FAAL YET RAPORU 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FAAL YET RAPORU 2004"

Transkript

1 FAAL YET RAPORU 2004

2 Ç NDEK LER Finansal Göstergeler 01 Faaliyet Göstergeleri 02 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 04 Genel Müdür ün Mesaj 06 Yönetim ve Denetim Kurulu/Genel Müdür Yard mc lar 08 Krediler K sa Vadeli Kredilerin Geliflimi Yeni Düzenlemeler ve De ifliklikler K sa Vadeli hracat Kredileri Orta Vadeli Krediler (Proje Kredileri) Döviz Kazand r c Hizmetler Kapsam ndaki Krediler slam Kalk nma Bankas Kaynakl Krediler Banka Risk De erlendirme ve zleme Faaliyetleri 14 Ülke Kredi ve Garantileri 18 hracat Kredi Sigortas K sa Vadeli hracat Kredi Sigortas Orta ve Uzun Vadeli hracat Kredi Sigortas Di er 22 Hazine ve Finansman Sermaye Politik Risk Zararlar n n Tazmini Yurt çi Borçlanmalar Sendikasyon Kredileri Yoluyla Yurt D fl Borçlanmalar ki Tarafl (Bilateral) Krediler Yoluyla D fl Borçlanma Proje Finansman Borç Geri Ödemeleri Likidite Yönetimi Risk Yönetimi Kredi Notu (Rating) 26 Di er Faaliyetler Uluslararas liflkiler Uluslararas Yükümlülükler Çerçevesinde Uygulamaya Konulan Düzenlemeler Bilgi Sistemleri Uygulama/Gelifltirme ve Bilgi fllem Araflt rma Enformasyon E itim ve Halkla liflkiler stanbul ve zmir fiubeleri Denizli, Kayseri ve Gaziantep rtibat Bürolar 35 Türkiye hracat Kredi Bankas A.fi. Ba ms z Denetim Raporu 36 Mali Tablolar 40 Banka Denetçi Raporu

3

4 Finansal Göstergeler Bilanço Hesaplar (milyar TL) (*) Krediler, net Nakit De erler Toplam Aktifler Kullan lan Krediler Ç kar lan Menkul K ymetler, net Özkaynaklar Ödenmifl Sermaye Karfl l klar Kâr-Zarar Tablosu Hesaplar (milyar TL) Faiz Gelirleri Kredilerden Al nan Faizler Faiz Giderleri ( ) ( ) Net Faiz Geliri Di er Faaliyet Gelirleri Kredi ve Di er Alacaklar Karfl l (81.194) ( ) Di er Faaliyet Giderleri (73.701) (58.180) Net Parasal Pozisyon Kâr (Zarar ) ( ) ( ) Net Dönem Kâr Krediler (trilyon TL) Özkaynaklar (trilyon TL) (*) 2004 fiyatlar ile ifade edilmifltir Net Dönem Kâr (trilyon TL)

5 TÜRK EX MBANK FAAL YET RAPORU 2004 Faaliyet Göstergeleri Kredi Faaliyetleri K sa Vadeli Kredi Faaliyetleri (milyar TL) K sa Vadeli Toplam Krediler K sa Vadeli TL Kredileri K sa Vadeli Döviz Kredileri K sa Vadeli Toplam Krediler (trilyon TL) Orta ve Uzun Vadeli Kredi Faaliyetleri (milyon ABD Dolar ) Orta ve Uzun Vadeli Krediler 41,2 66,0 Sigorta Faaliyetleri (milyon ABD Dolar ) K sa Vadeli hracat Kredi Sigortas Sigortalanan Sevkiyat Üstlenilen Risk Hacmi Tazminat Ödemesi 3,5 3,2 Ödenen Tazminatlar Kapsam nda Geri Tahsilat 0,6 0, Orta-Uzun Vadeli hracat Kredi Sigortas Sigortalanan Sevkiyat - - Tazminat Ödemesi - - Ödenen Tazminatlar Kapsam nda Geri Tahsilat 3,3 3, K sa Vadeli hracat Kredi Sigortas (milyon ABD Dolar ) 01

6 YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI Son üç y ld r uygulanan istikrarl ekonomi politikalar ve gerçeklefltirilen reformlar sayesinde büyük bir baflar yakalayan Türkiye ekonomisinde üretim ve ihracat rekora koflarken verimlilik artm fl, enflasyon ise tek haneli rakamlara düflmüfltür y l nda Türkiye %9,9 ile, OECD içinde en yüksek büyümeyi gerçeklefltiren üye olmufltur. Bu büyümenin temel aktörü %33 oran nda artarak 63 milyar dolara ulaflan ve rekor k ran ihracat m z olmufltur. Düflük enflasyon-yüksek büyüme sürecinde elde edilen kazan mlar ekonomideki tüm göstergelere yans m flt r. 2004, Türkiye ekonomisinde yaflanan de ifliminin en iyi gözlenebildi i bir y l olmufltur. Dünya ticaretinin günden güne serbestlefltirilmesi sonucu d fl pazarlarda çok büyük bir rekabet ve pazar savafl yaflanmaktad r. Türkiye ekonomisinin d fla aç kl k derecesi önemli oranda artm fl; 2004 y l rakamlar ile d fl ticaret hacmi, GSMH n n %55 ine ulaflm flt r. D fl ticaretimizde %50 lik payla en önemli ticari ortak konumunda olan AB ile ticari entegrasyonunu gerçeklefltiren Türkiye ekonomisi, dünyan n önemli bir k sm na karfl ticari anlamda aç lma sürecini h zland rm fl ve gelecekteki d fl ticari iliflkilerini flekillendirecek yeni ba lant lar kurmufltur y l nda oluflturulan Komflu ve Çevre Ülkelerle Ticareti Gelifltirme Stratejisi kapsam nda, toplam ithalat talebi 300 milyar dolar olan bir pazara ihracat seferberli i bafllat lm flt r y l nda strateji kapsam ndaki ülkelere yap lan ihracat, toplam ihracat m z n %30 unu oluflturarak 18,9 milyar dolara ulaflm flt r. Öte yandan Türk müteahhitlik firmalar da bu ülkelerde 54 milyar dolar n üzerinde proje üstlenmifllerdir. Bu tutar, ülkemizin yurt d fl müteahhitlik hizmetlerinin hemen hemen tamam n olufltururken, söz konusu ülkelerin, ticaretin yan nda yat r mlar aç s ndan önemini de ortaya koymufltur. Di er hedef pazar stratejilerinden biri olan Afrika Ülkeleri ile Ticari ve Ekonomik liflkileri Gelifltirme Stratejisi nin de baflar l sonuçlar al nmaya bafllanm fl, söz konusu ülkelerin toplam ihracat m z içindeki pay 2004 y l nda %5 e yükselmifltir y l nda uygulamas na bafllanan Asya Pasifik Ülkeleri ile Ticari ve Ekonomik liflkileri Gelifltirme Stratejisi ve 2006 da uygulamaya konulacak Kuzey ve Latin Amerika Ülkeleri Aç l m Stratejileri ile de ihracat sektörümüzün katk lar yla önemli baflar lar sa layaca m za inan yorum. Öte yandan, 2004 y l bafl nda DTM koordinatörlü ünde uygulamaya konan ve nihai hedefi sürdürülebilir ihracat art fl sa layacak bir ihracat yap s oluflturmak olan hracat Stratejik Plan ( ) çerçevesinde, Türk Eximbank, GEME ve di er tüm ilgili kurulufllar taraf ndan yürütülen çal flmalarda önemli ilerlemeler kaydedilmifltir. Plan n ilk uygulama y l nda ihracatla ilgili tüm kesimlerin koordinasyon ve iflbirli i içerisinde gerçeklefltirdikleri çal flmalar bizleri umutland rm flt r. 02

7 TÜRK EX MBANK FAAL YET RAPORU ve 2004 y llar nda ekonomideki yüksek büyümede en önemli aktörlerden biri ihracat olmufltur. hracat m z n gösterdi i bu üstün performansta etkin rolü olan kurumlardan biri de Türk Eximbank t r. Sürdürülebilir bir ihracat art fl n n sa lanabilmesinin temelinde, sa l kl bir yat r m-üretim-ihracat zincirinin kurulmas yatmaktad r. Dolay s yla, ülkemizde tutarl l kla uygulanan ekonomik program sonucunda sa lanan makro ekonomik istikrar, ihracat m z n da sa l kl ve istikrarl bir yap ya kavuflmas için gerekli altyap y haz rlam flt r. yileflen yat r m ortam, ülkemizin artan kredibilitesi, henüz istenen düzeyde olmasa da artan yabanc sermaye yat r mlar ihracat m z da olumlu yönde etkilemektedir. Nitekim TL nin reel olarak de er kazanmas na ra men, özellikle verimlilik art fllar sayesinde elde edilen rekabet gücü ile ihracat m z son dört y l içerisinde ikiye katlanarak sa l kl bir büyüme ivmesi yakalam flt r ve 2004 y l büyüme rakamlar, gayri safi milli has la art fl na en büyük katk n n ihracattan geldi ini göstermektedir. hracat gelirlerinin Türkiye'nin döviz bütçesi içerisindeki pay ve a rl da son y llarda önemli ölçüde büyümüfltür y l nda toplam döviz gelirlerinin %70 i ihracat yoluyla elde edilmifltir. Uluslararas finansal sermayenin bu kadar ak flkan oldu u günümüzde döviz gelirlerimizin ihracat gibi sa lam bir kayna a dayanmas, ekonominin k r lganl n da önemli ölçüde hafifletmektedir. Türkiye de büyümenin gerçek lokomotifi olan ihracat n yap s da yavafl yavafl de iflmekte; ihracat m z mal ve ülkeler baz nda çeflitlenmektedir. AB nden Afrika ya, Amerika ve Ortado u ya kadar her türlü pazara hitap edebilen genifl ihraç ürünleri profili ile dünya piyasalar nda yerini giderek sa lamlaflt ran Türkiye nin dünya ihracat içindeki pay da artmaktad r. Bu durum, ülkemizin dünya pazarlar nda daha fazla söz sahibi olmaya bafllad n n bir göstergesidir. Türkiye nin dünya ihracat liginde ön s ralara tafl nmas nda aktif rolü olan kurumlardan biri de Türk Eximbank t r. Banka, uluslararas rekabetin her geçen gün daha da artt n n bilincinde olarak, üstün bir gayret gösteren ihracatç lar m za uygun koflullarla genel destek sa laman n yan s ra, spesifik ihtiyaçlar na cevap verecek uygulamalar yürürlü e koymak için de yo un bir çaba harcamaktad r. Sektörden gelen talepleri de erlendiren Banka, y l içerisinde mevcut programlar n koflullar nda sürekli iyilefltirmeler yapm flt r. hracat n finansman nda artan rolü ile Türk Eximbank n, önümüzdeki dönemde de, geliflen ihracat sektörünün gereksinimlerine yan t verecek stratejiler oluflturaca na ve Türk ihracatç s na verdi i sürekli deste i ile ülkemiz ihracat n n hedeflenen düzeylere tafl nmas na büyük katk sa layaca na inan yorum. 03 Tuncer KAYALAR Yönetim Kurulu Baflkan

8 GENEL MÜDÜR ÜN MESAJI 2004 y l ülkemiz aç s ndan ekonomik istikrar n ve güven ortam n n pekiflti i, AB ile iliflkiler baflta olmak üzere uluslararas iliflkilerde önemli geliflmelerin kaydedildi i bir y l olmufltur. Kararl l kla uygulanan politikalar sayesinde oluflan güven ve istikrar ortam, enflasyon ve faiz oranlar gibi bafll ca makroekonomik göstergelerde kaydedilen iyileflmeler, Türkiye nin sürdürülebilir bir ekonomik büyüme ve ihracat art fl na kavufltu unu göstermektedir. Son y llarda TL nin de erlenmesinden kaynaklanan döviz kuru bask s n n 2004 y l nda da sürmesine ra men ihracat, 2004 de %33 oran nda artarak 63 milyar dolara ulaflm flt r. Yaflanan söz konusu yüksek art flta, ihracat sektörümüzün üstün gayretlerinin yan s ra, Türk Eximbank n uygulad kredi, sigorta ve garanti programlar n n da önemli katk s bulunmaktad r. fiöyle ki; Bankam z ihracata ve döviz kazand r c hizmetlere yönelik deste ini 2004 y l nda da art rarak sürdürmüfl; ihracat sektöründen gelen talepler ve ekonomideki olumlu geliflmeler do rultusunda ihracatç lar lehine önemli düzenlemeler gerçeklefltirmifltir. Fon maliyetleri ve piyasa faizlerindeki düflüfl trendi dikkate al narak, kredi faiz oranlar nda y l içerisinde kademeli olarak indirime gidilmifl, 2003 y l ndan bugüne kadar toplam 35 puana ulaflan faiz indirimleri ile ihracatç lar m z, girdi maliyetleri aras nda önemli yer tutan finansman maliyetlerini düflürme imkan na kavuflmufltur. hracatç lar m z n teminat ile ilgili sorunlar n n hafifletilmesine yönelik olarak, KOB lerin %50 teminat oran yla kredi kullanmas na imkan tan yan KOB hracata Haz rl k Kredisi uygulamaya konulmufl; ayr ca, kredi teminat oranlar afla ya çekilmifl, indirimli teminat oranlar ndan daha fazla firman n yararlanabilmesine yönelik düzenlemeler yürürlü e konulmufltur. Bu düzenlemeler ile teminat s k nt s çeken firmalara k smen rahatlama sa lanm flt r. Bunlara ek olarak, 2004 y l bafl nda iki yeni sigorta program uygulamaya konulmufltur. Bunlardan Yurt D fl Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektuplar n n Haks z Nakde Çevrilme Sigorta Program ile yurt d fl nda proje üstlenen Türk müteahhitlik firmalar n n yaflad s k nt lar n önemli ölçüde ortadan kalkaca inanc nday z. Sevk Öncesi Dönem hracat Kredi Sigortas Program ile ise k sa vadeli ihracat kredi sigortas uygulamas kapsam nda sevk öncesi döneme iliflkin ticari ve/veya politik risklerin de sigorta teminat alt na al nmas na bafllanm flt r. Bilindi i üzere, Türk Eximbank, dünyadaki örneklerine uygun bir ihtisas bankas olarak çok flubeli bir yap da de ildir. Biri stanbul, di eri ise zmir de olmak üzere iki flubesi bulunmaktad r. Ancak, 2004 y l nda Bankam z 04

9 TÜRK EX MBANK FAAL YET RAPORU 2004 Türk Eximbank n ihracata ve döviz kazand r c hizmetlere yönelik deste ini art rarak sürdürdü ü, ihracatç lar lehine önemli düzenlemeler gerçeklefltirdi i ve yeni programlar uygulamaya koydu u 2004 y l nda, ihracat sektörüne 7 milyar dolarl k destek sa lanm flt r. ihracatç lar m za verdi i deste i daha da ileriye götürmek, daha genifl ihracatç kitlesine ulaflabilmek amac yla Denizli, Kayseri ve Gaziantep illerinde birer irtibat bürosu açarak, bu illerdeki ihracatç lar m z n hizmetine sunmufltur. Önümüzdeki dönemde irtibat bürolar n n say s n n art r lmas na yönelik çal flmalar m z da sürmektedir. Türk Eximbank, 2004 y l nda da, bir taraftan ihracatç lara uluslararas piyasalarda rekabet güçlerini art racak koflullarda ve seviyede finansman deste i sa lamaya çal fl rken, öte yandan iflletme yönetimi prensipleri çerçevesinde çal flma ve kamuya yük olmama yönünde de büyük çaba harcam flt r. Uluslararas piyasalarda güvenilir ve sayg n konumu sayesinde çeflitli ülkelerin ihracat destek kurumlar ve uluslararas finans kurulufllar ile oluflturulan iflbirli i olanaklar uygun koflullarda fon teminini kolaylaflt rm flt r. Ayr ca, programlar m z n uygulanmas nda uluslararas kural ve düzenlemelerle birlikte risk yönetimi prensiplerine de büyük özen gösterilmifltir. Tüm bu çabalar m z neticesinde; Bankam z n nakdi ve gayrinakdi kredi programlar yla ihracat sektörüne verdi i destek, 2004 y l nda, 7 milyar dolara ulaflm flt r. Bu tutar n 3,4 milyar dolar nakdi kredi ve 3,6 milyar dolar sigorta/garanti deste inden oluflmaktad r. Böylece Bankam z 2004 y l nda ihracat n %11 ini finanse etmifltir y l ülkemiz ekonomisi aç s ndan umut vadetmektedir. Ancak, d flsal faktörler aç s ndan belirsizliklerin artt bir döneme girildi i de gözard edilmemelidir. Bu çerçevede, ekonomimizin itici gücü olan ihracat n desteklenmeye devam edilmesi önem arz etmektedir. Biz de sektör temsilcileri ile iflbirli i içerisinde, Türkiye de ve Dünya daki geliflmeleri yak ndan izleyerek, ihracat n art r lmas nda üstlendi imiz etkin rolü sürdürmeye ve ihracatç lar m za hak ettikleri deste i vermeye haz r z. 05 H. Ahmet KILIÇO LU Genel Müdür Yönetim Kurulu Baflkan Vekili

10 YÖNET M VE DENET M KURULU Tuncer Kayalar Yönetim Kurulu Baflkan H. Ahmet K l ço lu Baflkan Vekili ve Genel Müdür Cavit Da dafl Üye* M. Nurhan Güven Üye 06 * (6 Ocak 2005 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyesi)

11 Mehmet Büyükekfli Üye O uz Sat c Üye Adnan Ersoy Ulubafl Üye Güner Gücük Denetçi Prof. Dr. Arif Esin Denetçi GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI 07 Necati Yeniaras Genel Müdür Yard mc s Alev Arkan Genel Müdür Yard mc s Osman Aslan Genel Müdür Yard mc s Ertan Tanr yakul Genel Müdür Yard mc s

12 KRED LER 08 Cosmo Yük Gemisi

13 TÜRK EX MBANK FAAL YET RAPORU 2004 hracat n istikrarl bir flekilde art r lmas hedefi do rultusunda, ay r m gözetmeksizin tüm ihracatç lara uygun vade ve maliyette finansman imkan sa lanarak uluslararas piyasalarda rekabet gücü kazand r lmas amaçlanmaktad r. K sa Vadeli Kredilerin Geliflimi Türk Eximbank, ihracatç lar, ihracata yönelik üretim yapan imalatç lar, yurt d fl nda faaliyet gösteren giriflimcileri ve döviz kazand r c hizmet ve faaliyetlerde bulunan firmalar k sa, orta-uzun vadeli nakdi ve gayr nakdi kredi programlar ile desteklemektedir. Ayr ca, vadeli sat fl ifllemlerini teflvik etmek ve bu yolla ihracat hacmini art rmak, yeni ve hedef pazarlara girilmesini kolaylaflt rmak amac yla vadeli ihracat alacaklar n iskonto etmektedir y l nda Türk Eximbank' n kulland rd k sa vadeli TL ve döviz kredilerinin tutar trilyon TL (3,3 milyar ABD Dolar )'na ulaflm flt r. Kulland r lan k sa vadeli kredi tutar 2003 y l na göre dolar baz nda %4,2 oran nda artm flt r. K sa vadeli kredilerin %56 s TL kredilerden, %44 ü döviz kredilerinden oluflmufltur. K sa vadeli krediler, yayg n ve etkin bir ihracat mekanizmas olarak büyük ölçüde Türk ticari bankac l k sistemi arac l yla kulland r lmaktad r. Arac bankalar kanal yla kulland r lan k sa vadeli kredilerin toplam içindeki pay %64 tür y l nda k sa vadeli kredi programlar ndan yararlanan firma say s olarak gerçekleflmifltir. K sa Vadeli Krediler (trilyon TL) 09 Bütün kredi uygulamalar nda Kalk nmada Öncelikli Yörelerde bulunan firmalar ile küçük ve orta ölçekli iflletmelere (KOB ) öncelik tan nm flt r. KOB lere sa lanan ek kaynak ve kredi taleplerine verilen öncelik sonucunda, KOB lere kulland r lan kredi tutar trilyon TL (1,3 milyar ABD Dolar ) olarak gerçekleflmifl olup, k sa vadeli ihracat kredilerinin %40 oran ndaki bölümünün KOB lere kulland r lmas sa lanm flt r. K sa vadeli kredi

14 Krediler programlar ndan yararlanan firmalar n %70 ini KOB ler oluflturmufltur. Di er taraftan, KOB lerin bir araya gelerek oluflturduklar ihtisaslaflm fl d fl ticaret flirketleri olan Sektörel D fl Ticaret fiirketi (SDTfi) modelini teflvik etmeye yönelik kredi uygulamalar na devam edilmifltir. K sa vadeli kredilerin sektörel da l m nda %42 oran nda pay ile tekstil/haz r giyim/deri sektörü baflta gelmektedir. Kredilerin ülke gruplar na göre da l m nda da %54 oran ile Avrupa Birli i ülkeleri ilk s rada yer almaktad r. hracatç firmalara, K sa Vadeli hracat Kredi Sigortas kapsam nda teminat alt na al nm fl sevkiyatlar için kredi talep etmeleri durumunda, cari faiz oranlar üzerinden indirim yap lmas uygulamas da sürdürülmüfltür. Döviz kredilerinde 0,5 puan olan bu indirim, TL kredilerde 2 puan olarak uygulanmaktad r. Yeni Düzenlemeler ve De ifliklikler Y l boyunca k sa vadeli ihracat kredisi uygulamalar nda, sektörden gelen talepler ve ülkemiz ile dünyadaki ekonomik ve siyasi geliflmeler dikkate al narak muhtelif de ifliklikler yap lm flt r. Bu çerçevede; Bankam zca teminat karfl l nda do rudan kulland r lan k sa vadeli kredilerde, Hükümet Program çerçevesinde Acil Eylem Plan nda yer alan öncelikler paralelinde kamu yönetimindeki bürokratik formalitelerin azalt lmas ve kamu kurumlar aras nda uygulama birlikteli inin sa lanmas amac yla Gümrük Müsteflarl taraf ndan düzenlenen Onaylanm fl Kifli Statü Belgesi sahibi firmalardan al nan baz belgeler ile Bankam zca teminat indirimi için aranan etik kriterlerden baz lar örtüfltü ünden, söz konusu belgelerin ibraz edilmesi zorunlulu u kald r lm flt r. Di er taraftan bu firmalara tahsis edilen kredi limitinin %25 lik k sm n %50 asli teminat oran ile kullanma imkan getirilmifltir. Do rudan kulland r lmakta olan k sa vadeli kredi programlar nda %110 olarak tesis edilmesi talep edilen asli teminat oran, KKDF kesintilerinin kald r lmas ve düflen faiz oranlar n n teminat hesaplamalar nda yaratt pozitif etki dikkate al narak kredi anapara ve faiz riskinin %100 ü olarak yeniden belirlenmifltir tarihinden itibaren geçerli olan bu düzenleme ile teminat bulma s k nt s çeken firmalara k smen rahatlama sa lanm flt r. Bankam zca firmalara do rudan kulland r lan ihracat kredileri ile döviz kazand r c hizmetler kapsam nda kulland r lan krediler için tesis edilen asli teminat unsurlar aras na Hazine nin d fl borçlanma araçlar aras nda giderek önem kazanan Devlet D fl Borçlanma Senetleri de dahil edilerek teminat çeflitlendirmesine gidilmifltir. K sa Vadeli Kredilerin Sektörel Da l m %42 Tekstil/Haz r Giyim/Deri %12 Makina/Elektrikli Cihazlar %8 G da/tar m/hayvanc l k %7 Demir-Çelik %9 Madeni Eflya %5 Motorlu Tafl tlar %17 Di er K sa Vadeli Kredilerin Ülke Gruplar na Göre Da l m %54 Avrupa Birli i %23 Kuzey Amerika/Japonya %11 Orta Do u/kuzey Afrika %7 Di er Avrupa Ülkeleri %5 Di er 10

15 TÜRK EX MBANK FAAL YET RAPORU 2004 D fl Ticaret fiirketlerine (DTfi) kulland r lan kredilerde asli teminat oranlar n n belirlenmesinde dikkate al nan etik kriterlere ilaveten firmalar n mali bünye ve ihracat performans, imalatç ya da bir gruba ba l olmas gibi seçilmifl baz kriterlere dayanarak haz rlanan teminat indirim prosedürü tarihinde yürürlü e girmifltir. Sevk Öncesi Reeskont Kredisi Program nda yap lan revizyonla daha önce kredilendirilmeyen mal mukabili ifllemler de Bankam z kayna ndan karfl lanmak üzere kapsama al nm flt r. Bankam z 2004 y l Program hedefleri paralelinde, karayolu ve denizyolu tafl mac l n n yan s ra havayolu tafl mac l da tarihinden itibaren kredilendirme kapsam na al nm fl ve genel esaslar itibariyle birbiriyle örtüflen karayolu, denizyolu ve havayolu kredi programlar ayn Uygulama Esaslar alt nda toplanm flt r. Ayr ca, söz konusu Uygulama Esaslar Revizyonu ile firma limitinin belirlenmesinde bir önceki takvim y l navlun performans n n %10 u yerine, bir önceki takvim y l veya kredi baflvuru tarihinden geriye dönük 12 ayl k dönem itibariyle navlun performans n n %20 si dikkate al nmaya bafllanm fl ve ABD Dolar olan firma limiti ABD Dolar na yükseltilmifltir. Fon maliyetleri ve piyasa faiz oranlar ndaki düflüfl trendi dikkate al narak kredi faiz oranlar nda y l içinde kademeli olarak indirime gidilmifltir. K sa vadeli Türk Liras kredi faiz oranlar y l içinde üç kez düflürülmüfl olup, toplamda alt puan indirim yap lm flt r. Yap lan bu indirimler ile sektöre %12-20 aral nda faiz oranlar ile kredi kullanma imkan getirilmifltir. Benzer flekilde, k sa vadeli döviz kredileri faiz oranlar da iki kez düzenlenmifl olup, tarihinde yap lan son düzenleme ile Libor+0,50 - Libor+3,00 aral nda faiz oranlar ile kredi kullanma imkan getirilmifltir. K sa Vadeli hracat Kredileri Türk Eximbank ihracatç ve ihracat ba lant l mal üreten imalatç firmalara, özellikle ihracata haz rl k döneminde finansman gereksinimlerinin karfl lanmas amac yla, k sa vadeli ihracat kredileri tahsis etmektedir. Bu krediler TL ve döviz cinsinden, bankalar arac l yla veya do rudan Türk Eximbank taraf ndan firmalara kulland r lmaktad r. 1. Ticari Bankalar Arac l ile Kulland r lan Krediler Sevk Öncesi Türk Liras hracat Kredisi (SÖ K-TL) ve Sevk Öncesi Döviz hracat Kredisi (SÖ K- DVZ) nden oluflan Sevk Öncesi hracat Kredileri, bütün sektörleri kapsayan ve ihracatç lar n imalat aflamas ndan bafllanarak desteklenmesi amac yla kulland r lan bir y la kadar vadeli kredilerdir. Sevk Öncesi Türk Liras hracat Kredileri kapsam nda 2004 y l nda trilyon TL (1.162 milyon ABD Dolar ) tutar nda kredi kulland r lm flt r. Kulland r lan kredi tutar, bir önceki y la göre TL baz nda %11 oran nda art fl göstermifltir. Arac bankalara tahsis edilen limitlerin asgari %30 luk k sm n n KOB lere kulland r lmas zorunlu olup, bu kapsamda KOB lere 2004 y l nda trilyon TL (1.174 milyon ABD Dolar ) tutar nda Sevk Öncesi hracat Kredisi kulland r lm flt r. Kulland r lan kredi tutar 2003 y l na göre TL baz nda %5,2 oran nda artm flt r. Sevk Öncesi Türk Liras hracat Kredisi nin alt program olan SÖ K-KÖY Kredisi çerçevesinde, kalk nmada öncelikli yöreler olarak tan mlanan 51 ilde faaliyet gösteren firmalar n ABD Dolar karfl l Türk Liras na kadar olan talepleri indirimli faiz oranlar ile karfl lanm fl; bu kapsamda 2004 y l nda 191,2 trilyon TL (133,8 milyon ABD Dolar ) tutar nda kredi kulland r lm flt r. Sevk Öncesi Döviz hracat Kredisi kapsam nda 2004 y l nda 954,3 milyon ABD Dolar (1.365 trilyon TL) tutar nda kredi kulland r lm flt r. 11

16 Krediler 2. Do rudan Kulland r lan Krediler D fl ticaret sermaye flirketleri ile sektörel d fl ticaret flirketlerine kulland r lan D fl Ticaret fiirketleri K sa Vadeli hracat Kredisi programlar kapsam nda 2004 y l nda 737 trilyon TL (518,7 milyon ABD Dolar ) tutar nda TL kredisi ve 278,2 milyon ABD Dolar (397,6 trilyon TL) tutar nda döviz kredisi olmak üzere toplam trilyon TL (796,9 milyon ABD Dolar ) kredi kulland r lm flt r. hracatç ve imalatç /ihracatç firmalara döviz kredisi kulland r lmas na yönelik olan hracata Haz rl k Döviz Kredisi program kapsam nda, 2004 y l nda 177,8 milyon ABD Dolar (255,4 trilyon TL) kredi kulland r lm flt r. hracata Haz rl k TL Kredisi program kapsam nda ise 240,9 trilyon TL (167,9 milyon ABD Dolar ) kredi kulland r lm flt r. Ayr ca, KOB hracata Haz rl k Kredisi program kapsam nda 2004 y l nda 11,6 trilyon TL (8,1 milyon ABD Dolar ) KOB hracata Haz rl k TL Kredisi ve 10,8 milyon ABD Dolar (15,8 trilyon TL) KOB hracata Haz rl k Döviz Kredisi olmak üzere, toplam 18,9 milyon ABD Dolar kredi kulland r lm flt r. 3. T.C. Merkez Bankas Kaynakl Krediler Sevk sonras finansman niteli indeki K sa Vadeli hracat Alacaklar skonto Program kapsam nda ihracatç lar n, vadeli sat fl olanaklar n n art r lmas suretiyle uluslararas piyasalardaki rekabet flanslar n n geniflletilmesi ve ülke riskinden ar nd r larak yeni ve hedef pazarlara aç lmalar n n teflvik edilmesi amaçlanmaktad r. Di er taraftan Sevk Öncesi Reeskont Kredisi kapsam nda sevk öncesi aflamada ihracat taahhüdü karfl l nda 120 güne kadar vadeli kredi kulland r lmas imkan sa lanmaktad r. Söz konusu programlar kapsam nda 27,8 milyon ABD Dolar sevk öncesi ve 13,3 milyon ABD Dolar sevk sonras olmak üzere 2004 y l nda toplam 41,1 milyon ABD Dolar tutar nda kredi kulland r lm flt r. Orta Vadeli Krediler (Proje Kredileri) Yukar da aç klanan k sa vadeli ihracat kredi programlar n n d fl nda kalan ve bunlar tamamlay c nitelikte proje baz nda finansman amaçlayan programlard r. Yurt D fl Ma azalar Yat r m Kredisi ile Türk ürünlerinin yurt d fl nda markalaflmas ile olumlu Türk mal imaj n n oluflturulabilmesi amac yla yurt d fl nda yap lacak ma aza/al flverifl merkezi yat r mlar ile moda yaratmaya ve Türk markas n yerlefltirmeye yönelik yat r mlar finanse edilmektedir. Gemi nfla ve hracat Finansman Program ile gemi infla sektörümüzün yurt d fl pazarlardan daha fazla pay alabilmesine yönelik olarak desteklenmesi amaçlanmaktad r. Bu çerçevede verilen teminat mektuplar ile gemi infla ve ihrac ifllemleri garanti kapsam na al narak iflveren firma taraf ndan peflin ve düzenli ödemelerin gerçeklefltirilmesine imkan sa lanmaktad r. Bunun yan s ra nakdi kredi uygulamalar ile de desteklenmektedir. Program kapsam nda 2004 y l nda 12,6 milyon ABD Dolar kredi kulland r lm flt r. Türkiye de yerleflik ihracata yönelik mal üreten firmalar ile yurt d fl müteahhitlik firmalar n n Türk Eximbank n mevcut kredi programlar çerçevesinde kredilendirilemeyen ancak Bankam zca uygun bulunan mal ve hizmet projelerine orta vadeli finansman imkan sa lanan Özellikli hracat Kredisi kapsam nda 1,4 milyon ABD Dolar kredi kulland r lm flt r. Türk müteahhitlik firmalar n n mevcut pazarlarda kal c l n n ve yeni pazarlara aç lmalar n n sa lanmas amac yla yurt d fl nda üstlenilen/ üstlenilecek projelerinin teminat mektubu ile desteklenmesi için yürürlü e konulan Yurt D fl Müteahhitlik Hizmetlerine Yönelik Teminat Mektubu Program kapsam nda 2004 y l nda 3,9 milyon ABD Dolar tutar nda Kesin Teminat Mektubu düzenlenmifltir. 12

17 TÜRK EX MBANK FAAL YET RAPORU Döviz Kazand r c Hizmetler Kapsam ndaki Krediler Turizm Pazarlama Kredisi program ile tan t m ve pazarlama faaliyetlerinin finanse edilmesi suretiyle özel havayolu flirketleri ile seyahat acentalar m z n yabanc pazarlarda güçlenmesi ve bu hizmetler kapsam nda sa lanan turizm döviz girdilerinin art r larak ödemeler dengesine katk da bulunulmas amaçlanmaktad r. Program çerçevesinde 2004 y l içerisinde 11,8 milyon ABD Dolar tutar nda kredi kulland r lm flt r. Ulaflt rma hizmeti sunan firmalar n finansman ihtiyaçlar n n karfl lanmas na katk da bulunarak ihracat yapan firmalar n ulaflt rma maliyetlerini azaltmak amac yla Bankam zca do rudan kulland r lmak üzere uygulamaya konulan Uluslararas Nakliyat Pazarlama Kredisi kapsam nda 2004 y l nda 3,4 trilyon TL (2,3 milyon ABD Dolar ) kredi kulland r lm flt r. Türk firmalar n n yurt d fl nda proje baz nda gerçeklefltirece i döviz kazand r c hizmetler veya müflavirlik hizmetleri (yaz l m, projelendirme, dan flmanl k vb.) kapsam nda gerçeklefltirilecek proje niteli indeki hizmetlerin finansman ihtiyaçlar n n karfl lanarak rekabet güçlerinin desteklenmesi ve bu yolla ülkemize döviz girdisinin art r lmas amac yla uygulanmakta olan Döviz Kazand r c Hizmetler Kredisi program kapsam nda 2004 y l nda 1,6 milyon ABD Dolar kredi kulland r lm flt r. slam Kalk nma Bankas Kaynakl Krediler slam Kalk nma Bankas ( KB) ile Türk Eximbank aras nda 1988 y l nda imzalanm fl olan anlaflma uyar nca, KB bünyesindeki finansman programlar ndan hracat n Finansman Fonu na Türk Eximbank arac l k etmektedir. Türk Eximbank n arac l k etmekte oldu u ifllemlerde al c riski KB taraf ndan üstlenilmekte olup, kredi onay yetkisi de KB na aittir y l içerisinde Cezayir de ihaleye kat lacak iki firma için toplam 29 milyon ABD Dolar tutar ndaki 3 adet baflvuru KB na iletilmifltir. Ayn program kapsam nda, ithalatç riski ile onay yetkisi Bankam za ait olmak üzere 20 milyon ABD Dolar tutar nda limit ihracatç firmalar m z n kullan m na sunulmufltur. KB bünyesinde yürütülmekte olan hracata Yönelik thalat Finansman Kredisi (ITFO Line) program kapsam nda imalatç /ihracatç lar n ihraç konusu mal n üretiminde girdi olarak kullan lan ara mallar n, hammaddelerin ve ihracata yönelik üretimin gerçeklefltirilmesinde kullan lacak yat r m mallar n n ithalat na finansman deste i sa lanmaktad r. Bu kapsamda ihracatç firmalar m z n ithalat gereksinimlerine yönelik olarak 2004 y l nda toplam 1,1 milyon ABD Dolar tahsis edilmifltir. KB n n yürütmekte oldu u, di er orta vadeli finansman programlar çerçevesinde Bankam za 80 milyon ABD Dolar tutar nda limit tahsis edilmesi yönünde KB ile Bankam z aras nda görüflmeler yap lm fl olup, KB nca yürütülen de erlendirme çal flmalar n n sonuçland r lmas beklenmektedir. Banka Risk De erlendirme ve zleme Faaliyetleri Türk Eximbank, bankalar arac l ile kulland r lan krediler ve do rudan kulland r lan kredilerin teminatlar n teflkil etmek üzere bankalar n ve özel finans kurumlar n n verdikleri teminat mektuplar için çeflitli kriterler çerçevesinde yurt içi banka ve özel finans kurumlar na nakdi ve gayr nakdi kredi limitleri tahsis etmektedir. Ayr ca, piyasalar sürekli izlenmekte, bankalarla düzenli ve yak n temaslarda bulunularak geliflmeler banka baz nda ve sektörel olarak de erlendirilmektedir.

18 ÜLKE KRED /GARANT LER 14 Merkezi Klinik Hastanesi, Moskova

19 TÜRK EX MBANK FAAL YET RAPORU 2004 hracatç lar n ve yurt d fl yat r mc lar n yeni pazarlara aç lmalar na, mevcut pazar paylar n art rmalar na ve yeni ürünleri, do ru yönlendirme ile d fl pazarlara sunabilmelerine destek olunmas amaçlanmakta, al c lara kredili mal ve hizmet satabilme imkan yarat larak Türk menfleili mal ve hizmetlere uluslararas piyasalarda rekabet gücü kazand r lmaktad r. Türk Eximbank taraf ndan 1989 y l ndan itibaren uygulanan Ülke Kredi/Garanti Programlar n n amac, Türk ihracatç ve müteahhitlerinin uluslararas pazarlardaki rekabet gücünün art r lmas ile ticari ve politik risk tafl yan pazarlarda güvence alt nda ifl yapabilmelerine olanak sa lanmas d r. Orta ve Güney Asya, Orta ve Do u Avrupa, Afrika ülkeleri ile Kafkasya ve Balkanlarda Türk müteflebbislerince gerçeklefltirilecek çeflitli projelere ve sermaye mallar ihracat na yönelik olan Ülke Kredi/Garanti Programlar kapsam nda; borçlu ülkelerin önceliklerine uygun olan, söz konusu ülkelerle Türkiye aras ndaki ekonomik iliflkilerin gelifltirilmesine olumlu katk lar sa layan projelere destek verilmektedir. Projenin gerçeklefltirilece i ülke hükümetinden kredi anapara ve faiz geri ödemelerini garanti alt na almak amac yla Devlet Garanti Mektubu al nmas esas olmakla birlikte projenin gerçeklefltirilece i ülke, projenin özellikleri, talep edilen vade ve tutar gibi kriterler dikkate al narak, Türk Eximbank taraf ndan muteber kabul edilecek banka garantisi seçene i de dahil olmak üzere çeflitli teminat mekanizmalar de erlendirmeye al nmaktad r. Ülke Kredi/Garanti Programlar çerçevesinde 1989 dan bu yana 21 ülkeye kredi aç lm fl olup, toplam kulland r m 2,2 milyar ABD Dolar na ulaflm flt r. Söz konusu kulland r m tutar mal kredileri kapsam nda ihracat desteklenen g da ürünleri, ilaç, t bbi teçhizat, tekstil ürünleri, otomotiv ürünleri, makina-ekipman ve di er sanayi ürünleri ile proje kredileri kapsam nda Türk firmalar nca üstlenilen otel-ifl merkezi inflaat ve restorasyonu, ticaret merkezi, sa l k merkezi, s nai tesis, telekomünikasyon, enerji ve petrokimya projelerine yönelik verilen finansal destekten oluflmaktad r. 15

20 Ülke Kredi/Garantileri Ülke Kredi/Garanti Programlar kapsam nda 2004 y l nda 4,1 milyon ABD Dolar tutar nda kredi kulland r lm flt r. Y l içerisinde; Arnavutluk, Azerbaycan, Belarus, Cezayir, Gürcistan, Kazakistan, K rg zistan, Moldova, Özbekistan, Pakistan, Rusya Federasyonu, Tacikistan ve Türkmenistan a aç lan krediler kapsam nda toplam 127,2 milyon ABD Dolar tutar nda tahsilat yap lm flt r. Böylece, bugüne kadar ülke kredileri kapsam nda gerçekleflen tahsilat 1,9 milyar ABD Dolar na ulaflm flt r y l nda; Belarus, Gana, Özbekistan, Pakistan, Sudan ve Suriye de Türk firmalar nca üstlenilmesi planlanan projeler için dokuz adet niyet mektubu düzenlenmifl, Özbekistan da gerçeklefltirilecek bir proje için daha önce verilmifl bir niyet mektubunun süresi uzat lm flt r. K rg zistan ve Pakistan ile 2003 y l nda, Moldova ile 2004 y l nda imzalanan erteleme anlaflmalar 2004 y l içinde yürürlü e girmifltir. Paris Kulübü nden borçlar n n ertelenmesini talep eden Gürcistan ile 2004 y l nda Paris Kulübü Mutabakat Zapt imzalanm flt r y l nda yurt d fl nda ifl yapan Türk müteflebbislerine verilen deste in daha genifl boyutlara ulaflt r labilmesi amac yla di er ihracat kredi kurulufllar ve uluslararas finans kurulufllar ile yak n iflbirli i sürdürülmüfltür. Bu çerçevede, 2004 y l nda, Türk Eximbank ile Eximbank Romania aras nda Çerçeve flbirli i Anlaflmas ; Türk Eximbank, Rusya Federasyonu D fl Ekonomik fller Bankas (Vnesheconombank) ve Rusya Eximbank (Eximbank of Russia) aras nda flbirli i Anlaflmas ; Türk Eximbank ve Ukrayna Eximbank aras nda ise 20 milyon ABD Dolar tutar nda kredi kulland r lmas na yönelik bir Çerçeve Anlaflmas imzalanm flt r. 16

Ç NDEK LER 4 5 6/7 9 10 TÜRK EX MBANK 3 FAAL YET RAPORU

Ç NDEK LER 4 5 6/7 9 10 TÜRK EX MBANK 3 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 4 5 6/7 9 10 16 20 24 28 35 36 39 Finansal Göstergeler Faaliyet Göstergeleri Yönetim Kurulu Baflkan ve Genel Müdür ün Mesajlar Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu/Genel Müdür Yard mc lar Krediler

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

TÜRK EXIMBANK. İhracatın Finansmanı. Pazarlama Müdürlüğü

TÜRK EXIMBANK. İhracatın Finansmanı. Pazarlama Müdürlüğü TÜRK EXIMBANK 1 İhracatın Finansmanı Pazarlama Müdürlüğü 2 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında Bakanlar Kurulu kararıyla olarak

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Bir Zamanlar Ankara...

Bir Zamanlar Ankara... 2006 Faaliyet Raporu çerik Sunuş Kurumsal Profil 1 Özet Finansal Bilgiler 2 Faaliyet Göstergeleri 3 Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı 4 Genel Müdür'ün Mesajı 8 Tarihsel Gelişim 12 İhracat Sektörü İle İlişkiler

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Toptan eflya fiyatlar endeksi art fl h z bir önceki y la göre 0,1 puanl k düflüflle % 13,8 e gerilemekle birlikte, y lbafl nda öngörülen % 12 lik hedefin 1,8 puan üstünde

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Türk Eximbank Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. tarafından Derneğimize gönderilen Turizm Kredisi ile ilgili yazısı ilişikte sunulmuştur.

Türk Eximbank Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. tarafından Derneğimize gönderilen Turizm Kredisi ile ilgili yazısı ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2015/67 17 Mart 2015 Konu: Türk Eximbank Turizm Kredisi Değerli Üyemiz, Türk Eximbank Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. tarafından Derneğimize gönderilen Turizm Kredisi ile ilgili yazısı ilişikte

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

TÜRK EXIMBANK İhracatın Finansmanı F. GÖKÇEN ERTUĞRUL UZMAN EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRK EXIMBANK İhracatın Finansmanı F. GÖKÇEN ERTUĞRUL UZMAN EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRK EXIMBANK İhracatın Finansmanı 1 F. GÖKÇEN ERTUĞRUL UZMAN EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında Bakanlar

Detaylı

TÜRK EXIMBANK. Pazarlama Müdürlüğü. İhracatın Finansmanı. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük

TÜRK EXIMBANK. Pazarlama Müdürlüğü. İhracatın Finansmanı. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük TÜRK EXIMBANK İhracatın Finansmanı Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No:19 34768 Ümraniye / İSTANBUL Telefon: +90 (216) 666 55 00 Faks: +90 (216) 666

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemi ) Gelir Tablosu Sona Eren Üç Ayl k Dönem Sona Eren Dokuz Ayl k Dönem m. 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6,700 5,955

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Türkiye de D fl Ticaret ve Gümrük Hakk nda Genel Bilgi 1980 lerden sonraki h zl ekonomik de iflim ile Türkiye nin D fl Ticaret hacmi büyük ölçüde artm

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI Krizi Yönetmede Merkez Bankas n n Rolü ve Etkinli i Erdem Ba ç Ba kan Yard mc s stanbul Üniversitesi 22 May s 2009 1 Sunum Plan I. Fiyat stikrar ve Finansal stikrar II.

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

İhracatın Finansmanında Türk Eximbank

İhracatın Finansmanında Türk Eximbank İhracatın Finansmanında Türk Eximbank Adnan YILDIRIM Genel Müdür 26 Ocak 2017 Ege Bölgesi Sanayi Odası nda Sunulmak Üzere Hazırlanmıştır 1 Genel Olarak Türk Eximbank 2 Teşkilat Yapısı Avrupa Yakası İrtibat

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

TÜRK EXİMBANK. Pazarlama Faaliyet Sunumu. Kredi/Sigorta Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı

TÜRK EXİMBANK. Pazarlama Faaliyet Sunumu. Kredi/Sigorta Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı TÜRK EXİMBANK 1 Pazarlama Faaliyet Sunumu Kredi/Sigorta Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı 2 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

İHRACATIN FİNANSMANINDA TÜRK EXİMBANK KREDİLERİ

İHRACATIN FİNANSMANINDA TÜRK EXİMBANK KREDİLERİ İHRACATIN FİNANSMANINDA TÜRK EXİMBANK KREDİLERİ KISA VADELİ KREDİLER ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLER ÜLKE KREDİLERİ İHRACAT KREDİLERİ ÖZELLİKLİ İHRACAT KREDİSİ DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLER KREDİLERİ

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI

TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI 1 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında Bakanlar Kurulu kararıyla olarak kurulmuştur. 2 Amaç

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye Cumhuriyet

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 23.12.2015 TARİH

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI

TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI 1 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında Bakanlar Kurulu kararıyla olarak kurulmuştur. 2 Amaç

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

Projeler. 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi

Projeler. 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 14 Projeler 14.1 Yenilikçilik Aktar m Merkezi IRC Anatolia Projesi Odam z, ODTÜ-Teknokent ve KOSGEB iflbirli inde yürütülen ve Avrupa Birli i nin 6.

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI

TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI TÜRK EXIMBANK İHRACATIN FİNANSMANI 1 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında Bakanlar Kurulu kararıyla olarak kurulmuştur. 2 Amaç

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

KREDİ KAYNAKLARI. 1. DIŞ KREDİLER İKB AYB Dünya Bankası Kaynaklı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi AYB Enerji ve Çevre II Kredisi

KREDİ KAYNAKLARI. 1. DIŞ KREDİLER İKB AYB Dünya Bankası Kaynaklı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi AYB Enerji ve Çevre II Kredisi KREDİ KAYNAKLARI Bankamızca herhangi bir yatırım projesine ilişkin kredi talebinin incelenebilmesi için Öncelikle; Yatırımcının Anonim Şirket statüsünde olması, Yatırımlar için Hazine Müsteşarlığı ndan

Detaylı

TÜRK EXİMBANK KREDİ VE SİGORTA FAALİYETLERİ

TÜRK EXİMBANK KREDİ VE SİGORTA FAALİYETLERİ TÜRK EXİMBANK KREDİ VE SİGORTA FAALİYETLERİ Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. BANKAMIZ FAALIYETLER SIGORTA KREDILER RAKAMLAR Türkiye nin tek resmi ihracat destek kuruluşu Türk Eximbank 1987 yılında Bakanlar

Detaylı

Ü lkeye döviz giriflinin ve yurt d fl kaynakl kredi kullan m n n art r lmas

Ü lkeye döviz giriflinin ve yurt d fl kaynakl kredi kullan m n n art r lmas YURTDIfiINDAN TEM N ED LEN VADES B R YILDAN UZUN NAKD KRED LER N YURT Ç YERLEfi K F RMALARA GERÇEK MAL YET Dr. Rasim Y lmaz Dumlup nar Üniversitesi, BF 1. G R fi Ü lkeye döviz giriflinin ve yurt d fl kaynakl

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 1.478 trilyon TL ye, uluslararas ticaret ve muamelelerden al nan vergiler % 34,6'l k art flla 16.936 trilyon TL'ye, idari harçlar ve ücretler, sanayi d fl arizi sat fllardan

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

TÜRK EXIMBANK İHRACATıN FINANSMANı

TÜRK EXIMBANK İHRACATıN FINANSMANı TÜRK EXIMBANK İHRACATıN FINANSMANı 1 Tarihçe Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. 1987 Resmi İhracat Destek Kurumu Türk Eximbank işletme adıyla Yılında Bakanlar Kurulu kararıyla olarak kurulmuştur. 2 Amaç

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

G ü vence Hesab. Uluslararas Motorlu Taş. ş t t Mali Sorumluluk Sigortas. Gökhan KARASU 21.06.2008

G ü vence Hesab. Uluslararas Motorlu Taş. ş t t Mali Sorumluluk Sigortas. Gökhan KARASU 21.06.2008 G ü vence Hesab Uluslararas Motorlu Taş ş t t Mali Sorumluluk Sigortas Gökhan KARASU 21.06.2008 Güvence Hesab Tan m Tarihçe Hesab n n Statüsü ve Yönetimi Y Kapsama Dahil Sigortalar Karş ş lanan Zararlar

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Sona eren 3 aylık dönem Sona eren 6 aylık dönem m. 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 30 Haziran 2014 30 Haziran 2013 Faiz ve

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015 31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2015 31.12.2015 Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ

Detaylı

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Sayı: 42 BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Gazi Erçel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Aralık 2000 Ankara 2001 yılında uygulanacak para ve kur politikasının çerçevesi, uygulama prensipleri

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı