FAAL YET RAPORU 2004

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FAAL YET RAPORU 2004"

Transkript

1 FAAL YET RAPORU 2004

2 Ç NDEK LER Finansal Göstergeler 01 Faaliyet Göstergeleri 02 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 04 Genel Müdür ün Mesaj 06 Yönetim ve Denetim Kurulu/Genel Müdür Yard mc lar 08 Krediler K sa Vadeli Kredilerin Geliflimi Yeni Düzenlemeler ve De ifliklikler K sa Vadeli hracat Kredileri Orta Vadeli Krediler (Proje Kredileri) Döviz Kazand r c Hizmetler Kapsam ndaki Krediler slam Kalk nma Bankas Kaynakl Krediler Banka Risk De erlendirme ve zleme Faaliyetleri 14 Ülke Kredi ve Garantileri 18 hracat Kredi Sigortas K sa Vadeli hracat Kredi Sigortas Orta ve Uzun Vadeli hracat Kredi Sigortas Di er 22 Hazine ve Finansman Sermaye Politik Risk Zararlar n n Tazmini Yurt çi Borçlanmalar Sendikasyon Kredileri Yoluyla Yurt D fl Borçlanmalar ki Tarafl (Bilateral) Krediler Yoluyla D fl Borçlanma Proje Finansman Borç Geri Ödemeleri Likidite Yönetimi Risk Yönetimi Kredi Notu (Rating) 26 Di er Faaliyetler Uluslararas liflkiler Uluslararas Yükümlülükler Çerçevesinde Uygulamaya Konulan Düzenlemeler Bilgi Sistemleri Uygulama/Gelifltirme ve Bilgi fllem Araflt rma Enformasyon E itim ve Halkla liflkiler stanbul ve zmir fiubeleri Denizli, Kayseri ve Gaziantep rtibat Bürolar 35 Türkiye hracat Kredi Bankas A.fi. Ba ms z Denetim Raporu 36 Mali Tablolar 40 Banka Denetçi Raporu

3

4 Finansal Göstergeler Bilanço Hesaplar (milyar TL) (*) Krediler, net Nakit De erler Toplam Aktifler Kullan lan Krediler Ç kar lan Menkul K ymetler, net Özkaynaklar Ödenmifl Sermaye Karfl l klar Kâr-Zarar Tablosu Hesaplar (milyar TL) Faiz Gelirleri Kredilerden Al nan Faizler Faiz Giderleri ( ) ( ) Net Faiz Geliri Di er Faaliyet Gelirleri Kredi ve Di er Alacaklar Karfl l (81.194) ( ) Di er Faaliyet Giderleri (73.701) (58.180) Net Parasal Pozisyon Kâr (Zarar ) ( ) ( ) Net Dönem Kâr Krediler (trilyon TL) Özkaynaklar (trilyon TL) (*) 2004 fiyatlar ile ifade edilmifltir Net Dönem Kâr (trilyon TL)

5 TÜRK EX MBANK FAAL YET RAPORU 2004 Faaliyet Göstergeleri Kredi Faaliyetleri K sa Vadeli Kredi Faaliyetleri (milyar TL) K sa Vadeli Toplam Krediler K sa Vadeli TL Kredileri K sa Vadeli Döviz Kredileri K sa Vadeli Toplam Krediler (trilyon TL) Orta ve Uzun Vadeli Kredi Faaliyetleri (milyon ABD Dolar ) Orta ve Uzun Vadeli Krediler 41,2 66,0 Sigorta Faaliyetleri (milyon ABD Dolar ) K sa Vadeli hracat Kredi Sigortas Sigortalanan Sevkiyat Üstlenilen Risk Hacmi Tazminat Ödemesi 3,5 3,2 Ödenen Tazminatlar Kapsam nda Geri Tahsilat 0,6 0, Orta-Uzun Vadeli hracat Kredi Sigortas Sigortalanan Sevkiyat - - Tazminat Ödemesi - - Ödenen Tazminatlar Kapsam nda Geri Tahsilat 3,3 3, K sa Vadeli hracat Kredi Sigortas (milyon ABD Dolar ) 01

6 YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI Son üç y ld r uygulanan istikrarl ekonomi politikalar ve gerçeklefltirilen reformlar sayesinde büyük bir baflar yakalayan Türkiye ekonomisinde üretim ve ihracat rekora koflarken verimlilik artm fl, enflasyon ise tek haneli rakamlara düflmüfltür y l nda Türkiye %9,9 ile, OECD içinde en yüksek büyümeyi gerçeklefltiren üye olmufltur. Bu büyümenin temel aktörü %33 oran nda artarak 63 milyar dolara ulaflan ve rekor k ran ihracat m z olmufltur. Düflük enflasyon-yüksek büyüme sürecinde elde edilen kazan mlar ekonomideki tüm göstergelere yans m flt r. 2004, Türkiye ekonomisinde yaflanan de ifliminin en iyi gözlenebildi i bir y l olmufltur. Dünya ticaretinin günden güne serbestlefltirilmesi sonucu d fl pazarlarda çok büyük bir rekabet ve pazar savafl yaflanmaktad r. Türkiye ekonomisinin d fla aç kl k derecesi önemli oranda artm fl; 2004 y l rakamlar ile d fl ticaret hacmi, GSMH n n %55 ine ulaflm flt r. D fl ticaretimizde %50 lik payla en önemli ticari ortak konumunda olan AB ile ticari entegrasyonunu gerçeklefltiren Türkiye ekonomisi, dünyan n önemli bir k sm na karfl ticari anlamda aç lma sürecini h zland rm fl ve gelecekteki d fl ticari iliflkilerini flekillendirecek yeni ba lant lar kurmufltur y l nda oluflturulan Komflu ve Çevre Ülkelerle Ticareti Gelifltirme Stratejisi kapsam nda, toplam ithalat talebi 300 milyar dolar olan bir pazara ihracat seferberli i bafllat lm flt r y l nda strateji kapsam ndaki ülkelere yap lan ihracat, toplam ihracat m z n %30 unu oluflturarak 18,9 milyar dolara ulaflm flt r. Öte yandan Türk müteahhitlik firmalar da bu ülkelerde 54 milyar dolar n üzerinde proje üstlenmifllerdir. Bu tutar, ülkemizin yurt d fl müteahhitlik hizmetlerinin hemen hemen tamam n olufltururken, söz konusu ülkelerin, ticaretin yan nda yat r mlar aç s ndan önemini de ortaya koymufltur. Di er hedef pazar stratejilerinden biri olan Afrika Ülkeleri ile Ticari ve Ekonomik liflkileri Gelifltirme Stratejisi nin de baflar l sonuçlar al nmaya bafllanm fl, söz konusu ülkelerin toplam ihracat m z içindeki pay 2004 y l nda %5 e yükselmifltir y l nda uygulamas na bafllanan Asya Pasifik Ülkeleri ile Ticari ve Ekonomik liflkileri Gelifltirme Stratejisi ve 2006 da uygulamaya konulacak Kuzey ve Latin Amerika Ülkeleri Aç l m Stratejileri ile de ihracat sektörümüzün katk lar yla önemli baflar lar sa layaca m za inan yorum. Öte yandan, 2004 y l bafl nda DTM koordinatörlü ünde uygulamaya konan ve nihai hedefi sürdürülebilir ihracat art fl sa layacak bir ihracat yap s oluflturmak olan hracat Stratejik Plan ( ) çerçevesinde, Türk Eximbank, GEME ve di er tüm ilgili kurulufllar taraf ndan yürütülen çal flmalarda önemli ilerlemeler kaydedilmifltir. Plan n ilk uygulama y l nda ihracatla ilgili tüm kesimlerin koordinasyon ve iflbirli i içerisinde gerçeklefltirdikleri çal flmalar bizleri umutland rm flt r. 02

7 TÜRK EX MBANK FAAL YET RAPORU ve 2004 y llar nda ekonomideki yüksek büyümede en önemli aktörlerden biri ihracat olmufltur. hracat m z n gösterdi i bu üstün performansta etkin rolü olan kurumlardan biri de Türk Eximbank t r. Sürdürülebilir bir ihracat art fl n n sa lanabilmesinin temelinde, sa l kl bir yat r m-üretim-ihracat zincirinin kurulmas yatmaktad r. Dolay s yla, ülkemizde tutarl l kla uygulanan ekonomik program sonucunda sa lanan makro ekonomik istikrar, ihracat m z n da sa l kl ve istikrarl bir yap ya kavuflmas için gerekli altyap y haz rlam flt r. yileflen yat r m ortam, ülkemizin artan kredibilitesi, henüz istenen düzeyde olmasa da artan yabanc sermaye yat r mlar ihracat m z da olumlu yönde etkilemektedir. Nitekim TL nin reel olarak de er kazanmas na ra men, özellikle verimlilik art fllar sayesinde elde edilen rekabet gücü ile ihracat m z son dört y l içerisinde ikiye katlanarak sa l kl bir büyüme ivmesi yakalam flt r ve 2004 y l büyüme rakamlar, gayri safi milli has la art fl na en büyük katk n n ihracattan geldi ini göstermektedir. hracat gelirlerinin Türkiye'nin döviz bütçesi içerisindeki pay ve a rl da son y llarda önemli ölçüde büyümüfltür y l nda toplam döviz gelirlerinin %70 i ihracat yoluyla elde edilmifltir. Uluslararas finansal sermayenin bu kadar ak flkan oldu u günümüzde döviz gelirlerimizin ihracat gibi sa lam bir kayna a dayanmas, ekonominin k r lganl n da önemli ölçüde hafifletmektedir. Türkiye de büyümenin gerçek lokomotifi olan ihracat n yap s da yavafl yavafl de iflmekte; ihracat m z mal ve ülkeler baz nda çeflitlenmektedir. AB nden Afrika ya, Amerika ve Ortado u ya kadar her türlü pazara hitap edebilen genifl ihraç ürünleri profili ile dünya piyasalar nda yerini giderek sa lamlaflt ran Türkiye nin dünya ihracat içindeki pay da artmaktad r. Bu durum, ülkemizin dünya pazarlar nda daha fazla söz sahibi olmaya bafllad n n bir göstergesidir. Türkiye nin dünya ihracat liginde ön s ralara tafl nmas nda aktif rolü olan kurumlardan biri de Türk Eximbank t r. Banka, uluslararas rekabetin her geçen gün daha da artt n n bilincinde olarak, üstün bir gayret gösteren ihracatç lar m za uygun koflullarla genel destek sa laman n yan s ra, spesifik ihtiyaçlar na cevap verecek uygulamalar yürürlü e koymak için de yo un bir çaba harcamaktad r. Sektörden gelen talepleri de erlendiren Banka, y l içerisinde mevcut programlar n koflullar nda sürekli iyilefltirmeler yapm flt r. hracat n finansman nda artan rolü ile Türk Eximbank n, önümüzdeki dönemde de, geliflen ihracat sektörünün gereksinimlerine yan t verecek stratejiler oluflturaca na ve Türk ihracatç s na verdi i sürekli deste i ile ülkemiz ihracat n n hedeflenen düzeylere tafl nmas na büyük katk sa layaca na inan yorum. 03 Tuncer KAYALAR Yönetim Kurulu Baflkan

8 GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI 2004 y l ülkemiz aç s ndan ekonomik istikrar n ve güven ortam n n pekiflti i, AB ile iliflkiler baflta olmak üzere uluslararas iliflkilerde önemli geliflmelerin kaydedildi i bir y l olmufltur. Kararl l kla uygulanan politikalar sayesinde oluflan güven ve istikrar ortam, enflasyon ve faiz oranlar gibi bafll ca makroekonomik göstergelerde kaydedilen iyileflmeler, Türkiye nin sürdürülebilir bir ekonomik büyüme ve ihracat art fl na kavufltu unu göstermektedir. Son y llarda TL nin de erlenmesinden kaynaklanan döviz kuru bask s n n 2004 y l nda da sürmesine ra men ihracat, 2004 de %33 oran nda artarak 63 milyar dolara ulaflm flt r. Yaflanan söz konusu yüksek art flta, ihracat sektörümüzün üstün gayretlerinin yan s ra, Türk Eximbank n uygulad kredi, sigorta ve garanti programlar n n da önemli katk s bulunmaktad r. fiöyle ki; Bankam z ihracata ve döviz kazand r c hizmetlere yönelik deste ini 2004 y l nda da art rarak sürdürmüfl; ihracat sektöründen gelen talepler ve ekonomideki olumlu geliflmeler do rultusunda ihracatç lar lehine önemli düzenlemeler gerçeklefltirmifltir. Fon maliyetleri ve piyasa faizlerindeki düflüfl trendi dikkate al narak, kredi faiz oranlar nda y l içerisinde kademeli olarak indirime gidilmifl, 2003 y l ndan bugüne kadar toplam 35 puana ulaflan faiz indirimleri ile ihracatç lar m z, girdi maliyetleri aras nda önemli yer tutan finansman maliyetlerini düflürme imkan na kavuflmufltur. hracatç lar m z n teminat ile ilgili sorunlar n n hafifletilmesine yönelik olarak, KOB lerin %50 teminat oran yla kredi kullanmas na imkan tan yan KOB hracata Haz rl k Kredisi uygulamaya konulmufl; ayr ca, kredi teminat oranlar afla ya çekilmifl, indirimli teminat oranlar ndan daha fazla firman n yararlanabilmesine yönelik düzenlemeler yürürlü e konulmufltur. Bu düzenlemeler ile teminat s k nt s çeken firmalara k smen rahatlama sa lanm flt r. Bunlara ek olarak, 2004 y l bafl nda iki yeni sigorta program uygulamaya konulmufltur. Bunlardan Yurt D fl Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektuplar n n Haks z Nakde Çevrilme Sigorta Program ile yurt d fl nda proje üstlenen Türk müteahhitlik firmalar n n yaflad s k nt lar n önemli ölçüde ortadan kalkaca inanc nday z. Sevk Öncesi Dönem hracat Kredi Sigortas Program ile ise k sa vadeli ihracat kredi sigortas uygulamas kapsam nda sevk öncesi döneme iliflkin ticari ve/veya politik risklerin de sigorta teminat alt na al nmas na bafllanm flt r. Bilindi i üzere, Türk Eximbank, dünyadaki örneklerine uygun bir ihtisas bankas olarak çok flubeli bir yap da de ildir. Biri stanbul, di eri ise zmir de olmak üzere iki flubesi bulunmaktad r. Ancak, 2004 y l nda Bankam z 04

9 TÜRK EX MBANK FAAL YET RAPORU 2004 Türk Eximbank n ihracata ve döviz kazand r c hizmetlere yönelik deste ini art rarak sürdürdü ü, ihracatç lar lehine önemli düzenlemeler gerçeklefltirdi i ve yeni programlar uygulamaya koydu u 2004 y l nda, ihracat sektörüne 7 milyar dolarl k destek sa lanm flt r. ihracatç lar m za verdi i deste i daha da ileriye götürmek, daha genifl ihracatç kitlesine ulaflabilmek amac yla Denizli, Kayseri ve Gaziantep illerinde birer irtibat bürosu açarak, bu illerdeki ihracatç lar m z n hizmetine sunmufltur. Önümüzdeki dönemde irtibat bürolar n n say s n n art r lmas na yönelik çal flmalar m z da sürmektedir. Türk Eximbank, 2004 y l nda da, bir taraftan ihracatç lara uluslararas piyasalarda rekabet güçlerini art racak koflullarda ve seviyede finansman deste i sa lamaya çal fl rken, öte yandan iflletme yönetimi prensipleri çerçevesinde çal flma ve kamuya yük olmama yönünde de büyük çaba harcam flt r. Uluslararas piyasalarda güvenilir ve sayg n konumu sayesinde çeflitli ülkelerin ihracat destek kurumlar ve uluslararas finans kurulufllar ile oluflturulan iflbirli i olanaklar uygun koflullarda fon teminini kolaylaflt rm flt r. Ayr ca, programlar m z n uygulanmas nda uluslararas kural ve düzenlemelerle birlikte risk yönetimi prensiplerine de büyük özen gösterilmifltir. Tüm bu çabalar m z neticesinde; Bankam z n nakdi ve gayrinakdi kredi programlar yla ihracat sektörüne verdi i destek, 2004 y l nda, 7 milyar dolara ulaflm flt r. Bu tutar n 3,4 milyar dolar nakdi kredi ve 3,6 milyar dolar sigorta/garanti deste inden oluflmaktad r. Böylece Bankam z 2004 y l nda ihracat n %11 ini finanse etmifltir y l ülkemiz ekonomisi aç s ndan umut vadetmektedir. Ancak, d flsal faktörler aç s ndan belirsizliklerin artt bir döneme girildi i de gözard edilmemelidir. Bu çerçevede, ekonomimizin itici gücü olan ihracat n desteklenmeye devam edilmesi önem arz etmektedir. Biz de sektör temsilcileri ile iflbirli i içerisinde, Türkiye de ve Dünya daki geliflmeleri yak ndan izleyerek, ihracat n art r lmas nda üstlendi imiz etkin rolü sürdürmeye ve ihracatç lar m za hak ettikleri deste i vermeye haz r z. 05 H. Ahmet KILIÇO LU Genel Müdür Yönetim Kurulu Baflkan Vekili

10 YÖNET M VE DENET M KURULU Tuncer Kayalar Yönetim Kurulu Baflkan H. Ahmet K l ço lu Baflkan Vekili ve Genel Müdür Cavit Da dafl Üye* M. Nurhan Güven Üye 06 * (6 Ocak 2005 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyesi)

11 Mehmet Büyükekfli Üye O uz Sat c Üye Adnan Ersoy Ulubafl Üye Güner Gücük Denetçi Prof. Dr. Arif Esin Denetçi GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI 07 Necati Yeniaras Genel Müdür Yard mc s Alev Arkan Genel Müdür Yard mc s Osman Aslan Genel Müdür Yard mc s Ertan Tanr yakul Genel Müdür Yard mc s

12 KRED LER 08 Cosmo Yük Gemisi

13 TÜRK EX MBANK FAAL YET RAPORU 2004 hracat n istikrarl bir flekilde art r lmas hedefi do rultusunda, ay r m gözetmeksizin tüm ihracatç lara uygun vade ve maliyette finansman imkan sa lanarak uluslararas piyasalarda rekabet gücü kazand r lmas amaçlanmaktad r. K sa Vadeli Kredilerin Geliflimi Türk Eximbank, ihracatç lar, ihracata yönelik üretim yapan imalatç lar, yurt d fl nda faaliyet gösteren giriflimcileri ve döviz kazand r c hizmet ve faaliyetlerde bulunan firmalar k sa, orta-uzun vadeli nakdi ve gayr nakdi kredi programlar ile desteklemektedir. Ayr ca, vadeli sat fl ifllemlerini teflvik etmek ve bu yolla ihracat hacmini art rmak, yeni ve hedef pazarlara girilmesini kolaylaflt rmak amac yla vadeli ihracat alacaklar n iskonto etmektedir y l nda Türk Eximbank' n kulland rd k sa vadeli TL ve döviz kredilerinin tutar trilyon TL (3,3 milyar ABD Dolar )'na ulaflm flt r. Kulland r lan k sa vadeli kredi tutar 2003 y l na göre dolar baz nda %4,2 oran nda artm flt r. K sa vadeli kredilerin %56 s TL kredilerden, %44 ü döviz kredilerinden oluflmufltur. K sa vadeli krediler, yayg n ve etkin bir ihracat mekanizmas olarak büyük ölçüde Türk ticari bankac l k sistemi arac l yla kulland r lmaktad r. Arac bankalar kanal yla kulland r lan k sa vadeli kredilerin toplam içindeki pay %64 tür y l nda k sa vadeli kredi programlar ndan yararlanan firma say s olarak gerçekleflmifltir. K sa Vadeli Krediler (trilyon TL) 09 Bütün kredi uygulamalar nda Kalk nmada Öncelikli Yörelerde bulunan firmalar ile küçük ve orta ölçekli iflletmelere (KOB ) öncelik tan nm flt r. KOB lere sa lanan ek kaynak ve kredi taleplerine verilen öncelik sonucunda, KOB lere kulland r lan kredi tutar trilyon TL (1,3 milyar ABD Dolar ) olarak gerçekleflmifl olup, k sa vadeli ihracat kredilerinin %40 oran ndaki bölümünün KOB lere kulland r lmas sa lanm flt r. K sa vadeli kredi

14 Krediler programlar ndan yararlanan firmalar n %70 ini KOB ler oluflturmufltur. Di er taraftan, KOB lerin bir araya gelerek oluflturduklar ihtisaslaflm fl d fl ticaret flirketleri olan Sektörel D fl Ticaret fiirketi (SDTfi) modelini teflvik etmeye yönelik kredi uygulamalar na devam edilmifltir. K sa vadeli kredilerin sektörel da l m nda %42 oran nda pay ile tekstil/haz r giyim/deri sektörü baflta gelmektedir. Kredilerin ülke gruplar na göre da l m nda da %54 oran ile Avrupa Birli i ülkeleri ilk s rada yer almaktad r. hracatç firmalara, K sa Vadeli hracat Kredi Sigortas kapsam nda teminat alt na al nm fl sevkiyatlar için kredi talep etmeleri durumunda, cari faiz oranlar üzerinden indirim yap lmas uygulamas da sürdürülmüfltür. Döviz kredilerinde 0,5 puan olan bu indirim, TL kredilerde 2 puan olarak uygulanmaktad r. Yeni Düzenlemeler ve De ifliklikler Y l boyunca k sa vadeli ihracat kredisi uygulamalar nda, sektörden gelen talepler ve ülkemiz ile dünyadaki ekonomik ve siyasi geliflmeler dikkate al narak muhtelif de ifliklikler yap lm flt r. Bu çerçevede; Bankam zca teminat karfl l nda do rudan kulland r lan k sa vadeli kredilerde, Hükümet Program çerçevesinde Acil Eylem Plan nda yer alan öncelikler paralelinde kamu yönetimindeki bürokratik formalitelerin azalt lmas ve kamu kurumlar aras nda uygulama birlikteli inin sa lanmas amac yla Gümrük Müsteflarl taraf ndan düzenlenen Onaylanm fl Kifli Statü Belgesi sahibi firmalardan al nan baz belgeler ile Bankam zca teminat indirimi için aranan etik kriterlerden baz lar örtüfltü ünden, söz konusu belgelerin ibraz edilmesi zorunlulu u kald r lm flt r. Di er taraftan bu firmalara tahsis edilen kredi limitinin %25 lik k sm n %50 asli teminat oran ile kullanma imkan getirilmifltir. Do rudan kulland r lmakta olan k sa vadeli kredi programlar nda %110 olarak tesis edilmesi talep edilen asli teminat oran, KKDF kesintilerinin kald r lmas ve düflen faiz oranlar n n teminat hesaplamalar nda yaratt pozitif etki dikkate al narak kredi anapara ve faiz riskinin %100 ü olarak yeniden belirlenmifltir tarihinden itibaren geçerli olan bu düzenleme ile teminat bulma s k nt s çeken firmalara k smen rahatlama sa lanm flt r. Bankam zca firmalara do rudan kulland r lan ihracat kredileri ile döviz kazand r c hizmetler kapsam nda kulland r lan krediler için tesis edilen asli teminat unsurlar aras na Hazine nin d fl borçlanma araçlar aras nda giderek önem kazanan Devlet D fl Borçlanma Senetleri de dahil edilerek teminat çeflitlendirmesine gidilmifltir. K sa Vadeli Kredilerin Sektörel Da l m %42 Tekstil/Haz r Giyim/Deri %12 Makina/Elektrikli Cihazlar %8 G da/tar m/hayvanc l k %7 Demir-Çelik %9 Madeni Eflya %5 Motorlu Tafl tlar %17 Di er K sa Vadeli Kredilerin Ülke Gruplar na Göre Da l m %54 Avrupa Birli i %23 Kuzey Amerika/Japonya %11 Orta Do u/kuzey Afrika %7 Di er Avrupa Ülkeleri %5 Di er 10

15 TÜRK EX MBANK FAAL YET RAPORU 2004 D fl Ticaret fiirketlerine (DTfi) kulland r lan kredilerde asli teminat oranlar n n belirlenmesinde dikkate al nan etik kriterlere ilaveten firmalar n mali bünye ve ihracat performans, imalatç ya da bir gruba ba l olmas gibi seçilmifl baz kriterlere dayanarak haz rlanan teminat indirim prosedürü tarihinde yürürlü e girmifltir. Sevk Öncesi Reeskont Kredisi Program nda yap lan revizyonla daha önce kredilendirilmeyen mal mukabili ifllemler de Bankam z kayna ndan karfl lanmak üzere kapsama al nm flt r. Bankam z 2004 y l Program hedefleri paralelinde, karayolu ve denizyolu tafl mac l n n yan s ra havayolu tafl mac l da tarihinden itibaren kredilendirme kapsam na al nm fl ve genel esaslar itibariyle birbiriyle örtüflen karayolu, denizyolu ve havayolu kredi programlar ayn Uygulama Esaslar alt nda toplanm flt r. Ayr ca, söz konusu Uygulama Esaslar Revizyonu ile firma limitinin belirlenmesinde bir önceki takvim y l navlun performans n n %10 u yerine, bir önceki takvim y l veya kredi baflvuru tarihinden geriye dönük 12 ayl k dönem itibariyle navlun performans n n %20 si dikkate al nmaya bafllanm fl ve ABD Dolar olan firma limiti ABD Dolar na yükseltilmifltir. Fon maliyetleri ve piyasa faiz oranlar ndaki düflüfl trendi dikkate al narak kredi faiz oranlar nda y l içinde kademeli olarak indirime gidilmifltir. K sa vadeli Türk Liras kredi faiz oranlar y l içinde üç kez düflürülmüfl olup, toplamda alt puan indirim yap lm flt r. Yap lan bu indirimler ile sektöre %12-20 aral nda faiz oranlar ile kredi kullanma imkan getirilmifltir. Benzer flekilde, k sa vadeli döviz kredileri faiz oranlar da iki kez düzenlenmifl olup, tarihinde yap lan son düzenleme ile Libor+0,50 - Libor+3,00 aral nda faiz oranlar ile kredi kullanma imkan getirilmifltir. K sa Vadeli hracat Kredileri Türk Eximbank ihracatç ve ihracat ba lant l mal üreten imalatç firmalara, özellikle ihracata haz rl k döneminde finansman gereksinimlerinin karfl lanmas amac yla, k sa vadeli ihracat kredileri tahsis etmektedir. Bu krediler TL ve döviz cinsinden, bankalar arac l yla veya do rudan Türk Eximbank taraf ndan firmalara kulland r lmaktad r. 1. Ticari Bankalar Arac l ile Kulland r lan Krediler Sevk Öncesi Türk Liras hracat Kredisi (SÖ K-TL) ve Sevk Öncesi Döviz hracat Kredisi (SÖ K- DVZ) nden oluflan Sevk Öncesi hracat Kredileri, bütün sektörleri kapsayan ve ihracatç lar n imalat aflamas ndan bafllanarak desteklenmesi amac yla kulland r lan bir y la kadar vadeli kredilerdir. Sevk Öncesi Türk Liras hracat Kredileri kapsam nda 2004 y l nda trilyon TL (1.162 milyon ABD Dolar ) tutar nda kredi kulland r lm flt r. Kulland r lan kredi tutar, bir önceki y la göre TL baz nda %11 oran nda art fl göstermifltir. Arac bankalara tahsis edilen limitlerin asgari %30 luk k sm n n KOB lere kulland r lmas zorunlu olup, bu kapsamda KOB lere 2004 y l nda trilyon TL (1.174 milyon ABD Dolar ) tutar nda Sevk Öncesi hracat Kredisi kulland r lm flt r. Kulland r lan kredi tutar 2003 y l na göre TL baz nda %5,2 oran nda artm flt r. Sevk Öncesi Türk Liras hracat Kredisi nin alt program olan SÖ K-KÖY Kredisi çerçevesinde, kalk nmada öncelikli yöreler olarak tan mlanan 51 ilde faaliyet gösteren firmalar n ABD Dolar karfl l Türk Liras na kadar olan talepleri indirimli faiz oranlar ile karfl lanm fl; bu kapsamda 2004 y l nda 191,2 trilyon TL (133,8 milyon ABD Dolar ) tutar nda kredi kulland r lm flt r. Sevk Öncesi Döviz hracat Kredisi kapsam nda 2004 y l nda 954,3 milyon ABD Dolar (1.365 trilyon TL) tutar nda kredi kulland r lm flt r. 11

16 Krediler 2. Do rudan Kulland r lan Krediler D fl ticaret sermaye flirketleri ile sektörel d fl ticaret flirketlerine kulland r lan D fl Ticaret fiirketleri K sa Vadeli hracat Kredisi programlar kapsam nda 2004 y l nda 737 trilyon TL (518,7 milyon ABD Dolar ) tutar nda TL kredisi ve 278,2 milyon ABD Dolar (397,6 trilyon TL) tutar nda döviz kredisi olmak üzere toplam trilyon TL (796,9 milyon ABD Dolar ) kredi kulland r lm flt r. hracatç ve imalatç /ihracatç firmalara döviz kredisi kulland r lmas na yönelik olan hracata Haz rl k Döviz Kredisi program kapsam nda, 2004 y l nda 177,8 milyon ABD Dolar (255,4 trilyon TL) kredi kulland r lm flt r. hracata Haz rl k TL Kredisi program kapsam nda ise 240,9 trilyon TL (167,9 milyon ABD Dolar ) kredi kulland r lm flt r. Ayr ca, KOB hracata Haz rl k Kredisi program kapsam nda 2004 y l nda 11,6 trilyon TL (8,1 milyon ABD Dolar ) KOB hracata Haz rl k TL Kredisi ve 10,8 milyon ABD Dolar (15,8 trilyon TL) KOB hracata Haz rl k Döviz Kredisi olmak üzere, toplam 18,9 milyon ABD Dolar kredi kulland r lm flt r. 3. T.C. Merkez Bankas Kaynakl Krediler Sevk sonras finansman niteli indeki K sa Vadeli hracat Alacaklar skonto Program kapsam nda ihracatç lar n, vadeli sat fl olanaklar n n art r lmas suretiyle uluslararas piyasalardaki rekabet flanslar n n geniflletilmesi ve ülke riskinden ar nd r larak yeni ve hedef pazarlara aç lmalar n n teflvik edilmesi amaçlanmaktad r. Di er taraftan Sevk Öncesi Reeskont Kredisi kapsam nda sevk öncesi aflamada ihracat taahhüdü karfl l nda 120 güne kadar vadeli kredi kulland r lmas imkan sa lanmaktad r. Söz konusu programlar kapsam nda 27,8 milyon ABD Dolar sevk öncesi ve 13,3 milyon ABD Dolar sevk sonras olmak üzere 2004 y l nda toplam 41,1 milyon ABD Dolar tutar nda kredi kulland r lm flt r. Orta Vadeli Krediler (Proje Kredileri) Yukar da aç klanan k sa vadeli ihracat kredi programlar n n d fl nda kalan ve bunlar tamamlay c nitelikte proje baz nda finansman amaçlayan programlard r. Yurt D fl Ma azalar Yat r m Kredisi ile Türk ürünlerinin yurt d fl nda markalaflmas ile olumlu Türk mal imaj n n oluflturulabilmesi amac yla yurt d fl nda yap lacak ma aza/al flverifl merkezi yat r mlar ile moda yaratmaya ve Türk markas n yerlefltirmeye yönelik yat r mlar finanse edilmektedir. Gemi nfla ve hracat Finansman Program ile gemi infla sektörümüzün yurt d fl pazarlardan daha fazla pay alabilmesine yönelik olarak desteklenmesi amaçlanmaktad r. Bu çerçevede verilen teminat mektuplar ile gemi infla ve ihrac ifllemleri garanti kapsam na al narak iflveren firma taraf ndan peflin ve düzenli ödemelerin gerçeklefltirilmesine imkan sa lanmaktad r. Bunun yan s ra nakdi kredi uygulamalar ile de desteklenmektedir. Program kapsam nda 2004 y l nda 12,6 milyon ABD Dolar kredi kulland r lm flt r. Türkiye de yerleflik ihracata yönelik mal üreten firmalar ile yurt d fl müteahhitlik firmalar n n Türk Eximbank n mevcut kredi programlar çerçevesinde kredilendirilemeyen ancak Bankam zca uygun bulunan mal ve hizmet projelerine orta vadeli finansman imkan sa lanan Özellikli hracat Kredisi kapsam nda 1,4 milyon ABD Dolar kredi kulland r lm flt r. Türk müteahhitlik firmalar n n mevcut pazarlarda kal c l n n ve yeni pazarlara aç lmalar n n sa lanmas amac yla yurt d fl nda üstlenilen/ üstlenilecek projelerinin teminat mektubu ile desteklenmesi için yürürlü e konulan Yurt D fl Müteahhitlik Hizmetlerine Yönelik Teminat Mektubu Program kapsam nda 2004 y l nda 3,9 milyon ABD Dolar tutar nda Kesin Teminat Mektubu düzenlenmifltir. 12

17 TÜRK EX MBANK FAAL YET RAPORU Döviz Kazand r c Hizmetler Kapsam ndaki Krediler Turizm Pazarlama Kredisi program ile tan t m ve pazarlama faaliyetlerinin finanse edilmesi suretiyle özel havayolu flirketleri ile seyahat acentalar m z n yabanc pazarlarda güçlenmesi ve bu hizmetler kapsam nda sa lanan turizm döviz girdilerinin art r larak ödemeler dengesine katk da bulunulmas amaçlanmaktad r. Program çerçevesinde 2004 y l içerisinde 11,8 milyon ABD Dolar tutar nda kredi kulland r lm flt r. Ulaflt rma hizmeti sunan firmalar n finansman ihtiyaçlar n n karfl lanmas na katk da bulunarak ihracat yapan firmalar n ulaflt rma maliyetlerini azaltmak amac yla Bankam zca do rudan kulland r lmak üzere uygulamaya konulan Uluslararas Nakliyat Pazarlama Kredisi kapsam nda 2004 y l nda 3,4 trilyon TL (2,3 milyon ABD Dolar ) kredi kulland r lm flt r. Türk firmalar n n yurt d fl nda proje baz nda gerçeklefltirece i döviz kazand r c hizmetler veya müflavirlik hizmetleri (yaz l m, projelendirme, dan flmanl k vb.) kapsam nda gerçeklefltirilecek proje niteli indeki hizmetlerin finansman ihtiyaçlar n n karfl lanarak rekabet güçlerinin desteklenmesi ve bu yolla ülkemize döviz girdisinin art r lmas amac yla uygulanmakta olan Döviz Kazand r c Hizmetler Kredisi program kapsam nda 2004 y l nda 1,6 milyon ABD Dolar kredi kulland r lm flt r. slam Kalk nma Bankas Kaynakl Krediler slam Kalk nma Bankas ( KB) ile Türk Eximbank aras nda 1988 y l nda imzalanm fl olan anlaflma uyar nca, KB bünyesindeki finansman programlar ndan hracat n Finansman Fonu na Türk Eximbank arac l k etmektedir. Türk Eximbank n arac l k etmekte oldu u ifllemlerde al c riski KB taraf ndan üstlenilmekte olup, kredi onay yetkisi de KB na aittir y l içerisinde Cezayir de ihaleye kat lacak iki firma için toplam 29 milyon ABD Dolar tutar ndaki 3 adet baflvuru KB na iletilmifltir. Ayn program kapsam nda, ithalatç riski ile onay yetkisi Bankam za ait olmak üzere 20 milyon ABD Dolar tutar nda limit ihracatç firmalar m z n kullan m na sunulmufltur. KB bünyesinde yürütülmekte olan hracata Yönelik thalat Finansman Kredisi (ITFO Line) program kapsam nda imalatç /ihracatç lar n ihraç konusu mal n üretiminde girdi olarak kullan lan ara mallar n, hammaddelerin ve ihracata yönelik üretimin gerçeklefltirilmesinde kullan lacak yat r m mallar n n ithalat na finansman deste i sa lanmaktad r. Bu kapsamda ihracatç firmalar m z n ithalat gereksinimlerine yönelik olarak 2004 y l nda toplam 1,1 milyon ABD Dolar tahsis edilmifltir. KB n n yürütmekte oldu u, di er orta vadeli finansman programlar çerçevesinde Bankam za 80 milyon ABD Dolar tutar nda limit tahsis edilmesi yönünde KB ile Bankam z aras nda görüflmeler yap lm fl olup, KB nca yürütülen de erlendirme çal flmalar n n sonuçland r lmas beklenmektedir. Banka Risk De erlendirme ve zleme Faaliyetleri Türk Eximbank, bankalar arac l ile kulland r lan krediler ve do rudan kulland r lan kredilerin teminatlar n teflkil etmek üzere bankalar n ve özel finans kurumlar n n verdikleri teminat mektuplar için çeflitli kriterler çerçevesinde yurt içi banka ve özel finans kurumlar na nakdi ve gayr nakdi kredi limitleri tahsis etmektedir. Ayr ca, piyasalar sürekli izlenmekte, bankalarla düzenli ve yak n temaslarda bulunularak geliflmeler banka baz nda ve sektörel olarak de erlendirilmektedir.

18 ÜLKE KRED /GARANT LER 14 Merkezi Klinik Hastanesi, Moskova

19 TÜRK EX MBANK FAAL YET RAPORU 2004 hracatç lar n ve yurt d fl yat r mc lar n yeni pazarlara aç lmalar na, mevcut pazar paylar n art rmalar na ve yeni ürünleri, do ru yönlendirme ile d fl pazarlara sunabilmelerine destek olunmas amaçlanmakta, al c lara kredili mal ve hizmet satabilme imkan yarat larak Türk menfleili mal ve hizmetlere uluslararas piyasalarda rekabet gücü kazand r lmaktad r. Türk Eximbank taraf ndan 1989 y l ndan itibaren uygulanan Ülke Kredi/Garanti Programlar n n amac, Türk ihracatç ve müteahhitlerinin uluslararas pazarlardaki rekabet gücünün art r lmas ile ticari ve politik risk tafl yan pazarlarda güvence alt nda ifl yapabilmelerine olanak sa lanmas d r. Orta ve Güney Asya, Orta ve Do u Avrupa, Afrika ülkeleri ile Kafkasya ve Balkanlarda Türk müteflebbislerince gerçeklefltirilecek çeflitli projelere ve sermaye mallar ihracat na yönelik olan Ülke Kredi/Garanti Programlar kapsam nda; borçlu ülkelerin önceliklerine uygun olan, söz konusu ülkelerle Türkiye aras ndaki ekonomik iliflkilerin gelifltirilmesine olumlu katk lar sa layan projelere destek verilmektedir. Projenin gerçeklefltirilece i ülke hükümetinden kredi anapara ve faiz geri ödemelerini garanti alt na almak amac yla Devlet Garanti Mektubu al nmas esas olmakla birlikte projenin gerçeklefltirilece i ülke, projenin özellikleri, talep edilen vade ve tutar gibi kriterler dikkate al narak, Türk Eximbank taraf ndan muteber kabul edilecek banka garantisi seçene i de dahil olmak üzere çeflitli teminat mekanizmalar de erlendirmeye al nmaktad r. Ülke Kredi/Garanti Programlar çerçevesinde 1989 dan bu yana 21 ülkeye kredi aç lm fl olup, toplam kulland r m 2,2 milyar ABD Dolar na ulaflm flt r. Söz konusu kulland r m tutar mal kredileri kapsam nda ihracat desteklenen g da ürünleri, ilaç, t bbi teçhizat, tekstil ürünleri, otomotiv ürünleri, makina-ekipman ve di er sanayi ürünleri ile proje kredileri kapsam nda Türk firmalar nca üstlenilen otel-ifl merkezi inflaat ve restorasyonu, ticaret merkezi, sa l k merkezi, s nai tesis, telekomünikasyon, enerji ve petrokimya projelerine yönelik verilen finansal destekten oluflmaktad r. 15

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

içindekiler faaliyet raporu Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005

içindekiler faaliyet raporu Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005 Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005 Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l içindekiler 05 faaliyet raporu 52.Ortaklar Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 3 Banka

Detaylı

Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU

Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU Türk sermaye piyasalar n n uluslararas aktörü 2006 FAAL YET RAPORU 1 TAKASBANK 2006 FAAL YET RAPORU K saca Takasbank stanbul Menkul K ymetler Borsas nda ( MKB) menkul k ymet al m ve sat m ifllemlerinin

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi

fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi Türkiye Ekonomisi çindekiler 03 04 05 06 08 10 12 14 20 20 23 24 26 27 28 28 29 30 31 33 58 60 61 fl Bankas Hakk nda Finansal Göstergeler 2000 Y l nda fl Bankas Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Raporu cra Kurulu Dünya Ekonomisi

Detaylı

OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER. 2005 YILINDA OYAK BANK'TA VE fit RAKLER M ZDE GEL fimeler

OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER. 2005 YILINDA OYAK BANK'TA VE fit RAKLER M ZDE GEL fimeler KURUMSAL PROF L OYAK BANK'IN M SYONU, V ZYONU VE DE ERLER OYAK BANK'IN TAR HÇES NDEN K LOMETRE TAfiLARI OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER 5 YILLIK DÖNEME L fik N ÖZET F NANSAL

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz.

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. 2004 FAAL YET RAPORU Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. Ad yaman ili yak nlar ndaki en yüksek da zirvesinin üzerinde bulunan kaya heykelleri ve yapay Nemrut Tümülüsü, insano lunun

Detaylı

SA LAM TEMELLER BÜYÜYORUZ ÜZER NDE SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ...

SA LAM TEMELLER BÜYÜYORUZ ÜZER NDE SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ... SA LAM TEMELLER SA LAM TEMELLER ÜZER NDE BÜYÜYORUZ... ÜZER NDE BÜYÜYORUZ Faaliyet Raporu 2005 çindekiler I. Sunufl Özet Finansal Bilgiler 02 Anadolubank Hakk nda 05 Sermaye Yap s ve Ana Sözleflme De iflikli

Detaylı

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ

KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ KÖKLÜ GEÇM fi M ZLE GELECE NfiA ED YORUZ FAAL YET RAPORU 2005 Ç NDEK LER I. BÖLÜM: SUNUfi a) Bafll ca Finansal Göstergeler 01 b) Sermaye Yap s 01 c) Banka da Hisse Paylafl mlar 01 d) T.C. Ziraat Bankas

Detaylı

FAAL YET RAPORU 2006. Finansal Hizmetler Grubu

FAAL YET RAPORU 2006. Finansal Hizmetler Grubu FAAL YET RAPORU 2006 Finansal Hizmetler Grubu Ç NDEK LER BÖLÜM I - SUNUfi 02 Bafll ca Konsolide Finansal Göstergeler 02 Uluslararas Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 03 K saca Dexia

Detaylı

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk 1924 y l ndan bu yana birçok kuflak için fl Bankas ülkemizdeki günlük yaflam n bir parças, ayn zamanda da ekonomik geliflimin temel tafllar ndan biri olmufltur. Halihaz rda 849 flubeden oluflan genifl

Detaylı

FAAL YET R A P O R U 2003

FAAL YET R A P O R U 2003 FAAL YET RAPORU 2003 çindekiler 1 Kurumsal Profil 3 Bafll ca Finansal Göstergeler ve Rasyolar 6 Yönetim Kurulu Baflkan ndan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 12 Genel Müdür ün Mesaj 18 cra Kurulu 20 Üst Yönetim

Detaylı

2005 FAAL YET RAPORU

2005 FAAL YET RAPORU 2005 FAAL YET RAPORU SUNUfi YEN LENEN YAPIMIZLA SERMAYE YAPISI HALKBANK'IN TAAHHÜT ED LEN SERMAYES 1.250.000.000 YTL, ÖDENM fi SERMAYES SE 1.150.000.000 YTL'D R. BANKA'NIN SERMAYES N N %99,999996207'S

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

Ç NDEK LER 2 3 5 6 1 11 12 14 23 24 29 35 38 39 42 43 48 5 67 7 Genel Kurul Gündemi Bafll ca Finansal Göstergeler Aksigorta A.fi.'nin, Vizyon'u, Misyon'u, Temel De erleri ve Kalite Politikas Yönetim Kurulu

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2005

çindekiler Y ll k Rapor 2005 2005 Y ll k Rapor çindekiler Y ll k Rapor 2005 BÖLÜM I: SUNUfi 5 Ola an Genel Kurul Gündemi 6 Garanti Hakk nda 8 Bafll ca Finansal Göstergeler 10 Garanti Finansal Hizmetler Grubu fiirketleri 12 Vizyonumuz,

Detaylı

Asya Finans Kurumu A.fi. FAAL YET RAPORU 2003. Geliflim devam ediyor...

Asya Finans Kurumu A.fi. FAAL YET RAPORU 2003. Geliflim devam ediyor... Asya Finans Kurumu A.fi. FAAL YET RAPORU 2003 Geliflim devam ediyor... çindekiler K saca Asya Finans Yönetim Kurulu Ad na Mesaj Yönetim Kurulu Denetim Kurulu Genel Müdür den Mesaj Üst Yönetim 2003 Y l

Detaylı

faaliyet raporu 2007

faaliyet raporu 2007 faaliyet raporu 2007 yat r m finansman menkul de erler a.fl. 2007 y l pay sahipleri ola an genel kurul toplant s 17 mart 2008 pazartesi, flirket merkezi, saat: 14:00 Gündem 1- Aç l fl ve Baflkanl k Divan

Detaylı

En büyük, en yayg n, en global

En büyük, en yayg n, en global En büyük, en yayg n, en global FAAL YET RAPORU 2004 çindekiler 4 Finansal Göstergeler 6 Yönetim Kurulu Ad na 10 Yönetim Kurulu 12 Genel Müdür ün Mesaj 16 cra Kurulu 18 Üst Yönetim 20 Görünüm ve Stratejiler

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU

2004 FAAL YET RAPORU 2004 FAAL YET RAPORU Petrol Ofisi, 3.400 istasyonu, yaklafl k 4.500 akaryak t bayisi, sekiz bölge müdürlü ü, iki madeni ya fabrikas, 26 hava ikmal ünitesi, dokuz tesisat, iki deposu, bir rafineri irtibat

Detaylı

5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11

5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11 içindekiler 5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11 banka hakk nda genel bilgiler 14 son befl

Detaylı

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk

Detaylı

Faaliyet Raporu 2005. Deutsche Bank A.fi.

Faaliyet Raporu 2005. Deutsche Bank A.fi. Faaliyet Raporu 2005 Deutsche Bank A.fi. Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip özel müflterileri olan, global ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz,

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

2006 Faaliyet Raporu

2006 Faaliyet Raporu 2006 Faaliyet Raporu 2006 FAAL YET RAPORU I ç i n d e k i l e r Sunufl 4 Gündem 5 Yönetim Kurulu Raporu 6 Girifl 8 Kurumsal Yönetim lkeleri Uygulamalar 11 Mali Tablolar 15 Bilanço 16 Gelir Tablosu 18

Detaylı

2004 Faaliyet Raporu. Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük. Hizmet Merkezi 444 27 27. Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl 34427 stanbul

2004 Faaliyet Raporu. Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük. Hizmet Merkezi 444 27 27. Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl 34427 stanbul Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl 34427 stanbul Tel: (212) 251 94 (Pbx) Faks: (212) 243 8 61 info@aksigorta.com.tr www.aksigorta.com.tr Hizmet Merkezi 444 27 27 24 Faaliyet

Detaylı

M GROS TÜRK T.A.fi. FAAL YET RAPORU 2005

M GROS TÜRK T.A.fi. FAAL YET RAPORU 2005 Migros Türk T.A.fi. Faaliyet Raporu 2005 M GROS TÜRK T.A.fi. FAAL YET RAPORU 2005 01 2005 y l nda çok önemli bir at l m gerçeklefltiren Migros, Tansafl Perakende Ma azac l k T.A.fi. yi sat n alm fl ve

Detaylı

Faaliyet Raporu 2006. Deutsche Bank A.fi.

Faaliyet Raporu 2006. Deutsche Bank A.fi. Faaliyet Raporu 2006 Deutsche Bank A.fi. Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank A.fi. olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip özel müflterileri olan, küresel ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz,

Detaylı