GÖKOVA - AKYAKA YI SEVENLER DERNEÐÝ 2004 SERGÝ PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÖKOVA - AKYAKA YI SEVENLER DERNEÐÝ 2004 SERGÝ PROGRAMI"

Transkript

1 GÖKOVA - AKYAKA YI SEVENLER DERNEÐÝ 2004 SERGÝ PROGRAMI

2 2004 YILI PROGRAMI Sergiler Nail Çakýrhan & Halet Çambel Kültür ve Sanatevin de yer almaktadýr ÇYDD Muðla Karma Sergisi Ýrene Cantez & Bahar Suseven Dineke Mühürdaroðlu Zühra Kýrýmgeri T. Yalçýner & Y. Dincer-Yalçýner Yýlmaz Tankut Mehmet Bildirici Erdoðan Özmen Aziz Albek Ü. Onur & B. Mühürdaroðlu Gülnur Efendioðlu N. Bozkurt & B. Oyman Açýlýþ kokteyleri her serginin ilk günü saat 18.00de Nail Çakýrhan & Halet Çambel Kültür ve Sanatevi nde yapýlmaktadýr Sergilerimiz saat : / arasý ziyarete açýktýr. Ýrtibatlar için: GÖKOVA-AKYAKA YI SEVENLER DERNEÐÝ Nail Çakýrhan Mah Akyaka / Ula / Muðla Tel./ Faks Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði Muðla Þubesi Eðitime Katký Amaçlý Karma Resim Sergisi Felsefesi: Ç.Y.D.D yýlýnda Ýstanbul da kuruldu. Þu anda 100 þube ve üyesi bulunan büyük bir kuruluþ. Hedefi Atatürk devrim ve ilkeleriyle gerçekleþmiþ olan haklarýmýzý korumak, geliþtirmek; çaðdaþ eðitim yolu ile çaðdaþ insan ve çaðdaþ topluma ulaþmaktýr. Partilerüstü bir sivil toplum kuruluþudur. - Gönüllülük kavramýna önem verir. - Sorun deðil çözüm üretir. - Atatürk Devrimlerinin sýký takipçisidir. - Her alanda kadýn - erkek eþitliðini destekler. - Laik sosyal hukuk devletinden yanadýr. Neler yapýyor? i aþkýn üniversite öðrencisine burs veriyor anadolu kýzýna eðitim desteði saðlýyor. - Okul, anasýnýfý, kitaplýk, pansiyonlu yatýlý öðrenci yurdu yapýyor. - Ulusal eðitime destek projesinde yer alýyor. 1 2

3 Ýrene CANTEZ 1954 te Hamburg da doðdu. Beþ yaþýndayken ilk kamerasýný hediye olarak aldý ve kendi hazýrladýðý natürmort motifleri, kedileri ve oyuncak bebeklerin fotoðraflarýný çekti. 17 yaþýnda büyükbabasý ve teyzesi gibi fotoðrafçý olmak istedi. Ýlk olarak foto laborant olarak çalýþtý. Senelerce karanlýkta çalýþtýktan sonra bu iþten vazgeçip sadece hobi olarak fotoðraflar çekti te Hamburg/Epfendorf Kültür Evinde eserlerini sergilendi. Almanya dan Türkiyeye geldikten sonra, fotoðraflarýnda aðýrlýklý olarak doða güzelliklerini yansýtmayý amaçlýyor. Bahar SUSEVEN (Heike Thol-Schmitz) 1962 yýlýnda Köln/ Almanya da doðdu. Eþi ile birlikte Akdeniz in deðiþik ülkelerinde ve bölgelerinde gezdikten sonra Gökova/Akyaka da yerleþmeye ve oradaki doðayý koruma çalýþmalarýna katýlma kararý almýþtýr. 1995' ten itibaren G.A.S.-Der Baþkanlýðý görevini üstlenen Heike 2003 yýlýnda Türk vatandaþý olmuþtur. Doða çalýþmalarý arasýnda özellikle su samuru ve kuþlarýn korumasýna önem veriyor. Türkiye nin deðiþik bölgelerindeki sulak alan araþtýrmalarýnda gördüðü, insanlarýn kullandýðý geleneksel ve gerçek anlamda sürdürülebilir yaþam tarzlarýný bir fotoðraf sergisi vesilesiyle tanýtmak istiyor. Dineke MÜHÜRDAROÐLU Hollanda-Nijverdal da doðudu Ýlkokul: Volksschule Aufkirchen-Almanya St. Realgymnasium Starnberg am See-Almanya Priv. Landschulheim Oberrealschule Berg, Alm Erasmus Lyceum Almelo -Hollanda 1968 Hotelberufsfachschule Bad Reichenhall -Almanya 1968 Evlenerek Turkiye ye geldi. Ankara ve uzun seneler Marmaris te yaþadý 1997 Gökova-Ataköy de yerleþti. Ataköy deki evlerinin bahçesine, eþinin kýz kardeþi için modern bir atölye inþa ettiler. Türkiye hasretiyle yanýp tutuþan, ancak resim çalýþmalarýný Hollanda da sürdüren Semiramis Öner adýna yapýlan atölyede, çevredeki resim çalýþanlarýný topladýlar ve grup çalýþmalarýna baþladýlar Dineke fýrçasýný aldý ve küçük fýrça darbeleriyle, Hollanda geleneksel resim Ekolunun izinde, son derece etkileyici resimler, peyzajlar yapmaya baþladý. Çevresinden büyük ilgi gördü. Son Kuþlar Ýlk Kiþisel Sergisi Nail Çakýrhan - Halet Çambel Kültür ve Sanat Evi - Akyaka Doða, doðal yaþam, Gökova, Göçmen kuþlar ve Dineke... Bu yaþam, Gökova-Akyaka yý Sevenler Derneði nin de amaçlarýndan biriydi. Derneðin amacýyla da uyum gösteren bu çalýþmalar sergilenmeye uygun görüldü. 3 4

4 ZÜHRA KIRIMGERÝ 1978 Ýstanbul da doðdu Ýstanbul da çocukluðunu ve okul günlerini yaþadý. Ailesi Bodrumlu olduðu için, yaz aylarýný Ege ve Akdeniz kýyýlarýnda geçirdi. Çocukluðu, denize ve doðaya tutkuyla geçti. Geleneksel Anadolu yaþamýný özümsedi.akdenizin yamaçlarýný, taþ evlerini, hamur yoðuran, ekmek açan kadýnlarýný sindirdi içine. Çocukluk hayallerini onlarla süsledi. Belki el veren olsaydý o yýllarda baþlayacaktý resme. O denli tutkuluydu. Bekledi Florya Tevfik Ercan Lisesinden mezun oldu Gönül verdi, evlendi Eþinin iþi nedeniyle Akyaka ya yerleþti.bodruma, ailesine ve Akdeniz e yakýn oldu Beklediði günün geldiðini düþündü. Svetlana Ýnaç la birlikte resim çalýþmalarýna baþladý. Gökova-Ataköy de Semiramis Öner e ait Atölyede resim çalýþmalarýný sürdüren gurubun içinde yer aldý Muðla Devlet Güzel Sanat Galerisinde ve Akyaka Nail Çakýrhan-Halet Çambel Galerilerinde karma sergilere katýldý.resimlerine, çocukluðunda aldýðý doða ve insan sevgisi temalarýný iþleyerek devam eden ressam kendine özgü renklerle ve figüratif olarak çalýþmaktadýr Ýlk kiþisel sergisi. Türkan YALÇINER 1943 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ýstanbul-Bakýrköy Kýz Meslek Lisesi (Moda) bölümünden mezun oldu. Kumaþ üzerine eski Türk motifleri ve desen çalýþmalarý yaptý. Sevil Kýsakürek Atölyesi nde seramik dersleri aldý yýlýnda Çizgi Sanat Galerisi nde seramik sergisi açtý. Kaðýt ve cam üzerine Ebru çalýþmalarý yaptý. Amatör olarak pastel, guaj ve yaðlý boya resim çalýþmalarý yaptý. Ressam Atilla Önengut Atölyesi nde resim dersleri aldý. Son üç yýldýr Fethiye de kendi atölyesinde çalýþmalarýný sürdürmektedir. Yýldýz DÝNÇER - YALÇINER 1944 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. 26 yýl Ýsviçre-Zürich te bankacý olarak görev yaptý yýlýnda emekli olup Ýstanbul a döndükten sonra kumaþ ve ahþap boyama atölyelerinde çalýþmalar yaptý. Daha sonra Ýstanbul-Þiþli de Cahide Topaloðlu Atölyesi nde kara kalem, pastel, guaj, sulu boya ve yaðlý boya resim dersleri aldýktan sonra ayný atölyede çalýþmalarýna devam etti dan beri Akyaka da ikamet etmekte olup kendi atölyesinde yaðlý boya olarak peyzaj ve natürmort çalýþmalarýný sürdürmektedir. Ýstanbul da Cahide Topaloðlu karma sergisine katýlmýþtýr. 5 6

5 Yýlmaz TANKUT 1933 yýlýnda doðdu. Beþ yýl Haydarpaþa Lisesi nde, bir yýl Kuleli Askeri Lisesi nde okuduktan sonra Harbiye ye girdi yýlýnda Teðmen olarak Harbiye den mezun oldu yýlýnda Havacýlýk Okulu ndan pilot olarak brövesini aldý ve T.S.K. ne pilot subay olarak katýldý yýlýnda devresi ile beraber Plt. Kd. Alb. olarak emekli oldu. Ula nüfusuna kayýtlý olan Yýlmaz TANKUT 1976 dan beri Akyaka havasýný teneffüs etmektedir. Resme ilgisi orta öðretim çaðlarýnda baþlamýþ, Harbiye de Türk Resim Sanatý nda özel bir yeri olan asker ressamlarýn açtýðý kurslara katýlmýþtýr. Serginin konusu: Akyaka nýn doðasýný incelemek ve onu klasik resim anlayýþýna aksettirmektir. Sevdiði kamiyo çalýþmalarý ile aðaçlarý, günlük ve otantik yaþamý tuvaline yansýtmak ilgi duyduðu alanlardýr. Mehmet BÝLDÝRÝCÝ 1939 Yýlýnda Konya da doðdu yýlýnda Konya Lisesi nden ve 1962 yýlýnda Ýstanbul Teknik Üniversitesi Ýnþaat Fakültesi nden Ýnþaat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Ýstanbul da kýsa bir süre bir statik büroda çalýþtý, ardýndan emekli olduðu 1996 yýlýna kadar, Konya da proje (betonarme), kontrolörlük, taahhüt, kooperatifçilik konularýnda mesleki yaþamýný sürdürdü yýllarýnda Konya Devlet Mühendislik ve Mimarlýk Akademisi nde (Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi) Yapý Malzemesi ve Yapý Statiði derslerini öðretim görevlisi olarak yürüttü yýllarý arasýnda Konya DSÝ IV. Bölge Müdürlüðü nde baþmühendis olarak çalýþtý ve emekli oldu yýlýnda Ýstanbul a yerleþti. Halen teknik müþavir, bilirkiþi olarak mesleki yaþamýný sürdürüyor yýlýnda ilk defa Gökova da arsasý, 1985 yýlýnda da evi oldu. Gökova yý çok sevdi ve o günden bu yana çevresini, tarihini, tarihi kalýntýlarýný, doðal güzelliklerini öðrenmeye keþfetmeye çaba gösterdi. GÖKOVA-Akyaka yý Sevenler Derneði üyesidir. 7 8

6 Erdoðan ÖZMEN 1942 yýlýnda Tekirdað Çorlu da doðdu. Ýstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü nden mezun oldu. Ýstanbul da Koç Grubu nda baþladýðý iþ hayatýna 1982 yýlýnda Ankara Bölge Müdürü olarak devam ederken 1991 yýlýnda Yalçýn Gökçebað atölyesinde bir grup arkadaþýyla resim çalýþmalarýna baþladý yýlýnda yaþamaya baþladýðý Muðla da resim çalýþmalarýna devam etmektedir. Katýldýðý Sergiler: Muðla Resim Çalýþanlarý, Kütahya Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Muðla Resim Çalýþanlarý, Muðla Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Muðla Resim Çalýþanlarý, Gökova Nail Çakýrhan-Halet Çambel Kültür Sanat Evi Karabaðlar Kültür Þenliði, Muðla Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði Resim Sergisi Cumhuriyetin 80. Yýlý Etkinlikleri, Muðla Devlet Güzel Sanatlar Galerisi 9 Aziz ALBEK 1923 yýlýnda Ýstanbul da doðdu yýlýnda, Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü nü bitirdi. Edebiyat Fakültesi Fotoðraf Laboratuarýnýn kuruluþunda çalýþtý. Side, Perge, Karatepe kazýlarýna katýldý yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Rektörlüðü Film Merkezi kuruluþ çalýþmalarý ve Belgesel Film yapýmlarýna kamera asistaný, kameraman ve film hazýrlayýcýsý olarak katýldý yýlýnda Film Merkezi Müdürü olarak emekli oldu. Sergi hakkýnda: Ýstanbul Edebiyat Fakültesi adýna arkeolojik araþtýrmalar yapýlýrken Aziz Albek tarafýndan alýnmýþ bulunan fotoðraflar, memleketin Göreme, Zigana Daðý, Van gibi yerlerinden çekilmiþtir ve muhtelif tiplerini tespit ediyor. Konularýnda olduðu kadar alýnýþ ve hazýrlanýþlarda zevk, buluþ ve samimiyet bulunan resimler, fotoðrafýn olmasa bile, onlarý çekenin bir sanatkar hüviyeti taþýyabileceðini göstermektedir. (Kaynak:Fikret Adil, Yeni Ýstanbul Gazetesi,12. Mart 1960) Bu fotoðraf sergisi 1960 yýlý Mart ayýnda Türk - Alman Kültür Derneði nde açmýþ olduðum Anadolu Güneþi Altýnda adlý serginin tekrarýdýr. 10

7 Bülent MÜHÜRDAROÐLU Üsküdar-Istanbul da doðdu Saint-Benoit Fransýz Lisesi Ankara Deneme Lisesi Almanya Turizm Otelcilik Marmaris, Marti Motel Çeþitli turizm iþletmeleri 1995 Yýlýndan bu yana Gökova- Ataköy de Semiramis Öner resim atölyesinde resim çalýþmalarýný sürdürmektedir. Ressam iþlevlerinde maskeler altýndan günümüz insanlarýnýn yaþama bakýþlarýný iþlemektedir. Gerçek ve gerçek dýþý dünyanýn çatýþmalarýný renklerle anlatmaktadýr.ýþlenen renkler bu hüznü kamufle etmektedir. Ülkü ONUR 1943 de Ankara da doðdu. Bayýndýrlýk Bakanlýðýndan Teknik Ressam olarak emekli oldu yýlýnda ailesiyle Muðla ya yerleþti. Ankara Deneme Sahnesi nde amatör oyuncu olarak 5 yýl çalýþtý de Londra da John Robinson öðretiminde resim kurslarýna katýldý. Kara kalem ve pastel tekniði öðrendi de Kayhan Keskinok un öðrencisiydi ve Devlet Resim Heykel Müzesinde desen kurslarýna katýldý. Daha sonra Muðla Belediye Konakaltý nda çalýþmalarda bulundu.muðla Güzel Sanatlar Galerisinde 4 karma sergiye iþtirak etti. Nail Çakýrhan Kültür Evi nde bu 7. kiþisel sergisidir. Gülnur EFENDÝOÐLU 1960 Yýlýnda Balýkesir in Gönen ilçesi Sarýköy beldesinde doðan sanatçý Kütahya Eðitim Enstitüsü mezunudur. Öðretmenlik yaparken Abdullah Taktak Atölyesine devam etti. Empresyonist tarzda çalýþan sanatçý eserlerinde ülkemizin doðal güzellikleriyle, tarihi ve kültürel varlýklarýný, doðadaki ýþýk ve gölgelere kendi yorumunu da katarak tuvaline yansýtmaktadýr. Çeþitli eserleri yurt içi ve yurt dýþý, resmi ve özel koleksiyonlarda yer almaktadýr. Bir çok karma ve kiþisel sergi açan sanatçý çalýþmalarýný halen Muðla daki kendi özel atölyesinde sürdürmektedir. KÝÞÝSEL SERGÝLER: Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, KÜTAHYA, 1998 Zeytinoðlu Halk Kütüphanesi, TAVÞANLI, 1998 Öðretmenevi, BOZÜYÜK, 1999 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, BÝLECÝK, 1999 Milli Egemenlik Parký, TAVÞANLI, 2000 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, MUÐLA, 2000 Mares Otel, MARMARÝS, 2000 Martav Sergi Salonu, MARMARÝS, 2001 N. Çakýrhan- H. Çambel K- ve S. Evi, AKYAKA, 2001 Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, MUÐLA, 2001 N. Çakýrhan- H. Çambel K- ve S. Evi, AKYAKA, 2002 N. Çakýrhan- H. Çambel K- ve S. Evi, AKYAKA,

8 Nurdan BOZKURT 1951 Ýzmir de doðdu.1978 Endüstriyel Sanatlar Yüksek Öðretmen Okulunu bitirdi Ankara Harita Genel Müdürlüðünde harita ressamlýðý yaptý çeþitli reklam ajanslarýnda grafiker olarak çalýþtý Orta dereceli okullarda el sanatlarý ve iþ teknik öðretmenliði yaptý Ýzmir Resim Heykel Müzesi Yýldýz Þima seramik kurslarýna katýldý.1996 IAC üyesi Bingül Baþarýr gözetiminde çalýþtý.çalýþmalarýný halen kendi atölyesinde sürdürmektedir. Eserlerinden biri 500 Bowls Lark Book USA da yer almýþtýr.birçok karma sergiye katýlmýþtýr. Bazý Ödüller: 1996-E.K.V. Geleneksel Duvar Tabaðý Yarýþmasý Mansiyon Altýn Testi Seramik Form Yarýþmasý Güsev özel ödülü Devlet Seramik Form Yarýþmasý Baþarý ödülü Altýn Testi Seramik Form Yarýþmasý ikincilik ödülü Altýn Testi Seramik Form Yarýþmasý Özel ödülü Bingül OYMAN 1960 Balýkesir de doðdu.1982 yýlýnda 9 Eylül Üniversitesi ÝÝBF den mezun oldu yýllarý arasýnda Bankacýlýk sektöründe çalýþtý Karþýyaka Belediyesi Güzel Sanatlar Parký Celal Yetkin Atölyesinde resim çalýþmalarýna katýldý Nurdan Bozkurt la birlikte seramik çalýþmalarýný sürdürmektedir. 13 Nail Çakýrhan ve Halet Çambel Kültür ve Sanat Evi Nail Çakýrhan... Muðla ve Ula yöresinin geleneksel deðerlerini ve sanat zenginlikleri gelecek kuþaklara da aktarbilmek için, 88 yaþýnda yeni bir hizmete daha giriþti. Ödül evinin bahçesinde ve ayný yöresellikte inþa etmeye baþladýðý küçük bina, aslýnda bir Çakýrhan Müzesi olacak ama kendi deyimiyle Akyaka nýn Kültür ve Nail Çakýrhan Sanat Evi iþleviyle yaþayacak. Bu nedenle Gökova Akyaka yý Sevenler Derneði ile de þimdiden anlamlý bir anlaþma yapmýþ. Müze binasý ve yol üzerinde yaptýðý ve müzeye giriþide denetleyen...küçük yapýyý derneðe tahsis edeceðini söylüyor. Hep hükümetler koca koca ormanlýk alanlarý ve SÝT leri çok Halet Çambel yýldýzlý turizm yatýrýmlarýna tahsis edecek deðiller ya; Nail Çakýrhan da kendine ait bir bahçede ve kendi olanaklarýyla yaptýðý müzenin giriþ binasý, ayný ormanlarý ve SÝT leri korumayý amaçlayan bir derneðe veriyor Oktay Ekinci, 1998 Nail Çakýrhan ve Eseri Söyleþi 14

Gökova-Akyaka'y Sevenler Derne i. Nail Çak rhan ve Halet Çambel Kültür ve Sanat Evi hakk nda 2008 SERG LER:

Gökova-Akyaka'y Sevenler Derne i. Nail Çak rhan ve Halet Çambel Kültür ve Sanat Evi hakk nda 2008 SERG LER: G.A.S.-DER (Gökova-Akyaka'y Sevenler Derne i), Nail ÇAKIRHAN Sok.9, 48 650 Akyaka, ULA Tel/Fax: (+90) 0 252-243 4334 e-mail: dernek@akyaka.org 2008 SERG LER: Gökova-Akyaka'y Sevenler Derne i 23.05.08-1.06.08

Detaylı

Yeni eðitim dönemi baþladý

Yeni eðitim dönemi baþladý Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi 3600 1036210 yayingrubu@akyakakultursanat.com Muðla Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mansur Harmandar ziyaret edildi Akyaka Kültür ve Sanat Derneði olarak

Detaylı

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

8-10 EKÝM 2008 ÝLÇE HALK KÜTÜPHANESÝ Barbaros Hayrettin Paþa Caddesi Bozkurt Sokak No:5 KUÞADASI Saat:10.00 17.30 ÖYKÜ VE ÞÝÝR GÜNLERÝ K U Þ A D A S I

8-10 EKÝM 2008 ÝLÇE HALK KÜTÜPHANESÝ Barbaros Hayrettin Paþa Caddesi Bozkurt Sokak No:5 KUÞADASI Saat:10.00 17.30 ÖYKÜ VE ÞÝÝR GÜNLERÝ K U Þ A D A S I K U Þ A D A S I ÖYKÜ VE ÞÝÝR GÜNLERÝ ONUR KONUKLARI Prof. Dr. Bedia AKARSU, Prof. Dr. Cevat GERAY, Prof. Dr. Afþar TÝMUÇÝN SUNUM Y. Bekir YURDAKUL KATILANLAR Zeliha AKÇAGÜNER, Zeynep ALÝYE, Erdal ATICI,

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Ocak - Nisan BU SAYIDA. Çýkarken...

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Ocak - Nisan BU SAYIDA. Çýkarken... 19 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Fizik Bölümü Metroloji

Detaylı

10-15 16-22 23-26. indeks. kolejliler MART2008. Kariyer. Portre Seta Ýnþaat Cengiz Ergüvenç 64

10-15 16-22 23-26. indeks. kolejliler MART2008. Kariyer. Portre Seta Ýnþaat Cengiz Ergüvenç 64 indeks 2 i n d e k s 7 8 Konuk Yazar Özlem Gürses 87 16-22 Aktüalite 23-26 Duyurularýmýz 27-31 Bizim Dünyamýz Saðlýk Geriatri Derneði Baþkaný 38 Prof. Dr. Yeþim Gökçe Kutsal 74 46 Gezi Rehberi Cunda Adasý

Detaylı

GELENEKTEN ÇAÐDAÞA AKYAKA-GÖKOVA MÝMARÝSÝ NAÝL ÇAKIRHAN GÜNLERÝ. Yýl: 2 Sayý: 14 Eylül 2009 Ücretsizdir. aks-akyaka@hotmail.com

GELENEKTEN ÇAÐDAÞA AKYAKA-GÖKOVA MÝMARÝSÝ NAÝL ÇAKIRHAN GÜNLERÝ. Yýl: 2 Sayý: 14 Eylül 2009 Ücretsizdir. aks-akyaka@hotmail.com Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi 3600 1036210 aks-akyaka@hotmail.com SELÇUK ÝNAÇ AKS Yön. Kur. Bþk. GELENEKSEL ANADOLU MÝMARÝSÝNDEN GÜNÜMÜZE KALANLAR VE NAÝL ÇAKIRHAN 1950'li yýllarda

Detaylı

Acýlý aile evine dön çaðrýsý yaptý. Acýlý aile periþan * HABERÝ 3 DE. Selim Kefçeli

Acýlý aile evine dön çaðrýsý yaptý. Acýlý aile periþan * HABERÝ 3 DE. Selim Kefçeli Blok Aktüel orum u tanýtacak Hamdi Özseçer ve kýzý kazada yaralandý Elvançelebi Belde Belediye Baþkaný Hamdi Özseçer, geçirdiði trafik kazasýnda yaralandý. * HABERÝ 16 DA Acýlý aile evine dön çaðrýsý yaptý.

Detaylı

34 Maariften Yetiþenler Nuyan Sav 48

34 Maariften Yetiþenler Nuyan Sav 48 indeks 2 N D E S I 8 K7Portre Konuk Yazar Saynur Defne Sarýsoy 86 Tezel 85 23-25 Duyurularýmýz 36 Saðlýk Dr. Aydýn Aksoy 75 42 Gurme Coconot 26-33 Bizim Dünyamýz 38 Saðlýk HLC Hairline Clinic 40 Kiþisel

Detaylı

Gazete Tasarým Günleri 6 yaþýnda

Gazete Tasarým Günleri 6 yaþýnda Gazete Tasarým Günleri 6 yaþýnda Bu yýl, haberin evrensel formülü 5NK'ya, tasarýmý da ekleyen +T Gazete Tasarým Günleri nin altýncýsýný gerçekleþtiriyoruz. 2-28 Haziran 20tarihleri arasýnda Zaman'ýn merkez

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

ADLÝ TIP DA BÝLGÝLENDÝRME

ADLÝ TIP DA BÝLGÝLENDÝRME Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 20.ORTACA FESTÝVALÝ BAÞLIYOR (16-24 Mayýs) Bu yýl 20.kez yapýlacak olan Ortaca Tarým, Çevre ve Turizm Festival halk konserlerinde 17 Mayýs akþamý Murat Baþaran, 19

Detaylı

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 indeks 2 I N D E K S 7 Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71 36 Maariften Yetiþenler Turhan Dökmeci 41 46 Mesaj Gurme/Tike 38 Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 8 Portre Devrim Gürkan 91 48 Kutusu Asým Arar 73 50 52

Detaylı

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı

TAÞ OCAÐI PROJESÝ DURDURULDU

TAÞ OCAÐI PROJESÝ DURDURULDU Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3445 UKOME 5. Genel Kurul Toplantýsý Düzenlendi BELEDÝYE OTOBÜSLERÝ ÝÇÝN YENÝ GÜZERGAHLAR HABERÝ 6.SAYFADA GELÝYOR. 2 AYLIK

Detaylı

2006 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aralýk 05 - Þubat 06 BU SAYIDA. Çýkarken...

2006 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aralýk 05 - Þubat 06 BU SAYIDA. Çýkarken... 22 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Kimya Mühendisliði

Detaylı

Yýl:30 Sayý:56 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2012

Yýl:30 Sayý:56 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2012 Yýl:30 Sayý:56 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2012 Ýçindekiler Sivil Savunma Dergisi Sahibi: KKTC Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý 2 Sivil Savunma Faaliyetleri Yayýn Kurulu: Ali ORÇAN Cankat Çeribaþý PÝLTER

Detaylı

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu 17 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Ýçimizden Biri Doç. Dr. Özden Uslu / Ceylan Pakkan Sosyal Tesislerimiz (IX) Mediko-Sosyal

Detaylı

Liderlerinize sahip çýkýn

Liderlerinize sahip çýkýn Ýstihdam Ýçin 24 Çok Geç Anitta Otel'de düzenlenen galaya yerel basýný tanýtým spotunda rol alan gazeteciler ile davetliler katýldý. Yerel Basýn Kamu Spotu tanýtýldý Çorum ve yerel basýný tanýtým için

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

416 aile ev hayaline kavuþtu. Mustafa Eker güven tazeledi

416 aile ev hayaline kavuþtu. Mustafa Eker güven tazeledi Külcü den Arasta müjdesi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, TOKÝ tarafýndan yaptýrýlan yoksul ve alt gelir gurubu evlerin kur'a töreninde arasta ile ilgili müjde verdi. Esnafla prensip anlaþmasý saðladýklarýný

Detaylı

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý (Ç.HAK:516) HACI ADAYLARININ DÝKKATÝNE! HAC DA EN ÝYÝ HÝZMET, EN ÝYÝ FÝYAT, DOÐRU BÝLGÝ 2014 yýlý ÝNTEGRAL-HÝRA TURÝZM iþbirliðiyle HAC KAYITLARINA BAÞLAMIÞTIR. NÝSAN-HAZÝRAN UMRE KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDÝR.

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

Aydın'da sel felaketini BARAJLAR ENGELLEDİ

Aydın'da sel felaketini BARAJLAR ENGELLEDİ Rektör Yardımcısı İzmir'den aday adayı Aydın Adnan Menderes (ADÜ)Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Ali Sarılı İzmir 2. Bölge AK Parti Milletvekili aday adaylığı için görevinden ayrıldığını

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

ÇHD ÜYESÝ AV. GÜLÝZAR TUNCER

ÇHD ÜYESÝ AV. GÜLÝZAR TUNCER 8 Bugün 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü. Türkiye gazetecilerde olduðu gibi tutuklu avukatlar sýralamasýnda da dünyada birinci sýrada yer alýyor. Avukatlara yönelik baský ve tutuklamalarýn ardý arkasý ise

Detaylı