T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Bilgi Ġşlem Dairesi Başkanlığı. Sayı : B.18.0.BĠD /06/2008 Konu : Coğrafi Bilgi Sistemi ÇalıĢmaları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Bilgi Ġşlem Dairesi Başkanlığı. Sayı : B.18.0.BĠD.0.03.010.06 20/06/2008 Konu : Coğrafi Bilgi Sistemi ÇalıĢmaları"

Transkript

1 Sayfa : 1 / 5 Sayı : B.18.0.BĠD /06/2008 Konu : Coğrafi Bilgi Sistemi ÇalıĢmaları GENELGE 2008/7 Bakanlığımız, ilgili kanunların vermiģ olduğu görev ve yetkileri yerine getirme safhasında, hâlihazır kaynaklarını en verimli Ģekilde kullanabilmek, hızlı ve kaliteli hizmeti vatandaģa ulaģtırabilmek gayesiyle teknolojik imkânlardan maksimum seviyede faydalanmayı hedeflemektedir. Kurumumuzun hedeflere ulaģabilmesi için, her türlü plan, proje ve uygulama safhalarında elde edilen bütün belge, çizim, rapor, harita vb. tüm teknik bilgilerin; sayısal ortamda üretilerek muhafazası, arģivlenmesi ve bunu takiben Coğrafi Bilgi Sistemleri dâhilinde tüm verilerin kurum içi ve gerektiğinde kurum dıģı hizmetlere yönelik olarak daha verimli ve etkin bir biçimde kullanılması bir zorunluluk arz etmektedir. Buna iliģkin olarak, Bakanlığımızın bağlı birimlerinin de dâhil olduğu CBS uygulamalarının yaygınlaģtırılması, yeni verilerin derlenmesi, eski verilerin güncelleģtirilmesi, yeni teknolojilerle hizmetlerin daha hızlı ve etkin sunumu, imkânların daha verimli kullanımı vb. konularla ilgili çalıģmalar sistemli ve planlı olarak devam etmektedir. Bu çerçevede, Bakanlığımız ve bağlı kuruluģlarında yürütülmekte olan CBS uygulamalarının daha etkin kullanılması, baģarıya ulaģılması ve sağlıklı veri akıģının sağlanması açısından her birim, aģağıda belirtilen esaslar dâhilinde hareket edecektir. 1- Koordinasyon: Bakanlığımız Merkez TeĢkilatı ve Bağlı KuruluĢlarca yapılan tüm coğrafi bilgi sistemi çalıģmalarında koordinasyon, Bakanlığımız Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığınca yapılacaktır. Coğrafi bilgi sistemi uygulamalarında birlikteliği sağlamak amacıyla, coğrafi bilgi sistemi çalıģmaları yürüten her birimi temsilen, bir veya birden fazla uzman elemanın katılımı ile bir Coğrafi Bilgi Sistemi ÇalıĢma Grubu oluģturulacaktır. Bu çalıģma grubu; çalıģma stratejisi, birlikte çalıģabilirlik ilkelerinin belirlenmesi, standartların tespit edilmesi, mevzuat çalıģmalarının yapılması, veri entegrasyonun sağlanması gibi konularda çalıģma yapacaktır. Bu çalıģmaların sonucunda hazırlanan rapor veya benzeri kararlar koordinasyon birimine sunulacaktır. Bu çalıģma grubunun, çalıģma ilkeleri ve görevleri, koordinasyon birimi tarafından detaylı olarak hazırlanarak yayınlanacaktır. 2- Standart: Bakanlığımız coğrafi bilgi sistemi çalıģmalarında standart olarak, öncelikle AB mevzuatına uygun olarak geliģtirilmiģ kurum içi standartlar, bu yoksa AB Inspire Direktifi ve ISO TC-211 standartları kullanılacaktır. Katman belirlenmesi, veri modelleme ve metadata çalıģmaları Bakanlığımız Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı ile birlikte yürütülecektir. TSE

2 Sayfa : 2 / 5 tarafından tercüme çalıģması devam eden ISO TC-211 standartları temin edilerek, Inspire Direktifi ise tercümesi yapılarak Bakanlığımız Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığınca yayınlanacaktır. Bakanlığımız Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığınca, Türkçe ve Ġngilizce olmak üzere bir metadata servisi hazırlanacak, bu servise ilgili birimlerce, ürettikleri verilerle ilgili bilgiler girilecektir. Bakanlığımız Coğrafi Bilgi Sistemi ÇalıĢma Grubunca tüm Bakanlığımızı kapsayacak vaziyette AB mevzuatına uygun olarak bir CBS standardı hazırlanacaktır. Inspire Direktifi ile ilgili uyum süreci ve alt teknik mevzuatın hazırlanması iģleri Bakanlığımız Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığınca yürütülecektir. 3- Koordinat Sistemi: Bakanlığımız coğrafi bilgi sisteminde temel koordinat sistemi; ITRF96 datumunda UTM dilimleri esasına göredir. Ancak, genellikle Bakanlığımız birimlerinin kullandığı haritaların ED-50 datumunda olması ve henüz ülke bazında bir ITRF-ED50 dönüģüm parametresinin bulunmaması nedenleri ile ITRF-ED50 dönüģüm parametresi hazırlanıncaya kadar, Bakanlığımızda (Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği kapsamında yapılan kadastro, imar, proje vb. çalıģmalar hariç) koordinat sistemi olarak ED50 datumunda UTM 6 derecelik dilimler kullanılmaya devam edilecektir. 4- Uydu Görüntüleri: Bakanlığımız birimleri, Bakanlığımız Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı koordinasyonunda uydu görüntüsü temini cihetine gidecektir. Kesinlikle aynı alanda farklı birimlerce tekrarlı uydu görüntüsü alınmayacaktır. Uydu görüntüsü temini yapacak birim, diğer birimlerin ihtiyaçlarını gözeterek alım yapacaktır. Uydu görüntüleri orijinal uydu formatı ile ortorektifiye edilerek birleģtirilmiģ ve paftalanmıģ halde, tüm birimlerimizin ihtiyacını görecek Ģekilde temin edilecek ve bir kopyası Bakanlığımız Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığına teslim edilecektir. Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı, uydu görüntülerinin, kurum içi paylaģımı için sunucu bazlı bir uygulama geliģtirerek hizmete sunacaktır. Bakanlığımızda uydu görüntülerine yönelik, birimlerce baģkaca bir uydu görüntüsü havuzu oluģturulmayacaktır. Ayrıca, Bakanlığımız merkez ve bağlı kuruluģlar bünyesinde yapılacak uzaktan algılama faaliyetleri ile elde edilen konumsal bilgilerde coğrafi bilgi sistemi standartlarında katman haline getirilerek veri tabanına aktarılacaktır. 5- Hava Fotoğrafları ve Basılı haritalar: Mevcut hava fotoğraflarının fotoğraf merkezleri 1/ ölçekli haritalara iģlenerek, fotoğraf merkezleri sayısallaģtırılacak ve veri tabanına uçuģ bilgileri (tarih, Ģerit numarası, fotoğraf numarası vb.) girilecektir. Harita Genel Komutanlığından temin edilen muhtelif ölçekteki topoğrafik haritalar, temin edecek birimce tüm Bakanlığın kullanımına verilecek Ģekilde alınacaktır. Yine aynı birim tarafından ilgili yönetmeliklerin öngördüğü teknik esaslara uygun olarak rektifiye edilecek ve kurumun kullanımına sunulacaktır. Bu Ģekilde temin edilen haritaların, rektifiye edilmiģ birer kopyası, Bakanlığımız birimlerinin ihtiyacına sunulmak üzere Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığına teslim edilecektir.

3 Sayfa : 3 / 5 6- Yazılım Temini: Coğrafi bilgi sistemi yazılımları temininde; mutlaka Bakanlığımız Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığının yazılı görüģüne baģvurulacaktır. Yazılım özellikleri belirlenirken; ihtiyaçlar, kullanıcı profili ve ekonomik kriterlere dikkat edilecektir. Ayrıca geliģen elektronik ağ teknolojileri yardımı ile toplam maliyeti düģük, sunucu (server) bazlı uygulamalar geliģtirilmesi cihetine gidilecektir. 7- CBS Altyapısı Kurulması: DSĠ, OGM ve Meteoroloji ĠĢleri Genel Müdürlüğü, Bakanlık CBS altyapısına uyum sağlamak üzere, kendi CBS altyapılarını Bakanlığımız bilgi iģlem politikası ve altyapısına uygun olarak oluģturacaklardır. Diğer birimlerimiz ise Bakanlığımız CBS altyapısını kullanarak veri entegrasyonlarını sağlayacaklardır. Bakanlığımız merkezi CBS veri tabanında her birim için bir veri tabanı oluģturulacaktır. DSĠ, OGM ve Meteoroloji ĠĢleri Genel Müdürlüğü CBS veri tabanlarından, Bakanlığımız merkezi CBS veri tabanına günlük olarak veri replikasyonu yapılacaktır. 8- Veri Entegrasyonu: Katman yapıları belirlenen birimlerce, bu katmanlara ait verilerin, hazırlanarak veri tabanına aktarılması sağlanacaktır. Her katman için, Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığına sunulmak üzere veri aktarımına yönelik zaman planlaması, her birim tarafından yapılacak ve bu takvim kapsamında her 3 ayda bir veri entegrasyon raporu hazırlanacaktır. 9- Veri Paylaşımı: Bakanlığımıza bağlı tüm birimlerimizin kurum içi veya kurum dıģı coğrafi veri (vektör ve raster veriler) paylaģımı Bakanlığımız Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı üzerinden yapılacaktır. Bakanlığımız birimlerince üretilen veriler, Kurum dıģı birimlere bedeli karģılığında verilecek ve verinin sahibi birimin bütçesinin ilgili faslına, veri ücretinin yatırılması sağlanacaktır. Kurum dıģına bedeli karģılığı verilecek verilerin birim fiyatları, Aralık ayında yapılacak koordinasyon toplantısı ile belirlenecek ve Bakanlığımız Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığınca tüm birimlerimize yayınlanacaktır. Bakanlığımız merkez ve bağlı kuruluģlarca üretilen veya ürettirilen coğrafi veriler; 4736 sayılı Kanun ile bu kanun kapsamında getirilen istisnalar ve yasal olarak diğer kurumlara verilmesi gereken veriler dıģında özel, gerçek veya tüzel kiģi ve kurumlara bedelsiz olarak verilmeyecektir. Ancak, Bakanlığımızca yürütülen yurtiçi ve yurtdıģı projelerde verilerin kullanılmasının mecburi olduğu durumlarda, üçüncü kiģilere verilmemek ve tekrar iade edilmek koģuluyla veriler teslim edilecektir. Ayrıca, Bakanlığımız birimlerine ait veriler, Bakanlığımız dıģı özel, gerçek veya tüzel kiģi ve kurumlarca satılmayacak, internet ortamında bilgi amaçlı dahi olsa da sunulmayacaktır. Veri paylaģımının esasları ve hangi verilerin paylaģılacağı hususları, Coğrafi Bilgi Sistemi ÇalıĢma Grubunca detaylı olarak araģtırılacak ve bir rapor halinde koordinasyon birimine sunulacaktır.

4 Sayfa : 4 / 5 10-Format: Bakanlığımızda ortak bir CBS veri tabanı kurulmasına temel teģkil etmesi ve tekrarların ortadan kaldırılması açısından vektörel verilerde temel veri değiģim formatı, UVDF (Ulusal Veri DeğiĢim Formatı) formatıdır. Ayrıca, UVDF nin yanı sıra vektörel verilerin üretildiği yazılımın orijinal formatında da veriler teslim alınarak arģive edilecektir. Raster verilerde ise, veri formatı GeoTiff olacaktır. Ancak uydu görüntülerinde, renk bantları ile görüntüye iliģkin öznitelik bilgilerini korumak kaydıyla, görüntü alınan orijinal uydu formatı ve uygun ölçekte ortorektifiye edilerek paftalanmıģ halde GeoTiff formatında teslim alınacaktır. 11- Sayısal Harita ve Coğrafi Verilerin Yapılması veya Yaptırılması: Belirlenen coğrafi katmanlara yönelik veya bir projenin ayrılmaz bir parçası olarak üretilen harita ve harita bilgileri (uydu görüntüleri dâhil) sayısal olarak coğrafi bilgi sistemi gerekleri dikkate alınarak yaptırılacaktır. Eğer veri üretimi, Bakanlığımız ve bağlı tüm birimlerin personeli tarafından yapılıyorsa, CBS standartları dikkate alınacak ve üretimin tamamlanması sonrasında veri, kontrol iģlemleri tamamlanarak mutlaka CBS veri tabanına aktarılacaktır. Eğer veri üretimi özel sektör marifetiyle yapılıyorsa kabulden önce CBS ye uygunluk kontrolü yapılacaktır. Bu kontrol; bağlı kuruluģlarda, CBS ġube Müdürlükleri veya bu Müdürlüklerin muadili olan birimlerce, Bakanlığımız Merkez TeĢkilatı birimlerinde ise, Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi ġube Müdürlüğünce yapılacaktır. Bu kontrol sırasında bir kontrol tutanağı düzenlenecek ve bu tutanak ihale dokümanları arasında bulunacaktır. Kontrolün tamamlanmasını müteakiben veriler veritabanına aktarılacaktır. 12- Proje Bazlı Tatbikata Yönelik Ġhaleli Ġşlerde Dikkat Edilecek Hususlar: Yeni ihale edilecek iģlerde ve Ģartnamelerinde aģağıda belirtilen hususlar yer alacaktır. a. Etüt ve planlamaya yönelik çalıģmalarda kullanılan veya proje süresince üretilen tüm uydu görüntüleri, fotogrametrik veriler, harita ve harita bilgileri, plan ve proje çizimleri CBS ye altlık oluģturacak Ģekilde 3 üncü maddede belirtilen hususlara uygun olarak Ġdareye sayısal ortamda teslim edilecektir. b. Kati proje veya tatbikata yönelik çalıģmalarda yerüstünde ve yeraltında kalan her türlü coğrafi objenin konum bilgileri (X,Y,Z), kullanılan veya proje süresince üretilen uydu görüntüleri, fotogrametrik olarak elde edilen veriler, harita ve harita bilgileri, planlama ve proje çizimleri CBS ye altlık oluģturacak Ģekilde yönetmeliğine uygun olarak Ġdareye sayısal ortamda teslim edilecektir. c. Raster veriler (taranmıģ harita, uydu görüntüsü, hava fotoğrafı), üretildiği yazılımın formatında ve ayrıca GeoTIFF formatında olarak hazırlanacaktır. d. Sayısal harita, plan, proje çizimleri vb. mekânsal tabanlı vektör veriler, üretildiği yazılımın formatında ve UVDF formatında verilecektir. Ayrıca, mekânsal tabanlı verilere ait karakteristik bilgiler öznitelik olarak eklenecektir. Tüm proje aģamalarında geliģtirilen tesislerin mimari proje ve detay çizimleri, tesis planları, kesitler, röleveler vb. CAD tabanlı çizimler ise Ġdareye üretildiği yazılımın formatında ve (*.dwg/dxf) formatında verilecektir.

5 Sayfa : 5 / 5 e. Tüm raster ve vektör verilere ait meta veriler; Projenin Adı, Müteahhit Firmanın Adı, Projenin Yeri, Projenin Muhtevası, ĠĢe BaĢlama Tarihi, Koordinat Referans Sistemi (Projeksiyon, Datum), Ölçeği, Veri Üretim Yöntemi (basılı haritalardan sayısallaģtırma, GPS ölçmeleri, fotogrametrik, projelendirme vb.) bir metin dosyası halinde (*.txt veya *.doc formatında) diğer verilerle birlikte Ġdareye teslim edilecektir. f. Proje süresince hazırlanan raporlar (*.doc) formatında, tablolar ve yapılan teknik hesaplamalar ise üretildiği yazılımın formatında ve (*.txt veya *.xls) formatında idareye teslim edilecektir. Geçici kabulü yapılmıģ iģler de dahil olmak üzere devam eden iģlerde; kesin kabul aģamasında, kesin kabulü yapılmıģ iģlerde ise kesin hesap aģamasında; projenin temel öğelerinin gösterildiği 1/ ölçekli genel vaziyet planı ve projenin karakteristik öğelerinin gösterildiği 1/1000-1/5000 veya benzeri ölçekteki vaziyet planı, CBS ye altlık oluģturacak Ģekilde Ulusal Koordinat Sistemine uygun olarak sayısal ortamda teslim alınacaktır. Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim. Ekler: 1- Tanımlar ve Kısaltmalar (1 sayfa) Prof. Dr. Veysel EROĞLU Bakan Dağıtım : Tüm TeĢkilata

DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu

DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi BaĢkanlığı Kamu Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu GüncelleĢtirilmiĢ Sürüm Ağustos 2010 Kılavuzla ilgili sorularınız

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO UZMANLIK TEZĠ MEKANSAL VERĠ STANDARTLARININ UYGULANMASI. Ali ĠLBEY 36072

T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO UZMANLIK TEZĠ MEKANSAL VERĠ STANDARTLARININ UYGULANMASI. Ali ĠLBEY 36072 T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO UZMANLIK TEZĠ MEKANSAL VERĠ STANDARTLARININ UYGULANMASI Ali ĠLBEY 36072 DanıĢman Y.Harita Mühendisi Akın KISA Ankara 2012 T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi BaĢkanlığı. Sayı : 79968112-010.06/45-1783 04 Mart 2014

T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi BaĢkanlığı. Sayı : 79968112-010.06/45-1783 04 Mart 2014 T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi BaĢkanlığı Sayı : 79968112-010.06/45-1783 04 Mart 2014 Konu : Genelge Değişikliği hk. GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA Tapu Dairesi

Detaylı

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI. ÇALIġMA EL KĠTABI

ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI. ÇALIġMA EL KĠTABI ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA EL KĠTABI 2014 1 BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GENEL BĠLGĠLER Üniversite içi ve dıģında kaydedilen bilimsel çalıģmaları, geliģmeleri ve araģtırmaları

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Birim Faaliyet Raporu 2013 T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU MART 2014 Genel Müdür SunuĢu Genel Müdürlüğümüzün görevleri 178 KHK nın 11 inci maddesi ile 5018

Detaylı

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Ġkinci Bölüm 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu Madde 3-4734

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı... VALİLİĞİNE (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) GENELGE 2014/2

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı... VALİLİĞİNE (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) GENELGE 2014/2 T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Sayı : 34202324-010.06.02- Konu : Uygulama Genelgesi hk... VALİLİĞİNE (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) GENELGE 2014/2 29/05/2009 tarihli ve 5902

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI 2013 YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU MART 2014 - ġirnak ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠCĠ SUNUġU...3 I. GENEL BĠLGĠLER...4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Mevzuat...4 C. Yetki,

Detaylı

İDARE FAALİYET RAPORU

İDARE FAALİYET RAPORU 2013 İDARE FAALİYET RAPORU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa No ÇİZELGELER DİZİNİ 3 ŞEKİLLER DİZİNİ 4 SUNUŞ 5 I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon 6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ankara - 2012 Ormansız yurt vatan değildir. Bakan SunuĢu BAKAN SUNUġU Kamu mali yönetim sürecini yeni bir anlayıģla

Detaylı

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ. Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği. Kamu BiliĢim Platformu XIV. 3. ÇALIġMA GRUBU RAPORU

TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ. Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği. Kamu BiliĢim Platformu XIV. 3. ÇALIġMA GRUBU RAPORU TÜRKĠYE BĠLĠġĠM DERNEĞĠ Kamu Bilgi ĠĢlem Merkezleri Yöneticileri Birliği Kamu BiliĢim Platformu XIV 3. ÇALIġMA GRUBU RAPORU KAMUDA BĠLĠġĠM PROJELERĠ NASIL HAZIRLANMALI? Son Rapor Sürüm 3.0. http://www.tbd.org.tr

Detaylı

(1 OCAK 31 ARALIK 2011)

(1 OCAK 31 ARALIK 2011) 2011 YILI ÇALIġMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2011) 09/05/2011 DĠYARBAKIR-ġANLIURFA (TRC2) ĠÇĠNDEKĠLER TABLOLAR LİSTESİ 4 SUNUŞ 5 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 7 2. KURUMSAL YAPI 8 2.1 MEVCUT DURUM 8 2.2

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 17 Ağustos 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28028 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ĠLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURULABİLMESİ İÇİN ÖN ÇALIŞMA RAPORU EYLEM 47

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURULABİLMESİ İÇİN ÖN ÇALIŞMA RAPORU EYLEM 47 TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURULABİLMESİ İÇİN ÖN ÇALIŞMA RAPORU EYLEM 47 TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN OLUŞTURULABİLMESİ İÇİN ÖN ÇALIŞMA RAPORU TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. ERZĠNCAN ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI.. 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU ERZİNCAN-2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON...

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ DESKĠ Genel Müdürlüğü. 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ DESKĠ Genel Müdürlüğü. 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ DESKĠ Genel Müdürlüğü 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı İçindekiler Sunuş... 1 Misyon... 5 Vizyon... 6 Temel Değerler... 7 I. Denizli Hakkında Genel Bilgiler... 9 II.1 Coğrafi

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2010 BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN SUNUġU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun yayınlanmasıyla beraber veri ve bilgiye dayalı bir yönetimin gerekliliği,

Detaylı

ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI. ÇEVRE DENETĠM VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI DENETĠM RAPORU

ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI. ÇEVRE DENETĠM VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI DENETĠM RAPORU ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY ÇEVRE DENETĠM VE ġehġrcġlġk RAPORU BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014

Detaylı

KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) II. DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU (Nisan-Haziran 2012)

KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) II. DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU (Nisan-Haziran 2012) GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) II. DÖNEM RAPORU (Nisan-Haziran 2012) Denetim ve Uyum Yönetimi Daire BaĢkanlığı (II) Kayıt DıĢı Ekonomiyle Mücadele

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları,

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları, 7 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28906 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 362) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin amacı;

Detaylı

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

KONU: 12.Mart 2014 Tarih ve 28939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetmeliği hakkında.

KONU: 12.Mart 2014 Tarih ve 28939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetmeliği hakkında. 18.03.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/45 KONU: 12.Mart 2014 Tarih ve 28939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetmeliği hakkında.

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE EL KİTABI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TS EN ISO 9001:2008 Rev. No/Tarih 01/-01.08.2013 Sayfa 1 / 24 Sıra No İçindekiler Sayfa No 1 İçindekiler 1-2 Revizyon İşleme Sayfası 2-3 Kurumun Tarihsel Gelişimi,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü SAYI : B.18.0.ÇYG.0.04.00.01/ KONU : Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe ĠliĢkin Genelge GENELGE (2010/ ) Bakanlığımca 26/03/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve 01/04/2010

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 YILI FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 YILI FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 YILI FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ Kent Rehberi Sistem & Kitap & Satış Güncellemesi Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI. AMAÇ ve KAPSAM

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI. AMAÇ ve KAPSAM 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI AMAÇ ve KAPSAM 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ENTEGRE BİLİŞİM SİSTEMLERİ İHALESİNE AİT ZEYİLNAMEDİR.

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ENTEGRE BİLİŞİM SİSTEMLERİ İHALESİNE AİT ZEYİLNAMEDİR. VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. ENTEGRE BİLİŞİM SİSTEMLERİ İHALESİNE AİT ZEYİLNAMEDİR. Şirketimizce 14.11.2014 saat :16.00 son teklif verme tarihli olarak ihale edilen ENTEGRE BİLİŞİM SİSTEMLERİ İHALESİ

Detaylı

Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu

Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Kamu Bilgi ve Đletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu Güncelleştirilmiş Sürüm Temmuz 2015 Kılavuzla ilgili sorularınız ve güncelleştirme

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) III. DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU (Temmuz-Eylül 2012)

KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) III. DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU (Temmuz-Eylül 2012) GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI KAYIT DIġI EKONOMĠYLE MÜCADELE STRATEJĠSĠ EYLEM PLANI (2011-2013) III. DÖNEM RAPORU (Temmuz-Eylül 2012) Denetim ve Uyum Yönetimi Daire BaĢkanlığı (II) Kayıt DıĢı Ekonomiyle Mücadele

Detaylı