T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Tiyatro Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Altınordu Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü personelinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar Dayanak MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 6360 Sayılı Kanuna ek olarak tarih ve 6447 sayılı 12/11/2012 Tarihli ve 6360 Sayılı Ondört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmiyedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen, a) Belediye : Altınordu Belediyesini b) Meclis : Altınordu Belediye Meclisini c) Müdürlük : Tiyatro Müdürlüğünü d) Müdür : Tiyatro Müdürünü e) Personel : Altınordu Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü personelini ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat ve Bağlılık Teşkilat MADDE 5 - (1) Altınordu Belediyesi Tiyatro Müdürlüğünün yönetim şekli aşağıdaki gibidir. a)yönetim Organları 1.Müdürlük 2.Yönetim Kurulu 3.Disiplin Kurulu Yönetim Kurulu MADDE 10 - (1) Yönetim Kurulunu Belediye Başkanı belirler ve yönetim kuruluna başkanlık eder. Belediye Başkan yardımcısı, Belediye Başkanı tarafından atanan Belediye Meclis Üyesi, Tiyatro Müdürü, Genel Sanat Yönetmeni ve yardımcısı olmak üzere en az beş üyeden oluşur. 1

2 (2) Yönetim Kurulu toplantıları gizlidir. Tiyatro Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni her zaman olağanüstü toplantı çağrısı yapabilir. Ancak, özel durumlarda ilgililer yönetim kurulu başkanı tarafından oturuma çağrılabilir. (3) Yönetim Kurulu Başkanı toplantıya katılmadığı takdirde kendisine belediye başkan yardımcısı vekâlet eder. Kurul gündemindeki her konu görüşüldükten sonra, onaylanıp karara bağlanmadıkça diğerine geçilemez. Her üyenin tek oyu vardır. Eşitlik durumunda Başkanın oyu çift sayılır. Alınan kararlar derhal Belediye Başkanınca tasdik edilmiş olan karar defterine geçirilip üyelerce imzalanır ve dönem sonunda bu defter yine Belediye Başkanınca kapatılarak zimmet ile arşive teslim edilir. Defter arşive teslim edilinceye kadar Tiyatro Müdürünün zimmetinde bulunur. (4) Özürsüz olarak arka arkaya üç oturuma katılmayan üyelerin üyelikleri düşer. Bu üye Genel Sanat Yönetmeni ise istifa etmiş sayılır. Durum sonucu, oturumda tutanakla saptanıp, Belediye Başkanının onayına sunulur. (5) Altınordu Belediyesi Tiyatro Müdürlüğünün bütün çalışmalarından yönetim kurulu sorumludur. Oynanacak oyunlar yönetim kurulunca saptanır. Tiyatroda oynanacak oyunlar için Genel Sanat Yönetmeninin önerisi ve Tiyatro Müdürünün teklifi ile Belediye Encümeni tarafından izin verilecektir. Disiplin Kurulu MADDE 11 - (1) Disiplin Kurulunu Belediye Başkanının tayin edeceği bir Belediye Başkan Yardımcısı, Birim Müdürü, Müdür Yardımcısı veya Şefi, Genel Sanat Yönetmeni, Hukuk İşleri Müdürlüğünden bir Hukukçu olmak üzere 5 üyeden oluşur. (2) Disiplin Kurulu olağan toplantısı her ayın ilk haftası Kurul un tespit edeceği bir günde yapılır. Birim Müdürü veya Disiplin Kurulu Başkanının yazılı isteği ile olağanüstü toplantı yapılır. (3) Disiplin Kurulu kararı çoğunlukla alınır, eşitlik halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. (4) Disiplin Kurulunun bu yönetmelikte tespit edilen cezaları hakkındaki verdiği kararlar kesindir. Uyarı ve kınama cezaları savunma alındıktan sonra Belediye Başkanı veya Müdür tarafından da verilebilir. Temelli çıkarma hakkında Disiplin Kurulu görüş bildirir, bu cezaya karar verme yetkisi Belediyenin tabi olduğu Üst Disiplin Kuruluna aittir. (5) Disiplin Kurulu Provalara izin almadan katılmayan,oyunlara devamlı geç gelen oyuncular hakkında savunma alabilir,bu olaylar tekrarladığı halde uyarı ve kınama cezaları savunma alındıktan sonra verilir. Olaylar tekrarlarsa geçici bir süre veya temelli işten çıkarma hakkında karar verir bu kararı Belediye Başkanına iletir. (6) Disiplin Kurulu teknik elamanlardan (ışıkcı, dekorcu vs.) gibi Genel Sanat Yönetmeninin oyun hakkında istedikleri verimi alamadıkları hallerde (oyunun dekorunu istenilen gibi kasıtlı yapmama, ışıkcı oyunu zamanında başlatmama, oyuna gerekli yerlerde verilecek ışık düzenini vermeme gibi) Disiplin Kurulu uyarı ve kınama cezaları savunma alındıktan sonra Belediye Başkanı veya Müdür tarafından da verilebilir. Bu olaylar tekrarlarsa yukarıdaki madde gibi geçici bir süre veya temelli işten çıkarma cezaları Disiplin Kuruluna aittir. Genel Sanat Yönetmeni ve Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı MADDE 12 - (1) Genel Sanat Yönetmeninin bu alanla ilgili yüksek öğrenim görmesi tercih sebebidir. (2) Tiyatro alanında çalışmış rejisör, oyuncu, yazar, eleştirmen, araştırmacı veya çevirmen olmalıdır. 2

3 (3) Yukarıda belirtilen koşullara sahip Genel Sanat Yönetmeni Belediye Başkanı tarafından atanır. (4) Genel Sanat Yönetmenliğine vekâlet edecek kişilerde Genel Sanat Yönetmeninde aranan koşullar aranır. (5) Genel Sanat Yönetmeni, OBKT Müdürlüğünün bütün sanat üretim ve çalışmalarını düzenlemek, sanat disiplini sağlamakla yükümlüdür. (6) Protokolün gerektirdiği durumlarda yerine sanatçıları görevlendirebilir.. (7) Yıllık oyun repertuarına alınmasına uygun bulduğu oyunlar ile rejisörlerine Yönetim Kuruluna önerir. Gerektiğinde tanınmış Yönetmenlerden, konuk olarak Yönetmen davet edebilir. (9) Önerilen oyunların başlama tarihlerine ve hangi sahnede ve sürede oynayacağını saptar, rol dağılımlarını yapar (10) Ulusal ve uluslararası düzeydeki festivaller ve sanat gösterilerine (Turneler vs.) Başkanlık Makamının Onayı alındıktan sonra, Tiyatro Müdürü ile birlikte gerçekleşmesini sağlar. b)müdürlüğün Teşkilat Yapısı aşağıdaki gibidir. 1.Müdür 2.Genel Sanat Yönetmeni 3.Oyuncu, Sanatkâr ve Memurlar bölümü: Genel Sanat Yönetmeni, Oyuncular, Rejisörler, Sanatkârlar, Sahne Direktörü, Dekoratörler ve Kostüm Kreatörleri, Stajyer Sanatkârlar, Müzikçiler ve Dansçılar 4.Büro Sorumlusu (Kayıt Kontrol Yetkilisi) 5.Kütüphane ve Arşiv Sorumlusu 6.Dekor ve Kostüm Sorumlusu 7.Işık ve Efektçi 8.Hizmetli 9.Kaloriferci Bağlılık MADDE 6 - (1) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar Çerçevesinde Birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için birim amirinin talebi, Belediye Başkanının onayı ile kadro karşılığı olmaksızın hizmet gereği şef ve diğer personellerin görevlendirilmesi yapılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Görev, Yetki ve Sorumluluk Müdürlüğün Görevleri MADDE 7 - (1) Sanatın ve özellikle tiyatronun toplumsal görevine uygun olarak halkın kültürel üretiminin, çağdaş eğitiminin sanat düzeyi ve bilincinin yükseltilmesine katkıda bulunmak. (2) Yerli ve yabancı tiyatro eserlerinin seçkin örneklerini seyircisine ulaştırmak. (3) Türk Tiyatrosunun geleceğe yönelik yaratıcı atılımlarına önderlik etmek. (4) Halkın tiyatro, festival ve sanatsal etkinliklere olan ilgisini artırmak. (5) Birim faaliyet raporunu hazırlayıp Strateji Geliştirme Müdürlüğüne göndermek. 3

4 (6) Birim bütçesini hazırlayıp Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek. (7) Altınordu Belediyesi Tiyatro Müdürlüğünün yurt içi ve yurt dışında tanıtımının yapılması ve devamlılığını sağlamak. (8 )Müdürlüğün gösterime sunmuş olduğu Tiyatro Oyunlarının brüt hâsılatın %5 ini Belediye Gelirlerine bırakılmasını sağlayacaktır. (9) Altınordu Belediyesi Tiyatro Müdürlüğünde sahnelenecek eserlerin yazarları, çevirmenleri ve bestecilerin telif hakları, yürürlükteki yasalar ve Türkiye nin bağlı olduğu uluslararası anlaşma hükümleri uyarınca ödenir. (10) Telif haklarının sınırları her yıl Altınordu Belediyesi Tiyatro Müdürlüğünce Bütçe Kararnamesinde yer alacak bir madde ile belirlenir. (11) İdare telif hakları sahipleri ile bu sınırın üstünde özel anlaşma yapabilmek için Yönetim Kurulu İzni ve Belediye Başkanının Onayını almak zorundadır. Yıllık Çalışma Düzeni MADDE 8 - (1) Altınordu Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü her yıl Kasım ayında perdelerini açar Mayıs ayı sonunda perdelerini kapatır. Özel durumlar Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu MADDE 9 - (1) Altınordu Belediyesi Tiyatro Müdürlüğünün görev ve sorumluluk alanlarına giren konuları Belediye Başkanı ve / veya Başkan Yardımcısından gelen talimatlar doğrultusunda, sorumlu olduğu bütün yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek. (2) Görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli görevlendirmeleri yapmak. Müdürlük faaliyetlerini denetlemek varsa aksaklıkları gidermek. Yıllık, aylık, haftalık, günlük çalışma programları hazırlamak veya hazırlatmak. Bu programlara göre sevk ve idareyi temin etmek. Bu konularda üst makamlara gerekli raporları sunmak. (3) Çalışma koşullarını iyileştirmek. Müdürlük personelinin performans durumunu izlemek, gerekli değerlendirmeleri yapmak, varsa ceza ve mükâfat için üst makamlara teklifte bulunmak. (4) Stratejik Planlama ile Müdürlüğün hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak. (5) Müdürlüğün bütçesinin hazırlanmasını sağlamak. (6) Ulusal ve uluslararası düzeydeki festivaller ve sanat gösterilerine (Turneler vs.) Başkanlık Makamının Onayı alındıktan sonra Genel Sanat Yönetmeni ile birlikte gerçekleşmesini sağlamak. (7) Müdür, çalışma ve görev yönünden Belediye Başkanlığına karşı sorumludur.başkanlık Makamınca mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapmak. (8) Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek. (9) Harcama yetkilisi olarak, her yıl iş ve işlemlerinin amaçlara, iyi mali yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren İç Kontrol Güvence Beyanını düzenlemek ve birim faaliyet raporlarına eklemek. (10) İç ve dış denetim sırasında denetçilere ve yargıya intikal eden hususlarda Mahkemelere bilgi, belge ve kolaylık sağlamak. (11) Çalışma verimini artırma amacıyla,kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak, bunlardan personellerin yararlanmasını sağlamak. 4

5 (12) Birimlerde görevlendirilen personelin, yapacağı işle ilgili görevlerinin neler olduğu, Müdür tarafından düzenlenecek bir İç Yönergeyle tek tek açıklamalı bir şekilde belirtilerek personele imza karşılığında verilmeli ve personelin bu yönergede belirtilen görevleri eksiksiz yerine getirerek sürekli olarak çalışma masasında bulundurmasını sağlamak. Oyuncu, Sanatkâr ve Memurlar Bölümü MADE 13 - (1) Altınordu Belediyesi Tiyatro Müdürlüğünde kadrolu sanatçı olarak çalışabilmek için, Devlet Memurları Yasası ile diğer yasaların aradığı bağlayıcı genel niteliklere sahip olmak şarttır. (2) Oyuncuların, Sanatçıların, Stajyerlerin, Yevmiyelilerin, Uzman Memurlarla, Uygulatıcı Uzman Memurların Altınordu Belediyesi Tiyatro Müdürlüğüne alınma, terfi ve ödüllendirilmeleri ile diğer yükümlülüklerine ilişkin işlemlerin yürütülmesine, sözleşmelerinin yenilenmesine, gönüllü oyuncuların ücretlerinin tespitine Yönetim Kurulu karar verir. Yukarıda sözü edilen personelin alınma ve çıkarılma kararları, Belediye Başkanının Onayı ile geçerlilik kazanır. Stajyerlik (1) Belediye Konservatuarların ve Üniversitelerin Tiyatro Bölümlerini bitirenler ile, (2) Genel Sanat Yönetmeni ile Yönetim Kurulu yeteneğini onayladığı kişilerden (her yaş grubundan) yetenek gösterenler stajyer sanatçı kadrosuna alınırlar. (3) Stajyerlikte ancak bir yıl çalışılabilir. Çalışma süresi içinde Belediye Tiyatrosu na faydalı olmayacakların süre dolmadan da ilişkileri kesilebilir. Sanatçılar (1) Stajyer sanatçılıkta başarılı olanların sözleşmeleri birer yıl süre ile devam ettirilir. (2) Genel Sanat Yönetmeninin önereceği ve Yönetim Kurulunun onaylayacağı sanatçılarla sözleşme yapılabilir. Büro Sorumlusu (Kayıt kontrol Yetkilisi) MADDE 14 - (1) Müdürün kendilerine tevdii ettiği görevleri tam ve eksiksiz olarak zamanında yapmakla sorumludurlar. (2) Müdürlük adına tüm resmi evrakları alır ve kaydeder. (3) Gelen giden evrakların dosyaların ve diğer belgelerin kayıt havale ve dosyalama işlerini yürütür. (4) Müdürlükçe belirlenen genelge, yönetmelik ve kararları deftere işleyerek, incelemeye hazır bulundurur. (5) Müdürlüğün tüm yazılarını önceliklerine göre sıraya koyarak hazırlar, cevaplandırır, tasnif eder. Kararların ve her türlü yazıların örneklerini çıkarır. Verilen ek görevleri yerine getirir. (6) Personelin izin planlarını yapar, izinlerini kullanmasını sağlar, rapor, doğum, ölüm ve benzeri konularda yazışmaları takip ve kontrol eder. (7) Taşınır Kayıt kontrol işlerini yapar, demirbaşları kayıt altına alır Kütüphane ve Arşiv Sorumlusu MADDE 15 - (1) Müdürün kendilerine tevdii ettiği görevleri tam ve eksiksiz olarak zamanında yapmakla sorumludurlar. (2) Yerli ve yabancı oyunlar için teksir,kitap ve video arşivi oluşturmak. 5

6 (3) Oynanmış veya oynanmamış teksir, el yazması oyunların fotoğraflanması ses bantlarının ve gazete kupürlerinin sınıflandırılmasını yapmak. (4) Bütün eserlerin korunmasını sağlamakla görevlidir. (5) Gerekli durumlarda Devlet Tiyatrolarından veya diğer Şehir Tiyatroların arşiv sorumlularıyla diyalog kurup, bilgi ve eser alış verişinde bulunmak. (6) Elimizde bulunan eserlerin istenildiği taktirde tutanak karşılığında verilmesi ve geri dönüşümünün takibinin yapılmasını sağlamak. Dekor ve Kostüm Sorumlusu MADDE 16 -( 1) Arşivde bulunan kostümleri, aksesuarları, enstrüman ve vb. malzemeleri düzenleyip, temizleyip korunmasını sağlamak. (2) Arşivde bulunan malzemelerin sayılarak dokümanını çıkartmak. (3) Oynanacak tiyatro oyunlarıyla ilgili dekorların ve kostümlerin hazırlanmasını sağlamak (4) Elimizde bulunan kostümleri, aksesuarları, enstrüman ve v.b. malzemeleri istenildiği taktirde tutanak karşılığında verilmesi ve geri dönüşümünün takibinin yapılmasını sağlamak. (Malzemelerin okullar vs. gibi yerlere verilmesi) Müzikçiler ve Dansçılar MADDE 17 - (1) Oyunların müzik, şarkı ve dans çalışmalarını gerçekleştirecek sanatçılar, tiyatroya sözleşmeli olarak alınabilecekleri gibi, geçici olarak da görevlendirilebilirler. (2) Sözleşmeli olarak alınacakların konuları ile ilgili bir yüksekokul veya konservatuarı bitirmiş ya da konularında kendilerini kanıtlamış olmaları gerekir. (3) Belediye konservatuarının Müzik ve Dans bölümlerinden gerekli durumlarda faydalanılması. Işık ve Efektçi MADDE 18- (1) Müdürlüğün hizmetinde bulunan ses yayın ve ışık sistemlerinin korunmasını sağlayıp bakımlarını yapmak. (2) Oynanacak tiyatro oyunlarıyla ilgili yönetmenin bilgisi dahilinde ışık, ses ve efektlerin yapılmasını sağlamak. (3) Elimizde bulunan teknik malzemeleri istenildiği taktirde, Başkanlık Makamının Olurları doğrultusunda tutanak karşılığında verilmesi ve geri dönüşümünün takibinin yapılmasını sağlamak,,malzemeleri kontrol edip sağlam bir şekilde teslim almak. (Malzemelerin okullar vs. gibi yerlere verilmesi) Hizmetli-Odacı MADDE 19 - (1) Müdürlüğe ait binanın genel temizliğini yapmakla sorumludur. (2) Müdürlük adına yapılan yazışmaların imza takibi, ilgili birim ve kuruluşa evrakı imza karşılığında teslim etmek ve almak görevleri arasındadır. Kaloriferci MADDE 20 - (1) Kalorifer odasının ve kazanın temizliğini ve bakımını yapmak. (2) Kış sezonunda Müdürlük Binasının ısıtılmasını sağlamak. (3)Yakacak maddelerini idareli ve kurallara uygun olarak yakmak. 6

7 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Görev ve Hizmetlerin İcrası Görevin Alınması MADDE 21- (1) Kâtipler dışında kalan Müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir. Görevin Planlanması MADDE 22- (1) Altınordu Belediyesi Tiyatro Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür. Görevin Yürütülmesi MADDE 23- (1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır. BEŞİNCİ BÖLÜM İşbirliği ve Koordinasyon Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği MADDE 24- (1) Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır. (2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra Müdüre iletilir. (3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder. Diğer kurum ve Kuruluşlarla Koordinasyon MADDE 25 - (1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür. (2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür. ALTINCI BÖLÜM Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme. Gelen Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlem MADDE 26 - (1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür. (2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir. Dış Müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda da yapılır. (3) Müdürlükte kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak, sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanmak suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir. 7

8 Arşivleme ve Dosyalama MADDE 27- (1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır. a) Gelen Evrak Dosyası b) Giden Evrak Dosyası c) Müteferrik Dosyası d) Maaş Dosyası e) Avans Dosyası f) Ayniyat, Demirbaş Dosyası g) Genelge ve Bildiriler Dosyası h) Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Dosyası i) Resmi Kurumlarla İlgili Dosyalar (2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır. (3) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur. YEDİNCİ BÖLÜM Denetim Denetim, Personel Disiplin Hükümleri MADDE 28- (1) Altınordu Belediyesi Tiyatro Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir. (2) Altınordu Belediyesi Tiyatro Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür. (3) Altınordu Belediyesi Tiyatro Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme ve cezalandırma v.b. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan gölge dosya tutulur. (4) Birim personelinin mesai saatlerine riayet etmesi ve yasal kılık kıyafetlerinden Birim Müdürü ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı sorumludur. SEKİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Devir Teslim İşlemleri MADDE 29- (1) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda, görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmetleri altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir teslim yapmadan yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılamaz. (2) Çalışanın ölümü halinde kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar Birim Amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir. Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik MADDE 30 (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, varsa daha önce yürürlükte olan Tiyatro Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 8

9 Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller MADDE 31 (1) İşbu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Yürürlük MADDE 32 - (1) Bu Yönetmelik Altınordu Belediye Meclisinin Onayından itibaren yayımı tarihinde yürürlüğe girer. yürütür. Yürütme MADDE 33 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Altınordu Belediye Başkanı 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu, bir temel hak olarak Anayasanın güvence altına aldığı sanatın ve özellikle tiyatronun toplumsal

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı nın

Detaylı

T.C. ALTIN ORDU BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ALTIN ORDU BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ALTIN ORDU BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmelik Altınordu Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye Başkanlığı

Detaylı

KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Yüksekova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü

Detaylı

Karar Tarihi: 03/11/2009 Karar Numarası: 84 IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Karar Tarihi: 03/11/2009 Karar Numarası: 84 IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi: 03/11/2009 Karar Numarası: 84 IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDĠYE BAġKANLIĞI Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KARTAL BELEDĠYE BAġKANLIĞI Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KARTAL BELEDĠYE BAġKANLIĞI Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Kartal Belediyesi Kültür

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 5393 Sayılı Belediye Kanununun

Detaylı

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Altınordu Belediyesi

Detaylı

T.C. GĠRESUN BELEDĠYE BAġKANLIĞI BELEDĠYE TĠYATRO MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. GĠRESUN BELEDĠYE BAġKANLIĞI BELEDĠYE TĠYATRO MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. GĠRESUN BELEDĠYE BAġKANLIĞI BELEDĠYE TĠYATRO MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Ġlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Giresun

Detaylı

SAYI : 70 KARARIN TARİHİ :06.04.2010 DEVRE :70 İNİKATI-CELSE :4-7. Çalışma Esaslarını Düzenleyen Yönetmelik

SAYI : 70 KARARIN TARİHİ :06.04.2010 DEVRE :70 İNİKATI-CELSE :4-7. Çalışma Esaslarını Düzenleyen Yönetmelik T.C. MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ MECLİS KARARI SAYI : 70 KARARIN TARİHİ :06.04.2010 DEVRE :70 İNİKATI-CELSE :4-7 ÖZÜ :Görev ve Çalışma Esaslarını Düzenleyen Yönetmelik ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

T.C. KASTAMONU BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KASTAMONU BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KASTAMONU BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Kastamonu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

T.C. KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Kabul Tarihi: 06.8.2014 Kabul Sayısı: 104 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

ESKĠġEHĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ġehġr TĠYATROSU YÖNETMELĠĞĠ

ESKĠġEHĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ġehġr TĠYATROSU YÖNETMELĠĞĠ ESKĠġEHĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ġehġr TĠYATROSU YÖNETMELĠĞĠ 1.BÖLÜM KuruluĢ,amaç MADDE 1. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Eskişehir Büyükşehir Belediyesine bağlı, Belediye bütçesine dahil

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İşletme ve İştirakler

Detaylı

T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1)Bu yönetmeliğin amacı, Konak Belediyesi

Detaylı

Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı; Ümraniye Belediyesi Mali

Detaylı

YALOVA BELEDİYESİ. Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YALOVA BELEDİYESİ. Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YALOVA BELEDİYESİ Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Bu Yönetmelik, Yalova Belediyesi nin Kuruluş, Teşkilat,Görev ve Çalışma esaslarını

Detaylı

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ İÇİNDEKİLER Yazı İșleri Müdürlüğü...7 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü...17 Strateji Geliștirme Müdürlüğü...27 Bilgi İșlem Müdürlüğü...37 Teftiș Kurulu Müdürlüğü...45

Detaylı

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Kütüphane Hizmetleri Şefliği 2 T.C. BEYOĞLU BELEDİYE

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Su İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. ESENLER BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Temel İlkeler

T.C. ESENLER BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Temel İlkeler T.C. ESENLER BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Esenler Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım

Detaylı

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Sayfa 1 / 14 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Kültür Turizm

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Evrak Büro Şefliği İletişim Şefliği Basın Yayın ve Tanıtım Şefliği AB Dış İlişkiler ve STK

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Avcılar Belediyesi

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç, Kapsam MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Amasya Belediyesi

Detaylı