study May Abdallah, Lübnan / Lebanon Kalk nma Projelerinde Medyan n Rolü Lübnan Örne i The Role of Media in Developmental Projects The Case of Lebanon Driss Lagrini, Fas / Morocco Akademik Özgürlük ve Arap Hareketlerinde Dönü ümler Academic Freedom and Transformations of The Arab Movement Murat Y lmaz, Türkiye / Turkey Amgad Ahmed Gibril, M s r / Egypt Y llar Arap Devrimlerinden Sonra Türk-Arap li kileri Türk-Suudi li kileri Turkish-Arab Relations After The Arab Revolutions The Case of Turkish-Saudi Relations Awatif Sayid A Hamza, Sudan Türk-Arap li kilerinin Gelecek S n rlar ve Zorluklar Arab-Turkish Relations Future Limitations and Challenges Muhammed Berdibek, Türkiye / Turkey Türk-Arap li kilerinde E itim ve Ürdünün Yeri Education In Turkish - Arab Relations and Position of Jordan Akif Kireççi, Türkiye / Turkey

6 Kudüs Salonu Ba kan (Chair) Dr Ghaida Abu Rumman Isra University, Jordan Amman Salonu Ba kan (Chair) Dr Wajeeha AL- Baharna Member of ATF, Bahrain Ekonomi ve Kalk nma Economy and Development Kad n, Gençlik ve Kalk nma Women, Youth & Development Celal nce, Türkiye / Turkey Nazmi Çiçek, Türkiye / Turkey Be eri Sermaye ve Ekonomik Kalk nma Aras ndaki li kinin Sosyolojik Analizi The Relations Between Human Capital and Economic Development A Sociological Analysis Recep Ulusoy, Türkiye / Turkey Anapara Korumal Yöntem An Investment Model Protecting Capital brahim Mazman, Türkiye / Turkey Do ulu Devletin Kökenleri ve Ekonomi ve E itim Kalk nmas ndaki Engeller The Origins of Oriental State and The Obstacles Before Economic and Educational Development Mallal Ommelkhair, Cezayir / Algeria Ekonomik Kalk nmada Küçük ve Orta Ölçekli letmelerin Rolü Cezayir ve Türkiye Aras nda Kar la t rmal nceleme The Role of Small and Medium Size Institutions in Economic Development A Comparative Study Between Algeria and Turkey Fuat Erdal, Türkiye / Turkey Judy El-Bataineh, Ürdün / Jordan Kad n ve Kalk nma Women and Development Zakia Setti, Cezayir / Algeria Mena Bölgesinde Ulusal Ekonomik Kalk nma Arac Olarak Liderlik Faaliyetleri Leadership Activities as A Tool for National Economic Development in The Mena Region Faisal Gharaiba, Ürdün / Jordan Arap Gençli inin Bilgi Toplumuna Kat l m The Arab Youths Participation in Knowledge Society Radia Bouziane, Cezayir / Algeria Wafa Altarawna, Ürdün / Jordan Arap Dünyas nda Demokratik Geçi te Sivil Toplumun Rolüne Gençlerin Yakla m Ürdün ve Cezayir Örnekleri Youth Tendency Toward Civil Society in Democratic Transition in The Arab World The Cases of Jordan and Algeria Mona Abdelfattah, Sudan Türk ve Sudan Kad nlar n n Kalk nmaya Katk s The Participation of Turkish and Sudanese Women in Development Haluk Alkan, Türkiye / Turkey

7 Kudüs Salonu Ba kan (Chair) Prof Dr Salah Jarrar Former Minister & Member of ATF, Jordan Amman Salonu Ba kan (Chair) Dr Mazin Mutabbagani Saudi Arabia sizlik ve Yoksulluk Unemployment and Poverty Medeniyet ve Kalk nma Civilization and Development Badie El Abed, Ürdün / Jordan Faouzi Bendridi, Cezayir / Algeria Cezayir Üniversite Örencilerinin sizlik ve Yoksulluk Alg s How University Students Imagine Unemployment and Poverty Reda Selatnia, Cezayir / Algeria Cezayirde sizlik ve Kalk nman n Gelece i Unemployment In Algeria and The Future of Development Islam Awad Abdelmajid, M s r / Egypt Çok Boyutlu sizlik E itim ve Gelir Farkl l klar ve F rsatlar Multidimensional Poverty Education and Discrepancies of Income or Opportunities Din, E itim ve Kalk nma Religion, Education and Development Kadir Kan, Türkiye / Turkey Araplar ve Türkler Aras nda Ortak nanç ve Estetik Anlay n n fadesi slam Sanat The Islamic Art As An Expression of Common Faith and Aesthetics Ebuzer Demirci, Türkiye / Turkey Türk ve Arap Dünyas nda Medeniyet Eksenli Yeni E itim Anlay - E itimde Ba ms zl k ve Öze Dönü A New Understanding for Education From A Civilizational Background Freedom in Education and Going Back To Roots Mahmoud Jamil Aljundi, Ürdün / Jordan - Asr n Hastal sizlik slami Bak la Çözüm Aray Unemployment As The Sickness of Modern Times Islamic View For Solution Yasin Aktay, Türkiye / Turkey Sezai Özçelik, Türkiye / Turkey Ay e Dilek Ö retir, Türkiye / Turkey slami Bar Paradigmas ve slami Bar E itimi 11 Eylül Soras Dünyada slami iddetsizli in ncelenmesi Islamic Peace Paradigm and Islamic Peace Education The Study Of Islamic Nonviolence In Post-September 11 World Discussant / Talip Özde / Müzakereci

8 Kudüs Salonu Ba kan (Chair) Prof Dr Emrullah ler Former Deputy Prime Minister Petra Salonu Petra Hall 2 Türk-Arap li kileri II Turkish-Arab Relations II Kapan Closing Riad Hamdouch, Cezayir / Algeria - Türk-Arap li kileri Yeni Türkiyenin Arap syanlar ndaki Rolüne Bak Turkish-Arab Relations Analyzing The Role of New Turkey in The Region About The Arab Revolts Walid Salama, M s r / Egypt M s r n Gözüyle Türkiye Turkeys Image in Egypt Yusuf E it, Türkiye / Turkey - Türk-Arap li kilerinin Din E itim Boyutu ( slam Hukuk E itimi Örne i) Religious Education Aspect of Turkish-Arab Relations The Case of Islamic Law Mr Taher AL- Masri, Vice Chairman of the Board of Trustees ATF Main Speakers Jawad Al- Anani, Jordan Ibrahim Badran, Jordan; Dr Emrullah ler, Turkey Participants Prof Dr Adnan Badran, Petra University Prof Dr Birol Akgün, SDE Director Ms Valentina Qisisiya, Director of Shouman Foundation Dr Esadiq Elfaqih, ATF General Secretary aban Karda, Turkey

ARAB - TÜRK SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

ARAB - TÜRK SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ ARAB - TÜRK SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ Kültür ve Ortadoğu Araştırmaları ATCOSS-2010 10-12 December 2010, Ankara, Türkiye PROGRAM TARİH / YER 10 / 12 / 2010 Gölbaşı Vilayetler Evi, Ankara 11-12 / 12 / 2010

Detaylı

Kitab n bas m na katk lardan dolay

Kitab n bas m na katk lardan dolay 67 Kitab n bas m na katk lardan dolay teflekkür ederiz. MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr

Detaylı

Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara

Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara 67 Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara ve teflekkür ederiz. MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL

Detaylı

II. Uluslararas Türk - Asya Kongresi II nd International Turkish - Asian Congress. EKONOM K fib RL VE KALKINMA ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT

II. Uluslararas Türk - Asya Kongresi II nd International Turkish - Asian Congress. EKONOM K fib RL VE KALKINMA ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT II. Uluslararas Türk - Asya Kongresi II nd International Turkish - Asian Congress EKONOM K fib RL VE KALKINMA ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT II. Uluslararas Türk - Asya Kongresi II nd International

Detaylı

ALL-OUT EFFORTS FOR EMPLOYMENT. www.ito.org.tr. Geli en teknoloji,

ALL-OUT EFFORTS FOR EMPLOYMENT. www.ito.org.tr. Geli en teknoloji, YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:87 N SAN/APRIL 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr STANBUL T CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE Geli en teknoloji, ard nda çöp y

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/8 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/8 Türkiye

Detaylı

ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI

ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI Yalova Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi 30-31 Ekim-1 Kasım 2009 / Yalova INTERNATIONAL 7th KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT CONGRESS

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/12 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/12 Türkiye

Detaylı

Giriflimcinin Gücü. The Power Of The Entrepreneur

Giriflimcinin Gücü. The Power Of The Entrepreneur TÜRK YE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKL filetmeler, SERBEST MESLEK MENSUPLARI VE YÖNET C LER VAKFI TURKISH FOUNDATION FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESS TURKISCHE MITTELSTANDSSTIFTUNG Giriflimcinin Gücü The Power Of The

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/1 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/7 Türkiye

Detaylı

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu 30-31 Mart / 30-31 March 1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu Bildiriler Kitabı 1 st International Symposium on Natural Gas Operations & Vocational Education and Training Proceedings

Detaylı

PROGRAM KİTABI / PROGRAM BOOK

PROGRAM KİTABI / PROGRAM BOOK PROGRAM KİTABI / PROGRAM BOOK Değerli Misafirler, Uluslarası Kadın ve Adalet Zirvesi, kadın ve adalet ana başlıklarında kadın sorunları ve çözüm yolları yanında, değişen dünya şartlarına bağlı olarak ortaya

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2012/01 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 61 SAYI: 2012/01 Türkiye

Detaylı

Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi. Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community

Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi. Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi Körfez Ülkelerinden, Irak tan ve Türkiye den İyi Örnekler Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community Selected Cases from the

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/2 Türkiye

Detaylı

Göçte 50. y l 50th years at emigration

Göçte 50. y l 50th years at emigration Göçte 50. y l 50th years at emigration içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul kapak konusu /

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 9- Gürsoy, S., Basel II nin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2007.

ÖZGEÇMİŞ. 9- Gürsoy, S., Basel II nin Türk Bankacılık Sistemine Etkileri, Trakya Üniversitesi S.B.E., 2007. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Sudi APAK 2. Doğum Tarihi: 15 Ekim 1956 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Endüstri Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi 1979 Y. Lisans Ekonomi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/3 Türkiye

Detaylı

ULUSLARARASI ORTA DOĞU KONGRESĐ PROGRAMI / INTERNATIONAL MIDDLE EAST CONGRESS PROGRAM 1 KASIM 2011 SALI/ I. GÜN- NOVEMBER 1, 2011/ I.

ULUSLARARASI ORTA DOĞU KONGRESĐ PROGRAMI / INTERNATIONAL MIDDLE EAST CONGRESS PROGRAM 1 KASIM 2011 SALI/ I. GÜN- NOVEMBER 1, 2011/ I. ULUSLARARASI ORTA DOĞU KONGRESĐ PROGRAMI / INTERNATIONAL MIDDLE EAST CONGRESS PROGRAM 1 KASIM 2011 SALI/ I. GÜN- NOVEMBER 1, 2011/ I. DAY 10:00-11:00 Açılış Konuşmaları (Büyük Salon) / Opening Ceremony

Detaylı

CURRICULUM VITAE *****************************************************

CURRICULUM VITAE ***************************************************** CURRICULUM VITAE ***************************************************** SULEYMAN OZDEMIR, PH.D. PROFESSOR OF INDUSTRIAL RELATIONS & SOCIAL POLICY UNIVERSITY OF ISTANBUL * FACULTY OF ECONOMICS DEPARTMENT

Detaylı

De i en Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu

De i en Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu De i en Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007, Ankara Bildiriler Sempozyum Hacettepe Üniversitesinin kurulu unun 40., Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünün kurulu unun 35. yılı nedeniyle düzenlenmi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/5 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/5 Türkiye

Detaylı

Teorik Uygulama Kredi Saat GENEL TOPLAM

Teorik Uygulama Kredi Saat GENEL TOPLAM SOSYAL B LG LER Ö RETMENL I. YARIYIL II. YARIYIL L SANS PROGRAMI DERS N ADI T U K DERS N ADI T U K A Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 A Genel Fiziki Co rafya 4 0 4 A Sosyal Psikoloji 2 0 2 A Eskiça Tarihi

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/6 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/6 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/10 Türkiye

Detaylı