Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) edebiyatçýlarýmýz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) edebiyatçýlarýmýz"

Transkript

1

2 Somuncu Baba KÜLTÜR-EDEBÝYAT ve ARAÞTIRMA DERGÝSÝ Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfý nýn Yayýn Organýdýr Ýki Ayda Bir Yayýnlanýr ISSN: YIL:10 SAYI:46 EYLÜL - EKÝM 2003 ES-SEYYÝD OSMAN HULÛSÝ EFENDÝ VAKFI ADINA ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ A.Þemsettin ATEÞ GENEL YAYIN YÖNETMENÝ Ýsmail PALAKOÐLU YAZI ÝÞLERÝNDEN MESUL MÜDÜR Ahmet DEMÝR REKLAM ve HALKLA ÝLÝÞKÝLER Ahmet KARACA - Murat HARMANBAÞI Þükrü ÞAHÝN - Ali KARABACAK Ýbrahim GÖKMEÞE KAPAK Mýsýr da bir sokak Ressam:Ashraf TEKNÝK YAPIM AJANS SB / Darende Tel: YAZIÞMA ADRESÝ Zaviye Mah. Hacý Hulûsi Efendi Cad. No: Darende / MALATYA Tel:(422) Fax:(422) http/www.eshev.com BASIM-YAYIM-DAÐITIM-PAZARLAMA VÝSAN Ýktisadi Ýþletmesi DAÐITIM DPP RENK AYRIM - FÝLM ÇIKIÞ Bizim Repro (312) BASKI Poyraz Ofset (312) Dergide Yayýnlanan Yazýlardan Yazarlarý Mesuldür Kaynak Gösterilerek Ýktibas Edilebilir. ADANA (322) AMASYA (358) ANKARA (542) BURSA (224) ÇAYCUMA (372) G.ANTEP (342) GÖLCÜK (262) ÝSTANBUL (216) ÝZMÝR (535) Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) edebiyatçýlarýmýz için en önemli ilham kaynaklarýndan birisi olmuþ; hemen hemen her Müslüman þairimiz onu bir yönüyle þiirinde anlatmaya çalýþmýþtýr. Bir kýsmýný yukarýda saydýðýmýz dinî-edebî türlerimizin önemli bir bölümünü Peygamberimizle ilgili olanlar oluþturmaktadýr. Yrd. Doç. Dr. Cemil GÜLSEREN 22 "Müceddid-i Elf-i Sani" yani ikinci bin yýlýn baþýnda gelen yenileyici ve o asrýn manevi mümessili anlamýna taþýyan Ýmam-ý Rabbâni Hazretlerinin ibret ve hikmet dolu hayatý TEMSÝLCÝLÝKLER ÝSKENDERUN (326) KAYSERÝ (352) K.MARAÞ (344) ELBÝSTAN (532) KARABÜK (370) KARAMAN (338) KONYA (332) EREÐLÝ (332) ILGIN (332) BU SA Hulûsî-i Darendevi Divanýnda Hz. Muhammed (S.A.V) Yrd. Doç. Dr. Zülfikar GÜNGÖR 11 Necmettin SARIOÐLU Malatya dan Ankara ya Seyyid Hüseyin Gazi Makamlarý Ýmâm-ý Rabbâni (K.S) KARAPINAR (332) MALATYA (536) MERSÝN (324) OSMANÝYE (322) SAKARYA (264) SAMSUN (362) SÝVAS (346) TOKAT (356) TURHAL (356) Somuncu Baba 2 Eylül-Ekim 2003

3 YIDA ÝÇÝNDEKÝLER Güler ÜLGER 56 Zeynep Ana Aslan TEKTAÞ 50. Zengibar Karakucak Güreþ ve Kültür Festivalinde Hulûsi Efendi Vakfý150 Çocuðu Sünnet Ettirdi Türk-Ýslâm 30 Sanatý Dinsel yön ve yaþam biçimi Türk-Ýslam sanatýný hiçbir zaman olumsuz yönde etkilememiþtir. Raziye SAÐLAM Sýdýka SARI Dürüst Olmak Mutluluk Doç.Dr. Sefa Getirir SAYGILI Patlýcan Türlüsü 63 Somuncu Baba Eylül-Ekim Editörden/Ýsmail Palakoðlu Kapaða Yansýyan Seyahat... 4 Baþyazý / Ahmet Þemsettin Ateþ Sokaklar ve Ýnsanlar... 5 Hutbe / Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Þeyh Hamid-i Veli Minberinden Hutbeler... 6 Araþtýrma / Yrd. Doç. Dr. Zülfikar Güngör Hulûsî-i Darendevi Divanýnda Hz. Muhammed (S.A.V)... 7 Kültür / Yrd. Doç. Dr. Cemil Gülseren Malatya dan Ankara ya Seyyid Hüseyin Gazi Makamlarý Tasavvuf / Ýsmail Palakoðlu Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi ve Zikir Örnek Hayat / Muhammed Ali Halýcý Sahabedeki Allah Korkusu Altýn Silsile / Mevlüt-Necmettin Sarýoðlu Ýmam-ý Rabbâni (K.S) Eðitim / Resul Kesenceli Büyüklerin Eðitim Anlayýþý, Model ve Metot 26 Þiir / M. Halistin Kukul Bir Hasrettir Anadolu Sanat / Güler Ülger Türk-Ýslâm Sanatý Edebiyat / Ramazan Duranoðlu Ýslâm Sanat ve Estetiðinin Anatomisi Güncel / Prof. Dr. Mehmet Emin Ay Kur an da Gençler ve Gençlik Deðerleri Kültür / Sadýk Yalsýzuçanlar Bu Hoþ Gör Armaðanýmdýr Araþtýrma / Dr. Hikmet Atik Hulûsi-i Darendevî Divanýnda Gönül ve Aþk Kavramlarý Araþtýrma / Musa Tektaþ Büyüklerin Dualarý Edebiyat / Yavuz Bülent Bâkiler Cankuþu-Yaþamýný Yitirdi Düþünce / Mustafa Alibeyoðlu Gözlerin Gönül Dünyasý Ýnceleme / Ýbrahim Þahin Veda Hutbesindeki Evrensel Mesajlar Psikoloji / Doç. Dr. Sefa Saygýlý Dürüst Olmak Mutluluk Getirir Þiir / Abdurrahim Karakoç Dönüþ Öykü / Raziye Saðlam Zeynep Ana Mutfaktan / Sýdýka Sarý Yemek Tarifi -Patlýcan Türlüsü Hanýmlara Özel / Nuran Özden Aile Baðlarý Kopuyor mu? Tomurcuklar / Kevser Bâki Þimdi Okul Zamaný Haber / Aslan Tektaþ...

4 EDÝTÖRDEN Kapaða Yansýyan Seyahat Kýymetli Okuyucular, Sevgili "Somuncu Baba" dostlarý; Seyahate çýkmak, sýhhate vesiledir. Ýnsana bedenî ve rûhi bazý kazanýmlar saðlar. Çünkü seyahatin faydalý yönlerinden biri de kiþinin deðiþik mekanlardaki eserleri ve güzellikleri görmesidir. Bu onun, Allah Teâlâ'nýn gücü hakkýndaki bilgisini artýrýr. Onu, Allah'ýn nimetlerine þükretmeye çaðýrýr. Deðiþik kültürlerin eser ve tesirlerini görür. Ýnsanlarla tanýþýr, "tanýþ olur." Þüphesiz þuurlu insan, aklýný kullanan ve insanlarýn baþýna gelenlerden ibret alandýr. Her yolculuk kainat kitabýnýn okunduðu, hayat yolculuðu için bir eðitim haline dönüþen hayatýn renkleridir. Sevgili Peygamberimizin bildirdiði gibi, yolculuk azaptan bir parça olduðu için Allah, rahmeti ve ihsaný ile yolculukla ilgili bir takým ruhsatlar ve kolaylýklar belirlemiþtir. Geçmiþte yaþayan büyüklerimiz; Allah yolunda cihat için; sözleri ve davranýþlarýyla, ahlak ve güzel diyaloglarý ile Allah'ýn dinine çaðýrmak için yeryüzünün doðusunu ve batýsýný dolaþmýþlardýr. Böyle bir güzel amaç için yapýlan seyahat makbuldür. Âdap ölçülerine uygun seyahat anlayýþý hepimiz içindir. Kiþi, dininin, ülkesinin elçisidir. Mensup olduðu milleti, toplumu ve cemiyeti en güzel þekilde temsil eder. Müslümanlar; kutsal deðerleri ve ilkeleri, ahlaký ve faziletleri gözeten; hak, adalet ve barýþ yoluyla hayatý yöneten; dünyanýn ilerlemesi, yükselmesi ve uygarlýðý için çalýþan bir dinin mensuplarý olduðunu hatýrlayarak yeryüzünde dolaþýr. Nimetlere þükreder. Allah'ýn nimetlerinden bahsederken ve O'na þükrederken, mübarek topraklara bahþettiði dini ve tarihi unsurlara deðinmek gerekir. Bütün bu unsurlar; mübarek topraklarý temiz ve günahtan uzak bir seyahate uygun kýlmaktadýr. Allahu Teâla Müslümanlarýn kalbinin baðlandýðý ve dünyanýn gözlerinin çevrildiði Mekke ve Medine'yi, Kâbe ve Mescid-i Nebevi'yi baðýþlamýþtýr. Hac veya umre için Beytullah'a ya da ziyaret için Mescid-i Nebevi'ye gitmek sehayatin en makbulüdür. Kýsa bir süre önce Umre ziyaretine giderken; "Mýsýr'a" da uðradýk. 1517'de Osmanlý topraklarýna katýlan Mýsýr'da Osmanlý eserlerini ve eski Mýsýr uygarlýðýnýn kalýntýlarýný ibret nazarýyla seyrettik. Þüphesiz ecdadýmýz, Allah Teala'nýn örnek uygarlýðýn temellerini kendisiyle saðlamlaþtýrdýðý, en büyük kalkýnmanýn direklerini ve temel unsurlarýný ayaða kaldýrdýðý milletin fertleridir. Öyle ki, geçmiþte bu kalkýnmanýn gölgesinde milletler ve halklar, fertler ve toplumlar mutlu oldular. Ýnþaallah bugün ve gelecekte de yine bizimle mutlu olacaklardýr. Bu gücün temellerine ve dayanaklarýna dikkatlice bakýnca, uygarlýk bakýmýndan geliþmenin alametleri belirmekte ve kültürümüzün temel özellikleri görülmektedir. Bu arada "Osmanlý Sokaklarýna" benzeyen bir tablo dikkatimizi çekti. Papirüs kaðýdýna yapýlmýþ, henüz boyasý kurumamýþ, tabloyu ressamýndan Türkiye'ye getirmek için bir iþadamý arkadaþýmýz satýn aldý. Tablo yeniydi ama, bize eskiyi hatýrlatýyor, geçmiþimizin çizgilerini taþýyordu. Þimdi ise dergimize kapak oldu. Kapaðýndan son sayfasýna kadar özenle seçilmiþ ve hazýrlanmýþ olan dergimiz sizlerle mutlu sizlerle gururlu. Bu sayýmýzda yine muhabbet, edebiyat ve hakikat dolu yazýlarla, þiirlerle sizlerleyiz. Hoþça ve dostça kalýn, sevgili "Somuncu Baba" dostlarý Somuncu Baba Eylül-Ekim

5 Sokaklar ve Ýnsanlar Somuncu Baba 5 Eylül-Ekim 2003 BAÞYAZI Ýnsanlar yaþadýklarý ortama kendi ruhlarý ile þekil verirler. Þehirler, mahalleler, sokaklar ve o ortamlarý oluþturan evler; o çevrede yaþayan insanlarýn kendi elleriyle inþa ettikleri bir kültürün ortak varlýklarýdýr. Ýnsanlarýn evlerle, evlerin kültürle, kültürün de çevre ile olan münasebeti her þehrin temel nüvesini oluþturan sokaklardan neþ'et eder. Yaþayan nesil kadar, gelecek nesillerin de manevi-kültürel hayatýný idrak ve davranýþ biçimlerinin geliþmesini saðlayan en üst düzey mekanlar sokaklar, mahalleler ve þehirlerdir. Ayný muhitin insanlarý olarak çeþitli kardeþâne diyaloglarýn oluþtuðu, birlik duygusunun geliþtiði, sýnýrlarý tam olarak belli olmasa da belli bir oturum alanýna mahalle denilmektedir. A. Turan Alkan bir yazýsýnda mahalleyi þöyle tarif eder; "Fert olmayý ferdiyeti idrak etmeyi, herkesi tepeleyebilecek bir hürriyet sahasý gibi addeden modern insanlar için mahalle bir cenderedir. Orada saygýyla karþýlanmasý gereken deðerler, kurallar ve davranýþ biçimleri vardýr. Ýnsanlar orada kalpleri ve yüzleri birbirlerine dönük olarak yaþarlar. Ýçinde yaþadýklarý fizîki doku, onlar için bir hatýra parçasýdýr, sýradan bir mekan deðil. Mahallenin görünürde bir merkezi yoksa da ekseni vardýr: Mahallenin büyüðü, mahallenin nâmusu, mahallenin camii, mahallenin þöhreti vardýr ve her biri görünmez eksenleri etrafýnda fiziki ve beþeri dokusuyla mahalleyi yörüngede tutarlar." Mahalleler þehri, sokaklar ise mahalleyi meydana getirir. En ufak bir baðýrtýyý bile kulaðýmýzýn dibinde hissettiðimiz, acýlarý paylaþtýðýmýz, sevinçleri bölüþtüðümüz sokaklar. Tanýþlýðýn, ayaküstü sohbetlerin, yan yana, duvar duvara evlerin bizim toplumumuzu yansýtan özellikleri. Hep bizim olan, bize benzeyen deðerler. Sokaklar bir bakýma insanlarýn ruhunun dýþa vurumudur. Namazda saf tutmuþ mü'minlerin omuz omuza vermesi gibi sokaklar insanlarýn yan yana yüz yüze geldiði yerlerdir. Bazen, eski dokusunu hâla muhafaza eden tarihi evlerin olduðu sokaklarý görünce; hep bu manzara aklýma gelir. Çatýlardaki yakýnlýk; baþlardaki yakýnlýðý, ikinci katlardaki çýkýntýlar gönüllerin coþkunluðunu, zemin katlarýn masumiyeti ise saðlam temelleri hatýrlatýr. Minarelerle kardeþ olan selviler duayla uzanan eller gibi yükselir semaya "tevhid" ile. Eski bir Osmanlý þehrini yansýtan minyatürdeki görüntüler ister Mýsýr'da bir sokak olsun, isterse Ýstanbul'daki bir sokak olsun, hep dîni aðýrlýklý þekillenen kültürümüzün aynasýdýr. Mîmari zerafetin nakýþ nakýþ sevgiyle iþlendiði taþlar, kapý üstlerindeki gölgelikler ve ahþap malzemenin bir ustanýn elinde þekillenmiþ güzelliði bizi biz yapan unsurlarý aklýmýza getiriyor. Fani olan bu hayatta, bizim toplumumuzda evlerin inþasýnda toprak ve ahþap malzemenin çok kullanýlmasý hayatýn geçiciliðine bir iþarettir. Sohbetler muhabbetler, mahremiyetler hep kendi içinde saklý birer gönül zevki ve ruh hâletidir. "Herkes kendi kapýsýnýn önünü temizlerse, mahalle temiz olur" kelâmý benim þu tesbiti izhar etmeme vesile oldu. Hani dedik ya, insanlar sokaklarý, sokaklar mahalleleri, mahalleler de þehirleri oluþturuyor. O zaman önce insan fert olarak kendi gönlünü temiz tutacak. Kötü duygulardan arýndýracak, nefsini terbiye edecek. Ýçinin güzelliði, ruhunun yumuþaklýðý ve temizliði yüzüne vurunca; etrafýna letafet yayacaktýr. Güzel insanlar güzel aileleri, güzel aileler de güzel çevreyi, güzel toplumu oluþturacaklardýr. Þimdi sözümüzü baðlarken diyoruz ki, her varlýk bulunduðu çevrenin bir parçasýdýr. Unsurlarýn mükemmeliyeti, bütünün kemâline cemâl katar. Sokaklar da evlerimizin yakýnlýðý kadar gönüllerimiz birbirine yakýn olmalýdýr. Yoksa hayatýn ilk adýmýnýn atýldýðý sokaklar; toplum hayatýnýn daha baþlamadan bitiþine seyirci kalacaklardýr. Biraz da haklýlýk payý var, çünkü biz þimdiye kadar güzelim sokaklarýmýzýn yok oluþunu sessizce seyrettik. Bu meyanda kültürümüz, mimari estetiðimiz hatta manevi güzelliklerimiz yavaþ yavaþ yok edildi. Þimdi eskiyi anma ve vazgeçilemeyecek kadar kýymetli kültür varlýklarýmýzý koruma ve yaþatma için gayret zamanýdýr. Yeni nesillerin buna ihtiyacý muhakkaktýr. Biz gördüðümüzü yorumlamak istedik, takdir sizlerindir Vesselam. A. Þemsettin ATEÞ

6 HUTBE Þeyh Hâmid-i Veli Minberinden HUTBELER Muhterem Cema'at'i Müslimin Beraat gecesi; Kameri aylarýn sekizincisi olan Þa'banýn on dördüncü gününü on beþinci gününe baðlayan bir gecedir. Müslümanlarca maðfiret ve kurtuluþ gecesi sayýlýr. Müminler bu gecede ibadet ve taâtla meþgul olarak bir yýllýk ömürlerinin muhasebesini yaparak, mükemmel bir insan olgun bir müslüman vasfý kazanmak için gelecek günlerine ve hayat iþlerine daha düzenli bir istikamet vermek imkanýný bulurlar. Ýslâm aleminde Beraat gecesinin derin bir saygý ile yer almasýnýn sebeblerini Hazreti Ayþe validemiz þöyle anlatýyor: Günün birinde Hazreti Peygamber yanýma girdi. Elbisesini çýkardý. Aradan zaman geçmeden tekrar giyindi. Bunun üzerine beni bir þüphe kýskançlýk sardý. Ortaklarýmdan birinin yanýna gidecek sandým ve peþini takip ettim. Medine nin kabristaný olan Baki'de (Cennet-ül Baki) kendisine eriþtim. Müminlere ve þehidlere istiðfar ve dua ediyordu. Kendi kendime: Anam babam sana feda olsun, sen Rabbi nin rýzasý uðrunda, ben ise dünya peþindeyim, diyerek geri döndüm. Soluk soluða eve girdim. Arkamdan da Resullullah sallallahu aleyhi vessellem girdi. - Neden böyle hýzlý nefes alýyorsun? Dedi. Ben: - Anam babam uðruna feda olsun, yanýma gelüp elbisenizi çýkardýktan sonra, tekrar giydiniz beni bir kýskançlýk tuttu ortaklarýmdan (Diðer ezvac-ý mutahharatdan) birinin yanýna gideceðini zannetmiþtim. Nihayet sizi kabristanda dua ederken gördüm dedim. Resulü Ekrem: Resulullah sana haksýzlýk edecek diye mi korkuyorsun? Cibril geldi þöyle dedi: Bu gece Þa'banýn on beþinci gecesidir. Cenab-ý Hakk bu gecede, Beni Kelb kabilesi koyunlarýnýn tüyleri sayýsý kadar kimseyi Cehennemden azad eder. Fakat bu gece Allah; müþriklerin, kincilerin, akrabalarýyla münasebeti kesenlerin, hayat ve ihtiþamlarýna maðrur olanlarýn, ana ve babalarýna isyan edenlerin, içki düþkünlerinin yüzlerine bakmaz dedi ve Resulü Ekrem elbisesini çýkardý. Bu gece ibadet etmeme müsaade eder misiniz? buyurdu. Evet sana anam babam feda olsun dedim. Peygamber namaza kalktý, secdeye kapanýp uzun müddet kaldý. Endiþelendim, elimle yokladým. Elim ayaðýnýn altýna dokununca kýmýldadý ben de sevindim. Secdede þöyle niyaz ettiðini iþittim: "Allahým azabýndan ðufranýna, gazabýndan rýzana sýðýnýrým. Senden yine sana iltica ediyorum þanýn yücedir. Sana yaptýðým senayý, senin kendine yaptýðýn senaya denk bulamýyorum. Sana layýk bir suret de hamd ve sena'dan âcizim" dedi (buyurdu). Sabah olunca bunlarý Resulü Ekreme söyledim O da : - Ya Ayþe, bunlarý öðrendin mi? dedi. - Evet ya Resulullah dedim. Resulü Ekrem: "Bunlarý hem öðren hem de baþkalarýna öðret zira bunlarý bana Cibril öðretti ve secdede bunlarý okumamý ta'lim etti buyurdu." Bu hadis-i þerifi Beyhaki "Ali bin el Haris tarýkýyla zikr etti. Hadis ceyyidi ve mürsel'dir. Çünkü "Ali ibni El Haris Ayþe validemizden bizzat duymuþtur. Bu Þa'banýn on beþinci gecesini ibadetlerle ta'atlarla ihya etmek mendupdur. Bu geceye mahsus olarak kýlýnacak namaz, kaza olanlarýn kaza namazlarýný eda etmeleri nafile kýlmalarýndan daha hayýrlýdýr. Ýmam Gazali hazretleri Ýhya-i ulûm adlý eserinde Þaban namazý; "Þa'banýn on beþinde yüz rek'at olarak kýlýnýr her iki rekatta bir selâm verilir. Her rekatta fatihadan sonra onbir defa ihlas suresi okunur. Ýsteyen on rekat kýlar, her rekatda fatihadan sonra yüz defa ihlas suresini okur. Selef-i salihin hazeratý bu namazý kýlarlar ve bu namaza hayr namazý derlerdi." diyor. Peygamberimiz Efendimiz bir hadisi þeriflerinde "Þa'banýn nýsfý olduðunda gecesini kaim ve gündüzünü saim olun zira o gecenin gurûbu þemsin de emr-i hak nazil olup tulu'u fecre deðin bir müstaðfir yok mu ki maðfiret edeyim müsterzýk yok mu ki merzuk edeyim." deyu nida vaki olur buyurmuþlardýr. Bu gecedeki kýyamýn manasý gecenin kýsm-ý azamýnda alâ kavlin bir saatinde ta'atle müþteðil olmakdýr. Kuran yahud hadis okur. Yahud bunlarý dinler veya tesbih eder. Veyahud Peygamberimiz aleyhisselatu vessellama salatu selam çeker, yahud dua eder. En güzel duada "Allahümme inneke afüvvün tuhibbul afve fa'fu annâ"dýr. Ey Rabbimiz! Bizi doðru yola kavuþturduktan sonra kalblerimizi kaydýrma, bize kendi tarafýndan rahmet ihsan eyle, þüphe yok ki herkesin muradýný veren ancak sensin. Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (K.S) Somuncu Baba Eylül-Ekim

7 ARAÞTIRMA Hulûsî-i Darendevî Dîvân'ýnda Hz. Muhammed (S.A.V) Milletlerin hayatýnda onlarý bütünüyle etkileyen tabii âfet, savaþ-fetih, göç, din deðiþtirme vs. gibi önemli olaylar vardýr. Kanaatimizce saydýðýmýz etmenler içerisinde en önemli olaný din deðiþtirmedir. Diðer etmenlerin etkisi din deðiþtirme olayýna göre daha az kalýcý ve daha kýsa süreli olmaktadýr. Milletimizin tarihine baktýðýmýzda en köklü ve uzun süreli etkinin Ýslâm dininin kabulü ile baþladýðýný ve hâlen bu etkinin devam etmekte olduðunu görmekteyiz. Araplarla Çinliler arasýnda meydana gelen ve Türklerin yardýmý neticesinde Araplarýn galibiyeti ile sonuçlanan Talas Savaþý (751) sonrasý milletimizin kitleler hâlinde Ýslâm dinini kabul etmeye baþladýðý bilinmektedir. Bu din deðiþtirme olayý, milletimizin hayatýný her yönüyle etkilediði gibi tarihin akýþýný da deðiþtirmiþtir. Milletimizin hayatýnýn tamamýnda Ýslamiyet'in etkisi görüldüðü gibi, hayatýn aynasý konumundaki edebiyat da bu etkiden payýna düþeni almýþtýr. Ýslâm dininin kabulü sonrasý edebiyatýmýzdaki etki, hem þekil hem de muhteva bakýmýndan kendini göstermiþtir. Aruz Yrd.Doç.Dr. Zülfikâr GÜNGÖR Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) edebiyatçýlarýmýz için en önemli ilham kaynaklarýndan birisi olmuþ; hemen hemen her Müslüman þairimiz onu bir yönüyle þiirinde anlatmaya çalýþmýþtýr. Bir kýsmýný yukarýda saydýðýmýz dinîedebî türlerimizin önemli bir bölümünü Peygamberimizle ilgili olanlar oluþturmaktadýr. Somuncu Baba 7 Eylül-Ekim 2003

8 sevgisi ile ilgili hadîslerin hadîs külliyatýmýzýn Kitâbu'l-Ýmân baþlýklý bölümünde nakledilmiþ olmasý söz konusu sevginin imânî boyutunu ortaya koymaktadýr. Bu sebeple iyi bir Müslüman olabilmek ve Allah'ýn sevgisini kazanabilmek için, Kur'- ân'da en güzel örnek (usve-i hasene) 3 olarak takdim edilen Hz. Muhammed'i iyi tanýmalý ve onu canýmýz dâhil dünyadaki her þeyden çok sevmeliyiz. Ýþte bunun için Ýslâmiyet'in Hz. Peygamber'in konumu ile ilgili mesajýný iyi anlamýþ ve Ýslâm dinini takva ölçüsünde yaþamayý kendine þiâr edinmiþ samimi bir Müslüman olan Osman Hulûsî Efendi, Mektûbât 4 ve Hutbelerinde 5 olduðu gibi Divân'ýnda yer alan þiirlerinde de Hz. Muhammed'e olan sevgi ve baðlýlýðýný samimi bir üslûp ve büyük bir coþku içinde dile getirmiþtir. Bu þiirlerinden birisi þöyledir: "Göz görmedi ey sevdiðim âlemde sen meh-rû gibi Aklýmý aldýn gönlümü saldýn ayaða su gibi N'itsin ne yapsýn sâdýkýn olmazsa vasla lâyýkýn Aklý perîþân âþýkýn boynundaki gîsû gibi Ey Pâdiþâh-ý hüsn ü hûr üftâdenin hâlini sor Kaddin temâþa eyle gör n'itmiþ gamýn ebrû gibi Gün mü yüzün âyine mi la'l-i lebin gencîne mi Kýldýn ser-â-pâ sînemi þu hâl-i müþgîn-bû gibi vezninin kullanýlmaya baþlanmasý; gazel, kaside, mesnevî, rubâî gibi yeni þekillerin þiirimize girmesinin yaný sýra; satýrlararasý Kur'ân tercümeleri, sûre tefsirleri, hadîs tercüme ve þerhleri, tevhîd, münâcât, esmâ-i hüsnâ, na't, mevlîd, hilye, siyer, esmâ-i nebî, gazavât-ý nebî vs. gibi dinî-edebî türlerin 1 de edebiyatýmýzda aðýrlýk kazanmasý söz konusu etkinin belirtilerindendir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) edebiyatçýlarýmýz için en önemli ilham kaynaklarýndan birisi olmuþ; hemen hemen her Müslüman þairimiz onu bir yönüyle þiirinde anlatmaya çalýþmýþtýr. Bir kýsmýný yukarýda saydýðýmýz dinî-edebî türlerimizin önemli bir bölümünü Peygamberimizle ilgili olanlar oluþturmaktadýr. 2 Biz bu panelde, zamanýmýz mutasavvýf þâirlerinden birisi olan Es-Seyyid Osman Hulûsî Efendi (ö. 1990)'nin Divân'ýnda Hz. Peygamber'i hangi yönleriyle ele alýp anlattýðýný sizlerle paylaþmak ve bu vesileyle adý geçen zâtý rahmetle anmak istedik. Hz. Peygamber'i sevmek ve ona itaat etmek her Müslümân için kaçýnýlmaz bir görevdir. Peygamber Zülfünle bir dâm eyledin hicrinle nâ-kâm eyledin Vaslýnla tâ râm eyledin cân u dili câdû gibi "Ey âlemeynin serveri urdun bu câna hançeri Terk eylemem versem seri Hulûsî ser-fürû gibi". 6 Hulûsî Efendi'nin Divân'ýndaki þiirlerinden bazýsýnda Yâ Resûla'llâh, Resûlu'llâh ve 'Muhammed Mustafa rediflerini kullandýðý görülmektedir. Burada örnek olarak Resûla'llâh redifli þiirini vermenin ondaki peygamber sevgisini tanýmamýza katký saðlayacaðý kanaatindeyiz: "Her demde sürülmez bu devrân-ý Resûlu'llâh Her demde kurulmaz bu dîvân-ý Resûlu'llâh Her dîdeye yüz açmaz her göz o yüze kaçmaz Her merhaleden geçmez kervân-ý Resûlu'llâh Bin yýllýk ömür deðmez bir lahzasýný anýn Her câna nasîb olmaz ihsân-ý Resûlu'llâh Deryâ-yý maârifden dürr al dil-i ârifden Pür-hikmet-i sârifden der kân-ý Resûlu'llâh Erkân-ý Karîbu'llâh burhân-ý Karîbu'llâh Her þân-ý Karîbu'llâh hep þân-ý Resûlu'llâh Somuncu Baba Eylül-Ekim

9 Kulluk gele þânýna gevher dola kânýna Ere dil ü cânýna dermân-ý Resûlu'llâh Her emre itaatda her vech ile taatda Meydân-ý sadakatda merdân-ý Resûlu'llâh Hulûsî ne devletdir bin lütf u inâyetdir Olmak ne saâdetdir kurbân-ý Resûlu'llâh" 7 Hulûsî Efendi'nin þu müfredi de ondaki Peygamber aþkýný ne güzel ifade etmektedir: "Yâ Resûle'llâh yüzüm Bâbü's-Selâm'ýn hâkidir Baþ açýk yalýn ayak aðlayu geldim sana" II/48-6. Hulûsî Efendi, Divân'ýnda Hz. Muhammed (s.a.s) ile ilgili, yukarýda bazý örneklerini verdiðimiz, müstakil na'tlar yazmýþ; ayrýca onu bazý isimleri, bedenî özellikleri, sýfatlarý, Ehl-i beyt'i vesilesiyle zikretmiþ ve onun hadîslerinden iktibaslarda bulunmuþtur. Biz onun Divân'ýnda yaptýðýmýz inceleme sonucunda Hz. Peygamberle ilgili tespit ettiðimiz bu hususlarý þu baþlýklar hâlinde takdim etmeyi uygun gördük: 1.Hz. Muhammed(s.a.s)'in Peygamberlik Yönü: Hz. Muhammed (s.a.s.), Allah'ýn ilk insan ve ilk peygamber olan Hz. Adem ile baþlattýðý peygamberlik müessesesinin en son halkasýdýr. O Allah'ýn kulu ve ayný zamanda elçisidir. Kelime-i Þehâdette onun kulluk yönü abd kelimesi ile, peygamberlik yönü ise resûl kelimesi ile ifade edilmektedir. Hulûsî Efendi, Divân'ýnda Hz. Muhammed'in peygamberlik yönünü aþaðýdaki ifadelerle belirtmiþtir: 1.1. Nebi Nebi kelimesi Arapça'dýr ve haber getiren anlamýna gelmektedir. Her peygamber Allah'tan aldýðý haberleri insanlara bildirmesi yönüyle nebîdir. Bu kelime kavram olarak; Allah'ýn kendisine ayrý bir þeriat, bir kitap vermediði peygamber anlamýna gelmektedir. Kur'ân'da Hz. Muhammed (s.a.s.)'in son peygamber olduðunu belirtmek için bu kelime Hatemü'n-Nebiyyîn 8 (Peygamberlerin sonuncusu) þeklinde kullanýlmýþtýr. Hulûsî Efendi de þiirlerinde Hz. Peygamber için bu kelimeyi þöyle kullanmýþtýr: "Allah birdir hakdýr Nebîsi Yokdur gümâným elhamdüli'llâh" I/ Sohbet, tasavvufta insan yetiþtirmenin en önemli metotlarýndandýr. Hz. Peygamber'in sohbetine katýlan sahabe bundan dolayý þeref bakýmýndan bütün müminlerden ileridedirler. "Ashâb-ý Nebî iþlediler bu iþi akdem Bilsen ne þerefdir þeref-i akdem-i sohbet" I/ Peygamber, Hz. Peygamber-i zî-þân Peygamber kelimesi Farsça'dýr ve haberci anlamýna gelmektedir. Arapça'daki nebî ve resûl kelimelerinin karþýlýðý olarak dilimize geçmiþtir. Hulûsî Efendi, Divân'ýnda Hz. Muhammed (s.a.s) için bu kelimeyi baþlýkta kaydettiðimiz iki þekilde kullanmýþtýr. Gül, edebiyatýmýzda Peygamberimiz için kullanýlan önemli teþbih unsurlarýndan biridir. Yunus'un ifadesiyle gül, güzel kokusunu, Hz. Peygamber'in terinden almýþtýr. Gül bu sebeple çiçeklerin padiþahýdýr. "Sen ki gülden aldýn bûyunu meðer Peygamber'in Mazharý oldu anýn bu devlet-i uzmâ neden" I/ Þan sahibi Hz. Peygamber'den haya etmeli ve bizleri utandýracak sözleri söylemekten daima kaçýnmalýyýz. "Hazret-i Peygamber-i zî-þân'dan eyleyin hayâ Böyle sözleriniz eylemez mi sizi þermsâr" I/ Resûl, Resûlullah, Resûlullahýmýz, Yâ Resûla'llâh, Resûl-ý fahr-i kevneyn, Resûl-i Kibriyâ, Resûle's-sakaleyn Resûl kelimesi Arapça'dýr ve gönderilmiþ, elçi anlamlarýna gelmektedir. Bu kelime kavram olarak; Allah'ýn yeni bir þeriat ve yeni bir kitapla gönderilmiþ peygamberi anlamýndadýr. Peygamberimiz ve kendilerine ayrý bir kitap verilmiþ olan peygamberler, hem nebî hem de resûl olarak nitelendirilirler. Hulûsi Efendi, Divân'ýnda bu kelimeyi baþlýkta verdiðimiz þekillerde kullanmýþtýr. Bir müfrette Hz. Peygamber'in hac ve umre sayýsýyla ilgili bilgi verirken onun için Resûl kelimesini kullanmýþtýr. "Çâr umre vâhid hacc etdi Resûl Böyledir cümle sikâtden menkûl" II/51-2. Kelime-i þehâdetle Allah'ýn birliðini ve Hz. Muhammed (S.A.V) in O'nun resûlü olduðunu kabul ettiðimizi ilan ederek mümin oluruz. Bu þükredilecek en büyük nimettir. En güzel selamlar Hz. Peygamber'in âl ve ashabýna olsun. Müminler olarak onun temiz þeriatýna itaat etmiþ bir gönle sahip olduðumuz için de þükürler olsun. "Hudâ'ya bin þükür bir mü'miniz Allâh'ýmýz vardýr Þehâdet eyleriz ancak Resûlu'llâh'ýmýz vardýr Tahiyyât ü selâm olsun ana hem âl ü sahbýna Ki þer'-i pâkine münkâd dil-i âgâhýmýz vardýr" I/ Ey Allah'ýn Resûlü! Senin güzelliðin ve onun cazibesinin tecelli eylemesi bütün insanlar ve cinler için bir teselli kaynaðý olmaktadýr. "Tecell-i eyledikçe hüsn ü ânýn yâ Resûla'llâh Tesellisi odur hep ins ü cânýn yâ Resûla'llâh" I/ Somuncu Baba 9 Eylül-Ekim 2003

10 Hz. Peygamber dünya ve ahiretin övünç kaynaðýdýr. O, her iki cihanda ona kendimizi nispet edip, ümmeti olmakla þeref duyacaðýmýz bir peygamberdir. "Buyurdu Resûl-i fahr-i kevneyn Bu vak'ada el-va'dü ke'd-deyn" I/ Hz. Peygamber, insanlara ve cinlere gönderilmiþ bir elçi (Resûle's-sekaleyn) ve iki cihanýn efendisidir. Onun mezarýnýn topraðý peygamberlerin gözleri için sürmedir; o cihanýn caný ve gözlerin nurudur. "Elvedâ yâ Seyyide'l-kevneyn Resûle's-Sakaleyn Elvedâ yâ Cedde's-Sýbteyn Ýmâme'l-Harameyn Hâk-i ravzan tûtiyâ-yý çeþm-i cümle enbiyâ Nûr-ý aynsýn cihânýn cânýsýn ey nûr-ý ayn" I/ Hz. Peygamber, ulular ulusu (Kibriyâ) olan Cenâb-ý Hakk'ýn elçisidir. "Resûl-i Kibriyâ'nýn ehl-i beyt-i âl-i abâsýsýn Gerçi fakîr ü derbeder bî-hünersin âlemde" I/ Hz. Muhammed'in Ýsimleri Hz. Peygamber'e nispet edilen birçok isim vardýr. Bu konuyla ilgili manzum veya mensur bazý eserler yazýlmýþ ve bunlara esmâ-i nebî 10 adý verilmiþtir. Bazý hilye levhalarýnda da Hz. Peygamber'e ait doksan dokuz isim kaydedilmektedir. Peygamberimizin en meþhur isimleri Muhammed, Ahmed, Mahmud ve Mustafa'dýr. Hulûsî Efendi, Divân'ýnda bu isimlerden Ahmed, Muhammed ve Mustafa'yý þiirlerinde zikretmiþtir Ahmed, Ahmed-i Muhtar Peygamberimizin en meþhur isimlerinden birisi olan Ahmed, çok övülmüþ kiþi anlamýna gelmektedir. Seçilmiþ, seçkin kimse anlamýna gelen Muhtar kelimesi ise Peygamberimizin Allah'ýn seçkin kullarýndan olduðunu ifade eden sýfatýdýr. Osman Hulûsî Efendi, Divân'ýnda Ahmed ismini bazen yalnýz kullanmýþ; bazen de Ahmed-i Muhtâr þeklinde Muhtâr sýfatýyla birlikte zikretmiþtir. Ahmed'in þeriatýný baþ tacý etmeli; bütün varlýðýmýzý onun yolunda saçmalý; bedenden kurtulup manen mirac etmeliyiz ve gerçek sevgiliyi anlamalýyýz. "Ahmed'in þer'ini baþa tâc edip Varýný râhýnda hep târâc edip Hâne-i tenden çýkýp mi'râc edip Âþinâ ol anla yârý âþinâ" I/381-2 Ben de Ahmed'im gerçi manen aþaðý bir durumdayým amma soyum þeçilmiþ ve övülmüþ olan Hz. Peygamber'e ulaþtýðý için her türlü madenin kaynaðýyým. "Ahmed'im dûnum velî her ma'denin men kânýyým Çünkü sulbüm bilmiþ ol kim Ahmed-i Muhtâr'a bend" I/37-6. Peygamberimizin temiz þeriatýný elinden býrakmayana tâbi olanlar cehenneme girmeyeceklerdir. "Asâsýdýr elinde þer'-i pâk-i Ahmed-i Muhtâr Ana tâbi' olan ferdin yeri nâr-ý Cahîm olmaz." II/4-1. DEVAM EDECEK * Ankara Üniv. Ýlahiyat Fak. Türk-Ýslâm Edebiyatý Anabilim Dalý Öðretim Üyesi DÝPNOTLAR 1- Edebiyatýmýz üzerinde Ýslâm dininin etkisi ve dinî-edebî türlerimiz hakkýnda bkz. Agah Sýrrý Levend, "Ýslâmî Edebiyatýn Esaslarý ve Kaynaklarý", TDAY Belleten 1971, 2. Bsk., Ankara 1989, ; A. S. Levend, "Dinî Edebiyatýmýzýn Baþlýca Ürünleri", TDAY Belleten 1972, 2. Bsk., Ankara 1989, 35-80; Amil Çelebioðlu, "Türk Edebiyatýnda Manzum Dinî Eserler", Eski Türk Edebiyatý Araþtýrmalarý, Ankara 1998, Peygamberimiz ile ilgili dinî-edebî türlerimizin bazýlarý hakkýnda doktora çalýþmalarý yapýlmýþ ve bunlarýn bazýsý kitap olarak yayýnlanmýþtýr. Bu doktora çalýþmalarýndan bizim tespit edebildiklerimiz þunlardýr: Necla Pekolcay, Türkçe Mevlid Metinleri, Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 1950; Abdülkadir Karahan, Ýslâm-Türk Edebiyatý'nda Kýrk Hadis, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Yayýný, Ankara 1991; Massad Ali es-shaman Süveylim, Türk Edebiyatý'nda Siyerler ve Ýbn Hiþâm'ýn Siyerinin Türkçe Tercümesi, Ankara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi 1982; Metin Akar, Türk Edebiyatý'nda Manzum Miraçnameler, Kültür Bakanlýðý Yayýný, Ankara 1987; Emine Yeniterzi, Divan Þiirinde Na't, Türkiye Diyanet vakfý Yayýný, Ankara 1993; Zülfikar Güngör, Türk Edebiyatý'nda Türkçe Manzum Hilye-i Nebevîler ve Nesimî Mehmed'in Gülistân-ý Þemâil'i, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bkz. Ahzab 33/ Müellifin mektuplarý kitap olarak yayýnlanmýþtýr. Bkz.: Mektûbât-ý Hulûsî-i Darendevî, (Yay. Hz. Doç. Dr. Mehmet Akkuþ), Ankara Bu eserde Hz. Peygamberle ilgili þu þiirler vardýr: "Bir ana nisbet cihanda var yok Akâid bozulmuþ îtîkat yok Allah'a Resûl'e itimat yok" s.197 "Habibin Hüdâ'nýn sevdiðisin Ya Resûla'llah Kemâl üzre öðüdüsün Ya Resûla'llah" s Hulûsî Efendinin imamlýk yaparken okuduðu hutbelerin bir kýsmý kitaplaþtýrýlarak yayýnlanmýþtýr. Müellifimiz bu kitapta yer alan hutbelerinin önemli bir kýsmýný Hz. Peygamber'in hutbe ve nasihatlerine ayýrmýþtýr. Bkz: Es-Seyyid Osmân Hulûsî Ateþ, Þeyh Hamid-i Veli Minberinden Hutbeler, (Yay. Hz. Resul Kesenceli), Ankara 2000, Hutbe no: 10,23, 24, 25, 26, 27, 69, 75, 89, Es-Seyyid Osman Hulûsî Ateþ, Divân-ý Hulûsî-i Dârendevî I-II, (Haz. Muhsin Kalkýþým, Lütfi Alýcý- Ahmet Yenikale), Ankara 1997, I/ Es-Seyyid Osman Hulûsî Ateþ, Divân, I/ Ahzab 33/ Çalýþmamýzýn inceleme kýsmýnda Hulûsî Efendi Divân'ýndan verdiðimiz örneklerin yanýndaki roma rakamý Divân'ýn cildini, / iþaretinden sonraki birinci rakam sayfa numarasýný, ikinci rakam ise o sayfadaki beyit veya dörtlük numarasýný göstermektedir. 10- Esmâ-i Nebî hakkýnda bkz.: Agah Sýrrý Levend, "Dinî Edebiyatýmýzýn Baþlýca Ürünleri", TDAY Belleten 1972, 2. Bsk., Ankara 1989, 51; Amil Çelebioðlu, "Türk Edebiyatýnda Manzum Dinî Eserler", Eski Türk Edebiyatý Araþtýrmalarý, Ankara 1998, 357. Somuncu Baba 10 Eylül-Ekim 2003

Bu S. Somuncu Baba. Ömer Rýzaî Efendi ve Ýzzet Paþa (Vezir) Tekkesi. Güllerin en güzelinin açtýðý gülþen; MEDÝNE. Ýstiklal Marþýnýn Dil Yapýsý

Bu S. Somuncu Baba. Ömer Rýzaî Efendi ve Ýzzet Paþa (Vezir) Tekkesi. Güllerin en güzelinin açtýðý gülþen; MEDÝNE. Ýstiklal Marþýnýn Dil Yapýsý 7 Bu S Ömer Rýzaî Efendi ve Ýzzet Paþa (Vezir) Tekkesi Dr. Hür Mahmut YÜCER Somuncu Baba KÜLTÜR-EDEBÝYAT ve ARAÞTIRMA DERGÝSÝ Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfý nýn Yayýn Organýdýr Ýki Ayda Bir Yayýnlanýr

Detaylı

Bu Sayýda 54. Somuncu Baba. Din ve Dünyanýn Hac ile Kâim Olmasý. Aziz Mahmud Hüdâyi Hazretleri. Bir Hakikat Fatihi: Ýbn Arabi.

Bu Sayýda 54. Somuncu Baba. Din ve Dünyanýn Hac ile Kâim Olmasý. Aziz Mahmud Hüdâyi Hazretleri. Bir Hakikat Fatihi: Ýbn Arabi. Bu Sayýda 54 7 Doç. Dr. Ali AKPINAR Resul KESENCELÝ 32 Somuncu Baba KÜLTÜR-EDEBÝYAT ve ARAÞTIRMA DERGÝSÝ Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfý nýn Yayýn Organýdýr Ýki Ayda Bir Yayýnlanýr ISSN:1302-0803 YIL:11

Detaylı

Baþyazý... 2 Mektûbat tan... 3 Araþtýrma Somuncu Baba ve Neseb-i Âlisi... 4. Kapak Hayat Bahþeden Su ve Kudret Hamamý. 6

Baþyazý... 2 Mektûbat tan... 3 Araþtýrma Somuncu Baba ve Neseb-i Âlisi... 4. Kapak Hayat Bahþeden Su ve Kudret Hamamý. 6 ES-SEYYÝD OSMAN HULÛSÝ EFENDÝ VAKFI KÜLTÜR-EDEBÝYAT ve ARAÞTIRMA DERGÝSÝ Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfý nýn Yayýn Organýdýr Ýki Ayda Bir Yayýnlanýr ISSN:1302-0803 YIL:7 SAYI:28 EYLÜL - EKÝM 2000 ES-SEYYÝD

Detaylı

Berat imizi. talep ediyoruz. Ramazan a yürürken 27 AĞUSTOS 2007 PAZARTESİ ZAMAN GAZETESİ NİN ÜCRETSİZ KANDİL EKİDİR

Berat imizi. talep ediyoruz. Ramazan a yürürken 27 AĞUSTOS 2007 PAZARTESİ ZAMAN GAZETESİ NİN ÜCRETSİZ KANDİL EKİDİR 27 AĞUSTOS 2007 PAZARTESİ ZAMAN GAZETESİ NİN ÜCRETSİZ KANDİL EKİDİR Ýnsanlýðýn Ýftihar Tablosu (sas) bir hadislerinde þöyle buyuruyorlar: "Þaban ayýnýn yarýsý gelince; gecesini namazla, gündüzünü oruçla

Detaylı

Kur an Anlaþýlsýn Diye

Kur an Anlaþýlsýn Diye Kur an Anlaþýlsýn Diye Yaygýn Eðitim ve Kültür Derneði Yayýnlarý: 1 Temel Ýslâm Kültürü: 1 Proje Hüseyin Akkuþ Editör Alpaslan Durmuþ Metin Ýlyas Aslan Soru Üretim Ahmet Kalkan Alpaslan Durmuþ Ayþe Uçkan

Detaylı

Aylýk Ücretsiz Gazete / Kostenlose Monatliche Zeitung. Sayý/Nr.: 23. Yýl/Jahre: 4. Aralýk/Dezember 2007. Zi`lkade-Zi`lhicce 1428

Aylýk Ücretsiz Gazete / Kostenlose Monatliche Zeitung. Sayý/Nr.: 23. Yýl/Jahre: 4. Aralýk/Dezember 2007. Zi`lkade-Zi`lhicce 1428 IGMG den Yogyakarta ya Saðlýk Merkezi Sayfa: 34`te Usta Yönetmen Mesut UÇAKAN ile Yeni Filmi ANKA KUÞU/ Bana Sýrrýný Aç Üzerine Söyleþi Sayfa: 23`te Gerçekler Hayat ýn Ýçinde Gizlidir hayat Aylýk Ücretsiz

Detaylı

Acýlar Ýçinde Baþarýyý Yakalayanlar

Acýlar Ýçinde Baþarýyý Yakalayanlar Acýlar Ýçinde Baþarýyý Yakalayanlar AKÝS KÝTAP AKÝS KÝTAP Tüm yayýn haklarý yayýnevine aittir. Kaynak gösterilerek tanýtým ve iktibas yapýlabilir. Çoðaltýlamaz, basýlmaz, senaryolaþtýrýlamaz ve faklý biçimlerde

Detaylı

YÜCE RABB ÝM! Sana hizmet aþkýyla, Girdim gayret yoluna, Nefes verip, lûtfettin, Bu eseri kuluna. Âlem, kalemle dolsa, Seni yazmak ne mümkün, Þükrüm kabul edilip, Kusurum affoluna. AMÝN! 1 Ehl-i þuûr olanýn,

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:101

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:101 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:101 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:101 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

Kardeþe dua, katile lanet

Kardeþe dua, katile lanet Baðcý dan Rektör Alkan a tam destek Köstek deðil, destek olacaðýz AK Parti Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, ziyaret ettiði Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn çalýþmalarýndan duyduðu

Detaylı

Yetimin Baþý Dost Eli Ýster Pakistan a Dost Eli Köyü 50 Okula 100 Temel Eser D E R N E Ð Ý DOST ELÝ DERNEÐÝ ÝLETÝÞÝM DERGÝSÝDÝR SAYI 3 MART 2011 Bu derginin tüm maliyet masraflarý reklam veren firmalarca

Detaylı

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet

Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Tahtasýz dan çarpýcý mesaj CHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bayram tedbirleri tamam Tahtasýz, Ramazan Doðu Bayramý süresince Türkistan'da vatandaþlarýn Uygur huzurlu ve Türkleri ne güvenli bir yapýlan

Detaylı

HAZÝRAN 2011 Sayý: 510 Fiyat: 5 TL ETRAFIMIZDAKÝ AYDINLIK. TANRI NIN ÖYKÜSÜ (Bir Kitap) YARATMAK FARKINDALIK

HAZÝRAN 2011 Sayý: 510 Fiyat: 5 TL ETRAFIMIZDAKÝ AYDINLIK. TANRI NIN ÖYKÜSÜ (Bir Kitap) YARATMAK FARKINDALIK HAZÝRAN 2011 Sayý: 510 Fiyat: 5 TL ETRAFIMIZDAKÝ AYDINLIK TANRI NIN ÖYKÜSÜ (Bir Kitap) FARKINDALIK YARATMAK ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 43 Sayý:510 Haziran 2011 Etrafýmýzdaki Aydýnlýk...

Detaylı

ÝNANCIN TEMELÝ ÞÜPHE

ÝNANCIN TEMELÝ ÞÜPHE NÝSAN 2015 Sayý: 556 Fiyat: 7 TL ÞEKLE BAÐLI DÝNDARLIK ÝNANCIN TEMELÝ ÞÜPHE ÝNSAN RUHU ÝFÞA EDÝLÝYOR ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 47 Sayý: 556 Nisan 2015 Onur Baþkaný: Dr. Refet Kayserilioðlu

Detaylı

SAYI: 112944 2003/12 FÝYATI: 2.500.000. Neden Çocuk Sahibi Olursunuz? Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU

SAYI: 112944 2003/12 FÝYATI: 2.500.000. Neden Çocuk Sahibi Olursunuz? Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU SAYI: 112944 2003/12 FÝYATI: 2.500.000 Neden Çocuk Sahibi Olursunuz? Dr. Refet KAYSERÝLÝOÐLU Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 35 Aralýk 2003 Sayý: 420 SEVGÝ YAYINLARI TÝC. LTD.

Detaylı

Yeni Edebi Akým GÜLCE

Yeni Edebi Akým GÜLCE Yeni Edebi Akým GÜLCE Feyzullah KIRCA Ankara - 2011 Kültür Ajans Yayýnlarý No: 121 ISBN : 978-605-4432-30-1 Kapak Tasarýmý : Erhan ÝVGÝN - 0533.713 63 18 Tasarým Baský : Kültür Ajans Tanýtým ve Organizasyon

Detaylı

Çorum da Mursi ve darbeye baþkaldýran Müslümanlar için dua edildi. Vali ve Baþkan çadýrda iftar açtý

Çorum da Mursi ve darbeye baþkaldýran Müslümanlar için dua edildi. Vali ve Baþkan çadýrda iftar açtý Bu aylarda keneye azami dikkat! Samsun Ýl Halk Saðlýðý Müdürü Uzm.Dr. Ertan Uzun, kene ýsýrmasý nedeniyle meydana gelen Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) hastalýðý vakalarýnýn Haziran-Temmuz aylarýnda

Detaylı

Seslenis. 15 Mart 2011 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:108. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Yayýnýdýr

Seslenis. 15 Mart 2011 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:108. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Yayýnýdýr Seslenis Ben yaþayabilmek için mutlaka baðýmsýz bir milletin evlâdý kalmalýyým. Bu sebeple milli baðýmsýzlýk bence bir hayat meselesidir. ATATÜRK 15 Mart 2011 Salý Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 9 Sayý:108

Detaylı

AK Parti Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ulaþtýrma Bakaný Feridun Bilgin le görüþtü. Çorumlu KOBÝ lere çaðrý

AK Parti Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Ulaþtýrma Bakaný Feridun Bilgin le görüþtü. Çorumlu KOBÝ lere çaðrý Emniyet Müdürlüðü ekipleri terör örgütü DHKP-C ye yönelik düzenlenen operasyonda 3 kiþi gözaltýna Çorum da DHKP-C operasyonu Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü tarafýndan terör örgütü DHKP-C ye yönelik düzenlenen

Detaylı

NÝSAN 2009 Sayý: 484 Fiyat: 3.5 YTL. Allah Senden Razý, Sen Allah tan. Aydýnlanma Yolunda Ýnsan. 2 K Kitap ve Kadýn

NÝSAN 2009 Sayý: 484 Fiyat: 3.5 YTL. Allah Senden Razý, Sen Allah tan. Aydýnlanma Yolunda Ýnsan. 2 K Kitap ve Kadýn NÝSAN 2009 Sayý: 484 Fiyat: 3.5 YTL Allah Senden Razý, Sen Allah tan Aydýnlanma Yolunda Ýnsan 2 K Kitap ve Kadýn ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 41 Sayý:484 Nisan 2009 Onur Baþkaný: Dr.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Dr. Refet Kayserilioðlu. Güngör Özyiðit. Zuhal Voigt. Komada Yedi Yýl. (Son Bir Kez)... 26. John Edwards/Arýn Ýnan. Kalbinin Sesini Dinle

ÝÇÝNDEKÝLER. Dr. Refet Kayserilioðlu. Güngör Özyiðit. Zuhal Voigt. Komada Yedi Yýl. (Son Bir Kez)... 26. John Edwards/Arýn Ýnan. Kalbinin Sesini Dinle ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 40 Sayý:472 Nisan 2008 Onur Baþkaný: Dr. Refet Kayserilioðlu Sevgi Yayýnlarý Tic.Ltd.Þti. adýna Sahibi ve Genel Yayýn Müdürü: Ayþegül Kayserilioðlu Yazý

Detaylı

Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Adýna Sahibi: Muhsin DEMÝRCÝ Genel Yayýn Yönetmeni: Hasan AKAR Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: M.

Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Adýna Sahibi: Muhsin DEMÝRCÝ Genel Yayýn Yönetmeni: Hasan AKAR Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü: M. Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Eðitim, Kültür, Sanat, Edebiyat Dergisi ISSN: 1307-3966 Yýl: 3 Sayý: 12 Nisan-Eylül 2008-3 Aylýk Dergi Tokat Þairler ve Yazarlar Derneði Adýna Sahibi: Muhsin DEMÝRCÝ Genel

Detaylı

SAYI: 112944 2003/05 FÝYATI: 2.500.000 DÜNYADA NÝÇÝN YAÞIYORUZ, NASIL YAÞAMALIYIZ? Dr. Refet Kayserilioðlu TÝBET YOGA Güngör Özyiðit BENÝM CÝCÝ SÝLAHIM ve ÝKÝNCÝ KÖRFEZ SAVAÞI Nelda Bayraktar MUSÝKÝ -

Detaylı

Ekmek israfýna hayýr

Ekmek israfýna hayýr Keneye Dikkat! 18 Mart ta duygu seli Bu ikaz artýk yok! SAÐLIK9 GÜNCEL4 SAYFA15 Nevruz ateþi iki ayrý yerde yandý Haberin Özü 1 NÝSAN 2013 PAZARTESÝ Yý: 1 Sayý: 9 Hamit Kaplan Ý.O Kutlamalar SAYFA 16 Adil

Detaylı

EKÝM 2011 Sayý: 514 Fiyat: 5 TL BÝZÝ SEVGÝSÝNDEN VARETMÝÞ OLAN VE GÖREVLÝLERÝ. Evrensel Yaþam Enerjisi ve Sezgi AHLÂKIN TOPLUMSAL KAYNAKLI OLUÞU

EKÝM 2011 Sayý: 514 Fiyat: 5 TL BÝZÝ SEVGÝSÝNDEN VARETMÝÞ OLAN VE GÖREVLÝLERÝ. Evrensel Yaþam Enerjisi ve Sezgi AHLÂKIN TOPLUMSAL KAYNAKLI OLUÞU EKÝM 2011 Sayý: 514 Fiyat: 5 TL BÝZÝ SEVGÝSÝNDEN VARETMÝÞ OLAN VE GÖREVLÝLERÝ Evrensel Yaþam Enerjisi ve Sezgi AHLÂKIN TOPLUMSAL KAYNAKLI OLUÞU ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 43 Sayý:514

Detaylı

BABAM Muammer Þahin Ýstanbul Aðustos 2004 Vaizoðullarý Þirketler Grubu Unkapaný ÝMÇ 5. Blok. No: 5611 K. 2 Unkapaný-Ýstanbul Tel: 0212 519 00 64 Faks: 0212 519 00 38 Annemin ve babamýn aziz ruhlarýna...

Detaylı

Hastalar teknolojik çözümü sevdi

Hastalar teknolojik çözümü sevdi Yaban hayatý kayýt altýnda Çorum'da yaban hayvanlarýnýn envanterinin çýkarýlmasý için baþlatýlan çalýþma kapsamýnda ormanlýk alanlara yerleþtirilen fotokapanlar sayesinde geyik, karaca, ceylan, tilki,

Detaylı

w w w. u y a n i s. c o m. t r

w w w. u y a n i s. c o m. t r w w w. u y a n i s. c o m. t r 29. SAYI HAZÝRAN 2007 ÝÇÝNDEKÝLER HAZÝRAN 2007 Kardelen Özel........................... 4 Gönül Erleri Ýmam-ý Rabbani.......................... 5 Saðlýk - Ýnternet - Bilim

Detaylı

10 Gidenler ve kalanlar: Þimdi neredeler? Leyla İpekçi

10 Gidenler ve kalanlar: Þimdi neredeler? Leyla İpekçi 23 ARALIK 2007 PAZAR SAYI: 56 Yemek stilisti Nevin Halýcý, yazýlarýyla aramýzda... Türkiye nin mutfak kültürü araþtýrmacýsý ve yemek stilisti Nevin Halýcý aramýzda. Sufi Mutfaðý üzerine derin araþtýrmalarý

Detaylı