T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜRO YÖNETİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011

2 ÖN SÖZ Ülkemizde hizmet sektörü ülke ekonomisi ve istihdam açısından her alanda önemli bir yere sahiptir. Büro yönetimi alanı altında hukuk sekreteri, ticaret sekreteri ve yönetici sekreteri dallarında öğretim programları hazırlanmıģtır. Türkiye de büro yönetimi hizmetlerinde bu dalların öğretim programlarının hazırlanarak eğitimine baģlanması, sektörde yıllardır süregelen eğitim açığını giderecek önemli bir giriģim olacaktır. Büro yönetimi alanı programının hazırlanmasında, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman ve alan öğretmenleri, sektör temsilcileri, üniversiteden alan uzmanları ve meslek elemanları iģ birliği içinde çalıģmıģtır. 1

3 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... 1 GĠRĠġ... 3 SEKTÖR... 4 ÖĞRETĠM PROGRAMI ĠLE ĠLGĠLĠ GENEL AÇIKLAMALAR... 5 ÇERÇEVE ÖĞRETĠM PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇĠZELGESĠ... 8 PROGRAMIN UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR PROGRAMDA YER ALAN DERSLER ORTAK DERSLER ALAN/DAL DERSLERĠ...13 ALAN ORTAK DERSLERĠ...14 MESLEKĠ GELĠġĠM...14 ĠLETĠġĠM TEKNĠKLERĠ...14 BÜRO HĠZMETLERĠ...15 BĠLGĠSAYARDA OFĠS PROGRAMLARI...15 BĠLGĠSAYARDA KLAVYE KULLANIMI...16 DĠKSĠYON...16 DAL DERSLERĠ...16 ĠġLETMELERDE BECERĠ EĞĠTĠMĠ...17 ORGANĠZASYON...17 DOSYALAMA VE ARġĠVLEME...17 SUNUM...18 YAZIġMA...18 HUKUK HĠZMETLERĠ...18 TĠCARET HĠZMETLERĠ...19 MESLEKĠ YABANCI DĠL...19 KĠġĠLER ARASI ĠLETĠġĠM...19 ÜRÜN VE HĠZMET TANITIMI...20 WEB UYGULAMALARI...20 TASARIM PROGRAMLARI...20 TĠCARĠ HESAPLAMALAR...21 GĠRĠġĠMCĠLĠK VE ĠġLETME YÖNETĠMĠ...21 BĠLGĠSAYARDA HIZLI KLAVYE KULLANIMI...21 VERĠ TABANI PROGRAMI...22 HALKLA ĠLĠġKĠLER YABANCI DĠL SEÇMELĠ DERSLER

4 GİRİŞ Hızla geliģen teknoloji ile birlikte büro yönetimi tüm sektörlerin vazgeçilmez bir parçası hâline gelmiģtir. Teknolojiye paralel olarak hızla geliģen bu meslek dalı aynı hızla geliģmeye ve değiģmeye devam etmektedir. Bu hızla, stenografi ve telekslerden kâğıtsız bürolara doğru giden büro yönetiminin hangi noktalara kadar geliģeceğini Ģimdiden kestirmek pek mümkün görünmemektir. Büro Yönetimi Alanında Çerçeve Programı nda; 1. Hukuk sekreterliği, 2. Ticaret sekreterliği, 3. Yönetici sekreterliği dalları yer almaktadır. Sektör tarama ve inceleme çalıģmaları sonunda, sektörde faaliyet gösteren meslekler saptanmıģtır. Sektörde çalıģan kiģilerin görüģ ve önerilerinden yola çıkılarak her meslek dalına ait anket soruları hazırlanmıģ, daha sonra bu anketler yurdun değiģik bölgelerinde uygulanarak mesleklere özgü yeterlikler ayrı ayrı ve ayrıntılı olarak çıkarılmıģtır. Mesleklere iliģkin olarak saptanan bu yeterlikler, hazırlanacak olan öğretim programları ve modüllerin temel dayanağını ve içeriğini oluģturmaktadır. Öğretim programlarının ve modüllerin hazırlanmasının her aģamasında, iģ yaģamında iģ gücüne dönük gereksinimlerinin tüm yönleriyle dikkate alınması amacıyla sektörel kuruluģlarla görüģ alıģveriģi ve iģ birliği gerçekleģtirilmiģtir. Program geliģtirme sürecinde üniversitelerden uzmanlar ve sivil toplum kuruluģları ile iģ birliği yapılmıģtır. Sektör taraması ve mesleki yeterliklerin belirlenmesi sırasında sektöre anket uygulanmıģtır. Bu anketler sonucunda Türkiye genelinde büro yönetimi sektörünün ihtiyaçları ve programdan beklentileri tespit edilmiģtir. Bu ihtiyaçlar program çalıģmalarının temelini oluģturmuģtur. Program geliģtirme sürecinin her aģamasında sektörünün önde gelen kuruluģları ile diyalog kurulmuģtur. Bu firmaların eğitim sorumluları ve çeģitli meslek elemanları ile iletiģim kurulmuģ ve katkıları sağlanmıģtır. Böylelikle sektör beklentileri programa yansıtılmıģtır. Meslek elemanlarından, ulusal ve uluslararası iģ gücünden beklenen yeterlikler de çeģitli araģtırmalar ve yabancı uzmanlar ile görüģülüp tespit edilerek program çalıģmalarına aktarılmıģtır. Bu doğrultuda büro yönetimi alanı ve altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun, her yaģta ve düzeyde bireye eğitim olanağı sağlayan programları hazırlamak hedeflenmiģtir. 3

5 SEKTÖR Hızla geliģen teknoloji ile birlikte büro yönetimi hizmetleri, tüm sektörlerin vazgeçilmez bir parçası hâline gelmiģtir. Teknolojiye paralel olarak hızla geliģen bu meslek dalı aynı hızla geliģmeye ve değiģmeye devam etmektedir. Bu hızla, stenografi ve telekslerden kâğıtsız bürolara doğru giden büro yönetiminin hangi noktalara kadar geliģeceğini Ģimdiden kestirmek pek mümkün görünmemektir. Büro yönetimi alanında geliģtirilecek olan eğitim programının iģ yaģamı ihtiyaçlarına uygun olması gerekliliğinden yola çıkarak sektör taraması ve meslek analizi yapılmıģtır. ÇalıĢma yapılırken sektör çalıģanları ve eğitimcilerin bir araya gelerek beyin fırtınası ve karģılıklı tartıģmalar sonucunda mesleğe ait iģlerin ve görevlerin ortaya çıkarılmıģtır. Büro yönetimi alanının sektör analizine dayalı olarak modüler esaslı hazırlanması, ülkemiz ekonomisi açısından çok önemli olan bu sektöre kalifiye eleman yetiģtiren mesleki ve teknik eğitim sistemine yeni bir anlayıģ getirecektir. 4

6 ÖĞRETİM PROGRAMI İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR SEKTÖR ALAN ALANIN TANIMI ALANIN AMACI HİZMET BÜRO YÖNETİMİ Büro yönetimi alanı altında yer alan hukuk sekreterliği, ticaret sekreterliği ve yönetici sekreterliği dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır. Büro yönetimi alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik geliģmeler doğrultusunda gerekli mesleki yeterliklere sahip, geliģmelere uyum sağlayan nitelikli meslek elemanları yetiģtirmek amaçlanmaktadır. 1. HUKUK SEKRETERLİĞİ DALI Tanımı: Hukuk sekreterliği mesleğinin gerektirdiği, günlük iģler, dava hizmetleri, toplantı ve seyahat organizesi ile ilgili gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Hukuk sekreterliği mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiģtirmek amaçlanmaktadır. DAL PROGRAMLARI, TANIMLARI VE AMAÇLARI GİRİŞ KOŞULLARI İSTİHDAM ALANLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI 2. TİCARET SEKRETERLİĞİ DALI Tanım: Ticaret sekreterliği mesleğinin gerektirdiği hizmetleri yürütmek için gerekli olan ofis yönetimi, iletiģim, bildirimler ve ödemeler ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Ticaret sekreterliği mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiģtirmek amaçlanmaktadır. 3. YÖNETİCİ SEKRETERLİĞİ DALI Tanım: Yönetici sekreterliği mesleğinin gerektirdiği ofis makineleri, iletiģim, sunum, toplantı ve seyahat hizmetleri ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Yönetici sekreterliği mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiģtirmek amaçlanmaktadır. Öğrencilerin sağlık durumu, büro yönetimi alanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiği iģleri yapmaya uygun olmalıdır. Büro yönetimi alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterliklere paralel olarak tüm sektörlerin ofislerinde büro ve sekreterlik hizmetlerinde çalıģabilirler. 1. Program mesleki ve teknik eğitim alanında diplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belge ve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim-öğretim kurumlarında uygulanmaktadır. 2. Programın uygulanabilmesi için standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır. 5

7 EĞİTİMCİLER ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER BELGELENDİRME EĞİTİM SÜRESİ 1. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karģılığı okutacakları derslere iliģkin çizelgeye uygun olanlar görev almalıdır. 2. Programın uygulanmasında gerektiğinde büro yönetimi alanında sektör deneyimi olan usta öğretici, teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir. Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği ne göre çeģitli ölçme araçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesi esastır. Buna göre; 1. Dersin altındaki modüllerin iģleniģi sırasında kazandığı (bilgi, beceri ve tavırlar) yeterlikler, 2. Okulda, iģletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilerek öğrencilerin dersteki baģarısı belirlenir. Program; geniģ tabanlı ve modüler yapıda düzenlendiğinden, Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçiģlere olanak sağlanır. 1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götüren tüm programlar ve dallar arasında geçiģ yapılabilir. 2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, Büro Yönetimi alanının devamı niteliğindeki programların uygulandığı yüksek öğretim programlarına devam edebilir. 1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diploma verilir. 2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir. 3. Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezun olduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve bir yaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynı yeterlikleri kazanan kiģilere eģ değer belge verilir. 4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikaya yönelik belgelendirmelerde değerlendirilir. 1. Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftan sonra üç öğretim yılı olarak planlanmıģtır. 2. Eğitim süresinin okul, iģletme ve bireysel öğrenme için ayrılmıģ dağılımı, büro yönetimi alanı haftalık ders çizelgesi, dersler ve modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır. 6

8 ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR ÖĞRENCİ KAZANIMLARI EĞİTİM- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ Modüler öğretime yönelik ağırlıklı olarak bireysel öğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır. 1. Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder. 2. Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teģvik edilir. 3. Öğrencilerin aktif olması sağlanır. 4. Öğrenciler araģtırmaya yönlendirilir. 5. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir. 6. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır. Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında ĠġKUR, meslek odaları, barolar, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, KOBĠ ve büyük ölçekli diğer firmalar ve meslek elemanları ile iģ birliği yapılarak yönlendirilir. Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelik olarak öğrenci; 1. Genel kültüre yönelik bilgi ve becerileri kazanacaktır. 2. Ulusal ve uluslararası iģ gücünden beklenen temel yeterlikleri kazanacaktır. 3. Alanın altında yer alan dallara ait temel yeterliklerine sahip olacaktır. 4. Dalın/mesleğin gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanacaktır. 5. Dalın/mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanacaktır. Büro yönetimi alanı haftalık ders çizelgesinde yer alan dersler ve bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitim-öğretim uygulamaları yapılır. 7

9 MESLEK LİSESİ BÜRO YÖNETİMİ ALANI (HUKUK SEKRETERLĠĞĠ, TĠCARET SEKRETERLĠĞĠ, YÖNETĠCĠ SEKRETERLĠĞĠ DALLARI) ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERS KATEGORİLERİ ORTAK DERSLER DERSLER DĠL VE ANLATIM (*) TÜRK EDEBĠYATI DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ TARĠH T.C. ĠNKILAP TARĠHĠ VE ATATÜRKÇÜLÜK COĞRAFYA MATEMATĠK GEOMETRĠ FĠZĠK KĠMYA BĠYOLOJĠ SAĞLIK BĠLGĠSĠ FELSEFE YABANCI DĠL BEDEN EĞĠTĠMĠ GÖRSEL SANATLAR/MÜZĠK TRAFĠK VE ĠLK YARDIM TOPLAM A L A N / D A L D E R S L E R İ ALAN ORTAK DERSLERİ DAL DERSLERİ MESLEKĠ GELĠġĠM ĠLETĠġĠM TEKNĠKLERĠ BÜRO HĠZMETLERĠ BĠLGĠSAYARDA OFĠS PROGRAMLARI BĠLGĠSAYARDA KLAVYE KULLANIMI (*) DĠKSĠYON ĠġLETMELERDE BECERĠ EĞĠTĠMĠ (*) ORGANĠZASYON DOSYALAMA VE ARġĠVLEME SUNUM YAZIġMA (*) HUKUK HĠZMETLERĠ (*) TĠCARET HĠZMETLERĠ (*) MESLEKĠ YABANCI DĠL KĠġĠLER ARASI ĠLETĠġĠM ÜRÜN VE HĠZMET TANITIMI WEB UYGULAMALARI TASARIM PROGRAMLARI TĠCARĠ HESAPLAMALAR GĠRĠġĠMCĠLĠK VE ĠġLETME YÖNETĠMĠ BĠLGĠSAYARDA HIZLI KLAVYE KULLANIMI VERĠ TABANI PROGRAMI HALKLA ĠLĠġKĠLER 2. YABANCI DĠL ALAN/DAL DERS SAATLERİ TOPLAMI SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI REHBERLİK VE YÖNLENDİRME TOPLAM DERS SAATİ

10 ANADOLU MESLEK LİSESİ BÜRO YÖNETİMİ ALANI (HUKUK SEKRETERLĠĞĠ, TĠCARET SEKRETERLĠĞĠ, YÖNETĠCĠ SEKRETERLĠĞĠ DALLARI) ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERS KATEGORİLERİ DERSLER DĠL VE ANLATIM (*) TÜRK EDEBĠYATI DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ TARĠH T.C. ĠNKILAP TARĠHĠ VE ATATÜRKÇÜLÜK COĞRAFYA MATEMATĠK GEOMETRĠ ORTAK DERSLER FĠZĠK KĠMYA BĠYOLOJĠ SAĞLIK BĠLGĠSĠ FELSEFE YABANCI DĠL BEDEN EĞĠTĠMĠ GÖRSEL SANATLAR /MÜZĠK TRAFĠK VE ĠLK YARDIM TOPLAM A L A N / D A L D E R S L E R İ ALAN ORTAK DERSLERİ DAL DERSLERİ MESLEKĠ GELĠġĠM ĠLETĠġĠM TEKNĠKLERĠ BÜRO HĠZMETLERĠ BĠLGĠSAYARDA OFĠS PROGRAMLARI BĠLGĠSAYARDA KLÂVYE KULLANIMI (*) DĠKSĠYON ĠġLETMELERDE BECERĠ EĞĠTĠMĠ (*) ORGANĠZASYON DOSYALAMA VE ARġĠVLEME SUNUM YAZIġMA (*) HUKUK HĠZMETLERĠ (*) TĠCARET HĠZMETLERĠ (*) MESLEKĠ YABANCI DĠL KĠġĠLER ARASI ĠLETĠġĠM ÜRÜN VE HĠZMET TANITIMI WEB UYGULAMALARI TASARIM PROGRAMLARI TĠCARĠ HESAPLAMALAR GĠRĠġĠMCĠLĠK VE ĠġLETME YÖNETĠMĠ BĠLGĠSAYARDA HIZLI KLAVYE KULLANIMI VERĠ TABANI PROGRAMI HALKLA ĠLĠġKĠLER 2. YABANCI DĠL **/24 ALAN/DAL DERS SAATLERİ TOPLAMI **/24 SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI **/4 REHBERLİK VE YÖNLENDİRME TOPLAM DERS SAATİ ** ĠĢletmelerde beceri eğitimi uygulaması yapılmayan ancak bu eğitimi yönetmelik gereği staj yoluyla tamamlayan kurumlarda uygulanır. 9

11 TEKNİK LİSE BÜRO YÖNETİMİ ALANI (HUKUK SEKRETERLĠĞĠ, TĠCARET SEKRETERLĠĞĠ, YÖNETĠCĠ SEKRETERLĠĞĠ DALLARI) ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERS KATEGORİLERİ ORTAK DERSLER DERSLER DĠL VE ANLATIM (*) TÜRK EDEBĠYATI DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ TARĠH T.C. ĠNKILAP TARĠHĠ VE ATATÜRKÇÜLÜK COĞRAFYA MATEMATĠK GEOMETRĠ FĠZĠK KĠMYA BĠYOLOJĠ SAĞLIK BĠLGĠSĠ FELSEFE YABANCI DĠL BEDEN EĞĠTĠMĠ GÖRSEL SANATLAR/MÜZĠK TRAFĠK VE ĠLK YARDIM TOPLAM A L A N / D A L D E R S L E R İ ALAN ORTAK DERSLERİ DAL DERSLERİ MESLEKĠ GELĠġĠM ĠLETĠġĠM TEKNĠKLERĠ BÜRO HĠZMETLERĠ BĠLGĠSAYARDA OFĠS PROGRAMLARI BĠLGĠSAYARDA KLÂVYE KULLANIMI (*) DĠKSĠYON ORGANĠZASYON DOSYALAMA VE ARġĠVLEME SUNUM YAZIġMA (*) HUKUK HĠZMETLERĠ (*) TĠCARET HĠZMETLERĠ (*) MESLEKĠ YABANCI DĠL KĠġĠLER ARASI ĠLETĠġĠM (*) ÜRÜN VE HĠZMET TANITIMI WEB UYGULAMALARI TASARIM PROGRAMLARI TĠCARĠ HESAPLAMALAR GĠRĠġĠMCĠLĠK VE ĠġLETME YÖNETĠMĠ BĠLGĠSAYARDA HIZLI KLAVYE KULLANIMI VERĠ TABANI PROGRAMI HALKLA ĠLĠġKĠLER 2. YABANCI DĠL ALAN/DAL DERSLERİ TOPLAM SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI REHBERLİK VE YÖNLENDİRME TOPLAM DERS SAATİ

12 ANADOLU TEKNİK LİSESİ BÜRO YÖNETİMİ ALANI (HUKUK SEKRETERLĠĞĠ, TĠCARET SEKRETERLĠĞĠ, YÖNETĠCĠ SEKRETERLĠĞĠ DALLARI) ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERS KATEGORİLERİ ORTAK DERSLER DERSLER DĠL VE ANLATIM (*) TÜRK EDEBĠYATI DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ TARĠH T.C. ĠNKILAP TARĠHĠ VE ATATÜRKÇÜLÜK COĞRAFYA MATEMATĠK GEOMETRĠ FĠZĠK KĠMYA BĠYOLOJĠ SAĞLIK BĠLGĠSĠ FELSEFE YABANCI DĠL BEDEN EĞĠTĠMĠ GÖRSEL SANATLAR /MÜZĠK TRAFĠK VE ĠLK YARDIM TOPLAM A L A N / D A L D E R S L E R İ ALAN ORTAK DERSLERİ DAL DERSLERİ MESLEKĠ GELĠġĠM ĠLETĠġĠM TEKNĠKLERĠ BÜRO HĠZMETLERĠ BĠLGĠSAYARDA OFĠS PROGRAMLARI BĠLGĠSAYARDA KLAVYE KULLANIMI (*) DĠKSĠYON ORGANĠZASYON DOSYALAMA VE ARġĠVLEME SUNUM YAZIġMA (*) HUKUK HĠZMETLERĠ (*) TĠCARET HĠZMETLERĠ (*) MESLEKĠ YABANCI DĠL KĠġĠLER ARASI ĠLETĠġĠM (*) ÜRÜN VE HĠZMET TANITIMI WEB UYGULAMALARI TASARIM PROGRAMLARI TĠCARĠ HESAPLAMALAR GĠRĠġĠMCĠLĠK VE ĠġLETME YÖNETĠMĠ BĠLGĠSAYARDA HIZLI KLAVYE KULLANIMI VERĠ TABANI PROGRAMI HALKLA ĠLĠġKĠLER 2. YABANCI DĠL ALAN/DAL DERS SAATLERİ TOPLAMI SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI REHBERLİK VE YÖNLENDİRME TOPLAM DERS SAATİ

13 PROGRAMIN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Çerçeve öğretim programı ile öğrencilere, alan/dallar ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra; öğrencinin yeniliğe, değiģime uyum sağlayabilen, çevresindeki insanlarla sağlıklı iletiģim kurabilen, hedeflerini belirleyip bunlara ulaģmak için giriģimlerde bulunabilen, yaratıcı, eleģtiriye açık ve mesleki yeterliklere sahip bireyler olarak yetiģtirilmesi hedeflenmiģtir. Program 4 yıl olarak tasarlanmıģtır. Programın temel yapısı oluģturulurken 9. sınıfta ortak dersler, 10. sınıfta ortak dersler ile alan ortak dersleri, 11 ve 12. sınıflarda ise ortak dersler, dallara özel derslerin okutulması planlanmıģtır. Bu derslerin içerikleri belirlenirken ulusal ve uluslararası iģ gücünden beklenen temel yeterlikler, sektör araģtırmaları ve mesleki yeterlikler dikkate alınmıģtır. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. ve 11. sınıfta verilmektedir. 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. Öğrenci 10. sınıfta alanda eğitim-öğretime baģlar. 10. sınıfın sonunda ise bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fiziki kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır. Öğrencilerin alan ve dal seçimlerinde bölgesel istihdam olanakları dikkate alınır. Alan ortak derslerine ait modüllerin tamamı aynen uygulanır. 11 ve 12. sınıflarda dalın seçmeli meslek dersleri ve modüllerin seçimi koordinatör öğretmen, zümre öğretmenleri ve sektörde bulunan meslek elemanları ile iģ birliği içinde; birbirine temel teģkil eden modüllerin öncelik sırası, okul koģulları, yerel ve bölgesel sektörün ihtiyaçları dikkate alınarak yapılır. Çerçeve öğretim programları, haftalık ders çizelgeleri, dersler ve modüllerin içerikleri ile ilgili bilgiler ders bilgi formları ve modül bilgi sayfalarında verilmiģtir. Her okul sektör beklentilerini, değiģen koģulları ve mesleklerin geliģimini programa yansıtabilir. Gerektiğinde 11 ve 12. sınıfta zorunlu dal derslerinin dıģındaki mesleğe özgü derslere ait modüller ve modül içerikleri değiģtirilip geliģtirilebilir. Bu değiģiklikler, koordinatör öğretmen, zümre öğretmenleri ve sektörden meslek elemanları ile iģ birliği içinde yapılır. Yapılan değiģiklikler, okulun bağlı bulunduğu ilgili öğretim dairesine gönderilir ve bakanlıkça uygun bulunan değiģiklikler uygulanır. Haftalık ders çizelgelerinde; ortak dersler ve alan/dal dersleri belirtilmiģtir. Alan/dal dersleri modüllerden oluģmaktadır. Bu derslerdeki her modülün içeriğini öğrencilere kazandırmak için tasarlanan toplam öğrenme süresi 40 saat olarak planlanmıģtır. Bu süre; öğretmen rehberliğinde ve öğrencinin kendi kendine çalıģacağı süreleri kapsamaktadır. Örneğin 40/32 olarak belirlenmiģ bir modülün; 32 saati öğretmen rehberliğinde çalıģılacak süreyi, kalan 8 saat ise öğrencinin kendi kendine bağımsız olarak çalıģacağı süreyi göstermektedir. Haftalık ders çizelgesinde haftalık ders saati belirlenmemiģ derslerin sürelerinin belirlenmesinde; dersler altında yer alan modüllerin toplam süresi dikkate alınır. 12

14 1. ORTAK DERSLER PROGRAMDA YER ALAN DERSLER Talim ve Terbiye Kurulunun belirlemiģ olduğu dersler, ders saatleri ve programlar uygulanır. 2. ALAN/DAL DERSLERİ Büro yönetimi alanında yer alan meslekler/dallar için temel bilgi ve becerileri kapsayan ders grubunu oluģturur. Alan ve dalların özelliklerine göre, öncelikle 10. ve 11. sınıflar olmak üzere, üç yıla yayılarak programa yerleģtirilmiģtir. Alan/dal dersleri içinde (*) ile belirtilen dersler alan ve dalların zorunlu dersleridir. Bu dersler Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği nin 33. maddesi uyarınca yıl sonu baģarı ortalaması ile baģarılı sayılmayacak derslerdir. Alan/dal dersleri içinde (*) ile belirtilen dersler alan ve dalların zorunlu dersleridir. Bu dersler Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği nin 33. maddesi uyarınca yıl sonu baģarı ortalaması ile baģarılı sayılmayacak derslerdir. Büro yönetimi alanında yer alan dallar/meslekler için alınması zorunlu olan dersler tabloda verilmiģtir. DALLAR BAŞARILMASI ZORUNLU DERSLER MESLEK LİSESİ VE ANADOLU MESLEK LİSESİ TEKNİK LİSE VE ANADOLU TEKNİK LİSESİ İLE STAJ UYGULAMASI YAPAN ANADOLU MESLEK LİSELERİ Hukuk Sekreterliği Ticaret Sekreterliği Yönetici Sekreterliği Bilgisayarda Klavye Kullanımı Hukuk Hizmetleri ĠĢletmelerde Beceri Eğitimi Bilgisayarda Klavye Kullanımı Ticaret Hizmetleri ĠĢletmelerde Beceri Eğitimi Bilgisayarda Klavye Kullanımı YazıĢma ĠĢletmelerde Beceri Eğitimi Bilgisayarda Klavye Kullanımı Hukuk Hizmetleri KiĢiler Arası ĠletiĢim Bilgisayarda Klavye Kullanımı Ticaret Hizmetleri KiĢiler Arası ĠletiĢim Bilgisayarda Klavye Kullanımı YazıĢma KiĢiler Arası ĠletiĢim 13

15 ALAN ORTAK DERSLERİ Büro yönetimi alanının, alan ve tüm dalları ile ilgili ortak yeterlikleri ve mesleki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan derslerdir. MESLEKİ GELİŞİM Öğrencinin yaģam boyu kullanabileceği ve mesleki geliģmesine yararlı olabilecek; iyi iliģkiler kurabilme, öğrenmeyi öğrenme, bilgiye ulaģma, giriģimcilik ve iģ fikirleri üretme, iģe uyum sağlama, kendini geliģtirme ve problem çözme gibi bilgi ve becerilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye, meslek elemanlarının sahip olması gerekli ulusal ve uluslararası iģ gücünden beklenen temel yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlilikler ĠletiĢim 40/8 Bilgiye UlaĢma ve Veri Toplama 40/8 Sağlıklı ve etkili iletiģim kurmak ve sürdürmek Öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda bilgi ve veri toplamak GiriĢimci Fikirler Üretme 40/8 Uygulanabilir giriģimci (iģ) fikirler üretmek GiriĢimci Fikri GeliĢtirme 40/8 GiriĢimci (iģ) fikri geliģtirmek ve planlamak ĠĢ Kurma ve GeliĢtirme 40/16 ĠĢ Güvenliği ve ĠĢçi Sağlığı 40/8 Çevre Koruma 40/8 Problem Çözme 40/8 ĠĢletme kurma ve geliģtirmeyle ilgili faaliyetleri yürütmek ĠĢçi sağlığı mevzuatına uymak ve iģ güvenliği önlemlerini almak Çevreye karģı duyarlı olmak ve çevreyi korumak Kendini geliģtirerek karģılaģtığı problemleri çözmek İLETİŞİM TEKNİKLERİ Ġnsan iliģkileri, iletiģim süreci ve türleri, telefonla iletiģim kuralları konusunda bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye, iletiģim sürecini inceleme, iletiģim türlerini kullanma, sosyal ve iģ hayatında etkili iletiģim ve telefonla iletiģim kurma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. ĠletiĢim Süreci ve Türleri 40/32 ĠletiĢim sürecini incelemek ve iletiģim türlerini kullanmak Kitle ĠletiĢimi Telefonla ĠletiĢim 40/32 Kitle iletiģim sürecini çözümlemek 40/16 Telefonla iletiģim kurmak 14

16 BÜRO HİZMETLERİ Büro yönetim modelleri, iģ planı, sekreterlik görevleri ve randevu,konuk kabulü konusunda bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye, örgüt yönetim yapısı, büro yönetimi, sekreterin görevleri, örgüt yapısına uygun iģ akıģ Ģemasını hazırlama, iģleri planlayıp takip etme, randevu alma, randevu verme ve konuk kabul etme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Büro Yönetimi Modelleri 40/16 ĠĢ Planı Sekreterlik Hizmetleri 40/24 Randevu ve Konuk Kabulü Büro yönetimiyle ilgili temel kavramları analiz etmek 40/16 ĠĢ planı yapmak BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI Sekreterlikle ilgili temel kavramları analiz etmek 40/16 Randevu ve konuk kabulü programı yapmak Bilgisayar ortamında kelime iģlem, elektronik tablo ve sunu yaratma yazılım programları, Ġnternet kullanımı, bilgi toplama ve yönetme, basılı yayın hazırlama konusunda bilgi ve becerilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye, bilgisayar ofis programlarını kullanarak her türlü bilgiye ulaģma ve iģ yerlerinde kullanılan ofis dosyaları oluģturma yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. Kelime ĠĢlemci Elektronik Tablo 40/24 Sunu Bilgisayarla ĠletiĢim Bilgi Toplama ve Yönetme Basılı Yayın Hazırlama (Publisher) 40/32 Bilgisayarda metin dosyası oluģturmak Bilgisayarda matematiksel ve mantıksal dosya oluģturmak 40/24 Sunu oluģturmak 40/16 Ġnternet üzerinden bilgiye ulaģmak 40/24 Bilgisayarda rapor ve form oluģturmak 40/24 Bilgisayarda broģür, kitapçık ve iletiģim sayfaları oluģturmak 15

17 BİLGİSAYARDA KLAVYE KULLANIMI Bilgisayarda F klâvye ile on parmak yazı yazma, biçimleme standartları, kâğıt ve zarf çeģitleri konusunda bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye, bilgisayarda F klavyeyi kullanarak bakmadan on parmakla yazı yazma ve standartlara uygun biçimleme yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. F Klavye -1 40/32 F Klavye -2 40/32 Yazı Biçimleme DİKSİYON Bilgisayarda yazı yazmak 40/32 Bilgisayarda resmi yazı hazırlamak Doğru soluk alma, sesleri ve kelimeleri doğru telaffuz etme konularıyla ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye, dili etkili ve düzgün kullanma yeterliği kazandırmak amaçlanmaktadır. Diksiyon- 1 40/16 Diksiyon -2 40/16 Türkçeyi doğru konuģmak DAL DERSLERİ Büro yönetimi alanında yer alan dallara özel ve mesleği destekleyici yeterlikleri kazandıracak dal dersleri, ağırlıkla son sınıflarda yer alan, iģ baģında veya iģletmelerde uygulanması öngörülen derslerdir. Çerçeve Öğretim Programı Haftalık Ders Çizelgesi nden dalın özelliğine uygun dersler, okul türüne ve okutulacağı yıla göre seçilir. Dallarda diplomaya götürecek derslerin belirlenmesinde dalı destekleyici diğer derslerden de seçim yapılarak program oluģturulur. Seçilen derslerin içeriği ise çevredeki meslek elemanlarının, okuldaki koordinatör öğretmenlerin ve alan öğretmenlerinin kararı ile bölgesel düzeyde mesleğin yeterliklerini ve sektörün ihtiyaçlarını karģılayan modüllerden seçilerek oluģturulur. Seçilen derslerin ders saatleri, derslerin altındaki modüllerin süresine ve içeriğine göre belirlenir. Teknik liselerde, meslek liselerine oranla dört yıl boyunca daha fazla akademik yeterliklerin kazandırılmasından dolayı dal derslerindeki modüllerin seçiminde ve uygulanmasında öğrencilerin bu akademik becerilerini kullanabileceği modüllere ve uygulamalara ağırlık verilebilir. 16

18 İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ Her okul, iģletmelerde beceri eğitimi dersinin içeriğini, ağırlıklı olarak dala ait modüller olmak üzere bölgesel özellikler dikkate alınarak sektörün beklentilerini yansıtacak modüllerden sektör temsilcileri, okuldaki koordinatör öğretmenler ve alan öğretmenlerinin kararı ile oluģturur. Ancak bölgesel özellikler ve sektör beklentilerini yansıtacak modüllere ihtiyaç duyulması hâlinde yeni modül içerikleri hazırlanabilir. Hazırlanan yeni modül, Ġl Ġstihdam ve Meslek Eğitim Kurulu onayı ile uygulamaya konulur ve bir örneği okulun bağlı bulunduğu ilgili öğretim dairesine gönderilir. ĠĢletmelerde Beceri Eğitimi Dersi Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği nin ilgili hükümlerine göre yapılır. ĠĢletmelerde beceri eğitimi yapılmayan okul türlerinde öğrenciler, ilgili mevzuat doğrultusunda staj yaparlar. ORGANİZASYON Organizasyon hizmet alanları, büro organizasyonu, toplantı ve seyahat organizasyonu, problem çözme ve sekreterya programı konusunda bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye, organizasyon hizmet alanları için dosya hazırlamak, kurum fiziksel koģullarına uygun büro organizasyonu yapma, kurum politikasına uygun toplantı organizasyonu yapma, seyahat organizasyonu yapma ve problem çözme, sekreterya programını kullanma yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. Organizasyon Hizmet Alanları 40/8 Büro Düzenleme Toplantı Organizasyonu Organizasyon hizmet alanları için dosya hazırlamak 40/16 Büroyu çalıģmaya uygun hâle getirmek 40/16 Toplantı organizasyonu yapmak Seyahat Organizasyonu 40/8 Seyahat organizasyonu yapmak Problem Çözme 40/8 Problem çözmek Sekreterya Programı DOSYALAMA VE ARŞİVLEME 40/16 Sekreterya programını kullanmak Belge akıģı, dosyalama ve arģivleme sistemleri ve hareketleri konularıyla ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye, dosyalama ve arģivleme hareketlerini izleyebilme yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. Belge AkıĢı Dosyalama Sistemi ve Hareketleri ArĢivleme Sistemi 40/16 ArĢivleme Hareketleri 40/16 40/16 Belge akıģını izlemek 40/24 Dosyalama ve takibini yapmak ArĢivleme ve takibini yapmak 17

19 SUNUM SunuĢ, beden dili ve drama konularında bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye, etkili ve akıcı sunum yapma yeterliğini kazandırmak amaçlanmaktadır. SunuĢ Beden Dili Yaratıcı Drama YAZIŞMA 40/24 Sunum yapmak 40/24 Beden dili ile iletiģim kurmak 40/24 Mesaj kanalları kullanarak mesajların iletmek Yazı türü, yazı türü belirtme, içerik oluģturma, kompozisyon yazma ve rapor hazırlama konularında bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye, kuruma uygun iģ mektubu içeriği oluģturma yeterliğini kazandırmak amaçlanmaktadır. Yazı Metni OluĢturma 40/24 Yazı içeriği oluģturmak ĠĢ Mektubu 40/24 Raporlama 40/24 Rapor yazmak HUKUK HİZMETLERİ Hukuk terminolojisi, dava hizmetleri, anayasal hak ve sorumluluklar, hukukun temel ilkeleri, devlet yapısı ve yargı, ulusal yargı ağı konusunda bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye, hukuk terminolojisini, dava hizmetlerini izleyebilme, anayasal haklarına ve sorumluluklarına uygun davranma, hukukun temel ilkelerini açıklamak, devlet yapısı içerisinde yargı organlarının yerini, iģlevini açıklamak ve ulusal yargı ağını kullanma yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. Hukuk Terminolojisi 40/32 Dava Hizmetleri Anayasal Hak ve Sorumluluklar Hukukun Temel Ġlkeleri YazıĢma ve iletiģimin hukuk terminolojisine uygun olmasını sağlamak 40/24 Dava hizmetlerini yapmak 40/16 Devlet Yapısı ve Yargı 40/24 Ulusal Yargı Ağı Anayasal haklarına ve sorumluluklarına uygun davranmak 40/24 Hukukun temel ilkelerini açıklamak Devlet yapısı içerisinde yargı organlarının yerini ve iģlevini açıklamak 40/24 Ulusal yargı ağını kullanmak 18

20 TİCARET HİZMETLERİ Bildirimler, ödemeler ve mesleki paket programlar konularında bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye, örgüt ve iģ yapısına uygun bildirimleri doldurma, ödemeleri alma, faturalar ve kıymetli evrakları hazırlama, paket programlarla stok, cari kartları doldurma, iģletme, finansman, pazarlama, reklam, satıģ, iģ hukuku, kariyer geliģimi ve iģ kurma yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. Bildirimler Ödemeler 40/24 Bildirimleri izlemek 40/24 Ödeme takibi yapmak MESLEKİ YABANCI DİL Yabancı dilde iletiģim kurma ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye; öğrenim gördüğü yabancı dilde sosyal hayatı ve mesleği ile ilgili konularda okuma, dinleme, anlama, yazma, konuģma ve tanıtım yapma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. Yabancı dilde kiģi ve yer tanıtımı Yabancı dilde kiģi, yer, ulaģım ve yerleģim yerleri 40/24 hakkında bilgi vermek Yabancı dilde kurum tanıtımı 40/24 Yabancı dilde kurum tanıtımı yapmak Yabancı dilde rezervasyon ve sipariģ iģlemleri Yabancı dilde rezervasyon ve sipariģ iģlemlerini 40/24 yürütmek Yabancı dilde yazıģmalar Yabancı dilde resmi ve özel konularda yazıģma 40/24 yapmak Yabancı dilde müģteri/konuk 40/24 Yabancı dilde müģteri/konuk iliģkilerini yürütmek iliģkileri Yabancı dilde turistik (sosyal, kültürel, tarihi, Yabancı dilde turistik tanıtım 40/24 Yabancı dilde özgeçmiģ ve baģvuru iģlemleri 40/24 coğrafi, vb.) tanıtım yapmak Yabancı dilde öz geçmiģ hazırlama, iģ baģvuru formu doldurma ve görüģme yapmak KİŞİLER ARASI İLETİŞİM KiĢiler arası iletiģim becerisi kazanabilmek için etkin, sağlıklı, grup ve örgüt iletiģimi ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye, kiģiler arası etkin ve sağlıklı iletiģim kurma ile sağlıklı grup ve örgüt iletiģimi kurma yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır. 19

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 ÖN SÖZ Halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 ÖN SÖZ Bilişim sektörü firmaları, hizmetleri ile ülke ekonomisine maddi gelir ve istihdam açısından önemli

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ANKARA, 2007 ÖN SÖZ Bilişim sektörü firmaları, hizmetleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 ÖN SÖZ Ülkemizde makine metal sektöründe üretim yapan fabrikalar ve küçük ölçekli işletmeler, ülke ekonomisine

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİÎ EĞİTİM BKNIĞI ÇOCUK GEİŞİMİ VE EĞİTİMİ NI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRMI nkara, 2011 ÖN SÖZ Ülkemizde çocuk gelişimi ve eğitimi alanı ülke kalkınmasında yer alan eğitim ve hizmet sektöründe istihdam

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 ÖN SÖZ Ülkemizde makine sanayisi, ana ve yan sanayileri ile birlikte ülke ekonomisine üretim ve istihdam düzeyinde

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ANKARA, 2007 ÖN SÖZ Elektrik-elektronik sektörü

Detaylı

MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ANKARA, 2007 ÖN SÖZ Ülkemizde makine sanayisi, ana ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİŞ PROTEZ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİŞ PROTEZ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DİŞ PROTEZ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA, 2011 ÖN SÖZ Bir ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki gelişimi, o ülkedeki nitelikli ve eğitimli iş gücüne sahip

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR HOST/HOSTESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR HOST/HOSTESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR HOST/HOSTESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TABANLI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ WEB TASARIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GRAFİK VE ANİMASYON TABANLI WEB SAYFASI HAZIRLAMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ FUAR STAND ELEMANI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ANDROİD İLE MOBİL PROGRAMLAMA GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRGÜ PARA KESESİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA 1 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ DİREKSİYON EĞİTİMİ ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

AĠLE VE TÜKETĠCĠ HĠZMETLERĠ EV VE KURUM TEMĠZLĠĞĠ MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

AĠLE VE TÜKETĠCĠ HĠZMETLERĠ EV VE KURUM TEMĠZLĠĞĠ MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü AĠLE VE TÜKETĠCĠ HĠZMETLERĠ EV VE KURUM TEMĠZLĠĞĠ MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

DENĠZCĠLĠK SUDA CAN KURTARMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

DENĠZCĠLĠK SUDA CAN KURTARMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü DENĠZCĠLĠK SUDA CAN KURTARMA MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

MÜZĠK VE GÖSTERĠ SANATLARI GĠTAR EĞĠTĠMĠ (POPÜLER GĠTAR) MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

MÜZĠK VE GÖSTERĠ SANATLARI GĠTAR EĞĠTĠMĠ (POPÜLER GĠTAR) MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü MÜZĠK VE GÖSTERĠ SANATLARI GĠTAR EĞĠTĠMĠ (POPÜLER GĠTAR) MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ CENAZE HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ CENAZE HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ CENAZE HİZMETLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarih: 07.09.2013 Sayı: 28758 BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YER BİLİMLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE JEOFİZİK CİHAZ OPERATÖRLÜĞÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YER BİLİMLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE JEOFİZİK CİHAZ OPERATÖRLÜĞÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YER BİLİMLERİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE JEOFİZİK CİHAZ OPERATÖRLÜĞÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

GIDA TEKNOLOJĠSĠ GIDA ĠLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETĠMĠ HĠJYEN EĞĠTĠMĠ MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

GIDA TEKNOLOJĠSĠ GIDA ĠLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETĠMĠ HĠJYEN EĞĠTĠMĠ MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GIDA TEKNOLOJĠSĠ GIDA ĠLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETĠMĠ HĠJYEN EĞĠTĠMĠ MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 Çerkezköy/Tekirdağ, Ocak 011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 TeĢekkür... 1 1. GiriĢ... 1.1. Dokümanın

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. ÖN ŞARTLAR Bireysel Öğrenme

DERS BİLGİ FORMU. ÖN ŞARTLAR Bireysel Öğrenme DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI MATEMATİK BÖLÜM MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK PROGRAM ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ DÖNEMİ 1 DERSİN DİLİ Türkçe DERS KATEGORİSİ Zorunlu Ders Meslek Dersi Seçmeli Ders X ÖN ŞARTLAR

Detaylı

YABANCI DİLLER İNGİLİZCE SEVİYE A2 MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER İNGİLİZCE SEVİYE A2 MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER İNGİLİZCE SEVİYE A2 MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

KİMYA TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE İÇME SUYU ARITMA VE TESİS OPERATÖRLÜĞÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİMYA TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE İÇME SUYU ARITMA VE TESİS OPERATÖRLÜĞÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİMYA TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE İÇME SUYU ARITMA VE TESİS OPERATÖRLÜĞÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SPOR MUAY THAI (SARI BEYAZ KUŞAK) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Programın amacı, Muay Thai nin sanatsal yönü

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; a) (Değişik bent: 20/03/2009-27175 S.R.G Yön/1.mad.)

Detaylı