Karpal tünel sendromunda orta palmar bölgeden mini kesi ile yap lan cerrahi tedavi sonuçlar m z

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Karpal tünel sendromunda orta palmar bölgeden mini kesi ile yap lan cerrahi tedavi sonuçlar m z"

Transkript

1 Hand and Microsurgery Klinik Araflt rma / Clinical Research Article El ve Mikrocerrahi 2012;1(3):79-83 doi: /emd Karpal tünel sendromunda orta palmar bölgeden mini kesi ile yap lan cerrahi tedavi sonuçlar m z Surgical results in carpal tunnel syndrome by mid-palmar mini-incision technique Hüseyin Balkarl 1, brahim Öztürk 2, smail Çak c 3 1 Tavas Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini i, Denizli 2 Tavas Devlet Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Klini i, Denizli 3 Ercifl Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini i, Van Özet Amaç: Bu çal flmam zda, karpal tünel sendromu olarak de erlendirilen hastalarda orta palmar bölgeden yap lan mini kesi ile medyan sinir dekompresyonunda güvenilirli in, fonksiyonel ve semptomatik etkinli in belirlenmesi amaçland. Yöntem: Tavas Devlet Hastanesi Ortopedi Klini inde, Ocak Ekim 2011 tarihleri aras nda, 63 hastan n 74 eline orta palmar bölgeden mini insizyon ile karpal tünel gevfletmesi yap ld. Hastalar cerrahi öncesi ve operasyon sonras 3. ayda Boston Karpal Tünel Anketi ve kaba ve ince kavrama gücü ölçümleri, hasta memnuniyeti ile de erlendirildi. Bu de erlendirme kriterlerinin ameliyat öncesi ve sonras ortalama de erleri Wilcoxon efl testi ve t-testi ile istatistiksel olarak de erlendirildi. Bulgular: Ameliyat sonras de erlendirmede hastalar n Boston Karpal Tünel Anketi ve kaba ve ince kavrama gücü ölçümleri ve hasta memnuniyeti ameliyat öncesi de erler ile karfl laflt r ld nda istatistiksel olarak belirgin art fl vard. Hastalar n %94.5 inde yast kç k a r s mevcut idi. Yast kç k a r s d fl nda herhangi bir komplikasyon saptanmad. Sonuç: Orta palmar bölgeden mini kesi ile yap lan karpal tünel gevfletmesi bu bölgedeki ulnar ve median sinirin palmar kutanöz dallar n korumakta, ucuz, etkili ve kolay uygulanabilir bir yöntemdir. Anahtar sözcükler: Karpal tünel sendromu, Boston Karpal Tünel Anketi, mini insizyon, dekompresyon. Abstract Objectives: This study aims to determine safety, functional and symptomatic efficacy of median nerve release by mini incision at middle palmar region in patients diagnosed as carpal tunnel syndrome. Methods: Carpal tunnel release by mini-incision at the mid-palmar region in 74 hands of 63 patients were performed at Orthopedics and Traumatology Clinic of Tavas State Hospital between January 2011 and October Patients were evaluated by Boston Carpal Tunnel Questionnaire, grip strength and pinch strength measurements and patient satisfaction preoperatively and at postoperative 3rd month. The pre- and postoperative mean values for these assessment criteria were statistically analysed by Wilcoxon test and t-test. Results: At postoperative evaluation, there was statistically significant increase in Boston Carpal Tunnel Questionnaire scores, grip strength and pinch strength measurements and patient satisfaction compared with preoperative values. Pillar pain was present in 94.5% of patients. No complications other than pillar pain were encountered. Conclusion: Decompression of median nerve by mini-incision at the mid-palmar region protects the cutaneous branches of ulnar and median nerves, and it is a safe, effective and easy applicable method. Key words: Carpal tunnel syndrome, Boston Carpal Tunnel Questionnaire, mini-incision, decompression. Girifl Karpal tünel sendromu (KTS), median sinirin transvers karpal ligaman (TKL) alt nda s k flmas ile ortaya ç - kan ve en s k görülen tuzak nöropatidir. Sendrom için risk faktörleri aras nda el bile i ve elin tekrarlayan hareketleri, ileri yafl, obezite, gebelik, akromegali amiloidozlar, diabetes mellitus, renal hastal klar, tiroid hastal klar, travma ve osteoartrit bulunur. Kad nlarda görülme oran daha yüksektir. [1] Hastal n patofizyolojisinde, mekanik travma ve median sinirin karpal kanal içindeki iskemik yaralanmas n n bir kombinasyonuna iflaret edilmektedir. [2] Hastal n en s k letiflim / Correspondence: Uzm. Dr. Hüseyin Balkarl. Tavas Devlet Hastanesi Ortopedi Klini i Tavas, Denizli. Tel: / e-posta: Gelifl tarihi / Received: Haziran / June 9, 2012; Kabul tarihi / Accepted: Kas m / November 3, 2012; Online yay n tarihi / Published online: May s / May 25, 2013 Çevrimiçi eriflim / Available online at: doi: /emd Karekod / QR code: 2012 Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derne i

2 Balkarl H, Öztürk, Çak c görülen semptomu ise özellikle geceleri ortaya ç kan, median sinirin duyu alan ndaki a r ve parestezidir. Karpal tünel sendromunun tedavisinde cerrahi genellikle konservatif tedaviye cevap vermeyen olgularda uygulanmaktad r. Cerrahide amaç, transvers karpal ligaman ve önkol distal fasyas n n kesilmesiyle, karpal tünel içerisindeki s k fl kl gidermek ve median siniri rahatlatmakt r. [3] Aç k olarak yap lan, transvers karpal ligaman n distalinden bafllay p el bile i palmar k vr m n geçen ve önkol distaline dek uzanan kesilerin baz dezavantaj oldu u görülmüfltür. [4-6] Endoskopik ve mini aç k teknikler ilerleyen dönemlerde bu yönteme alternatif olarak uygulanm flt r. Ancak bu tekniklerin üstünlükleri tart flma konusudur. [4,7-10] Bu çal flmam zda, KTS olarak de erlendirilen hastalarda orta palmar bölgeden yap lan mini kesi ile median sinir dekompresyonunda güvenilirli in, fonksiyonel ve semptomatik etkinli in belirlenmesi amaçland. Hastalar ve Yöntem Bu çal flmaya, Tavas Devlet Hastanesi Ortopedi Klini- inde, Ocak 2011-Ekim 2011 tarihleri aras nda, 63 hastan n 74 eli dahil edilmifltir. Hastalar n tamam na, orta palmar bölgeden mini insizyon ile karpal tünel gevfletmesi yap ld (fiekil 1). Çal flmaya, en az 4 ayl k konservatif tedaviye cevap vermeyen hastalar dâhil edildi. Hastalar n semptomlar nda, median sinir duyu alan nda parestezi ile birlikte olan el ve önkol distaline yay lan farkl yo unlukta a r yak nmas vard. Hastalar n fizik muayenesinde Tinel, Phalen testi, karpal tünel kompresyon testi, tenar atrofi ve Durkan testi kullan lm flt r. Cerrahi teknik Bütün hastalara anestezi uygulanmas n takiben turnike uyguland. El bile i ve el supin pozisyonda, el bilek ve parmaklar pasif pozisyonda iken cerrahi uygulama yap ld. Kesi; 4. parmak radial kenar ndan bafllayan, önkol orta hatt na uzanan çizginin kaplan çizgisi birleflme noktas ndan bafllat ld, proksimale uzanan cm lik longitüdinal kesi uyguland. Kesi s ras nda median sinirin kutanöz dal korundu. Cilt alt dokular künt diseksiyon ile geçildi. Palmar aponevroz aç larak median sinir ve TKL ye ulafl ld. Distalden proksimale do ru TKL kesildi. Bir pens yard - m ile ba n tam kesildi i kontrol edildi. Median sinir sa laml tekrar kontrol edildi ve 3/0 prolen ile cilt kapat ld. Hastalar n tamam preoperatif elektromiyografi (EMG) ile de erlendirildi. EMG sonucunda hastalar n KTS ile uyumlu olmas durumunda operasyona karar verildi. Hastalar cerrahi öncesi ve operasyon sonras 3. ayda Boston Karpal Tünel Anketi (BKTA) ve kaba ve ince kavrama gücü ölçümleri, hasta memnuniyeti ve iki nokta ayr m testi ile de erlendirildi. Boston Karpal Tünel Anketi ilk defa Levin [11] taraf ndan KTS hastalar n n standardizasyonu için kullan lan bir skorlama sistemidir. Semptom fliddeti için 11 ve fonksiyonel kapasitenin de erlendirilmesinde 8 soru olmak üzere toplamda 19 sorudan oluflmaktad r. Bir ila 5 puan aras nda de iflen puanlama yap l r ve bulunan say n n soru say s na bölünmesi ile skorlama yap l r. Hasta Memnuniyeti Anketi (HMA) tam (5), oldukça (4), orta (3), az (2) memnun olma ve hiç memnun olmamadan (1) oluflan 5 maddelik bir göstergedir. Hasta Memnuniyeti Anketi, kolay uygulan labilirli i, ameliyat öncesi ve sonras uygulanabilmesi ve anlafl labilir olmas nedeni ile güvenilir bir testtir. Elin kavrama gücü ve palmar çimdik kuvvetinin de erlendirilmesinde Jamar dinamometresi ile pinçmetre kullan ld. Dinamometre ile kaba kavrama gücü, pinçmetre ile palmar çimdik kuvveti de erlendirildi. Elin kavrama gücü ve palmar çimdik kuvvetinin ölçümü; hastalar bir sandalyeye oturtularak, omuz nötral pozisyonda, dirsek eklemi 90 derece fleksiyonda ve el bile i ise 25 derece kadar ekstansiyonda iken yap ld. Her bir de erlendirmeye üç kere yap l p ortalamas al nd. Bu ölçümler de cerrahi öncesi ve sonras üçüncü ayda tekrar edildi ve ortalama de erler aras ndaki farklar istatistiksel olarak hesapland. Hastalar n 64 üne rejyonal intravenöz anestezi, 10 una ise genel anestezi uyguland. Hastalara postoperatif bol pamuklu Jones bandaj yap ld. El hareketlerinde k s tlama yap lmad. Postoperatif 15. gün dikiflleri al nd (fiekil 2). Bulgular Hastalar n 52 si (%82.5) bayan, 11 i (%17.5) erkek ve yafl ortalamas 48.4 (28-82) idi. Karpal tünel sendromu olan ellerin 55 i dominant, 19 u ise dominant olmayan eldi. Hastalar n EMG de erlendirmesinde Stevens [12] taraf ndan tan mlanan EMG evreleme sistemi kullan ld. Buna göre, 5 elde hafif, 18 elde orta ve 51 elde a r KTS saptand. Tüm hastalarda öyküsünde parestezi flikâyeti mevcut idi. K rk üç hastada (%58) gece a r s ve uykudan uyand - ran a r, 55 hastada (%74) ellerinde güçsüzlük flikâyeti mevcut idi. Hastalar n fizik bak lar nda ise; 65 hastada (%88) Phalen pozitif, 58 hastada (%78) Tinel testi pozitif ve 33 hastada (%44) tenar atrofi pozitif olarak bulundu. Postoperatif birinci ayda 6 hastan n (%8) gece a r s ve uykudan uyand ran a r s n n devam etti i ve üçüncü ayda hastalar n tamam nda ortadan kalkt görüldü. Birinci ayda 80 El ve Mikrocerrahi Hand and Microsurgery

3 Karpal tünel sendromunda orta palmar bölgeden mini kesi ile yap lan cerrahi tedavi sonuçlar m z fiekil 1. Median sinirin dekomprese edilmifl görüntüsü. [Bu flekil, derginin adresindeki çevrimiçi sürümünde renkli görülebilir] fiekil 2. Ameliyat sonras görünüm. [Bu flekil, derginin org adresindeki çevrimiçi sürümünde renkli görülebilir] sadece 7 hastada (%9) parestezi flikâyeti mevcuttu. Üçüncü ayda sadece 5 (%6.7) hastada parestezi flikâyetinin devam etti i görüldü. Birinci ayda 70 hastan n (%94.5) yast kç k hassasiyeti mevcut iken ve üçüncü ayda 4 hastada (%4) yast kç k hassasiyetinin devam etti i görüldü. Bu hastalar n takip süreci içerisinde flikâyetlerinin tamamen ortadan kalkt görüldü. 22 hastada (%29) birinci ayda skar a r s mevcut iken üçüncü ayda hastalar n tamam nda skar hassasiyetinin ortadan kalkt görüldü. Yast kç k hassasiyeti d fl nda nörolojik ve vasküler yaralanma izlenmedi. Boston Karpal Tünel Anketi nin ameliyat öncesi semptom fliddeti 39.5 (24-56) iken ameliyat sonras 15.5 (10-26) idi. Ameliyat öncesi fonksiyonel de erlendirme 29.6 (20-38) iken ameliyat sonras 16.8 (10-24) bulundu. Bu de erlerin de ifliminin istatistiksel olarak anlaml oldu u görüldü (p<0.05). Hasta Memnuniyeti Anketi nin ameliyat öncesi skoru 32 (20-36) iken bu skor ameliyat sonras nda 90 (64-98) olarak hesapland. Bu skorlar n de ifliminin istatistiksel olarak anlaml oldu u görüldü (p<0.05). Ameliyat öncesi kaba kavrama kuvveti ölçümünün ortalama de eri 31.4, ameliyat sonras üçüncü ayda ölçümü 32.8 idi. Ameliyat öncesi palmar çimdik kuvveti ortalama de eri 6.9, ameliyat sonras üçüncü ayda ölçümü ise 7.1 olarak hesapland. Ortalama de erlerinin art fl göstermesine ra men bu de ifliminin istatistiksel olarak anlaml olmad görüldü (p>0.05). statistik Bu de erlendirme kriterlerinin ameliyat öncesi ve sonras ortalama de erleri Wilcoxon efl testi ve t-testi ile istatistiksel olarak de erlendirildi. P nin 0.05 den küçük de- erleri istatistiksel olarak anlaml kabul edildi. Tart flma Karpal tünel sendromu en s k görülen periferik sinir tuzak nöropatisi olmas na ra men cerrahi tedavisinde net bir görüfl birlikteli i yoktur. Sinirin dekomprese edilmesine yönelik endoskopik teknikler dâhil birçok teknik tan mlanm flt r. Bu yöntemler aras nda farkl görüfller bulunmaktad r. Biz bu çal flmam zda orta palmar bölgeden mini kesi ile yap lan karpal tünel gevfletmesinin etkinli ini ve güvenilirli ini göstermeyi amaçlad k y l nda Phalen taraf ndan yap lan aç k karpal tünel gevfletmesi alt n standart olarak kabul edilmifltir. [13,14] Aç k karpal tünel gevfletmesi (AKTG) ameliyat, karpal tünelin tamamen görüntülemesini sa lar ve etkinli i oldukça yüksek bir tekniktir. Bu yöntemin yast kç k a r s fazla olmas elde güçsüzlük, skar dokusunda hassasiyeti, günlük aktivitede ve ifle dönüflün geciktirdi ini gösteren çal flmalar mevcuttur. [4,15] Aç k karpal tünel gevfletmesi ameliyatlar nda ortaya ç - kan bu sorunlar nedeni ile alternatif tedavi flekilleri tan mlanm flt r. Okutsu ve Chow taraf ndan 1989 y l nda endoskopik olarak yap lan KTS tan mlanm flt r. [16,17] Bu cerrahi tekni in tan mlanmas ndan sonra, hastalar n morbiditesin- Cilt / Volume 1 Say / Issue 3 Aral k / December

4 Balkarl H, Öztürk, Çak c de azalma, ifle dönüflün k salmas, daha estetik oldu u ve skar dokusunda daha az hassasiyet bildirilmifltir. [4,18-20] Yeterli anatominin bilinmemesi ve cerrahi tecrübenin azl hastalarda ciddi komplikasyonlara sebep olmaktad r. [4,19] Tekni in ö reniminde güçlükler ve kullan lan enstrümanlar n maliyeti bu cerrahinin dezavantaj olarak görülmüfltür. [21] Aç k karpal tünel gevfletmesi ameliyat n n morbiditesinin yüksek olmas ve endoskopik tekniklerin ö renme e risinin uzun olmas nedeni ile mini kesi ile yap lan teknikler popüler hale gelmifltir. Karpal tünel sendromunun di er bir cerrahi yöntemi ise mini aç k karpal tünel gevfletmesidir y l nda Biyani ve Downes çift kesili mini kesi ile yap lan karpal tünel gevfletmesinden bahsetmifltir. [3] 1994 y l nda Bromley distal tek kesili mini aç k tekni i tan mlam flt r. [22] Bu tan mlanan mini aç k yöntem sonuçlar nda; morbiditesinin daha düflük, ifle ve günlük aktivitelere dönüflün daha h zl olmas nedeni ile aç k karpal tünel gevfletmesi yöntemlerine bir alternatiftir. [6,8-10,15,19] Ayr ca teknik olarak daha basit ve enstrüman maliyetinin düflük olmas nedeni ile endoskopik yöntemlere üstünlükleridir. [6,15,19] Özcanl ve ark. [23] 2010 y l nda yapt klar kadavra çal flmas nda 30 el üzerinde çal flm fllar ve sonuç olarak; yüzeysel palmar ark ile median sinirin kutanöz dal n n en distali aras ndaki orta palmar bölgenin en güvenli bölge oldu unu göstermifllerdir. Bizim çal flmam zda kesi yeri olarak orta palmar bölgeden, transkarpal ligaman n distalindeki bu güvenli alan seçilerek yaklafl k 2 cm lik longitüdinal kesi ile gerçeklefltirilmifltir. Karpal tünel sendromlu hastalar n en önemli flikayetini parestezi oluflturmaktad r. Ameliyat öncesi noktürnal parestezilerin spesifitesi %27-68 iken sensitivitesi %51-96 olarak bildirilmifltir. [24,25] Ameliyat sonras hastalarda en erken gerileyen bulgu ise parestezi flikayetinin ortadan kalmas d r. Çal flmam zda, ameliyat öncesi tüm hastalarda (%100) parestezi flikâyeti mevcuttu. Ameliyat sonras elde etti imiz parestezi yak nmas n n üçüncü aydaki azalmas %93.3 idi. Literatürdeki parestezi gerilemesi %90 n üzerinde bildirilmektedir. [19,26-28] Bu sonuçlar fl nda uygulanan cerrahi tekni in karpal tünel içerisinde yeterli dekompresyon sa lad n düflünmekteyiz. Karpal tünel sendromunda cerrahi öncesi ve sonras nda tedavinin baflar s n gösteren bir derecelendirme sistemi gereklidir. Boston Karpal Tünel Anketi, KTS tedavisinin sonuçlar n subjektif olarak de erlendirebilme imkân sa lamas ve mükemmel flekilde tekrarlanabilme nedeni ile s kl kla kullan l r. [11,29,30] Bizim çal flmam zda da Levin [11] taraf ndan KTS hastalar n n standardizasyonu için kullan - lan BKTA kullan lm flt r. Operasyon öncesi ve 3. ayda yap lan BKTA ya göre hastalar n semptomlar yeterli düzelme sa lam flt r. Bu da çal flmada kullan lan tekni in yeterli oldu unu göstermektedir. Hasta Memnuniyeti Anketi ilk defa 1995 y l nda Macey ve Burke [31] taraf ndan tan mlanm flt r. Anlafl lmas ve uygulanabilirli i BKTA ya göre kolayd r. Hasta Memnuniyeti Anketi nin ameliyat öncesi skoru 32 (20-36) iken bu skorun ameliyat sonras nda 90 (64-98) a ç kmas bu cerrahi tekni in hastalarda baflar l oldu unu göstermektedir. Hastalar uygulanan kaba kavrama kuvveti ve palmar çimdik kuvveti ölçümünün ortalama de erler yönünden art fl göstermesine ra men istatistiksel fark oluflturmam flt r. Bunun sebebi olarak ise operasyon sonras 3. ay n erken dönem oldu u düflünülmüfltür. Kaba kavrama gücünün art fl n n alt nc ayda bafllad n söyleyen çal flmalar vard r. [32,33] Zyluk ve Strychar [34] ise çal flmalar nda distal mini kesi ile distal+proksimal mini kesiyi karfl laflt rm fllar ve 12. ayda kaba kavrama kuvvetinde düzelme sa lam fllard r. Karpal tünel sendromu ameliyatlar nda en s k izlenen komplikasyon yast kç k hassasiyetidir. Yast kç k hassasiyetinin nedeni tart flmal d r. Transvers karpal ligaman kesilmesi sonucunda karpal ark n ya da tenar ve hipotenar bölgedeki kaslar n yer de ifltirmesi sebep olabilmektedir. Yast kç k hassasiyeti ayr ca endoskopik ve aç k cerrahideki insizyon boyutundan ba ms z olarak ortaya ç kmaktad r. [35,36] Bu nedenle de KTS nin cerrahi tedavi yönteminin seçilmesinde ve cerrahinin de erlendirilmesinde uygun bir etken olmad - kanaatindeyiz. Çal flmam zda hasta say n n s n rl olmas ve hasta takip süresinin 3 ay ile s n rlanmas çal flmam z n zay f yönleri olarak görülebilmektedir. Ayr ca çal flmada farkl tekniklerin uyguland gruplar n olmamas çal flmay s n rlamaktad r. Sonuç olarak; KTS uzun y llard r bilinmesi ve tedavisinde s kl kla cerrahi kullan lmas na ra men cerrahi tedavisinde net bir görüfl birlikteli i yoktur. Her tedavi yöntemlerinin avantajlar n n yan nda dezavantaj bulunmaktad r. Bizim uygulad m z orta palmar bölgeden mini kesi ile yap lan karpal tünel gevfletmesi bu bölgedeki ulnar ve median sinirin palmar kutanöz dallar n korumakta, ucuz, etkili ve kolay uygulanabilir bir yöntemdir. Ç kar Çak flmas : Ç kar çak flmas bulunmad bildirilmifltir. Kaynaklar 1. Sung-Bom P, Woohyun S, Seung-Don Y. Slowed conduction velocity of the median sensory nevre across the carpal tunnel in normal adults. Am J Phys MedRehabil 2005;84: Werner RA, Andaryd M. Carpal tunnel syndrome: pathophysiology and clinical neurophysiology. Clin Neurophysiol 2002; 113: Biyani A, Downes EM. An open twin incision technique of carpal tunnel decompression with reduced incidence of scar tenderness. J Hand Surg Br 1993;18: El ve Mikrocerrahi Hand and Microsurgery

5 Karpal tünel sendromunda orta palmar bölgeden mini kesi ile yap lan cerrahi tedavi sonuçlar m z 4. Jimenez DF, Gibbs SR, Clapper AT. Endoscopic treatment of carpal tunnel syndrome: a critical review. J Neurosurg 1998;88: Brown RA, Gelberman RH, Seiler JG, et al. Carpal tunnel release. J Bone Joint Surg Am 1993;75: Lee H, Jackson TA. Carpal tunnel release through a limited skin incision under direct visualization using a new nstrument, the carposcope. Plast Reconstr Surg 1996;98: Atroshi I, Johnsson R, Ornstein E. Patient satisfaction and return to work after endoscopic tunnel surgery. J Hand Surg Am 1998;23: Bradley MP, Hayes EP, Weiss AP, Akelman E. A prospective study of outcome following mini-open carpal tunnel release. Hand Surg 2003;8: Cellocco P, Rossi C, Bizzarri F, Patrizio L, Costanzo G. Miniopen blind procedure versus limited open technique for carpal tunnel release: a 30-month follow-up study. J Hand Surg Am 2005;30: Cellocco P, Rossi C, El Boustany S, Di Tanna GL, Costanzo G. Minimally invasive carpal tunnel release. Orthop Clin North Am 2009;40: Levine DW, Simmons BP, Koris MJ, et al. A self-administered questionnaire for the assessment of severity of symptoms and functional status in carpal tunnel syndrome. J Bone Joint Surg Am 1993;75: Stevens JC. AAEM minimonograph #26: the electrodiagnosis of carpal tunnel syndrome. American Association of Electrodiagnostic Medicine. Muscle Nerve 1997;20: Phalen GS, Gardner WJ, La Londe AA. Neuropathy of the median nerve due to compression beneath the carpal ligament. J Bone Joint Surg Am 1950;32: Phalen GS. The carpal tunnel syndrome. seventeen years experience in diagnosis and treatment of 654 hands. J Bone Joint Surg Am 1966;48: Mirza MA, King ET. Newer techn ques of carpal tunnel release. Orthop Clin North Am 1996; 27: Chow JC. Endoscopic release of the carpal ligament: a new technique for carpal tunnel syndrome. Arthroscopy 1989;5: Okutsu I, Ninomiya S, Takatori Y, Ugawa Y. Endoscopic management of carpal tunnel syndrome. Arthroscopy 1989;5: Skoff HD, Sklar R. Endoscopic median nevre decompression: early experience. Plast Reconstr Surg 1994;94: Lee WPA, Strickland JW. Safe carpal tunnel release via limited palmar incision. Plast Reconstr Surg 1998;101: Palmer AK, Toivonen DA. Complications of endoscopic and open carpal tunnel release. J Hand Surg Am 1999;24: Szabo RM. Entrapment and compression neuropathies. In: Green DP, Hotchkiis RN, Pederson WC, editors. Green s Operative Surgery. 4th ed. Philadelphia: Churchill Livingstone; p Bromley GS. Minimal-incision open carpal tunnel decompression. Hand Surg Am 1994;19: Ozcanli H, Coskun NK, Cengiz M, Oguz N, Sindel M. Defination of a safe zone in open carpal tunnel surgery: a cadaver study. Surg Radiol Anat 2010;32: Szabo RM, Slater RR Jr, Farver TB, Stanton DB, Sharman WK. The value of diagnostic testing in carpal tunnel syndrome. J and Surg Am 1999;24: Gupta SK, Benstead TJ. Symptoms experienced by patients with carpal tunnel syndrome. Can J Neurol Sci 1997;24: Klein RD, Kotsis SV, Chung KC. Open carpal tunnel release using a 1-centimeter incision: technique and outcomes for 104 patients. Plast Reconstr Surg 2003;111: Serra JM, Benito JR, Monner J. Carpal tunnel release with short incision. Plast Reconstr Surg 1997;99: Yung PS, Hung LK, Tong CW, Ho PC. Carpal tunnel release with a limited palmar incision: clinical results and pillar pain at 18 months follow-up. Hand Surg 2005;10: Atroshi I, Breidenbach WC, McCabe SJ. Assessment of the carpal tunnel outcome instrument in patients with nerve-compression symptoms. J Hand Surg 1997;22: Katz JN, Fossel KK, Simmons BP, et al. Symptoms, functional status and neuromuscular impairment following carpal tunnel release. J Hnad Surg 1995;20: Dias JJ, Bhowal B, Wildin CJ, Thompson JR. Assessing the outcome of disorders of the hand. Is the patient evaluation measure reliable, valid, responsive and without bias? J Bone Joint Surg Br 2001;83: Gellman H, Kan D, Gee V, Kuschner SH, Botte MJ. Analysisof pinch and grip strength after carpal tunnel release. J Hand Surg Am 1989;14: Katz JN, Fossel KK, Simmons BP, Swartz RA, Fossel AH, Koris MJ. Symptoms, functional status, and neuromuscular impairment following carpal tunnel release. J Hand Surg Am 1995;20: Zyluk A, Strychar J. A comparison of two limited open techniques for carpal tunnel release. J Hand Surg Br 2006;31: Hunt TR, Osterman AL. Complications of the treatment of carpal tunnel syndrome. Hand Clin 1994;10: Viegas SF, Pollard A, Kaminski K. Carpal arch alteration and related clinical status after endoscopic carpal tunnel release. J Hand Surg Am 1992;17: Cilt / Volume 1 Say / Issue 3 Aral k / December

Alt Ekstremitelerde Tuzak Nöropatiler

Alt Ekstremitelerde Tuzak Nöropatiler 30 E itim / Education Entrapment Neuropathies of the Lower Extremities Reyhan ÇEL KER Ac badem Üniversitesi T p Fakültesi, Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal, stanbul, Türkiye Özet Tuzak nöropatiler

Detaylı

Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete

Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete Obezite Tedavisinde Biliflsel Davran flç Grup Terapisinin Kilo Verme, Yaflam Kalitesi ve Psikopatolojiye Etkileri: Sekiz Haftal k zlem Çal flmas Özen Önen

Detaylı

JCEI / 2014; 5 (3): 403-409

JCEI / 2014; 5 (3): 403-409 JCEI / 2014; 5 (3): 403-409 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2014.03.0428 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Erişkin radius distal uç kırıklarında konservatif

Detaylı

Gebelikte rutin ilk üç ay taramas n n sonuçlar ve sonras nda yap lan tan sal giriflimler

Gebelikte rutin ilk üç ay taramas n n sonuçlar ve sonras nda yap lan tan sal giriflimler Klinik Araflt rma Perinatoloji Dergisi 2015;23(1):50 55 Perinatal Journal 2015;23(1):50 55 künyeli yaz n n Türkçe sürümüdür. Gebelikte rutin ilk üç ay taramas n n sonuçlar ve sonras nda yap lan tan sal

Detaylı

Sistemik skleroz hastalar nda mevcut kapilleroskopik bulgular ve hastal k tutulumlar aras iliflkinin de erlendirilmesi

Sistemik skleroz hastalar nda mevcut kapilleroskopik bulgular ve hastal k tutulumlar aras iliflkinin de erlendirilmesi Klinik Araflt rma / Clinical Research Article RAED Dergisi 2014;6(2):48 52 2014 RAED doi:10.2399/raed.14.81300 Gelifl tarihi / Received: Ocak / January 20, 2015 Kabul tarihi / Accepted: Mart / March 3,

Detaylı

Fantom ekstremite a r s ile nörinom oluflumu aras ndaki iliflki

Fantom ekstremite a r s ile nörinom oluflumu aras ndaki iliflki ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2006;40(1):44-48 Fantom ekstremite a r s ile nörinom oluflumu aras ndaki iliflki The relationship between phantom limb pain and neuroma

Detaylı

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl Derleme E itim Laparoskopik Üroloji E itimi Ülkemizde endoüroloji e itiminin üroloji asistanlar ve genç uzmanlar taraf ndan de erlendirilmesi ve standart e itim sistemine geçme aflamas nda yurtd fl ndaki

Detaylı

Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri

Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri 116 Orijinal Araştırma Original Investigation Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri The effects of phase II cardiac rehabilitation programme on patients undergone

Detaylı

RADİUS DİSTAL UÇ KIRIKLARINDA KONSERVATİF TEDAVİ SONUÇLARIMIZ

RADİUS DİSTAL UÇ KIRIKLARINDA KONSERVATİF TEDAVİ SONUÇLARIMIZ RADİUS DİSTAL UÇ KIRIKLARINDA KONSERVATİF TEDAVİ SONUÇLARIMIZ Dr. Kubilay KARALEZLİ (*), Dr. Ruşen DEMİR (*), Dr. Serkan İLTAR (*), Dr. Ahmet ÇAKIR (*), Dr. Nazım KARALEZLİ (*), Dr. Zuhal ÖZERİ (**) Gülhane

Detaylı

Postmenopozal olgularda metakarpal indeks ile kemik dansitesi aras ndaki iliflki

Postmenopozal olgularda metakarpal indeks ile kemik dansitesi aras ndaki iliflki Turkish Journal of Nuclear Medicine Turk J Nucl Med 2003; 12:119-123 Original Article Postmenopozal olgularda metakarpal indeks ile kemik dansitesi aras ndaki iliflki F. Gül Gümüfler 1, Cihan Göktan 2,

Detaylı

Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki

Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki Orijinal Araflt rma Original Investigation 19 Koroner yavafl ak m ile karotis intima-media kal nl aras ndaki iliflki Relationship between the slow coronary flow and carotid artery intima-media thickness

Detaylı

Kanser hastalar nda ağr yaşam kalitesini düşüren, tedaviye rağmen

Kanser hastalar nda ağr yaşam kalitesini düşüren, tedaviye rağmen Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2002) 8:436-442 G R fi MSEL RADYOLOJ ARAfiTIRMA YAZISI Çölyak gangliyon blokaj na al nan cevap ile çölyak pleksus invazyon derecesi aras ndaki iliflki: uzun dönem takip

Detaylı

Diyabet Aç s ndan Baz Risk Faktörleri: Marmara Adas Sa l k Taramas Sonuçlar

Diyabet Aç s ndan Baz Risk Faktörleri: Marmara Adas Sa l k Taramas Sonuçlar Türk Aile Hek Derg 2007; 11(2): 75-79 Araflt rma Research Article Diyabet Aç s ndan Baz Risk Faktörleri: Marmara Adas Sa l k Taramas Sonuçlar RISK FACTORS FOR DIABETES MELLITUS: THE RESULTS OF HEALTH SCREENING

Detaylı

Farkl Kolon Temizli i Rejimlerinin Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopisi Baflar s Üzerine Etkisi

Farkl Kolon Temizli i Rejimlerinin Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopisi Baflar s Üzerine Etkisi ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Farkl Kolon Temizli i Rejimlerinin Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopisi Baflar s Üzerine Etkisi The Effect of Different

Detaylı

T p Ö rencilerinde Alkol Kullan m n Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesinde Yapay Sinir A lar ile Lojistik Regresyon Analizi nin Karfl laflt r lmas

T p Ö rencilerinde Alkol Kullan m n Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesinde Yapay Sinir A lar ile Lojistik Regresyon Analizi nin Karfl laflt r lmas TRAKYA ÜN V TIP FAK DERG 2005;22(3):142-153 E T M ARAfiTIRMASI T p Ö rencilerinde Alkol Kullan m n Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesinde Yapay Sinir A lar ile Lojistik Regresyon Analizi nin Karfl laflt

Detaylı

Depresif belirtiler flizofreninin seyrinde yayg n olarak. lk Atak fiizofrenide Depresif Belirtiler: Alt Ayl k zleme Çal flmas

Depresif belirtiler flizofreninin seyrinde yayg n olarak. lk Atak fiizofrenide Depresif Belirtiler: Alt Ayl k zleme Çal flmas Olgu Sunumlar /Case reports lk Atak fiizofrenide Depresif Belirtiler: Alt Ayl k zleme Çal flmas lk Atak fiizofrenide Depresif Belirtiler: Alt Ayl k zleme Çal flmas Dr. Özcan Uzun, Dr. Nihat Zincir, Dr.

Detaylı

Altm fl Yafl Alt ve Üstü Hastalar n Subklinik Hipotiroidi ve Metabolik Sendrom liflkisinin De erlendirilmesi*

Altm fl Yafl Alt ve Üstü Hastalar n Subklinik Hipotiroidi ve Metabolik Sendrom liflkisinin De erlendirilmesi* KL N K ÇALIfiMA/RESEARCH ARTICLE Akad Geriatri 2010; 2: 88-93 Gelifl Tarihi/Received: 05/10/2009 - Kabul Edilifl Tarihi/Accepted: 01/12/2009 Altm fl Yafl Alt ve Üstü Hastalar n Subklinik Hipotiroidi ve

Detaylı

Bir E itim Hastanesindeki Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopik ncelemelerinin Analizi

Bir E itim Hastanesindeki Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopik ncelemelerinin Analizi ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Bir E itim Hastanesindeki Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopik ncelemelerinin Analizi The Analysis of Results of Lower Gastrointestinal Endoscopy in an Education Hospital

Detaylı

ANESTEZ UYGULANACAK ÇOCUK HASTALARIN EBEVEYNLER N N ANKS YETELER ÜZER NE MÜZ N ETK S

ANESTEZ UYGULANACAK ÇOCUK HASTALARIN EBEVEYNLER N N ANKS YETELER ÜZER NE MÜZ N ETK S KL N K ÇALIfiMA ANESTEZ UYGULANACAK ÇOCUK HASTALARIN EBEVEYNLER N N ANKS YETELER ÜZER NE MÜZ N ETK S. Ayd n ERDEN, A. Gülsün PAMUK, O uzhan ARUN, Seda B. AKINCI, Özkan ÖNAL, Ülkü AYPAR Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması

Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması Total Diz Artroplastisinde Tek Taraflı ve Aynı Seansta İki Taraflı Uygulamalarımızın Morbidite ve Klinik Etkinlik Yönünden Karşılaştırılması Dr. Sezgin Sarban*, Yavuz Kocabey*, Hasan Tabur**, Sinan Zehir**,

Detaylı

Majör Burun Defektlerinin Onar m nda Al n Flebinin Kullan m

Majör Burun Defektlerinin Onar m nda Al n Flebinin Kullan m Türk Otolarengoloji Turkish Archives of Otolaryngology Arflivi TKBBV 2001 Düzelti sonras kabul tarihi / Accepted after revision: Temmuz / July 27, 2001 Majör Burun Defektlerinin Onar m nda Al n Flebinin

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesi Yatakl Psikiyatri Servisinde Uygulanan Somatik Tedaviler Aras nda Elektrokonvülzif Tedavinin Yeri

Bir Üniversite Hastanesi Yatakl Psikiyatri Servisinde Uygulanan Somatik Tedaviler Aras nda Elektrokonvülzif Tedavinin Yeri Araflt rmalar/researches A. Y ld z, N. Gökmen, K. Turgut, G. Yücel, Z. Tunca Bir Üniversite Hastanesi Yatakl Psikiyatri Servisinde Uygulanan Somatik Tedaviler Aras nda Elektrokonvülzif Tedavinin Yeri Ayflegül

Detaylı

Dekompanse kalp yetersizli i tedavisinde yeni bir inotropik ajan: Levosimendan

Dekompanse kalp yetersizli i tedavisinde yeni bir inotropik ajan: Levosimendan 48 Türk Kardiyol Dern Arfl - Arch Turk Soc Cardiol 2007;35(1):48-56 Dekompanse kalp yetersizli i tedavisinde yeni bir inotropik ajan: Levosimendan A new inotropic agent in the treatment of decompensated

Detaylı

Çal flma Ahlak Üzerine Kültürler Aras Bir Araflt rma

Çal flma Ahlak Üzerine Kültürler Aras Bir Araflt rma Çal flma Ahlak Üzerine Kültürler Aras Bir Araflt rma A Cross Cultural Study on Work Ethics Aylin Ünal*, hsan Taylan Çelik** Özet: Bu çal flman n amac, çal flma ahlak n n kültürler aras çal flmalarda ele

Detaylı

Araflt rmalar/researches L. Befliro lu, F. U uz, M. Sa lam, M. Y. A argün, R. Aflk n, A. S. Çilli

Araflt rmalar/researches L. Befliro lu, F. U uz, M. Sa lam, M. Y. A argün, R. Aflk n, A. S. Çilli Araflt rmalar/researches L. Befliro lu, F. U uz, M. Sa lam, M. Y. A argün, R. Aflk n, A. S. Çilli Otojen ve Reaktif Obsesyonlara Sahip Obsesif Kompulsif Hastalarda Psikofarmakolojik Tedaviye Yan t Lütfullah

Detaylı

lk trimester düflük PAPP-A seviyeleri ile kötü gebelik sonuçlar aras ndaki iliflki

lk trimester düflük PAPP-A seviyeleri ile kötü gebelik sonuçlar aras ndaki iliflki Klinik Araflt rma Perinatoloji Dergisi 2014;22(3):142-146 Perinatal Journal 2014;22(3):142-146 künyeli yaz n n Türkçe sürümüdür. lk trimester düflük PAPP-A seviyeleri ile kötü gebelik sonuçlar aras ndaki

Detaylı

DOI: 10.4274/tpa.45.334

DOI: 10.4274/tpa.45.334 334 Özgün Araflt rma Original Article DOI: 10.4274/tpa.45.334 Yenido anlarda hipoksik-iskemik ansefalopati evresi ile eritropoietin düzeyleri aras ndaki iliflki: Tedavide kullan labilir mi? The relationship

Detaylı

TEK AKCİĞER VENTİLASYONU ONE-LUNG VENTILATION

TEK AKCİĞER VENTİLASYONU ONE-LUNG VENTILATION Anestezi Dergisi 2013; 21 (1): 1-10 Sazak ve ark: Tek Akci er Ventilasyonu DERLEME / REVIEW TEK AKCİĞER VENTİLASYONU ONE-LUNG VENTILATION Hilal SAZAK, Fatma ULUS, fiaziye fiah N Atatürk Göğüs Hastalıkları

Detaylı