Karpal tünel sendromunda orta palmar bölgeden mini kesi ile yap lan cerrahi tedavi sonuçlar m z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Karpal tünel sendromunda orta palmar bölgeden mini kesi ile yap lan cerrahi tedavi sonuçlar m z"

Transkript

1 Hand and Microsurgery Klinik Araflt rma / Clinical Research Article El ve Mikrocerrahi 2012;1(3):79-83 doi: /emd Karpal tünel sendromunda orta palmar bölgeden mini kesi ile yap lan cerrahi tedavi sonuçlar m z Surgical results in carpal tunnel syndrome by mid-palmar mini-incision technique Hüseyin Balkarl 1, brahim Öztürk 2, smail Çak c 3 1 Tavas Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini i, Denizli 2 Tavas Devlet Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Klini i, Denizli 3 Ercifl Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini i, Van Özet Amaç: Bu çal flmam zda, karpal tünel sendromu olarak de erlendirilen hastalarda orta palmar bölgeden yap lan mini kesi ile medyan sinir dekompresyonunda güvenilirli in, fonksiyonel ve semptomatik etkinli in belirlenmesi amaçland. Yöntem: Tavas Devlet Hastanesi Ortopedi Klini inde, Ocak Ekim 2011 tarihleri aras nda, 63 hastan n 74 eline orta palmar bölgeden mini insizyon ile karpal tünel gevfletmesi yap ld. Hastalar cerrahi öncesi ve operasyon sonras 3. ayda Boston Karpal Tünel Anketi ve kaba ve ince kavrama gücü ölçümleri, hasta memnuniyeti ile de erlendirildi. Bu de erlendirme kriterlerinin ameliyat öncesi ve sonras ortalama de erleri Wilcoxon efl testi ve t-testi ile istatistiksel olarak de erlendirildi. Bulgular: Ameliyat sonras de erlendirmede hastalar n Boston Karpal Tünel Anketi ve kaba ve ince kavrama gücü ölçümleri ve hasta memnuniyeti ameliyat öncesi de erler ile karfl laflt r ld nda istatistiksel olarak belirgin art fl vard. Hastalar n %94.5 inde yast kç k a r s mevcut idi. Yast kç k a r s d fl nda herhangi bir komplikasyon saptanmad. Sonuç: Orta palmar bölgeden mini kesi ile yap lan karpal tünel gevfletmesi bu bölgedeki ulnar ve median sinirin palmar kutanöz dallar n korumakta, ucuz, etkili ve kolay uygulanabilir bir yöntemdir. Anahtar sözcükler: Karpal tünel sendromu, Boston Karpal Tünel Anketi, mini insizyon, dekompresyon. Abstract Objectives: This study aims to determine safety, functional and symptomatic efficacy of median nerve release by mini incision at middle palmar region in patients diagnosed as carpal tunnel syndrome. Methods: Carpal tunnel release by mini-incision at the mid-palmar region in 74 hands of 63 patients were performed at Orthopedics and Traumatology Clinic of Tavas State Hospital between January 2011 and October Patients were evaluated by Boston Carpal Tunnel Questionnaire, grip strength and pinch strength measurements and patient satisfaction preoperatively and at postoperative 3rd month. The pre- and postoperative mean values for these assessment criteria were statistically analysed by Wilcoxon test and t-test. Results: At postoperative evaluation, there was statistically significant increase in Boston Carpal Tunnel Questionnaire scores, grip strength and pinch strength measurements and patient satisfaction compared with preoperative values. Pillar pain was present in 94.5% of patients. No complications other than pillar pain were encountered. Conclusion: Decompression of median nerve by mini-incision at the mid-palmar region protects the cutaneous branches of ulnar and median nerves, and it is a safe, effective and easy applicable method. Key words: Carpal tunnel syndrome, Boston Carpal Tunnel Questionnaire, mini-incision, decompression. Girifl Karpal tünel sendromu (KTS), median sinirin transvers karpal ligaman (TKL) alt nda s k flmas ile ortaya ç - kan ve en s k görülen tuzak nöropatidir. Sendrom için risk faktörleri aras nda el bile i ve elin tekrarlayan hareketleri, ileri yafl, obezite, gebelik, akromegali amiloidozlar, diabetes mellitus, renal hastal klar, tiroid hastal klar, travma ve osteoartrit bulunur. Kad nlarda görülme oran daha yüksektir. [1] Hastal n patofizyolojisinde, mekanik travma ve median sinirin karpal kanal içindeki iskemik yaralanmas n n bir kombinasyonuna iflaret edilmektedir. [2] Hastal n en s k letiflim / Correspondence: Uzm. Dr. Hüseyin Balkarl. Tavas Devlet Hastanesi Ortopedi Klini i Tavas, Denizli. Tel: / e-posta: Gelifl tarihi / Received: Haziran / June 9, 2012; Kabul tarihi / Accepted: Kas m / November 3, 2012; Online yay n tarihi / Published online: May s / May 25, 2013 Çevrimiçi eriflim / Available online at: doi: /emd Karekod / QR code: 2012 Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derne i

2 Balkarl H, Öztürk, Çak c görülen semptomu ise özellikle geceleri ortaya ç kan, median sinirin duyu alan ndaki a r ve parestezidir. Karpal tünel sendromunun tedavisinde cerrahi genellikle konservatif tedaviye cevap vermeyen olgularda uygulanmaktad r. Cerrahide amaç, transvers karpal ligaman ve önkol distal fasyas n n kesilmesiyle, karpal tünel içerisindeki s k fl kl gidermek ve median siniri rahatlatmakt r. [3] Aç k olarak yap lan, transvers karpal ligaman n distalinden bafllay p el bile i palmar k vr m n geçen ve önkol distaline dek uzanan kesilerin baz dezavantaj oldu u görülmüfltür. [4-6] Endoskopik ve mini aç k teknikler ilerleyen dönemlerde bu yönteme alternatif olarak uygulanm flt r. Ancak bu tekniklerin üstünlükleri tart flma konusudur. [4,7-10] Bu çal flmam zda, KTS olarak de erlendirilen hastalarda orta palmar bölgeden yap lan mini kesi ile median sinir dekompresyonunda güvenilirli in, fonksiyonel ve semptomatik etkinli in belirlenmesi amaçland. Hastalar ve Yöntem Bu çal flmaya, Tavas Devlet Hastanesi Ortopedi Klini- inde, Ocak 2011-Ekim 2011 tarihleri aras nda, 63 hastan n 74 eli dahil edilmifltir. Hastalar n tamam na, orta palmar bölgeden mini insizyon ile karpal tünel gevfletmesi yap ld (fiekil 1). Çal flmaya, en az 4 ayl k konservatif tedaviye cevap vermeyen hastalar dâhil edildi. Hastalar n semptomlar nda, median sinir duyu alan nda parestezi ile birlikte olan el ve önkol distaline yay lan farkl yo unlukta a r yak nmas vard. Hastalar n fizik muayenesinde Tinel, Phalen testi, karpal tünel kompresyon testi, tenar atrofi ve Durkan testi kullan lm flt r. Cerrahi teknik Bütün hastalara anestezi uygulanmas n takiben turnike uyguland. El bile i ve el supin pozisyonda, el bilek ve parmaklar pasif pozisyonda iken cerrahi uygulama yap ld. Kesi; 4. parmak radial kenar ndan bafllayan, önkol orta hatt na uzanan çizginin kaplan çizgisi birleflme noktas ndan bafllat ld, proksimale uzanan cm lik longitüdinal kesi uyguland. Kesi s ras nda median sinirin kutanöz dal korundu. Cilt alt dokular künt diseksiyon ile geçildi. Palmar aponevroz aç larak median sinir ve TKL ye ulafl ld. Distalden proksimale do ru TKL kesildi. Bir pens yard - m ile ba n tam kesildi i kontrol edildi. Median sinir sa laml tekrar kontrol edildi ve 3/0 prolen ile cilt kapat ld. Hastalar n tamam preoperatif elektromiyografi (EMG) ile de erlendirildi. EMG sonucunda hastalar n KTS ile uyumlu olmas durumunda operasyona karar verildi. Hastalar cerrahi öncesi ve operasyon sonras 3. ayda Boston Karpal Tünel Anketi (BKTA) ve kaba ve ince kavrama gücü ölçümleri, hasta memnuniyeti ve iki nokta ayr m testi ile de erlendirildi. Boston Karpal Tünel Anketi ilk defa Levin [11] taraf ndan KTS hastalar n n standardizasyonu için kullan lan bir skorlama sistemidir. Semptom fliddeti için 11 ve fonksiyonel kapasitenin de erlendirilmesinde 8 soru olmak üzere toplamda 19 sorudan oluflmaktad r. Bir ila 5 puan aras nda de iflen puanlama yap l r ve bulunan say n n soru say s na bölünmesi ile skorlama yap l r. Hasta Memnuniyeti Anketi (HMA) tam (5), oldukça (4), orta (3), az (2) memnun olma ve hiç memnun olmamadan (1) oluflan 5 maddelik bir göstergedir. Hasta Memnuniyeti Anketi, kolay uygulan labilirli i, ameliyat öncesi ve sonras uygulanabilmesi ve anlafl labilir olmas nedeni ile güvenilir bir testtir. Elin kavrama gücü ve palmar çimdik kuvvetinin de erlendirilmesinde Jamar dinamometresi ile pinçmetre kullan ld. Dinamometre ile kaba kavrama gücü, pinçmetre ile palmar çimdik kuvveti de erlendirildi. Elin kavrama gücü ve palmar çimdik kuvvetinin ölçümü; hastalar bir sandalyeye oturtularak, omuz nötral pozisyonda, dirsek eklemi 90 derece fleksiyonda ve el bile i ise 25 derece kadar ekstansiyonda iken yap ld. Her bir de erlendirmeye üç kere yap l p ortalamas al nd. Bu ölçümler de cerrahi öncesi ve sonras üçüncü ayda tekrar edildi ve ortalama de erler aras ndaki farklar istatistiksel olarak hesapland. Hastalar n 64 üne rejyonal intravenöz anestezi, 10 una ise genel anestezi uyguland. Hastalara postoperatif bol pamuklu Jones bandaj yap ld. El hareketlerinde k s tlama yap lmad. Postoperatif 15. gün dikiflleri al nd (fiekil 2). Bulgular Hastalar n 52 si (%82.5) bayan, 11 i (%17.5) erkek ve yafl ortalamas 48.4 (28-82) idi. Karpal tünel sendromu olan ellerin 55 i dominant, 19 u ise dominant olmayan eldi. Hastalar n EMG de erlendirmesinde Stevens [12] taraf ndan tan mlanan EMG evreleme sistemi kullan ld. Buna göre, 5 elde hafif, 18 elde orta ve 51 elde a r KTS saptand. Tüm hastalarda öyküsünde parestezi flikâyeti mevcut idi. K rk üç hastada (%58) gece a r s ve uykudan uyand - ran a r, 55 hastada (%74) ellerinde güçsüzlük flikâyeti mevcut idi. Hastalar n fizik bak lar nda ise; 65 hastada (%88) Phalen pozitif, 58 hastada (%78) Tinel testi pozitif ve 33 hastada (%44) tenar atrofi pozitif olarak bulundu. Postoperatif birinci ayda 6 hastan n (%8) gece a r s ve uykudan uyand ran a r s n n devam etti i ve üçüncü ayda hastalar n tamam nda ortadan kalkt görüldü. Birinci ayda 80 El ve Mikrocerrahi Hand and Microsurgery

3 Karpal tünel sendromunda orta palmar bölgeden mini kesi ile yap lan cerrahi tedavi sonuçlar m z fiekil 1. Median sinirin dekomprese edilmifl görüntüsü. [Bu flekil, derginin adresindeki çevrimiçi sürümünde renkli görülebilir] fiekil 2. Ameliyat sonras görünüm. [Bu flekil, derginin org adresindeki çevrimiçi sürümünde renkli görülebilir] sadece 7 hastada (%9) parestezi flikâyeti mevcuttu. Üçüncü ayda sadece 5 (%6.7) hastada parestezi flikâyetinin devam etti i görüldü. Birinci ayda 70 hastan n (%94.5) yast kç k hassasiyeti mevcut iken ve üçüncü ayda 4 hastada (%4) yast kç k hassasiyetinin devam etti i görüldü. Bu hastalar n takip süreci içerisinde flikâyetlerinin tamamen ortadan kalkt görüldü. 22 hastada (%29) birinci ayda skar a r s mevcut iken üçüncü ayda hastalar n tamam nda skar hassasiyetinin ortadan kalkt görüldü. Yast kç k hassasiyeti d fl nda nörolojik ve vasküler yaralanma izlenmedi. Boston Karpal Tünel Anketi nin ameliyat öncesi semptom fliddeti 39.5 (24-56) iken ameliyat sonras 15.5 (10-26) idi. Ameliyat öncesi fonksiyonel de erlendirme 29.6 (20-38) iken ameliyat sonras 16.8 (10-24) bulundu. Bu de erlerin de ifliminin istatistiksel olarak anlaml oldu u görüldü (p<0.05). Hasta Memnuniyeti Anketi nin ameliyat öncesi skoru 32 (20-36) iken bu skor ameliyat sonras nda 90 (64-98) olarak hesapland. Bu skorlar n de ifliminin istatistiksel olarak anlaml oldu u görüldü (p<0.05). Ameliyat öncesi kaba kavrama kuvveti ölçümünün ortalama de eri 31.4, ameliyat sonras üçüncü ayda ölçümü 32.8 idi. Ameliyat öncesi palmar çimdik kuvveti ortalama de eri 6.9, ameliyat sonras üçüncü ayda ölçümü ise 7.1 olarak hesapland. Ortalama de erlerinin art fl göstermesine ra men bu de ifliminin istatistiksel olarak anlaml olmad görüldü (p>0.05). statistik Bu de erlendirme kriterlerinin ameliyat öncesi ve sonras ortalama de erleri Wilcoxon efl testi ve t-testi ile istatistiksel olarak de erlendirildi. P nin 0.05 den küçük de- erleri istatistiksel olarak anlaml kabul edildi. Tart flma Karpal tünel sendromu en s k görülen periferik sinir tuzak nöropatisi olmas na ra men cerrahi tedavisinde net bir görüfl birlikteli i yoktur. Sinirin dekomprese edilmesine yönelik endoskopik teknikler dâhil birçok teknik tan mlanm flt r. Bu yöntemler aras nda farkl görüfller bulunmaktad r. Biz bu çal flmam zda orta palmar bölgeden mini kesi ile yap lan karpal tünel gevfletmesinin etkinli ini ve güvenilirli ini göstermeyi amaçlad k y l nda Phalen taraf ndan yap lan aç k karpal tünel gevfletmesi alt n standart olarak kabul edilmifltir. [13,14] Aç k karpal tünel gevfletmesi (AKTG) ameliyat, karpal tünelin tamamen görüntülemesini sa lar ve etkinli i oldukça yüksek bir tekniktir. Bu yöntemin yast kç k a r s fazla olmas elde güçsüzlük, skar dokusunda hassasiyeti, günlük aktivitede ve ifle dönüflün geciktirdi ini gösteren çal flmalar mevcuttur. [4,15] Aç k karpal tünel gevfletmesi ameliyatlar nda ortaya ç - kan bu sorunlar nedeni ile alternatif tedavi flekilleri tan mlanm flt r. Okutsu ve Chow taraf ndan 1989 y l nda endoskopik olarak yap lan KTS tan mlanm flt r. [16,17] Bu cerrahi tekni in tan mlanmas ndan sonra, hastalar n morbiditesin- Cilt / Volume 1 Say / Issue 3 Aral k / December

4 Balkarl H, Öztürk, Çak c de azalma, ifle dönüflün k salmas, daha estetik oldu u ve skar dokusunda daha az hassasiyet bildirilmifltir. [4,18-20] Yeterli anatominin bilinmemesi ve cerrahi tecrübenin azl hastalarda ciddi komplikasyonlara sebep olmaktad r. [4,19] Tekni in ö reniminde güçlükler ve kullan lan enstrümanlar n maliyeti bu cerrahinin dezavantaj olarak görülmüfltür. [21] Aç k karpal tünel gevfletmesi ameliyat n n morbiditesinin yüksek olmas ve endoskopik tekniklerin ö renme e risinin uzun olmas nedeni ile mini kesi ile yap lan teknikler popüler hale gelmifltir. Karpal tünel sendromunun di er bir cerrahi yöntemi ise mini aç k karpal tünel gevfletmesidir y l nda Biyani ve Downes çift kesili mini kesi ile yap lan karpal tünel gevfletmesinden bahsetmifltir. [3] 1994 y l nda Bromley distal tek kesili mini aç k tekni i tan mlam flt r. [22] Bu tan mlanan mini aç k yöntem sonuçlar nda; morbiditesinin daha düflük, ifle ve günlük aktivitelere dönüflün daha h zl olmas nedeni ile aç k karpal tünel gevfletmesi yöntemlerine bir alternatiftir. [6,8-10,15,19] Ayr ca teknik olarak daha basit ve enstrüman maliyetinin düflük olmas nedeni ile endoskopik yöntemlere üstünlükleridir. [6,15,19] Özcanl ve ark. [23] 2010 y l nda yapt klar kadavra çal flmas nda 30 el üzerinde çal flm fllar ve sonuç olarak; yüzeysel palmar ark ile median sinirin kutanöz dal n n en distali aras ndaki orta palmar bölgenin en güvenli bölge oldu unu göstermifllerdir. Bizim çal flmam zda kesi yeri olarak orta palmar bölgeden, transkarpal ligaman n distalindeki bu güvenli alan seçilerek yaklafl k 2 cm lik longitüdinal kesi ile gerçeklefltirilmifltir. Karpal tünel sendromlu hastalar n en önemli flikayetini parestezi oluflturmaktad r. Ameliyat öncesi noktürnal parestezilerin spesifitesi %27-68 iken sensitivitesi %51-96 olarak bildirilmifltir. [24,25] Ameliyat sonras hastalarda en erken gerileyen bulgu ise parestezi flikayetinin ortadan kalmas d r. Çal flmam zda, ameliyat öncesi tüm hastalarda (%100) parestezi flikâyeti mevcuttu. Ameliyat sonras elde etti imiz parestezi yak nmas n n üçüncü aydaki azalmas %93.3 idi. Literatürdeki parestezi gerilemesi %90 n üzerinde bildirilmektedir. [19,26-28] Bu sonuçlar fl nda uygulanan cerrahi tekni in karpal tünel içerisinde yeterli dekompresyon sa lad n düflünmekteyiz. Karpal tünel sendromunda cerrahi öncesi ve sonras nda tedavinin baflar s n gösteren bir derecelendirme sistemi gereklidir. Boston Karpal Tünel Anketi, KTS tedavisinin sonuçlar n subjektif olarak de erlendirebilme imkân sa lamas ve mükemmel flekilde tekrarlanabilme nedeni ile s kl kla kullan l r. [11,29,30] Bizim çal flmam zda da Levin [11] taraf ndan KTS hastalar n n standardizasyonu için kullan - lan BKTA kullan lm flt r. Operasyon öncesi ve 3. ayda yap lan BKTA ya göre hastalar n semptomlar yeterli düzelme sa lam flt r. Bu da çal flmada kullan lan tekni in yeterli oldu unu göstermektedir. Hasta Memnuniyeti Anketi ilk defa 1995 y l nda Macey ve Burke [31] taraf ndan tan mlanm flt r. Anlafl lmas ve uygulanabilirli i BKTA ya göre kolayd r. Hasta Memnuniyeti Anketi nin ameliyat öncesi skoru 32 (20-36) iken bu skorun ameliyat sonras nda 90 (64-98) a ç kmas bu cerrahi tekni in hastalarda baflar l oldu unu göstermektedir. Hastalar uygulanan kaba kavrama kuvveti ve palmar çimdik kuvveti ölçümünün ortalama de erler yönünden art fl göstermesine ra men istatistiksel fark oluflturmam flt r. Bunun sebebi olarak ise operasyon sonras 3. ay n erken dönem oldu u düflünülmüfltür. Kaba kavrama gücünün art fl n n alt nc ayda bafllad n söyleyen çal flmalar vard r. [32,33] Zyluk ve Strychar [34] ise çal flmalar nda distal mini kesi ile distal+proksimal mini kesiyi karfl laflt rm fllar ve 12. ayda kaba kavrama kuvvetinde düzelme sa lam fllard r. Karpal tünel sendromu ameliyatlar nda en s k izlenen komplikasyon yast kç k hassasiyetidir. Yast kç k hassasiyetinin nedeni tart flmal d r. Transvers karpal ligaman kesilmesi sonucunda karpal ark n ya da tenar ve hipotenar bölgedeki kaslar n yer de ifltirmesi sebep olabilmektedir. Yast kç k hassasiyeti ayr ca endoskopik ve aç k cerrahideki insizyon boyutundan ba ms z olarak ortaya ç kmaktad r. [35,36] Bu nedenle de KTS nin cerrahi tedavi yönteminin seçilmesinde ve cerrahinin de erlendirilmesinde uygun bir etken olmad - kanaatindeyiz. Çal flmam zda hasta say n n s n rl olmas ve hasta takip süresinin 3 ay ile s n rlanmas çal flmam z n zay f yönleri olarak görülebilmektedir. Ayr ca çal flmada farkl tekniklerin uyguland gruplar n olmamas çal flmay s n rlamaktad r. Sonuç olarak; KTS uzun y llard r bilinmesi ve tedavisinde s kl kla cerrahi kullan lmas na ra men cerrahi tedavisinde net bir görüfl birlikteli i yoktur. Her tedavi yöntemlerinin avantajlar n n yan nda dezavantaj bulunmaktad r. Bizim uygulad m z orta palmar bölgeden mini kesi ile yap lan karpal tünel gevfletmesi bu bölgedeki ulnar ve median sinirin palmar kutanöz dallar n korumakta, ucuz, etkili ve kolay uygulanabilir bir yöntemdir. Ç kar Çak flmas : Ç kar çak flmas bulunmad bildirilmifltir. Kaynaklar 1. Sung-Bom P, Woohyun S, Seung-Don Y. Slowed conduction velocity of the median sensory nevre across the carpal tunnel in normal adults. Am J Phys MedRehabil 2005;84: Werner RA, Andaryd M. Carpal tunnel syndrome: pathophysiology and clinical neurophysiology. Clin Neurophysiol 2002; 113: Biyani A, Downes EM. An open twin incision technique of carpal tunnel decompression with reduced incidence of scar tenderness. J Hand Surg Br 1993;18: El ve Mikrocerrahi Hand and Microsurgery

5 Karpal tünel sendromunda orta palmar bölgeden mini kesi ile yap lan cerrahi tedavi sonuçlar m z 4. Jimenez DF, Gibbs SR, Clapper AT. Endoscopic treatment of carpal tunnel syndrome: a critical review. J Neurosurg 1998;88: Brown RA, Gelberman RH, Seiler JG, et al. Carpal tunnel release. J Bone Joint Surg Am 1993;75: Lee H, Jackson TA. Carpal tunnel release through a limited skin incision under direct visualization using a new nstrument, the carposcope. Plast Reconstr Surg 1996;98: Atroshi I, Johnsson R, Ornstein E. Patient satisfaction and return to work after endoscopic tunnel surgery. J Hand Surg Am 1998;23: Bradley MP, Hayes EP, Weiss AP, Akelman E. A prospective study of outcome following mini-open carpal tunnel release. Hand Surg 2003;8: Cellocco P, Rossi C, Bizzarri F, Patrizio L, Costanzo G. Miniopen blind procedure versus limited open technique for carpal tunnel release: a 30-month follow-up study. J Hand Surg Am 2005;30: Cellocco P, Rossi C, El Boustany S, Di Tanna GL, Costanzo G. Minimally invasive carpal tunnel release. Orthop Clin North Am 2009;40: Levine DW, Simmons BP, Koris MJ, et al. A self-administered questionnaire for the assessment of severity of symptoms and functional status in carpal tunnel syndrome. J Bone Joint Surg Am 1993;75: Stevens JC. AAEM minimonograph #26: the electrodiagnosis of carpal tunnel syndrome. American Association of Electrodiagnostic Medicine. Muscle Nerve 1997;20: Phalen GS, Gardner WJ, La Londe AA. Neuropathy of the median nerve due to compression beneath the carpal ligament. J Bone Joint Surg Am 1950;32: Phalen GS. The carpal tunnel syndrome. seventeen years experience in diagnosis and treatment of 654 hands. J Bone Joint Surg Am 1966;48: Mirza MA, King ET. Newer techn ques of carpal tunnel release. Orthop Clin North Am 1996; 27: Chow JC. Endoscopic release of the carpal ligament: a new technique for carpal tunnel syndrome. Arthroscopy 1989;5: Okutsu I, Ninomiya S, Takatori Y, Ugawa Y. Endoscopic management of carpal tunnel syndrome. Arthroscopy 1989;5: Skoff HD, Sklar R. Endoscopic median nevre decompression: early experience. Plast Reconstr Surg 1994;94: Lee WPA, Strickland JW. Safe carpal tunnel release via limited palmar incision. Plast Reconstr Surg 1998;101: Palmer AK, Toivonen DA. Complications of endoscopic and open carpal tunnel release. J Hand Surg Am 1999;24: Szabo RM. Entrapment and compression neuropathies. In: Green DP, Hotchkiis RN, Pederson WC, editors. Green s Operative Surgery. 4th ed. Philadelphia: Churchill Livingstone; p Bromley GS. Minimal-incision open carpal tunnel decompression. Hand Surg Am 1994;19: Ozcanli H, Coskun NK, Cengiz M, Oguz N, Sindel M. Defination of a safe zone in open carpal tunnel surgery: a cadaver study. Surg Radiol Anat 2010;32: Szabo RM, Slater RR Jr, Farver TB, Stanton DB, Sharman WK. The value of diagnostic testing in carpal tunnel syndrome. J and Surg Am 1999;24: Gupta SK, Benstead TJ. Symptoms experienced by patients with carpal tunnel syndrome. Can J Neurol Sci 1997;24: Klein RD, Kotsis SV, Chung KC. Open carpal tunnel release using a 1-centimeter incision: technique and outcomes for 104 patients. Plast Reconstr Surg 2003;111: Serra JM, Benito JR, Monner J. Carpal tunnel release with short incision. Plast Reconstr Surg 1997;99: Yung PS, Hung LK, Tong CW, Ho PC. Carpal tunnel release with a limited palmar incision: clinical results and pillar pain at 18 months follow-up. Hand Surg 2005;10: Atroshi I, Breidenbach WC, McCabe SJ. Assessment of the carpal tunnel outcome instrument in patients with nerve-compression symptoms. J Hand Surg 1997;22: Katz JN, Fossel KK, Simmons BP, et al. Symptoms, functional status and neuromuscular impairment following carpal tunnel release. J Hnad Surg 1995;20: Dias JJ, Bhowal B, Wildin CJ, Thompson JR. Assessing the outcome of disorders of the hand. Is the patient evaluation measure reliable, valid, responsive and without bias? J Bone Joint Surg Br 2001;83: Gellman H, Kan D, Gee V, Kuschner SH, Botte MJ. Analysisof pinch and grip strength after carpal tunnel release. J Hand Surg Am 1989;14: Katz JN, Fossel KK, Simmons BP, Swartz RA, Fossel AH, Koris MJ. Symptoms, functional status, and neuromuscular impairment following carpal tunnel release. J Hand Surg Am 1995;20: Zyluk A, Strychar J. A comparison of two limited open techniques for carpal tunnel release. J Hand Surg Br 2006;31: Hunt TR, Osterman AL. Complications of the treatment of carpal tunnel syndrome. Hand Clin 1994;10: Viegas SF, Pollard A, Kaminski K. Carpal arch alteration and related clinical status after endoscopic carpal tunnel release. J Hand Surg Am 1992;17: Cilt / Volume 1 Say / Issue 3 Aral k / December

Orta palmar bölgeden yap lan mini kesi ile karpal tünel sendromu cerrahi tedavisi

Orta palmar bölgeden yap lan mini kesi ile karpal tünel sendromu cerrahi tedavisi Hand and Microsurgery Klinik Araflt rma / Clinical Research Article El ve Mikrocerrahi 2013;2(1):23-27 doi:10.2399/emd.13.87597 Orta palmar bölgeden yap lan mini kesi ile karpal tünel sendromu cerrahi

Detaylı

Araştırma. İbrahim Burak ATCI, Serdal ALBAYRAK. Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Servisi, Elazığ, Türkiye ABSTRACT

Araştırma. İbrahim Burak ATCI, Serdal ALBAYRAK. Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Servisi, Elazığ, Türkiye ABSTRACT Geliş Tarihi: 25.02.2014 / Kabul Tarihi: 10.04.2014 Karpal Tünel Sendromu Cerrahi Tedavisinde Pilla Distalinden ve Proksimalinden Yapılan İki Farklı Mini İnsizyonun Fonksiyonel Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Detaylı

Karpal tünel sendromunda aç k cerrahi gevfletme sonuçlar ve takip kriterlerinin karfl laflt r lmas

Karpal tünel sendromunda aç k cerrahi gevfletme sonuçlar ve takip kriterlerinin karfl laflt r lmas ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2002;36:259-264 Karpal tünel sendromunda aç k cerrahi gevfletme sonuçlar ve takip kriterlerinin karfl laflt r lmas The results of

Detaylı

Karpal tünelin gevşetilmesinde sınırlı insizyon tekniğinin etkinliği ve güvenilirliği

Karpal tünelin gevşetilmesinde sınırlı insizyon tekniğinin etkinliği ve güvenilirliği Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Joint Diseases and Related Surgery Çalışma - Araştırma / Original Article 2011;22(1):33-38 Karpal tünelin gevşetilmesinde sınırlı insizyon tekniğinin etkinliği ve güvenilirliği

Detaylı

CHOW TEKNÝÐÝ ÝLE ENDOSKOPÝK KARPAL TÜNEL GEVÞETÝLMESÝ ORTA DÖNEM SONUÇLARI *

CHOW TEKNÝÐÝ ÝLE ENDOSKOPÝK KARPAL TÜNEL GEVÞETÝLMESÝ ORTA DÖNEM SONUÇLARI * KLÝNÝK ARAÞTIRMA / CLINICAL RESEARCH Vol. 15,, No. 1,, (1-6), 2004 CHOW TEKNÝÐÝ ÝLE ENDOSKOPÝK KARPAL TÜNEL GEVÞETÝLMESÝ ORTA DÖNEM SONUÇLARI * Hüseyin S. YERCAN**, Taçkýn ÖZALP*** Erhan ÇOÞKUNOL****,

Detaylı

Endoskopik karpal tünel gevfletme: Chow tekni i ve erken dönem klinik sonuçlar

Endoskopik karpal tünel gevfletme: Chow tekni i ve erken dönem klinik sonuçlar ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2003;37(3):226-232 Endoskopik karpal tünel gevfletme: Chow tekni i ve erken dönem klinik sonuçlar Endoscopic carpal ligament release

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Endoskopik Karpal Tünel Dekompresyonu: Cerrahi Teknik ve 50 Olgunun K sa ve Orta Dönem Sonuçlar n n ncelenmesi

Endoskopik Karpal Tünel Dekompresyonu: Cerrahi Teknik ve 50 Olgunun K sa ve Orta Dönem Sonuçlar n n ncelenmesi Endoskopik Karpal Tünel Dekompresyonu: Cerrahi Teknik ve 50 Olgunun K sa ve Orta Dönem Sonuçlar n n ncelenmesi Endoscopic Carpal Tunnel Decompression: The Technique and the Review of Short and Mid-Term

Detaylı

Mini Aç k Teknikle Yap lan Karpal Tünel Cerrahisi ve Fonksiyonel Sonuçlar

Mini Aç k Teknikle Yap lan Karpal Tünel Cerrahisi ve Fonksiyonel Sonuçlar Araştırma Mini Aç k Teknikle Yap lan Karpal Tünel Cerrahisi ve Fonksiyonel Sonuçlar Carpal Tunnel Surgery which is Made with Mini Open Techniques and Its Functional Results Kenan KIBICI Vaner KÖKSAL Kasımpaşa

Detaylı

F Z KSEL TIP. KARPAL TÜNEL SENDROMLU HASTALARDA SEMPTOM, KAVRAMA GÜCÜ, N NE HOLE PEG TEST VE ELEKTROF ZYOLOJ K BULGULARIN KARfiILAfiTIRILMASI

F Z KSEL TIP. KARPAL TÜNEL SENDROMLU HASTALARDA SEMPTOM, KAVRAMA GÜCÜ, N NE HOLE PEG TEST VE ELEKTROF ZYOLOJ K BULGULARIN KARfiILAfiTIRILMASI Fiziksel T p 2003; 6(1): 9-13 F Z KSEL TIP KARPAL TÜNEL SENDROMLU HASTALARDA SEMPTOM, KAVRAMA GÜCÜ, N NE HOLE PEG TEST VE ELEKTROF ZYOLOJ K BULGULARIN KARfiILAfiTIRILMASI THE COMPARISON OF THE SYMPTOMS,

Detaylı

GİRİŞ: Açık kalp cerrahisi sonrasında gözlenen komplikasyonlar içinde önemli bir yer teşkil eden cerrahi alan enfeksiyonları, hastalarda görülen morbidite ve mortalitenin önemli bir nedenidir. Açık kalp

Detaylı

Makale Başlık : KARPAL TÜNEL SENDROMU VE LOMBER DAR KANAL; BİRBİRİ İLE İLİŞKİLİ HASTALIKLAR MIDIR? Anahtar Sözcükler :

Makale Başlık : KARPAL TÜNEL SENDROMU VE LOMBER DAR KANAL; BİRBİRİ İLE İLİŞKİLİ HASTALIKLAR MIDIR? Anahtar Sözcükler : Makale Başlık : KARPAL TÜNEL SENDROMU VE LOMBER DAR KANAL; BİRBİRİ İLE İLİŞKİLİ HASTALIKLAR MIDIR? Anahtar Sözcükler : Karpal tünel sendromu, lomber dar kanal Özet : Geçmiş bilgiler: Karpal tünel sendromu

Detaylı

Orijinal Makale / Original Article

Orijinal Makale / Original Article 22 Orijinal Makale / Original Article Erken Dönem Karpal Tünel Sendromunda Median-Ulnar Sinir ve Median-Radial Sinir Latans Fark Testlerinin Kullan m The Usefulness of Latency Difference Tests of Median-Ulnar

Detaylı

Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 2008; 3:4-9

Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 2008; 3:4-9 Assessment of the Boston Questionnaire in Diagnosis of Idiopathic Carpal Tunnel Syndrome: Comparing Scores with Clinical and Neurophysiological Findings Demet İLHAN 1, Serdar TOKER 2, Volkan KILINCIOĞLU

Detaylı

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL İdeal Bariatrik Cerrahi Kriterleri Ne Olmalıdır? 1. Düşük komplikasyon riski olmalı 2. Etkili kilo kaybı olmalı 3. Teknik olarak kolay uygulanabilmeli

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Giriş

Detaylı

Ayn elde karpal tünel operasyonu ile birlikte yap lan di er operasyonlar n hasta memnuniyeti etkisi

Ayn elde karpal tünel operasyonu ile birlikte yap lan di er operasyonlar n hasta memnuniyeti etkisi Hand and Microsurgery Klinik Araflt rma / Clinical Research Article El ve Mikrocerrahi 2012;1(2):43-48 doi:10.2399/emd.12.98608 Ayn elde karpal tünel operasyonu ile birlikte yap lan di er operasyonlar

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

ARD AYAK ENDOSKOPİSİ AYAK ARTROSKOPİSİ

ARD AYAK ENDOSKOPİSİ AYAK ARTROSKOPİSİ ARD AYAK ENDOSKOPİSİ AYAK ARTROSKOPİSİ Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı AYAK ARKASI ENDOSKOPİSİ ve AYAK ARTROSKOPİSİ I. AYAK BİLEĞİ

Detaylı

Karpal tünel sendromu cerrahisinde baflar s zl k nedenleri ve revizyon sonuçlar

Karpal tünel sendromu cerrahisinde baflar s zl k nedenleri ve revizyon sonuçlar ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2002;36:346-353 Karpal tünel sendromu cerrahisinde baflar s zl k nedenleri ve revizyon sonuçlar Analysis of the causes of failure

Detaylı

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com

Selülit ile mücadelede son nokta. Cellulaze. www.ortadoguas.com Be Selülit ile mücadelede son nokta Cellulaze www.ortadoguas.com Cellulite Laser Workstation Sadece tek bir uygulamadan sonra etkinli i kan tlanm fl, baflar l sonuçlar Cellulaze minimal invaziv bir selülit

Detaylı

Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical Journal (2017) 44 (2) :

Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical Journal (2017) 44 (2) : Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical Journal (207) 44 (2) : 59-66 Özgün Araştırma / Original Article Karpal Tünel Sendromu Hastalarında Elektrodiagnostik Evreleme ile Klinik Evre, Semptom Süresi ve Vücut

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

O-11A El Bilek Ateli Anatomik

O-11A El Bilek Ateli Anatomik O-6 El Bilekli i ORSA ORTOPED SANAY 8 cm. eninde özel dokunmufl elastik banttan yap lan bilekli in bir ucu üçgen fleklinde k vr larak dikilmifl ve ucuna welcro monte edilerek genifl bir ayar mekanizmas

Detaylı

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r ENDOBUTTON CL ULTRA Daha geliflmifl güç ve sa laml k sa layan ENDOBUTTON CL ULTRA sistemi en kuvvetli femoral tespiti sa lamaktad r. Anatomik veya geleneksel Ön Çapraz Ba rekonstrüksiyonlar için idealdir

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

Pilonidal Sinüs Hastal nda Komplikasyon ve Nüks Aç s ndan Hastaya Ait Faktörlerin ncelenmesi

Pilonidal Sinüs Hastal nda Komplikasyon ve Nüks Aç s ndan Hastaya Ait Faktörlerin ncelenmesi ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Pilonidal Sinüs Hastal nda Komplikasyon ve Nüks Aç s ndan Hastaya Ait Faktörlerin ncelenmesi Investigation of Patient Dependent

Detaylı

Çocuklarda humerus medial epikondil k r klar nda orta dönem tedavi sonuçlar

Çocuklarda humerus medial epikondil k r klar nda orta dönem tedavi sonuçlar Eklem Hastal klar ve Cerrahisi Joint Dis Rel Surg Joint Diseases and Related Surgery Çal flma - Araflt rma / Original Article 2007;18(2):47-51 Çocuklarda humerus medial epikondil k r klar nda orta dönem

Detaylı

Endovenöz Lazerde Ultrason Kılavuzluğunda Femoral ve Siyatik Sinir Blokajları Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Mustafa Çetin, Emel Alimoğlu, Timur Sindel

Endovenöz Lazerde Ultrason Kılavuzluğunda Femoral ve Siyatik Sinir Blokajları Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Mustafa Çetin, Emel Alimoğlu, Timur Sindel Endovenöz Lazerde Ultrason Kılavuzluğunda Femoral ve Siyatik Sinir Blokajları Saim Yılmaz, Kağan Çeken, Mustafa Çetin, Emel Alimoğlu, Timur Sindel Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim

Detaylı

OBEZİTE CERRAHİSİ KARŞIT-YANDAŞ GÖRÜŞ

OBEZİTE CERRAHİSİ KARŞIT-YANDAŞ GÖRÜŞ 7.ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONGRESİ 23-26 Nisan 2015 Gloria Kongre Merkezi ANTALYA OBEZİTE CERRAHİSİ KARŞIT-YANDAŞ GÖRÜŞ Gastrik Plikasyon; Sleeve Ameliyatına Rakip Olur mu? Rıza KUTANİŞ İstanbul Bağcılar

Detaylı

Journal of Neurological Sciences [Turkish] 26:(2)# 19; , Araştırma Yazısı

Journal of Neurological Sciences [Turkish] 26:(2)# 19; , Araştırma Yazısı Journal of Neurological Sciences [Turkish] 26:(2)# 19; 221-226, 2009 http://www.jns.dergisi.org/text.php3?id=293 Araştırma Yazısı Karpal Tunel Sendromunun Tanısında Semmes-Weınsteın Monofilaman Testinin

Detaylı

AYAK TIRNAK BATMASININ SEGMENTER MATRÝKS

AYAK TIRNAK BATMASININ SEGMENTER MATRÝKS KLÝNÝK ARAÞTIRMA / CLINICAL RESEARCH Vol. 12, No. 2, (178-182 182), 2001 AYAK TIRNAK BATMASININ SEGMENTER MATRÝKS REZEKSÝYONU ÝLE TEDAVÝSÝ Özcan PEHLÝVAN*, Erkal BÝLGÝÇ** ÖZET Amaç: Evre II ve III ayak

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal S-1 Silikon Tabanl k 3/4 Yüksek kaliteli silikondan üretilen 3/4 tabanl k ark takviyesi destekli olup fazla ayakta kalan kifliler ve a r l ayaklar için ayakkab içine kolayl kla tak lmas için yar m tabanl

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Karpal tünel sendromunda manyetik rezonans görüntülemenin yeri: Klinik, elektrodiagnostik ve ameliyat bulgular ile karfl laflt rma ve evrelendirme

Karpal tünel sendromunda manyetik rezonans görüntülemenin yeri: Klinik, elektrodiagnostik ve ameliyat bulgular ile karfl laflt rma ve evrelendirme ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2002;36:22-30 Karpal tünel sendromunda manyetik rezonans görüntülemenin yeri: Klinik, elektrodiagnostik ve ameliyat bulgular ile karfl

Detaylı

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname SARKOPENİ NİN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON Teknik Alan Buluş, sarkopeni nin tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen Durumu Günümüzde sarkopeni,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

KARPAL TÜNEL SENDROMUNUN CERRAHÝ DEKOMPRESYONUNDA STANDART VE. Þ.Öner ÞAVK, Mehmet TURGUT, Emre ÇULLU, Ali AKYOL, Bülent ALPARSLAN

KARPAL TÜNEL SENDROMUNUN CERRAHÝ DEKOMPRESYONUNDA STANDART VE. Þ.Öner ÞAVK, Mehmet TURGUT, Emre ÇULLU, Ali AKYOL, Bülent ALPARSLAN ADÜ Týp akültesi Dergisi ; 3() :9-3 Klinik Araþtýrma KARPAL TÜNEL SENDROMUNUN CERRAHÝ DEKOMPRESYONUNDA STANDART VE MÝNÝ ÝNSÝZYON TEKNÝKLERÝNÝN KARÞILAÞTIRILMASI Þ.Öner ÞAVK, Mehmet TURGUT, Emre ÇULLU,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR. Doç Dr Ahmet Kale. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR. Doç Dr Ahmet Kale. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR Doç Dr Ahmet Kale Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği SINGLE PORT OPERASYONLAR Yirmibirinci yüzyıldaki önemli gelişmelerden

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Karpal Tünel Sendromunda Uyku Kalitesi ile Depresyon ve Anksiyete Bulgular

Karpal Tünel Sendromunda Uyku Kalitesi ile Depresyon ve Anksiyete Bulgular 102 Orijinal Makale / Original Article Karpal Tünel Sendromunda Uyku Kalitesi ile Depresyon ve Anksiyete Bulgular Sleep Quality, Depression and Anxiety in Carpal Tunnel Syndrome brahim TEKEO LU, Elif GÜLCÜ,

Detaylı

Karpal Tünel Sendromlu Hastalarda Kompresyonun Şiddeti ile Klinik Semptomlar, Fiziksel, Fonksiyonel ve Yaşam Kalitesi Bulgularının İlişkisi

Karpal Tünel Sendromlu Hastalarda Kompresyonun Şiddeti ile Klinik Semptomlar, Fiziksel, Fonksiyonel ve Yaşam Kalitesi Bulgularının İlişkisi Ori ji nal Ma ka le / Ori gi nal Ar tic le 193 DO I: 10.4274/tftr.03064 Karpal Tünel Sendromlu Hastalarda Kompresyonun Şiddeti ile Klinik Semptomlar, Fiziksel, Fonksiyonel ve Yaşam Kalitesi Bulgularının

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

B-10 Yün Elastik Ayak Bilekli i

B-10 Yün Elastik Ayak Bilekli i B-10 Yün Elastik Ayak Bilekli i Elastik kumafltan yap lan bilekli in tak ld bölgeyi s cak tutarak tedaviye yard mc olmas sa lan r. Önden welcrolarla ayarlan r. Bileklik ayak ölçülerine uyum sa layacak

Detaylı

Parmak ucu yaralanmalar nda kullan lan çapraz parmak flebi ve avuç içi fleplerinde duyusal iyileflmenin de erlendirilmesi

Parmak ucu yaralanmalar nda kullan lan çapraz parmak flebi ve avuç içi fleplerinde duyusal iyileflmenin de erlendirilmesi ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2000;34:59-63 Parmak ucu yaralanmalar nda kullan lan çapraz parmak flebi ve avuç içi fleplerinde duyusal iyileflmenin de erlendirilmesi

Detaylı

Table 1. Demographic and clinical characteristics of the patients

Table 1. Demographic and clinical characteristics of the patients 1 Table 1. Demographic and clinical characteristics of the patients Variables Results N mean±s.d. Age (years) 45,8±1,3 Gender Female 73 (44%) Male 93(56%) Hand dominance Right 147 (88,6%) Left 19 (11,4%)

Detaylı

Karpal Tünel Sendromu: 126 Olgunun Demoğrafik Açıdan Değerlendirilmesi

Karpal Tünel Sendromu: 126 Olgunun Demoğrafik Açıdan Değerlendirilmesi Araştırma Makalesi Karpal Tünel Sendromu: 126 Olgunun Demoğrafik Açıdan Değerlendirilmesi Carpal Tunnel Syndrome: Demographic Evaluation of 126 Cases 1 2 3 2 4 Yilmaz İnanç, Yusuf İnanç, Halil Ay, Zülfikar

Detaylı

Hastane Çal flanlar nda Karpal Tünel Sendromu ile Uyumlu El-El Bile i A r s S kl ve Risk Faktörleri

Hastane Çal flanlar nda Karpal Tünel Sendromu ile Uyumlu El-El Bile i A r s S kl ve Risk Faktörleri 152 Orijinal Makale / Original Article Hastane Çal flanlar nda Karpal Tünel Sendromu ile Uyumlu El-El Bile i A r s S kl ve Risk Faktörleri Prevalence of Hand-Wrist Pain Like Carpal Tunnel Syndrome in Hospital

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Motor Ünite Say s nda Yaflla Birlikte Görülen De ifliklikler

Motor Ünite Say s nda Yaflla Birlikte Görülen De ifliklikler O.M.Ü. T p Dergisi 22(1): 7 11, 2005 Motor Ünite Say s nda Yaflla Birlikte Görülen De ifliklikler Dr. Ayfle Oytun BAYRAK 1, Dr. Hacer Erdem T LK 1, Dr. Melek COfiKUN 2 Ondokuz May s Üniversitesi, T p Fakültesi,

Detaylı

Tarifname KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON

Tarifname KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON 1 Tarifname Teknik Alan KRONİK YORGUNLUK SENDROMUNUN TEDAVİSİNE YÖNELİK BİR KOMPOZİSYON Buluş, kronik yorgunluk sendromunun tedavisine yönelik oluşturulmuş bir kompozisyon ile ilgilidir. Tekniğin Bilinen

Detaylı

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673

T bbi At k Kontrolü P80-P82. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 T bbi At k Kontrolü P80-P82 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi - 2011 673 P80 Son Dört Y ll k Kontamine Kesici Delici Alet Yaralanmalar Sürveyans Melek Meltem Göksel, Özgül Taflp nar, Fatma

Detaylı

Tuzak nöropatilerde tedavi ilkeleri

Tuzak nöropatilerde tedavi ilkeleri TOTBİD Dergisi Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği TOTBİD Dergisi 2015; 14:523 528 doi: 10.14292/totbid.dergisi.2015.72 DERLEME Tuzak nöropatilerde tedavi ilkeleri Treatment principles of the

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı soyadı: Sevim ÖKSÜZ İletişim Bilgileri: Adres: Doğu Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Bölümü, Mağusa-KIBRIS Tel: 0 (392) 630 2473 0 (392) 630 3067 Mail: sevim.oksuz@emu.edu.tr

Detaylı

Dördüncü parmak median-ulnar duyusal sinir latans fark testinin karpal tünel sendromu derecelendirmesindeki değeri

Dördüncü parmak median-ulnar duyusal sinir latans fark testinin karpal tünel sendromu derecelendirmesindeki değeri Araştırma Makalesi Research Article Pamukkale Tıp Dergisi Pamukkale Medical Journal doi: 10.5505/ptd.2016.27146 Dördüncü parmak median-ulnar duyusal sinir latans fark testinin karpal tünel sendromu derecelendirmesindeki

Detaylı

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ

EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI. Doç.Dr.Mitat KOZ EGZERSİZ TEST SONUÇLARININ YORUMLANMASI Doç.Dr.Mitat KOZ Fiziksel Uygunluk Test Sonuçları Klinik Egzersiz Test Sonuçları Fiziksel Uygunluk Test Sonuçlarının Yorumlanması Bireyler arası karşılaştırmalar

Detaylı

Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları. Doç. Dr Halil İbrahim Bekler

Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları. Doç. Dr Halil İbrahim Bekler Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları Doç. Dr Halil İbrahim Bekler DRUJ sorunları sık görülür. Ön kol, bilek fonksiyonlarını bozar. Yaralanma Mekanizması Hiperpronasyonda, ekstansiyonda bilek üzerine

Detaylı

KARPAL TÜNEL SENDROMU KL N K TANILI D ABET K HASTALARDA ELEKTROF ZYOLOJ K BULGULAR

KARPAL TÜNEL SENDROMU KL N K TANILI D ABET K HASTALARDA ELEKTROF ZYOLOJ K BULGULAR st T p Fak Derg 2006; 69:70-74 J Ist Faculty Med 2006; 69:70-74 www.itfdergisi.com ARAfiTIRMALAR / RESEARCH ARTICLES KARPAL TÜNEL SENDROMU KL N K TANILI D ABET K HASTALARDA ELEKTROF ZYOLOJ K BULGULAR ELECTROPHYSIOLOGICAL

Detaylı

Dr. M. Fatih Önsüz 1, Doç. Dr. Ahmet Topuzo lu 2

Dr. M. Fatih Önsüz 1, Doç. Dr. Ahmet Topuzo lu 2 Dr. M. Fatih Önsüz 1, Doç. Dr. Ahmet Topuzo lu 2 1 Sakarya l Sa l k Müdürlü ü 2 Marmara Üniversitesi T p Fakültesi Halk Sa l AD. ÖZET Amaç: Diyabetin tedavi ve kontrolünde en önemli hedef glisemik kontroldür.

Detaylı

Farkl protokollerdeki durdurma gücü oranlar n n %DD e risine etkisi

Farkl protokollerdeki durdurma gücü oranlar n n %DD e risine etkisi Türk Onkoloji Dergisi 9;24(1):15- Farkl protokollerdeki durdurma gücü oranlar n n %DD e risine etkisi The effect of stopping power ratios of different protocols on %DD curve Hilal ACAR 1 1 stanbul Üniversitesi

Detaylı

S çan siyatik sinir modelinde fonksiyonel de erlendirme yöntemlerinin yeni bir sistemle karfl laflt r lmas

S çan siyatik sinir modelinde fonksiyonel de erlendirme yöntemlerinin yeni bir sistemle karfl laflt r lmas ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2000;34:523-527 S çan siyatik sinir modelinde fonksiyonel de erlendirme yöntemlerinin yeni bir sistemle karfl laflt r lmas Comparison

Detaylı

Santral Disseksiyon. Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

Santral Disseksiyon. Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Dr. İbrahim Ali ÖZEMİR İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği 7. Endokrin Cerrahi Kongresi Antalya,2015 Profilaktik Santral Disseksiyon; Preoperatif

Detaylı

G R fi GEREÇ VE YÖNTEMLER. sistemik hastal klar sözel olarak soruldu ve bu gibi rahats zl olanlar çal flma d fl nda tutuldu.

G R fi GEREÇ VE YÖNTEMLER. sistemik hastal klar sözel olarak soruldu ve bu gibi rahats zl olanlar çal flma d fl nda tutuldu. G R fi Median sinirin karpal tünel içerisinde s k flmas ya da yaralanmas na karpal tünel sendromu (KTS) denir. KTS en s k rastlanan tuzak nöropatisidir. Simpson un 1956 da KTS de median sinir distal motor

Detaylı

Önkol median ve ulnar sinir yaralanmalar nda yaralanma seviyesi, ek patolojiler, sinir onar m türü ve yafl n prognoza etkileri

Önkol median ve ulnar sinir yaralanmalar nda yaralanma seviyesi, ek patolojiler, sinir onar m türü ve yafl n prognoza etkileri ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2005;39(4):322-327 Önkol median ve ulnar sinir yaralanmalar nda yaralanma seviyesi, ek patolojiler, sinir onar m türü ve yafl n prognoza

Detaylı

BAĞDAT CADDESİ LEVENT ACARKENT www.dentram.com

BAĞDAT CADDESİ LEVENT ACARKENT www.dentram.com BAĞDAT CADDESİ LEVENT ACARKENT www.dentram.com Yüzünüzü güldüren uzmanlık ve teknoloji DENTRAM Dentram Diş Tedavi Kliniği, 1994 yılında Bağdat Caddesi nde, Ortodonti Uzmanı Dr. Aylin Sezen Yalçın ve Çene

Detaylı

Metakarp Kırıkları ve Tedavileri

Metakarp Kırıkları ve Tedavileri Metakarp Kırıkları ve Tedavileri Dr. Zekeriya TOSUN Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rek. ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı & El Cerrahisi Bilim Dalı PROF. DR. RIDVAN EGE TEMEL EL CERRAHİSİ KURSLARI-9

Detaylı

II. PELV S-ASETABULUM

II. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

El Yaralanmas Ciddiyet Skoru nun endüstriyel el yaralanmalar nda prognozu belirlemedeki rolü

El Yaralanmas Ciddiyet Skoru nun endüstriyel el yaralanmalar nda prognozu belirlemedeki rolü Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery Ulus Travma Derg 2004;10(2):97-101 El Yaralanmas Ciddiyet Skoru nun endüstriyel el yaralanmalar nda prognozu belirlemedeki rolü The prognostic value of the

Detaylı

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım 1961 yılında Malatya da doğdum. İlk-orta ve lise öğrenimimi Malatya da tamamladım.1978 yılında girdiğim Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1984 yılında bitirdim. 1984-1987 yılları arasında Çanakkale ve

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

29 Ekim 2015, Perşembe

29 Ekim 2015, Perşembe 1 TÜRKÇE KONUŞULAN ÜLKELER KONGRESİ KONUK ÜLKE; KAZAKİSTAN 08:00-09:15 AÇILIŞ 08:00-08:12 Neden Türkçe? MN Doral(Tr) 08:12-08:24 Türkçesi konuşulan ülkeler Ö. Aydıngöz(Tr) 08:24-08:36 Birlikteliğimiz V.

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu;

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; PROLAKTİNOMA Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; Prolaktinoma beyinde yer alan hipofiz bezinin prolaktin salgılayan tümörüdür. Kanserleşmez ancak hormonal dengeyi bozar. Prolaktin hormonu

Detaylı

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi

Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi 10.7603/s40680-014-0002-0 Eraslan L, Yuce D, Kermalli AM, Baltacı G. Karpal tünel sendromu olan hastalarda sert bantlama ve gece splintinin ağrı ve fonksiyon üzerine kısa dönem etkilerinin karşılaştırılması:

Detaylı

Mustafa Kürklü, Selim Türkkan, Harun Yasin Tüzün. GATA, El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Bilim Dalı, Ankara

Mustafa Kürklü, Selim Türkkan, Harun Yasin Tüzün. GATA, El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Bilim Dalı, Ankara TOTBİD Dergisi Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği TOTBİD Dergisi 2015; 14:566 571 doi: 10.14292/totbid.dergisi.2015.78 DERLEME Karpal tünel sendromu ve median sinirin diğer tuzak nöropatileri

Detaylı

Haz rlayan: Halime Ayd n Kartal E itim ve Ara rma Hastanesi Stoma ve Yara Bak m Hem iresi

Haz rlayan: Halime Ayd n Kartal E itim ve Ara rma Hastanesi Stoma ve Yara Bak m Hem iresi Haz rlayan: Halime Ayd n Kartal E itim ve Ara rma Hastanesi Stoma ve Yara Bak m Hem iresi *Ac badem Üniversitesi 2. Geleneksel Bilgi Güncelleme Sempozyumunda Sunulmu tur 1-BASINÇ YARASI Tan m Evreleri

Detaylı

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi!

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! www.kenthospital.com Kent Hastanesi, hepimizden önce çocuklarımızın hastanesi! Çünkü, çocuklarımız, hepimizin geleceği! Kuruluşumuzdan bu yana

Detaylı

ÖZET Amaç: Materyal ve Metod: P<0,05 Bulgular

ÖZET Amaç: Materyal ve Metod: P<0,05 Bulgular ÖZET Amaç: Bu çalışmada Misgav Ladach ve Pfannenstiel Kerr insizyon metodları arasında operasyon süresi, kanama miktarı, hastanede kalış süresi, enfeksiyon gelişip gelişmediği, postoperatif ağrı ve analjezi

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ABDOMİNAL YOLLA YAPILAN WEDGE KOLPEKTOMİNİN ÖN KOMPARTMAN DEFEKTİ VE STRES ÜRİNER İNKONTİNANS ÜZERİNE ETKİLERİ UZMANLIK TEZİ Dr.

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

IV. PELV S-ASETABULUM

IV. PELV S-ASETABULUM 19 ARALIK 2012, ÇARfiAMBA 1. GÜN 15:00 Girifl ve Kay t 20 ARALIK 2012, PERfiEMBE 2. GÜN I. OTURUM 09.00-10.20 Pelvis k r klar n n de erlendirilmesi 09.00-09.20 Pelvis ve asetabulum klinik anatomisi 09.20-09.40

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

KARPAL TÜNEL SENDROMUNDA LOKAL STERO D UYGULANMASININ SEMPTOMLARA ve ELEKTROF ZYOLOJ K BULGULARA ETK S

KARPAL TÜNEL SENDROMUNDA LOKAL STERO D UYGULANMASININ SEMPTOMLARA ve ELEKTROF ZYOLOJ K BULGULARA ETK S ARAfiTIRMA Ege Fiz T p Reh Der 2001; 7 (1-2): 15-19 KARPAL TÜNEL SENDROMUNDA LOKAL STERO D UYGULANMASININ SEMPTOMLARA ve ELEKTROF ZYOLOJ K BULGULARA ETK S THE EFFECT OF LOCAL STERO D INJECTION ON CLINICAL

Detaylı

Zone II fleksör tendon yaralanmalar nda tendon protezi ile fleksör tendoplasti uygulamalar m z

Zone II fleksör tendon yaralanmalar nda tendon protezi ile fleksör tendoplasti uygulamalar m z ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2003;37(5):374-378 Zone II fleksör tendon yaralanmalar nda tendon protezi ile fleksör tendoplasti uygulamalar m z Flexor tendoplasty

Detaylı

Diabetik Nöropatide Kök Hücre Tedavisi Doç.Dr.Mehmet Bozkurt Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi; Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik

Diabetik Nöropatide Kök Hücre Tedavisi Doç.Dr.Mehmet Bozkurt Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi; Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Diabetik Nöropatide Kök Hücre Tedavisi Doç.Dr.Mehmet Bozkurt Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi; Plastik,Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği,Yara Bakım Merkezi İstanbul Tanım Diabetik

Detaylı

Deomed Medikal Yay nc l k

Deomed Medikal Yay nc l k Deomed Medikal Yay nc l k Schiltenwolf / Henningsen Muskuloskeletal A r lar Biyopsikososyal Yaklafl mla Tan ve Tedavi Türkçe Editörü / M. Sar do an Çeviri / A. Kasabal gil 16.5 x 24 cm, XVI + 320 Sayfa

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

Karpal Tünel Sendromu

Karpal Tünel Sendromu A. Erdem BAGATUR KARPAL TÜNEL SENDROMU Karpal Tünel Sendromu CARPAL TUNNEL SYNDROME Dr. A. Erdem BAGATUR a a 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı