Teknik Geliþtirme Programý. Ýç Hava Kalitesi. Mühendislik Eðitimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Teknik Geliþtirme Programý. Ýç Hava Kalitesi. Mühendislik Eðitimi"

Transkript

1 Teknik Geliþtirme Programý Ýç Hava Kalitesi Mühendislik Eðitimi

2 Bu kitap Carrier ýn Teknik Geliþtirme Programý kapsamýnda, mühendis eðitimleri dizisinde yayýmlanan Indoor Air Quality kitabýndan yararlanýlarak hazýrlanmýþtýr. Kitap bu haliyle kiþisel eðitim amacýyla kullanýlabileceði gibi, kitapla birlikte hazýrlanan, kitaptaki þekillerin (tepegözle kullaným için) basýlý dosyasý ya da (bilgisayarla kullanýmlar içinpower point) elektronik dosyasýyla birlikte bir eðitim semineri malzemesi olarak da kullanýlabilir. Eðitim amaçlý kullanýmlar için bir sýnav kitapçýðý da hazýrlanmýþtýr. TGP1 / 01 Alarko Carrier Ekim 2001

3 Ýç Hava Kalitesi ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1 Amaç ve Kapsam 1 Bina Koþullarýnýn Kabul Edilebilirliði 1 Ýç Ortam Kalitesi 1 Ýç Hava Kalitesi 2 Ýç Hava Kalitesinin Önem Kazanmasý 3 Ýç Hava Kalitesi Saðlama Sorumluluðu 3 ÝÇ HAVA KALÝTESÝNÝN ESASLARI 4 Ýç Hava Kalitesi Sorunlarýnýn Nedenleri 5 Kirleticiler ve Kirletici Kaynaklarý 8 Kirleticilerin Kontrolü 9 Kirletici Kaynaðýnýn Kontrolü 10 Seyreltme Ýþlemi 11 Kirletici Kontrolünün Optimizasyonu 17 ÝC HAVA KALÝTESÝ ÝÇÝN HAVA KOÞULLANDIRICI TASARIMI 17 ASHRAE Hava Koþullandýrma Sistemi Seçiminde Dikkate Alýnacak Noktalar 20 Sistem Donanýmý Tasarýmýnda Dikkate Alýnacak Noktalar 21 Ýç Hava Kalitesi Ýçin Öneriler 25 Sonuç 30

4

5 1 GÝRÝÞ geçerli olan ASHRAE standartlarýna göre temellendirilmiþtir. Bina Koþullarýnýn Kabul Edilebilirliði Ýç Hava Kalitesi, Saðlýk ve Konfor Ýstekler, beklentiler ve tepkiler kiþiseldir. Herkesi memnun etmek çok güçtür. Gerçekçi yaklaþým çoðunluðun 1 beklentilerini karþýlamaktýr. 3 Amaç ve Kapsam 3. Bir binayý kullanan kiþilerin istekleri, binanýn koþullarýna göre deðiþir ve tepkileri de ayný olmaz. Beklentileri karþýlanmadýðýnda duyacaklarý hayal kýrýklýðý ve bina koþullarýna gösterecekleri fiziksel ve psikolojik tepkiler farklýdýr. Yaþ, cinsiyet, saðlýk durumu, toplumsal ve duygusal etkenlere de baðlý olarak, bir kiþinin hiç üzerinde durmadan kabul ettiði koþullar, bir baþka kiþiye dayanýlmaz gelebilir ya da çoðunluðu etkilemeyen koþullar bir kiþiyi hasta edebilir. Amaç Sorunsuz bir montaj ve iþletme için Ýç Hava Kalitesi 2 2. Bu kitap, mühendislik bürolarý, tasarým ve yapým iþlerini üstlenen müteahhitler, bakým ve servis mühendisleri ve elemanlarý, konfor amaçlý hava koþullandýrma sistemlerinin tasarýmý, bakýmý ve bu iþleri düzenleyen yasalarý bilen ve uygulayan kiþiler için hazýrlanmýþtýr. Bu kitabýn temel aldýðý ASHRAE Standardý nýn, Kabul Edilebilir Ýç Hava Kalitesi Ýçin Havalandýrma bölümü ayrýca incelenmelidir. Bu kitaptan daha iyi yararlanmak için temel hava sistemi donanýmý ile kabul edilmiþ sanayi standartlarýna göre uygun boyut belirleme tekniklerinin de bilinmesi gerekir. Bu kitap, egzost davlumbaz boyutlarý, seçimi ve yerleþtirilmesi; egzost, dönüþ ya da besleme kanalý yerleþimi, malzemesi ve boyutlarý; oda havasý daðýlýmýnýn temelleri, ya da havalandýrma miktarý, büyüklüðü ve karýþým havasý hesaplarý gibi konularda ayrýntýlý bir eðitim vermeyi deðil, iç hava kalitesi üzerine daha büyük bir dikkatle eðilmek sonucunda ortaya çýkan sorunlarý tartýþmayý amaçlamaktadýr. Bu alandaki özel sorunlar ve çözümleri, öncelikler belirtilerek ve uygulama örnekleriyle ele alýnacaktýr. Sorunsuz bir yerleþtirme ve çalýþtýrmayla sonuçlanacak sistemler kurabilmek için tasarýmcýlarýn benimsemesi gereken Ýç Hava Kalitesi (Indoor Air Quality IAQ) yaklaþýmý, Bina koþullarýnýn kabul edilebilirliði öznel bir nitelik taþýdýðýndan %100 kabul edilebilirlik saðlanamaz. Ama daha gerçekçi bir hedef olarak, bir binayý kullananlarýn çoðunluðuna uygun koþullar saðlanabilir. Ýç Ortam Kalitesi Çoðunluk kimdir ve nasýl belirlenir? Ýç Ortam Kalitesi ya da Toplam Ortam Kalitesi 4 4. Toplam Ortam Kalitesi (Total Environment Quality TEQ) de denilen Ýç Ortam Kalitesi (Indoor Environment Quality IEQ ), bir binanýn ortam koþullarýnýn, orada yaþayanlarýn gözüyle genel bir deðerlendirilmesidir. 5. Genel tepkiyi belirleyen etkenler saðlýk, konfor ve estetik gibi unsurlarý kapsar. Bunlardan birinde çok iyi koþullarýn yerine getirilmesi, bir baþka ögenin eksiklerini karþýlayabilir.

6 2 Genel tepkiyi belirten etkenler: Saðlýk Konfor Estetik Ölçü 1. Havadaki kirleticilerin oraný (objektif) Ölçü: standartlardaki deðerler Kirleticiler ÝEQ ÝAQ 5 7 Sözgelimi, aydýnlatma yetersiz olabilir ya da iç ortamýn estetik koþullarýna özen gösterilmeyebilir, ama ortamýn sýcaklýðý, nemi, hava hareketi ve temizliði, Hava Koþullandýrma sistemi tarafýndan mükemmel bir biçimde kontrol edilebiliyorsa, bu eksiklikler büyük bir yakýnma konusu olmaz. Öte yandan iç hava koþullarý iyi kontrol edilemiyorsa, aydýnlatma ve estetik, sýk sýk bir yakýnma konusu olabilir. Ýç ortam koþullarýnýn iyi olmasý için, bu ögeler arasýnda bir denge kurmaya çalýþmak gerekir. Bu ögelerden birinin son derece olumsuz koþullar içinde bulunmasý, insan bedeninde hastalýklara yol açabilecek bir gerginlik kaynaðý olabilir. Ölçü 2. Hava kalitesinden yakýnlananlarýn oraný (subjektif) Ölçü: yakýnanlarýn oraný, % 20 nin altýnda olmalý % 20 8 Ýç Hava Kalitesi Bu binalarý kullananlar arasýnda hava koþullarýndan yakýnanlarýn oranýnýn % 20'yi geçmediði durumlardýr denilebilir. Hedef Saðlýk, konfor ve estetik arasýnda bir DENGE r! SAÐLIK ÖNCELÝKLÝ 6. Ýç Hava Kalitesi ile bir ortamda yaþayanlarýn ortam havasýna iliþkin deðerlendirmeleri kastedilir. Ama kesin bir taným vermek gerekirse, belli bir ortamda yaþayanlara hemen ya da belli bir süre sonra rahatsýzlýk veren ya da hastalýklara yol açan kirleticilerin varlýðý ya da yokluðudur. Birçok kimsenin aþýrý duyarlý olduðu dikkate alýndýðýnda, kabul edilebilir Ýç Hava Kalitesi tanýmý: Bilinen kirleticilerin zararlý olabilecek ölçüde yoðunlaþmadýðý; 6 Konfor Beklentileri ve Ýç Hava Kalitesi Uygun Sýcaklýk Uygun Nem Düþük Ses Seviyesi 9. Ýç Hava Kalitesi teriminin kapsamý, uygun sýcaklýk, nem ve ses düzeylerini de kapsayacak biçimde geniþletilmiþtir. Ama kirleticilere oranla bunlar göreceli düzeylerini de kapsayacak biçimde geniþletilmiþtir. Ama kirleticilere oranla bunlar göreceli olarak daha kolay denetlenebilir ve ayrý ayrý deðerlendirilebilir. 10. Bu kitapta Ýç Hava Kalitesi, kesin tanýmýyla kullanýlmýþtýr. Yüksek bina nemi, yüksek nem insanlarý rahatsýz edeceði için deðil, zararlý mikroplarýn çoðalmasýna uygun bir ortam saðlayacaðý ve dolayýsýyla havayý kirleteceði için ele alýnmýþtýr. 9

7 3 Bu eðitimde Ýç Hava Kalitesi Saðlýk Açýsýndan deðerlendirilecektir. Ýç Hava Kalitesi saðlayan yüksek binalar daha EKONOMÝKTÝR. Çünkü saðlýklý, temiz hava verimi arttýrýr saðlýk sorunlarýný azaltýr Ýç Hava Kalitesi'nin Önem Kazanmasý yapýlar daha ekonomiktir. Ýç hava kalitesi düþük yapýlarsa, bu yapýlarý kullananlarýn çeþitli sorunlarla karþýlaþmasýna yol açar. Ýç Hava Kalitesi Saðlama Sorumluluðu Ýç ortam havasýnda Sorumluluk Döngüsü kirleticilerin kontrolü standart gereðidir. Ýþletme/ Bakým Bina Sahibi Mimar 11 Müteahit Mühendis 11. Yakýn bir zamana kadar yeterli soðutma ve ýsýtma kapasitesi yanýnda yeterli bir havalandýrma da saðlayan hava koþullandýrma sistemleri baþarýlý olarak nitelendirilirdi. Ýç ortam nemi, özellikle düþük soðutma yükü koþullarýnda, kabul edilebilir sýnýrlar içinde olarak görülür ve çok önemli projeler dýþýnda doðrudan kontrol gerektiren bir nokta olarak deðerlendirilmezdi. Havadaki kirleticilerin kontroluysa, ucuz filtreler yardýmýyla çok büyük parçacýklarýn uzaklaþtýrýlmasýyla sýnýrlýydý. Günümüzde kirleticileri belirleme ve ölçme yöntemlerinin geliþmesi ve bunlarýn çoðunun, halkýn büyük bir bölümü için zararlý olduðunun anlaþýlmasýyla hava koþullandýrma sistemleri (HVAC) tasarýmýnda birçok kirletici ögenin kontrolu amaçlanýr olmuþtur. Saðlýklý çalýþma ortamlarýnda üretimin arttýðý ve saðlýk harcamalarýnýn azaldýðý, ayrýca yaþayanlar açýsýndan bu ortamlarýn daha çekici olduðu herkesçe bilinen gerçeklerdir. Kirleticileri kontrol edemeyen sistemler binayý kullananlarý korumak açýsýndan sistemdeki temel yetersizlik olarak kabul edilir. Yeni bina yasalarý hava koþullandýrma standartlarý, sistem tasarýmýna daha büyük bir özen gösterilmesini gerekli kýlmaktadýr. 12. Bir binanýn iç hava kalitesini günün standartlarýna uydurmak, iyi bir yatýrýmýn gerekleri arasýndadýr. Ýç hava kalitesi yüksek 13. Bir binanýn yapýmý ve yenilenmesinde birçok insan görev aldýðýna göre, iç hava kalitesinin yüksek olmasý için tasarýmcý, montaj ve bakýmý üstlenen tüm gruplarýn ortak bir sorumluluk taþýmasý gerekir. Bina Sahibinin Sorumluluðu Havalandýrma ve hava koþullandýrma sistemi için maddi koþullarý saðlamak Sistemi amacýna uygun kullanmak Bakýmlarýný yaptýrmak 14. Ama esas sorumluluk yapýnýn sahibine aittir. Genel kural 13 14

8 4 olarak, görevini yerine getirmeyen herkes, ortaya çýkacak sonuçtan sorumlu olur. Mimar / Mühendisin Sorumluluðu 1. Hava Koþullandýrma Sistemini TASARLAMAK ya da yetkili bir mühendislik bürosuna TASARLATMAK 16. Müteahhit, yapý iþleminin tümünden sorumludur ve genellikle tasarým ve malzeme açýsýndan kendilerine önerilenleri deðiþtirme eðilimindedirler. iç hava kalitesine iliþkin görevleri, yapým sýrasýnda kirleticilerin kontrolu, malzeme ve yapý ögelerinin yerleþtirilmesinden önce ve sonra kirleticilerden korunmasý ve bina kullanýlmaya baþlamadan önce sistemin tam olarak çalýþmaya baþlamasýný saðlamaktýr. Ýþletme / Bakým Mühendisinin Sorumluluðu 1. Sistemi sýnýrlarý içinde çalýþtýrmak 2. Ýnþaatçý, montajcý ve iþletmeci mühendislerin görüþünü almak Bakýmlarý uygun ve zamanýnda yapmak 3. Sorun çýktýðýnda gidermek 15. Bir binanýn, hava koþullandýrma sistemini de kapsayan genel tasarýmýndan mimar sorumludur. Dýþ duvarlar ve çatýlardaki hava giriþ ve çýkýþlarý, yapý ve yüzey kaplama malzemesinden havaya karýþan kimyasal maddeler, mimarýn kontrol edebileceði noktalar arasýndadýr. Binanýn yerinin belirlenmesi, yapýnýn hangi yöne bakacaðý ve güneþ ýþýnlarýný hangi açýyla alacaðý bile iç hava kalitesini etkiler. Birçok yenileme ve geniþletme iþinde mimar kullanýlmadýðýndan, bu sorumluluk bu tür iþlemlerin tasarýmýndan sorumlu kiþiye geçmiþtir. Hava koþullandýrma sistemini tasarlayan mühendis, sistemi bina yasalarýn yerel standartlarý ve ASHRAE 62, Kabul Edilebilir Hava Kalitesi Ýçin Havalandýrma gibi genel kabul görmüþ standartlara uygun olarak tasarlamakla görevlidir. Sistemin doðru olarak kurulup çalýþtýrýlabilmesi için mühendisin tasarýmýný hem binayý yapan, hem de sistemi çalýþtýran kiþilere ulaþtýrmasý gerekir. Bu tasarýmda binanýn nasýl kullanýlacaðý ve sistemin nasýl çalýþacaðý açýkça belirtilmelidir. 17. Binanýn sahibi ya da sistemi çalýþtýran kiþi, o sistemi sistem amacýna ve üreticinin tavsiyelerine uygun olarak çalýþtýrmak ve korumakla yükümlüdür. Tasarým amacý dýþýnda kullaným sonucu doðabilecek zarardan sistemi çalýþtýranlar sorumludur. Bina sahibi ya da sistemi çalýþtýran kiþiler, ayný zamanda binayý kullanan ya da binada oturanlarýn ve sistemi çalýþtýrmakla görevli olanlarýn yol açtýðý istenmeyen kirleticilerin varlýðý, sistem tasarýmý sýrasýnda öngörülmeyen kirleticilerin ortaya çýkmasý durumunda birbirleriyle iletiþim halinde olumsuzluklarý gidermekten de sorumludurlar. Bu birimler arasýnda iþbirliði olmasý, sistemin devreye alýnmasý sýrasýnda iç hava kalitesi sorunuyla karþýlaþmasýný ya da bir sorun çýktýðýnda yasal müdahale gerekmeden çözülebilmesi için güvence saðlar. Mimar, mühendis, müteahhit, mal sahibi ve iþleticiden oluþan bir grup, düzenli olarak toplanmalý ve projenin uygulanmasý sýrasýnda çýkabilecek sorunlarý birbirine ileterek eþgüdüm saðlamalýdýr. 17 ÝÇ HAVA KALÝTESÝNÝN ESASLARI Müteahhitin Sorumluluðu Sistemi projeye uygun olarak yapmak 16 Ýç Hava Kalitesi Tasarým Esasý Ortam havasýndaki kirleticilerin oraný sýnýrlar içinde OLMALIDIR 18

9 5 18. Ýç hava kalitesi tasarýmýnda dikkate alýnan en önemli nokta, belli bir ortam havasýndaki kirletici maddelerin düzeyini kabul edilebilir sýnýrlar içinde olmasýný saðlamaktýr. Ortam havasýndaki kirleticilere karþý en etkili çözüm kirleticinin kaynaðýný ortadan KALDIRMAKTIR Bu amaçla genel olarak kirleticilerin kaynaðýna yönelerek kirletici kaynaðýný ortadan kaldýrmak en temel yöntemdir. Kirleticilere Karþý Diðer Önlemler 1. Bir egzostla kirleticiyi dýþ ortama atmak 2. Havadaki kirleticiyi seyreltmek. Bunun için Filtrelemek Hava temizleme cihazlarý kullanmak Ýç ortamý temiz havayla beslemek (havalandýrmak) Ýç ortam havasýný kirleten maddeyi dýþ ortama atacak lokal bir egzost yerleþtirmek ya da ortam havasýný daha az kirli bir besleme havasýyla karýþtýrýp kirli hava oranýný azaltmak gibi yöntemlere baþvurulur. Kirli havayý seyreltmek de denilen bu yöntem filtreleme, hava temizleme cihazlarý ya da havalandýrma gibi iþlemlerle gerçekleþtirilir. Bu bölümde, bir binada iç hava kalitesinin kontrolunda esas olarak nelerin yapýlmasý gerektiði ele alýnacaktýr. Ýç Hava Kalitesi Sorunlarýnýn Nedenleri 21. Ýç hava kalitesi sorunlarý yaratan yedi tasarým ve bakým yanlýþý Þekil 21 de gösterilmiþtir. Ýnþaat Sýrasýnda Binanýn Kullanýmý 22. Ýç hava kalitesi sorunlarýnýn büyük bir bölümü inþaat iþlerinden kaynaklanýr. Ýnþaat sýrasýnda çok miktarda toz ve boya, yapýþtýrýcý ve sýzdýrmazlýk için kullanýlan malzemelerden çýkan gazlar kirletici olarak ortama yayýlýr. Yeni halýlar, mobilyalar, Ýç Hava Kalitesi Sorunlarýnýn Nedenleri 1. Ýnþaat sýrasýnda binanýn kullanýma açýlmasý 2. Yetersiz filtreleme 3. Kurallara uygun olmayan bina yönetimi ve bakýmý 4. Dýþ hava neminin yüksek olduðu iklimlerde yetersiz nem kontrolü. 5. Gerçek kullaným alanlarýnýn tasarýmýnda yapýlan hatalar. 6. Havalandýrmadan giren dýþ havanýn kalitesizliði 7. Merkezi havalandýrma sisteminin yetersizliði Yeni bir Ýnþaat Sýrasýnda Ýç Hava Kalitesinin Korunmasý Ýnþaat alanlarý sürekli havalandýrýlarak kirleticiler uzaklaþtýrýlmalýdýr. Hava koþullandýrma cihazlarý denenirken yüksek etkinlikte filtreler kullanýlmalýdýr kumaþlar ve duvar kaplamalarýndan çýkan gazlarýn ortamdan uzaklaþtýrýlmasý için haftalar ve aylar boyunca sürebilecek bir havalandýrma yapýlmasý gerekebilir. Yeni binalarda inþaat tamamlanmadan ve hava koþullandýrma sistemleri kurallara uygun olarak kurulup çalýþmaya hazýr hale getirilmeden insanlarýn yerleþmesi özellikle tehlikelidir Bina Restorasyonlarýnda Ýç Hava Kalitesinin Korunmasý Çalýþma alanlarý sürekli havalandýrýlmalý Çalýþma alanlarý ile yaþama alanlarý yalýtýlmalý

10 6 23. Eski yapýlarda ise en önemli sorun, yenilenen bölümlerin öteki alanlardan yalýtýlmamasý, havalandýrýlmamasý ve buralardaki kirleticiler kabul edilebilir düzeye indirilinceye kadar çevredeki alanlara göre negatif basýnç altýnda tutulamamasýdýr. Yenilenen bölümlerde negatif basýncý saðlayacak en etkili araç, geçici egzost fanlarýdýr. Ortak besleme havasý, hem insanlarýn yaþadýðý ortamlarýn hem de inþaat çalýþmasý yapýlan yerlerin havasýný temizliyorsa, inþaat alanýndaki kirli dönüþ havasýnýn sisteme geçmesine engel olmak için, yangýn damperleri, dönüþ menfezleri ya da kanallarý kapatýlabilir. Yetersiz Filtreleme 1. Uygun ve etkili filtre kullanmamak 2. Filtreyi cihaza doðru yerleþtirmemek 3. Filtrenin bakýmýný yapmamak, gerektiðinde deðiþtirmemek Ýnþaat çalýþmasýnýn son aþamalarýnda hava koþullandýrma cihazlarý çalýþýrken ucuz ve etkisiz düþük nitelikte "inþaat filtreleri" kullanýmý, özellikle zararlý bir uygulamadýr. Bu cihazlarýn yeterli filtreleme olmadan çalýþtýrýlmasý, hem cihazlarýn hem de tüm hava daðýtým sisteminin kirlenmesine yol açar. Bu nedenle hava koþullandýrma cihazlarýnýn bu aþamada hiç çalýþtýrýlmamasý ya da yüksek etkinlikte filtreler kullanýlmasý saðlýk verilir. Filtre seçiminde çoðunlukla minimum gereksinim ve maliyet ölçütlerine göre seçim yapmak, gerekli filtreyi kullanmamak baþlýca kirlilik nedenidir. Ucuz ortam filtreleri odadaki parçacýk biçimindeki kirleticileri uzaklaþtýramaz ve dýþarýdan girmelerine engel olamaz. Yüksek kalitede filtrelerse küf ve nem sporlarýný, bakterileri, polenleri ve hatta virüsleri bile uzaklaþtýrarak hava kalitesini büyük ölçüde yükseltir. Çoklu filtre kullanýmlarýnda, etkili kullaným ve baþarýlý bir sonuç için, filtrelerin çerçevelerine sýkýca oturtularak sýzdýrmazlýk saðlanmasý gerekir. Çünkü aradan sýzan hava kirli hava olacaktýr. Yetersiz filtrelemeyle ilgili bir diðer hata ise filtrelerin bakýmýnýn zamanýnda ve uygun biçimde yapýlmamasý ve gerektiðinde deðiþtirilmemesidir. Bu durumda filtrenin kendisi iç ortam havasýný kirleten bir unsur haline dönüþür. Bina Yönetimi ve Bakýmý 25. Bina yönetim ve bakýmýnýn kurallara uygun olmayýþý iç hava kalitesini düþüren etkenler arasýndadýr. Temizlik amacýyla tehlikeli uçucu kimyasal bileþenler kullanýmý, dýþ ortamdan binaya giren Kurallara Uygun Olmayan Bina Yönetimi ve Bakýmý 1. Temizlik için zararlý kimyasallar kullanmak 2. Dýþ ortamdan binaya giren zararlý maddelerin engellenmemesi 3. Böceklerle mücadele edilmemesi 4. Binayý kullananlardan gelen kirletici kaynaklarýný gidermemek 5. Tasarruf için (!) havalandýrma damperlerini kapatmak 25 zararlý maddelerin engellenmemesi, bu tür maddelerin hava koþullandýrma cihazlarýnýn bulunduðu odalarda ve dönüþ havasý plenumlarýnda tutulmasý, böceklerle yeterince mücadele edilmemesi ve binayý kullananlarýn kirlilik kaynaklarý yaratabilecek etkinliklerinin zamanýnda saptanamamasý, yaygýn kirlilik kaynaklarýdýr. Hava koþullandýrma sistemlerinin amaca uygun kullanýlmamasý ya da havalandýrma damperlerinin ya da kontrollerinin enerji tasarrufu saðlamak amacýyla bilerek kapatýlmasý gibi uygulamalar, iç hava kalitesinin önemi anlaþýldýkça ortadan kalkmaktadýr. Hava koþullandýrma tasarýmcýsý ya da müteahhidi, bu konuda yeterli bilgiyi anlaþýlýr bir biçimde verdiðinde sistemin doðru çalýþtýrýlmasýný saðlayabilir. Tasarýmcý ya da müteahhit yeterli bilgi ve belge vermediði için sistem uygun çalýþtýrýlmazsa bundan ve sonuçlarýndan sorumlu olur. Nem Kontrolü 1. Nem kontrollü sistem seçimi 2. Binayý dýþ ortamdan alýnan hava ile basýnçlandýrma 3. Bina dýþ yüzeyinin yalýtýmý 26. Nemli iklimlerde nemin yeterince kontrol edilememesi önemli bir iç hava kalitesi sorunudur. Dýþarý atýlan kirli havanýn yerine temiz dýþ ortam havasý gelir. Bina yeterli karýþým havasý ile basýnçlandýrýlmazsa nem oraný yüksek dýþ ortam havasý bina çeperlerinden içeri sýzar. Bu tür ortamlarda kýsmi soðutma yükü altýnda nem kontrol özellikleri zayýf sistemlerin seçilmesi ve bi 26

11 7 nanýn dýþ yüzeyinin su ve buhar sýzýntýlarýna karþý yeterince korunmamýþ olmasý, en yaygýn yanlýþlar arasýndadýr. Ortam Kullanýmý Ýyi bir iç hava kalitesi için ortamýn kullaným amacý tam olarak belirlenmeli 27 Çevredeki egzost fanlarý, soðutma kuleleri, kazan ya da yakma fýrýnlarýndan atýlan hava da giriþ havasýna karýþabilir. Örnek: Kamyon yüklenen bir limanýn yakýnýndaki havayla yirminci kattaki havanýn kalitesi birbirinden farklýdýr. Kazan ya da çatýdaki yakma fýrýný bacalarý yakýnýndaki havayla, bir yapýnýn en üst katýndaki havanýn kalitesi farklýdýr. Kirletici kaynaklarýndan gelen hava akýþý þekli, rüzgarýn hýzý ve yönü, kirleticinin dýþarý atýlým hýzý ve yönü çevredeki yapýlarýn duvarlarýnýn biçimi gibi birçok etkene baðlý olduðundan, havalandýrma giriþleriyle kirletici kaynaklarý arasýnda minimum bir uzaklýk belirlemek pratik bir çözüm deðildir. Tasarýmcý, bu kaynaklarýn etkisini olabildiðince azaltacak biçimde birbirinden ayrý tutmaya çalýþmalýdýr. Yetersiz Merkezi Havalandýrma 27. Bir ortamýn hangi amaçla kullanýlacaðýný tam olarak belirlenememesi, özellikle kiraya verilen ve yenileme çalýþmasý geçiren yapýlarda sürekli bir sorun kaynaðýdýr. Çünkü eski hava koþullandýrma sistem tipi ve tasarýmý, yenilenen yapýnýn yeni kullaným amaçlarý karþýsýnda yetersiz kalabilir. Özellikle para kazanmak amacýyla yapýlan binalarda kullaným amacýný tam olarak belirlemek güçleþir. Bu durumlarda sistemin iç hava kalitesi esnekliðiyle ilk yatýrým arasýnda bir denge kurmaya çalýþmak gerekir. Ýç hava kalitesi esnekliði yoksa, sistem kaçýnýlmaz olarak bir iç hava kalitesi sorunu yaratýr. Havalandýrmada Kirletici 28. Havalandýrma havasý giriþlerinde beklenmedik kirleticilerin varlýðý hava kalitesi sorunu yaratýr. Hava giriþleri yükleme limanlarýna, elektrik santrallerine, karayollarýna ya da garajlara yakýnsa, havalandýrma havasý makina dumanlarýyla kirlenebilir. Minimize edilmiþ dýþ kirleticiler Yükleme kapýsý Binaya Havalandýrma Giriþindeki kirleticilere dikkat! Yükleme kapýsýnýn yakýnýnda deðil Kaçýnýlmasý gereken iç kirleticiler Egzost Havasýnýn kýsa devre yapmasýna engel olunuz. Dýþ Hava Giriþi Egzost Faný Yetersiz Merkezi Havalandýrma 29. Yetersiz merkezi havalandýrma iç hava kalitesini belirleyen önemli bir etkendir. Ýç ortamdaki kirleticilerin kabul edilebilir bir düzeye indirilmesi ve tüketilen oksijenin yenilenmesi için kirlenen havaya dýþ ortam havasý eklemek gerekir. Buna havalandýrma diyoruz. 1970'lerde ve öncesinde yapýlan birçok binada yetersiz havalan 28 Binanýn YETERLÝ dýþ hava ile beslenememesi Ýç Hava Kalitesini düþürür. 29 dýrma önemli bir sorun olarak görülmüyordu. Açýlabilen pencereler kullanýlýyor ve büyük ölçüde yabancý maddeler sýzabiliyordu. Enerji bu kadar pahalý olmadýðýndan, havalandýrma oranlarýný azaltacak bir giriþim söz konusu deðildi. Daha sonraki yirmi yýl içinde enerji maliyetlerinin artmasý, yalýtým, açýlmayan pencereler ve sýzdýrmazlýk sistemleri gibi enerji tasarruf önlemlerinin artmasýna, havalandýrma ve sýzma oranýnýn azalmasýna neden oldu. Saðlýða zararlý yapý malzemeleri ve mobilya kullanýmýnýn artmasý, kimyasal gazlarýn uzaklaþtýrýlmasýný önemli bir gereksinim haline getirdi. Havalandýrmanýn azaltýlmasý ve kimyasal gaz atýklarýnýn artmasý, birçok

12 8 durumda belirgin iç hava kalitesi sorunlarý yarattý. 1990'dan sonra havalandýrmanýn önemi anlaþýldý ve iç hava kalitesi sorunu olan binalar eleþtirildi ve böylece tasarýma önem verilmeye baþlandý. Bugün birçok binanýn havalandýrma oraný, tasarým amacýna uygun olarak kullanýlan bir sistemin gereksinimini karþýlamaya yetecek düzeydedir. Birçok yapýda tasarým sýrasýnda belirlenen havalandýrma oranlarý, binanýn aþýrý kirlenmesine yol açan diðer koþullardan önlenebildiði sürece, havanýn yeterince temiz biçimde karýþýmýný saðlar. Havalandýrma gerekli ve iç ortam havasýnýn dýþ ortamdan alýnan havayla seyreltilmesi etkili bir önlem olmakla birlikte, tüm iç hava kalitesi sorunlarýný çözmeye yeterli deðildir. Bu nedenle Þekil 21'de sýralanan tüm etkenlerin dikkate alýnmasý gerekir. Yük deðiþimi Yetersiz Merkezi Havalandýrma Yük deðiþimi ve insan yoðunluðu dikkate alýnmalýdýr Havalandýrma oraný, besleme havasý debisiyle doðru orantýlýdýr 30. Yük deðiþimi ve binadaki insan yoðunluðu deðiþimi dikkate alýnmadýðýnda merkezi hava sistemlerinde yetersiz havalandýrma sorunu ortaya çýkar. Birden çok alana hizmet eden bir merkezi hava sisteminde havalandýrma, besleme havasý giriþiyle doðru orantýlýdýr. 12 m Havalandýrma oraný besleme havasý debisiyle doðru orantýlýdýr 3m Kenardaki büro 340 m³/saat 3m 24 m Örnek: 9 m² geniþliðinde ve ayný sayýda kiþi tarafýndan kullanýlan iki büronun havalandýrma gereksinimi birbirine benzer. Ama yükleri farklý olduðundan, dýþ büro 340 m³/saat besleme havasý, iç büro ise 100 m³/saat besleme havasý gerektirir. Her iki büro ayný merkezi hava sistemi tarafýndan koþullandýrýldýðýnda, her odanýn havalandýrýlmasý, besleme havasý akýþýyla orantýlý olur. Sistem %15 havalandýrma havasý saðlýyorsa, dýþ büro; (340 x0,15) = 51 m³/saat dýþ hava alýrken, iç büro; (100 x 0,15) = 15 m³/saat dýþ hava alýr. Eðer kiþi baþýna 34 m³/saat hava minimum havalandýrma oraný olarak saptanmýþsa, iç büronun havalandýrma oraný yetersiz olacaktýr. En düþük düzeydeki gereksinimler için en ucundan yakalamak için, tüm sistemin % 34 havalandýrma saðlamasý gerekir [(34 m³/saat) / (100 m³/saat)] ve bu da % 15'lik oranla karþýlaþtýrýldýðýnda önemli bir yükselme gerektirir. Bu durumda, iç büronun gereksinimi karþýlamak için dýþ büro fazla havalandýrýlmýþ olacak ve 112 m³/saat dýþ hava alacaktýr (gerekenin % 330'ü). Kimi düzenlemede, bir kat için ortalama tutturulmuþsa, yeterli havalandýrma saðlanmýþ sayýlýr. Bizim örneðimizde, kiþi baþýna 9 m² bir alan için ortalama 34 m³/saat havalandýrma oraný, kat baþýna 1087 m³/saat demektir. Ýçteki alan ne kadar geniþ olursa, gereken dýþ ortam havasý yüzdesi o kadar yükselecektir. Þekil 31 deki çizimle gösterilen örnekte, her çevre modülünün 340 m³/saat, içteki her modülün 100 m³/saat hava gerektirdiðini kabul edersek, yalnýzca % 14 oranýnda havalandýrma gerekir. Bu örnekteki içteki alan küçük olduðundan yüzde düþmüþtür. Kirleticiler ve Kirletici Kaynaklar 32. Havada bulunan ve bir ortamda gerçekleþtirilen bir sanayi iþlemine ya da binaya ve içindekilere zararlý olan, ya da istenmeyen maddelere kirletici denir. Kirleticiler, ya havada asýlý fiziksel parçacýklar ya da gaz biçiminde olabilir. Þekil 32'de havadan uzaklaþtýrýlmasý gereken bazý fiziksel kirletici parçacýklarýn yaklaþýk büyüklüðü gösterilmiþtir. 33. Ýç ortamdaki kirleticiler, içeriden ve dýþarýdan gelebilir. Þekil 33'te her iki ortamdan gelen en yaygýn kirleticilerin bir listesi verilmiþtir. Yeni yapýlarda artýk asbest kullanýlmadýðýndan listeye alýnmamýþtýr. Ancak eski yapýlarda asbest kullanýlmýþsa 100 bunlarýn vereceði zararýn bir uzman tarafýndan giderilmesi gerekir. Kurþunsuz benzin m³/saat 3m kullanýmýyla atmosferdeki kurþunlu bileþik oraný düþürüldüðünden, kurþun da belirtilmemiþtir. Eski binalarýn yenilenmesi sýra Ýç kýsýmdaki büro sýnda kurþunlu boyalardan çýkabilecek kurþun tozu da zararlýdýr ve zararýn bir uzman 31 tarafýndan giderilmesi gerekir. 3m

13 9 Tipik Hava Kirleticilerinin Boyutlarý Parçacýk Çapý (Mikron) Tipik Parçacýklar, Gaz ve Yayýlýmý Yað Dumaný Sigara Dumaný Metalurjik Toz ve Duman Uçan Kül Kömür Tozu Gaz Molekülleri Karbon Siyahý Çimento Tozu Boya Pigmentleri Çinko Oksit Dumaný Böcek Öldürücü Tozlar Boya Parçalarý Polenler Akciðere Zararlý Tozlar Virüsler Bakteriler Ýnsan Saçý Test Metodu Mikroskop ile Eleme Elektron Mikroskobu ile Santrifüj Çökeltme Hafif Yayma Metodu Ayýrýcýlar Aktif Karbon Elektrostatik Tutucu Siklon Çökeltme Hücresi Yýkayýcý Ön Filtre Dokunmuþ Kumaþ Ön Filtre Elyaf HEPA (Mutlak) Filtre 32 Ýç ve Dýþ Ortamdaki Kirleticiler Ýç ortam kirleticileri Toz (özellikle kaðýt ve deri parçacýklarýndan kaynaklanan) Toz mikroorganizmalarý Pamuk, saç ve elyaflar Küf, bakteri, virüs ve diðer mikroorganizmalar Çevredeki sigara dumaný Uçucu organik bileþikler: En büyük kýsmýný gazlar oluþturur. Ýnþaat ve mobilya malzemelerinden, fotokopi ve printer atýklarýndan yayýlan gazlarý içerir. Sýkýlarak kullanýlan parfümler ve kozmetik ürünleri Ozon Kirleticilerin Kontrolu Kirleticilerin Kontrolünde 3 Aþama 1. Kirletici kaynaklarýnýn kontrolü 2. Filtreleme ya da gaz halinde uzaklastýrma 3. Seyreltme Dýþ ortam kirleticileri Havada taþýnan tozlar Polenler ve küf sporlarý Çevredeki trafik dumaný Çevredeki endüstriyel emisyonlar Sis ve ozon gazý Radon Eskiden bir bina içindeki kirleticilerin havalandýrma yoluyla kontrol edilebileceði düþünülürdü. Ancak günümüzde dýþ ortam havasýnýn temizlenmesi çok pahalý bir iþlem olduðundan bu basit önlemi uygulamak dýþarýdan gelen kirleticiler nedeniyle yetersiz kalýr. Birçok yerde dýþ ortam havasýnýn nemi içeride mikrobiyolojik maddelerin üremesine yol açar. Ayrýca birçok kent merkezinde ve kent dýþýndaki dýþ hava kalitesi, iç ortam 34

14 10 için konulan tasarým standartlarýnýn çok gerisindedir. Bu nedenle kirleticilerin uygun bir biçimde kontrolu için, üç aþamalý bir strateji gerekir. Kirleticilerin Kontrolünde Öncelikler Kaynak Kontrolu Kirleticilerin çoðalmasýný en aza indirmek Zararlý kirleticilerin geliþmesini önlemek Kirli alanlarý yalýtmak Düþük yükte nem kontrolu Lokal olarak egzost çýkýþý Filtreleme ve/veya Gaz Halinde Uzaklaþtýrma Mekanik (filtreleme) Parçaçýklarý uzaklaþtýrma (filtreleme) Kimyasal (gazlarý iyileþtirme cihazlarý) Gazlarýn uzaklaþtýrmasý (gazlarý iyileþtirme cihazlarý) çoðalamaz. % 60'ýn altýnda bir nem oraný su bulmalarýný sýnýrlayabilir. Kirli ve durgun su ise mikroorganizmalarýn geliþmesine uygun bir ortamdýr. Örnek: Fan coil oda ünitesinin toz filtreleri hatalý olarak monte edilmiþ ve cihaz düzgün bir yüzeye yerleþtirilmemiþse, su boþaltma tavasýndaki su drenaj hortumuyla iyi bir biçimde uzaklaþtýramaz ve bakterilerin geliþmesine uygun bir ortam oluþturur. Odanýn duyulur soðutma yükü, tasarým yükünün altýndaysa ve sistem, kuru termometre sýcaklýðýný ölçen bir termostatla çalýþtýrýlýyorsa, hava koþullandýrma sistemlerinin nemi uzaklaþtýrma kapasitesi, büyük deðiþiklikler gösterir. Sistem Genellikle Pik Yükünün Altýnda Çalýþýr Pik Yükü Seyreltme Yeterli minimum dýþ hava saðlama Ýsteðe baðlý havalandýrma (CO 2 hissedicili) 35 Pik Yük Dýþý Kirletici Kaynaðýnýn Kontrolu 35. Ýlk adým, belli bir ortam içindeki etkinlikleri kontrol ederek kirleticilerin üremesini en aza indirmektir. Mikroorganizmalarýn üremesine yardým eden nem ve kirliliðin ortadan kaldýrýlmasý gerekir. Su sýzýntýsý olan tavanlar ve binanýn donanýmlarý temizlenmeli ya da deðiþtirilmelidir. Çok miktarda toz ve uçucu kirleticilerin havaya yayýldýðý atölyelerdeki etkinlikler için binanýn ayrý bölümlerine ayrý hava koþullandýrma sistemleri kurulmalýdýr. Nem Baðýl nem yüksekse mikrobiyolojik kirlilik olabilir Nem sorunu düþük yükte sistemin nem kontrol kapasitesine baðlýdýr 36. Toz, nem ve sýcak, mikroorganizmalarýn çoðalmasýna uygun koþullar yaratýr. Besin ve su bulamayan mikroorganizmalar Sistem tasarýmý cihazlar ve daðýtým sistemleri için gerekli en yüksek kapasiteyi belirlemek için genellikle "tasarým yükü" koþullarýna göre yapýlýr. Sistemlerin genellikle bu en yüksek hedef yük koþullarýnda çalýþmadýðý düþünüldüðünde, sistemin nem kontrol kapasitesini çok büyük nem sorunu yaratan kýsmi yük koþullarýnda deðerlendirmek gerekir. Baðýl nemi uzun süre yüksek olan bir yapýda büyük ölçüde mikrobiyolojik kirlilikten söz edilebilir. 38. Örnek: Bir iþyeri, normal günlük çalýþma içinde büyük yükleri kaldýrabilecek yeterli kapasitede tasarlanmasý gerekir. Ama ayný iþyerinin hava koþullandýrma sisteminin, geceleri ve hafta sonlarýnda insan sayýsýnýn ve ýsý kazanýmýnýn azaldýðý koþullara göre de ayarlanmasý gerekir. Þekil 38'de, sistemde sabit hacimde ve bir oda termostatýyla kontrol edilen ayarlanabilir soðuk su vanalý bir hava koþullandýrma cihazý kullanýldýðýnda baðýl iç ortam neminin %70 oranýnda gerçekleþeceði gösterilmiþtir. Verilerin yer aldýðý iki sütun, soðuk su vanasý kapalý konuma geldiðinde, bataryanýn gizli ýsý kapasitesinin, duyulur ýsý kapasitesinden daha hýzlý bir biçimde azaldýðýný gösterir. Ortamdan ve dýþ havadan kaynaklanan gizli soðutma yükü büyük ölçüde azalmakla birlikte, ortamýn baðýl nemi oldukça yüksektir. Bu durumun nedeni, azalan su akýþýnýn, soðutma bataryasýnýn çið noktasý sýcaklýðýný yükseltmesidir. 37

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT*

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* 1. GÝRÝÞ Ýþ kazalarýnýn nedenlerini ortaya koymaya yönelik olarak birçok araþtýrma yapýlmýþtýr.

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

KALORÝFER KAZANLARI KULLANMA KILAVUZU

KALORÝFER KAZANLARI KULLANMA KILAVUZU KALORÝFER KAZANLARI KULLANMA KILAVUZU Konya - 2007 TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Konya Þubesi Adres :Hazým Uluþahin Ýþ Merkezi A Blok Kat 1 No:120-121 - 122 Selçuklu / KONYA Telefon : 0.332.238 52 72

Detaylı

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi

Süt ve Süt Ürünleri Ýyi Hijyen Uygulamalarý Rehberi Ön Söz....................................... 3 Sunuþ........................................ 5 01. Amaç...................................... 6 02. Kapsam.................................... 6 03. Mevzuat

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý DELTA KOBÝ ler Ýçin Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi editörler SBA Sustainable Business Associates TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý gtz Kýlavuzu Life Katkýlarýyla delta.p65 1

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2004 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C.

Detaylı

ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ

ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ T.C.SaðlýkBakanlýðý AnaÇocukSaðlýðýveAilePlanlamasý GenelMüdürlüðü BirleþmiþMiletlerNüfusFonu Aile Planlamasý ve Üreme Saðlýðý ULUSAL AÝLE PLANLAMASI HÝZMET REHBERÝ

Detaylı

Split Tip Klimalar RAS Serisi Kullaným, Montaj, Bakým ve Ürün Bilgileri

Split Tip Klimalar RAS Serisi Kullaným, Montaj, Bakým ve Ürün Bilgileri Split Tip Klimalar RAS Serisi Kullaným, Montaj, Bakým ve Ürün Bilgileri . Kitap Revizyon Tarihi: 150506 Kitap Baský Tarihi: 150506 Revizyon No: 1 Duvar ve Döþeme/Tavan Tipi Split Tip Klimalar RAS Serisi

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Þekil 1: H&N Brown Nick PERFORMANS KRÝTERLERÝ Yaþama Gücü: Yumurta Verimi : Yem: Hafta Yem dönüþümü kg/kg Tüketim (gr/tavuk/gün)

Þekil 1: H&N Brown Nick PERFORMANS KRÝTERLERÝ Yaþama Gücü: Yumurta Verimi : Yem: Hafta Yem dönüþümü kg/kg Tüketim (gr/tavuk/gün) International Brown Nick Kahverengi Yumurtacý BAKIM KLAVUZU YÖNETÝM: Kazancýn anahtarý H&N genetik ve saðlýk araþtýrma organizasyonu mükemmel üretime sahip, yaþayabilirliði yüksek, besin deðerini koruyabilen,

Detaylı

MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TEKNÝK BÜLTENÝ SAYI 1 YANGIN ARALIK 2003 SAYI: 1 TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ TARAFINDAN 3 AYDA BÝR YAYINLANIR

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu GENERAL Duvar Tipi Split Klima ASG Modelleri Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 2 03 GÝRÝÞ 04 GARANTÝ ve SERVÝS 05 AÇIKLAMALAR 06 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 13 PARÇALAR ve ÝÞLEVLERÝ

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Yapý Denetimi 1 Ocak 2011 Ýtibariyle 81 Ýlde Uygulanacak

Yapý Denetimi 1 Ocak 2011 Ýtibariyle 81 Ýlde Uygulanacak YAPI DENETÝM KURULUÞLARI BÝRLÝÐÝ ÝZMÝR ÞUBESÝ DEPREM ÖLDÜRMEZ, DENETÝMSÝZ BÝNA ÖLDÜRÜR... YIL: 1 SAYI: 1 AYLIK HABER BÜLTENÝ TEMMUZ 2010 Yapý Denetimi 1 Ocak 2011 Ýtibariyle 81 Ýlde Uygulanacak Yapý denetimi

Detaylı

Havuzlardaki Klor Miktarý Ne Olmalýdýr?

Havuzlardaki Klor Miktarý Ne Olmalýdýr? Havuzlardaki Klor Miktarý Ne Olmalýdýr? Havuzlardaki serbest klor miktarýný, Saðlýk bakanlýðý yayýnladýðý ilk genelgesinde 0.3 0.6 ppm daha sonra yayýnladýðý genelgede 1.0-3.0 ppm en son yayýnladýðý yönetmeliðinde

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2008/2 Sayý 99 www.hkmo.org.tr Taþýnmaz Geliþtirmede Risk Analizi Bülent BOSTANCI 1, Hülya DEMÝR 2 Özet Taþýnmaz geliþtirme, arazi, sermaye ve proje

Detaylı

YARA BAKIMI ve TEDAVISI

YARA BAKIMI ve TEDAVISI Ý.Ü Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 67 YARA BAKIMI ve TEDAVISI ve Sürekli Týp Eðitimi Komisyonu Editörler Uzm. Hem. Þerife Kartal Erdost Prof. Dr. Oðuz Çetinkale

Detaylı

ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ ATIKSU ARITMA ÇAMURLARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Prof. Dr. Zafer AYVAZ Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliði Bölümü, Bornova-ÝZMÝR Cilt: 9 Sayý: 35 (2000), 3-12 ÖZET Atýksularýn biyolojik

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Araþtýrma S. Paul Singh, Gary J. Burgess ve Jagjit Singh Ambalaj Okulu, Michigan Eyalet Üniversitesi, East Lansing, MI 48824, ABD Kaynak: Packaging Technology Sci, 23; 16-119-13 Yüksek Ýrtifalý Sevkýyatta

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Bilgi Çaðý yada Sanayi Ötesi Çað olarak adlandýrýlan içinde yaþamakta

Bilgi Çaðý yada Sanayi Ötesi Çað olarak adlandýrýlan içinde yaþamakta Giriþ: Erzurum Büyükþehir Belediyesi ve Baðlý Kuruluþu ESKÝ Genel Müdürlüðü Erzurum Büyükþehir Belediyesi nin Stratejik Yaklaþýmý Bilgi Çaðý yada Sanayi Ötesi Çað olarak adlandýrýlan içinde yaþamakta olduðumuz

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı