* HABERÝ 3 DE (Ç.HAK:1860) Kültür Sitesi park ihalesi tamam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "* HABERÝ 3 DE (Ç.HAK:1860) Kültür Sitesi park ihalesi tamam"

Transkript

1 Tüfekle ÝHL de ikinci yas canýna Nurullah Ceyhan kýydý kalbine yenildi orum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi (ÝHL) Müdür Vekili Nurullah Ceyhan (56) kalp krizi sonucu vefat etti. orum un Oðuzlar ilçesinde bir gencin av tüfeðiyle kendini yaralayarak yaþamýný yitirdiði öðrenildi. * HABERÝ 11 DE * HABERÝ 11 DE Orhan aðabeyimiz kaza geçirdi 13 aracýn lastiðini kestiler * HABERÝ 3 DE Osmancýk Haber Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi orum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi meslek büyüðümüz Orhan Güçlü, geçirdiði trafik kazasýnda aðýr yaralandý. orum da 13 aracýn lastiðini kesen 2 kiþi gözaltýna alýndý. Nurullah Ceyhan * HABERÝ 3 DE Orhan Güçlü Kazanýn hemen ardýndan orum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket, hastaneye giderek Orhan Güçlü nün saðlýk durumu hakkýnda bilgi aldý. Erzen, sabah saatlerine kadar hastanede bekledi. (Fotoðraf: Düðün yemeðinden zehirlendiler orum da yedikleri düðün yemeðinden 2 si çocuk 12 kiþi zehirlendi. * HABERÝ 4 DE SIÐINAK HAVALANDIRMA TESÝSATINDA ÖZÜM 9 TEMMUZ 2013 SALI Günlük Siyasi Gazete RIFAT OPTÝK GÖZLÜK VE LENS MERKEZÝ Sizin için yenilendik Yeni adresimizde hizmetinize devam etmekteyiz Gazi Cad. No: 25 ORUM Tel: Fiyatý : 40 Kuruþ (.HAK:1860) integral Mühendislik-Doðalgaz-Havalandýrma Adres: Eþref Hoca Cad. No: 13/A (23 Nisan Ýlköðretim Okulu Karþýsý) Tel: Kültür Sitesi park ihalesi tamam * HABERÝ 6 DA Hitit Üniversitesi ÖDES Projesi ni tamamladý Engelliler eþit fýrsat istiyor Hitit Üniversitesi ile Sosyal ve Etüd Proje Müdürlüðü tarafýndan ortaklaþa gerçekleþtirilen orum Ýli Ýþ Gücü Piyasasýnda Özürlü Ýstihdamýna Yönelik Ýhtiyaç Analizi kapanýþ programý gerçekleþtirildi. Ýstiþarede BTP Genel Baþkaný Haydar Baþ ýn Ýskilipli Atýf Hoca ile ilgili söyledikleri ele Haydar Baþ a sert tepki * HABERÝ 12 DE orum da turizm potansiyelinin artýrýlmasý için iþbirliði saðlanmasý üzerinde duruldu. Turizmi masaya yatýrdýlar Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu, 9. istiþare toplantýsýný Ýlim Yayma Cemiyeti nde gerçekleþtirdi. Gündeme dair konularýn ele alýndýðý toplantýda BTP Genel Baþkaný Haydar Baþ ýn Ýskilipli Atýf Hoca ile ilgili söyledikleri ele alýndý. * HABERÝ 9 DA orum'da faaliyet gösteren turizm acentelerinin yetkilileri, orum Ticaret ve Sanayi Odasý ev sahipliðinde düzenlenen toplantýda bir araya geldi. Baþköy'den iddialara cevap * HABERÝ 9 DA Vali Sabri Baþköy, Yerel bir gazetede çýkan yazý ile ilgili açýklama yaptý. Baþköy yazýda dile getirilen iddialara cevap verirken, 'Diðer hususlar, gerçeði yansýtmadýðýndan ve objektif bulunmadýðýndan cevap verilmemiþtir.' dedi. Ramazanýnýz kutlu olsun orum Mýsýr Müslümanlarýyla Dayanýþma Platformu, Mýsýr da askeri darbeye direnen Müslümanlarý direniþlerinde destekleyip, þehit düþenlere de dua edip gýyabi cenaze namazý kýlacak. * HABERÝ 16 DA Mýsýr daki darbeyle Gezi olaylarý ayný zihniyetin iþi Hicret Camii Müezzini Ýlhami Kurt Hoca nýn Kuran ý Kerim tilavetiyle baþlayan programýn açýþ konuþmasýný Diyanet Sen orum Þube Baþkaný Ali Yýldýz yaptý. * HABERÝ 7 DE Ramazan sözlüðü Ali Yýldýz Ramazan öyle bir aydýr ki, gündüz ve gece bütün yaþantýnýzý kuþatýr. Kendine ait terimleri getirmekle kalmaz, inananlara özel anlar yaþatýr. Ramazan sayfamýzda Ramazan Sözlüðü kýsmý iþte Ramazan ýn hayatýmýza kattýðý yeniliklerle ilgili. Bu bölüm iki cihan serveri Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) i tüm yönleriyle bilimsel veriler ýþýðýnda, yeni bir dille tüm dünyaya tanýtýlmasý amaçlanarak kurulan ve kýsa sürede sadece ülkemizde deðil dünya genelinde büyük beðeni toplayan web portalý kaynaklý olacak. Genel Yayýn Danýþmanlýðý ný hemþehrimiz H.Hümeyra Þahin in yaptýðý, akademik danýþma kurulunda Prof. Dr. Hayrettin Karaman ýn da bulunduðu portalýn yetkililerine, Ramazan ayý boyunca sürecek paylaþým için þimdiden teþekkür ediyoruz. Ve Ramazan Ve Ramazan. Herþeyiyle Ramazan. Oruç, iftar, teravih, iftar sonrasý simit satan çocuklar, Kur an ziyafeti, pide kuyruklarý, sahura kadar süren sohbetler, gösteriþsiz, sade iftar davetleri, kimsesize, yoksula, yetime uzanan yardým eli. Merhamet, af, bereket, nimet, baðýþlanma, paylaþma, dua, tevbe ayý hoþgeldin. Hoþgeldin kutlu ay. ORUM HAKÝMÝYET (.HAK:1972) Gýyabî cenaze namazý Kutlu ay yine kapýmýzý çaldý iþte. Bir ay boyunca evimizde, iþyerimizde, bedenimizde, ruhumuzda misafir edeceðiz. Sað olan, sýhhatli olan, inanan, Allah ýn emrini yerine getirmeye çalýþacak. Bir ay boyunca gündüzleri yemeyecek, içmeyecek. Sadece bedeniyle deðil, ruhuyla da, kalbiyle de ömrünün arkada býraktýðý kýsmýndaki kötülükleri bir daha yinelememek üzere bu ayda terkedecek. Bu ay milat olacak. Ramazan geldi çünkü. Tevbe, istiðfar, yenilenme, yeni, güzel ve iyi baþlangýçlar yapma ayý. Bu Ramazan da, Hakimiyet, her gün Ramazan sayfasý ile okurlarýnýn karþýsýnda. Ýki haftada bir hazýrladýðýmýz Cumartesi-Pazar sayfalarýmýzý Ramazan ayý boyunca tatile çýkarýyoruz. Ramazan ayýnýn önemine ve anlamýna binaen her gün özgün yazý ve araþtýrmalarla, kimi zaman fotoðraflarla, Ramazan haberleri ile okurlarýmýza dolu dolu bir Ramazan sayfasý sunmaya çalýþacaðýz. Bu kapsamda daha önce yayýmladýðýmýz, emekli eðitimci Ethem Erkoç Hocamýz ýn Anadolu da Dört Veli, Dört Tarîk isimli çalýþmasý Ramazan boyunca sayfamýzda olacak. * HABERÝ 11 DE Sami am Unutmayacaðýz, unutturmayacaðýz * HABERÝ 6 DA

2 2 SALI 9 TEMMUZ 2013 orumlu hastalarýn Kafkas'tan beklentisi itit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde iki önemli Hhekim branþýnýn eksikliði hissediliyor. Geçtiðimiz gün gazeteye gelen bir böbrek hastasý anlattý. Hastanede aralýklarla görev yapan iki ayrý Nefrolog çeþitli nedenlerle ayrýlýnca hastalar sorun yaþamaya baþlamýþ. Ankara ve Samsun gibi büyük merkezlere sevkler olmuþ. Ankara'da hatýrý sayýlýr bir hastanede gün boyu süren muayene, tetkikler, bunlarýn sonucu ertesi Agah Kafkas güne sarkýyormuþ. E haliyle hasta ve yakýnlarý muzdarip oluyor. Hekimlere orum'dan gelindiði söylenince 'Saðlýk Bakan Yardýmcýnýz orumlu. Atama yapýlmasý daha kolay olmalý." karþýlýðý veriliyormuþ. Hastanemizde yaþanan bir diðer eksiklik çocuk psikiyatristinin olmamasý. Rehabilitasyon merkezlerinde eðitim-öðretim gören çocuklarýn rapor iþlemleri eskiden diðer psikiyatristler tarafýndan verilebiliyormuþ. Ancak yeni dönemde sevkler baþlamýþ. Bir yýðýn engelli öðrencimiz þehir dýþýndaki merkezlere muayaneye, rapor almaya gidiyorlarmýþ. Maddi durumlarý pek iyi olmayan aileler ve çocuklarý sevklerle maðdur oluyorlarmýþ. Her iki konuyu Hitit Üniversitesi orum Eðitim Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yard.Doç. Dr. Musa Zorlu ya sordum. Nefrelog, bir süredir eksikliði hissedilen iki çocuk doktoru ile göðüs cerrahisi uzmaný en kýsa sürede hastaneye atanacak. Rehabilitasyon merkezlerinde eðitim-öðretim gören çocuklarýn tüm tedavi- ORUM UN ÝNCÝSÝ ÝNCÝ RESTAURANT KURULUÞUMUZUN 5. YILINDA RAMAZAN AYI BOYUNCA AIK BÜFE ÝFTAR YEMEKLERÝNE BEKLÝYORUZ RAMAZAN AYI ÝFTAR PROGRAMI ÝFTARLIK Zengin Salata Büfesi Zengin Zeytinyaðlý Büfesi Zengin Tatlý Büfesi Zengin Meyve Büfesi Günün orbasý orum Mantýsý Hergün deðiþken 3 þehit ana yemek, kýrmýzý ve beyaz et pilav püre, yemek sonrasý çay ikramý, tasavvuf müziði eþliðinde her akþam iftar yemeðine bekliyoruz. Musa Zorlu AIK BÜFE KÝÞÝ BAÞI FÝYATI Rezervasyon Tel: GRUP YEMEKLERÝNDE FÝX MENÜ UYGULANIR orba Salata Mantý Ana yemek Pilav Tatlý Meyve Meþrubat Su ay FÝX MENÜ KÝÞÝ BAÞI FÝYATI Binevler Mevkii Mehmetçik Parký ORUM Tel: Faks: leri orum da yapýlabiliyor. Ancak çocuklar rapor iþlemleri için mevcut psikiyatristlerin yetkisi olmadýðý için mecburen Ankara ya sevk ediliyor. Saðlýk Bakan Yardýmcýmýz Agah Kafkas'ýn desteðiyle hastanemizde bulunmayan hekim branþlarýnýn atanmasý, eksiklerin tamamlanmasý temennimiz. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde eksik olan branþlarýn tamamlanmasý temennimiz... Vefat-Teþekkür Deðerli kardeþimiz Hasan Uslu'nun Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde tedavisi boyunca yakýn ilgi ve alâkalarýný esirgemeyen Anestezi Uzmaný Sayýn Dr. Kamuran Koçyiðit baþta olmak üzere tüm Anestezi Yoðun Bakým Doktor ve Hemþireleri ile Personellerine, hastanede yattýðý sýrada ziyaretine gelerek bizleri yalnýz býrakmayan ve taziyelerini sunan orum Valisi Sayýn Sabri Baþköy'e, Hitit Üniversitesi Rektörü Sayýn Prof. Dr. Reha Metin Alkan'a, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Sayýn Turgay Happani'ye, Hastane Yöneticisi Sayýn Yard. Doç. Dr. Musa Zorlu'ya, Baþhekimi Sayýn Yard. Doç. Dr. Taner Sarak'a, Hastane Ýdari Mali Hizmetler Müdürü Sayýn Adem Sadal'a, (.HAK:1979) Hastane Saðlýk Bakým Müdîresi Sayýn Ayþe Saatçi'ye, deðerli hastane doktorlarýna ve tüm hastane personeline teþekkür ederiz. Uslu Ailesi adýna Hüseyin Uslu

3 Orhan aðabeyimiz kaza geçirdi Mustafa Demirer smancýk Haber Ga- Ýmtiyaz Sa- Ozetesi hibi orum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi meslek büyüðümüz Orhan Güçlü, geçirdiði trafik kazasýnda aðýr yaralandý. Habere gitmiþti Edinilen bilgiye göre, D 100 karayolunda Hüseyin Tekeci (51) yönetimindeki 19 HL 844 plakalý kamyonet ile Muhittin Uçar (27) yönetimindeki 37 PA 714 plakalý otomobil çarpýþtý. Kazada otomobil sürücüsü Muhittin Uçar ile eþi Ayþe Nur Uçar (26), oðlu Muhammed Ubeyde Uçar (4) ve diðer araçta bulunan Ahmet Keleþ (24) yaralandý. Kazayý haber alan Güçlü, haber yapmak amacýyla olay yerine gitti. Kaza yerinden fotoðraf çektiði sýrada Veysel Tütüncü idaresindeki 34 VV 4607 plakalý TIR, Güçlü ye çarptý. Yoðun bakýma alýndý arpmanýn etkisiyle aðýr yaralanan Güçlü, olay yerine çaðrýlan ambulansla Osmancýk Devlet Hastanesi ne kaldýrýldý. Burada yapý- Kazanýn hemen ardýndan orum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket, hastaneye giderek Orhan Güçlü nün saðlýk durumu hakkýnda bilgi aldý. Erzen, sabah saatlerine kadar hastanede bekledi. (Fotoðraf: ÝHA) Su oluðuna düþtü orum un Ýskilip ilçesinde su oluðuna düþen 1.5 yaþýndaki çocuk yaþam mücadelesi veriyor. Edinilen bilgilere göre, ilçeye baðlý Örenseki köyünde yaþayan Koray K. isimli çocuk evlerinin önünde oynarken hayvanlar için yapýlan su oluðuna düþtü. Ailesi tarafýndan Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi ne kaldýrýlan Koray K., tedavi altýna alýndý. Durumu aðýr olduðu öðrenilen çocuðun te- Orhan Güçlü lan ilk müdahalenin ardýndan Güçlü, Hitit Üniversitesi orum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. Beyin kanamasý geçiren ve sað ayaðýnda kýrýk bulunan Güçlü nün yoðun bakým ünitesinde tedavisi sürüyor. Cemiyet Baþkaný sabaha kadar bekledi Kazanýn hemen ardýndan orum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket, Baþkan Yardýmcýsý Bülent Özkaleli, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Demirer, MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, MHP Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Esenyel hastaneye gelerek Güçlü hakkýnda doktorlardan bilgi aldý. Erzen ve Özkaleli, sabah saatlerine kadar hastanede bekledi. Uslu, Erzen i aradý Kazanýn duyulmasýnýn ardýndan AK Parti orum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, orum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen i arayarak Güçlü nün saðlýk durumu hakkýnda bilgi aldý. Uslu, Erzen e yapýlabilecek her türlü yardýma hazýr olduðu mesajýný verdi. Öte yandan Vali Sabri Baþköy, AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu yu telefonla Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Turgay Happani ve orum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Musa Zorlu dan Güçlü nün saðlýk durumu hakkýnda bilgi aldý. Hakimiyet meslek büyüðümüz Orhan Güçlü ye geçmiþ olsun der, Allah tan acil þifalar diler. Kaysý aðacýndan düþtü ale Mahallesi Eti 1. KSokak ta aðaçtan düþen genç kýz hastanelik oldu. B.A. isimli genç kýz evinin bahçesinde kaysý toplamak için çýktýðý aðaçtan düþtü. Yaralanan genç kýz hastanelik oldu. Alaca da ise Yýldýzhan Mahallesi Zile Carddesi nde iþyerinde yüksekten düþen D.. isimli vatandaþ yaralandý. Ýlk tedavisi ilçede yapýlan D.. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde tedavi altýna alýndý. Ýskilip te Hacýpiri Mahallesi Kazanlý Caddesi nde M.T. yüksekten düþtü. M.T. ilçedeki tedavisinin ardýndan orum a sevk edildi. orum da 13 aracýn lastiðini kesen 2 kiþi gözaltýna alýndý. Olay, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde araçlarýn lastiklerine zarar verildiðini gören bir kiþi polisi SALI 9 TEMMUZ Olay, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. 13 aracýn lastiðini kestiler aradý. Ýhbar üzerine bölgeye çok sayýda polis ekibi sevk edildi. Görgü tanýðýnýn ifadeleri doðrultusunda çalýþma baþlatan polis ekipleri, kýsa sürede 2 þüpheliyi gözaltýna aldý. Caddeye baðlý diðer sokaklardaki Polis boþ bir alana atýlan suç aletini buldu. inceleme yapan polis ekipleri, 13 aracýn lastiðinin kesildiðini tespit etti. Polis ekipleri olayda kullanýlan suç aletini bulmak için ise otlarýn arasýnda dakikalarca arama yaptý. Yapýlan aramalarýn ardýndan olayda kullanýlan býçaðý Mahsuni Þerif Parký na atýlmýþ halde buldu. Otolarýnýn lastiði kesilen bazý araç sahipleri, araçlarýnýn lastiklerini kendileri bazýlarý da tamirci çaðýrarak deðiþtirdi. Olayla ilgili soruþturma sürüyor.(ýha) BAÞSAÐLIÐI Adalet Partisi eski Merkez Ýlçe Baþkaný, Doðru Yol Partisi eski Ýl Baþkaný deðerli aðabeyim Avukat Muzaffer Eryaþar'ýn vefatýndan dolayý derin üzüntü içerisindeyim. Merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dilerim. (.HAK:1973)

4 4 SALI 9 TEMMUZ 2013 Düðün yemeðinden zehirlendiler orum da yedikleri düðün yemeðinden 2 si çocuk 12 kiþi zehirlendi. orum da yedikleri düðün yemeðinden 2 si çocuk 12 kiþi zehirlendi. Edinilen bilgilere göre, merkeze baðlý ýkrýk köyünde bir düðüne katýlan davetliler, yemek yedikten sonra mide bulantýsý ve baþ dönmesi þikayetleriyle fenalaþtý. Bunun üzerine 112 Acil Servis ekiplerinden yardým isteyen davetlilerin bir kýsmý ambulansla, bir kýsmý özel araçlarýyla orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne kaldýrýldý. Yapýlan tetkikler sonucu gýda zehirlenmesi tespit edilen Erdem Egemen okbilen (1), Elvan Bahadýroðlu (57), Mehmet okbilen (58), Abdullah Bahadýroðlu (45), Asile Bahadýroðlu (70), Mehmet Bahadýroðlu (27), Ömer Öz (31), Erdal okbilen (35), Fadime Bahadýroðlu (45), Bedriye okbilen (56), Sýlanur okbilen (9) ve Latif Erdemir (63) tedavi altýna alýndý. Tedavileri süren davetlilerin hayati tehlikele- Þarampole yuvarlandý A laca da sürücü þarampole yuvarlandý. F.. isimli sürücü aracýyla Yozgat Caddesi nde seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracýn þarampole yuvarlanmasý sonucu yaralanan sürücü ileri tetkik ve tedavi için Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne kaldýrýldý. Baþörtülü memurlara af Tedavileri süren davetlilerin hayati tehlikelerinin bulunmadýðý öðrenildi. M emura disiplin affý geldi. Kýlýk kýyafetleri nedeniyle son 23 yýl içinde devlet memuriyetinden çýkarýlanlar, yeniden göreve dönebilecek. TBMM'de tartýþmalý ve kavgalý oturumlar ile ele alýnan Torba Kanun teklifine eklenen bir madde ile, memura disiplin affý geldi. Kýlýk kýyafetleri nedeniyle son 23 yýl içinde devlet memuriyetinden çýkarýlan aday memurlar, yeniden göreve dönebilecekler. Düzenleme, özellikle baþörtülü eski memurlarý kapsýyor. Teklif ele alýnýrken AKP Grup Baþkanvekili Nurettin Ca- 23 yýl içinde devlet memuriyetinden çýkarýlanlar, yeniden göreve dönebilecek. nikli ve arkadaþlarý bir önerge verdi. Önergenin kabul edilmesiyle birlikte, 1 Ocak 1990 tarihinden bu yana kamuda aday memur statüsünde görev yapmaktayken, ''Belirlenen kýlýk ve kýyafet hükümlerine aykýrý dav- ranmak'' gerekçesiyle görevine son verilenler için af getirildi. Bu durumda olanlar, 3 ay içinde eski kurumlarýna baþvururlarsa, benzer bir kadroda görevlendirilecek. Öte yandan 12 Eylül'den bu yana disiplin cezasý alarak üniversitelerden atýlýp, daha sonra çýkarýlan öðrenci affý ile okulunu bitirenlerin kamuda iþe alýnmalarýnda yaþ sýnýrý aranmayacak. Üniversiteden atýldýðý için okulunu yarým býrakan ancak daha sonra okulunu bitirenler için, kamuya giriþte uygulanan yaþ sýnýrlamalarý 2 yýl süreyle geçerli olmayacak. Emekli Sandýðý Kanunu hükümlerine tabi olarak çalýþmaya baþlayan ve yükümlü bulunduðu zorunlu hizmet süresini tamamladýðý halde 12 Ekim 2012 tarihi itibariyle borçlanma hakkýný kullanmamýþ olanlara da, 3 aylýk yeni bir baþvuru süresi tanýnacak. KKTC'de bulunan ve Türk vatandaþý olan genel saðlýk sigortalýsýnýn ve bakmakla yükümlü olduðu kiþilerin saðlýk hizmetleri de yurt dýþýnda saðlanabi- Yasal olmayan bahis sitelerinde bahis oynayan 42 kiþi hakkýnda da yasal iþlem yapýldýðý bildirildi. Develi bahis polise takýldý A ntalya merkezi baþta olmak üzere, üç il ve iki ilçede internet üzerinden yasa dýþý bahis oynattýðý ileri sürülen 15 kiþi gözaltýna alýndý. etenin turistik bölgede dikkat çekmemek amacýyla devenin hörgücüne yerleþtirdikleri bilgisayar ile müþterilerine bahis oynattýðý iddia edildi. Antalya Emniyet Müdürlüðü Biliþim Suçlarýyla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri, 6 ay boyunca 15 kiþiden oluþan bahis çetesini takibe aldý. etenin yazýlým uzmaný matematik bölümü mezunu ve özel ders veren elemaný aracýlýðýyla, 5 internet sitesi üzerinden dünyadaki tüm futbol müsabakalarýný içine alan bir bahis aðý kurduðu belirlendi. Antalya merkezli kurulan çetenin, Kemer ilçesinde, Þanlýurfa, orum, Aydýn'ýn Kuþadasý ilçesinde de bayilikler vererek, buradaki özel müþterilere yasal olmayan yollardan bahis oynattýðý ileri sürüldü. Bulunduklarý bölgede bakkal, lokanta, þans oyunu bayi gibi iþletmeler açan çetenin, arka planda bahis oynattýklarý belirlendi. Takip edildiklerini anlayan çetenin dikkat çekmemek amacýyla Kemer'de ormanlýk bir alana Suriye'den si- pariþ ettikleri çift hörgüçlü deve getirdikleri ve turist gezileri altýnda bahis oynattýklarý belirtildi. Þüphelilerin, yasal þans oyunlarýna nazaran, sitelerinde daha yüksek bahis oraný verdikleri kazanan müþterilerine parayý üç il ve iki ilçede kurduklarý þubeler vasýtasýyla elden verdikleri belirlendi. Bu bahis sitelerine üye olmak isteyen kiþilerin referans vasýtasýyla üyeliklerinin yapýldýðý, bahis oynarken paralarýný elden yatýrdýklarý öðrenildi. Üç il ve iki ilçede eþzamanlý yapýlan operasyonda, çete lideri M.H. ve yazýlým uzmaný M.A. ile birlikte F.Y., S.S., U.Ö., U.K., N.Ö., Ý.M.G., M.A., Y.B., C. K., E.Y., S.B., S.G ve.k. gözaltýna alýndý. Ýfadeleri alýnan 15 þüpheliden 6'sý savcýlýk talimatýyla serbest býrakýldý. 9 þüpheli 'ýkar amaçlý suç örgütü kurmak', 'Örgüt yönetmek' ve '7258 sayýlý kanuna muhalefet etmek' suçlarýndan adliyeye sevk edildi. Yasal olmayan bahis sitelerinde bahis oynayan 42 kiþi hakkýnda da yasal iþlem yapýldýðý bildirildi.(ýha) Turizm için Bakanlýk tan katký orum ve bazý illerde turizme destek amacýyla Turizm ve Kültür Bakanlýðý nca, 23 milyon 150 bin lira kaynak aktarýldý. Kültür ve Turizm Bakanlýðý, turizm bölgelerinin teknik altyapýlarýnýn oluþturulmasý veya mevcutlarýn iyileþtirilmesi için bu yýl için 130 milyon lira ödenek ayýrdý. Bakanlýðýn kaynak aktardýðý iller arasýnda orum da bulunuyor. Türkiye'nin, 2023 yýlýnda dünya turizminde ilk 5 ülke arasýna girmesini hedefleyen Kültür ve Turizm Bakanlýðý, turizm bölgelerinin teknik altyapýlarýnýn oluþturulmasý ve mevcutlarýn iyileþtirilmesi için bu yýl sektöre 130 milyon lira destek verecek. Bakanlýk verilerine göre, bu yýl teknik destek verilen altyapý yatýrýmlarý kapsamýnda, "Akdeniz-Ege Turizm Altyapýsý ve Kýyý Yönetimi (ATAK) Projesi"ne 36 milyon, "Turizm Bölge Alan ve Merkezleri ile Turizm Potansiyeli Arz Eden Yörelerde Altyapý Uygulamalarý"na 69 milyon, "Turizm Amaçlý Altyapý Uygulamalarý (GAP-DAP) Porjesi"ne 24 milyon ve "Doðu Karadeniz Turizm Master Planý Uygulamalarý"na 1 milyon lira olmak üzere toplam 130 milyon lira ödenek ayrýldý. Yýlýn ilk yarýsýnda 41,45 milyon lira katký Altyapý yatýrýmlarýyla turizm bölgelerinde atýksu arýtma tesisleri, içmesuyu tesisleri, kanalizasyon kollktör hatlarý, telesiyej tesisleri, geçirimsiz perde inþaatlarý, kompost tesisleri ve turistik karayollarý yapýlýyor. 2013'ün ilk 6 ayýndaki çalýþmalar için "Akdeniz-Ege Turizm Altyapý Kýyý Yö- netimi" ve "Turizm Bölge Alan ve Merkezleri ile Turizm Potansiyeli Arz Eden Yörelerde Altyapý Uygulamalarý" projeleri kapsamýnda 49 mahalli idareye 41 milyon 450 bin lira destek saðlandý. Destek kapsamýnda Antalya, Afyonkarahisar, Artvin, Aydýn, Bartýn, anakkale, ankýrý, orum, Hatay, Isparta, Ýzmir, Karaman, Kocaeli, Muðla, Nevþehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Düzce ve Mersin olmak üzere 21 il sýnýrý içindeki 32 belediyeye 23 milyon 150 bin lira, 7 il özel idaresine 7 milyon 750 bin lira, 10 birliðe 10 milyon 550 bin lira aktarýldý. Turizm altyapý yatýrýmlarý çerçevesinde bu yýl, son yýllarýn en yüksek desteði verilirken, 2010 yýlýnda 39 mahalli idareye 118 milyon 495 bin lira ödenek ayrýlmýþtý yýlýnda, 35 mahalli idareye toplam 54 milyon 682 bin lira, geçen yýl ise 64 mahalli idareye 71 milyon 300 bin lira ödenek gönderilmiþti. (AA) Ýftar yemeði plaket töreni Anýz yangýný korkuttu orum un Alaca ilçesinde çýkan anýz yangýný korkuttu. Edinilen bilgilere göre, Alaca ilçesine baðlý Ýsahacý köyünde bilinmeyen bir nedenden dolayý anýz yangýný çýktý. Rüzgarýnda etkisiyle yangýn kýsa sürede yayýldý. Yaklaþýk dönümlük bir arazinin yandýðý yangýnda Alaca Belediyesi Ýtfaiyesi Müdürlüðü ekipleri alevlerin ekili arazilere sýçramamasý için büyük bir çapa sarf etti. Alaca belediyesine ait 3 itfaiye, 1 vidanjör ve 1 kepçe ile müdahale edilen yangýn yakla- þýk bir saatlik çalýþmanýn ardýndan kontrol altýna alýnarak söndürül- dü. Yangýnla ilgili so- ruþturma yor.(ýha) sürü- Yangýnla ilgili soruþturma sürüyor. Elini makineye Elektrik direðine çarptý kaptýrdý Holding, 10. ve 15. yýlýný tamamlayan Eceçalýþanlarýna plaket verecek. Ýftar yemeðiyle süslenecek plaket töreni, 11 Temmuz Perþembe günü de Anitta Otel Balo Salonu nda gerçekleþecek. orum un Alaca ilçesinde çýkan anýz yangýný korkuttu. O Ece Holding, 10. ve 15. yýlýný tamamlayan çalýþanlarýna plaket verecek. smancýk ta iþ yerinde elini makineye kaptýran iþçi yaralandý. G.K. isili iþçi orum Caddesi ndeki iþyerinde çalýþýrken, elini makineye deðdirdi. Yaralý iþçi hastanede tedavi altýna alýndý. U ðurludað da meydana gelen kazada sürücü yaralandý. Y.Ý. isimli sürücü Yenidoðan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi nde seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybedip elektrik direðine çarptý. Yaralanan sürücü hastaneye kaldýrýldý.

5 Kurtarma kazýsýna ziyaret Öðretmenlik sýnavý yapýldý 013-KPSS (A-Grubu ve Öðretmenlik) sý- yapýldý. 2navý Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý nca düzenlenen 2013-Kamu Personeli Seçme Sýnavý (2013 KPSS-A Grubu ve Öðretmenlik), Temmuz 2013 tarihlerinde 81 il merkezi ve Lefkoþa ile birlikte orum da da gerçekleþtirildi. Dört oturum halinde yapýlan sýnava yaklaþýk aday katýldý. KPSS (A-Grubu ve Öðretmenlik) Sýnavý Nedir? Tercih maratonu baþlýyor isans Yerleþtirme Sýnavý L(LYS) sonuçlarýnýn açýklanmasýnýn ardýndan, öðrencilerin puanlarýna göre üniversite tercihlerini hazýrlama heyecaný baþladý. Tercihler, 18 Temmuz 2013 tarihine kadar yapýlabilecek. Üniversite adaylarý tercihlerini yaparken ÖSYM'nin internet sitesinden ulaþabilecekleri ''2013 ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzu'ndan yararlanabilecek. Adaylarýn tercih iþlemlerine baþlamadan önce bu kýlavuzu dikkatli bir þekilde okumalarý gerekiyor. Tercih iþlemleri baþvuru merkezlerinden veya TC Kimlik Numarasý ve internet þifresiyle Ö S Y M ' n i n ''http://www.osym.gov.tr'' adresinden bireysel yapýlabilecek. Bu yöntemler dýþýnda posta, fax, elektronik posta gibi yöntemlerle tercih bildiriminde bulunulmayacak. Ýnternet kullanýmýnda deneyimi bulunmayan veya yanlýþ yapmaktan çekinen adaylarýn, tercih bildirimini baþvuru merkezi aracýlýðýyla yapmalarý gerekiyor. Tercihlerini internet üzerinden bireysel olarak yapacak adaylarýn sorumluluðu kendilerine ait olacak. ÖSYM, adaylara tercihlerini yaparken kaydolmayý en çok istedikleri programý en üst tercihine, daha sonra istedikleri programý ikinci tercihine yazmalarý ve bütün tercihlerini bu þekilde sýralamalarýný öneriyor. Duruma göre yapabilecekleri 30 tercihin baþtan birkaç tanesini "Puaným yeterli olmayabilir." endiþesine kapýlmadan, sadece ilgilerini göz önüne alarak belirlemeleri gerekiyor. Adaylarýn kazansalar bile kaydolmayý istemedikleri bir programa tercih listelerinde yer vermemesi önemle vurgulanýyor. Ancak aday, ne olursa olsun bir yükseköðretim programýna kaydolmak istiyorsa sonlardaki birkaç tercih sýrasýna, girebileceðini tahmin ettiði programlarý yazabilmeleri tavsiye ediliyor. ÖSYM, adaylara tercih bildirim iþlemini gerçekleþtirmeden önce þu sorularý cevaplayarak tercihlerini kontrol etme uyarýsýnda bulundu: ''Listenizdeki programlarýn bu kýlavuzda 'bakýnýz' olarak gösterilen ve giriþ için aranan bütün koþullarýný karþýlýyor musunuz Listenizdeki programlarýn kodlarýný (.HAK:1973) Mustafa Demirer H itit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Reha Metin Alkan, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay ve Amasya Turizm Ýl Müdürü Ahmet Kaya ile birlikte Amasya Yavru köyü Küp Deresi mevkiinde bulunan kurtarma kazýsýný ziyaret etti. Amasya Müze Müdürlüðü nce baþlatýlan kazýlarýn bilimsel danýþmanlýðýný yürüten Hitit Üniversitesi Karadeniz Arkeolojisini Araþtýrma ve Uygulama Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Esra Keskin, kazý ile il- Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Reha Metin Alkan, Amasya da yapýlan kazýyý ziyaret etti. gili olarak Rektör Alkan a bilgiler verdi. minden kalma, yaklaþýk 2 bin yýllýk bir tapýnaða kin, bölgedeki çalýþmalarýnýn devam edeceðini Kazýda bulunan ait olduðunun tahmin ifade etti. mozaiðin Roma döne- edildiðini belirten Kes- Amasya Müze Mü- BAÞSAÐLIÐI ok deðerli dostum doðru yazdýnýz mý Listenizdeki programlarýn sýrasý, gerçekten istek sýranýza uygun mu Örneðin, beþinci tercihinize giriþ hakký kazanacak olsanýz, "Keþke altýncý tercihimi kazanmýþ olsaydým." demeyeceðinizden emin misiniz Bütün tercihleriniz için bu geçerli mi " Adaylar, tercih bildirim iþlemini tamamladýktan sonra tercih süresi içer i s i n d e ''https://ais.osym.gov.tr'' adresinden tercihlerinde deðiþiklik yapabilecek. Kimler tercih yapabilecek Meslek yüksek okulu ön lisans programlarýný tercih edebilmek için (sýnavsýz geçiþten boþ kalan kontenjanlar daahil) ilgili YGS puan türünde en az 140 puan; açýk öðretim ön lisans ve lisans programlarýný tercih edebilmek için YGS puan türünde en az 140 puan; özel yetenek gerektiren lisans programlarýna ön kayýt yaptýrabilmek için YGS puan türünde en az 140 puan; yerleþtirmede meslek lisesi çýkýþlý adaylara ek puan verilen lisans programlarý ile teknoloji, sanat ve tasarým, turizm fakülteleri lisans programlarýnýn M.T.O.K. kontenjanlarýný tercih edebilmek için ilgili YGS/LYS puan türünde en az 180 puan ve yerleþtirmede meslek lisesi çýkýþlý adaylara ek puan verilen programlar dýþýndaki lisans programlarýný tercih edebilmek için ilgili LYS puan türünde en az 180 puan almýþ olmak þartý aranacak. YGS/LYS'lerde baþarýlý olan okul birincileri, genel kontenjan ve okul birincileri kontenjaný göz önünde tutularak merkezi yerleþtirmeyle yerleþtirme puanlarýnýn elverdiði en üst tercihlerine yerleþtirilecek. Engelli adaylar ise üniversite tercihinde bulunurken engellerini dikkate almalarý ve üniversitelerin engellilerle ilgili birimlerinden yükseköðretim programlarý konusunda bilgi almalarý yararlarýna olacak. Puan, tercih ve kontenjanlar dikkate alýnacak 2013-YGS'ye ve LYS'lere giren adaylar, ön lisans ve lisans programlarýna YGS ve varsa LYS yerleþtirme puanlarý; okumak istedikleri yükseköðretim programlarý ile ilgili tercihleri; yükseköðretim programlarýnýn kontenjanlarý ve koþullarý göz önünde tutularak yerleþtirilecek. Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýndan mezun olan adaylar ise kendi alanlarýyla ilgili ön lisans programlarýna sýnavsýz olarak; okumak istedikleri yükseköðretim programlarý ile ilgili tercihleri, sýnavsýz geçiþ ile ilgili öncelikler, Ortaöðretim Baþarý Puaný (OBP), yükseköðretim programlarýnýn kontenjanlarý ve koþullarý göz Üniversite tercihlerini hazýrlama heyecaný baþladý. Muzaffer Eryaþar'ýn vefatýndan dolayý üzüntüm sonsuzdur. Merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dilerim Kamu Personel Seçme Sýnavý A- Grubu ve Öðretmenlik, sadece A-Grubu Kadrolar ve Öðretmen Kadrolarý için yapýlmakta olan lisans düzeyinde bir sýnavdýr. A Grubu Kadrolar; Baþbakanlýk, Bakanlýklar, bunlarýn müsteþarlýk, baþkanlýk ve baðýmsýz genel müdürlük düzeyindeki baðlý ve ilgili kuruluþlarý ile baðlý ortaklýklarýndaki, özel yarýþma sýnavýna tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetiþme programý sonrasý yeterlik sýnavýna tabi tutulan mesleklere iliþkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiþ kurullarýna ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar içindir. Bu sýnavýn sonuçlarý, Millî Eðitim Bakanlýðý tarafýndan öðretmen kadrolarýna yapýlacak atamalarda da kullanýlacaktýr. Öðretmen kadrolarý için bu sýnava baþvuran adaylar, sýnavýn Cumartesi sabah ve Cumartesi öðleden sonraki oturumlarýna ve alanlarýna baðlý olarak 14 Temmuz 2013 tarihinde yapýlacak Öðretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katýlmalarý gerekmektedir. Nurettin Yýlmaz orum Sürücü Kursu dürü Celal Özdemir ise, kazýlarýn Hitit Üniversite ile birlikte devam ettirilmesi halinde çok daha farklý bilgilere ulaþýlabileceðini söyledi. Rektör Prof.Dr. Alkan da, bulunan mozaiðin çok heyecan verici olduðunu, tarihin farklý dönemlerine tanýklýk eden bölgenin büyük bir tarihi zenginliðe sahip olduðunu ve daha kazý yapýlacak pek çok bölgenin bulunduðunu kaydetti. Alkan, üniversite öðretim elemanlarýnýn bu çalýþmada yer almasýnýn bilgi paylaþýmý açýsýndan çok önemli ol- önünde tutularak yerleþtirilecek. Yerleþtirme iþlemlerinde bu kýlavuz ile 2013-ÖSYS Kýlavuzunda yer alan kurallar geçerli olacak. (AA) (BASIN:10.000) ski Milli Eðitim Müdürlerinden halen Milli EEðitim Bakanlýðý'nda Bakanlýk Müþaviri olarak görev yapan Abdürrahim Köksal ile Uluslararasý Metal Sanatçýmýz Hasan Tuluk dün Hakimiyet'e nezaket ziyaretinde bulundu. Geçmiþten bir eser, geleceðe miras... Abdürrahim Köksali le Hasan Tuluk Hocamýz gazetemizi ziyaretlerinde Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer ile görüþtü. SALI 9 TEMMUZ Hakimiyet'e nezaket ziyareti Tufan Köse evre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar, Gezi Parký'nda "Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi tarafýndan açýlacak iftar çadýrýnda yemeklerin kartla verileceði" iddialarýna, Böyle bir þey söz konusu deðil dedi Bakan Bayraktar, Meclis Genel Kurulu nda Torba Teklifin dördüncü bölümü üzerinde milletvekillerinin sorularýný yanýtladý. CHPorum Milletvekili Tufan Köse nin, Gezi Parký'na Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi tarafýndan açýlacak iftar çadýrýnda yemeklerin kartla verileceði ve kartlarýn da AKP teþkilatlarýnda daðýtýlacaðý yönünde bir söylenti var. Bu konunun aslý nedir, bunu öðrenmek istiyoruz sorusuna Bayraktar, þu yanýtý verdi: Yazý Ýþleri Müdürümüz Mustafa Demirer ile bir süre görüþen Köksal, orum'da görev yaptýðý süre içinde kurulan dostluklarýn önemine dikkat çekti. Köksal, Hakimiyet yönetici ve çalýþanlarýna baþarý dileklerini iletti. Köse nin sorusunu cevapladý evre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar, Tufan Köse nin sorusunu cevaplandýrdý. Böyle bir þey söz konusu deðil, böyle bir þeyi biz yapmayýz, Adalet ve Kalkýnma Partisi veyahut da Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi böyle bir þeyi bugüne kadar yapmadý, bundan sonra da böyle bir þey yapmaz. Ramazanda yemek vereceksiniz, orada kartlarý Böyle bir þey mümkün deðil arkadaþlar, mümkün BAÞSAÐLIÐI Deðerli Meslektaþýmýz deðil böyle bir þey. Bunu tenzih ederim. Bunu siz de lütfen araþtýrýn, biz de araþtýralým. Böyle bir þey olursa hepimiz bunun en þiddetli þekilde karþýsýnda dururuz ve bunu kýnarýz ama böyle bir þeyin olmasý kesinlikle mümkün deðildir diye ifade etmek istiyorum. (ANKA) Av. Muzaffer Eryaþar'ý kaybetmiþ olmanýn üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamýza baþsaðlýðý dileriz. Mekaný Cennet Olsun. orum Barosu Baþkanlýðý Türk ve Osmanlý mutfaðýnýn geleneksel lezzetlerini sevdiklerinizle paylaþmak keyifli ve bereketli iftar sofralarýnda buluþmak üzere sizleri KATÝPLER KONAÐI na bekliyoruz. Cumartesi akþamlarý iftar yemeðimiz canlý Tasavvuf ve Türk Sanat Müziði eþliðindedir. Not: Konaðýmýzýn haremlik ve selamlýk, bahçemizin kapalý-açýk bölümleriyle grup yemeklerinde hizmetinizdeyiz. Rezervasyon: Karakeçili Mahallesi 2. Sokak No: 20 Ilýca Þubesi: Gazi Þubesi:

6 6 SALI 9 TEMMUZ 2013 'Davamýza sahip çýkalým' T Emre Kut ürk Büro Sen orum Þubesi dün saat 14.00'de sendika merkezinde düzenlediði basýn toplantýsýnda in hükümetinin Doðu Türkistan'a yönelik asimilasyon politikasýna sert tepki gösterdi. in'in Doðu Türkistan'da soydaþlarýmýz üzerinde zulüm yaptýðýný belirten Türk Büro Sen orum Þubesi Baþkaný Sami am, sendika binasýnýn bulunduðu Hamoðlu Ýþhaný'na Türk Bayraðý ile Doðu Türkistan Bayraðý astýklarýný ifade etti. am, Türk Büro Sen olarak Müslüman Türk milletine yapýlanlarý unutmayacaklarýný ve unutturmayacaklarýný belirterek, þöyle dedi; "Aradan geçen 4 yýlda Doðu Türkistan'da hiçbir þey deðiþmemiþ bilakis daha da kötü bir hal almaktadýr. Doðu Türkistan da insan hak ve onuru ayaklar altýnda ezilmekte, Müslüman Uygur Türkleri insafsýz asimilasyon ve sindirme politikasý kýskacýnda, geleceðe ulaþabilme endiþesi ile ölüm kalým mücadelesi vermektedir. Nitekim Nisan, Mayýs ve Haziran aylarýnda baskýlar ve tutuklamalar ramazan ayý öncesi tekrar hat safhaya gelmiþ ve þu an itibariyle kýzýl in Aðýr silahlarla Doðu Türkistan'ý kuþatma Türk Büro Sen orum Þubesi Baþkaný Sami am, zulmü kýnadý. Hamoðlu Ýþhaný'na Türk Bayraðý ile Doðu Türkistan Bayraðý asýldý. altýna almakta büyük bir katliamýn ayak sesleri gelmektedir.bu sebepten tüm Türk Ýslam aleminin Bir kez daha doðu Türkistan a sahip çýkmasýný diliyorum. Türk Dünyasý Mübarek Ramazan ayýna buruk,yoksul, aç, kan ve gözyaþý içinde girmektedir 25 Haziran da ve devamýn da Kerkük de Turhuzmatu'da yapýlan Türkmen katliamlarý ve Barzani'nin pençesinde inim inim inleyen Türkmenli yastadýr. Gavim gardaþý sahip çýkmamakta Barzani'nin insafýna býrakýlmýþlýðýn acýsýný yüreðinde yaþamaktadýr. Öyle ki Türkmenler Türkiye de Kürt olmak Irakta Türkmen olmaktan çok daha iyidir diyebilmekteler. Bugün dünyaya þöyle bir bakýldýðýnda nerede bir Kan var, nerede bir gözyaþý var, nerede bir zulüm var, nerede bir açlýk var, nerede bir ezilmiþlik var orada Müslüman var, orada Türk var, orada vahþi kapitalizmin çýkarlarý ve batýnýn hiç bitmeyen hesaplarý var. Bu hesaplarý Müslüman aleminin üzerinde bire bir uygulayan vahþi batý, seçimlerin yenilenmesi durumunda yeni seçilenler eskilerin görevini tamamlar hükmü bulunduðundan görevimiz 2014 yýlýnýn Aralýk ayýnda yapýlacak yeni delege seçimleri sonucunda oluþacak Genel Kurul da seçilecek organlarýn görevi devralmalarýna kadar sürecektir. Kýsacasý önümüzde 18 ay gibi bir süre vardýr. Her ne kadar seçim kongresiz yapýlmýþsa da gerek ilk seçildiðimiz kongrede gerekse seçim çalýþmalarýmýz sýrasýnda verdiðimiz sözler doðrultusunda çalýþmalarýmýz sürecektir. Ziraat odalarý çiftçilerimizin devletle muhatap olan tek anayasal kuruluþudur. Bu nedenle çiftçilerimiz her türlü sýkýntýlarýnýn çözümlerini odamýzdan beklemektedirler. iftçilerimize her türlü sorunlarý ile resmi ve sivil toplum kuruluþlarý ile olan iliþkilerinde yardýmcý olmak için çalýþacaðýz. Bu arada odamýzýn kendi iç sorunlarý ile ilgili mali yapýsýnýn düzenlenmesi, alacaklarýn tahsili, kayýt sisteminin yenilenmesi, danýþmanlýk hizmetlerinin daha aktif ve düzenli bir yapýya kavuþturulmasý, kendi çýkarlarý için yerli iþbirlikçileri ve onun sadýk sermayesini de kullanarak devletlerin yönetim þekline yön vermekte, bölmekte, çarpýþtýrmakta, katliam yaptýrmakta, kardeþ kavgasýný desteklemekte, kardeþ kaný akýtmaktadýr. Dün Arap baharý diye ve demokrasi,özgürlük ve hürriyet çýðlýklarýnýn atýldýðý ve batýnýn desteklediði kendilerinin çizdiði yol haritasý ve kendine göre iktidar arayan küresel güçler, bugün Tahir Meydaný demokrasiye ve insan hayatýna gasp edilen ve kardeþ kavgasýnýn ayak seslerinin geldiði meydan haline gelmiþtir. Arap baharý projesi kendiliðinden geliþen Araplarýn istediði tarzda deðildi. Kulaným süreleri dolmuþ iktidarlarýn yerine, kendine hizmet edebilecek iktidar bulmaktadýr. Tüm bu olanlara bakarak Ýslam dünyasýnýn her zamankinden daha uyanýk daha akýlcý daha kardeþçe bir yaþam için bu mübarek ayýn hürmetine barýþ içinde yaþamasýný temenni ediyorum. Doðu Türkistan davasýna sahip çýkmak adýna ve tüm ezilen Müslüman milletler adýna Doðu Türkistan Bayraðýný ve Türk Bayraðýný binamýza asýyoruz." Hizmete hýz kesmeden devam orum Ziraat Odasý Meclis Baþkaný Sadettin Karaarslan, Yüksek Seçim Kurulu nun Oda seçimlerinin yenilenmesi ile ilgili kararý gereði 23 Haziran 2013 günü Ýlçe Seçim Kurulu nun denetiminde yapýlan kongresiz seçimle delegelerin büyük çoðunluðunun teveccühlüðü ile organlarýn birkaç deðiþiklik dýþýnda tekrar göreve devam ettiðini açýkladý. Baþta çiftçiler olmak üzere delegelere ve yardýmcý olan herkese teþekkür eden Karaarslan, Oda Meclisi nin kendi arasýnda yaptýðý seçim sonucunda Oda Meclis Baþkanlýðý görevini kendisine, Meclis Baþkan Yardýmcýlýðý görevini de Süleyman Topaktaþ a verdiðini söyledi. Yönetim Kurulu nun kendi arasýnda yaptýðý seçim sonucunda Yönetim Kurulu Baþkanlýðý na Mehmet Sayan, Baþkan Yardýmcýlýðý na Abidin Gündoðar ve muhasip üyeliðe Hayati Selbeþ in seçildiðini bildiren Karaarslan, 6964 sayýlý Ziraat Odalarý Kanunu nda Sadettin Karaarslan iþletmelerin daha iyi hizmet vermesini saðlanmasý, oda yerleþim düzeninin yeniden ele alýnmasý gibi konularda çalýþmalarýmýz sürecektir. diye konuþtu. Üniversite öðrencilerine kayýt müjdesi Aðustos tarihleri arasýný kapsayan üniversite kayýt günlerinin tam da Ramazan bayramý (8-10 Aðustos) ertesine gelmesiyle seslerini duyurmaya çalýþan öðrencilere müjde Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'dan geldi. Kayýt tarihi Eylül ayýna ertelendi. Geçen hafta açýklanan LYS sonuçlarýnýn ardýndan gözler üniversite tercihlerine ve kayýtlara çevrildi. ÖSYM geçmiþ yýllarda bir ayý bulan LYS sonuçlarýný bu yýl 7 gün içinde açýkladý. ÖSYM Baþkaný Demir, bu yolla öðrencilere tercih için daha fazla zaman býrakmayý ve üniversite kayýtlarýný erkenden gerçekleþtirerek eylülde eðitimin baþlayabilmesini hedeflediklerini söylemiþti. Ancak araya Ramazan Bayramý'nýn girmesi ÖSYM'nin erken kayýt planýný bozdu. Üniversite kayýtlarýnýn bayramý takip eden 12 Aðustos'ta baþlayacak olmasý öðrenci velilerinin itirazýna yol açtý. Erken kayýt, öðrencilerin tatil planlarýný da etkiledi. Tatilini özellikle þehir dýþýnda geçirecek olanlarýn kýsa sürede kayýtlar için dönmesi gerekecekti. Sosyal medyada örgütlenen öðrencilere, LYS þampiyonlarý da destek verdi. LYS birincisi Fatih Aslan, #ÖSYMbayramýmýzeh Öðrencilere müjde Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'dan geldi. Kayýt tarihi Eylül ayýna ertelendi. iretme hashtagý ile twitterdan kampanya baþlattý. Öðrencilerin ve velilerin yoðun ilgi gösterdiði hashtag, bir anda hem Türkiye hem de dünya TT listesine girmiþti. Öðrencilerin sosyal medyadaki talebine siyasetçiler de kayýtsýz kalmadý. Konu Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Baþbakan Tayyip Erdoðan, Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç ile Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç'a iletildi. Bunun üzerine Erdoðan, YÖK Baþbakaný etinsaya ile görüþerek kayýt tarihlerine çözüm bulunmasýný istedi. YÖK, kayýtlarýn bayram tatilini etkilemeyecek ileri bir tarihe alýnmasýna karar verdi. Yeni kayýt tarihinin aðustosun son haftasý veya eylül ayý baþý olabileceði ifade ediliyor. Kültür Sitesi'nin bulunduðu alana park için ihale yapýldý. Kültür Sitesi park ihalesi tamam Mustafa Demirer orum Belediyesi bir süre önce yýkýlan Kültür Sitesi'nin bulunduðu alana park ihdas etmek için ihale yaptý. Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayýn'ýn baþkanlýðýnda dün saat 14.00'de gerçekleþtirilen ihaleye 3 firma teklif verdi. 4 milyon 631 bin 764 TL yaklaþýk maliyetli ihalede en düþük teklifi 3 milyon 629 bin TL. ile Þenka Ýnþaat Ltd Ýhale Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayýn'ýn baþkanlýðýnda yapýldý. Þti. verdi. Ýhale baþkanlýk makamýnýn onuyaný sunalacak. Mimar Sinan'a park Mimar Sinan Mahallesi'ne park yapýmý için ihale yapýldý. Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayýn baþkanlýðýnda saat 10.00'da düzenlenen ihalenin yaklaþýk maliyeti 1 milyon 237 bin TL olarak açýklandý. Ýhaleye tek firma teklif verdi. Gönüllü kuruluþlar istiþarede buluþtu A ile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü, orum da faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluþlarý, merkez mahalle muhtarlarý ve bazý kamu kurum ve kuruluþlarýnýn katýlýmýyla Gönüllü Kuruluþlar Koordinasyon Toplantýsý gerçekleþtirdi. Geçtiðimiz Cuma günü Sevgi Evleri Erkek Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü konferans salonunda yapýlan toplantýda konuþan Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýmýz aileyi, kadýný, erkeði, genci, yaþlýyý çocuðu ve engelliyi içine alan geniþ bir alanda sosyal devlet anlayýþýyla hizmet sunmaktadýr. Toplumun sosyal yardým ve korumaya ihtiyaç duyan kesimlerine yönelik yardým faaliyetlerinin düzenli ve etkin biçimde yürütülmesi, sosyal yardým ve hizmetlerin yaygýnlaþtýrýlmasý, gönüllü katký ve katýlýmlarýn desteklenerek organizasyonun saðlanmasý için gönüllü kuruluþlarla iþbirliði ve iletiþimin saðlanmasý amacýyla bu toplantýyý düzenledik. diye konuþtu. Gönüllü Kuruluþlar Koordinasyon Toplantýsý gerçekleþtirdi. ToplantýSevgi Evleri Erkek Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü konferans salonunda düzenlendi. Programda Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer bir konuþma yaptý. Ýl Müdürlüðü ne yardým için baþvuru yapan çok sayýda aile olduðunu ve yaklaþýk 400 aileye korunmaya muhtaç çocuk kapsamýnda nakdi yardým yapýldýðýný kaydeden Dinçer, Bu insanlar gerçekten muhtaç insanlar. Bu ailelerin adreslerini ve iletiþim bilgilerini sizlere ulaþtýrarak gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaþmanýza yardýmcý olabiliriz. Bakanlýðýmýzýn yasal olarak ayni ve nakdi yardýmlarý kabul ettiðini de bilmenizi isterim. dedi. Program, Ýl Müdürlüðü ve baðlý kuruluþlarýn faaliyetleri ve kuruluþlarý tanýtan slayt sunumu ve Ýl Müdürü Ali Dinçer in kýsa bir deðerlendirmesiyle sona erdi.

7 SALI 9 TEMMUZ Mýsýr daki darbeyle Gezi olaylarý ayný zihniyetin iþi H icret Camii Müezzini Ýlhami Kurt Hoca nýn Kuran ý Kerim tilavetiyle baþlayan programýn açýþ konuþmasýný Diyanet Sen orum Þube Baþkaný Ali Yýldýz yaptý. Bütün teþkilat çalýþanlarýnýn her þeyin en güzeline layýk olduðunu belirterek baþladýðý konuþmasýnda Yýldýz, Bizlerin Diya- net Sen olarak kardeþlerimizin özlük haklarýnýn iyileþtirilmesi kadar toplumda saygýn, kendisiyle barýþýk, moral ve motivasyonu en yüksek seviyede olmasý gerektiðini düþünüyoruz. Ýþte bu gün kaynaþmak, iri ve diri olmak, Ramazan ayý öncesi moral ve motivasyonumuzu artýrmak için atak Buluþma- sý ný yaptýk. dedi. Mýsýr da yaþanan askeri darbeye de deðinen Yýldýz, darbenin Ýslam ümmetine yapýlan bir darbe olduðunu ve darbeyi yapanlarýn yakýn zamanda Gezi olaylarýyla milletin iradesine kastetmek isteyenlerle ayný zihniyetler olduðunu ileri sürdü. Darbeyi lanetleyen baþta Memur Sen olmak üzere sivil top- Ali Yýldýz lum kuruluþlarý ile bu darbeyi alkýþlayanlarýn ve sessiz kalanlarýn bir olmadýðýný ve kimin, neye hizmet ettiðini kamuoyunun açýkça gördüðünü ifade etti. Yýldýz, konuþmasýnýn sonunda Ramazan ayýnýn bütün Ýslam âlemine hayýrlar getirmesi, ümmetin birliðine ve beraberliðine vesile olmasý için dua etti. Mýsýr halkýnýn yanýndayýz M ýsýr da yaþanan askeri darbe ile ilgili yazýlý basýn açýklamasý yapan Hitit Akademi Derneði, Baskýlara ve darbelere karþýyýz, Mýsýr halkýnýn yanýndayýz. dedi. Bugün Mýsýr'da yaþananlarý Türk milletinin defalarca yaþadýðý ve bu olayýn muhtevasýný ve anlamýný çok iyi kavradýðý belirtilen açýklamada þunlar kaydedildi; Eðer bugün Mýsýr'da olanlar için kýlýf bulmaya çalýþanlar var ise o zaman, unutulmamalýdýr ki kýlýfýn þekli ne olursa olsun, ortaya çýkacak sonuçlar yukarýda izah ettiðimiz þeyler olacaktýr. Darbe ve darbeciler uluslararasý birer taþeron olarak kendilerine dikte edilen ameliyatlarý toplumlarý üzerinde acýmasýzca tatbik edeceklerdir. B Hitit Akademi Derneði, daha en baþýndan beri bu vahim olayý dikkatle izlemekte, bu olayýn dünyada, bölgemizde ve ülkemizdeki yansýmalarýný analiz etmeye çalýþmaktadýr. Deðil burnumuzun dibindeki Mýsýr, dünyanýn neresinde olursa olsun, hangi ulusun iradesine yönelirse yönelsin bu çaðdýþý virüsün hala varlýðýný sürdürüyor olmasýndan son derece rahatsýz olduðumuzu belirtmek istiyoruz. Bu olayý adýna Arap Baharý denilen ve Ortadoðu'yu yeniden dizayn etmek amacýyla projelendirilen uluslararasý programýn bir parçasý olarak görüyoruz. Zira 40 yýldýr Mübarek diktasý ile kol kola olan Mýsýr ordusunun daha iktidara yeni gelmiþ olan Mursi'ye karþý yaptýðý müdahalenin çok ciddi ulusal ve uluslararasý siyasal, toplumsal ve ekonomik sebepleri olduðunun görülmesini istiyoruz. Giderek fakirleþen ve güçsüzleþtirilen Mýsýr halký üzerinde ne tür kirli oyunlar oynandýðýnýn anlaþýlmasý için, entelektüel çevreleri bu hassas konuya kafa yormaya çaðýrýyoruz. Ýslamcý, solcu, saðcý, liberal, milliyetçi kesimlerden akýl, vicdan ve saðduyu sahibi olan herkesin bu ahlaksýz faþist dalgaya nefret beslediðini biliyoruz. Onlarca yýldýr diktatörlerle iþbirliði içinde olanlarýn yaramaz ve sadakatini kaybetmiþ olarak gördükleri diktatörlerin devrilmesini bir demokrasi mücadelesi olarak dünya kamuoyuna sunarken, sadakati devam eden azýlý diktatörlere dokunmadýklarýný müþahede ediyoruz. Hatta bugün Mýsýr'da olduðu gibi kendilerine karþý baþ kaldýran seçilmiþleri dahi nasýl alaþaðý ettiklerini, ancak diðer taraftan Esed gibi bir zalime kendi çýkar dengeleri uðruna nasýlda seyirci kaldýklarýný görüyor bu paradokslarla dolu hal ve tavýrlarýn iyi analiz edilmesini istiyoruz. Mýsýr halkýnýn sokaklara yansýyan demokrasi mücadelesini caný gönülden desteklediðimizi belirtiyor, tarihinde iradesiyle sandýktan çýkarttýðý ilk cumhurbaþkanýna sahip çýkma çaba ve gayretlerini saygýyla karþýlýyor, firavunlarýn yeni versiyonlarýna da boyun eðmeyecek kadar asil bir toplum olduðunu görüyor, toplumlarýn ve ülkelerin kaderlerini þiddet yoluyla gasp edenleri, onlarýn iþ birlikçilerini ise esefle kýnýyor ve lanetliyoruz. Giriþimcilik ve yenilikçilik listesinde yokuz ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün, giriþimcilik ve yenilikçilik alanýnda ilk 50 ye giren üniversiteleri açýkladý. Ýlk 50 listesinde Hitit Üniversitesi bulunmuyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün, bu sene 86 puanla Orta Doðu Teknik Üniversitesi'nin giriþimcilik ve yenilikçilik konusunda birinci olduðunu bildirdi. Ergün, Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araþtýrma Kurumu (TÜBÝTAK) tarafýndan hazýrlanan üniversitelerin giriþimcilik ve yenilikçilik performanslarýna göre sýralandýðý "Giriþimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi"ni açýkladý. Ünivesitelerin ekonomik hayata çok daha fazla katký saðlayacaðýna inandýklarýný dile getiren Ergün, geçen sene bu endeksi üniversite tercihlerinden sonra açýkladýklarýný, bu sene ise üniversite tercihlerinde öðrencilere yardýmcý olmasý için üniversite tercihlerinden önce açýkladýklarýný söyledi. Ergün, giriþimcilik ve yenilikçilik konularýnýn Türkiye'nin hayati gündem maddeleri arasýnda yer almasýný istediklerine dikkati çekerek, dünyada kurulan baþarýlý firmalarýn ya yeni üniversite mezunu ya da halen üniversitede okuyan kiþiler tarafýndan kurulduðuna vurgu yaptý. Türkiye'nin büyük genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduðunun altýný çizen Ergün, bu sebeple Türkiye'nin büyük fýrsatlarý olduðunu ifade etti. Üniversite mezunlarýnýn iþ aramasýnýn doðal olduðunu belirten Ergün, "Ama asýl bizim istediðimiz iþ kuran, yenilikçi dinamik gençler olmalarý" dedi. Ergün, teknogiriþim sermaye desteðinden 3 yýl içerisinde bin 134 kiþinin yararlandýðýný kaydederek, üniversite ve sanayi ikilisini birbirinden ayrýlmaz parçalar olarak görmek gerektiðini dile getirdi. Geçen yýl 10 üniversiteyi teknoloji transfer ofisi kurma yönünde teþvik ettiklerini belirten Ergün, bu sene de çaðrýya çýktýklarýný, ikinci 10 üniversitenin de teknoloji transfer ofislerini destekleyeceklerini bildirdi. En giriþimci ve yenilikçi üniversite ODTÜ Bakan Ergün, Giriþimci ve Yenilikçi Üniversite endeksinin 23 ayrý göstergeye göre sýralandýðýna dikkati çekerek, endeks oluþturulurken, üniversitelerin bilimsel ve teknolojik araþtýrma yetkinliðini, patent ve lisanslarý olup olmadýðýný, yenilikçilik ve giriþimcilik kültür- lerini, ekonomik katký ve ticarileþme gibi temel özelliklerini masaya yatýrdýklarýný söyledi. Ergün, endeksi hazýrlarken öðretim üyesi sayýsý 50'nin altýna olan üniversiteleri endekse dahil etmediklerine iþaret ederek, bu sene 136 üniversite arasýndan ilk 50 üniversiteyi seçtiklerini belirtti. Baþarý sýralamasý deðil Yaptýklarý bu sýralamanýn en baþarýlý üniversiteleri gösteren bir sýralama olmadýðýna vurgu yaparak Ergün, bu endeksin üniversitelerin eðitim kalitesini incelemediðini, giriþimcilik ve yenilikçilik konusuyla sýnýrlý tuttuklarýný kaydetti. Ergün, ellerindeki verileri toparlama konusuna çok ilgi göstermeyen üniversitelerin geçen sene endeksin açýklanmasýndan sonra bu verileri toparlamaya baþladýklarýný ifade ederek, "Bu seneki endeks sonuçlarýna göre yeni bir üniversite daha ilk 10'a girdi. Geçen sene ilk 20'de olmayan 3 üniversite ilk 20'ye girdi. Geçen sene ilk 50'de olmayan 8 üniversitenin de ilk 50'ye girdiðini görüyoruz. Bu da endeksin ne kadar dinamik ve güncel unsurlar içerdiðini göstermektedir" diye konuþtu. Sýralamada ilk 50 üniversite Endeks sýralamasýndaki 50 üniversite þöyle: Orta Doðu Teknik Üniversitesi, Sabancý Üniversitesi, Ýhsan Doðramacý Bilkent Üniversitesi, Boðaziçi Üniversitesi, Ýstanbul Teknik Üniversitesi, Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Özyeðin Üniversitesi, Koç Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Ege Üniversitesi, Yýldýz Teknik Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, ukurova Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, ankaya Üniversitesi, Atýlým Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Bahçeþehir Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Uludað Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Kahramanmaraþ Sütçü Ýmam Üniversitesi, Fýrat Üniversitesi, Ýzmir Ekonomi Üniversitesi, Ýstanbul Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Niðde Üniversitesi, Fatih Üniversitesi, Melikþah Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Iþýk Üniversitesi, Ondokuz Mayýs Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Gaziosmanpaþa Üniversitesi, Baþkent Üniversitesi, Eskiþehir Osmangazi Üniversitesi, Ýstanbul Þehir Üniversitesi. (AA) Diyanet Sen orum Þubesi tarafýndan Geleneksel atak Buluþmasý düzenlendi. Geleneksel atak Buluþmasý D iyanet Sen orum Þubesi tarafýndan düzenlenen Geleneksel atak Buluþmasý, geçtiðimiz Cumartesi günü gerçekleþti. atak Buluþmasý na Memur Sen Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Toç Bir Sen Genel Baþkaný Günay Kaya, Diyanet Sen Genel Baþkan Vekili Hacýbey Özkan ve Baþkan Yardýmcýlarý Mehmet Ali Omurca, Ali Bayýr ve Cebrail Yakýþýr, Diyanet Sen Ýlçe Baþkanlarý, Toç Bir Sen Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Öztürk ün yaný sýra Memur Sen Baþkaný Ahmet Saatçi, Eðitim Bir Sen Baþkaný Tahir Eþkil ve Baþkan atak Buluþmasý na sendika yöneticileri ve üyelerikatýldý. Yardýmcýsý Kadir Mehmet Karadað, çuval ve yumurta atal, Bayýndýr Anadolu Gençlik yarýþmalarý Memur Sen Ýl Derneði Baþkaný düzenlendi. Ýmam Baþkaný Elvan Yalçýn, Harun Kaplan, din hatipler arasýnda da Toç Bir Sen Ýl görevlileri ve aileler yapýlan çuval Baþkaný Yusuf katýldý. yarýþmasý ve futbol Þahinbaþ, Ensar Vakfý Yemek ikramýnýn maçlarý da programa Baþkaný H. Ýbrahim yapýldýðý buluþmada ayrý bir renk kattý. Aþkýn, Ýlim Yayma çocuklar arasýnda Cemiyeti Baþkaný Gönüllerin tercümaný olmaya çalýþýyoruz P rogramda konuþan Diyanet Sen Genel Baþkan V. Hacýbey Özkan, programda emeði geçenlere teþekkür ettikten sonra Diyanet Baþkanlýðý nýn öneminin giderek arttýðýna vurgu yaptý. Önemi artan teþkilatýn çalýþanlarýnýn sorunlarýnýn çözülmesi, özlük haklarýnýn iyileþtirilmesi, cami ve Kur an kurslarýnýn durumu ve din hizmetlerinin verimliliði gibi konularda teþkilat çalýþanlarýnýn gözü, kulaðý, gönüllerinin tercümaný olmaya çalýþtýklarý dile getiren Özkan, yapýlan çalýþmalar hakkýnda da bilgi verdi. Memur Sen in baþlattýðý Özgürlük Ýçin On Milyon Ýmza kampanyasýna destek konusunda Kur'an kursu hocalarýndan beklenilen gayretin gösterilmediðini belirtti. Kimin çýkarýna hizmet ettiðinizi bilin M emur Sen ailesinin nerede zulüm, nerede gözyaþý varsa orada olduklarýný ve daima mazlumun yanýnda olacaklarýný ifade eden Memur Sen Genel Baþkan Yardýmcýsý Günay Kaya da, yaptýðý konuþmasýnda Gezi olaylarýný deðerlendirdi. Anadolulu Ahmetler in, Ayþeler in Gezi olaylarýnda niçin meydanlarda olduklarýný iyi düþünmelidirler. diyen Kaya, Nelerin yapýlmasýna karþý çýktýklarýný, kimlerin çýkarýna hizmet ettiklerini iyi bilmelidirler. dedi. Taksim i yakýp yýkanlarýn Kanal Ýstanbul, üçüncü köprü ve havaalanýnýn yapýlmasýna karþý çýktýklarýný, oysa bunlarýn Türkiye ye çok þeyler kazandýracaðýný, milletin faydasýna olduðunu belirtti. Yapýlacak bu yatýrýmlarý Ýngiltere, Almanya, Rusya, K.K.Rum Cumhuriyeti ve Ýsrail gibi ülkelerin yapýlmasýný istemediklerini, yapýldýðý takdirde çýkarlarýna ters düþeceðini de vurguladý.

8 8 SALI 9 TEMMUZ RAMAZAN R amazan Hoþ geldin ya þehri Ayet-i Kerime Rabbimiz! Bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Bizi ateþ azabýndan koru. (Bakara Suresi/201) Ýmsak Ýftar Ethem ERKO net Anadolu da dört veli dört Târik 1 Giriþ nadolu'nun Türkleþmesi ve Ýs- sürecinde tasav- Alamlaþmasý vuf geleneðinin ve tarikatlarýn büyük etkisi olmuþtur. Vardýklarý yerlerde birer tekke kuran derviþler, orayý yurt edinip yerli halk ile sýký dostluklar kurmuþlar ve onlarýn kalplerini kazanmýþlardýr. Onun için kendilerine Anadolu erenleri denilmiþtir. Anadolu erenleri, halkýn eðitimi, esnafýn fütüvvet ilkeleri çerçevesinde teþkilatlanmasý, halk ile devlet arasýnda iyi iliþkiler kurulmasý ve hatta devlet erkanýnýn manevi eðitimi gibi konularda önemli görevler ifa etmiþlerdir. Burada tasavvuf, tarikat, tekke, þeyh, mürit gibi bir takým kavramlar ortaya çýkacaktýr. Bunlarýn detaylý incelemesine girmek bu çerçevede mümkün deðildir ama en azýndan bazý kavramlarý açmak gerekecektir. Öncelikle tasavvuf konusunu ele alalým. Tasavvuf, hal ilmidir. Sözle anlatýlamayan, yaþamak suretiyle bilinen bir yoldur. Ýslamýn zahiriyle çeliþmemek kaydýyla bâtýnýný da kavrayan bir marifet bilgisidir. Tasavvuf, müminlerin iç alemini düzelterek onlarý manen tekamül ettiren, kulu ideal ahlaka erdirerek Hakk'a yaklaþtýran ve bu nedenle de marifetullaha ulaþtýran bir ilimdir Tasavvuf yolunu seçmiþ olan bir mümine sofi denir. sofi; dini hükümlere uygun yaþayan, farzlarý ve vacipleri titizlikle yerine getiren, haramlardan ve dinin yasakladýðý hal ve davranýþlardan kaçýnan ve özellikle sünnet-i seniyyeyi en hassas biçimde yaþamaya çalýþan kimselerdir. Ýmam-ý Nevevi'ye göre tasavvufta beþ esas vardýr: 1.Zahir ve batýnda takvayý þiar edinmek, 2.Sözlerinde ve iþlerinde sünnet-i seniyyeye uymak, 3.Ýkbal ve idbar zamanýnda halktan bir þey beklememek, 4.Az olsun, çok olsun Hakk'ýn her þeyde ve her türlü vergisinde O'na içten boyun eðmek, 5.Ferahlýk ve sýkýntý zamanýnda Hakk'ý düþünüp ona dönmektir. Tarikata gelince, sözlükte yol demektir. Terim olarak tarikat; Hakk'a ulaþmak için benimsenen usul, tutulan yol, saliki hakikate götüren yol anlamýndýr. Tarikatlarda bu yolun bir þeyhi veya mürþidi vardýr. Müride rehberlik eder. Mürit, tasavvuf yolunda yüzme bilmeyen bir kiþi gibidir. Ýyi yetiþmiþ bir mürþidin rehberliði olmadan tasavvuf denizinde inci toplamasý mümkün olamayacaktýr. Derviþlerin bir araya gelerek sohbet etmeleri, zikir yapmalarý, zaman zaman inzivaya çekilebilmeleri veya halvete girebilmeleri için hicri 2. yüzyýl, miladi 8. ve 9. yüzyýldan itibaren hânkâhlar kurulmuþtur. Sonraki dönemlerde tekke, dergah, zaviye gibi deðiþik adlarla da anýlan bu mekanlar, pek çok faaliyete sahne olmuþtur. Temelde tekkeler, bir þeyhin yönetiminde tasavvufi eðitim verilen mekanlardýr. Zamanla tekkelerin yanlarýna misafirhane, imarethane, medrese ve kütüphane gibi sosyal içerikli ve eðitim amaçlý birimler eklenmiþtir. Önce Baðdat, Basra, Þam ve Horasan bölgesinde inþa edilen tekke ve zaviyeler, islamýn yayýlýþýna paralel olarak her tarafa yayýlmýþtýr. Özellikle Selçuklular döneminde Konya, Kýrþehir, Malatya, Erzincan ve Kayseri'de pek çok dergah kurulmuþtur. Osmanlý döneminde de baþta Ýstanbul, Edirne ve Bursa olmak üzere Anadolu ve Balkanlarda tekke ve zaviyelerin faaliyetleri teþvik edilmiþtir. Osmanlý coðrafyasýný Ýslam yurdu haline getirme konusunda tekkelerin ve derviþlerin rolü büyüktür. Zira onlar, bu topraklarda yaþayan halkýn Türkleþmesi ve Ýslamlaþmasý konusunda öncü rol oynamýþlardýr. Özellikle Anadolu'da doðup Osmanlý Devleti'nin pek çok yerinde etkin konuma gelen Hacý Bayram-ý Veli, Hacý Bektaþ-ý Veli, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Ahi Evran-ý Veli gibi tasavvuf pîrlerinin çaba ve gayretlerini görmemezlikten gelmek mümkün deðildir. Pek çok tarikat büyüðü, þeyh ve mürþidini rahmetle anmakla beraber özellikle bu dört veliyi ayrý bir baþlýk altýnda sunmayý tercih ettim. Zira dördünün de temeli ayný, çabasý ayný, hedefi ayný, hatta kökeni de aynýdýr. Onun için birlikte zikredilmeleri uygun ve elzemdir. Bu dört velinin faaliyet alanlarý ve etki sahalarý farklý gibi görünse de yaþadýklarý ve ulaþtýklarý bölgelerde ortak manevi ortamý oluþturmaya gayret etmiþler, ayný dili konuþmuþlar, ayný kültür etrafýnda kitleleri birleþtirmiþlerdir. Bu noktayý iyi deðerlendirmek gerekir. Mevlana Celaleddin Rumi Konya ile, Ahi Evran Kýrþehir ile, Hacý Bayram-ý Veli Ankara ile, Hacý Bektaþ-ý Veli Hacýbektaþ ilçesiyle özdeþleþmiþ olsalar da hepsinin Anadolu'nun tüm þehirlerinde izleri, temsilcileri vardýr ve dergahlarý da kurulmuþtur. Bu baðlamda bu dört velinin orum'da da temsilcileri ve etkileri vardýr. Ýþte bu nedenlerle bu dört veliyi ve onlar adýna kurulmuþ olan tarikatlarý kýsaca sunmaya çalýþacaðýz. Bu tarikatlarýn orum'la ilgilerini ve buradaki izlerini anlatmaya çalýþacaðýz. Bu yazý dizisi, iþte bu amaçla hazýrlanmýþtýr. Ýlginizi çekeceðini ve faydalý olacaðýný umuyorum. Saygýlarýmla. (Sürecek) Helal kazan, ye R amazan ayýna girdik. Diyanet ramazan ayý nedeniyle Müftülüklere genelge gönderdi. Genelgede Ramazan ayý boyunca düzenlenecek etkinliklerde toplumda helal kazanç ve helal lokma bilincinin vurgulanmasý gerektiði ifade edildi. Baþkanlýkça il müftülüklerine gönderilen Ramazan Hizmetleri Genelgesi'ne göre, "Helal Kazanç - Helal Lokma" temasý ile el emeðinin, göz nurunun, alýn terinin önemine vurgu yapýlacak ve konuyla ilgili toplumun bilinçlendirilmesi amacýyla etkinlikler düzenlenecek. Alo 190 hizmette Vatandaþlarýn ramazan boyunca dini konulardaki sorularýný cevaplandýrmak üzere il müftülükleri bünyesindeki "Alo 190 Dini Danýþma aðrý Merkezi", haftanýn her günü saatleri arasýnda hizmet verecek. Engelliler için Tatilcilerin ve göçmen iþçilerin ibadetlerini rahat gerçekleþtirebilmeleri ve çocuklarý için yaz Kur an kursu düzenlenebilmesi için prefabrik ya da çadýr mescit gibi gerekli tedbirler alýnacak. Kadýn ve engellilerin ibadetleriyle ilgili problem yaþamamalarý için gerekli tedbirler alýnacak ve engelliler için tedbirlerin alýndýðý camiler duyurulacak. ocuklarýn camiye gelmesi teþvik edilecek. Camiler gün boyu açýk olacak Camilerin Açýk tutulmasý Genelgesi doðrultusunda, camiler sabah namazýndan sonra, özel durum ve yerel þartlar göz önüne alýnarak her gün öðlen namazýndan en geç bir saat önce açýlýp yatsý namazýndan sonra kapanmak üzere gün boyu açýk tutulacak. Teravihe dikkat! Ýmamlar teravih namazlarýný hýzlý kýldýrmamalarý yönünde uyarýlýrken, yerel þartlar ve cemaat durumu göz önüne alýnarak teravih namazlarý iki rekatta veya dört rekatta bir selam vermek suretiyle kýldýrýlacak. Sabah ezanlarý Diyanet Takvimi ne göre imsak vaktinde tüm camilerde ayný anda, akþam ezanlarý ise iftar vaktinde okunacak ve akþam namazý kýldýrýlacak. Ýtikafa girmek isteyenler Ramazan'da itikafa girmek (ramazan son 10 gününde camiye kapanarak ibadet etme) isteyenler, cami görevlilerince müftülüklere yazýlý olarak bildirilecek. Yapýlacak araþtýrma sonrasý uygun görülen kiþilerin, mülki amirin onayýyla beþ vakit ibadete açýk camilerde itikafa girmelerine izin verilecek. amazan: Ramazan, hicri takvime göre Ryýlýn dokuzuncu ayý olup dinimizce kutsal sayýlan bir aydýr. Müslümanlar bu ayda oruç tutarlar. Ramazan ayýnýn kutsal sayýlmasýnýn sebebi sahip olduðu birtakým özelliklerdir. Bu özelliklerden bazýlarý þunlardýr: 1. Kur an, Ramazan ayýnda indirilmiþtir. 2. Ramazan, Kur an da ismi geçen tek aydýr. 3. Kur an da bin aydan daha hayýrlý olarak nitelenen Kadir Gecesi bu aydadýr. 4. Oruç ibadeti bu ayda yerine getirilir. 5. Ýtikaf, fitre, teravih namazý gibi ibadetler bu ayda yerine getirilir. 6. Bu ayda yapýlan ibadetlerin sevabý diðer aylarda yapýlanlara göre daha fazladýr. Peygamber Efendimiz, Ramazan ayýnda diðer aylardan daha fazla ibadet etmiþtir. bir hadisinde Ramazan la ilgili olarak þunlarý müjdelemiþtir. "Size bereket ayý Ramazan geldi. Bu ayda Allah sizi kuþatýp rahmetini indirir. Günahlarý baðýþlayýp dualarý kabul eder. Allah bu ayda sizin hayýr hususundaki yarýþmanýza bakar ve sizinle meleklerine karþý övünür. Allah'a hayýrlý ameller takdim ediniz. Þaki*, günahkâr, bu ayda Allah'ýn rahmetinden mahrum olan kimsedir" *Þaki: Ýsyan eden, Allah ýn emirlerine aykýrý hareket eden. (www.sonpeygamberinfo) Enderun Usulü teravih bu akþam orum da son iki yýldýr uygulanan ve cemaatin yoðun ilgi gösterdiði Enderun Usülü Teravih ve Cumhur Müezzinliðu uygulamasý bu yýl da gerçekleþecek. Teravih-i Enderun ve Cumhur Müezzinliði geleneði 80 sene öncesinin Ramazanlarýnda Ýstanbul un bütün cami ve konaklarýnda uygulanmaktaymýþ. Bu usûlün özelliði, teravih namazýnýn her dört rekâtýnýn, Türk Musýkîsinin farklý makamlarýnda kýlýnmasý ve bu makamlardaki ilâhilerle de süslenmesidir. Bu namaz kýlýnýrken baþ müezzin makamlar arasýnda geçiþi salâvat çekerek yapar. Daha sonra imam efendi bu makamdan 4 rekâtý kýldýrýr, ayný makamdan ilâhi okunur, tekrar baþ müezzin diðer makamdan salâvat getirerek imam efendinin o makamdan namazý kýldýrmasýný saðlardý. Teravih kýlýnýrken en çok Hicaz, Segâh, Ýsfahan, Uþþak ve Acemaþiran makamlarý kullanýlýrken vitir namazý segâh makamýnda kýlýnýyor. Ýlk on günde Ramazan ayýna ulaþmaktan duyulan sevincin dile getirildiði ilahiler, ikinci on günde Allah'tan rahmet ve merhamet niyaz eden ilahiler söyleniyor. Son on günde ise Ramazan'ýn uðurlanmasýndan duyulan hüzünlü ilahiler meþk ediliyor. Son iki yýldýr orum da uygulanan ve cemaatin beðenisini toplayan Enderun Usulü Teravih ve Cumhur Müezzinliði bu Ramazan ilk olarak bu akþam Fatih Sultan Mehmet Camii nde kýlýnacak. Daha sonra 16 Temmuz Salý akþamý Veyselkarani Camii, 19 Temmuz Cuma akþamý Abdibey Camii, 23 Temmuz Salý akþamý Ulucami, 30 Temmuz Salý akþamý Tevhit(Buhara) Camii, 6 Temmuz Perþembe akþamý Emre Camii nde kýlýnacak. Hatimle teravih kýlýnan camiler u yýl Ramazan ayýnda Kubbeli, Hýdýrlýk, Ýsa- Azapahmet ve Garantievler camile- Bhalife, rinde hatimle teravih namazý kýlýnacak.

9 Onca zulme raðmen hâlâ hýnçlarýný alamadýlar HP orum Millet- Tufan Köse, Cvekili TBMM Genel Kurulu nda Adalet Bakaný Sadullah Ergin e 2 soru yöneltti. Gezi Parký na Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi tarafýndan açýlacak iftar çadýrýnda yemeklerin kartla verileceði ve kartlarýn da AK Parti teþkilatlarýnda daðýtýlacaðý yönünde bir söylenti olduðunu belirten Köse, Bu konunun aslý nedir, bunu öðrenmek istiyoruz. dedi. Bakan a 2 soru Gezi Parký olaylarý sýrasýnda ortaya çýkan palalý kiþileri de soran Köse, Bir de bu palalý saldýrganlar da serbest býrakýlmýþ Adliye tarafýndan. Ethem Sarýsülük'ü öldüren polis de serbest býrakýlmýþtý. Bununla ilgili Adalet Bakanlýðý bir çalýþma yaptýracak mý, böyle bir düþüncesi var mý? ünkü, normalde bunlar infial yaratan olaylar. Yine, sosyal medyada yorum yapan polislerin soruþturmaya uðradýðý yönünde bilgiler geliyor. Mine-Uður Cevher in oðlu Yiðit Cevher hafta Yiðit erkekliðe adým attý ine-uður Cevher in oðlu Yiðit Cevher hafta Msonu yapýlan merasimle sünnet oldu. Cumartesi günü Cevher Sofra da yapýlan sünnet kýnasýnýn ardýndan, pazar günü konvoy yapýldý. Sonra da Cevher Sofrada erkeklere yemek verildi. Hakimiyet olarak ailesiyle birlikte Yiðit e mutluluk ve hayýrlý ömür dileriz. Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu, istiþare toplantýsý düzenledi. Ýstiþarede BTP Genel Baþkaný Haydar Baþ ýn Ýskilipli Atýf Hoca ile ilgili söyledikleri ele alýndý. nsani Deðerlere Hizmet ÝPlatformu, 9. istiþare toplantýsýný Ýlim Yayma Cemiyeti nde gerçekleþtirdi. Gündeme dair konularýn ele alýndýðý toplantýda BTP Genel Baþkaný Haydar Baþ ýn Ýskilipli Atýf Hoca ile ilgili söyledikleri ele alýndý. Adam-Der, Akçader, Anadolu Gençlik Derneði, Anaköy-Der, aðrý Vakfý, esder, orum Eðitim Gençlik ve Spor Derneði, Dil ve Edebiyat Derneði, Derman-Der, Genç Siyasetci ve Giriþimciler Derneði, Eðitimde Birlik Derneði, Ekader, Ensar Vakfý, Gül-Der, Hak-Ýþ, Hitit Akademi Derneði, Suffa Kulubü Öðrenci Derneði, Hukuki Araþtýrmalar Derneði, Ýlim Yayma Cemiyeti, Kerebigazi Derneði, Memur-Sen, Suheybi Rumi Derneði, Türkiye Gençlik Cemiyeti ve Uhuvvet Vakfý ndan oluþan Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu tarafýndan yapýlan açýklamada, Haydar Baþ ýn, Ýskilipli Atýf Hoca gibi deðerli bir þahsa hakaretler savurmasýnýn kabul edilemez olduðu kaydedildi. Açýklamanýn devamýnda, BTP Genel Baþkaný Haydar Baþ yaptýðý bir konuþmada, 1926 yýlýnda haksýz yere idam edilerek þehit edilen Ýskilipli Atýf Hocamýz hakkýnda manyak, hain, ben olsam 10 defa diriltir 20 defa idam ederdim. deme cüretinde bulundu. Kýsaca Ýskilipli Atýf Hoca nýn haksýz yere idam edilmesinden bahsetmek gerekirse þöyledir: 1926 yýlýnda þapka devrimi yapýlmýþtý. Ýskilipli Atýf Hoca'nýn bu devrimden daha önce yayýnlanan "Frenk Mukallitliði" (Batý Taklitçiliði) adlý bir eser yazmýþtý. Bu kitap Ýslami ve irfani çalýþmalarda bulunan Atýf Hoca'nýn "þapka devrimin karþý gelmek" bahanesiyle tutuklanmasýna neden olur. Dönemin astýðý astýk kestiði kestik Ýstiklal Mahkemesi tarafýndan yargýlanan Atýf Hoca hakkýnda Savcý 3 yýl hapis cezasý talebinde bulunur. Mahkeme, Hocanýn müdafaasý için bir gün sonraya býrakýlýr. Ancak Atýf Hoca o gece savunmasýný kaleme alacakken uykuya dalar ve rüyasýnda Peygamberimizi görür Peygamberimiz ona " Ey Atýf bize gelmekten mi korkuyorsun" der. Bunun üzerine Hoca idam edileceðini bilircesine kendisini savunmaktan tümüyle vazgeçer. Ertesi gün, mahkeme reisi Ali etinkaya, müdafaa yapmaya gerek görmeyen Atýf Hoca'yý idama mahkûm eder. Atýf Hoca 1 hafta sonra 4 Þubat 1926 günü Ankara Samanpazarý Meydaný'nda asýlarak þehit edilir. Dönemin zalimlerinin halk üzerinde kurduklarý baský ve sindirme politikasý nedeniyle uzun yýllar mezarý Ankara'da bir parkta bulunan Atýf Hoca'nýn naþý ancak 2009 yýlý baþýnda Ýskilip Gülbaba Mezarlýðý na getirilmiþtir. O dönemde haksýz yere idam edilen binlerce mazlum gibi dar aðacýnda can veren Hocamýz Ýskilipli Atýf maalesef bugün de birileri tarafýndan yirmi defa asýlmak istenmektedir. Ýcazetini Suriye'de yüz binlerce Müslüman kaný döken Esed rejimi ordusuna her türlü desteði veren Rusya'dan alan, "Þeyhlik silsilesi" de zalim Ýstiklal Mahkemesi hakimlerine dayanan Haydar Baþ'ýn "Ben olsam onu 10 defa diriltir 20 defa idam ederim" sözü bizlere ulusalcý kimliðin bu coðrafyada yaþayan mazlum halktan onca zulme raðmen hýnçlarýný hala alamadýðýný göstermektedir. Ýslam tarihinin hiçbir döneminde Ýslam ahlaký ve irfanýný kendisine mihenk taþý kabul etmiþ kimselerden böylesine abes tavýrlar sadýr olmamýþtýr. Hele hele kendisini topluma "þeyh" diye tanýtan birinin hayatýný Allah'a ve onun emirlerini yaþamaya ve yaþatmaya adamýþ Ýskilipli Atýf Hoca gibi deðerli þahsiyetlere hakaretler savurmasý asla kabul edilebilir bir durum deðildir. Bizler Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu üyeleri olarak 28 Þubat döneminin son garabet þeyhlerinden Haydar Baþ'ý hemþerimiz Þehit Ýskilipli Atýf Hoca hakkýndaki yaptýðý konuþmalarýndan dolayý kýnýyor, kendisini önce adam olmaya sonra Ýslam ahlakýna davet ediyoruz. denildi. Tufan Köse Bunun gerçeklik payý nedir? Altý ayda 20 polisin intihar ettiði söyleniyor. Bununla ilgili, Bakanlýðýn bir araþtýrmasý, incelemesi var mýdýr? diye sordu. Bu güne kadar olmadý, bundan sonra da olmaz Gezi Parký'nda iftar çadýrýnda yemeklerin kartla daðýtýlacaðý gibi bir surum olmadýðýný belirten Bakan Ergin, Böyle bir þey söz konusu deðil. Adalet ve Kalkýnma Partisi veyahut da Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi böyle bir þeyi bugüne kadar yapmadý, bundan sonra da böyle bir þey yapmaz. Bunu siz de araþtýrýn, biz de araþtýralým. Böyle bir þey olursa hepimiz bunun en þiddetli þekilde karþýsýnda dururuz ve bunu kýnarýz ama böyle bir þeyin olmasý kesinlikle mümkün deðildir. Palalý kiþilerin serbest býrakýlmasý konusunda bilgisi olmadýðýný da belirten Bakan Ergin, bunun da yine araþtýrýlarak cevap verilmesi gereken husus olduðunu söyledi. Örs, Darbeyi kýnýyoruz ýsýr da gerçekleþen as- müdahalenin bir Mkeri milletin özgür iradesine vurulmuþ bir darbe olduðunu söyleyen Demokrat Eðitimciler Sendikasý Ýl Baþkaný Nihat Örs, Yaþadýðýmýz yüzyýlda hâlâ askeri darbelerin var olmasý ve en acýsý da kendini demokrat gösteren AB ve ABD tarafýndan destek görmesi yüzyýlýn bir kara lekesi olarak tarihe geçmiþtir. Þiddetle ve nefretle bu darbeyi kýnýyoruz. dedi Mýsýr da gerçekleþen darbenin Mýsýr tarihinde ilk kez sandýkla belirlenen ve halkýn iradesini yansýtan bir cumhurbaþkanýna karþý yapýldýðýný, Mýsýr'da halkýn yönetime katýlmasýnýn bu sayede engellendiðini ve ülkenin belirli köþelerine tutunmuþ güç odaklarýnýn ellerinden giden gücü býrakmak istemediklerinin altýný çizen Örs, Mýsýr'da yaþanan bu darbe halký halk adýna sömürmenin, iradesine ipotek koymanýn adýdýr. Hiçbir askeri müdahale yapýldýðý ülkeye rahatlama getirmemiþtir. Her darbe artçý etkileriyle beraber yýllar süren fiziki, fikri ve ekonomik çöküntüler yaþatmýþtýr. Halk her darbeden sonra ikinci üçüncü kademede kalmýþ, kendisine verilen kadarýna razý olmasý istenmiþtir. Bu arada da güç odaklarý kendi saltanatlarýný pekiþtirmiþlerdir. þeklinde konuþtu. Demokrasi kültürünün yerleþmesinin yanlýþ yapýlan durumlarda halkýn seçtiði kiþilere yine halkýn hesap sormasý ile mümkün olacaðýný kaydeden Nihat Örs, Nihat Örs Mýsýr'da seçimlerin ardýndan bir yýl geçmiþken ülkenin yönetilemediði bahanesiyle darbe yapýlmasýnýn egemen güçlerin ne kadar tahammülsüz olduðunu gösterdiðini belirtti. Ýktidarý deðiþtirmek için Muhammet Mursi'nin en yakýnýndaki adamlarýn kullanýlmasýnýn da kayda deðer olduðunu belirten Örs, darbenin alt yapýsýnýn aylar öncesinden hazýr olduðunun ortaya çýktýðýnýn anlaþýldýðýný söyledi. Örs, Türkiye'de Mýsýr'daki darbe sonrasýnda yapýlan yorumlarýn demokratik kültür geleneði açýsýndan yaralayýcý olduðunu belirterek þu görüþlere yer verdi; Demokratik sistem iþlerken seçilmiþ olan herhangi bir iktidarýn yaptýðý söylenilen haksýzlýklara, tek taraflýlýða, uyguladýðý programlara ve aldýðý kararlara itiraz edilirken kullanýlabilecek 'Demokrasi sandýktan ibaret deðildir.' sözü askeri bir darbenin ardýndan, paletlerin tozlarý arkasýndan söylendiðinde anlamýný kaybetmektedir. Sistem içinde çok yerinde ve ikaz edici, uyarýcý bir cümle iken bir baþka ülkedeki darbe sonrasýnda artýk bu cümlenin söylenmesi demokratik söyleme zarar verir. Yýllardýr verilmiþ demokrasi mücadelesine gölge düþürür. Demokrasi her halükarda sandýkla hesap soran bir anlayýþý hâkim kýlmaktýr. Sandýðýn gücü tanklarýn gücünden daha kalýcý, yapýcý ve halký egemen kýlan bir unsurdur. Yaþadýðýmýz tecrübeler artýk darbeyi ve ya darbe düþüncesini tarihin tozlu sayfalarýna SALI 9 TEMMUZ Sungurlulu þairlerden Ecz. Bekir Sami Ünsal (Haksöyler), orum Eczacý Odasý na teþekkür plaketi verdi. Eczacý Odasý na plaket ungurlulu þairlerden Ecz. Bekir Sami Ünsal S(Haksöyler), 45. Bölge orum Eczacý Odasý Yönetim Kurulu nu ziyaret ederek þiirli plaket sundu. Meslektaþlarý olarak orum Eczacý Odasý nýn çalýþmalarýný içeren CD yi izlediðini ve konuyla ilgili hissiyatýný dizelerle dile getirme gereðini duyduðunu belirten Ünsal, Kitabeler bir milletin geçmiþine ýþýk tutan vesikalardýr. Bu nedenle özel bir öneme sahiptirler. Plaketler de, kiþi ya da kiþilerin ekip ruhu ile hareket ederek gayret ve çaba göstererek ortaya konulan baþarýlarýn belgeleridir. Ben de hissiyatýný þiirle ifade bir kiþi olarak, bu süre zarfýnda Odamýzýn çeþitli kademelerinde ekip ruhuyla çalýþarak hizmet sunmuþ olan tüm meslektaþlarýmýn baþarýlarýna karýnca kadarýnca da olsa katký sunmak istedim. dedi. Ünsla ýn ziyaretinden ve hediyesinden dolayý oldukça memnun olduðunu belirten orum Eczacý Odasý Baþkaný Ecz. E. Þefkat Güler de, þunlarý söyledi; orum Eczacý Odasý nýn 10. yýlý çalýþmalarýnýn eczacý meslektaþlarýmýz tarafýndan takdir edilmesi ve þiir kitaplarýný beðeniyle takip ettiðimiz meslektaþýmýz Ecz. Bekir Sami Ünsal duygularýný dizelere dökerek bizlere takdim etmesi þahsýmý ve bugüne kadar yönetim kurulumuzda görev almýþ arkadaþlarýmýzý memnun etmiþtir. orum Eczacý Odasý üyelerine sürdürülebilir saðlýk hizmeti vermeleri için onlarýn her türlü sorunlarýnda çözüm kurumu olmakta buna mukabil üyelerinden takdir içerikli ifadeler duyduklarýnda da oda çalýþmalarýný þevk içerisinde yapmaktadýr. Birlik ve beraberlik için yola çýkan orum Eczacý Odasý ayný duygularla yoluna devam etmektedir. orum ilinde ilaç hizmetinin aksamadan verilmesi halkýmýz daha iyi saðlýk hizmeti almasý temel amaçlarýmýzdýr. 10 yýllýk süre içinde mesleki ve sosyal projelerle eczacýlarýmýzla yan yana durduk. Meslek odamýzýn yönetim birimlerinin, etik kurallardan ödün vermeden, eczacýlýk misyon ve vizyonuna uygun bir biçimde herkesi kucaklayan, halktan ve gerçeklerden kopmadan, bütünleþtirici ve kimseyi ötekileþtirmeyen bir anlayýþla hareket etmesinin 10 yýllýk süreçte alýnan yolda büyük payý olmuþtur. Bundan sonra da eczacýlarýmýz, eczane çalýþanlarý ve oda çalýþanlarý büyük eczacý ailesi olarak çalýþmalarýna saðlýk, huzur ve öz güvenle devam edecektir. Turizmi masaya yatýrdýlar orum'da faaliyet bulunduðu durum ile acenteliði olmayanlarýn bu iþi yapamayaca- acentesini ortak payda- görünen 17 turizm gösteren turizm gelecekle ilgili öngörüler acentelerinin yetkilileri, orum Ticaret ve Sanayi Odasý ev sahipliðinde düzenlenen toplantýda bir araya geldi. TSO Meclis Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirilen de deðerlendirildi. Toplantýda, seyahat acentesi belgesi olmayanlarla ilgili Bakanlýðýn sýký denetimlere baþlayacaðý bilgisine yer verilerek, esas ðý vurgulandý. Ayrýca, söz konusu yenilikler konusunda görüþ alýþveriþi yapmak üzere ilgili kurum ve kuruluþlarýn ziyaret edilmesi kararlaþtýrýldý. da buluþturma hedefinin yoðun olarak iþlendiði toplantýda, turizm hamlesinin geliþmesine ve sektörün sorunlarýnýn ivedi çözümüne katký saðlayacaðý da toplantýya, TSO Meslek Komitesi Baþkaný Mithat Kaya, TSO Meclis Üyesi Haluk Aþkýn ýn yaný sýra avuþoðlu Turizm yetkilisi Halit Ýnaltekin, Ýntergral Turizm Yetkilisi Ýbrahim elikel, YGT Medya Travel Yekilileri Fatih Yiðit ile Orhan Küçükdoðan ve Cep Group Yetkilisi Fatih içek katýldý. orum da turizm potansiyelinin artýrýlmasý için iþbirliði anlamýnda bir sinerji yaratýlmasý amacýyla düzenlenen toplantýda ayrýca, iþtigal konusu seyahat orum da faal bildirildi. sektörün içinde orum da turizm potansiyelinin artýrýlmasý için iþbirliði saðlanmasý üzerinde duruldu. 18 derslikli ilköðretim okulu ihalesi smancýk ýn Güney Mahalle- yapýlacak 18 derslikli Osi ne Ýnönü Zaferi Ýlköðretim Okulu nun ihalesi gerçekleþtirildi. Ýl Özel Ýdaresi 2013 Yýlý Yatýrým Programý nda Osmancýk ýn Güney Mahallesi ne 18 derslikli Ýnönü Zaferi Ýlköðretim Okulu yapým iþi yer alýyor. Bu kapsamda Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü tarafýndan söz konusu okul için bir ihale yapýldý. Ýhale, Ýl Özel Ýdaresi Sosyal Tesisleri Konferans Salonu'nda dün saat 10.00'da gerçekleþtirildi. Ýhaleye Ýl Özel Ýdaresi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Osman alýþkan komisyon baþkanlýðý yaparken, yine ihalede Plan Proje Ýnþaat ve Yatýrým Müdürlüðü personelinden üye olarak Þef Mustafa Sarýkabak, Ýnþaat Mühendisleri Bahar Akar ve Emre Sezer ile Makine Mühendisi Mustafa Algül görev yaptý. Ýhale Komisyonu verilen teklifleri inceleme çalýþmalarýna baþlarken, MEB Tip Projeli 18 derslikli 540 öðrencili okul inþaatýnýn yapým süresinin yer teslim tarihinden itibaren 360 gün olduðu belirtildi. Ayrýca Osmancýk Ýnönü Zaferi Ýlköðretim Okulu'nun yapýmý tamamlanarak eðitim öðretim yýlýna hazýr hâle getirileceði açýklandý. 18 derslikli Ýnönü Zaferi Ýlköðretim Okulu nun ihalesi gerçekleþtirildi. Yeni okul Ýl Özel Ýdaresi 2013 Yýlý Yatýrým Programý nda yer alýyor.

10 10 SALI 9 TEMMUZ 2013 Ramazan Ayý ný kutsal topraklarda geçirecekler A Umrecilerin uðurlandýðý programda duygusal anlar yaþandý. Recep Mebet ybike Turizm Seyahat Acentesi nin Ramazan Ayý umre kafilesi dualarla kutsal topraklara uðurlandý. Dün orum Belediyesi Þehirlerarasý Otobüs Terminali nde gerçekleþen uðurlama programýna bazý daire müdürleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri, Aybike Turizm orumlu umreciler dün düzenlenen programla kutsal topraklara uðurlandý. yetkilileri, bazý din görevlileri ile çok sayýda vatandaþ katýldý. 65 umrecinin yola çýktýðý programda duygusal anlar yaþandý. Heyecanlý olduklarý gözlenen umreciler, kendilerini uðurlamak üzere gelen yakýnlarý ile tek tek vedalaþtýlar. Terminali dolduran yakýnlarý ile helalleþen umreciler, kutsal yolculuða attýklarý ilk adýmýn sevincini aileleri ve akrabalarý ile paylaþtýlar. Söylenen ilahiler ve okunan dualarla uðurlanan umreciler, otobüsle Ankara'ya hareket ettiler. Kafilenin Ankara Esenboða Havalimaný ndan Suudi Arabistan a uçtuðunu belirten yetkililer, orumlu umrecilerin 9 Aðustos 2013 tarihinden itibaren yurda döneceðini kaydettiler. Kutsal topraklarda Ramazan bir baþka Aybike Turizm Seyahat Acentesi nin Ramazan Ayý umre kafilesi dualarla kutsal topraklara uðurlandý. A ybike Turizm Hac-Umre Koordinatörü Yasir Küçük, Kutsal topraklarda Ramazan bir baþka güzel dedi. Suudi Arabistan ýn uyguladýðý kota nedeniyle umre ziyaretlerine dahi sayý kýsýtlamasýnýn getirildiðini belirten Yasir Küçük, Aybike Turizm in Ramazan Ayý nda umre düzenleyen sayýlý kuruluþlar arasýnda yer aldýðýna dikkat çekti. orum halkýnýn umreye olan ilgisinin arttýðýný da belirten Küçük, kutsal yolculuða olan talebin son yýllarýn en yüksek düzeyine ulaþtýðýný kaydetti. Umre programýnýn daha önceden belirlendiði þekilde gerçekleþeceðini belirten Yasir Küçük, orumlu umrecilere sürpriz ya- Aybike Turizm yetkilileri, Ramazan umresi organizasyonu hakkýnda açýklamalarda bulundular. parak Hudeybiye ve Cirane umrelerini de programa eklediklerini söyledi. Umrecilerin rahat ve güvenli bir þekilde görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli tüm tedbirleri aldýklarýný vurgulayan Küçük, açýklamasýnda þu bilgilere yer verdi: Düzenlediðimiz organizasyona katýlacak olan umrecilerimiz Ramazan Ayý nýn 10 gününü Medine de geri kalanýný ise Mekke de geçirecek. Umrecilerimiz Mekke de Cennet-i Mualla, Nur Daðý, Sevr Maðarasý, Arafat, Mina, Müzdelife yi ziyaret edecekler. Medine de ise Ravza-i Mutahhara, Cennet-ül Baki, Uhud Þehidliði, Kuba Mescidi, Yedi Mescitler, Kýbleteyn Mescidi ziyaret edilecek. Programda yaptýðýmýz sürpriz deðiþiklikle umrecilerimizi Hudeybiye ve Cirane ye de götüreceðiz. Program boyunca umrecilerimize kafile baþkanýnýn yaný sýra din görevlisi ekibi eþlik edecek. Þehirlerarasý Otobüs Terminali nde düzenlenen uðurlamaya katýlan umreciler sevinç ve hüznü bir arada yaþadýlar. Duygulara tercüman oldular U Uðurlamada söylenen ilahiler ve yapýlan dua duygulara tercüman oldu. mre kafilesi için düzenlenen uðurlama programýnda yapýlan dua, duygulara tercüman oldu. Þehirlerarasý Otobüs Terminali nde düzenlenen uðurlama program, Selimiye Camii Ýmam Hatibi Muharrem Kunduz un Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþladý. Programda sahne Düzenlenen programda umre ibadetinin faziletiyle ilgili açýklamalarda bulunuldu. alan Hafýz Remzi ve Mustafa Kümbül den oluþan ilahi ekibi, bir birinden güzel ilahiler seslendirdi. Kafileye rehberlik edecek olan Aybike Turizm yetkilileri umrecilere programla ilgili açýklamalarda bulundular. Umre ibadetinin faziletiyle ilgili açýklamalarýn ardýndan duayý Zakir Kümbül yaptý. Duanýn ardýndan otobüsteki yerini alan umreciler, umre idabetini yerine getirecek olmanýn coþkusunu ve yakýnlarýndan ayrýlýðýn hüznünü yaþadýlar. orumlu umreciler, okunan ezanýn ardýndan Ankara ya doðru yola çýktýlar. Hazal dan Ramazan geleneði Mehmet Uçgun, pide çeþitleriyle Ramazan Ayý na hazýr olduklarýný açýkladý. Ramazan pidesinde abonelik uygulamasý H azal Ekmek Fýrýnlarý sahibi Mehmet Uçgun, Ramazan Ayý na hazýr olduklarýný açýkladý. Ramazan Ayý nedeniyle iftar ve sahur sofralarýna özel unlu mamüller hazýrladýklarýný belirten Mehmet Uçgun, Meþhur susamlý Ramazan pidemizi müþterilerimizin beðenisine sunuyoruz dedi. Uçgun, Geleneksel hale getirdiðimiz pidede abonelik uygulamasýný orumlu umreciler, okunan ezanýn ardýndan Ankara ya doðru yola çýktýlar. Uçgun, Pidede abonelik uygulamasýný bu yýl da sürdüreceðiz. diye konuþtu. bu yýl da çeþitlerinin Ramazan mamüllerimizi sürdüreceðiz diye Ayý boyunca Hazal yakýndan görmek ve konuþtu. Fýrýnlarý nda satýþa sipariþ vermek isteyen sunulmaya devam herkesi Hazal Ekmek Kepekli, çavdar, edeceðini hatýrlatan Fýrýnlarý na tam buðday, ruþeymli, Uçgun, Unlu bekliyoruz dedi. tuzsuz ekmek

11 SALI 9 TEMMUZ Baþköy'den iddialara cevap Vali Sabri Baþköy, Yerel bir gazetede çýkan yazý ile ilgili açýklama yaptý. Baþköy yazýda dile getirilen iddialara cevap verirken, 'Diðer hususlar, gerçeði yansýtmadýðýndan ve objektif bulunmadýðýndan cevap verilmemiþtir.' Dedi. Baþköy'ün açýklamasý þöyle: "29 Haziran Cumartesi günü Kargý Belediye Baþkaný Ahmet Hamdi Akpýnar'ýn cenaze merasimi Kargý Belediye Baþkan Vekilliði tarafýndan organize edilmiþtir. Valiliðimiz misafirlerin karþýlanmasý ve genel olarak merasime yardým hususunda üzerine düþen görevi yapmýþtýr. Bu baðlamda; rahmetli Belediye Baþkanýnýn üç dönemdir aralýksýz görev yaptýðý Belediye Hizmet Binasý önünde resmi tören yapýlmasýnýn planlandýðý Belediye Baþkan Vekilliðince Valiliðimize bildirilmiþ, ardýndan öðle namazýna müteakip cenaze namazýnýn kýlýnacaðý ifade edilmiþtir. Üç dönemden beri Belediye Baþkanlýðý yapan ve dolayýsýyla toplumun bütün kesiminden çok sayýda arkadaþý ve dostu bulunan rahmetli Baþkanýn resmi cenaze törenine katýlmak isteyen sevenlerinin, Kargý dýþýndan geldiklerinden, çok az bir gecikmeyle merasime katýlabilecekleri anlaþýlmýþtýr. Bunun üzerine Ýl Müftülüðümüzle de istiþare yapýlarak; kýþýn görevli memurlarýn cuma namazýna Tüfekle canýna kýydý orum un Oðuzlar ilçesinde bir gencin av tüfeðiyle kendini yaralayarak yaþamýný yitirdiði öðrenildi. Oðuzlar ýn en büyük ceviz tüccarlarýndan M.C nin oðlu olan E.C. (31) dün sabah evinde ölü bulun- du. Evli ve bir çocuk babasý E.C. nin bir süredir depresyon tedavisi gördüðü bildirildi. E.C nin cenazesi otopsi için önce Ýskilip e, oradan da Adli Týp Kurumu na gönderildi. yetiþebilmeleri bakýmýndan Cuma ezanýnýn geç okunmasý ve yine kýþ günlerinde iftar ile teravih arasýnda yeterli vaktin bulunabilmesi bakýmýndan yatsý ezanýnýn geç okunmasý gibi rahmetli Baþkanýn sevenlerinin yetiþebilmesi bakýmýndan ezanýn geç okunabileceði hususunda görüþ alýnmýþtýr. Belediye hizmet binasý önünde düzenlenecek Resmi törenin öðle namazý öncesi yapýlmasý gerektiðinden bunun üzerine yirmibeþ dakika kadar öðle ezaný geç okunarak öðle namazý kýlýnmýþ ve ardýndan rahmetli Baþkanýn cenaze namazý kýlýnarak defin iþlemi gerçekleþtirilmiþtir. Belediye Baþkan Vekilliðince tertip edilen cenaze merasimi, bütün eþ, dost, akraba ve yakýnlarý ile tüm Kargýlýlarýn katýlýmýyla rahmetli Baþkana yaraþýr biçimde tamamlanmýþtýr. Yazýda geçen iki iþ adamý ve bir gazeteciyle beraber yemekte birlikte olduðumuz hususuna gelince; bu üç kiþi birlikte Umre ziyaretinde bulunduklarýndan kendilerine "Hayýrlý Olsun Ziyaretinde Bulunacaðým" Valilik Özel Kalemince iletilip randevu istenildiðinde kendileri tarafýndan; yemekte birlikte olduklarýný ve arzu edildiði takdirde memnuniyetle kabul edecekleri Özel Kaleme ifade edilmiþtir. Bunun üzerine ilgililer yemekte ziyaret edilerek Umreleri tebrik edilmiþtir. Gerektiðinde bu ve buna benzer kabuller ve ziyaretler Valiliðimizce yine yapýlabilecektir. Yazýda geçen diðer hususlar, gerçeði yansýtmadýðýndan ve objektif bulunmadýðýndan cevap verilmemiþtir." ÝHL de ikinci yas Nurullah Ceyhan kalbine yenildi orum Anadolu Ýmam hüzne boðdu. Hatip Lisesi (ÝHL) Ceyhan, Mayýs ayýnmüdür Vekili Nurullah da geçirdiði trafik kazasý Ceyhan (56) kalp krizi sosonucu yaþamýný yitiren nucu vefat etti. ÝHL Müdürü merhum SaDün sabah okulda felim Altunay ýn ardýndan nalaþan Nurullah Ceyhan, okul müdürlüðüne vekalet mesai arkadaþlarý tarafýnediyordu. dan orum Özel HastaneMerhumun cenazesi si ne kaldýrýldý. bugün saat da Alaca Evli ve üç çocuk babadevlet Hastanesi morgunsý olan Ceyhan, yapýlan tüm dan alýnarak Yozgat ýn týbbi müdahalelere raðmen Boðazlýyan ilçesi Aþaðý kurtarýlamayarak yaþamýný Nurullah Ceyhan Sarýkaya Köyü nde toprayitirdi. ða verilecek. Ýki yýldýr orum ÝHL de müdür HAKÝMÝYET, Nurullah Ceybaþyardýmcýsý olarak görev yapan han a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve Ceyhan ýn vefatý eðitim camiasýný yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Ýnternette suçun parçasý olmayýn Recep Mebet kayýt altýna alýnmalý. Kullanýcýnýn web üzenternet ortamýnda yapýrindeki yaptýðý gezintilelan yayýnlarýn düzenrin loglarý kayýt altýna lenmesi ve bu yayýnlar alýnmalý. Atýlan yoluyla iþlenen suçlarla loglarý kayýt altýna alýnmücadele edilmesi hakmalý. Geçmiþe yönelik kýndaki kanun yürürlükte. hangi kullanýcýnýn web 5651 sayýlý kanun ve üzerinde hangi sayfalara getirdiði düzenlemelergittiði ve ne kadar zaden bahseden Ekinoz Biman geçirdiði kayýt altýliþim Teknolojileri yetkina alýnmalý. Web eriþimlisi Ahmet Tiryaki, Yasalerini içerik bazlý filtreyý bilmeyen internet kulleyerek kýsýtlý eriþimler lanýcýlarý suçun bir parçasaðlanmalý. Toplanan sý olabilirler uyarýsýnda tüm kayýtlarýn bütünlübulundu. ðü saðlanarak deðiþtirilekinoz Biliþim Teknolojileri yetkilileri, kanuni düzenleme Yasal düzenlemenin mediði kanýtlanmalý ve ve sunduklarý çözümler hakkýnda bilgiler verdiler. çerçevesi ve sunduklarý istenildiðinde TÝB ve teknolojik çözümlerden Emniyet ile kayýtlý bilgibahseden Tiryaki, yaptýðý yazýlý açýklamada þu bilgilere yer verler paylaþýlabilmeli. di: Aksi taktirde yükümlülüklerini yerine getirmeyen kurum ve 4 Mayýs 2007 tarihinde kabul edilen ve Resmi Gazete de kuruluþlara orum da bulunan mülki amirler tarafýndan 3 bin yayýmlanarak yürürlüðe giren kanun, internet üzerinde suç oluþtl ile 15 bin TL arasýnda yasal para cezasý uygulanabiliyor. turabilecek durumlara karþý suçlunun takibi ve bulunmasý amaözüm EKÝNOZ DA cýyla çýkarýldý. Bu sayede, internet üzerinden iþlenen biliþim suçekinoz Biliþim Teknolojileri olarak 5651 sayýlý kanunun larýnýn önemli ölçüde önüne geçilerek, kullanýcýlarýn internet yükümlülükleri ile ilgili gerekli yazýlým ve donaným çözümleriüzerinden aldatýlmalarýný ve yasal içerikte olmayan, kötü amaçmizi hazýrladýk. lý içeriklerden korunmasý amaçlanýyor. Geliþtirdiðimiz cihaz sayesinde çoklu internet kullanýmýnýn KANUN KÝMÝ KAPSIYOR ve NELER YAPILMALI? olduðu yerlerde internet suçlarýndan kaynaklanan maðduriyetlekanun, ister ücretli, ister ücretsiz birden fazla kullanýcýya ri önlüyoruz. Ayrýca gerçek suçlularýn tespit edilmesi açýsýndan bir veya birden fazla internet baðlantýsý üzerinden eriþim hizmeemniyet e yardýmcý olabilecek veriler sunuyoruz. ti saðlayan tüm kurum ve kuruluþlarý kapsýyor. Daha açýk bir þekilde ifade etmek gerekirse bu kanun kamu kurumlarý, okullar, Türkiye genelinde pek çok firma ve resmi kuruma bu alanoteller, yurtlar,fabrikalar, kafeteryalar gibi internet eriþiminin da çözüm saðlayan bir firma olarak orum daki kurum ve kurubirden fazla kiþiyle paylaþýldýðý yerleri kapsýyor. luþlarýn da hizmetindeyiz sayýlý kanun kapsamýnda yapýlmasý gerekenler þunlar; Geliþtirdiðimiz çözüm yollarý hakkýnda detaylý bilgi almak Bilgisayarlarýn aldýðý IP loglarý kayýt altýna alýnmalý. Geçisteyen herkesi Uður Mumcu Caddesi Bulvar Ýþ Merkezi 3. katmiþe yönelik hangi kullanýcýnýn hangi IP adresine sahip olduðu ta hizmet veren Ekinoz Biliþim Teknolojileri ne bekliyoruz. Ý Bizim Mekân açýldý Gülsemin Haným, eþi Nejdet Yaþar Demirkan ve çocuklarýyla birlikte tebrikleri kabul etti. G Recep Mebet ülsemin Demirkan ýn sahibi olduðu Bizim Mekân adlý kafe dün dualarla hizmete açýldý. Albayrak Caddesi Albayrak Fýrýný karþýsý numara 36 da düzenlenen açýlýþa KOSGEB orum Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet Dursunoðlu, orum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Müdürü Cihan Olur, Terziler Odasý Baþkaný Lütfi Barut, bazý daire ve okul müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile çok sayýda davetli katýldý. Ýnayetullah Camii Müezzini Mustafa Þahin in yaptýðý dualar eþliðinde gerçekleþen açýlýþa katýlanlara çeþitli ikramlarda bulunuldu. KOSGEB Giriþimcilik Kursu neticesinde kendi iþini kurmanýn mutluluðunu yaþadýðýný belirten Gülsemin Demirkan, Her yaþtan müþteri kitlesine keyifli vakit geçirebilecekleri nezih bir ortam hazýrladýk Bizim Mekân adlý kafe dün dualarla hizmete açýldý. Gülsemin Demirkan ýn sahibi olduðu Bizim Mekân Albayrak Caddesi nde hizmette. dedi. Sýcak ve soðuk içecek çeþitlerinin yaný sýra haftanýn belirli günlerinde gözleme ve sarma gibi lezzetleri de müþterilerine sunmayý planladýklarýný anlatan Demirkan, Bizim Mekân ýn haftanýn her günü saatleri arasýnda hizmet vereceðini kaydetti. Ýþletmecilik konusunda eþi ve çocuklarýndan büyük destek aldýðýný anlatan Demirkan, Ramazan akþamlarýnýn da buluþma noktasý olacak Bizim Mekan a herkesi bekliyoruz dedi. Bolat Ailesi nin mutlu günü Ali ile Emine evlendi orum Ulaþ A.Þ. Baþkan Yardýmcýsý Zafer Bolat ýn kýzkardeþi Emine Bolat, Ali Bolat ile hayatýný birleþtirdi. FadimeErdoðan Bolat çiftinin oðlu Ali, Keziban-Mehmet Bolat çiftinin kýzý Emine ile dünyaevine girdi. Önceki gün Gülüm Düðün Salonu nda düzenlenen düðün törenine AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Ulaþ A.Þ. Baþkaný Ýsmail Hakký Melendiz ve Yönetim Kurulu Üyeleri, bazý daire müdürleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri, Bolat Ailesi ile çok sayýda davetli katýldý. Genç çiftin nikahýný Belediye Evlendirme Memuru Erdem Sakýnmaz kýyarken nikah þahitliklerini ise Veysal Bolat, Bülent Yýlmaz ve Erkan Gün yaptý. Müzikli eðlencelerle baþlayan düðün töreni, pasta kesilmesi ve taký merasiminin ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, Emine-Ali Bolat çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler. Fadime-Erdoðan Bolat çiftinin oðlu Ali, Keziban-Mehmet Bolat çiftinin kýzý Emine ile dünyaevine girdi. Bolat Ailesi, Gülüm Düðün Salonu nda düzenlenen düðün töreninde buluþtu.

12 12 SALI 9 TEMMUZ 2013 Hitit Üniversitesi ile Sosyal ve Etüd Proje Müdürlüðü tarafýndan ortaklaþa gerçekleþtirilen orum Ýli Ýþ Gücü Piyasasýnda Özürlü Ýstihdamýna Yönelik Ýhtiyaç Analizi kapanýþ programý gerçekleþtirildi. Hitit Üniversitesi ÖDES Projesi ni tamamladý Engelliler eþit fýrsat istiyor H Programýn sonunda katýlýmcýlara hitabeden Hitit Üniversitesi Rektörü Reha Metin Alkan, bir konuþma yaptý. Etkinlik Hitit Üniversitesi Rektörlük Binasý'nda düzenlendi. Program sonrasý yemek ikramýnda bulunuldu. "Engelliler eþit fýrsat istiyor." baþlýðýnda genel sorunlar paylaþýldý. Program sonunda katýlýmcýlara yemek ikramýnda bulunuldu. Erol Taþkan itit Üniversitesi ile Sosyal ve Etüd Proje Müdürlüðü tarafýndan ortaklaþa gerçekleþtirilen orum Ýli Ýþ Gücü Piyasasýnda Özürlü Ýstihdamýna Yönelik Ýhtiyaç Analizi kapanýþ programý gerçekleþtirildi. Bakanlýk tarafýndan desteklenen ÖDES çalýþmalarý kapsamýnda yürütülen projede, orum'da 16 bin 203 engelli yaþadýðý ve engellilerin eþit fýrsat taleplerinde bulunduðu kaydedildi. Hitit Üniversitesi Rektörlük Binasý'nda bulunan konferans salonunda düzenlenen kapanýþ programýna Hitit Üniversitesi Rektörü Reha Metin Alkan, Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mesut Okumuþ, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Menderes Suiçmez, Sosyal ve Etüd Proje Müdürü Esat Kolbaþý, Sakatlar Derneði Baþkaný Yusuf Hoþnut, Altý Nokta Körler Derneði Baþkaný Kürþat Ahýshalý ve çok sayýda davetli katýldý. Prof Koordinatörü Öðretim Görevlisi Doðan Demirci, bütçesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ÖDES Projesi tarafýndan karþýlanan 55 bin 604 TL'lik projenin 4 ayda tamamlandýðýný, engelliler ve iþyerleri üzerinde yapýlan anket sonuçlarýna göre engellilerin eðitim düzeyinin düþüklüðünün, engellilerin istihdamýnda önemli bir devzavantaj oluþturduðunu aktardý. "Engelliler eþit fýrsat istiyor." sözleriyle çalýþmanýn genel sonucunu paylaþan Demirci, istatistik rakamlarýyla verdiði engelli istihdamýnýn düþük seviyede olduðuna dikkat çekti. Programýn sonunda katýlýmcýlara hitabeden Hitit Üniversitesi Rektörü Reha Metin Alkan, Hitit Üniversitesi olarak kurumsal vazife sorumluluklarýnýn farkýnda olduklarýný ve hayatýn her alanýna uzanan bir bilim yuvasý olarak hizmet ettiklerini ifade etti. Alkan, önceki dönemlerde bin TL olan projeler bütçesini, 2 milyon TL'ye çýkararak, sosyal projeyeler ciddi bir kaynak aktardýklarýný vurguladý. Program sonunda katýlýmcýlara yemek ikramýnda bulunuldu. orum'da 16 bin 203 engelli yaþadýðý ve engellilerin eþit fýrsat taleplerinde bulunduðu kaydedildi. orum un ilk özel istihdam bürosu yetki belgesini aldý Ý Erol Taþkan þ Kur tarafýndan yürütülen istihdam, danýþmanlýk ve mesleki eðitim kurslarý bundan böyle yetkili özel istihdam bürolarýnca da yapýlabilecek. orum'un ilk özel istihdamý bürosu ünvanýna sahip olan Ýksir Ýnsan Kaynaklarý Firmasý, yetki belgesini Ýþ Kur Müdürü Zafer Eyvaz'dan teslim aldý. Ýþ Kur Müdürü Zafer Eyvaz'ýn makamýnda düzenlenen Ýksir Ýnsan Kaynaklarý Firmasý, yetki belgesini Ýþ Kur Müdürü Zafer Eyvaz'dan teslim aldý. naklarý Firmasý sahibi fýndan hayýrlý olmasý Özel istihdam yetki belgesi tesliminbürolarýnýn yurtiçi ve Cenk Aras'a yetki beldilekleriyle takdim etde, Ýksir Ýnsan Kayyurt dýþýnda iþ ve iþçi gesi, Zafer Eyvaz tarati. bulmaya aracýlýk faaliyetlerinde, aracýlýk faaliyetleri kapsamýnda iþ gücü piyasasý istihdam ve insan kaynaklarý hizmetlerinde, eðitim, danýþmanlýk, kiþisel geliþim ve mesleki eðitim düzenleme faaliyetlerinde bulunmaya yetkili olduklarýný ifade eden Eyvaz, "Bu kapsamda 17 Haziran tarihinden itibaren faaliyetine baþlayan Ýksir Ýnsan Kaynaklarý Özel Ýstihdam Bürosu, Ýþ Kur gibi orum'daki istihdamýn artýrýlmasýna katký saðlayacaktýr." dedi. Eðitimciler hükümete kýzgýn 6 aylýk enflasyon rakamlarýnýn açýklanmasýnýn ardýndan önceki gün netleþen memur maaþ artýþlarýnýn % 1 lik enflasyon farký ile % 3 lük Temmuz zammýyla birlikte öðretmenlerin % 4 lük artýþla TL arasýnda zam alacaðýný söyleyen DES Ýl Eðitim Sekreteri Kenan Taþkýn, Eðitim çalýþanlarý bu hükümet döneminde baþta mali konularda olmak üzere, mesleki, özlük ve demokratik haklarýnda hep yerinde saydýlar. dedi. MEMURLAR ÝERÝSÝNDE ÖÐRETMEN EN DÜÞÜK MAAÞI ALIYOR Eðitim çalýþanlarýnýn hükümete kýzgýn ve küskün olduðunu söyleyen Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Ýl Eðitim Sekreteri Kenan Taþkýn, Sayýn Baþbakan a buradan çok önemli bir ikazda bulunmak istiyorum. Yýllardýr unuttuðunuz, bir kenara ittiðiniz öðretmenlere hakkýný vermelisiniz. Bugün öðretmenler, din görevlisinden, uzman erbaþtan, hemþireden, bekçiden, posta daðýtýcýsýndan az maaþ almaktadýr. diyerek açýklamasýný sürdürdü; lum duruma düþürülmüþtür. Eðitimin bütün aþamalarýnda, okullarda ve üniversitelerde, bakanlýk makamlarýnda torpil, iltimas ve adam kayýrma almýþ baþýný gitmiþtir. Hasýlý öðretmenler mesleðine küstürülmüþ hale getirilmiþtir. ÖÐRETMEN OLMADAN ASLA Bugün emekliliði gelmiþ bir öðretmen, oðlu yaþýndaki yeni atanmýþ polisten az maaþ almaktadýr. Öðretmenin ekonomik, mesleki ve özlük haklarýný geliþtirmediðiniz müddetçe, akýllý tahtalar,tablet bilgisayarlar yeterli olmayacaktýr.eðitimin baþ aktörü öðretmene ve eðitim çalýþanlarýna yapýlacak yatýrým en etkili yatýrýmdýr. EÐÝTÝMDE TORPÝL, ADAM KAYIRMA VE SUÝSTÝMAL GÝTTÝKE ARTIYOR Hükümet 11 yýldýr öðretmenleri ihmal etmiþ, öðretmenlerin her talebine saðýr, her isyanýna kör ve þaþý bakmýþtýr. EÐÝTÝM ÝÞÝDÝR Kenan Taþkýn Bugün öðretmenler yoksulluk sýnýrýnda maaþ almaktadýr. Ek göstergeleri yükseltilmeyen, ek ödemeleri verilmeyen, nöbet ücreti dahi reva görülmeyen öðretmenler hükümete küskün ve kýzgýndýr. Sendikamýzýn çabasýyla Þura kararý alýnmasýna raðmen öðretmenlere 24 kasým ikramiyesi de 3 yýldýr ödenmemiþtir. Öðretmenlerin ek ders ücretleri de yükseltilmemiþtir. Ýl içi ve il dýþý atamalarda, görevlendirmelerde, görevde yükselmelerde ve terfilerde öðretmenler maðdur ve maz- EKÝP Sayýn Bakan Nabi Avcý, Milli Eðitim Bakanlýðý ndaki eskimiþ, statükocu, torpilli, hizipçi, hemþerici, taþra ve bakanlýk bürokratlarýný de- ðiþtirmedikçe, nesnel ve liyakata dayalý terfi sistemi getirmedikçe eðitimde saðlýklý reformlar ve baþarýlý devrimler gerçekleþtiremeyecektir. Bu nedenle, baðýmsýz eðitimcilerin, demokrat sendikacýlarýn partiler ve ideolojiler üstü çatý örgütü olan DES adýna ilgililere ve yetkililere buradan gerçekleri ve doðrularý açýkça ve net bir þekilde iletiyor, ivedi adýmlarýn bir an önce atýlmasýný bekliyoruz. Orman yangýn riski! M eteoroloji Bölge Müdürlüðü, artan hava sýcaklýklarý nedeniyle orman yangýn riskine karþý uyardý. Bölge Müdürlüðü nden yapýlan açýklamada, önümüzdeki 3 gün boyunca orum, Amasya ve Tokat merkez ve ilçelerinde hava sýcaklýðýnýn yüksek (30-35 derece) ve nemin düþük olmasý (%20 - %30) sebebiyle orman yangýn riski olduðu belirtildi.

13 SALI 9 TEMMUZ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 1 Ramazan: 1434 Hicri Þemsi:1391 Rûmi:25 Haziran 1429 Hýzýr: TEMMUZ Bir kimse Allahü teâlâya iman edip, namazýný kýlar, zekâtýný verir, Ramazan orucunu tutarsa, Allahü teâlâ ona Cenneti ihsan eder. Hadîsi þerîf Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 orumgaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo evre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri orum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi SAÐLIK OCAKLARI ASAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SGK Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik VEFAT EDENLER 1- Þevket, Mustafa, Salim ve Mahmut ÞAKAR' ýn anneleri; Hanife ÞAKAR. 2- Nizamettin ve Osman TERYAKÝOÐLU' nun babasý, Þeref ve Nazým TERYAKÝOÐLU' nun amcasý; Recep TER- YAKÝOÐLU. 3- Öðretmen Ümit ERYAÞAR' ýn eþi, Burak ERYAÞAR' ýn babasý, Avukat; Muzaffer ERYAÞAR orum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. eðerli Okurlar!... D Ramazân-ý Þerifin gölgesi üzerimize düþtü... Mü'minler bu mübarek ayýn kokusunu teneffüs etmeye baþladý... Bir sene heyecanla beklenen, sahuru ile, iftar ve teravihi ile bereket menbaý mübarek Ramazân-ý Þerife bizleri kavuþturan Rabbimiz'e sonsuz þükürler olsun... Manevî güzellikleriyle beraber, mü'minler için Rahmet ve Maðfiret mevsimidir Mübarek Ramazan... Sevgili Peygamberimiz bir Hadîs-i þeriflerinde þöyle buyurmaktadýrlar: "Ramazan Ayý gelince Cennet Kapýlarý açýlýr, Cehennem Kapýlarý kapanýr. Ve þeytanlar zincire vurulurlar..." buyurmaktadýrlar. Deðerli Kardeþlerim!... Bu hadîs-i þerif gösteriyor ki Ramazan Ayýnda iyi iþler yapýp, kötülüklerden sakýnan mü'mine Cennet'in kapýlarý açýlýr, Cehennemin Kapýlarý kapanýr. Oruç sayesinde nefsine hâkim olup kötülüklerden Allah'ýn hoþnut olmadýðý davranýþlardan uzak durur. Cenâb-ý Hak'da Bakara Sûresi Âyet 183'de þöyle iþaret etmektedir: "Ey îmân edenler; oruç sizden önce gelip geçmiþ ümmetlere farz kýlýndýðý gibi, size de farz kýlýndý. Umulur ki korunursunuz... " buyurmaktadýr. Þu hâle göre oruç bütün kötülüklerden, mü'mini korumaktadýr. Yine Allah Resulü buyurmaktadýr: "Hâlis niyet ederek ve ecrini AUah'dan bekleyerek Ramazan Orucunu tutan kiþinin geçmiþ günâhlarý affolunur..." müjdesini vermektedir. Deðerli Dostlar!... R Bugün Ramazan Ramazan ayý Kur'ân ayýdýr... Zîrâ beþeriyetin huzur, saadet ve selâmetini temîn için Cenâb-ý Hak, Yüce Kitabý Kurân-ý Kerîm'i Ramazan Ayý içerisinde deðeri çok yüksek olan Kadir Gecesi'nde Peygamber Efendimiz'e ilk defa Cebrail ismindeki melek vâsýtasý ile indirmiþtir... Muhterem Kardeþlerim!... Bu mübarek ayýn her saati, her dakikasý mü'minler için bir bayram, bir coþku vesilesidir, Ýlâhî bir lütûftur... Bu þerefli ayýn kadr-ü kýymetini takdir edip, lâyýkýyla ihya etmemiz mü'minler üzerine bir borçtur. Hazret-i Âiþe Validemiz haber veriyor: "Hazret-i Peygamber Ramazan Gecelerini ibâdetle geçirir. Bilhassa son on gününe pek çok önem verirdi. Bu son on gününü hiç eve gelmeden, Hafýz Recep mescitte bütün vaktini ibâdetle deðerlendirirdi..." CAMCI Deðerli Okurlar!... Bu Mübarek Ayýn çok önemli olan üç heyecanlý âný vardýr. Bunlardan biri sahur, bir diðeri akþam iftar âný, bir üçüncüsü de: camilerimizde kýlýnan teravih namazlarýdýr... Bu yazýmý Peygamber Efendimiz'in þu mübarek Hadîs-i Þerîfleriyle noktalýyorum, buyuruyorlar ki: "Ramazanýn evveli Rahmet, ortasý Maðfiret, sonu da Cehennem'den azatlýktýr..." Deðerli Dostlar!... Bütün Âlem-i Ýslâm'ýn Ramazanla beraber huzur ve mutluluða ermelerini, Ramazân-ý Þerif hürmetine dua ediyor, hepinizin mübarek Ramazânýnýzý tebrik ederken, son olarak; sahip olduðumuz nimetleri, ihtiyâç sahipleriyle paylaþmak suretiyle mutlu olacaðýnýz umuyorum Deðerli Kardeþlerim!... amazan ayýnda oruç tutarken saðlýðýmýzý koruyabilmek için dikkat etmemiz gereken belli baþlý lünde karar vermelidirler. Emziklilik döneminde ise oruç tutmak isteyen gebeler de uzman hekim kontro- kurallar var. Bunlardan en önemlisi, sindirim zafiyeti süt yapýmýnýn, veriminin ve kalitesinin düþmesine neden olabileceði için emzikli annelerin oruç tutmalarý oluþmamasý adýna oruç ile geçen uzun bir günün ardýndan iftar sofrasýnda yediklerimize ve içtiklerimize yine önerilmemektedir. dikkat etmemiz gerektiðidir. Ramazan'da saðlýklý oruç Yaþlýlar, bu sýcak günlerde oruç tutarken son derece dikkatli olmalýlar. Yaz günlerinde ciddi su kayýplarý tutmak için; meyve ve sebzeyi bol bol yemeyi, iftarda suya yüklenmemeyi, iftar ve sahur sofrasýndan pilav oluþabilmekte, uzun süreli olduðunda ise böbrek ve karaciðere zarar verebilmektedir. Ayrýca kanser gibi teda- ve makarna yerine yüksek posalý bulgur pilavýný eksik etmemeyi ve iftar sonrasý bol bol yürüyüþ yapmanýz visi zor ya da ciddi bir hastalýk sebebiyle bir ameliyat baþlýca dikkat etmemiz gerekenler arasýndadýr. geçirmiþ ve mutlaka beslenmesi gereken hastalýklarda, Yaklaþýk 14 Saatlik açlýktan sonra aðýr yemeklerle bir anda yükleme yapmak midede yanma, gaz, bu- Dr. Selçuk ÖNCE / Aþýrý sývý kaybý, en çok kalp yetmezliði olan tan- oruç tutulmamasý gerekir. lantý, kabýzlýk gibi pek çok saðlýk problemini de beraberinde getiriyor. Bu problemleri en aza indirebilmek olduðu ortamlarda aþýrý terleme önemli miktarda sývý kaybýna Aile Hekimi siyon hastalarýný etkiliyor. Özellikle nemin çok yüksek için iftarýmýzý iftariyeliklerle ve yaðdan fakir bir çorbayla açýp yol açarak, elektrolitler olarak adlandýrýlan vücudumuzdaki 30 dakika kadar mideyi dinlendirip sonra ana yemeðe geçmek sodyum ve potasyumun kaybýna neden olmaktadýr. Bu durumdan en çok kalp yetmezliði ve yüksek tansiyon hastalarý etkilen- fayda saðlar. Uzun süreli açlýklar sonunda yavaþlayan metabolizma hýzýmýz ve tüketilen kalorisi yüksek hamur iþi, yaðlý et mektedir. Yaklaþýk 14 saatlik bir açlýk dönemi, susuzluk dönemi söz konusu. Anti-hipertansif ilaç kullanan hipertansiyon has- ürünleri ve tatlýlar kilo almayý kolaylaþtýrýr. Ýftar sonrasý yapacaðýmýz yürüyüþler hem sindirim problemlerini azaltýr, hem de talarýmýzýn bu dönemde çok dikkatli olmalarý gerekiyor. Oruçlarýna devam etmek istiyorlarsa katiyen dýþarý çýkmamalarý ve metabolizma hýzýný düzenleyerek kilo almayý engeller. Diyabet (þeker) hastalýðý olanlar, þayet Ramazan'da oruç mümkün olduðunca az hareket etmeleri gerekir. tutmak istiyorlar ise bunu mutlaka bir uzman doktor kontrolünde gerçekleþtirmelidirler. Özellikle aðýr diyabet hastalarýnýn Ra- gibi, saðlýðý bozuk durumda olanlar için ise sýkýntý yaratabilecek Son olarak belirtmeliyim ki; oruç bünyemize saðlýk kattýðý mazan'da oruç tutmalarý saðlýk yönünden sýkýntýlý sonuçlar doðurabilirrine vermeden önce doktor kontrolünden geçmeleri ve görüþ al- seviyelere gelebilir. Bu nedenle hastalarýn kararý kendi kendile- Gebelikte ise, son 3 ay oldukça önemlidir. Özellikle son malarý oldukça önemlidir. Unutmayýnýz ki; dinimiz, kolaylýklar dönemde annenin aldýðý bütün besin ve içeceklerden faydalanan bebek için bu dönemde annenin oruç tutuyor olmasý problerim. saðlayan bir dindir. Tüm orum halkýna hayýrlý Ramazanlar dilem yaratabilir. Bu nedenle hamilelere, hamileliðin son 3 ayýnda oruç tutmamalarý önerilmektedir. Ancak hamileliðin Görüþ ve önerileriniz için: baþýnda E Oruç ve saðlýk Bizim kalbimiz Ýstanbul vet þaþýrmayýn, insanýn kalbi de Ýstanbul oluverir rutubet kokusu orada yaþanmýþlýklarýn hüznü ya da sevinciyle karýþýr. Düþündürür insaný, alýr götürür bam- bazen. Gitmesen de yaþarsýn tüm güzelliklerini. Tarih kokar buram buram, sanýrsýnýz ki bir masalýn baþka yerlere. Ýstanbul dedik ya adý bile güzel. Ara sýra gecekondular dikkat çeker, çocuk cývýltýlarýyla. Ev- içindesiniz. Dokunsanýz kaybolacak, o yüzden hiç ses etmezsiniz, sadece seyredersiniz Ýstanbul'u, uzun lerin önüne kurulan semt pazarlarýyla, herkes ayrý bir uzun. Deniz kenarýna oturup, iki bardak çayý Kýz Kulesi'ne bakarak yudumlarsýnýz. Tüm yorgunluðunuz mevcuttur. Herkes kendi halinden memnun yaþam mü- telaþ içindedir. Anlayacaðýnýz Ýstanbul'da her renk bir anda denizin dalgalarýna karýþýr ve denizle sohbet cadelesinde koþturur durur. Fetihler hiç bitmez, her edersiniz. Size geçmiþe dair bir þeyler fýsýldar. Siz de gün yeni bir þey keþfederiz, boðazda oturup balýk ekmek yerken. geleceðe dair planlarýnýzý onunla paylaþýrsýnýz. Sizi hiç kýrmaz, saatlerce dinler, dalgalarýyla sohbetinize Nice padiþahlar nice sultanlar gelip geçmiþtir, bu eþlik eder. Martýlar arada bir karýþýr size. Her bir semte sevilen bir Allah dostu bekçilik eder. Ziyaret etseniz koca þehirden. Dili yok ki anlatsýn, neler yaþanmýþtýr Gül Artar kim bilir her bir köþesinde. Tarih kitaplarý anlatýr Ýstanbul'u ama bence yazýlacak çok þey var daha. Anlatmak- de doyamazsýnýz. Tüm maneviyatýyla maddi olan her þeyin üzerini örter. la bitmez, üç tarafý denizlerle çevrili bir ülkede, büyük bir ummandýr o. Güzeller bile Ýstanbul'a benzetilmiþ; Ýstanbul da bir Ýstanbul da aþk kokar bu yüzden. Her dönen o yoldan, huzuru bavulunda getirir. Fatih Sultan Mehmet'in fethiyle baþlayan Ýstanbul macerasý 1453'den beri ayný heyecanla Ýstanbul se- güzel, Ýstanbul kadar güzel denilmiþtir. Hayalleri süsleyen bu malarýndan tekrar Ýstanbul'a akar. Orada her gün ayný heyecan muazzam þehir, kalpleri de süslemiþtir. Ki bu yüzden kalbimiz yeni baþtan yaþanýr, bu sefer Ýstanbul gönülleri fethetmiþtir. bile Ýstanbul olmuþtur ve en güzel yerde buluþmuþtur. Þöyle ki Onun üzerine nice þarkýlar bestelenmiþ, þiirler yazýlmýþtýr. En orayý yaþamanýz için gitmenize gerek yok, günaydýn Ýstanbul büyük sevdalar Ýstanbul'la yaþanmýþ. Köþklerin, yalýlarýn hafif kardeþ diyerek her sabah yeniden Ýstanbul'da uyanabilirsiniz. Kadir Yüktaþýr com METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: TEMMUZ 2013 SALI ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Ramazan Halleri 1 amazan ayý bazýlarýna azap R Tefekkür ve ýzdýrap günleri yaþatýr. Bayramý ise hüzün günleridir. Dünyamýz Ýþte bu sýfatlarý taþýyan bir insandý Fuat efendi. Aileden gelen bir gelenek idi. Ne babasý, Ne dedesi böyle bir adet ile hayatlarýný þekillendirmemiþlerdi. Raþit Yücel Fuat efendi bu hayata oda corumhakimiyet. net dahil olmuþtu. Ýstediði gibi yeyip içemiyor. Ramazan ayýnda ehli imanýn hal ve hareketleri sosyal hayatý kaplýyordu. Ýþyerinde ramazan, Evde radyo ve televizyonda ramazan, Cadde ve sokaklarda ramazan Yýlarý hep böyle geçiyordu.. Ailenin halleri böyle olunca,akrabalarýn halleri de böyle þekilleniyordu. Sonra bu haller, Fuat beyin yeni damadý ile bozulmuþtu. Doktor olan damat bu ailenin tek oruçlu insaný olmuþtu. Aileden gelen bu adeti damat bozmuþtu. Ailece yapýlan içki muhabbetlerine katýlmýyor, üstelik orucunu tutuyor,namazýný da kýlýyordu. AiLenin son damadý Ahmet efendi,çok seven ve medeni olduðu halde oruç tutuyordu. Hanýmý ise gizli gizli namaz kýlýyor,ada orucunu tutuyordu. Her þey Ahmet efendinin üzerinde toplanmýþtý. (Sürecek) NÖBETÝ ECZANELER 24 ayar ABALI BAHABEY CAD. NO:105 ( YEÞÝL FIRIN YANI ) Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 77,851 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) SATIÞ VEFA GAZÝ CAD. NO:53/B KÜLTÜR SÝTESÝ ALTI , 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ORUM com orum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 78,399 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. (Posta Kodu )

14 14 SALI 9 TEMMUZ 2013 Ramazan mükâfat kazanma ayýdýr ürk Diyanet Vakýf TSen orum Þube Baþkaný Mustafa Ünlü, Ramazan ayý münasebetiyle yaptýðý basýn açýklamasýnda, Rabbim Ramazan-ý Þerif i milletimiz için þimdiden hayýrlara vesile eylesin. dedi. Yüce Allah ýn âlemlere rahmet olarak gönderdiði, insanlýk için en mükemmel Kutsal kitabýmýz bu ayda indirilmeye baþlandý ürkiye Kamu alý- Kalkýnma Tþanlarý ve Dayanýþma Vakfý (TÜRKAV) Ýl Baþkaný Erhan evik, Ramazan ayý nedeniyle bir mesaj yayýnladý. Ramazan ayýnýn diðer aylar arasýnda seçkin bir yere sahip olduðunu ifade eden evik, ünkü kutsal kitabýmýz Kur'an bu ahlâk örneði olan Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya peygamberlik görevi de bu ayda verilmiþtir. diyen Ünlü, açýklamasýný þöyle sürdürdü; Ýslâm'ýn beþ þartýndan biri olan oruç bu ayda tutulmaktadýr. Fitre ve zekatlarýmýzý bu ayda veririz yýlý için Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Din Ýþleri evre Kuruluþlarý Dayanýþma Derneði (EKÜD), Ramazan ayý vesilesiyle hýz verdiði Sofrada Sýfýr Artýk kampanyasýyla kamuoyunu israfý önlemeye ve gösteriþ için çeþit çeþit, gereðinden fazla yemek olan sofralardan uzak durmaya davet etti. Ýstanbul Valiliði ve belediyelerin de destek verdiði kampanya ile tabaklara yenilebilecek miktarda yiyecek alýp, israf edilmemesi halinde dünyadaki açlarýn doyma imkaný bulabileceðini açýklayan EKÜD Baþkaný Süleyman Yorulmaz, Ýsrafa dur demek için önce iftar ve sahur tabaklarýndan baþlamak gerekiyor. Asr-ý Saadet'ten sonra bozulan ilk sünnet yemek oldu. Sofrada Sýfýr Artýk' kampanyasýyla israf karþýtý bir proje baþlatmýþ olduk. Bu yolla önce kendi soframýz, kendi tabaðýmýzdan baþlamalýyýz ki yaþamýn diðer alanlarýna müdahale edebilelim. Sofrada Sýfýr Artýk demek sofraya ne gelirse yiyip silip süpürüp, mevcut kilolarýmýzý arttýrmak deðil. Olabildiðince az tüketme, az çeþitle ihtiyacýmýz kadar gýdayý almak, ihtiyaç fazlasýný farklý þekilde deðerlendirmek esasýna dayanýyor' diye konuþtu. ÝSRAF MÜSLÜMANLIÐA YAKIÞ- MAZ Ramazan'da iftar sofralarýnýn her geçen sene gittikçe daha çok israf edilen bir tutum içerisine girdiðini söyleyen Yorulmaz, Mustafa Ünlü ayda indirilmeye baþlanmýþtýr. Yüce Allah Kur an da Ramazan ayý insanlarý kurtuluþ yoluna götüren, doðruyu yanlýþtan ayýran Kur'an ýn indiði aydýr. buyurmuþtur. Kur an da bin aydan daha hayýrlý olduðu bildirilen Kadir Gecesi yine Ramazan ayý içinde kutlanýr. Ýslam'ýn temel ibadetlerinden olan oruç da bu ayda tutulur. Ramazan ayý, Müslümanlar için en kutsal aydýr ve ona bu sebeplerden dolayý on bir ayýn sultaný denilmiþtir. Sevgili Peygamberimiz, Ramazan ayýnda içtenlikle yapýlan dua, ibadet ve iyiliklerin Allah katýnda israf ve gösteriþin yaþamýn diðer alanlarýnda olduðu gibi ibadete dayalý olduðunu düþündüðümüz Ramazan ayýnda ve yine ibadet niyetiyle yaptýðýmýz iftar sofralarýna kadar taþtýðýný ifade ediyor. Ýsraf ve gösteriþin Ramazan'ýn ruhuna aykýrý olduðunu da anlatan Yorulmaz, 'Kamuoyunda bu bilincin ve farkýndalýðýn oluþmasýný istiyoruz. Ýftar sofrasý da olsa israf edecek þekilde donatmamak lazým. Daha sade sofralarla daha güzel hizmetler yapabiliriz. Bunun Cenab-ý Hakk'ýn hoþuna gitmeyen bir þey olduðunu, müsrifleri sevmediði, sofraya konan gýdanýn yarýsýnýn çöpe gitmemesi gerektiði konusunda halkýmýzýn ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi lazým. Bu konuda belediyelerle kamuoyunu bilgilendirici projeler geliþtiriyoruz' dedi. KONFERANSLAR DÜZENLENDÝ Temel sorunun yaþam tarzýmýz ve felsefemiz olduðuna da dikkat çeken Yorulmaz, maddeye dayalý bir yaþam felsefesi öngörmüþsek her þeye maddeci olarak bakýyoruz. Kaliteli yemek yemek baþka, israf etmek baþka þeydir. Ýnsan ekonomik imkânlarý ölçüsünde kaliteli giyinebilir, farklý çeþitte yemek yiyebilir fakat bu hiçbir zaman yediði yemeði giydiði elbiseyi çöpe atma hakký vermez. Ýsraf ve geri dönüþüm konusunda çok daha titiz ve paylaþým konusunda Yüksek Kurulu, sadaka-i fýtýr miktarýný 9 lira 25 kuruþ olarak belirlemiþtir. Ramazan Kur an ayýdýr. Rahmet ve maðfiret ayýdýr. Yapýlan her bir ibadete kat kat karþýlýðýnýn verildiði, mükâfat kazanma ayýdýr. müminlerin kötülüklerden arýndýðý güzel meziyetlerle donatýldýðý aydýr. daha deðerli olacaðýný bildirmiþtir. Bu mübarek ayýn, birlik ve beraberliðimizin pekiþmesine, aziz milletimizin, devletimizin, Ýslam aleminin hayýrlarýna vesile olmasýný ve bütün dünyaya barýþ, huzur ve esenlik getirmesini Cenâb-ý Hak'tan niyaz ediyorum. ifadelerine yer verdi. Bu vesileyle, rahmet ve bereket yüklü Ramazan ayýnýn, Ýslam alemine, devletimize, milletimize, Diyanet Ýþleri ve Vakýflar Genel Müdürlüðü çalýþanlarýna, Türkiye Kamu-Sen camiasýna ve üyelerimize saðlýk, baþarý, huzur ve hayýrlar getirmesini Cenab-ý Allah tan niyaz ederiz. Erhan evik Diyanet Radyo yayýna hazýr iyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan ramazan Dayýnda yayýn hayatýna baþlayacak olan Diyanet Radyo, ilk etapta 25 ilde yapacaðý yayýnlarýný 24 saat kesintisiz sürdürecek. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan geçtiðimiz yýl ramazan ayýnda Diyanet TV'nin yayýna baþlatýlmasýnýn ardýndan bu yýl da Diyanet Radyo hizmet vermeye baþlatýlacak. Diyanet Radyo, 25 ilde 24 saat kesintisiz yayýn yapacak. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Dini Yayýnlar Genel Müdürü Yüksel Salman, AA muhabirine, Diyanet Radyo ve Diyanet Televizyonuyla ilgili deðerlendirmelerde bulundu. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'na, kuruluþ yasasýyla birlikte radyo ve televizyon yayýncýlýðý yetkisi ve görevi verildiðini hatýrlatan Salman, bu doðrultuda geçtiðimiz yýl ramazan ayýnda Diyanet TV'nin yayýna baþlatýldýðýný hatýrlattý. Diyanet TV'nin yayýnýnýn yýl sonuna kadar 24 saate çýkarmayý hedeflediklerini ve 20'ye yakýn yeni program hazýrladýklarýný söyleyen Salman, ramazan ayýna yönelik de çalýþmalarýn artýrýldýðýný bildirdi. Zengin bir içerikle hazýrladýklarý iftar programýný Topkapý Sarayý'ndan gerçekleþtireceklerini anlatan Salman, her gün yurt içi ve yurt dýþýndan canlý baðlantýlarý olacaðýný ve ayrýca Mekke ve Medine'den de her gün 10'ar dakikalýk programlar yapýlacaðýný söyledi. Ýki saate yakýn sürecek programda canlý baðlantýlarýn yaný sýra sohbet ve musikinin de olacaðýný anlatan Salman, TRT ile birlikte hazýrladýklarý sahur programýný da Ýstanbul Þehzade Camisi'nden yayýnlayacaklarýný ve ayrýca ayný camiden ramazan boyunca teravih namazlarýný naklen vereceklerini ifade etti. "Din, hayatla iç içe olduðu için hayata dair ne varsa onlarý biz Diyanet TV üzerinden aktarmak istiyoruz" ifadesini kullanan Salman, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn kanalý olmasý nedeniyle tematik bir kanal olduðu için Diyanet TV'nin dini kanallar içerisinde gösterildiðini belirtti. Salman, "Orada ilk sýralardayýz. Yani program kalitemiz ve sayýmýz artýyor. Ýzlenme oranlarýmýz da sürekli artýyor. Yapýlanma olarak da önemli bir noktaya geldiðimizi ifade edebilirim" diye konuþtu. Diyanet TV'nin logosunun deðiþtirileceðini ve tek logoyla yayýna devam edeceðini dile getiren Salman, 24 saate çýkarmayý planladýklarý yayýnýn 12 saatlik bölümünü kendilerinin, 12 saatlik diðer bölümün ise TRT iþbirliðiyle hazýrlanacaðýný bildirdi. Radyo yayýna hazýr Diyanet TV'nin bir yýlýný doldurduðunu dile getiren Salman, ramazan ayýyla birlikte de Diyanet Radyo'nun hizmete gireceðini vurguladý. Salman, "Radyomuzun bütün hazýrlýklarý, altyapýsý ve personeli tamamlandý. Programlarýmýz ve biz ramazana hazýrýz. Ben inþallah, Diyanet Radyo'nun Diyanet Televizyonu kadar etkili olacaðýný düþünüyorum. Ýlk etapta 25 ilde yayýn yapacaðýz. Bunu önümüzdeki günlerde 50 ile sonraki birkaç ay içerisinde de tüm illerimize yaymýþ olacaðýz. Frekanslarýmýzý da müftülüklerimiz aracýlýðýyla duyuracaðýz" diye konuþtu. Radyodan 24 saat kesintisiz yayýn yapacaklarýný anlatan Salman, yayýn içeriðinde ramazana özel programlar, tasavvuf musikisi, canlý baðlantýlar, tefsir, hadis sohbeti, Diyanet'e soralým programý, radyo tiyatrolarý ve zengin bir içeriðin bulunacaðýný kaydetti. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn ramazan için belirlediði "Helal Kazanç-Helal Lokma" temasýnýn radyo programlarýnda da iþleneceðini söyleyen Salman, iftar ve sahur programlarýnda ise Diyanet TV ile ortak yayýnlar vereceklerini sözlerine ekledi. (AA) Tabaðýnýzýn yarýsýný açlar için boþ býrakýn çok daha cömert olmalýyýz. Þu an karnemiz zayýf. Ramazan ayý karnemizi düzeltmek için büyük bir fýrsattýr' diye konuþtu. 33 bin gönüllü üyesiyle kampanyayý yaymaya çalýþtýklarýný anlatan Yorulmaz, orum'da, Aðrý'da, Rize'de, Erzurum'da bu konuda bir dizi konferans düzenledik. Okulda eðitimler ve sempozyumlarla bilinç seviyesini yükseltmeye çalýþýyoruz. Ekmek ve yemek israfý ile ilgili kampanyaya da rapor sunarak katkýda bulunduk dedi. PARAYLA DA OLSA ÝSRAFA HA- YIR EKÜD ün birinci derece israfýn çevresel yönü üzerinde durduðunu anlatan Yorulmaz, Ekolojik ayak izi kiþinin günlük ihtiyaçlarýný karþýlamak için doðada yaptýðý tahribattýr. Bilim adamlarý ekolojik ayak izimizin ortalama 7 milyar nüfusa göre 1.8 hektar olmasý gerekirken 2.7 hektarlara çýkmýþ durumda olduðunu söylüyor. Yani dünya insanýnýn ortalama yaþam hýzý 1.5 kat fazla. Biz paramýz var diye istediðimiz gibi harcar israf edersek, yeryüzü harcadýðýmýzý yerine koyamýyor. Bizim fren basýp hýzýmýzý normale çekmemiz lazým. Afrika'da açlýk had safhada insanlar bir lokma ekmeðe bir damla suya muhtaçken israf yapmaya hakkýmýz yok' diye konuþtu.(ýha) Uzmanlar, sigara tiryakilerine Ramazanda sigaradan kurtulmalarý çaðrýsýnda bulundu. Ramazan býrakmak için fýrsat olabilir ok yaðlý ve tuzlu yemeklerden uzak durun onya Özel Sel- Hastanesi Kçuklu Kardiyoloji Uzmaný Dr. Ali Eryavuz, iftarda çok yaðlý ve çok tuzlu besinlerin hýzlý ve aþýrý tüketiminin kalp krizine neden olabileceði uyarýsýnda bulundu. Dr. Eryavuz, iftarda yenilen yaðlý ve tuzlu yemeðin hýzlý bir þekilde yenilmesinin gün boyu açlýk çeken vücuda darbe vurduðunu belirterek, bu tür yemeklerin iftarda yavaþ tüketilmesi tavsiyesinde bulundu. Kardiyoloji Uzmaný Dr. Eryavuz, Ramazan ayýnda oruç tutarken deðiþen beslenme ve egzersiz düzeninin kalp saðlýðý üzerinde olumsuz etkileri olabileceðini belirterek, kalp saðlýðýný korumak isteyenlerin dikkat etmesi gereken noktalara deðindi. Uzun ve sýcak yaz aylarýnda oruç tutmanýn susuzluðu ve açlýðý artýrdýðýný belirten Dr. Eryavuz, iftar saatinde hýzlý ve aðýr yemek tüketiminin kalp saðlýðý için tehlikeli olduðuna deðindi. Ýftarda çok yaðlý ve çok tuzlu besinlerin hýzlý ve aþýrý tüketimi sonucu, gün boyunca açlýk çeken ve yavaþlayan metabolizmaya güçlü bir darbe vurulduðunu söyleyen Dr. Eryavuz, vücuttaki kanýn sindirim için mideye akýn ettiðine dikkat çekti. Dr. Eryavuz, "Bu ani yükleme hem kan dolaþýmýna hem de metabolizmaya zarar verir. Bir anda yenilen aðýr yemekleri sindirmek için vücuttaki kan mideye akýn eder. Bu nedenle zmanlar, sigara tiryakilerine Ramazanda si- kurtulmalarý çaðrýsýnda bulundu. Ugaradan Hacettepe Üniversitesi Halk Saðlýðý Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hilal Özcebe, "Ramazanda oruç nedeni ile gün boyu saatlerce sigara içmeden durabilen kiþiler, bu davranýþlarýný sürdürebilir ve sigaradan tamamen kurtulmuþ olur" dedi. Özcebe, sigaranýn zararlarýnýn artýk herkes tarafýndan iyi bilindiðini söyledi. Sigara içenlerin büyük bölümünün bunu býrakmak istediðini, ancak çeþitli nedenlerle baþarýsýzlýða uðrayanlar olduðunu anlatanözcebe, "Ramazan ayý sigarayý býrakmak isteyenler için iyi bir fýrsattýr. Ramazanda oruç nedeni ile gün boyu saatlerce sigara içmeden durabilen kiþiler, bu davranýþlarýný sürdürebilir ve sigaradan tamamen kurtulmuþ olur" dedi. Ramazan ayýnýn, insanlarýn nefislerine hakim olduklarý bir dönem olduðu için sigarayý býrakmanýn daha da kolaylaþacaðýný ifade eden Özcebe, þunlara dikkati çekti: "Sigara içilmesi herkes için ve her zaman zararlýdýr. Ama sigara içmek Ramazan ayýnda daha büyük tehlike yaratabilir. Gün boyu aç ve susuz kaldýktan sonra akþam olduðunda oruç açýlýr ve akþam yemeði yenir. Yemekten hemen sonra kan dolaþýmý ile mide ve baðýrsaklara daha fazla kan gönderilir. Bu yüzden örneðin kalp, beyin, böbrek gibi yaþamsal öneme sahip organlara giden kan miktarý azalabilir. Bu durum özellikle kalp ve beyin damar hastalýðý olanlar açýsýndan ciddi risk oluþturabilir." Prof. Dr. Hilal Özcebe, sigara içenlerin Ramazan ayýnýn yaratacaðý bu fýrsatý deðerlendirmeleri ve sigaradan kurtulmalarý gerektiðini kaydetti. Ýftarda çok yaðlý ve çok tuzlu besinlerin hýzlý ve aþýrý tüketiminden uzak durun. kalbe ve diðer organlara giden kan azalýr. Saðlýklý bireylerde bile göðüs aðrýsý ve bayýlma riski taþýyan bu durum özellikle kalp hastalarýnda ve yaþlýlarda kalp krizine ulaþan ciddi rahatsýzlýklarýn yaþanmasýna neden olabilir." diyerek, hýzlý yemek tüketilmemesi uyarýsýnda bulundu. Bol su için Ramazan ayýnda, kan dolaþýmý sisteminin saðlýðý için bol sývý tüketilmesi gerektiðini de belirten Dr. Eryavuz, "Susuzluk, kan dolaþým sisteminin en büyük düþmanlarýndandýr. Vatandaþlarýmýz, iftar ve sahur arasýnda bol bol su ve sývý gýdalar tüketmelidir. Kahve, çay, asitli içecekler gibi içecekleri ise önermiyoruz. Özellikle kalp ve damar hastalýðý olanlarýn kullandýðý ilaçlarýn bazýlarý idrar söktürücü niteliði taþýr. Bu nedenle bu hastalarýmýz suya daha çok ihtiyaç duyar." þeklinde konuþtu. Hafif spor Dr. Eryavuz, kalp saðlýðýnýn korunmasý için tüm bireylerin hayat boyunca egzersiz yapmasý gerektiðini tavsiye ettiklerini belirterek, Ramazan ayýnda ise normal egzersiz düzeninin biraz daha hafifletilerek sürdürülmesinin daha doðru olduðunu söyledi. Dr. Eryavuz, iftar yemeðinin hemen ardýndan yapýlacak aðýr sportif faaliyetlerin ve egzersizlerin, kalbi yoracaðý için daha geç vakitlerde yapýlmasý tavsiyesinde bulundu. (CÝHAN)

15 SALI 9 TEMMUZ Koruma Kurulu inceledi A nýtlar Kurulu tarafýndan projesi onaylanan Osmancýk (Kandiber) Kalesi'nde gerçekleþtirilecek restorasyon çalýþmalarý için Kültür ve Turizm Bakanlýðý Kültür Varlýklarýný Koruma Kurulu Baþkanlýðý'ndan gelen heyet kale için incelemelerde bulundu. Osmancýk Belediyesi'nin uzun süredir üzerinde çalýþtýðý tarihi Osmancýk (Kandiber) Kalesi'nin restorasyon projesinin Anýtlar Kurulu'ndan onaylanmasýnýn gerçekleþtirilecek olan ihale ile Kale'nin surlarýnýn saðlamlaþtýrýlmasý, çýkýþýn kolaylaþtýrýlmasý, seyir terasý ve kafeteryalarýn yapýlacaðýnýn belirten Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Osmancýk Kalesi'nin yeni çekim ve turizm merkezi olacaðýný belirtti. Proje için geçtiðimiz hafta Ankara'dan gelen Kültür Varlýklarýný Koruma Kurulu Baþkaný Mustafa Kaymak ve beraberindeki heyet proje üzerinde incelemelerde bulundu. Koruma Kurulu Baþkanlýðý üyelerine proje hakkýnda bilgiler veren Baþkan Yazýcý, 7 bin yýllýk tarihi bir geçmiþe sahip olan Osmancýk Kalesi nin gerçekleþtirilecek olan proje ile ilçenin çehresini deðiþtireceðini ifade etti. Baþkan Yazýcý, Restorasyon projesi kapsamýnda çýkýþýn kolaylaþtýrýlmasý, surlarýn saðlamlaþtýrýlmasý, seyir Kültür ve Turizm Bakanlýðý Kültür Varlýklarýný Koruma Kurulu Osmancýk ta inceleme yaptý. Osmancýk Kandiber Kalesi restore edilecek. Heyet proje üzerinde incelemelerde bulundu. terasý, iki kafeterya yapýlmasý ve en önemlisi de aydýnlatma çalýþmalarý hayata geçirilecek. Yapýlacak bu çalýþmalar tarihi dokuya zarar vermeden gerçekleþtirilecek. dedi. Kale projesi için ilgili belediye tarafýndan kaynak bulunduðu oranda parça parça çalýþmalar yapýlacaðýný kaydeden Baþkan Yazýcý, yaklaþýk olarak 2-2,5 milyon TL'ye mal edilecek olan restorasyon projesinde önem verdikleri noktanýn aydýnlatma ve surlarýn saðlamlaþtýrýlmasý olduðuna dikkat çekti. Yeni bir sur yapýmýndan daha çok var olanýn muhafazasýný önemsediklerini kaydeden Baþkan Yazýcý, tarihi dokuya zarar vermeden çalýþmalarýn gerçekleþtirileceðini dile getirdi. Baþkan Yazýcý çalýþmalarýn kýsa süre içerisinde baþlatýlacaðýný bildirdi. Kale projesini inceleyen ve yapýlacak çalýþmalarý deðerlendiren Koruma Kurulu üyeleri, Osmancýk Kalesi'nin yeniden turizme kazandýrýlmasýnda her türlü desteði saðlayacaklarýný belirttiler. Baþkan Yazýcý ise, gerek Kale Restorasyon projesi çalýþmalarýnda ve gerekse Osmancýk ile ilgili konularda koruma kurulu üyelerinin büyük bir hassasiyet gösterdiklerini ifade ederek kendilerine teþekkür ettiklerini dile getirdi. Osmancýk Kalesi'nin yeniden turizme kazandýrýlmasýnda her türlü destek saðlanacak. Ý Þehir Parký na tercih çadýrý skilip FEM Dershanesi, Lisans Yerleþtirme Sýnavý (LYS) sonuçlarýna göre öðrencilerin doðru üniversiteyi tercih etmelerini saðlamak amacýyla Þehir Parký na Tercih adýrý kuracak. Sonuçlara göre ilçedeki derecelerin büyük çoðunluðunun Ýskilip FEM Dershanesi nden çýktýðýný belirten Dershane Müdürü Orhan Canikli, 19 yýldýr ilçede faaliyet gösteren dershanenin öðrencileri Y-MF-1, Y-MF2, Y-MF-3, Y-MF-4, Y-TM-1, Y-TM-2, YTS-1 ve Y-TS alanlarýnda ilçe birincisi olduklarýný açýkladý. Canikli, dereceye giren öðrencilerle ilgili yaptýðý açýklamada, Baþarýda emeði geçen baþta öðrenciler olmak üzere dershane ve okul öðretmenleri ile çocuklarýn ailelerine teþekkür ederim. dedi. Tercih yapmanýn, sýnav sonrasý dönemde alýnan en kritik karar olduðunu ifade eden Canikli, Sýnavdan yetmez ama iyi bir puan alan öðrenci, bir kez daha ayný stresi yaþamayý göze alamadýðýndan hiç bilmediði bir þehirde, adýný bile ilk kez duyduðu bir bölümü yeter ki üniversiteye yerleþeyim düþünce- siyle yazarak yanlýþ bir karar veriyor. Öðrenci ilk yýl sýnava yeterince hazýrlanamamýþsa ve puaný bir yýl daha çalýþarak yükseltilecek düzeydeyse, istemediði bir bölümde okumasýndansa bir yýl daha hazýrlanmasý doðru bir karar olur. Biz de FEM Dershanesi olarak ilçe Þehir Parký nda tercih çadýrý kuracaðýz ve bu tercih çadýrýna dershane öðrencisi olsun olmasýn bütün öðrencilere doðru tercih yapmalarý konusun da öðrencinin puanýna göre ücretsiz rehberlik hizmeti sunacaðýz. þeklinde konuþtu. Ortaköy Cevizli Köyü 7. Karadað Yayla Þenlikleri coþkulu geçti. Yayla þenliðinde buluþtular O rtaköy Cevizli Köyü 7. Karadað Yayla Þenlikleri coþkulu geçti. Þenliklere Kaymakam Kamil Güzel, Belediye Baþkaný Ali Ergin, Aþdavul Belediye Baþkaný Rýza Öncül, Ýl Genel Meclisi Üyesi Mahmut Topal, Belediye Meclis Üyesi Ramazan Öncül, daire müdürleri ve vatandaþlar katýldý. Sponsorluðunu Ýzmir Bayraklý Belediye Baþkaný Hasan Karabað ýn üstlendiði þenlik orum yerel þarkýcýlarýndan Adnan Keser in türküleri ile baþladý. Açýþ konuþmasýný Cevizli Köyü Dernek Baþkaný Ayhan Kurt yaptý. Kurt, 7. sini düzenledikleri Karadað Yayla Þenliklerine katýlanlara teþekkür ederek, Birlik ve beraberliðimizin pekiþtirilmesine vesile olan bu tür þenliklerdir. Þenliðimizin organize edilmesine yardýmlarýný esirgemeyen ilçe Kaymakamý Kamil Güzel ve Ýzmir Cevizli Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný na teþekkür ediyorum. Sahneye çýkan yerel þarkýcý Veli elik, sazý, sözü ve söylediði türkülerle dinleyenlere duygulu anlar yaþattý. Yerel þarkýcý Umut Tüfekçi, seslendirdiði türkülerle þenliðe renk kattý. Þenliðe CHP Ýl Baþkan Vekili Dudu Sýr, Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül, yönetim kurulu üyeleri de katýldý. Yerel þarkýcýlardan Nergiz Ay, seslendirdiði halk türküleri ve oyun havalarý ile gençleri coþturdu. orumlu þarkýcý Turgut Boyacý nýn türkülerinden sonra hediye çekiliþi yapýldý. Hediyeler arasýnda laptop bilgisayar, çeþitli sehpalar, uyku setleri, battaniyeler, hediye çekleri, temizlik malzemeleri yer aldý. Þenlik gün boyu devam etti. Durdu etin Ýskilip FEM Dersanesi Þehir Parký na Tercih adýrý kuracak. Þenliklere katýlanlar bol bol halay çekti. Yerel þarkýcý Nergiz Ay, türkülerle coþturdu. Þenliklere CHP yöneticileri de katýldý. Þenliðe katýlanlar piknik yaptý. Þenlik gün boyu devam etti.

16 16 SALI 9 TEMMUZ 2013 Gýyabî cenaze namazý orum Mýsýr Müslümanlarýyla Dayanýþma Platformu, Mýsýr da askeri darbeye direnen Müslümanlarý direniþlerinde destekleyip, þehit düþenlere de dua edip gýyabi cenaze namazý kýlacak. orum ÝHH, Özgür-Der, Ýlke-Der ve Eðitim Bir-Sen o- rum Þubesi tarafýndan bugün ikindi namazýna müteakip Ulu Camii de kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan merkez PTT binasý önünde de basýn açýklamasý yapýlacak. Platform, tüm orumlular ý gýyabî cenaze namazýna ve basýn açýklamasýna davet etti. Yoksulluk sýnýrý 2 bin 749 lira Platform, tüm orumlular ý gýyabî cenaze namazýna ve basýn açýklamasýna davet etti. M emur-sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen orum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, MemurSen tarafýndan yaptýrýlan Mayýs ayý Açlýk-Yoksulluk Araþtýrmasýna iliþkin rakamlarý açýkladý. Memur-Sen Konfederasyonu tarafýndan her ay düzenli olarak yaptýrýlan Açlýk-Yoksulluk Araþtýrmasý'na göre 4 kiþilik bir ailenin yoksulluk sýnýrý 2 bin 749 lira, açlýk sýnýrý da bin 25 lira olarak açýklandý. Yapýlan araþtýrma sonucu elde edilen rakamlarý paylaþan Saatçi, þunlarý kaydetti; Mayýs ayý için yapýlan hesaplamalarda gýda madde fiyatlarýnda ortalama deðiþim % 1.01 lik azalýþ olarak gözlendi. Giyim madde fiyatlarýnda ortalama deðiþim % 1.53 oldu. Isýnma maddeleri fiyatlarýnda ortalama deðiþim % 1.01 lik bir azalýþ olarak gözlendi. En göze çarpan deðiþimin % 0.07 artýþla doðalgaz ücretinde oldu. Buna karþýn hiçbir üründe fiyat düþüþü olmadý. Aydýnlanma madde fiyatý ortalama deðiþim % 0.03 lük bir artýþ gösterdi. Barýnma madde fiyatlarýnda ortalama deðiþim de % 0.36 arttý. Diðer kalemler hakkýnda da bilgi veren Saatçi, þöyle devam etti; Saðlýk madde fiyatlarýnda ortalama deðiþim % 0.14 arttý. En göze çarpan deðiþimin % 0.54 artýþla ultrason ücreti, % 0.47 artýþla hastane yatak ücreti ve % 0.40 artýþla diþ çekimi ücreti fiyatlarýnda yaþandý. Göze çarpan düþüþler % 0.32 azalýþla röntgen ücreti ve saðlýk ile ilgili aletler % 0.29 fiyatýnda oldu. Ulaþým madde fiyatlarýnda ortalama deðiþim % 0.33 arttý. En göze çarpan deðiþimin % 3.08 artýþla bisiklet, % 2.47 artýþla otobüs ücreti þehirlerarasý ve % 2.12 artýþla araçlarýn tamirine ve bakýmýna ödenen ücretler (iþçilik) fiyatlarýnda oldu. 7. aldað Yayla Festivali yapýldý aldað Yayla Festivali nin 7. si 1-7 Temmuz tarihlerinde yapýldý. Ahmet Saatçi Kahvehaneler sahura kadar açýk K ahveciler ve Ýnternetçiler Esnaf Odasý Baþkaný Tahsin Yüzgeç, mübarek Ramazan ayýna girdiðimizi belirterek, orum da faaliyet gösteren tüm kahvehaneler ile çay ocaklarýnýn sahura kadar açýk olacaðýný belirtti. Yüzgeç, internet kafelerin ise saat e kadar açýk ka- lacaðýný kaydetti. sý Ýþ güvenliði çaðrý- Kahveciler ve Ýnternetçiler Esnaf Odasý Baþkaný Tahsin Yüzgeç, oda üyelerini iþ saðlýðý ve güvenliði eðitimlerine katýlmaya çaðrýda bulundu. Yüzgeç, 6311 Sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu gereðince iþ yerlerinde iþ Tahsin Yüzgeç saðlýðý ve güvenliðinin saðlanmasý ve mevcut saðlýk ve güvenlik þartlarýnýn iyileþtirilmesi için iþveren ve çalýþanlarýn görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini bilgilendirmek amacýyla ESOB ve odalarý tarafýndan Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Eðitim Programý düzenleneceðini kaydetti. Ýþ saðlýðý ve gü- venliði eðitimleri için baþvuru formlarýnýn odalarýndan temin edilebileceðini dile getiren Tahsin Yüzgeç, konunun tüm esnaflar için kanunen mecburi olduðunu ve aðýr para cezalarý bulunduðunu belirterek, oda üyelerinin cezalý duruma düþmemeleri için biran önce odaya müracaat etmeleri gerektiðini ifade etti. Berber ve kuaförlere eðitim çaðrýsý orum Berberler ve Kuaförler Esnaf Odasý Baþkaný Mustafa Köse, Oda üyelerini iþ saðlýðý ve güvenliði eðitimlerine katýlmaya davet etti. Köse, 6311 Sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu gereðince iþ yerlerinde iþ saðlýðý ve güvenliðinin saðlanmasý ve mevcut saðlýk ve güvenlik þartlarýnýn iyileþtirilmesi için iþveren ve çalýþanlarýn görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini bilgilendirmek amacýyla ESOB ve odalarý tarafýndan Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Eðitim Programý düzenleneceðini kaydetti. Ýþ saðlýðý ve güvenliði eðitimleri için baþvuru formlarýnýn odalarýndan temin edilebileceðini dile getiren Mustafa Köse, konunun tüm esnaflar için kanunen mecburi olduðunu ve aðýr para cezalarý bulunduðunu belirterek, oda üyelerinin cezalý duruma düþmemeleri için bir an önce odaya müracaat etmeleri gerektiðini sözlerine ekledi. Mustafa Köse Ýþ güvenliði eðitimine ilgi S Eðitim ESOB Derviþ Günday Toplantý Salonu'nda düzenlendi. ebzeci ve pazarcý esnafýna, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu çerçevesinde iþ saðlýðý ve güvenliði eðitimi verildi. ESOB Derviþ Günday Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirilen eðitim EV-SAÐ Risk Analizi ve Ýþ Saðlýðý Uzmaný Ömer Faruk Saðlam tarafýndan verilirken, eðitime çok sayýda sebzeci ve pazarcý esnafý katýldý. Eðitime ESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve Sebzeci ve pazarcý esnafýna, Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði eðitimi verildi. Sebzeciler ve Pazarcýlar Esnaf Odasý Baþkaný Mehmet Yavþan da eþlik ederken, eðitimde konuþan EV-SAÐ Risk Analizi ve Ýþ Saðlýðý Uzmaný Ömer Faruk Saðlam, 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüðe giren Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu ile her iþyerinin iþ saðlýðý ve güvenliði eðitimi ile iþyeri risk analizine tabi tutulduðunu kaydetti. Saðlam, bu iþlemleri yaptýrmayan iþletmelere ilk ay için 3 bin TL, takip eden her ay için 4 bin 500 TL para cezasý kesileceðini yineledi. Ýþ Saðlýðý Uzmaný Ömer Faruk Saðlam, son olarak iþletme sahiplerinin, Daha zamaný varmýþ, bu yasa bizi kapsamýyormuþ gibi yanýlgýlara düþmemelerini tavsiye ederken, daha önce Samsun a baðlý olan orum un bundan sonra Ankara'dan gelecek iþ müfettiþlerince denetleneceðini dile getirdi. orum un Osmancýk ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen aldað Yayla Festivali nin 7. si 1-7 Temmuz tarihlerinde yapýldý. Osmancýk ta Kültür ve Turizm Bakanlýðý nýn desteði ile düzenlenen Tekmen Bölgesel Kalkýnma, Yardýmlaþma, Dayanýþma, Eðitim, Kültür, Gençlik ve Spor Derneði tarafýndan 2007 yýlýnda birincisi yapýlan Geleneksel aldað Yayla Festivali'nin 7. si 1 Temmuz Pazartesi günü baþlayýp 7 Temmuz Pazar günü sona erdi. Þenliklere Osmancýk Garnizon Komutaný J. Üstðm. Ýrfan Kýymaz, Osmancýk Merkez Jandarma Karakol Komutaný Jandarma Astsb. Kd. Bçþv. Hakan Aksu, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül, CHP Ýl Yönetim Kurulu üyeleri, CHP Osmancýk Ýlçe Baþkaný Sadýk Eker ve yönetimi, Osmancýk Belediye Meclis Baþkaný ve Osmancýk Muhtarlar Derneði Onursal Baþkaný iþadamý Alaattin Uður ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Dernek Yönetim Kurulu Baþkaný Servet Köroðlu, þenliðin açýþ konuþmasýnda, Köyden uzak, sýlada yaþayan hemþerileri bir araya getirmek, yeni neslin birbirleriyle tanýþýp, kaynaþmalarýný ve uzun süredir birbirini göremeyen eþ, dost ve akrabalarýn bir araya gelmesini saðlamak amacýyla düzenlediðimiz yayla þenliðine katýlýmýnýzdan dolayý teþekkür ederiz. dedi. Festivale Kültür ve Turizm Bakanlýðý destek verdi. Þenliklerde güreþler ilgi gördü. Etkinliðe katýlanlar hasret giderdi. orum un Osmancýk ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen aldað Yayla Festivali nin 7. si 1-7 Temmuz tarihlerinde yapýldý.

17 9 TEMMUZ orum Belediye Baþkanlýðý EPDM ve karo kauçuk zemin kaplama yapým iþi. Yer: orum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: orum Belediye Baþkanlýðý Engelli Eðitim Merkezi yapým iþi. Yer: orum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: orum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü orum merkez Ýnönü Anadolu Lisesi onarým yapým iþi. Yer: orum Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: TEMMUZ orum Gýda Kontrol Laboratuvar Müdürlüðü orum Gýda Kontrol Laboratuvar Müdürlüðü Hizmet Binasý bakým ve onarým iþi. Yer: Gýda Kontrol Laboratuvar Müdürlüðü epni Mah. Hýdýrlýk Cad. No: 171 orum Saat: TEMMUZ orum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü orum merkez, Bayat, Dodurga, Ýskilip, Kargý, Laçin, Oðuzlar, Osmancýk ve Uðurludað köy yollarýnda asfalt yol ve figüre yapýmý iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Ýhale Salonu Saat: T.C. orum 2. Ýcra 19 AE 762 plakalý, 2008 model, Volkswagen marka, Transporter TDI tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi Mezat Salonu Saat: orum Belediye Baþkanlýðý Meslek Lisesi kampusu ve okul binalarý yapým iþi. Yer: orum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Jeoloji Mühendisi Derya Akkaya ile nþaat Mühendisi Gürsoy Sakarya evlendi. Akkaya ve Sakarya Aileleri nin mutlu günü Harun Akkaya orum Belediyesi nden emekli, Sevim-Mus- Akkaya çiftinin kýzlarý Jeoloji Mühendi- tafa si Derya Akkaya ile emekli öðretmen Mediha-Nihat Sakarya çiftçinin oðullarý Ýnþaat Mühendisi Gürsoy Sakarya evlendi. Ýhale Odasý Saat: TEMMUZ orum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Trafik iþaret levhalarý alýmý iþi. Yer: Mimar Sinan Mahallesi Ýnönü Cad. No: 167 orum Saat: TEMMUZ Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü Ýçmesuyu Baþkanlýðý orum Alaca Ýçmesuyu Arýtma Tesisi yapým iþi. Yer: Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü Ýçmesuyu Baþkanlýðý ankaya/ankara Saat: orum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü 2013/2014 kampanya dönemi meydan temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: orum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. km orum Saat: TEMMUZ T.C. orum 3. Ýcra 19 KK 757 plakalý, 2011 model KÝAmarka aracýn satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: TEMMUZ T.C. orum 4. Ýcra orum il, merkez ilçe, 1728 ada no, 18 parsel no, Bahçelievler Mahallesi, 7 katlý binanýn 2. katýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Mezat Salonu Saat: TEMMUZ orum Belediye Baþkanlýðý Hicret Park yapým iþi. Yer: orum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: TEMMUZ T.C. orum 3. Ýcra Geçtiðimiz hafta Anvatar Otel de gerçekleþtirilen kýna gecesinin ardýndan, hafta sonu Amasya Beyaz Ýnci Kýr Düðün Salonu'nda düzenlenen düðün törenine Akkaya ve Sakarya Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Genç çiftin nikah töreninden sonra evlilik cüzdanýný gelinin amcasý serbest muhasebeci Ömer Akkaya takdim etti. eþitli ikramlarla baþlayan düðün töreni, pasta kesilmesi ve müzikli eðlencelerle devam etti. HAKÝ- MÝYET Derya-Gürsoy Sakarya çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler. orum il merkez ilçe, - ada no, 421 parsel no, Öz Mahalle / Mevkii, Elmalý köyünde taþýnmazýn satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: TEMMUZ T.C. Kargý Ýcra orum ili Kargý ilçesi, 92 parsel no, Karabürçek köyünde taþýnmaz malýn satýþý iþi ,00 Yer: Kargý Adliyesi Hükümet binasý önü Saat: TEMMUZ T.C. orum 3. Ýcra 1. Taþýnmaz: orum merkez ilçe, 3431 ada no, 5 parsel no, Ulukavak Mahalle/Mevkii, 7 baðýmsýz bölüm niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: orum merkez ilçe, l165 ada no, 21 parsel no, Yavruturna Mahalle/Mevkii, 14 baðýmsýz bölüm, büro olarak kullanýlan taþýnmazýn satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: orum merkez ilçe, 1826 ada no, 8 parsel no, Karakeçili Mahalle/Mevkii, 15 baðýmsýz bölümdeki mesken niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS evre ve Þehircilik Bakanlýðý Yapý Ýþleri Genel Müdürlüðü orum merkez Jandarma personel lojmanlarý (50 daire+altyapý) inþaatý yapým iþi. Yer: evre ve Þehircilik Bakanlýðý Yapý Ýþleri Genel Müdürlüðü etin Emeç Bulvarý No: 5 Dikmen/Ankara Saat: AÐUSTOS T.C. orum 2. Ýcra orum il merkez ilçe, 3058 ada no, 7 parsel no, Ayarýk Mahalle/Köy mevkiinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. orum 2. Ýcra orum ili Tepecik Mahallesi 760 ada, 5 parseldeki, 5 nolu baðýmsýz bölümde mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Adliye Sarayý Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. orum 3. Ýcra orum il merkez ilçe, 2785 ada no, 16 parsel no, Ilýca Mahalle/Mevkii, 4 numaralý baðýmsýz bölümün satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: T.C. orum 3. Ýcra 19 AT 927 plakalý, 2000 model, Lada marka, Lada Vega Sedan tipli, gri renkli aracýn satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. orum 4. Ýcra orum il, merkez ilçe, 21 parsel no, Kadýkýrý köyü mahalle/mevkii, ,00 m2 lik alan üzerinde yumurta üretimtesisi olarak kullanýlan taþýnmazýn satýþý iþi ,50 alaycýlar ve KHýrdavatçýlar Esnaf Odasý Baþkaný Bilal etin, oda üyelerini iþ saðlýðý ve güvenliði eðitimlerine katýlma çaðrýsýnda bulundu. etin, 6311 Sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu gereðince iþ yerlerinde iþ saðlýðý ve güvenliðinin saðlanmasý ve mevcut saðlýk ve güvenlik þartlarýnýn iyileþtirilmesi için iþveren ve çalýþanlarýn görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini bilgilendirmek amacýyla ESOB ve odalarý tarafýndan Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Eðitim Programý düzenleneceðini kaydetti. Ýþ saðlýðý ve ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Eðitime teþekkür Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. orum 2. Ýcra 1. Taþýnmaz: orum il, merkez ilçe, 3060 ada no, 7 parsel no, Ayarýk Mahalle 5 baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Mezat Salonu Saat: Taþýnmaz: orum ili, merkez ilçe, 306 ada, 7 parsel no, Ayarýk Mahalle 4 baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. orum 2. Ýcra 06 DK 8423 plakalý, 2011 model, Mitsubishi marka, L200CR102, 5DIDK 4X2 tipli, siyah renkli aracýn satýþý iþi Mezat Salonu Saat: EYLÜL T.C. orum 2. Ýcra orum il, merkez ilçe, Gülabibey Mahallesinde 561 ada no, 6 parselde, 8 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Adliye Sarayý Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 30 EYLÜL T.C. orum 2. Ýcra orum il merkez ilçe, 956 ada no, 8 parsel no, MÝlönü mevkii, Tepecik Mahallesi nde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Mezat Salonu Saat: güvenliði eðitimleri için baþvuru formlarýnýn odalarýndan temin edilebileceðini dile getiren Bilal etin, eðitimlerin baþarýlý bir þekilde organize edilmesinde emeði geçen ESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'a da ayrýca teþekkür etti. Konunun tüm esnaflar için kanunen mecburi olduðunu ve aðýr para cezalarý bulunduðunu belirten etin, Oda üyelerinin cezalý duruma düþmemeleri için biran önce Oda ya müracaat etmeleri gerektiðini sözlerine ekledi. SALI 9 TEMMUZ orum Ticaret Sicili Memurluðu Sicil No : 5669 ORUM YEM FABRÝKASI ANONÝM ÞÝRKETÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINDAN Þirketimizin 2013 yýlý faaliyetine ait olaðan genel kurul toplantýsý çoðunluk saðlandýðý takdirde Perþembe günü saat 14.00'de aþaðýda sunulan gündemi görüþmek üzere orum Ankara Yolu 3. Km-orum adresinde þirket merkezinde yapýlacaktýr. oðunluk saðlanamadýðý taktirde toplantý Perþembe günü saat de yapýlacaktýr. Bu toplantýda hazýr bulunacak ortaklarýmýzýn gerek kendilerine ait gerekse temsil ettikleri diðer pay sahiplerine ait pay senetlerini toplantý tarihinde (l)hafta evvel orum Ankara Yolu 3. Km-orum adresinde bulunan þirket merkezine tevdi ederek, toplantý giriþ kartý almalarý gerekmektedir. Sayýn ortaklarýmýzýn bilgi edinmelerini yukarýda belirtilen gün ve saatte toplantýya katýlmalarýný rica ederiz. 1) Açýlýþ. 2) Genel kurul divaný teþkili ile divana genel kurul tutanaklarýna imzaya yetkisi verilmesi. 3)Yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetim kurulu faaliyet raporunun okunmasý. Yönetim ve denetim kurullarýnýn ayrý ayrý ibrasý. 4) Bilanço, kar-zarar hesaplarýnýn okunmasý, incelenmesi, onaylanmasý. 5) 2012 yýlý zararýnýn karara baðlanmasý. 6) Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelikleri için seçim yapýlmasý (3 Yýllýðýna) 7) Ana sözleþmenin deðiþecek 6. maddesinin görüþülerek karara baðlanmasý. 8) Ana sözleþmenin deðiþecek 8. ve 13. Maddelerinin görüþülerek karara baðlanmasý 9) Þirketimiz için hazýrlanan çalýþma esas ve usulleri hakkýndaki iç yönergenin görüþülmesi ve karara baðlanmasý. 10) Dilek ve temenniler. 11) Kapanýþ. (Basýn: 727) T.C. ÝSKÝLÝP (SULH HUKUK MAH.) S ATIÞ MEMURLUÐU 2013/4 SATIÞ TAÞINMAZIN AIK ARTIRMA ÝLANI Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : orum Ýli, Ýskilip Ýlçesi, 217 Ada No, 23 Parsel Nolu, Bahabey Mahallesinde avlulu ahþap 2 ev ve ahýr seklinde olduðu bakýmlý evin 61,09 m2 alana oturduðu bakýmsýz evin ise 63,10 m2 alana oturduðu3 kata kadar belediyenin imar izni olduðu yaklaþýk 71,00 m2 yola terkini vardýr. Bilirkiþinin raporunda Bakýmlý ev için TL, Bakýmsýz ev ve ahýr için enkaz deðeri TL, arsa için Tl olmak üzere toplam ,74 TL deðer tespit etmiþtir. Adresi : orum ili Ýskilip ilçesi Bahabey mahallesi Tokatlý mevkii Yüzölçümü : 239,40 m2 Arsa Payý : Tam imar Durumu : Ýmar alaný içinde Kýymeti : ,74 TL KDV Oraný : %18 Kaydýndaki Þerhler : Ýskilip Sulh Hukuk Mahkemesi(Satýþ memurluðunun )satýs þerhi 1. Satýþ Günü : 21/08/2013 günü 10:00-10:10 arasý 2. Satýþ Günü : 16/09/2013 günü 10:00-10:10 arasý Satýþ Yeri : Ýskilip Belediye Mesat Salonu (Belediye Encümen Toplantý Salonu) Satýþ þartlarý: 1- ihale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/4 Satýþ sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilanolunur. 24/06/2013 Resmi ilanlar: Resmi ilanlar: Bilal etin (Basýn: 738)

18 18 SALI 9 TEMMUZ camianýn katýlýmý ile düzenlenen Yaz Kuran Kurslarý Futbol Turnuvasý final maçýnda Kümeevler i 10 yenen Fatih Sultan Mehmet Cami þampiyonluðu kazandý. Hem Kuran öðreniyorlar hem futbol oynuyorlar D Turnuvada þampiyon olan Fatih Sultan Mehmet Cami nin kupasýný müftü Mehmet Aþýk verdi Ýyanet Ýþleri Baþkanlýðý ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü arasýnda imzalanan protokol doðrultusunda Yaz Kuran Kurslarýna katýlan gençlere yönelik futbol turnuvasýnda þampiyonluðu Fatih Sultan Mehmet Cami kazandý. 20 caminin takým olarak katýldýðý turnuvada Fatih Sultan Mehmet Camii, Mimar Sinan Cami, Kýþla Cami, Tevhit Cami, Baltalý Cami, Güldane Hatun Cami, Uhut Cami, Özrahman Cami, Ýlil Yayma Cami, Hýdýrlýk Cami, Hz. Ali Cami, Kafkasevler Cami, Köroðlu Cami, Ali Kocabýyýk Cami, Selimiye Cami, Kümeevler Cami, Ýmam Hatip Lisesi cami ve Valide Sultan cami takýmlarý katýldý. Cuma akþamý Mimar Sinan sahasýnda oynanan final maçý ile sona eren turnuvanýn kupa törenine Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdür Vekili Ýbrahim Baþbölük, Þube Müdürü Erdoðan Þahinci, Milli Eðitik Müdür vekli Ali Kurnaz, Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Mesut Kibaroðlu, Þube Müdürü Hüseyin Ünlü, orum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Baþkaný Sefer Kurtaran, Ýl Müftü Yardýmcýlarý Yusuf Ýzzettin Kara, Abdullah Pamuklu, Þube Müdürü Abdullah Salman, Müftülük Saymaný Abdullah Sanar, Türkiye Diyanet Vakfý orum Þube Temsilcisi Mustafa Ersoy, Diyanet Sen BÞube Baþkaný Ali Yýldýz, Türk Diyanet Sen Þube Baþkaný Ali Yýldýz, Türk Diyanet Vakýf Sen Þube Baþkaný Mustafa Unlu ile turnuvaya katýlan camilerin görevlileri ve vatandaþlar katýldýlar. Turnuvanýn üçüncülük dördüncülük maçýnda Ýmam Hatip Lisesi cami ile Ýlim Yayma Cami takýmlarý oynadýlar. Maçtan 3-0 lýk galibiyetle ayrýlan Ýmam Hatip Lisesi takýmý üçüncülük kupasýnýn sahibi olurken Ýlim Yayma Cami takýmý ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu. Final maçýnda ise Fatih Sultan Mehmet Cami ile Kümeevler Cami Yaz Kuran Kursu takýmlarý karþý karþýya geldiler. Büyük bir çekiþmeye sahne olan maçtan tek golle 1-0 galip ayrýlan Fatih Sultan Mehmet Cami turnuvanýn þampiyonluðunu kazanýrken Kümeevler ise ikincilik ödülünün sahibi oldu. Turnuvanýn sona ermesinin ardýndan düzenlenen törenle dereceye giren takýmlara kupa ve madalyalarý verildi. Dördüncü olan Ýlim Yayma Cemiyeti takýmýnýn kupa ve madalyalarýný Ýl Milli Eðitim Þube Müdürü Hüseyin Ünlü, üçüncülüðü kazanan Ýmam Hatip Lisesi caminin kupasýný Ýl Milli Eðitim Müdür vekili Ali Kurnaz ve Müdür Yardýmcýsý Mesut Kibaroðlu verdi. Ýkinci olan Kümeevler Cami yaz kuran kursu takýmýnýn kupa ve madalyalarýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Þube Müdürleri Ýbrahim Baþbölük ve Erdoðan Þahinci verdi. Turnuvanýn þampiyonluðunu kazanan Fatih Sultan Mehmet Cami nin kupa ve madalyalarýný ise Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk verdiler. Tören sonunda Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk tarafýndan turnuvaya katýlan tüm futbolculara Kuran ý Kerim ve kitap seti hediye etti. Ayrýca turnuvayý yöneten hakemlere ve komite üyelerine deðiþik hediyeler verildi. Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Yaz Kuran kurslarýna katýlan öðrencilere Kuran öðrenmelerinin yanýnda çeþitli sosyal ve sportif etkinlikler düzenlediklerini belirterek katýlan tüm takýmlara teþekkür etti. Wushu cular Ordu da sekiz madalya ile döndü Turnuvada ikinci olan Kümeevler Cami nin kupasýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Þube Müdürü Ýbrahim Baþbölük verdi O rdu da yapýlan Türkiye Wushu Þampiyonasý nda orumlu sporcular bir birincilik bir ikincilik ve altý üçüncülük olmak üzere toplam sekiz madalya kazandýlar. 3-7 Temmuz tarihleri arasýnda Ordu da yapýlan Türkiye Wushu (ginda ve Taolu) Þampiyonasý nda 50 ilden yaklaþýk bin sporcu katýldý. Þampiyonada ili- Uður Dokuyan Estonya da Estonya da yapýlacak olan Ümit erkekler Avrupa Basketbol Þampiyonasý nda mücadele edecek milli takým kadrosunda orum dan Uður Dokuyan da yer alýyor Temmuz tarihleri arasýnda Estonya da yapýlacak olan Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Þampiyonasý nda mücadele edecek Milli basketbolcü Uður Dokuyan ilk antrenörleri Murat alýþkan ve Yaþar Yýlmaz ile birlikte milli takýmda orum dan Uður Dokuyan da forma giyecek. Bugün baþlayacak Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Þampiyonasý nda Türkiye B grubunda yer alýyor. Milli takým ilk maçýný bugün saat de Hýrvatistan ile yarýn saat da Ýsveç ile 12 Temmuz cuma günü ise de Ukrayna ile karþýlaþacak. Gruplarda ilk üç sýrayý alan takýmlar ikinci tura yükselecek ve eleme maçlarý ile þampiyona tamamlanacak. orum 12 Dabo çalýþmalarýndan yetiþen Uður Dokuyan daha sonra Tofaþ formasý ile gösterdiði performans sonunda yýldýz, genç ve ümit milli takýmlarýnda 100 kez milli formayý giymeyi baþardý. mizden Ýdareci Bekir Bolat ile antrenör Hilal Erdoðdu ve 43 sporcu katýldý. Dört gün süren þampiyona sonunda Taolu yarýþmasýnda orum Anadolu Gençlikspor Kulübü nden Talha Yýldýrým ve orum Belediyespor Kulübü nden Sümeyya Erdoðdu üçüncü olarak bronz madalya kazandýlar. Anadolu Gençlik ve Spor Kulübü nden Aleyna Yýldýrým teþvik qinda yarýþmasýnda ise Anadolu Gençlikspor dan Sultan Yýldýrým üçüncü olarak bronz madalyanýn sahibi oldular. Halk Eðitim Kültürspor dan Elif Fitnat Aydoðmuþ, yine ayký kulüpten Ýkbal Demir üçüncü, Bengüsu Bezgin ise ikinci olarak gümüþ madalya kazandý. Gençlik epnispor dan Fatma Ak üçüncü olarak bronz madalya kazandý. Teþvikte bir birincilik, bir ikincilik ve altý üçüncülük madalyasý kazanan orumlu sporcular þampiyonayý sekiz madalya ile tamamladýlar. Ayrýca þampiyonada ilimiz hakemlerinden Zuhal Eraslan ve Ayfer Sucu da görev yaptýlar. Wusu Ýl Temsilcisi ve Kafile Baþkaný Bekir Bolat, 43 sporcu ile katýldýklarý þampiyonaya çoðu sporcunun ilk organizeleri olmasýna karþýn çok güzel bir performans gösterererek sekiz madalya kazandýklarý beþ sporcunun ise madalya maçýnda bu þanslarýný kaçýrdýklarýný söyledi. Yeni sporcularýnýn bu çýkýþlarýnýn kendilerine son derece memnun ettiðini belirten Bekir Bolat Bundan son- Derece giren sporcular imam antrenörlerini böyle havaya atarak baþarýlarýný kutladýlar Turnuvada üçüncü olan Ýmam Hatih Cami nin kupasýný Milli Eðitim Müdür vekili Mesut Kibaroðlu verdi raki amacýmýz sporcularýmýzýn maç tecrübelerini artýrarak onlarý en iyi yere taþýmaktýr. Þampiyonaya katýlmamýzda bizlere destek veren Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer e Þube Müdürü Ýbrahim Baþbölük e Mimar Sinan Halk Eðitim Merkez Müdürü ve Kulüp yöneticileri, Anadolu Gençlik Derneði Baþkan Yardýmcýsý Halil Adýgüzel e ve faaliyet gösterdiðimiz deðerli okullarýn yöneticilerine çok teþekkür ediyorum dedi. Þampiyonada madalya kazanan orumlu sporcular toplu halde Ordu da yapýlan Türkiye Wushu Þampiyonasý nda mücadele eden orumlu sporcu kafilesi toplu halde görülüyor

19 SALI 9 TEMMUZ (.HAK:4138) ÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir Tel: Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D Diyaliz merkezlerine uyarý Saðlýk Bakanlýðý, diyaliz merkezlerini, diyaliz hasta bilgilerinin doðru takip edilebilmesi için kayýt sistemine hýzlý ve eksiksiz bilgi girmeleri konusunda uyardý Güncel veri giriþlerinin eksiksiz yapýlmamasý halinde ilgililer hakkýnda idari iþlem yapýlacaðý belirtildi. Saðlýk Bakanlýðý Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürlüðü tarafýndan 81 ilin saðlýk müdürlüklerine gönderilen uyarý yazýsýnda Diyaliz Bilgi Yönetim Sistemi'ne (DYOB) doðru ve eksiksiz bilgi girilmesinin önemine dikkat çekildi. Sistem kullanýcýlarýna þubat ayýnda eðitim verildiðini, ancak hala verileri girmeyen ve güncelleme yapmayan çok sayýda merkez bulunduðuna iþaret edilen açýklamada, þöyle denildi: "Merkezlerin izlenmesi ve denetlenmesi sürecinde sistemde tutulan veriler esas alýnarak deðerlendirme yapýlacaktýr. Bu nedenle, diyaliz planlama ve deðerlendirme iþlemlerinin bakanlýðýmýzca saðlýklý yapýlabilmesi için tüm verilerin güncel ve eksiksiz olarak sisteme kaydedilmesi gerekmektedir." Diyaliz kayýt sistemi verilerinin takip edilerek güncellenmelerinin müdürlüklerce yapýlacaðý belirtilen açýklamada, þunlar ifade edildi: "Diyaliz merkezlerinin sisteme veri giriþlerinde problem yaþanmasý durumunda öncelikle diyaliz merkezinin faaliyet gösterdiði il saðlýk müdürlüðüne baþvurmalar gerekmektedir. Ýlinizde faaliyet gösteren tüm diyaliz merkezlerinin diyaliz kayýt sistemi verilerinin müdürlüðünüzce takip edilerek güncel veri giriþlerinin eksiksiz olarak ivedilikle saðlanmasý, veri giriþlerinin yapýlmamasý durumunda ilgililer hakkýnda gerekli idari iþlemler yapýlacaktýr."(cýhan) YÝTÝK Bayat Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B sýnýfý sürücü belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Hasan UHADAR Veysel oðlu 1992 Uðurludað Doðumlu (.HAK:1978) YÝTÝK Alaca Mal Müdürlüðü ne 26/12/2012 tarihinde numara ile yatýrýlan Selçuk Bolat a ait 209 ada 17 parsel de bulunan Yibf inþaatýn alýndý makbuzunu kaybettim. Hükümsüzdür. Selçuk BOLAT (.HAK:1975) YÝTÝK Bayat Evlendirme nden almýþ olduðumuz Evlilik Cüzdanlarýmýzý kaybettik. Hükümsüzdür. Alperen ÜNLÜ Ömer oðlu 1980 Bayat Doðumlu Ülkü ÜNLÜ Mustafa kýzý 1985 Bayat Doðumlu (.HAK:1975) (.HAK:1615) (.HAK:1631) SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 6. Cad. Oto Tamirciler Bölümünde 492 m2 satýlýk dükkan. Müracaat: Devren Satýlýk Beyaz Eþya Yetkili Satýcýsý Halen faal durumda olan iþyerimiz iþ deðiþikliði nedeniyle devren satýlýktýr. Asilay Dayanýklý Tüketim Mallarý Karakeçili Mah. Albayrak Cad. No: 8/A Tel: Firmamýzda görevlendirilmek üzere Kaynakçýlar Alýnacaktýr (.HAK:1663) Devren Satýlýk Lokanta Halen faal durumda bulunan Otel Pithana karþýsýndaki Karaca Lokantasý saðlýk sorunlarý sebebiyle devren satýlýktýr. Tel: epni Mah. Demirciler Sok. No: 4/A (.HAK:1938) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere G sýnýfý ehliyete sahip 4x4 iþ makinasý Beko Loder Operatörü ve damperli kamyon þoförü alýnacaktýr. C sýnýfý ve E sýnýfý sürücü belgeli. Mür. Tel: (.HAK:1950) ELEMANLAR ALINACAKTIR AKARYAKIT ÝSTASYONUMUZ BÜNYESÝNDE ALIÞTIRILMAK ÜZERE; 30 YAÞINI AÞMAMIÞ POMPA GÖREVLÝLERÝ ALINACAKTIR. ÝSTASYONUMUZ MARKET BÖLÜMÜNDE ALIÞTIRILMAK ÜZERE BAY ELEMAN ALINACAKTIR. MÜRACAAT EDECEK ADAYLARIN DÝKSÝYONU DÜZGÜN, MÜÞTERÝ ÝLÝÞKÝLERÝNDE DENEYÝMLÝ, ASKERLÝÐÝNÝ YAPMIÞ EN AZ LÝSE MEZUNU OLMALARI GEREKMEKTEDÝR. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý gerekmektedir. KARAKAÞLAR OPET-AYGAZ AKARYAKIT ÝSTASYONU EVREYOLU ÜZERÝ ÝSKÝLÝP KAVÞAÐI TEL (.HAK:1983) BAYAN BÜRO ELEMANI ARANIYOR (.HAK:1982) Ulukavak Mah. Garanti Evler 13. Sokak 5/A (Daniþmentgazi Ýlkokulu Karþýsý) * 28 yaþýný aþmamýþ * Sigara kullanmayan * Askerlik ile iliþiði olmayan Müracaat: öplü Mah. Kunduzhan Cad. Erdemli Ýþhaný No:1/7 (Ulucami arkasý) Tel: Cep: TOPLANTIYA AÐRI orum Ýli Merkez Salur Köyü Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði nin 4. Olaðan Genel Kurul Toplantýsý 27/07/2013 tarihinde saat da Salur Köyü Merkez/ORUM adresinde yapýlacaktýr. oðunluk saðlanamadýðý takdirde bir hafta sonra ayný yer ve saatte yapýlacaktýr. Yönetim Kurulu Adýna Baþkan Recep SEVENCAN GÜNDEM 1- Açýlýþ ve Yoklama 2- Divan Teþekkülü 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunup ibrasý 4- Denetim kurulu faaliyet raporunun okunup ibrasý 5- Tahmini bütçenin görüþülmesi 6- Yeni yönetim ve denetim kurullarýnýn seçilmesi 7- Dilek ve temenniler 8- Kapanýþ (.HAK:1977) (.HAK:1952) Bay - Bayan personeller alýnacaktýr DOÐAN ÞÝRKETLER GRUBU bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere en az lise mezunu, prezantabl, kariyer hedefleyen bay-bayan personeller alýnacaktýr. NOT: Müracaatlar þahsen ve randevu (.HAK:1963) Organize de bulunan fabrikalarýmýzýn kapasite artýþýndan dolayý *Makine Teknikeri *Makine Ressamý *CNC Operatörü *Tornacý *Borvekci alýnacaktýr. (.HAK:1918) ALIÞMA ARKADAÞLARI ARIYORUZ (.HAK:1915) (.HAK:1633) (.HAK:1867) Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir orum Teknik elik Döküm Makina Ltd. Þti Firmamýz Bitkisel yað üretim tesisinde çalýþtýrýlmak üzere Kimyacý Tecrübeli Kimyager Gýda Mühendisliði Ziraat Mühendisliði Gýda Bölümü herhangi birinin mezunu Baþvuru yapacak þahýslarýn iþ tecrübeleri bulunmasý gerekmektedir Baþvurularýn þahsen 1 adet vesikalýk foto ve cv ile yapýlmasý rica olunur ORTA ANADOLU TARIM GIDA SAN TÝC A.Þ ORGANÝZE SAN BÖL. 5 CAD.NO 3 ORUM TEL: FAX: Doðalgaz tesisatý konusunda tecrübeli elektrik kaynakçýsý aranmaktadýr. Gazi Caddesi (LC Waikiki yaný) No:40/B Satýlýk Dükkan Küçük Sanayi Sitesi Mobilyacýlar Bölümünde 400 m2 dükkan sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: ALIÞMA ARKADAÞLARI ARANMAKTADIR Þirketimizin üretim bölümünde çalýþtýrýlmak üzere askerliðini yapmýþ, 35 yaþýný geçmeyen 2 adet vasýfsýz personel alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (.HAK:1946) (.HAK:1958) usulü yapýlacaktýr. Tel: Güven Yem Sanayi ve Tic.Ltd.Þti. Ankara Yolu 7.Km. ORUM Sahibinden Satýlýk Otomobil 2010 model Renault Fluence Expersion dizel 96,000 km (.HAK:1962) SATILIK DÜKKAN Ulukavak Mah. Yazýçarþý civarýnda 69 m2 dükkan sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: ,500 TL Tel: (.HAK:3429) (.HAK:1897) (.HAK:1899) (.HAK:1886) ÝFTAR DA AIÐIZ ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ORBA EÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) KOC GAYRÝMENKUL DEN KAMPANYA SON 4 PARSEL 1000 m2 olan yerler TL TL den BAÞLAYAN PAZARLIKLI FÝYATLARLA Satýlýk 2012 Model Sýfýr TRAKTÖR 70 beygir, orjinal, klimalý, kabinli HARÝTA TEKNÝKERÝ ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Meslek Yüksek Okulu Harita Bölümü mezunu Harita Teknikeri bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý (.HAK:1874) Takas olur. Mür. Tel: Direksiyon Öðretmeni Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Bilinç Sürücü Kursu Ýnönü Cad. Konak Ýþ Merkezi 2. ve 3. Kat ORUM Tel: KÝRALIK ÝÞYERÝ 3 kat+bodrum 1600 m2 kullaným alaný bulunan epni Mah. Taþhan Caddesi No: 50 deki orum Diyaliz Merkezi binasý kiralýktýr. Mür. Tel: (.HAK:1968) ELEMAN ARANIYOR Oto yýkama iþinde çalýþtýrýlmak üzere tecrübeli eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Sarýca Yýkama Adres: Býyýkoðlu Tesisleri Yýkama Yaðlama evreyolu Bulvarý ORUM Tel: (.HAK:1974) gerekmektedir. Mür. Tel: (.HAK:1910) Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ORUM ACÝL SATILIK 3+1 DAÝRE (.HAK:1970) (.HAK:1982) Devren Satýlýk Mobilya Maðazasý Halen faal durumda bulunan müþteri potansiyeli iyi olan maðazamýz iþ deðiþikliði nedeniyle (.HAK:1954) Devren Satýlýk Kuruyemiþ Dükkaný Ýnönü Caddesi nde Finansbank Yaný (.HAK:1927) DÝLEK KERESTE DE YAZ KAMPANYASI Ýnþaatlýk kereste satýþý baþlamýþtýr am Kereste 450 TL+KDV Piknik Masasý 250 TL * Ahþap bað evleri satýþý baþlamýþtýr Adres: Keresteciler Sitesi Hayvan Pazarý Karþýsý Tel: (.HAK:1637) Firmamýzda görevlendirilmek üzere * Endüstri Meslek Lisesi mezunu Makine üretimi ile ilgili bölümlerden mezun Elemanlar Alýnacaktýr * 28 yaþýný aþmamýþ * Sigara kullanmayan * Askerlik ile iliþiði olmayan Müracaat: öplü Mah. Kunduzhan Cad. Erdemli Ýþhaný No:1/7 (Ulucami arkasý) Tel: Cep: (.HAK:1662) 128 m2 doðalgazlý, parkeli, güney cephe 67 bin TL Adres: Yavruturna Mah. Kýbrýs Cad. Hanýmeli Apt. 2. kat No: 19/7 (Bahçelievler Karakolu altý) Tel: Satýlýk Otomobil 2006 model Skoda Octavia 1.9 TDÝ orjinal, hatasýz, bakýmlý devren satýlýktýr. Mür. Tel: Mür. Tel:

20 SALI 9 TEMMUZ 2013 pan bir dönemde orumspor yönetiminde bulunan teknik direktör istifasýnýn ardýndan Yozgatspor maçýnda takýmýn baþýnda sahaya çýkan Tevfik Zincirci ismi yeni sezon için öne çýkmýþ görünüyor. Belediyespor da iki imza daha orum Belediyespor da transfer hareketliliði sürüyor. Mavi beyazlý takým dün daha önce anlaþma saðladýðý Yakup Keleþ ve Utku ile dün ikiþer yýllýk sözleþme imzalandý. Dün Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ün katýlýmý ile düzenlenen imza törenine Mali As Baþkan ve Transfer Komitesi üyesi Mustafa Özbayram ve Genel Kaptan Hamit Iþýk katýldýlar. Geçtiðimiz sezon baþýnda orumspor a gelen ancak yaþanan bonservis krizi sonrasýnda Orhangazispor a saðlanan Orhangazispor dan Yakup Kayýþ ve orum Belediyespor da daha önce anlaþma transfer olan Yakup Kayýþ bir yýllýk aranýn ar- sözleþme imzalandý. Her iki sporcuda ikiþer yýllýk Ýskilip Belediyespor dan kaleci Utku ile dün resmi dýndan yeniden orum a döndü. Alaca lý sözleþmeye imza attýlar. olan Yakup Kayýþ geçtiðimiz sezon takýmýnda Yakup Kayýþ iki yýl orum Belediyespor for- iki yýllýðýna Belediyes- Utku Bektaþ ta kendini 29 maçta forma giydi. masýný giyecek. por lu yapan imzayý attý Alaca doðumlu Diðer transfer Ýskilip Belediyespor dan Geçtiðimiz sezon Ýskilip Yakup Kayýþ ve Utku Bektaþ ikiþer yýllýk sözleþme imzaladý Belediyespor da gösterdiði performansla dikkat Atak BAL için gerekli çeken Utku Bektaþ daha önce yapýlan görüþmeler baþvuru yapýyoruz Ahmet Ertem Giresunspor da orumspor eski Tek- Direktörlerin- nik den Ahmet Erdem Giresunspor ile anlaþtý. Kýrmýzý Siyahlý takýmda görev yaptýktan sonra bir çok deðiþik takýmda görev yapan Ahmet Ertem yeni sezon için Giresunspor ile bir yýllýk sözleþme imzaladý. Ertem, þehrin beklentilerinin farkýnda olduðunu ve baþarýsýzlýk kavramý ile alakasýnýn olmadýðýný belirterek Hedefi amaçlayan bir takýmla yola çýkacaklarýný belirterek bunun içinde herkese ihtiyaçlarý olduðunu sözlerine ekledi. orumspor Yönetimi Bölgesel Amatör Lig e katýlmak için çalýþmalarýna baþladý. Yönetim Kurulu üyesi Güngör Atak, Bölgesel Amatör Lig de mücadele etmek için gerekli evraklarý hazýrlamaya baþladýklarýný ve önümüzdeki günlerde resmi baþvurularýný yapacaklarýný söyledi. Atak, öncelikli olarak müsabakalarýný oynayabilmek için Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü ne dilekçe ile baþvurduklarýný oynayacaklarý sahanýn onayýný aldýktan sonra diðer iþlemlere geçeceklerini belirtti. Kulüp olarak Bölgesel Amatör Lig de mücadele etmek için öncelikli olarak saha iznini almalarý gerektiðini belirten Atak Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü nden saha için gerekli izni aldýktan sonra güvence bedeli olarak 25 bin lira ve diðer evraklar içinde gerekli hazýrlýklarý yapýyoruz. En kýsa sürede bu evraklarý tamamlayarak yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig de mücadele edeceðiz dedi. Ahmet Ertem Nurettin Kabalak, Merzifonspor la anlaþtý orum lu kaleci antrenörü Nurettin Kabalak, önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig de mücadele edecek olan Merzifonspor ile anlaþtý. Uzun yýllar orumspor ve bir çok kulüpte kaleci antrenörü olarak görev yapan Nurettin Kabalak yýllarýnda kaleci olarak görev yaptýðý Merzifonspor da bu kezde kaleci antrenörü olarak hizmet verecek. Bu sezon Amasyaspor u yenerek Bölgesel Amatör Lig de mücadele etmeye hak kazanan Merzifonspor un 3. lig hedefiyle bir takým kurma çabasý içinde olduðu ve kadrosuna bir çok profesyonelden dönen isimlerle güçlendirdiði öð- sonunda Belediyespor la anlaþmýþtý dünde resmi imzayý attý. orum Belediyespor un Beylerbeyi nden transfer etmek istediði kaleci Alptekin Teytey ile yapýlan görüþme sonunda genç file bekçisi düþünmek için süre istedi. Dün sabah orum a gelen Alptekin Teytey, Belediyespor Transfer Komitesi üyeleri Mustafa Özbayram ve Hamit Iþýk ile bir araya geldi. Yapýlan görüþmeden kesin sonuç çýkmadý. Yakup Kayýþ ve Utku Bektaþ ýn imza törenine katýlan Alptekin Teytey önerilen teklifi düþünmek için süre istediði öðrenildi. Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, kaleci konusunda alternatif isimler üzerinde durulduðunu rekabetin baþarýyý getireceðine inandýklarýný belirterek Ünyespor gurbetçi Baloðlu nu kaptý orumspor eski Teknik Di- rektörlerinden Cevdet Ýmza töreni sonunda bir konuþma yapan Belediyespor Baþkaný Zeki Gül iki yeni isminde kulübe katký vereceðine inandýðýný belirterek bu anlaþmanýn iki tarafada hayýrlý olmasý Alptekin Teytey, Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ile birlikte Alptekin süre istedi Uzunköprü nün anlaþtýðý Ünyespor da transfer harekatý sürüyor. Yeþil beyazlý takým son olarak Belçika doðumlu ve Ýtalya ile Belçika liglerinde forma giyen gurbetçi futbolcu Yusuf Baloðlu ile anlaþtý. 21 yaþýndaki genç futbolcu Ünyespor a þampiyonluk yaþamak için geldiðini belirterek tüm camiasý takýma sahip çýkmaya davet etti. Aptekin den tercihini Belediyespor dan yana olmasýný istedi. Transfer Komitesi üyesi Mustafa Özbayram da Alptekin le anlaþmak istediklerini ancak olmama ihtimaline karþýlýk alternatif isimler üzerinde çalýþmalarýnýnda devam ettiðini belirtti. Y orumspor transfer görüþmesine baþladý Ýskilip Belediyespor dan Hüseyin Eðer ve Osman Boran, orumspor Baþkaný Rumi Ispanak ve yönetici Güngör Atak ile görüþtüðü öðrenildi. eni sezonda Bölgesel Amatör Lig de mücadele edecek olan orumspor da yönetimin gizliden transfer görüþmesi yaptýðý öðrenildi. Baþkan Rumi Ispanak ve yönetici Güngör Atak ýn önceki gün geçen sezon Ýskilip Belediyespor da forma giyen Hüseyin Eðer ve Osman Boran ile görüþtüðü öðrenildi. orumspor Baþkaný Rumi Ispanak ve yönetici Güngör Atak ýn bu görüþmede Hüseyin Eðer ve Osman Boran a yeni sezondaki kadrolarýnýn þekillendirilmesi konusunda görüþ alýþ veriþinde bulunduklarý ve özelliklede Ýskilip Belediyespor ile yollarýný ayýran isimler hakkýnda bilgi aldýðý belirtildi. Görüþmenin bilgi amaçlý olduðu her hangi bir transfer pazarlýðý olmadýðý takýmýn yeni sezon yapýlanmasý ve kadroya katýlabilecek isimler konusunda geçtiði bu görüþmelerin önümüzdeki günlerde de devam edeceði öðrenildi. orumspor da yöne- bir yandan Böl- tim gesel Amatör Lig için hazýrlýklarýný sürdürürken diðer yandan da takýmý çalýþtýracak hoca ismi konusunda arayýþlar sürüyor. Kýrmýzý Siyahlý kulübün bu sezon alt yapýsýnda görev yapan ve kazanýlan þampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Selahattin Karaca öne çýkan ilk isim oluyor. orumspor Yönetimi, Selahattin Karaca yý üst yapýya almasý halinde alt yapýda kurulu düzenin bozulmasýndan endiþe ediyor ve bu konuda temkinli davranýyor. Yönetim takýmý çalýþtýracak antrenör isimleri arasýnda öne çýkan ise Tevfik Zincirci konuþuluyor. Uzun yýllar imentospor da görev ya- Fatih Erdin Avrupa da kürsüye çýkamadý akedonya da yapý- Avrupa Gençler Mlan Serbest Güreþ Þampiyonasý nda 84 Kg da milli mayoyu giyen Fatih Erdin çeyrek final maçýnda Belarus lu rakibine yenilerek kürsüye çýkamadý. orum Belediyespor güreþçisi Fatih Erdin 84 Kg da milli mayoyu giydiði Avrupa Þampiyonasý nda ilk iki tur maçýný kazanarak çeyrek finele yükseldi. Belarus lu rakibine yenilen Fatih Erdin daha sonra bronz madalya maçýnda dan maðlup ayrýlýnca Avrupa beþincisi olarak kürsüye çýkmayý baþaramadý. Fatih Erdin, Avrupa Þamiyonasý nda kürsüye çýkamayýnca önümüzdeki aylarda yapýlacak olan Dünya Gençler Güreþ Þampiyonasý nda milli mayoyu giyip giymeyeceði hazýrlýk kampýndan sonra belli olacak. Vedat ve Buðra Belediyespor da orum Belediyespor da Transfer Komitesi nin kad- katmak istediði dört tecrübeli orumlu futbol- roya cudan ikisi daha anlaþmaya çok yakýn. Son olarak Tokatspor da forma giyen Vedat Aþkan, dün gelen teklifi görüþmek üzere Diyarbakýr a giderek Büyükþehir Belediyespor ile masaya oturdu. Tercihinin 2. lig olduðunu daha önce açýklayan Vedat Aþkan ýn Diyarbakýr temsilcisi ile yapacaðý görüþmede anlaþma ihtimalinin düþük olduðu öðrenildi. Vedat Aþkan ýn Belediyespor un teklifine sýcak baktýðý ve görüþmenin ardýndan orum a dönerek kendi memleketinin takýmý ile sözleþme imzalayacaðý belirtildi. Kadroya katýlan tecrübeli isimlerle birlikte 2. lig hedefiyle yola çýkýlacak olmasýnýn Vedat ve diðer futbolcularýn tercihinin orum Belediyespor olmasýnda etken olduðu belirtildi. Öte yandan Nedim in imza atmasý Vedat ýnda yakýn olmasý nedeniyle diðer tecrübeli isim Buðra nýnda hafta içinde Körfez ile sorununu çözerek Belediyespor la anlaþmasýnýn yüksek ihtimal olduðu öðrenildi. Genel Kaptan Hamit Iþýk, orumlu futbolcularýn kendilerine önerilen yüksek rakamlara raðmen kendi þehirlerinin takýmýný 2. lige çýkarmak için fedakanlýk yaptýklarýný belirterek kendilerine teþekkür etti. Avrupa Serbest Güreþ Þampiyonasý nda milli takým takým sýralamasýnda üçüncü oldu. Þampiyonada Türk milli takýmýndan 50 Kg da Sü- Tevfik Zincirci leyman Atlý, 66 Kg da Selahattin Kýlýçsallayan ve 96 Kg da Ali Bonceoðlu altýn madalya kazanýrken 55 Kg da Nebi Uzun ise finalde kaybetti Vedat Aþkan Osman Bodur ve Hüseyin Eðer orumspor ile görüþtü Hoca isminde Tevfik Zincirci önde ve gümüþ madalya kazandý. Yapýlan güreþler sonunda takým sýralamasýnda Azerbaycan 54 puanla birinciliði alýrken Rusya Buðra Erdoðan Alihan kiralýk olarak dönüyor orum Belediyespor a eski orumspor lu Alihan Ýdikut kiralýk olarak dönüyor. orumspor alt yapýsýndan yetiþen Alihan Ýdikut geçtiðimiz sezon ortasýnda Balýkesirspor a transfer olmuþtu. Bu takýmýn A 2 kadrosunda mücadele eden Alihan Ýdukut un kendilerine önerildiðini belirten Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Balýkesirspor un genç futbolcuyu kiralýk olarak vermek istediðini þartlarýn uymasý halinde orum lu futbolcuyu kadrolarýna katmak istediklerini söyledi. 53 puanla ikinci milli takým ise 52 puanla üçüncülük kupasýnýn sahibi oldu. Avrupa Þampiyonasý nda mücadele eden serbest güreþ milli takým kadrosu toplu halde. Fatih Erden çerçeve içinde

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 4 TEMMUZ 2011 Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2006-ÖSS'ye giren adaylara iki bölümden oluþan bir sýnav uygulanmýþtýr. Birinci bölümde ortak derslerle ilgili Matematik-1 Testi (Mat-1), Fen Bilimleri-1 Testi (Fen-1), Türkçe Testi

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Bu kýlavuzun yayýmlanmasý ve uygulanmasý, Yükseköðretim Genel

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 29 EYLÜL 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 )

2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) 2015 YILINDA EĞİTİME ALINACAK MALİ HİZMETLER UZMANLARININ LİSTESİ ( 23 Şubat - 27 Mart 2015 ) KURUM ADI Kontenjan sayısı 1. Grup (A) 1. Grup (B) 2. Grup 3. Grup 4. Grup 5. Grup TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan ÜNİVERSİTE Makale Atıf Toplam Yayın Doktora Ogretim Uyesi/Ogrenci TOPLAM PUAN 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 156.44 184.57 195.39 155.32 46.65 738.39 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR

KASIM 2009 DA YÖK ÜN 2008 YAYIN SAYILARI VE LİSTEYE YENİ EKLEDİĞİ ÜNİVERSİTELERLE İLGİLİ VERİLER DE KULLANILARAK YENİ SIRALAMA İLAN EDİLECEKTİR TÜRK ÜNİVERSİTELERİ NİN AKADEMİK PERFORMANSA GÖRE SIRALAMASI TOPLAM PUAN TABLOLARI (HAZİRAN - 2009 ) Tabloların hazırlanmasında kullanılan 9 indikatörle ilgili tüm verilere www.uralalkbulut.com.tr adresindeki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU 2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU Puanlarla ilgili açıklamalar tablonun sonunda verilmektedir. SIRA ÜNİVERSİTE 1 2 3 HACETTEPE ORTA DOĞU TEKNİK İSTANBUL 2010 Yılı Makale Puanı 1 Toplam

Detaylı

Yeniden istihdam teþviði

Yeniden istihdam teþviði orumgaz dan 2 bin aileye yardým orumgaz A.Þ., Ramazan ayý nedeniyle 2 bin aileye gýda yardýmýnda bulundu. * HABERÝ 5 DE Kýzýlay Kadýnlar Komisyonu Baþkaný Fatma Paþaoðlu, yaklaþýk 3 bin aileye yardým eli

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ Organ bağışı BODRUM BAHÇEŞEHİR KOLEJİ NDE ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ Bodrum Bahçeşehir Koleji Ortaokul öğrencileri, Fen ve Teknoloji dersi kapsamında Bodrum Acıbadem Hastanesi Anestezi

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

YÖNETMELÝK. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147)

YÖNETMELÝK. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147) YÖNETMELÝK Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147) KAMU KURUM VE KURULUÞLARINDA ÝÞÇÝ OLARAK ÝSTÝHDAM EDÝLECEK ÖZÜRLÜ VE ESKÝ HÜKÜMLÜLERE UYGULANACAK SINAV YÖNETMELÝÐÝ

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

2.1.TERCÝH FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR? TERCÝH SIRANIZA GÖRE GÝRMEK PROGRAMLARI

2.1.TERCÝH FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR? TERCÝH SIRANIZA GÖRE GÝRMEK PROGRAMLARI 2. TERCÝH FORMU ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝLER 2.1.TERCÝH FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR? Tercih Formu, yumuþak uçlu ve siyah bir kurþunkalemle zedelenmeden doldurulmalý, kesinlikle kirletilmemeli, buruþturulmamalý

Detaylı

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER

YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER YGS SINAV SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 4 YILLIK ÜNİVERSİTELER 2012 Konte Taban Program Adı Açıklama Üniversite Şehir Üniversite Puan Türü Türü njan Puan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Abant

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı