* HABERÝ 3 DE (Ç.HAK:1860) Kültür Sitesi park ihalesi tamam

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "* HABERÝ 3 DE (Ç.HAK:1860) Kültür Sitesi park ihalesi tamam"

Transkript

1 Tüfekle ÝHL de ikinci yas canýna Nurullah Ceyhan kýydý kalbine yenildi orum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi (ÝHL) Müdür Vekili Nurullah Ceyhan (56) kalp krizi sonucu vefat etti. orum un Oðuzlar ilçesinde bir gencin av tüfeðiyle kendini yaralayarak yaþamýný yitirdiði öðrenildi. * HABERÝ 11 DE * HABERÝ 11 DE Orhan aðabeyimiz kaza geçirdi 13 aracýn lastiðini kestiler * HABERÝ 3 DE Osmancýk Haber Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi orum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi meslek büyüðümüz Orhan Güçlü, geçirdiði trafik kazasýnda aðýr yaralandý. orum da 13 aracýn lastiðini kesen 2 kiþi gözaltýna alýndý. Nurullah Ceyhan * HABERÝ 3 DE Orhan Güçlü Kazanýn hemen ardýndan orum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket, hastaneye giderek Orhan Güçlü nün saðlýk durumu hakkýnda bilgi aldý. Erzen, sabah saatlerine kadar hastanede bekledi. (Fotoðraf: Düðün yemeðinden zehirlendiler orum da yedikleri düðün yemeðinden 2 si çocuk 12 kiþi zehirlendi. * HABERÝ 4 DE SIÐINAK HAVALANDIRMA TESÝSATINDA ÖZÜM 9 TEMMUZ 2013 SALI Günlük Siyasi Gazete RIFAT OPTÝK GÖZLÜK VE LENS MERKEZÝ Sizin için yenilendik Yeni adresimizde hizmetinize devam etmekteyiz Gazi Cad. No: 25 ORUM Tel: Fiyatý : 40 Kuruþ (.HAK:1860) integral Mühendislik-Doðalgaz-Havalandýrma Adres: Eþref Hoca Cad. No: 13/A (23 Nisan Ýlköðretim Okulu Karþýsý) Tel: Kültür Sitesi park ihalesi tamam * HABERÝ 6 DA Hitit Üniversitesi ÖDES Projesi ni tamamladý Engelliler eþit fýrsat istiyor Hitit Üniversitesi ile Sosyal ve Etüd Proje Müdürlüðü tarafýndan ortaklaþa gerçekleþtirilen orum Ýli Ýþ Gücü Piyasasýnda Özürlü Ýstihdamýna Yönelik Ýhtiyaç Analizi kapanýþ programý gerçekleþtirildi. Ýstiþarede BTP Genel Baþkaný Haydar Baþ ýn Ýskilipli Atýf Hoca ile ilgili söyledikleri ele Haydar Baþ a sert tepki * HABERÝ 12 DE orum da turizm potansiyelinin artýrýlmasý için iþbirliði saðlanmasý üzerinde duruldu. Turizmi masaya yatýrdýlar Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu, 9. istiþare toplantýsýný Ýlim Yayma Cemiyeti nde gerçekleþtirdi. Gündeme dair konularýn ele alýndýðý toplantýda BTP Genel Baþkaný Haydar Baþ ýn Ýskilipli Atýf Hoca ile ilgili söyledikleri ele alýndý. * HABERÝ 9 DA orum'da faaliyet gösteren turizm acentelerinin yetkilileri, orum Ticaret ve Sanayi Odasý ev sahipliðinde düzenlenen toplantýda bir araya geldi. Baþköy'den iddialara cevap * HABERÝ 9 DA Vali Sabri Baþköy, Yerel bir gazetede çýkan yazý ile ilgili açýklama yaptý. Baþköy yazýda dile getirilen iddialara cevap verirken, 'Diðer hususlar, gerçeði yansýtmadýðýndan ve objektif bulunmadýðýndan cevap verilmemiþtir.' dedi. Ramazanýnýz kutlu olsun orum Mýsýr Müslümanlarýyla Dayanýþma Platformu, Mýsýr da askeri darbeye direnen Müslümanlarý direniþlerinde destekleyip, þehit düþenlere de dua edip gýyabi cenaze namazý kýlacak. * HABERÝ 16 DA Mýsýr daki darbeyle Gezi olaylarý ayný zihniyetin iþi Hicret Camii Müezzini Ýlhami Kurt Hoca nýn Kuran ý Kerim tilavetiyle baþlayan programýn açýþ konuþmasýný Diyanet Sen orum Þube Baþkaný Ali Yýldýz yaptý. * HABERÝ 7 DE Ramazan sözlüðü Ali Yýldýz Ramazan öyle bir aydýr ki, gündüz ve gece bütün yaþantýnýzý kuþatýr. Kendine ait terimleri getirmekle kalmaz, inananlara özel anlar yaþatýr. Ramazan sayfamýzda Ramazan Sözlüðü kýsmý iþte Ramazan ýn hayatýmýza kattýðý yeniliklerle ilgili. Bu bölüm iki cihan serveri Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) i tüm yönleriyle bilimsel veriler ýþýðýnda, yeni bir dille tüm dünyaya tanýtýlmasý amaçlanarak kurulan ve kýsa sürede sadece ülkemizde deðil dünya genelinde büyük beðeni toplayan web portalý kaynaklý olacak. Genel Yayýn Danýþmanlýðý ný hemþehrimiz H.Hümeyra Þahin in yaptýðý, akademik danýþma kurulunda Prof. Dr. Hayrettin Karaman ýn da bulunduðu portalýn yetkililerine, Ramazan ayý boyunca sürecek paylaþým için þimdiden teþekkür ediyoruz. Ve Ramazan Ve Ramazan. Herþeyiyle Ramazan. Oruç, iftar, teravih, iftar sonrasý simit satan çocuklar, Kur an ziyafeti, pide kuyruklarý, sahura kadar süren sohbetler, gösteriþsiz, sade iftar davetleri, kimsesize, yoksula, yetime uzanan yardým eli. Merhamet, af, bereket, nimet, baðýþlanma, paylaþma, dua, tevbe ayý hoþgeldin. Hoþgeldin kutlu ay. ORUM HAKÝMÝYET (.HAK:1972) Gýyabî cenaze namazý Kutlu ay yine kapýmýzý çaldý iþte. Bir ay boyunca evimizde, iþyerimizde, bedenimizde, ruhumuzda misafir edeceðiz. Sað olan, sýhhatli olan, inanan, Allah ýn emrini yerine getirmeye çalýþacak. Bir ay boyunca gündüzleri yemeyecek, içmeyecek. Sadece bedeniyle deðil, ruhuyla da, kalbiyle de ömrünün arkada býraktýðý kýsmýndaki kötülükleri bir daha yinelememek üzere bu ayda terkedecek. Bu ay milat olacak. Ramazan geldi çünkü. Tevbe, istiðfar, yenilenme, yeni, güzel ve iyi baþlangýçlar yapma ayý. Bu Ramazan da, Hakimiyet, her gün Ramazan sayfasý ile okurlarýnýn karþýsýnda. Ýki haftada bir hazýrladýðýmýz Cumartesi-Pazar sayfalarýmýzý Ramazan ayý boyunca tatile çýkarýyoruz. Ramazan ayýnýn önemine ve anlamýna binaen her gün özgün yazý ve araþtýrmalarla, kimi zaman fotoðraflarla, Ramazan haberleri ile okurlarýmýza dolu dolu bir Ramazan sayfasý sunmaya çalýþacaðýz. Bu kapsamda daha önce yayýmladýðýmýz, emekli eðitimci Ethem Erkoç Hocamýz ýn Anadolu da Dört Veli, Dört Tarîk isimli çalýþmasý Ramazan boyunca sayfamýzda olacak. * HABERÝ 11 DE Sami am Unutmayacaðýz, unutturmayacaðýz * HABERÝ 6 DA

2 2 SALI 9 TEMMUZ 2013 orumlu hastalarýn Kafkas'tan beklentisi itit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde iki önemli Hhekim branþýnýn eksikliði hissediliyor. Geçtiðimiz gün gazeteye gelen bir böbrek hastasý anlattý. Hastanede aralýklarla görev yapan iki ayrý Nefrolog çeþitli nedenlerle ayrýlýnca hastalar sorun yaþamaya baþlamýþ. Ankara ve Samsun gibi büyük merkezlere sevkler olmuþ. Ankara'da hatýrý sayýlýr bir hastanede gün boyu süren muayene, tetkikler, bunlarýn sonucu ertesi Agah Kafkas güne sarkýyormuþ. E haliyle hasta ve yakýnlarý muzdarip oluyor. Hekimlere orum'dan gelindiði söylenince 'Saðlýk Bakan Yardýmcýnýz orumlu. Atama yapýlmasý daha kolay olmalý." karþýlýðý veriliyormuþ. Hastanemizde yaþanan bir diðer eksiklik çocuk psikiyatristinin olmamasý. Rehabilitasyon merkezlerinde eðitim-öðretim gören çocuklarýn rapor iþlemleri eskiden diðer psikiyatristler tarafýndan verilebiliyormuþ. Ancak yeni dönemde sevkler baþlamýþ. Bir yýðýn engelli öðrencimiz þehir dýþýndaki merkezlere muayaneye, rapor almaya gidiyorlarmýþ. Maddi durumlarý pek iyi olmayan aileler ve çocuklarý sevklerle maðdur oluyorlarmýþ. Her iki konuyu Hitit Üniversitesi orum Eðitim Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yard.Doç. Dr. Musa Zorlu ya sordum. Nefrelog, bir süredir eksikliði hissedilen iki çocuk doktoru ile göðüs cerrahisi uzmaný en kýsa sürede hastaneye atanacak. Rehabilitasyon merkezlerinde eðitim-öðretim gören çocuklarýn tüm tedavi- ORUM UN ÝNCÝSÝ ÝNCÝ RESTAURANT KURULUÞUMUZUN 5. YILINDA RAMAZAN AYI BOYUNCA AIK BÜFE ÝFTAR YEMEKLERÝNE BEKLÝYORUZ RAMAZAN AYI ÝFTAR PROGRAMI ÝFTARLIK Zengin Salata Büfesi Zengin Zeytinyaðlý Büfesi Zengin Tatlý Büfesi Zengin Meyve Büfesi Günün orbasý orum Mantýsý Hergün deðiþken 3 þehit ana yemek, kýrmýzý ve beyaz et pilav püre, yemek sonrasý çay ikramý, tasavvuf müziði eþliðinde her akþam iftar yemeðine bekliyoruz. Musa Zorlu AIK BÜFE KÝÞÝ BAÞI FÝYATI Rezervasyon Tel: GRUP YEMEKLERÝNDE FÝX MENÜ UYGULANIR orba Salata Mantý Ana yemek Pilav Tatlý Meyve Meþrubat Su ay FÝX MENÜ KÝÞÝ BAÞI FÝYATI Binevler Mevkii Mehmetçik Parký ORUM Tel: Faks: leri orum da yapýlabiliyor. Ancak çocuklar rapor iþlemleri için mevcut psikiyatristlerin yetkisi olmadýðý için mecburen Ankara ya sevk ediliyor. Saðlýk Bakan Yardýmcýmýz Agah Kafkas'ýn desteðiyle hastanemizde bulunmayan hekim branþlarýnýn atanmasý, eksiklerin tamamlanmasý temennimiz. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde eksik olan branþlarýn tamamlanmasý temennimiz... Vefat-Teþekkür Deðerli kardeþimiz Hasan Uslu'nun Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde tedavisi boyunca yakýn ilgi ve alâkalarýný esirgemeyen Anestezi Uzmaný Sayýn Dr. Kamuran Koçyiðit baþta olmak üzere tüm Anestezi Yoðun Bakým Doktor ve Hemþireleri ile Personellerine, hastanede yattýðý sýrada ziyaretine gelerek bizleri yalnýz býrakmayan ve taziyelerini sunan orum Valisi Sayýn Sabri Baþköy'e, Hitit Üniversitesi Rektörü Sayýn Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Sayýn Turgay Happani'ye, Hastane Yöneticisi Sayýn Yard. Doç. Dr. Musa Zorlu'ya, Baþhekimi Sayýn Yard. Doç. Dr. Taner Sarak'a, Hastane Ýdari Mali Hizmetler Müdürü Sayýn Adem Sadal'a, (.HAK:1979) Hastane Saðlýk Bakým Müdîresi Sayýn Ayþe Saatçi'ye, deðerli hastane doktorlarýna ve tüm hastane personeline teþekkür ederiz. Uslu Ailesi adýna Hüseyin Uslu

3 Orhan aðabeyimiz kaza geçirdi Mustafa Demirer smancýk Haber Ga- Ýmtiyaz Sa- Ozetesi hibi orum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi meslek büyüðümüz Orhan Güçlü, geçirdiði trafik kazasýnda aðýr yaralandý. Habere gitmiþti Edinilen bilgiye göre, D 100 karayolunda Hüseyin Tekeci (51) yönetimindeki 19 HL 844 plakalý kamyonet ile Muhittin Uçar (27) yönetimindeki 37 PA 714 plakalý otomobil çarpýþtý. Kazada otomobil sürücüsü Muhittin Uçar ile eþi Ayþe Nur Uçar (26), oðlu Muhammed Ubeyde Uçar (4) ve diðer araçta bulunan Ahmet Keleþ (24) yaralandý. Kazayý haber alan Güçlü, haber yapmak amacýyla olay yerine gitti. Kaza yerinden fotoðraf çektiði sýrada Veysel Tütüncü idaresindeki 34 VV 4607 plakalý TIR, Güçlü ye çarptý. Yoðun bakýma alýndý arpmanýn etkisiyle aðýr yaralanan Güçlü, olay yerine çaðrýlan ambulansla Osmancýk Devlet Hastanesi ne kaldýrýldý. Burada yapý- Kazanýn hemen ardýndan orum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket, hastaneye giderek Orhan Güçlü nün saðlýk durumu hakkýnda bilgi aldý. Erzen, sabah saatlerine kadar hastanede bekledi. (Fotoðraf: ÝHA) Su oluðuna düþtü orum un Ýskilip ilçesinde su oluðuna düþen 1.5 yaþýndaki çocuk yaþam mücadelesi veriyor. Edinilen bilgilere göre, ilçeye baðlý Örenseki köyünde yaþayan Koray K. isimli çocuk evlerinin önünde oynarken hayvanlar için yapýlan su oluðuna düþtü. Ailesi tarafýndan Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi ne kaldýrýlan Koray K., tedavi altýna alýndý. Durumu aðýr olduðu öðrenilen çocuðun te- Orhan Güçlü lan ilk müdahalenin ardýndan Güçlü, Hitit Üniversitesi orum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. Beyin kanamasý geçiren ve sað ayaðýnda kýrýk bulunan Güçlü nün yoðun bakým ünitesinde tedavisi sürüyor. Cemiyet Baþkaný sabaha kadar bekledi Kazanýn hemen ardýndan orum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket, Baþkan Yardýmcýsý Bülent Özkaleli, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Demirer, MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, MHP Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Esenyel hastaneye gelerek Güçlü hakkýnda doktorlardan bilgi aldý. Erzen ve Özkaleli, sabah saatlerine kadar hastanede bekledi. Uslu, Erzen i aradý Kazanýn duyulmasýnýn ardýndan AK Parti orum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, orum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen i arayarak Güçlü nün saðlýk durumu hakkýnda bilgi aldý. Uslu, Erzen e yapýlabilecek her türlü yardýma hazýr olduðu mesajýný verdi. Öte yandan Vali Sabri Baþköy, AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu yu telefonla Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Turgay Happani ve orum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Musa Zorlu dan Güçlü nün saðlýk durumu hakkýnda bilgi aldý. Hakimiyet meslek büyüðümüz Orhan Güçlü ye geçmiþ olsun der, Allah tan acil þifalar diler. Kaysý aðacýndan düþtü ale Mahallesi Eti 1. KSokak ta aðaçtan düþen genç kýz hastanelik oldu. B.A. isimli genç kýz evinin bahçesinde kaysý toplamak için çýktýðý aðaçtan düþtü. Yaralanan genç kýz hastanelik oldu. Alaca da ise Yýldýzhan Mahallesi Zile Carddesi nde iþyerinde yüksekten düþen D.. isimli vatandaþ yaralandý. Ýlk tedavisi ilçede yapýlan D.. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde tedavi altýna alýndý. Ýskilip te Hacýpiri Mahallesi Kazanlý Caddesi nde M.T. yüksekten düþtü. M.T. ilçedeki tedavisinin ardýndan orum a sevk edildi. orum da 13 aracýn lastiðini kesen 2 kiþi gözaltýna alýndý. Olay, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde araçlarýn lastiklerine zarar verildiðini gören bir kiþi polisi SALI 9 TEMMUZ Olay, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. 13 aracýn lastiðini kestiler aradý. Ýhbar üzerine bölgeye çok sayýda polis ekibi sevk edildi. Görgü tanýðýnýn ifadeleri doðrultusunda çalýþma baþlatan polis ekipleri, kýsa sürede 2 þüpheliyi gözaltýna aldý. Caddeye baðlý diðer sokaklardaki Polis boþ bir alana atýlan suç aletini buldu. inceleme yapan polis ekipleri, 13 aracýn lastiðinin kesildiðini tespit etti. Polis ekipleri olayda kullanýlan suç aletini bulmak için ise otlarýn arasýnda dakikalarca arama yaptý. Yapýlan aramalarýn ardýndan olayda kullanýlan býçaðý Mahsuni Þerif Parký na atýlmýþ halde buldu. Otolarýnýn lastiði kesilen bazý araç sahipleri, araçlarýnýn lastiklerini kendileri bazýlarý da tamirci çaðýrarak deðiþtirdi. Olayla ilgili soruþturma sürüyor.(ýha) BAÞSAÐLIÐI Adalet Partisi eski Merkez Ýlçe Baþkaný, Doðru Yol Partisi eski Ýl Baþkaný deðerli aðabeyim Avukat Muzaffer Eryaþar'ýn vefatýndan dolayý derin üzüntü içerisindeyim. Merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dilerim. (.HAK:1973)

4 4 SALI 9 TEMMUZ 2013 Düðün yemeðinden zehirlendiler orum da yedikleri düðün yemeðinden 2 si çocuk 12 kiþi zehirlendi. orum da yedikleri düðün yemeðinden 2 si çocuk 12 kiþi zehirlendi. Edinilen bilgilere göre, merkeze baðlý ýkrýk köyünde bir düðüne katýlan davetliler, yemek yedikten sonra mide bulantýsý ve baþ dönmesi þikayetleriyle fenalaþtý. Bunun üzerine 112 Acil Servis ekiplerinden yardým isteyen davetlilerin bir kýsmý ambulansla, bir kýsmý özel araçlarýyla orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne kaldýrýldý. Yapýlan tetkikler sonucu gýda zehirlenmesi tespit edilen Erdem Egemen okbilen (1), Elvan Bahadýroðlu (57), Mehmet okbilen (58), Abdullah Bahadýroðlu (45), Asile Bahadýroðlu (70), Mehmet Bahadýroðlu (27), Ömer Öz (31), Erdal okbilen (35), Fadime Bahadýroðlu (45), Bedriye okbilen (56), Sýlanur okbilen (9) ve Latif Erdemir (63) tedavi altýna alýndý. Tedavileri süren davetlilerin hayati tehlikele- Þarampole yuvarlandý A laca da sürücü þarampole yuvarlandý. F.. isimli sürücü aracýyla Yozgat Caddesi nde seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracýn þarampole yuvarlanmasý sonucu yaralanan sürücü ileri tetkik ve tedavi için Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne kaldýrýldý. Baþörtülü memurlara af Tedavileri süren davetlilerin hayati tehlikelerinin bulunmadýðý öðrenildi. M emura disiplin affý geldi. Kýlýk kýyafetleri nedeniyle son 23 yýl içinde devlet memuriyetinden çýkarýlanlar, yeniden göreve dönebilecek. TBMM'de tartýþmalý ve kavgalý oturumlar ile ele alýnan Torba Kanun teklifine eklenen bir madde ile, memura disiplin affý geldi. Kýlýk kýyafetleri nedeniyle son 23 yýl içinde devlet memuriyetinden çýkarýlan aday memurlar, yeniden göreve dönebilecekler. Düzenleme, özellikle baþörtülü eski memurlarý kapsýyor. Teklif ele alýnýrken AKP Grup Baþkanvekili Nurettin Ca- 23 yýl içinde devlet memuriyetinden çýkarýlanlar, yeniden göreve dönebilecek. nikli ve arkadaþlarý bir önerge verdi. Önergenin kabul edilmesiyle birlikte, 1 Ocak 1990 tarihinden bu yana kamuda aday memur statüsünde görev yapmaktayken, ''Belirlenen kýlýk ve kýyafet hükümlerine aykýrý dav- ranmak'' gerekçesiyle görevine son verilenler için af getirildi. Bu durumda olanlar, 3 ay içinde eski kurumlarýna baþvururlarsa, benzer bir kadroda görevlendirilecek. Öte yandan 12 Eylül'den bu yana disiplin cezasý alarak üniversitelerden atýlýp, daha sonra çýkarýlan öðrenci affý ile okulunu bitirenlerin kamuda iþe alýnmalarýnda yaþ sýnýrý aranmayacak. Üniversiteden atýldýðý için okulunu yarým býrakan ancak daha sonra okulunu bitirenler için, kamuya giriþte uygulanan yaþ sýnýrlamalarý 2 yýl süreyle geçerli olmayacak. Emekli Sandýðý Kanunu hükümlerine tabi olarak çalýþmaya baþlayan ve yükümlü bulunduðu zorunlu hizmet süresini tamamladýðý halde 12 Ekim 2012 tarihi itibariyle borçlanma hakkýný kullanmamýþ olanlara da, 3 aylýk yeni bir baþvuru süresi tanýnacak. KKTC'de bulunan ve Türk vatandaþý olan genel saðlýk sigortalýsýnýn ve bakmakla yükümlü olduðu kiþilerin saðlýk hizmetleri de yurt dýþýnda saðlanabi- Yasal olmayan bahis sitelerinde bahis oynayan 42 kiþi hakkýnda da yasal iþlem yapýldýðý bildirildi. Develi bahis polise takýldý A ntalya merkezi baþta olmak üzere, üç il ve iki ilçede internet üzerinden yasa dýþý bahis oynattýðý ileri sürülen 15 kiþi gözaltýna alýndý. etenin turistik bölgede dikkat çekmemek amacýyla devenin hörgücüne yerleþtirdikleri bilgisayar ile müþterilerine bahis oynattýðý iddia edildi. Antalya Emniyet Müdürlüðü Biliþim Suçlarýyla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri, 6 ay boyunca 15 kiþiden oluþan bahis çetesini takibe aldý. etenin yazýlým uzmaný matematik bölümü mezunu ve özel ders veren elemaný aracýlýðýyla, 5 internet sitesi üzerinden dünyadaki tüm futbol müsabakalarýný içine alan bir bahis aðý kurduðu belirlendi. Antalya merkezli kurulan çetenin, Kemer ilçesinde, Þanlýurfa, orum, Aydýn'ýn Kuþadasý ilçesinde de bayilikler vererek, buradaki özel müþterilere yasal olmayan yollardan bahis oynattýðý ileri sürüldü. Bulunduklarý bölgede bakkal, lokanta, þans oyunu bayi gibi iþletmeler açan çetenin, arka planda bahis oynattýklarý belirlendi. Takip edildiklerini anlayan çetenin dikkat çekmemek amacýyla Kemer'de ormanlýk bir alana Suriye'den si- pariþ ettikleri çift hörgüçlü deve getirdikleri ve turist gezileri altýnda bahis oynattýklarý belirtildi. Þüphelilerin, yasal þans oyunlarýna nazaran, sitelerinde daha yüksek bahis oraný verdikleri kazanan müþterilerine parayý üç il ve iki ilçede kurduklarý þubeler vasýtasýyla elden verdikleri belirlendi. Bu bahis sitelerine üye olmak isteyen kiþilerin referans vasýtasýyla üyeliklerinin yapýldýðý, bahis oynarken paralarýný elden yatýrdýklarý öðrenildi. Üç il ve iki ilçede eþzamanlý yapýlan operasyonda, çete lideri M.H. ve yazýlým uzmaný M.A. ile birlikte F.Y., S.S., U.Ö., U.K., N.Ö., Ý.M.G., M.A., Y.B., C. K., E.Y., S.B., S.G ve.k. gözaltýna alýndý. Ýfadeleri alýnan 15 þüpheliden 6'sý savcýlýk talimatýyla serbest býrakýldý. 9 þüpheli 'ýkar amaçlý suç örgütü kurmak', 'Örgüt yönetmek' ve '7258 sayýlý kanuna muhalefet etmek' suçlarýndan adliyeye sevk edildi. Yasal olmayan bahis sitelerinde bahis oynayan 42 kiþi hakkýnda da yasal iþlem yapýldýðý bildirildi.(ýha) Turizm için Bakanlýk tan katký orum ve bazý illerde turizme destek amacýyla Turizm ve Kültür Bakanlýðý nca, 23 milyon 150 bin lira kaynak aktarýldý. Kültür ve Turizm Bakanlýðý, turizm bölgelerinin teknik altyapýlarýnýn oluþturulmasý veya mevcutlarýn iyileþtirilmesi için bu yýl için 130 milyon lira ödenek ayýrdý. Bakanlýðýn kaynak aktardýðý iller arasýnda orum da bulunuyor. Türkiye'nin, 2023 yýlýnda dünya turizminde ilk 5 ülke arasýna girmesini hedefleyen Kültür ve Turizm Bakanlýðý, turizm bölgelerinin teknik altyapýlarýnýn oluþturulmasý ve mevcutlarýn iyileþtirilmesi için bu yýl sektöre 130 milyon lira destek verecek. Bakanlýk verilerine göre, bu yýl teknik destek verilen altyapý yatýrýmlarý kapsamýnda, "Akdeniz-Ege Turizm Altyapýsý ve Kýyý Yönetimi (ATAK) Projesi"ne 36 milyon, "Turizm Bölge Alan ve Merkezleri ile Turizm Potansiyeli Arz Eden Yörelerde Altyapý Uygulamalarý"na 69 milyon, "Turizm Amaçlý Altyapý Uygulamalarý (GAP-DAP) Porjesi"ne 24 milyon ve "Doðu Karadeniz Turizm Master Planý Uygulamalarý"na 1 milyon lira olmak üzere toplam 130 milyon lira ödenek ayrýldý. Yýlýn ilk yarýsýnda 41,45 milyon lira katký Altyapý yatýrýmlarýyla turizm bölgelerinde atýksu arýtma tesisleri, içmesuyu tesisleri, kanalizasyon kollktör hatlarý, telesiyej tesisleri, geçirimsiz perde inþaatlarý, kompost tesisleri ve turistik karayollarý yapýlýyor. 2013'ün ilk 6 ayýndaki çalýþmalar için "Akdeniz-Ege Turizm Altyapý Kýyý Yö- netimi" ve "Turizm Bölge Alan ve Merkezleri ile Turizm Potansiyeli Arz Eden Yörelerde Altyapý Uygulamalarý" projeleri kapsamýnda 49 mahalli idareye 41 milyon 450 bin lira destek saðlandý. Destek kapsamýnda Antalya, Afyonkarahisar, Artvin, Aydýn, Bartýn, anakkale, ankýrý, orum, Hatay, Isparta, Ýzmir, Karaman, Kocaeli, Muðla, Nevþehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Düzce ve Mersin olmak üzere 21 il sýnýrý içindeki 32 belediyeye 23 milyon 150 bin lira, 7 il özel idaresine 7 milyon 750 bin lira, 10 birliðe 10 milyon 550 bin lira aktarýldý. Turizm altyapý yatýrýmlarý çerçevesinde bu yýl, son yýllarýn en yüksek desteði verilirken, 2010 yýlýnda 39 mahalli idareye 118 milyon 495 bin lira ödenek ayrýlmýþtý yýlýnda, 35 mahalli idareye toplam 54 milyon 682 bin lira, geçen yýl ise 64 mahalli idareye 71 milyon 300 bin lira ödenek gönderilmiþti. (AA) Ýftar yemeði plaket töreni Anýz yangýný korkuttu orum un Alaca ilçesinde çýkan anýz yangýný korkuttu. Edinilen bilgilere göre, Alaca ilçesine baðlý Ýsahacý köyünde bilinmeyen bir nedenden dolayý anýz yangýný çýktý. Rüzgarýnda etkisiyle yangýn kýsa sürede yayýldý. Yaklaþýk dönümlük bir arazinin yandýðý yangýnda Alaca Belediyesi Ýtfaiyesi Müdürlüðü ekipleri alevlerin ekili arazilere sýçramamasý için büyük bir çapa sarf etti. Alaca belediyesine ait 3 itfaiye, 1 vidanjör ve 1 kepçe ile müdahale edilen yangýn yakla- þýk bir saatlik çalýþmanýn ardýndan kontrol altýna alýnarak söndürül- dü. Yangýnla ilgili so- ruþturma yor.(ýha) sürü- Yangýnla ilgili soruþturma sürüyor. Elini makineye Elektrik direðine çarptý kaptýrdý Holding, 10. ve 15. yýlýný tamamlayan Eceçalýþanlarýna plaket verecek. Ýftar yemeðiyle süslenecek plaket töreni, 11 Temmuz Perþembe günü de Anitta Otel Balo Salonu nda gerçekleþecek. orum un Alaca ilçesinde çýkan anýz yangýný korkuttu. O Ece Holding, 10. ve 15. yýlýný tamamlayan çalýþanlarýna plaket verecek. smancýk ta iþ yerinde elini makineye kaptýran iþçi yaralandý. G.K. isili iþçi orum Caddesi ndeki iþyerinde çalýþýrken, elini makineye deðdirdi. Yaralý iþçi hastanede tedavi altýna alýndý. U ðurludað da meydana gelen kazada sürücü yaralandý. Y.Ý. isimli sürücü Yenidoðan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi nde seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybedip elektrik direðine çarptý. Yaralanan sürücü hastaneye kaldýrýldý.

5 Kurtarma kazýsýna ziyaret Öðretmenlik sýnavý yapýldý 013-KPSS (A-Grubu ve Öðretmenlik) sý- yapýldý. 2navý Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý nca düzenlenen 2013-Kamu Personeli Seçme Sýnavý (2013 KPSS-A Grubu ve Öðretmenlik), Temmuz 2013 tarihlerinde 81 il merkezi ve Lefkoþa ile birlikte orum da da gerçekleþtirildi. Dört oturum halinde yapýlan sýnava yaklaþýk aday katýldý. KPSS (A-Grubu ve Öðretmenlik) Sýnavý Nedir? Tercih maratonu baþlýyor isans Yerleþtirme Sýnavý L(LYS) sonuçlarýnýn açýklanmasýnýn ardýndan, öðrencilerin puanlarýna göre üniversite tercihlerini hazýrlama heyecaný baþladý. Tercihler, 18 Temmuz 2013 tarihine kadar yapýlabilecek. Üniversite adaylarý tercihlerini yaparken ÖSYM'nin internet sitesinden ulaþabilecekleri ''2013 ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzu'ndan yararlanabilecek. Adaylarýn tercih iþlemlerine baþlamadan önce bu kýlavuzu dikkatli bir þekilde okumalarý gerekiyor. Tercih iþlemleri baþvuru merkezlerinden veya TC Kimlik Numarasý ve internet þifresiyle Ö S Y M ' n i n ''http://www.osym.gov.tr'' adresinden bireysel yapýlabilecek. Bu yöntemler dýþýnda posta, fax, elektronik posta gibi yöntemlerle tercih bildiriminde bulunulmayacak. Ýnternet kullanýmýnda deneyimi bulunmayan veya yanlýþ yapmaktan çekinen adaylarýn, tercih bildirimini baþvuru merkezi aracýlýðýyla yapmalarý gerekiyor. Tercihlerini internet üzerinden bireysel olarak yapacak adaylarýn sorumluluðu kendilerine ait olacak. ÖSYM, adaylara tercihlerini yaparken kaydolmayý en çok istedikleri programý en üst tercihine, daha sonra istedikleri programý ikinci tercihine yazmalarý ve bütün tercihlerini bu þekilde sýralamalarýný öneriyor. Duruma göre yapabilecekleri 30 tercihin baþtan birkaç tanesini "Puaným yeterli olmayabilir." endiþesine kapýlmadan, sadece ilgilerini göz önüne alarak belirlemeleri gerekiyor. Adaylarýn kazansalar bile kaydolmayý istemedikleri bir programa tercih listelerinde yer vermemesi önemle vurgulanýyor. Ancak aday, ne olursa olsun bir yükseköðretim programýna kaydolmak istiyorsa sonlardaki birkaç tercih sýrasýna, girebileceðini tahmin ettiði programlarý yazabilmeleri tavsiye ediliyor. ÖSYM, adaylara tercih bildirim iþlemini gerçekleþtirmeden önce þu sorularý cevaplayarak tercihlerini kontrol etme uyarýsýnda bulundu: ''Listenizdeki programlarýn bu kýlavuzda 'bakýnýz' olarak gösterilen ve giriþ için aranan bütün koþullarýný karþýlýyor musunuz Listenizdeki programlarýn kodlarýný (.HAK:1973) Mustafa Demirer H itit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Reha Metin Alkan, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay ve Amasya Turizm Ýl Müdürü Ahmet Kaya ile birlikte Amasya Yavru köyü Küp Deresi mevkiinde bulunan kurtarma kazýsýný ziyaret etti. Amasya Müze Müdürlüðü nce baþlatýlan kazýlarýn bilimsel danýþmanlýðýný yürüten Hitit Üniversitesi Karadeniz Arkeolojisini Araþtýrma ve Uygulama Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Esra Keskin, kazý ile il- Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Reha Metin Alkan, Amasya da yapýlan kazýyý ziyaret etti. gili olarak Rektör Alkan a bilgiler verdi. minden kalma, yaklaþýk 2 bin yýllýk bir tapýnaða kin, bölgedeki çalýþmalarýnýn devam edeceðini Kazýda bulunan ait olduðunun tahmin ifade etti. mozaiðin Roma döne- edildiðini belirten Kes- Amasya Müze Mü- BAÞSAÐLIÐI ok deðerli dostum doðru yazdýnýz mý Listenizdeki programlarýn sýrasý, gerçekten istek sýranýza uygun mu Örneðin, beþinci tercihinize giriþ hakký kazanacak olsanýz, "Keþke altýncý tercihimi kazanmýþ olsaydým." demeyeceðinizden emin misiniz Bütün tercihleriniz için bu geçerli mi " Adaylar, tercih bildirim iþlemini tamamladýktan sonra tercih süresi içer i s i n d e ''https://ais.osym.gov.tr'' adresinden tercihlerinde deðiþiklik yapabilecek. Kimler tercih yapabilecek Meslek yüksek okulu ön lisans programlarýný tercih edebilmek için (sýnavsýz geçiþten boþ kalan kontenjanlar daahil) ilgili YGS puan türünde en az 140 puan; açýk öðretim ön lisans ve lisans programlarýný tercih edebilmek için YGS puan türünde en az 140 puan; özel yetenek gerektiren lisans programlarýna ön kayýt yaptýrabilmek için YGS puan türünde en az 140 puan; yerleþtirmede meslek lisesi çýkýþlý adaylara ek puan verilen lisans programlarý ile teknoloji, sanat ve tasarým, turizm fakülteleri lisans programlarýnýn M.T.O.K. kontenjanlarýný tercih edebilmek için ilgili YGS/LYS puan türünde en az 180 puan ve yerleþtirmede meslek lisesi çýkýþlý adaylara ek puan verilen programlar dýþýndaki lisans programlarýný tercih edebilmek için ilgili LYS puan türünde en az 180 puan almýþ olmak þartý aranacak. YGS/LYS'lerde baþarýlý olan okul birincileri, genel kontenjan ve okul birincileri kontenjaný göz önünde tutularak merkezi yerleþtirmeyle yerleþtirme puanlarýnýn elverdiði en üst tercihlerine yerleþtirilecek. Engelli adaylar ise üniversite tercihinde bulunurken engellerini dikkate almalarý ve üniversitelerin engellilerle ilgili birimlerinden yükseköðretim programlarý konusunda bilgi almalarý yararlarýna olacak. Puan, tercih ve kontenjanlar dikkate alýnacak 2013-YGS'ye ve LYS'lere giren adaylar, ön lisans ve lisans programlarýna YGS ve varsa LYS yerleþtirme puanlarý; okumak istedikleri yükseköðretim programlarý ile ilgili tercihleri; yükseköðretim programlarýnýn kontenjanlarý ve koþullarý göz önünde tutularak yerleþtirilecek. Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýndan mezun olan adaylar ise kendi alanlarýyla ilgili ön lisans programlarýna sýnavsýz olarak; okumak istedikleri yükseköðretim programlarý ile ilgili tercihleri, sýnavsýz geçiþ ile ilgili öncelikler, Ortaöðretim Baþarý Puaný (OBP), yükseköðretim programlarýnýn kontenjanlarý ve koþullarý göz Üniversite tercihlerini hazýrlama heyecaný baþladý. Muzaffer Eryaþar'ýn vefatýndan dolayý üzüntüm sonsuzdur. Merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dilerim Kamu Personel Seçme Sýnavý A- Grubu ve Öðretmenlik, sadece A-Grubu Kadrolar ve Öðretmen Kadrolarý için yapýlmakta olan lisans düzeyinde bir sýnavdýr. A Grubu Kadrolar; Baþbakanlýk, Bakanlýklar, bunlarýn müsteþarlýk, baþkanlýk ve baðýmsýz genel müdürlük düzeyindeki baðlý ve ilgili kuruluþlarý ile baðlý ortaklýklarýndaki, özel yarýþma sýnavýna tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetiþme programý sonrasý yeterlik sýnavýna tabi tutulan mesleklere iliþkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiþ kurullarýna ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar içindir. Bu sýnavýn sonuçlarý, Millî Eðitim Bakanlýðý tarafýndan öðretmen kadrolarýna yapýlacak atamalarda da kullanýlacaktýr. Öðretmen kadrolarý için bu sýnava baþvuran adaylar, sýnavýn Cumartesi sabah ve Cumartesi öðleden sonraki oturumlarýna ve alanlarýna baðlý olarak 14 Temmuz 2013 tarihinde yapýlacak Öðretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katýlmalarý gerekmektedir. Nurettin Yýlmaz orum Sürücü Kursu dürü Celal Özdemir ise, kazýlarýn Hitit Üniversite ile birlikte devam ettirilmesi halinde çok daha farklý bilgilere ulaþýlabileceðini söyledi. Rektör Prof.Dr. Alkan da, bulunan mozaiðin çok heyecan verici olduðunu, tarihin farklý dönemlerine tanýklýk eden bölgenin büyük bir tarihi zenginliðe sahip olduðunu ve daha kazý yapýlacak pek çok bölgenin bulunduðunu kaydetti. Alkan, üniversite öðretim elemanlarýnýn bu çalýþmada yer almasýnýn bilgi paylaþýmý açýsýndan çok önemli ol- önünde tutularak yerleþtirilecek. Yerleþtirme iþlemlerinde bu kýlavuz ile 2013-ÖSYS Kýlavuzunda yer alan kurallar geçerli olacak. (AA) (BASIN:10.000) ski Milli Eðitim Müdürlerinden halen Milli EEðitim Bakanlýðý'nda Bakanlýk Müþaviri olarak görev yapan Abdürrahim Köksal ile Uluslararasý Metal Sanatçýmýz Hasan Tuluk dün Hakimiyet'e nezaket ziyaretinde bulundu. Geçmiþten bir eser, geleceðe miras... Abdürrahim Köksali le Hasan Tuluk Hocamýz gazetemizi ziyaretlerinde Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer ile görüþtü. SALI 9 TEMMUZ Hakimiyet'e nezaket ziyareti Tufan Köse evre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar, Gezi Parký'nda "Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi tarafýndan açýlacak iftar çadýrýnda yemeklerin kartla verileceði" iddialarýna, Böyle bir þey söz konusu deðil dedi Bakan Bayraktar, Meclis Genel Kurulu nda Torba Teklifin dördüncü bölümü üzerinde milletvekillerinin sorularýný yanýtladý. CHPorum Milletvekili Tufan Köse nin, Gezi Parký'na Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi tarafýndan açýlacak iftar çadýrýnda yemeklerin kartla verileceði ve kartlarýn da AKP teþkilatlarýnda daðýtýlacaðý yönünde bir söylenti var. Bu konunun aslý nedir, bunu öðrenmek istiyoruz sorusuna Bayraktar, þu yanýtý verdi: Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer ile bir süre görüþen Köksal, orum'da görev yaptýðý süre içinde kurulan dostluklarýn önemine dikkat çekti. Köksal, Hakimiyet yönetici ve çalýþanlarýna baþarý dileklerini iletti. Köse nin sorusunu cevapladý evre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar, Tufan Köse nin sorusunu cevaplandýrdý. Böyle bir þey söz konusu deðil, böyle bir þeyi biz yapmayýz, Adalet ve Kalkýnma Partisi veyahut da Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi böyle bir þeyi bugüne kadar yapmadý, bundan sonra da böyle bir þey yapmaz. Ramazanda yemek vereceksiniz, orada kartlarý Böyle bir þey mümkün deðil arkadaþlar, mümkün BAÞSAÐLIÐI Deðerli Meslektaþýmýz deðil böyle bir þey. Bunu tenzih ederim. Bunu siz de lütfen araþtýrýn, biz de araþtýralým. Böyle bir þey olursa hepimiz bunun en þiddetli þekilde karþýsýnda dururuz ve bunu kýnarýz ama böyle bir þeyin olmasý kesinlikle mümkün deðildir diye ifade etmek istiyorum. (ANKA) Av. Muzaffer Eryaþar'ý kaybetmiþ olmanýn üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamýza baþsaðlýðý dileriz. Mekaný Cennet Olsun. orum Barosu Baþkanlýðý Türk ve Osmanlý mutfaðýnýn geleneksel lezzetlerini sevdiklerinizle paylaþmak keyifli ve bereketli iftar sofralarýnda buluþmak üzere sizleri KATÝPLER KONAÐI na bekliyoruz. Cumartesi akþamlarý iftar yemeðimiz canlý Tasavvuf ve Türk Sanat Müziði eþliðindedir. Not: Konaðýmýzýn haremlik ve selamlýk, bahçemizin kapalý-açýk bölümleriyle grup yemeklerinde hizmetinizdeyiz. Rezervasyon: Karakeçili Mahallesi 2. Sokak No: 20 Ilýca Þubesi: Gazi Þubesi:

6 6 SALI 9 TEMMUZ 2013 'Davamýza sahip çýkalým' T Emre Kut ürk Büro Sen orum Þubesi dün saat 14.00'de sendika merkezinde düzenlediði basýn toplantýsýnda in hükümetinin Doðu Türkistan'a yönelik asimilasyon politikasýna sert tepki gösterdi. in'in Doðu Türkistan'da soydaþlarýmýz üzerinde zulüm yaptýðýný belirten Türk Büro Sen orum Þubesi Baþkaný Sami am, sendika binasýnýn bulunduðu Hamoðlu Ýþhaný'na Türk Bayraðý ile Doðu Türkistan Bayraðý astýklarýný ifade etti. am, Türk Büro Sen olarak Müslüman Türk milletine yapýlanlarý unutmayacaklarýný ve unutturmayacaklarýný belirterek, þöyle dedi; "Aradan geçen 4 yýlda Doðu Türkistan'da hiçbir þey deðiþmemiþ bilakis daha da kötü bir hal almaktadýr. Doðu Türkistan da insan hak ve onuru ayaklar altýnda ezilmekte, Müslüman Uygur Türkleri insafsýz asimilasyon ve sindirme politikasý kýskacýnda, geleceðe ulaþabilme endiþesi ile ölüm kalým mücadelesi vermektedir. Nitekim Nisan, Mayýs ve Haziran aylarýnda baskýlar ve tutuklamalar ramazan ayý öncesi tekrar hat safhaya gelmiþ ve þu an itibariyle kýzýl in Aðýr silahlarla Doðu Türkistan'ý kuþatma Türk Büro Sen orum Þubesi Baþkaný Sami am, zulmü kýnadý. Hamoðlu Ýþhaný'na Türk Bayraðý ile Doðu Türkistan Bayraðý asýldý. altýna almakta büyük bir katliamýn ayak sesleri gelmektedir.bu sebepten tüm Türk Ýslam aleminin Bir kez daha doðu Türkistan a sahip çýkmasýný diliyorum. Türk Dünyasý Mübarek Ramazan ayýna buruk,yoksul, aç, kan ve gözyaþý içinde girmektedir 25 Haziran da ve devamýn da Kerkük de Turhuzmatu'da yapýlan Türkmen katliamlarý ve Barzani'nin pençesinde inim inim inleyen Türkmenli yastadýr. Gavim gardaþý sahip çýkmamakta Barzani'nin insafýna býrakýlmýþlýðýn acýsýný yüreðinde yaþamaktadýr. Öyle ki Türkmenler Türkiye de Kürt olmak Irakta Türkmen olmaktan çok daha iyidir diyebilmekteler. Bugün dünyaya þöyle bir bakýldýðýnda nerede bir Kan var, nerede bir gözyaþý var, nerede bir zulüm var, nerede bir açlýk var, nerede bir ezilmiþlik var orada Müslüman var, orada Türk var, orada vahþi kapitalizmin çýkarlarý ve batýnýn hiç bitmeyen hesaplarý var. Bu hesaplarý Müslüman aleminin üzerinde bire bir uygulayan vahþi batý, seçimlerin yenilenmesi durumunda yeni seçilenler eskilerin görevini tamamlar hükmü bulunduðundan görevimiz 2014 yýlýnýn Aralýk ayýnda yapýlacak yeni delege seçimleri sonucunda oluþacak Genel Kurul da seçilecek organlarýn görevi devralmalarýna kadar sürecektir. Kýsacasý önümüzde 18 ay gibi bir süre vardýr. Her ne kadar seçim kongresiz yapýlmýþsa da gerek ilk seçildiðimiz kongrede gerekse seçim çalýþmalarýmýz sýrasýnda verdiðimiz sözler doðrultusunda çalýþmalarýmýz sürecektir. Ziraat odalarý çiftçilerimizin devletle muhatap olan tek anayasal kuruluþudur. Bu nedenle çiftçilerimiz her türlü sýkýntýlarýnýn çözümlerini odamýzdan beklemektedirler. iftçilerimize her türlü sorunlarý ile resmi ve sivil toplum kuruluþlarý ile olan iliþkilerinde yardýmcý olmak için çalýþacaðýz. Bu arada odamýzýn kendi iç sorunlarý ile ilgili mali yapýsýnýn düzenlenmesi, alacaklarýn tahsili, kayýt sisteminin yenilenmesi, danýþmanlýk hizmetlerinin daha aktif ve düzenli bir yapýya kavuþturulmasý, kendi çýkarlarý için yerli iþbirlikçileri ve onun sadýk sermayesini de kullanarak devletlerin yönetim þekline yön vermekte, bölmekte, çarpýþtýrmakta, katliam yaptýrmakta, kardeþ kavgasýný desteklemekte, kardeþ kaný akýtmaktadýr. Dün Arap baharý diye ve demokrasi,özgürlük ve hürriyet çýðlýklarýnýn atýldýðý ve batýnýn desteklediði kendilerinin çizdiði yol haritasý ve kendine göre iktidar arayan küresel güçler, bugün Tahir Meydaný demokrasiye ve insan hayatýna gasp edilen ve kardeþ kavgasýnýn ayak seslerinin geldiði meydan haline gelmiþtir. Arap baharý projesi kendiliðinden geliþen Araplarýn istediði tarzda deðildi. Kulaným süreleri dolmuþ iktidarlarýn yerine, kendine hizmet edebilecek iktidar bulmaktadýr. Tüm bu olanlara bakarak Ýslam dünyasýnýn her zamankinden daha uyanýk daha akýlcý daha kardeþçe bir yaþam için bu mübarek ayýn hürmetine barýþ içinde yaþamasýný temenni ediyorum. Doðu Türkistan davasýna sahip çýkmak adýna ve tüm ezilen Müslüman milletler adýna Doðu Türkistan Bayraðýný ve Türk Bayraðýný binamýza asýyoruz." Hizmete hýz kesmeden devam orum Ziraat Odasý Meclis Baþkaný Sadettin Karaarslan, Yüksek Seçim Kurulu nun Oda seçimlerinin yenilenmesi ile ilgili kararý gereði 23 Haziran 2013 günü Ýlçe Seçim Kurulu nun denetiminde yapýlan kongresiz seçimle delegelerin büyük çoðunluðunun teveccühlüðü ile organlarýn birkaç deðiþiklik dýþýnda tekrar göreve devam ettiðini açýkladý. Baþta çiftçiler olmak üzere delegelere ve yardýmcý olan herkese teþekkür eden Karaarslan, Oda Meclisi nin kendi arasýnda yaptýðý seçim sonucunda Oda Meclis Baþkanlýðý görevini kendisine, Meclis Baþkan Yardýmcýlýðý görevini de Süleyman Topaktaþ a verdiðini söyledi. Yönetim Kurulu nun kendi arasýnda yaptýðý seçim sonucunda Yönetim Kurulu Baþkanlýðý na Mehmet Sayan, Baþkan Yardýmcýlýðý na Abidin Gündoðar ve muhasip üyeliðe Hayati Selbeþ in seçildiðini bildiren Karaarslan, 6964 sayýlý Ziraat Odalarý Kanunu nda Sadettin Karaarslan iþletmelerin daha iyi hizmet vermesini saðlanmasý, oda yerleþim düzeninin yeniden ele alýnmasý gibi konularda çalýþmalarýmýz sürecektir. diye konuþtu. Üniversite öðrencilerine kayýt müjdesi Aðustos tarihleri arasýný kapsayan üniversite kayýt günlerinin tam da Ramazan bayramý (8-10 Aðustos) ertesine gelmesiyle seslerini duyurmaya çalýþan öðrencilere müjde Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'dan geldi. Kayýt tarihi Eylül ayýna ertelendi. Geçen hafta açýklanan LYS sonuçlarýnýn ardýndan gözler üniversite tercihlerine ve kayýtlara çevrildi. ÖSYM geçmiþ yýllarda bir ayý bulan LYS sonuçlarýný bu yýl 7 gün içinde açýkladý. ÖSYM Baþkaný Demir, bu yolla öðrencilere tercih için daha fazla zaman býrakmayý ve üniversite kayýtlarýný erkenden gerçekleþtirerek eylülde eðitimin baþlayabilmesini hedeflediklerini söylemiþti. Ancak araya Ramazan Bayramý'nýn girmesi ÖSYM'nin erken kayýt planýný bozdu. Üniversite kayýtlarýnýn bayramý takip eden 12 Aðustos'ta baþlayacak olmasý öðrenci velilerinin itirazýna yol açtý. Erken kayýt, öðrencilerin tatil planlarýný da etkiledi. Tatilini özellikle þehir dýþýnda geçirecek olanlarýn kýsa sürede kayýtlar için dönmesi gerekecekti. Sosyal medyada örgütlenen öðrencilere, LYS þampiyonlarý da destek verdi. LYS birincisi Fatih Aslan, #ÖSYMbayramýmýzeh Öðrencilere müjde Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'dan geldi. Kayýt tarihi Eylül ayýna ertelendi. iretme hashtagý ile twitterdan kampanya baþlattý. Öðrencilerin ve velilerin yoðun ilgi gösterdiði hashtag, bir anda hem Türkiye hem de dünya TT listesine girmiþti. Öðrencilerin sosyal medyadaki talebine siyasetçiler de kayýtsýz kalmadý. Konu Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Baþbakan Tayyip Erdoðan, Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç ile Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç'a iletildi. Bunun üzerine Erdoðan, YÖK Baþbakaný etinsaya ile görüþerek kayýt tarihlerine çözüm bulunmasýný istedi. YÖK, kayýtlarýn bayram tatilini etkilemeyecek ileri bir tarihe alýnmasýna karar verdi. Yeni kayýt tarihinin aðustosun son haftasý veya eylül ayý baþý olabileceði ifade ediliyor. Kültür Sitesi'nin bulunduðu alana park için ihale yapýldý. Kültür Sitesi park ihalesi tamam Mustafa Demirer orum Belediyesi bir süre önce yýkýlan Kültür Sitesi'nin bulunduðu alana park ihdas etmek için ihale yaptý. Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayýn'ýn baþkanlýðýnda dün saat 14.00'de gerçekleþtirilen ihaleye 3 firma teklif verdi. 4 milyon 631 bin 764 TL yaklaþýk maliyetli ihalede en düþük teklifi 3 milyon 629 bin TL. ile Þenka Ýnþaat Ltd Ýhale Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayýn'ýn baþkanlýðýnda yapýldý. Þti. verdi. Ýhale baþkanlýk makamýnýn onuyaný sunalacak. Mimar Sinan'a park Mimar Sinan Mahallesi'ne park yapýmý için ihale yapýldý. Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayýn baþkanlýðýnda saat 10.00'da düzenlenen ihalenin yaklaþýk maliyeti 1 milyon 237 bin TL olarak açýklandý. Ýhaleye tek firma teklif verdi. Gönüllü kuruluþlar istiþarede buluþtu A ile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü, orum da faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluþlarý, merkez mahalle muhtarlarý ve bazý kamu kurum ve kuruluþlarýnýn katýlýmýyla Gönüllü Kuruluþlar Koordinasyon Toplantýsý gerçekleþtirdi. Geçtiðimiz Cuma günü Sevgi Evleri Erkek Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü konferans salonunda yapýlan toplantýda konuþan Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýmýz aileyi, kadýný, erkeði, genci, yaþlýyý çocuðu ve engelliyi içine alan geniþ bir alanda sosyal devlet anlayýþýyla hizmet sunmaktadýr. Toplumun sosyal yardým ve korumaya ihtiyaç duyan kesimlerine yönelik yardým faaliyetlerinin düzenli ve etkin biçimde yürütülmesi, sosyal yardým ve hizmetlerin yaygýnlaþtýrýlmasý, gönüllü katký ve katýlýmlarýn desteklenerek organizasyonun saðlanmasý için gönüllü kuruluþlarla iþbirliði ve iletiþimin saðlanmasý amacýyla bu toplantýyý düzenledik. diye konuþtu. Gönüllü Kuruluþlar Koordinasyon Toplantýsý gerçekleþtirdi. ToplantýSevgi Evleri Erkek Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü konferans salonunda düzenlendi. Programda Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer bir konuþma yaptý. Ýl Müdürlüðü ne yardým için baþvuru yapan çok sayýda aile olduðunu ve yaklaþýk 400 aileye korunmaya muhtaç çocuk kapsamýnda nakdi yardým yapýldýðýný kaydeden Dinçer, Bu insanlar gerçekten muhtaç insanlar. Bu ailelerin adreslerini ve iletiþim bilgilerini sizlere ulaþtýrarak gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaþmanýza yardýmcý olabiliriz. Bakanlýðýmýzýn yasal olarak ayni ve nakdi yardýmlarý kabul ettiðini de bilmenizi isterim. dedi. Program, Ýl Müdürlüðü ve baðlý kuruluþlarýn faaliyetleri ve kuruluþlarý tanýtan slayt sunumu ve Ýl Müdürü Ali Dinçer in kýsa bir deðerlendirmesiyle sona erdi.

7 SALI 9 TEMMUZ Mýsýr daki darbeyle Gezi olaylarý ayný zihniyetin iþi H icret Camii Müezzini Ýlhami Kurt Hoca nýn Kuran ý Kerim tilavetiyle baþlayan programýn açýþ konuþmasýný Diyanet Sen orum Þube Baþkaný Ali Yýldýz yaptý. Bütün teþkilat çalýþanlarýnýn her þeyin en güzeline layýk olduðunu belirterek baþladýðý konuþmasýnda Yýldýz, Bizlerin Diya- net Sen olarak kardeþlerimizin özlük haklarýnýn iyileþtirilmesi kadar toplumda saygýn, kendisiyle barýþýk, moral ve motivasyonu en yüksek seviyede olmasý gerektiðini düþünüyoruz. Ýþte bu gün kaynaþmak, iri ve diri olmak, Ramazan ayý öncesi moral ve motivasyonumuzu artýrmak için atak Buluþma- sý ný yaptýk. dedi. Mýsýr da yaþanan askeri darbeye de deðinen Yýldýz, darbenin Ýslam ümmetine yapýlan bir darbe olduðunu ve darbeyi yapanlarýn yakýn zamanda Gezi olaylarýyla milletin iradesine kastetmek isteyenlerle ayný zihniyetler olduðunu ileri sürdü. Darbeyi lanetleyen baþta Memur Sen olmak üzere sivil top- Ali Yýldýz lum kuruluþlarý ile bu darbeyi alkýþlayanlarýn ve sessiz kalanlarýn bir olmadýðýný ve kimin, neye hizmet ettiðini kamuoyunun açýkça gördüðünü ifade etti. Yýldýz, konuþmasýnýn sonunda Ramazan ayýnýn bütün Ýslam âlemine hayýrlar getirmesi, ümmetin birliðine ve beraberliðine vesile olmasý için dua etti. Mýsýr halkýnýn yanýndayýz M ýsýr da yaþanan askeri darbe ile ilgili yazýlý basýn açýklamasý yapan Hitit Akademi Derneði, Baskýlara ve darbelere karþýyýz, Mýsýr halkýnýn yanýndayýz. dedi. Bugün Mýsýr'da yaþananlarý Türk milletinin defalarca yaþadýðý ve bu olayýn muhtevasýný ve anlamýný çok iyi kavradýðý belirtilen açýklamada þunlar kaydedildi; Eðer bugün Mýsýr'da olanlar için kýlýf bulmaya çalýþanlar var ise o zaman, unutulmamalýdýr ki kýlýfýn þekli ne olursa olsun, ortaya çýkacak sonuçlar yukarýda izah ettiðimiz þeyler olacaktýr. Darbe ve darbeciler uluslararasý birer taþeron olarak kendilerine dikte edilen ameliyatlarý toplumlarý üzerinde acýmasýzca tatbik edeceklerdir. B Hitit Akademi Derneði, daha en baþýndan beri bu vahim olayý dikkatle izlemekte, bu olayýn dünyada, bölgemizde ve ülkemizdeki yansýmalarýný analiz etmeye çalýþmaktadýr. Deðil burnumuzun dibindeki Mýsýr, dünyanýn neresinde olursa olsun, hangi ulusun iradesine yönelirse yönelsin bu çaðdýþý virüsün hala varlýðýný sürdürüyor olmasýndan son derece rahatsýz olduðumuzu belirtmek istiyoruz. Bu olayý adýna Arap Baharý denilen ve Ortadoðu'yu yeniden dizayn etmek amacýyla projelendirilen uluslararasý programýn bir parçasý olarak görüyoruz. Zira 40 yýldýr Mübarek diktasý ile kol kola olan Mýsýr ordusunun daha iktidara yeni gelmiþ olan Mursi'ye karþý yaptýðý müdahalenin çok ciddi ulusal ve uluslararasý siyasal, toplumsal ve ekonomik sebepleri olduðunun görülmesini istiyoruz. Giderek fakirleþen ve güçsüzleþtirilen Mýsýr halký üzerinde ne tür kirli oyunlar oynandýðýnýn anlaþýlmasý için, entelektüel çevreleri bu hassas konuya kafa yormaya çaðýrýyoruz. Ýslamcý, solcu, saðcý, liberal, milliyetçi kesimlerden akýl, vicdan ve saðduyu sahibi olan herkesin bu ahlaksýz faþist dalgaya nefret beslediðini biliyoruz. Onlarca yýldýr diktatörlerle iþbirliði içinde olanlarýn yaramaz ve sadakatini kaybetmiþ olarak gördükleri diktatörlerin devrilmesini bir demokrasi mücadelesi olarak dünya kamuoyuna sunarken, sadakati devam eden azýlý diktatörlere dokunmadýklarýný müþahede ediyoruz. Hatta bugün Mýsýr'da olduðu gibi kendilerine karþý baþ kaldýran seçilmiþleri dahi nasýl alaþaðý ettiklerini, ancak diðer taraftan Esed gibi bir zalime kendi çýkar dengeleri uðruna nasýlda seyirci kaldýklarýný görüyor bu paradokslarla dolu hal ve tavýrlarýn iyi analiz edilmesini istiyoruz. Mýsýr halkýnýn sokaklara yansýyan demokrasi mücadelesini caný gönülden desteklediðimizi belirtiyor, tarihinde iradesiyle sandýktan çýkarttýðý ilk cumhurbaþkanýna sahip çýkma çaba ve gayretlerini saygýyla karþýlýyor, firavunlarýn yeni versiyonlarýna da boyun eðmeyecek kadar asil bir toplum olduðunu görüyor, toplumlarýn ve ülkelerin kaderlerini þiddet yoluyla gasp edenleri, onlarýn iþ birlikçilerini ise esefle kýnýyor ve lanetliyoruz. Giriþimcilik ve yenilikçilik listesinde yokuz ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün, giriþimcilik ve yenilikçilik alanýnda ilk 50 ye giren üniversiteleri açýkladý. Ýlk 50 listesinde Hitit Üniversitesi bulunmuyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün, bu sene 86 puanla Orta Doðu Teknik Üniversitesi'nin giriþimcilik ve yenilikçilik konusunda birinci olduðunu bildirdi. Ergün, Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araþtýrma Kurumu (TÜBÝTAK) tarafýndan hazýrlanan üniversitelerin giriþimcilik ve yenilikçilik performanslarýna göre sýralandýðý "Giriþimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi"ni açýkladý. Ünivesitelerin ekonomik hayata çok daha fazla katký saðlayacaðýna inandýklarýný dile getiren Ergün, geçen sene bu endeksi üniversite tercihlerinden sonra açýkladýklarýný, bu sene ise üniversite tercihlerinde öðrencilere yardýmcý olmasý için üniversite tercihlerinden önce açýkladýklarýný söyledi. Ergün, giriþimcilik ve yenilikçilik konularýnýn Türkiye'nin hayati gündem maddeleri arasýnda yer almasýný istediklerine dikkati çekerek, dünyada kurulan baþarýlý firmalarýn ya yeni üniversite mezunu ya da halen üniversitede okuyan kiþiler tarafýndan kurulduðuna vurgu yaptý. Türkiye'nin büyük genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduðunun altýný çizen Ergün, bu sebeple Türkiye'nin büyük fýrsatlarý olduðunu ifade etti. Üniversite mezunlarýnýn iþ aramasýnýn doðal olduðunu belirten Ergün, "Ama asýl bizim istediðimiz iþ kuran, yenilikçi dinamik gençler olmalarý" dedi. Ergün, teknogiriþim sermaye desteðinden 3 yýl içerisinde bin 134 kiþinin yararlandýðýný kaydederek, üniversite ve sanayi ikilisini birbirinden ayrýlmaz parçalar olarak görmek gerektiðini dile getirdi. Geçen yýl 10 üniversiteyi teknoloji transfer ofisi kurma yönünde teþvik ettiklerini belirten Ergün, bu sene de çaðrýya çýktýklarýný, ikinci 10 üniversitenin de teknoloji transfer ofislerini destekleyeceklerini bildirdi. En giriþimci ve yenilikçi üniversite ODTÜ Bakan Ergün, Giriþimci ve Yenilikçi Üniversite endeksinin 23 ayrý göstergeye göre sýralandýðýna dikkati çekerek, endeks oluþturulurken, üniversitelerin bilimsel ve teknolojik araþtýrma yetkinliðini, patent ve lisanslarý olup olmadýðýný, yenilikçilik ve giriþimcilik kültür- lerini, ekonomik katký ve ticarileþme gibi temel özelliklerini masaya yatýrdýklarýný söyledi. Ergün, endeksi hazýrlarken öðretim üyesi sayýsý 50'nin altýna olan üniversiteleri endekse dahil etmediklerine iþaret ederek, bu sene 136 üniversite arasýndan ilk 50 üniversiteyi seçtiklerini belirtti. Baþarý sýralamasý deðil Yaptýklarý bu sýralamanýn en baþarýlý üniversiteleri gösteren bir sýralama olmadýðýna vurgu yaparak Ergün, bu endeksin üniversitelerin eðitim kalitesini incelemediðini, giriþimcilik ve yenilikçilik konusuyla sýnýrlý tuttuklarýný kaydetti. Ergün, ellerindeki verileri toparlama konusuna çok ilgi göstermeyen üniversitelerin geçen sene endeksin açýklanmasýndan sonra bu verileri toparlamaya baþladýklarýný ifade ederek, "Bu seneki endeks sonuçlarýna göre yeni bir üniversite daha ilk 10'a girdi. Geçen sene ilk 20'de olmayan 3 üniversite ilk 20'ye girdi. Geçen sene ilk 50'de olmayan 8 üniversitenin de ilk 50'ye girdiðini görüyoruz. Bu da endeksin ne kadar dinamik ve güncel unsurlar içerdiðini göstermektedir" diye konuþtu. Sýralamada ilk 50 üniversite Endeks sýralamasýndaki 50 üniversite þöyle: Orta Doðu Teknik Üniversitesi, Sabancý Üniversitesi, Ýhsan Doðramacý Bilkent Üniversitesi, Boðaziçi Üniversitesi, Ýstanbul Teknik Üniversitesi, Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Özyeðin Üniversitesi, Koç Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Ege Üniversitesi, Yýldýz Teknik Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, ukurova Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, ankaya Üniversitesi, Atýlým Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Bahçeþehir Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Uludað Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Kahramanmaraþ Sütçü Ýmam Üniversitesi, Fýrat Üniversitesi, Ýzmir Ekonomi Üniversitesi, Ýstanbul Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Niðde Üniversitesi, Fatih Üniversitesi, Melikþah Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Iþýk Üniversitesi, Ondokuz Mayýs Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Gaziosmanpaþa Üniversitesi, Baþkent Üniversitesi, Eskiþehir Osmangazi Üniversitesi, Ýstanbul Þehir Üniversitesi. (AA) Diyanet Sen orum Þubesi tarafýndan Geleneksel atak Buluþmasý düzenlendi. Geleneksel atak Buluþmasý D iyanet Sen orum Þubesi tarafýndan düzenlenen Geleneksel atak Buluþmasý, geçtiðimiz Cumartesi günü gerçekleþti. atak Buluþmasý na Memur Sen Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Toç Bir Sen Genel Baþkaný Günay Kaya, Diyanet Sen Genel Baþkan Vekili Hacýbey Özkan ve Baþkan Yardýmcýlarý Mehmet Ali Omurca, Ali Bayýr ve Cebrail Yakýþýr, Diyanet Sen Ýlçe Baþkanlarý, Toç Bir Sen Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Öztürk ün yaný sýra Memur Sen Baþkaný Ahmet Saatçi, Eðitim Bir Sen Baþkaný Tahir Eþkil ve Baþkan atak Buluþmasý na sendika yöneticileri ve üyelerikatýldý. Yardýmcýsý Kadir Mehmet Karadað, çuval ve yumurta atal, Bayýndýr Anadolu Gençlik yarýþmalarý Memur Sen Ýl Derneði Baþkaný düzenlendi. Ýmam Baþkaný Elvan Yalçýn, Harun Kaplan, din hatipler arasýnda da Toç Bir Sen Ýl görevlileri ve aileler yapýlan çuval Baþkaný Yusuf katýldý. yarýþmasý ve futbol Þahinbaþ, Ensar Vakfý Yemek ikramýnýn maçlarý da programa Baþkaný H. Ýbrahim yapýldýðý buluþmada ayrý bir renk kattý. Aþkýn, Ýlim Yayma çocuklar arasýnda Cemiyeti Baþkaný Gönüllerin tercümaný olmaya çalýþýyoruz P rogramda konuþan Diyanet Sen Genel Baþkan V. Hacýbey Özkan, programda emeði geçenlere teþekkür ettikten sonra Diyanet Baþkanlýðý nýn öneminin giderek arttýðýna vurgu yaptý. Önemi artan teþkilatýn çalýþanlarýnýn sorunlarýnýn çözülmesi, özlük haklarýnýn iyileþtirilmesi, cami ve Kur an kurslarýnýn durumu ve din hizmetlerinin verimliliði gibi konularda teþkilat çalýþanlarýnýn gözü, kulaðý, gönüllerinin tercümaný olmaya çalýþtýklarý dile getiren Özkan, yapýlan çalýþmalar hakkýnda da bilgi verdi. Memur Sen in baþlattýðý Özgürlük Ýçin On Milyon Ýmza kampanyasýna destek konusunda Kur'an kursu hocalarýndan beklenilen gayretin gösterilmediðini belirtti. Kimin çýkarýna hizmet ettiðinizi bilin M emur Sen ailesinin nerede zulüm, nerede gözyaþý varsa orada olduklarýný ve daima mazlumun yanýnda olacaklarýný ifade eden Memur Sen Genel Baþkan Yardýmcýsý Günay Kaya da, yaptýðý konuþmasýnda Gezi olaylarýný deðerlendirdi. Anadolulu Ahmetler in, Ayþeler in Gezi olaylarýnda niçin meydanlarda olduklarýný iyi düþünmelidirler. diyen Kaya, Nelerin yapýlmasýna karþý çýktýklarýný, kimlerin çýkarýna hizmet ettiklerini iyi bilmelidirler. dedi. Taksim i yakýp yýkanlarýn Kanal Ýstanbul, üçüncü köprü ve havaalanýnýn yapýlmasýna karþý çýktýklarýný, oysa bunlarýn Türkiye ye çok þeyler kazandýracaðýný, milletin faydasýna olduðunu belirtti. Yapýlacak bu yatýrýmlarý Ýngiltere, Almanya, Rusya, K.K.Rum Cumhuriyeti ve Ýsrail gibi ülkelerin yapýlmasýný istemediklerini, yapýldýðý takdirde çýkarlarýna ters düþeceðini de vurguladý.

8 8 SALI 9 TEMMUZ RAMAZAN R amazan Hoþ geldin ya þehri Ayet-i Kerime Rabbimiz! Bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Bizi ateþ azabýndan koru. (Bakara Suresi/201) Ýmsak Ýftar Ethem ERKO net Anadolu da dört veli dört Târik 1 Giriþ nadolu'nun Türkleþmesi ve Ýs- sürecinde tasav- Alamlaþmasý vuf geleneðinin ve tarikatlarýn büyük etkisi olmuþtur. Vardýklarý yerlerde birer tekke kuran derviþler, orayý yurt edinip yerli halk ile sýký dostluklar kurmuþlar ve onlarýn kalplerini kazanmýþlardýr. Onun için kendilerine Anadolu erenleri denilmiþtir. Anadolu erenleri, halkýn eðitimi, esnafýn fütüvvet ilkeleri çerçevesinde teþkilatlanmasý, halk ile devlet arasýnda iyi iliþkiler kurulmasý ve hatta devlet erkanýnýn manevi eðitimi gibi konularda önemli görevler ifa etmiþlerdir. Burada tasavvuf, tarikat, tekke, þeyh, mürit gibi bir takým kavramlar ortaya çýkacaktýr. Bunlarýn detaylý incelemesine girmek bu çerçevede mümkün deðildir ama en azýndan bazý kavramlarý açmak gerekecektir. Öncelikle tasavvuf konusunu ele alalým. Tasavvuf, hal ilmidir. Sözle anlatýlamayan, yaþamak suretiyle bilinen bir yoldur. Ýslamýn zahiriyle çeliþmemek kaydýyla bâtýnýný da kavrayan bir marifet bilgisidir. Tasavvuf, müminlerin iç alemini düzelterek onlarý manen tekamül ettiren, kulu ideal ahlaka erdirerek Hakk'a yaklaþtýran ve bu nedenle de marifetullaha ulaþtýran bir ilimdir Tasavvuf yolunu seçmiþ olan bir mümine sofi denir. sofi; dini hükümlere uygun yaþayan, farzlarý ve vacipleri titizlikle yerine getiren, haramlardan ve dinin yasakladýðý hal ve davranýþlardan kaçýnan ve özellikle sünnet-i seniyyeyi en hassas biçimde yaþamaya çalýþan kimselerdir. Ýmam-ý Nevevi'ye göre tasavvufta beþ esas vardýr: 1.Zahir ve batýnda takvayý þiar edinmek, 2.Sözlerinde ve iþlerinde sünnet-i seniyyeye uymak, 3.Ýkbal ve idbar zamanýnda halktan bir þey beklememek, 4.Az olsun, çok olsun Hakk'ýn her þeyde ve her türlü vergisinde O'na içten boyun eðmek, 5.Ferahlýk ve sýkýntý zamanýnda Hakk'ý düþünüp ona dönmektir. Tarikata gelince, sözlükte yol demektir. Terim olarak tarikat; Hakk'a ulaþmak için benimsenen usul, tutulan yol, saliki hakikate götüren yol anlamýndýr. Tarikatlarda bu yolun bir þeyhi veya mürþidi vardýr. Müride rehberlik eder. Mürit, tasavvuf yolunda yüzme bilmeyen bir kiþi gibidir. Ýyi yetiþmiþ bir mürþidin rehberliði olmadan tasavvuf denizinde inci toplamasý mümkün olamayacaktýr. Derviþlerin bir araya gelerek sohbet etmeleri, zikir yapmalarý, zaman zaman inzivaya çekilebilmeleri veya halvete girebilmeleri için hicri 2. yüzyýl, miladi 8. ve 9. yüzyýldan itibaren hânkâhlar kurulmuþtur. Sonraki dönemlerde tekke, dergah, zaviye gibi deðiþik adlarla da anýlan bu mekanlar, pek çok faaliyete sahne olmuþtur. Temelde tekkeler, bir þeyhin yönetiminde tasavvufi eðitim verilen mekanlardýr. Zamanla tekkelerin yanlarýna misafirhane, imarethane, medrese ve kütüphane gibi sosyal içerikli ve eðitim amaçlý birimler eklenmiþtir. Önce Baðdat, Basra, Þam ve Horasan bölgesinde inþa edilen tekke ve zaviyeler, islamýn yayýlýþýna paralel olarak her tarafa yayýlmýþtýr. Özellikle Selçuklular döneminde Konya, Kýrþehir, Malatya, Erzincan ve Kayseri'de pek çok dergah kurulmuþtur. Osmanlý döneminde de baþta Ýstanbul, Edirne ve Bursa olmak üzere Anadolu ve Balkanlarda tekke ve zaviyelerin faaliyetleri teþvik edilmiþtir. Osmanlý coðrafyasýný Ýslam yurdu haline getirme konusunda tekkelerin ve derviþlerin rolü büyüktür. Zira onlar, bu topraklarda yaþayan halkýn Türkleþmesi ve Ýslamlaþmasý konusunda öncü rol oynamýþlardýr. Özellikle Anadolu'da doðup Osmanlý Devleti'nin pek çok yerinde etkin konuma gelen Hacý Bayram-ý Veli, Hacý Bektaþ-ý Veli, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Ahi Evran-ý Veli gibi tasavvuf pîrlerinin çaba ve gayretlerini görmemezlikten gelmek mümkün deðildir. Pek çok tarikat büyüðü, þeyh ve mürþidini rahmetle anmakla beraber özellikle bu dört veliyi ayrý bir baþlýk altýnda sunmayý tercih ettim. Zira dördünün de temeli ayný, çabasý ayný, hedefi ayný, hatta kökeni de aynýdýr. Onun için birlikte zikredilmeleri uygun ve elzemdir. Bu dört velinin faaliyet alanlarý ve etki sahalarý farklý gibi görünse de yaþadýklarý ve ulaþtýklarý bölgelerde ortak manevi ortamý oluþturmaya gayret etmiþler, ayný dili konuþmuþlar, ayný kültür etrafýnda kitleleri birleþtirmiþlerdir. Bu noktayý iyi deðerlendirmek gerekir. Mevlana Celaleddin Rumi Konya ile, Ahi Evran Kýrþehir ile, Hacý Bayram-ý Veli Ankara ile, Hacý Bektaþ-ý Veli Hacýbektaþ ilçesiyle özdeþleþmiþ olsalar da hepsinin Anadolu'nun tüm þehirlerinde izleri, temsilcileri vardýr ve dergahlarý da kurulmuþtur. Bu baðlamda bu dört velinin orum'da da temsilcileri ve etkileri vardýr. Ýþte bu nedenlerle bu dört veliyi ve onlar adýna kurulmuþ olan tarikatlarý kýsaca sunmaya çalýþacaðýz. Bu tarikatlarýn orum'la ilgilerini ve buradaki izlerini anlatmaya çalýþacaðýz. Bu yazý dizisi, iþte bu amaçla hazýrlanmýþtýr. Ýlginizi çekeceðini ve faydalý olacaðýný umuyorum. Saygýlarýmla. (Sürecek) Helal kazan, ye R amazan ayýna girdik. Diyanet ramazan ayý nedeniyle Müftülüklere genelge gönderdi. Genelgede Ramazan ayý boyunca düzenlenecek etkinliklerde toplumda helal kazanç ve helal lokma bilincinin vurgulanmasý gerektiði ifade edildi. Baþkanlýkça il müftülüklerine gönderilen Ramazan Hizmetleri Genelgesi'ne göre, "Helal Kazanç - Helal Lokma" temasý ile el emeðinin, göz nurunun, alýn terinin önemine vurgu yapýlacak ve konuyla ilgili toplumun bilinçlendirilmesi amacýyla etkinlikler düzenlenecek. Alo 190 hizmette Vatandaþlarýn ramazan boyunca dini konulardaki sorularýný cevaplandýrmak üzere il müftülükleri bünyesindeki "Alo 190 Dini Danýþma aðrý Merkezi", haftanýn her günü saatleri arasýnda hizmet verecek. Engelliler için Tatilcilerin ve göçmen iþçilerin ibadetlerini rahat gerçekleþtirebilmeleri ve çocuklarý için yaz Kur an kursu düzenlenebilmesi için prefabrik ya da çadýr mescit gibi gerekli tedbirler alýnacak. Kadýn ve engellilerin ibadetleriyle ilgili problem yaþamamalarý için gerekli tedbirler alýnacak ve engelliler için tedbirlerin alýndýðý camiler duyurulacak. ocuklarýn camiye gelmesi teþvik edilecek. Camiler gün boyu açýk olacak Camilerin Açýk tutulmasý Genelgesi doðrultusunda, camiler sabah namazýndan sonra, özel durum ve yerel þartlar göz önüne alýnarak her gün öðlen namazýndan en geç bir saat önce açýlýp yatsý namazýndan sonra kapanmak üzere gün boyu açýk tutulacak. Teravihe dikkat! Ýmamlar teravih namazlarýný hýzlý kýldýrmamalarý yönünde uyarýlýrken, yerel þartlar ve cemaat durumu göz önüne alýnarak teravih namazlarý iki rekatta veya dört rekatta bir selam vermek suretiyle kýldýrýlacak. Sabah ezanlarý Diyanet Takvimi ne göre imsak vaktinde tüm camilerde ayný anda, akþam ezanlarý ise iftar vaktinde okunacak ve akþam namazý kýldýrýlacak. Ýtikafa girmek isteyenler Ramazan'da itikafa girmek (ramazan son 10 gününde camiye kapanarak ibadet etme) isteyenler, cami görevlilerince müftülüklere yazýlý olarak bildirilecek. Yapýlacak araþtýrma sonrasý uygun görülen kiþilerin, mülki amirin onayýyla beþ vakit ibadete açýk camilerde itikafa girmelerine izin verilecek. amazan: Ramazan, hicri takvime göre Ryýlýn dokuzuncu ayý olup dinimizce kutsal sayýlan bir aydýr. Müslümanlar bu ayda oruç tutarlar. Ramazan ayýnýn kutsal sayýlmasýnýn sebebi sahip olduðu birtakým özelliklerdir. Bu özelliklerden bazýlarý þunlardýr: 1. Kur an, Ramazan ayýnda indirilmiþtir. 2. Ramazan, Kur an da ismi geçen tek aydýr. 3. Kur an da bin aydan daha hayýrlý olarak nitelenen Kadir Gecesi bu aydadýr. 4. Oruç ibadeti bu ayda yerine getirilir. 5. Ýtikaf, fitre, teravih namazý gibi ibadetler bu ayda yerine getirilir. 6. Bu ayda yapýlan ibadetlerin sevabý diðer aylarda yapýlanlara göre daha fazladýr. Peygamber Efendimiz, Ramazan ayýnda diðer aylardan daha fazla ibadet etmiþtir. bir hadisinde Ramazan la ilgili olarak þunlarý müjdelemiþtir. "Size bereket ayý Ramazan geldi. Bu ayda Allah sizi kuþatýp rahmetini indirir. Günahlarý baðýþlayýp dualarý kabul eder. Allah bu ayda sizin hayýr hususundaki yarýþmanýza bakar ve sizinle meleklerine karþý övünür. Allah'a hayýrlý ameller takdim ediniz. Þaki*, günahkâr, bu ayda Allah'ýn rahmetinden mahrum olan kimsedir" *Þaki: Ýsyan eden, Allah ýn emirlerine aykýrý hareket eden. (www.sonpeygamberinfo) Enderun Usulü teravih bu akþam orum da son iki yýldýr uygulanan ve cemaatin yoðun ilgi gösterdiði Enderun Usülü Teravih ve Cumhur Müezzinliðu uygulamasý bu yýl da gerçekleþecek. Teravih-i Enderun ve Cumhur Müezzinliði geleneði 80 sene öncesinin Ramazanlarýnda Ýstanbul un bütün cami ve konaklarýnda uygulanmaktaymýþ. Bu usûlün özelliði, teravih namazýnýn her dört rekâtýnýn, Türk Musýkîsinin farklý makamlarýnda kýlýnmasý ve bu makamlardaki ilâhilerle de süslenmesidir. Bu namaz kýlýnýrken baþ müezzin makamlar arasýnda geçiþi salâvat çekerek yapar. Daha sonra imam efendi bu makamdan 4 rekâtý kýldýrýr, ayný makamdan ilâhi okunur, tekrar baþ müezzin diðer makamdan salâvat getirerek imam efendinin o makamdan namazý kýldýrmasýný saðlardý. Teravih kýlýnýrken en çok Hicaz, Segâh, Ýsfahan, Uþþak ve Acemaþiran makamlarý kullanýlýrken vitir namazý segâh makamýnda kýlýnýyor. Ýlk on günde Ramazan ayýna ulaþmaktan duyulan sevincin dile getirildiði ilahiler, ikinci on günde Allah'tan rahmet ve merhamet niyaz eden ilahiler söyleniyor. Son on günde ise Ramazan'ýn uðurlanmasýndan duyulan hüzünlü ilahiler meþk ediliyor. Son iki yýldýr orum da uygulanan ve cemaatin beðenisini toplayan Enderun Usulü Teravih ve Cumhur Müezzinliði bu Ramazan ilk olarak bu akþam Fatih Sultan Mehmet Camii nde kýlýnacak. Daha sonra 16 Temmuz Salý akþamý Veyselkarani Camii, 19 Temmuz Cuma akþamý Abdibey Camii, 23 Temmuz Salý akþamý Ulucami, 30 Temmuz Salý akþamý Tevhit(Buhara) Camii, 6 Temmuz Perþembe akþamý Emre Camii nde kýlýnacak. Hatimle teravih kýlýnan camiler u yýl Ramazan ayýnda Kubbeli, Hýdýrlýk, Ýsa- Azapahmet ve Garantievler camile- Bhalife, rinde hatimle teravih namazý kýlýnacak.

9 Onca zulme raðmen hâlâ hýnçlarýný alamadýlar HP orum Millet- Tufan Köse, Cvekili TBMM Genel Kurulu nda Adalet Bakaný Sadullah Ergin e 2 soru yöneltti. Gezi Parký na Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi tarafýndan açýlacak iftar çadýrýnda yemeklerin kartla verileceði ve kartlarýn da AK Parti teþkilatlarýnda daðýtýlacaðý yönünde bir söylenti olduðunu belirten Köse, Bu konunun aslý nedir, bunu öðrenmek istiyoruz. dedi. Bakan a 2 soru Gezi Parký olaylarý sýrasýnda ortaya çýkan palalý kiþileri de soran Köse, Bir de bu palalý saldýrganlar da serbest býrakýlmýþ Adliye tarafýndan. Ethem Sarýsülük'ü öldüren polis de serbest býrakýlmýþtý. Bununla ilgili Adalet Bakanlýðý bir çalýþma yaptýracak mý, böyle bir düþüncesi var mý? ünkü, normalde bunlar infial yaratan olaylar. Yine, sosyal medyada yorum yapan polislerin soruþturmaya uðradýðý yönünde bilgiler geliyor. Mine-Uður Cevher in oðlu Yiðit Cevher hafta Yiðit erkekliðe adým attý ine-uður Cevher in oðlu Yiðit Cevher hafta Msonu yapýlan merasimle sünnet oldu. Cumartesi günü Cevher Sofra da yapýlan sünnet kýnasýnýn ardýndan, pazar günü konvoy yapýldý. Sonra da Cevher Sofrada erkeklere yemek verildi. Hakimiyet olarak ailesiyle birlikte Yiðit e mutluluk ve hayýrlý ömür dileriz. Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu, istiþare toplantýsý düzenledi. Ýstiþarede BTP Genel Baþkaný Haydar Baþ ýn Ýskilipli Atýf Hoca ile ilgili söyledikleri ele alýndý. nsani Deðerlere Hizmet ÝPlatformu, 9. istiþare toplantýsýný Ýlim Yayma Cemiyeti nde gerçekleþtirdi. Gündeme dair konularýn ele alýndýðý toplantýda BTP Genel Baþkaný Haydar Baþ ýn Ýskilipli Atýf Hoca ile ilgili söyledikleri ele alýndý. Adam-Der, Akçader, Anadolu Gençlik Derneði, Anaköy-Der, aðrý Vakfý, esder, orum Eðitim Gençlik ve Spor Derneði, Dil ve Edebiyat Derneði, Derman-Der, Genç Siyasetci ve Giriþimciler Derneði, Eðitimde Birlik Derneði, Ekader, Ensar Vakfý, Gül-Der, Hak-Ýþ, Hitit Akademi Derneði, Suffa Kulubü Öðrenci Derneði, Hukuki Araþtýrmalar Derneði, Ýlim Yayma Cemiyeti, Kerebigazi Derneði, Memur-Sen, Suheybi Rumi Derneði, Türkiye Gençlik Cemiyeti ve Uhuvvet Vakfý ndan oluþan Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu tarafýndan yapýlan açýklamada, Haydar Baþ ýn, Ýskilipli Atýf Hoca gibi deðerli bir þahsa hakaretler savurmasýnýn kabul edilemez olduðu kaydedildi. Açýklamanýn devamýnda, BTP Genel Baþkaný Haydar Baþ yaptýðý bir konuþmada, 1926 yýlýnda haksýz yere idam edilerek þehit edilen Ýskilipli Atýf Hocamýz hakkýnda manyak, hain, ben olsam 10 defa diriltir 20 defa idam ederdim. deme cüretinde bulundu. Kýsaca Ýskilipli Atýf Hoca nýn haksýz yere idam edilmesinden bahsetmek gerekirse þöyledir: 1926 yýlýnda þapka devrimi yapýlmýþtý. Ýskilipli Atýf Hoca'nýn bu devrimden daha önce yayýnlanan "Frenk Mukallitliði" (Batý Taklitçiliði) adlý bir eser yazmýþtý. Bu kitap Ýslami ve irfani çalýþmalarda bulunan Atýf Hoca'nýn "þapka devrimin karþý gelmek" bahanesiyle tutuklanmasýna neden olur. Dönemin astýðý astýk kestiði kestik Ýstiklal Mahkemesi tarafýndan yargýlanan Atýf Hoca hakkýnda Savcý 3 yýl hapis cezasý talebinde bulunur. Mahkeme, Hocanýn müdafaasý için bir gün sonraya býrakýlýr. Ancak Atýf Hoca o gece savunmasýný kaleme alacakken uykuya dalar ve rüyasýnda Peygamberimizi görür Peygamberimiz ona " Ey Atýf bize gelmekten mi korkuyorsun" der. Bunun üzerine Hoca idam edileceðini bilircesine kendisini savunmaktan tümüyle vazgeçer. Ertesi gün, mahkeme reisi Ali etinkaya, müdafaa yapmaya gerek görmeyen Atýf Hoca'yý idama mahkûm eder. Atýf Hoca 1 hafta sonra 4 Þubat 1926 günü Ankara Samanpazarý Meydaný'nda asýlarak þehit edilir. Dönemin zalimlerinin halk üzerinde kurduklarý baský ve sindirme politikasý nedeniyle uzun yýllar mezarý Ankara'da bir parkta bulunan Atýf Hoca'nýn naþý ancak 2009 yýlý baþýnda Ýskilip Gülbaba Mezarlýðý na getirilmiþtir. O dönemde haksýz yere idam edilen binlerce mazlum gibi dar aðacýnda can veren Hocamýz Ýskilipli Atýf maalesef bugün de birileri tarafýndan yirmi defa asýlmak istenmektedir. Ýcazetini Suriye'de yüz binlerce Müslüman kaný döken Esed rejimi ordusuna her türlü desteði veren Rusya'dan alan, "Þeyhlik silsilesi" de zalim Ýstiklal Mahkemesi hakimlerine dayanan Haydar Baþ'ýn "Ben olsam onu 10 defa diriltir 20 defa idam ederim" sözü bizlere ulusalcý kimliðin bu coðrafyada yaþayan mazlum halktan onca zulme raðmen hýnçlarýný hala alamadýðýný göstermektedir. Ýslam tarihinin hiçbir döneminde Ýslam ahlaký ve irfanýný kendisine mihenk taþý kabul etmiþ kimselerden böylesine abes tavýrlar sadýr olmamýþtýr. Hele hele kendisini topluma "þeyh" diye tanýtan birinin hayatýný Allah'a ve onun emirlerini yaþamaya ve yaþatmaya adamýþ Ýskilipli Atýf Hoca gibi deðerli þahsiyetlere hakaretler savurmasý asla kabul edilebilir bir durum deðildir. Bizler Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu üyeleri olarak 28 Þubat döneminin son garabet þeyhlerinden Haydar Baþ'ý hemþerimiz Þehit Ýskilipli Atýf Hoca hakkýndaki yaptýðý konuþmalarýndan dolayý kýnýyor, kendisini önce adam olmaya sonra Ýslam ahlakýna davet ediyoruz. denildi. Tufan Köse Bunun gerçeklik payý nedir? Altý ayda 20 polisin intihar ettiði söyleniyor. Bununla ilgili, Bakanlýðýn bir araþtýrmasý, incelemesi var mýdýr? diye sordu. Bu güne kadar olmadý, bundan sonra da olmaz Gezi Parký'nda iftar çadýrýnda yemeklerin kartla daðýtýlacaðý gibi bir surum olmadýðýný belirten Bakan Ergin, Böyle bir þey söz konusu deðil. Adalet ve Kalkýnma Partisi veyahut da Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi böyle bir þeyi bugüne kadar yapmadý, bundan sonra da böyle bir þey yapmaz. Bunu siz de araþtýrýn, biz de araþtýralým. Böyle bir þey olursa hepimiz bunun en þiddetli þekilde karþýsýnda dururuz ve bunu kýnarýz ama böyle bir þeyin olmasý kesinlikle mümkün deðildir. Palalý kiþilerin serbest býrakýlmasý konusunda bilgisi olmadýðýný da belirten Bakan Ergin, bunun da yine araþtýrýlarak cevap verilmesi gereken husus olduðunu söyledi. Örs, Darbeyi kýnýyoruz ýsýr da gerçekleþen as- müdahalenin bir Mkeri milletin özgür iradesine vurulmuþ bir darbe olduðunu söyleyen Demokrat Eðitimciler Sendikasý Ýl Baþkaný Nihat Örs, Yaþadýðýmýz yüzyýlda hâlâ askeri darbelerin var olmasý ve en acýsý da kendini demokrat gösteren AB ve ABD tarafýndan destek görmesi yüzyýlýn bir kara lekesi olarak tarihe geçmiþtir. Þiddetle ve nefretle bu darbeyi kýnýyoruz. dedi Mýsýr da gerçekleþen darbenin Mýsýr tarihinde ilk kez sandýkla belirlenen ve halkýn iradesini yansýtan bir cumhurbaþkanýna karþý yapýldýðýný, Mýsýr'da halkýn yönetime katýlmasýnýn bu sayede engellendiðini ve ülkenin belirli köþelerine tutunmuþ güç odaklarýnýn ellerinden giden gücü býrakmak istemediklerinin altýný çizen Örs, Mýsýr'da yaþanan bu darbe halký halk adýna sömürmenin, iradesine ipotek koymanýn adýdýr. Hiçbir askeri müdahale yapýldýðý ülkeye rahatlama getirmemiþtir. Her darbe artçý etkileriyle beraber yýllar süren fiziki, fikri ve ekonomik çöküntüler yaþatmýþtýr. Halk her darbeden sonra ikinci üçüncü kademede kalmýþ, kendisine verilen kadarýna razý olmasý istenmiþtir. Bu arada da güç odaklarý kendi saltanatlarýný pekiþtirmiþlerdir. þeklinde konuþtu. Demokrasi kültürünün yerleþmesinin yanlýþ yapýlan durumlarda halkýn seçtiði kiþilere yine halkýn hesap sormasý ile mümkün olacaðýný kaydeden Nihat Örs, Nihat Örs Mýsýr'da seçimlerin ardýndan bir yýl geçmiþken ülkenin yönetilemediði bahanesiyle darbe yapýlmasýnýn egemen güçlerin ne kadar tahammülsüz olduðunu gösterdiðini belirtti. Ýktidarý deðiþtirmek için Muhammet Mursi'nin en yakýnýndaki adamlarýn kullanýlmasýnýn da kayda deðer olduðunu belirten Örs, darbenin alt yapýsýnýn aylar öncesinden hazýr olduðunun ortaya çýktýðýnýn anlaþýldýðýný söyledi. Örs, Türkiye'de Mýsýr'daki darbe sonrasýnda yapýlan yorumlarýn demokratik kültür geleneði açýsýndan yaralayýcý olduðunu belirterek þu görüþlere yer verdi; Demokratik sistem iþlerken seçilmiþ olan herhangi bir iktidarýn yaptýðý söylenilen haksýzlýklara, tek taraflýlýða, uyguladýðý programlara ve aldýðý kararlara itiraz edilirken kullanýlabilecek 'Demokrasi sandýktan ibaret deðildir.' sözü askeri bir darbenin ardýndan, paletlerin tozlarý arkasýndan söylendiðinde anlamýný kaybetmektedir. Sistem içinde çok yerinde ve ikaz edici, uyarýcý bir cümle iken bir baþka ülkedeki darbe sonrasýnda artýk bu cümlenin söylenmesi demokratik söyleme zarar verir. Yýllardýr verilmiþ demokrasi mücadelesine gölge düþürür. Demokrasi her halükarda sandýkla hesap soran bir anlayýþý hâkim kýlmaktýr. Sandýðýn gücü tanklarýn gücünden daha kalýcý, yapýcý ve halký egemen kýlan bir unsurdur. Yaþadýðýmýz tecrübeler artýk darbeyi ve ya darbe düþüncesini tarihin tozlu sayfalarýna SALI 9 TEMMUZ Sungurlulu þairlerden Ecz. Bekir Sami Ünsal (Haksöyler), orum Eczacý Odasý na teþekkür plaketi verdi. Eczacý Odasý na plaket ungurlulu þairlerden Ecz. Bekir Sami Ünsal S(Haksöyler), 45. Bölge orum Eczacý Odasý Yönetim Kurulu nu ziyaret ederek þiirli plaket sundu. Meslektaþlarý olarak orum Eczacý Odasý nýn çalýþmalarýný içeren CD yi izlediðini ve konuyla ilgili hissiyatýný dizelerle dile getirme gereðini duyduðunu belirten Ünsal, Kitabeler bir milletin geçmiþine ýþýk tutan vesikalardýr. Bu nedenle özel bir öneme sahiptirler. Plaketler de, kiþi ya da kiþilerin ekip ruhu ile hareket ederek gayret ve çaba göstererek ortaya konulan baþarýlarýn belgeleridir. Ben de hissiyatýný þiirle ifade bir kiþi olarak, bu süre zarfýnda Odamýzýn çeþitli kademelerinde ekip ruhuyla çalýþarak hizmet sunmuþ olan tüm meslektaþlarýmýn baþarýlarýna karýnca kadarýnca da olsa katký sunmak istedim. dedi. Ünsla ýn ziyaretinden ve hediyesinden dolayý oldukça memnun olduðunu belirten orum Eczacý Odasý Baþkaný Ecz. E. Þefkat Güler de, þunlarý söyledi; orum Eczacý Odasý nýn 10. yýlý çalýþmalarýnýn eczacý meslektaþlarýmýz tarafýndan takdir edilmesi ve þiir kitaplarýný beðeniyle takip ettiðimiz meslektaþýmýz Ecz. Bekir Sami Ünsal duygularýný dizelere dökerek bizlere takdim etmesi þahsýmý ve bugüne kadar yönetim kurulumuzda görev almýþ arkadaþlarýmýzý memnun etmiþtir. orum Eczacý Odasý üyelerine sürdürülebilir saðlýk hizmeti vermeleri için onlarýn her türlü sorunlarýnda çözüm kurumu olmakta buna mukabil üyelerinden takdir içerikli ifadeler duyduklarýnda da oda çalýþmalarýný þevk içerisinde yapmaktadýr. Birlik ve beraberlik için yola çýkan orum Eczacý Odasý ayný duygularla yoluna devam etmektedir. orum ilinde ilaç hizmetinin aksamadan verilmesi halkýmýz daha iyi saðlýk hizmeti almasý temel amaçlarýmýzdýr. 10 yýllýk süre içinde mesleki ve sosyal projelerle eczacýlarýmýzla yan yana durduk. Meslek odamýzýn yönetim birimlerinin, etik kurallardan ödün vermeden, eczacýlýk misyon ve vizyonuna uygun bir biçimde herkesi kucaklayan, halktan ve gerçeklerden kopmadan, bütünleþtirici ve kimseyi ötekileþtirmeyen bir anlayýþla hareket etmesinin 10 yýllýk süreçte alýnan yolda büyük payý olmuþtur. Bundan sonra da eczacýlarýmýz, eczane çalýþanlarý ve oda çalýþanlarý büyük eczacý ailesi olarak çalýþmalarýna saðlýk, huzur ve öz güvenle devam edecektir. Turizmi masaya yatýrdýlar orum'da faaliyet bulunduðu durum ile acenteliði olmayanlarýn bu iþi yapamayaca- acentesini ortak payda- görünen 17 turizm gösteren turizm gelecekle ilgili öngörüler acentelerinin yetkilileri, orum Ticaret ve Sanayi Odasý ev sahipliðinde düzenlenen toplantýda bir araya geldi. TSO Meclis Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirilen de deðerlendirildi. Toplantýda, seyahat acentesi belgesi olmayanlarla ilgili Bakanlýðýn sýký denetimlere baþlayacaðý bilgisine yer verilerek, esas ðý vurgulandý. Ayrýca, söz konusu yenilikler konusunda görüþ alýþveriþi yapmak üzere ilgili kurum ve kuruluþlarýn ziyaret edilmesi kararlaþtýrýldý. da buluþturma hedefinin yoðun olarak iþlendiði toplantýda, turizm hamlesinin geliþmesine ve sektörün sorunlarýnýn ivedi çözümüne katký saðlayacaðý da toplantýya, TSO Meslek Komitesi Baþkaný Mithat Kaya, TSO Meclis Üyesi Haluk Aþkýn ýn yaný sýra avuþoðlu Turizm yetkilisi Halit Ýnaltekin, Ýntergral Turizm Yetkilisi Ýbrahim elikel, YGT Medya Travel Yekilileri Fatih Yiðit ile Orhan Küçükdoðan ve Cep Group Yetkilisi Fatih içek katýldý. orum da turizm potansiyelinin artýrýlmasý için iþbirliði anlamýnda bir sinerji yaratýlmasý amacýyla düzenlenen toplantýda ayrýca, iþtigal konusu seyahat orum da faal bildirildi. sektörün içinde orum da turizm potansiyelinin artýrýlmasý için iþbirliði saðlanmasý üzerinde duruldu. 18 derslikli ilköðretim okulu ihalesi smancýk ýn Güney Mahalle- yapýlacak 18 derslikli Osi ne Ýnönü Zaferi Ýlköðretim Okulu nun ihalesi gerçekleþtirildi. Ýl Özel Ýdaresi 2013 Yýlý Yatýrým Programý nda Osmancýk ýn Güney Mahallesi ne 18 derslikli Ýnönü Zaferi Ýlköðretim Okulu yapým iþi yer alýyor. Bu kapsamda Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü tarafýndan söz konusu okul için bir ihale yapýldý. Ýhale, Ýl Özel Ýdaresi Sosyal Tesisleri Konferans Salonu'nda dün saat 10.00'da gerçekleþtirildi. Ýhaleye Ýl Özel Ýdaresi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Osman alýþkan komisyon baþkanlýðý yaparken, yine ihalede Plan Proje Ýnþaat ve Yatýrým Müdürlüðü personelinden üye olarak Þef Mustafa Sarýkabak, Ýnþaat Mühendisleri Bahar Akar ve Emre Sezer ile Makine Mühendisi Mustafa Algül görev yaptý. Ýhale Komisyonu verilen teklifleri inceleme çalýþmalarýna baþlarken, MEB Tip Projeli 18 derslikli 540 öðrencili okul inþaatýnýn yapým süresinin yer teslim tarihinden itibaren 360 gün olduðu belirtildi. Ayrýca Osmancýk Ýnönü Zaferi Ýlköðretim Okulu'nun yapýmý tamamlanarak eðitim öðretim yýlýna hazýr hâle getirileceði açýklandý. 18 derslikli Ýnönü Zaferi Ýlköðretim Okulu nun ihalesi gerçekleþtirildi. Yeni okul Ýl Özel Ýdaresi 2013 Yýlý Yatýrým Programý nda yer alýyor.

10 10 SALI 9 TEMMUZ 2013 Ramazan Ayý ný kutsal topraklarda geçirecekler A Umrecilerin uðurlandýðý programda duygusal anlar yaþandý. Recep Mebet ybike Turizm Seyahat Acentesi nin Ramazan Ayý umre kafilesi dualarla kutsal topraklara uðurlandý. Dün orum Belediyesi Þehirlerarasý Otobüs Terminali nde gerçekleþen uðurlama programýna bazý daire müdürleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri, Aybike Turizm orumlu umreciler dün düzenlenen programla kutsal topraklara uðurlandý. yetkilileri, bazý din görevlileri ile çok sayýda vatandaþ katýldý. 65 umrecinin yola çýktýðý programda duygusal anlar yaþandý. Heyecanlý olduklarý gözlenen umreciler, kendilerini uðurlamak üzere gelen yakýnlarý ile tek tek vedalaþtýlar. Terminali dolduran yakýnlarý ile helalleþen umreciler, kutsal yolculuða attýklarý ilk adýmýn sevincini aileleri ve akrabalarý ile paylaþtýlar. Söylenen ilahiler ve okunan dualarla uðurlanan umreciler, otobüsle Ankara'ya hareket ettiler. Kafilenin Ankara Esenboða Havalimaný ndan Suudi Arabistan a uçtuðunu belirten yetkililer, orumlu umrecilerin 9 Aðustos 2013 tarihinden itibaren yurda döneceðini kaydettiler. Kutsal topraklarda Ramazan bir baþka Aybike Turizm Seyahat Acentesi nin Ramazan Ayý umre kafilesi dualarla kutsal topraklara uðurlandý. A ybike Turizm Hac-Umre Koordinatörü Yasir Küçük, Kutsal topraklarda Ramazan bir baþka güzel dedi. Suudi Arabistan ýn uyguladýðý kota nedeniyle umre ziyaretlerine dahi sayý kýsýtlamasýnýn getirildiðini belirten Yasir Küçük, Aybike Turizm in Ramazan Ayý nda umre düzenleyen sayýlý kuruluþlar arasýnda yer aldýðýna dikkat çekti. orum halkýnýn umreye olan ilgisinin arttýðýný da belirten Küçük, kutsal yolculuða olan talebin son yýllarýn en yüksek düzeyine ulaþtýðýný kaydetti. Umre programýnýn daha önceden belirlendiði þekilde gerçekleþeceðini belirten Yasir Küçük, orumlu umrecilere sürpriz ya- Aybike Turizm yetkilileri, Ramazan umresi organizasyonu hakkýnda açýklamalarda bulundular. parak Hudeybiye ve Cirane umrelerini de programa eklediklerini söyledi. Umrecilerin rahat ve güvenli bir þekilde görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli tüm tedbirleri aldýklarýný vurgulayan Küçük, açýklamasýnda þu bilgilere yer verdi: Düzenlediðimiz organizasyona katýlacak olan umrecilerimiz Ramazan Ayý nýn 10 gününü Medine de geri kalanýný ise Mekke de geçirecek. Umrecilerimiz Mekke de Cennet-i Mualla, Nur Daðý, Sevr Maðarasý, Arafat, Mina, Müzdelife yi ziyaret edecekler. Medine de ise Ravza-i Mutahhara, Cennet-ül Baki, Uhud Þehidliði, Kuba Mescidi, Yedi Mescitler, Kýbleteyn Mescidi ziyaret edilecek. Programda yaptýðýmýz sürpriz deðiþiklikle umrecilerimizi Hudeybiye ve Cirane ye de götüreceðiz. Program boyunca umrecilerimize kafile baþkanýnýn yaný sýra din görevlisi ekibi eþlik edecek. Þehirlerarasý Otobüs Terminali nde düzenlenen uðurlamaya katýlan umreciler sevinç ve hüznü bir arada yaþadýlar. Duygulara tercüman oldular U Uðurlamada söylenen ilahiler ve yapýlan dua duygulara tercüman oldu. mre kafilesi için düzenlenen uðurlama programýnda yapýlan dua, duygulara tercüman oldu. Þehirlerarasý Otobüs Terminali nde düzenlenen uðurlama program, Selimiye Camii Ýmam Hatibi Muharrem Kunduz un Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþladý. Programda sahne Düzenlenen programda umre ibadetinin faziletiyle ilgili açýklamalarda bulunuldu. alan Hafýz Remzi ve Mustafa Kümbül den oluþan ilahi ekibi, bir birinden güzel ilahiler seslendirdi. Kafileye rehberlik edecek olan Aybike Turizm yetkilileri umrecilere programla ilgili açýklamalarda bulundular. Umre ibadetinin faziletiyle ilgili açýklamalarýn ardýndan duayý Zakir Kümbül yaptý. Duanýn ardýndan otobüsteki yerini alan umreciler, umre idabetini yerine getirecek olmanýn coþkusunu ve yakýnlarýndan ayrýlýðýn hüznünü yaþadýlar. orumlu umreciler, okunan ezanýn ardýndan Ankara ya doðru yola çýktýlar. Hazal dan Ramazan geleneði Mehmet Uçgun, pide çeþitleriyle Ramazan Ayý na hazýr olduklarýný açýkladý. Ramazan pidesinde abonelik uygulamasý H azal Ekmek Fýrýnlarý sahibi Mehmet Uçgun, Ramazan Ayý na hazýr olduklarýný açýkladý. Ramazan Ayý nedeniyle iftar ve sahur sofralarýna özel unlu mamüller hazýrladýklarýný belirten Mehmet Uçgun, Meþhur susamlý Ramazan pidemizi müþterilerimizin beðenisine sunuyoruz dedi. Uçgun, Geleneksel hale getirdiðimiz pidede abonelik uygulamasýný orumlu umreciler, okunan ezanýn ardýndan Ankara ya doðru yola çýktýlar. Uçgun, Pidede abonelik uygulamasýný bu yýl da sürdüreceðiz. diye konuþtu. bu yýl da çeþitlerinin Ramazan mamüllerimizi sürdüreceðiz diye Ayý boyunca Hazal yakýndan görmek ve konuþtu. Fýrýnlarý nda satýþa sipariþ vermek isteyen sunulmaya devam herkesi Hazal Ekmek Kepekli, çavdar, edeceðini hatýrlatan Fýrýnlarý na tam buðday, ruþeymli, Uçgun, Unlu bekliyoruz dedi. tuzsuz ekmek

11 SALI 9 TEMMUZ Baþköy'den iddialara cevap Vali Sabri Baþköy, Yerel bir gazetede çýkan yazý ile ilgili açýklama yaptý. Baþköy yazýda dile getirilen iddialara cevap verirken, 'Diðer hususlar, gerçeði yansýtmadýðýndan ve objektif bulunmadýðýndan cevap verilmemiþtir.' Dedi. Baþköy'ün açýklamasý þöyle: "29 Haziran Cumartesi günü Kargý Belediye Baþkaný Ahmet Hamdi Akpýnar'ýn cenaze merasimi Kargý Belediye Baþkan Vekilliði tarafýndan organize edilmiþtir. Valiliðimiz misafirlerin karþýlanmasý ve genel olarak merasime yardým hususunda üzerine düþen görevi yapmýþtýr. Bu baðlamda; rahmetli Belediye Baþkanýnýn üç dönemdir aralýksýz görev yaptýðý Belediye Hizmet Binasý önünde resmi tören yapýlmasýnýn planlandýðý Belediye Baþkan Vekilliðince Valiliðimize bildirilmiþ, ardýndan öðle namazýna müteakip cenaze namazýnýn kýlýnacaðý ifade edilmiþtir. Üç dönemden beri Belediye Baþkanlýðý yapan ve dolayýsýyla toplumun bütün kesiminden çok sayýda arkadaþý ve dostu bulunan rahmetli Baþkanýn resmi cenaze törenine katýlmak isteyen sevenlerinin, Kargý dýþýndan geldiklerinden, çok az bir gecikmeyle merasime katýlabilecekleri anlaþýlmýþtýr. Bunun üzerine Ýl Müftülüðümüzle de istiþare yapýlarak; kýþýn görevli memurlarýn cuma namazýna Tüfekle canýna kýydý orum un Oðuzlar ilçesinde bir gencin av tüfeðiyle kendini yaralayarak yaþamýný yitirdiði öðrenildi. Oðuzlar ýn en büyük ceviz tüccarlarýndan M.C nin oðlu olan E.C. (31) dün sabah evinde ölü bulun- du. Evli ve bir çocuk babasý E.C. nin bir süredir depresyon tedavisi gördüðü bildirildi. E.C nin cenazesi otopsi için önce Ýskilip e, oradan da Adli Týp Kurumu na gönderildi. yetiþebilmeleri bakýmýndan Cuma ezanýnýn geç okunmasý ve yine kýþ günlerinde iftar ile teravih arasýnda yeterli vaktin bulunabilmesi bakýmýndan yatsý ezanýnýn geç okunmasý gibi rahmetli Baþkanýn sevenlerinin yetiþebilmesi bakýmýndan ezanýn geç okunabileceði hususunda görüþ alýnmýþtýr. Belediye hizmet binasý önünde düzenlenecek Resmi törenin öðle namazý öncesi yapýlmasý gerektiðinden bunun üzerine yirmibeþ dakika kadar öðle ezaný geç okunarak öðle namazý kýlýnmýþ ve ardýndan rahmetli Baþkanýn cenaze namazý kýlýnarak defin iþlemi gerçekleþtirilmiþtir. Belediye Baþkan Vekilliðince tertip edilen cenaze merasimi, bütün eþ, dost, akraba ve yakýnlarý ile tüm Kargýlýlarýn katýlýmýyla rahmetli Baþkana yaraþýr biçimde tamamlanmýþtýr. Yazýda geçen iki iþ adamý ve bir gazeteciyle beraber yemekte birlikte olduðumuz hususuna gelince; bu üç kiþi birlikte Umre ziyaretinde bulunduklarýndan kendilerine "Hayýrlý Olsun Ziyaretinde Bulunacaðým" Valilik Özel Kalemince iletilip randevu istenildiðinde kendileri tarafýndan; yemekte birlikte olduklarýný ve arzu edildiði takdirde memnuniyetle kabul edecekleri Özel Kaleme ifade edilmiþtir. Bunun üzerine ilgililer yemekte ziyaret edilerek Umreleri tebrik edilmiþtir. Gerektiðinde bu ve buna benzer kabuller ve ziyaretler Valiliðimizce yine yapýlabilecektir. Yazýda geçen diðer hususlar, gerçeði yansýtmadýðýndan ve objektif bulunmadýðýndan cevap verilmemiþtir." ÝHL de ikinci yas Nurullah Ceyhan kalbine yenildi orum Anadolu Ýmam hüzne boðdu. Hatip Lisesi (ÝHL) Ceyhan, Mayýs ayýnmüdür Vekili Nurullah da geçirdiði trafik kazasý Ceyhan (56) kalp krizi sosonucu yaþamýný yitiren nucu vefat etti. ÝHL Müdürü merhum SaDün sabah okulda felim Altunay ýn ardýndan nalaþan Nurullah Ceyhan, okul müdürlüðüne vekalet mesai arkadaþlarý tarafýnediyordu. dan orum Özel HastaneMerhumun cenazesi si ne kaldýrýldý. bugün saat da Alaca Evli ve üç çocuk babadevlet Hastanesi morgunsý olan Ceyhan, yapýlan tüm dan alýnarak Yozgat ýn týbbi müdahalelere raðmen Boðazlýyan ilçesi Aþaðý kurtarýlamayarak yaþamýný Nurullah Ceyhan Sarýkaya Köyü nde toprayitirdi. ða verilecek. Ýki yýldýr orum ÝHL de müdür HAKÝMÝYET, Nurullah Ceybaþyardýmcýsý olarak görev yapan han a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve Ceyhan ýn vefatý eðitim camiasýný yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Ýnternette suçun parçasý olmayýn Recep Mebet kayýt altýna alýnmalý. Kullanýcýnýn web üzenternet ortamýnda yapýrindeki yaptýðý gezintilelan yayýnlarýn düzenrin loglarý kayýt altýna lenmesi ve bu yayýnlar alýnmalý. Atýlan yoluyla iþlenen suçlarla loglarý kayýt altýna alýnmücadele edilmesi hakmalý. Geçmiþe yönelik kýndaki kanun yürürlükte. hangi kullanýcýnýn web 5651 sayýlý kanun ve üzerinde hangi sayfalara getirdiði düzenlemelergittiði ve ne kadar zaden bahseden Ekinoz Biman geçirdiði kayýt altýliþim Teknolojileri yetkina alýnmalý. Web eriþimlisi Ahmet Tiryaki, Yasalerini içerik bazlý filtreyý bilmeyen internet kulleyerek kýsýtlý eriþimler lanýcýlarý suçun bir parçasaðlanmalý. Toplanan sý olabilirler uyarýsýnda tüm kayýtlarýn bütünlübulundu. ðü saðlanarak deðiþtirilekinoz Biliþim Teknolojileri yetkilileri, kanuni düzenleme Yasal düzenlemenin mediði kanýtlanmalý ve ve sunduklarý çözümler hakkýnda bilgiler verdiler. çerçevesi ve sunduklarý istenildiðinde TÝB ve teknolojik çözümlerden Emniyet ile kayýtlý bilgibahseden Tiryaki, yaptýðý yazýlý açýklamada þu bilgilere yer verler paylaþýlabilmeli. di: Aksi taktirde yükümlülüklerini yerine getirmeyen kurum ve 4 Mayýs 2007 tarihinde kabul edilen ve Resmi Gazete de kuruluþlara orum da bulunan mülki amirler tarafýndan 3 bin yayýmlanarak yürürlüðe giren kanun, internet üzerinde suç oluþtl ile 15 bin TL arasýnda yasal para cezasý uygulanabiliyor. turabilecek durumlara karþý suçlunun takibi ve bulunmasý amaözüm EKÝNOZ DA cýyla çýkarýldý. Bu sayede, internet üzerinden iþlenen biliþim suçekinoz Biliþim Teknolojileri olarak 5651 sayýlý kanunun larýnýn önemli ölçüde önüne geçilerek, kullanýcýlarýn internet yükümlülükleri ile ilgili gerekli yazýlým ve donaným çözümleriüzerinden aldatýlmalarýný ve yasal içerikte olmayan, kötü amaçmizi hazýrladýk. lý içeriklerden korunmasý amaçlanýyor. Geliþtirdiðimiz cihaz sayesinde çoklu internet kullanýmýnýn KANUN KÝMÝ KAPSIYOR ve NELER YAPILMALI? olduðu yerlerde internet suçlarýndan kaynaklanan maðduriyetlekanun, ister ücretli, ister ücretsiz birden fazla kullanýcýya ri önlüyoruz. Ayrýca gerçek suçlularýn tespit edilmesi açýsýndan bir veya birden fazla internet baðlantýsý üzerinden eriþim hizmeemniyet e yardýmcý olabilecek veriler sunuyoruz. ti saðlayan tüm kurum ve kuruluþlarý kapsýyor. Daha açýk bir þekilde ifade etmek gerekirse bu kanun kamu kurumlarý, okullar, Türkiye genelinde pek çok firma ve resmi kuruma bu alanoteller, yurtlar,fabrikalar, kafeteryalar gibi internet eriþiminin da çözüm saðlayan bir firma olarak orum daki kurum ve kurubirden fazla kiþiyle paylaþýldýðý yerleri kapsýyor. luþlarýn da hizmetindeyiz sayýlý kanun kapsamýnda yapýlmasý gerekenler þunlar; Geliþtirdiðimiz çözüm yollarý hakkýnda detaylý bilgi almak Bilgisayarlarýn aldýðý IP loglarý kayýt altýna alýnmalý. Geçisteyen herkesi Uður Mumcu Caddesi Bulvar Ýþ Merkezi 3. katmiþe yönelik hangi kullanýcýnýn hangi IP adresine sahip olduðu ta hizmet veren Ekinoz Biliþim Teknolojileri ne bekliyoruz. Ý Bizim Mekân açýldý Gülsemin Haným, eþi Nejdet Yaþar Demirkan ve çocuklarýyla birlikte tebrikleri kabul etti. G Recep Mebet ülsemin Demirkan ýn sahibi olduðu Bizim Mekân adlý kafe dün dualarla hizmete açýldý. Albayrak Caddesi Albayrak Fýrýný karþýsý numara 36 da düzenlenen açýlýþa KOSGEB orum Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet Dursunoðlu, orum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Müdürü Cihan Olur, Terziler Odasý Baþkaný Lütfi Barut, bazý daire ve okul müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile çok sayýda davetli katýldý. Ýnayetullah Camii Müezzini Mustafa Þahin in yaptýðý dualar eþliðinde gerçekleþen açýlýþa katýlanlara çeþitli ikramlarda bulunuldu. KOSGEB Giriþimcilik Kursu neticesinde kendi iþini kurmanýn mutluluðunu yaþadýðýný belirten Gülsemin Demirkan, Her yaþtan müþteri kitlesine keyifli vakit geçirebilecekleri nezih bir ortam hazýrladýk Bizim Mekân adlý kafe dün dualarla hizmete açýldý. Gülsemin Demirkan ýn sahibi olduðu Bizim Mekân Albayrak Caddesi nde hizmette. dedi. Sýcak ve soðuk içecek çeþitlerinin yaný sýra haftanýn belirli günlerinde gözleme ve sarma gibi lezzetleri de müþterilerine sunmayý planladýklarýný anlatan Demirkan, Bizim Mekân ýn haftanýn her günü saatleri arasýnda hizmet vereceðini kaydetti. Ýþletmecilik konusunda eþi ve çocuklarýndan büyük destek aldýðýný anlatan Demirkan, Ramazan akþamlarýnýn da buluþma noktasý olacak Bizim Mekan a herkesi bekliyoruz dedi. Bolat Ailesi nin mutlu günü Ali ile Emine evlendi orum Ulaþ A.Þ. Baþkan Yardýmcýsý Zafer Bolat ýn kýzkardeþi Emine Bolat, Ali Bolat ile hayatýný birleþtirdi. FadimeErdoðan Bolat çiftinin oðlu Ali, Keziban-Mehmet Bolat çiftinin kýzý Emine ile dünyaevine girdi. Önceki gün Gülüm Düðün Salonu nda düzenlenen düðün törenine AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Ulaþ A.Þ. Baþkaný Ýsmail Hakký Melendiz ve Yönetim Kurulu Üyeleri, bazý daire müdürleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri, Bolat Ailesi ile çok sayýda davetli katýldý. Genç çiftin nikahýný Belediye Evlendirme Memuru Erdem Sakýnmaz kýyarken nikah þahitliklerini ise Veysal Bolat, Bülent Yýlmaz ve Erkan Gün yaptý. Müzikli eðlencelerle baþlayan düðün töreni, pasta kesilmesi ve taký merasiminin ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, Emine-Ali Bolat çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler. Fadime-Erdoðan Bolat çiftinin oðlu Ali, Keziban-Mehmet Bolat çiftinin kýzý Emine ile dünyaevine girdi. Bolat Ailesi, Gülüm Düðün Salonu nda düzenlenen düðün töreninde buluþtu.

12 12 SALI 9 TEMMUZ 2013 Hitit Üniversitesi ile Sosyal ve Etüd Proje Müdürlüðü tarafýndan ortaklaþa gerçekleþtirilen orum Ýli Ýþ Gücü Piyasasýnda Özürlü Ýstihdamýna Yönelik Ýhtiyaç Analizi kapanýþ programý gerçekleþtirildi. Hitit Üniversitesi ÖDES Projesi ni tamamladý Engelliler eþit fýrsat istiyor H Programýn sonunda katýlýmcýlara hitabeden Hitit Üniversitesi Rektörü Reha Metin Alkan, bir konuþma yaptý. Etkinlik Hitit Üniversitesi Rektörlük Binasý'nda düzenlendi. Program sonrasý yemek ikramýnda bulunuldu. "Engelliler eþit fýrsat istiyor." baþlýðýnda genel sorunlar paylaþýldý. Program sonunda katýlýmcýlara yemek ikramýnda bulunuldu. Erol Taþkan itit Üniversitesi ile Sosyal ve Etüd Proje Müdürlüðü tarafýndan ortaklaþa gerçekleþtirilen orum Ýli Ýþ Gücü Piyasasýnda Özürlü Ýstihdamýna Yönelik Ýhtiyaç Analizi kapanýþ programý gerçekleþtirildi. Bakanlýk tarafýndan desteklenen ÖDES çalýþmalarý kapsamýnda yürütülen projede, orum'da 16 bin 203 engelli yaþadýðý ve engellilerin eþit fýrsat taleplerinde bulunduðu kaydedildi. Hitit Üniversitesi Rektörlük Binasý'nda bulunan konferans salonunda düzenlenen kapanýþ programýna Hitit Üniversitesi Rektörü Reha Metin Alkan, Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mesut Okumuþ, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Menderes Suiçmez, Sosyal ve Etüd Proje Müdürü Esat Kolbaþý, Sakatlar Derneði Baþkaný Yusuf Hoþnut, Altý Nokta Körler Derneði Baþkaný Kürþat Ahýshalý ve çok sayýda davetli katýldý. Prof Koordinatörü Öðretim Görevlisi Doðan Demirci, bütçesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ÖDES Projesi tarafýndan karþýlanan 55 bin 604 TL'lik projenin 4 ayda tamamlandýðýný, engelliler ve iþyerleri üzerinde yapýlan anket sonuçlarýna göre engellilerin eðitim düzeyinin düþüklüðünün, engellilerin istihdamýnda önemli bir devzavantaj oluþturduðunu aktardý. "Engelliler eþit fýrsat istiyor." sözleriyle çalýþmanýn genel sonucunu paylaþan Demirci, istatistik rakamlarýyla verdiði engelli istihdamýnýn düþük seviyede olduðuna dikkat çekti. Programýn sonunda katýlýmcýlara hitabeden Hitit Üniversitesi Rektörü Reha Metin Alkan, Hitit Üniversitesi olarak kurumsal vazife sorumluluklarýnýn farkýnda olduklarýný ve hayatýn her alanýna uzanan bir bilim yuvasý olarak hizmet ettiklerini ifade etti. Alkan, önceki dönemlerde bin TL olan projeler bütçesini, 2 milyon TL'ye çýkararak, sosyal projeyeler ciddi bir kaynak aktardýklarýný vurguladý. Program sonunda katýlýmcýlara yemek ikramýnda bulunuldu. orum'da 16 bin 203 engelli yaþadýðý ve engellilerin eþit fýrsat taleplerinde bulunduðu kaydedildi. orum un ilk özel istihdam bürosu yetki belgesini aldý Ý Erol Taþkan þ Kur tarafýndan yürütülen istihdam, danýþmanlýk ve mesleki eðitim kurslarý bundan böyle yetkili özel istihdam bürolarýnca da yapýlabilecek. orum'un ilk özel istihdamý bürosu ünvanýna sahip olan Ýksir Ýnsan Kaynaklarý Firmasý, yetki belgesini Ýþ Kur Müdürü Zafer Eyvaz'dan teslim aldý. Ýþ Kur Müdürü Zafer Eyvaz'ýn makamýnda düzenlenen Ýksir Ýnsan Kaynaklarý Firmasý, yetki belgesini Ýþ Kur Müdürü Zafer Eyvaz'dan teslim aldý. naklarý Firmasý sahibi fýndan hayýrlý olmasý Özel istihdam yetki belgesi tesliminbürolarýnýn yurtiçi ve Cenk Aras'a yetki beldilekleriyle takdim etde, Ýksir Ýnsan Kayyurt dýþýnda iþ ve iþçi gesi, Zafer Eyvaz tarati. bulmaya aracýlýk faaliyetlerinde, aracýlýk faaliyetleri kapsamýnda iþ gücü piyasasý istihdam ve insan kaynaklarý hizmetlerinde, eðitim, danýþmanlýk, kiþisel geliþim ve mesleki eðitim düzenleme faaliyetlerinde bulunmaya yetkili olduklarýný ifade eden Eyvaz, "Bu kapsamda 17 Haziran tarihinden itibaren faaliyetine baþlayan Ýksir Ýnsan Kaynaklarý Özel Ýstihdam Bürosu, Ýþ Kur gibi orum'daki istihdamýn artýrýlmasýna katký saðlayacaktýr." dedi. Eðitimciler hükümete kýzgýn 6 aylýk enflasyon rakamlarýnýn açýklanmasýnýn ardýndan önceki gün netleþen memur maaþ artýþlarýnýn % 1 lik enflasyon farký ile % 3 lük Temmuz zammýyla birlikte öðretmenlerin % 4 lük artýþla TL arasýnda zam alacaðýný söyleyen DES Ýl Eðitim Sekreteri Kenan Taþkýn, Eðitim çalýþanlarý bu hükümet döneminde baþta mali konularda olmak üzere, mesleki, özlük ve demokratik haklarýnda hep yerinde saydýlar. dedi. MEMURLAR ÝERÝSÝNDE ÖÐRETMEN EN DÜÞÜK MAAÞI ALIYOR Eðitim çalýþanlarýnýn hükümete kýzgýn ve küskün olduðunu söyleyen Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Ýl Eðitim Sekreteri Kenan Taþkýn, Sayýn Baþbakan a buradan çok önemli bir ikazda bulunmak istiyorum. Yýllardýr unuttuðunuz, bir kenara ittiðiniz öðretmenlere hakkýný vermelisiniz. Bugün öðretmenler, din görevlisinden, uzman erbaþtan, hemþireden, bekçiden, posta daðýtýcýsýndan az maaþ almaktadýr. diyerek açýklamasýný sürdürdü; lum duruma düþürülmüþtür. Eðitimin bütün aþamalarýnda, okullarda ve üniversitelerde, bakanlýk makamlarýnda torpil, iltimas ve adam kayýrma almýþ baþýný gitmiþtir. Hasýlý öðretmenler mesleðine küstürülmüþ hale getirilmiþtir. ÖÐRETMEN OLMADAN ASLA Bugün emekliliði gelmiþ bir öðretmen, oðlu yaþýndaki yeni atanmýþ polisten az maaþ almaktadýr. Öðretmenin ekonomik, mesleki ve özlük haklarýný geliþtirmediðiniz müddetçe, akýllý tahtalar,tablet bilgisayarlar yeterli olmayacaktýr.eðitimin baþ aktörü öðretmene ve eðitim çalýþanlarýna yapýlacak yatýrým en etkili yatýrýmdýr. EÐÝTÝMDE TORPÝL, ADAM KAYIRMA VE SUÝSTÝMAL GÝTTÝKE ARTIYOR Hükümet 11 yýldýr öðretmenleri ihmal etmiþ, öðretmenlerin her talebine saðýr, her isyanýna kör ve þaþý bakmýþtýr. EÐÝTÝM ÝÞÝDÝR Kenan Taþkýn Bugün öðretmenler yoksulluk sýnýrýnda maaþ almaktadýr. Ek göstergeleri yükseltilmeyen, ek ödemeleri verilmeyen, nöbet ücreti dahi reva görülmeyen öðretmenler hükümete küskün ve kýzgýndýr. Sendikamýzýn çabasýyla Þura kararý alýnmasýna raðmen öðretmenlere 24 kasým ikramiyesi de 3 yýldýr ödenmemiþtir. Öðretmenlerin ek ders ücretleri de yükseltilmemiþtir. Ýl içi ve il dýþý atamalarda, görevlendirmelerde, görevde yükselmelerde ve terfilerde öðretmenler maðdur ve maz- EKÝP Sayýn Bakan Nabi Avcý, Milli Eðitim Bakanlýðý ndaki eskimiþ, statükocu, torpilli, hizipçi, hemþerici, taþra ve bakanlýk bürokratlarýný de- ðiþtirmedikçe, nesnel ve liyakata dayalý terfi sistemi getirmedikçe eðitimde saðlýklý reformlar ve baþarýlý devrimler gerçekleþtiremeyecektir. Bu nedenle, baðýmsýz eðitimcilerin, demokrat sendikacýlarýn partiler ve ideolojiler üstü çatý örgütü olan DES adýna ilgililere ve yetkililere buradan gerçekleri ve doðrularý açýkça ve net bir þekilde iletiyor, ivedi adýmlarýn bir an önce atýlmasýný bekliyoruz. Orman yangýn riski! M eteoroloji Bölge Müdürlüðü, artan hava sýcaklýklarý nedeniyle orman yangýn riskine karþý uyardý. Bölge Müdürlüðü nden yapýlan açýklamada, önümüzdeki 3 gün boyunca orum, Amasya ve Tokat merkez ve ilçelerinde hava sýcaklýðýnýn yüksek (30-35 derece) ve nemin düþük olmasý (%20 - %30) sebebiyle orman yangýn riski olduðu belirtildi.

13 SALI 9 TEMMUZ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 1 Ramazan: 1434 Hicri Þemsi:1391 Rûmi:25 Haziran 1429 Hýzýr: TEMMUZ Bir kimse Allahü teâlâya iman edip, namazýný kýlar, zekâtýný verir, Ramazan orucunu tutarsa, Allahü teâlâ ona Cenneti ihsan eder. Hadîsi þerîf Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 orumgaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo evre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri orum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi SAÐLIK OCAKLARI ASAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SGK Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik VEFAT EDENLER 1- Þevket, Mustafa, Salim ve Mahmut ÞAKAR' ýn anneleri; Hanife ÞAKAR. 2- Nizamettin ve Osman TERYAKÝOÐLU' nun babasý, Þeref ve Nazým TERYAKÝOÐLU' nun amcasý; Recep TER- YAKÝOÐLU. 3- Öðretmen Ümit ERYAÞAR' ýn eþi, Burak ERYAÞAR' ýn babasý, Avukat; Muzaffer ERYAÞAR orum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. eðerli Okurlar!... D Ramazân-ý Þerifin gölgesi üzerimize düþtü... Mü'minler bu mübarek ayýn kokusunu teneffüs etmeye baþladý... Bir sene heyecanla beklenen, sahuru ile, iftar ve teravihi ile bereket menbaý mübarek Ramazân-ý Þerife bizleri kavuþturan Rabbimiz'e sonsuz þükürler olsun... Manevî güzellikleriyle beraber, mü'minler için Rahmet ve Maðfiret mevsimidir Mübarek Ramazan... Sevgili Peygamberimiz bir Hadîs-i þeriflerinde þöyle buyurmaktadýrlar: "Ramazan Ayý gelince Cennet Kapýlarý açýlýr, Cehennem Kapýlarý kapanýr. Ve þeytanlar zincire vurulurlar..." buyurmaktadýrlar. Deðerli Kardeþlerim!... Bu hadîs-i þerif gösteriyor ki Ramazan Ayýnda iyi iþler yapýp, kötülüklerden sakýnan mü'mine Cennet'in kapýlarý açýlýr, Cehennemin Kapýlarý kapanýr. Oruç sayesinde nefsine hâkim olup kötülüklerden Allah'ýn hoþnut olmadýðý davranýþlardan uzak durur. Cenâb-ý Hak'da Bakara Sûresi Âyet 183'de þöyle iþaret etmektedir: "Ey îmân edenler; oruç sizden önce gelip geçmiþ ümmetlere farz kýlýndýðý gibi, size de farz kýlýndý. Umulur ki korunursunuz... " buyurmaktadýr. Þu hâle göre oruç bütün kötülüklerden, mü'mini korumaktadýr. Yine Allah Resulü buyurmaktadýr: "Hâlis niyet ederek ve ecrini AUah'dan bekleyerek Ramazan Orucunu tutan kiþinin geçmiþ günâhlarý affolunur..." müjdesini vermektedir. Deðerli Dostlar!... R Bugün Ramazan Ramazan ayý Kur'ân ayýdýr... Zîrâ beþeriyetin huzur, saadet ve selâmetini temîn için Cenâb-ý Hak, Yüce Kitabý Kurân-ý Kerîm'i Ramazan Ayý içerisinde deðeri çok yüksek olan Kadir Gecesi'nde Peygamber Efendimiz'e ilk defa Cebrail ismindeki melek vâsýtasý ile indirmiþtir... Muhterem Kardeþlerim!... Bu mübarek ayýn her saati, her dakikasý mü'minler için bir bayram, bir coþku vesilesidir, Ýlâhî bir lütûftur... Bu þerefli ayýn kadr-ü kýymetini takdir edip, lâyýkýyla ihya etmemiz mü'minler üzerine bir borçtur. Hazret-i Âiþe Validemiz haber veriyor: "Hazret-i Peygamber Ramazan Gecelerini ibâdetle geçirir. Bilhassa son on gününe pek çok önem verirdi. Bu son on gününü hiç eve gelmeden, Hafýz Recep mescitte bütün vaktini ibâdetle deðerlendirirdi..." CAMCI Deðerli Okurlar!... Bu Mübarek Ayýn çok önemli olan üç heyecanlý âný vardýr. Bunlardan biri sahur, bir diðeri akþam iftar âný, bir üçüncüsü de: camilerimizde kýlýnan teravih namazlarýdýr... Bu yazýmý Peygamber Efendimiz'in þu mübarek Hadîs-i Þerîfleriyle noktalýyorum, buyuruyorlar ki: "Ramazanýn evveli Rahmet, ortasý Maðfiret, sonu da Cehennem'den azatlýktýr..." Deðerli Dostlar!... Bütün Âlem-i Ýslâm'ýn Ramazanla beraber huzur ve mutluluða ermelerini, Ramazân-ý Þerif hürmetine dua ediyor, hepinizin mübarek Ramazânýnýzý tebrik ederken, son olarak; sahip olduðumuz nimetleri, ihtiyâç sahipleriyle paylaþmak suretiyle mutlu olacaðýnýz umuyorum Deðerli Kardeþlerim!... amazan ayýnda oruç tutarken saðlýðýmýzý koruyabilmek için dikkat etmemiz gereken belli baþlý lünde karar vermelidirler. Emziklilik döneminde ise oruç tutmak isteyen gebeler de uzman hekim kontro- kurallar var. Bunlardan en önemlisi, sindirim zafiyeti süt yapýmýnýn, veriminin ve kalitesinin düþmesine neden olabileceði için emzikli annelerin oruç tutmalarý oluþmamasý adýna oruç ile geçen uzun bir günün ardýndan iftar sofrasýnda yediklerimize ve içtiklerimize yine önerilmemektedir. dikkat etmemiz gerektiðidir. Ramazan'da saðlýklý oruç Yaþlýlar, bu sýcak günlerde oruç tutarken son derece dikkatli olmalýlar. Yaz günlerinde ciddi su kayýplarý tutmak için; meyve ve sebzeyi bol bol yemeyi, iftarda suya yüklenmemeyi, iftar ve sahur sofrasýndan pilav oluþabilmekte, uzun süreli olduðunda ise böbrek ve karaciðere zarar verebilmektedir. Ayrýca kanser gibi teda- ve makarna yerine yüksek posalý bulgur pilavýný eksik etmemeyi ve iftar sonrasý bol bol yürüyüþ yapmanýz visi zor ya da ciddi bir hastalýk sebebiyle bir ameliyat baþlýca dikkat etmemiz gerekenler arasýndadýr. geçirmiþ ve mutlaka beslenmesi gereken hastalýklarda, Yaklaþýk 14 Saatlik açlýktan sonra aðýr yemeklerle bir anda yükleme yapmak midede yanma, gaz, bu- Dr. Selçuk ÖNCE / Aþýrý sývý kaybý, en çok kalp yetmezliði olan tan- oruç tutulmamasý gerekir. lantý, kabýzlýk gibi pek çok saðlýk problemini de beraberinde getiriyor. Bu problemleri en aza indirebilmek olduðu ortamlarda aþýrý terleme önemli miktarda sývý kaybýna Aile Hekimi siyon hastalarýný etkiliyor. Özellikle nemin çok yüksek için iftarýmýzý iftariyeliklerle ve yaðdan fakir bir çorbayla açýp yol açarak, elektrolitler olarak adlandýrýlan vücudumuzdaki 30 dakika kadar mideyi dinlendirip sonra ana yemeðe geçmek sodyum ve potasyumun kaybýna neden olmaktadýr. Bu durumdan en çok kalp yetmezliði ve yüksek tansiyon hastalarý etkilen- fayda saðlar. Uzun süreli açlýklar sonunda yavaþlayan metabolizma hýzýmýz ve tüketilen kalorisi yüksek hamur iþi, yaðlý et mektedir. Yaklaþýk 14 saatlik bir açlýk dönemi, susuzluk dönemi söz konusu. Anti-hipertansif ilaç kullanan hipertansiyon has- ürünleri ve tatlýlar kilo almayý kolaylaþtýrýr. Ýftar sonrasý yapacaðýmýz yürüyüþler hem sindirim problemlerini azaltýr, hem de talarýmýzýn bu dönemde çok dikkatli olmalarý gerekiyor. Oruçlarýna devam etmek istiyorlarsa katiyen dýþarý çýkmamalarý ve metabolizma hýzýný düzenleyerek kilo almayý engeller. Diyabet (þeker) hastalýðý olanlar, þayet Ramazan'da oruç mümkün olduðunca az hareket etmeleri gerekir. tutmak istiyorlar ise bunu mutlaka bir uzman doktor kontrolünde gerçekleþtirmelidirler. Özellikle aðýr diyabet hastalarýnýn Ra- gibi, saðlýðý bozuk durumda olanlar için ise sýkýntý yaratabilecek Son olarak belirtmeliyim ki; oruç bünyemize saðlýk kattýðý mazan'da oruç tutmalarý saðlýk yönünden sýkýntýlý sonuçlar doðurabilirrine vermeden önce doktor kontrolünden geçmeleri ve görüþ al- seviyelere gelebilir. Bu nedenle hastalarýn kararý kendi kendile- Gebelikte ise, son 3 ay oldukça önemlidir. Özellikle son malarý oldukça önemlidir. Unutmayýnýz ki; dinimiz, kolaylýklar dönemde annenin aldýðý bütün besin ve içeceklerden faydalanan bebek için bu dönemde annenin oruç tutuyor olmasý problerim. saðlayan bir dindir. Tüm orum halkýna hayýrlý Ramazanlar dilem yaratabilir. Bu nedenle hamilelere, hamileliðin son 3 ayýnda oruç tutmamalarý önerilmektedir. Ancak hamileliðin Görüþ ve önerileriniz için: baþýnda E Oruç ve saðlýk Bizim kalbimiz Ýstanbul vet þaþýrmayýn, insanýn kalbi de Ýstanbul oluverir rutubet kokusu orada yaþanmýþlýklarýn hüznü ya da sevinciyle karýþýr. Düþündürür insaný, alýr götürür bam- bazen. Gitmesen de yaþarsýn tüm güzelliklerini. Tarih kokar buram buram, sanýrsýnýz ki bir masalýn baþka yerlere. Ýstanbul dedik ya adý bile güzel. Ara sýra gecekondular dikkat çeker, çocuk cývýltýlarýyla. Ev- içindesiniz. Dokunsanýz kaybolacak, o yüzden hiç ses etmezsiniz, sadece seyredersiniz Ýstanbul'u, uzun lerin önüne kurulan semt pazarlarýyla, herkes ayrý bir uzun. Deniz kenarýna oturup, iki bardak çayý Kýz Kulesi'ne bakarak yudumlarsýnýz. Tüm yorgunluðunuz mevcuttur. Herkes kendi halinden memnun yaþam mü- telaþ içindedir. Anlayacaðýnýz Ýstanbul'da her renk bir anda denizin dalgalarýna karýþýr ve denizle sohbet cadelesinde koþturur durur. Fetihler hiç bitmez, her edersiniz. Size geçmiþe dair bir þeyler fýsýldar. Siz de gün yeni bir þey keþfederiz, boðazda oturup balýk ekmek yerken. geleceðe dair planlarýnýzý onunla paylaþýrsýnýz. Sizi hiç kýrmaz, saatlerce dinler, dalgalarýyla sohbetinize Nice padiþahlar nice sultanlar gelip geçmiþtir, bu eþlik eder. Martýlar arada bir karýþýr size. Her bir semte sevilen bir Allah dostu bekçilik eder. Ziyaret etseniz koca þehirden. Dili yok ki anlatsýn, neler yaþanmýþtýr Gül Artar kim bilir her bir köþesinde. Tarih kitaplarý anlatýr Ýstanbul'u ama bence yazýlacak çok þey var daha. Anlatmak- de doyamazsýnýz. Tüm maneviyatýyla maddi olan her þeyin üzerini örter. la bitmez, üç tarafý denizlerle çevrili bir ülkede, büyük bir ummandýr o. Güzeller bile Ýstanbul'a benzetilmiþ; Ýstanbul da bir Ýstanbul da aþk kokar bu yüzden. Her dönen o yoldan, huzuru bavulunda getirir. Fatih Sultan Mehmet'in fethiyle baþlayan Ýstanbul macerasý 1453'den beri ayný heyecanla Ýstanbul se- güzel, Ýstanbul kadar güzel denilmiþtir. Hayalleri süsleyen bu malarýndan tekrar Ýstanbul'a akar. Orada her gün ayný heyecan muazzam þehir, kalpleri de süslemiþtir. Ki bu yüzden kalbimiz yeni baþtan yaþanýr, bu sefer Ýstanbul gönülleri fethetmiþtir. bile Ýstanbul olmuþtur ve en güzel yerde buluþmuþtur. Þöyle ki Onun üzerine nice þarkýlar bestelenmiþ, þiirler yazýlmýþtýr. En orayý yaþamanýz için gitmenize gerek yok, günaydýn Ýstanbul büyük sevdalar Ýstanbul'la yaþanmýþ. Köþklerin, yalýlarýn hafif kardeþ diyerek her sabah yeniden Ýstanbul'da uyanabilirsiniz. Kadir Yüktaþýr com METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: TEMMUZ 2013 SALI ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Ramazan Halleri 1 amazan ayý bazýlarýna azap R Tefekkür ve ýzdýrap günleri yaþatýr. Bayramý ise hüzün günleridir. Dünyamýz Ýþte bu sýfatlarý taþýyan bir insandý Fuat efendi. Aileden gelen bir gelenek idi. Ne babasý, Ne dedesi böyle bir adet ile hayatlarýný þekillendirmemiþlerdi. Raþit Yücel Fuat efendi bu hayata oda corumhakimiyet. net dahil olmuþtu. Ýstediði gibi yeyip içemiyor. Ramazan ayýnda ehli imanýn hal ve hareketleri sosyal hayatý kaplýyordu. Ýþyerinde ramazan, Evde radyo ve televizyonda ramazan, Cadde ve sokaklarda ramazan Yýlarý hep böyle geçiyordu.. Ailenin halleri böyle olunca,akrabalarýn halleri de böyle þekilleniyordu. Sonra bu haller, Fuat beyin yeni damadý ile bozulmuþtu. Doktor olan damat bu ailenin tek oruçlu insaný olmuþtu. Aileden gelen bu adeti damat bozmuþtu. Ailece yapýlan içki muhabbetlerine katýlmýyor, üstelik orucunu tutuyor,namazýný da kýlýyordu. AiLenin son damadý Ahmet efendi,çok seven ve medeni olduðu halde oruç tutuyordu. Hanýmý ise gizli gizli namaz kýlýyor,ada orucunu tutuyordu. Her þey Ahmet efendinin üzerinde toplanmýþtý. (Sürecek) NÖBETÝ ECZANELER 24 ayar ABALI BAHABEY CAD. NO:105 ( YEÞÝL FIRIN YANI ) Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 77,851 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) SATIÞ VEFA GAZÝ CAD. NO:53/B KÜLTÜR SÝTESÝ ALTI , 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ORUM com orum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 78,399 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. (Posta Kodu )

Çocuklar Kur'an'a koþtu

Çocuklar Kur'an'a koþtu Soðucak kan gölü, 3 ölü Çorum un Ýskilip ilçesinde düzenlenen silahlý saldýrýda ayný aileden 3 kiþi hayatýný kaybederken 1 kiþi yaralandý. * HABERÝ 2 DE Silahlý saldýrýda ayný aileden 3 kiþi hayatýný kaybederken

Detaylı

Alapala devler arasýnda

Alapala devler arasýnda Demirel vefat etti 9. Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel, tedavi gördüðü Ankara'da hayatýný kaybetti.13 Mayýs'ta hastaneye kaldýrýlan Süleyman Demirel'in durumunun bu geceyarýsýndan sonra aðýrlaþtýðý ve önceki

Detaylı

Külcü nün adaylýðý tescillendi

Külcü nün adaylýðý tescillendi orum Travel Turkey de OSB ye 23 milyon ödenek Turizm sektörünün önemli temsilcilerinin katýlýmý ile Ýzmir'de düzenlenen 7.Turizm Fuar ve Konferansý Travel Turkey Ýzmir dün düzenlenen törenle açýldý. Organize

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz Hitit Gazeteciler Derneði'nin Federasyon üyeliði onaylandý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üyeliði onaylandý. HGYD'nin Çorum'u temsilen Federasyon Üyeliði'ne

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

Aytaç Ýþçileri sorunlarýný Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik'e ilettiler. Uslu, Aytaç iþçilerini Bakan la buluþturdu

Aytaç Ýþçileri sorunlarýný Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik'e ilettiler. Uslu, Aytaç iþçilerini Bakan la buluþturdu Ortaköy e iyi haber AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Cemilbey-Ortaköy yolu proje ihalesinin 15 Temmuz 2013 tarihinde Karayollarý Genel Müdürlüðü, Program ve Ýzleme Baþkanlýðý

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Köse konuþtu, Meclis gerildi * HABERÝ 3 DE. Tufan Köse (Ç.HAK:1860) Lojistik Programý na onay * HABERÝ 8 DE

Köse konuþtu, Meclis gerildi * HABERÝ 3 DE. Tufan Köse (Ç.HAK:1860) Lojistik Programý na onay * HABERÝ 8 DE Mýsýr da darbeye tepkiler Cumhurbaþkaný Mursi ye yönelik ordunun düzenlediði darbeye tepkiler arttý. Özgür-Der Çorum Þubesi, Memur Sen, Ýlke-Der Baþkaný ve ÝHH, Eðitim Sen ile EMEP, yaptýklarý açýklamada

Detaylı

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna

Kýþ lastiðinde kafa karýþýklýðýna Köye dönüþte arsa maðduriyeti MÜSÝAD orum Þubesi bugün hizmete girecek MÜSÝAD orum Þubesi 40. þube olarak bugün düzenlenecek törenle açýlacak. 19 ARALIK 2013 PERÞEMBE * HABERÝ 2 DE Günlük Siyasi Gazete

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

Savunmasýz adalet olmaz

Savunmasýz adalet olmaz SELAM ýn Çorum galasýna büyük ilgi Hayallerinin peþinden dünyanýn öbür ucuna gitmek... Gülesin Aðbal DEMÝRER Enes Aðbal Baþlýðý görüp de kalbinin sesini dinle výcýklýðýnda popüler bir söylemi deklare ettiðimiz

Detaylı

Çorum da Mursi ve darbeye baþkaldýran Müslümanlar için dua edildi. Vali ve Baþkan çadýrda iftar açtý

Çorum da Mursi ve darbeye baþkaldýran Müslümanlar için dua edildi. Vali ve Baþkan çadýrda iftar açtý Bu aylarda keneye azami dikkat! Samsun Ýl Halk Saðlýðý Müdürü Uzm.Dr. Ertan Uzun, kene ýsýrmasý nedeniyle meydana gelen Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) hastalýðý vakalarýnýn Haziran-Temmuz aylarýnda

Detaylı

Özrü biz deðil Ermeniler yapmalý'

Özrü biz deðil Ermeniler yapmalý' Sanayi arsalarý esnafýn Mülkiyeti Çorum Belediyesine ait Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan sanayi arsalarýnýn toplu satýþ ihalesi yapýldý. * HABERÝ 2 DE Ankara da Bahar Konseri Toplu olarak satýlan 5 adet

Detaylı

Bahri Ertek ten uluslararasý proje

Bahri Ertek ten uluslararasý proje Bahri Ertek ten uluslararasý proje Hitit Gençlik Topluluðu nun hazýrladýðý Güneþ Gölge Arýyor adlý proje, Avrupa Birliði Bakanlýðý AB Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi Baþkanlýðý tarafýndan kabul edildi.

Detaylı

Rumi Bekiroðlu. Üçtutlar Mahallesi nde Bilaller Konaðý olarak bilinen tescilli tarihi konak 49 yýllýðýna Özel Ýdare ye devredildi.

Rumi Bekiroðlu. Üçtutlar Mahallesi nde Bilaller Konaðý olarak bilinen tescilli tarihi konak 49 yýllýðýna Özel Ýdare ye devredildi. Gençler keþfe çýktýlar Arkadaþýmýz Recep Mebet, Çorum yerel basýný ve gazetecilik konusunda bilgiler verdi. Liseli gençlere yerel medyayý anlatan Recep Mebet: Yerel gazetecilik fikir ve gönül iþi * HABERÝ

Detaylı

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað AK Parti de yeni seçim stratejisi AK Parti seçim stratejisinde deðiþikliðe gidiyor. Üç ayaklý yeni plan þöyle: Yapýlanlar yerine yeni projeler geliþtirilip anlatýlacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni

Detaylı

Hitit Holding Çorum dan borsaya açýlan ilk þirket

Hitit Holding Çorum dan borsaya açýlan ilk þirket Týp Fakültesi nin oluþumu 2 yýl içinde tamamlanacak Çorum Devlet Hastanesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi adýyla üniversiteye kazandýrýlacak TRT Ankara Radyosu nda canlý olarak yayýnlanan Üniversite Günlüðü

Detaylı

Çorum Ýl Özel Ýdaresi 2014 yýlý asfalt yapým çalýþmalarýnýn startý, Vali Baþköy tarafýndan veril- Köy yollarýnda asfalt baþladý * HABERÝ 6 DA

Çorum Ýl Özel Ýdaresi 2014 yýlý asfalt yapým çalýþmalarýnýn startý, Vali Baþköy tarafýndan veril- Köy yollarýnda asfalt baþladý * HABERÝ 6 DA Kamunun bölgede tek Tüp Bebek Merkezi açýlýyor Sýcak artý, sinekler türedi Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde yapýlandýrýlan Tüp Bebek Merkezi nin Ramazan ayý içinde hizmete açýlacaðý

Detaylı

Gençleri dýþlamayýn destek olun Görevliden fiþ almayan sürücülere idari para cezasý uygu-

Gençleri dýþlamayýn destek olun Görevliden fiþ almayan sürücülere idari para cezasý uygu- Uçuþ saatlerine itiraz Baþbakan a iletildi AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, THY nin MerzifonÝstanbul arasý uçuþ saatlerinde yapmayý planladýðý deðiþikliðin gerçekleþmemesi yönündeki TSO talebini

Detaylı

AK Parti Çorum da Masa Krizi'

AK Parti Çorum da Masa Krizi' SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti

Detaylı

Talimat verildi, Samsun þehir giriþi aydýnlatýlacak

Talimat verildi, Samsun þehir giriþi aydýnlatýlacak BYEGM den meslektaþýmýz Ýlkay Yorulmaz a ödül Müftü Mehmet Aþýk dün orum Toprak Mahsulleri Ofisi Müdürü Muammer Ýstanbul ve Samsun Toprak Mahsulleri Ofisi Þube Müdür Yardýmcýsý Adnan Budak ile birlikte

Detaylı

Oto çetesine þafak baskýný

Oto çetesine þafak baskýný THY Acentesi avuþoðlu Turizm orum Þube Müdürü Halit Ýnaltekin, orum un kültür turizminin geliþmesi için orumlular ýn topyekün seferber olmalarý Halit Ýnaltekin gerektiðini belirterek, tanýtým için ilgili

Detaylı

Saðlýða 471 milyon yatýrým

Saðlýða 471 milyon yatýrým Adalet için varýz Yalnýzca Adliye de deðil, her yerde Adalet ÇORUM 16 MART 2015 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Av. Ahmet ÜNAL Fiyatý : 40 Kuruþ Milletvekili Adayý ÝSKENDER LAHMACUN n Gazi Cad. No: 13/B

Detaylı

Kanser kaderimiz olmayacak

Kanser kaderimiz olmayacak 2 genç isale hatýnda boðuldu Çorum'un Osmancýk ilçesi Kýnalýtaþ köyünde, belediyeye ait isale hattýna su almak için giren 2 genç boðuldu. HABERÝ 5 DE Osmancýk ta isale hattýna su almak için giren 2 genç

Detaylı

ýþýl ýþýl olacak Çorum Belediyesi 44 adet semt parkýnýn aydýnlatma yapým iþini ihale etti. * HABERÝ 4 DE Pegasus sefere baþlýyor ÝSKENDER LAHMACUN

ýþýl ýþýl olacak Çorum Belediyesi 44 adet semt parkýnýn aydýnlatma yapým iþini ihale etti. * HABERÝ 4 DE Pegasus sefere baþlýyor ÝSKENDER LAHMACUN Mahkemeden bir beraat bir erteleme kararý çýktý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, bazý belediye meclis üyeleri ve belediye personeli ile ilgili Aðýr Ceza Mahkemesi nde görülen iki ayrý mahkeme duruþmasýnýn

Detaylı

Hastane rahat nefes alacak

Hastane rahat nefes alacak Ýl Genel Meclisi'nden önemli adým Köylerde çöp toplama projesi hayata geçiyor Köylerde çöp toplama iþiyle ilgili proje çalýþmalarý tamamlandý. ÇORUM Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda, köyler ve kýrsalda büyük

Detaylı

OSB de 8 yatýrýma TKDK desteði. Çorum da kent merkezi ve iki ilçedeki bazý özel okul ile dershanelerde arama yapýdý.

OSB de 8 yatýrýma TKDK desteði. Çorum da kent merkezi ve iki ilçedeki bazý özel okul ile dershanelerde arama yapýdý. OSB de 8 yatýrýma TKDK desteði TKDK Çorum Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar ve Yerinde Kontrol Birim Amiri Bülent Albayrak, OSB de tesisleri ziyaret etti. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK)

Detaylı