K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor"

Transkript

1 YAYINI YIL: 16 SAYI: MART 2015 Hisarc kl o lu ndan meclis üyelerine proje üretin ça r s TOBB a ba l oda ve borsalar n meclis üyeleri için düzenlenen bilgilendirme toplant lar n n 17 incisi TOBB Birlik Merkezi nde bafllad. Meclis üyeleri ile biraraya gelen TOBB Baflkan M. Rifat Hisarc kl o lu, bölgelerinin kanaat önderi durumundaki meclis üyelerinin, daha iyi hizmet edebilmek için bilgilendirilmelerine büyük önem verdiklerinin alt n çizerken, meclis üyelerine proje üretmeleri ça r s nda bulundu. 12 DE K vanç: Adana giriflimci ruhu dinamik yap s n koruyor Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç, Adana da bu y - l n ocak ay nda kurulan flirket say s n n geçen y la göre yüzde 70 artt n, ülke genelinde ise yüzde 10 seviyesinde kald n belirterek, rakam n sevindirici ve Adana n n giriflimci ruhunun dinamik yap s n n devam etti inin iflareti oldu unu söyledi. D NAM ZM AVANTAJA ÇEV RMEL Y Z Ülkemizde her y l 750 bin kiflinin istihdama kat ld n, oluflan istihdam gücüne ifl bulabilmenin tek yolunun giriflimci say s n artt rmak oldu unu belirten Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç, S cak geliflmelerin yafland, ekonomik dengelerin her an de iflti i günümüz rekabet ortam nda, ülke ortalamas n n üzerinde giriflimci ç karan flehrimizi yukar tafl mak için bu dinamizmi avantaja çevirmemiz gerekiyor dedi. SAYFA 7 DE Enerji Verimlili i Derne i Genel Baflkan brahim Ça lar: Enerji Verimli Sanayi Projesi ile yüzde 30 tasarrufu hedefledik Enerji Verimlili i Derne i Genel Baflkan brahim Ça lar, Enerji Verimli Sanayi Projesi ni yayg nlaflt rarak sanayicilerin enerji faturas n yüzde 30 oran nda azaltmay ve 10 y lda 65 milyar lira tasarruf edilmesini hedeflediklerini söyledi. 2 DE ÜYELER M ZE ÖNEML DUYURU YILLIK filetme CETVEL NDE SON GÜN: 30 N SAN Say l Sanayi Sicil Kanunu nun 1. maddesine göre Sanayi Sicil Belgesi ne sahip firmalar n, ayn kanunun 5. maddesine göre bir y ll k faaliyetlerini gösteren y ll k iflletme cetvellerini her y l sonundan itibaren en geç 4 ay içinde Bakanl m za ( l Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlü ü ne) vermesi gerekmektedir. Sanayi iflletmelerimize kolayl k aç s ndan, her y l Nisan ay sonuna kadar verilmesi zorunlu olan Y ll k flletme Cetveli, adresinden kullan - c kayd yap ld ktan sonra girilebilir y l na ait y ll k iflletme cetvelini süresi içinde (2015 Y l Nisan ay sonuna kadar) vermeyen firmalara 6948 Say l Sanayi Sicil Kanunu nun 5. maddesi gere i 835 TL idari para cezas uygulanacakt r. Bu ba lamda, sanayi iflletmelerinin 2014 y l faaliyetlerinin yer ald Y ll k flletme Cetvellerini zaman nda vermeleri konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi ma duriyetleri önleyecektir. Detayl Bilgi çin; L B L M, SANAY VE TEKNOLOJ MÜDÜRLÜ Ü Yeni Valilik 4. Kat D Blok Seyhan/ Tlf...: Fax: Web...: ...: ENGELL G R fi MC LER N SERT F KA SEV NC Adana Sanayi Odas, Adana Büyükflehir Belediyesi Kent Konseyi Kad n Meclisi ve KOSGEB iflbirli iyle düzenlenen e itimi baflar yla tamamlayan engelli 17 giriflimciye sertifikalar törenle verildi. ADASO Salonu nda düzenlenen sertifika töreninde, kursu baflar yla bitiren engelli giriflimciler sertifikalar n Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K - vanç, Kent Konseyi Baflkan Ahmet Özen, Kad n Meclisi Baflkan Zeynep Serap Baltac, Pera Toplum Geliflim Derne i Baflkan De er Maz, ADASO Baflkan Yard mc lar F rat Karal ve Erdo an fiire, Sayman Üye mam Gazali H rada, Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özkök, Salih Sütcü, sa Tuzcu, Ahmet Güldiker ve Süleyman Bafl tan ald. 7 DE Ceyhan Enerji Bölgesi için yat r mc rehberi Adana Sanayi Odas taraf ndan gerçeklefltirilen ve Çukurova Kalk nma Ajans nca do rudan faaliyet deste i kapsam na al nan proje ile Ceyhan Enerji htisas Endüstri Bölgesi nin yat r mc rehberi haz rlanacak. Türkiye nin Enerji Üssü Ceyhan Enerji htisas Bölgesi Yat r mc Rehberi projesinin 85 milyar lira harcama ile 27 Nisan 2015 tarihine kadar tamamlanmas öngörülüyor. Bölgede gerçeklefltirilecek yat r mlara iliflkin bir rehber oluflturmak, bölgede elde edilecek katma de erin il, bölge ve ülke ekonomisine kazand raca ekonomik katk lar n belirlenmesi hedefleniyor. 5 TE Trade Map ile dünya pazarlar elinizin alt nda Son y llarda ihracata yönelik Pazar araflt rmalar nda internet kullan m n n önemi gittikçe art yor. Dünya Ticaret Merkezi taraf ndan web adresinde hizmet veren Trade Map uygulamas, ihracatç lar ve ihracata yönelik çal flan firmalar için flirket bilgisi, ülke ve ürün performans bazl önemli bir bilgi kayna olarak gösteriliyor. 3 TE srail Maslahatgüzar ndan ADASO ya ziyaret Adana Sanayi Odas n ziyaret eden srail in Ankara Maslahatgüzar Amira Oron, baflta tar m olmak üzere tüm sektörlerde ticari iflbirli ine haz r olduklar n belirterek, mevcut ticari iflbirliklerinin gelifltirilmesini hedeflediklerini söyledi. Oron, kent sanayicilerini srail de Nisan 2015 tarihlerinde düzenlenecek uluslararas tar m fuar ve konferans na kat lmaya davet etti. Adana Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç da, ekonomik alanda iflbirli inin artmas na yönelik çaba ve katk lar n sürdürülece ini, iki ülke aras ndaki ticaret hacminin yeterli olmad n, srail ile farkl pazarlara özellikle ABD pazar na yönelik iflbirliklerini artt rmay istediklerini söyledi. SAYFA 6 DA

2 2 16 MART 2015 HABER Enerji Verimlili i Derne i Genel Baflkan brahim Ça lar: Enerji Verimli Sanayi Projesi ile D ZAYN BETON NfiAAT HAFR YAT NAKL YAT TAAHHÜT YAPI MALZ. THALAT HRACAT SANAY VE T CARET L M TED fi RKET FEMPA YAPI MALZEMELER SANAY VE T CARET L M TED fi RKET KA KUTU KA IT AMBALAJ ÜRÜNLER VE MAK NA MALAT THALAT HRACAT SANAY VE T CARET L M TED fi RKET STARMAK TARIM Z RA LAÇLAR PLAST K B LG SAYAR TUR ZM REKLAMCILIK T CARET VE SANAY L M TED fi RKET S EMENS SANAY VE T CARET ANON M fi RKET fiubes ÇUKUROVA POL STREN MADEN HURDA AKARYAKIT NfiAAT TUR ZM SANAY VE T CARET L M TED fi RKET yüzde 30 tasarrufu hedefledik Enerji Verimlili i Derne i Genel nomimizin ve geliflen sanayiyle birlikte artan üretimimize ra men enerji tü- Ça lar, Kalk nmakta olan ve nüfusu sinin beklendi ini belirtti. Baflkan brahim Ça lar, enerjinin kalitesini düflürmeden en etkin flekilde ketimimizdeki art fl, üretimimizdeki artan bir ülkeyiz. Sanayimiz gelifliyor. kullan lmas n amaçlad klar n, art fltan daha az. Ama önümüzde daha Üretiyoruz. Çok da baflar l ifllere imza Enerji Verimli Sanayi Projesi ni çok kat edece imiz yol var dedi. at yoruz. Ancak maalesef bu baflar lar - yayg nlaflt rarak sanayicilerin 2013 y l nda enerji tüketiminin 120 m z n kayna n k t, az bulunan ve çoenerji faturas n yüzde 30 oran nda milyon 290 bin ton petrol eflde erine unlu unu d flar dan ithal etmek suretiyle sa lad m z enerji ile gerçekleflti- azaltmay ve 10 y lda 65 milyar lira tasarruf edilmesini hedeflediknin yüzde 25 inin sanayide, yüzde 26 s - riyoruz. Enerji kaynaklar n n s n rl ulaflt n, yüzde 79 u ithal edilen enerjilerini söyledi. n n konut ve hizmetlerde, yüzde 19 unun co rafyada bulundu umuzu düflünürsek enerji kaynaklar n n verimli kulla- Ülkemizde y llard r sürdürülen enerji ulaflt rma sektörlerinde harcand n belirten Ça lar, projeleriyle kalitesini dün m önem tafl yor diye konufltu. verimlili i çal flmalar na son y llarda ivme kazand r ld n, bu çal flmalar n flürmeden enerjinin en etkin flekilde kullan lmas n ve Türkiye için önemli kaza- sonuçlar n n da al nd n belirten Ça lar, 2013 y l nda büyüyen ekon mlar sa lanmas n amaçlad klar n ifade etti. Ça lar, flöyle konufltu: Sanayi üretimi 2 y l n en düflük seviyesinde TÜ K, takvim etkisinden ar nd r lm fl sanayi üretiminin ocak ay nda yüzde 2,2 düfltü ünü aç klad. Beklenti yüzde 1,7 artaca yönündeydi. Böylece, son 2 y l n en düflük verisi gelmifl oldu. Mevsim ve takvim etkisinden ar nd r lm fl sanayi üretim endeksi bir önceki aya göre de yüzde 1,4 azald. Mevsim etkisinden ar nd r lm fl sanayi üretimi Aral k 2012'den bu yana ilk kez azald. Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel y ll ) incelendi inde, 2015 y l Ocak ay nda bir önceki y l n ayn ay na göre madencilik ve taflocakç - l sektörü endeksi yüzde 11,5 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,4 azal rken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve da t m sektörü endeksi yüzde 2,9 artt. Mevsim ve takvim etkisinden ar nd r lm fl ana sanayi gruplar nda en yüksek düflüfl dayan kl tüketim mal imalat nda gerçekleflti. Ana sanayi gruplar (MIGs) s n flamas na göre, 2015 y l Ocak ay nda bir önceki aya göre en yüksek düflüfl yüzde 5,0 ile dayan kl tüketim mal imalat nda gerçekleflti. Mevsim ve takvim etkisinden ar nd r lm fl imalat sanayiinde en yüksek düflüfl bilgisayarlar n, elektronik ve optik ürünlerin imalat nda gerçekleflti. malat sanayi alt sektörleri incelendi inde, 2015 y l Ocak ay nda bir önceki aya göre en yüksek düflüfl yüzde 11,6 ile bilgisayarlar n, elektronik ve optik ürünlerin imalat nda gerçekleflti. Bu düflüflü, yüzde 9,0 ile elektrikli teçhizat imalat, yüzde 8,2 ile a aç, a aç ürünleri ve mantar ürünleri imalat (mobilya hariç) takip etti. Mevsim ve takvim etkisinden ar nd r lm fl imalat sanayiinde en yüksek art fl di er ulafl m araçlar imalat nda gerçekleflti. malat sanayi alt sektörleri incelendi inde, 2015 y l Ocak ay nda bir önceki aya göre en yüksek art fl yüzde 78,7 ile di er ulafl m araçlar imalat nda gerçekleflti. Bu art fl, yüzde 17,2 ile kok kömürü ve rafine edilmifl petrol ürünleri imalat ve yüzde 5,4 ile deri ve ilgili ürünlerin imalat takip etti. VER ML L K PROJELER N N EKONOM YE KATKISI Enerji Verimli Sanayi Projesini yayg nlaflt rarak sanayicilerimizin enerji faturas n en az yüzde 30 azaltmay ve 10 y lda 65 milyar lira tasarruf etmeyi hedefliyoruz. Enerji Han m projesi ile evde al nacak ufak tasarruf önlemleri ile y lda 4 milyar liray ülkemize kazand rmay istiyoruz. Enerji Çocuk ile bütün çocuklar m zda enerji verimlili i bilincini oluflturmay amaçl yoruz. Enerji Verimli Ulafl m projemizle de ülkemizde toplam enerji tüketimi içerisinde yüzde 19 luk paya sahip olan ulaflt rma sektöründe, verimlilik sa lay c çal flmalar n ortaya koyulmas ile bu alanda tüketilen enerji miktar n n düflürülmesi hedefliyoruz. ENVER Derne i Genel Baflkan brahim Ça lar, Türkiye nin yenilenebilir enerji kaynaklar bak m ndan zengin bir co rafyaya sahip olmas na karfl n, enerji üretiminin ancak yaklafl k dörtte biri yenilenebilir enerjiden elde edildi ini, yat r m maliyetlerinin yüksekli i ve yat r m koflullar n n zorluklar n n potansiyelin alt nda üretim yap lmas na neden oldu unu ifade etti. Türkiye nin enerji tüketiminin gün geçtikçe artt n, 2002 y l ndan bu yana elektrik ve do algazda Çin den sonra en fazla talep art fl h z na sahip ülke oldu unu bildiren Ça lar, 2002 y l nda 129 milyar kwh olan elektrik enerjisi tüketiminin 2014 y l nda 250 milyar kwh ya yükseldi ini, bu e ilimin orta ve uzun vadede devam etme- DAHA AZ ENERJ YLE DAHA ÇOK EKONOM K YARAR Geliflmifl ve geliflmemifl ülkeler aras ndaki önemli farklardan birinin enerjiyi nas l kulland klar yla ilgili oldu unu vurgulayan Ça lar, geliflmifl ülkelerin s n rl kaynaklar olabildi ince titiz ve verimli kullanan ülkeler oldu unu ifade etti de dünyan n en büyük 10 ekonomisinden biri olmaya haz rlanan Türkiye nin daha az enerji ile daha çok ekonomik yarar elde etmesi gerekti ini belirten Ça lar, Kifli bafl na daha az enerji tüketti imiz halde, dolarl k milli has lay üretebilmek için geliflmifl ülkelere göre daha fazla enerji harc yoruz dedi. YATIRIMLARIN ÖZEND R LMES ÖNEML VE ÖNCEL KL KONU ENVER Derne i Genel Baflkan brahim Ça lar, Enerji Verimlili i Derne i olarak farkl projelerle her kesime ulaflmaya çal flt klar n, enerji verimlili i alan ndaki politika, uygulama ve çal flmalar na art k biraz daha derinlik kazand r lmas gerekti inin fark nda olduklar n vurgulad. Enerji verimlili i ile ilgili en önemli gündem maddesinin, gelifltirdikleri politika, strateji ve mevzuat n etkin flekilde uygulanmas oldu unu belirten Ça lar, Bu ba lamda, enerji verimlili i yat r mlar n özendirici mali tedbirlerin ve sürdürülebilir finansman mekanizmalar n n gelifltirilmesinin en önemli ve öncelikli bir konu oldu u düflüncesindeyiz. Bunun yan s ra, enerji yönetimini, enerji verimlili i hizmet sektörünün ve kurumsal kapasitelerin ve iflbirliklerinin gelifltirilmesini ve bu iflin bir ifl modeline dönüfltürülmesini de önemsiyoruz görüflünü dile getirdi. Adana Sanayi Odas n n yeni üyeleri UNVANI ADRES SERMAYES KÜÇÜK D K L BELDES SÖ ÜTLÜ MAHALLES fieh TL K CADDES NO: 53/A SEYHAN/ YEN DAM MAH SOK. NO:7/A SEYHAN/ SARIHAMZALI MAH. KEMAL DEN Z GER DÖNÜfiÜMCÜLER S TES SOK. 2. BLOK NO:14 SEYHAN/ YEfi LOBA MAH SK.NO:24/C SEYHAN/ REfiATBEY MAH. TÜRKKUfiU CAD. GÜNEP PANORAMA fi MERKEZ B BLOK 1.KAT SEYHAN/ TAfiÇI MAHALLES KARATAfi BULVARI 943/A YÜRE R/ TL TL TL TL TL TL

3 HABER 16 MART Trade Map ile dünya pazarlar elinizin alt nda Son y llarda ihracata yönelik Pazar araflt rmalar nda internet kullan m n n önemi gittikçe art yor. Dünya Ticaret Merkezi taraf ndan web adresinde hizmet veren Trade Map uygulamas, ihracatç lar ve ihracata yönelik çal flan firmalar için flirket bilgisi, ülke ve ürün performans bazl önemli bir bilgi kayna olarak gösteriliyor. Ülkemizde de kullan m giderek yayg nlaflan Trade Map uygulamas, ürün, ürün gruplar, ithalat veya ihracat için ülke ve bölge grupland rmalar na dayal sorgular yap lmas na imkan sa l yor. Kullan c lara ülke veya ürün performans, talep, alternatif pazarlar ve rakipler hakk nda bilgi ngilizce, Frans zca ve spanyolca dillerinde sunuluyor. Anlafl l r ve sade bir arayüze sahip ngilizce içerikli bir araç olan Trade Map, GT P kodu baz nda ürünlerin dünya piyasalar ndaki arz-talep dengesi, talebin yo un oldu u ülkeler, hangi pazarlarda talebin artmakta oldu u gibi stratejik öngörüleri oluflturman za yard mc olacak verilere h zl eriflim sa l yor y l n n bafl ndan bu yana ücretsiz eriflim olana sa layan Interactive Trade Map sitesine sadece kay t olarak uygulamadan faydalanmak mümkün olabiliyor. S STEM NASIL KULLANILIYOR Trade Map veritaban, kay tl ülkelerin gümrük idareleri taraf ndan beyan edilen ticaret verilerini temel al yor. Örne in belli bir türdeki ayakkab lar (GT P kod: ) sveç e pazarlamay düflünen bir firman n, Trade Map arac n afla daki flekilde kullanmas mümkündür. 1 adresinden Trade Map a ücretsiz üye olup siteye girifl yap ld nda aç lan ekranda bulunan ilk kutucu a GT P kodu girilir. kinci kutucu a ülkenin (Türkiye) ad girilir, yukar da bulunan Exports seçene i seçilir ve Trade Indicators butonuna t klan r. 2 Yeni sayfa yüklendi inde önceki ekranda belirtilen ve benzer GT P kodlar ndaki ürünlere iliflkin ticaret ak fl bilgilerinin özetlendi i bir tablo sunuluyor. Bu ekranda Türkiye den ihraç edilen ve söz konusu GT P kaleminde bulunan ürünün bafll ca ihraç pazarlar, ürünün konumu ve ilgili trendler hakk nda önemli bilgiler veriliyor. WEB S TES H ZMET Trade Map, dünyada 220 ülke ve 5 bin 300 ürüne iliflkin, y llar n kapsayacak flekilde ve GT P (Gümrük Tarife statistik Pozisyonu) baz nda araflt rma yap lmas na imkan sa layan bir web sitesi olarak faaliyet gösteriyor. Ülkelerin resmi istatistik kurumlar taraf ndan ayl k olarak iletilen resmi rakamlar n yer ald site pazar araflt rmas yapmak amac yla ihracatç firmalar taraf ndan yayg n biçimde kullan l yor. Pazar araflt rmas için firmalar n ürünlerinin GT P numaralar n n n bilmesi gerekiyor, Trade Map üzerinde yap lan araflt rmada bir ürünün dünyadaki talep ve tüketim e ilimini görmek GT P numaralar ile mümkün olabiliyor. Pazar araflt rmas n n nihai hedefi hangi pazar ve/veya ülke(lere) mal sat laca n tespit etmektir. Bunun için Trade Map sitesinden; ihracat ve ithalat istatistiklerinin analizi, iç pazar n büyüme oran, Türkiye nin o ülkeye ihracat, Türkiye nin ihracat n n istatistiksel analizi, pazar pay, pazara yak nl k, kaybedilen pazarlar, kazan lan pazarlar, potansiyel pazarlar, birim fiyatlar gibi bilgiler ö renilebiliyor. Ayr ca, ülkelere ait nüfus, kiflibafl gelir, ekonomik koflullar, sosyo-politik güncel durum, kültür, teknolojik koflullar, jeo- fiziksel, iklimsel koflullar gibi göstergelerle firmalar n ihracatta izleyece i yol haritas na temel oluflturabilecek nitelikte bir rapor oluflturulabiliyor. T bbi cihaz sektörüne 15 Kas m uyar s Çukurova Medikalciler Derne i taraf ndan düzenlenen bilgilendirme toplant s nda, T bbi Cihaz Sat fl, Reklam ve Tan t m Yönetmeli i nin 15 Kas m 2015 tarihinde yürürlü e girece i belirtilerek sektör temsilcileri uyar ld. Adana Sanayi Odas Salonu nda düzenlenen toplant n n aç l fl nda konuflan dernek baflkan Hilmi Akflamo lu, Türkiye laç ve T bb Cihaz Kurumu taraf ndan 15 May s 2014 tarihinde Resmi Gazete de yay nlanan yönetmeli in 15 Kas m 2015 tarihinden itibaren yürürlü e girece ine dikkat çekti. Çukurova Medikalciler Derne i Baflkan Hilmi Akflamo lu Yönetmeli in sektör aç s ndan önemli yükümlülükler getirdi ini vurgulayan Akflamo lu, üyelerin bilgilendirilmesini amaçlad klar n söyledi. Kay tl her türlü ürünü satmak için T bbi Cihaz Sat fl Yeri Çal flma Ruhsat al nmas zorunlulu u getirildi ini belirten Akflamo lu, smarlama protez ve ortez ile iflitme cihaz merkezleri, eczaneler ve optisyenlik müesseselerinin kapsam d fl nda tutuldu unu kaydetti. Toplant da, t bbi cihaz sektörü ile ilgili mevzuat konular hakk nda sektör temsilcilerine ayr nt l bilgi verildi, 15 Kas m dan itibaren uygulanacak hükümler konusunda dikkatli olunmas gerekti i vurguland. MT YAZ SAH B Zeki KIVANÇ ADASO YÖNET M KURULU BAfiKANI YAYIN KOORD NATÖRÜ Salih SÜTCÜ Yönetim Kurulu Üyesi YAYIN KURULU F rat KARALI mam Gazali HIRADA I Baflkan Yard mc s Sayman Üye SORUMLU YAZI filer MÜDÜRÜ Bora KOCAMAN Genel Sekreter YÖNET M YER : Adana Sanayi Odas Turhan Cemal Beriker Bulvar No: 156 Seyhan/ Tel: ( ) Pbx Fax: ( ) nternet : BASKI: Çukurova Ofset Tel: mzal yaz larda belirtilen görüfller sadece yazarlar na aittir. Yay nlanan yaz lar ve foto raflar ancak kaynak gösterilerek al nt yap labilir. GAZETES ADASO üyelerine ücretsiz gönderilir. Y ll k abone ücreti: 300 TL dir. 15 günde bir yay nlan r. Bu gazete bas n meslek ilkelerine uyar.

4 4 16 MART 2015 Personele Harc rah Ödemesi ve Harc rah Ödemesinin Vergi Mevzuat Karfl s ndaki Durumu (2) Mevlüt GÖKTÜRK Yeminli Mali Müflavir Bilindi i gibi, harc rah ödemesi ile ilgili 24/2 maddede k yaslamaya tabi tutulacak gider, yeme ve yatma gideridir. Baflka bir anlat mla, personele yeme ve yatma gideri karfl l nda verilen para, harc rah olmaktad r. Bu nedenle personelin gerçek yol giderleri belgelendirilmek kayd ile, hiçbir k s tlamaya tabi olmaks z n gider yaz lacak, dolay - s ile harc rah olarak de erlendirilmeyecektir. Yeme ve yatma giderleri karfl l verilen nakit para ise, ayn seviyedeki devlet memuruna verilen harc rah tutar ile mukayese yap lacak, ayn ayl k seviyesindeki devlet memuruna verilen günlük harc rah miktar n afl yor ise, aflan k s m ücretle birlefltirilerek vergilendirmeye tabi tutulacakt r. Bu flekilde vergilenen ve vergiden muaf tutulan harc rah ödemeleri gider olarak kay tlara intikal ettirilecektir. 3- Hizmet erbab na nakden harc rah ödemesinden ayr olarak yol, yeme ve yatma giderlerininde karfl lanmas (Ödenmesi) Bu durumlar maddeler halinde afla da aç klanarak anlat mda kolayl k sa layacakt r. a- Belgeye dayal yol giderleri hiçbir k s tlama ve mukayeseye tabi tutulmaks z n kay tlara gider olarak yaz lacakt r. b- Yeme ve yatma gideri d fl ndaki giderler (telefon, taksi v.s. gibi) belgeye dayanmak kayd ile (fatura, serbest meslek makbuzu, gider makbuzu), hiçbir k s tlama ve harc rah mukayesesine tabi tutulmaks z n gider yaz - lacakt r. c- Yeme ve yatma giderlerinin iflverence karfl lanmas ve bu giderlerden ayr olarak günlük belli miktarlarda nakit harc rah ödenmesi halindede, uygulaman n flöyle yap lmas gerekir say l kanunla de iflik, gelir vergisi kanununun 23/8 maddesinde, iflyeri veya müfltemilat nda yemek verilmeyen durumlarda çal fl lan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 13,-TL s n aflmayan k sm n n vergiden istisna oldu una dair hükmü, görev mahalli d fl na gönderilen, hizmet erbab na harc rah ödemesi yap l yor ise, harc rah ödemesi istisnas ndan ayr olarak, 13,-TL s istisnay da uygulamak, ayn olaya iki defa istisna uygulamak olaca ndan, harc rah ödenen hizmet erbab, harc rah ald sürelerde bu 13,-TL s yemek istisnas ndan yararlanamaz. Nitekim konuya iliflkin yay mlanan 186 Seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebli inin 2/a maddesindeki aç klamalarda ayn mahiyettedir. Söz konusu Genel Tebli de özet olarak; Yeme ve yatma giderleri kanunen geçerli belgelerle (fatura, gider pusulas ) tevsik ediliyor ise, bu giderlerin toplam, harc rah tutar ile mukayese edilecek, belgeli giderler harc - rahtan yüksek ise, belgeli giderler hiçbir k - s tlama ve mukayese yap lmaks z n gider yaz lacak, nakden ödenen harc rah ise gelir vergisine tabi tutulacakt r. fiayet harc rah, belgeli giderlerden yüksek ise, harc rah vergilendirilmeksizin gider yaz lacak, belgeli giderler hizmet erbab n n ücreti ile birlefltirilerek vergilendirilecektir denilmektedir. Hizmet erbab n n belgeli giderleri yan nda belgesiz veya perakende sat fl fifli, yazar kasa fifllerine dayal giderleride mevcut ise, bu giderler hizmet erbab n n ücreti ile birlefltirilerek gelir vergisine tabi tutulacak ve ücret gideri olarak kay tlara intikal ettirilecek veya kanunen kabul edilmeyen gider olarak kay tlara intikal ettirilecektir. HABER ÜYELER M Z N D KKAT NE Bilindi i üzere 5174 say l TOBB Kanunu ve tarih ve say l Resmi Gazetede yay mlanan 7/9914 say l Bakanlar Kurulu Karar gere ince, Odalar n çal flma alanlar içerisinde bulunan tüm sanayi iflletmeleri, üretim gücünü gösteren kapasite raporu düzenlettirmek ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i ne onaylatmak zorundad rlar. Ayr ca, TOBB Oda Muamelat Yönetmeli inin 41.maddesine göre; ilimizde oldu u gibi Sanayi ve Ticaret Odalar n n ayr ayr bulundu u illerde her iki Odaya kay tl firmalar için kapasite raporlar Sanayi Odalar ndan al nmak zorundad r. TOBB nin tarih ve 274 say l karar gere ince; tarihinden itibaren yenilenen kapasite raporu As l Suret nüshalar Odam zda saklanmakta, firmalara ise Asl Gibidir kafleli onaylanm fl suret verilmektedir. 6 sayfal k bir kapasite raporunun noterlerde suret tasdiki Hammaddeye harcanan para enerjinin üstünde Merkez Bankas uzmanlar üretimde maliyet unsurlar n analiz etti Merkez Bankas taraf ndan yay nlanan bir çal flmada, imalat sanayiinde daha yüksek olmak üzere en yüksek maliyet kayna n n hammadde oldu u belirlendi. Bunu personel gideri izledi. Enerji ve finansman giderlerinin toplam maliyetler içinde, bu iki kaleme göre çok düflük seviyelerde kalmas dikkat çekti. Burcu Gürcihan Yüncüler ve Fethi Ö ünç taraf ndan yap lan çal flmada, tar m d fl sektörlerdeki maliyet yap s ve maliyet kaynakl enflasyon bask lar incelendi. Çal flmada, TÜ K ve Merkez Bankas verileri kullan larak, 20 ve daha fazla iflçi çal flt ran iflyerlerlerinin maliyet kaynaklar n n da l m ortaya konuldu. Çal flmada var lan sonuçlarda, hammadde ve personel giderlerinin fiyat oluflumunda etkisinin büyük olmas ve hammaddenin büyük k sm n n ithal edilmesi ya da üretiminde ithal malzeme kullan lmas n n, döviz kuru ve ithalat fiyatlar ndaki istikrar n genel fiyatlar (maliyetler) üzerindeki etkisinin yüksek oldu una dikkat çekildi. Buna göre, imalat sanayiinde hammaddenin toplam maliyetler içindeki pay yüzde 58,9, inflaat sektöründe yüzde 60 olarak belirlendi. Hizmet sektöründe ise yüzde 20 olurken, tar m d fl sektörler ortalamas yüzde 41.5 olarak ölçüldü. malat sanayiinde personel giderlerinin toplam maliyet içindeki pay yüzde 16, hizmet sektöründe yüzde 33, tar m d fl sektörlerin tamam nda ise yüzde 23.6 olarak belirlendi. Çal flmaya konu olan, imalat sanayii, hizmet sektörü, enerji, madencilik ve inflaat sektörlerinden oluflan tar m d fl ekonomide, çok tart fl lan enerji ve finansman n maliyet içindeki pay n n düflük olmas dikkat çekti. Elektrik ve akaryak ttan oluflan enerji giderleri imalat sanayii için 4.9 olarak belirlendi. Finans ise yüzde 2.5 hesapland. MAL YETLER ÜZER NDE BASKI Çal flmada maliyet kalemlerinden tar m d fl ekonomideki fiyat art fllar na gelen bask incelendi. Var lan sonuçlarda, hammaddenin en önemli fiyat art fl kanal olmas n n do al oldu u ancak bu mallar n çok büyük oranda ithal edilmesi nedeniyle kur duyarl l, bu mallar üreten firmalar n personel ve enerji fiyatlar ndan etkilenmesinin yüksek olabilece i de erlendirildi. Görece düflük fiyat art fl kanal olan finansman giderlerinde ise firmalar n çok a rl kl bir k sm n n k sa vadeli finansman kullan yor olmas n n önemli bir unsur oldu unun alt çizildi. Çal flmada bulgular üzerinden, (3. çeyrek sonu) itibariyle ifllenmemifl g da, tütün ve alkollü içkiler hariç enflasyon ( GTD TÜFE) ile tar m d fl sektörler maliyet fiyat art fl endeksi karfl laflt r ld. Kriz dönemleri hariç maliyet endeksinin, enfl asyon ile uyumlu oldu u, maliyet endeksindeki dalgalanman n daha yüksek oldu u ve kriz dönemi d fl nda hareketlerin genellikle paralel seyretti i belirlendi. Hizmet sektörü d fl ndaki di er tar m d fl sektörlerin (imalat, madencilik, inflaat, enerji) bu dönemde fiyat art fllar n n ortalamada yüzde 8.5 olarak gerçekleflti i, GTD TÜFE nin ise 7.6, toplam genel TÜFE nin ise 8.3 oldu u hesapland. Maliyet fiyat art fl na en yüksek katk n n 3.3 puan ile hammaddeden, 2.5 puan ile personel giderlerinden gelirken, enerjinin katk s 0.6 puan hesapland. Ayn dönemde, finansman n göreli olarak gerilemesi nedeniyle maliyet fiyat art fllar na herhangi bir katk vermedi i hesapland. Hizmet sektöründeki maliyet fiyat art fl ayn dönemde ortalama yüzde 8.6 olurken, hizmet sektörü enflasyonu ise (kira ve haberleflme hariç) yüzde 8.8 olarak gerçekleflti. Hizmet sektörü maliyet fiyatart fllar içinde personel giderleri 3.3 puan, genel iflletme giderleri 1.8, personel giderleri ise 1.7 puan katk yapt. ADASO dan Kapasite Raporu Suret Tasdiki ifllemlerini düflük ücretle yapt rma imkan maliyeti yaklafl k TL aras nda de iflirken Odam zda ise sayfas 10 TL den toplam 60 TL na yap lmaktad r. Bu nedenle sanayi ve ticari faaliyetlerinizde oldukça önemi olan kapasite raporu ve ticaret sicil gazeteleri suret tasdiklerinin Odam zdan daha az maliyetle yapt r lmas, kapasite raporuna sahip olmayan veya geçerlilik süresi dolmufl rapora sahip üyelerimizin ise yenileme ifllemleri için Odam - za baflvurmas gerekmektedir.

5 HABER 16 MART Ceyhan Enerji Bölgesi için yat r mc rehberi Türkiye nin Enerji Üssü Ceyhan Enerji htisas Bölgesi Yat r mc Rehberi projesinin 85 milyar lira harcama ile 27 Nisan 2015 tarihine kadar tamamlanmas öngörülüyor. Adana Sanayi Odas taraf ndan gerçeklefltirilen ve Çukurova Kalk nma Ajans nca do rudan faaliyet deste i kapsam na al nan proje ile Ceyhan Enerji htisas Endüstri Bölgesi nin yat r mc rehberi haz rlanacak. Türkiye nin Enerji Üssü Ceyhan Enerji htisas Bölgesi Yat r mc Rehberi projesinin 85 milyar lira harcama ile 27 Nisan 2015 tarihine kadar tamamlanmas öngörülüyor. Türkiye nin ilk Enerji htisas Endüstri Bölgesi olan ve yaklafl k 13 bin 500 dönümlük alana sahip Ceyhan Enerji htisas Endüstri Bölgesi nde gerçeklefltirilecek yat r mlara iliflkin bir rehber oluflturmak, bölgede elde edilecek katma de erin il, bölge ve ülke ekonomisine kazand raca ekonomik katk lar n belirlenmesi hedefleniyor. ÇKA destekli proje faaliyetleri kapsam nda gözetilecek özel amaçlar ise flöyle s raland : - Ceyhan Enerji htisas Endüstri Bölgesi nde öne ç kacak olan sektörlere iliflkin ön fizibilite çal flmalar yapmak, - Yurtd fl ndaki iyi örnekleri araflt rarak Ceyhan Enerji htisas Endüstri Bölgesi'ne uyarlamak, - Yerli ve yabanc yat r mc lara yönelik yat r mc rehberi haz rlamak, - Arazi bedellerinin tespitine iliflkin fizibilite çal flmalar yürütmek, - Bölgeye iliflkin verileri ve foto raflar içeren Türkçe ve ngilizce ara yüze sahip internet adresi oluflturmak, - Üç boyutlu tan t m materyalleri haz rlamak ve da tmak - Düzenlenecek bas n toplant lar ile bölgeye iliflkin çal flmalar hakk nda toplumu bilgilendirmek; bölge halk n n fark ndal n artt rmak - Bölgenin yurtiçi ve yurtd fl lansman n n yap larak Adana ve bölgenin cazibesinin artt r lmas na katk sa lamak. Bir kifliye istihdam n maliyeti 429 bin 737 lira Bir kifliye ifl sa lamak için 1 nci Bölge de 425 bin 779 liral k yat r m gerekirken, ayn maliyet 6 nc Bölge de bunun yar s ndan bile az. Yani 6 nc Bölge de 201 bin liral k yat r mla bir kifliye istihdam sa lanabiliyor. Ekonomi Bakanl n n teflvik belgeli yat r mlara iliflkin verilerinden yap lan analize göre, yerli sermaye bir kiflilik istihdam için 385 bin 84 lira, yabanc sermaye ise 928 bin 14 liral k yat r m yapt. Türkiye de bir kifliye istihdam yaratmak için yap lmas gereken yat - r m n ortalama maliyeti 2014 y l itibar yla 429 bin lira düzeyinde bulunuyor. Yat r m ve istihdam maliyetleri, yat r mc lar n yat r m aflamas nda istihdam edecekleri personel taahhüdüne göre hesaplan yor. Yani yat r m faaliyete geçtikten sonra, iflletmelerdeki istihdam say s da de ifliyor. Son 5 y l içinde bir kifliye istihdam için gerekli yat r m tutar n n en yüksek oldu u y l 502 bin 158 lire ile 2013 oldu. Söz konusu maliyet, 2012 de 389 bin 704, 2011 de 427 bin 388 ve 2010 da 438 bin 196 lira düzeyindeydi. YABANCI SERMAYE ST HDAM Ç N DAHA ÇOK HARCIYOR Bir kifliye ifl sa lamak için yabanc yat r mc lar, yerli yat r mc lara oranla daha fazla yat r m harcamas yap yor y l nda 61 milyar 844 milyon liral k yat r m yap l rken, bunun 50 milyar 860 milyon liral s n yerli sermaye, 10 milyar 984 milyon liras n ise yabanc sermayeli flirketler gerçeklefltirdi. Bu verilere göre yerli yat r mc n n bir kiflilik istihdam için 385 bin 55 liral k yat r m na karfl l k, yabanc yat r mc 928 bin 16 liral k yat r m harcamas yapt. Bir kifliye istihdam için, 2013 y l nda yerli yat - r mc 466 bin 230 lira, yabanc yat r mc 876 bin 327 lira, 2012 de yerli yat r mc 374 bin 146 lira, yabanc yat r mc 531 bin 246 lira, 2011 de yerli yat r mc 383 bin 433 lira, yabanc yat r mc 1 milyon 28 bin lira, 2010 y l nda ise yerli yat - r mc 433 bin 526 lira, yabanc yat r mc 477 bin 619 lira harcad. ST HDAM Ç N EN PAHALI SEKTÖR ENERJ Do as itibar yla çok fazla istihdam yo un olmayan enerji sektöründe bir kifliye istihdam yaratman n maliyeti, di er sektörlerin neredeyse 10 kat düzeyinde bulunuyor y l verilerine göre enerji sektöründe yap lan yat r mlar n, bu yat r mda çal flacak kiflilere bölünmesiyle bulunan maliyet 4 milyon 564 bin lira gibi çok yüksek düzeyde hesapland. Bir kiflinin istihdam maliyeti hizmetler sektöründe 364 bin 678 lira, imalat sanayiinde 358 bin 748 lira, madencilikte 465 bin 686 lira, tar m sektöründe ise 291 bin 494 lira olarak hesapland. ST HDAMI ARTIRMAK Ç N 5 VE 6. BÖLGE YE YATIRIM fiart Ekonomi Bakanl n n teflvik verileri, bölgesel bazda incelendi inde en geliflmifl illerin yer ald 1 inci Bölge ile en az geliflmifl illerin yer ald 5 ve 6 nc bölgelerde, yat r m ve bir kiflilik istihdam n maliyeti aras nda uçurum oldu unu ortaya koyuyor. Yeni teflvik sistemine geçildi i 2012 y l n takip eden 2013 te 5 ve 6 nc bölgelere yat r mlarda gözle görülür bir art fl yaflanmas na ra men, geliflmifl bölgelerin yat r m hacmi, bu bölgelere göre çok daha yüksek oranl artt. Tüm avantajl teflvik unsurlar na ra men, 6 nc Bölge ye yap lan yat r mlar n tam yat r mlar içindeki pay yüzde 6 ile 7 aras nda de iflti. Buna karfl l k 1 inci Bölge ye yap - lan yat r mlar 2014 itibar yla toplam yat r mlar n yüzde 42 sini oluflturdu. Bu rakamlara göre 6 nc bölgede bir kifliye istihdam yaratman n maliyeti 201 bin 577 lira iken, ayn maliyet 1 inci Bölge için 425 bin 779 lira olarak hesaplan - yor. Bir kiflilik istihdam maliyeti 2013'te 6 nc Bölge de 217 bin lira, 1 inci Bölge de 449 bin lirayd. fi SA LI I VE GÜVENL ÇALIfiANLARIN E T M (3) Hüseyin BENG SU ADASO fl Sa l ve Güvenli i Müflaviri Çal flanlara en az afla da belirtilen konular içerecek flekilde ifl sa l ve güvenli i e itimleri verilir. I. Genel Konular - Çal flma mevzuat ile ilgili bilgiler, - Çal flanlar n yasal hak ve sorumluluklar, - flyeri temizli i ve düzeni, - fl kazas ve meslek hastal ndan do an hukuki sonuçlar II. Sa l k Konular - Meslek hastal klar n n sebepleri, - Hastal ktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanmas, - Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, - lkyard m III. Teknik Konular - Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, - Elle kald rma ve tafl ma, - Parlama, patlama, yang n ve yang ndan korunma, - fl ekipmanlar n n güvenli kullan m, - Ekranl araçlarla çal flma, - Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, - fl kazalar n n sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanmas, - Güvenlik ve sa l k iflaretleri, - Kiflisel koruyucu donan m kullan m, - fl sa l ve güvenli i genel kurallar ve güvenlik kültürü, - Tahliye ve kurtarma Çal flan fiilen çal flmaya bafllamadan önce, çal flan n yapaca ifl ve iflyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak e itilmesi sa lan r. Çal flma yeri veya ifl de iflikli i, ifl ekipman n n de iflmesi, yeni teknoloji uygulanmas gibi durumlar nedeniyle ortaya ç kacak risklerle ilgili e itimler ayr ca çal flanlara verilir. fl sa l ve güvenli i e itimleri de- iflen ve ortaya ç kan yeni riskler de dikkate al narak çok tehlikeli s n fta yer alan iflyerlerinde y lda en az bir defa, tehlikeli s n fta yer alan iflyerlerinde iki y lda en az bir defa ve az tehlikeli s n fta yer alan iflyerlerinde üç y lda en az bir defa düzenli aral klarla tekrarlan r: fl kazas geçiren veya meslek hastal na yakalanan çal flana ifle dönüflünde çal flmaya bafllamadan önce, kazan n veya meslek hastal n n sebepleri, korunma yollar ve güvenli çal flma yöntemleri ile ilgili ilave e itim verilir. Herhangi bir sebeple alt aydan fazla süreyle iflten uzak kalanlara, tekrar ifle bafllat lmadan önce bilgi yenileme e itimi verilmesi sa lan r. flyerinde onbefl yafl n bitirmifl ancak onsekiz yafl n doldurmam fl genç çal - flanlar, yafll, engelli, gebe veya emziren çal flanlar gibi özel politika gerektiren gruplar n özellikleri dikkate al narak gerekli e itimler verilir. Destek elemanlar na ve çal flan temsilcilerine, görevlendirilecekleri konularla ilgili de e itilir. Kazas z çal flmalar dile i ile.

6 6 16 MART 2015 HABER srail Maslahatgüzar ndan ADASO ya ziyaret ORON: HER ALANDA T CAR fib RL NE HAZIRIZ KIVANÇ: DAMP NGL MALLARDA HASSAS OLUNMALI Adana Sanayi Odas n ziyaret eden srail in Ankara Maslahatgüzar Amira Oron, baflta tar m olmak üzere tüm sektörlerde ticari iflbirli ine haz r olduklar n belirterek, mevcut ticari iflbirliklerinin gelifltirilmesini hedeflediklerini söyledi. Adana Sanayi Odas Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu, Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç, Baflkan Yard mc lar F rat Karal ve Erdo an fiire, Sayman üye mam Gazali H rada ve Yönetim Kurulu üyeleri Yavuz Tezcan, Faruk Aytek, sa Tuzcu ve Süleyman Bafl ile bir araya gelen Maslahatgüzar Amira Oron, görevine 40 gün önce bafllad n ve ilk ziyaretini Adana ya gerçeklefltirdi ini belirtti. Adana ile ticari iflbirli inin tar m üzerinde yo unlaflt r lmas n amaçlad klar n bildiren Amira Oron, kent sanayicilerini srail de Nisan 2015 tarihlerinde düzenlenecek uluslararas tar m Fuar ve konferans na kat lmaya davet etti. Ticaret Müsteflar Joseph Avraham da, geçen y l Türkiye den srail e 2.6 milyar dolarl k mal sat fl gerçekleflti ini, önemli ticaret potansiyeli bulunan iki ülkenin birbirlerinin rakibi de il, tamamlay c s oldu unu vurgulad. Adana Sanayi Odas Meclis Baflkan Hüseyin Nuri Çomu, srail ile ticarette önemli bir s k nt yaflanmad n, önümüzdeki süreçte daha da artaca na inand n belirtti. K ÜLKE ARASINDAK T CARET HACM YETERL DE L Adana Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Zeki K vanç, fuar ve konferansla ilgili Adana sanayicisinin bilgilendirilece ini ifade ederken, ekonomik alanda iflbirli inin artmas na yönelik çaba ve katk lar n sürdürülece ini, iki ülke aras ndaki ticaret hacminin yeterli olmad n, srail ile farkl pazarlara özellikle ABD pazar na yönelik iflbirliklerini artt rmay istediklerini söyledi. Serbest ticaret anlaflmas kapsam nda srail den gelen özellikle suni sentetik elyaftan dokunmufl kumafllar n büyük s k nt yaratt n belirten K vanç, Dokuma tezgah bulunmayan srail den, Uzakdo u imali oldu unu bildi imiz çok miktarda mal ülkemize geldi. Bu konuda yasal giriflimlerimiz devam ediyor. srail devletinden dampingli ürünler konusunda hassas olunmas n ve önlem al nmas n istiyoruz dedi. Ulaflt rma projelerine yönelik destekler düzenlendi Elektronik haberleflme, havac l k ve uzay teknolojileri ile ilgili alanlarda yerli tasar m ve üretime yönelik Ar-Ge projelerine yönelik desteklerde düzenlemeye gidildi. Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl, elektronik haberleflme, havac l k ve uzay teknolojileri ile ilgili alanlarda yerli tasar m ve üretime yönelik araflt rma, gelifltirme projelerine yönelik destekleri yeniden düzenledi. Araflt rma Gelifltirme Projelerinin Desteklenmesine liflkin Yönetmelik, Resmi Gazete'de yay mland. Buna göre, elektronik haberleflme, havac l k ve uzay teknolojileriyle ilgili alanlarda yerli tasar m ve üretime yönelik araflt rma, gelifltirme ve e itim faaliyetlerine iliflkin proje baflvurular n n de erlendirilmesi, desteklenmesi, izlenmesi ve sonuçland - r lmas yla bu faaliyetlerin yürütülmesinde görevlendirilecek uzmanlar n vas flar ve bunlara yap lacak ödemelere iliflkin usul ve esaslar belirlendi. Bakanl k, her y l için destekleyece- i öncelikli proje konular n bakanl k internet sitesinde yay mlayacak. Bakanl k ayr ca, ilan edilen desteklemede öncelikli konulara ilave olarak y l içerisinde, yönetmelikte belirtilen alanlarda ülke için önem arz eden teknolojik ve stratejik konular belirleyebilecek ve bu alanlarda proje baflvurusu alabilecek. Baflvurular na iliflkin duyurular ve baflvuru usulleri bakanl k internet sitesinde yay mlanacak. Baflvurular kurulufllar taraf ndan yap labilecek. Ar-Ge projesine destek baflvurusunda bulunan kuruluflun proje konusu faaliyet alan yla iliflkili olacak. Kurulufllar, bir baflvuru dönemi içerisinde her bir sektör için tek bafl na veya ortak olarak sadece bir proje baflvurusunda bulunabilecek ve Ar-Ge projesine ait çal flmalar Türkiye'de yürütülecek. Bakanl kça, söz konusu yönetmelik kapsam nda projelerin de erlendirilmesini ve izlenmesini sa lamak üzere uzmanlardan oluflan bir uzman havuzu oluflturulacak. Baflvurular, ön de erlendirmeye tabi tutulacak. PROJELERE VER LEB LECEK DESTEK SÜRES EN FAZLA 36 AY OLACAK Projelere verilebilecek destek süresi en fazla 36 ay olacak, gerekti i hallerde bakanl k, projenin tamamlanabilmesi için destek süresinin üçte birini aflmamak kayd yla ve ek bütçe tahsis etmeksizin ilave süre verebilecek. Proje desteklerine yap lan baflvurular n de erlendirme ve izleme süreçlerinde görev alan kiflilerin proje muhteviyat ile ilgili sahip olduklar bilgi ve belgeler "ticari s r" veya "hizmete özel bilgi" olarak kabul edilecek ve üçüncü kiflilere aktar lamayacak. Bakanl k ba l, ilgili ve iliflkili kurumlar n n söz konusu yönetmelik kapsam nda bakanl k politika ve stratejileri aç s ndan önem tafl yan uydu, uydu yer istasyonu ve benzeri ürünlerin yerlilefltirilmesine yönelik Ar-Ge içeren üretim faaliyetlerine bu yönetmelikle belirlenen usul ve esaslara tabi olmaks z n Bakan onay ile destek verilebilecek. Bu kapsamda yap lan desteklere iliflkin usul ve esaslar proje sahibi ile yap lacak sözleflme ya da protokolde belirtilecek. Bu hüküm 1 Aral k 2014'ten geçerli olmak üzere yay m tarihinde yönetmeli in di er hükümleri ise yay m tarihinde yürürlü e girecek. Söz konusu yönetmelikle Elektronik Haberleflme, Uzay ve Havac l k Sektöründe Araflt rma Gelifltirme Projelerinin Desteklenmesine liflkin Yönetmelik yürürlükten kald r ld.

7 SANAY ODASI HABER 16 MART Engelli giriflimcilerin sertifika sevinci Adana Sanayi Odas ndaki e itimi baflar yla tamamlay p, belgelerini ald lar Adana Sanayi Odas, Adana Büyükflehir Belediyesi Kent Konseyi Kad n Meclisi ve KOSGEB iflbirli iyle düzenlenen e itimi baflar yla tamamlayan engelli 17 giriflimciye sertifikalar törenle verildi. ADASO Salonu nda düzenlenen sertifika töreninde konuflan Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç, giriflimci belgelerinin geçmifl dönemdekilere göre çok daha k ymetli ve güzel oldu unu vurgulad. K vanç, Giriflimcilerimiz hayat mücadelesinin ne denli kutsal ve önemli oldu unu flimdiden kan tlam fllar ve baflarm fllard r. Umar m bu süreçte ö rendiklerini uygulama imkan bulabilecek ve kendi akranlar na önemli birer örnek olacaklard r. Hayallerinizin peflinde kofltu unuz, örnek oldu unuz için teflekkür ediyor ve kutluyorum dedi. G R fi MC RUHU D NAM ZM N AVANTAJA ÇEV RMEL Y Z Ülkemizde her y l 750 bin kiflinin istihdama kat ld n, oluflan istihdam gücüne ifl bulabilmenin tek yolunun giriflimci say s n artt rmak oldu unu belirten ADASO Baflkan Zeki K vanç, bu y l n ocak ay nda kurulan flirket say s n n geçen y la göre yüzde 70 artt n, ülke genelinde ise yüzde 10 seviyesinde kald n bildirdi. Rakam n sevindirici ve Adana n n giriflimci ruhunun dinamik yap s n n devam etti inin iflareti oldu unu ifade eden K vanç, flöyle konufltu: S cak geliflmelerin yafland, ekonomik dengelerin her an de iflti i günümüz rekabet ortam nda, ülke ortalamas n n üzerinde giriflimci ç karan flehrimizi yukar tafl mak için bu dinamizmi avantaja çevirmeliyiz. Bunun için giriflimcilerimizin önündeki bürokratik engeller kald r lmal, katma de eri yüksek ürün ve hizmet üretmek isteyecek giriflimcilerimize finansmana eriflimde kolayl k sa lanmal d r. G R fi MC LERE KAPIMIZ AÇIK, DESTEK VERMEYE HAZIRIZ ADASO Baflkan Zeki K vanç, kentin giriflimci potansiyelinin de erlendirilmesine yönelik çal flmalar n sürdürülece ini belirterek, Adana Sanayi Odas olarak kap lar n n her zaman aç k ve deste e haz r olduklar n kaydetti. K vanç, giriflimcilere, Gözlerindeki fl lt y görünce mutlu oluyoruz. Yapaca n z iflleri daha büyük düflünün. Rekabeti ve iflinize farkl l k katarak büyümeyi hedefleyin. Sizleri çok yak ndan izleyece iz, baflar lar n zla gurur duyaca z Gelece in büyük sanayicileri ve iflletme sahipleri olman z bekliyoruz diye seslendi. Adana Büyükflehir Belediyesi Kent Konseyi Baflkan Ahmet Özen de yapt konuflmada, giriflimcilik kursuna katk s ve eme i geçen kurum ve kiflilere teflekkür etti. Adana da iflaret dili e itiminin önemli bir eksiklik oldu una dikkati çeken Özen, bu alanda kurs aç lmas n n son derece yararl olaca n vurgulad. Törende, Adana Sanayi Odas Baflkan Zeki K vanç, Kent Konseyi Baflkan Ahmet Özen, Kad n Meclisi Baflkan Zeynep Serap Baltac, Pera Toplum Geliflim Derne i Baflkan De er Maz, ADASO Baflkan Yard mc lar F rat Karal ve Erdo an fiire, Sayman Üye mam Gazali H rada, Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özkök, Salih Sütcü, sa Tuzcu, Ahmet Güldiker ve Süleyman Bafl taraf ndan kursu baflar yla bitiren engelli giriflimcilere sertifikalar verildi.

8 8 16 MART 2015 BAfiLAMA B T fi FUARIN ADI KONUSU BAfiLICA ÜRÜN H ZMET GRUPLARI TÜRÜ YER fieh R DÜZENLEY C Bursa E itim Fuar - 11.Yurt çi ve Yurt 17/03/ /03/2015 Bursa Uluslararas Fuar Tüyap Bursa Fuarc l k D fl E itim Fuar (Üniversiteler Özel Yurt çi ve Yurt D fl E itim E itim, E itim Ekipmanlar Bursa ve Kongre Merkezi A.fi. Bölümü) 18/03/ /03/2015 FETEX 2015 Fethiye Turizm, Turizm Tedarikçileri ve Yiyecek çecek htisas Fuar 19/03/ /03/2015 Edufairs Yurtd fl E itim Fuarlar Turizm, Turizm Tedarikçileri ve Yiyecek, çecek Yurtd fl nda Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sertifika, Yaz Okulu ve Yabanc Dil E itimleri 19/03/ /03/2015 CNR ENERGY Enerji ve Çevre Teknolojileri 19/03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/2015 ZOW 2015 Uluslararas Mobilya Endüstrisi, ç Tasar m, Aksesuar ve Ekipmanlar Fuar WIN Otomasyon '15 22.Endüstriyel Otomasyon Fuar WIN Electrotech '15 16.Enerji, Elektrik ve Elektronik Teknolojileri Fuar Win Materials Handling '15 14.Tafl ma, Depolama, stifleme ve Lojistik Fuar WIN Hydraulic & Pneumatic'15 12.Ak flkan Gücü Teknolojileri Fuar INARTS Yurtd fl ve Yurtiçi Sanat Okullar Fuar 21/03/ /03/2015 Edufairs Yurtd fl E itim Fuarlar 24/03/ /03/2015 Edufairs Yurtd fl E itim Fuarlar 24/03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/2015 Konya Tar m Uluslararas Tar m, Tar msal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuar EDT EXPO Ev D fl Tüketim Ürünleri Fuar 2015 MARBLE "21.Uluslararas Do al Tafl ve Teknolojileri Fuar " 25/03/ /03/2015 fianl urfa Yap nflaat Dekorasyon Fuar 26/03/ /03/2015 Edufairs Yurtd fl E itim Fuarlar 26/03/ /03/ Uluslararas Boru ve Ek Parçalar Fuar 26/03/ /03/2015 Rulo Fuar /03/ /03/2015 Tel Fuar /03/ /03/ Uluslararas Yap decoor Ankara /03/ /03/2015 Pro-Show 2015 Mobilya Endüstrisi, ç Tasar m, Aksesuar ve Ekipmanlar Endüstriyel Otomasyon Enerji, Elektrik ve Elektronik Teknolojileri Tafl ma, Depolama, stifleme ve Lojistik Ak flkan Gücü Teknolojileri Sanat ve Tasar m E itimi ve Kariyer Yurtd fl nda Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sertifika, Yaz Okulu ve Yabanc Dil E itimleri Yurtd fl nda Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sertifika, Yaz Okulu ve Yabanc Dil E itimleri Tar m, Tar msal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuar Ev D fl Tüketim Ürünleri, Ekipmanlar, Sarf Malzemeleri Üreticileri ve Da t m Kanal Tedarikçileri Do al Tafl ve Teknolojileri nflaat ve Yap Malzemeleri, Kap, Pencere, Mutfak Yurtd fl nda Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sertifika, Yaz Okulu ve Yabanc Dil E itimleri Boru, Ek Parçalar Makine ve Ekipmanlar Rulo ve Levha Saç flleme Teknolojileri Tel ve Tel flleme Makine ve Ekipmanlar Fuar nflaat Malzemeleri, Yap Yenileme 15. Pro-Ses, Pro-Ifl k, Pro- Görüntü Sistemleri Fuar 26/03/ /03/2015 Asansör Uluslararas Asansör Fuar FUAR MART 2015 YURT Ç FUAR TAKV M Turizm Sektöründeki Ekipman, Servis Malzemeleri ve Yiyecek çecek Yurtd fl nda Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sertifika, Yaz Okulu ve Yabanc Dil E itimleri Enerji Üretim Teknolojileri, Enerji Da t m, letim ve Kontrol Sistemleri, Bak m Onar m ve Servis Hizmetleri, Verimlilik Sistemleri, Çevre Teknolojileri, Geri Dönüflüm, Sistem, Dan flmanl k, Proje, nflaat Kimyasal Ürünler, Mobilya Sistemleri, Kumafl ve Deriler, Ba lant Elemanlar, ç Dekorasyon, Yüzeyler, Malzemeler, Yar Mamul Ürünler Montaj ve Tafl ma, Do rusal Konumlama, Robot Teknolojisi, Endüstriyel Görüntü flleme, Kontrol, PLC, Scada, Sensör, A lar ve F eld Bus, Ölçme ve Test, Endüstriyel Bilgi Sistemleri, IT ve Yaz l m, Otomasyon Elektrik Üretim Sistemleri, Motorlar, Yenilenebilir Enerji, Frekans Inverterleri, Diflliler Ve Mekanik Sürüfl, Kablolar, letim, Elektrik ve Elektronik Test ve Ölçü Malzemeleri, Vinçler Ve Nakliye, Ambarlama Ve Depolama, Paketleme, Hizmete Sokma Ve Tartma, Lojistik, Intralojistik Ve Yaz l m, Tafl ma Ve Lojistik Ya l Hidrolik, Su Hidrolik, Pnömatik, Ya lama Sistemleri ve Elemanlar. Makine Ve Hidrolik Sistemler çin Ya lar, Hidrolik Ve Pnömatik Hizmetleri Ulusal ve Yabanc Üniversiteler, lkö retim, Lise ve Kolejler, Dil Okullar, Dershane ve Kurslar, Mesleki E itim Kurumlar Yurtd fl nda Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sertifika, Yaz Okulu ve Yabanc Dil E itimleri Yurtd fl nda Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sertifika, Yaz Okulu ve Yabanc Dil E itimleri Tar m, Tar msal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuar Fethiye Fuar ve Sergi Alan Hilton Oteli Kozyata Fuar Merkezi Yeflilköy Uluslararas Fuar Merkezi Yeflilköy Merkezi Merkezi Merkezi Merkezi ntercontinental Otel The Marmara Otel Mu la Marmaris Fuarc l k Org. Halkla liflkiler Ltd. fiti. Edufairs Fuarc l k Ltd. fiti Fuarc l k A.fi. Ankara Hilton Oteli Ankara KTO Tüyap Konya Uluslararas Uluslararas Fuar Merkezi Yiyecek - çecek G da Ürünleri, Temizlik-Hijyen Ürünleri, Masaüstü Objeleri, Ahç l k ve Mutfak Fuar Merkezi Ekipmanlar, Endüstriyel Temizlik Ekipmanlar, Yeflilköy So uk Hava Depolar ve Lojistik, Üniforma ve fl K yafetleri Mermer, Traverten, Granit, Dekoratif Do al Tafllar, Makine, Yan Sanayi nflaat, Yap, Nalburiye, Is tma, So utma, Kap, Pencere, Mutfak, Banyo, Seramik, zolasyon, H rdavat, fl ve nflaat Makineleri Yurtd fl nda Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Sertifika, Yaz Okulu ve Yabanc Dil E itimleri Plastik, Demir, Çelik, Paslanmaz, Bak r, Beton, Metal, Dökme, Alüminyum, Termal Borular ve Hammaddeleri, Makine ve Ekipmanlar Rulo ve Levha Saç, Rulo Kesme ve Elleçleme Teknolojisi ve Levha Saç flleme Teknolojisi, Biçimleme Makinalar ve Ekipmanlar, Kesme Makinalar ve Ekipmanlar, Ba lama Makinalar ve Ekipmanlar Demirli ve Al fl ml Teller, Çelik Teller, Paslanmaz Çelik Teller, C vata, Perçin Üretimi çin Teller, Kaynak Malzemelri Üretimi çin Teller Do al Tafl, Ar tma Sis., Mutfak-Banyo, Boya, zolasyon, Cephe Kaplama, Peyzaj, Kap Pencere, Havuz, fiömine, Günefl Enerjisi, Ayd nlatma, Zemin Kaplama Profesyonel Show Teknolojileri, E lence Endüstrisi için Özel Efektler, Konserler, Sahneleme ve Prezantasyon Teknolojileri, Sinema Salonlar Asansör Aksam Üreticileri, Tedarikçileri ve Taahhüt Firmalar Uluslararas Fuar zmir Alan - Gaziemir Ziraat Odas Fuar ve Sergi Alan zmir Hilton Oteli Uluslararas Fuar Merkezi Yeflilköy Fuar Merkezi Yeflilköy Fuar Merkezi Yeflilköy Uluslararas ATO Kongre ve Sergi Saray Uluslararas Lütfi K rdar Uluslararas Kongre ve Sergi Saray Merkezi Konya Clarion Events TR Fuarc l k Dan flmanl k Ltd.fiti. Hannover Messe Bileflim Fuarc l k A.fi. Hannover Messe Bileflim Fuarc l k A.fi. Hannover Messe Bileflim Fuarc l k A.fi. Hannover Messe Bileflim Fuarc l k A.fi. Inarts Fuarc l k Org. Dan flmanl k Tic. Ltd. fiti. Edufairs Fuarc l k Ltd. fiti Edufairs Fuarc l k Ltd. fiti Tüyap Konya Fuarc l k A.fi. Fuarc l k A.fi. zmir fianl urfa zmir ZFAfi zmir Fuarc l k Hizmet. Kültür ve Sanat flleri. Tic.A.fi Start Fuarc l k ve Organizasyon Ltd. fiti. Edufairs Fuarc l k Ltd. fiti Voli Fuar Hizmetleri A.fi. Voli Fuar Hizmetleri A.fi. Voli Fuar Hizmetleri A.fi. Ankara CYF Fuarc l k A.fi. Fiera Milano nterteks Uluslararas Fuarc l k A.fi. FO Fuar Hizmetleri A.fi. 26/03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/2015 EKSPOMED EURASIA T bbi Cihazlar, Sistemler, 22.Uluslararas T bbi Analiz, Teknolojiler, Ürünler, Teflhis, Tedavi, Koruma ve Donan mlar, Sarf Malzemeleri, Rehabilitasyon Ürün, Cihaz, Sistem, Sa l k Hizmetleri, Teknoloji, Donan m ve Hastaneler Fuar LABTEKMED EURASIA 18.Uluslararas Medikal Laboratuar Teknoloji, Sistem ve Donan mlar Fuar 4.Bursa Karacabey Tar m ve Hayvanc l k Fuar Laboratuar Analiz, Teflhis, Ölçüm Cihaz, Sistem ve Donan mlar, Yard mc ve Sarf Malzemeleri Tar m Hayvanc l k, Tohum, Meyvecilik, Sulama ve Teknolojiler 31/03/ /03/2015 IEFT Yurtd fl E itim Fuar Yurt D fl E itim Görüntüleme, Ameliyathane, Yo un Bak m, Fizk Tedavi, Rehabilitasyon, Ambulans Sistem ve Donan mlar, Ortepedik Ürünler, Protezler, Hasta Yataklar, Hastane Donan mlar, Sarf Malzemeleri, Laboratuar Analiz, Kalite Kontrol, Test Ölçüm Cihazlar, Mikroskoplar, Sarf Malzemeleri, Kimyasallar, Is tma-so utma Sistemleri, Labaratuar Tezgah ve Mobilyalar Tar m, Hayvanc l k, Tohum, Meyvecilik, Sulama ve Serac l k Teknolojiler,Traktör ve Ekipmanlar, Depolama Sistemleri,So utma, Havaland rma Yurtd fl E itim Seçenekleri, Üniversiteler, Dil Okullar, Kolejler, E itim Kurumlar, Konsolosluklar, Vak flar Merkezi Merkezi Karacabey Kapal Pazar ve Fuar Alan Sheraton Hotel ve Kongre Merkezi Bursa Ankara Reed Tüyap Fuarc l k A.fi. Reed Tüyap Fuarc l k A.fi. Renkli Fuarc l k Ltd. fiti. E itim Fuarlar ve Tan t m Ltd. fiti

9 HABER 16 MART E-ticarette güven dönemi bafll yor Kalk nma Bakanl koordinasyonunda haz rlanan Bilgi Toplumu lara uyumunu gösteren güven damgas konusu kurulufllar n akreditasyonuna c yla e-ticaret sitelerinin belirli standartnelik usul ve esaslar gelifltirilecek, söz Stratejisi ve Eylem Plan 'na göre, elektronik ticaretin daha güvenli hale getiril- çerçevesinde belgelendirme ve denetle- Güven damgas uygulamas n n, e-ti- sistemi oluflturulacak. Ayr ca bu sistem iliflkin düzenleme yap lacak. mesi için bir dizi önlem al nacak. meye iliflkin bir yap kurulacak. Türkiye'de e-ticaret sitelerine yönelik güven sa layaca faydalara yönelik tan t m ve caret siteleri ve tüketiciler aç s ndan Türkiye'de internet kullan c lar n n çevrimiçi al flverifl yapmalar n n önündeki bafll ca engellerden birini güvenlik, al flveriflte güvenin tesisine katk sa la- e-ticaret ifllemlerinde karfl lafl lan an- damgas sisteminin kurulmas, çevrimiçi bilgilendirme faaliyetleri yürütülecek. gizlilik ve hizmet kalitesi konular nda yacak, e-ticaret hacminin ve hizmet kalitesinin artmas na yard mc olacak. çözümü süreçleri belirlenecek, buna laflmazl klar n çözümünde, uyuflmazl k yaflanan endifleler oluflturuyor. birçok ülkede e-ticaret sitelerini güvenlik, mevzuata uygunluk, müflteri mem- iliflkin mevzuat haz rlanacak. Türkiye'de çevrimiçi al flverifle olan talebi art rmak ve bu alandaki güven nuniyeti ve benzeri konularda denetleyen ve belgelendiren kurum ve kuru- GÖZDEN GEÇ R LECEK ledi i kiflilere ait finansal verilerin gü- S TELER, SÜREKL e-ticaret firmalar n n saklad ve ifl- alg s n gelifltirmek amac yla e-ticaret sitelerine yönelik bir güven damgas lufllar faaliyet gösteriyor. Bu kurumlar E-ticaret sitelerine yönelik bir güven venli ine yönelik flartlar ve yapt r mlar sisteminin oluflturulmas ve bu sistem özellikle tüketici taraf ndaki endifleleri damgas sisteminin oluflturulmas na yönelik flu ad mlar hayata geçirilecek: denetimler yap lacak. belirlenecek, ilgili kurumlar taraf ndan çerçevesinde belgelendirme ve denetlemeye iliflkin bir yap kurulmas ihtimek amac yla uygulamalar gelifltiriyor. Baflta AB uygulamalar olmak üzere, Güven damgas na uyumun denetlen- gidermek ve kullan c güvenini tesis etyac bulunuyor. Bu kapsamda internet kullan c lar n n küresel yaklafl mlarla uyumlu flekilde mesine iliflkin süreç ve mevzuat, uyum e-ticaret sitelerine yönelik belirli çevrimiçi al flverifl ile ilgili endiflelerinin güven damgas na iliflkin süreçler ve göstermeyen sitelere yönelik yapt r mlar belirlenecek ve sitelerin sürekli fle- standartlara uyumu gösteren güven giderilmesi, e-ticaret hacminin art r lmas, hizmet kalitesinin gelifltirilmesi ve bu Belirlenen standartlar do rultusunda, kilde gözden geçirilmesi suretiyle dina- standartlar belirlenecek. damgas uygulamas na iliflkin uluslararas örnekler bulunuyor. Di er yandan alandaki kay td fl l n azalt lmas ama- belgelendirme yapacak kurulufllara yömik bir denetim yap s oluflturulacak. FUAR ADI TÜR BAfiLANGIÇ TAR H B T fi TAR H KONUSU fieh R ÜLKE ORGAN ZATÖR CAT EXPO FASHION CENTRAL ASIA M 16 Mart Mart 2015 BAY VE BAYAN HAZIR G Y M, ÇOCUK G Y M, Ç G Y M, DER KONFEKS YON, AKSESUAR, AYAKKABI ALMATI KAZAK STAN TK B MADE EXPO M 18 Mart Mart 2015 YAPI VE NfiAAT MALZEMELER M LANO TALYA LAD N CHIC - CHINA INTERNATIONAL CLOTHING AND ACCESSORIES FAIR MART-N SAN 2015 YURT DIfiI FUAR TAKV M M 18 Mart Mart 2015 MODA, HAZIR G Y M fiangay Ç N TK B CIFF 2015 CHINA INTERNATIONAL FURNITURE FAIR M 18 Mart Mart 2015 MOB LYA VE MOB LYA YAN SANAY GUANGZHOU Ç N B COSMOPROF M 20 Mart Mart 2015 KOZMET K BOLOGNA TALYA MM B IFE LONDON M 22 Mart Mart 2015 GIDA LONDRA NG LTERE SELTEN NPE-THE INTRNATIONAL PLASTICS PLAST K HAMMADDE, PLAST K ÜRÜNLER, PLAST K fileme M 23 Mart Mart 2015 SHOWCASE MAK NALARI, TEÇH ZATLARI VE TEKNOLOJ LER ORLANDO ABD MM B ANUGA FOODTEC 2015 M 24 Mart Mart 2015 GIDA TEKNOLOJ LER VE AMBALAJ ENDÜSTR S KÖLN ALMANYA SENEXPO INTERBUILD EXPO 2015 M 25 Mart Mart 2015 NfiAAT K EV UKRAYNA SENEXPO AMBERIF 2015 M 25 Mart Mart 2015 DE ERL MADEN VE MÜCEVHERAT GDANSK POLONYA MM B AMBIENTEXPO 2015-CONSTRUCT EXPO-ROMTHERM 2015 M 26 Mart Mart 2015 Ç VE DIfi DEKORASYON MALZEMELER BÜKREfi ROMANYA SENEXPO INTERZUM GUANGZHOU 2015 M 28 Mart Nisan 2015 MOB LYA GUANGZHOU Ç N SENEXPO 9.HOMEDECO Y 29 Mart Mart 2015 EV TEKST L VE ZÜCCAC YE ALMAT KAZAK STAN TÜRKEL APLF HONG KONG ASYA PAS F K DER VE HAMMADDELER, DER MAK NALARI VE M 30 Mart Nisan 2015 DER FUARI K MYASALLARI,DER AYAKKABI HONG KONG Ç N TK B METAL & STEEL SAUDI ARABIA M 6 Nisan Nisan 2015 METAL, DEM R-ÇEL K, DÖKÜM ENDÜSTR S R YAD S.ARAB STAN TG EKSPO AUTOMEC FEIRA 2015 M 7 Nisan Nisan 2015 B NEK ARAÇ YAN SANAY SAO PAOLO BREZ LYA U B TECNOTEXTIL BRASIL M 7 Nisan Nisan 2015 TEKST L TEKNOLOJ LER, YAN SANAY LER, K MYASALLARI, D K fi, NAKIfi, BASKI VE KES M MAK NALARI, YAN SANAY LER, SAO PAOLO BREZ LYA MERKÜR PL K VE KONFEKS YON AKSESUARLARI COSMOBEAUTE VIETNAM M 9 Nisan Nisan 2015 KOZMET K, PARFÜMER HO CHI MINH VIETNAM MM B ENERGY 2015 M 13 Nisan Nisan 2015 ENERJ ÜRET M, DA ITIMI VE ELEKTROTEKN K HANNOVER ALMANYA HANNOVER FAIRS A.fi. HANNOVER MESSE 2015 M 13 Nisan Nisan 2015 SANAY HANNOVER ALMANYA TO INDUSTRIAL SUPPLY 2015 M 13 Nisan Nisan 2015 DÖKÜM ÜRÜNLER HANNOVER ALMANYA HANNOVER FAIRS A.fi. MOTION, DRIVE & AUTOMOTION M 13 Nisan Nisan 2015 ELEKTR K, MEKAN K VE AKIfiKAN GÜCÜ AKTARIMI, PNÖMAT K HANNOVER ALMANYA HANNOVER FAIRS A.fi. SAUDI FOOD, HOTEL & GIDA, GIDA ÜRÜNLER VE ENDÜSTR S, OTEL, RESTORAN VE M 13 Nisan Nisan 2015 HOSPITALITY ARABIA 2015 MUTFAK EK PMANLARI C DDE S.ARAB STAN SENEXPO COVERINGS 2015 M 14 Nisan Nisan 2015 DO AL TAfiLAR, ZEM N KAPLAMALARI VE TEKNOLOJ LER ORLANDO ABD MM B FOOD AND HOTEL INDONESIA M 15 Nisan Nisan 2015 GIDA VE ÇECEK CAKARTA ENDONEZYA SELTEN 117.CANTON Ç N THAL VE HRAÇ ÜRÜNLER FUARI 1.FAZ M 15 Nisan Nisan 2015 ELEKTR K VE ELEKTRON KL EV ALETLER GUANGZHOU Ç N TO SEEBBE 2015 M 15 Nisan Nisan 2015 YAPI VE YAPI TEKNOLOJ LER BELGRAD SIRB STAN TÜYAP VI. INTERNATIONAL MEDICAL FORUM M 15 Nisan Nisan 2015 MED KAL VE TEKN K TIBB MALZEMELER K EV UKRAYNA TÜRKEL OROAREZZO M 18 Nisan Nisan 2015 KUYUMCULUK VE MÜCEVHERAT AREZZO TALYA UBM ROTAFORTE HORECA M 20 Nisan Nisan 2015 GIDA, GIDA fileme VE OTEL EK PMANLARI LÜBNAN BEYRUT SELTEN INTERMAT M 20 Nisan Nisan 2015 fi VE NfiAAT MAK NELER PAR S FRANSA TO DJAZAGRO ULUSLARARASI AMBALAJ, GIDA fileme, TARIM, GIDA, ÇECEK, OTEL VE GIDA, GIDA TEKNOLOJ LER, M 20 Nisan Nisan 2015 RESTORAN EK PMANLARI AMBALAJ, TARIM FUARI CEZAY R CEZAY R TÜYAP HKTDC HONG KONG HOUSEWARE FAIR 2015 M 20 Nisan Nisan 2015 EV VE MUTFAK EfiYALARI HONG KONG Ç N MM B SEAFOOD EXPO GLOBAL M 21 Nisan Nisan 2015 SU ÜRÜNLER BRÜKSEL BELÇ KA B 19. ELCOM UKRAINE M 21 Nisan Nisan 2015 ELEKTR K, AYDINLATMA, KABLO, GÜÇ VE OTOMASYON S STEMLER K EV UKRAYNA TÜRKEL HISPACK 2015 M 21 Nisan Nisan 2015 AMBALAJ VE GIDA TEKNOLOJ LER BARSELONA SPANYA SENEXPO VICENZAORO DUBAI M 23 Nisan Nisan 2015 KUYUMCULUK VE MÜCEVHERAT DUBA BAE MM B AUTOMECHANIKA CHICAGO 2015 M 24 Nisan Nisan 2015 OTOMOT V CHICAGO ABD U B

10 10 ATIK BORSASI Atmay n, ihtiyac olanlara sat n Sa l m z tehdit eden çevre sorunlar n n çözümünde hemen hergün yeni yaklafl mlar benimsenmektedir. Son y llarda çevre konusunda üzerinde en çok durulan ise sorunlar kayna nda çözümlemeye yönelik sistemlerin gelifltirilmesidir. Üretim sürecinin sonunda ortaya ç kan kirlilikle mücadele yerine, hammaddenin ve enerjinin etkin ve verimli kullan lmas, az at k üretilmesi ve özellikle de at klar n geri kazan lmas ve yeniden kullan lmas önem kazanm flt r. Sanayi kurulufllar afla da yay nlad m z, At k Geri Dönüflüm Borsas Bilgi De erlendirme Formu nu doldurarak, gazetemize ulaflt racaklar. De erlendirilen formlar neticesinde ortaya ç kan arz ve talepler bu sayfada yeralacak. Amaç, baz üyelerimizin üretim at klar n n de erlendirilmesi, di er firmalar m z taraf ndan at klar n hammadde olarak yeniden kazand r lmas olacak. Böylece hem ekonomiye hem de çevreye kazanç sa lanm fl olacak. Bu amaca ulaflabilmek için, üyelerimizin söz konusu formu doldurarak k sa zamanda gazetemize göndermeleri gerekiyor. ADASO At k Borsas gizlilik ortam nda ve flifrelendirilerek ifllem gördü ünden, hem at arz, hem de talep eden firmalar n isimleri yay nlanm yor ve sakl tutuluyor. I. F RMA B LG LER : Kurulufl / Firma Ünvan : Üretim Konusu : Oda Sicil No : Fabrika / Tesis Adresi : Telefon / Faks : Yetkili Kifli ve Ünvan : ( rtibat kurulacak kifli) Verdi imiz bilgilerin At k Geri Dönüflüm Borsas nda bir kod alt nda yay nlanmas n istiyoruz. Tarih : mza : I. ÜRET MDEN KAYNAKLANAN DE ERLEND R LEB L R ATIKLAR: 1. Anons Türü: 2. At k Cinsi (Madde Grubu): 3. At n Bulundu u l/ lçe: 4. At k Miktar : 5. Hangi S kl kta Olufltu u / Hangi S kl kta Talep Edildi i: 6. At n Özellikleri Hakk nda Tan mlay c Bilgiler: 7. Ambalaj fiekli Hakk nda Bilgi: 8. Nakliye mkan Hakk nda Bilgi: 9. Bültende Yay nlanma Süresi (Yay nlanma süresi bildirilmedi i takdirde en fazla 6 ay yay nlan r): Borsa'da yer alan at k gruplar ve kodlar : 0100 K MYASALLAR 0200 TEKST L 0300 KA IT/KARTON 0400 VAR L/B DON 0500 AHfiAP/TAHTA 0600 CAM 0700 METAL 0800 DER 0900 PLAST K 1000 ELKTR K-ELEKTRON K 1100 LAST K KAUÇUK 1200 YA LAR 1300 B TK SEL - HAYN. MAD B LEfi K MADDELER 1500 NfiAAT VE HAFR YAT 1600 AKÜ VE P LLER 1700 D ER At k Borsas taleplerinize yönelik görüfl ve önerileriniz için adres ve telefon numaralar m z: Adana Sanayi Odas : Turhan Cemal Beriker Bulvar No: 156 Telefon: 0 (322) (pbx) Faks: 0 (322) Arz Talep LÜTFEN BU SAYFAYI EKS KS Z DOLDURUP KESEREK KISA SÜREDE ODAMIZA LET N Z. Ayr ca At k Borsas talep ve arzlar n n yay nland internet adresleri: TOBB: http//www.tobb.org.tr Sanayi Odas : http//www.iso.org.tr ARZLAR 0600-A Cam yünü / toz ve k rp nt. Y lda 500 ton. Torba halinde A Sönmüfl kireç, CaO oran s f r, TÜB TAK analiz raporlu, dökme, ton, sürekli. Nakliye al c ya ait (Kepçe-kamyon dahil) 0900-A Ayl k 2 ton plastik PVC (Folyo) art. Farkl renklerde (25 kg. çuvallarda). Nakliye al c ya ait A Ayl k 10 ton yeflil a rl kl olarak muhtelif (LLDPE) balyalanm fl halde plastik A Ayl k 50 Kg. polietilen. Fabrikada teslim (ücretli) A lt. y ll k ücretsiz ETG (Etilen Glikol) 0500-A kg. ambalajs z, nakliye al c ya ait, haftal k ebatlama sonucu oluflan a aç ve MDF parçalar A ton, 3 ayl k, plastik granül üretimi s ras nda imalat hatas fleklinde oluflan plastik (ücretli) A Ayda 5 ton üretimden ç kan ka t,karton ve ambalaj 0200-A Ayda 1500 kg. yün iplik k r nt s. 4.5 metre uzunluklarda yün ipler. 3 kat 6 numara, boyal çeflitli renklerde, kg l k plastik çuvallarda adresten teslim A Ayl k 2 ton boya çamuru (kapal varil) 0300-A Ayl k 250 Kg. karton. Fabrikada teslim (ücretli) A Ayl k 50 kilogram ka t, karton koli. Adresten teslim A Ayda adet boya sektöründe kullan lm fl temiz a z çember kapakl varil A Ayl k 30 adet plastik bidon. Adresten teslim A K r k cam kavanozlar, nakliye al c ya ait A günde 15 ton düz cam k r nt lar. Küçük parçalara ayr lm fl. Nakliye al c ya ait A Haftada 5 ton, her an aç k kasa ile nakledilebilir döküm kumu A Ayda 10 ton sabun kar fl ml demir tozu ve ayda 3 ton küçük parçalar halinde demir A Bir defal k kg kendi kutular nda paletli flekilde filtre alt statik toz boya, nakliye talep edene ait 0200-A Haftal k 20 ton naylon çuvallarda mobilya döflemeleri için kullan lan kumafl n kesiminde ortaya ç kan fire kumafl parçalar, nakliye talep edene ait 1700-A Ayl k 2 ton vulkanizasyonda metal ve kauçu u birlefltirici özelli i olan yap flt r c boya bulaflm fl elyaf (ücretli), eldivenler, nakliye al c ya ait A Ayda 1 ton metal malzeme temizlemede kullan lan solventler (f r n tiner, rapid tiner, MEK), (ücretli) nakliye al c ya ait A PE, PP çuval (Ambalaj plastik) ücretsiz A Günlük 1600 kg bask s z çanta poflet imalat ndan ç kan plastik parçalar, Ambalaj 10 kg balya halinde, nakliye görüflülerek 0500-A Ayl k 3000 kg sunta talafl, çuvallanm fl 0500-A Ayl k 50 varil sunta talafl çuvallanm fl 0600-A Ayl k 7 ton cam, buzlu cam, ayna k r k ve f re parçalar 0600-A ton ayl k özel dokumal cam kumafl firesi 1500-A Ayda 3 kamyon k r k mermer at klar. Fabrika teslimi A Ayl k 300 adet metal teneke. Adresten teslim A Günlük 10 kamyon mermer tozu, mermer parçalar (Dökme). Nakliye al c ya ait. TALEPLER 0900-T ton ayl k her türlü fleffaf ambalaj naylonu - Mavi beyaz bidon çapa, hurda polietilen malzemeler T Ayl k 50 ton %100 üretim veya bobin at iplik ve/veya kumafl hurdas (ücretli) preslenmifl balya halinde, nakliye al c ya ait T Y ll k 5000 ton ambalajs z nakliye kendilerine ait her türlü metal T Trafo ya, Kompresör ya, Hidrolik ya-, Is transfer ya vs... Ayl k, s n rs z miktarda. Varilli veya tankerle. Nakliye firmam za aittir T Günlük ton f ç l at k ya T Ayda 30 ton kullan lm fl s v kostik al n r T Ayda 20 ton pamuklu sentetik iplik ve dokuma telefleri. Balya halinde al n r T Oluklu mukavva, evrak ka tlar, gazete, paketli ya da balyal flekilde nakliyesi miktara ba l olarak firma taraf ndan yap labilir T Ayl k 3.5 ton sürekli oluklu, a rl kl yabanc madde olmayan kuru ka t presli veya küçük balyalar halinde fabrikam zda teslim al n r T At k ka t, oluklu mukavva, gri karton, kraft liner sürekli al n r T Ayl k 100 ton varil T Ayl k 100 ton hurda palet, tahta al m T Ayl k 100 ton sac T Her türlü plastik, s n rs z miktarda, sürekli olarak (dökme). Nakliye imkan mevcut T Temiz, yafl olmayan renkli veya beyaz polietilen film hurdalar. Islanmayacak ve tozlanmayacak flekilde torbalanm fl at klar, nerede olursa olsun al n r, nakliye firmam za aittir T Ayl k 100 ton plastik, torluk çuval T plik torbas, palet örtüsü, polietilen ambalaj, üretim at her türlü plastik Türkiye nin her yerinden s n rs z olarak al nabilir T Ayl k 1 ton plastik masura (PP Masura, çuval veya kolu halinde). Nakliye talep eden firmaya ait T Yüksek yo unluk polietilen ve polipropilen, ayda 100 ton. 25 Kg. l k çuval veya ambalaj ile Türkiye nin her yerinden al n r T Sanayi ya lar, trafo, motor ve her türlü madeni ya. Bulundu u yerden s n rs z miktarda al nabilir T Ayl k 100 ton hurda plastik al m 0500-T Y ll k 3000 ton Her türlü ahflap palet ve ahflap at k, nakliye talep eden firmaya ait T Ayl k 500 ton, at k boya (boya çamuru)at k tiner, at k solvent T Y ll k 10 ton çeflitli ebat ve ölçüde sac parças T ton y ll k statik boya, paketli veya sand kl T Haftal k 50 ton Her türlü metal talep edilmektedir. Nakliye imkan mevcut.

11 DIfi G da maddeleri ve içecekler RAN F RMA ADI: Novin Iranian Creatively Trade Co. 2nd Unit,1st Floor,Banoo Complex,Motahari St,Yazd-Iran TEL: +98 (35) FAKS:+98 (35) e-posta: Yetkili Kifli: Ebrahim Nikoubakht Firma, do al ve orijinal ran safran (Sargol,Poushal, Bounched, Konch), uzun çekirdek (Pistachio), ran do al çay (yeflil ve siyah) kurutulmufl meyve, zeytinya lar, çelik ve metal ürünler (kütük demir) satmak istedi ini bildiriyor. TÜRKMEN STAN F RMA ADI: SALKYN TEL: +993 (558) FAKS:+993 (65) e-posta: Yetkili Kifli: Osman Seyidov/Import Manager Süt ve et iflleme departmanlar bulunan firma ayn zamanda Avrupa ve Asya ülkelerinden g da ithal ettiklerini ve bu ürünleri Türkmenistan da sat fl a na sunduklar n bildiriyor. Türk firmalar yla da iflbirli i yapmaya bafllayan firma, ifl hacimlerini art rmak üzere Türkmenistan da da t m n yapabilecekleri g da ürünleri ve ev tipi cihaz üreticileriyle ba lant kurmak istediklerini bildiriyor. UKRAYNA F RMA ADI: Company SYSTEM e-posta: Yetkili Kifli: Oleksandr Diachuk/ Department of Expot-Import operations Ukrayna da soyal kek (% 39 protein), soyal yemek (% 45 protein) ve ham soya ya gibi soya ürünleri üreten bir firma, Türk firmalar yla iflbirli i yapmak istedi ini bildiriyor. Tekstil ve tekstil malzemeleri TUNUS F RMA ADI: EL MADINA GROUP Cyberparc KAIROUAN 3131 TEL: +216 (77) / FAKS:+216 (77) e-posta: Yetkili Kifli: Nader LOBBIRI T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i taraf ndan ad geçen firman n kumafl geri dönüflüm projesi konusunda iflbirli i yapmak istedi i bildirilmifltir. Metalik olmayan di er ürünler RUSYA F RMA ADI: NEVZ KERAM KS TEL: +7 (383 ) e-posta: Yetkili Kifli: Anna Startseva/ Deputy Head of Marketing and Development department Is iletimi substrat, kesme valfleri, dirim seramikleri (biyoseramik) gibi seramik bloktan ürün üreticisi olan NEVZ KERAM KS adl firman n ürünlerini ülkemize de satmak istedi i bildirilmifltir. Söz konusu teklif, Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcili i arac - l yla iletilmifl olup, ilgilenen kurulufllar n iletiflim bilgileri Temsilcili e de baflvurabilecekleri belirtilmektedir. TUNUS F RMA ADI: BOURGO TRADE & DEVELOPPMENT B3, Centre Iceberg, Rue de La Feuille d'erable, Lac II, 1053 Tunis, Tunisie TEL: +216 (71) / FAKS:+216 (71) e-posta: Yetkili Kifli: Lassaad BEN ABID T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i taraf ndan ad geçen firman n cam flifle almak istedi i bildirilmifltir. T CARET BÜLTEN 16 MART Ana metaller ve ilgili ürünler RAN F RMA ADI: Novin Iranian Creatively Trade Co. 2nd Unit,1st Floor,Banoo Complex,Motahari St,Yazd-Iran TEL: +98 (35) FAKS:+98 (35) e-posta: Yetkili Kifli: Ebrahim Nikoubakht Firma, do al ve orijinal ran safran (Sargol,Poushal, Bounched, Konch), uzun çekirdek (Pistachio), ran do al çay (yeflil ve siyah) kurutulmufl meyve, zeytinya lar, çelik ve metal ürünler (kütük demir) satmak istedi ini bildiriyor. RUSYA F RMA ADI: LASAR Atatürk Bulvar, No.106, Kavakl dere / ANKARA TEL: +90 (312) FAKS:+90 (312) e-posta: Hafif çelik yap (LSTC) tasar mc s ve üreticisi olan firma, kap profili, metal has r (PVL) çelik flerit gibi ürünler üretti ini ve haddelenmifl metal sat fl yapt klar n bildiriyor. Firma ürünlerini satmak üzere Hafif çelik yap (LSTC) teknolojilerini uygulayan yap firmalar yla ve metal ürün sat fl yapan firmalarla ba lant kurmak istedi ini bildiriyor. Söz konusu teklif, Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcili i arac l yla iletilmifl olup, ilgilenen kurulufllar n iletiflim bilgileri verilen Temsilcili e baflvurmalar gerekmektedir. Ahflap ve ahflap ürünler TUNUS F RMA ADI: Mobili Style 129 Sidi Salah Chotrana1- La soukra Ariana TEL: +216 (70) FAKS:+216 (70) e-posta: Yetkili Kifli: Jalel BACHA Firma, iç kap ve parke almak istedi ini bildiriyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i arac l yla iletilmifltir. Mamul ürün ve malzemeler KAZAK STAN F RMA ADI: MAKSET TENG LBAEV VE SER K TENG LBAEV TEL: +7 (701) e-posta: Yetkili Kifli: Makset Tengilbaev ve Serik Tengilbaev Kazakistan Cumhuriyeti nde 2000 y - l ndan beri inflaat sektöründe duvarc - s vac olarak faaliyet gösteren mucitler Tengilbayev Makset ve Tengilbayev Serik, iç dekorasyon uygulamalar nda yo un olarak kullan lan alç tafl baz ndaki kuru kar fl m bileflenini keflfettiklerini ve inflaat sektöründe faaliyet gösteren Türk ifl insanlar ile iflbirli i kurarak ürünü Türkiye de üretmek istediklerini bildirmifllerdir. F RMA ADI: Daniyar BA MAGAMBETOV TEL: +7 (777 ) e-posta: Yetkili Kifli: Daniyar Baimagambetov Firma, prefabrik tuvalet üreticisi firmalar ile ba lant kurmak istedi ini bildiriyor. MAKEDONYA CUMHUR YET F RMA ADI: dris Dervifl TEL: +389 (42) e-posta: Yetkili Kifli: dris Dervifl Firma, Avrupa ya 3-5 bin ton ihracat yapmak üzere kapasitesi büyük olan Türk çimento üreticileriyle ba lant kurmak istiyor. ROMANYA F RMA ADI: INGENIOMARK Ltd. BRAfiOV, ROMANIA TEL: +98 (41) FAKS:+98 (21) e-posta: Yetkili Kifli: MAHD GHANAEI TOBB Türkçe Konuflan Giriflimciler 16. Grubu na ran dan kat lm fl olan giriflimci Mehdi Ghanaei, Romanya da kurdu- u flirketi için Türkiye den bimetal çelik bant almak istedi ini bildirmifltir. RUSYA F RMA ADI: RUSYA FEDERASYONU TÜRK YE T CARET TEMS LC L Atatürk Bulvar, No.106, Kavakl dere / ANKARA TEL: +90 (312) FAKS:+90 (312) e-posta: Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcili i nden gönderilen bir yaz - da, tren yolu makas de ifltirme kolu üreten bir firman n Türkiye ile iflbirli i yapmak istedi i bildirilmifltir. Temsilcilik yaz s nda, ilgilenenlerin kendilerine baflvurabilecekleri belirtilmektedir. TUNUS F RMA ADI: SKD HYGIENE Rte de Tunis km15 Z.I. Sidi Saleh 3091 Sfax TEL: +216 (74) FAKS:+216 (74) e-posta: Yetkili Kifli: Souha RAFAA Firma, çöp tenekeleri/konteynerleri, temizlik el arabalar, s v sabunluk, ka- t mendil vericileri almak istedi ini bildiriyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i arac l yla iletilmifltir. F RMA ADI: SIMED/ESTH ELLE/SAHA/DELTAPHAR 39 rue Haffouz 3000 Sfax TEL: +216 (20 ) FAKS:+216 (74) e-posta: Yetkili Kifli: Moncef HACHICHA Firma, kozmetik ve ilaç sanayinde kullan lan (örne in difl macunu tüpü gibi) metal ve plastik tüpler almak istedi ini bildiriyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i arac l yla iletilmifltir. UKRAYNA F RMA ADI: Madesta AG Birsigstrasse 10 CH-4054 Basel, Switzerland TEL: +41 (61) e-posta: Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcili i nden gönderilen bir yaz - da, rüzgar türbini için çelik parçalar üreten bir firman n Türkiye ile iflbirli i yapmak istedi i bildirilmifltir. Temsilcilik yaz s nda, ilgilenenlerin kendilerine de baflvurabilecekleri belirtilmektedir. Tar m, bahç vanl k, avc l k ve ilgili ürünler GAMB YA F RMA ADI: GAMBIA CHAMBER OF COMMERCE (GCCI) Kerr Jula, Bertil Harding Highway Bijilo West Coast Region K.S.M.D P. O. Box 3382 The Gambia TEL: / e-posta: Yetkili Kifli: Mr. Alieu Secka / CEO Gambiya Cumhuriyeti Büyükelçili- i nden al nan bir iletide, Gambiya Ticaret Odas ndan al nan bir yaz ya at fta bulunularak Gambiya dan Türkiye ye (1.Purity 99 percent Min. - 2.Oil content 50 percent Min. - 3.Moisture 6 percent Max FFA Admixture 1 percent Max Good quality and can compete any other) özellikleri bulunan kaliteli susam ihraç edilmek istendi i bildirilmifltir. MOLDOVA F RMA ADI: Miturix Agro SRL Republica Moldova TEL: +373 (799) Yetkili Kifli: Turcan Radu Moldova'l bir tar m firmas gelecek y l için hektarl k bir arazide beraber nohut yetifltirerek Türkiye'de elden satmak üzere Türk firmalarla iflbirli i yapmak istedi ini bildiriyor. Petrol ürünleri ve yak tlar RAN F RMA ADI: ALTINMANAY TEL: +98 (443) e-posta: Yetkili Kifli: brahim Ramazani Firma LPG ihracat yapmak istedi ini bildiriyor. Bal k, bal kç l k ürünleri ve di er bal kç l k yan ürünleri TUNUS F RMA ADI: LA MEDITERRANEENNE DE PECHE Résidence Jilou à Coté 14 rue Mohamed Badra 2 ème Etage Montplaisir Tunis TEL: +216 (94) e-posta: Yetkili Kifli: Faouzi BELLAMINE Firma, 80 ton k rm z etli ton bal (kilo fiyat : 13 Euro) satmak istedi ini bildiriyor. Söz konusu teklif, T.C. Tunus Büyükelçili i Ticaret Müflavirli i arac - l yla iletilmifltir. Makineler, ekipmanlar, aletler ve ilgili ürünler RUSYA F RMA ADI: RUSYA FEDERASYONU TÜRK YE T CARET TEMS LC L Atatürk Bulvar, No.106, Kavakl dere / ANKARA TEL: +90 (312) FAKS:+90 (312) e-posta: Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcili i nden gönderilen bir yaz - da, Trafo üreticisi olan RETZ Energia firmas n n ürünlerini Türkiye'ye satmak istedi i bildirilmifltir. Temsilcilik yaz - s nda, ilgilenenlerin kendilerine de baflvurabilecekleri belirtilmektedir. F RMA ADI: MOLOT MEHAN KA 12 KazhanovaStr. Sevastopol, Russian Federation TEL: +7 (8692) Dökme demir, bronz ve alüminyum gibi metallerden pompalar üreten firman n ürünlerini ülkemize de satmak istedi i bildirilmifltir. Söz konusu teklif, Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Temsilcili i arac l yla iletilmifl olup, ilgilenen kurulufllar n iletiflim bilgileri Temsilcili e de baflvurabilecekleri belirtilmektedir. TÜRKMEN STAN F RMA ADI: SALKYN TEL: +993 (558) FAKS:+993 (65) e-posta: Yetkili Kifli: Osman Seyidov/ Import Manager Süt ve et iflleme departmanlar bulunan firma ayn zamanda Avrupa ve Asya ülkelerinden g da ithal ettiklerini ve bu ürünleri Türkmenistan da sat fl a na sunduklar n bildiriyor. Türk firmalar yla da iflbirli i yapmaya bafllayan firma, ifl hacimlerini art rmak üzere Türkmenistan da da t m n yapabilecekleri g da ürünleri ve ev tipi cihaz üreticileriyle ba lant kurmak istediklerini bildiriyor.

12 Çukurova, Almanya da tan t ld Çukurova Kalk nma Ajans taraf ndan dünyan n önde gelen turizm fuarlar ndan biri olan ve Almanya n n baflkenti Berlin de düzenlenen ITB Turizm ve Seyahat Borsas ve Fuar nda Çukurova Bölgesi nin tan t m n gerçeklefltirdi. Çukurova bölgesinin turizm potansiyeli ile tarihi ve kültürel de erlerinin de tan t - m n n yap ld fuarda ÇKA, ayr ca ITB Berlin sanal (virtual) tan t m portal n da kullanarak bölgeye iliflkin haz rlanan tan - t m bilgilerini fuara kat l m sa layan potansiyel turizm yat r mc lar yla paylaflt. Ayr ca fuar süresince kat l mc ve ziyaretçilere Ajans m z taraf ndan haz rlanan bölgemizi tan tan ngilizce ve Almanca kitaplar, broflürler, özel tasar m magnetler hediye edildi. 186 ülkeden 10 bin kat l mc ifltirak etti- i fuarda 160 bin metrekarelik alana yay - lan 26 holün tamam dolarken, 5 gün süresince a rlanan profesyonel ziyaretçi say s 115 bin seviyesine ulaflt. Dünyan n en büyük turizm fuar konumunda bulunan ITB Berlin in yaklafl k 6,7 milyar Euro luk ifl hacmi oluflturdu u ifade ediliyor. Hisarc kl o lu ndan meclis üyelerine proje üretin ça r s Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Baflkan M. Rifat Hisarc kl o lu, bölgelerinin kanaat önderi durumundaki meclis üyelerinin, daha iyi hizmet edebilmek için bilgilendirilmelerine büyük önem verdiklerinin alt n çizerken, proje üretmeleri ça r s nda bulundu. TOBB a ba l oda ve borsalar n meclis üyeleri için düzenlenen bilgilendirme toplant lar n n 17 incisi TOBB Birlik Merkezi nde bafllad. Meclis üyeleri ile biraraya gelen TOBB Baflkan M. Rifat Hisarc kl o lu, bölgelerinin kanaat önderi durumundaki meclis üyelerinin, daha iyi hizmet edebilmek için bilgilendirilmelerine büyük önem verdiklerinin alt n çizerken, meclis üyelerine proje üretmeleri ça r s nda bulundu. Hisarc kl o lu, 4 y l boyunca rekabet ettikleri rakip firmalardan seçimlerde oy isteyerek bu noktalara gelen meclis üyelerinin otomatikman o sektörün lideri ve kanaat önderi durumuna geldi ini belirterek, O nedenle sizlerin daha çok fley bilmesi ve bunlar aktarmas gerekiyor dedi. Bu makamlar n hizmet makam oldu unu ve alma de il verme yerleri oldu una vurgu yapan TOBB Baflkan, nsanlar n en hay rl s insanlara faydal olanm fl. O nedenle sizin de insanlara faydal olabilmek için elinizdeki bu büyük f rsat de erlendirmeniz laz m diye konufltu. Art k dünyada ülkelerin de il, flehirlerin ve ilçelerin yar flt n bildiren Hisarc kl o lu, 600 flehirde dünya ekonomisinin yüzde 50 sinin döndü ünü anlatt. Yat r mlar n da art k ülkelere göre de il, flehirlere göre yap ld n kaydeden Hisarc kl o lu, flehirlerin markalaflt r lmas üzerinde durdu. TOBB Baflkan M. Rifat Hisarc kl o lu, bu noktada ortak ak l kavram n n ön plana ç kt n söylerken, Herkes farkl düflünecek. Ancak daha sonra ortak ak lda buluflulmas ve herkesin flehrin gelece i aç s ndan o ortak düflüncenin arkas nda duracak ifadesini kulland. Proje üretmenin önemi üzerinde duran Hisarc kl o lu, TOBB olarak 81 le 81 akademik dan flman atad klar n ve bunun en önemli katk s n n proje üretimi alan nda olaca n dile getirdi. Hisarc kl o lu, oda ve borsalar n geçen y l 400 milyon liral k proje üretti ini de sözlerine ekledi. Sanayi flbirli i Portal gün say yor Türkiye de imalat yapan sanayicilerin bilgilerinin yer ald, sanayi iflbirli i program n n da temelini oluflturacak portal gün say yor. Bu ay kullan ma sunulmas beklenen portalda, 120 bine yak n kurulufla iliflkin bilgiler yer alacak. Türkiye de imalat yapt rmak isteyenler portal üzerinden bilgi alabilecek. Ayr ca ürün bazl da arama yap labilecek. Portalda sanayi sicili kay tlar esas al narak firma ve ürün bilgileri yer alacak. Firmalar NACE kod sistemine göre s n fland. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanl taraf ndan haz rlanan ve Türkiye de imalat yapan sanayicilerin bilgilerinin yer ald, sanayi iflbirli i program n n da temelini oluflturacak portalda son aflamaya gelindi. Bu ay içinde kullan ma sunulmas beklenen portalda, 120 bine yak n kurulufla iliflkin bilgilerin yer alaca kaydedildi. Türkiye de imalat yapt rmak isteyenler portal üzerinde bilgi alabilecek. Ayr ca ürün bazl da arama yap labilecek. Portalda sanayi sicili kay tlar esas al narak firma ve ürün bilgileri yer alacak. lgililerin eriflimine aç k olacak ve firma beyanlar na göre bilgilerin yer alaca portalda arama yap labilecek. Portal n, imalat sanayiinin ifl iliflkilerine katk s yan nda, Sanayi flbirli i Program için de temel olmas hedefl eniyor. Portal n bu ay içinde kullan ma aç lmas n n planland, tan t m n n da törenle yap laca kaydedildi. Halihaz rda kay tl firma say s n n 115 binin üzerine ç kt ve k sa sürede 120 bine ulaflaca tahmin ediliyor. Firmalar NACE kod sistemine göre s n fland. Ürünler ise GTP numaralar na göre aranabilecek. Firmalar n eriflim bilgileri de portalda yer alacak. Siteye giren bir yabanc, olas partnerleri belirledikten sonra flirketle do rudan temasa geçebilecek. YERL YE YÜZDE 15 F YAT AVANTAJINDA KULLANILACAK Geçti imiz y l Kamu hale Kanunu nda yap lan de iflikliklerle, kamu al mlar nda orta ve üst teknolojiye dayal yerli ürün teklif eden firmalara yüzde 15 yüksek bedel önerse de ihaleyi kazanma hakk tan nm flt. Firmalar n bu teflvikten yararlanmas için de yerli mal belgesi ve üretim teflkili flart konulmufltu. Yine Kamu hale Kanunu de iflikli inin ard ndan, geçen ay yay nlanan yönetmelikle Türkiye de 10 milyon dolar n üzerinde kamu ifli üstlenen firmalara 4 ayr modelle ihale bedelinin bir k sm n oluflturacak flekilde al m yapmas ya da üretim gerçeklefltirmesi zorunlulu u getirilmiflti. Sanayi portal n n, yerli mal na tan nan avantajlardan yararlanmay amaçlayan ve Sanayi flbirli i Program kapsam nda zorunlulu unu yerine getirmek isteyen firmalar n partner bulmas na katk sa layaca kaydedildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI KOBİGEL Programının Amacı Nedir? Bu programın amacı; ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES NG LTERE ÜLKE RAPORU Nisan 2011 C.D.O. 1 I. GENEL B LG LER Resmi Ad Yönetim ekli Co rafi Konumu Zaman Ayar : Büyük Britanya Birle ik Krall :

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 Konu: SANAYĐ SĐCĐL BELGELERĐNĐN ALINMASI VE ĐKĐ YILDA BĐR VĐZE ETTĐRĐLMESĐ HAKKINDA Özet: Sanayi/üretim işletmelerinin sanayi siciline kaydolmaları

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu'nun 40/2. maddesinde hizmetli ve iflçilerin iflyerinde

G elir Vergisi Kanunu'nun 40/2. maddesinde hizmetli ve iflçilerin iflyerinde 657 say l Devlet Memurlar Kanununun Yiyecek Yard m bafll kl 212. maddesinde, Devlet memurlar n n hangi hallerde yiyecek yard m ndan ne flekilde faydalanacaklar ve bu yard m n uygulanmas ile ilgili esaslar

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini,

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini, 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: KAN HİZMET BİRİMLERİNDE GÖREV YAPACAK SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

: 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı.

: 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-6 KONU ÖZETİ : 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) yayımlandı. : Tebliğde serbest

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI KOBİGEL KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI PROJE TEKLİF ÇAĞRISININ ADI

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 379 06/02/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 2013 / 53 Sayın Üyemiz, 1. İMMİB 2013 Endüstriyel

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Görev ve Yetki Tanımları DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde belediye kaynaklarının kamunun yararına ve ortak menfaatlerinin sağlanmasına yönelik

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ DÜNYASI İÇİN TİCARİ BİLGİYE ERİŞİM NİSAN 2016

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ DÜNYASI İÇİN TİCARİ BİLGİYE ERİŞİM NİSAN 2016 www.ekonomi.gov.tr İŞ DÜNYASI İÇİN TİCARİ BİLGİYE ERİŞİM NİSAN 2016 T. C. EKONOMĐ BAKANLIĞI 1 WEB PORTAL Ekonomi Bakanlığı hizmet ve faaliyetleri ile ilgili çok sayıdaki web sitesinin içeriği birleştirilerek

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 12-1 114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğe İle Türkiye'de ikamet etmeyenlere yapılan teslimlerde kullanılan özel faturanın dizaynında

Detaylı

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği KOSGEB DESTEKLERİ 1. Tematik Proje Destek Programı 2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4. Genel Destek Programı 5. KOBİGEL Kobi Gelişim

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU Üst Politika Belgelerinde Okul Bazlı Bütçe: Amaç: OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU 1. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 154- Okul idarelerinin bütçeleme süreçlerinde yetki ve sorumlulukları artırılacaktır.

Detaylı

SİRKÜLER. 1. 1. Yemeğin İşverenin İşyerinde Veya Müştemilatında Verilmesi: 1.2. Yemeğin İşyeri Veya Müştemilatı Dışında Verilmesi:

SİRKÜLER. 1. 1. Yemeğin İşverenin İşyerinde Veya Müştemilatında Verilmesi: 1.2. Yemeğin İşyeri Veya Müştemilatı Dışında Verilmesi: MASTER VERGİ DANIŞMANLIĞI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SAYI: 2013/17 KONU: 2013 Yılında Vergiden İstisna Tutulacak Yemek Bedeli ve Gündelik (Harcırah Tutarları) Ankara,11/01/2013 SİRKÜLER 1. Vergiden

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU AMBAR HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Yönetim Kurulunun 20/05/2009 tarih ve 2009/191 sayılı Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1

Detaylı

GİTES DEMİR-ÇELİK ve DEMİR DIŞI METALLER EYLEM PLANI

GİTES DEMİR-ÇELİK ve DEMİR DIŞI METALLER EYLEM PLANI GİTES DEMİR-ÇELİK ve DEMİR DIŞI METALLER EYLEM PLANI HEDEF -1 1.1 DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNDE GÜÇ BİRLİĞİ VE SİNERJİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Çelik üreticisi firmalarca, bulundukları bölgelerde, yurt dışından hurda

Detaylı

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 44 ) (TASLAK)

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 44 ) (TASLAK) 15 Ağustos 2011 Maliye Bakanlığından Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 44 ) (TASLAK) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı