Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) edebiyatçýlarýmýz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) edebiyatçýlarýmýz"

Transkript

1

2 Somuncu Baba KÜLTÜR-EDEBÝYAT ve ARAÞTIRMA DERGÝSÝ Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfý nýn Yayýn Organýdýr Ýki Ayda Bir Yayýnlanýr ISSN: YIL:10 SAYI:46 EYLÜL - EKÝM 2003 ES-SEYYÝD OSMAN HULÛSÝ EFENDÝ VAKFI ADINA ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ A.Þemsettin ATEÞ GENEL YAYIN YÖNETMENÝ Ýsmail PALAKOÐLU YAZI ÝÞLERÝNDEN MESUL MÜDÜR Ahmet DEMÝR REKLAM ve HALKLA ÝLÝÞKÝLER Ahmet KARACA - Murat HARMANBAÞI Þükrü ÞAHÝN - Ali KARABACAK Ýbrahim GÖKMEÞE KAPAK Mýsýr da bir sokak Ressam:Ashraf TEKNÝK YAPIM AJANS SB / Darende Tel: YAZIÞMA ADRESÝ Zaviye Mah. Hacý Hulûsi Efendi Cad. No: Darende / MALATYA Tel:(422) Fax:(422) http/www.eshev.com BASIM-YAYIM-DAÐITIM-PAZARLAMA VÝSAN Ýktisadi Ýþletmesi DAÐITIM DPP RENK AYRIM - FÝLM ÇIKIÞ Bizim Repro (312) BASKI Poyraz Ofset (312) Dergide Yayýnlanan Yazýlardan Yazarlarý Mesuldür Kaynak Gösterilerek Ýktibas Edilebilir. ADANA (322) AMASYA (358) ANKARA (542) BURSA (224) ÇAYCUMA (372) G.ANTEP (342) GÖLCÜK (262) ÝSTANBUL (216) ÝZMÝR (535) Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) edebiyatçýlarýmýz için en önemli ilham kaynaklarýndan birisi olmuþ; hemen hemen her Müslüman þairimiz onu bir yönüyle þiirinde anlatmaya çalýþmýþtýr. Bir kýsmýný yukarýda saydýðýmýz dinî-edebî türlerimizin önemli bir bölümünü Peygamberimizle ilgili olanlar oluþturmaktadýr. Yrd. Doç. Dr. Cemil GÜLSEREN 22 "Müceddid-i Elf-i Sani" yani ikinci bin yýlýn baþýnda gelen yenileyici ve o asrýn manevi mümessili anlamýna taþýyan Ýmam-ý Rabbâni Hazretlerinin ibret ve hikmet dolu hayatý TEMSÝLCÝLÝKLER ÝSKENDERUN (326) KAYSERÝ (352) K.MARAÞ (344) ELBÝSTAN (532) KARABÜK (370) KARAMAN (338) KONYA (332) EREÐLÝ (332) ILGIN (332) BU SA Hulûsî-i Darendevi Divanýnda Hz. Muhammed (S.A.V) Yrd. Doç. Dr. Zülfikar GÜNGÖR 11 Necmettin SARIOÐLU Malatya dan Ankara ya Seyyid Hüseyin Gazi Makamlarý Ýmâm-ý Rabbâni (K.S) KARAPINAR (332) MALATYA (536) MERSÝN (324) OSMANÝYE (322) SAKARYA (264) SAMSUN (362) SÝVAS (346) TOKAT (356) TURHAL (356) Somuncu Baba 2 Eylül-Ekim 2003

3 YIDA ÝÇÝNDEKÝLER Güler ÜLGER 56 Zeynep Ana Aslan TEKTAÞ 50. Zengibar Karakucak Güreþ ve Kültür Festivalinde Hulûsi Efendi Vakfý150 Çocuðu Sünnet Ettirdi Türk-Ýslâm 30 Sanatý Dinsel yön ve yaþam biçimi Türk-Ýslam sanatýný hiçbir zaman olumsuz yönde etkilememiþtir. Raziye SAÐLAM Sýdýka SARI Dürüst Olmak Mutluluk Doç.Dr. Sefa Getirir SAYGILI Patlýcan Türlüsü 63 Somuncu Baba Eylül-Ekim Editörden/Ýsmail Palakoðlu Kapaða Yansýyan Seyahat... 4 Baþyazý / Ahmet Þemsettin Ateþ Sokaklar ve Ýnsanlar... 5 Hutbe / Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Þeyh Hamid-i Veli Minberinden Hutbeler... 6 Araþtýrma / Yrd. Doç. Dr. Zülfikar Güngör Hulûsî-i Darendevi Divanýnda Hz. Muhammed (S.A.V)... 7 Kültür / Yrd. Doç. Dr. Cemil Gülseren Malatya dan Ankara ya Seyyid Hüseyin Gazi Makamlarý Tasavvuf / Ýsmail Palakoðlu Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi ve Zikir Örnek Hayat / Muhammed Ali Halýcý Sahabedeki Allah Korkusu Altýn Silsile / Mevlüt-Necmettin Sarýoðlu Ýmam-ý Rabbâni (K.S) Eðitim / Resul Kesenceli Büyüklerin Eðitim Anlayýþý, Model ve Metot 26 Þiir / M. Halistin Kukul Bir Hasrettir Anadolu Sanat / Güler Ülger Türk-Ýslâm Sanatý Edebiyat / Ramazan Duranoðlu Ýslâm Sanat ve Estetiðinin Anatomisi Güncel / Prof. Dr. Mehmet Emin Ay Kur an da Gençler ve Gençlik Deðerleri Kültür / Sadýk Yalsýzuçanlar Bu Hoþ Gör Armaðanýmdýr Araþtýrma / Dr. Hikmet Atik Hulûsi-i Darendevî Divanýnda Gönül ve Aþk Kavramlarý Araþtýrma / Musa Tektaþ Büyüklerin Dualarý Edebiyat / Yavuz Bülent Bâkiler Cankuþu-Yaþamýný Yitirdi Düþünce / Mustafa Alibeyoðlu Gözlerin Gönül Dünyasý Ýnceleme / Ýbrahim Þahin Veda Hutbesindeki Evrensel Mesajlar Psikoloji / Doç. Dr. Sefa Saygýlý Dürüst Olmak Mutluluk Getirir Þiir / Abdurrahim Karakoç Dönüþ Öykü / Raziye Saðlam Zeynep Ana Mutfaktan / Sýdýka Sarý Yemek Tarifi -Patlýcan Türlüsü Hanýmlara Özel / Nuran Özden Aile Baðlarý Kopuyor mu? Tomurcuklar / Kevser Bâki Þimdi Okul Zamaný Haber / Aslan Tektaþ...

4 EDÝTÖRDEN Kapaða Yansýyan Seyahat Kýymetli Okuyucular, Sevgili "Somuncu Baba" dostlarý; Seyahate çýkmak, sýhhate vesiledir. Ýnsana bedenî ve rûhi bazý kazanýmlar saðlar. Çünkü seyahatin faydalý yönlerinden biri de kiþinin deðiþik mekanlardaki eserleri ve güzellikleri görmesidir. Bu onun, Allah Teâlâ'nýn gücü hakkýndaki bilgisini artýrýr. Onu, Allah'ýn nimetlerine þükretmeye çaðýrýr. Deðiþik kültürlerin eser ve tesirlerini görür. Ýnsanlarla tanýþýr, "tanýþ olur." Þüphesiz þuurlu insan, aklýný kullanan ve insanlarýn baþýna gelenlerden ibret alandýr. Her yolculuk kainat kitabýnýn okunduðu, hayat yolculuðu için bir eðitim haline dönüþen hayatýn renkleridir. Sevgili Peygamberimizin bildirdiði gibi, yolculuk azaptan bir parça olduðu için Allah, rahmeti ve ihsaný ile yolculukla ilgili bir takým ruhsatlar ve kolaylýklar belirlemiþtir. Geçmiþte yaþayan büyüklerimiz; Allah yolunda cihat için; sözleri ve davranýþlarýyla, ahlak ve güzel diyaloglarý ile Allah'ýn dinine çaðýrmak için yeryüzünün doðusunu ve batýsýný dolaþmýþlardýr. Böyle bir güzel amaç için yapýlan seyahat makbuldür. Âdap ölçülerine uygun seyahat anlayýþý hepimiz içindir. Kiþi, dininin, ülkesinin elçisidir. Mensup olduðu milleti, toplumu ve cemiyeti en güzel þekilde temsil eder. Müslümanlar; kutsal deðerleri ve ilkeleri, ahlaký ve faziletleri gözeten; hak, adalet ve barýþ yoluyla hayatý yöneten; dünyanýn ilerlemesi, yükselmesi ve uygarlýðý için çalýþan bir dinin mensuplarý olduðunu hatýrlayarak yeryüzünde dolaþýr. Nimetlere þükreder. Allah'ýn nimetlerinden bahsederken ve O'na þükrederken, mübarek topraklara bahþettiði dini ve tarihi unsurlara deðinmek gerekir. Bütün bu unsurlar; mübarek topraklarý temiz ve günahtan uzak bir seyahate uygun kýlmaktadýr. Allahu Teâla Müslümanlarýn kalbinin baðlandýðý ve dünyanýn gözlerinin çevrildiði Mekke ve Medine'yi, Kâbe ve Mescid-i Nebevi'yi baðýþlamýþtýr. Hac veya umre için Beytullah'a ya da ziyaret için Mescid-i Nebevi'ye gitmek sehayatin en makbulüdür. Kýsa bir süre önce Umre ziyaretine giderken; "Mýsýr'a" da uðradýk. 1517'de Osmanlý topraklarýna katýlan Mýsýr'da Osmanlý eserlerini ve eski Mýsýr uygarlýðýnýn kalýntýlarýný ibret nazarýyla seyrettik. Þüphesiz ecdadýmýz, Allah Teala'nýn örnek uygarlýðýn temellerini kendisiyle saðlamlaþtýrdýðý, en büyük kalkýnmanýn direklerini ve temel unsurlarýný ayaða kaldýrdýðý milletin fertleridir. Öyle ki, geçmiþte bu kalkýnmanýn gölgesinde milletler ve halklar, fertler ve toplumlar mutlu oldular. Ýnþaallah bugün ve gelecekte de yine bizimle mutlu olacaklardýr. Bu gücün temellerine ve dayanaklarýna dikkatlice bakýnca, uygarlýk bakýmýndan geliþmenin alametleri belirmekte ve kültürümüzün temel özellikleri görülmektedir. Bu arada "Osmanlý Sokaklarýna" benzeyen bir tablo dikkatimizi çekti. Papirüs kaðýdýna yapýlmýþ, henüz boyasý kurumamýþ, tabloyu ressamýndan Türkiye'ye getirmek için bir iþadamý arkadaþýmýz satýn aldý. Tablo yeniydi ama, bize eskiyi hatýrlatýyor, geçmiþimizin çizgilerini taþýyordu. Þimdi ise dergimize kapak oldu. Kapaðýndan son sayfasýna kadar özenle seçilmiþ ve hazýrlanmýþ olan dergimiz sizlerle mutlu sizlerle gururlu. Bu sayýmýzda yine muhabbet, edebiyat ve hakikat dolu yazýlarla, þiirlerle sizlerleyiz. Hoþça ve dostça kalýn, sevgili "Somuncu Baba" dostlarý Somuncu Baba Eylül-Ekim

5 Sokaklar ve Ýnsanlar Somuncu Baba 5 Eylül-Ekim 2003 BAÞYAZI Ýnsanlar yaþadýklarý ortama kendi ruhlarý ile þekil verirler. Þehirler, mahalleler, sokaklar ve o ortamlarý oluþturan evler; o çevrede yaþayan insanlarýn kendi elleriyle inþa ettikleri bir kültürün ortak varlýklarýdýr. Ýnsanlarýn evlerle, evlerin kültürle, kültürün de çevre ile olan münasebeti her þehrin temel nüvesini oluþturan sokaklardan neþ'et eder. Yaþayan nesil kadar, gelecek nesillerin de manevi-kültürel hayatýný idrak ve davranýþ biçimlerinin geliþmesini saðlayan en üst düzey mekanlar sokaklar, mahalleler ve þehirlerdir. Ayný muhitin insanlarý olarak çeþitli kardeþâne diyaloglarýn oluþtuðu, birlik duygusunun geliþtiði, sýnýrlarý tam olarak belli olmasa da belli bir oturum alanýna mahalle denilmektedir. A. Turan Alkan bir yazýsýnda mahalleyi þöyle tarif eder; "Fert olmayý ferdiyeti idrak etmeyi, herkesi tepeleyebilecek bir hürriyet sahasý gibi addeden modern insanlar için mahalle bir cenderedir. Orada saygýyla karþýlanmasý gereken deðerler, kurallar ve davranýþ biçimleri vardýr. Ýnsanlar orada kalpleri ve yüzleri birbirlerine dönük olarak yaþarlar. Ýçinde yaþadýklarý fizîki doku, onlar için bir hatýra parçasýdýr, sýradan bir mekan deðil. Mahallenin görünürde bir merkezi yoksa da ekseni vardýr: Mahallenin büyüðü, mahallenin nâmusu, mahallenin camii, mahallenin þöhreti vardýr ve her biri görünmez eksenleri etrafýnda fiziki ve beþeri dokusuyla mahalleyi yörüngede tutarlar." Mahalleler þehri, sokaklar ise mahalleyi meydana getirir. En ufak bir baðýrtýyý bile kulaðýmýzýn dibinde hissettiðimiz, acýlarý paylaþtýðýmýz, sevinçleri bölüþtüðümüz sokaklar. Tanýþlýðýn, ayaküstü sohbetlerin, yan yana, duvar duvara evlerin bizim toplumumuzu yansýtan özellikleri. Hep bizim olan, bize benzeyen deðerler. Sokaklar bir bakýma insanlarýn ruhunun dýþa vurumudur. Namazda saf tutmuþ mü'minlerin omuz omuza vermesi gibi sokaklar insanlarýn yan yana yüz yüze geldiði yerlerdir. Bazen, eski dokusunu hâla muhafaza eden tarihi evlerin olduðu sokaklarý görünce; hep bu manzara aklýma gelir. Çatýlardaki yakýnlýk; baþlardaki yakýnlýðý, ikinci katlardaki çýkýntýlar gönüllerin coþkunluðunu, zemin katlarýn masumiyeti ise saðlam temelleri hatýrlatýr. Minarelerle kardeþ olan selviler duayla uzanan eller gibi yükselir semaya "tevhid" ile. Eski bir Osmanlý þehrini yansýtan minyatürdeki görüntüler ister Mýsýr'da bir sokak olsun, isterse Ýstanbul'daki bir sokak olsun, hep dîni aðýrlýklý þekillenen kültürümüzün aynasýdýr. Mîmari zerafetin nakýþ nakýþ sevgiyle iþlendiði taþlar, kapý üstlerindeki gölgelikler ve ahþap malzemenin bir ustanýn elinde þekillenmiþ güzelliði bizi biz yapan unsurlarý aklýmýza getiriyor. Fani olan bu hayatta, bizim toplumumuzda evlerin inþasýnda toprak ve ahþap malzemenin çok kullanýlmasý hayatýn geçiciliðine bir iþarettir. Sohbetler muhabbetler, mahremiyetler hep kendi içinde saklý birer gönül zevki ve ruh hâletidir. "Herkes kendi kapýsýnýn önünü temizlerse, mahalle temiz olur" kelâmý benim þu tesbiti izhar etmeme vesile oldu. Hani dedik ya, insanlar sokaklarý, sokaklar mahalleleri, mahalleler de þehirleri oluþturuyor. O zaman önce insan fert olarak kendi gönlünü temiz tutacak. Kötü duygulardan arýndýracak, nefsini terbiye edecek. Ýçinin güzelliði, ruhunun yumuþaklýðý ve temizliði yüzüne vurunca; etrafýna letafet yayacaktýr. Güzel insanlar güzel aileleri, güzel aileler de güzel çevreyi, güzel toplumu oluþturacaklardýr. Þimdi sözümüzü baðlarken diyoruz ki, her varlýk bulunduðu çevrenin bir parçasýdýr. Unsurlarýn mükemmeliyeti, bütünün kemâline cemâl katar. Sokaklar da evlerimizin yakýnlýðý kadar gönüllerimiz birbirine yakýn olmalýdýr. Yoksa hayatýn ilk adýmýnýn atýldýðý sokaklar; toplum hayatýnýn daha baþlamadan bitiþine seyirci kalacaklardýr. Biraz da haklýlýk payý var, çünkü biz þimdiye kadar güzelim sokaklarýmýzýn yok oluþunu sessizce seyrettik. Bu meyanda kültürümüz, mimari estetiðimiz hatta manevi güzelliklerimiz yavaþ yavaþ yok edildi. Þimdi eskiyi anma ve vazgeçilemeyecek kadar kýymetli kültür varlýklarýmýzý koruma ve yaþatma için gayret zamanýdýr. Yeni nesillerin buna ihtiyacý muhakkaktýr. Biz gördüðümüzü yorumlamak istedik, takdir sizlerindir Vesselam. A. Þemsettin ATEÞ

6 HUTBE Þeyh Hâmid-i Veli Minberinden HUTBELER Muhterem Cema'at'i Müslimin Beraat gecesi; Kameri aylarýn sekizincisi olan Þa'banýn on dördüncü gününü on beþinci gününe baðlayan bir gecedir. Müslümanlarca maðfiret ve kurtuluþ gecesi sayýlýr. Müminler bu gecede ibadet ve taâtla meþgul olarak bir yýllýk ömürlerinin muhasebesini yaparak, mükemmel bir insan olgun bir müslüman vasfý kazanmak için gelecek günlerine ve hayat iþlerine daha düzenli bir istikamet vermek imkanýný bulurlar. Ýslâm aleminde Beraat gecesinin derin bir saygý ile yer almasýnýn sebeblerini Hazreti Ayþe validemiz þöyle anlatýyor: Günün birinde Hazreti Peygamber yanýma girdi. Elbisesini çýkardý. Aradan zaman geçmeden tekrar giyindi. Bunun üzerine beni bir þüphe kýskançlýk sardý. Ortaklarýmdan birinin yanýna gidecek sandým ve peþini takip ettim. Medine nin kabristaný olan Baki'de (Cennet-ül Baki) kendisine eriþtim. Müminlere ve þehidlere istiðfar ve dua ediyordu. Kendi kendime: Anam babam sana feda olsun, sen Rabbi nin rýzasý uðrunda, ben ise dünya peþindeyim, diyerek geri döndüm. Soluk soluða eve girdim. Arkamdan da Resullullah sallallahu aleyhi vessellem girdi. - Neden böyle hýzlý nefes alýyorsun? Dedi. Ben: - Anam babam uðruna feda olsun, yanýma gelüp elbisenizi çýkardýktan sonra, tekrar giydiniz beni bir kýskançlýk tuttu ortaklarýmdan (Diðer ezvac-ý mutahharatdan) birinin yanýna gideceðini zannetmiþtim. Nihayet sizi kabristanda dua ederken gördüm dedim. Resulü Ekrem: Resulullah sana haksýzlýk edecek diye mi korkuyorsun? Cibril geldi þöyle dedi: Bu gece Þa'banýn on beþinci gecesidir. Cenab-ý Hakk bu gecede, Beni Kelb kabilesi koyunlarýnýn tüyleri sayýsý kadar kimseyi Cehennemden azad eder. Fakat bu gece Allah; müþriklerin, kincilerin, akrabalarýyla münasebeti kesenlerin, hayat ve ihtiþamlarýna maðrur olanlarýn, ana ve babalarýna isyan edenlerin, içki düþkünlerinin yüzlerine bakmaz dedi ve Resulü Ekrem elbisesini çýkardý. Bu gece ibadet etmeme müsaade eder misiniz? buyurdu. Evet sana anam babam feda olsun dedim. Peygamber namaza kalktý, secdeye kapanýp uzun müddet kaldý. Endiþelendim, elimle yokladým. Elim ayaðýnýn altýna dokununca kýmýldadý ben de sevindim. Secdede þöyle niyaz ettiðini iþittim: "Allahým azabýndan ðufranýna, gazabýndan rýzana sýðýnýrým. Senden yine sana iltica ediyorum þanýn yücedir. Sana yaptýðým senayý, senin kendine yaptýðýn senaya denk bulamýyorum. Sana layýk bir suret de hamd ve sena'dan âcizim" dedi (buyurdu). Sabah olunca bunlarý Resulü Ekreme söyledim O da : - Ya Ayþe, bunlarý öðrendin mi? dedi. - Evet ya Resulullah dedim. Resulü Ekrem: "Bunlarý hem öðren hem de baþkalarýna öðret zira bunlarý bana Cibril öðretti ve secdede bunlarý okumamý ta'lim etti buyurdu." Bu hadis-i þerifi Beyhaki "Ali bin el Haris tarýkýyla zikr etti. Hadis ceyyidi ve mürsel'dir. Çünkü "Ali ibni El Haris Ayþe validemizden bizzat duymuþtur. Bu Þa'banýn on beþinci gecesini ibadetlerle ta'atlarla ihya etmek mendupdur. Bu geceye mahsus olarak kýlýnacak namaz, kaza olanlarýn kaza namazlarýný eda etmeleri nafile kýlmalarýndan daha hayýrlýdýr. Ýmam Gazali hazretleri Ýhya-i ulûm adlý eserinde Þaban namazý; "Þa'banýn on beþinde yüz rek'at olarak kýlýnýr her iki rekatta bir selâm verilir. Her rekatta fatihadan sonra onbir defa ihlas suresi okunur. Ýsteyen on rekat kýlar, her rekatda fatihadan sonra yüz defa ihlas suresini okur. Selef-i salihin hazeratý bu namazý kýlarlar ve bu namaza hayr namazý derlerdi." diyor. Peygamberimiz Efendimiz bir hadisi þeriflerinde "Þa'banýn nýsfý olduðunda gecesini kaim ve gündüzünü saim olun zira o gecenin gurûbu þemsin de emr-i hak nazil olup tulu'u fecre deðin bir müstaðfir yok mu ki maðfiret edeyim müsterzýk yok mu ki merzuk edeyim." deyu nida vaki olur buyurmuþlardýr. Bu gecedeki kýyamýn manasý gecenin kýsm-ý azamýnda alâ kavlin bir saatinde ta'atle müþteðil olmakdýr. Kuran yahud hadis okur. Yahud bunlarý dinler veya tesbih eder. Veyahud Peygamberimiz aleyhisselatu vessellama salatu selam çeker, yahud dua eder. En güzel duada "Allahümme inneke afüvvün tuhibbul afve fa'fu annâ"dýr. Ey Rabbimiz! Bizi doðru yola kavuþturduktan sonra kalblerimizi kaydýrma, bize kendi tarafýndan rahmet ihsan eyle, þüphe yok ki herkesin muradýný veren ancak sensin. Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi (K.S) Somuncu Baba Eylül-Ekim

7 ARAÞTIRMA Hulûsî-i Darendevî Dîvân'ýnda Hz. Muhammed (S.A.V) Milletlerin hayatýnda onlarý bütünüyle etkileyen tabii âfet, savaþ-fetih, göç, din deðiþtirme vs. gibi önemli olaylar vardýr. Kanaatimizce saydýðýmýz etmenler içerisinde en önemli olaný din deðiþtirmedir. Diðer etmenlerin etkisi din deðiþtirme olayýna göre daha az kalýcý ve daha kýsa süreli olmaktadýr. Milletimizin tarihine baktýðýmýzda en köklü ve uzun süreli etkinin Ýslâm dininin kabulü ile baþladýðýný ve hâlen bu etkinin devam etmekte olduðunu görmekteyiz. Araplarla Çinliler arasýnda meydana gelen ve Türklerin yardýmý neticesinde Araplarýn galibiyeti ile sonuçlanan Talas Savaþý (751) sonrasý milletimizin kitleler hâlinde Ýslâm dinini kabul etmeye baþladýðý bilinmektedir. Bu din deðiþtirme olayý, milletimizin hayatýný her yönüyle etkilediði gibi tarihin akýþýný da deðiþtirmiþtir. Milletimizin hayatýnýn tamamýnda Ýslamiyet'in etkisi görüldüðü gibi, hayatýn aynasý konumundaki edebiyat da bu etkiden payýna düþeni almýþtýr. Ýslâm dininin kabulü sonrasý edebiyatýmýzdaki etki, hem þekil hem de muhteva bakýmýndan kendini göstermiþtir. Aruz Yrd.Doç.Dr. Zülfikâr GÜNGÖR Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) edebiyatçýlarýmýz için en önemli ilham kaynaklarýndan birisi olmuþ; hemen hemen her Müslüman þairimiz onu bir yönüyle þiirinde anlatmaya çalýþmýþtýr. Bir kýsmýný yukarýda saydýðýmýz dinîedebî türlerimizin önemli bir bölümünü Peygamberimizle ilgili olanlar oluþturmaktadýr. Somuncu Baba 7 Eylül-Ekim 2003

8 sevgisi ile ilgili hadîslerin hadîs külliyatýmýzýn Kitâbu'l-Ýmân baþlýklý bölümünde nakledilmiþ olmasý söz konusu sevginin imânî boyutunu ortaya koymaktadýr. Bu sebeple iyi bir Müslüman olabilmek ve Allah'ýn sevgisini kazanabilmek için, Kur'- ân'da en güzel örnek (usve-i hasene) 3 olarak takdim edilen Hz. Muhammed'i iyi tanýmalý ve onu canýmýz dâhil dünyadaki her þeyden çok sevmeliyiz. Ýþte bunun için Ýslâmiyet'in Hz. Peygamber'in konumu ile ilgili mesajýný iyi anlamýþ ve Ýslâm dinini takva ölçüsünde yaþamayý kendine þiâr edinmiþ samimi bir Müslüman olan Osman Hulûsî Efendi, Mektûbât 4 ve Hutbelerinde 5 olduðu gibi Divân'ýnda yer alan þiirlerinde de Hz. Muhammed'e olan sevgi ve baðlýlýðýný samimi bir üslûp ve büyük bir coþku içinde dile getirmiþtir. Bu þiirlerinden birisi þöyledir: "Göz görmedi ey sevdiðim âlemde sen meh-rû gibi Aklýmý aldýn gönlümü saldýn ayaða su gibi N'itsin ne yapsýn sâdýkýn olmazsa vasla lâyýkýn Aklý perîþân âþýkýn boynundaki gîsû gibi Ey Pâdiþâh-ý hüsn ü hûr üftâdenin hâlini sor Kaddin temâþa eyle gör n'itmiþ gamýn ebrû gibi Gün mü yüzün âyine mi la'l-i lebin gencîne mi Kýldýn ser-â-pâ sînemi þu hâl-i müþgîn-bû gibi vezninin kullanýlmaya baþlanmasý; gazel, kaside, mesnevî, rubâî gibi yeni þekillerin þiirimize girmesinin yaný sýra; satýrlararasý Kur'ân tercümeleri, sûre tefsirleri, hadîs tercüme ve þerhleri, tevhîd, münâcât, esmâ-i hüsnâ, na't, mevlîd, hilye, siyer, esmâ-i nebî, gazavât-ý nebî vs. gibi dinî-edebî türlerin 1 de edebiyatýmýzda aðýrlýk kazanmasý söz konusu etkinin belirtilerindendir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) edebiyatçýlarýmýz için en önemli ilham kaynaklarýndan birisi olmuþ; hemen hemen her Müslüman þairimiz onu bir yönüyle þiirinde anlatmaya çalýþmýþtýr. Bir kýsmýný yukarýda saydýðýmýz dinî-edebî türlerimizin önemli bir bölümünü Peygamberimizle ilgili olanlar oluþturmaktadýr. 2 Biz bu panelde, zamanýmýz mutasavvýf þâirlerinden birisi olan Es-Seyyid Osman Hulûsî Efendi (ö. 1990)'nin Divân'ýnda Hz. Peygamber'i hangi yönleriyle ele alýp anlattýðýný sizlerle paylaþmak ve bu vesileyle adý geçen zâtý rahmetle anmak istedik. Hz. Peygamber'i sevmek ve ona itaat etmek her Müslümân için kaçýnýlmaz bir görevdir. Peygamber Zülfünle bir dâm eyledin hicrinle nâ-kâm eyledin Vaslýnla tâ râm eyledin cân u dili câdû gibi "Ey âlemeynin serveri urdun bu câna hançeri Terk eylemem versem seri Hulûsî ser-fürû gibi". 6 Hulûsî Efendi'nin Divân'ýndaki þiirlerinden bazýsýnda Yâ Resûla'llâh, Resûlu'llâh ve 'Muhammed Mustafa rediflerini kullandýðý görülmektedir. Burada örnek olarak Resûla'llâh redifli þiirini vermenin ondaki peygamber sevgisini tanýmamýza katký saðlayacaðý kanaatindeyiz: "Her demde sürülmez bu devrân-ý Resûlu'llâh Her demde kurulmaz bu dîvân-ý Resûlu'llâh Her dîdeye yüz açmaz her göz o yüze kaçmaz Her merhaleden geçmez kervân-ý Resûlu'llâh Bin yýllýk ömür deðmez bir lahzasýný anýn Her câna nasîb olmaz ihsân-ý Resûlu'llâh Deryâ-yý maârifden dürr al dil-i ârifden Pür-hikmet-i sârifden der kân-ý Resûlu'llâh Erkân-ý Karîbu'llâh burhân-ý Karîbu'llâh Her þân-ý Karîbu'llâh hep þân-ý Resûlu'llâh Somuncu Baba Eylül-Ekim

9 Kulluk gele þânýna gevher dola kânýna Ere dil ü cânýna dermân-ý Resûlu'llâh Her emre itaatda her vech ile taatda Meydân-ý sadakatda merdân-ý Resûlu'llâh Hulûsî ne devletdir bin lütf u inâyetdir Olmak ne saâdetdir kurbân-ý Resûlu'llâh" 7 Hulûsî Efendi'nin þu müfredi de ondaki Peygamber aþkýný ne güzel ifade etmektedir: "Yâ Resûle'llâh yüzüm Bâbü's-Selâm'ýn hâkidir Baþ açýk yalýn ayak aðlayu geldim sana" II/48-6. Hulûsî Efendi, Divân'ýnda Hz. Muhammed (s.a.s) ile ilgili, yukarýda bazý örneklerini verdiðimiz, müstakil na'tlar yazmýþ; ayrýca onu bazý isimleri, bedenî özellikleri, sýfatlarý, Ehl-i beyt'i vesilesiyle zikretmiþ ve onun hadîslerinden iktibaslarda bulunmuþtur. Biz onun Divân'ýnda yaptýðýmýz inceleme sonucunda Hz. Peygamberle ilgili tespit ettiðimiz bu hususlarý þu baþlýklar hâlinde takdim etmeyi uygun gördük: 1.Hz. Muhammed(s.a.s)'in Peygamberlik Yönü: Hz. Muhammed (s.a.s.), Allah'ýn ilk insan ve ilk peygamber olan Hz. Adem ile baþlattýðý peygamberlik müessesesinin en son halkasýdýr. O Allah'ýn kulu ve ayný zamanda elçisidir. Kelime-i Þehâdette onun kulluk yönü abd kelimesi ile, peygamberlik yönü ise resûl kelimesi ile ifade edilmektedir. Hulûsî Efendi, Divân'ýnda Hz. Muhammed'in peygamberlik yönünü aþaðýdaki ifadelerle belirtmiþtir: 1.1. Nebi Nebi kelimesi Arapça'dýr ve haber getiren anlamýna gelmektedir. Her peygamber Allah'tan aldýðý haberleri insanlara bildirmesi yönüyle nebîdir. Bu kelime kavram olarak; Allah'ýn kendisine ayrý bir þeriat, bir kitap vermediði peygamber anlamýna gelmektedir. Kur'ân'da Hz. Muhammed (s.a.s.)'in son peygamber olduðunu belirtmek için bu kelime Hatemü'n-Nebiyyîn 8 (Peygamberlerin sonuncusu) þeklinde kullanýlmýþtýr. Hulûsî Efendi de þiirlerinde Hz. Peygamber için bu kelimeyi þöyle kullanmýþtýr: "Allah birdir hakdýr Nebîsi Yokdur gümâným elhamdüli'llâh" I/ Sohbet, tasavvufta insan yetiþtirmenin en önemli metotlarýndandýr. Hz. Peygamber'in sohbetine katýlan sahabe bundan dolayý þeref bakýmýndan bütün müminlerden ileridedirler. "Ashâb-ý Nebî iþlediler bu iþi akdem Bilsen ne þerefdir þeref-i akdem-i sohbet" I/ Peygamber, Hz. Peygamber-i zî-þân Peygamber kelimesi Farsça'dýr ve haberci anlamýna gelmektedir. Arapça'daki nebî ve resûl kelimelerinin karþýlýðý olarak dilimize geçmiþtir. Hulûsî Efendi, Divân'ýnda Hz. Muhammed (s.a.s) için bu kelimeyi baþlýkta kaydettiðimiz iki þekilde kullanmýþtýr. Gül, edebiyatýmýzda Peygamberimiz için kullanýlan önemli teþbih unsurlarýndan biridir. Yunus'un ifadesiyle gül, güzel kokusunu, Hz. Peygamber'in terinden almýþtýr. Gül bu sebeple çiçeklerin padiþahýdýr. "Sen ki gülden aldýn bûyunu meðer Peygamber'in Mazharý oldu anýn bu devlet-i uzmâ neden" I/ Þan sahibi Hz. Peygamber'den haya etmeli ve bizleri utandýracak sözleri söylemekten daima kaçýnmalýyýz. "Hazret-i Peygamber-i zî-þân'dan eyleyin hayâ Böyle sözleriniz eylemez mi sizi þermsâr" I/ Resûl, Resûlullah, Resûlullahýmýz, Yâ Resûla'llâh, Resûl-ý fahr-i kevneyn, Resûl-i Kibriyâ, Resûle's-sakaleyn Resûl kelimesi Arapça'dýr ve gönderilmiþ, elçi anlamlarýna gelmektedir. Bu kelime kavram olarak; Allah'ýn yeni bir þeriat ve yeni bir kitapla gönderilmiþ peygamberi anlamýndadýr. Peygamberimiz ve kendilerine ayrý bir kitap verilmiþ olan peygamberler, hem nebî hem de resûl olarak nitelendirilirler. Hulûsi Efendi, Divân'ýnda bu kelimeyi baþlýkta verdiðimiz þekillerde kullanmýþtýr. Bir müfrette Hz. Peygamber'in hac ve umre sayýsýyla ilgili bilgi verirken onun için Resûl kelimesini kullanmýþtýr. "Çâr umre vâhid hacc etdi Resûl Böyledir cümle sikâtden menkûl" II/51-2. Kelime-i þehâdetle Allah'ýn birliðini ve Hz. Muhammed (S.A.V) in O'nun resûlü olduðunu kabul ettiðimizi ilan ederek mümin oluruz. Bu þükredilecek en büyük nimettir. En güzel selamlar Hz. Peygamber'in âl ve ashabýna olsun. Müminler olarak onun temiz þeriatýna itaat etmiþ bir gönle sahip olduðumuz için de þükürler olsun. "Hudâ'ya bin þükür bir mü'miniz Allâh'ýmýz vardýr Þehâdet eyleriz ancak Resûlu'llâh'ýmýz vardýr Tahiyyât ü selâm olsun ana hem âl ü sahbýna Ki þer'-i pâkine münkâd dil-i âgâhýmýz vardýr" I/ Ey Allah'ýn Resûlü! Senin güzelliðin ve onun cazibesinin tecelli eylemesi bütün insanlar ve cinler için bir teselli kaynaðý olmaktadýr. "Tecell-i eyledikçe hüsn ü ânýn yâ Resûla'llâh Tesellisi odur hep ins ü cânýn yâ Resûla'llâh" I/ Somuncu Baba 9 Eylül-Ekim 2003

10 Hz. Peygamber dünya ve ahiretin övünç kaynaðýdýr. O, her iki cihanda ona kendimizi nispet edip, ümmeti olmakla þeref duyacaðýmýz bir peygamberdir. "Buyurdu Resûl-i fahr-i kevneyn Bu vak'ada el-va'dü ke'd-deyn" I/ Hz. Peygamber, insanlara ve cinlere gönderilmiþ bir elçi (Resûle's-sekaleyn) ve iki cihanýn efendisidir. Onun mezarýnýn topraðý peygamberlerin gözleri için sürmedir; o cihanýn caný ve gözlerin nurudur. "Elvedâ yâ Seyyide'l-kevneyn Resûle's-Sakaleyn Elvedâ yâ Cedde's-Sýbteyn Ýmâme'l-Harameyn Hâk-i ravzan tûtiyâ-yý çeþm-i cümle enbiyâ Nûr-ý aynsýn cihânýn cânýsýn ey nûr-ý ayn" I/ Hz. Peygamber, ulular ulusu (Kibriyâ) olan Cenâb-ý Hakk'ýn elçisidir. "Resûl-i Kibriyâ'nýn ehl-i beyt-i âl-i abâsýsýn Gerçi fakîr ü derbeder bî-hünersin âlemde" I/ Hz. Muhammed'in Ýsimleri Hz. Peygamber'e nispet edilen birçok isim vardýr. Bu konuyla ilgili manzum veya mensur bazý eserler yazýlmýþ ve bunlara esmâ-i nebî 10 adý verilmiþtir. Bazý hilye levhalarýnda da Hz. Peygamber'e ait doksan dokuz isim kaydedilmektedir. Peygamberimizin en meþhur isimleri Muhammed, Ahmed, Mahmud ve Mustafa'dýr. Hulûsî Efendi, Divân'ýnda bu isimlerden Ahmed, Muhammed ve Mustafa'yý þiirlerinde zikretmiþtir Ahmed, Ahmed-i Muhtar Peygamberimizin en meþhur isimlerinden birisi olan Ahmed, çok övülmüþ kiþi anlamýna gelmektedir. Seçilmiþ, seçkin kimse anlamýna gelen Muhtar kelimesi ise Peygamberimizin Allah'ýn seçkin kullarýndan olduðunu ifade eden sýfatýdýr. Osman Hulûsî Efendi, Divân'ýnda Ahmed ismini bazen yalnýz kullanmýþ; bazen de Ahmed-i Muhtâr þeklinde Muhtâr sýfatýyla birlikte zikretmiþtir. Ahmed'in þeriatýný baþ tacý etmeli; bütün varlýðýmýzý onun yolunda saçmalý; bedenden kurtulup manen mirac etmeliyiz ve gerçek sevgiliyi anlamalýyýz. "Ahmed'in þer'ini baþa tâc edip Varýný râhýnda hep târâc edip Hâne-i tenden çýkýp mi'râc edip Âþinâ ol anla yârý âþinâ" I/381-2 Ben de Ahmed'im gerçi manen aþaðý bir durumdayým amma soyum þeçilmiþ ve övülmüþ olan Hz. Peygamber'e ulaþtýðý için her türlü madenin kaynaðýyým. "Ahmed'im dûnum velî her ma'denin men kânýyým Çünkü sulbüm bilmiþ ol kim Ahmed-i Muhtâr'a bend" I/37-6. Peygamberimizin temiz þeriatýný elinden býrakmayana tâbi olanlar cehenneme girmeyeceklerdir. "Asâsýdýr elinde þer'-i pâk-i Ahmed-i Muhtâr Ana tâbi' olan ferdin yeri nâr-ý Cahîm olmaz." II/4-1. DEVAM EDECEK * Ankara Üniv. Ýlahiyat Fak. Türk-Ýslâm Edebiyatý Anabilim Dalý Öðretim Üyesi DÝPNOTLAR 1- Edebiyatýmýz üzerinde Ýslâm dininin etkisi ve dinî-edebî türlerimiz hakkýnda bkz. Agah Sýrrý Levend, "Ýslâmî Edebiyatýn Esaslarý ve Kaynaklarý", TDAY Belleten 1971, 2. Bsk., Ankara 1989, ; A. S. Levend, "Dinî Edebiyatýmýzýn Baþlýca Ürünleri", TDAY Belleten 1972, 2. Bsk., Ankara 1989, 35-80; Amil Çelebioðlu, "Türk Edebiyatýnda Manzum Dinî Eserler", Eski Türk Edebiyatý Araþtýrmalarý, Ankara 1998, Peygamberimiz ile ilgili dinî-edebî türlerimizin bazýlarý hakkýnda doktora çalýþmalarý yapýlmýþ ve bunlarýn bazýsý kitap olarak yayýnlanmýþtýr. Bu doktora çalýþmalarýndan bizim tespit edebildiklerimiz þunlardýr: Necla Pekolcay, Türkçe Mevlid Metinleri, Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 1950; Abdülkadir Karahan, Ýslâm-Türk Edebiyatý'nda Kýrk Hadis, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Yayýný, Ankara 1991; Massad Ali es-shaman Süveylim, Türk Edebiyatý'nda Siyerler ve Ýbn Hiþâm'ýn Siyerinin Türkçe Tercümesi, Ankara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi 1982; Metin Akar, Türk Edebiyatý'nda Manzum Miraçnameler, Kültür Bakanlýðý Yayýný, Ankara 1987; Emine Yeniterzi, Divan Þiirinde Na't, Türkiye Diyanet vakfý Yayýný, Ankara 1993; Zülfikar Güngör, Türk Edebiyatý'nda Türkçe Manzum Hilye-i Nebevîler ve Nesimî Mehmed'in Gülistân-ý Þemâil'i, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bkz. Ahzab 33/ Müellifin mektuplarý kitap olarak yayýnlanmýþtýr. Bkz.: Mektûbât-ý Hulûsî-i Darendevî, (Yay. Hz. Doç. Dr. Mehmet Akkuþ), Ankara Bu eserde Hz. Peygamberle ilgili þu þiirler vardýr: "Bir ana nisbet cihanda var yok Akâid bozulmuþ îtîkat yok Allah'a Resûl'e itimat yok" s.197 "Habibin Hüdâ'nýn sevdiðisin Ya Resûla'llah Kemâl üzre öðüdüsün Ya Resûla'llah" s Hulûsî Efendinin imamlýk yaparken okuduðu hutbelerin bir kýsmý kitaplaþtýrýlarak yayýnlanmýþtýr. Müellifimiz bu kitapta yer alan hutbelerinin önemli bir kýsmýný Hz. Peygamber'in hutbe ve nasihatlerine ayýrmýþtýr. Bkz: Es-Seyyid Osmân Hulûsî Ateþ, Þeyh Hamid-i Veli Minberinden Hutbeler, (Yay. Hz. Resul Kesenceli), Ankara 2000, Hutbe no: 10,23, 24, 25, 26, 27, 69, 75, 89, Es-Seyyid Osman Hulûsî Ateþ, Divân-ý Hulûsî-i Dârendevî I-II, (Haz. Muhsin Kalkýþým, Lütfi Alýcý- Ahmet Yenikale), Ankara 1997, I/ Es-Seyyid Osman Hulûsî Ateþ, Divân, I/ Ahzab 33/ Çalýþmamýzýn inceleme kýsmýnda Hulûsî Efendi Divân'ýndan verdiðimiz örneklerin yanýndaki roma rakamý Divân'ýn cildini, / iþaretinden sonraki birinci rakam sayfa numarasýný, ikinci rakam ise o sayfadaki beyit veya dörtlük numarasýný göstermektedir. 10- Esmâ-i Nebî hakkýnda bkz.: Agah Sýrrý Levend, "Dinî Edebiyatýmýzýn Baþlýca Ürünleri", TDAY Belleten 1972, 2. Bsk., Ankara 1989, 51; Amil Çelebioðlu, "Türk Edebiyatýnda Manzum Dinî Eserler", Eski Türk Edebiyatý Araþtýrmalarý, Ankara 1998, 357. Somuncu Baba 10 Eylül-Ekim 2003

11 KÜLTÜR Minyatür: A.Ülker Erke (Cafer in Doðumu) Seyyid Hüseyin Gazi, dokuzuncu göbekten Hz. Ali'(r.a)nin torunudur. Dedesi Rebi, Babasý Ali, Evliya Çelebi'ye göre ise babasý Zeynel Abidin, Malatya hatibi idi. Vefatýndan sonra hatipliði oðlu Hasan Gazi'ye verdiler. Pehlivan ve yiðitliðiyle ünlü Hüseyin Gazi'yi de Malatya seraskeri yaptýlar. Oðlu Cafer namý diðer Battal (Gazi), eþi Saide Haným, kardeþi Hasan Gazi (Darende'de medfun) dir. En büyük hizmeti Malatya'nýn fethinde serasker olarak ordunun baþýnda bulunmasý ve en büyük eseri oðlu Seyyit Battal Gazi'dir. Somuncu Baba 11 Eylül-Ekim 2003 Yrd.Doç.Dr.Cemil GÜLSEREN

12 Seyyid Hüseyin Gazi, dokuzuncu göbekten Hz. Ali'nin torunudur. Dedesi Rebi, babasý Ali, Evliya Çelebi'ye göre ise babasý Zeynel Abidin, Malatya hatibi idi. Vefatýndan sonra hatipliði oðlu Hasan (Gazi)'ye verdiler. Pehlivan ve yiðitliðiyle ünlü Hüseyin Gazi'yi de Malatya seraskeri yaptýlar. Oðlu Cafer namý diðer Battal (Gazi), eþi Saide Haným, kardeþi Hasan Gazi (Darende'de medfun) dir En büyük hizmeti Malatya'nýn fethinde serasker olarak ordunun baþýnda bulunmasý ve en büyük eseri oðlu Seyyit Battal Gazi'dir. Seyyit Battal Gazi'nin babasý Hüseyin Gazi'nin kahramanlýðý, gaziliði, liderliði ve seyyidliði dolayýsýyla Anadolu'nun çeþitli yerlerinde makamlarý bulunmaktadýr. Bu durum bizim coðrafyamýz için, kültürümüz için hiç de yeni bir þey olmadýðý gibi yadýrganacak bir tespit de deðildir. Bu bir sevginin tezahürüdür. Hürmettir, baðlýlýktýr en önemlisi de sahiplenmedir. Yunus Emre'nin elbette Türkiye'nin on yedi yerinde kabri yoktur ancak yine biz biliyoruz ki on yedi mezar ihdas edilmiþtir Yunus Emre'ye. Bu ne güzel baðlýlýk, ne güzel vefa, ne güzel sahiplenme. Demek ki bütün gönüllerde yer bulabilmiþler. Darendeli Hanifi Hoca, Hüseyin Gazi'nin Divriði kalesinde medfun olduðunu yazar. Ordu komutaný sýfatýyla savaþtýðý Divriði'de þehit olmuþtur der. Kutlu Özen de Hüseyin Gazi'nin mezarýný Divriði ilçesinde Iðýmbat Daðý'nýn zirvesinde olduðunu belirtir. Genel ortak kanaat ise Hüseyin Gazi'nin Ankara'da pusuya düþürülerek þehit edildiði yönündeki bilgidir. Tarihi metinlerde þehit edildiði þehrin adý Ma'muriye olarak geçer. Bu þehir bugünkü Ankara'dýr. Ma'muriye kalesi beyi Mihriyayil ve askerleri tarafýndan þehit edilmiþtir. Ankara'nýn doðusunda bir tepede öldüðü yer, daha sonra tekke haline getirilmiþ on yedinci yüzyýlda çok kalabalýk bir ziyaretgah olmuþtur. Ýrfan Ünver Nasrattýn oðlu, Evliya Çelebi'ye dayanarak þu kaydý düþer: Çubuk Ovasý kazasýndan bir yüksek tepe üzerinde Hüseyin Gazi ziyareti vardýr. Evliya Çelebi Hüseyin Gazi, Engürü'nün kýble tarafýnda uzak bir yer olan Hüseyin Gazi köyünde gömülüdür der. Hasluck da Hüseyin Gazi'nin kabrinin Ankara civarýnda olduðunu belirtir. Yine Hasluck'a göre Hüseyin Gazi'ye atfedilen diðer bir mezar Seyyid Hasan Gazi Türbesi Darende Kanlý Kümbet / Battalgazi-Malatya yerinin de Çorum'un Alaca'da olduðu yönündedir. Somuncu Baba 12 Eylül-Ekim 2003

13 Prof.Dr.Hikmet Tanyu da, Ankara civarýnda 1400 metre zirvede yattýðý yerin 1950 li yýllarda daha mamur ve bakýmlý olduðunu yazar. Müjgan Cumbur da, Hüseyin Gazi'ye ait makam ve mezarlara örnek olarak Ankara ve Zile'yi saymýþtýr. Mehmet Yardýmcý da, Hüseyin Gazi'nin mezarýnýn Eski Malatya'da olduðunu ifade etmesi dikkatimizi çekiyor. Bu yukarýda sýralanan makamlar ve mezar yerlerinin birden fazla olmasý haliyle baþta da belirttiðimiz gibi bütün bu merkezlere uðramýþ olmasýnýn muhtemel olduðunun iþaretidir. Doðrudur, bu bir vefadýr, kadirþinaslýktýr dedik. En kuvvetli ihtimal mezarýnýn Ankara civarýnda olduðu yönündeki kanaattir. Hakkýndaki bilgileri oðlu ünlü Türk Ýslâm destan kahramaný Seyyid Battal Gazi hakkýnda Seyyid Hüseyin Gazi nin Ankara daki kendi adýyla anýlan tepedeki türbesi yazýlan kaynaklardan ve destani-edebi eserlerden öðreniyoruz. Battal Gazi nin babasý Seyyid Hüseyin Gazi dir Resûlün âl-i abasý Seyyid Hüseyin Gazi dir Malatya dan Ankara ya Namý yayýldý dünyaya Þehîden göçen ukbaya Seyyid Hüseyin Gazi dir Seyyid Hüseyin Gazi nin Ankara daki kabri DÝPNOTLAR 1-Kutlu Özen, "Sivas yöresinde Battal Gazi ve onun silah arkadaþlarý ile ilgili inanýþlar," Ýnönü Ünv., 1.Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu, Tebliðiler, Malatya, 1986, s Bknz: Cemil Gülseren, Darendeli Bakai'nin Manzum Gazavat-ý Seyyid Battal Gazi'si, Ýstanbul Ünv. Edb. Fak. Türkoloji Böl. Yayýnlanmamýþ Lisans Tezi, Ýstanbul Bknz: Evliya Çelebi Seyahatnamesi, C.4, Türkçeleþtiren: Zuhuri Danýþman, Yaylacýk Matbaasý, Ýstanbul 1969, s Bknz: Yurt Ansk., Cilt 3, s Müjgân Cunbur "Battal Gazi ile ilgili Ýki Eski Kaynak ve Birkaç Beyit", Ýnönü Üniversitesi-II. Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu, Tebliðler, Malatya, Ekim s.86 6-Mehmet Yardýmcý, "Korku Simgesi Battal Gazi ve Adý Üzerine Bir Düþünce," Ýnönü Ünv., 1.Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu, Tebliðler, Malatya 1986, s.27. Somuncu Baba 13 Eylül-Ekim 2003

14 TASAVVUF Ýsmail PALAKOÐLU Arapça, unutmanýn zýttý olan hatýrlamayý ifade eden bir kelimedir. Zikir, lügatta, anma, hatýrlama, zihinde tutma, yad etme, unutmama, aðzýna alma, aþýklama manasýnda Kur'an kaynaklý bir tasavvuf kavramýdýr. Zikir diðer bir ifade ile, korku (havf) veya sevginin çokluðu, sebebiyle gaflet meydanýndan müþahede alanýna çýkýþtýr. Zikir, ariflerin yaygýsý, muhiblerin saðlama bastýðý yer, aþýklarýn þarabýdýr. Kýsaca zikir, zikredilenden (Allah)'tan baþkasýný unutmaktýr. 1 Tasavvuf ýstýlahýnda ise zikir; din ve dünya saadetini elde etmek için Hakk'ýn zat ismini zikrederek, vaktini ma'mur etmek maksadýyla, ya kamil bir mürþidden alýnarak, ya da þeriat-tarikat ölçü ve adabýna baðlý kalýnarak, gerçek me'zunlarýndan usulü ve þekliyle öðrenilerek, tesbih ile muhtelif Esma-i Hüsnayý söylemektir. Bu söyleyiþte Hakk'ý anmanýn sadece dille deðil, kalp ve zihnin de Allah'la meþgul olmasý gerektiði, kelimenin lügat manasýnda gizlidir. 2 Manasýndan da anlaþýlacaðý üzere, zikirde aslolan, diðer varlýklarla ilgili duygu ve düþünceleri kalpten atarak Allah'ý anmaktýr. Bu þekilde yapýlan zikre "zikr-i muttasýl", baþka düþüncelerle karýþýk olarak yapýlan zikre de "zikr-i munkatý" denir. Bütün tasavvuf büyükleri ve tarikat ricali, bu kavramý yollarýn "temel esasý" saymýþlardýr. Doðrusu bunda pek haksýz da sayýlmazlar. Çünkü bu kavramý Kur'an'da türevleriyle birlikte 250'den fazla yerde geçmektedir, gerçi Kur'an'daki zikir kavram bazen bizzat Kur'an manasýnda 3 ; bazende namaz manasýnda 4 kullanýlmýþsa da bu kullanýmlar da zikrin mutlak ve genel kavramý içine girmektedir. Zira Kur'an kendisi bizzat Allah ile iliþkimizi hatýrlatan ve O'nunla elest bezminde yaptýðýmýz sözleþmeyi önümüze koyan bir uyarýcý mesaj ve zikirdir. Bu yüzden sufilerden bir kýsmý zikri, Elest bezmi'ndeki ahdi hatýrlamak, "sema"da o ilahi sesi duymak olarak yorumlarlar. Gerçi bu hitab-ý ilahi sürekli olarak bize "Elestü bi-rabbiküm", "Ben sizin rabbiniz deðjl miyim?" diye sormaya devam ediyor. Biz, o sesi duyar (sema) ve "Bela", "Evet, Rabbimizsin" diyebilirsek, iþte zikir odur. Allah ile yapýlan bu mukaveleyi unutan insanoðlu, önce Kur'an'la uyarýlmakta; sonra onun özel emirleriyle ahdine baðlý kalmaya çaðrýlmaktadýr. Kur'an zikir olduðu gibi namaz da Somuncu Baba 14 Eylül-Ekim 2003

15 zikirdir. Çünkü namazda insan zikrin en mükemmelini icra etmekle kulluða yakýþan en uygun bir biçimde Rabbý önünde arz-ý ubudiyet etmektedir. Mutasavvýflara göre gerçek zikir, Allah'ý þiddetle sevmek, O' ndan tam anlamýyla korkarak gaflet meydanýndan müþahede semasýna yükselmektir. Ya da bir baþka ifadeyle Mezkur' dan; yani Allah'tan baþkasýný unutmaktýr. Çünkü "Unuttuðun zaman rabbýný zikret" 5 ayetinin anlamý, Allah'tan baþkasýný unuttuðun zaman, O'nu zikretmiþ olursun, demektir. Zaten en önemli hususiyetlerinden ve onun tasavvuf yolunda temel esas olmasýný saðlayan özelliklerinden biri, belli bir vaktinin olmayýþýdýr. Kur'- an'da herhangi bir tahdid yapýlmaksýzýn bütün vakitlerde zikredilmesi emredilmektedir. Oysa ki ibadetlerin en þereflisi olan namazýn belli vakitlerde kýlýnmasý caiz görülmemiþ; zikir için ise böyle bir kýsýtlama söz onusu olmamýþtýr. Buda zikrin devamlýlýk ilkesini gösterir. Nitekim: "Onlar ki ayakta, oturarak ve yanlarý üzere yatarken Allah'ý zikrederler." 6 ayeti bu devamlýlýðýn sýnýrsýzlýðýný ifade etmektedir.ali Ýmran 41, Ahzab 41 ve Cuma 10. ayetlerindeki "zikr-i kesir" emri de bunun bir baþka te'yidi olduðu gibi, "zikr-i daim" esasýný hedef göstermektedir. Sufilere göre, ilk defa zikir telkini yapan kiþi Hz. Peygamber (s.a.s) olup dört halifenin her birine deðiþik usullerde zikir telkin etmiþ, sonradan tarikatlar bunlardan herhangi birini esas olarak zikir tarzlarýný geliþtirmiþlerdir. Bu dört telkin þekli þöyledir: a) Sýddýkiyye: Hz. Peygamber (s.a.s) Medine'- ye hicret esnasýnda maðarada gizlenirken, Hz. Ebu Bekir (r.a)'ýn kulaðýna üç defa zikir telkin etmiþtir. Bu esnada Hz. Peygamber (s.a.s) uyluklarý üzerinde, Hz. Ebu Bekir (r.a) ise murabba (ayaklarý önde kavuþturarak) þeklinde oturmuþtur. Hafi (gizli) zikir olayý bu olaya dayanmaktadýr. b) Kübreviyye: Hz. Ömer (r.a) müslüman olduðu esnada Hz. Peygamber (s.a.s)'le kucaklaþmýþ, bu sýrada Hz Peygamber(s.a.s) ona Kelime-i Tevhidi sesli (cehri) olarak telkin etmiþtir. Fakat Hz. Ömer (r.a) ayakta durmayýp çöktüðü için Kübreviler murabba oturarak zikrederler. c) Nurbahþiyye:Hz. Osman (r.a)'da "harfsiz ve sessiz" olarak kalbi zikir telkin etmiþtir. d) Cehriyye:Hz. Peygamber (s.a.s) Hz. Ali (r.a)'yi diz çöktürüp gözlerini yumdurmuþ ve üç kere "La ilahe illallah" demiþ, ayný cümleyi ona da üç defa tekrarlatmýþtýr. Zikri Cehri (sesli) olarak yapan tarikatlarýn silsilesi genellikle Hz Ali(r.a)'ye dayanýr. 7 Somuncu Baba 15 Eylül-Ekim 2003 Tarikatlarda önemli bir yeri olan zikir, rastgele yapýlan bir hareket deðildir. Her tarikat kendine mahsus zikir tarzlarý geliþtirmiþ, zikre esas alýnacak isimleri tespit etmiþ ve topluca veya tek baþýna yapýlan zikirlerle ilgili belli adab ve erkan benimsenmiþtir. Zikirler tarikatýn koyduðu bu kurallara uygun olarak yapýlmalýdýr. Zikir, ferdi olarak yapýldýðý gibi toplu halde de yapýlýr. Mürid, ferdi olarak yaptýðý zikirde þeyhinin talimatýna uyar. Þeyh, müridin anlattýðý þeylere, duygularýna, rüyalarýna bakarak baþka ismi zikretmesini telkin eder veya eski zikrine devam ettirir. Müridin yaptýðý zikre "vird" (çoðulu evrad), okuduðu duaya da "hizb" (çoðulu ahzab) denir. Gece yapýlan zikre "vird-i leyli" adý verilir. Bazý sufiler gündüzleri Kelam-i Tevhid'le, geceleri de baþka bir isimle zikretmeyi uygun görmüþler, bundan dolayý Kelime-i Tevhid'le yapýlan zikre de "vird-i nehari" demiþlerdir. Bilhassa tarikatlarýn kurulup geliþmesinden sonra tekkelerde toplu halde zikretmek yaygýnlaþmýþ ve zamanla her tarikata ait belli adab ve erkaný olan zikir tarzlarý meydana gelmiþtir. Ayrýca topluca icra edilen zikirler her tarikatta ayrý isimler almýþtýr. Bunlarýn meþhur olan bazýlarý þunlardýr; Sema, Hatm-i Hacegan, Darb-ý esma, Zikr-i Kýyam, Devran, Zikri Erre. Tarikatlarýn toplu halde yaptýklarý zikirler ve özellikle "devran" ve "sema" medrese ulemasýnýn tenkidlerine maruz kalmýþ, bu hususta lehte ve a- leyhte bir çok risale yazýlmýþtýr. 8 Toplu halde icra edilen zikirler, haftanýn belli günlerinde, kandil, kadir ve bayram gibi hususi gecelerde, tekkelerin "tevhidhane", "Semahane", "Murakabehane", "Vekale" gibi isimler verilen özel kýsýmlarýnda yapýlýr ve genel olarak tarikata mensup Mutasavvýflara göre gerçek zikir, Allah'ý þiddetle sevmek, O' ndan tam anlamýyla korkarak gaflet meydanýndan müþahede semasýna yükselmektir.

16 Somuncu Baba 16 Eylül-Ekim 2003 olmayan kimselere de açýk tutulur. Böylece toplumun deðiþik kesimlerinin kaynaþmasýna, dini ve mistik bir hava yaþanmasýna zemin hazýrlanmýþ olmaktadýr. Toplu zikre iþtirak edecek olan bir müridin zikre baþlamadan, zikir esnasýnda ve zikir bittikten sonra uymasý gereken bir takým kurallar vardýr. Bunlar tarikatlara göre deðiþiklik arzeder. Ferdi olarak yapýlan zikir, uygulanýþ þekli itibariyle asýl olarak üçe ayrýlýr: 1- Kalbin iþtiraký olmaksýzýn sadece dille yapýlan zikir. 2- Dil iþtirak etmeden sadece kalb ile yapýlan zikir. 3- Hem dil, hem de kalb ile yapýlan zikir. Bu tür zikri hakkýyla ifa etmek çok zor olup, ancak büyük veliyyullahlar onu gerekli þekilde yapabilirler. Bir baþka açýdan da zikir iki kýsýmdýr: 1- Cehri(açýktan, sesli olarak yapýlan) zikir. 2- Hafi (sessiz ve içten yapýlan) zikir. Hafi zikirde iki þekilde yapýlýr: a- Gizli fakat dil ile yapýlan zikir. b- Gizli ve kalben yapýlan zikir. Kalben yapýlan zikirde dört türlü yapýlýr: 1- Lafza-i Celal'i kalbi ile, nefesini tutarak, vücudunu hareket ettirmeksizin, gözler yumuk vaziyette ve dili damaða yapýþtýrmak, suretiyle zikretmek. 2- Kalbiyle, fakat nefesi tutmadan Kelime-i Tevhid-i zikretmek. 3- Nefsini tutarak, kalbiyle Kelime-i Tevhid'i zikretmek. Bunda baþ hareket ettirilebilir. 4- Vücut organlarýný hiç kýpýrdatmaksýzýn, nefesini tutarak Kelime-i Tevhid'i zikretmek. 9 Kur'an'da zikir ile alakalý belli baþlý bir kaçýný örnek verecek olursak; "Ýçinden, yalvararak ve korkarak aþikare olmayan hafif bir sesle Rabbini zikret de gafillerden olma." 10 ayeti içten ve kalbi olan zikir kalbe yerleþtimi Kur'an'ýn ifadelerine göre hiçbirþey ve dünyevi meþguliyet böyle bir zikre engel olamaz. Kalplerin ancak Allah'ýn zikriyle itminana erip sükunete kavuþacaðý hususu, Kur'an'ýn dikkat çekerek vurguladýðý konulardandýr. 11 Hasan Basri hazretleri derki: "Manevi zevki üç þeyde arayýn. Namazda, zikirde ve Kur'an'da. Eðer bulursanýz ne ala. Bulamayacak olursanýz biliniz ki kalbinizin kasveti sebebiyle sizin için manevi hazz kapýlarý kapanmýþtýr." Kur'an, Hakk'ýn zikrinden yüz çevirenlerin dar ve sýkýcý bir hayat yaþayacaklarýný ve kýyamette de âmâ olarak haþrolacaklarýný haber vermektedir. 12 Gerek bu ayet-i kerime, gerekse yukarýda geçen kalplerin zikirle itminana ereceðini belirten ayet-i kerime, zikrin insanda meydana getireceði psikolojik ve ruhi huzuru ifade etmektedir. Zikir doygunluðuna eren kalbin gönül huzuruna ulaþacaðýný belirtmektedir. Zikirde Ýslam'ýn ruhuna aykýrý isteklerin olmamasý da zikredilmiþtir; "Rabbinize yalvara yakara gizlice dua edin. Þu bir hakikattir ki, Allah haddi aþanlarý sevmez." Bizzat zikir manasýný ifade eden ayetlerden ise; "Ey iman edenler! Allah' ý çok zikredin. O'nu sabah-akþam tesbih edin." 14 "... Allah'ý çok zikreden erkeklerle, Allah'ý çok zikreden kadýnlar, iþte bunlar için Allah maðfiret ve pek büyük mükafat hazýrlamýþtýr." 15 Zikir deðiþik hadis-i þeriflerle de ifade bulmuþtur; Rasulullah (s.a.s) buyurdu ki: "Amellerinizin en hayýrlýsý Melikiniz (ve Rabbýnýz) katýnda en temizi, derecenizi en çok yükselteni, altýn ve gümüþ, infak etmekten ve düþmanla boðaz boðaza mücadele ederek sizin düþmaný, düþmanýn sizi öldürmesinden (þehit veya gazi olmaktan) daha faziletli olaný nedir, size haber vereyim mi?"ashab; "Evet, bu ne imiþ, haber ver ya Rasulullah (s.a.s) dediler." Rasulullah

17 (s.a.s)'de; "Allah Teala'yý zikretmektir." buyurdu. 16 Rasulullah (s.a.s),"yeryüzünde Allah Allah... denildikçe kýyamet kopmayacaktýr" (Dünya zikir sayesinde ayakta durmaktadýr.) buyurmuþtur. 17 "Bir topluluk oturup Allah' ý zikrederse melekler onlarý kuþatýr, rahmet onlarý kaplar..." 18 Ýki ayrý kudsi hadiste ise; "Kulum beni nasýl sanýyorsa Ben öyleyim ve onunla beraberim." 19 "Bir kimse Benden istekte bulunmayý býrakýp zikrimle meþgul olursa ben ona, istekte bulunanlara verdiðimden çok daha iyisini veririm." 20 Kuþeyri derki; Zikr Hakk Sübhanehu ve Teala'ya giden yolda(riayeti lüzumlu) kuvvetli bir esastýr, hatta bu yolda temel þart zikirdir. Devamlý zikir müstesna, baþka bir þekilde hiçbir kimse Allah'a ulaþamaz. Vasýti'ye; Zikir nedir? diye sorulmuþ. O da þöyle demiþtir; "Allah'ý þiddetle sevmek ve korkusunun galibiyeti altýnda bulunmak þartýyla gaflet meydanýndan müþahade (murakabe) fezasýna çýkmaktýr." Yani derin gafletten devamlý olan, huzur ve müþahede haline geçmektir. Zunnün Mýsri diyor ki; "Hakiki manasýyla Allah Teala'yý zikreden bir zakir O'nun zikri yanýnda herþeyi unutur, Allah Teala onu herþeyden muhafaza eder, (istiðrak halinde bulunan kul fena halinde ilahi himayeye girer) kul için Allah herþeye bedel olur." Kettani diyor ki; "Allah kendisine zikretmemi üzerime farz kýlmasaydý ululuðuna hürmetimden onu zikretmezdim (kendimi buna ehil görmezdim). Benim gibisi mi O' nu zikredecek? (Layýký ile zikredemediði için kabul edilmiþ yüz tevbe ile aðzýný yýkamamý) Birisi O'nu nasýl zikreder. Sehl Tusteri,"Rab Teala'yý unutmaktan (ve O'nu zikretmemekten) daha büyük bir günah bilmiyorum.", demiþtir. 21 Hulusi Efendi daha önceden de belirttiðimiz üzere Nakþýbendiyyenin Halidi kolunu temsil ettiðinden dolayý, burada benimsenen zikir þekli ise Hafi (gizli) zikirdir. Hulusi Efendi, Allah'ý devamlý hatýrda tutmayý, O'nu unutmamayý bakýn þöyle dile getirir; Maksad o yardýr yarin unutma Gayrý zünnardýr yarin unutma Zikr eylesen de þükr eylesen de Fikr eylesen de yarin unutma 22 Kulun Allah'ý zikretmesinden önce, Allah'ýn Somuncu Baba 17 Eylül-Ekim 2003 "Bir kimse Benden istekte bulunmayý býrakýp zikrimle meþgul olursa ben ona, istekte bulunanlara verdiðimden çok daha iyisini veririm. kulu zikrettiðini ve bunun da karþýlýklý olduðunu Hulusi Efendi þöyle anlatmaktadýr; Sen müridim deme kim istemiþ murad anýn Sen zâkirim deme kim zikr eden o yad anýn 23 Hulusi Efendi zikrin saliki uyanýk halde tuttuðunu, ve en büyük bir kâr olduðunu, zikrin insaný dünyevi varlýklardan soyutlayýþýný, Allah'a kavuþturduðunu þu ifadelerle nazmetmiþtir; Derviþ olan agah olur Her kârý zikrullah olur Hep cümle varýndan geçer Vâsýl-ý ile'llah olur. 24 Zikrin özellikle sabahýn baþlangýç saatlerinde gizli bir þekilde tenhada yapýlmasýnýn önemine iþaret etmiþtir. Zikreden gönüller, onu devamlý muhafaza eder ve devam ettirir. Tabi ki zikirden zevk alabilmek için bir mürþidin eteðini tutmak ondan ta'lim almak gerekir. Böylece zikir "Allah Allah" diye dilinde vird eden zakirlerle son nefesine kadar devam eder. Ýþte bakýn bunu Hulusi Efendi bizlere þu þekilde bildirmiþtir. Mü'minin tamam-ý vakt-i sehergâh Zikr-i müdamý Allah Allah Tuttu bir elden zikr etti dilden Canu gönülden Allah Allah Ahir kelamýn Allah Allah 25 Mevlanýn ismini zikrederken her türlü kötü düþünce ve gamdan kederden uzak duracaðýný bildirirken, dünyaya meyleden ve zikirden uzak kalan kullarýn zikrin zevkinden mahrum olacaklarýný þu þekilde ifade etmiþtir; Zikr-i Mevlâ gönlü her âlâm u gamdan dûr eder Meyl-i fâni zevk-i Mevlâ'dan kulu mehcûr eder. 26 En büyük arzularýndan birinin de Hakk'ýn zikrû fikrinden ayrý düþmemek olduðunu ifade etmiþtir.

18 Dilimi gayrýlarla gafil etme zikr-ü fikrinden Senin fikrinle bulsun can u gönlüm münteha Ya Râb. 27 Hakk'a varmayý, gafletten uyanmayý, hakikatý bulmayý zikri telkin ve tavsiye eden mürþidin olmasý zorunluluðunu ifade etmiþtir. Bul Hakk'a varmaða delil görmez gözün olmuþ alil Zikr etti Hakk'ý can u dil gencine-i esrar ola. 28 "Hakký zikreyle" redifli þiirini beyit beyit açýklamaya çalýþalým: Ey abdi makbul, dönme sað ü sol Budur doðru yol, Hakk'ý zikreyle. (Ey Allah'ýn katýnda kabul gören iman sahibi kul; istikametini sapýtma, Hakk ýn yolundan ayrýlma. Hakk ý zikredenlerin yolu doðrudur, gittikleri yol hakikattir sen de Hakk ý zikret.) Muradýn irfân, idesin iz'an Ey sevgili cân, Hakk'ý zikreyle. (Sen eðer, Allah'ý bilmek O'nu bulmak ve O'nun sýrlarýna vakýf olmak istiyorsan, anlayýþ kabiliyetin gayet yüksek bir þekilde ey gönül Hakk'ý zikret.) Her an her nefes, gayre meyli kes, Budur sana bes, Hakk'ý zikreyle. (Her aldýðýn ve verdiðin nefeste, yalnýzca Hakk'ý zikret. O'ndan baþka her þeyden ilgi ve alâkaný kes. Böyle yapman senin için kafidir, sen bu öðüdü tut Hakký zikret.) Fikr-i hevadan, kalb-i riyadan, Geçüp sivadan, Hakk'ý zikreyle. (Boþ düþüncelerden ve gösteriþten uzak kal. Zikir insaný kötülüklerden korur. Günahlardan geçip, Hakký zikret.) Uyan ey mürde, düþüp bir derde, Kalkýp seherde, Hakk'ý zikreyle. (Ey uykunun ölüm sessizliðine kapýlmýþ olan insan; bir gönül derdi ile seher vakitlerinde ölü kalbine dirilik verecek þekilde hakký zikret.) Tutup bir etek, ol ballý petek, Ýnle bülbül-tek, Hakk'ý zikreyle. (Zikr için elbette bir mürþid-i kamilin terbiyesinden geçmek gerekmektedir. Yoksa gerçek mânada zevkine eriþilmez. Bir mürþidin eteðinden tutup, onun tarif ettiði þekilde zikir yapanlar verimli bir þekilde yaptýðýndan tad alýr. Bülbül sevgilisi olan gülün zikrini yapmakla gününü geçirmektedir, sen de bülbül ol, Hakk ý zikret.) Hulusi hâs ol, ehl-i ihlas ol, Somuncu Baba 18 Eylül-Ekim 2003 Bahre gavvas ol, Hakk'ý zikreyle. 29 (Hulusi, zikr seni seçkin kýlacaktýr. Zikr insana samimiyet ve baðlýlýk verir. Hakikat denizine dalanlardan olabilmek için Hakký zikret.) Yukarýdaki beyitlerde anlatýlan hasletleri taþýyabilmek için zikrin gerekliliðini beyan buyurmaktadýrlar. Son olarak Ýbn Kayyimu'l-Cevzi, bir eserinde zikrin yüz faydasýndan bahsetmiþtir. Bizde bunlardan bir kýsmýný sizlere iletiyoruz; 1- Zikir þeytaný yanýndan uzaklaþtýrýr ve Allah Teala'nýn hoþnutluðunu kazandýrýr. 2- Kalbden gam ve tasayý giderir. 3- Kalbe ferahlýk, sevinç ve rahatlýk bahþeder. 4- Kalbi ve yüzü nurlandýrýr. 5- Bedeni ve kalbi güçlendirir. 6- Zikir, Ýslamýn ruhu olan sevgi ve muhabbeti temin eder. 7- Zikir, murakabeyi temin eder ve ihsan kapýsýnýn aþýlmasýna vesile olur. 8- Allah'a kurbiyeti saðlar. 9- Zikir kalbin hayatiyyeti için, balýðýn suya duyduðu ihtiyaç gibidir. 10- Zikir kalbi cilalandýrýr. 11- Zikir, hatalarý önler, hatta giderir, yok eder. 12- Zikreden kimse, zikrettiði varlýða yaklaþýr, hatta O nunla beraber olur. 13- Zikir, kalbin þifa ve ilacý, gaflet ise marazýdýr. 14- Zikir, cehennem ile kul arasýnda bir duvardýr. 15- Zikir, dilin, gýybet, yalan gibi batýl ve haram þeylerde meþguliyetini önler. Kýsaca, usulüne ve gayesine uygun olarak yapýlan zikir, tarikat ehli kiþinin daima Allah'ý hatýrlamasý, dünyada baþý boþ olmadýðý þuurunun canlý tutulmasýnýn ve bu þuurla davranýþlarýný, Allah'ýn koyduðu ölçülere göre ayarlamasýný temin etmesi sebebiyle, önemli bir otokontrol vasýtasý durumundadýr. Bu yüzden, tasavvuf eðitiminde önemli bir yeri vardýr. Her mahluk kendi dilince Hakk'ý zikretmektedir. Eþyanýn sýrrýna vakýf olan Allah dostlarý, aðaçlarýn, kuþlarýn, taþlarýn vs. bile zikrini müþahede ederler. Hulusi Efendiye bu mazhariyet daha küçük yaþlarda verilmiþtir. Bir gün babasý Hatip Hasan Efendi atýnýn terk- Sizlere talim edilen ders ve vazifelerinize hergün ihtimamla devam etmeniz gerektir. Bu; cebine harçlýðýný koyup pazara çýkmaya benzer. Cebinde harçlýðýn olmazsa, ya veresiye alacaksýn, ya da aldatacaksýn. Onun için pazara harçlýkla gidersen istifade edersin. (Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi)

19 isine Hulusi Efendiyi de alarak Hacýlar mahallesinden Darende'ye gitmek üzere yola çýkarlar. Hatip Efendi yola çýktýktan sonra, kamçý-sýný evde unuttuðunu farkeder. Hulusi Efendiye: "Oð-lum Hulûsi, kamçýyý unutmuþuz. Þu aðaçtan bir çubuk kes de ver der." Hulusi Efendi attan iner sögütten bir dal kesmek ister, fakat kesemez. Hatip Efendi hiddetlenir "Niçin kesmiyorsun Hulûsi?" der. Hulusi Efendi: "Baba nasýl keseyim çünkü dallar Allah (c.c.)'ý zikrediyorlar, onun için kesemedim." der. Hatip Efendi þaþýrýr bu cevap karþýsýnda. Attan iner oðlunu þefkatle bað-rýna basar, "Aferin oðlum aferin" der. Hulusi Efendi bir sohbetlerinde buyururlar ki: "Sizlere talim edilen ders ve vazifelerinize hergün ihtimamla devam etmeniz gerektir. Bu; cebine harçlýðýný koyup pazara çýkmaya benzer. Cebinde harçlýðýn olmazsa, ya veresiye alacaksýn, ya da aldatacaksýn. Onun için pazara harçlýkla gidersen istifade edersin. Bir de ham demir elektirikli bir sahaya girdiði zaman mýknatýs olur. Fakat elektirikli sahayý terk edince mýknatýslýk hali yok olur. Ama bir çelik, elektirikli sahaya girince devamlý mýknatýs olur. Nereye giderse gitsin mýknatýslýk halini muhafaza eder. Sizler de nerede olursanýz olun, hangi pazara giderseniz gidin Cenabý Allah (c.c.)'ýn zikri fikri ile olursanýz, onun muhabbeti ve füyuzatý altýnda olursunuz." diye buyurdular. 30 Bir gün Devlethanede ziyaretçilerin arasýnda bulunan bir arkadaþ, Efendi Hazretlerinden kendisine ders tarif etmesini istedi. Efendi Hazretleri de: "Oðul senin dersin yok mu da ders istiyorsun" diye buyurdu. O arkadaþ: "Efendim benim dersim vardý fakat ben sizden almak istiyorum" dedi. Efendi Hazretleri: "Oðul dersin ayrýsý gayrýsý olmaz, görevli olan bir arkadaþýmýzdan aldýysan mesele yok." diye buyurdu. Bir müddet sonra da þöyle buyurdu: "Allah'ý (c.c.) zikretme hususunda Kur'aný Kerimde birçok ayet mevcuttur. "Allah ý (c.c.) zikreden kalpler mutmain olur'' gibi birçok ayet vardýr. Onun için Allahý (c.c.) zikrederiz. Oðul sabah namazýndan sonra iki rekat iþrak namazý kýlarýz. Resulullah (s.a.s.) Efendimiz bir Hadisi Þerifinde buyuruyor ki: "Bir kimse Sabah namazýný kýlar güneþ iki mýzrak boyu yükselene kadar, hiç dünya kelamý konuþmadan oturur, sonrada kalkar iki rekat iþrak namazý Somuncu Baba 19 Eylül-Ekim 2003 kýlarsa bir Umre sevabý kazanýr" diye buyuruyor. Oðul Öðle namazýnýn ve Yatsý namazýnýn son sünnetini dört rekat olarak kýlarýz. Bununla ilgili iki sahih Hadisi Þerif mevcut ki, Resulullah (s.a.s.) þöyle buyuruyor: "Bir kimse Öðle namazýnýn ve Yatsý namazýnýn son sünnetini dört rekat olarak kýlar, o kimsenin denizler köpüðü kadar günahý olsa affolunur" diye buyuruyor. Akþam namazýndan sonra altý rekat Evvabin Namazý kýlarýz ki, bunun hakkýnda da yine sahih Hadis mevcuttur. Resulullah (s.a.s.) Efendimiz buyuruyor ki: "Akþam namazýnýn sünnetinden sonra hiç dünya kelamý konuþmadan, altý rekat Evvabin namazý kýlan kimsenin denizler köpüðü kadar günahý olsa affolunur" diye buyuruyor. Oðul gecenin üçte birlik zamanýnda Teheccüt namazý kýlarýz ki, Resulullah (s.a.s.) Efendimiz hiç terk etmemiþlerdir. Oðul Resulullah (s.a.s.) Efendimiz Teheccüt Namazýný Oniki rekatten fazla kýlmamýþtýr, iki rekatten de az kýlmamýþtýr" diyerek dersi sohbet þeklinde anlattýlar. 31 Birgün Efendi Hazretlerinin ziyaretine bir dede-torun gelmiþti. Dede, torununun ders almak istediðini söyledi. Efendi Hazretleri de: "Daha öðrenciymiþ, okulunu bitirsin öyle verelim. Hem okul hem ders aðýr olur" diye buyurdu. Dede: "Olsun Efendim yapar" dedi. Israr edince; "Peki oðul verelim" diyerek dersini tarif ettiler. Dede, torununa: "Oðlum hergün dersin için onbeþ dakika ayýrýrsýn yaparsýn" deyince, Efendi Hazretleri: "Hayýr onbeþ dakika deðil enaz kýrkbeþ dakika veya bir saat olmasý lazým" diye ikazda bulunarak intisab edip vazife alanlarýn zikre gereken ehemmiyeti verip, gerekli zamaný ayýrarak vazifelerini dikkatlice yapmalarýna iþaret buyurmuþlardýr. DÝPNOTLAR 1-Cebecioðlu, Ethem, Tasavvuf Terimler ve Deyimler Sözlüðü, Rehber Yay, Ankara, 1996, s Asým, Kamus Terc, c.2,ss el-Hicr,15 / 9 4-el-Ankebut,29 / 45;el-Cuma,62 / 9 5-el-Kehf,18 / 24 6-Al-i imran,3 / M.Ali Ayni,Tasavvuf Tarihi,ss Geniþ bilgi için Bkz. Süleyman Uludað,Ýslam Açýsýndan Musiki ve Sema, Ýstanbul, Gündüz, Ýrfan,Gümüþhanevi Ahmed Ziyaüddin, Ýstanbul, 1984, ss el-Araf,7 / Bk. Er-Ra'd,13 / Bk. Taha,20 / el-Araf,55 14-el-Ahzab, el-Ahzab,35 16-Ýbn Mace, Edeb,53; Tirmizi, Deavat, 6; Malik, Muvatta, Kur'an,24 17-Müslim,Ýmam,66 18-Müslim,Deavat,8 19-Müslim,Zikir,6 20-Bk. Darimi,Fazlu'l Kur'an,6 21-Kuþeyri,er-Risale(Terc Süleyman Uludað,Ýstanbul,1991,ss ) 22-Ateþ,Osman,Hulusi,Divan,c.1,s,12 23-A.g.e,c.1,s A.g.e,c.1,s A.g.e,c.1,s A.g.e,c.1,s A.g.e,c.1,s A.g.e,c.1,s A.M.A. ile yapýlan röportajdan. 30 A.M.A. ile yapýlan röportajdan.

20 ÖRNEK HAYAT "Yarabbi! Eðer azab edersen onlar senin kullarýndýr, sen kadir-i mutlaksýn. Eðer onlarý baðýþlarsan sen yücesin, hikmet sahibisin. Buna da kimse karýþamaz. Senden ancak baðýþ umulur." Muhammed Ali HALICI Ashab-ý kiram din uðruna can ve mallarýný feda ederken kalblerinde derin bir Allah korkusu bulunuyordu. Onlardaki bu korkudan bir nebzecik de günümüz müslümanlarýnda olmasýný isterdim. Aþaðýda bu keyfiyeti izah edebilmek için bir kaç hikaye nakledeceðim. 1. Þiddetli Rüzgar ve Kasýrga Çýktýðý Zaman Peygamberimizin Hareket Tarzý Hz.Aiþe (r.a) annemiz buyuruyor ki: "Hava karardýðý ve kasýrga çýktýðý zaman Hz.Peygamberin nurlu yüzünde hemen deðiþiklik olur, çehresinin rengi uçardý. Endiþesinden dolayý bir içeri girer, bir dýþarý çýkar ve þu duayý okurdu: "Allahým! Bu bulutlarýn ve içinde olanýn hayrýný ve gönderiliþ maksadýnýn hayrýný dilerim. Onun içinde taþýdýðý kötülüklerden ve gönderiliþ maksadýndaki kötülüklerden sana sýðýnýrým." Yaðmur yaðmaya baþlayýnca yüzüne bir sükûnet yayýlýrdý. Dedim ki, "Ey Allah'ýn rasulü! Herkes bulut görünce yaðmur yaðacak diye sevinir. Fakat sizi bir kasvet basýyor." Cevap Somuncu Baba 20 Eylül-Ekim 2003 olarak Peygamberimiz "Ey Aiþe! Bunun ardýndan bir azabýn, bir felaketin gelmeyeceðinden emin deðilim. Ad kavmine azap, fýrtýna ve kasýrga ile geldi. Onlar da bulutu görünce yaðmur geliyor diye sevinmiþlerdi. Halbuki o bulutun içinde felaket geliyordu." Allahû Teâla bu konuda þöyle buyuruyor: "Ad kavmi bulutun kendilerine doðru geldiðini gördüklerinde bu bulut bize yaðmur getiriyor demiþlerdi" de Allah onlara þu karþýlýðý vermiþti: "Hayýr! Yaðmur deðil, sizin derhal gelsin bakalým dediðiniz azaptýr bu!" Kendisinin de buyurduðu gibi; gelmiþ ve gelecek herkesin efendisi olan o mübarek zatýn Allah korkusu, iþte böyle idi. Kur'an-ý Kerim'de þöyle buyurulmaktadýr: "Sen onlarýn arasýnda bulunduðun sürece Allah onlara azap etmeyecektir." Bu ilahi vaade raðmen Hz. Peygamberin kalbinden Allah korkusu hiç eksik olmamýþtý. Fýrtýna ve tufanlar ona önceki kavimlerin uðradýklarý azabý hatýrlatýrdý. Ýþ böyle iken bir de kendi halimize

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim.

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim. DUA Eudhu Billahi Minessaytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabil-alemin Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

Resim 170- Hattat Halim Bey in istifli celî sülüs besmelesi. Ýmza kýsmýnda Halim Bey, Hamid Bey in talebesi olduðunu belirtmiþtir. (Ýsmail Yazýcý Koleksiyonu) 133 Resim 171- Sivas Burûciye Medresesi nde

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler GÜNAH ve İSTİĞFAR Israr etmek kişiyi nasıl etkiler Peygamber (s.a.v) Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Hiçbir küçük günah yoktur ki, ısrarla işlenilmeye devam edildiği halde büyümesin. Ve

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar]

Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar] Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar] Ezan Vakti uygulaması sadece bir ezan vakti icin yola baş koymuş zamanla gelişerek farkli ozelliklere sahip olmuş çok faydalı ve önemli bir

Detaylı

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST: 16 1. Hac ibadeti ne zaman farz olmuştur? A) Hicretin 9. yılında B) Hicretin 6. yılında C) Mekke nin fethinden

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR.

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar üzerindeki hakkıdır. (Al-i

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI

2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 2.4.2015 PerşembeÖğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Huzurevi Mescidi

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii VAAZIN 2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii PEYGAMBERİMİZİN

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

Müftülüðümüzden Haberler

Müftülüðümüzden Haberler Müftülüðümüzden Haberler Onaylayan Media Station Web Center Thursday, 19 April 2012 Son Güncelleme Tuesday, 24 May 2016...MÜFTÜLÜÐÜMÜZDEN HABERLER...* Alo 190 Personeli Eðitildi * Dünya Kadýnlar Günü Kutlandý

Detaylı

SAYILI ADIMLARLA ELDE EDİLEN MİLYONLARCA SEVAPLAR

SAYILI ADIMLARLA ELDE EDİLEN MİLYONLARCA SEVAPLAR Bu broşürün dağıtımı, tercümesi veya basımına katkıda bulunun. Zirâ iyiliğin yapılmasına vesile olan, o iyiliği yapan kimse gibi ecir alır. SAYILI ADIMLARLA ELDE EDİLEN MİLYONLARCA SEVAPLAR ملايني احلسنات

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

17.10.2014 11:30-12:30 24.10.2014 11:30-12:30 31.10.2014 11:30-12:30 7.11.2014 11:30-12:30 14.11.2014 11:30-12:30 AYHAN KAYA 21.11.

17.10.2014 11:30-12:30 24.10.2014 11:30-12:30 31.10.2014 11:30-12:30 7.11.2014 11:30-12:30 14.11.2014 11:30-12:30 AYHAN KAYA 21.11. MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ İÇEL TV-YÖRÜK FM PROGRAM TABLOSU Cami ve Gençlik ( gençlerin camiye ilgisi,hz peygamber ve gençlik (kaynak : DİB cami-gençlik sayfası) İsraf duyarlılığı ya da Tüketim Ahlakı (Hasan

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17 Ramazan ayı İslam inancının kendisine yüklediği önem sebebiyle halk arasında On bir ayın sultanı ve Şehr-i Mübârek (Mübârek Ay) olarak kabul edilmiştir. Ramazan ayı Müslümanların değerlendirmek için adeta

Detaylı

Ramazan ve Bayram Ramazan Ramazan Allah a yakınlaşmak için yegane bir zaman. Allah dünyada kendisi ve insanlar arasına perdeler koymuş. Bu perdeleri açmak ve aşmak, Allah a yakınlaşmak, onu hissetmek için

Detaylı

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI AY S.N ADI VE SOYADI ÜNVANI VAAZ YAPACAĞI YER TARİHİ GÜNÜ VAKTİ Ana Konu Alt Konu Vaaz Konusu 1 H.Basri DÜZDAŞ Müezzin-Kayyım

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI D 1.4.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık ve Önemi 1.4.2014 Salı 14:00

Detaylı

Edeb Ya Hu! Cumartesi, 03 Ocak :31

Edeb Ya Hu! Cumartesi, 03 Ocak :31 Dünya bilimde altın çağını yaşarken insanlıkta yerlerde sürünüyor. Hayâ kalmamış, saygı kalmamış, sevgi kalmamış, büyüğe hürmet kalmamış. Hayatımızda ne eksik biliyor musunuz? Edeb. Edebe hiç önem vermiyoruz.

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

Şeyh den meded istemek caizmidir?

Şeyh den meded istemek caizmidir? Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Şeyh den meded istemek caizmidir? Şeyh Eşref Efendi Esselamaleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Hazihis Salatu tazimen bi hakkike ya Seyyiduna

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI KONULAR 01.04.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ irtibat kitabvesunnet@gmail.com

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ.

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ. EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ www.almuwahhid.com 1 Müellif: Şeyhu'l-İslam İbni Teymiyye (661/728) Eser: Mecmua el-feteva, cilt 4 بسم هللا الرحمن الرحيم Selefin, kendilerinden sonra gelenlerden daha alim, daha

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

Bin aydan hayırlı 'Kadir Gecesi' bugün

Bin aydan hayırlı 'Kadir Gecesi' bugün On5yirmi5.com Bin aydan hayırlı 'Kadir Gecesi' bugün Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bugün idrak edilecek. Yayın Tarihi : 1 Temmuz 2016 Cuma (oluşturma : 9/30/2016) Kadir gecesi, Kadir Suresinde

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktül düşer. Hz. Ali

Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktül düşer. Hz. Ali Marifet nefsi silmek değil, bilmektir. Hacı Bektaş-ı Veli Nefsin, azgın bir binek atından daha çok şiddetle gemlenmeye muhtaçtır. Hasan Basri Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa,

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

NOT : ÎMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu Seyyid Nakib Şeyh Ferid Buhari'ye yazmıştır.

NOT : ÎMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu Seyyid Nakib Şeyh Ferid Buhari'ye yazmıştır. 45. MEKTUP MEVZUU : a) Şeyhinin vefatından sonra, Haniganın fukarasına (tekkenin dervişlerine) zahirî destek olması dolayısı ile teşekkür izharı.. b) Camiiyet-i İnsan (insanda her şeyin var olması) onun

Detaylı

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir. UMRE DİNİ SUNUM UMRENİN FAZİLETİ CİHADA DENKTİR Hz. Aişe (r.a) Efendimiz e (s.a.v) sorar: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK HAZIRLAYAN Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK MADDİ TEMİZLİK MANEVİ TEMİZLİK İslam dini, hem maddî, hem de manevî temizliğe büyük bir önem vermiştir. Bu iki kısım temizlik arasında büyük bir ilgi vardır.

Detaylı

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52 ASİLDER in organize ettiği ve çok sayıda genç üyemizin katılımı ile 2-16 Temmuz 2012 tarihleri arasında gerçekleşen ASİLDER Umre Organizasyonumuz güzel bir şekilde tamamlanmıştır. Rabbim, bu güzel organizasyona

Detaylı

Hac & Umre Kültür Turları Uçak Bileti

Hac & Umre Kültür Turları Uçak Bileti Hac & Umre Kültür Turları Uçak Bileti İnanç odaklı bir firma olarak biz, Hz. Allah ın ve Resulullah Efendimiz in (s.a.v.) misafirlerine hizmet etme şuuruna sahibiz 29 yıllık tecrübemiz ve yüksek ilmi değerlerle

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Dua ve Sûre Kitapçığı

Dua ve Sûre Kitapçığı Dua ve Sûre Kitapçığı Hazırlayan: Melike MÜFTÜOĞLU instagram.com/oyunveetlinliklerledinogretimi SÜBHANEKE DUASI Allah ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin

Detaylı

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi Niçin Teravih Namazı denilmiştir? Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan namaz. "Teravih" kelimesi Arapça, "Terviha"nın çoğuludur ve "oturmak, istirahat etmek'" anlamına gelmektedir. Teravih namazı

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir;

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir; Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 3 Bu güvenli belde şahittir; 1 4 1 İNCİR AĞACI ve zeytin (diyarı) şahittir! 4 Doğrusu Biz insanı en güzel kıvamda yaratmış, 2 İncir ile Hz Nuh un tufan bölgesi olan

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu Question Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur an ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Answer: Her şeyin lâfzî

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Question. Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir?

Question. Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir? Question Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir? Answer: Dört ana kaynağa yani Kur an a, sünnete, akıla ve icmaya dayanarak Masumların velayet hakkına

Detaylı

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ UMRENİN FAZİLETİ UMRE YAPMANIN FAZİLETİ İbn Mâce deki rivayet şöyledir: Hz. Aişe (r.a) der ki: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed.

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Siyer-i Nebi ne demektir? Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yaşayışı, ahlâkı, âdet ve davranışlarını inceleyen ilimdir.

Detaylı

Question. Kadir gecesi yalnız bir gece midir yoksa bir geceden fazla mıdır? Gündüz de kadir gecesinden. sayılır mı?

Question. Kadir gecesi yalnız bir gece midir yoksa bir geceden fazla mıdır? Gündüz de kadir gecesinden. sayılır mı? Question Kadir gecesi yalnız bir gece midir yoksa bir geceden fazla mıdır? Gündüz de kadir gecesinden sayılır mı? Answer: Kadir gecesi, mübarek ve önemli bir gecedir. Kur'an'ın nassıyla ramazan ayının

Detaylı

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği

Islam & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği & Camii Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Mülheim an der Ruhr Fatih Camii Islam kelimesi üc manaya gelir 1. Yüce Allahın emirlerine itaat edip, yasaklarından kacınmak. 2. Bütün insanlarla diğer canlılar

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır.

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır. NAMAZ 1 Namazın önemi ve faydaları nelerdir? 1. İslam ın şartlarından biridir. 2. Kulu, Allah a yaklaştırır. 3. Cemaatle kılınması, birlik ve beraberliği pekiştirir. 4. Sorumluluk bilincini geliştirir.

Detaylı

NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI 24.07.2012 23.07.2012 TESİ 22.07.2012 21.07.2012 RTESİ 20.07.2012 19.07.2012 RAMAZAN TARİH GÜN VAKİT VAİZİN ADI VE SOYADI VA ZIN KONUSU NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

Detaylı

Asr-ı Saadette İçtihat

Asr-ı Saadette İçtihat Mehmedkirkinci.com Asr-ı Saadette İçtihat Sual: Hazret-i Peygamber zamanında içtihat yapılmış mıdır? Her güzel şey, her hayır Nebi ler eliyle meydana geldiği gibi, küllî bir hayır olan içtihadı da ilk

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Edeb Yahu! Edebli ve Hayalı Olmak

Edeb Yahu! Edebli ve Hayalı Olmak Edeb Yahu! Edebli ve Hayalı Olmak «Rabbim beni terbiye etti, terbiyemi de güzel kıldı.» (Hadis-i Şerif, Kenz ül- Ummal) Allah, edebin her çeşidini Hz. Muhammed (sav) de bir araya getirmiş ve bizlere örnek

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için olmayan, başkasının hakkı olan şeylere, hasret çekmen yakışıksızdır.

Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için olmayan, başkasının hakkı olan şeylere, hasret çekmen yakışıksızdır. Ciddi olarak Allah a isyan etmekten kaçın. O nun rahmet kapısına devam et. Bütün gücünü ve kuvvetini Allah için harca. Taatında sarfet. Yalvar, ihtiyaçlarını O na arz et. Başını önüne eğ, kork, Hak kın

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? حكم تكر لعمر م يكو بينهما ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza

Detaylı

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir.

KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir? Cevap : Vahy denir. KUR AN I KERİM HAKKINDA KISA BİLGİLER Soru 1 : Kur an ı Kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır? Cevap : Kur an ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir. Soru 2 : Allah(c.c.) ın dilediği şeyleri Peygamberlerine

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Dua Dua İbadetin Özüdür Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Dua Arapça kökenli bir kelime olup «istemek, davet etmek» demektir.

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE DUA

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE DUA SADECE SIKINTIDA DEĞİL HER ZAMAN DUA (Resulüm!) De ki: Dua (ve ibadeti)niz olmasa, Rabbim size ne diye değer versin? (Ey inkarcılar!) Siz ise, (Allah ve Resulü nün bildirdiklerini) yalanladınız, bu yüzden

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANÎ Hz. bu mektubu muhterem şeyhi Muhammed Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANÎ Hz. bu mektubu muhterem şeyhi Muhammed Bakibillah'a yazmıştır. 6.MEKTUP MEVZUU : a) Cezbe ve sülûk husulünün beyanı. b) Celâl ve cemal sıfatları ile terbiye almak. c) Fenanın ve bekanın beyanı. d) Nakşibendî tarikatına mensub olmanın üstünlüğü. Belâ ve musibet için

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı