TARÝH: 24 Eylül 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3927 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Çok önemli bir. Dolgun Dalgýçoðlu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARÝH: 24 Eylül 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3927 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Çok önemli bir. Dolgun Dalgýçoðlu"

Transkript

1 Kýlýçlar çekildi, aslanlar er meydanýna çýktýlar, ama þimdilik ýsýnma turlarý atýyorlar... Ýrsen Küçük dün Ahmet Kaþif'e 'taþralý' yani 'köylü' dedi. Kendisi Paris'te mi doðdu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Eylül 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3927 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý NEDEN SEVÝNEYÝM KÝ... l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... DÝLÝNE BÝBER MÝ SÜRERLER? Çok önemli bir haber RÝCA EDERÝM Turgut Afþaroðlu Erdoðan Baybars Dolgun Dalgýçoðlu 'Talimat'la ilgili gazetemize sözlü ve yazýlý hiçbir açýklama yapmayan Ýrsen Küçük, dünkü Lefkoþa Ýlçe Kongresi'nde 'Afrika'yý hedef alarak bu haberin asýlsýz olduðunu iddia etti... KÖKÜNE KADAR ANKARA BÜTÜN MESELE PAYLAÞIM Mehmet Levent Sezan Artun Derviþ Eroðlu: Maç daveti beklemiyorum n New York'a hareket etmek üzere dün Ýstanbul'a giden Derviþ Eroðlu'na, AEL-Fenerbahçe maçýna davet almasý halinde gidip gitmeyeceði soruldu. Eroðlu, "Öyle bir düþüncem olmadý, davet yapmalarýný da zaten beklemiyorum" dedi sayfada 'Çok gizli' talimatýn altýnda Küçük'ün imzasý var Iþte belge n Açýklamayý UBP delegelerine deðil, gazetemize yapmasý gereken Ýrsen Küçük, hayatýnýn hiçbir döneminde hiçbir bakanýna, hiçbir kimseye parti çalýþmalarý hakkýnda yazýlý hiçbir talimat vermediðini öne sürdü... SONA DOÐRU MU? Ali Osman l 4. sayfada TAYLAND DAN BAKINCA... (3) Selma Bolayýr l 6. sayfada Kelin merhemi olsa... n Bugünkü sayfalarýmýzda aynen yayýnladýðýmýz belge 'Afrika'ya bizzat getirilerek elimize ulaþtýrýldý... n Ýrsen Küçük bu belgenin kendisi tarafýndan hazýrlanmadýðýný iddia ediyorsa, o halde bunu soruþturmak ve iddiasýný kanýtlamak zorundadýr... n Bize herhangi bir açýklama yapmadýðý için, elimizde olmayan açýklamasýný yayýnlayamýyoruz... Konuyla ilgili yalanlamasýný ancak birkaç satýrla kongre konuþmasýnda bulacaksýnýz... l Belge 10. sayfada Trafik kameralarý Özgün Kutalmýþ l 8. sayfada Hak Adalet Konseyi'ne göre bin TC'li geri dönmüþ n HAK: Ayrýlanlarýn rakamý aileleriyle birlikte 70 bin civarýnda... Sokaklar, evler, dükkanlar boþaldý... Yakýnda iþçi bulunamayacak... n Çalýþma Dairesi Müdürü Yusuf Önderol ise, "Ýzinlilerde deðiþiklik yok, azalma kaçaklarda... Kaçak oraný %16'dan %6'ya düþtü" dedi... n Önderol'a göre, muhaceret affýndan yararlanan 9 bin 700 kiþiden 2 bin 500'ü geri dönmedi... n Halen 38 bin çalýþma izinli, 13 bin de kayýtlý iþsiz bulunuyor... Ýþsiz vasýflarýyla iþgücü açýðýnýn nitelikleri uyuþmuyor... l 8. sayfada DÜNYA BÝZE ÞÖYLE SESLENÝYOR... Ali Kiþmir l 13. sayfada DÜNYADA SAVAÞ ENGELLENEMEZ! Serdar Durukan l 13. sayfada EÐÝTÝM MESELESÝ ''KÜLLÝYEN'' YALAN! Burak Kurtcebe l 13. sayfada Devlet trafik kameralarýnýn elektrik borcunu da ödemedi... n 2. sayfada

2 ÝSKELE'DE ÝNTÝHAR Ýskele Mandýralar Bölgesinin kuzeyinde dün Özgür Plaka (E-37) adlý þahýs intihar etti. Polis önceki gün sýralarýnda meydana gelen olayla ilgili soruþturmasýný sürdürüyor. ÇALDIÐI ÝNÞAAT DEMÝRLERÝNÝ SATTI TUTUKLANDI Lefkoþa'da önceki sabah sýralarýnda, S.Z.(E-48)'in, Nazmi Demir'e ait yarým inþaattan muhtelif inþaat demirini çaldýktan sonra Haspolat'ta bir þahsa 80 TL karþýlýðýnda sattýðý ve sahtekârlýkla para temin ettiði bildirildi. Polis S.Z'nin tutuklandýðýný açýkladý. ÖKSE ÝLE ARI KUÞU AVLAYAN ÞAHSA YASAL ÝÞLEM Tuzla-Yeniboðaziçi köyleri arasýndaki zeytin bahçesi içerisinde saatleri arasýnda, M.D. (E-43)'ün 25 adet ökse çubuðu ile bir arý kuþunu yakaladýðý anda suç üstü tespit edildiði bildirildi. Polis M.D. hakkýnda yasal iþlem baþlatýldýðýný açýkladý. SERA DEMÝRLERÝNÝ ÇALAN 3 KÝÞÝDEN 2'SÝ TUTUKLANDI... DÝÐERÝ ARANIYOR Gazimaðusa'da, 9-22 Eylül tarihleri arasýnda Y.B.(E-23), H.A.(E- 22) ve A.K. (E-23)'nin Mustafa Çetin'e ait sera yanýnda muhafaza edilen muhtelif sera demirini çaldýðý bildirildi. Polis açýklamasýnda Y.B.(E-23) ve H.A.(E-22)'nin tutuklandýðý, A.K'nin ise arandýðý belirtildi. GÝRNE'DE EVDEN NAKÝT HIRSIZLIÐI Girne'de, Eylül saatleri arasýnda, Gül Düven'e ait evin açýk balkon penceresinden içeriye giren meçhul þahýs/lar, 3 bin TL ve 250 Sterlin nakit para çaldý. ARAÇTAN PARA VE YÜZÜK ÇALDILAR Polisten yapýlan açýklamaya göre, Alsancak'ta, önceki gece saatleri arasýnda, yol kenarýnda park halinde bulunan Altan Demir'in sorumluluðundaki kapýlarý kilitsiz KT 534 plakalý salon araç içindeki Didem Yurdakul'a ait cüzdandan 100 Euro ve bir tek taþ pýrlanta yüzüðün D.Ý.(E-19) ve S.S.(E- 21) tarafýndan çalýndýðý tespit edildi. D.Ý ve S.S tutuklandý. MAÐUSA'NIN BAZI BÖLGELERÝNDE ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Orta gerilim proje çalýþmasý nedeniyle Gazimaðusa'daki Doktorlar Sitesi, Long Beach ile Ýstanbul plajý bölgelerinde 25 Eylül Salý günü saatleri arasýnda elektrik kesintisi yapýlacak. Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu (Kýb-Tek) Gazimaðusa Bölge Amirliði'nden yapýlan açýklamada, çalýþmalarýn seyrine göre enerjinin belirtilen saatten önce veya sonra verilebileceðinden þebekede her an elektrik varmýþ gibi hareket edilmesi istendi. MECLÝS BUGÜN TOPLANIYOR Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2 Temmuz'da baþladýðý kýsaltýlmýþ yaz tatilinin ardýndan bugün toplanacak. Ýlk toplantýnýn gündeminde Hayvan Saðlýðý Yasa Tasarýsý ile 9 Sayýþtay raporu yer alýyor. Yeni dönemde Genel Kurul çalýþmalarýnýn Meclis serveri aracýlýðýyla BRT 2 televizyonundan yayýmlanmasý ve web sitesinden de canlý yayýn verilmesi yönünde adýmlar atýldý. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 1 Ekim Pazartesi günü de 5. yasama yýlýna baþlayacak. 50 üyeli Cumhuriyet Meclisi'nde halen iktidardaki UBP'nin 27; ana muhalefet CTP- BG'nin 15, TDP'nin 3, DP'nin 2, ÖRP'nin 2 ve DGP'nin 1 milletvekili bulunuyor. ÖÐRETMEN SINAVLARI YAPILDI Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na baðlý Genel Ortaöðretim ve Mesleki Teknik Öðretim kadrolarýnda münhal bulunan 35 ve Ýlköðretim kadrolarýnda münhal bulunan 30 kadro için önceki gün sýnav yapýldý. Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK)'den yapýlan açýklamaya göre, yüzde 95 katýlýmla 560 kiþinin girdiði sýnavýn sonuçlarý web sayfasýnda yayýnlanmaya baþlandý. Açýklamada, KHK'nin sýnav sonuçlarýyla ilgili açýklamalarýnýn da web sayfasýnda ayrý olarak görülebildiði kaydedildi. Üç iþ günü itiraz süresi sonrasýnda kesinleþtirilecek olan yazýlý sýnav sonuçlarý çerçevesinde, yazýlý sýnavda baþarýlý olarak sýralama listesine giren adaylar, sýnav tüzüðü çerçevesinde sözlü sýnava yine web sitesi üzerinden çaðrýlacak ve baþarýlý olanlarýn atamalarý KHK Baþkanlýðý tarafýndan yapýlacak. Hükümet kameralarýn elektriðini de ödemedi Yorgancýoðlu: UBP sabit kameralarýn elektrik borcunu ödemeyerek iþlevsiz kalmalarýna neden oldu Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleþik Güçler Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu, hükümetin Lefkoþa'daki sabit kameralarýn elektrik borcunu ödemeyerek iþlevsiz kalmasýna denen olduðunu savundu. Yorgancýoðlu, "Sabit radarlar nedeni ile fonda toplanan 10 milyon TL'yi aþkýn bir kaynak bulunmasýna ve yasada 'bu kaynak yol güvenliði dýþýnda kullanýlamaz' hükmü olmasýna raðmen, kameralarýn Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu'na olan elektrik borçlarý ödenmedi" dedi. Yorgancýoðlu yaptýðý yazýlý açýklamada, UBP hükümetinin kendi döneminde sipariþ ettiði ve KKTC'ye gelip monte edilen 7 sabit kameranýn parasýný ödemediðini, bu nedenle ithal edilen ve antrepoda bekleyen araçlara monte edilecek seyyar kameralar, ilgili firma tarafýndan gönderilmediðini ileri sürdü. "Bu nedenle trafikte kullanýlacak araçlarýn kullanýlmasý da engellenmektedir" diyen Yorgancýoðlu, "Fonda toplanan 10 milyon TL'yi aþkýn para, yasaya raðmen kurultay hesaplarý yapýlarak istihdamlarda mý kullanýlmýþtýr? Bunu halkýmýzýn bilmeye hakký vardýr. UBP'nin yasaya raðmen fon kaynaklarýný baþka amaçlar için kullanma yetkisi olmadýðý gibi, kameralarýn paralarýný ödemeyerek halkýmýzla ilgili olumsuz bir izlenim yaratmaya da hakký yoktur" ifadelerini kullandý. Yorgancýoðlu CTP- BG'nin yeni iktidar döneminde UBP yönetiminden hesap soracaðýný da sözlerine ekledi. ÝHTÝYAÇLI ÖÐRENCÝLERE YARDIM KKTC Atatürkçü Yaþam Derneði eðitim ve öðretim yýlý için 40 öðrencinin okul ihtiyaçlarýný giderdiðini açýklarken, eðitim yýlýnda eðitime desteðin süreceðini bildirdi. Dernek Genel Baþkaný Ahmet Ýþcan yaptýðý yazýlý açýklamada, bu çerçevede eðitmenlerin belirlemiþ olduðu ilk ve orta öðretim olmak üzere toplam 5 okulda 22 öðrencinin okul ihtiyaçlarýný giderildiðini kaydetti. Ýhtiyaçlý öðrenci sayýsýnýn Derneði tedirgin ettiðini kaydeden Ýþcan, Dernek dýþýndaki kurum ve kuruluþlarýn da gençlerin eðitimlerini sürdürebilmelerine yapabileceði katkýlar olduðuna inandýklarýný belirtti. Ýþcan açýklamasýnda "Bizler bu bakýþ açýsýyla KKTC Atatürkçü Yaþam Derneði olarak geçmiþ yýllarda ihtiyaçlý öðrencilere yapýlan yardýmlarý imkânlar elverdiði oranda bundan sonrada devam ettireceðiz." ifadelerini kullandý. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý NEDEN SEVÝNEYÝM KÝ... Türkiye'deki 'Balyoz' davasýnda verilen karardan sonra arayanlar oldu beni... -Sevindin mi, diye sordular. -Sevinmedim, dedim. -Neden sevinmedin? Bunlar çok yaptýlar size... Tutuklandýnýz, içeri týkýldýnýz... Özellikle kastettiði iki isim vardý bu mahkumiyette... Þükrü Sarýýþýk... Ve Namýk Koç yýllarý arasýnda ülkemizde Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri Komutanlýðý yapmýþ olan Þükrü Sarýýþýk 18 yýl hapse mahkum oldu yýllarý arasýnda Sivil Ýþler Baþkanlýðý yapmýþ olan Namýk Koç ise 16 yýl hapislik yedi yýlý Temmuz'unda büyük bir komplo sonucu ben ve arkadaþlarým, geniþ bir operasyonla evlerimizden alýnarak tutuklandýðýmýzda KTBK Komutaný Þükrü Sarýýþýk idi. Ve operasyonun baþýnda o vardý. Ancak bu iþi yapan daha çok GKK Komutaný Ali Nihat Özeyranlý göründü... Tutuklandýðýmýz gün basýna yaptýðý "Casusluk þebekesi elebaþýsýyla kýskývrak yakalandý" açýklamasýndan sonra tepkilere asýl o hedef oldu. Þükrü Sarýýþýk kendini ortaya atmadý ve perde önüne hiç çýkmadý. Özeyranlý birkaç yýl önce Ýstanbul'da kendi silahýyla intihar etti... Ve ne acýdýr ki, burada bizi tutukladýðý sýrada ona destek belirtmek için karargahýnýn önünde kuyruða giren hamasetçilerimizden hiçbiri merhuma rahmet ve ailesine baþsaðlýðý dilemedi. Bu iki komutanla hiçbir zaman karþýlaþmadým ve konuþmadým... Ama þimdi 16 yýl hapse mahkum olmuþ olan eski Sivil Ýþler Baþkanýmýz Albay Namýk Koç'u tanýma fýrsatý buldum. 'Ahýr' meyhanesinde önce tebdili kýyafetle sýradan biri gibi çýktý karþýma yýlý sonlarýnda... Kendini Kýbrýs'a davetli olarak gelmiþ bir 'baytar' diye takdim etti... Bunu çarþý içinde halk arasýna karýþarak oralarda da yaptýðýný öðrendik daha sonra. Bilgi toplar, fiþleyeceðini fiþlermiþ... Namýk Koç sýk sýk Ýnönü köyüne de gider ve orada Kutlu Adalý cinayetine karýþtýðý söylenen Hüseyin Demirci ile görüþürdü. Bana bir akþam Mete Hatay'ý gönderdi. Bizimle görüþmek istemiþ. Mete'ye, "Vaktim yok, hem ben onunla görüþürsem yalnýz görüþmem, arkadaþlarla birlikte görüþürüz" dedim. -Nerde? -Ahýr'da... Gazeteyi geceyarýsý 12'de tamamladýk. Ve 'Ahýr'a gittik... Mete ile birlikte geldi, ama 'Ahýr'ý beðenmedi, zaten Mete'nin cipinden de hiç inmedi. Daha önce hiç gitmediðim 'Alyans'a gitmemizi önerdi. 'Ahýr'ýn sahibi, meyhaneciler kralý Kemal Demirkýran beni býrakmak istemedi. "Gitme, sana tuzak kurdular" dedi. Gittik... Ben, Turgut, Ali Osman, Osman Levent... Albayla Mete'nin karþýsýna oturduk... Matbaamýzda ilk bomba 2000 Kasým'ýnda patladý. Ýkinci bomba ise 2001 Mayýs'ýnda... Namýk Koç döneminin eseri ikisi de... Ve de o dönemdeki GKK Komutaný Galip Mendi'nin... Baskýcýmýz Ali Taþdelen bir akþam kaçýrýldý ve Küçük Kaymaklý mezarlýðýna götürüldü. Alnýna silah dayandý... "Bu gazeteyi bir daha basarsan kendini ölmüþ bil" diye tehdit edildi. Ali o geceden sonra memleketi terketti. Fransa'ya kaçtý. Orada Fransýz makamlarýna olan biten herþeyi anlattý ve siyasi iltica istedi. Verdiler de kendisine... Hatta vatandaþlýk da aldý daha sonra... Halen de orada sürdürüyor hayatýný... Dönelim yine baþa... Þükrü Sarýýþýk'ýn 18 yýl, Namýk Koç'un ise 16 yýl hapse mahkum edilmelerine neden sevineyim ki... Herþeyden önce bu mahkumiyet Kýbrýs'ta yaptýklarýndan dolayý deðil... Ayrýca Türkiye'de onlarý yargýlayanlar onlardan çok daha suçlu benim gözümde... Mahkeme mahkeme deðil... Yargýç yargýç deðil... Yargýç imamýn yargýcý, ordu imamýn ordusu... Halka kan kusturan 12 Mart ve 12 Eylül darbecileri serbestçe dolaþýrken, darbe yapmayan, ancak darbe yapma olasýlýðý olanlarýn bu kadar aðýr hapislikle cezalandýrýlmalarýnýn sevinilecek nesi var ki? Balyoz balyozculara deðil, adalete indi!

3 AFRÝKA dan mektup... GENÇLER... HER ZAMAN GENÇ KALANLAR Sevgili okurlar, Hayatýnda toplumsal kaygýlarý bireysel yaþamalrýndan önde olan gençler gazetemiz 'Afrika'da toplanmaya baþladý... Seve seve açtýk onlara sayfalarýmýzý... Bizimle her konuda hemfikir olup olmamalarý önemli deðil... Biz onlarý tanýrýz... Onlar da bizi... Ayný hedefte buluþtuðumuzun farkýndayýz... Ancak bu hedefe varmak için gidilecek yollar konusunda farklý fikirler olabilir... Zararý yok... Teþhiste ve hedefte bütünleþmek önemli... * Eylemleri ile kendilerini kanýtlamýþ olan 'Öðrenci Ýnisiyatifi'nin aktivistleri gazetemize haftalýk yazýlar yazýyorlar... Bilgiyle donanmýþ, sol kültürle yoðrulmuþ gençler... Kendi inanç ve düþünce sahalarýna dair aydýnlatýyorlar bizi... Tarihi ve yaþadýklarý çaðý ne kadar özümsediklerini siz de görüyorsunuz yazýlarýnda... Baraka aktivistleri ise günlük yazýyorlar... Ve her gün bir farklý aktivistin yazýsý ile buluþuyorsunuz bu sayfalarda... Baraka toplumumuzda önde gelen ilerici, devrimci, kökleþmiþ örgütlerimizden biri... Siyasi mücadeleyle kültür mücadelesini birlikte yürütüyorlar... Ülkemizin ve toplumumuzun kaderinde söz sahibi... Münür Rahvancýoðlu'nun haftalýk yazýlarý büyük bir ilgiyle izleniyor... * Son günlerde Ali Kiþmir de katýldý aramýza... Ekrandaki baþarýlý söyleþilerinden tanýdýðýmýz Ali Kiþmir, yazýlarýnda da iddialý... Günlük yazýlar yazmak kolay deðil... Ama yüreði toplumsal kaygýlarla çarpan birisi, bu iþin üstesinden de gelir... Bu memlekette ayak bastýðýmýz her yer, dokunduðumuz herþey ve gördüðümüz her manzara ayrý bir konu... Ali bizden biri... Ýçimizden biri... Pýrýl pýrýl bir gencimiz... Böyle gençlerle birarada olmak ve ortak bir paydada buluþmak umut verir insana... * Tümüne de hoþgeldiniz diyoruz ve baþarýlar diliyoruz... 'Afrika'da deðil yazý yazmak, bizim buralarda görünmek bile cesaret ister hala pek çoklarý için... Geçmiþte olanlar artýk buralarda olmaz demeyin... Yurdumuzdaki mevcut durum böyle sürüp gittikçe, bu tehlike her zaman var... Hala idaresinde bulunduðumuz Türkiye'ye bakýn... Allem gallem... Ve tam bir sivil diktatörlük... Askeri diktatörlük gitmiþ, baþka bir diktatörlük gelmiþ yerine... Ahmet Þýk'ýn dediði gibi 'dokunan yanar'... Ankara'daki iktidarýn koynunda bizim de nereye varacaðýmýz belli deðil... Ama bu aþamadan sonra burada durumun daha iyi olmasýný beklemek boþuna... Daha kötüsü olabilir, ama daha iyisi olmaz... * Sevgili okurlar, Ýyi izleyin gençleri... Gelecek onlarýn elinde... Ve eminiz boþa gitmez mermileri... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE UBP kongrelerini tamamladý, sýra kurultayda Ulusal Birlik Partisi (UBP)'nin 21 Ekim'de yapýlacak kurultayý öncesinde yapýlan ilçe kongreleri Lefkoþa Kongresi'yle tamamlanýyor. Lefkoþa ilçe Baþkanlýðý'na halen bu görevi sürdüren ve Ýlçe Baþkanlýðý'na tek aday olan Faiz Suçuoðlu getirildi. KONGRE Fuar Alaný'ndaki UBP Lefkoþa Ýlçe Kongresi dün saat 10,45'de Parti Genel Baþkaný, Baþbakan ve yeni dönemde Genel Baþkaný adayý Ýrsen Küçük'ün salon'a geliþiyle baþladý. Küçük'ün arkasýndan salona UBP Genel Baþkaný adayý Ahmet Kaþif de girdi. Her iki Genel Baþkan adayý salona giriþlerde "Baþbakan" sloganýyla karþýlandý. Kongrede daha sonra Divan oluþturuldu. Divan'ýn oluþumunda önerilen isimlerle ilgili oylama yapýlmadýðý gerekçesiyle itirazlar oldu. Ýtiraz taraflarýn uzlaþýsýyla sonuçlandý. Kongre Divaný Saðlýk Bakaný Ertuðrul Hasipoðlu'nun baþkanlýðýnda oluþturuldu. SUCUOÐLU 19. Olaðan UBP Lefkoþa Ýlçe Kongresi, Ýlçe Baþkaný ve bu göreve yeni dönemde tek aday olan Faiz Sucuoðlu'nun açýlýþ konuþmasýyla baþladý. Sucuoðlu, Kongre'de yaþanan gerginliðin kendisini üzdüðünü söylediði konuþmasýnda, herkesin UBP'li olduðunu unutmamasýný istedi. Sucuoðlu, UBP'nin Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'yi kuran parti olduðuna iþaret ederek, bugün gerginliðe neden olan olumsuzluklarýn devam etmesi halinde bundan sadece UBP'nin deðil, ülkenin de zarar göreceðini söyledi. KAÞÝF Lefkoþa Ýlçe Kongresi UBP Genel Baþkan adayý Ahmet Kaþif'in konuþmasýyla devam etti. Kaþif, Lefkoþa'nýn KKTC'nin baþkenti olduðunu, bu baðlamda baþ tacý olduðunu ve olmaya devam edeceðini anlatarak, bu gerçeðin kimse tarafýndan bozulamayacaðýný söyledi. Ahmet Kaþif, son yýllarda özellikle icra baþýnda olan biri olanak kendisinin nasýl çalýþtýðýný, olaylarý nasýl takip ettiðini, duruþunun herkes tarafýndan görüldüðünü belirterek, kendisinin halkýn hizmetkarý olduðunu belirtti. Kaþif, uzun yýllardýn pek çok örgüt baþkanýyla çalýþtýðýný, þu anda da yüz yüze baktýklarýný, tümün gözlerinde heyecaný gördüðünü anlatarak, kendisinin sevgiyle mücadele ettiðini, sevgiyle geldiðini söyledi. Kaþif, UBP'nin ezici çoðunluðunun kendisinden yana olduðunu, bunu bildiði için "seçimi kazandým" diyen Baþbakan Ýrsen Küçük'ün panik içinde olduðunu, panik nedeniyle de pek çok bürokratý baský altýna almaya veya görevden almaya kalktýðýný iddia etti. Kaþif, kendi Genel Baþkanlýðý'nda gerçeklere dayalý iktidar vaat ederek, 21 Ekim'de kendisinin ve UBP'nin kazanacaðýný ifade etti ve 2014 genel ve 2015 Cumhurbaþkanlýðý seçimlerine daha güçlü girmek için tüm partililerden destek istedi. Ahmet Kaþif, Genel Baþkanlýk seçimini kaybetmesi için yapýlan baskýlara son verilmesini isteyerek, "Hepimiz kardeþiz, bu baský niye" diyerek konuþmasýný tamamladý. KÜÇÜK UBP Genel Baþkaný ve Baþbakan Ýrsen Küçük ise Ahmet Kaþif'in konuþmasýnýn ardýndan kürsüye gelerek, UBP'nin büyüklüðünün kongre salonlarýnda, yollarda, sandýklarda ölçüldüðüne iþaret etti ve "2014'de hep birlikte coþkuyla sandýklara koþacaðýz" dedi. Küçük, UBP'nin kurultaydan kurultaya sahnede görülenlerden; UBP'nin içinde son üç buçuk yýlda olanlardan olmadýðýna iþaret ederek, rakibi Ahmet Kaþif'in konuþmalarýnda kendisinin son üç buçuk yýlda parti içinde tanýndýðýný söylediðine iþaret etti. Ýrsen Küçük, hiçbir zaman rakiplerini yermediðini ancak bir konuda yalan söylenirse, UBP taþra partisi bölge partisi olarak takdim edilmeye çalýþýlýrsa, o zaman kabýna sýðmadan taþtýðýný söyledi. "Bir taþralýnýn çýkýp" konuþmalarýnda "Ben Baþbakanlýðý yeniden Maðusa'ya götüreceðim" demesine izin vermeyeceðini vurgulayan Küçük, kendisinin ülkenin her köþesinin baþbakaný olduðunu yineledi. Küçük, parlamentodaki en eski 35 yýllýk politikacý olarak siyasetten belirli sonuçlar çýkarmasýnýn doðal olduðunu, bunu yapamazsa politikayý býrakmasý gerektiðini ifade ederek, bu deneyimle "Kurultay bitmiþtir" dediðini anlattý. Ýrsen Küçük, ilk kez muhalefete düþüldükten sonra kendisinin Lefkoþa ilçe Baþkaný olduðu dönelmede Lefkoþa Belediyesi dahil baþarýlarýn arka arkaya geldiðini söyledi. Küçük, kendisine karþý çýkýlma nedeninin parti üzerindeki asalaklarýn yaþam borularýný kesmesi olduðunu, UBP'yi borçsuz hali getirdiðini anlatarak, reklam ajanslarýyla baðlarý kestiði için kendisine karþý çýkýldýðýný vurguladý. Küçük, kaynaklardan yararlanamayanlarýn çýldýrdýðýný belirterek, "Yazýk deðil mi? Sizlere halka ait olan paralarý birkaç reklam ajansýna vereyim" dedi. Ýrsen Küçük, hayatýnýn hiçbir döneminde hiçbir bakanýna hiçbir kimseye parti çalýþmalarý hakkýnda yazýlý hiçbir talimat vermediðini anlatarak, kendisinin açýk çalýþan, kitle partisi yarattýðýný, uyguladýðý politikayla UBP'nin aile partisi olmaktan çýkarýldýðýný söyledi. Turgut Afþaroðlu Haftada Bir Dobra Dobra DÝLÝNE BÝBER MÝ SÜRERLER? Bir devlet kurduk ama... Türkiye dahil... Dünyada hiç kimse tanýmýyor. BM Güvenlik Konseyinin 541 ve 550 sayýlý kararlarý, ortadan kalksa bile, durum yine deðiþmeyecek. Nedeni de þu: Kýbrýs Cumhuriyeti, yalnýz BM'nin deðil, AB'nin de bir üyesidir. Ve AB'nin üyeleri, Güvenlik Konseyi kararlarý olmasa da, KKTC'yi tanýyamaz. Üyesi olan Kýbrýs Cumhuriyeti'nin aleyhine bir karar alamaz. AB üyeleri dýþýndaki bir tanýnma da, fazla bir iþe yaramaz. Kaldý ki, Güvenlik Konseyi kararlarý da kolay kolay kalkmaz. KKTC baðýmsýz bir ülke olarak tanýnmadýðý sürece de, uluslararasý hukukun içine giremez. Türkiye'nin bir alt yönetimi ve arka bahçesi olarak, kalmaya devam eder. Uluslararasý hukukun dýþýnda kalmanýn ne demek olduðunu ise, 1974'ten beri yaþayarak öðrendik. Siyasi iradeniz elinizden alýnýr. Kendi bölgenizde bile azýnlýða düþersiniz. Ýstikrarlý bir para birimine geçemezsiniz. Faizleri düþüremezsiniz. Mevduatlarýnýzý yurt içinde tutup, ekonomiye kanalize edemezsiniz. Kumar, fuhuþ ve uyuþturucu mafyasýna teslim olursunuz. Bir suç ve suçlu cenneti haline gelirsiniz. Polisinize bile hakim olamazsýnýz. Kilit mevkilere kendi vatandaþlarýnýzý atayamazsýnýz. Etkin bir kamu yönetimi kuramazsýnýz. Çeþmelerinizden laðým sularý akar. Yedikleriniz, içtikleriniz ve soluduðunuz hava bile sizi kanser yapar. Dünya ile iliþkiniz kopar. Öðretilmiþ teslimiyetçilik, bütün benliðinize hakim olur. Ne nankörlüðünüz, ne tembelliðiniz, ne de besleme olduðunuz kalýr ama... Yine de gýkýnýz çýkmaz. Devletçilik oynamaya devam edersiniz. Kukla olduðunuzu bile unutursunuz. Kurultay da yapar, erken seçim de istersiniz. Hatta partinizin oylarý arttý diye sevinirsiniz. Çare; uluslararasý hukukun içine girmektedir. Nasýl gireceðiz uluslararasý hukukun içine? KKTC'nin tanýnmasý ve yalnýz BM üyesi deðil, ayni zamanda AB üyesi de olmasý mümkün olmadýðýna göre... Geriye tek bir yol kalýyor. Kýbrýs Cumhuriyeti'ndeki ortaklýðýmýza geri dönmek... Ortaklýktan ister komþu bizi atmýþ olsun... Ýsterse biz ayrýlmýþ olalým... Hiç farketmez anlaþmalarýnýn yerine, yeni bir anlaþma yapýlmadýðý veya yapýlamadýðýna göre, ortaklýk haklarýmýz halen devam etmektedir. Ve ortaðýmýzýn, bu haklarýmýzý vermeme gibi bir lüksü yoktur anlaþmalarý geçerliliðini koruyorsa, Kýbrýs Cumhuriyeti diye bir devlet varsa ve Kýbrýslýrumlar bu devletin yüzde 70 ortaðý ise, Kýbrýslýtürkler de yüzde 30 ortaðýdýr. Ha! Biz bu haklarýmýzý talep etmediðimiz sürece, onlar da bize, -Buyurun bu devletin yüzde 30 ortaðýsýnýz. Gelin alýn demezler. Nasýl ki, KC vatandaþý bir Kýbrýslýtürk'e, -Siz pasaport için müracaat etmediniz ama, biz pasaportunuzu hazýrladýk ve adresinize postalýyoruz, demedikleri gibi. Hristofyas, AEL- Fenerbahçe maçýný vesile ederek þöyle diyor: -Kýbrýslýtürkler de bizim vatandaþýmýz.gelsinler maçý birlikte seyredelim. Eee olmadý be Hristofyas! Kýbrýslýtürkler yalnýz vatandaþlarýn deðil, ayni zamanda ortaklarýndýr da... Þöyle desen, diline biber mi sürerlerdi? -Kýbrýslýtürkler hem bu devletin vatandaþlarý, hem de ortaklarýdýr. AEL de bu ülkenin bir takýmýdýr. Bu maçý beraber seyretmemizden daha doðal ne olabilir ki? Esas mesele nedir biliyor musunuz? Kýbrýs'ýn stratejik deðerine bir de ekonomik deðer eklendi ya! Ýlahlar karar verdi. Kýbrýs'ýn ölüsü, dirisinden daha deðerli. Ýnsansýz bir Kýbrýs istiyorlar. Bu görevi de analarýmýza verdiler.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL "Huzur operasyonu" yapmýþ polisimiz "Gece kulüplerinin" konsomatrislerine Ceviz oynamaya mý geldiler sanýrdýnýz siz O zaman fuhuþtan aldýðýnýz bu vergiler ne? Kalay TALAT TEÞHÝSÝ KOYDU: "AKIL TUTULMASI" Kýbrýslýtürkler Mehmet Ali Talat'a göre "akýl tutulmasý" yaþýyorlar. Neden? Seçimlerde kendisini seçmedikleri için. Talat'ýn vizyonundan da bu kadar iþte Bu iddiasýný "UBP bilinmiyor muydu? Eroðlu bilinmiyor muydu? Görüþmeleri çökerteceði bilinmiyor muydu?" gibi sorularla kanýtlamaya çalýþýyor Talat. Evet Kýbrýslýtürk toplumu olarak Annan Planý'ndan bu yana bir "akýl tutulmasý" yaþadýðýmýz kesindir, ancak bu teþhisi yapan Talat'ýn bizzat kendisi de ayný "akýl tutulmasý" ile karþý karþýya olduðu da inkar edilemez Kalaycý Ali OSMAN Periyodik SONA DOÐRU MU? "Huzur" sözcüðünü unutmuþtuk biz... KKTC denen huzursuzluðun sayesinde... Hafta sonu polis bir operasyon yapmýþ... Adý da "huzur operasyonu" imiþ... Cuma akþamý galiba ilk raunduydu... Hamitköy'de polisler beni de çevirdiler, bir benzin istasyonuna soktular... Yanýma gelen polis memuru, "Kimlik" dedi... "Ehliyet mi, kimlik mi?" "Kimlik..." Benzin istasyonunda baþkla araçlar da vardý ve bir hareketlilik sözkonusuydu... Görevli polise kimliðimi verirken sordum, "Kaçak mý var, yoksa uyuþturucu ihbarý mý?" "Normal kontrol" dedi sadece... Ben de üzerine gitmedim... Ama inanmadýðýmý da belirttim. "Normal deðil, tuhaf bir kontrol" dedim... Lefkoþa'yý çýktým, gece kulüplerinin olduðu mekaný da aþtým ve Alayköy yoluna geldiðimde, karþýmda yine polisler... "Herhalde onlar, aradýklarýný ellerinden kaçýrýrsa bunlar yakalasýn" diyedir bu önlem dedim kendi kendime... Ýþarete uydum, arabayý kenara çektim... Polisle birlikte bir bayan meslektaþ da geldi... Dudaklarýnýn oynamasýndan "gazetecidir" dediðini anladým. Polis "geç" dedi... Meslektaþýma, "Hayýrdýr" dedim... "Arama var... Ben de geçiyordum gördüm ve durdum" dedi... Meðer polisin "huzur operasyonu" imiþ bu... Huzursuzluk yaþadýðýmýz topraðýn temeli olduðundan yapýlan operasyonun hiçbir iþe yaramayacaðýna inananlardaným... Seçimle memleketin durumunun düzeleceðine inanmadýðým gibi... Ama beni de bir düþünce almadý deðil... KKTC'nin bütçesinin büyük payý nereden gelir? Kerhanelerden ve kumarhanelerden... Polis kime baðlýdýr? Askere... Askerin baþýndaki de Türk Silahlý Kuvvetleri'ne... Kumandan emir vermese polis böyle bir operasyon yapabilir mi? Mümkün deðil... Bu yapýlan operasyon bir deðer adý "fuhuþ" operasyonu imiþ... Kimisi operasyonun adýna "çapkýn avý" dedi kimisi baþka bir þey... Burada bahsedilen huzur, "konsomatrist" denen kadýnlarýn seks yapmalarýna karþýysa yanlýþ... Çünkü konsomatrist denen kadýnlarýn seks yaptýklarý bilinmeyen deðildir. KKTC bütçesini kumarhanelerden sonra en çok besleyen sektör fuhuþ sektörüdür. Maliyeciler her kadýnýn günde iki kez saatlik bir kez de "program"a çýktýðýný farzederek vergi ve KDV alýrlar... Hastanelerdeki kontrollar da cabasý... Bir iþyerinde çalýþanlar yýlda bir kez muayeneye tabi tutulmalarýna raðmen bu kadýnlar her hafta muayeneye çaðrýlmaktadýrlar. Saðlýk Bakanlýðý kendilerine prezervatif bile daðýtmaktadýr. Bu prezervatifleri balon niyetine þiþirmezler ya... Adýný "huzur operasyonu" koyduklarý bu operasyon, aslýnda altýn yumurtlayan tavuðu kesme operasyonudur! Neden mi? KKTC'nin temeli kerhanelere ve kumarhanelere dayanmaz mý? Bu girdilerin engellenmesi demek KKTC'nin "nallarý dikmesi" demektir! Sevindirici yaný þu: Pezevengin memleketinde "huzur operasyonlarý"yla KKTC sona doðru gidiyorsa, hala umut var demektir... Barýþ konseyleri temsilcileri BKP'yi ziyaret etti Ýzcan: Barýþa her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuluyor Dünya Barýþ Konseyi, Kýbrýs Barýþ Konseyi, Türkiye Barýþ Konseyi, Yunanistan Uluslararasý Yumuþama ve Barýþ Komitesi ile Suriye Barýþ Konseyi delegasyonlarýndan oluþan 9 kiþilik bir heyetin Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP)'yi ziyaret ettiði bildirildi. BKP'de yapýlan açýklamaya göre, heyetle görüþme öncesi düzenlenen basýn toplantýsýnda, konuþan BKP Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan, dünya, Kýbrýs, Türkiye, Yunanistan ve Suriye Barýþ Konseyleri temsilcilerini partisinde görmekten mutluluk duyduðunu söyledi. Ýzcan, dünyanýn barýþa her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduðu bir dönemde bulunulduðuna iþaret ederek, emperyalizmin tüm halklarýn ortak düþmaný olduðuna dikkat çekti. Emperyalist güçlerin Irak, Afganistan ve Libya iþgallerinde ve þu an Suriye'ye dönük saldýrýlarda Kýbrýs'taki Ýngiliz üslerinin aktif EROÐLU NEW YORK'A GÝTTÝ Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Ýstanbul üzerinden New York'a gitmek üzere dün sabah KKTC'den ayrýldý. BM Genel Kurulu çalýþmalarý çerçevesinde temaslarda bulunacak olan Eroðlu, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon ile de görüþecek. Eroðlu'nu adadan ayrýlýþýnda, Ercan Devlet Havaalaný'ndan, Cumhuriyet Meclis Baþkaný Hasan Bozer, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Ersan olarak kullanýldýðýný savunan Ýzcan, "Kýbrýs'ýn emperyalistler için batmayan uçak gemisi ve dinleme üssü olarak kullanýlmasý kabul edilemezdir. Tüm askeri üs ve tesislerin Kýbrýs'tan sökülüp atýlmasý ve Kýbrýs'ýn baðýmsýzlýðý için mücadeleye kararlýlýkla devam edeceðiz" dedi. TSAVDARÝDÝS Barýþ Konseyleri adýna konuþan Dünya Barýþ Konseyi Yürütme Kurulu Sekreteri Iraklis Tsavdaridis, Kýbrýs'ýn kuzeyinde ilk kez geldiðini belirterek, görüþme isteðini kabul ettiði için BKP'ye teþekkür etti. Iraklis Tsavdaridis, yeni savaþlara karþý olduklarýnýn anlattý. GÜLER Türkiye Barýþ Konseyi temsilcisi ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komite üyesi Aydemir Güler'de görüþme nedeniyle BKP'ye teþekkür ederek, Konsey ve TKP olarak bundan sonraki süreçte BKP ile daha sýký iliþki içerisinde olacaklarýný belirtti. Saner, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý Komutan Yardýmcýsý Tuðgeneral Mehmet Soðancý ile diðer yetkililer uðurladý. Eroðlu, New York'ta bulunduðu süre içinde çeþitli ülkelerin devlet ve hükümet yetkilileri ile ikili görüþmeler yapacak ve yabancý basýna demeç verecek. Eroðlu'nun heyetinde, Müsteþarý Hasan Güngör, Özel Temsilcisi Osman Ertuð ile müzakere heyeti bulunuyor. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent KÖKÜNE KADAR ANKARA Ýrsen Küçük'ün kurultaya yönelik olarak hazýrladýðý ve "çok gizli" kaydýyla Hüseyin Özgürgün, Ersin Tatar, Ali Ç. Amcaoðlu, Nazým Çavuþoðlu, Þerife Ünverdi, Mutlu Atasayan, Ünal Üstel ve Ertuðrul Hasipoðlu'na gönderdiði öne sürülen 10 maddelik talimatnamenin giriþinde þöyle deniliyor: "Ýlçe kongrelerinin tamamlanmasýyla kurultay arasýndaki sürede, aþaðýdaki hususlarýn titizlikle uygulanmasý büyük önem arzetmektedir. TC'den beklediðimiz açýk desteðin verilmeyeceðinin bilgimize gelmiþ olmasý, çalýþmalarýmýzýn önemini daha da artýrmaktadýr." Bu satýrlar hiç kuþkusuz Ankara'nýn UBP kurultayýna açýk müdahalesini kamufle etmeye yöneliktir! Ancak hiçbir inandýrýcýlýðý olmayan boþuna bir gayretten öteye geçmiyor bu. Çünkü Ankara'nýn bu kurultaya köküne kadar müdahale ettiði... Bu çerçevede Ahmet Kaþif'i elçiliðe çaðýrýp, adaylýðýný geri çekmesini istediði... Daha sonra belediye baþkanlarýnýn da elçiliðe çaðrýlýp kurultayda Ýrsen Küçük'ü desteklemeleri çaðrýsýnda bulunulduðu... Son Kýbrýs ziyaretinde Beþir Atalay'ýn da Ahmet Kaþif'e adaylýktan çekilmesi hususunda talimat verdiði... Ve bütün bunlar yetmezmiþ gibi, adaylýktan çekilmediði takdirde, oðluna verilen büyük bir ihalenin iptal edileceði tehdidinde bulunulduðu... Mýsýr'daki saðýr sultan dahil, artýk herkesin malûmudur. Bugünlerde ise, Ankara'nýn çok açýk ve net müdahalesini bütün çýplaklýðýyla ele veren çarpýcý iddialar konuþuluyor her tarafta. TC MÝT Müsteþarý Ender Önkol ile R.T. Erdoðan'ýn özel propagandisti Erol Olçak, bir süreden beri KKTC'de konuþlandýrýlmýþ bulunuyorlar. Kendileri için KKTC Baþbakanlýðý'nda bir çalýþma karargâhý kurulmuþ! Bu karargâhta Ýrsen Küçük'ün yeniden seçilmesi için strateji mimarlýðý yapýyorlarmýþ gece gündüz! Kendilerine bir de araç tahsis edilmiþ. Plâkasýna kadar belli. HB O zaman sormak gerekmiyor mu? Kendisi tarafýndan hazýrlandýðý anlaþýlan baský, tehdit, þantaj ve rüþvet dolu o 10 maddelik talimatnamede Ýrsen Küçük neden Ankara'nýn kendisine açýk destek vermediðinden yakýnýyor? Yukarýda yazdýklarýmdan daha açýk bir destek olabilir mi? Daha ne yapsýnlar yani? Ahmet Kaþif'i daða kaldýrýp þakaðýna tabanca mý dayasýnlar?! Yoksa o da mý Ýrsen beyin beklediði açýk destek deðil?! Yoksa o "çok gizli" talimatnamedeki ifadeler Ankara'nýn kurultaya müdahalesini ve Küçük'ü desteklemesini kamufle etmeye yönelik komik bir þov mudur? Ankara'nýn Küçük leyhinde kurultaya bu kadar açýk müdahalesi ortadayken, bütün bunlarý görmezden gelen karanlýk ve art niyetli bir zihniyet de, "gulyabani"yi andýran bir heyula gibi dolaþýyor kuzey Kýbrýs'ýn üstünde! Ve bu zihniyet, Havadis gazetesinin sayfalarýnda Ankara'nýn köküne kadar müdahalesinin üzerini örterek, Derviþ Eroðlu'nu kurultaya müdahale etmekle itham ediyor! Ardýndan M. A. Talat alýyor sazý eline... Ve "Derviþ Eroðlu'nun en iyi yaptýðý iþ UBP'yi karýþtýrmaktýr" diye döktürüyor! Bunlara göre, Ankara'nýn köküne kadar müdahalesi cici... Eroðlu'nun þahsýna yönelik iddialara verdiði birkaç cümlelik yanýt, kaka! Siz neymiþsiniz be?!

5 5 24 Eylül 2012 Pazartesi Þaziye nin Görüþü: Erdoðan Baybars Ve Talat da Küçük'ten yana yer aldý Durduk yerde Eroðlu'na saldýrmasý bu yüzden tabii ki Çok önemli bir haber MÝÞ-MIÞLAR * Baþbakan Küçük ve 2 bakaný, Ekonomik Programý görüþmek için Ankara'ya gidiyormuþ. - Uuuu E hani da ekonomik programý halkýmýz yaptýydý bu defa Ankara'da iþleri ne öyleysa *KISAV Baþkaný Kaynarca, 30 milyonluk yatýrým yapacaklarýný söyleyerek bunun neresi peþkeþ" diye sormuþ. - Cami yapmak yatýrým deðil ki hocam! En azýndan bu taraf için yatýrým deðil. Öteki taraf için yapacaðýnýz yatýrým da karýn doyurmuyor ne yazýk. * 10 yýlda, KKTC'ye yasak yoldan girmeye çalýþan 2 bin 526 kiþi yakalanmýþ. - Kaçaklarýn yüzde onu yakalanmýþsa, selam býrakýp geçip gideni siz hesaplayýn artýk. * Hayvan Üreticileri hükümeti patlak lastiðe benzetmiþ. - Benzetmelerini beðenmedim. Keþke patlak iþkembe tanýmlamasý yapsaydýlar. Daha cuk otururdu. * Saadet zincirine dokunan yanarmýþ. - Zevkten mi, kederden mi hocam? * Talat "aday olabilirim" demiþ. - "Olabilirim" de ne demek yahu Yüzde bin beþyüz bahse girerim ki adaydýr. Boþuna mý Küçük'e destek atýyor sanýyorsunuz. * Hayvan Üreticileri ay sonuna kadar hükümete süre tanýmýþ. - Kulak asmayýn Boþ atýp dolu tutmak huylarý vardýr Her kalkýþtan sonra afrozza gibi oturmuþlardýr. * Eroðlu UBP'yi karýþtýrmaktan vazgeçmiyormuþ. * Ýnanýn kötü bir niyeti yoktur. Dibi tutmasýn diye karýþtýrýyor Rahmetli anacýðým da sulu muhallebi yapacaðýnda öyle garýþtýrýrdý. Bazý günler Küçük kazanacak gibi geliyor bana Bazý günler de Kaþif kazanýr yahu diyorum Ben da çýkamadým içinden. Bu yüzden bahis oynamayacaðým. Geçtiðimiz Cumartesi gün, AFRÝKA'nýn birinci sayfasýnda, her gün görmeye alýþkýn olduðunuz o küçücük fotoðraflarýmýz yoktu. Fotoðraflarý kaldýrmýþlar ve kocaman bir manþet atmýþlardý: "Bu emirler Kimden? TALÝMAT" Hemen anladým. Bu önemli haber için deðiþiklik yapmýþlardý. Açýk söyleyim.. Ben haberin önemini, o fotoðraflarýn orda olup olmamasý ile iliþkilendiririm. Sayfanýn baþýnda fotoðraflar yoksa, o gün mutlaka önemli bir haber var demektir. Nitekim Cumartesi de, çok çok önemli bir haber vardý ve doðrusu, fotoðraflarýn kaldýrýlýp yer açýlmasý da isabetli olmuþtu. Haberi heyecanla okudum. Açýk söyliyeyim mi? Hayal kýrýklýðýna uðradým! Haber gerçekten çok önemliydi.. Ama.. Eski.. Hem de çok çoook eski.. Kimbilir.. Belki de UBP'nin ilk kuruluþ yýllarýna kadar dayanýr. O günden sonra gelen iktidarlar tarafýndan "harfiyen" uygulanmýþ talimatlar bunlar. Diyor ki: Kurultay Delegeleri ve Meclis Üyelerine her türlü (istihdam, kredi, kýrsal kesim arsasý falan gibi) söz verilecek ama istihdam için 21 ekim sonrasý tarih verilecektir. E insaf Bu yeni bir þey deðil ki bu uygulama Eski Baþbakanlardan Talat, Soyer okumuþsa, onlar bile gülmüþtür benim gibi. Onlar da uyguladý çünkü! Karþý tarafý tutanlara gözdaðý verilecekmiþ. Sözleþmeli olanlar içten çýkarýlacakmýþ. Aile yakýnlarýnýn zarar göreceði kendilerine hissettirilecekmiþ. Destekleyenlerin iþlerini yapmayan banka görevlilerinin iþine son verilecekmiþ.. Taraftarlara 21 Ekim sonrasý için iþe baþlamak üzere yazý verilecekmiþ. Gazetelerin her türlü borçlarý ile ilgili ivedi çalýþma yapýlacak ve Maliye Bakaný onlarý ziyaret edip haklarýndan gelmeye çalýþacakmýþ... Daha sýralayayým mý? Hiç gerek yok. Hep bildiðiniz duyduðunuz þeyler bunlar. Hade daha açýk söyleyeyim. Hep yaþadýðýnýz olaylar bunlar. BÖYLE BÝR ANDI Ýktidar tarafýný tutmuþsanýz olumlusunu Karþý tarafý tutmuþsanýz da ananýzý aðlatmýþlardýr. Yani Haber gerçekten çok çok önemli. Ama eski!.. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS

6 Bilinmesi gereken Sezan Artun BÜTÜN MESELE PAYLAÞIM GÜNLÜK Kýbrýs'ýn Kuzey bölgesinde çeþitli amaçlarla seçimler yapýlýr. Sivil toplum örgüt seçimleri Milletvekili seçimleri Cumhurbaþkaný seçimleri Parti yönetim seçimleri. Özellikle politkacý seçimlerinin bu topluma getireceði hiçbir umut veya yenilik söz konusu olamaz. Ýster solcu parti olsun ister saðcý. Temelde bir elmanýn iki yarýsý gibi ayni Kýbrýslýtürkler'in çýkarlarýndan uzak "iþgalci ve sömürücülerin çýkarlarýnýn" uydu savunucularý olduklarý gerçeðini gizleyemez. Hiçbirisinde, Kýbrýslýtürkleri aydýnlýða götürecek Yok olmaktan kurtarmada öncülük yapma yürekliliði veya ideali yok. Tek amaçlarý Ankara'nýn gözüne girmek. Zorunlu karþý çýkýþlarda bile, üslubu yumuþak tuttup, þiþi de kebabý da yakmamaya özen göstermek. Ankara'nýn gözüne girip iktidar(!) Doðrudan Selma Bolayýr Piranalarý bilirsiniz; katil balýklardýr... Av olarak seçtikleri balýklarý kemirip iskelete dönüþtürmek için yalnýzca iki buçuk dakika yeterlidir onlar için... Yalnýz balýklarý deðil.. Suda bulduklarý insan ve hayvan ölülerini de kemirip bitirirler... Katil olma özelliklerine eklenen olumlu bir özelliktir bu... Olumlu, çünkü ölüleri yemekle; suyun saðlýðýný korumuþ oluyorlar.. Bilerek veya bilmeden de olsa... Bir iyilik yapýyorlar doðaya.. Neden piranalarla baþladým? Aslýnda amacým; Bangkok'da tanýþtýðým balýklarý ve ne kadar lezzetli piþirildiklerini imrenerek anlatmaktý.. Ama; her yeni güne baþladýðýmda baþtaki "mandacýlarýn".. Hem de; onlarýn yerinde gözleri olanlarýn... Ankara'nýn mandasýný sürdürebilmek uðruna, koltuk için, kýyasýya "savaþýmlarýný" yaþarken insanlýðýmdan utanýyorum.. Yaklaþýk yarým asýrdýr.. Olumlu ve akýlcý hiç bir þey yapmadan... Kemire sömüre, maddi manevi, halký tüketen politikacýlar bana piranalarý çaðrýþtýrdý.. Onun için piranalarla baþladým Koltuðu ve nimetlerini kaybetmek... Ölüm korkusu ile eþdeðerdir herhalde politikacýlar için.. Yoksa nedendir bu çýrpýnýþlar? Ölümsüz olacaklarýný mý sanýrlar? Hali hazýrda yapýlan yolsuzluk ve adaletsizliklerle ölümsüzleþecekler.. Bunu deðiþtirmek isterlerse, þimdiye kadar yaptýklarýnýn tam tersini yapmalýlar.. Aç gözlü hýrslarýndan.. Kin, nefret ve cehaletlerinden kurtulmalýlar.. Baþarabilirlerse yenilenmeliler.. Tepeden týrnaða.. Uyanmalýlar artýk.. nasip olunca Ele geçen "mühür" ile hem kendilerini hem yandaþlarýný, kulluk ve hizmetlerine karþýlýk ödüllendirirler. Kendileri ortada görünmese bile yakýn çevreleri vasýtasý ile dolaylý yoldan çýkarlarýný kollarlar. Saðcýlarýn "anavatan ve dava" hezeyanlarý, solcularýn "emekbarýþ" gürültüleri, "birbirlerinden farklý olduklarý" iddialarýný pazarlamakta kullandýklarý silahlardýr. Saðcýlar "Anavatan-bayrakdava-kalleþ Rum" sloganlarý ile "yollarýný bulmaya" çalýþýrlaken Karpuzcu ve diðer solcular da "birlik-dayanýþma, barýþ ve emek" sloganlarý ile statükoya omuz olmaktan öteye gitmiyorlar. Bütün bu "ballý parmaðý" yalama operasyonlarý, mutlak gizlilik içinde yer almaktadýr. Bu konuda ser verilir, sýr verilmez. Arada bir duyulan da devede kulaktýr. Küpü denkleþtirme mücadelesinde, bu gizlilik bozulur. Birbirlerinin kirli çamaþýrlarý ortaya dökülür. Bu dönemler, seçim dönemleri TAYLAND DAN BAKINCA... (3) Bu kafalarýn bizi bir yere götürmediðini görmek için... Neyse... Farklý mekanlar, farklý kültürler ve farklý insanlarýn diyarý Tayland'a dönersek, Baþþehri Bangkok'un anlamý, "Melekler Þehri" imiþ.. Bir de "gülen insanlarýn þehri" deniyor Bangkok'a... Amman üzerinden Bangkok havaalanýna gelince. Çelik ve cam karýþýmý devasa binadan etkilenmemek olanaksýz. Mahþeri bir turist ve seyyah kalabalýðý... Þimdilerde, halký kuyruklar ve beklemelerden kurtarmak, daha çok kiþiyi çekmek için ülkelerine otomatik giriþ sistemi oluþturuyorlar... Ancak, seksen Bahtlýk giriþ ücretinin kýrk veya elli bahta düþülmesi konuþunda anlaþamamýþlar.. Yüz bahtýn iki Euro olduðunu söylersem, ne düþünürsünüz acaba? Hazýr.. Ýnsanlarýn cebini týrtýklamak için kurulan hýz kameralarý.. Yanlýþ park edenleri yazmak için pusuda bekleyen belediye memurlarý ile haþýr neþirken.. Tayland polisinin; ki bu çalýþmalarý "Royal Police Komiseri" yürütüyor.. Uygulanacak bu sistemden tek korkularý... Þimdilerde çok olmamakla beraber.. Terörist ve katillerin ülkeye gelmesi... Ama bu þansý deðerlendirmek istiyorlar ve önlemler geliþtiriyorlar.. Uçak alanýnda seyrederken etraftaki sanatsal panolar ve çiçek düzenlemeleri.. Kültür farklýlýðýný yansýtýyor.. Alandan Bangkok'a varana dek, yeþil olmayan bir karýþ toprak göremiyorsunuz.. Aðaç ve çiçek cümbüþü sanki etraf.. Binalar ve sokaklar Avrupa þehirlerinden farksýz gibi. Farkýný anlamak için adým adým sokaklarý yürümek, kusunu rengini, insanýný yakýndan görmek, tanýmak lazým.. olur. Seçim-meçimin olmadýðý dönemlerde Canciðer kuzu sarmasý olanlar Eller birleþmiþ, aðýzlar kulaklarda gazetelere poz verirken aslýnda paylaþýmda anlaþtýklarýnýn ilanýný yaparlar. Toplumun çýkarlarýný savunma mücadelesinde güç birleþimi ve kararlýlýðý deðildir yaptýklarý. Yeme ve paylaþýmdaki uzlaþýdýr yüzlerindeki gülücük ve ellerin birleþmesi. Hele bir paylaþýmda anlaþmamaya varsýnlar Ýþte o zaman kirli çamaþýrlar ortaya çýkar. Kim ne yedi, ne istedi, çarþaf çarþaf serilir ortaya. Taraflarýn birbirlerini itham ettikleri ve ileri sürdükleri iddialar bugün mü söz konusu oldu? Tabii ki hayýr O zaman þimdiye kadar neden sessiz kalýndý? Ýþte bütün mesele burada. Kirli çamaþýrlar, paylaþýmýn "anlaþamama" noktasýnda ortaya konmak için bir yerlerde gizlice saklanýr. Günü geldiðinde piyasaya sürülür. UBP Kongresinde yaþanan da bunlar. Eroðlu ile Ý. Küçük þimdiye kadar ayni yolu yürüyen, ayný dereden su içien iki yoldaþ görünüyordu. Eroðlu Kuzey'e Cumhurbaþkaný, Ý.Küçük Baþbakan olduktan sonra ve son olarak gündeme gelen UBP'nin Genel Baþkan seçimleri, durumun hiç de böyle olmadýðýný gösterdi. Kuzey Kýbrýs, haftalardýr Eroðlu- Küçük-Kâþif gündemi ile çalkalanýyor. Hoþgörü, partide ve ülkede demokratik yaþam, demokratik seçim, kýsaca "demokrasi"yi dikkate alan yok. Kâðýt üstünde dursun o. Þimdi suyun baþýna oturma yarýþý. Hedefe ulaþmak için baský da, tehdit de, rüþvet de, ekmek vermek veya almak da, iftira da Herþey mübah. Genel seçimlerin dahi önemsiz olduðu Kuzey Kýbrýs'ta, UBP'nin Kâþif-Küçük seçiminin hiçbir anlamý yok. Bu kavganýn dikkate deðer tek olumlu yaný, iktidar hýrsý için normalde gizli gizli yapýlanlarýn, þimdi gözler önüne serilmesidir. Ýnsanlarýn özgür üradelerine nasýl ipotek konduðu Demokrasi denen sistemin sadece kaðýt üzerinde olduðu Kuzey'de var olduðu kanýtlanmaya çalýþýlan devletin temellerinin neye dayandýðý Ýnsanlarýn ekmek kapýlarýnýn kendilerine karþý nasýl silah olarak kullanýldýðý Pervasýzca insanlarýn tehdit edildiklerinin su yüzüne çýkmasýna zemin hazýrlamasýdýr. Demokrasiye tahammül edemeyenlerin, toplumun baþýna çöreklenmelerindeki esas amacýn hizmet deðil, ihtiras ve çýkar olduðunun belgelenmesidir. Karþýlýklý çamur atma ve ithamlar yapýlýrken, acaba vatandaþ kendi sýrtýnda oynanan bu oyundan ders alýr mý? Hayretle tecrübe edilmiþtir ki vatandaþ hem aðlar hem gider. Ýki günlük bir "adam yerine konma"yý, Ve kýsa süreli sýnýrlý çýkar karþýlýðý Uzun vadede hem kendinin hem çocuklarýnýn hem de toplumun geleceðini böylelerinin eline teslim eder. Sonra da döner, piþirilen yemeðin lezzetsizliðinden, saðlýksýzlýðýnan yakýnýr. Daha ne kadar zaman mý? Bu görünüþe göre çoook zaman! ÖZKÖK: "ADÝL YARGILAMA OLMADI DÝYEMEM" SINAV Eðitim Bakanlýðý'ndaki 30 kiþilik münhal için 560 kiþi sýnava girmiþ... Geriye kalan 530 kiþi ne yapacak? KAMERA BORÇLARI Þu iþe bakýn... Trafik kameralarýndan dünyanýn parasýný kazanan hükümet, kameralarýn elektrik borcunu bile ödememiþ Elektrik Kurumu'na... Nereye, hangi cehenneme gider bre bu paracýklar? TALÝMAT "Bu talimatý sen mi verdin" diye sorduk dün Ýrsen Küçük'e... Ve yanýt bekledik. Küçük, anlaþýlan "sin da gulle geçsin" diyerek yanýt vermedi... Ýþte bugün de bu belgeyi Küçük'ün imzasýyla yayýnlýyoruz. Takdir delegenin... KÜÇÜK VE YEM BORUSU "Ben baþbakanlýðý Maðusa'ya götüreceðim" diyen Ahmet Kaþif'in taþra politikacýsý olduðunu ima eden Ýrsen Küçük, parlamentoda en eski ve 35 yýllýk politikacý olduðunu söyledi. Ama söylediði daha önemli baþka bir þey var. Kendisine karþý çýkýlmasýnýn nedeni, partideki 'asalaklarýn' yaþam borularýný kesmesiymiþ... Yem borusu mu demek istedi? Emekli Genelkurmay Baþkaný Hilmi Özkök, Balyoz darbe planý davasýnda verilen cezalarla ilgili önce Milliyet Gazetesi'nden Fikret Bila'ya konuþtu. Ve "Çok büyük üzüntü içindeyim. Hepsi birlikte yýllarca görev yaptýðým silah arkadaþlarým. Keþke böyle bir durum yaþanmasaydý" dedi. "Sabah" gazetesine yaptýðý açýklamada ise þunlarý söyledi: "Evet cezalar aðýr ama yapacak bir þey yok! Kanunlar böyle diyor. Bildiðim kadarýyla yargýçlar ya müebbet, ya beraat verecekti. Müebbet vermek istemediler. Ee beraat de veremeyeceklerine göre mecburen ortasýný buldular. 20 yýlý yýla indirme þanslarý olmadýðýndan ceza 20 yýl oldu. Kararý duydu-ðumda þaþýrmadým ama çok üzüldüm. Keþke olmasaydý, yapacak bir þey yok. Mahkeme böyle uygun gördü. Karar Yargýtay'a gidecek. Temyiz edilecek. Varsa bir yanlýþ orada düzeltilir. Bir vatandaþ olarak gözlemime göre mahkeme heyeti bu davada titiz davrandý. Tanýklar dinlendi. Bilirkiþi gereðini yaptý. O nedenle 'adil yargýlama olmadý" diyemem!" Adil yargýlama olmadýðýný söylemek solcularýn iþidir, askerlerin deðil Týrnak... "Bardon; anlamadým! Bu akþam bizim partinin yemeði neredeydi?peeeee; ama bu akþam dört yýldýzlý oteldeydik? Ben yemem! Parti delegesi olarak beni yemeðe götürecekseniz; 5 tane yýldýzý kapýda görmezsem, UBP'ye UBP demem ben! Ucuz Whisky koymayýn masama ha! Þerefe!" Serhat ÝNCÝRLÝ (Kýbrýs) "Her önüne gelenin uçaða atlayýp, bu maneviyatý eksik topraklara uðradýðý ve bilumum sorunun kaynaðý olarak dinsizliði rapor ettiði de herkesçe malum. Kýsacasý, Türkiye'de birbiriyle didiþen kesimler, mevzu Kýbrýslýlýk olunca 'fiþ'i bir elden yazýveriyorlar. Yani Kýbrýslýnýn kafasýna indirilecek bir 'balyoz' her zaman var. Bakalým bu toplum bunca 'darbe'ye daha ne kadar dayanabilecek?" Gürdal HÜDAOÐLU (Haberdar) "Ölenler, kaybedilenler, yakýp yýkýlanlarýn hesabý yeni ölümlerle, yeni kayýplar, yeni yýkýmlarla sorulmayacak elbet bir gün. Bu cinnet halinin nedenleri araþtýrýlacak. Ama mezarlardaki o genç insanlarýn utancý çok zor örtülecek. Hiçbir bayrak örtemeyecek bu utancý." Neþe YAÞIN (Yenidüzen) Günün Kahramaný MEHMETALÝ BEBEK Halkýn Adalet Konseyi (HAK) Baþkaný Mehmetali Bebek, ayný zamanda surlariçinde Mahmutpaþa Muhtarý... Son yýllarda yaklaþýk 70 bin Türkiyelinin adayý terkettiðini söyledi. Ellerinde herhangi bir resmi veri yok, ama Bebek boþalan parklara, evlere ve iþyerlerine bakarak bu rakamýn hiç de abartýlý olmadýðýný söylüyor. Bunun iki nedeni varmýþ. Birincisi ekonomik daralma, diðeri ise yeni muhaceret uygulamalarý... Oysa Çalýþma Dairesi Müdürü Yusuf Önderol bu iddialarý reddediyor ve adayý terkedenlerin yalnýz kaçak iþçiler olduðunu söylüyor. Önderol'a göre, halen 38 bin çalýþma izinli, 13 bin de kayýtlý iþsiz bulunuyor.

7 7 24 Eylül 2012 Pazartesi Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu RÝCA EDERÝM (Ýstanbul)- "Bilgilerinizi ve gereði saygýlarýmla rica ederim ÝMZA" Hiç sevmem Kibarlýk, naziklik bilirdim Kapýlar açýlýr önünde sanýrdým Yanlýþ öðretmiþler bize Okulda da, hayatta da yanlýþ tanýtmýþlar. Ýhtisasa yeni baþladýðým yýl anlamýþtým o deyimin ne anlama geldiðini Ýlk o dönemde kýzmýþtým ona Ezberim bozulmuþtu. Ve silmiþtim hayatýmdan, "Rica ederim" i Bir iþim dolayýsý ile hastane yönetimine dilekçe yazmýþtým Altýna da öðrendiðim en kibar deyimi eklemiþtim, "rica ederim". Baþhemþire þefe vermeden önce dilekçemi okuduðunda yüzünden anlamýþtým Yanlýþ bir þeyler var "Ne?" der gibi baktým "Ne?" der gibi baktý "Ne?" dedim Yüzüme acayip þekilde bakarak, " Bu ne?" diye sordu "Dilekçe", demiþtim "Olmaz doktor bey, üst makamlara öyle hitap edilmez Üst makamlara rica edemezsiniz " "Ya ne edilir?" diye sorduðumda da "Arz edebilirsiniz ancak" dedi, "arz" Arz? Doðrusu, alt taraftakiler üstündekilere arz edebilirler Üsttekiler de altlarýndan hep rica ederler Rica emirdir bir bakýma Oysa ben ricayý kibarlýk sanýrdým. Hala öyleyimdir. Kibarlýk ifadesi sanýrým. Sonra askerlikte çýktý karþýma arz ile rica Lise ayarýnda tahsilli komutan, üniversite bitirmiþ mecburi askeri çaðýrýp emreder Bu emir ricadýr ve asker ricayý yani emri yerine getirmek zorundadýr. Askerse ki rütbesi ne olursa olsun üstündekilere hep sunar Yani arz eder Ve onlarýn kabulünü bekler Sonra... Anladým ki bu arz ve rica meselesi bizde de patlamýþ Kendilerini üst görenler rica ederek emir vermeye baþladýlar Alttakiler de arzlarýný sunarak beklemeye Ýnsafa terktir bu Bizim gazeteyi okumuþsunuzdur Ýlk sayfadan verdi Yukarýdan birileri aþaðýdakilere "rica" adýyla emrediyor "Yak, yýk, parçala ama bu kurultayý bize kazandýr, rica ederim ÝMZA" Ýðrendim Ve korktum Bu gidiþ iyi bir gidiþ deðil Bu faþizmden baþka ne olabilir? Ve düþündüm Yoksa hep böyleydi de bizim mi haberimiz olmuyordu? Mesela Baf'ta da öyle miydi? Eðer öyle idiyse demek ki her tür baskýlar o dönemde de rica ile baþlayýp gidiyordu. Ýhsan Doktor örneðin Türk bölgesine gelemezdi çünkü muhtemelen üstten birileri alttakilere "bu adam Türk bölgesine girmeyecek" diye rica etmiþlerdi Bir alttakiler de bir daha alttakilere bu adam Türk bölgesine girmeyecek ricasýnda bulunmuþlardý... O da giremedi zaten Ve Türk bölgesine geçemeden aramýzdan çekildi gitti Ayný þekilde Kutlu Adalý'yý vurdular Ricayla Ayný þekilde Þener Levent ve Ali Osman'ý tutukladýlar. Hep ricayla baþladý, arzla devam etti O yüzden anlamýný geç öðrendiðim "rica ederim"'i hiç sevmem "Bilgilerinizi ve gereði saygýlarýmla rica ederim ÝMZA" Bu faþizmden baþka ne olabilir? Yeni ekonomik program da dayatma n Özyiðit: ekonomik programý da programý gibi dayatma olacaktýr Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), baþta siyasi partiler olmak üzere toplumun büyük kesiminin içeriðini bile bilmediði Ekonomik Programýn, geçmiþ program gibi dayatma bir program olacaðýný iddia etti. TDP Genel Sekreteri Cemal Özyiðit dün yaptýðý yazýlý açýklamada, yetkili makamlarýn "paket burada hazýrlandý" söylemlerinin tamamen safsata olduðunu savunarak, "Halktan ýsrarla saklanan ve son þekli hiçbir örgüte gösterilmeyen yeni ekonomik paket, Kýbrýslý Türkleri aydýnlýk yarýnlara hazýrlamak için deðil, fakirleþtirme, kurumlarýný peþ keþ çekme, sendikasýzlaþtýrma, iþsizlik ve göç ettirme amacýný taþýyacaktýr, UBP hükümetinden aksini beklemek hayalcilik olur" dedi. Özyiðit, uygulanan Ekonomik Programýn Kýbrýslý Türklerin sosyo-ekonomik durumunu iyileþtirmek yerine, fakirliðe ittiðini, kamu, kurum ve kuruluþlarýn peþ keþ çekilmesine olanak saðladýðýný, halký sendikasýzlaþtýrma, iþsizlik ve göç tehlikesiyle karþý karþýya býraktýðýný ileri sürdü. "Dayatma paket" sonucu Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nýn (KTHY) batýrýlarak çalýþanlarýn sokaða atýldýðýný, Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)'nün kurumlarýnýn satýldýðýný, sýrada telefon, elektrik, hava ve deniz ulaþýmlarý ile Koop Süt gibi kurumlarýn olduðunu iddia eden Özyiðit, "Telefon idaresinin devri tamamlanmak üzeredir. Ercan ihalesi ise sonuçlanma aþamasýndadýr. El Sen'e verilen özerkleþme sözünden geri dönülerek, adým adým özelleþtirme çalýþmalarý yapýlmaktadýr" ifadesini kullandý. Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun'un ' Ekonomik Programýn halkýn eseridir" söyleminin gerçeklerden uzak olduðunu, halkýn ekonomik programdan haberi bile olmadýðýný iddia eden Özyiðit, " Ekonomik Programý da týpký geçmiþ program gibi dayatmadýr" dedi. Özyiðit, programýn hazýrlanma aþamasýnýn en baþýnda ilgili örgüt temsilcilerinin davet edilerek pakete Kýbrýs'ta hazýrlandý süsü verilmeye çalýþýldýðýný, ancak programýn son halinden hiçbir örgütün haberi olmadýðýný ileri sürerek, "Siyasi partiler baþta olmak üzere, birçok örgütün görüþleri bile alýnmamýþ, alýnanlarýn görüþ ve önerilerine ise itibar edilmemiþtir" diye konuþtu. TDP Genel Sekreteri Cemal Özyiðit, geçmiþte olduðu gibi yine her türlü dayatmaya karþý durmaya devam edeceklerini ifade ederek, partisinin temel hedefinin Kýbrýs Sorunu'nun çözümüyle Kýbrýslý Türklerin kendi evlerinin efendisi olacak düzeni yaratmak olduðunu söyledi. UBP Hükümeti'ni bir an önce düþürmek ve erken seçime zorlamak amacýyla var güçleriyle çalýþtýklarýný belirten Özyiðit, Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleþik Güçler (CTP/BG) ve Demokrat Parti ( DP) ile bu konuda yürüttükleri ortak harekete önem verdiklerini ifade etti. GÖR DUY KONUÞ KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI HAKKIMIZDA HAYIR... Gazetemize mektup gönderen ismi yanýmýzda saklý bir vatandaþýmýz, Abohor köyünde yaþadýðýný belirtti. Vatandaþýmýzýn þikayeti imamlarla ilgili... Ýmamlarýn MÝT kökenli olduklarýný düþünen vatandaþýmýzýn bir hayli de endiþesi var... Yakýnda burasýnýn da Türkiye'deki gibi karýþmasýndan endiþeleniyor... Vatandaþýmýzýn mektubu þöyle: "Ben Abohor'dan yazýyorum. Son günlerde köyümüzde bir imam sorunu çýktý ki hiç sormayýnýz. Köyümüzün eniþtesi olan bir TC'li vatandaþ yýllarca köyümüzün imamý ile sýký fýký olmuþtu. Yýllarca arkadaþlýk ettiði imamla aralarý açýlýnca köy imamý aleyhinde propagandalara baþladý. Ýmza kampanyasý baþlattý. Ve köyden kovulmasýný istedi. Daha sonra konu Din Ýþleri'ne kadar uzadý... Din Ýþleri'nden sorumlu zat köyümüzün imamýnýn tayinini Akýncýlar köyüne çýkarttý. Abohor'a da yeni bir imam atandý. TC'li... Bana göre bu görevden alma ve yeni imam atama iþi basit bir olay deðildir. Abohor'da zaten camiye bayramdan bayrama gidilir. Bunlar da belli baþlý þahýslardýr. Diðer günlerde onlar da gitmez. Yaz tatilinde Kuran kursu açmayý düþündüler. Duyuru da yaptýlar ama köyde kirada kalan birkaç TC'li aile dýþýnda kimse bu çaðrýya cevap vermedi, uymadý. Kurs da kýsa sürede iptal edildi. Bu durum gözönüne alýndýðýnda aklýma ilk gelen gittikçe büyüyen bir imam ordusudur. Din Ýþleri Dairesi Kýbrýs'ýn kuzeyinde inanç yönünden insanlarýn baðlýlýklarýnýn tam olmadýðý yönünde düþünce üretmektedir. MÝT kökenli imamlarla bu araþtýrýlmakta ve hatta Alevi ve Sunni arasýndaki oran da tespit edilmeye çalýþýlmaktadýr. Bu da edindiðim bilgiler arasýndadýr. Bakarsýnýz geçmiþte Türkiye'de yapýlanlar gibi bir gece Alevi kökenli olduðu tespit edilenlerin evleri basýlýr ve insanlar öldürülebilir. Kahramanmaraþ'ta ve Malatya'da bunlar yapýlmadý mý? Yapanlar da þu anda iktidarda deðil mi? Buradaki AKP iþbirlikçileri açsýnlar gözlerini uyandýrsýnlar canlarýný. Zaten adamlar önceden söylediler, 'Türkiye'de ne varsa, KKTC'de de olacak'... Baþka ne desinler beklersiniz?" TALÝMAT YAZISI... AHMET ELBASAN ANILDI - Ýskele eski milletvekillerinden Ahmet Elbasan, 11'inci ölüm yýldönümü olan dün kabri baþýnda anýldý. Ýskele Kabristanlýðý'nda düzenlenen anma törenine, Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu, Ýskele Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Orun, Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Bengü Þonya, ailesi, yakýnlarý ve arkadaþlarý katýldý. Törende, Elbasan'ýn kabrine çiçek býrakýldý, din görevlisi tarafýndan Kuran-ý Kerim okundu. Kabristanlýktaki törenin ardýndan Elbasan'ýn evinde mevlit okundu. Eroðlu: Maça davet yapacaklarýný zannetmem n Eroðlu: (Limasol-Fenerbahçe maçýna davet almasý halinde gidip gitmeyeceði) Þu anda öyle bir düþüncem olmadý. Böyle bir davet yapacaklarýný da zaten beklemiyorum Ýstanbul, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Güney Kýbrýs Rum kesiminde Limasol ve Fenerbahçe arasýnda oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçýna davet almasý halinde gidip gitmeyeceðiyle ilgili olarak, "Þu anda öyle bir düþüncem olmadý. Böyle bir davet yapacaklarýný da zaten beklemiyorum. Çünkü davetin þekli önemli. Çünkü KKTC Cumhurbaþkaný olarak davet edilmek baþkadýr, bir futbol meraklýsý olarak davet edilmek baþkadýr" dedi. Eroðlu, Birleþmiþ Milletler (BM) 67. dönem Genel Kurulu'na katýlmak üzere New York'a hareketinden önce Atatürk Havalimaný'nda Devlet Konukevinde gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Bir gazetecinin "Limasol ve Fenerbahçe takýmlarý arasýnda Güney Kýbrýs Rum kesiminde oynanacak maçla ilgili Rum yönetiminden bir davet aldýnýz mý" sorusu üzerine Eroðlu, böyle bir davet almadýðýný, dolayýsýyla gitme düþüncesinin de olmadýðýný belirtti. Avrupa Birliði Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ'ýn bu konuda bir çaðrýsý olduðu hatýrlatýlan Derviþ Eroðlu, Rum tarafýndan böyle bir niyet olursa kendisinin de maça gideceðini, Türk halkýnýn spora verdiði önemi göstermek bakýmýndan böyle bir davete memnuniyetle katýlacaðýný dile getirdi. Gazetemize gönderdiði kýsa mesajda 'Afrika' gazetesinde yayýnlanan "Talimat" manþetinden sonra sendikalarýn ve örgütlerin neden soruþturma için yargýya baþvuruda bulunmadýklarýný soran vatandaþýmýzýn kýsa mektubu þöyle: "Afrika gazetesinde yayýnlanan 'Talimat' yazýsýný okuduðumda þok oldum... Bir insanýn bu kadar ileri gitmesi, tehditler savurmasý, þantajlara baþvurmasý olacak iþ deðil... Talimatlar resmen tehdit içermektedir. Ben o çalýþanlardan birisinin yerinde olmuþ olsaydým asla buna riayet etmezdim. Ayrýca gazetede yayýnlandýktan sonra da bu konu hakkýnda mahkemeye baþvururdum. BÝZÝM DUVAR Sendikalar, örgütler nerede? Neden bu konuda yargýya baþvurmuyorlar. Kendi seçimlerinde bunlarý yapanlar, genel seçimlerde neler yapmazlar ki?" AKLI OLAN SUSARSA, AÐZI OLAN KONUÞUR Bizim Mandra Cadý kazaný gibi kaynamaya devam eden UBP'de depremlerin ardý arkasý kesilmezken, artçý sarsýntýlarýn da giderek daha þiddetli gelmeye baþlamasý, UBP çatýsýnýn en çok Genel Kurultay'a kadar dayanabileceði ve kurultaydan sonra çöküp paramparça olacaðý, gerek halk arasýnda, gerekse siyasi kulislerde en çok konuþulan konularýn baþýnda gelmektedir. UBP'nin bugüne kadar çok parti doðurmasý, buna raðmen hâlâ ayakta kalmasý ve bugün de tek baþýna hükümette bulunmasý, mandrada hâlâ çok sayýda zübük bulunduðunun göstergesi olarak yorumlanýr.

8 8 24 Eylül 2012 Pazartesi Arada Bir KKTC'deki yabancý iþgücünün yapýsý deðiþiyor Özgün Kutalmýþ Kelin merhemi olsa... Bugünlerde yerel (!) paketten bahsediliyor. Müstafi Ekonomi Bakaný, Atun diðer iki bakan arkadaþý ile sözde kendilerinin hazýrladýðý paketi Beþir Abisi ile görüþtükten sonra, 30 Eylül'deki AKP Kurultayýna katýlacak olan olan KKTC'nin büyük Baþbakaný Küçük de Beþir Atalay'la paketi müzakere edecekmiþ tabiiki o zaman da baþbakan ise. Baþbakan da paketi görüþtükten sonra paket tamamen yerli olacak! Geçmiþ paketlerde olduðu gibi denk bütçe dayatmasý ile karþýlacaðýz. Bunun için de alýnmasý gereken önlemlerle satýlmasý gereken yerler bu paketin ana konusu olacak. Bir söz vardýr. Kelin merhemi olsa kendi baþýna sürer diye. TC tanýnmýþ, uluslar hukuk içerisinde ve dünyadaki tüm kurum ve kuruluþlara üye bir ülkedir. Halbuki zavallý KKTC tanýnmamýþ, uluslararasý hukukun dýþýnda dünyadan tecrit edilmiþ bir kurumsal yapýdýr. Buna raðmen TC kendisi için uyguladýðý ve baþarýlý olamadýðý ekonomik reçeteleri KKTC'ne yerli iþbirlikçileri vasýtasýyla zorla uygulatmaya çalýþýyor. Örneðin denk bütçe diye diye KKTC halkýnýn beli büküldü. Ekonomi daraldýkça daraldý yýlýndan beri tüm yalan dolana raðmen eksi büyüme yaþanýyor. KKTC halký yatsýn kalksýn 2003'de Rum kesimine geçiþ saðlayan kapýlarýn açýlmasýna dua etsin. Yoksa bugün benzin ve mazotun litresi 5 lira, bir paket sigara 15 ve bir þiþe alkollü içki de 50 lira olacaktý. Çünkü TC'nin bize önerdiði denk bütçeyi kendisi de tutturamadý. Geçmiþte faiz dýþý fazla veren bütçe, bu yýl faiz dýþý da açýk verdi. Yani kamu borçlarýna ödenmesi gereken borç faizleri olmasa TC Bütçesi fazla veriyordu. Bu yýl kamu borçlarýna ödenmesi gereken faizler de olmasa TC Bütçesi bugün açýk vermektedir. Bu açýðý kapatabilmek için de TC Cuma günü akaryakýt, alkollü içki, sigara tapu harçlarý ve bazý araçlarýn özel tüketim vergilerini artýrdý. Bunlar yeterli olmazsa daha baþka vergiler veya KDV'lerin artýrýlmasý gündeme gelecektir. Bu arada TC Sosyal Güvenlik Kurumu da bu yýlýn sekiz ayýnda 40 milyar liranýn üzerinde açýk verdi. Yýl sonuna kadar da bu açýk enaz 55 milyar liraya çýkacak. Yani Türkiyenin GSYÝH'nýn %4.5'ine denk gelen bir sosyal güvenlik açýðý oluþacak. Yanlýþ okumadýnýz ve ben de yanlýþ yazmadým. TC'nin milli gelirinin %4.5'i sosyal kurumun açýðýna gidecek. Bizim Sosyal Sigortalarýn aylýk açýðý 20 milyon lira civarýndadýr. Bu açýk da, TC Demirel zamanýnda 45 yaþýnda emeklilik hakký verdiði zaman, bizimkilerin de emeklilik yaþýný sosyal sigortalarda 60'dan 50 yaþýna çektikten sonra oluþmaya baþladý. Þimdi TC milli gelirinin %4.5'u kadar Sosyal Güvenlik Kurumu açýk veren, bütçesi açýk veren TC, dayatma paketlerle bize denk bütçe dayatmasý yapýyor. ABD'nin bütçesi bile yýlda 2 trilyon dolara yakýn açýk verirken ne olduðu belirsiz, hiçbir konuda iradesi olmayan KKTC'de bütçe denk olmalýymýþ. Önce TC kendi bütçesini denkleþtirsin. Sosyal açýklarýný kapatsýn. Sonra da baþkalarýný akýl versin. Türkiyeli iþçiler geri dönüyor, yerlerini kýsmen 3. ülke vatandaþlarý alýyor n HAK: Ayrýlanlarýn rakamý ailelerle birlikte 70 bin civarýnda Sokaklar, evler, dükkanlar boþaldý Yakýnda iþçi bulunamayacak n Çalýþma Dairesi Müdürü Önderol: Ýzinlilerde deðiþiklik yok, azalma kaçaklarda Kaçak oraný yüzde 16'dan 6'ya düþtü n "Muhaceret affýndan yararlanan 9 bin 700 kiþiden 2 bin 500'ü geri dönmedi" n "38 bin çalýþma izinli, 13 bin kayýtlý genç iþsiz var... Ýþsiz vasýflarýyla iþgücü açýðýnýn nitelikleri uyuþmuyor" (T.A.K / Nezire Gürkan) KKTC'de yýllardan beri tartýþýlan, ekonomik boyutu yanýnda sosyal ve toplumsal psikolojik yanlarýyla da hep gündem olan, her dönem hükümet programlarýna giren yabancý/türkiyeli iþçi/kaçaklar konusu deðiþim sürecine girdi. Özellikle baþkent Lefkoþa'da bu kesimin yoðunlaþtýðý sokaklarýn, parklarýn, evlerin boþalmasýnýn geri dönüþün göstergesi olduðu kanaati yaygýn Ancak rakam konusunda somut veriler yok, farklý görüþler var. Halkýn Adalet Konseyi'ne (HAK) göre bu rakam ailelerle birlikte 70 bine dayanýyor. HAK yetkilileri; bu veriyi, cep telefonu sayýsýndaki azalmaya, ekmek satýþýndaki düþüþe, toplu mekanlarýn boþalmasýna dayandýrýyor ve "tanýdýk simalar artýk yok" diyorlar Çalýþma Dairesi'ne göre ise, en kesin veri, yýlýn baþýnda uygulanan muhaceret affýndan yararlanan 9 bin 700 kiþiden 2 bin 500'ünün adaya geri dönmemesi. Daire, bunlarýn aileleri de dahil edilince önemli bir rakam olduðu görüþünde. Ancak bunun dýþýndaki azalmanýn kaçak çalýþanlardan oluþtuðu, bu nedenle kesin rakam verilemeyeceði belirtiliyor. 38 bin civarýndaki izinli çalýþanýn sayýsýnda kayda deðer deðiþiklik olmadýðýný, azalmanýn kaçak çalýþanlarda olduðunu anlatan Daire Müdürü Yusuf Önderol, denetimlerde kaçak oranýnýn yüzde 16'dan 6'ya gerilediðine dikkat çekti. Ülkeye giriþ çýkýþlarla ilgili polis muhaceret rakamlarýna göre, bazý aylarda çýkýþlarda yoðunluk da bu verileri destekler nitelikte. Örneðin Ocak ayýnda farkedilir bir artýþ var çýkýþlarda 57 bin giriþe karþýlýk, 85 bin çýkýþ yapmýþ TC uyruklular. Çýkýþlarda dikkat çekici bir diðer ay ise, Haziran; diðer aylara göre önemli fark var. Ancak Haziran ayýndaki çýkýþlarýn öðrencilerle de baðlantýlý olduðuna iþaret ediliyor Telsim Genel Müdürü Ahmet Ulubay da, geçtiðimiz günlerde yaptýðý açýklamada, baþta cep telefonlarý olmak üzere bazý verilerden hareketle, son 6 ayda bin kiþinin KKTC'den ayrýldýðýný söylemiþti. TAK muhabirinin Polis Genel Müdürlüðü Muhaceret'ten aldýðý resmi rakamlara göre, bu yýlýn Ocak-Aðustos döneminde deniz ve hava limanlarýndan giriþ-çýkýþ yapan TC uyruklularýn dökümü þöyle: DENÝZ HAVA LÝMANLARI GÝRÝÞ - ÇIKIÞ GÝRÝÞ ÇIKIÞ Ocak Þubat Mart Nisan Mayýs Haziran Temmuz Aðustos Toplam GÝRNE TURÝZM LÝMANI GÝRÝÞ - ÇIKIÞ GÝRÝÞ ÇIKIÞ Ocak Þubat Mart Nisan Mayýs Haziran Temmuz Aðustos Toplam SOKAKLAR BOÞALDI, TANIDIK SÝMALAR YOK KKTC'de yaþayan Türkiye kökenlilerin oluþturduðu 40 civarýnda örgütü bünyesinde barýndýran Halkýn Adalet Konseyi (HAK), ekonomik daralmayý muhaceret uygulamalarýnýn tetiklemesiyle hýzlý bir "geri dönüþ" yaþandýðýna dikkat çekerken, aileleriyle birlikte bu rakamýn 70 bine dayandýðý görüþünde. Hukuk Komitesi üyeleri Tekin Söylemez ve Mustafa Ulaþ ile Konsey üyesi Özdemir Gül ile birlikte TAK muhabirinin konuya iliþkin sorularýný yanýtlayan HAK Baþkaný, ayný zamanda Türkiye kökenlilerin yoðun olarak yaþadýðý Mahmutpaþa Muhtarý Mehmetali Bebek, "Elimizde saðlýklý bir veri yok, bulmak da zor. Ama yollar, evler, parklar, iþyerleri boþaldý. Her gün gördüðümüz tanýdýk simalar artýk yok" diye konuþtu. Özelikle Lefkoþa Suriçi'nin boþaldýðýna, dükkanlar/iþyerlerinin kapandýðýna veya buralardaki çalýþanlarýn büyük oranda azaldýðýna, Girne Kapýsý ve Kuðulu Park'ta insan kalmadýðýna, hatta bazý dükkanlarýn vitrinlerine "Türkiye'ye eþya taþýnýr" diye tabelalar asýlmaya baþlandýðýna dikkat çeken Bebek, ilgili devlet birimleri ile üniversitelerin nedenleriyle birlikte konuyu inceleyerek saðlýklý analiz yapmalarý gerektiðini söyledi. YAKINDA ÝÞÇÝ AÇIÐI BAÞLAYACAK "O kadar geri dönüþ var ki, yakýnda iþçi açýðý baþlayacak. Bu iþçilerin varlýðýndan þikayet edenler geri döndükleri için þikayet edecek" diyen Bebek, KKTC'deki ekonomik daralma yanýnda muhaceret uygulamalarýnýn da bu süreci tetiklediði inancýnda. Türkiye'deki iyileþmelerle birlikte KKTC'nin özellikle ekonomik olarak cazibesini yitirdiðini, ancak muhacerette yaþanan sorunlar ile sosyal ve toplumsal baskýnýn/ ötekileþtirmenin de ciddi etkenler olduðunu belirten Bebek ile HAK yöneticileri, "Son muhaceret affýna destek verdik. Ancak bu affýn devamýnda gerekli düzenleme ve iyileþtirmeler yapýlmadýðý için maðduriyetler oldu" diye konuþtular. (DEVAMI 19. SAYFADA)

9 24 Eylül 2012 Pazartesi 9 Tünel ALINTI AKP YÜKE GELÝNCE KUÞ, UÇMAYA GELÝNCE DEVE Ayný gece 6 televizyonda Kürt sorunu konuþuluyor, içerisinde bir Kürt yok. Türkler kendi aralarýnda Kürt meselesini konuþuyorlar. Anayasa da böyle görülüyor. Medyada "BDP masayý terk ediyor, mazaret arýyor" gibi yorumlar yapýlýyor. Öyle deðil, diye oturma odalarýmýzdan sesleniyoruz ancak. Yaptýðýmýz açýklamalarýmýzýn hepsi bu gürültünün arasýnda kayboluyor. Açýlým olacaktý BDP engel oldu diye bir sakýz çiðneyip durdular. Siz Kürt açýlýmýndan önce Alevi açýlýmýný baþlattýnýz. Alevilik ders olarak müfredata girecek, cemevleri devlet tarafýndan korunacak ve devlet geçmiþle hesaplaþacak. Soru þu: Alevilerin silahlý bir örgütü var mý? Yok. Peki ne oldu da þu anda Aleviliði bir küfür gibi kullanýyorsunuz. Hükümetin anayasaya yaklaþýmý 'Yüke gelince kuþ, uçmaya gelince deve' þeklinde. Sýrrý SÜREYYA ÖNDER (ANF) DÝPNOT Avustralya Macquarie Üniversitesi'nden bilim adamlarýnýn yaptýðý araþtýrmaya göre, beynin koku almayý denetleyen bölümü psikopatik eðilim gösteren kiþilerde daha az çalýþýyor YAÐ SATARIM BAL SATARIM, VÝZYON ÖLDÜ MÝSYON SATARIM ARÞÝV TARÝH 22 AÐUSTOS 2011 Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar yasalarýnda yapýlacak deðiþiklikleri ayrýntýlarýyla anlattý ve 'Deðiþiklik kaçýnýlmaz' dedi... Gözden kaçmayanlar... KKTC OLMASAYDI Derviþ Eroðlu'na Limasol- Fenerbahçe maçýna davet almasý halinde gidip gitmeyeceðini sordular. Bu sorunun cevabý ya "evet"tir, ya da "hayýr"dýr. Eroðlu ise öyle bir düþüncesi olmadýðýný, zaten Rumlardan da böyle bir davet beklemediðini söyledikten sonra, aðzýndaki baklayý çýkardý. "Davetin þekli önemli. KKTC Cumhurbaþkaný olarak davet edilmek baþkadýr, bir futbol meraklýsý olarak davet edilmek baþkadýr" dedi. KKTC ilan edilmemiþ olsaydý, acaba Kýbrýs Sorunu çözülür müydü? Yoksa oynamayacak geline müzakere masasý yine dar mý gelirdi? ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Siyasette ben hiçbir þeye talip olmadým. Bana hangi görev verilirse yaparým. AB Bakaný olmadan önce ABD ile iliþkileri takip eden bir isimdim." Egemen BAÐIÞ (TC Avrupa Birliði Bakaný) VÝRGÜL... ÝKÝNCÝ CUMHURÝYET GELÝYOR AKP-Cemaat koalisyonu "darbecileri ve darbeleri" yargýlýyorum ayaklarýnda tam gaz gidiyor. Ergenekon operasyonunun derin devletin tasfiyesiyle ilgisinin bulunmadýðý, gerici bir dönüþüm planýnýn uygulamaya konulmasýndan baþka bir þey olmadýðý da anlaþýlmýþ bulunuyor. Birinci Cumhuriyet tasfiye ediliyor, Ýkinci bir Cumhuriyet geliyor, gýcýr gýcýr bir Türkiye Ýslam Cumhuriyeti. "Anavatan"da bunlar olurken biz "Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti" olarak mý kalacaðýz? "Benim bir misyonum var, bu da çözümdür. Seçim dönemine gelindiðinde çözüm ihtimalinin olmasý ve bana ihtiyaç duyulmasý halinde aday olup olmamayý deðerlendiririm." Mehmet Ali TALAT (2.Cumhurbaþkaný) Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar "Solun önünü kesmek için Ýslamcýlarla ayný yataða girenler, yarattýklarý gücün pençesine düþtüler" Balyoz Davasý'nda hükümler açýklandý. Toplumsal vicdanda adaletin gerçekleþtiði yolunda bir duygu oluþmadý. Balyoz, AKP- Cemaat koalisyonunun Cumhuriyeti tasfiye etme ve bir 'ýlýmlý Ýslam rejimi' kurma operasyonunun aracý olarak kullanýldý. Bu davalar hukuksal deðil, siyasal karakterlidir. Yargýlamada hukukun ilkeleri deðil, yeni rejimin efendilerinin siyasal ihtiyaçlarý belirleyici oldu. Hukuku hoyratça çiðnediler. Sahte olduklarý bilirkiþi raporlarýnca defalarca kanýtlanan dijital kanýtlara dayanarak yargýlama yaptýlar. Bilimsel raporlarý dikkate almadýlar, sanýk lehine kanýtlarý deðerlendirmediler.( ) Bu davalar, polis ve adliye içindeki yasadýþý Cemaat örgütlenmesinin eþgüdümüyle gerçekleþtirilen tertibe ve bu çete tarafýndan üretilen sahte kanýtlara dayanýyor. Emniyet Müdürü Hanefi Avcý bu yapýlanmayý deþifre ettiði için, akýlalmaz gerekçelerle tutuklandý. AKP-Cemaat koalisyonu Cumhuriyete karþý bu komployu gerçekleþtirme gücünü, ABD ve Batýlý ortaklarýndan aldý. AKP ve Cemaatin arasý zaman zaman açýlsa da, Cumhuriyetin tasfiyesi konusunda aralarýnda anlaþmazlýk yoktu. Balyoz Davasý, soruþturmalar arasýnda en tartýþmalý olanlardan biriydi. KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu Ýddianamede sahte olduðu bilimsel ve hukuksal bakýmdan kanýtlanmýþ tam 1500 unsur vardý. Davanýn düþürülmesi ve bu tertibi hazýrlayanlar hakkýnda soruþturma açýlmasý gerekirken, tersi bir yol izlendi. Davaya temel teþkil eden Plan Semineri sýrasýnda yurtdýþýnda olduklarýný kanýtlayan subaylara bile ceza verildi. Ýddianame tam bir komedi metni gibiydi; darbe planýnýn yapýldýðý iddia edilen 2003 yýlýnda,2007 yýlýnda kurulan derneklerin, þirketlerin, hastanelerin isimleri geçiyordu. Davaya temel oluþturan belgeler 2003 yýlýnda olmayan, Microsoft tarafýndan 2007 yýlýnda üretilen bir bilgisayar harf karakteriyle yazýlmýþtý.( ) Kendi solunu periyodik olarak tasfiye eden Cumhuriyet, sonunda kendi tasfiyesinin de koþullarýný yarattý. Gerçek yurtseverleri tasfiye edenler, gerici akýmlarla bulaþýk bir siyasal çerçeveyi ülkeye dayatan TSK ve sað Kemalistler oldu. Bugün, geçmiþte ittifak yaptýklarý güçler tarafýndan onurlarý kýrýlarak kendileri tasfiye edildiler. Solun önünü kesmek için dincileri, siyasal Ýslamcýlarý, tarikatlarý besleyenler þimdi bu güçler tarafýndan ezilmektedir. Tablo bundan ibarettir. Cumhuriyete ihanet etmenin bedeli aðýr oldu. Ýmam Hatip Harbiye'yi yendi. Artýk devlette soluyla saðýyla Kemalist kalmadýðýný söyleyebiliriz. Tek örnek bile açýklayýcý olabilir; bugün valilerin yüzde 80'inden fazlasý Ýslamcý ya da imam hatip mezunudur. Neredeyse valilerin tümünün eþlerinin baþlarý örtülüdür. Solun önünü kesmek için siyasal Ýslamcýlarla ayný yataða girenler, yarattýklarý gücün pençesine düþtüler. Kendi devrimine ihanet eden Cumhuriyetin kurucu güçleri, TSK ve Batýcý sermaye kendi sonunu da hazýrladý. Solu düþman olarak görenler, Cumhuriyeti daha ileriye taþýyacak gerçek yurtseverleri acýmasýzca yok edenler, bugün kendi büyüttükleri Cumhuriyet karþýtý güçler tarafýndan tasfiye ediliyorlar. Kendilerine sahip çýkacak kimseyi de býrakmadýklarý için, ellerini uzatan yine de sol oldu. (Bu yazý MERDAN YANARDAÐ'ýn "Yurt" gazetesinde yayýmlanan "Balyoz, Cumhuriyetin solu ve Harbiye" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 24 Eylül 2012 Pazartesi

11 24 Eylül 2012 Pazartesi 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. "AKP, yargý-polis vesayeti altýnda baþka bir rejim oluþturuyor" 250'si tutuklu 365 sanýðýn yargýlandýðý Balyoz Davasý'nda karar önceki gün açýklandý. Ýstanbul 10. Aðýr Ceza Mahkemesi heyeti Orgeneral Halil Ýbrahim Fýrtýna, eski Deniz Kuvvetleri Komutaný emekli Oramiral Özden Örnek ve eski 1. Ordu Komutaný emekli Orgeneral Çetin Doðan'ý önce 'aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet'e ardýndan da 'darbeye teþebbüs' olduðu gerekçesiyle 20'þer yýl hapse mahkum etti. Mahkeme Heyeti, 78 sanýða ise 18'er yýl hapis cezasý verdi. Davada yalnýzca 34 kiþi beraat etti. Ýþte ÖDP Genel Baþkaný Alper Taþ, BDP milletvekili Ertuðrul Kürkçü ve Türkiye Komünist Partisi'nin "Balyoz" deðerlendirmeleri: BDP Milletvekili Ertuðrul Kürkçü: "Özel yetkili aðýr ceza mahkemelerinde görülen bu davalarda düþman ceza hukuku prensipleri uygulandý. Adil yargýlama olmadýðý iddialarýnýn þüphe edilecek bir tarafý yok. Ancak darbe teþebbüsü olduðu da þüphe götürmez. Askeri vesayeti tasfiye ettiðini söyleyen AKP, yargý-polis vesayeti altýnda baþka bir rejim oluþturuyor. Burada, faili meçhuller, köy yakmalar, JÝTEM faaliyetleri ve halka karþý iþlenmiþ suçlarýn cezasýz býrakýldýðýný, ama egemenlerin birbirine karþý hamlelerinin hukuk yoluyla tasfiye konusu olduðunu görüyoruz. Bu çatýþan taraflarýn yanýnda siyaseten asla yer almadan kendi yolumuzu açmamýz gerekir." ÖDP Eþ Genel Baþkaný Alper Taþ: "Yeni bir rejimin tahkimatý için bu davalar kullanýlýyor. Balyoz davasý da yeni bir ordu yapýlanmasý için kullanýldý. Orduda AKP kendine baðlý yeni bir komuta kademesi oluþturmak, yeni bir rejim inþa etmek için bu davalarý kullandý. Bu davalar, yeni bir ordunun ve yeni bir rejimin inþasýna dönük davalardýr. Devlet aygýtý el deðiþtirdi. Devletin yeni kanadý eski kanadý tasfiye etti. Eski kanat da eski tarzlarla direnmeye çalýþtý. Biz ne eski devlet düzeninin ne de yenisinin yanýnda yer aldýk. AKP rejimine karþý mücadeleyi eski devleti savunma formatýna sokmak devrimci bir tarz deðildir." TKP Merkez Komite: "Ergenekon, KCK, Devrimci Karargah, Balyoz ve Oda TV baþta olmak üzere devam eden pek çok yargýlamanýn hukuki deðil siyasal olduðu açýktýr. Dün açýklanan kararla, AKP'nin, yargý eliyle toplumu baský altýnda tutma stratejisinde yeni bir aþamaya geçilmiþtir. Bu kararýn yakýn geleceðimizde önemli siyasal sonuçlarý olacaðý açýktýr. Dýþ politikada olduðu gibi içeride de sýkýþan AKP iktidarýnýn çýkarlarý gözetilerek verilen bu karar Ýkinci Cumhuriyet iktidarýný kurtarmaya yetmeyecektir." (Birgün) Bakanlar Kurulu 2013 bütçesini onayladý Rum Bakanlar Kurulu, önceki gün gerçekleþtirdiði toplantýda, 2013 yýlý bütçesini onayladý. Haravgi gazetesi ve diðer gazeteler, bütçenin temel eksenlerinin, "giderlerin düþürülmesi, kamu görevlilerinin bin kiþi azaltýlmasý(her dört emekliye karþýlýk bir istihdam), kamu hizmetindeki 987 münhalin iptal edilmesi ve ödeneklerin etkin hale getirilmesi" olduðunu yazdýlar. Habere göre Bakanlar Kurulu toplantýsýnýn ardýndan çeþitli açýklamalarda bulunan Hükümet Sözcüsü Stefanos Stefanu, bütçeyi "ihtiyatlý" olarak nitelendirdi ve Rum ekonomisinin, yýllardýr karþýlaþtýðý yapýsal sorunlarýn düzenlenmesi sürecinin devam edeceðini belirtti. Bir soru üzerine Stefanu, yol, su, alt yapý, kanalizasyon çalýþmalarýnýn yaný sýra, saðlýk sektöründeki, Limasol Hastanesi'nin geniþletilmesi gibi, önemli olan çalýþmalarýn ileriye götürüleceðini ifade etti. Troyka ile olan müzakereler konusuna da deðinen Stefanu, Hükümet'in, Troyka ile müzakereler ýþýðýnda, bütçenin sunulmasý konusunda Meclis ile mutabakata varýlacaðýný bu nedenle, bütçeye iliþkin ayrýntýlarýn kamuoyuna verilmeyeceðini söyledi. Partilerle uzlaþma saðlanmasýna yönelik sürecin ise Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn, gelecek Cuma günü New York'tan dönmesinin ardýndan baþlayacaðýný söyleyen Stefanu, Bakanlar Kurulu'nun, Troyka'ya sunulacak karþý öneriler konusunda bilgilendirilip bilgilendirilmeyeceði sorusu üzerine, bunun, programýn kesinleþtirilmesinin ardýndan ele alýnacak bir konu olduðunu ifade etti. Troyka'ya yönelik hazýrlanan karþý önerilerin de son aþamada olduðuna dikkati çeken Stefanu, karþý önerilerin partilerle de iyice ele alýnacaðýný söyledi. Troyka'nýn sunduðu önerilerin partilere neden gönderilmediði þeklindeki bir soru üzerine Stefanu, Troyka'nýn bu görüþmelere koyduðu gizlilik konusunu anýmsattý. Güney Kýbrýs'ýn Euro'dan çýkmasý konusundaki soru üzerine ise Stefanu, Hükümet ve Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas için Euro'dan çýkýlmasýnýn söz konusu olmadýðýný söyledi. "HRÝSTOFYAS'TAN KAMPANYA" Fileleftheros gazetesi yukarýdaki baþlýkla verdiði haberinde Rum Yönetimi Baþkaný Dimiris Hristofyas'ýn, yýllarýný kapsayan "Çok Yýllý Mali Çerçeve'"de, 470 milyon Euro kaybetme tehlikesiyle karþý karþýya bulunduðunu yazdý. Gazete elde ettiði bilgilere dayanarak Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn bu olumsuz geliþmeler nedeniyle Avrupa Komisyonu Baþkaný Jose Manuel Barroso ve Avrupa Parlamentosu Baþkaný Martin Schulz'tan ada ülkesi olarak Güney Kýbrýs'ýn özelliklerini tanýmasýný istediðini belirtti. Habere göre, Güney Kýbrýs, Avrupa Komisyonu'nun sunduðu "Çok Yýllý Mali Çerçeve" kapsamýnda, 170 milyon Euro ödenek alacak. Güney Kýbrýs, yýllarý kapsamýnda ise 640 milyon Euro ödenek almýþtý. TEDBÝRLER ÝÇÝN KRÝTÝK HAFTA Fileleftheros gazetesi ekonomi eki ise yukarýdaki baþlýklý haberinde, Güney Kýbrýs'ta Troyka çerçevesinde alýnacak tedbirlerin ve de 2013 yýlýna ait bütçenin tamamlanmasýnýn ardýndan "sahnenin" tamamen deðiþeceðini ve 1974 yýlýndan sonra Güney Kýbrýs'ýn girdiði zor duruma damgasýný vuracaðýný yazdý. Habere göre Troyka ile olan müzakerelerde yer alan bir Hükümet teknokratý yaptýðý açýklamada, Hükümet'in hazýrladýðý paketin, paralel verileri, mutlak bir þekilde desteklememesi durumunda, Troyka tarafýndan kabul edilmesinin söz konusu olmadýðýný zira Troyka'nýn mutlak þekilde bilgilendirilmiþ olduðunu ve her önerisinin, sayýlara ve grafiklere dayalý olduðunu ifade etti. TROYKA ÝLE OLAN ÝLÝÞKÝLER Politis gazetesi "Troyka Kendi Þartlarýyla Gelecek" baþlýklý haberinde, Hükümet'in Troyka ile olan iliþkisinin "sýnýrda" olduðunu yazdý. Troyka'nýn Güney Kýbrýs ziyaretine iliþkin randevunun henüz ayarlanmadýðýna dikkati çeken gazete Troyka'nýn, Temmuz ayýnda Güney Kýbrýs'a sunduðu memorandum taslaðýna yönelik karþý önerilere de henüz sahip olmadýðýný belirtti. Hükümet'in, Troyka'nun sunduðu önerilerin felsefesinden sapan kendi memorandumunu hazýrlamasý durumunda, Troyka'nýn istiþareleri sürdürmesi durumunun olmayacaðýný belirten gazete böylesi bir durumda Hükümet'in hem devletin ihtiyacý, hem de bankalarýn sermayelendirilmesi için para bulmak zorunda kalacaðýný yazdý. Gazete Troyka'nýn Temmuz ayý sonunda adadan ayrýldýðýný ve Hükümet'in memoranduma iliþkin görüþlerini beklediðini de anýmsattý. "HRÝSTOFYAS MENGENEDE" Kathimerini gazetesi ise yukarýdaki baþlýkla verdiði haberinde, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn "Troyka ile olan memorandumun bir sonraki Rum Yönetimi Baþkaný tarafýndan imzalanacak olmasýnýn, daha memnun edici bir çalýþma olacaðý" yönünde görüþe sahip olduðunu yazdý. Gazete Rum Baþkanlýðý'nda ise, bugünkü koþullarýn ve Rus kredisinin henüz alýnmamasýnýn, memorandumun bir sonraki Baþkan tarafýndan imzalanmasý durumunu zorlaþtýrdýðý görüþünün hakim olduðunu belirtti. "Balyoz" kararýnýn yankýlarý sürüyor Türkiye'de tartýþma yaratan Balyoz davasý kararlarýnýn yurt dýþýndaki yankýlarý sürüyor. Independent gazetesi, Balyoz davasýndaki kanýtlarýn yasallýðýnýn sorgulandýðýný belirttiði haberinde "davanýn yöntemi, ülkenin demokratik siciline iliþkin ciddi sorularý gündeme getirdi" dedi. Indepedent, 330 üst düzeydeki subayýn darbeye eksik teþebbüsten mahkum olduðunu duyururken davanýn Türkiye'nin "ýlýmlý Ýslami" hükümeti ile askerleri karþý karþýya getiren bir yargýlama gibi göründüðünü kaydetti. Davanýn dayandýrýldýðý kanýtlara iliþkin soru iþaretlerinin bulunduðunu da yazan gazete, kanýtlarda tahrifat yapýldýðý iddialarýnýn ardýndan yargýlanan subaylarýn ailelerinin kanýtlarýný yasallýðýnýn sorguladýðýna dikkat çekti. Haberde Türkiye'de ordunun benimsediði laik kimlikten yana olanlar ile daha muhafazakar bir dini kimliði benimseyenler arasýnda bir "mücadele" olduðu savunuldu. Haberde "AB, Türkiye'yi, 1960'dan beri dört darbe lanse eden güçlü orduyu dizginlemeye çaðýrsa da davanýn yöntemi, ülkenin demokratik siciline iliþkin ciddi sorularý gündeme getirdi" satýrlarý yer aldý. (gercekgundem) Baþkanlýk seçimleriyle ilgili anket Rum gazetelerinden Politis, manþetten yayýmladýðý haberinde, "Noverna" þirketi tarafýndan önümüzdeki baþkanlýk seçimleriyle ilgili olarak gazete hesabýna yapýlan anketin sonuçlarýna yer verdi. Önümüzdeki Pazar günü Rum tarafýnda baþkanlýk seçimleri yapýlmasý durumunda, seçmenlerin yüzde 35,02'sinin Ana Muhalefet DÝSÝ partisinin baþkaný ve partinin seçimlerdeki adayý Nikos Anastasiadis'e oy vereceklerini yazan gazete, 2'inci sýrayý yüzde 17,78 ile AKEL tarafýndan desteklenen Saðlýk Bakaný Stavros Malas, 3'üncü sýrayý ise yüzde 15,81 oy oranýyla baðýmsýz aday Yorgos Lillikas'ýn almakta olduðunu kaydetti. Seçimlerin 2'inci tura kalmasý ve 2'inci turda Anastasiadis ile Lillikas'ýn yarýþmasý durumunda, seçmenlerin yüzde 39,58'inin Anastasiadis'e oy vereceklerini ifade ettiklerini anlatan gazete, 2'inci tura Anastasiadis ile Malas'ýn kalmasý halinde ise, seçmenlerin yüzde 41,55'inin Anastasiadis'e oy vereceklerini belirttiklerini kaydetti. Seçimlerde 2'inci tura Malas ile Lillikas'ýn kalmasý halinde ise, seçmenlerin yüzde 22,31'i Malas'a, yüzde 28'61'i de Lillikas'a oy verecek. Seçmenlere, seçimlerin 1'inci turunda kullanacaklarý oydan ne derece emin olduklarýnýn sorulmasý üzerine ise, seçmenlerin yüzde 61,81'inin bundan tam anlamýyla emin olduklarýný ifade ettiklerini belirten gazete, devamla, þu an baþta olan Hristofyas hükümetiyle ilgili sonuçlara yer verdi. Ankete göre, Hristofyas hükümetinin Kýbrýs sorunundaki icraatlarýný onaylayanlarýn oraný yüzde 24, onaylamayanlarýn oraný ise yüzde 68 iken, Hristofyas hükümetinin iç yönetim konularýndaki icraatlarýný onaylamayanlarýn oraný ise yüzde Ankete göre, Hristofyas hükümetinin ekonomi konularýnki icraatlarýný onaylamayanlarýn oraný ise yüzde 79.

12 KÜLTÜR - SANAT 12 Günün Manisi Mum olur da yanarým Ne söylese ganarým Ben o gýzý alacam Budur en son gararým Kitap Dünyasý Profesyoneller Ýçin Hýzlý Okuma H. Bernard Wechsler/ Dr. Arthur H. Bell KARGO ÖDEYEN KÝTAPLAR 24 Eylül 2012 Pazartesi ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK "Acaba dünyada baþkalarýnýn deneyimlerinden yararlanacak kadar akýllý bir insan var mýdýr?" Voltaire Kolkola yürüyoruz tek tük öpüþüyoruz Sonra ayrýlýyoruz korkuyoruz da Kimi zaman neden kalabalýðýn içinde duruyoruz da Kimi zaman bir köþe arýyoruz en sapa Cemal Süreya "Roman okudum seni düþündüm" adlý þiirinden Yaþar Kemal'den 'Çýplak Deniz Çýplak Ada' Türk edebiyatýnýn dev kalemi Yaþar Kemal'in 'Bir Ada Hikâyesi' dörtlemesinin son eseri 'Çýplak Deniz Çýplak Ada' 4 Ekim'de raflarda yerini alacak. Yaþar Kemal için en güzel tanýmlamayý Elia Kazan yapmýþtýr belki de. "Yaþar Kemal, Homeros'tan bu yana gelen en eski geleneksel anlatýcýdýr. Baþka bir sesi olmayan halkýn sesidir" diyor Kazan. John Berger ise þöyle diyor: "Yaþar Kemal çaðdaþ dünyanýn en büyük anlatýcýlarýndan biridir. Onu okumak yaþamýn kendisini anlamaktýr. O, korkusuz bir kahraman gibi yazýyor." Usta yazarýn üç cilt olarak tasarladýðý 'Bir Ada Hikâyesi'nin ilki 'Fýrat Suyu Kan Akýyor Baksana' 1998 yýlýnda yayýmlanmýþtý. 2002'de serinin ikinci cildi 'Karýncanýn Su Ýçtiði', ardýndan da 'Tan Yeri Horozlarý' yayýmlandý. Serinin dördüncü kitabý 'Çýplak Deniz Çýplak Ada' 4 Ekim'de Yapý Kredi Yayýnlarý tarafýndan yayýmlanacak... Altýn Koza'da büyük ödül 'Babamýn Sesi'ne 19'uncusu düzenlenen Adana Altýn Koza Film Festivali'nde büyük ödül 'Babamýn Sesi'ne gitti. Maraþ Katliamý'ndan etkilenen bir ailenin hikayesini anlatan 'Babamýn Sesi', 19 Altýn Koza'da en iyi film seçildi. Pelin Esmer'in 'Gözetleme Kulesi' ise beþ ödülle festivalin en çok kazananý oldu 'Ýki Dil Bir Bavul' ekibinin yeni filmi 'Babamýn Sesi', Maraþ Katliamý'ndan etkilenen Kürt- Alevi bir ailenin hikâyesi üzerinden kimlik meselelerine eðiliyor. Eski eþyalarýn arasýnda babasýna gönderilmek üzere kaydedilmiþ annesinin ve kendi çocukluk sesinin olduðu kasetleri bulanca babasýnýn gurbetten gönderdiði kasetlerin peþine düþen genç Mehmet'in arayýþýna odaklanan film, dünya prömiyerini geçen þubatta Rotterdam Film Festivali'nde yapmýþtý. 'Ýki Dil Bir Bavul'un yönetmenlerinden Orhan Eskiköy, Zeynel Doðan'la birlikte yönetmenliði üstlenirken 'Ýki Dil'in diðer yönetmeni Özgür Doðan bu kez yapýmcý. Altýn Koza'nýn en çok ödül kazanan filmi ise beþ ödülle Pelin Esmer'in yönettiði 'Gözetleme Kulesi' oldu. Pelin Esmer en iyi yönetmen seçilirken 'Gözetleme Kulesi' baþroldeki Nilay Erdönmez'e en iyi kadýn oyuncu, Menderes Samancýlar'a yardýmcý erkek, Laçin Ceylan'a yardýmcý kadýn oyuncu, Özgür Eken'e de en iyi görüntü yönetmeni ödülünü getirdi. Yönetmen Belmin Söylemez, ilk filmi 'Þimdiki Zaman'la Yýlmaz Güney Ödülü'nün sahibi oldu. Bu yýl ilk kez yönetmenlerin verdiði FilmYön jürisinin ödülü 'Yük' filmiyle usta yönetmen Erden Kýral'a gitti. Baþkanlýðýný yönetmen Ferzan Özpetek 'in yaptýðý jüri, 'Siirt'in Sýrrý' belgeselinde hikayesi anlatýlan kadýn güreþçi Evin Demirhan'a özendirme ödülü verilmesini kararlaþtýrdý. Yeþim Ustaoðlu'nun yönettiði 'Araf' ise yardýmcý kadýn umut veren kadýn/erkek oyuncu ve sanat yönetimi ödülleriyle yetinmek zorunda kaldý. Orhan Alkaya: Zor zamanda konuþmayan hiç konuþmasýn... Tiyatrocu, þair, Ýstanbul Belediyesi Þehir Tiyatrolarý'nýn sabýk genel sanat yönetmeni ve T24 yazarý Orhan Alkaya, "Zor zamanda konuþmayanýn hiç konuþmamasý lazým. Bugün Türkiye, tarihinin en kýrýlgan dönemlerinden birini yaþýyor" dedi. Çoðunluk onu "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinin balýkçýsý olarak tanýdý. Oysa Orhan Alkaya yýllarýn tiyatro oyuncusuydu, þairdi, aktivistti Diziden uzun zaman önce ayrýlan Alkaya, "Hiçbir þair kitabýnýn ayný anda bir milyon kiþi tarafýndan okunmasýný arzu etmez. Bir hata mý yaptým diye düþünür. Ama diziyi ayný anda bir milyon kiþi izliyor. Orada da iþimi iyi yaptýðýmý düþünüyorum" diyor Milliyet gazetesinde yayýmlanan söyleþide "Muhalefetin cezasýz kalmadýðý bir dönemde sizi bu eylemlerin içinde kýlan ne? Herkesten daha mý cesursunuz, kaybedecek þeyiniz mi yok?" sorusuna þöyle cevap verdi: "Birincisi, adalet duygum çok erken geliþti. Ýkincisi, konuþulmasý gereken zamanlarda susarsam her þey rahatladýðýnda konuþma lüksünü kendime veremem. Zor zamanda konuþmayanýn hiç konuþmamasý lazým. Bugün Türkiye, tarihinin en kýrýlgan dönemlerinden birini yaþýyor. Kalem býrakma eylemine katýldým, hatta bir de tweet attým: 'Soner, Barýþ'lar tahliye oldu, Oda TV'yi eleþtirmek için senin de çýkmaný bekliyorum' Oda TV fikir olarak bana uzak ama bu hiçbir þeyi deðiþtirmiyor. Adaletsizliðe maruz kalmýþ olmasý beni daha çok ilgilendiriyor. Herkesin kaybedecek þeyleri vardýr. Ama benim kaybetmeyi göze alamayacaðým belki de tek þey kýzým. Ben yurtsever bir damara sahibim. Biz sosyalistler enternasyonalistiz ama, þunu biliyorum ki, derinden derine hepimizde bir yurtseverlik damarý var. Kýzýmýn da bu damara sahip olmasýný, sevilmeyi hak eden bir ülkesi olmasýný istiyorum. Ben 12 Eylül'de bile ülkemi terk etmemeyi göze aldým. Kýzýmýn da bu ülkenin mutlu bir yurttaþý olmasýný isterim."

13 24 Eylül 2012 Pazartesi 13 Haftada Bir Öðrenci Ýnisiyatifi Öznesi Burak Kurtcebe DÜNYA BÝZE ÞÖYLE SESLENÝYOR... Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir EÐÝTÝM MESELESÝ ''KÜLLÝYEN'' YALAN! Gerçi bu yazý yazýlýrken dördüncü kez baþka bir eðitim bakaný göreve gelebilir ama sorunlar hep ayný kalýyor.. Sevgili Tanju Konuralp'ýn 17 eylül tarihli Yenidüzen'deki haberine göre: 19 ilkokulda öðretmen eksikliði,17 ilkokulda müdür, 14 ilkokulda da müdür muavini eksikliði var.. Ortaokul ve liselerde durum çok daha kötü.. Ülke genelinde 98 kadro açýðý bulunuyor.. Öðretmen eksikliklerinde sayý müdür ve 8 müdür muavini açýðý da olduðu verilen bilgiler arasýnda.. Sorun sadece öðretmen eksiði de deðil.. Müfredat, kitaplar ayrýca kýrýk dökük okul binalarý da var bunlarýn içerisinde.. Hala alýnmakta olan (alýnmýþ olan) ''kayýt parasý'' adý altýnda bu yýl TL olarak toplanan baðýþlar var.. Bunlarýn hepsi ''yasa dýþýdýr'' ve buradan söyleyelim ''ödemeyin, ödetmeyin!''.. Ýrsen Küçük, üçüncü kez deðiþen bakandan sonra, bakanlarýn deðiþmesinin ''kurultayla uðraþýp iþlerini yapamama ve bazý hatalarýndan dolayý'' olduðunu söyledi Kemal Dürüst ve Nazým Çavuþoðlu'ndan sonra Mutlu Atasayan bir hükümet döneminde deðiþen üçüncü eðitim bakaný.. Eðitim gibi önemli bir þey kurultaya alet edilmekte.. ''Diðer ikisinden bir hayýr görülmedi ki üçüncüsünden medet umalým!'' durumu var biraz.. Atatürk Öðretmen Akademisi'nin kapanma sürecini baþlatan, Okullarýn kýrýk-dökük, bir çok okulun kullanýlamaz olmasýna aldýrmayan, Yapmadýklarý, yapmayacaklarýnýn teminatý olan bir hükümet ve onun bakanlarý.. Ne olduðu belirsiz vakýflara ''komik'' rakamlarla doðrudan Kýbrýslý Türk halkýnýn yaþam alanýna müdahale için verilen arsalar.. Bu müdahaleler tabi ki yeni deðil... Yalnýzca bu kez TC'deki iktidarýn deðiþmesiyle ''biçim'' deðiþtirmiþtir.. Önceleri halkýn dilinin,köy isimlerinin, soyisimlerinin deðiþtirilmesiyle baþlayan ''Türkleþtirme'', AKP iktidarýyla yerini Türkleþtirmeyle birlikte ''sunnileþtirmeye de '' býraktý.. Haspolat'ta yapýlan Ýlahiyat Koleji'de bunun bir sonucuydu.. Bunlarý dedikten sonra Kemal Dürüst'ün ve hükümet yetkililerinin piþkin piþkin ''Ama bu halk tarafýndan yapýlan eðitim için masum bir istek, biz istenen talepleri karþýlýyoruz, kültüre bir müdahale yok, bunlarý deyenler TC düþmanýdýr'' demiþlerdi.. Halbuki görünen bunun ''yukarýdan'' bir istek olduðu,''sistematik'' bir þekilde AKP tarafýndan devam ettirildiði ve bunun UBP tarafýndan ''güzel'' bir þekilde burada uygulamaya devam ettiði.. Örneðin basýna pek ''yansýmayan'' aslýnda tamamýyla Ýslam'ýn cinsiyet ayrýmcýlýðý noktasýndan hareketle yaþanan bir olay var.. ''Bizim'' Gençlik Dairesi'nin TC'deki Spor Bakanlýðý Gençlik Hizmetler Dairesi'yle imzaladýklarý protokol doðrultusunda 2011 yýlýndan beri baþlattýklarý kültür gezileri var.. Buraya kadar sorun pek yok gibi.. Sorun þurada baþlýyor: Bu yýl alýnan bir kararla bu kültür gezileri ''haremlik'' ve ''selamlýk'' olarak ayrýlmýþ, kadýnlar ve erkekleri ayýrdýklarý yetmemiþ, bir de farklý tarihlerde bu yerlere götürmüþler.. Güvenlik gibi mazaretleri varmýþ arkadaþlarýn ancak örneðin erkekler kafilesinde bir kadýn öðretmen ya da tam tersi gibi bir durum da yokmuþ. Olay tam ''haremlik-selamlýk!''.. Velhasýl, ''onlar taleplerle'' uðraþa dursun ki yazýnýn baþýnda yazýlan talepler daha önceliklidir diye düþünüyoruz, biz bu Türk- Ýslam sentezi ve onun buradaki ''iþbirlikçileriyle'' nasýl mücadele edileceðini konuþalým.. Bu kadar sistemli bir þekilde halklarý sömürüp, þekillendirmeye çalýþanlara karþý tek bi seçenek var gibi.. Bunlara ''sessiz'' kalmamak ve ''örgütlü'' bir þekilde mücadele etmek.. Topraklarýmýn büyük çoðunluðu insan iþgali altýnda artýk... Yaþamýn kaynaðý suyu da salt kendi için kullanýyor insan... Düþünen insan, gücünü çevresiyle uyumlu bir yaþamý kurmakta kullanmadý... Kendini doðadan soyutladý... Kendine daha büyük yaþam alanlarý, daha rahat yaþam biçimleri geliþtirdi. Tüm bunlarý yaparken, yok etti ve kirletti... Benim üzerimdeki etkisi artýk o boyuta ulaþtý ki, iklim ve mevsimler deðiþmeye baþladý. Ben bunun sonucunu çok iyi biliyorum... Çünkü daha önce bunu birkaç kez yaþadým. Koþullarýn deðiþeceði aþamaya çok az zaman kaldý! Eðer insan tüketimi bu düzeyde tutarsa, Eðer insan kendi rahatý için yaptýðý üretimin dünyayý tükettiðinin farkýna varmazsa, Ve eðer insan su, toptak ve havamý bu düzeyde kirletmeyi sürdürürse... Çok yakýn bir gelecekte, artýk yaþama þansýnýn olmadýðý koþullar gündeme gelecek. Önce sýcaklar ve ardýndan bir kez daha milyonlarca yýl sürecek dondurucu soðuk olacak. Ve iþte o zaman insan da, diðer pekçok canlý türle birlikte yok olup gidecek Ýnsanýn yeteneði bile varoluþunu sürdüremeye Yazýnýn baþlýðý bir yerden tanýdýk geliyor olmalý hepinize. Annan planý döneminin en popüler sloganý'nýn bir deðiþik versiyonu bu. Çevremizde sýcak savaþlar sürerken ve yenileri için hazýrlýk yapýlýrken savaþla ilgili bir slogan daakla geliyor ister istemez. Ama "Kýbrýs'ta Barýþ Engellenemez" sloganýnda olduðu gibi bu sloganýn da tersinin gayet mümkün olabileceðini aklýmýzýn bir köþesinde tutmalýyýz. Yani hem Kýbrýs'ta barýþ "bal gibi" engellenebilir (ki engelleniyor), hem de dünyada savaþ bir gün mutlaka bitecektir. Bunu þimdilik bir kenara býrakýrsak; "Dünyada Savaþ Engellenemez" derken anlatmak istediðim þey, içinde bulunduðumuz sistem ile savaþ arasýnda organik baðlar olduðudur. Daha basit ifade edecek olursak, savaþ dediðimiz ve birçoðumuz için olaðandýþý olan bu olayýn aslýnda kapitalizm koþullarýnda çok olaðan ve "gerekli" olduðu. Sadece devletler arasý güç dengeleri ve bir takým siyasi krizlerin kaçýnýlmaz sonucu olarak deðil üstelik. Sistemin ekonomik anlamda kendisini yeniden üretmesi noktasýnda silah ve savaþ sanayisinin çok kritik ve hatta "ölümcül" öneme sahip olmasýyla ilgili bir durum bu. * * * Silah üretiminin kapitalist sistem içinde önemli bir role sahip oluþu, son dönemde ortaya çýkan bir durum deðil elbette. yeterli olmayacak Ey insan soyu, Ey kendini akýllý sanan varlýk, Sahip olduðu en deðerli hazineyi kullanýp Doðayla uyumlu yaþamý kurmadýðýn sürece Üzerimde yaþayan ve kendi yok oluþunu hazýrlayan en aptal yaratýk olarak tarihe geçeceksin. Tükettikçe, tüketeceksin... * * * California'daki Pacific Palisades adlý okulda okuyan çocuklarýn velileri bütün okulu ve öðretmenleri dava ediyor... Çünkü bütün dönem boyunca 15 ile 30 gün arasýnda devamsýzlýk yaptýklarý halde çocuklarýnýn derslerden kalmalarýný kabul etmiyorlar... Velilerin neredeyse tehdide varan itirazlarýyla baþ edemeyen okul yönetimi, en sonunda telesekreter mesajýný aþaðýdaki þekilde deðiþtiriyor ve "YILIN TELESEKRETER MESAJI" ödülünü kazanýyor. "Merhaba! Pacific Palisades'e hoþgeldiniz. Bu bir otomatik mesajdýr. Lütfen seçenekleri tek tek dinleyerek istediðiniz departmanla ilgili tuþa basýnýz. - Çocuðunuzun neden devamsýzlýk yaptýðý konusunda yalan söylemek için 1'e... Hatta kapitalist toplumdan önceki dönemlerde de silah üretiminin ekonomik güçlenmede önemli rol oynadýðý söylenebilir. Fakat Ernest Mandel özellikle iki büyük savaþ sonrasý dönemde silahlanma harcamalarýnýn dünyada çok ciddi bir artýþa gittiðini söyleyerek geç kapitalist dönemin ayrýksý özelliðine vurgu yapar. Ve rakamlarla söyleyecek olursak, döneminde 4 milyar (altýn-dolar cinsinden) olan silahlanma harcamalarý, ikinci dünya savaþý sonrasý dönemde 10 yýl içinde bu rakam 13 milyara kadar çýkýyor. Yani savaþ ekonomisi kapitalizm için artýk rakamsal anlamda büyük getirileri olan bir sektör olmaktan çýkýp, 20. Yüzyýlýn ikinci yarýsýyla beraber niteliksel olarak ekonomik yapýnýn önemli bir parçasý haline gelmiþ. Örneðin 1961'de, silah üretimi tüm dünyadaki brüt yatýrýmlarýn neredeyse yarýsýný oluþturmaktaydý. Mandel'in öne sürdüðü gibi, bu durum Marx'ýn tanýmladýðý iki sektörlü (üretim ve tüketim araçlarý) üretim þemasýna "tahrip araçlarý üreten" üçüncü bir sektörün eklenmesi gerekliliðini doðurmuþtur. 1 Bu üçüncü sektör, bir anlamda kapitalizmin sürekli yaþadýðý krizlere bir çözüm yolu olarak ortaya çýkmýþ olsa da, daha sonraki yýllarda bu üçüncü sektörün de kapitalist krizlerin önüne geçemeyeceði görüldü. Ve kýsa yoldan bize kalan þu oldu ve olmakta hala: krizin ve savaþýn çok olaðan ve hayatlarýmýzýn birer ayrýlmaz parçalarý haline - Çocuðunuzun neden ödevlerini yapmadýðý konusunda yalan söylemek için 2'ye... - Bizim hangi konularda iþe yaramadýðýmýzý belirtmek için 3'e... - Evinize gönderilen ve alýcý imzanýz üzerinde olduðu halde almadýðýnýzý iddia ettiðiniz uyarý mektuplarý için 4'e... - Müdür ve diðer yetkililere küfür etmek için 5'e... - Çocuðunuzu her sabah en az 10 dakika bekleyen okul otobüsü hakkýndaki þikayetleriniz için 6'ya... - Süper kabiliyetli mükemmel çocuðunuzun beceriksiz öðretmeninden yakýnmak için 7'ye... - Býraksanýz bütün okulu yiyecek çocuðunuzun yetersiz bulduðu okul mönüsünden þikayet etmek için 8'e basýnýz... Çocuðunuzun gerçek bir dünyada yaþadýðýnýn farkýndaysanýz ve sorumluluk almayý öðrenmesini istiyorsanýz, bunun için de ona verilen ödevleri zamanýnda ve tam olarak yapmasýnýn çok önemli olduðuna inanýyorsanýz, ayrýca eðitimin ilk önce ailede baþladýðýnýn bilincinde olmanýz dileðiyle... Bellapais Manastýrý'nda Sonel'i anma gecesi - Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), 19 Mayýs Koleji müdürlüðü görevinden emekli olduktan sonra Girne Amerikan Koleji (GAK) müdürlüðü görevini yürütürken yaþamýný yitiren Salih Sonel'i Bellapais Manastýrý'nda klasik müzik resitali ile andý. GAÜ'den yapýlan açýklamaya göre, geceye Girne Belediye Baþkaný Sümer Aygýn, GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Baþkaný Serhat Akpýnar, GAÜ CEO'su ve GAÜ yetkilileri yanýnda sanatçý Arman Ratip ile sanat, eðitim ve siyaset dünyasýnda kiþiler katýldý. Merhum Salih Sonel'in eþi Yeþim Sonel ile GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Baþkaný Serhat Akpýnar'ýn birer konuþma yaptýðý gecede Salih Sonel'in ailesi, meslektaþlarý, gecede sahne alan sanatçýlar ve dostlarý anlamlý ve duygu dolu etkinlik için Girne Amerikan Üniversitesi'ne teþekkür ettiler. Max Bruch, J.S. Bach, S. Rachmaninoff, L. Zoboli, A. Piazzolla, C. Mc. Dowall, W. Afanasieff, K. Aziz, H. Mancini ve Ravel'in birbirinden deðerli 12 eserinin piyanist Narden Sonel, flütist Eran Raman, piyanist Mine Sadrazam, Viyola sanatçýsý Sinem Sadrazam ve Klarnet sanatçýsý George Georgiou tarafýndan sunulduðu gecede Kýbrýslý Türk sanatçý Kamran Aziz'in "Mor Yemeni" þarkýsý piyonada Mine Sadrazam ve flütde Eran Raman tarafýndan yorumlanmasý büyük beðeni topladý. DÜNYADA SAVAÞ ENGELLENEMEZ! MARJÝN Serdar Durukan Baraka Aktivisti gelmiþ olmasý! Bugün savaþ karþýtý olmayan birini bulabilirmisiniz bilmiyorum. Herkes en nihayetinde savaþa karþýdýr bu dünyada! Ama gelin görün ki savaþa karþý olmak demek, tam da bu sisteme en temelde karþý olmak anlamýna gelmeli. Diðer türlüsü neresinden tutarsanýz tutun eksik kalýyor. * * * Peki ya Barýþ? "Kýbrýs'ta Barýþ Engellenemez" mottosu da yukarýda anlattýðýmýz hikayenin tersten okunuþu deðil mi? Savaþýn, "kötü þans" veya "kötü politikacýlar"ýn çýkardýðý birþey olmadýðý çok aþikar. Savaþ tam da sistemin temel niteliklerinden birisi. Ve hal böyleyken, içi boþaltýlmýþ bir barýþ söylemi, hem kendimizi hem halký kandýrmak deðil mi? Ayný savaþ karþýtý olmak gibi, barýþ mücadelesi vermekte bu sisteme karþýdan durmak anlamýna gelmeli. Yoksa nerede durduðunuz ve aslýnda ne olduðunuz gün gelir apaçýk ortaya çýkar. Bknz: "Barýþ siyasetinin lideri ve partisi" 1 Ernest Mandel (2008), Geç Kapitalizm, Versus Yayýnlarý.

14 24 Eylül 2012 Pazartesi KKTC'deki yabancý iþgücünün yapýsý deðiþiyor (BAÞTARAFI 8. SAYFADA) Çalýþma izni þartlarýnýn aðýr olduðunu, 1200 TL asgari ücretle yaþayan bu kesimin talep edilen miktar ve þartlarý karþýlayamadýðýný, izin verilirken yapýlan kontrollerde tolerans gösterilmediðini, "insan haklarýna aykýrý uygulamalar yapýldýðýný", 10 yýldan beri adada yaþayýp vatandaþlýk bekleyen yaklaþýk 15 bin TC kökenli bulunduðunu, anne-baba vatandaþ olmasýna raðmen 18 yaþýna gelip vatandaþlýk alamayan ve kaçak duruma düþen 600 civarýnda gencin maðdur olduðunu anlatan Konsey yetkilileri, bu sorunlara "suçlu", "istenmeyen kiþi" algýlamalarýnýn; "dýþlanmýþlýk" ve "ötekileþtirme" sorununun da eklendiðini vurguladýlar. YERLERÝ DOLDURULAMAYACAK Türkiyeli iþçi sayýsýnýn azalmasýyla yerlerini Türkmen, Pakistanlý, Vietnamlý gibi 3. ülke vatandaþlarýnýn almaya baþladýðýný; ancak bu iþçilerin aðýrlýkla evlerde ve restoran gibi hizmet sektöründe çalýþtýðýný belirten HAK yetkilileri, "Ülkede þu anda büyük bir ekonomik durgunluk olduðu için belki çok fazla sorun olmadý ancak yakýnda iþgücü açýðý kendini hissettirecek. Çalýþtýrýlacak iþçi bulunmayacak. Bunca zaman Türkiyeli iþçiden þikayet edip her suçun altýnda görenler, yakýnda þikayet edecek" ifadelerini kullandýlar. Kýbrýs Türk toplumu ile adaptasyon ve entegrasyonun gerçekleþtirilemediðine, ortak yaþam alanlarý yaratýlamadýðýna da yeniden dikkat çeken HAK yetkilileri, Lefkoþa'da TC kökenlilerin yoðunlaþtýðý Suriçi bölgesinin "kültür ve ticaret merkezi"ne dönüþtürülmesi önerisini tekrarladýlar. HAK yetkilileri, aðýrlýkla bu kesim için Lefkoþa Belediyesi tarafýndan inþa edilen Haspolat Kavþaðý'ndaki apartman dairelerini ise "yeni bir getto" olarak tanýmladý. GERÝ DÖNÜÞ KAÇAKLARDA ÝZÝNLÝLERÝN 2500'Ü DÖNMEDÝ TAK muhabirinin sorularýný yanýtlayan Çalýþma Dairesi Müdürü Yusuf Önderol ise, Türkiye veya baþka ülkelerde uygulanan muhaceret kurallarý olaðan karþýlanýrken, KKTC'deki benzer uygulamalarýn kabullenilmemesinin anlaþýlýr olmadýðýný vurguladý. Geri dönüþle ilgili rakamlarýn sorulmasý üzerine Önderol, "Tek resmi rakam, muhaceret affýndan yararlanan 9 bin 700 kiþiden 2 bin 500'ünün adaya geri dönmemesi. Bu da, aileleriyle birlikte önemli bir rakam. Ancak bunun dýþýnda rakam vermek zor, çünkü azalma çoðunlukla izinlilerde deðil; kaçaklarda" dedi. Beþ asgari ücrete varan cezalarýn, kayýt dýþýlarýn/ kaçaklarýn kaçýþýnda etkili olduðunu anlatan Önderol, aftan sonra 2 bin iþyerinin denetlendiðini ve toplam 400 civarýnda kaçak tespit edildiðini kaydetti. Önderol, bunun da aftan önce yüzde 16 olan kaçak oranýnýn yüzde 6'ya gerilediðini gösterdiðini kaydetti. Dairenin verilerine göre çalýþma izinlilerin toplam sayýsý 38 bin 204. Bunlarýn 32 bin 427'si TC vatandaþý. Geri kalanlarýn 1954'ü Türkmenistan, 973'ü Pakistan, 447'si Bulgaristan, 306'sý da Moldova/ Ukrayna/Filipinler/Rusya vatandaþý. Ayrýca, 483 de iþ kurma izni var, Aðustos ayý itibarýyla ÝÞGÜCÜ TALEBÝYLE ÝÞSÝZ VASIFLARI UYUÞMUYOR Geri dönüþle birlikte iþgücü açýðý yaþanýp yaþanmayacaðý konusunda ise, "Ýþgücü açýðý her zaman oldu ve olacak" diyen Önderol, ancak bunun muhacerette disiplini engellemeyeceðini söyledi. KKTC'de iþgücü/iþsizlik verilerinin ekonomiden eðitim ve toplumsal kültüre kadar farklý boyutlarda irdelenmesi gerektiðine vurgu yapan Önderol, "Kayýtlý 13 bin genç iþsiz var. Bu, yüzde 30 gibi yüksek bir rakam Diðer yandan 38 bini aþkýn çalýþma izni, yani yabancý iþçi var. Neden? Çünkü iþsizin vasýflarýyla, iþgücü talepleri uyuþmuyor. Ülkenin iþgücü analizi edilirken dikkate alýnmasý gereken en önemli husus bu" ifadelerini kullandý. Denetimlerin arttýðýný, cezalarýn aðýrlaþtýðýný, kaçak iþçi sorununun büyük oranda çözüm yoluna girdiðini anlatan Önderol, ekonomik krizle birlikte artýk esas sorunun kaçak iþçi deðil, devlete karþý yükümlülüklerini yerine getirmeyen/getiremeyen ve kaçak iþçi çalýþtýran iþverenler olduðunu kaydetti. Önderol, ekonomik sorunlarýn artmasý ve devlet kapýsýnýn kapanmaya baþlamasýyla Kýbrýslý Türklerin giriþimciliðinin artmasýnýn ve geleneksel çalýþma alanlarý dýþýnda çalýþmaya baþlamasýnýn da yabancý iþçi dönüþünde bir faktör olabileceðini ekledi TRANSPLANTASYON PATOLOJÝSÝ KONFERANSI Yakýn Doðu Üniversitesi Hastanesi, Transplantasyon Patolojisi Konferansý gerçekleþtirecek. YDÜ'den verilen bilgiye göre, konferans bugün saat 09.30'da YDÜ Hastanesi'nde yer alacak. YDÜ Týp Fakültesi Dekaný ve Dünya Patoloji ve Týp Laboratuar Birliði Baþkaný Profesör Dr. Gamze Mocan Kuzey, Transplantasyon Patolojisi Konferansý'nýn organ nakli merkezinin açýlmasýyla birlikte daha anlamlý olduðunu ifade etti. Konferansýn bir çok ülkeden katýlýmcý bilim adamlarý, hastane personeli ve öðrencilerin katýlýmýyla gerçekleþeceðini belirten Morcan, konferansta aðýrlýklý olarak, bilimsel düzeyde organ patolojisi üzerine konuþmalar yapýlacaðýný kaydetti. GÜSAD "BEÞPARMAKLAR KÜLTÜR VE SANAT GÜNLERÝ"NDE YER ALDI Çatalköy Belediyesi'nin düzenlediði "Beþparmaklar 3. Kültür Sanat Günleri" önceki akþam baþladý. Etkinlikte, Güzelyurt Sanat Derneði (GÜSAD) ekibi Kýbrýs'a özgü kýna gecesi canlandýrdý. GÜSAD'dan verilen bilgiye göre, kýna yakma, damat týraþý, yorgan dikimi gibi kýna gecesine has etkinliklerin nasýl yapýldýðýna iliþkin bir tema ile anlatým yapýldý, ardýndan kýna gecesinde oynana bir dizi oyun ile gösteriler sona erdi. 19 ÜNÝVERSÝTE ÖÐRETÝMÝNDE YENÝ EÐÝTÝM MODELÝ Sürekli Deðiþim ve Geliþim Üniversite adasý Kuzey Kýbrýs'ýn en genç üniversitesi olan Akdeniz Karpaz Üniversitesi, baþkent Lefkoþa'daki Kent Kampüsünde büyüme ve geliþme çalýþmalarýna aralýksýz devam ediyor. Üniversite güçlü ve deneyimli akademik kadrosu ile gerek önlisans ve lisans programlarý, gerekse yüksek lisans programlarý ile kýsa sürede yoðun taleple karþý karþýya kaldý. Üniversite eðitim dünyasýna girerken hedefleri arasýnda olan sürekli deðiþim ve geliþim vizyonu ile eðitim programlarý alanýndaki geliþmeleri yakýndan takip ediyor. Bunun yanýnda eðitim programlarýný yakýndan ilgilendiren uluslar arasý fuarlara da katýlým gerçekleþtiren üniversite uluslarasý alanda özelde kurumun genelde ise Kuzey Kýbrýs'ýn tanýtýmýna da katkýda bulunuyor. Ýþ Dünyasýna Yeni Ýstihdamlar AKÜN Kuzey Kýbrýs'ta ilk kez hayata geçirilen Hava Ulaþtýrma Fakültesi, Pilotaj, Kabin Hizmetleri, Yer Hizmetleri, ve Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði gibi bölümler sayesinde yeni iþ alanlarýnda istihdam yaratacak. Havacýlýk ve Uzay Bilimleri konsepti ile eðitim verecek olan üniversitede Hukuk, Ýþletme, Turizm ve Otelcilik Fakülteleri de yer alýyor. Yetkililer özellikle hizmet sektörlerindeki nitelikli eleman ihtiyacýný karþýlayacak eðitim felsefelerini þöyle açýklýyor: 'Üniversite eðitimi kiþinin kariyer hedeflerine ulaþabilmesi için en önemli basamaktýr. Bizler teorik bilginin yanýnda iþ yaþamýnda deneyim sahibi kiþilerin mezun olduktan sonra rekabet piyasasýnda bir adým önde olacaklarýnýn bilinci ile yaþayarak öðrenmelerinin ne denli önemli olduðun farkýndayýz. Bu sebeple Havacýlýk, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði, Hukuk ve Ýþletme alanýnda eðiteceðimiz her bir bireyin mezun olduktan sonra iþ bulabilmelerini kolaylaþtýrmak adýna anlaþmalý olduðumuz kurumlarda zorunlu staj yaparken teorik bilgilerini pratikte uygulamalarýna da yardýmcý olacaðýz.' Akþam Öðretim Modeli Üniversiteden yapýlan açýklamaya göre sadece kariyer hedefleri için üniversiteye yeni baþlayacak olan öðrenciler için deðil ayni zamanda kariyer hedeflerini erteleyen veya çalýþtýðý alanda terfi almak isteyen bireyler için de eðitim kapýlarýmýzý açýyoruz. Geleneksel üniversite modelinin dýþýnda Kuzey Kýbrýs'ta ilk kez akþam öðretimi modelini de yalnýzca ve tek biz uyguluyoruz. Tüm programlarýmýz ilk yýlýmýza özel yüzde elli burslu olup bu yýl kayýt yaptýracak öðrencilerimiz için üniversiteden mezun olana kadar ayni ücretle eðitim vereceðiz. SATILIK ARABA 2008 model Toyota Hýlux. Full Stg Otobüs turu Harika bir güne hazýr mýsýnýz? Kuþ cennetinde muhteþem bir gezi/ Hala Sultan'da dua/ Larnaka'da yemek/ Develer Çiftliði'nde gezi/ Sihirli aynalarda bol kahkaha/ Çiçek bahçelerinde kahve molasý ve çiçek alýþveriþi... Ücret: 30 TL Tarih: 30 Eylül 2012 Pazar Tel: SATILIK EÞYA Elbise dolabý, tek kiþilik yatak þiltesiyle birlikte, mikrodalga fýrýn, 3 gözlü derin dondurucu, halý. Tel: SATILIK ARSA Alayköy de 3 dönüm arsa nitelikli tarla. Tel: AYZER EMLAK Kiralýk K.Kaymaklý'da 3+1 full yeni eþyalý daire 350 Stg. Yenikent'te kat yeni eþyalý daire. Yeniþehir'de 2+1 yeni eþyalý daire. Kermiya'da 3+1 eþyalý eþyasýz daireler. Satýlýk Gönyeli'de kat 140 metrekare Türk malý daire. K.Kaymaklý'da bahçeli garajlý full extralý villa. Yenikent'te 2 evlek 200 ayakkare Türk malý arsa. Hamitköy'de kat sýfýr Türk malý daire MELÝ EMLAK SATILIK Hamitköy.de 1+1 ve 2+1 sýfýr Türk malý satýlýk daireler Stg. Hamitköy.de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa Stg. Metehan sosyal konutlarýnda satýlýk zemin ve ara kat daireler Stg. Gönyeli.de tripleks sýfýr Türk malý Stg. Haspolat.ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer Stg

15 Fenerbahçe-Trabzon karþýlaþacak Türkiye Spor Toto Süper Ligi'nde 5. haftanýn son karþýlaþmasý bu akþam oynanacak. Kadýköy Þükrü Saraçoðlu Stadý'nda Fenerbahçe-Trabzon ile karþýlaþacak. Saat 20.0'de baþlayacak olan karþýlaþma Fener'in cezasý nedeni ile kadýnlar ve çocuklar önünde oynanacak. Zet Uluslararasý Karting Pisti'nde gerçekleþen etkinlik büyük ilgi gördü Drift yine büyüledi n Hýz tutkunlarý dün Zet Karting Pisti nde nefes kesen anlar yaþadýlar. Gösteriler yüzlerce kiþiyi büyüledi... n Kýbrýslý Türk drift severler için dümene geçen Ýrlandalý ünlü sürücü Drift Allstars 2011 Þampiyonu James Deane, ZET Uluslar arasý Karting Pisti ni dumana boðdu Zet Karting Kulübü ile Speed In Cyprus un birlikte düzenledikleri Shark Drift King 2012 & Motorsport Festivali nin 3 üncü Ayak yarýþý dün gerçekleþti. Alayköy deki Zet Uluslar arasý Karting Pisti nde gerçekleþen etkinlik büyük ilgi gördü. Etkinlik için özel olarak ülkemize gelen Ýrlandalý ünlü sürücü Drift Allstars 2011 Þampiyonu James Deane, Kýbrýslý Türk drift severler için dümene geçti. Usta sürücü Zet Uluslar arasý Karting Pisti ni dumana boðdu ve drift severlerden büyük alkýþ topladý. Sponsorluðunu Shark Enerji içeceklerinin yaptýðý etkinlikte ülkemizin en iyi sürücüleri de hünerlerini sergilediler. Festival tarzýnda geçekleþen, ülkemizin en iyi DJ i Barriso müzikleriyle katký koyduðu dünkü etkinliðe klasik otomobiller, Off-Road ve modifiyeli araçlarýn yanýnda motorsporlarýyla ilgili birçok stand renk kattý. Kapýnýn 14:00 de açýldýðý Shark Drift King 2012 & Motorsport Festivali, saat 19:00 da tamamlandý. Gençler Ligi'nin ilk ayaðý gerçekleþti Minderde DAÜ birinci Güreþ Federasyonu tarafýndan organize edilen "Gençler Güreþ Ligi" önceki gün baþladý. Rifat Þener Güreþ Salonu'nda gerçekleþen "Gençler Serbest Güreþ Turnuvasý" ile baþlayan "Gençler Güreþ Ligi"nde Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) açýk ara farkla birinciliði elde ederek, rakiplerine gözdaðý verdi. 77 puanla birinciliði elde eden DAÜ'nün ardýndan, 49 puanla Kültürspor ikinci olurken, Yakýn Doðu Üniversitesi 41 puanla üçüncü olabildi. 5 kulüpten 37 sporcunun mücadele ettiði müsabakalarda Mertdoðan Soyalan, Cengiz Öktem, Ercan Köse, Murat Doðan ve Serkan Köse hakem olarak görev aldý. Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde DAÜ Birincilik Kupasýný Güreþ Federasyonu Baþkaný Hüseyin Kavaz'ýn elinden alýrken, dereceye giren sporculara madalyalarýný Güreþ hakemleri tarafýndan takdim edildi. Alýnan sonuçlar þöyle: 1.DAÜ 77 puan 2.Kültürspor 49 puan 3.YDÜ 41 puan 4.Gayretköy 8 puan 5.Korkuteli 6 puan ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Manchester, Liverpool'u zor devirdi Premier Lig'in dev derbisinde Liverpool ve ManU Anfield Road'ta kozlarýný paylaþtý. Ev sahibi ekip 10 kiþi kaldýðý maçta öne geçmesine raðmen, tartýþmalý bir pozisyonda hakemin penaltý kararý sonrasý rakibine 2-1 maðlup olmaktan kurtulamadý. Liverpool'da Jonjo Shelvey, 39. dakikada Evans'a yaptýðý sert müdahale sonrasý maçýn hakemi Mark Halsey, Ýngiliz oyuncuyu kýrmýzý kart ile cezalandýrdý. Liverpool 2. devreye fýrtýna gibi girdi. Gerrard topu önce göðsünde yumuþattý sonra da sol ayaðýnla düzgün vuruþla 46. dakikada güzel bir gole imza attý. Aradýðý golü bulan Liverpool'un üstünlük sevinci kýsa sürdü. 50. dakikada Rafael ceza sahasýnda topla buluþtu. Brezilyalý futbolcunun þutunda top direðe de çarparak aðlarla buluþtu. 77. dakikada Valencia ceza sahasýna kadar girdi ve defansýn müdahalesi ile yerde kaldý. Tartýþmalý pozisyonda maçýn hakemi penaltý noktasýný gösterdi. Topun baþýna geçen Robin van Persie, kaleci Reina'nýn müdahalesine raðmen topu aðlarlarla Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK "M. Kemal Deniz KKTC 2012 Satranç Birinciliði"nin 4'üncü ayaðý tamamlandý Lider Halil Þentuð buluþturdu ve takýmýný 2-1 öne geçirdi. Hollandalý futbolcu bu golle Premier Lig'deki gol sayýsýný 5'e çýkardý. Deplasmanda 2-1'lik üstünlüðü yakalayan 'Kýrmýzý Þeytanlar', Liverpool'un beraberlik için yüklendiði ataklarda gole izin vermedi ve Anfield Road'tan 3 puanla ayrýldý. Manchester United bu galibiyetle Premier Lig'de puanýný 12'ye yükseltirken, ev sahibi Liverpool ligde oynadýðý 5 maçta 3 yenilgi alarak 2 puanda kaldý. Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Kuzey Kýbrýs Satranç Federasyonu'nun düzenlediði "M. Kemal Deniz KKTC 2012 Satranç Birinciliði"nin 4'üncü Ayak karþýlaþmalarý tamamlandý.50 sporcunun mücadele ettiði "M. Kemal Deniz KKTC 2012 Satranç Birinciliði"nin 4'üncü Ayak karþýlaþmalarý Güzelyurt'taki Güzelyurt Otel'de gerçekleþti. akemliðini Mehmet Özerkman'ýn, sponsorluðunu M. Kemal Deniz Þti. Ltd.'in yaptýðý "M. Kemal Deniz KKTC 2012 Satranç Birinciliði"nin 4'üncü Ayak karþýlaþmalarýnda 1'inci Masa'da oynayan Halil Þentuð, rakibi Güçhan Giriþ'i maðlup etti ve turnuvada 4 puanlý tek sporcu oldu. "M. Kemal Deniz KKTC 2012 Satranç Birinciliði"nin 5'inci Ayak karþýlaþmalarý 26 Eylül 2012, Çarþamba günü, Girne'deki Eziç Premier'de yapýlacak. Karþýlaþmalar saat 19:00'da baþlayacak. Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Keþke hep o vanda kalsaydý

Keþke hep o vanda kalsaydý 101 pare topu Talat baþlatmýþtý. Kendisine "Neden 21 deðil de 101" diye sormuþlar. O da "21'i ben seçildiðim için, 80'i de Denktaþ gittiði için" demiþ... Þimdi de öyle mi oldu? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

ÞEHRÝN MESKUN MAHAL HARÝTASI...

ÞEHRÝN MESKUN MAHAL HARÝTASI... Polis Lefkoþa ve Girne'de 'Huzur Operasyonu' düzenlemiþ... Gece kulüplerine yapýlan fuhuþ baskýnýnda pek çok kadýn gözaltýna alýnmýþ... Amerika'yý yeniden keþfetmek de bir marifettir arasýra! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Kazanan kaybetti kaybeden kazandý

Kazanan kaybetti kaybeden kazandý AKP Atatürk'ü silkip attýktan sonra UBP de silkip attý... Ýlk kez bir kurultayda Atatürk'ün adý geçmedi hiç! Ýrsen Küçük "Allaha emanet olunuz" dedi ve Atatürk defterini kapattý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı