SLAM ÜLKELER NDE MESLEK VE TEKN K E T M KONGRES slam Konferans Örgütü Üyesi Ülkeler CONGRESS OF VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATION IN ISLAMIC

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SLAM ÜLKELER NDE MESLEK VE TEKN K E T M KONGRES slam Konferans Örgütü Üyesi Ülkeler CONGRESS OF VOCATIONAL AND TECHNICAL EDUCATION IN ISLAMIC"

Transkript

1 12 1 slam Konferans Örgütü Üyesi Ülkeler AN R 0 9 Z A 0 0H E 2 2 N 18 J U TECHNICAL EDUCATION IN ISLAMIC COUNTRIES Member Countries of OIC (Organization of the Islamic Conference) w w w. t a s a m. o r g

2 Kay t I. GÜN Aç l fl Konuflmalar Süleyman fiensoy, TASAM Baflkan Abdylda Musaev, K rg zistan E itim Bakan Ebrahim Omar Hagari, Yemen Mesleki ve Teknik E itim Bakan Nimet Çubukçu*, T.C. Milli E itim Bakan Prof. Dr. Ekmeleddin hsano lu, slam Konferans Örgütü ( KÖ) Genel Sekreteri Musa Kulakl kaya*, Baflkan, T KA (Türk flbirli i ve Kalk nma daresi Baflkanl ) Doç. Dr. Savafl Alpay, Genel Direktör, SESRIC ( slam Ülkeleri statistik, Ekonomik ve Sosyal Araflt rma ve E itim Merkezi) Kahve Molas Oturum: slam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik E itimin Yeri, Problemleri ve Öngörüler Oturum Baflkan : Prof. Dr. Hasan Selçuk, TASAM, Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Sekkat Abdel Jaouad, slam Üniversitesi Rektörü, Nijer Nijer slam Üniversitesinin Mesleki ve Teknik E itim Deneyimi Prof. Dr. Hüner fiencan, Uluslararas Balkan Üniversitesi, Türkiye'de Mesleki ve Teknik E itimin Sorunlar Yrd. Doç. Ramazan SAMUR, Marmara Üniversitesi Mesleki ve Teknik E itim Aç s ndan Bat l Ülkelerle slam Ülkeleri Aras nda bir Karfl laflt rma Dr. Mashail Al-Hamli, Kuveyt Üniversitesi, Kuveyt slam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik E itimin Geliflim Süreci Soru - Cevap Ö le Yeme i * Teyit beklenmektedir. * To be confirmed 1 st DAY Registration Opening Speeches Süleyman fiensoy, Chairman, TASAM Abdylda Musaev, Minister of Education, Kyrgyzstan Ebrahim Omar Hagari, Minister of Vocational and Technical Education, Yemen, Nimet Çubukçu*, Minister of National Education, Turkey Prof. Dr. Ekmeleddin hsano lu, OIC, Secretary General Musa Kulakl kaya*, Chairman, T KA (Turkish International Cooperation and Development Agency)* Assoc. Prof. Dr. Savafl Alpay, Director General, SESRIC (Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries) Coffee Break st Session: The Place of Vocational and Technical Education in the Islamic Countries: Problems and Presumptions Chairman: Prof. Dr. Hasan Selçuk, TASAM, Marmara University, Turkey Prof. Dr. Sekkat Abdel Jaouad, Rector, Niger Islamic University The Experience of the Islamic University in Niger in Vocational and Technical Education Prof. Dr. Hüner fiencan, International Balkan University, Macedonia The Problems of Vocational and Technical Education in Turkey Assist. Prof. Ramazan SAMUR, Marmara University A Comparison between Western and Islamic Countries in Terms of Vocational and Technical Education Dr. Mashail Al-Hamli, Kuwait University, Kuwait Development Processes of Vocational Education in Islamic Countries Question Section Lunch

3 Oturum: slam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik E itim Stratejileri Soru - Cevap Kahve Molas Oturum Baflkan : (E) Büyükelçi Murat Bilhan, TASAM Baflkan Yard mc s, stanbul Kültür Üniversitesi Wael Khalil, Mica-Qatar Dan flma Hizmetleri, Katar Teknik E itimin Gelifltirilmesi Konusunda Stratejik bir Yaklafl m Muhammad Athar Tahir, Baflbakanl k Ulusal Mesleki ve Teknik E itim Ajans (NAVTEC) dari Direktörü, Pakistan Pakistan Ulusal Mesleki E itim Stratejisi Djibril Bousso, Mesleki ve Teknik E itim Ofisi Direktörü, Senegal Senegal Mesleki ve Teknik E itim Stratejisi Bayram Akbafl, Baflkan, T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu, Türkiye Türkiye'nin Ulusal Yeterlilik Sistemi Oturum: Mesleki ve Teknik E itimin Kalk nma ve stihdam Üzerindeki Etkileri Oturum Baflkan : Prof. Dr. Vural Alt n, TASAM Konuflmac lar Dr. Mohamed Hamadikinane Maiga, Nijer slam Üniversitesi, Mali Mesleki ve Teknik E itimin nsani ve Ekonomik Kalk nmadaki Etkisi Prof. Dr. Ahmad Faris bin Ismail, Dekan, Uluslararas slam Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Malezya Malezya'da Teknik E itim Arac l yla nsan Kaynaklar n n Geliflimi Prof. Dr. Shahjahan Mian Tapan, KÖ slam Teknoloji Üniversitesi, Bangladefl Bangladefl'te nsan Kaynaklar n n Gelifltirilmesinde Mesleki ve Teknik E itimin Rolü: Resmi Kurumlarla Sivil Toplum Örgütlerinin Programlar aras nda bir Karfl laflt rma nd Session: Strategies of Vocational and Technical Education in the Islamic Countries Chairman: (R) Ambassador Murat Bilhan, Vice Chairman, TASAM, Istanbul Culture University Wael Khalil, Mica-Qatar Counselling Services, Qatar An Strategic Approach to the Vocational Education Development Muhammad Athar Tahir, Executive Director, NAVTEC, Prime Minister Secretariat, Pakistan National Skills Strategy of Pakistan Djibril Bousso, Director, Vocational and Technical Education Office (DFPT), Senegal Vocational and Technical Education Strategy of Senegal Bayram Akbafl, Head, National Qualification Corporation, Turkey National Qualification System of Turkey Question Section Coffee Break rd Session: Effects of Vocational and Technical Education upon the Developmental Procedures and Employment Chairman: Prof. Dr. Vural Alt n, TASAM Dr. Mohamed Hamadikinane Maiga, Islamic University of Niger, Mali The Impact of Vocational and Technical Education in the Human and Economic Development Prof. Dr. Ahmad Faris bin Ismail, Dean, Faculty of Engineering, International Islamic University, Malaysia Human Capital Development through Technical Education in Malaysia Prof. Dr. Shahjahan Mian Tapan, OIC Islamic University of Technology, Bangladesh Efficiency of Technical and Vocational Education in Bangladesh in Human Resource Development: A Comparison of GO and NGO Programmes

4 Soru - Cevap Dr. Hamadou Adama, Ngaoundéré Üniversitesi Tarih Bölümü, Kamerun Kamerun'da Temel Mesleki E itim Sonras Dönem ve flsizlikle Mücadele 2. Gün Oturum: slam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik E itim Alan nda Reform Çabalar Soru - Cevap Kahve Molas Oturum Baflkan : Dr. Engin Selçuk, TASAM Direktörü, stanbul Üniversitesi, Büyükelçi Ebrahim Yusuf Abdulla, Ankara Büyükelçisi, Bahreyn slam ülkelerinde Mesleki ve Teknik E itim Reformu Dr. Mahmoodreza Atai, Tahran Üniversitesi, ran Sistematik htiyaç De erlendirmesi Temelinde Tutarl bir Mesleki E itim Tasar m : Üçlü bir Yaklafl m Majed Salameh Obaidallah Habashneh, Mesleki E itim Kurumu Genel Direktörü, Ürdün & Nahida Yousef Ahmed El-Saies, Proje Yöneticisi, Ürdün Ürdün'de Mesleki ve Teknik E itimin Durumu ve Reform Süreci Mohammad Riaz, Baflbakanl k Ulusal Mesleki ve Teknik E itim Ajans (NAVTEC) Genel Direktörü, Pakistan Pakistan'da Mesleki ve Teknik E itim Reformlar ve E ilimler M. Fatih Serenli, K demli Araflt rmac, SESR C KÖ Üyesi Ülkeler için Mesleki E itim Program : Çok Tarafl fl Birli ine Dönük Yeni bir Program Dr. Hamadou Adama, University of Ngaoundéré, Cameroon Post Primary Vocational Training and the Fight Against Unemployment in Cameroon Question Section 2 nd Day th Session: Vocational and Technical Education Reform Endeavors in the Islamic Countries Chairman: Dr. Engin Selçuk, Director, TASAM, Istanbul University, Ambassador Ebrahim Yusuf Abdulla, Ambassador to Ankara, Bahreyn Vocational and Technical Education Reforms in the Islamic Countries Dr. Mahmoodreza Atai, Tehran University, Iran Designing a Coherent Vocational Course Based on Systematic Needs Assessment: a Triangulated Perspective Majed Salameh Obaidallah Habashneh, Director General of Vocational Training Corporation, Jordan & Nahida Yousef Ahmed El-Saies, Project Manager, Jordan The Situation of Technical and Vocational Education and Training in Jordan and Its Reform Process Mohammad Riaz, Director General, NAVTEC, Prime Minister Secretariat, Pakistan Trends and TVET Reforms in Pakistan M. Fatih Serenli, Senior Researcher, SESRIC - OIC Ankara Center Vocational Education and Training Programme for OIC Member Countries: A Novel Programme towards Multilateral Cooperation Question Section Coffee Break

5 Oturum: slam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik E itim Müfredat, Etkileri ve Çözüm Önerileri Soru - Cevap Ö le Yeme i Oturum Baflkan : Prof. Dr. Sekkat Abdel Jaouad, slam Üniversitesi Rektörü, Nijer Prof. Dr. Durmufl Günay, YÖK Baflkanl Yürütme Kurulu Üyesi, Türkiye Türkiye'de Yüksekö retim Düzeyindeki Mesleki ve Teknik E itim Dr. Mohamad Hisyam, Malezya Tun Hussein Onn Üniversitesi (UTHM), Malezya Teknik E itimin Ortaö retim Müfredat na Entegrasyonu için bir Çerçeve Dr. Ahmed Saleh Abdulwhab, Kral Abdülaziz Üniversitesi Bölgesel Koleji, Suudi Arabistan Kral Abdülaziz Üniversitesi, Cidde Bölgesel Kolejinde Etkin bir Mesleki ve Teknik E itim için Araçlar Prof. Dr. rfan Aycan, MEB Din Ö retimi Genel Müdürü Türkiye'de Din Ö retimi Adama Diop, E itim Bakan Yard mc s, Senegal Senegal de Mesleki ve Teknik E itimin Durumu: Tarihi Gerçekler ve Perspektifler Oturum: Mesleki E itim ve Toplumsal Sorunlar Oturum Baflkan : Prof. Dr. Shahjahan Mian Tapan, KÖ slam Teknoloji Üniversitesi, Bangladefl Konuflmac lar Ishrat Dabeer Suri, Lisan Dan flman, Rice Üniversitesi, Houston, TX, ABD Mesleki ve Teknik E itimin slam Ülkelerinin Sosyal Dokusu Üzerindeki Etkisi th Session: Vocational and Technical Education Curriculums in the Islamic Countries, Its Effects and Suggestions Chairman: Prof. Dr. Sekkat Abdel Jaouad, Rector, Islamic University of Niger Prof. Dr. Durmufl Günay, Member of the Executive Board, Higher Education Council Presidency, Turkey Vocational and Technical Education in Turkey at the Higher Education Level Dr. Mohamad Hisyam, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Malaysia A Framework for Integration of Vocational Stream in the Secondary School Curriculum Dr. Ahmed Saleh Abdulwhab, King Abdelaziz University, Jeddah Community College Tools for Efficient Technical Education at Jeddah Community College, King Abdulaziz University Prof. Dr. rfan Aycan, General Manager of Religious Education, National Eucation Ministry, Turkey Religious Education in Turkey Adama Diop, Deputy Minister of Education, Senegal The Situation of Vocational and Technical Education in Senegal: Historical Realities and Perspectives Question Section Lunch th Session: Vocational Education and Social Problems Chairman: Prof. Dr. Shahjahan Mian Tapan, OIC Islamic University of Technology, Bangladesh Ishrat Dabeer Suri, Language Consultant, Rice University, Houston, TX, USA The Impact of Vocational and Technical Education on the Social Fabric of Islamic Countries

6 Kahve Molas Dr. Sadiq Midraj, Zayed Üniversitesi Mesleki E itim Merkezi Direktörü, BAE Mesleki E itim Çerçevesinde Etkin bir Ö renim Organizasyonu Oluflturmak Mehmet Do an, BB E itim Müdürü Yerel Yönetimler ve Mesleki E itim: SMEK Örne i Dr. Ahmed M. Hosse n Aldaghashi, Sanaa Üniversitesi, Yemen Yemen'de Mesleki ve Teknik E itimin Durumu Yard. Doç. Selina Banu, U.Lab College, Dhaka Bangladefl Bangladefl'te Kad nlar n Mesleki ve Teknik E itime Kat l m : Problemler ve Beklentiler Oturum: Müzakereler Oturum Baflkan : Süleyman fiensoy, TASAM Baflkan Murat Bilhan, E. Büyükelçi, TASAM Ebtihaq Abdulkader Al-Kamal, E itim Bakan Yard mc s, Yemen Md. Abdul Gofur, Teknik E itim Direktörü, Bangladefl Manef Abdrabou, Yüksek Ö renim ve Bilimsel Araflt rmalar Bakanl, Araflt rma Genel Müdürü, Tunus Jamila El Ouaer, Tunus Büyükelçili i Maslahatgüzar, Tunus 3. Gün Kültürel Etkinlik: Kat l mc lar için stanbul'daki tarihi mekânlar n ziyareti Otelden Ç k fl Topkap Saray Ö le Yeme i Dolmabahçe Saray Dönüfl Coffee Break Dr. Sadiq Midraj, Director, Professional Education Center Zayed University, UAE Creating an Effective Learning Organization in a Vocational Setting Mehmet Do an, Director of Training, stanbul Metropolitan Municipality Local Administrations and Vocational Education: SMEK Model Dr. Ahmed M. Hosse n Aldaghashi, Sanaa University, Yemen The Reality of Technical and Vocational Education in Yemen Assist. Prof. Selina Banu, U.Lab College, Dhaka Bangladesh Participation of Women in Technical and Vocational Education in Bangladesh: Problems and Prospects th Session: Discussions Chairman: Süleyman fiensoy, Chairman, TASAM Murat Bilhan, Vice Chairman, TASAM, Istanbul Culture University Ebtihaq Abdulkader Al-Kamal, Deputy Minister of Education, Yemen Md. Abdul Gofur, Director (PIU) Directorate of Technical Education, Bangladesh Manef Abdrabou, Minister of Higher Education and Scientific Studies, General Director of Studies, Tunisia Jamila El Ouaer, Charge d affaires of Tunisian Embassy in Ankara 3 rd Day Cultural Activities: Sightseeing for Participants in Istanbul Departure from the Hotel Topkap Palace Lunch Dolmabahçe Palace Return to the Hotel

II. Uluslararas Türk - Asya Kongresi II nd International Turkish - Asian Congress. EKONOM K fib RL VE KALKINMA ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT

II. Uluslararas Türk - Asya Kongresi II nd International Turkish - Asian Congress. EKONOM K fib RL VE KALKINMA ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT II. Uluslararas Türk - Asya Kongresi II nd International Turkish - Asian Congress EKONOM K fib RL VE KALKINMA ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT II. Uluslararas Türk - Asya Kongresi II nd International

Detaylı

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA Newsletter 2005-1: Nisan ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA ILO Yönetim Kurulu 292. oturumunu tamamlad Ele al nan konular aras nda iflçi haklar, 2006-2007 dönemi bütçesi, küreselleflme ve

Detaylı

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu 30-31 Mart / 30-31 March 1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu Bildiriler Kitabı 1 st International Symposium on Natural Gas Operations & Vocational Education and Training Proceedings

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :05302019911 : draskinasan@gmail.com

ÖZGEÇMİŞ. :05302019911 : draskinasan@gmail.com ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Aşkın ASAN İletişim Bilgileri Adres :Merkezkent Sitesi, No:3/11, Hacılar Köyü, Gölbaşı/ Ankara Telefon Mail :05302019911 : draskinasan@gmail.com 2. Doğum Tarihi :26/11/1965 3.

Detaylı

Giriflimcinin Gücü. The Power Of The Entrepreneur

Giriflimcinin Gücü. The Power Of The Entrepreneur TÜRK YE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKL filetmeler, SERBEST MESLEK MENSUPLARI VE YÖNET C LER VAKFI TURKISH FOUNDATION FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESS TURKISCHE MITTELSTANDSSTIFTUNG Giriflimcinin Gücü The Power Of The

Detaylı

İçindekiler. Contents. İçindekiler 3. Organizasyon Komiteleri 4-5. Sempozyum Programı Türkçe 6-10. Çalıştay Programı Türkçe 11-12

İçindekiler. Contents. İçindekiler 3. Organizasyon Komiteleri 4-5. Sempozyum Programı Türkçe 6-10. Çalıştay Programı Türkçe 11-12 İçindekiler İçindekiler 3 Organizasyon Komiteleri 4-5 Sempozyum Programı Türkçe 6-10 Çalıştay Programı Türkçe 11-12 Sempozyum Programı İngilizce 14-18 Çalıştay Programı İngilizce 19-20 Oturum Başkanları

Detaylı

M: +90 (543) 302 40 80 www.absam.com.tr hhy@hacettepe.edu.tr @hhyabsam

M: +90 (543) 302 40 80 www.absam.com.tr hhy@hacettepe.edu.tr @hhyabsam 1/23 Assoc. Prof. Hasan Hüseyin YILDIRIM (June 2015) Associate Professor Department of Healthcare Management Faculty of Economics and Administrative Sciences Hacettepe University Beytepe 06800 Ankara/TURKEY

Detaylı

CURRICULUM VITAE *****************************************************

CURRICULUM VITAE ***************************************************** CURRICULUM VITAE ***************************************************** SULEYMAN OZDEMIR, PH.D. PROFESSOR OF INDUSTRIAL RELATIONS & SOCIAL POLICY UNIVERSITY OF ISTANBUL * FACULTY OF ECONOMICS DEPARTMENT

Detaylı

SAYI V - AĞUSTOS 2014 / ISSUE V - AUGUST 2014

SAYI V - AĞUSTOS 2014 / ISSUE V - AUGUST 2014 T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY of LABOUR and SOCIAL SECURITY AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI EUROPEAN UNION COORDINATION DEPARTMENT İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

LIFELONG LEARNING CULTURE

LIFELONG LEARNING CULTURE (ULUSLARARASI SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ) LIFELONG LEARNING CULTURE AND VOCATIONAL EDUCATIONAL TRAINING (DRAFTS OF INTERNATIONAL SYMPOSIUM) HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ ve MESLEKİ EĞİTİM SEMPOZYUMU INTERNATIONAL

Detaylı

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA Newsletter 2004-3: Aral k ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA Dünyadaki çal flanlar n yar s günde 2 dolarl k yoksulluk s n r alt nda yafl yor ILO ya göre verimlilik art fl n ve insana yak fl

Detaylı

Kitab n bas m na katk lardan dolay

Kitab n bas m na katk lardan dolay 67 Kitab n bas m na katk lardan dolay teflekkür ederiz. MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr

Detaylı

Turkish Flour Industrialists Federation, TFIF 2013 International Congress: Wheat, Flour, Climate Change And New Trends Congress and Exhibition

Turkish Flour Industrialists Federation, TFIF 2013 International Congress: Wheat, Flour, Climate Change And New Trends Congress and Exhibition Turkish Flour Industrialists Federation Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu, TUSAF 2013 Uluslararası Kongresi: Buğday, Un, İklim Değişikliği ve Yeni Trendler Kongre ve Sergisi Turkish Flour Industrialists

Detaylı

Üniversitelerde Bütünleflik Proje Yönetimi için Model Önerisi

Üniversitelerde Bütünleflik Proje Yönetimi için Model Önerisi Örnek Olay Çal flmas / Case Study www.yuksekogretim.org Üniversitelerde Bütünleflik Proje Yönetimi için Model Önerisi An integrated model proposal for project management in universities Hakk Gökbel 1,

Detaylı

ULUSLARARASI KONFERANS Engelli Bireylerin İstihdamı Farkındalığı ve İstihdam Fırsatlarını Artırma

ULUSLARARASI KONFERANS Engelli Bireylerin İstihdamı Farkındalığı ve İstihdam Fırsatlarını Artırma ULUSLARARASI KONFERANS Engelli Bireylerin İstihdamı Farkındalığı ve İstihdam Fırsatlarını Artırma İSTANBUL, 27-28 Eylül 2013 Yer: Wyndham Istanbul Petek Hotel Basın Ekspres Yolu Mimar Sinan Cad. No.80-82

Detaylı

Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara

Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara 67 Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara ve teflekkür ederiz. MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL

Detaylı

ARAB - TÜRK SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

ARAB - TÜRK SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ ARAB - TÜRK SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ Kültür ve Ortadoğu Araştırmaları ATCOSS-2010 10-12 December 2010, Ankara, Türkiye PROGRAM TARİH / YER 10 / 12 / 2010 Gölbaşı Vilayetler Evi, Ankara 11-12 / 12 / 2010

Detaylı

köreltebildi ini ve siyasal istikrars zl körükleyebildi ini belirtmektedir.

köreltebildi ini ve siyasal istikrars zl körükleyebildi ini belirtmektedir. International Labour Office, Ankara ILO taraf ndan haz rlanan yeni bir rapora göre, çal flma yaflam nda ayr mc l n en aç k biçimleri art k ortadan kalkm fl olsa bile, ayr mc l k, yeni ve daha az fark edilebilir

Detaylı

CONTENTS İÇİNDEKİLER WELCOME ADDRESS DAVET YAZISI CONGRESS PROGRAMME COMPANY & INSTITUTION PROFILES FİRMA & KURUM PROFİLLERİ SPONSORS SPONSORLAR

CONTENTS İÇİNDEKİLER WELCOME ADDRESS DAVET YAZISI CONGRESS PROGRAMME COMPANY & INSTITUTION PROFILES FİRMA & KURUM PROFİLLERİ SPONSORS SPONSORLAR CONTENTS İÇİNDEKİLER 02 CONGRESS PROGRAMME WOW Istanbul / KONGRE Convention PROGRAMI Center 01 WELCOME ADDRESS DAVET YAZISI 02 CONGRESS PROGRAMME KONGRE PROGRAMI 03 COMPANY & INSTITUTION PROFILES FİRMA

Detaylı

GÜVENL K SEKTÖRÜ YÖNET fi M : TÜRK YE VE AVRUPA

GÜVENL K SEKTÖRÜ YÖNET fi M : TÜRK YE VE AVRUPA GÜVENL K SEKTÖRÜ YÖNET fi M : TÜRK YE VE AVRUPA SECURITY SECTOR GOVERNANCE: TURKEY AND EUROPE Ümit Cizre brahim Cerrah DCAF - TESEV Güvenlik Sektörü Çal flmalar Dizisi DCAF - TESEV Series in Security Sector

Detaylı

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success.

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success. Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf, turizm e itimi ve kongre turizmi alan nda yapt çal flmalarla Türk turizminin gelifltirilmesinde öncü ve örnek bir sivil toplum kurulufludur. Vak f bünyesinde oluflturulan

Detaylı

ALL-OUT EFFORTS FOR EMPLOYMENT. www.ito.org.tr. Geli en teknoloji,

ALL-OUT EFFORTS FOR EMPLOYMENT. www.ito.org.tr. Geli en teknoloji, YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:87 N SAN/APRIL 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr STANBUL T CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE Geli en teknoloji, ard nda çöp y

Detaylı

PROGRAM / PROGRAMME İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI KONGRESİ II.ULUSLARARASI. 26-27 KASIM / november 2014 ANTALYA - TÜRKİYE

PROGRAM / PROGRAMME İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI KONGRESİ II.ULUSLARARASI. 26-27 KASIM / november 2014 ANTALYA - TÜRKİYE II.International Job & Vocational Counselling Congress 26-27 november 2014 ANTALYA - TURKEY PROGRAMME 1 II.ULUSLARARASI II. International Job & Vocational Counselling Congress 26-27 KASIM / november 2014

Detaylı

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:12 MART-N SAN / March-April 2009 Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan: Türk Gemi Sanayicileri

Detaylı

ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI

ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI Yalova Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi 30-31 Ekim-1 Kasım 2009 / Yalova INTERNATIONAL 7th KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT CONGRESS

Detaylı

ULUSAL NOVASYON G R fi M (U G) 2007 Y l Çal flmalar

ULUSAL NOVASYON G R fi M (U G) 2007 Y l Çal flmalar ULUSAL NOVASYON G R fi M (U G) 2007 Y l Çal flmalar GRAPH S MATBAA SANAY VE T CARET LTD. fit. Yüzy l Mahallesi Matbaac lar Sitesi 1. Cadde Numara 139 Ba c lar 34560 STANBUL Tel: (0212) 629 06 07 PBX Faks:

Detaylı

Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi. Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community

Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi. Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi Körfez Ülkelerinden, Irak tan ve Türkiye den İyi Örnekler Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community Selected Cases from the

Detaylı

CONFERENCE ON COLLABORATION OF TECHNICAL CONSULTANCY COMPANIES IN BALKAN COUNTRIES

CONFERENCE ON COLLABORATION OF TECHNICAL CONSULTANCY COMPANIES IN BALKAN COUNTRIES BALKAN ÜLKELERİ TEKNİK MÜŞAVİRLİK KURULUŞLARI İŞBİRLİĞİ KONFERANSI CONFERENCE ON COLLABORATION OF TECHNICAL CONSULTANCY COMPANIES IN BALKAN COUNTRIES 19-20 Nisan/April, 2012 Ankara/TURKEY TürkMMMB HAKKINDA

Detaylı

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB > Yaflar Duran Aytafl: > Özdemir Ataseven: > Yat sektörünün envanteri ç k yor Yalova G OSB

Detaylı

ICCI 2015 KONFERANS PROGRAMI CONFERENCE PROGRAM. 6-7 - 8 Mayıs / May 2016 İstanbul Fuar Merkezi / Istanbul Expo Center www.icci.com.

ICCI 2015 KONFERANS PROGRAMI CONFERENCE PROGRAM. 6-7 - 8 Mayıs / May 2016 İstanbul Fuar Merkezi / Istanbul Expo Center www.icci.com. ICCI 2015 6-7 - 8 Mayıs / May 2016 İstanbul Fuar Merkezi / Istanbul Expo Center www.icci.com.tr KONFERANS PROGRAMI CONFERENCE PROGRAM ICCI 2015 ENERJİ ÖDÜLLERİ ENERGY AWARDS Eylül / September 2015 Ankara

Detaylı