OHSAS fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl"

Transkript

1 OHSAS fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl Altan ÇET NKAL MESS fl Sa l ve Güvenli i Uzman Geliflen yeni yönetim anlay fllar, hiyerarflik yap - lanmadan yatay organizasyonlara, ulusal s n rlar n afl l p küresel pazarda faaliyetlerini sürdürmeye, sürecin tek bir kifli taraf ndan yürütülmesinden ziyade tak m odakl çal flmaya ve bilginin yaratt güce yönelmifltir. Bilginin güç ve yükselen de er olarak kabul edildi i bu yeni anlay flta, üretimi ve hizmeti gerçeklefltiren çal flanlara sa l kl ve güvenli çal flma ortamlar n n sa lanmas, önemli bir yat r m olarak de erlendirilmektedir. fl sa l ve güvenli i yönetimi, üst yönetimin sa l k ve güvenli i tehdit eden unsurlar kontrol alt na almak amac yla sistematik ve planl bir flekilde yürüttükleri faaliyetlerin bütünüdür. Bu, sadece tehlike tan mlama sistemi de il, ayn zamanda ifl sa l ve güvenli ine iliflkin faaliyetlerin uygun flekilde planlan p, etkin ve sürekli uyguland -, izleme/kontrol sisteminin de bu sürece dahil edildi i bütünsel bir yaklafl md r. Günümüzde pek çok kurulufl sa l k ve güvenli- i olumsuz etkileyecek olaylara karfl önlem almak için yönetim stratejilerinin bir parças olarak ifl sa l ve güvenli ine iliflkin çeflitli yönetim sis- 162 MERCEK

2 temleri uygulamaktad r. Bu yönetim sistemleri, sa l k ve güvenli e iliflkin faaliyetlerin kurulufllar n genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir flekilde ele al n p sürekli iyilefltirme yaklafl m çerçevesinde uygulanmas için bir araçt r. OHSAS fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sistemleri de, iflletmelerce oluflturulan yönetim sistemlerinin iflleyiflini belgelendirmek, bunun yan s ra kalite ve çevre yönetim sistemleri ile uyumu da göz önünde bulundurarak önleyici yaklafl m felsefesini yerlefltirmek amac yla haz rlanm flt r. lk bask s 1999 y l nda yay mlanan OHSAS fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sistemleri nde, son de ifliklikler 2007 versiyonu ile yap lm flt r. OHSAS 18001:2007 incelendi inde ilk dikkat çeken konu, art k yönetim sisteminin bir rehber (spesifikasyon) olarak de il standart olarak adland r lmas d r. Bu, OHSAS in ifl sa l ve güvenli i yönetim sistemleri hakk ndaki ulusal standartlar için temel teflkil edecek flekilde artan uyumunu göstermektedir. Yap lan de iflikliklerle standart, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO Çevre Yönetim Sistemi ile daha uyumlu bir yap ya getirilmifltir. Bu çerçevede, OHSAS 18001:1999 dan belgeli kurulufllar n belgesi Temmuz 2009 a kadar geçerli olacakt r. Bu kurulufllar n takip denetimleri eski versiyondan yap lacak, takiplerde yeni versiyona göre tespit edilen uygunsuzluklar için gözlem yaz labilecek, gözlemler yerine getirilmez ise Temmuz 2009 öncesi son denetimde uygunsuzlu a çevrilecektir. OHSAS 18001:2007 standard ile OHSAS 18001:1999 rehberi aras ndaki temel farkl l klar afla da özetlenmifltir: OHSAS 18001:2007 versiyonu ile yönetim sisteminde yap lan temel de iflikliklerden biri kapsamla ilgilidir. Yeni versiyonla birlikte ifl sa l ve güvenli inin ele al nmas amaçlanm fl olup, mülkiyet hasar veya çevre etkisi gibi di er sa l k ve güvenlik alanlar kapsam d fl tutulmufltur. OHSAS 18001, PUKÖ döngüsü olarak bilinen Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al modeli üzerine kurulmufltur. Yeni versiyonda bu modelin flemas, her ana maddenin bafl nda verilen bölüm flemas olarak de il, yaln zca Girifl k sm nda verilmifltir. Standard n terimler ve tarifler k sm nda de iflen ve yeni eklenen tan mlar bulunmaktad r. Eski versiyonda Terimler ve tarifler k sm nda 17 adet terim yer al rken, 2007 versiyonunda 23 adet terim bulunmaktad r. Buna göre; standard n ISO 9001 ve ISO ile uyumunu art rmak için 6 yeni terim (Doküman, prosedür, kay t, önleyici faaliyet, düzeltici faaliyet ve SG politikas ) eklenmifl; tehlike, olay ve risk terimlerinin tan mlar de ifltirilmifl, sa l n bozulmas ve iflyeri olmak üzere 2 yeni terim ilave edilmifltir. Tahammül edilebilir risk terimi, tan m ayn kalarak kabul edilebilir risk olarak de ifltirilmifltir. OHSAS 18001:1999 da yer alan kaza terimi olay terimi içine al narak kapsam ndan zarar ve di er kay plar k sm ç kar lm flt r. Bu çerçevede olay terimine, kazaya ramak kala durumlar da dahil edilmifltir. Standard n yeni versiyonunda olay ve risk terimlerinin revizyonu ve yeni eklenen sa l n bozulmas terimi ile sa l k konusunun önemi daha fazla vurgulanm flt r. Ayr ca sa l k konusuna, SG politikas n n kapsamas istenen hususlar aras nda da yer verilmifltir. Bu nedenle meslek hastal klar n n yönetim sistemi içinde aktif olarak incelenmesi gereklili i ortaya ç kmaktad r. Standard n 4.1 Genel fiartlar maddesinde yap - lan de ifliklikle, ifl sa l ve güvenli i yönetim sisteminde sürekli iyileflmeye vurgu yap lm flt r. Buna göre kurulufl, standard n flartlar na uygun olarak bir yönetim sistemi kurmal, dokümante etmeli, sürdürmeli, sürekli olarak iyilefltirmeli ve bu MERCEK 163

3 flartlar n nas l karfl lanaca n belirlemelidir. Ayr ca SG yönetim sisteminin kapsam belirlenmeli ve dokümante edilmelidir. Standartta SG politikas n n üst yönetim taraf ndan onaylanm fl olmas, tüm sa l k ve güvenlik hedefleri ve performans n gelifltirme karar ve iradesini aç kça ortaya koymas beklenmektedir. Ayr ca, politika, çal flanlar n kendi bireysel SG sorumluluklar n n fark nda olmalar amac ile çal flanlara duyurulmal d r. Standartta yap lan de ifliklikle, kapsam geniflletilerek politikan n sadece kendi çal flanlar na de il kuruluflun kontrolü alt ndaki tüm çal flanlara (tafleron iflçileri dahil) duyurulmas istenmektedir. OHSAS 18001:2007 ile Tehlike tan mlamas, risk de erlendirmesi ve kontrollerin belirlenmesi maddesinde süreç, 3 ad mda düzenlenmifltir. Ayr ca, bu maddeye yeni bir paragraf eklenerek kontrol hiyerarflisinin ifl sa l ve güvenli i planlamas n n bir parças olmas gerekti i belirtilmifltir. Buna göre kontroller belirlenirken veya mevcut kontroller üzerinde de ifliklik yap lmas planlan rken flu hiyerarfliye uygun olarak risklerin azalt lmas düflünülmelidir: Ortadan kald rma, Yerine koyma, Mühendislik kontrolleri, flaretler/uyar lar ve/veya idari kontroller, Kiflisel koruyucu donan m. Standard n yeni versiyonu ile birlikte tehlikelerin belirlenmesi ve risk de erlendirmesi sürecinde, iflyeri d fl ndan kaynaklanan ve kuruluflun kontrolü alt ndaki insanlar n sa l n ve güvenli ini olumsuz yönde etkileyebilecek tehlikelerle de mücadele edilmesi gerekmektedir. Buradaki önemli nokta, tehlike tan mlamas n n yönetim sisteminde yap lan de ifliklikle mala zarar ve di er kay plar refere etmeyecek olmas d r. Ayr ca bu süreçte; ifl alanlar n n, proseslerin, tesislerin, makine/teçhizat n, iflletme prosedürlerinin ve ifl organizasyonunun tasar m insan faktörü göz önünde bulundurularak gerçeklefltirilmelidir. Bu çerçevede de ifl sa l ve güvenli i ile ilgili çal flma flart ve koflullar - n n iyilefltirilmesi amac yla yürütülecek ergonomi çal flmalar ön plana ç kmaktad r. OHSAS, evrensel bir standart olmas ndan dolay dünyan n her yerinde sektör, ifl dal, iflyeri vs. ayr m gözetmeksizin uygulanabilir. Standart çal flma hayat nda karfl lafl labilecek her türlü sa l k ve güvenlik riskini tahmin etmeyi öngören önleyici (proaktif) bir yaklafl m içerir. Standard n yeni versiyonunda önleyici yaklafl ma daha fazla vurgu yap larak; geçici de ifliklikler dahil yönetim sisteminde yap lan de ifliklikler ve bunlar n iflletmelere, proseslere ve faaliyetlere olan etkileri ile faaliyetler ya da kullan lan malzemeler üzerinde yap - lan de iflikliklerin bu süreçte göz önünde bulundurulmas istenmektedir. OHSAS 18001:1999 rehberindeki Hedefler maddesi ile SG yönetim programlar maddesi, standard n 2007 versiyonuyla birlikte Hedefler ve programlar bafll alt nda birlefltirilmifltir. Hedeflerin, yaralanma ve hastal klar n önlenmesi, yasal ve di er gerekliliklere uyum ile sürekli iyilefltirme taahhütlerini içeren SG politikas ile uyumlu olmas istenmektedir. Standartta yap lan bir di er de ifliklik ise Kaynaklar, roller, sorumluluklar, hesap verme ve yetki maddesindedir. Bu maddeye, Üst yönetim, SG ve SG yönetim sistemi konusunda nihai sorumlu u üzerine almal d r ibaresi eklenerek, üst yönetimin sorumlulu u daha fazla vurgulanm flt r. Ayr ca atanan üst yönetim temsilcisinin kimli inin kuruluflun kontrolü alt nda çal flan herkes taraf ndan bulunabilir olmas gerekmektedir. Standart gere i iflyerinde sa l k ve güvenlik unsurlar n etkileyebilecek görevleri yapan personelin uygun e itim, ö retim veya tecrübeye sahip ol- 164 MERCEK

4 mas sa lanmal ve buna iliflkin kay t tutulmal d r. Kuruluflun kontrolü alt ndaki çal flanlar n, SG politika ve prosedürleri ile yönetim sisteminin flartlar na uyumdaki görev ve sorumluluklar ; mevcut veya potansiyel faaliyetlerinin, davran fllar n n sa l k ve güvenlik üzerindeki sonuçlar hakk nda bilgi sahibi olmalar sa lanmal d r. Bu da kiflilere ancak e itimle aktar labilecektir. Bu noktada; sorumluluk, yetenek, yeterlilik, bilgi düzeyi ve risk konular ndaki farkl seviyeler dikkate al narak e itim ihtiyac tespit edilmeli, bu ihtiyaç karfl lanmal, e itimlerin etkinli i de erlendirilmeli ve bununla ilgili kay t tutulmal d r. Yönetim sisteminde e itim bafll alt nda yap lan temel de ifliklik, tafleron iflçilerin de dahil edilerek kapsam n n geniflletilmesi ile bilinçlendirme e itimlerine vurgu yap lmas d r. Standard n 1999 versiyonundaki Dan flma ve iletiflim maddesinin kapsam geniflletilerek letiflim, kat l m ve dan flma olarak de ifltirilmifltir. Buna göre Kat l m ve Dan flma bafll alt nda, kuruluflun afla dakileri içeren bir prosedür oluflturmas, uygulamas ve bunu sürdürmesi istenmektedir: a) Çal flanlar n kat l m ; - tehlike tan mlama, risk de erlendirme ve kontrollerin belirlenmesine kat l m, - olay araflt rmas na kat l m, - SG politikas n n ve hedeflerin oluflturulmas ve gözden geçirilmesine kat l m, - Kendi sa l k ve güvenliklerini etkileyebilecek de iflikliklerde görüfllerinin al nmas, - SG konular nda temsil edilmeleri. b) Tafleronlara, SG durumlar n etkileyebilecek de iflikliklerde dan flma. Standard n Dokümantasyon maddesinde sistemde ihtiyaç duyulan dokümanlar, Dokümanlar n kontrolü maddesinde de doküman kontrolünün ana prensipleri s ralanm flt r. Yap lan de ifliklikler ile bu iki konuda standart ISO 9001 ve ISO ile paralel hale getirilmifltir. Buna göre dokümanlar karmafl kl k seviyesi, tehlike ve ilgili risklerle orant l ; etkinlik ve verimlilik için en az seviyede olmal d r. fl sa l ve güvenli ine iliflkin yönetim programlar n n oluflturulmas ve uygulanmas tek bafl - na yeterli de ildir. Bu programlar n sonuçlar n n da ayr ca kontrol edilmesi, izlenmesi ve ölçülmesi ile gerekli olan düzeltici ve önleyici faaliyetlerin bafllat lmas gerekmektedir. Bu nedenle, Performans ölçümü ve izleme maddesine sa l k ve güvenlikle ilgili kontrollerin etkinlik derecesinin izlenmesi gerekti i eklenmifltir. OHSAS 18001:2007 standard na ISO standard paralelinde Uygunlu un de erlendirilmesi maddesi eklenmifltir. Bu maddede, kuruluflun yasal ve di er gerekliliklere uyumunu periyodik olarak de erlendirmesi istenmektedir. OHSAS 18001:2007 ile yap lan de ifliklikle Kaza araflt rmas, uygunsuzluk, düzeltici faaliyet ve önleyici faaliyet maddesi alt nda iki alt bafll k oluflturulmufltur: Olaylar n araflt r lmas ve Uygunsuzluk, düzeltici ve önleyici faaliyetler. Kuruluflun olaylar kay t alt na almak, araflt rmak ve analiz etmek için bir prosedür oluflturmas, uygulamas ve bunu sürdürmesi istenmektedir. Bu prosedürün afla dakileri sa lamas beklenmektedir: - Altta yatan SG eksikliklerini ve olay n oluflmas na sebep olan veya katk da bulunan di er faktörleri belirlemek, - düzeltici faaliyet ihtiyac n belirlemek, - önleyici faaliyet f rsatlar belirlemek, - sürekli iyileflme için f rsatlar belirlemek, - araflt rma sonuçlar n paylaflmak. Olay araflt rmalar n n vaktinde yap lmas özellikle standartta belirtilmifl bir konudur. Standard n dikkati çeken bir di er de iflikli i ise 4.6 Yönetimin gözden geçirmesi maddesindedir. Bu maddede ISO 9001 ve ISO e paralel ola- MERCEK 165

5 OHSAS 18001:2007 OHSAS 18001: Kapsam 1 Kapsam 2 Referans yay nlar 2 Referans yay nlar 3 Terimler ve tarifler (23 ö e) 3 Terimler ve tarifler (17 ö e) 4 SG yönetim sistemi flartlar 4 SG yönetim sistemi flartlar 4.1 Genel flartlar 4.1 Genel flartlar 4.2 SG politikas 4.2 SG politikas 4.3 Planlama 4.3 Planlama Tehlike tan mlama, risk de erlendirmesi ve kontrollerin belirlenmesi Tehlike tan mlaman n planlanmas, risk de erlendirmesi ve risk kontrolü Yasal ve di er flartlar Yasal ve di er flartlar Hedefler ve program(lar) Hedefler SG yönetim programlar 4.4 Uygulama ve iflletme 4.4 Uygulama ve iflletme Kaynaklar, görevler, sorumluluk, hesap verme ve yetki Yap ve sorumluluk Yeterlilik, e itim ve bilinç E itim, bilinç ve yeterlilik letiflim, kat lma ve dan flma Dan flma ve iletiflim letiflim Kat lma ve dan flma Dokümantasyon Dokümantasyon Doküman kontrolü Doküman ve veri kontrolü flletme kontrolü flletme kontrolü Acil durum haz rl ve tepki Acil durum haz rl ve tepki 4.5 Kontrol 4.5 Kontrol ve düzeltici faaliyet Performans ölçümü ve izleme Performans ölçümü ve izleme Uygunlu un de erlendirmesi Kaza araflt rmas, uygunsuzluk, düzeltici faaliyet ve önleyici faaliyet Olay araflt rmas Uygunsuzluk, düzeltici ve önleyici faaliyet --- Kazalar, olaylar, uygunsuzluk ve düzeltici ve önleyici faaliyetler Kay tlar n kontrolü Kay tlar ve kay tlar n yönetimi ç tetkik Tetkik 4.6 Yönetimin gözden geçirmesi 4.6 Yönetimin gözden geçirmesi 166 MERCEK

6 rak yönetimin gözden geçirme girdileri ve ç kt lar listelenmifltir. Buna göre yönetimin gözden geçirmesinin girdileri flöyledir: ç tetkiklerin ve uygulanabilen yasal flartlara ve kuruluflun uymay taahhüt etti i di er flartlara uygunlu un de erlendirme sonuçlar, Kat l m ve dan flma sonuçlar, Kurulufl d fl ndaki ilgili taraflarla yap lan iletiflim (flikayetler dahil), Kuruluflun SG performans, Hedeflere ulafl lma derecesi, Olay araflt rmalar n n, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin durumu, Önceki yönetim gözden geçirmelerinin takip ifllemleri, SG ile ilgili olarak de iflen flartlar, yilefltirme tavsiyeleri. Yönetimin gözden geçirmesine iliflkin ç kt lar - n n iletiflim ve dan flma için haz r hale getirilmesi, bunlar n sürekli iyilefltirme taahhüdüne uygun olmas istenerek bu ç kt lar n flu karar ve ifllemleri kapsamas beklenmektedir: SG performans, SG politikas ve hedefleri, Kaynaklar, SG yönetim sisteminin di er elemanlar. OHSAS standard, iflyerinde çal flanlar n sa l k ve güvenli ini etkileyebilecek uygulamalar n sistematik bir flekilde kontrol alt nda tutulmas - n öngören bir yönetim modelidir. Standart, kurulufllar n kalite, çevre ve ifl sa l ve güvenli i yönetim sistemlerini entegre edebilmelerini sa lamak amac yla ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO Çevre Yönetim Sistemi standartlar yla uyumlu olacak flekilde gelifltirilmifl, standartta yap lan son de iflikliklerle bu uyum art r lm flt r. Bu üç yönetim sisteminin entegre olarak yap land r ld iflletmelerde, uygulay c lar ayr ayr prosedürlere bo ulmak yerine, tek bir prosedür yarat p etkin iflleyifli sa layabilmektedirler. Sistemle birlikte yürütülen planl çal flmalar sonucu, kuruluflun kontrolü alt ndaki tüm insanlar n sa l k ve güvenli ini tehdit eden riskler minimum seviyeye indirilmifl olacakt r. Yönetim sisteminin baflar l uygulamas sonucu; çal flanlar n motivasyonu artar, iflletmenin prestiji ve rekabet edebilirli i üst seviyelere ç kar ve en önemlisi kaza ve hastal k oranlar azalt larak sa l kl ve güvenli bir çal flma ortam sa lan r. MERCEK 167

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0 Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima uymak ilkemizdir. Vehbi Koç ÖNSÖZ fiirketimiz, Cumhuriyet tarihi

Detaylı

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Girifl Schindler Kurumsal nsan Kaynaklar ( K) politikas, Schindler'in çal flanlar ile ilgili önceliklerini tan mlamaktad r. Bu belge, Navigator kitapç nda anlat

Detaylı

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI Av. HAKAN HANLI I. Genel Bak fl : D fl Kaynak Kullan m 1. D fl Kaynak Kullan m nedir? D fl kaynak kullan m, iflletme sürecinde

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uygulama Önerileri 229 Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar

Detaylı

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU ET K L DERL K PROGRAMI E T C KILAVUZU Etik Yol Etik Liderlik Programı Eğitici Kılavuzu Bu kılavuz, David Watt tarafından

Detaylı

Üniversitelerde Bölüm Baflkanl Yapan Ö retim Elemanlar n n Yönetsel Etkililik Düzeyleri*

Üniversitelerde Bölüm Baflkanl Yapan Ö retim Elemanlar n n Yönetsel Etkililik Düzeyleri* Ampirik Araflt rma / Empirical Research www.yuksekogretim.org Üniversitelerde Bölüm Baflkanl Yapan Ö retim Elemanlar n n Yönetsel Etkililik Düzeyleri* Managerial effectiveness levels of academic staff

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

ERG RAPORLARI. ö retim programlar inceleme ve de erlendirme -

ERG RAPORLARI. ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ERG RAPORLARI ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ilkö retim 1. kademe hayat bilgisi (1-3. s n flar) türkçe (1-5. s n flar) matematik (1-5. s

Detaylı

Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi

Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi ETCF AB tarafından finanse edilmektedir. ETCF Programı TOBB ve EUROCHAMBRES koordinasyonunda yürütülmektedir. Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi Proje

Detaylı

STRATEJ K YÖNET M. Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M. stihbarat- stikamet- craat. Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES

STRATEJ K YÖNET M. Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M. stihbarat- stikamet- craat. Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES 18 Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M stihbarat- stikamet- craat STRATEJ K YÖNET M Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Üç Ad mda STRATEJ

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Praksis 9 Sayfa: xxx-xxx Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Birgül Ayman Güler 1990'l y llar, toplumbilimi yaz n na yeni bir terimin girifline tan k oldu. Gerçekte toplumbilimi 1980'li y llardan bu yana,

Detaylı

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 02 De er Yönetimi Yazarlar Murat YALNIZO LU & Emre ERKUT Stanley F. SLATER & Eric M. OLSON Philippe HASPESLAGH & Tomo NODA & Fares BOULOS

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

Selection of Electronic Information Resources

Selection of Electronic Information Resources Elektronik Bilgi Kaynaklar n n Seçimi Selection of Electronic Information Resources Umut AL* ve P nar AL** Öz Y llar boyu kütüphane kullan c lar gereksinim duyduklar bilgiyi sa lamakta sadece bas l ortamdan

Detaylı

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL T Ü R K Y E TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL Dr. Gülistan ERDAL Gaziosmanpafla Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tar m Ekonomisi Bölümü O D A L A R V E B

Detaylı

Ak ll Toplum Olma Yolunda Ulusal Bilgi Stratejisi ve Bilgi Ortakl

Ak ll Toplum Olma Yolunda Ulusal Bilgi Stratejisi ve Bilgi Ortakl Ak ll Toplum Olma Yolunda Ulusal Bilgi Stratejisi ve Bilgi Ortakl Mustafa SA SAN* Bilgi toplumu aflamas na ulaflm fl ülkeler, art k ulusal bilgi stratejilerini oluflturmak durumundad rlar. Bilginin, sürekli

Detaylı

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R?

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? internet kurulu GİRİŞ B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? İNTERNET KULLANIMINDA FARKINDALIK Teknolojinin her geçen gün h zla ilerledi i ça m zda, biliflim teknolojilerinin toplumsal ve ekonomik süreçlerdeki

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

Üniversite-Sanayi flbirli i çin Baz Öneriler*

Üniversite-Sanayi flbirli i çin Baz Öneriler* Görüfl / Viewpoint www.yuksekogretim.org Üniversite-Sanayi flbirli i çin Baz Öneriler* Suggestions for university-industry collaborations Reha Metin Alkan Hitit Üniversitesi, Çorum ve stanbul Teknik Üniversitesi,

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK ta yer

T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK ta yer TÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK TA YER ALAN fi RKETLER N DENET M VE MUHASEBE STANDARTLARINA L fik N HÜKÜMLER N DE ERLEND R LMES Fatih DURAL Yeminli Mali Müflavir T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI

Detaylı

4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması

4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması İMO 01 / 2005 BÖLÜM 4 41 4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması 4.1. Kapsam Bu bölümde, çeliklerin EN 288 standard na göre

Detaylı

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi?

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? Teknoloji Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? / s. 5 Pratik bilgiler Topraklama sistemleri / s. 7 puçlar Montaj önerileri / s. 10-11 Schneider çözümleri Ayr toroidli kaçak ak m rölelerinden

Detaylı

SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI

SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI Hülya Sözlü/ Çocuk yuvas müdürü SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 88 say l yasa gere i kurulmufltur.

Detaylı