S A Y I : 2 2 fi u b a t A y d a b i r y a y m l a n r.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r."

Transkript

1 S A Y I : 2 2 fi u b a t A y d a b i r y a y m l a n r. Üniversitemiz Yap flleri ve Teknik Daire Baflkan S raç GÖK ün babas Hüseyin GÖK ile T p Fakültesi Araflt rma ve Uygulama Hastahanesi Ö retim Görevlisi Doç. Dr. Engin GÜNEY in babas Hasan Sedat GÜNEY vefat etmifllerdir. Merhumlara Allah tan rahmet, aile ve dostlar na bafl sa l dileriz. B A S I N A Ç I K L A M A S I Sümerbank Nazilli Basma Fabrikas n n, Üniversitemiz bünyesine verilme olas l ortaya ç kt nda ben ve arkadafllar m, fabrikan n ilk kuruluflunda Atatürk ve arkadafllar n n duydu u heyecan duyduk. Bu kampusu gören, tarihçesini bilen her Türk vatandafl, idealist ruh ve sevgi ile kurulmufl bu Cumhuriyet eseriyle onurlan r. Bu eser, bir milletin yokluk içindeyken kurdu u hayallerini, azim ve kararl l kla gerçeklefltirdi i somut bir eserdir. Ve biz de bir hayal gördük... Atatürk ün Cumhuriyet i emanet etti i gençlerin, içerisinde bu havay teneffüs ederek e itim ve ö retim gördükleri, Atatürk ü ve Cumhuriyet i her soluklar nda, içlerine çekecekleri bir kampus gördük. Evet, devletimizin içinde bulundu u malî koflullar dolay s yla yetersiz bütçemiz ve yetersiz imkânlar m z vard. Ama, hükûmetimiz ve özellikle ilgili bakanlar m z ile Ayd n milletvekillerimiz desteklerini vermifl, devletimizin k s tl imkânlar na ra men ö rencilerin e itim görmesini sa layacak mekânlar n tadilât ve slah için gerekli parasal destekler, olanaklar dahilinde sa lanm flt r. Say n Nazilli Belediye Baflkan m z tüm olanaklar n ve desteklerini imkânlar dahilinde sunmufltur. Tüm Nazilli halk ile sivil dernek ve kurulufllar, zaten bafl ndan beri Üniversitemizi desteklemifllerdir. Bu hayali gören herkese, bir Cumhuriyet çocu u ve Atatürk idealisti olarak flükran duymaktay z. Samimiyetle yap lan ifller görmezlikten gelinmemeli!... Bugün Sümer Kampusunda bir y ll k süre içerisinde tadilatlar tamamlanm fl binalarda, gençlerimiz ö renim görmektedir. Ne yaz k ki, binalar n tamam n n tadilat n ayn anda yapmak, bütçe imkânlar içinde olanakl de ildir. Zaten 1 y l k sürede, kimisi flu an ayakta dahi zor duran binalar n tümünün, tadilatlar n n tamamlanmas mümkün de ildir. Tadilatlar bitmifl, p r l p r l hâle getirilmifl mekânlar içinde ö retim görülmesine ra men, bölgemizin önde gelen gazetelerinden birisinde, ö renime aç lm fl binalar yerine, tadilat yap lmam fl, kullan lmayan bir mekaâna odaklan larak, Atatürk ruhuna sahip ç km fl bir Üniversiteyi, Atatürk düflman ilân edercesine, hak etmedi i ithamlar ile yarg laman n vicdans zl k oldu unu düflünüyoruz. Tamamlanan ifllerin de il de daha onar m na bafllanmayan, kullan lmayan bir binadaki Atatürk portresi ile Üniversitemizin, Atatürk düflman gibi kamuoyu gündemine sunulmas, yap labilecek en büyük haks zl kt r. Yapt m z bütün ifller, Üniversitemizin flekilsel de il, içten Atatürkçü oldu unu zaten göstermektedir. Atatürk ün bize emanet etti i Cumhuriyete sahip ç kman n sözle olmayaca na inan yor ve onun yoktan var etti i bu tesisi e itim yuvas hâline getirmenin hakl gururunu duyuyoruz. Art k bütün bunlar, bir tarafa b rakal m ve hep birlikte Sümer kampusu için neler yapabilece imizi konuflal m. Sümer Kampusu nu hak etti i gibi, Cumhuriyet eseri olarak ebediyete kadar ayakta kalmas n sa layacak ifller yapal m. Sayg lar m zla. ADNAN MENDERES ÜN VERS TES SENATOSU VE YÖNET M KURULU ADINA Prof. Dr. Mustafa GÜREL Rektör

2 K M Y A B Ö L Ü M Ü Ö R E N C L E R Y L E T E K N K G E Z Feride GENÇ TUNA Fakülte Sekreteri Kimya Bölümü ö rencileri Polimer Kimyas na Girifl dersi kapsam nda Köflk ilçesi Ovaköy de bulunan Hilal Plâstik Fabrikas na Aral k tarihinde günü birlik teknik gezi düzenlemifllerdir. Prof.Dr. Erdener KARADA öncülü ünde gerçeklefltirilen bu teknik gezide iflyerinde PET (Poli Etilen Teraftalat) ve PE (Polietilen) esasl üretim yerinde görülmüfltür. fl yeri üretim koflullar hakk nda ö rencilerimiz ifl yeri sahibinden bilgi ve görgülerini art r c bilgiler edinmifllerdir. K I Y A F E T L Y I L B A fi I PA R T S Selcen AKUYSAL E itim Fakültesi E itim Fakültesi Uygulama Anaokulunda yeni y l 31 Aral k 2004 tarihinde gerçeklefltirilen bir k yafet partisiyle kutlan ld. Okulda bulunan tüm ö renciler de iflik k yafetleriyle göz kamaflt rd lar. Kelebek, tavflan, prenses, ar ve kaplumba a kostümleriyle çocuklar m z çeflitli etkinlikler yaparak hünerlerini sergileyip, güzel bir kompozisyon oluflturdular. Okuldaki tüm ö rencilerin aileleri de bu partiye davetliydiler. Tüm çocuklar n anneleri, babalar, kardeflleri ve di er yak nlar nca da partide e lenceli dakikalar yafland. Çocuklar, ö retmenleri ve aile bireyleriyle hareketli parçalar eflli inde dans edip bu günün tad n ç kard lar y l na veda ederken, 2005 y l na fl l fl l gözleri, gülen yüzleri, gönülden iyi dilekleri ve coflku dolu duygular yla merhaba dediler. K yafetli y lbafl partisi pasta ve içecek kokteylinden sonra kutlama ve teflekkürlerle son buldu. fi R V E M Ü Z K D N L E T S Ö r. Gör. Abdullah KIVRAK E itim Fakültesi Üniversitemiz E itim Fakültesi S n f Ö retmenli i Bölümü 4/A s n f ö rencilerinin düzenledi i fliir ve müzik dinletisi 23 Aral k 2004 Perflembe günü E itim Fakültesi Konferans Salonu nda gerçeklefltirildi. E itim Fakültesi Dekan Prof. Dr. Muharrem fien ile ö retim elemanlar ve ö rencilerin kat ld dinleti, büyük be eni ve coflkuyla izlendi. Hatice ATÇI ve Halit SP RDO AN n okudu u fliirlere yan flütle Muhammed Ali TAYLAN, ba lamayla Engin TURAN, neyle Ça r KILINÇ ve gitarla Leman DE ERL efllik ettiler. K O RE L P RO F E SÖ R S ÜM ER KA M P USUN DA K O N FE RA NS V E R D Volkan KAZ Haber Merkezi Güney Koreli Profesör Jae-Mahn SUH taraf ndan 10 Ocak 2005 tarihinde Nazilli Sümer Kampusu nda ö renci ve ö retim elemanlar na yönelik bir konferans verildi. Do u As ya Geliflmeleri ve Türkiye-Kore liflkileri konulu konferansta Prof. Suh, Kore Savafl s ras nda Türk askerlerinin Güney Kore için savaflmas yla bafllayan kan kardeflli inin hâlen devam etti ini söyledi. 17 A ustos depreminden sonra Kore halk n n Türk kardefllerinin ac s n hafifletmek için büyük yard m kampanyalar düzenledi ini ve 2002 Kore-Japonya Dünya Kupas karfl laflmalar nda da Korelilerin Türkiye yi yürekten destekledi ini belirtti. Doktoras n 1973 y l nda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslar Aras liflkiler Bölümünden alan ve hâlen Hankuk Yabanc Bilimler Üniversitesi Türkoloji Bölümünde görev yapan Prof.Dr. Jae-Mahn Suh, Güney Kore deki Türkiye araflt rmalar n n yayg nlaflmas için çal flmalarda bulunuyor. 2

3 T A R I M Ö R E T M N N Y I L I Z R A A T F A K Ü L T E S N C E K U T L A N D I Volkan KAZ Haber Merkezi Ülkemizde Tar msal ö retimin bafllamas n n 159. y l dönümü nedeniyle. Fakültemiz Ziraat Mühendisleri Odas Ayd n fiubesi ile birlikte 10 Ocak 2005 günü bir kutlama program düzenlemifltir. Program saat 13 te Atatürk An t na çelenk konmas yla bafllam fl, saat 14 te EBSO Salonunda panel ile devam etmifltir. Panelde, son y llarda dünyada önem kazanmaya bafllayan ve tart flmas hâlen süren geneti i de ifltirilmifl organizmalar (GDO), çeflitli yönleriyle tart fl lm flt r. Fakültemiz ö retim üyelerinden, Rektör Yard mc s Prof. Dr. smail TURGUT yönetici, Prof. Dr. Kemal BEN- L O LU, Prof. Dr. Hüseyin BAfiPINAR, Doç.Dr.Ayd n ÜNAY ve Yard.Doç.Dr.Mehmet Nedim DO AN ise konuflmac olarak yer alm fllard r. A L E H E K M L Umurlu Aile Hekimli i Klini i Adnan Menderes Üniversitesi T p Fakültesi Aile Hekimli i Anabilim Dal, hastahanemizdeki poliklinik hizmetlerine 1996 da bafllad. Aile Hekimli i poliklinik hizmetlerine, Temmuz 2000 ile Kas m 2001 tarihleri aras nda Kufladas Ali Tepe T p Merkezi nde devam edildi. Kas m 2002 tarihinden itibaren ise aile hekimli i hizmetleri Umurlu Aile Hekimli i E itim ve Uygulama Merkezinde sürdürülmektedir. Poliklinik hizmetleriyle birlikte, t p e itimine ve aile hekimli i uzmanl k e itimine katk yap lmakta, t p ö rencilerimiz ve araflt rma görevlilerimiz burada, birinci basamak koflullar nda hekimlik uygulamas özelliklerini bizzat yaflayarak ö renmektedirler. Umurlu Aile Hekimli i Merkezi, Umurlu Belediyesince Üniversitemizin kullan - m na verilmifl bir binada oluflturulmufl, bölge halk n n kolayl kla ulaflabildi i bir ilk baflvuru yeridir. Burada yaln zca iyilefltirici t p hizmetleri verilmemekte, koruyucu ve sa l gelifltirici uygulamalar da yap lmaktad r. Bu uygulamalarda aile hekimli inin temel yaklafl m esas al nmakta, öncelikle baflvuranlarla sürekli bir hasta-hekim iliflkisinin temelleri at lmaktad r. Bu yaklafl m n özünü kifli merkezli hekimlik anlay fl oluflturmaktad r. Böylelikle merkezimizde hasta say s gün geçtikçe devam etmektedir. Merkezimizde lâboratuvar hizmetleri de verilmektedir. Her türlü biyokimyasal ve mikrobiyolojik inceleme için kan ve di er örnekler burada al nmakta ve sonuçlar yine burada hastalara ulaflt r lmaktad r y l içinde radyoloji biriminin kurulmas da hedeflenmifltir. Sorunlar na merkezimizde çözüm bulunamayan hastalar m z, hastahanemizin ilgili polikliniklerine sevk edilmekte ve bu hastalar m z n randevular yine merkezimizce al nmaktad r. Umurlu Aile Hekimli i Merkezinde aile dan flmanl hizmeti verilmekte ve topluma yönelik sa l k e itimi yap lmaktad r. Bunun yan nda, merkezimizde bulunan hemfliremiz taraf ndan etkili emzirme tekni i ve kendi kendine meme muayenesi e itimi verilmektedir. Umurlu Aile Hekimli i Merkezi, ayn zamanda bir e itim ortam d r. Birinci s n ftan itibaren t p ö rencileri, belirli aral klarla y lda 3-4 kez yar m gün merkezimize gelmekte, buradaki hekimlik uygulamas n gözleyerek ve bizzat hastalarla görüflerek fakültedeki derslerinde ve hastahanemizde ö rendiklerini, birinci basamak sa l k hizmeti sunma ortam nda uygulayabilmektedir. Birinci basamak hastalar yla etkili iletiflim kurma, özellikle etkin dinleme uygulamalar yapma, öykü alma, sistemlere özgü temel fizik bak yapma, klinik karar verme ve sorun çözme becerilerini gelifltirme f rsat bulmaktad rlar. Ayr ca küçük grup tart flmalar yap larak ö rencilerin kazand klar deneyimleri paylaflmalar sa lanmaktad r. Aile hekimli i uzmanl k ö rencileri de e itim sürelerinin belli bir k sm n burada geçirmekte ve aile hekimli i uygulama özelliklerini, yine aile hekimi e iticilerinden ö renmektedirler. Davran fl de iflikli i oluflturma, kronik hastal k yönetimi, hasta-hekim iliflkileri, iletiflim, hipertansiyon ve bo az a r s na yaklafl m gibi kurslarla asistan ve ö renci e itimi desteklenmektedir. Ayr ca Sa l k Meslek Yüksekokulu ö rencilerinin alan e itimini ve ev ziyaretleri merkezimiz arac l yla gerçeklefltirilmektedir. Aile Hekimli i Anabilim Dal olarak 2005 y l içinde biri uluslar aras olmak üzere iki önemli etkinlik gerçeklefltirilecektir. Birinci etkinli imiz May s 2005 tarihlerinde Kufladas nda, Avrupa Aile Hekimi E iticiler Akademisi EURACT (European Academy of Teachers in General Practice) ve Anabilim Dal m z iflbirli i ile yap lacak olan uluslar aras kurstur. Birinci basamakta aile hekimi e iticilerinin e itimi kursu. Bu kursa ülkemiz dahil 8 Avrupa ülkesinden e itici ekipleri kat lacakt r. Kurs e iticileri de EURACT in deneyimli elemanlard r. Avrupa Aile Hekimi E iticiler Akademisi EURACT (European Academy of Teachers in General Practice), 1992 y l nda kurulan ve günümüzde 40 a yak n Avrupa ülkesinden 1000 e yak n aile hekimi/genel pratisyen e iticiyi içine alan Avrupa çap nda bir aile hekimli i e itim akademisidir. Anabilim Dal baflkan m z Doç. Dr. Okay Baflak, 1998 y l ndan beri ülkemizi temsilen EURACT Konsey üyeli i yapmaktad r. Doç. Dr. Okay Baflak, 2005 y l ndan itibaren üç y ll na Konsey Yürütme Kurulu üyeli ine seçilmifltir ve Kufladas nda yap lacak olan uluslar aras kursun e iticilerinden biridir. kinci etkinli imiz, kursun hemen ard ndan May s 2005 tarihlerinde yine Kufladas nda düzenlenecek olan 3. Ulusal Aile Hekimli i Günleri dir. Bu ulusal düzeyde bir toplant olup 35 üniversitede bulunan Aile Hekimli i anabilim dallar ndan ve birinci basamakta çal flan 500 dolay nda aile hekiminin kat lmas beklenmektedir. Aile Hekimli i Anabilim Dal n n Umurlu da vermekte oldu u sa l k hizmetleri, önümüzdeki dönemde de geliflmeye devam edecektir. Evde bak m, menapoz poliklini i, sigaray b rakma, kronik hastal klar n yönetimi, afl uygulamas gibi uygulama programlar oluflturulmufl olup en k sa sürede uygulamaya konulacakt r. 3

4 B L M T V Y A Y I N D A Ayhan ATILCAN Bilgi- fllem Daire Baflkan Adnan Menderes, Pamukkale, Mu la, Afyon Kocatepe ve Süleyman Demirel Üniversiteleri, günümüz biliflim teknolojisinin sa lad olanaklar kullanarak, araflt rmac lar için internet üzerinde sesli ve görüntülü bir iletiflim ortam n "Bilim TV" ad yla hayata geçiriyor. Adnan Menderes ve Süleyman Demirel Üniversitelerinde, üniversite ana web sayfalar üzerinden ulafl labilen Bilim TV yay n bafllad. Önümüzdeki günlerde ADIM birlikteli inde olan di er 3 üniversitemiz de kendi Bilim TV'lerini kuracaklard r. Türkiye'de ilk kez Üniversitelerde gerçeklefltirilen bilimsel ve kültürel etkinliklerin televizyon yay nc l esas na ba l kalarak internet üzerinden sesli ve görüntülü olarak yay nlanmas ile Türkiye de bir ilk olan Bilim TV, Üniversiteler aras ndaki bilgi paylafl m n h zland rmay ve güçlendirmeyi, Türk üniversitelerinin bilgi paylafl m konusunda vizyon oluflturmalar na katk sa lamay, Bilim adamlar ve araflt rmac lar için ça dafl bir kaynak model oluflturmay amaçlamaktad r. V O L E Y B O L K I Z T A K I M I M I Z K I Z L A R D A G R U P B R N C S O L D U Aral k 2004 tarihleri aras nda Kütahya Dumlup nar Üniversitesinde yap lan Üniversiteler Aras C Grubu Voleybol Müsabakalar na Antrenör Yard.Doç.Dr.Yakup YAZICI, idareci Alparslan ERSOY ve 12 ö renci ile kat lan Üniversitemiz Voleybol K z Tak m, k zlarda grup birincisi olarak Ayd n a dönmüfltür. Tak m m z n tek devreli lig usulüne göre oynad müsabakalar sonucunda ald sonuçlar afla dad r: Tak m m z kutluyor 28 Mart 1 Nisan 2005 tarihleri aras nda Üniversitemizde yap lacak olan B Kategorisi Birinci Lig Müsabakalar nda baflar lar diliyoruz. SONUÇLAR ADÜ TRAKYA ÜN V. 3 0 ADÜ DUMLUPINAR 3 0 ADÜ ONSEK ZMART ÜN V. 3 0 ADÜ SAKARYA ÜN V. 1 3 ADÜ ZM R YÜK.TEK.ENS. 3 0 Bu sonuçlar sonunda 12 puan toplayan tak m m z grup birincisi, Sakarya Üniversitesi ikinci, Onsekizmart Ünivesitesi üçüncü olmufltur. Bir müsabaka öncesi Voleybol tak m m z seremonide Ö R E N C T O P L U L U K L A R I Doç. Dr. Gülsen DEM R ADÜ-GENÇ Sosyal Kültürel Hizmetler Birimi Sorumlusu Adnan Menderes Üniversitesi ö renci topluluklar, ADÜ-GENÇ Sosyal-Kültürel Hizmetler Birimi çat s alt nda Sa l k, Kültür ve Spor Dairesiyle koordineli çal flmalar çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Ö renci topluluklar binas nda kendilerine ayr lan mekânlarda çal flmalar n sürdüren topluluklar n ihtiyaçlar, ADÜ Ö renci Topluluklar Yürütme Kurulunca de erlendirilerek Üniversitemiz taraf ndan karfl lanmaktad r. ADÜ Ö renci Topluluklar Yönergesi çerçevesinde her topluluk, kendi yönergesini haz rlayarak çal flmalar n plânlamaktad r. Üniversitelerin en anlaml faaliyetleri aras nda say labilecek Ö renci Topluluklar n n faaliyetleri, bir taraftan gençlere serbest zaman kullan m konusunda bir bilinç kazand r rken di er taraftan da kendi psiko-sosyal geliflimlerine olumlu katk lar sa lamaktad r. Say lar 40 a yaklaflan topluluklar, belirledikleri hedefler do rultusunda çal flmalar n sürdürmekte, özellikle May s ay n n ikinci haftas nda gerçeklefltirecek olan Bahar fienlikleri kapsam nda sergileyecekleri faaliyetler için yo un bir haz rl k sürdürmektedirler E itim-ö retim Y l itibariyle gerçekleflen ve plânlanan etkinliklerden örnekler flöylece s ralanabilir: 4 Tiyatro Toplulu u: Son isimli oyunu sahneye koymufl, de iflik seferler temsiller vermifltir.

5 Toplum Gönüllüleri Toplulu u: * limizin Gazi Pafla lkö retim Okulu ile A r E itim Fakültesince tespit edilen A r da bir ilkö retim okulu aras ndaki Kardefl Mektup projesini sürdürmektedir. * Toplum Gönüllüleri Vakf Baflkan Say n brahim BET L i konferans vermek üzere Üniversitemize davet etmifltir. * Maddî yetersizlik içinde olan 16 lkö retim ö rencisine LGS kurslar vermektedir. * Salavatl da Kardefl Yürekler projesi gerçeklefltirilmifltir. Foto raf Toplulu u: * Temel Foto raf E itimi seminerleri düzenlenmifltir. Bu çerçevede foto raf çekim teknikleri, fl k ayar, makine ayarlar gibi temel foto rafç l k bilgileri verilmektedir. * Gazeteci Coflkun ARAL davet eden topluluk sergi haz rl klar yapmaktad r. Kültür ve Sanat Toplulu u: Her y l oldu u gibi bu y l da Türkü ve fiiir dinletisi sunan topluluk, genifl bir dinleyici kitlesi taraf ndan be eniyle izlenmektedir. Matematik Toplulu u: Gençleri yurt d fl nda e itim ve gezi konular nda bilgilendirmek üzere 22 fiubat 2004 tarihinde United Towers yurt d fl e itim dan flmanl taraf ndan, Work & Travel hakk nda seminer düzenlenmifltir. Lisans ara s n f ö rencilerinin Amerika da yaz tatillerini geçirip hem çal fl p hem de yabanc dillerini gelifltirmelerine olanak sa layan program hakk nda ö renciler bilgilendirilmifltir. SEBAT ( Sosyal, Kültürel, Bilimsel Araflt rmalar Toplulu u): Ö rencilere, farkl ifl alanlar n ö renebilmek aç s ndan fabrika ortam nda bilgilendirmek üzere Vestel City ye (Manisa) 80 kiflilik bir teknik gezi düzenlemifltir. Derin Mavi Sualt Toplulu u: * Hafta sonlar Kufladas nda dal fl e itim programlar düzenlenmifltir. * Millî Parklar Genel Müdürü Say n Prof.Dr.M.Kemal YALINKILIÇ konferans vermek üzere Üniversitemize davet etmifltir. Seramik Toplulu u: Sanatsal nitelikli seramik çal flmalar yapmakta ve bu konuda e itim vermektedir. Resim Toplulu u: Ressam Bedri BAYKAM davet eden topluluk, sergi haz rl klar yapmaktad r. Tenis Toplulu u: E itim çal flmalar n Gençlik ve Spor l Müdürlü ü kortlar nda sürdürmektedirler. Üniversitemizin kortlar n n yap m tamamland - nda çal flmalar Merkez Kampus ta devam edecektir. Ayr ca Yamaç Paraflütü Toplulu u ve Da c l k Toplulu u, üyelerine yönelik e itim faaliyetlerini sürdürmektedir. 23 Nisan Çocuk fienlikleri kapsam nda Resim, Folklor ve Müzik Topluluklar ortak etkinlikler düzenlemek ve 24 Nisan da da çocuklara yönelik ayr bir flenlik düzenlemek için çal flma içindedir. Üniversitemizin hem yak n hem de uzak çevrelere tan t m aç s ndan büyük önem tafl yan ö renci topluluklar n kendi dillerinden tan tmak üzere 30 Aral k 2004 tarihinde Ayd n Televizyonu nda (AY-TV) bir program düzenlemifltir. Program, hem gençlerin topluluklar ve faaliyetleri tan tmalar hem de Ayd n halk n n onlar tan malar aç s ndan yararl olmufltur. Amaç, daha çok say da ö rencimizin topluluklar içinde yer almas, etkinliklere kat lmas, yarat c l klar n paylaflma içinde gelifltirerek, gelece e haz rlanma süreçlerini daha da anlaml hâle getirmesidir. Ö R E N C L E R M Z M E S L E N D E B A fi A R I L I O L A N S E K T Ö R E L E M A N L A R I L E B U L U fi U Y O R 10 Aral k 2004 Cuma günü nda giriflimcilik dersi kapsam nda Yalç n PEKGÜZELtaraf ndan Baflar l Giriflimci Nas l Olur konulu bir ders verilmifltir. Çelik kap ve haz r mutfak alan nda faaliyet gösteren bir firman n kurucusu ve yöneticisi olan PEKGÜZEL in dersi, ö rencilerin soru cevap uygulamalar ile baflar l bir flekilde tamamlanm flt r. Okulumuz ö rencilerine yapm fl oldu u katk lar ndan dolay kendisine teflekkür belgesi takdim edilmifltir. Yüksekokul yönetimi taraf ndan Yüksekokullarla sektör aras ndaki iliflkileri kuvvetlendirmeyi amaçlayana tür davetlerin sürdürülece i beyan edilmifltir. 5

6 P S K O L O G E L Ç N K M M E T N Ç O C U K L A K O N U L U S E M N E R L E T fi M Ayd n M.Y.O. Çocuk Geliflimi Program I.ve II. s n f ö rencileri 29 Aral k 2004 tarihinde Kemer Toplum Merkezinin düzenledi i, Uzman Psikolog Elçin Kimmet in sundu u Çocukla letiflim konulu seminere kat lm fllard r. Seminerde iletiflimin anne karn nda bafllad ve bu nedenle çok önemli oldu u üzerinde durulmufltur. Anne baba çocuk aras ndaki iletiflimin sa l kl olabilmesinin, efller aras ndaki iletiflimin sa l kl olmas na ba l oldu u vurgulanm flt r. AYD IN MYO CA D/C AM L Â B O R A T U VA R I O L U fi T U R U L D U Okulumuz bünyesindeki bilgisayar lâboratuvarlar ndan bir tanesi CAD/CAM lâboratuvar olarak düzenlenmifltir. Lâboratuvar n düzenlenmesi Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Program taraf ndan gerçeklefltirilmifltir. Bu lâboratuvar n hizmete girmesiyle, Mobilya ve Dekorasyon yaz l m olan Arcon ve Mobilya Tasar m yaz l m olan Vudi, Tekstil Program n n Bilgisayarda Kal p Haz rlama yaz l m olan Assyst CAD program, Makine, Makine Resim Konstrüksiyon, nflaat ve Bilgisayar Destekli Tasar m dersleri, bu lâboratuvarda yap labilecektir. Y Ü K S E K O K U L U M U Z B A H Ç E S N D E N O S T A L J Ç E fi M E S H Z M E T E G R D Ayd n MYO ö rencilerinin talepleri do rultusunda tüm okul ö rencilerinin katk lar ile sat n al nan nostalji çeflmesinin montaj yap lm flt r. Ö rencilerin su ihtiyaçlar n karfl la yabilecekleri, çe vresinde otura bilecekleri nostalji çeflmesinin peyzaj çal flmalar nflaat Program ö rencileri taraf ndan devam etmektedir. BÜR O YÖN ET M VE SE KRET E RL K PRORAMI T EKN K GEZ S Büro Yönetimi ve Sekreterlik Program II. s n f ö rencileri ile 23 Aral k 2004 tarihinde Büro Teknolojileri dersi uygulamas için Büro makinelerinin bak m n ve sat fl n yapan bir firmaya, teknik bir gezi düzenlenmifltir. Fotokopi, yaz c ve faks makinelerinin çal flma mant yetkili teknikerler taraf ndan ö rencilere anlat lm fl ve ilgili makinelerin parçalar tan t lm flt r. A D N A N Ö R E N C M E N D E R E S Ü N V E R S T E S K O N S E Y Y Ö N E T M K U R U L U 20 Aral k 2004 tarihinde Adnan Menderes Üniversitesi ö renci konseyi yönetim kurulu toplant s yap lm flt r. Ayd n MYO nflaat program II. s n f normal ö retim ö rencisi olan okul temsilcimiz Ahmet GÜLER, ö renci konseyi Genel Sekreterli ine aday olmufltur. Tüm fakülte ve yüksekokullardan 18 temsilcinin kat ld seçimde Ahmet GÜLER adl ö renci Genel Sekreterlik görevine oy birli i ile seçilmifltir. 6

7 A Y D I N M E S L E K Y Ü K S E K O K U L U D A Y A N I fi M A Y E M E Ayd n MYO çal flanlar 17 Aral k 2004 tarihinde Milli E itim Ö retmen Evi nde bir dayan flma yeme i düzenlemifltir. Sosyal dayan flmay art rmay amaçlayan yemekte, yo un e itim-ö retim faaliyetlerinden s yr lan MYO personeli moral depolay p stres atm flt r. A Y D I N M Y O I S O B E L G E S A L M A YA H A Z I R L A N I Y O R Bir y ll k süreçte alt yap s haz rlanan Kalite Güvence Sistemi çerçevesinde MYO da ISO belgesinin al nmas için ilk kalite toplant s gerçeklefltirilmifltir. Dokuz Eylül Üniversitesi ö retim elemanlar ndan Nevzat DEVEBAKAN n dan flmanl nda bafllayan profesyonel çal flma y l boyunca devam edecektir. Kalite Güvence Sisteminin kurulmas s ras nda gerçeklefltirilen ifllemler, gelecekte Üniversitemiz camias yla paylafl lacakt r. T Ü R K Y E D E T A R I M S GO R TA S I K O N U L U K ON F E R A N S Ö r.gör. Cuma YILMAZ Güven Sigorta zmir Bölge Müdürü Mustafa Meriç ve yard mc s Yasemin Verim in konuflmac olarak kat ld klar, Türkiye de Tar m Sigortas konulu konferans, Yüksekokulumuzun konferans salonunda 30 Aral k Perflembe günü yap ld. Yenipazar Meslek Yüksek Okulu Sigortac l k Bölümünde Kaza ve Yang n Sigortalar dersini de yürüten Meriç, konuflmas nda flu görüfllere yer verdi: Tar m sigortas çiftçi ve hayvan yetifltiricileri için çok önemli güvenceler vermektedir. Nüfusun yaklafl k % 40 n n tar msal faaliyetlerin içinde oldu u ülkemizde, tar m sigortas n n toplam sigorta içindeki pay % 1 bile de il. Avrupa Birli i ülkeleri tar m sigortas na % 50 lere varan prim deste i yap lmaktad r. AB uyum sürecinde tar m sigortalar ile ilgili düzenlemeler de var, dolay s yla ülkemizde sektörün önünün fazlas yla aç k oldu u söylenebilir. Yenipazar halk ve ö rencilerin büyük ilgi gösterdi i konferansta, çiftçi ve ö rencilerin konu ile ilgili sorular da cevapland. 7

8 Y lmaz SUÇEKEN Bilgi fll. fib. Müdür V. M O R V E Ö T E S K O N S E R lknur CENG Z Haber Merkezi Mor ve Ötesi konseri, 14 Ocak tarihinde saat de gerçekleflmifltir. Üniversitemiz Spor ve Kültür Salonu nda gerçekleflen konsere Üniversitemiz ö rencilerinin yan s ra Ayd n halk n n da yo un kat l m olmufltur. Coflkulu geçen konserde, kat l mc lar n e lenceli dakikalar geçirdi i gözlendi. Ü N V E R S T E M Z D E N T E R N E T T E N K A Y I T Y E N L E M E O T O M A S Y O N U P L O T U Y G U L A M A S I B A fi A R I Y L A G E R Ç E K L E fi T R L D Üniversitemizde ilk kez E itim Ö retim Y l Bahar Yar y l nda pilot uygulama okullar çerçevesinde, ö rencilerimizin kay t yenileme ifllemleri internet üzerinden OB S-Ö renci Bilgi Sistemi Otomasyonu - Elektronik Kay t Yenileme Sistemi nde baflar yla gerçeklefltirildi. Pilot uygulamaya giren okullar m z; Fen Edebiyat Fakültesi, E itim Fakültesi, ve Kuyucak Meslek Yüksekokulu olup son 1,5 y ldan bu yana tüm okullar m zda kullan lmakta olan OB S Otomasyon Sistemine düzenli ve sa l kl veri girifli yapan okullar aras ndan, merkez kampus öncelikli olmak üzere, ilgili okul yöneticilerinin de onay al narak seçildi E itim Ö retim Y l itibariyle de tüm okullar m zda uygulanabilmesi hedeflendi. Pilot uygulamaya giren okullar m zda; 1- Tüm ö rencilerin katk paylar OB S otomasyonunda haz rland ve Garanti Bankas iflbirli i ile tüm illerimizde sadece ö renci numaralar n vererek ödeme yapmalar sa land. Bankadan gelen tahsilat bilgileri ikifler saat aral klarla an nda otomasyon sistemlerine yans t ld ve tüm OB S kullan c lar n n (ö renci flleri personeli, dan flmanlar, ö renciler) ifllem yapmalar sa land. (Ayn flekilde E itim Ö retim Y l Güz ve Bahar Yar y llar için tüm okullar m zda da sistem taraf ndan otomatik hesaplanm fl ve uygulanm flt r.) 2- Otomasyon üzerinden katk paylar n yat ran ö rencilerin, internet üzerinden ders kay tlar n yapmalar ve kay t yenilemelerinin de dan flmanlar taraf ndan OB S Elektronik Kay t Yenileme Sistemi nde yap lmas baflar yla gerçeklefltirildi. 3- Pilot uygulama okullar çerçevesinde OB S Elektronik Kay t Yenileme Sistemi nden yap lan Kay t Yenileme ifllemlerinin (31 Ocak 11 fiubat 2005) sonuçlar ve istatistikleri afla dad r. I- OB S KAYIT YEN LEME OTOMASYONUNDA KAPSAM: a- Dan flman Taraf ndan Kay t Yenilemesi Yap lan Ö renciler : Pilot uygulamaya giren okullar m z n tüm ö rencileri b- nternetten Kay t Yenileme Yapan Ö renciler : Fen Ed. Fak. (2000 ve daha sonraki giriflli ö renciler) E t.fak. Kuyucak MYO(2001 ve daha sonraki giriflli ö renciler) Ayd n MYO (2002 ve daha sonraki giriflli ö renciler) II- OB SDEN (Ö RENC B LG S STEM OTOMASYONU) YAPILAN KAYIT YEN LEME filemler SONUÇ STA- T ST KLER : Not1: OBIS OTOMASYONU ÜZER NDEN DANIfiMANLAR DERS EKLE - S L DÖNEM SÜRES NCE (11-18 fiubat 2005) MAZERET KAYIT YEN LEMELER ve DÜZELTME filemler NE DEVAM ED YOR. Not2: Yukar daki tabloda b + c = a y tam olarak sa lamad (fazlal )görülmekte olup, nedeni; b sat r nda internetten kay t yapan ö rencilerden baz lar n n ayr ca bizzat dan flman na baflvurarak kay t yenileme ifllemini tekrarlamas d r. 8

9 A D N A N M E N D E R E S Ü N V E R S T E S F E N B L M L E R E N S T T Ü S Ü Fen Bilimleri Enstitüsü 3837 Say l Kanunla Adnan Menderes Üniversitesiyle kurulmas ile birlikte kurulmas öngörülmüfltür ancak E itim-ö retim Y l nda faaliyete bafllam flt r. Enstitünün Matematik, Biyoloji, Kimya, Tar m Ekonomisi, Tar msal Yap lar ve Sulama, Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Bitki Koruma, Toprak, Zootekni, Tar m Makineleri Anabilim Dal olmak üzere toplam 11 anabilim dal nda yüksek lisans program ile 2004 y l Güz yar y l nda aç lan Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Program ve 6 Anabilim Dal nda da Doktora Program ile e itim-ö retim yap lmaktad r. Enstitü Müdürlü ü, Rektörlük merkez binas nda faaliyetini sürdürmektedir. Enstitüde Enstitü Müdürüyle birlikte, iki müdür yard mc s, enstitü sekreteri, iki flef ve 31 araflt rma görevlisi bulunmaktad r. YÖNET M KURULU Prof. Dr. Hatice KANDAMAR (Enstitü Müdürü Baflkan) Prof. Dr. Erdener KARADA (Kimya Anabilim Dal Baflkan -Üye) Prof. Dr. Tülin BAfi (Bahçe Bitkileri Anabilim Dal Baflkan -Üye) Prof. Dr. Kemal BENL O LU (Bitki Koruma Anabilim Dal Baflkan -Üye) Doç. Dr. Tülin AKfi T (Enstitü Müdür Yard mc s.-üye ) Doç. Dr. Adnan ERDA (Enstitü Müdür Yard mc s.-üye ) Ayfer ERDEN (Enstitü Sekreteri -Raportör) ENST TÜ KURULU Prof. Dr. Hatice KANDAMAR (Enstitü Müdürü-Baflkan) Prof. Dr. Ekmel TEK NTAfi (Bahçe Bitkileri Anabilim Dal Baflkan -Üye) Prof. Dr. Hüseyin BAfiPINAR ( Bitki Koruma Anabilim Dal Baflkan Üye) Prof. Dr. Kurtulufl OLGUN (Biyoloji Anabilim Dal Baflkan -Üye) Prof. Dr. Erdener KARADA (Kimya Anabilim Dal Baflkan Üye) Prof. Dr. Kezban KONAK ( Tar m Ekonomisi Anabilim Dal Baflkan Üye) Prof. Dr. Süreyya BAfi (Tar msal Yap lar ve Sulama Anabilim Dal Baflkan -Üye) Prof. Dr. Cengiz ÖZARSLAN (Tar m Makinalar Anabilim Dal Baflkan -Üye) Prof. Dr. Cahit KONAK (Tarla Bitkileri Anabilim Dal Baflkan -Üye) Prof. Dr. Gönül AYDIN (Toprak Anabilim Dal Baflkan -Üye) Prof. Dr. Tufan ALTIN (Zootekni Anabilim Dal Baflkan -Üye) Doç. Dr. Tülin AKfi T (Enstitü Müdür Yard mc s -Üye) Doç. Dr. Adnan ERDA (Enstitü Müdür Yard mc s.-üye ) Ayfer ERDEN (Enstitü Sekreteri - Raportör) DAR PERSONEL Enstitü Müdürü - Prof. Dr. Hatice KANDAMAR (Fen Edebiyat Fak. Matematik ABD Baflkan ) Enstitü Müdür Yrd. - Doç. Dr. Tülin AKfi T (Ziraat Fak. Bitki Koruma ABD. Ö retim Üyesi) - Doç. Dr. Adnan ERDA (Fen Edebiyat Fak. Biyoloji ABD Ö retim Üyesi) Enstitü Sekreteri - Ayfer ERDEN fief - Nilgün SEV M fief - Adem ÖZKAN Ö REN M DURUMU Fen Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Program normal tamamlama süresi 4 yar y l olup, bu süre sonuna kadar tez çal flmalar n tamamlamayan ö rencilere 2 yar y l ek süre verilmektedir. Bu süreler sonunda ö renimini tamamlamayan ö rencilerin enstitü ile ilifli i kesilir. Doktora Program n tamamlama süresi 8 yar y l olup, bu süre sonuna kadar tez çal flmalar n tamamlamayan ö rencilere 4 yar y l ek süre verilmektedir. Bu süreler sonunda ö renimini tamamlamayan ö rencilerin enstitü ile ilifli i kesilir. FEN B L MLER ENST TÜSÜNDE AÇIK BULUNAN YÜKSEK L SANS DOKTORA PROGRAMLARI LE ANAB L M DALLARINDA GÖREVL Ö RET M ÜYELER N N L STES ANAB L M DALI AÇIK PROGRAM Ö RET M ÜYES Yüksek Lisans Doktora Prof Doç Yrd Doç. Toplam Bahçe Bitkileri X X Bitki Koruma X X Biyoloji X X Kimya X X Matematik X Tarla Bitkileri X X Tar m Ekonomisi X Tar m Makinalar X Tar msal Yap lar ve Sulama X Toprak X Zootekni X X Genel Toplam

2 3 N S A N U L U S A L E G E M E N L K V E Ç O Ç U K B A Y R A M I N D A M N K L E R R E K T Ö R O L D U.

2 3 N S A N U L U S A L E G E M E N L K V E Ç O Ç U K B A Y R A M I N D A M N K L E R R E K T Ö R O L D U. S AY I : 1 3 M a y s 2 0 0 4 A y d a b i r y a y m l a n r. 2 3 N S A N U L U S A L E G E M E N L K V E Ç O Ç U K B A Y R A M I N D A M N K L E R R E K T Ö R O L D U. H. Kerem BOZY T 23 Nisan Ulusal Egemenlik

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

KL M K Bülteni. Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Derne i Yay n Organ Say : 10, Ocak/fiubat/Mart 2001. yazýsýnýn bir yerinde sšzÿ bilim ve

KL M K Bülteni. Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Derne i Yay n Organ Say : 10, Ocak/fiubat/Mart 2001. yazýsýnýn bir yerinde sšzÿ bilim ve KL M K Bülteni Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Derne i Yay n Organ Say : 10, Ocak/fiubat/Mart 2001 SANAT BUNUN NERESÜNDE? Prof. Dr. O. Þadi Yenen Merhaba, Fikirlerin deneyden daha šnemli

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m.

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m. TÜRK YE AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 5 SAYI: 49 OCAK 2008 Büyük bir sevdan n ad... Gazetesi "Milli fiairimiz Mehmet Akif Ersoy u ölümünün 71. Y l dönümünde and k. Uyar yoruz! Kamu çal flanlar, sosyal

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Amerikan Kültürü ve Edebiyat Bölümü nden 1995 te diploma alan Kürflad Uygunlar, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi.

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

B Ü L T E N T E M M U Z

B Ü L T E N T E M M U Z temmuz 7/23/07 4:52 PM Page 1 T Ü R K Y E B L M S E L V E T E K N O L O J K A R A fi T I R M A K U R U M U B Ü L T E N T E M M U Z n 2 0 0 7 n S A Y I : 6 7 temmuz 7/23/07 4:52 PM Page 2 Biz uygarl ktan,

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 2 Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de Ekonomisi zay f bir ulus, yoksulluktan

Detaylı

SEÇİM SİSTEMİ VE SİYASİ PARTİLER ARAŞTIRMASI

SEÇİM SİSTEMİ VE SİYASİ PARTİLER ARAŞTIRMASI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE SEÇİM SİSTEMİ VE SİYASİ PARTİLER ARAŞTIRMASI CİLT II ANA RAPOR Kas m 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-11/312) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon:

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı