1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim. Öngörülen Eylem veya Eylemler.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim. Öngörülen Eylem veya Eylemler."

Transkript

1 1- KONTROL ORTAMI KOS1 KOS 1.1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, Strateji Geliştirme lerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Kamu İç Kontrol ları Tebliği, Üst Yöneticiler için İç Kontrol Rehberi İç kontrol sistemi ve işleyişi hakkında birim içi periyodik bilgilendirme toplantı ve eğitim düzenlenmesi İç kontrol sistemi ve işleyişi hakkında Yıllık Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında eğitim verilmesi İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge Hazırlanması Tüm ler, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Tüm ler, Taşra Teşkilatı İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Periyodik Bilgilendirme, Toplantısı, Eğitim Hizmet İçi Eğitim Kasım (Her Yıl) Kasım (Her Yıl) Yönerge Aralık 2013 KOS 1.2 İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (md.10 ) Her yıl personele iç kontrol sistemi ile ilgili beklentiler hakkında duyuru yapılması ve yapılan iç kontrol faaliyetleri hakkında personelin bilgilendirilmesi, farkındalığın ölçülmesi Tüm ler Anket, Duyuru, Broşür, Toplantı vb. Şubat (Her Yıl) Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem

2 1- KONTROL ORTAMI KOS 1.3 KOS 1.4 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır. Anayasanın ilgili hükümleri (md.10,129,137), 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Başbakanlık Genelgeleri ve İlke Kararları 5176 sayılı Kanun, 4982 sayılı Kanun, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve Kanunu, hesap verebilirlik sağlanmalıdır sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, Performans Programı, ve İdare Faaliyet Raporu, İç kontrol güvence beyanı Bakanlığımız hizmet içi eğitim Personel programlarında etik kurallara ilişkin eğitim verilmesi Bakanlığımız hizmet birimlerinin etik eğiticilerinin belirlenmesi Bakanlığımız hizmet birimlerinde etik kuralların duyurulması Stratejik Plan, Performans Programı ve Bakanlıkça yayımlanan raporları hazırlayan çalışma ekiplerinin bilgilendirmesi Personelin faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik konusunda bilgilendirilmesi Personel Personel Bakanlığımız Etik Kurulu Tüm ler Eğitim Her Yıl Etik Eğitici Envanteri Tüm ler Duyuru Tüm ler Bilgilendirme Toplantısı Kasım 2012 Kasım (Her Yıl) Her Yıl Tüm ler Toplantı, Duyuru Her Yıl

3 1- KONTROL ORTAMI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı KOS sayılı Kanun (md.7,10), 5018 sayılı Kanun (md. 34), Orman ve Su Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına ilişkin Yönetmelik, İdarenin personeline ve hizmet Kamu Hizmetlerinin Sunumunda verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır. Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkinYönetmelik, Kamu Konutları Yönetmeliği, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Dilek, Temenni ve Şikâyet Kutuları ile Memnuniyet Anketlerinin Açılması ve Değerlendirmesine Dair Yönerge Bakanlığımız Kamu Hizmet larının kamuoyuna duyurulması Personel Memnuniyet Anketi hazırlanması Tüm ler Tüm ler Vatandaş Memnuniyet Anketi Tüm ler Duyuru Panosu, Broşür, İnternet Portalı Anket, İnternet Portalı Anket, İnternet Portalı Haziran 2012 Aralık 2012 Aralık 2012 KOS 1.6 İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır. İç Kontrol Güvence Beyanı, İdare Faaliyet Raporu, Performans Programı, Resmi İstatistik Programı, say2oooi, e-bütçe Başbakanlık Kamu Hizmet Envanterine Bakanlık kayıtlarının yapılması Başbakanlık, Bakanlık Ana Hizmet leri Aralık 2013 düzenlemeler uygulama konusunda makul güvence sağlanamaktadır. KOS2 Misyon, organizasyon yapısı ve görevler: İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır. KOS 2.1 İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır. 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (md.1, 2), Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu Bakanlığımız misyonunun internet sayfasında yayımlanması İnternet Sayfasında Misyon Metni Eylül 2012

4 1- KONTROL ORTAMI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı KOS 2.2 Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Merkez Teşkilatının Kuruluş, Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Performans Programı, ve İdare Faaliyet Raporu Bakanlığımız misyonunu gerçekleştirmek üzere birimlerin misyonunun belirlenerek web sayfasında yayımlanması Bakanlığımız İş süreçleri hazırlanması Süreçler ve Süreçlere ilişkin düzenlemeler elektronik ortamda yayımlanması Tüm ler, Bilgi İşlem lerin İnternet Sayfalarında Misyon Kasım 2012 Metni Tüm ler İş Süreçleri Aralık 2016 Tüm ler İş Süreçlerine ait düzenlemeler Aralık 2016 KOS 2.3 İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir. Orman ve Su İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği, Organizasyon Şeması Görev dağılım çizelgeleri oluşturulacak ve Yetki devri - imza Tüm ler ve iş bölümü talimatının, Personel Görev Dağılım Çizelgesi ve Yetki devri - imza ve iş bölümü talimatı Kasım 2013 KOS 2.4 İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir. ve İdare Faaliyet Raporu, İdare Teşkilat Şeması Şube Müdürlüklerine ilişkin görev dağılım çizelgesi oluşturulacaktır. Şube Müdürlükleri Çalışma Usul ve Esasları KOS 2.5 KOS 2.6 İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır. İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır. Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Kesin Hesap Kanunu, ve İdare Faaliyet Raporu, portalları Aylık Faaliyet raporları, Haftalık faaliyet raporları İş Yönetim Bilgi Sistemlerinin oluşturulması 6.1.1'deki öngörülen eylem İş Yönetim Bilgi Sisemi Haziran 2013 Bu şart için makul güvence sağlanabilmesi amacıyla

5 1- KONTROL ORTAMI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı KOS 2.7 KOS3 KOS 3.1 Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır. Personelin yeterliliği ve performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır. İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmalıdır. İş Gerçekleşme Analiz Formu, EBYS, Dava Takip Sistemi 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Kariyer Meslek Gruplarına İlişkin Yönetmelikler, Orman ve Su Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına ilişkin Yönetmelik, Personel Bilgi Sistemi Talimat Takip Sistemi (Görev Yönetim Sistemi) veri tabanının oluşturulması İş Yönetim Bilgi Sistemlerinin oluşturulması Tüm ler İnternet Portalı Aralık 2012 İş Yönetim Bilgi Sistemi Haziran 2013 Bu şart için mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem düzenlemeler uygulama konusunda makul güvence sağlamaktadır. KOS 3.2 İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. Kariyer Meslek Gruplarına İlişkin Yönetmelikler, Orman ve Su Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına ilişkin Yönetmelik, 83\6854 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilen Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği Bakanlığımız hizmet içi eğitim standardının güncellenmesi Hizmet içi eğitim yönetmeliğinin kitap haline getirilmesi Personel, Eğitim Yayın Personel Tüm ler Aralık 2012 Tüm ler Kitap Aralık 2012

6 1- KONTROL ORTAMI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı KOS 3.3 Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel seçilmelidir. Kariyet Meslek Kuruluşlarına İlişkin Yönetmelik, Orman ve Su Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına ilişkin Yönetmelik, 83\6854 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilen Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı düzenlemeler uygulama konusunda makul güvence sağlamaktadır.

7 1- KONTROL ORTAMI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı KOS 3.4 Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel performansı göz önünde bulundurulmalıdır. Kariyer Meslek Gruplarına İlişkin Yönetmelikler, Orman ve Su Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına ilişkin Yönetmelik 83\6854 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilen Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı Personel performans değerlendirme Personel ölçütlerine dair usul ve esasların hazırlanması Tüm ler Usul ve Esaslar Aralık 2012 Personelin işe alınması, görevinde ilerleme ve yükselmesi ile ilgili mevzuat yeterli olmakla birlikte bireysel performansa yönelik ölçüm yöntemi mevcut bulunmadığından makul güvence sağlanabilmesi amacıyla KOS 3.5 Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yıllık Hizmet İçi Eğitim Planı, Kariyer Meslek Gruplarına İlişkin Yönetmelikler 'deki eylem kapsamında personelin performansına göre eğitim ihtiyacının tespit edilmesi Personel Tüm ler Hizmet İçi Eğitim Aralık 2012 KOS 3.6 KOS 3.7 Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmelidir. Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (md. 113, 115 ve 117 ) sayılı Kanun (md. 64, 122, 123.) 'deki öngörülen eylem 3.4.1'deki öngörülen eylem

8 1- KONTROL ORTAMI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı KOS 3.8 Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin önemli hususlar yazılı olarak belirlenmiş olmalı ve personele duyurulmalıdır. Orman ve Su Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına ilişkin Yönetmelik 83\6854 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilen Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı 'deki öngörülen eylem düzenlemeler bulunmakla birlikte makul güvence sağlanabilmesi amacıyla KOS4 KOS 4.1 KOS 4.2 Yetki Devri: İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır. İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır. Yetki devirleri, üst yönetici tarafından 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve belirlenen esaslar çerçevesinde Görev Esasları Hakkında Kanun, devredilen yetkinin sınırlarını 645 sayılı KHK, gösterecek şekilde yazılı olarak Harcama Yetkilileri Hakkında Tebliğ belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir. (1 ve 2 seri no'lu) Bütçe Kanunu Süreç akış şemalarının hazırlanması Tüm ler Süreç Akış Şeması Aralık Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yetki Devri-İmza ve İşbölümü Talimat Taslağının hazırlanması Hukuk Müşavirliği Tüm ler, Bağlı Kuruluşlar, Bölge Müdürlükleri Orman ve Su İşleri Bakanlığı Yetki Devri-İmza ve İşbölümü Talimatı 2012

9 1- KONTROL ORTAMI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı KOS 4.3 Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır sayılı Kanun, Harcama Yetkilileri Hakkında Tebliğ (1 ve 2 seri no'lu), de öngörülen eylem ile oluşturulacak talimat taslağında bu hususun belirlenmesi KOS 4.4 KOS 4.5 Yetki devredilen personel görevin 3046 sayılı Kanun, gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. Harcama Yetkilileri Hakkında Tebliğ (1 ve 2 seri no'lu), Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır de öngörülen eylem ile oluşturulacak talimat taslağında bu hususun belirlenmesi de öngörülen eylem ile oluşturulacak talimat taslağında bu hususun belirlenmesi Bu şart için makul güvence sağlanabilmesi amacıyla

10 2- RİSK DEĞERLENDİRME Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı RDS5 Planlama ve Programlama:İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır. RDS 5.1 İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu Kalkınma Bakanlığından gelen görüş doğrultusunda Stratejik Planın Hazırlanması Stratejik planın sahiplenilmesini sağlamak üzere kitapçık basımı Tüm ler Tüm ler Stratejik Plan Aralık 2012 Kitapçık Aralık 2012 RDS 5.2 İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik, Performans Programı Hazırlama Rehberi, Performans Programı, Orman ve Su Bakanlığı 2012 Yılı Yatırım İş Programı, 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Performans programı hazırlama, değerlendirme ve koordinasyon toplantısı veya eğitimi lerin performans programı uygulama ve gerçekleşme düzeyini takip etmek üzere program Bşk. oluşturulması Tüm ler Toplantı, Eğitim Aralık 2012 Program Aralık 2013

11 2- RİSK DEĞERLENDİRME Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı RDS 5.3 İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır. Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bütçe Çağrısı, Bütçe Hazırlama Rehberi, Performans Programı, İdare Bütçesi (Performans Esaslı Bütçe), e-bütçe düzenlemeler uygulama konusunda makul güvence sağlamaktadır. RDS 5.4 Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır. ve İdare Faaliyet Raporu, Yatırım Bilgi Sistemi Stratejik planı izlemek için altyapının oluşturulması Tüm ler Program Aralık 2013 RDS 5.5 RDS 5.6 Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır. İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır. Performans Programı, İş Takvimi Formu Performans Programı, İş Takvimi Formu düzenlemeler uygulama konusunda makul güvence sağlamaktadır. düzenlemeler uygulama konusunda makul güvence sağlamaktadır.

12 2- RİSK DEĞERLENDİRME Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı RDS6 Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi: İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir. RDS 6.1 RDS 6.2 İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir. Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir sayılı Kanun (md. 63, 64 ), İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, İç Genelge ( NO: 1), Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Risk ve hassas görevlere ilişkin yönerge Risk ve hassas görevlere ilişkin eğitim ve pilot uygulama 6.1.1' deki öngörülen eylem Tüm ler Tüm ler Yönerge Aralık 2012 Eğitim Aralık 2012 Bu şart için makul güvence sağlanabilmesi amacıyla RDS 6.3 Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır ' deki öngörülen eylem Bu şart için makul güvence sağlanabilmesi amacıyla

13 3- KONTROL FAALİYETLERİ Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Çalışma grubu KFS7 Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır. KFS 7.1 Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama, raporlama, koordinasyon, doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme v.b.) belirlenmeli ve uygulanmalıdır. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ' deki öngörülen eylem Kalite ve süreç yönetimine ilişkin eğitim Tüm ler, Bağlı Kuruluşlar, Taşra Teşkilatı Eğitim Aralık 2012 konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem KFS 7.2 Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri de kapsamalıdır sayılı Kanun (md ), İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar İç Genelge ( NO:1), İç Genelge ( NO:2), İç Genelge ( NO:3) ve 6.1.1'de öngürülen eylemler kapsamında değerlendirilecektir. konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem KFS 7.3 Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin sağlanmasını kapsamalıdır sayılı Kefalet Kanunu (8. md.), 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkındaki Kanun, Taşınır Mal Yönetmeliği (32.md.), Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği (518. md.), Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik, Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik, Taşınır Yönetim Sistemi düzenlemeler uygulama konusunda makul güvence sağlamaktadır.

14 3- KONTROL FAALİYETLERİ Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Çalışma grubu KFS 7.4 Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır ' deki öngörülen eylem Bu şart için makul güvence sağlanabilmesi amacıyla KFS8 Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi: İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır. KFS 8.1 İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı prosedürler belirlemelidir. 645 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, ve İdare Faaliyet Raporları, Performans Programı, say2000i, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Tebliği, İç Genelge ( NO:1), İç Genelge ( NO:2), İç Genelge ( NO:3), İç Genelge ( NO:4) düzenlemeler uygulama konusunda makul güvence sağlamaktadır. KFS 8.2 Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsamalıdır. İhale Mevzuatı, Muhasebe Yönetmelikleri, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, Taşınır Mal Yönetmeliği, say2000i ' de öngürülen eylem konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem KFS 8.3 Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir olmalıdır. İhale Mevzuatı, Muhasebe Yönetmelikleri, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Taşınır Mal Yönetmeliği, say2000i ' de öngürülen eylem konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem KFS9 Görevler ayrılığı:hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri personel arasında paylaştırılmalıdır.

15 3- KONTROL FAALİYETLERİ Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Çalışma grubu KFS 9.1 Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir. İhale Mevzuatı, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Harcama Yetkilileri Hakkında 1 ve 2 nolu tebliğler, İç Genelge ( No:1), İç Genelge ( No:2), İç Genelge ( No: 4) düzenlemeler uygulama konusunda makul güvence sağlamaktadır. KFS 9.2 Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamadığı idarelerin yöneticileri risklerin farkında olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır. İhale Mevzuatı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına ilişkin Yönetmelik, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik, Orman ve Su İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği, İç Genelge ( No:4) düzenlemeler uygulama konusunda makul güvence sağlamaktadır. KFS10 Hiyerarşik kontroller:yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir. KFS 10.1 Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontrolleri yapmalıdır. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik, Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Yönetmelik, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) 'de öngörülen eylem kapsamında hazırlanacak olan yetki devrine ilişkin talimatname 'de öngürülen eylem konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem

16 3- KONTROL FAALİYETLERİ Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Çalışma grubu KFS 10.2 Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemeli ve onaylamalı, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları vermelidir sayılı Türk Ceza Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 4982 sayılı Kanun, sayılı Kanun, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) 'de öngürülen eylem konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem KFS11 Faaliyetlerin sürekliliği: İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır. KFS 11.1 Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınmalıdır. 657 sayılı Kanun 'de öngörülen eylem kapsamında oluşturulacak olan görev dağılım çizelgelerinde geçici olarak ayrılma durumunda görevi yürütücek kişilerin belirlenmesi Tüm ler Personel Görev Dağılım Çizelgesi Kasım 2013 konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem KFS sayılı Kanun (md. 86 ), Yan Ödeme Kararnamesi, Orman ve Su Bakanlığı Personeli Gerekli hallerde usulüne uygun olarak Görevde Yükselme ve Unvan vekil personel görevlendirilmelidir. Değişikliği Yönetmeliği, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına ilişkin Yönetmelik Vekalet müessesi işletilirken görevlendirilen personele mevcut durum hakkında bilgi verilmesi konusunda yazılı prosedürlerin belirlenmesi Tüm ler Personel Yönerge Kasım 2013 konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem

17 3- KONTROL FAALİYETLERİ Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Çalışma grubu KFS 11.3 Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de içeren bir rapor hazırlaması ve bu raporu görevlendirilen personele vermesi yönetici tarafından sağlanmalıdır sayılı Sayıştay Kanunu, Devlet Memurlarının Çekilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik, Taşınır Mal Yönetmeliği ' de öngürülen eylem konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem KFS12 Bilgi sistemleri kontrolleri:idareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları geliştirmelidir. KFS 12.1 Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 27001) belgesi alınacaktır. Tüm ler ISO Belgesi Bu şart için makul güvence sağlanabilmesi amacıyla

18 3- KONTROL FAALİYETLERİ Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Çalışma grubu Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler yapılmalı, hata ve Bakanlığımızda bilgi sistemlerine yönelik kurumsal uygulamalar; Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Personel Yönetim Sistemi, Dava Takip Sistemi, Dış İlişkiler Bilgi Sistemi, Döner Sermaye Yönetim Sistemi, Yatırım Programı Bilgi Sistemi, Taşınır Yönetim Sistemi, Teknik Destek Yazılımı ile KFS usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamaları edilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak kapsamında; mekanizmalar oluşturulmalıdır. GeoPortal, GeoData, Planlama Portalı, Avlak Yönetim Sistemi, Korunan Alanlar Bilgi Sistemi, Nuh'un Gemisi olup tarafından yetkilendirmeler yapılmaktadır 'de öngürülen eylem Bu şart için mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem KFS 12.3 İdareler bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmalar geliştirmelidir 'de öngürülen eylem Bu şart için makul güvence sağlanabilmesi amacıyla

19 4- BİLGİ VE İLETİŞİM Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı veya Çalışma grubu BİS13 Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip olmalıdır. BİS 13.1 BİS 13.2 İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır. Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir. Bakanlık İnternet Sitesi, telefon, faks ve e-posta sistemleri, iç genelge, Bilgi Notu Formatı, EBYS, KBS, çağrı merkezi, bilgilendirme toplantıları,, e-bütçe, Personel Yönetim Bilgi Sistemi, Dış İlişkiler Bilgi Sistemi, Yatırım Programı Bilgi Sistemi, Dava Takip Bilgi Sistemi, Mağara Bilgi Sistemi, Taşınır Yönetim Sistemi, Coğrafi Bilgi Sistemi, Kurumsal Portal, Başbakanlık Mevzuat Sistemi Görev Yönetim Sistemi (Talimat Takip Sistemi) Görev Yönetim Sistemi Aralık 2013 Bu şart için mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için makul güvence sağlamaktadır. BİS 13.3 Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olmalıdır. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik, ve İdare Faaliyet Raporu, İç Kontrol Güvence Beyanı, Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Kesin Hesap Kanunu, Bakanlımız görev alanları ile ilgili mevzuat portalı Bilgi Teknolojileri Yönetimi Projesi Tüm ler Sistem Raporu Aralık 2012 Bu şart için mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem BİS 13.4 Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir. e-bütçe, say2000i, ve İdare Faaliyet Raporu, Bakanlığımız 2012 Yılı Performans Programı Kitapçığı Proje Yönetim Bilgi Sistemi hazırlanması Proje Yönetim Bilgi Sistemi Aralık 2013 Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için makul güvence sağlamaktadır. BİS 13.5 Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanmalıdır. TUBIS, say2000i, e-bütçe, Kurumsal Portal Bakanlığımız mevcut veri tabanları incelenerek karar destek sistemlerinin oluşturulması projesi Veri madenciliği üzerine eğitim Karar Destek Sistemi Aralık 2013 Eğitim Aralık 2013 Bu şart için mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem

20 4- BİLGİ VE İLETİŞİM Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı veya Çalışma grubu BİS 13.6 Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini Bakanığımız İş Takvimi görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirmelidir Bakanlığımız iş takviminin İş Yönetim Bilgi Sistemi olarak hazırlanması Bakanlığımız İş Yönetim Bilgi Sisteminin kurumsal portalda yer almasının sağlanması Tüm ler, Bağlı Kuruluşlar, Bölge Müdürlükleri İş Yönetim Bilgi Sistemi Duyuru, İnternet Sayfası Haziran 2013 Haziran 2013 Bu şart için makul güvence sağlanabilmesi amacıyla BİS 13.7 İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmelerini sağlamalıdır sayılı Kanun, 3071 sayılı Kanun, Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Dilek, Temenni ve Şikayet Kutuları ile Memnuniyet Anketlerinin Açılması ve Değerlendirilmesine Dair Yönerge, Bakanlık ana sayfasında görüş ve öneriler sayfası, outlook sistemi Bakanlığımız Kurumsal Portalında forum sayfasının hazırlanması ve işlerlik kazandırılması Tüm ler İnternet Sayfası Haziran 2013 Bu şart için mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem BİS14 Raporlama:İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır. BİS 14.1 İdareler, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve performans programlarını kamuoyuna açıklamalıdır sayılı Kanun (md. 10), Performans Programı, ve İdare Faaliyet Raporu Mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler bu şart için makul güvence sağlamaktadır. BİS 14.2 İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır sayılı Kanun (md. 30 ), ve İdare Faaliyet Raporu, Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler bu şart için makul güvence sağlamaktadır. BİS 14.3 Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmeli ve duyurulmalıdır sayılı Kanun (md. 41), ve İdare Faaliyet Raporu Mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler bu şart için makul güvence sağlamaktadır. BİS 14.4 Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı olarak belirlenmeli, birim ve personel, görevleri ve faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir. Strateji Geliştirme lerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik (md 10) Raporlama Bilgi Sisteminin oluşturulması Raporlama Bilgi Sistemi Aralık 2013

21 4- BİLGİ VE İLETİŞİM Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı BİS15 Kayıt ve dosyalama sistemi:idareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır. veya Çalışma grubu BİS 15.1 Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden evrak ile idare içi haberleşmeyi kapsamalıdır. Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nün Dosya Planı, EBYS, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Saklama Süreli Dosya Planı ile Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Bakanlığımız Saklama Süreli Dosya Planı revizyonu yapılmış olup, mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler bu şart için makul güvence sağlamaktadır. BİS 15.2 Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir ve izlenebilir olmalıdır. Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nün Dosya Planı, EBYS, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Saklama Süreli Dosya Planı ile Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için makul güvence sağlamaktadır. BİS 15.3 Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlamalıdır. Elektronik Belge Yönetim Sistemi kullanıcı adı ve şifreleri ile 2004/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi Mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bu şart için makul güvence sağlamaktadır. BİS 15.4 Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır. Başbakanlık Dosya Planı Genelgesi 2005/7, Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, Başbakanlık Elektronik Belge ları Genelgesi (2008/16), Orman ve Su İşleri Bakanlığı Saklama Süreli Dosya Planı ile Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, EBYS Mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler bu şart için makul güvence sağlamaktadır. BİS 15.5 Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılmalı ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmelidir. Başbakanlık Dosya Planı Genelgesi 2005/7, Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, Başbakanlık Elektronik Belge ları Genelgesi (2008/16), Orman ve Su İşleri Bakanlığı Saklama Süreli Dosya Planı ile Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, EBYS Mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler bu şart için makul güvence sağlamaktadır.

22 4- BİLGİ VE İLETİŞİM Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı BİS 15.6 BİS16 BİS 16.1 İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi oluşturulmalıdır. 16. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi: İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenmeli ve duyurulmalıdır. Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, Başbakanlık Elektronik Belge ları Genelgesi (2008/16), EBYS 3071 sayılı Kanun, 3628 sayılı Kanun, 4483 sayılı Kanun, 4982 sayılı Kanun, 5176 sayılı Kanun, 5237 sayılı Kanun, Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Dilek, Temenni ve Şikâyet Kutuları ile Memnuniyet Anketlerinin Açılmasına Dair Yönerge veya Çalışma grubu Mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler bu şart için makul güvence sağlamaktadır. Mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler bu şart için makul güvence sağlamaktadır. BİS 16.2 BİS 16.3 Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi yapmalıdır. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırımcı bir muamele yapılmamalıdır sayılı Kanun, 3628 sayılı Kanun, 4483 sayılı Kanun, 4734 sayılı Kanun, 4982 sayılı Kanun, 5176 sayılı Kanun, 5237 sayılı Kanun, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Bakanlığımız Etik Komisyonu Anayasa (md. 25, 125, 129 ), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 3628 sayılı Kanun (md. 18), 5237 sayılı Kanun, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler bu şart için makul güvence sağlamaktadır. Mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler bu şart için makul güvence sağlamaktadır.

23 5- İZLEME Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı İS17 İç kontrolün değerlendirilmesi:idareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir. İS 17.1 İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya bu iki yöntem birlikte kullanılarak değerlendirilmelidir. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole ilişkin Usul ve Esaslar, Strateji Geliştirme lerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 'deki eylem kapsamında değerlendirilecektir. Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem İS 17.2 İç kontrolün eksik yönleri ile uygun İç Genelge ( NO:1), İç Genelge olmayan kontrol yöntemlerinin ( NO:2), İç Genelge ( NO:3), belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli İç Genelge ( NO:4), önlemlerin alınması konusunda süreç ve No:1, NO:2) yöntem belirlenmelidir 'deki eylem kapsamında değerlendirilecektir. Bu şart için mevcut durumda belirtilen düzenlemeler bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem İS 17.3 İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı sağlanmalıdır İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Toplantı Çağrısı İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Toplantı Her Yıl Bu şart için makul güvence sağlanabilmesi amacıyla İS 17.4 İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır 'deki eylem kapsamında değerlendirilecektir. Bu şart için makul güvence sağlanabilmesi amacıyla

24 5- İZLEME Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı İS 17.5 İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmeli ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır 'deki eylem kapsamında değerlendirilecektir. Bu şart için makul güvence sağlanabilmesi amacıyla İS18 İS 18.1 İç denetim:idareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır. İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, İç denetim faaliyeti İç Denetim Kamu İç Denetim Rehberi, Kamu İç Koordinasyon Kurulu tarafından Denetim Planı ve Programı Hazırlama belirlenen standartlara uygun bir şekilde Rehberi, Kamu İç Denetiminde Risk yürütülmelidir. Değerlendirme Rehberi, İç Denetim Yönergesi, İç Denetim Rehberi Mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler bu şart için makul güvence sağlamaktadır. İS 18.2 İç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görülen önlemleri içeren eylem planı hazırlanmalı, uygulanmalı ve izlenmelidir. İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Kamu İç Denetim Rehberi, Kamu İç Denetim Planı ve Programı Hazırlama Rehberi, Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi, İç Denetim Yönergesi, İç Denetim Rehberi Denetim plan ve programının hazırlanması İç Denetim Denetim plan ve programı Her Yıl Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

3- KONTROL FAALİYETLERİ

3- KONTROL FAALİYETLERİ 3- KONTROL FAALİYETLERİ Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu veya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Çıktı/ Sonuç

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Kod No 1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Şartı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Durum Sorumlu Birim Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya

Detaylı

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI EK:1 HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

4- BİLGİ VE İLETİŞİM

4- BİLGİ VE İLETİŞİM 4- BİLGİ VE İLETİŞİM Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KOCAELİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KOCAELİ 30.06.2010 RAPORU II. KOÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

KALKINMA BAKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KALKINMA BAKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Ocak 016 - Aralık 016) Genel Şartların Dağılımı 4 0 5 Güvence Sağlananlar Öngörülenler Sonraki Döneme Bırakılanlar Sürekli İzleme 70 KAMU

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Standart Kod No 1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Şartı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Durum Sorumlu Birim Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya

Detaylı

T. C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T. C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞININ İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUMUNU SAĞLAMAK ÜZERE YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALARA İLİŞKİN EYLEM PLANI Başkanlığımız iç kontrol sistemiyle

Detaylı

EK:1 1- KONTROL ORTAMI

EK:1 1- KONTROL ORTAMI EK:1 1- KONTROL ORTAMI KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 KOS 1.5 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol sistemi ve işleyişi

Detaylı

26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738

26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738 26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI TEBLİĞİ Bilindiği üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME FORMU 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME FORMU 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME FORMU 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KONTROL ORTAMI (Uygulamalar) Süleyman MANTAR ESOGÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanı 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI (Kontrol ortamı, iç kontrolün diğer unsurlarına temel teşkil

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011)

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) Standart Kod No KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı 1 1.1 1.2 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol sistemi ve

Detaylı

T.C. AKÇAABAT BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2014)

T.C. AKÇAABAT BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2014) T.C. AKÇAABAT BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2014) İÇİNDEKİLER A. İç Kontrol Sistemi Genel Esasları... 1 1. İç Kontrol Sisteminin Tanımı ve Amaçları... 1 2. İç Kontrol Sisteminde

Detaylı

2016 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

2016 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI 2016 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KOS 1.1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Standart Kod No. Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı

1- KONTROL ORTAMI. Standart Kod No. Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı 253 1- KONTROL ORTAMI KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1.1 KOS 1.2 KOS 1.3 KOS 1.4 İç kontrol sistemi ve işleyişi

Detaylı

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI II KOÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KOS1 KOS 11 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Etik Değerler ve Dürüstlük:

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Eylem Öngörülen Eylem veya Eylemler Kod No

1- KONTROL ORTAMI. Eylem Öngörülen Eylem veya Eylemler Kod No 1 1- KONTROL ORTAMI Öngörülen veya ler Yapılacak KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1.1 İç kontrol sistemi ve

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Öngörülen veya ler veya KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi

Detaylı

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim BİE Bilgisayar Bilimleri. 1-Bilgisayar Bilimleri

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim BİE Bilgisayar Bilimleri. 1-Bilgisayar Bilimleri 4- BİLGİ VE İLETİŞİM Standart BİS13 Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç kontrol standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç Tamamlanm

Detaylı

KARABAĞLAR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

KARABAĞLAR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI KARABAĞLAR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart İS1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartları Etik Değerler ve Dürüstlük Mevcut Durum Eylem Öngörülen

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı KOS1 KOS 1.1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2010 2011) (BİLGİ VE İLETİŞİM) Standart Kod No veya BİS13 Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi,

Detaylı

4-BİLGİ VE İLETİŞİM. Eylem Kod No. Öngörülen Eylem veya Eylemler

4-BİLGİ VE İLETİŞİM. Eylem Kod No. Öngörülen Eylem veya Eylemler 4-BİLGİ VE İLETİŞİM Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/Sonuç

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI

Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği

Detaylı

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONTROL ORTAMI

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONTROL ORTAMI KONTROL ORTAMI KOS 01 KOS 1.1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel

Detaylı

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI veya Tamamlanm a KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1.1 İç kontrol sistemi ve

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2014 YILI)

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2014 YILI) T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2014 YILI) 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler 07 YILI İÇ KONTROL EYLEM PLANI KOS Standardı ve Genel Şartı KOS. KOS. KOS.3 KOS.4 İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır. Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde

Detaylı

4- BİLGİ VE İLETİŞİM(SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

4- BİLGİ VE İLETİŞİM(SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI) 4- BİLGİ VE İLETİŞİM(SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI) Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma

Detaylı

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim. Tüm Birim ve Bölümler. Tüm Personel

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim. Tüm Birim ve Bölümler. Tüm Personel 4- BİLGİ VE İLETİŞİM Standart Öngörülen veya ler Sorumlu veya BİS13 Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri Tüm birimler İKİYK

1- KONTROL ORTAMI. Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri Tüm birimler İKİYK 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler No Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME SONUÇLARI RAPORU

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME SONUÇLARI RAPORU KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI SONUÇLARI RAPORU HAZİRAN 2016 İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM ÇALIŞMA EKİBİ İÇİNDEKİLER TANIMLAR... ii KISALTMALAR... iii GİRİŞ...

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2016 YILI)

T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2016 YILI) T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2016 YILI) 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Sorumlu veya KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI Ekim 2014 i İÇİNDEKİLER TABLOSU İÇİNDEKİLER TABLOSU... İ GİRİŞ... 1 1. İÇ KONTROLÜN TANIMI VE YASAL ÇERÇEVE... 2 2. İÇ KONTROLÜN

Detaylı

3- KONTROL FAALİYETLERİ

3- KONTROL FAALİYETLERİ 3- KONTROL FAALİYETLERİ Standart Mevcut Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Kod No Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim

Detaylı

T.C. BARBAROS DENĐZCĐLĐK YÜKSEKOKULU KAMU ĐÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

T.C. BARBAROS DENĐZCĐLĐK YÜKSEKOKULU KAMU ĐÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI T.C. KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ BARBAROS DENĐZCĐLĐK YÜKSEKOKULU KAMU ĐÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KOCAELĐ 2013 ĐÇĐNDEKĐLER Sayfa I.GĐRĐŞ 2 II. KOÜ KAMU ĐÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI. Öngörülen Eylem veya Eylemler YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI (ÜNİVERSİTEMİZE AİT EYLEM PLANINDAN YÜKSEKOKULUMUZLA İLGİLİ KISIMLAR SEÇİLEREK HAZIRLANMIŞTIR) 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Kod

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatında

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu 2016 YILI KOÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu 2016 YILI KOÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu 2016 YILI KOÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KOS1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı REKTÖRLÜK MAKAMINA T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 95347179-612.01-87 24/01/2014 Konu : İç Kontrol ları Uyum Eylem Planı Revizesi Hk. REKTÖRLÜK MAKAMINA Bilindiği üzere;

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2010 2011) (KONTROL FAALİYETLERİ) Sorumlu KFS 7 Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Mevcut Durum Eylem Kod No Eylem Planı Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç

1- KONTROL ORTAMI. Mevcut Durum Eylem Kod No Eylem Planı Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç KOS 1 Mevcut Durum Eylem Eylem Planı Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

Detaylı

SANCAKTEPE BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI 2009-2011

SANCAKTEPE BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI 2009-2011 SANCAKTEPE BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI 2009-2011 1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI 1.1.Etik Değerler ve Dürüstlük 1.1.1. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli

Detaylı

T.C AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

T.C AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen 1 kuralların personel tarafından

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Eylem Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Eylem Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Öngörülen veya ler Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME FORMU 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME FORMU 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KOS1 KOS 1.1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol sistemi ve işleyişi

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Öngörülen veya ler Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.

Detaylı

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim. Tamamlan ma Tarihi. Çıktı/ Sonuç. 1-İç Kontrol SGDB

Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri. İşbirliği Yapılacak Birim. Tamamlan ma Tarihi. Çıktı/ Sonuç. 1-İç Kontrol SGDB KOS 1.3 KOS 1.2 KOS 1.1 KOS 1 Standart Kod No SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 1- KONTROL ORTAMI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim

Detaylı

SANCAKTEPE BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Eylem Kod No. Öngörülen Eylem veya Eylemler

SANCAKTEPE BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI. Eylem Kod No. Öngörülen Eylem veya Eylemler 2014-2016 SANCAKTEPE BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler

Detaylı

T.C. KAYSERİ TALAS BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI

T.C. KAYSERİ TALAS BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI T.C. KAYSERİ TALAS BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI A. GENEL BİLGİLER Kayseri iline bağlı Talas Belediyesi Merkez İlçe belediyesi olup, 2010 yılı nüfus sayısı merkez nüfusu 93.769, köylerin nüfusu 6.081

Detaylı

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. Sorumlu veya 1.1 Đç kontrol sistemi ve işleyişi

Detaylı

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - KONTROL ORTAMI KOS Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. Sorumlu Kod No Öngörülen veya ler veya Çalışma Kurul ve Grup

Detaylı

4- BİLGİ VE İLETİŞİM

4- BİLGİ VE İLETİŞİM 4- BİLGİ VE İLETİŞİM Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/

Detaylı

2015-2016 İ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

2015-2016 İ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2015-2016 İ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1.KONTROL ORTAMI Standart KOS1 Kamu İç Kontrol Standartı ve Genel Şsartı Mevcut Durum Eylem Öngörülen Eylemler Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Başlama- Bitiş Tarihi Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME SONUÇLARI RAPORU

İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME SONUÇLARI RAPORU KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME SONUÇLARI RAPORU ARALIK 2016 İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM ÇALIŞMA EKİBİ İÇİNDEKİLER TANIMLAR... ii KISALTMALAR...

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI KOS 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. Kod KOS 1.5 Kamu İç Kontrol Standardı Ve Şartı İdarenin personeline

Detaylı

DÜZCE BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI

DÜZCE BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI DÜZCE BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI Standart Kod 1- KONTROL ORTAMI KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS

Detaylı

TOROSLAR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

TOROSLAR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI TOROSLAR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu

Detaylı

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI STANDART TANIM 1.1.1. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. İç kontrol sistemi ve işleyişi hakkında bilgilendirme faaliyetleri yapılacaktır.

Detaylı

AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANLIĞI

AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANLIĞI AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANLIĞI ĠÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI (ARALIK 2014) 1 ĠÇĠNDEKĠLER 1.GĠRĠġ 3 2.KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARI...3 2.1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI 4 2.2. RĠSK DEĞERLENDĠRME STANDARTLARI...6

Detaylı

Prof. Dr. Burçin ÇOKUYSAL Doç. Dr. Harun YALÇIN (E. Ü. ADEK Üyesi) Doç. Dr. Zümrüt AÇIKGÖZ Doç. Dr. Şule IŞIN Arş. Gör. Dr. Ö. Hakan BAYRAKTAR Arş.

Prof. Dr. Burçin ÇOKUYSAL Doç. Dr. Harun YALÇIN (E. Ü. ADEK Üyesi) Doç. Dr. Zümrüt AÇIKGÖZ Doç. Dr. Şule IŞIN Arş. Gör. Dr. Ö. Hakan BAYRAKTAR Arş. Prof. Dr. Burçin ÇOKUYSAL Doç. Dr. Harun YALÇIN (E. Ü. ADEK Üyesi) Doç. Dr. Zümrüt AÇIKGÖZ Doç. Dr. Şule IŞIN Arş. Gör. Dr. Ö. Hakan BAYRAKTAR Arş. Gör. Tansel KAYGISIZ AŞÇIOĞUL Arş. Gör. Pınar GÜNEYİ

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI REVİZE ( ) Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI REVİZE ( ) Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Öngörülen veya ler Sorumlu 1- KONTROL ORTAMI 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. 1.1 İç kontrol sistemi ve işleyişi

Detaylı

T. C. AKYAZI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

T. C. AKYAZI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1 - KONTROL ORTAMI KOS.01 - ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK KOS.01.1 - İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. KOS 1.1.1 / Müdürlüğü tüm birim müdürlerini

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Öngörülen veya ler Yapılacak Çıktı/ Sonuç Tamamlanma Tarihi Açıklama KOS1 KOS 1.1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM Adres: Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir Telefon: 0

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Kod No Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI EK:2- ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Mevcut Durum Eylem Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını

Detaylı

Başaran YAŞLI Belediye Başkanı. Sayfa 1

Başaran YAŞLI Belediye Başkanı. Sayfa 1 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile, her kamu idaresinde geleneksel kontrol mekanizmaları yerine iç kontrol alanında yaşanan çağdaş gelişme ve uygulamalardan ve uluslararası örgütlerce oluşturulan

Detaylı

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI SULTANBEYLİ BELEDİYESİ İÇ KONTROL LARI EYLEM PLANI NO VE I SONUÇLAR, SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 1.1.1. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI HAZIRLAYAN BİRİM Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Haziran- 2009 I- KAMU YÖNETİMİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİ A. Giriş 26.12.2007 tarih ve 26738 sayılı Resmi

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DÖNEMİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DÖNEMİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2017- DÖNEMİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KOS1.1 KOS1.2 KOS1.3 KOS1.4 / Şart 1.1.İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.

Detaylı

Sibernetik Sistemler. İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları

Sibernetik Sistemler. İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları Sibernetik Sistemler İç Mevzuatın Önemi ve «Doğru Ellerde Hazırlanmış İç Mevzuatın Kuruma» Faydaları Yönetimin Tarihsel Gelişimi Bilimsellik Çarpanı İnovasyon Yeteneği NEWYORK + KABİL - Öğrenen Organizasyon

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod Öngörülen Eylem veya Eylemler

Detaylı

İÇ KONTROL EYLEM PLANI 2015

İÇ KONTROL EYLEM PLANI 2015 Kontrol Ortamı İÇ KONTROL EYLEM PLANI 2015 Standart Kod No Kamu iç Kontrol Standardı ve GenelŞartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eyiem veya Eylemler Sorumlu Birim veya çalışma grubu üyeleri İşbirliği

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ ve KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Taner Güler Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürü

İÇ KONTROL SİSTEMİ ve KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. Taner Güler Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürü İÇ KONTROL SİSTEMİ ve KAMU İÇ KONTROL STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STANDARTLARI Taner Güler Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürü Neden İç Kontrol Harcama Yetkilisi Harcama Talimatı - İhale onay

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. İç kontrol Eylem Planı elektronik ortama taşınacak ve tüm personel tarafından paylaşıcacaktır.

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. İç kontrol Eylem Planı elektronik ortama taşınacak ve tüm personel tarafından paylaşıcacaktır. 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem ya Eylemler Sorumlu ya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Çıktı/ Sonuç Tamamlanm

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI Standart Kod No KOS1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi

Detaylı

GİRİŞ. İç kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu

GİRİŞ. İç kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu GİRİŞ Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol ları Tebliği ve Bakanlığın 04.02.2009 tarihli 1205 sayılı Genel Yazısı ile Eki

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1-KONTROL ORTAMI STANDAR T KOD NO KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI MEVCUT DURUM EYLEM KOD NO ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER SORUMLU BİRİM VEYA ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ İŞBİRLİĞİ YAPILACAK BİRİM ÇIKTI/

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EYLEM PLANI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EYLEM PLANI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EYLEM PLANI KOD NO KONTROL STANDARTLARI EYLEMLER SÜREÇ SORUMLULARI SÜRE Bu standardın yerine getirilebilmesi için en az üç kişinin yer alacağı

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GİRİŞ Kamu kaynaklarının etkin, etkili ve verimli kullanılması sadece günümüzde değil, öteden beri kamu kurum ve kuruluşlarının temel amaçlarından bir tanesidir. Bu amaç doğrultusunda ortaya koyulan temel

Detaylı

1.Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.

1.Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu Ġç Kontrol Standardı ve ġartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya ÇalıĢma Grubu Üyeleri ĠĢbirliği

Detaylı

KONTROL ORTAMI KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI

KONTROL ORTAMI KAMU İÇ KONTROL STANDARDI VE GENEL ŞARTI KONTROL ORTAMI KOS 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1.1 İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016)

TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016) TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016) İÇİNDEKİLER 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI... 2 1.1. İç Kontrolün Tanımı Ve Amacı... 2 1.2. İç Kontrol Sistemine İlişkin Yasal Mevzuat... 2

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYESİ İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI

İZMİR KONAK BELEDİYESİ İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI İZMİR KONAK BELEDİYESİ İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI 2017-2018 İÇ KONTROL BİLEŞENLERİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI SAYISAL VERİLERİ STANDART KODU STANDART ADI GENEL ŞART SAYISI BELİRLENEN EYLEM

Detaylı

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Kod Sorumlu veya Çalışma grubu üyeleri Tamamlan ma Tarihi

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2016

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2016 T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2016 (HAZİRAN-ARALIK) YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Üniversitemiz Kamu İç Kontrol

Detaylı

Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve İlgili Mevzuatı Kapsamında İç Kontrol

Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve İlgili Mevzuatı Kapsamında İç Kontrol Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve İlgili Mevzuatı Kapsamında İç Kontrol MURATPAŞA BELEDİYESİ 20 KASIM 2014 AŞAĞIDAKİLERİN HANGİLERİ İÇ KONTROL EYLEMİDİR? 01. Görev Ayrımı ve Dağılımına Dair Yıllık

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

NİLÜFER BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI NİLÜFER BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI Standart Standartı Standart sı Genel Şart Sayısı Öngörülen Sayısı KOS-1 Etik Değerler ve Dürüstlük Personel davranışlarını belirleyen kuralların

Detaylı