S A Y I : 2 2 fi u b a t A y d a b i r y a y m l a n r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r."

Transkript

1 S A Y I : 2 2 fi u b a t A y d a b i r y a y m l a n r. Üniversitemiz Yap flleri ve Teknik Daire Baflkan S raç GÖK ün babas Hüseyin GÖK ile T p Fakültesi Araflt rma ve Uygulama Hastahanesi Ö retim Görevlisi Doç. Dr. Engin GÜNEY in babas Hasan Sedat GÜNEY vefat etmifllerdir. Merhumlara Allah tan rahmet, aile ve dostlar na bafl sa l dileriz. B A S I N A Ç I K L A M A S I Sümerbank Nazilli Basma Fabrikas n n, Üniversitemiz bünyesine verilme olas l ortaya ç kt nda ben ve arkadafllar m, fabrikan n ilk kuruluflunda Atatürk ve arkadafllar n n duydu u heyecan duyduk. Bu kampusu gören, tarihçesini bilen her Türk vatandafl, idealist ruh ve sevgi ile kurulmufl bu Cumhuriyet eseriyle onurlan r. Bu eser, bir milletin yokluk içindeyken kurdu u hayallerini, azim ve kararl l kla gerçeklefltirdi i somut bir eserdir. Ve biz de bir hayal gördük... Atatürk ün Cumhuriyet i emanet etti i gençlerin, içerisinde bu havay teneffüs ederek e itim ve ö retim gördükleri, Atatürk ü ve Cumhuriyet i her soluklar nda, içlerine çekecekleri bir kampus gördük. Evet, devletimizin içinde bulundu u malî koflullar dolay s yla yetersiz bütçemiz ve yetersiz imkânlar m z vard. Ama, hükûmetimiz ve özellikle ilgili bakanlar m z ile Ayd n milletvekillerimiz desteklerini vermifl, devletimizin k s tl imkânlar na ra men ö rencilerin e itim görmesini sa layacak mekânlar n tadilât ve slah için gerekli parasal destekler, olanaklar dahilinde sa lanm flt r. Say n Nazilli Belediye Baflkan m z tüm olanaklar n ve desteklerini imkânlar dahilinde sunmufltur. Tüm Nazilli halk ile sivil dernek ve kurulufllar, zaten bafl ndan beri Üniversitemizi desteklemifllerdir. Bu hayali gören herkese, bir Cumhuriyet çocu u ve Atatürk idealisti olarak flükran duymaktay z. Samimiyetle yap lan ifller görmezlikten gelinmemeli!... Bugün Sümer Kampusunda bir y ll k süre içerisinde tadilatlar tamamlanm fl binalarda, gençlerimiz ö renim görmektedir. Ne yaz k ki, binalar n tamam n n tadilat n ayn anda yapmak, bütçe imkânlar içinde olanakl de ildir. Zaten 1 y l k sürede, kimisi flu an ayakta dahi zor duran binalar n tümünün, tadilatlar n n tamamlanmas mümkün de ildir. Tadilatlar bitmifl, p r l p r l hâle getirilmifl mekânlar içinde ö retim görülmesine ra men, bölgemizin önde gelen gazetelerinden birisinde, ö renime aç lm fl binalar yerine, tadilat yap lmam fl, kullan lmayan bir mekaâna odaklan larak, Atatürk ruhuna sahip ç km fl bir Üniversiteyi, Atatürk düflman ilân edercesine, hak etmedi i ithamlar ile yarg laman n vicdans zl k oldu unu düflünüyoruz. Tamamlanan ifllerin de il de daha onar m na bafllanmayan, kullan lmayan bir binadaki Atatürk portresi ile Üniversitemizin, Atatürk düflman gibi kamuoyu gündemine sunulmas, yap labilecek en büyük haks zl kt r. Yapt m z bütün ifller, Üniversitemizin flekilsel de il, içten Atatürkçü oldu unu zaten göstermektedir. Atatürk ün bize emanet etti i Cumhuriyete sahip ç kman n sözle olmayaca na inan yor ve onun yoktan var etti i bu tesisi e itim yuvas hâline getirmenin hakl gururunu duyuyoruz. Art k bütün bunlar, bir tarafa b rakal m ve hep birlikte Sümer kampusu için neler yapabilece imizi konuflal m. Sümer Kampusu nu hak etti i gibi, Cumhuriyet eseri olarak ebediyete kadar ayakta kalmas n sa layacak ifller yapal m. Sayg lar m zla. ADNAN MENDERES ÜN VERS TES SENATOSU VE YÖNET M KURULU ADINA Prof. Dr. Mustafa GÜREL Rektör

2 K M Y A B Ö L Ü M Ü Ö R E N C L E R Y L E T E K N K G E Z Feride GENÇ TUNA Fakülte Sekreteri Kimya Bölümü ö rencileri Polimer Kimyas na Girifl dersi kapsam nda Köflk ilçesi Ovaköy de bulunan Hilal Plâstik Fabrikas na Aral k tarihinde günü birlik teknik gezi düzenlemifllerdir. Prof.Dr. Erdener KARADA öncülü ünde gerçeklefltirilen bu teknik gezide iflyerinde PET (Poli Etilen Teraftalat) ve PE (Polietilen) esasl üretim yerinde görülmüfltür. fl yeri üretim koflullar hakk nda ö rencilerimiz ifl yeri sahibinden bilgi ve görgülerini art r c bilgiler edinmifllerdir. K I Y A F E T L Y I L B A fi I PA R T S Selcen AKUYSAL E itim Fakültesi E itim Fakültesi Uygulama Anaokulunda yeni y l 31 Aral k 2004 tarihinde gerçeklefltirilen bir k yafet partisiyle kutlan ld. Okulda bulunan tüm ö renciler de iflik k yafetleriyle göz kamaflt rd lar. Kelebek, tavflan, prenses, ar ve kaplumba a kostümleriyle çocuklar m z çeflitli etkinlikler yaparak hünerlerini sergileyip, güzel bir kompozisyon oluflturdular. Okuldaki tüm ö rencilerin aileleri de bu partiye davetliydiler. Tüm çocuklar n anneleri, babalar, kardeflleri ve di er yak nlar nca da partide e lenceli dakikalar yafland. Çocuklar, ö retmenleri ve aile bireyleriyle hareketli parçalar eflli inde dans edip bu günün tad n ç kard lar y l na veda ederken, 2005 y l na fl l fl l gözleri, gülen yüzleri, gönülden iyi dilekleri ve coflku dolu duygular yla merhaba dediler. K yafetli y lbafl partisi pasta ve içecek kokteylinden sonra kutlama ve teflekkürlerle son buldu. fi R V E M Ü Z K D N L E T S Ö r. Gör. Abdullah KIVRAK E itim Fakültesi Üniversitemiz E itim Fakültesi S n f Ö retmenli i Bölümü 4/A s n f ö rencilerinin düzenledi i fliir ve müzik dinletisi 23 Aral k 2004 Perflembe günü E itim Fakültesi Konferans Salonu nda gerçeklefltirildi. E itim Fakültesi Dekan Prof. Dr. Muharrem fien ile ö retim elemanlar ve ö rencilerin kat ld dinleti, büyük be eni ve coflkuyla izlendi. Hatice ATÇI ve Halit SP RDO AN n okudu u fliirlere yan flütle Muhammed Ali TAYLAN, ba lamayla Engin TURAN, neyle Ça r KILINÇ ve gitarla Leman DE ERL efllik ettiler. K O RE L P RO F E SÖ R S ÜM ER KA M P USUN DA K O N FE RA NS V E R D Volkan KAZ Haber Merkezi Güney Koreli Profesör Jae-Mahn SUH taraf ndan 10 Ocak 2005 tarihinde Nazilli Sümer Kampusu nda ö renci ve ö retim elemanlar na yönelik bir konferans verildi. Do u As ya Geliflmeleri ve Türkiye-Kore liflkileri konulu konferansta Prof. Suh, Kore Savafl s ras nda Türk askerlerinin Güney Kore için savaflmas yla bafllayan kan kardeflli inin hâlen devam etti ini söyledi. 17 A ustos depreminden sonra Kore halk n n Türk kardefllerinin ac s n hafifletmek için büyük yard m kampanyalar düzenledi ini ve 2002 Kore-Japonya Dünya Kupas karfl laflmalar nda da Korelilerin Türkiye yi yürekten destekledi ini belirtti. Doktoras n 1973 y l nda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslar Aras liflkiler Bölümünden alan ve hâlen Hankuk Yabanc Bilimler Üniversitesi Türkoloji Bölümünde görev yapan Prof.Dr. Jae-Mahn Suh, Güney Kore deki Türkiye araflt rmalar n n yayg nlaflmas için çal flmalarda bulunuyor. 2

3 T A R I M Ö R E T M N N Y I L I Z R A A T F A K Ü L T E S N C E K U T L A N D I Volkan KAZ Haber Merkezi Ülkemizde Tar msal ö retimin bafllamas n n 159. y l dönümü nedeniyle. Fakültemiz Ziraat Mühendisleri Odas Ayd n fiubesi ile birlikte 10 Ocak 2005 günü bir kutlama program düzenlemifltir. Program saat 13 te Atatürk An t na çelenk konmas yla bafllam fl, saat 14 te EBSO Salonunda panel ile devam etmifltir. Panelde, son y llarda dünyada önem kazanmaya bafllayan ve tart flmas hâlen süren geneti i de ifltirilmifl organizmalar (GDO), çeflitli yönleriyle tart fl lm flt r. Fakültemiz ö retim üyelerinden, Rektör Yard mc s Prof. Dr. smail TURGUT yönetici, Prof. Dr. Kemal BEN- L O LU, Prof. Dr. Hüseyin BAfiPINAR, Doç.Dr.Ayd n ÜNAY ve Yard.Doç.Dr.Mehmet Nedim DO AN ise konuflmac olarak yer alm fllard r. A L E H E K M L Umurlu Aile Hekimli i Klini i Adnan Menderes Üniversitesi T p Fakültesi Aile Hekimli i Anabilim Dal, hastahanemizdeki poliklinik hizmetlerine 1996 da bafllad. Aile Hekimli i poliklinik hizmetlerine, Temmuz 2000 ile Kas m 2001 tarihleri aras nda Kufladas Ali Tepe T p Merkezi nde devam edildi. Kas m 2002 tarihinden itibaren ise aile hekimli i hizmetleri Umurlu Aile Hekimli i E itim ve Uygulama Merkezinde sürdürülmektedir. Poliklinik hizmetleriyle birlikte, t p e itimine ve aile hekimli i uzmanl k e itimine katk yap lmakta, t p ö rencilerimiz ve araflt rma görevlilerimiz burada, birinci basamak koflullar nda hekimlik uygulamas özelliklerini bizzat yaflayarak ö renmektedirler. Umurlu Aile Hekimli i Merkezi, Umurlu Belediyesince Üniversitemizin kullan - m na verilmifl bir binada oluflturulmufl, bölge halk n n kolayl kla ulaflabildi i bir ilk baflvuru yeridir. Burada yaln zca iyilefltirici t p hizmetleri verilmemekte, koruyucu ve sa l gelifltirici uygulamalar da yap lmaktad r. Bu uygulamalarda aile hekimli inin temel yaklafl m esas al nmakta, öncelikle baflvuranlarla sürekli bir hasta-hekim iliflkisinin temelleri at lmaktad r. Bu yaklafl m n özünü kifli merkezli hekimlik anlay fl oluflturmaktad r. Böylelikle merkezimizde hasta say s gün geçtikçe devam etmektedir. Merkezimizde lâboratuvar hizmetleri de verilmektedir. Her türlü biyokimyasal ve mikrobiyolojik inceleme için kan ve di er örnekler burada al nmakta ve sonuçlar yine burada hastalara ulaflt r lmaktad r y l içinde radyoloji biriminin kurulmas da hedeflenmifltir. Sorunlar na merkezimizde çözüm bulunamayan hastalar m z, hastahanemizin ilgili polikliniklerine sevk edilmekte ve bu hastalar m z n randevular yine merkezimizce al nmaktad r. Umurlu Aile Hekimli i Merkezinde aile dan flmanl hizmeti verilmekte ve topluma yönelik sa l k e itimi yap lmaktad r. Bunun yan nda, merkezimizde bulunan hemfliremiz taraf ndan etkili emzirme tekni i ve kendi kendine meme muayenesi e itimi verilmektedir. Umurlu Aile Hekimli i Merkezi, ayn zamanda bir e itim ortam d r. Birinci s n ftan itibaren t p ö rencileri, belirli aral klarla y lda 3-4 kez yar m gün merkezimize gelmekte, buradaki hekimlik uygulamas n gözleyerek ve bizzat hastalarla görüflerek fakültedeki derslerinde ve hastahanemizde ö rendiklerini, birinci basamak sa l k hizmeti sunma ortam nda uygulayabilmektedir. Birinci basamak hastalar yla etkili iletiflim kurma, özellikle etkin dinleme uygulamalar yapma, öykü alma, sistemlere özgü temel fizik bak yapma, klinik karar verme ve sorun çözme becerilerini gelifltirme f rsat bulmaktad rlar. Ayr ca küçük grup tart flmalar yap larak ö rencilerin kazand klar deneyimleri paylaflmalar sa lanmaktad r. Aile hekimli i uzmanl k ö rencileri de e itim sürelerinin belli bir k sm n burada geçirmekte ve aile hekimli i uygulama özelliklerini, yine aile hekimi e iticilerinden ö renmektedirler. Davran fl de iflikli i oluflturma, kronik hastal k yönetimi, hasta-hekim iliflkileri, iletiflim, hipertansiyon ve bo az a r s na yaklafl m gibi kurslarla asistan ve ö renci e itimi desteklenmektedir. Ayr ca Sa l k Meslek Yüksekokulu ö rencilerinin alan e itimini ve ev ziyaretleri merkezimiz arac l yla gerçeklefltirilmektedir. Aile Hekimli i Anabilim Dal olarak 2005 y l içinde biri uluslar aras olmak üzere iki önemli etkinlik gerçeklefltirilecektir. Birinci etkinli imiz May s 2005 tarihlerinde Kufladas nda, Avrupa Aile Hekimi E iticiler Akademisi EURACT (European Academy of Teachers in General Practice) ve Anabilim Dal m z iflbirli i ile yap lacak olan uluslar aras kurstur. Birinci basamakta aile hekimi e iticilerinin e itimi kursu. Bu kursa ülkemiz dahil 8 Avrupa ülkesinden e itici ekipleri kat lacakt r. Kurs e iticileri de EURACT in deneyimli elemanlard r. Avrupa Aile Hekimi E iticiler Akademisi EURACT (European Academy of Teachers in General Practice), 1992 y l nda kurulan ve günümüzde 40 a yak n Avrupa ülkesinden 1000 e yak n aile hekimi/genel pratisyen e iticiyi içine alan Avrupa çap nda bir aile hekimli i e itim akademisidir. Anabilim Dal baflkan m z Doç. Dr. Okay Baflak, 1998 y l ndan beri ülkemizi temsilen EURACT Konsey üyeli i yapmaktad r. Doç. Dr. Okay Baflak, 2005 y l ndan itibaren üç y ll na Konsey Yürütme Kurulu üyeli ine seçilmifltir ve Kufladas nda yap lacak olan uluslar aras kursun e iticilerinden biridir. kinci etkinli imiz, kursun hemen ard ndan May s 2005 tarihlerinde yine Kufladas nda düzenlenecek olan 3. Ulusal Aile Hekimli i Günleri dir. Bu ulusal düzeyde bir toplant olup 35 üniversitede bulunan Aile Hekimli i anabilim dallar ndan ve birinci basamakta çal flan 500 dolay nda aile hekiminin kat lmas beklenmektedir. Aile Hekimli i Anabilim Dal n n Umurlu da vermekte oldu u sa l k hizmetleri, önümüzdeki dönemde de geliflmeye devam edecektir. Evde bak m, menapoz poliklini i, sigaray b rakma, kronik hastal klar n yönetimi, afl uygulamas gibi uygulama programlar oluflturulmufl olup en k sa sürede uygulamaya konulacakt r. 3

4 B L M T V Y A Y I N D A Ayhan ATILCAN Bilgi- fllem Daire Baflkan Adnan Menderes, Pamukkale, Mu la, Afyon Kocatepe ve Süleyman Demirel Üniversiteleri, günümüz biliflim teknolojisinin sa lad olanaklar kullanarak, araflt rmac lar için internet üzerinde sesli ve görüntülü bir iletiflim ortam n "Bilim TV" ad yla hayata geçiriyor. Adnan Menderes ve Süleyman Demirel Üniversitelerinde, üniversite ana web sayfalar üzerinden ulafl labilen Bilim TV yay n bafllad. Önümüzdeki günlerde ADIM birlikteli inde olan di er 3 üniversitemiz de kendi Bilim TV'lerini kuracaklard r. Türkiye'de ilk kez Üniversitelerde gerçeklefltirilen bilimsel ve kültürel etkinliklerin televizyon yay nc l esas na ba l kalarak internet üzerinden sesli ve görüntülü olarak yay nlanmas ile Türkiye de bir ilk olan Bilim TV, Üniversiteler aras ndaki bilgi paylafl m n h zland rmay ve güçlendirmeyi, Türk üniversitelerinin bilgi paylafl m konusunda vizyon oluflturmalar na katk sa lamay, Bilim adamlar ve araflt rmac lar için ça dafl bir kaynak model oluflturmay amaçlamaktad r. V O L E Y B O L K I Z T A K I M I M I Z K I Z L A R D A G R U P B R N C S O L D U Aral k 2004 tarihleri aras nda Kütahya Dumlup nar Üniversitesinde yap lan Üniversiteler Aras C Grubu Voleybol Müsabakalar na Antrenör Yard.Doç.Dr.Yakup YAZICI, idareci Alparslan ERSOY ve 12 ö renci ile kat lan Üniversitemiz Voleybol K z Tak m, k zlarda grup birincisi olarak Ayd n a dönmüfltür. Tak m m z n tek devreli lig usulüne göre oynad müsabakalar sonucunda ald sonuçlar afla dad r: Tak m m z kutluyor 28 Mart 1 Nisan 2005 tarihleri aras nda Üniversitemizde yap lacak olan B Kategorisi Birinci Lig Müsabakalar nda baflar lar diliyoruz. SONUÇLAR ADÜ TRAKYA ÜN V. 3 0 ADÜ DUMLUPINAR 3 0 ADÜ ONSEK ZMART ÜN V. 3 0 ADÜ SAKARYA ÜN V. 1 3 ADÜ ZM R YÜK.TEK.ENS. 3 0 Bu sonuçlar sonunda 12 puan toplayan tak m m z grup birincisi, Sakarya Üniversitesi ikinci, Onsekizmart Ünivesitesi üçüncü olmufltur. Bir müsabaka öncesi Voleybol tak m m z seremonide Ö R E N C T O P L U L U K L A R I Doç. Dr. Gülsen DEM R ADÜ-GENÇ Sosyal Kültürel Hizmetler Birimi Sorumlusu Adnan Menderes Üniversitesi ö renci topluluklar, ADÜ-GENÇ Sosyal-Kültürel Hizmetler Birimi çat s alt nda Sa l k, Kültür ve Spor Dairesiyle koordineli çal flmalar çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Ö renci topluluklar binas nda kendilerine ayr lan mekânlarda çal flmalar n sürdüren topluluklar n ihtiyaçlar, ADÜ Ö renci Topluluklar Yürütme Kurulunca de erlendirilerek Üniversitemiz taraf ndan karfl lanmaktad r. ADÜ Ö renci Topluluklar Yönergesi çerçevesinde her topluluk, kendi yönergesini haz rlayarak çal flmalar n plânlamaktad r. Üniversitelerin en anlaml faaliyetleri aras nda say labilecek Ö renci Topluluklar n n faaliyetleri, bir taraftan gençlere serbest zaman kullan m konusunda bir bilinç kazand r rken di er taraftan da kendi psiko-sosyal geliflimlerine olumlu katk lar sa lamaktad r. Say lar 40 a yaklaflan topluluklar, belirledikleri hedefler do rultusunda çal flmalar n sürdürmekte, özellikle May s ay n n ikinci haftas nda gerçeklefltirecek olan Bahar fienlikleri kapsam nda sergileyecekleri faaliyetler için yo un bir haz rl k sürdürmektedirler E itim-ö retim Y l itibariyle gerçekleflen ve plânlanan etkinliklerden örnekler flöylece s ralanabilir: 4 Tiyatro Toplulu u: Son isimli oyunu sahneye koymufl, de iflik seferler temsiller vermifltir.

5 Toplum Gönüllüleri Toplulu u: * limizin Gazi Pafla lkö retim Okulu ile A r E itim Fakültesince tespit edilen A r da bir ilkö retim okulu aras ndaki Kardefl Mektup projesini sürdürmektedir. * Toplum Gönüllüleri Vakf Baflkan Say n brahim BET L i konferans vermek üzere Üniversitemize davet etmifltir. * Maddî yetersizlik içinde olan 16 lkö retim ö rencisine LGS kurslar vermektedir. * Salavatl da Kardefl Yürekler projesi gerçeklefltirilmifltir. Foto raf Toplulu u: * Temel Foto raf E itimi seminerleri düzenlenmifltir. Bu çerçevede foto raf çekim teknikleri, fl k ayar, makine ayarlar gibi temel foto rafç l k bilgileri verilmektedir. * Gazeteci Coflkun ARAL davet eden topluluk sergi haz rl klar yapmaktad r. Kültür ve Sanat Toplulu u: Her y l oldu u gibi bu y l da Türkü ve fiiir dinletisi sunan topluluk, genifl bir dinleyici kitlesi taraf ndan be eniyle izlenmektedir. Matematik Toplulu u: Gençleri yurt d fl nda e itim ve gezi konular nda bilgilendirmek üzere 22 fiubat 2004 tarihinde United Towers yurt d fl e itim dan flmanl taraf ndan, Work & Travel hakk nda seminer düzenlenmifltir. Lisans ara s n f ö rencilerinin Amerika da yaz tatillerini geçirip hem çal fl p hem de yabanc dillerini gelifltirmelerine olanak sa layan program hakk nda ö renciler bilgilendirilmifltir. SEBAT ( Sosyal, Kültürel, Bilimsel Araflt rmalar Toplulu u): Ö rencilere, farkl ifl alanlar n ö renebilmek aç s ndan fabrika ortam nda bilgilendirmek üzere Vestel City ye (Manisa) 80 kiflilik bir teknik gezi düzenlemifltir. Derin Mavi Sualt Toplulu u: * Hafta sonlar Kufladas nda dal fl e itim programlar düzenlenmifltir. * Millî Parklar Genel Müdürü Say n Prof.Dr.M.Kemal YALINKILIÇ konferans vermek üzere Üniversitemize davet etmifltir. Seramik Toplulu u: Sanatsal nitelikli seramik çal flmalar yapmakta ve bu konuda e itim vermektedir. Resim Toplulu u: Ressam Bedri BAYKAM davet eden topluluk, sergi haz rl klar yapmaktad r. Tenis Toplulu u: E itim çal flmalar n Gençlik ve Spor l Müdürlü ü kortlar nda sürdürmektedirler. Üniversitemizin kortlar n n yap m tamamland - nda çal flmalar Merkez Kampus ta devam edecektir. Ayr ca Yamaç Paraflütü Toplulu u ve Da c l k Toplulu u, üyelerine yönelik e itim faaliyetlerini sürdürmektedir. 23 Nisan Çocuk fienlikleri kapsam nda Resim, Folklor ve Müzik Topluluklar ortak etkinlikler düzenlemek ve 24 Nisan da da çocuklara yönelik ayr bir flenlik düzenlemek için çal flma içindedir. Üniversitemizin hem yak n hem de uzak çevrelere tan t m aç s ndan büyük önem tafl yan ö renci topluluklar n kendi dillerinden tan tmak üzere 30 Aral k 2004 tarihinde Ayd n Televizyonu nda (AY-TV) bir program düzenlemifltir. Program, hem gençlerin topluluklar ve faaliyetleri tan tmalar hem de Ayd n halk n n onlar tan malar aç s ndan yararl olmufltur. Amaç, daha çok say da ö rencimizin topluluklar içinde yer almas, etkinliklere kat lmas, yarat c l klar n paylaflma içinde gelifltirerek, gelece e haz rlanma süreçlerini daha da anlaml hâle getirmesidir. Ö R E N C L E R M Z M E S L E N D E B A fi A R I L I O L A N S E K T Ö R E L E M A N L A R I L E B U L U fi U Y O R 10 Aral k 2004 Cuma günü nda giriflimcilik dersi kapsam nda Yalç n PEKGÜZELtaraf ndan Baflar l Giriflimci Nas l Olur konulu bir ders verilmifltir. Çelik kap ve haz r mutfak alan nda faaliyet gösteren bir firman n kurucusu ve yöneticisi olan PEKGÜZEL in dersi, ö rencilerin soru cevap uygulamalar ile baflar l bir flekilde tamamlanm flt r. Okulumuz ö rencilerine yapm fl oldu u katk lar ndan dolay kendisine teflekkür belgesi takdim edilmifltir. Yüksekokul yönetimi taraf ndan Yüksekokullarla sektör aras ndaki iliflkileri kuvvetlendirmeyi amaçlayana tür davetlerin sürdürülece i beyan edilmifltir. 5

6 P S K O L O G E L Ç N K M M E T N Ç O C U K L A K O N U L U S E M N E R L E T fi M Ayd n M.Y.O. Çocuk Geliflimi Program I.ve II. s n f ö rencileri 29 Aral k 2004 tarihinde Kemer Toplum Merkezinin düzenledi i, Uzman Psikolog Elçin Kimmet in sundu u Çocukla letiflim konulu seminere kat lm fllard r. Seminerde iletiflimin anne karn nda bafllad ve bu nedenle çok önemli oldu u üzerinde durulmufltur. Anne baba çocuk aras ndaki iletiflimin sa l kl olabilmesinin, efller aras ndaki iletiflimin sa l kl olmas na ba l oldu u vurgulanm flt r. AYD IN MYO CA D/C AM L Â B O R A T U VA R I O L U fi T U R U L D U Okulumuz bünyesindeki bilgisayar lâboratuvarlar ndan bir tanesi CAD/CAM lâboratuvar olarak düzenlenmifltir. Lâboratuvar n düzenlenmesi Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Program taraf ndan gerçeklefltirilmifltir. Bu lâboratuvar n hizmete girmesiyle, Mobilya ve Dekorasyon yaz l m olan Arcon ve Mobilya Tasar m yaz l m olan Vudi, Tekstil Program n n Bilgisayarda Kal p Haz rlama yaz l m olan Assyst CAD program, Makine, Makine Resim Konstrüksiyon, nflaat ve Bilgisayar Destekli Tasar m dersleri, bu lâboratuvarda yap labilecektir. Y Ü K S E K O K U L U M U Z B A H Ç E S N D E N O S T A L J Ç E fi M E S H Z M E T E G R D Ayd n MYO ö rencilerinin talepleri do rultusunda tüm okul ö rencilerinin katk lar ile sat n al nan nostalji çeflmesinin montaj yap lm flt r. Ö rencilerin su ihtiyaçlar n karfl la yabilecekleri, çe vresinde otura bilecekleri nostalji çeflmesinin peyzaj çal flmalar nflaat Program ö rencileri taraf ndan devam etmektedir. BÜR O YÖN ET M VE SE KRET E RL K PRORAMI T EKN K GEZ S Büro Yönetimi ve Sekreterlik Program II. s n f ö rencileri ile 23 Aral k 2004 tarihinde Büro Teknolojileri dersi uygulamas için Büro makinelerinin bak m n ve sat fl n yapan bir firmaya, teknik bir gezi düzenlenmifltir. Fotokopi, yaz c ve faks makinelerinin çal flma mant yetkili teknikerler taraf ndan ö rencilere anlat lm fl ve ilgili makinelerin parçalar tan t lm flt r. A D N A N Ö R E N C M E N D E R E S Ü N V E R S T E S K O N S E Y Y Ö N E T M K U R U L U 20 Aral k 2004 tarihinde Adnan Menderes Üniversitesi ö renci konseyi yönetim kurulu toplant s yap lm flt r. Ayd n MYO nflaat program II. s n f normal ö retim ö rencisi olan okul temsilcimiz Ahmet GÜLER, ö renci konseyi Genel Sekreterli ine aday olmufltur. Tüm fakülte ve yüksekokullardan 18 temsilcinin kat ld seçimde Ahmet GÜLER adl ö renci Genel Sekreterlik görevine oy birli i ile seçilmifltir. 6

7 A Y D I N M E S L E K Y Ü K S E K O K U L U D A Y A N I fi M A Y E M E Ayd n MYO çal flanlar 17 Aral k 2004 tarihinde Milli E itim Ö retmen Evi nde bir dayan flma yeme i düzenlemifltir. Sosyal dayan flmay art rmay amaçlayan yemekte, yo un e itim-ö retim faaliyetlerinden s yr lan MYO personeli moral depolay p stres atm flt r. A Y D I N M Y O I S O B E L G E S A L M A YA H A Z I R L A N I Y O R Bir y ll k süreçte alt yap s haz rlanan Kalite Güvence Sistemi çerçevesinde MYO da ISO belgesinin al nmas için ilk kalite toplant s gerçeklefltirilmifltir. Dokuz Eylül Üniversitesi ö retim elemanlar ndan Nevzat DEVEBAKAN n dan flmanl nda bafllayan profesyonel çal flma y l boyunca devam edecektir. Kalite Güvence Sisteminin kurulmas s ras nda gerçeklefltirilen ifllemler, gelecekte Üniversitemiz camias yla paylafl lacakt r. T Ü R K Y E D E T A R I M S GO R TA S I K O N U L U K ON F E R A N S Ö r.gör. Cuma YILMAZ Güven Sigorta zmir Bölge Müdürü Mustafa Meriç ve yard mc s Yasemin Verim in konuflmac olarak kat ld klar, Türkiye de Tar m Sigortas konulu konferans, Yüksekokulumuzun konferans salonunda 30 Aral k Perflembe günü yap ld. Yenipazar Meslek Yüksek Okulu Sigortac l k Bölümünde Kaza ve Yang n Sigortalar dersini de yürüten Meriç, konuflmas nda flu görüfllere yer verdi: Tar m sigortas çiftçi ve hayvan yetifltiricileri için çok önemli güvenceler vermektedir. Nüfusun yaklafl k % 40 n n tar msal faaliyetlerin içinde oldu u ülkemizde, tar m sigortas n n toplam sigorta içindeki pay % 1 bile de il. Avrupa Birli i ülkeleri tar m sigortas na % 50 lere varan prim deste i yap lmaktad r. AB uyum sürecinde tar m sigortalar ile ilgili düzenlemeler de var, dolay s yla ülkemizde sektörün önünün fazlas yla aç k oldu u söylenebilir. Yenipazar halk ve ö rencilerin büyük ilgi gösterdi i konferansta, çiftçi ve ö rencilerin konu ile ilgili sorular da cevapland. 7

8 Y lmaz SUÇEKEN Bilgi fll. fib. Müdür V. M O R V E Ö T E S K O N S E R lknur CENG Z Haber Merkezi Mor ve Ötesi konseri, 14 Ocak tarihinde saat de gerçekleflmifltir. Üniversitemiz Spor ve Kültür Salonu nda gerçekleflen konsere Üniversitemiz ö rencilerinin yan s ra Ayd n halk n n da yo un kat l m olmufltur. Coflkulu geçen konserde, kat l mc lar n e lenceli dakikalar geçirdi i gözlendi. Ü N V E R S T E M Z D E N T E R N E T T E N K A Y I T Y E N L E M E O T O M A S Y O N U P L O T U Y G U L A M A S I B A fi A R I Y L A G E R Ç E K L E fi T R L D Üniversitemizde ilk kez E itim Ö retim Y l Bahar Yar y l nda pilot uygulama okullar çerçevesinde, ö rencilerimizin kay t yenileme ifllemleri internet üzerinden OB S-Ö renci Bilgi Sistemi Otomasyonu - Elektronik Kay t Yenileme Sistemi nde baflar yla gerçeklefltirildi. Pilot uygulamaya giren okullar m z; Fen Edebiyat Fakültesi, E itim Fakültesi, ve Kuyucak Meslek Yüksekokulu olup son 1,5 y ldan bu yana tüm okullar m zda kullan lmakta olan OB S Otomasyon Sistemine düzenli ve sa l kl veri girifli yapan okullar aras ndan, merkez kampus öncelikli olmak üzere, ilgili okul yöneticilerinin de onay al narak seçildi E itim Ö retim Y l itibariyle de tüm okullar m zda uygulanabilmesi hedeflendi. Pilot uygulamaya giren okullar m zda; 1- Tüm ö rencilerin katk paylar OB S otomasyonunda haz rland ve Garanti Bankas iflbirli i ile tüm illerimizde sadece ö renci numaralar n vererek ödeme yapmalar sa land. Bankadan gelen tahsilat bilgileri ikifler saat aral klarla an nda otomasyon sistemlerine yans t ld ve tüm OB S kullan c lar n n (ö renci flleri personeli, dan flmanlar, ö renciler) ifllem yapmalar sa land. (Ayn flekilde E itim Ö retim Y l Güz ve Bahar Yar y llar için tüm okullar m zda da sistem taraf ndan otomatik hesaplanm fl ve uygulanm flt r.) 2- Otomasyon üzerinden katk paylar n yat ran ö rencilerin, internet üzerinden ders kay tlar n yapmalar ve kay t yenilemelerinin de dan flmanlar taraf ndan OB S Elektronik Kay t Yenileme Sistemi nde yap lmas baflar yla gerçeklefltirildi. 3- Pilot uygulama okullar çerçevesinde OB S Elektronik Kay t Yenileme Sistemi nden yap lan Kay t Yenileme ifllemlerinin (31 Ocak 11 fiubat 2005) sonuçlar ve istatistikleri afla dad r. I- OB S KAYIT YEN LEME OTOMASYONUNDA KAPSAM: a- Dan flman Taraf ndan Kay t Yenilemesi Yap lan Ö renciler : Pilot uygulamaya giren okullar m z n tüm ö rencileri b- nternetten Kay t Yenileme Yapan Ö renciler : Fen Ed. Fak. (2000 ve daha sonraki giriflli ö renciler) E t.fak. Kuyucak MYO(2001 ve daha sonraki giriflli ö renciler) Ayd n MYO (2002 ve daha sonraki giriflli ö renciler) II- OB SDEN (Ö RENC B LG S STEM OTOMASYONU) YAPILAN KAYIT YEN LEME filemler SONUÇ STA- T ST KLER : Not1: OBIS OTOMASYONU ÜZER NDEN DANIfiMANLAR DERS EKLE - S L DÖNEM SÜRES NCE (11-18 fiubat 2005) MAZERET KAYIT YEN LEMELER ve DÜZELTME filemler NE DEVAM ED YOR. Not2: Yukar daki tabloda b + c = a y tam olarak sa lamad (fazlal )görülmekte olup, nedeni; b sat r nda internetten kay t yapan ö rencilerden baz lar n n ayr ca bizzat dan flman na baflvurarak kay t yenileme ifllemini tekrarlamas d r. 8

9 A D N A N M E N D E R E S Ü N V E R S T E S F E N B L M L E R E N S T T Ü S Ü Fen Bilimleri Enstitüsü 3837 Say l Kanunla Adnan Menderes Üniversitesiyle kurulmas ile birlikte kurulmas öngörülmüfltür ancak E itim-ö retim Y l nda faaliyete bafllam flt r. Enstitünün Matematik, Biyoloji, Kimya, Tar m Ekonomisi, Tar msal Yap lar ve Sulama, Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Bitki Koruma, Toprak, Zootekni, Tar m Makineleri Anabilim Dal olmak üzere toplam 11 anabilim dal nda yüksek lisans program ile 2004 y l Güz yar y l nda aç lan Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Program ve 6 Anabilim Dal nda da Doktora Program ile e itim-ö retim yap lmaktad r. Enstitü Müdürlü ü, Rektörlük merkez binas nda faaliyetini sürdürmektedir. Enstitüde Enstitü Müdürüyle birlikte, iki müdür yard mc s, enstitü sekreteri, iki flef ve 31 araflt rma görevlisi bulunmaktad r. YÖNET M KURULU Prof. Dr. Hatice KANDAMAR (Enstitü Müdürü Baflkan) Prof. Dr. Erdener KARADA (Kimya Anabilim Dal Baflkan -Üye) Prof. Dr. Tülin BAfi (Bahçe Bitkileri Anabilim Dal Baflkan -Üye) Prof. Dr. Kemal BENL O LU (Bitki Koruma Anabilim Dal Baflkan -Üye) Doç. Dr. Tülin AKfi T (Enstitü Müdür Yard mc s.-üye ) Doç. Dr. Adnan ERDA (Enstitü Müdür Yard mc s.-üye ) Ayfer ERDEN (Enstitü Sekreteri -Raportör) ENST TÜ KURULU Prof. Dr. Hatice KANDAMAR (Enstitü Müdürü-Baflkan) Prof. Dr. Ekmel TEK NTAfi (Bahçe Bitkileri Anabilim Dal Baflkan -Üye) Prof. Dr. Hüseyin BAfiPINAR ( Bitki Koruma Anabilim Dal Baflkan Üye) Prof. Dr. Kurtulufl OLGUN (Biyoloji Anabilim Dal Baflkan -Üye) Prof. Dr. Erdener KARADA (Kimya Anabilim Dal Baflkan Üye) Prof. Dr. Kezban KONAK ( Tar m Ekonomisi Anabilim Dal Baflkan Üye) Prof. Dr. Süreyya BAfi (Tar msal Yap lar ve Sulama Anabilim Dal Baflkan -Üye) Prof. Dr. Cengiz ÖZARSLAN (Tar m Makinalar Anabilim Dal Baflkan -Üye) Prof. Dr. Cahit KONAK (Tarla Bitkileri Anabilim Dal Baflkan -Üye) Prof. Dr. Gönül AYDIN (Toprak Anabilim Dal Baflkan -Üye) Prof. Dr. Tufan ALTIN (Zootekni Anabilim Dal Baflkan -Üye) Doç. Dr. Tülin AKfi T (Enstitü Müdür Yard mc s -Üye) Doç. Dr. Adnan ERDA (Enstitü Müdür Yard mc s.-üye ) Ayfer ERDEN (Enstitü Sekreteri - Raportör) DAR PERSONEL Enstitü Müdürü - Prof. Dr. Hatice KANDAMAR (Fen Edebiyat Fak. Matematik ABD Baflkan ) Enstitü Müdür Yrd. - Doç. Dr. Tülin AKfi T (Ziraat Fak. Bitki Koruma ABD. Ö retim Üyesi) - Doç. Dr. Adnan ERDA (Fen Edebiyat Fak. Biyoloji ABD Ö retim Üyesi) Enstitü Sekreteri - Ayfer ERDEN fief - Nilgün SEV M fief - Adem ÖZKAN Ö REN M DURUMU Fen Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Program normal tamamlama süresi 4 yar y l olup, bu süre sonuna kadar tez çal flmalar n tamamlamayan ö rencilere 2 yar y l ek süre verilmektedir. Bu süreler sonunda ö renimini tamamlamayan ö rencilerin enstitü ile ilifli i kesilir. Doktora Program n tamamlama süresi 8 yar y l olup, bu süre sonuna kadar tez çal flmalar n tamamlamayan ö rencilere 4 yar y l ek süre verilmektedir. Bu süreler sonunda ö renimini tamamlamayan ö rencilerin enstitü ile ilifli i kesilir. FEN B L MLER ENST TÜSÜNDE AÇIK BULUNAN YÜKSEK L SANS DOKTORA PROGRAMLARI LE ANAB L M DALLARINDA GÖREVL Ö RET M ÜYELER N N L STES ANAB L M DALI AÇIK PROGRAM Ö RET M ÜYES Yüksek Lisans Doktora Prof Doç Yrd Doç. Toplam Bahçe Bitkileri X X Bitki Koruma X X Biyoloji X X Kimya X X Matematik X Tarla Bitkileri X X Tar m Ekonomisi X Tar m Makinalar X Tar msal Yap lar ve Sulama X Toprak X Zootekni X X Genel Toplam

10 E T M Ö RET M GÜZ YARIYILI FEN B L MLER ENST TÜSÜ Ö RENC STAT ST ANAB L M DALI YÜKSEK L SANS DOKTORA TOPLAM K E T K E T K E T BAHÇE B TK LER B TK KORUMA B YOLOJ MATEMAT K K MYA TARLA B TK LER TARIM MAK NALARI TARIM EKONOM S TARIMSALYAPILAR VE SULAMA TOPRAK ZOOTEKN TOPLAM Ortaö retim Alan Ö retmenli i B YOLOJ MATEMAT K K MYA GENEL TOPLAM ARAfiTIRMA GÖREVL LER N N L STES ADI SOYADI PROGRAMI BÖLÜMÜ Aytül UÇAK Doktora Zootekni Demir ÖZDEM R Doktora Zootekni Murat YILMAZ Doktora Zootekni Onur YILMAZ Doktora Zootekni Kadriye TURHANER Yüksek Lisans Zootekni Ümit ÖZYILMAZ Doktora Bitki Koruma Gamze ÖZER Doktora Bitki Koruma Bahar TATLI Doktora Bitki Koruma Nazl Funda DE RMENC Yüksek Lisans Bitki Koruma Dilek SARIBIYIK Yüksek Lisans Bitki Koruma Fulya KAYA Yüksek Lisans Bitki Koruma Özlem SERDARO LU Doktora Bahçe Bitkileri Nurcan ULUÇAY Yüksek Lisans Bahçe Bitkileri Özgün Burcu OKUR Yüksek Lisans Bahçe Bitkileri Hac Osman MESTAV Yüksek Lisans Bahçe Bitkileri Görkem B LGÜ Yüksek Lisans Bahçe Bitkileri Saadet Sevil KILINÇ Yüksek Lisans Bahçe Bitkileri Sunay ORTAK Yüksek Lisans Bahçe Bitkileri Mehmet ALBAYRAK Yüksek Lisans Matematik Mustafa Ali KAPTAN Yüksek Lisans Toprak Aziz AVCI Doktora Biyoloji Özlem Sultan ASLANTÜRK Doktora Biyoloji Yelda EMEK(ÇALMAZ) Doktora Biyoloji Burcu fiman Doktora Biyoloji Öznur ARAT Yüksek Lisans Biyoloji Feride ÖNCAN Doktora Tarla Bitkileri Öner CANAVAR Yüksek Lisans Tarla Bitkileri Y.Tansel BENL Yüksek Lisans Tar msal Yap Altu ÖZDEN Yüksek Lisans Tar m Ekonomisi Murat UYGUN Yüksek Lisans Kimya F.Alpay VURAN Yüksek Lisans Kimya SAH B : Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlü ü Ad na Prof.Dr. Mustafa GÜREL YAYIN KURULU : Prof.Dr. Ergun ONUR, Prof.Dr. Hasan EREN, Prof.Dr. Orhan Ç LDA D A N I fi M AKURULU : P r o f. D r. Adnan NCE, Y r d. D o ç. D r. fiahin BARANO LU, Y r d. D o ç. D r. Aysun EYDURAN, Y r d. D o ç. D. rruhi SARPKAYA HABER MERKEZ : Orkide ÇET N, H.Kerem BOZY T, Aysel ALKIfi, Nevzat DO AN, Ali R za VARLI, lknur CENG Z, Volkan KAZ, Didem fi MfiEK YAYIN YÖNETMEN : Ümmühan fiah N GRAF K/TASARIM : Burak YILDIRIM BASKI : Adnan Menderes Üniversitesi Bas n Yay n ve Halkla liflkiler Müdürlü ü Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlü ü taraf ndan ayl k olarak yay mlan r. Tüm haklar sakl d r.

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Yönetim Kurulu Kararları Toplantı Tarihi: 15.12.2015 Toplantı Sayısı : 51 Karar No:02 2015-2016 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında lisansüstü programlara

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Başvuru Koşulları ve Kontenjanları. Genel Başvuru Koşulları

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Başvuru Koşulları ve Kontenjanları. Genel Başvuru Koşulları FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Başvuru Koşulları ve Kontenjanları Genel Başvuru Koşulları Lisansüstü Eğitim Sınavı ALES-GRE-GMAT İngilizce Sınavları

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

2014-2015 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ LİSANS EK YERLEŞTİRME KONTENJANLARI. Öğrenim Süresi

2014-2015 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ LİSANS EK YERLEŞTİRME KONTENJANLARI. Öğrenim Süresi Öğretim Kurumu ve Önlisans / Lisans Programı Yıllık Öğrenim Ücreti (2013-2014) Diş Hekimliği Fakültesi 5 2-1.976 TL Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği 4 5 Bkz.83 1.136 TL Almanca Öğretmenliği (İÖ )

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ İLANI Sosyal Bilimler Enstitüsü üstü Programlarına 2012-2013 Öğretim yılı birinci yarıyılında öğrenci alınacaktır. BAŞVURU TARİHİ VE YERİ Adayların

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com K 8 Fen Koleji'nde, anas n f ndan 8. S n fa kadar bütünlük ve devaml l k arz eden bir e itim program uygulan r. Bu programla tüm s n f düzeylerinde ö rencilere temel

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz Lisansüstü programlarına 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkra eklenmiştir.

YÖNETMELİK. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkra eklenmiştir. 19 Eylül 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28416 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfının eğitim-öğretim

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI İş Sağlığı Programı

HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI İş Sağlığı Programı HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI İş Sağlığı Programı Programa Kabul Koşulları: Yüksek Lisans: Sağlık alanında lisans düzeyinde bir Yükseköğretim kurumundan mezun olmak, Psikoloji, Sosyoloji, İşletme,İktisat

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ

SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ARTVİN MESLEK YÜKSEKOKULU SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ STAJYER ÖĞRENCİNİN; Bölümü Programı : Tasarım Bölümü : İç Mekan Tasarım Programı Adı Soyadı : Sınıf - Yarıyıl : Yüksekokul

Detaylı

Tarih Sayı Konu. İlgi: YÖK'ten alınan 19.11.2012 tarihli ve B.30.0.EÖB-304.03-7431 sayılı yazı.

Tarih Sayı Konu. İlgi: YÖK'ten alınan 19.11.2012 tarihli ve B.30.0.EÖB-304.03-7431 sayılı yazı. r ~ı ÇARŞAMBA TİCARET VE 3ANAYI ODASI GENEL SEKRETERLİĞİNE ÇAY MAHALLESİ KÜÇÜK HAMAM SOK. NO:6/A 1 ÇARŞAMBA / SAMSUN \ Tarih Sayı Konu TOBB TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ 0431 / Mesleki ve Teknik Eğitim

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini),

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini), 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılına kurum içi yatay geçiş ile ilgili kontenjanlar, başvuru koşulları,

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU E itim - Kültür limizde e itim faaliyetleri Milli E itime ba l çeflitli kademedeki okullar, Sa l k Bakanl na ba l Sa l k Meslek Liseleri ve birisi özel olmak üzere iki üniversite kanal yla yürütülmektedir.

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI ve KONTENJAN VE KOŞULLARI İŞLETME ANABİLİM DALI Muhasebe ve Finansman 15 2 1 18 İİBF, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisat, Mühendislik ve Turizm Fakültelerinin İşletme, İktisat, Endüstri Mühendisliği, Turizm

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek En geç 2010 yılı sonuna kadar Avrupa Üniversiteler Birliğine üye olmak Performans i Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler Birliğinden

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

YGS - LYS Kurs Çalışması Bilgilendirme Toplantısı. 2015-2016 Üniversite Giriş Sınavları Hazırlık Programı

YGS - LYS Kurs Çalışması Bilgilendirme Toplantısı. 2015-2016 Üniversite Giriş Sınavları Hazırlık Programı YGS - LYS Kurs Çalışması Bilgilendirme Toplantısı Sayın Velimiz; TED Kayseri Koleji Özel Lisesi 2015-2016 öğretim yılında 12. sınıf öğrencilerimize uygulanacak YGS LYS kurs programının tanıtım toplantısı

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ ESASI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ ESASI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ ESASI Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu esas Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç 14 üncü maddesi ve 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Detaylı

PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR

PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi

ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMİ İŞLEYİŞİ Hastanesi KİHG/İŞL-005 19.08.2009 07.08.2012 2 1/8 GÜNCELLEME BİLGİLERİ Güncelleme Tarihi Güncelleme No Açıklama 11.11.2009 1 Belge içeriğinde ve belge numarasında değişiklik yapılması 07.08.2012 2 Komite, başlık,

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r.

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r. Sanat, insanl k tarihinin her döneminde var olmufl bir kavramd r. Toplumlar n uzun zaman dilimlerinde geçirdi i aflamalar ; yaflama biçimlerini, yaflama bak fllar n etkilemifl, yaflam biçimlerini de ifltirmifl,

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir.

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin

Detaylı

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi 3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi M MARLAR ODASI ZM R fiubes, fiube ETK NL K ALANI OLAN ZM R, AYDIN, MAN SA, UfiAK

Detaylı

ÇM S SG Kurulu 5. Toplant s n Gerçeklefltirdi

ÇM S SG Kurulu 5. Toplant s n Gerçeklefltirdi 54-55 ÇM S SG Kurulu 5. Toplant s n Gerçeklefltirdi ÇM S fl Sa l ve Güvenli i Kurulu, Kurul Baflkan Yusuf Ziya Bekiro lu'nun ça r s yla beflinci toplant s n 24.03.2006 tarihinde ÇM S Toplant Salonunda

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

T.C. ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI.. BÖLÜM BAġKANLIĞINA. Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı

T.C. ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI.. BÖLÜM BAġKANLIĞINA. Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı T.C. UŞAK UġAK ÜNİVERSİTESİ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI. BÖLÜM BAġKANLIĞINA Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı sınıf (normal/ikinci öğretim) öğrencisiyim. 201-201

Detaylı

T.C. GÖLBAġI KAYMAKAMLIĞI MELEK ĠPEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU ĠNCEK TEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU CAN DOSTLAR

T.C. GÖLBAġI KAYMAKAMLIĞI MELEK ĠPEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU ĠNCEK TEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU CAN DOSTLAR T.C. GÖLBAġI KAYMAKAMLIĞI MELEK ĠPEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU ĠNCEK TEK ĠLKOKULU/ORTAOKULU CAN DOSTLAR ġubat 2016-HAZĠRAN 2016 PROJENİN ADI: PROJENİN SÜRESİ: ġubat 2016-Haziran 2016 PROJE KOORDİNATÖRÜ KURUM:

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015)

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) ANKARA NİSAN-2014 GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşam ve meslek alanlarımıza

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (24.12.2015 tarih ve 458 sayı ve 14 Numaralı Üniversite Senato Kararı)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (24.12.2015 tarih ve 458 sayı ve 14 Numaralı Üniversite Senato Kararı) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (24.12.2015 tarih ve 458 sayı ve 14 Numaralı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1) Bu Yönerge,

Detaylı