Yeflil yap lar, yeflil yap sertifikasyonu ve yaratt f rsatlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeflil yap lar, yeflil yap sertifikasyonu ve yaratt f rsatlar"

Transkript

1 92 DOSYA Yeflil yap lar, yeflil yap sertifikasyonu ve yaratt f rsatlar Yeflil yap lar, hiçbir profesyonel disiplinin kendi bafl na ulaflabilece i bir hedef de ildir. Yap ile ilgili mimarl k, inflaat mühendisli i, makina mühendisli i gibi ilk akla gelen disiplinlerin yan nda, fizik mühendisli i, flehir planlamac l ve sosyal bilimlerin konuya önemli katk lar olmaktad r.

2 93 Dünyada her alanda oldu u gibi yap sektöründe de yeflil olma arzusu hem inflaat firmalar ve mal sahipleri, hem de kullan c lar için artmaktad r. Çevre ve insan sa l na sayg l olman n getirdi i prestij bir yana, dünyan n 21. yüzy l bafl nda içinde bulundu- u ve giderek ciddileflen ekolojik ve iklimsel olumsuzluklar, bu arzuyu vazgeçilemez bir sorumluluk haline getirmifltir. Yap sektöründe yeflil olmak, bina ve kullan c lar n n bina ömrü boyunca çevreye, iklime ve insan sa l - na verdikleri zararlar azalt c flekilde bina tasarlamak ve infla etmek anlam - na gelmektedir. Bu sadece yap teknolojisini ilgilendiren bir konu de ildir, yap lar n tasar m sürecinin en bafl nda verilen kararlar bazen yap n n yeflil olma potansiyeli ile ilgili en önemli kararlar olabilmektedirler. Daha da önemlisi, tasar m sürecinin en bafl nda verilen ve yeflil yap prensiplerini dikkate almayan kararlar, ileride yap n n kullan m maliyetlerinin (ör. enerji maliyetleri) yüksek seviyelerde olmas na yol açmaktad rlar. Yeflil yap lar, hiçbir profesyonel disiplinin kendi bafl na ulaflabilece i bir hedef de ildir. Yap ile ilgili mimarl k, inflaat mühendisli i, makina mühendisli i gibi ilk akla gelen disiplinlerin yan nda, fizik mühendisli i, flehir planlamac l ve sosyal bilimlerin konuya önemli katk lar olmaktad r. En önemli sorumluluk, yap tasar m ve inflaat süreçlerini yöneten ve yeflil yap olma potansiyelini etkileyecek önemli kararlar verenlerdedir. Bu, mal sahibi veya proje mimar olabildi i gibi, yeflil yap olma hedefiyle kurulmufl bir proje organizasyonu da olabilmektedir. nflaat sektöründe yeflil yap lar ile ilgili yap lan tart flmalar, genellikle yeflil olman n inflaat maliyetlerine getirdi i ek yük çevresinde dönmektedir. Bu ek maliyet, yeflil yap sahibi olman n getirdi i prestij ile kefeye konulmakta ve tart lmaktad r. Ne yaz k ki bu, yeflil olman n bir trend oldu u günümüzün getirdi i k sa vadeli bir yaklafl md r. Yeflil yap lar n fayda-maliyet analizleri, yap lar n tüm faydal ömrünü kapsayan bir zaman dilimine yay lacak flekilde yap lmal d rlar. Örne in kullan m süresi en az 50 sene olan bir ofis binas nda, enerji için kullan lan fosil yak t miktarlar n n Yeflil Yap Sertifikasyon Sistemleri olarak da adland r lan standartlar n en önemlileri ABD'de U.S. Green Building Council taraf ndan gelifltirilen LEED standard, ngiltere'de Building Research Establishment taraf ndan yay nlanan BREEAM standard ve Almanya'da Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen taraf ndan geçti imiz aylarda yay nlanan standard d r. azalt lmas, sera etkisini azaltma yolunda önemli bir ad m olmakla beraber, fiyatlar devaml art fl trendinde olan fosil yak tlar n n kullan mlar n n azalt lmas yoluyla yap n n gelecekteki sahipleri ve kullan c lar için önemli bir maliyet düflüflü anlam na gelmektedir. Bir yap n n yeflil olmas için al - nan önlemlerin bir k sm n n yat r m maliyeti olabildi i gibi, ço u durumda ek bir maliyet ortaya ç kmamaktad r. Örne in bir binan n enerji tüketimini azaltmak, al nacak mimari pasif önlemler yoluyla mümkün olmakta, dahas bu tür önlemler mekanik s tma veya havaland rma ihtiyaçlar n n azalmas n sa layarak ilk yat r m maliyetinin düflürülmesine olanak vermektedirler. Burada önemli olan, yukar da

3 94 DOSYA Yeflil yap lar, yap sto unun ülkelerin toplam enerji tüketiminin %40' na ve su tüketiminin çok daha yüksek bir oran na yol açt klar göz önüne al nd nda, ülkelerin sürdürülebilirlikleri ve dolay s yla ekonomik gelecekleri için çok önemlidirler. da bahsedildi i gibi, do ru kararlar n yap n n tasar m aflamas nda verilebilmesidir. nflaat sektörü, yeflil yap çabalar - n n desteklenmesi ve bu tür binalar n objektif bir flekilde de erlendirmelerinin yap labilmesi için gönüllü olarak standartlar gelifltirmifltir. Yeflil Yap Sertifikasyon Sistemleri olarak da adland r lan bu standartlar n en önemlileri ABD'de U.S. Green Building Council taraf ndan gelifltirilen LEED standard, ngiltere'de Building Research Establishment taraf ndan yay nlanan BREEAM standard ve Almanya'da Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen taraf ndan geçti imiz aylarda yay nlanan standard d r. Bu standartlara gönüllü uyum ile elde edilen sertifikalar n, yap lar n prestij ve de erlerini artt rmalar n n yan nda, standartlar konu ile ilgilenen herkese yeflil yap tasar m ve inflaat sürecinde uygulanacak bir metodoloji ile yol göstermektedirler. Nitekim bu standartlar, yeflil yap uzmanl na sahip bir profesyonelin (akredite profesyonel, AP) dan flmanl alt nda yap ile ilgili tüm proje müelliflerinin entegre bir flekilde çal flmas n öngörmektedirler ve bu çal flma flekli için gerekli bilgi ve araçlar kullan ma sunarak da yeflil yap tasar m ve inflas ile ilgili tüm süreçlerin en verimli flekilde yürütülmesini sa lamaktad rlar. Yeflil yap sertifikasyon sistemleri, günümüzde ekoloji, iklim ve insan sa l na sayg l yap lar n ulaflt en son noktay temsil etmeye çabalamaktad rlar ve bu çaba dolay s yla sürekli olarak güncellenmektedirler. Daha önce de belirtildi i gibi gönüllülü e dayal bu standartlar, yasalar n gerektirdi i bina performanslar n n her zaman daha üzerinde olan kriterler koymaktad rlar. Örne in Amerikan LEED standard, sertifikaland rd binalar n yasa taraf ndan öngörülen minimum enerji performanslar ndan ne kadar daha iyi performans gösterdiklerine göre puan vermektedir. Sistem bu sa-

4 96 DOSYA yede, yeflil yap sertifikal binalar n, sertifikas z binalara göre üstünlüklerini ortaya koymaktad rlar. Sertifikaland r lan bir yeflil yap - n n proje ekibi, yap n n performans ile ilgili detayl hesap ve simülasyon çal flmalar n n sonuçlar n belgelendirerek sertifika veren kurulufla baflvurmaktad r. Sertifikasyon sürecinin baflar ya ulaflmas için, yap n n yeflil yap kriterlerinin say sal flartlar na uyumlu tasar m ve inflas n n yan nda bu belgelerin do ru ve eksiksiz olmalar da önemli bir rol oynamaktad rlar. Nihai olarak yap lar n yeflil yap sertifikasyon sistemlerine uygun infla edilmelerinin sonuçlar flunlar olmaktad r: n Yap ve yap kullan c lar taraf ndan tüketilen primer enerji miktar ve CO 2 sal n mlar n n düflmesi, n Su tüketiminin azalmas, n Yap n n çevreye ve do al kaynaklara olumsuz etkilerinin azalmas, n Yaflama ve çal flma konforunun artmas, n Yeni flehir yerleflmeleri düzeyinde daha insanc l ortam n yarat lmas, n Yat r mc lar n, yap n n performans ve kullan m maliyetlerini planlama aflamas nda yüksek bir güvenilirlik içinde tahmin edebilmeleri, n Yap tasar m, inflaat ve kullan m safhalar n n entegre ve saydam bir flekilde yürütülerek yat r m risklerinin azalmas. Yeflil yap lar ve enerji Fosil yak tlar na dayal enerji tüketiminin getirdi i küresel s nma ve bu s nman n en acil flekilde önüne geçilme ihtiyac, yap larda kullan lan primer enerji miktar n n düflürülmesinin yeflil yap larda en önemli konulardan biri haline gelmesine yol açm flt r. Primer enerji kullan m n n azalt lmas n n 4 yolu vard r: n Enerji talebinin azalt lmas : Binalar n do ru konumland r larak ve gerekli koruyucu önemlerin al narak binalarda ihtiyaç duyulan s tma, so utma ve ayd nlatma enerjilerinin azalt lmas mümkündür. n Temiz yenilenebilir enerji kullan lmas : Binan n yüzeylerine düflen günefl enerjisinden s tma, so utma ve elektrik üretimi için faydalanmak mümkündür. Tamamen maliyetsiz olan bu enerji, ayr ca fosil yak tlar n n aksine CO 2 sal n mlar na yol açmamaktad rlar. Ülkemizde yeflil yap sertifikasyon sistemlerinden, özellikle LEED'den çok bahsedilmekle beraber çok fazla uygulaman n oldu u söylenemez. Bunda, gelecekle ilgili projeksiyonlar n eksikli i ve gelecekteki de iflimlerin fark nda olunmamas önemli bir rol oynamaktad r. n Enerji verimlili inin artt r lmas : Enerji tüketen bina sistemlerinin (ayd nlatma, klima, ulafl m) ve enerji tüketimine etkisi olan yap elemanlar n n (bina kabu u) verimliliklerinin artt r lmas enerji talebinin azalmas na yol açar. n At k enerjinin kullan ma geri sokulmas : Havaland rma sistemlerinde s geri kazan m, kojenerasyon gibi teknolojiler, normalde havaya b rak lan at k s enerjisinin tekrar kullan lmas n sa lamaktad rlar. Bu alanlar n tümünde, özellikle yenilenebilir enerji konusunda, tüm dünyada önemli teknolojik ve yasal geliflmeler olmaktad r. Yenilenebilir enerji ekipmanlar üretim kapasitesi, özellikle günefl enerjisinden fotovoltaik elektrik üreten paneller ve rüzgar türbinleri sektörlerinde sürekli artmaktad r ve bu sayede ekipmanlar n fiyatlar nda önemli düflüfller yaflanmaktad r. Amaç, devlet teflviklerinin de yard m yla, bu sektörlerin fosil yak tlar ile rekabet edebilecek hacimlere ulaflmalar d r. Örne in, ABD ve Avrupa'n n belli bölgelerinde fotovoltaik paneller ile üretilen elektri in 2 ila 3 sene içerisinde flebekeden sat n al - nan elektrik ile ayn maliyete sahip olaca beklenmektedir ( grid parity = flebeke denkli i). Buna yol açan, bir yandan fotovoltaik sistem fiyatlar - n n düflmesinin yan nda, fosil yak tlar na dayal flebeke elektri inin sat fl fiyatlar ndaki art fl trendidir. Fotovoltaik sistemler, yeflil yap - larda enerji maliyetlerinin düflürülmesi için en s k baflvurulan önlemlerdendirler. Fotovoltaik sistemlerin binalara entegrasyonu söz konusu oldu unda, henüz bina tasar m yap l rken bunun göz önünde bulundurulmas faydal - d r. Dünyada yayg n olan, binay projelendiren mimari büronun, fotovoltaik sistemler konusunda uzman bir firmadan dan flmanl k almas ve projenin bu dan flmanl k fl nda gelifltirilmesidir. Bir projede, ilk yat r m maliyetlerinin yüksek olmas nedeniyle fotovoltaik sistemlerden vazgeçilmesi durumunda bile, gelecekte ekonomik olacaklar varsay m ndan hareketle en az ndan binan n ileride fotovoltaik sistemlerin montaj n kolaylaflt racak ve günefl enerjisinden faydalanmas n maksimum k lacak flekilde tasarlanmas en do ru yöntemdir. Türkiye, yeflil yap lar ve fotovoltaik enerji Ülkemizde yeflil yap konusu çok yeni bir konu olmakla beraber çok ihtiyaç duyulan bir konudur. Yeflil yap yaklafl m n n arkas nda sürdürülebilirlik kavram bulunmaktad r. Sürdürülebilir olmak demek, bugünün ihtiyaçlar - n n, gelecek nesillerin ihtiyaçlar n

5 98 DOSYA karfl lama yetilerini tehlikeye atmadan karfl lanmas demektir. Yeflil yap lar, yap sto unun ülkelerin toplam enerji tüketiminin %40' na ve su tüketiminin çok daha yüksek bir oran na yol açt klar göz önüne al nd nda, ülkelerin sürdürülebilirlikleri ve dolay s yla ekonomik gelecekleri için çok önemlidirler. Ülkemizin, geçti imiz senelerde sera gaz sal n mlar en çok artan ülkelerin aras nda olmas, buna karfl l k Kyoto Protokolü dahilinde ve 2009 Aral k ay nda Kopenhag'da yap lacak BM klim De iflikli i Konferans 'nda kararlaflt r lacak 2012 sonras için girece i taahhütlerin alt ndan kalkabilmesi için agresif önlemler almas gerekmektedir. Bu önlemler henüz yayg n olarak tart fl lmamakla beraber, yasa koyucular taraf ndan mevzuata yerlefltirilmeye bafllam fllard r senesinde yürürlülü e giren Enerji Verimlili i Kanunu (5627 say l ), bunu izleyen Binalarda Enerji Performans Yönetmeli i, AB ülkelerinde geçerli yasalara paralel haz rlanm fllard r. Ayr ca 2005 senesinde ç kar lan Yenilenebilir Enerji Kanunu'nda verilen desteklerin fotovoltaik günefl enerjisini de kapsayacak flekilde geniflletilmesini öngören yasa de iflikli i TBMM'de beklemektedir. Ülkemizde fotovoltaik sistemlerin yayg n olarak kullan lmas n n önündeki en büyük engel, bu sistemlerin flebeke ile paralel olarak çal flmas n sa layan yasal düzenlemelerin henüz yap lmam fl ve flebekeye geri beslenen elektri in, elektrik da t m flirketleri taraf ndan, fotovoltaik sistemleri yat - r mc lar için cazip hale getirecek düzeydeki fiyatlardan sat n al nmamas - d r. Fotovoltaik sistemlerin devlet taraf ndan önemli flekilde desteklendi i Avrupa ülkelerinde uygulanan bu sistem, hem bina sahipleri için önemli bir ek gelir kayna sa lamakta, hem de ülkelerin yenilenebilir enerjiye geçifl ve CO 2 sal n mlar n düflürmeleri için ak lc bir çözüm olmaktad r. Enerji verimlili i konusunda Türkiye'de yap lmas gerekenler, sadece mevcut binalara izolasyon yap lmas ndan ibaret de ildir. Bir binan n enerji tüketimi, binan n tasar m ile do rudan ilgilidir. Bugün Türkiye'de konut binas olarak kullan lan ço u tipoloji, asl nda enerji verimlili i düflük olan yap lard r. Yukar da da bahsedildi i gibi, bina tasar m n n ilk safhalar nda al nan kararlar, enerji verimlili inin artt r lmas nda önemli potansiyele sahiptirler. Tipoloji olarak düflük enerji verimlili ine sahip bir binada sonradan al nacak önlemler, enerji verimlili inde ancak küçük art fllara yol açmaktad rlar. Türkiye'de yeflil yap lar n yayg nlaflmalar, mimarlar n bu konularda mesleki bilgiye sahip olmalar ile do rudan ba lant l d r. Almanya gibi enerji bilincinin en yüksek oldu u ülkelerde, yap lar n m 2 bafl na tükettikleri primer enerji miktar, önemli bir performans kriteri haline gelmifltir. Ülkemizde de Binalarda Enerji Performans Yönetmeli i ve TS 825 standard, bu tür enerji metriklerini binalarda önemli bir de erlendirme kriteri haline getirmektedirler. Mimarlar n, bu metrikleri tasar m süreçlerinde en önde tutmalar ve bunlar etkileyecek yollar bulmalar, yeflil yap lar n geliflimi için kaç n lmazd r. Ülkemizde yeflil yap sertifikasyon sistemlerinden, özellikle LEED'den çok bahsedilmekle beraber, çok fazla uygulaman n oldu u söylenemez. Bunda, gelecekle ilgili projeksiyonlar n eksikli i ve gelecekteki de iflimlerin fark nda olunmamas önemli bir rol oynamaktad r. Fosil yak tlara dayal enerjiye yak n gelecekte yüksek maliyetlerin eklenecek olmas (hem kaynaklar n azalmas, hem de CO 2 sal - n mlar n n vergilendirilecek olmas nedeniyle), uzun vadeli düflünmenin bir gereksinimi olarak yeflil yap lar bir zaruret haline getirmektedir. Nitekim bugün, fabrika binalar nda mal üretimi yaps n veya ofis binalar nda hizmet üretimi yaps n, birçok Uluslararas flirket, kendilerine ait yeni yap lan binalar n n ve kirac s olacaklar binalar n yeflil yap sertifikalar na sahip olmalar n flart koflmufltur. Bunlar, gelecekte rekabet gücünü kaybetmek endiflesi alt nda al nan kararlard r. Ayn flekilde ülkeler de benzer kararlar vermektedirler, örne in ngiltere'de yeni yap - lan tüm binalar n belirli bir yeflil yap standard na uymalar gibi. Ülkemiz de yap sektörüne bu çerçeveden bakmal ve gelecekte rekabet edebilme gücünün önemli oranda bugün verilen kararlara ba l oldu unun fark nda olmal d r. Ömer MOLTAY / End. Müh., LEED AP M MTA M MARLIK TAAHHÜT NfiAAT SAN. ve T C. LTD. fit.

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

Prof Dr. Emin ÖZBAfi *

Prof Dr. Emin ÖZBAfi * Nükleer Santraller ve Çevre liflkileri Prof Dr. Emin ÖZBAfi * Girifl Refah ve kalk nman n itici gücü olan enerji her ülke için çok önemli oldu- u gibi ikincil enerji olarak elektrik de sanayinin, hizmet

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2554 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1524 ÇEVRE NLARI VE POL T KALARI Yazarlar Dr.Çev.Müh. Ethem TORUNO LU (Ünite 1, 5-8) Prof.Dr. A.Savafl KOPARAL (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM Ç NDEK LER [ S o r u - 1 ] hracat n kazan mlar nelerdir? 2 [ S o r u - 2 ] Japon pazar n n cazibeleri nelerdir? 4 [ S o r u - 3 ] Japon pazar nda baflar l olman n anahtar

Detaylı

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli

Detaylı

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI Av. HAKAN HANLI I. Genel Bak fl : D fl Kaynak Kullan m 1. D fl Kaynak Kullan m nedir? D fl kaynak kullan m, iflletme sürecinde

Detaylı

Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma

Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma ISSN 1302-2415 Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma Prof. Dr. Birol K lk fl; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Bu makalede, sürdürülebilir

Detaylı

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Praksis 9 Sayfa: xxx-xxx Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Birgül Ayman Güler 1990'l y llar, toplumbilimi yaz n na yeni bir terimin girifline tan k oldu. Gerçekte toplumbilimi 1980'li y llardan bu yana,

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009 H A V U Z OPERATÖR E L K T A B I UHE TEKN K KOM SYONU Teknik Yay n No: 3 Mart 2009 ll. Bas m Mart 2009 Tüm haklar UHE ne aittir. zinsiz k smen veya tamamen yay nlanamaz. Bu talimat, UHE Teknik Komisyonu

Detaylı

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Dergisi 57 (2008) 11-17 Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Üyesi Özet Al flverifl merkezleri; genellikle otopark, ma aza alanlar,

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI MADENC KTE YA ANAN KAZALARI RAPORU HAZ RAN/2010 yanan bizdik, siz kömür sand z kazalar nda hayatlar kaybeden maden mühendisleri ve tüm maden emekçilerine ithaf olunur Çal

Detaylı

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 02 De er Yönetimi Yazarlar Murat YALNIZO LU & Emre ERKUT Stanley F. SLATER & Eric M. OLSON Philippe HASPESLAGH & Tomo NODA & Fares BOULOS

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0 Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima uymak ilkemizdir. Vehbi Koç ÖNSÖZ fiirketimiz, Cumhuriyet tarihi

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme Hasan Hüseyin AKSOY (*) ÖZET Bu çal flmada toplum ve teknoloji iliflkilerinden hareketle e itim kurumlar n n teknoloji ile iliflkilerini

Detaylı

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL T Ü R K Y E TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL Dr. Gülistan ERDAL Gaziosmanpafla Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tar m Ekonomisi Bölümü O D A L A R V E B

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

Ak ll Toplum Olma Yolunda Ulusal Bilgi Stratejisi ve Bilgi Ortakl

Ak ll Toplum Olma Yolunda Ulusal Bilgi Stratejisi ve Bilgi Ortakl Ak ll Toplum Olma Yolunda Ulusal Bilgi Stratejisi ve Bilgi Ortakl Mustafa SA SAN* Bilgi toplumu aflamas na ulaflm fl ülkeler, art k ulusal bilgi stratejilerini oluflturmak durumundad rlar. Bilginin, sürekli

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

eknanotekno 7/29/05 8:06 PM Page 3 noteknoloji

eknanotekno 7/29/05 8:06 PM Page 3 noteknoloji Türkiye de nanoteknoloji A USTOS 2005 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYANLAR : Bilkent Üniversitesi - Massachusetts Teknoloji Enstitüsü Prof. Dr. Salim Ç rac - Prof. Dr. Ekmel Özbay - Doç. Dr. O uz Gülseren

Detaylı