Teknik Geliþtirme Programý. Ýç Hava Kalitesi. Mühendislik Eðitimi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Teknik Geliþtirme Programý. Ýç Hava Kalitesi. Mühendislik Eðitimi"

Transkript

1 Teknik Geliþtirme Programý Ýç Hava Kalitesi Mühendislik Eðitimi

2 Bu kitap Carrier ýn Teknik Geliþtirme Programý kapsamýnda, mühendis eðitimleri dizisinde yayýmlanan Indoor Air Quality kitabýndan yararlanýlarak hazýrlanmýþtýr. Kitap bu haliyle kiþisel eðitim amacýyla kullanýlabileceði gibi, kitapla birlikte hazýrlanan, kitaptaki þekillerin (tepegözle kullaným için) basýlý dosyasý ya da (bilgisayarla kullanýmlar içinpower point) elektronik dosyasýyla birlikte bir eðitim semineri malzemesi olarak da kullanýlabilir. Eðitim amaçlý kullanýmlar için bir sýnav kitapçýðý da hazýrlanmýþtýr. TGP1 / 01 Alarko Carrier Ekim 2001

3 Ýç Hava Kalitesi ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ 1 Amaç ve Kapsam 1 Bina Koþullarýnýn Kabul Edilebilirliði 1 Ýç Ortam Kalitesi 1 Ýç Hava Kalitesi 2 Ýç Hava Kalitesinin Önem Kazanmasý 3 Ýç Hava Kalitesi Saðlama Sorumluluðu 3 ÝÇ HAVA KALÝTESÝNÝN ESASLARI 4 Ýç Hava Kalitesi Sorunlarýnýn Nedenleri 5 Kirleticiler ve Kirletici Kaynaklarý 8 Kirleticilerin Kontrolü 9 Kirletici Kaynaðýnýn Kontrolü 10 Seyreltme Ýþlemi 11 Kirletici Kontrolünün Optimizasyonu 17 ÝC HAVA KALÝTESÝ ÝÇÝN HAVA KOÞULLANDIRICI TASARIMI 17 ASHRAE Hava Koþullandýrma Sistemi Seçiminde Dikkate Alýnacak Noktalar 20 Sistem Donanýmý Tasarýmýnda Dikkate Alýnacak Noktalar 21 Ýç Hava Kalitesi Ýçin Öneriler 25 Sonuç 30

4

5 1 GÝRÝÞ geçerli olan ASHRAE standartlarýna göre temellendirilmiþtir. Bina Koþullarýnýn Kabul Edilebilirliði Ýç Hava Kalitesi, Saðlýk ve Konfor Ýstekler, beklentiler ve tepkiler kiþiseldir. Herkesi memnun etmek çok güçtür. Gerçekçi yaklaþým çoðunluðun 1 beklentilerini karþýlamaktýr. 3 Amaç ve Kapsam 3. Bir binayý kullanan kiþilerin istekleri, binanýn koþullarýna göre deðiþir ve tepkileri de ayný olmaz. Beklentileri karþýlanmadýðýnda duyacaklarý hayal kýrýklýðý ve bina koþullarýna gösterecekleri fiziksel ve psikolojik tepkiler farklýdýr. Yaþ, cinsiyet, saðlýk durumu, toplumsal ve duygusal etkenlere de baðlý olarak, bir kiþinin hiç üzerinde durmadan kabul ettiði koþullar, bir baþka kiþiye dayanýlmaz gelebilir ya da çoðunluðu etkilemeyen koþullar bir kiþiyi hasta edebilir. Amaç Sorunsuz bir montaj ve iþletme için Ýç Hava Kalitesi 2 2. Bu kitap, mühendislik bürolarý, tasarým ve yapým iþlerini üstlenen müteahhitler, bakým ve servis mühendisleri ve elemanlarý, konfor amaçlý hava koþullandýrma sistemlerinin tasarýmý, bakýmý ve bu iþleri düzenleyen yasalarý bilen ve uygulayan kiþiler için hazýrlanmýþtýr. Bu kitabýn temel aldýðý ASHRAE Standardý nýn, Kabul Edilebilir Ýç Hava Kalitesi Ýçin Havalandýrma bölümü ayrýca incelenmelidir. Bu kitaptan daha iyi yararlanmak için temel hava sistemi donanýmý ile kabul edilmiþ sanayi standartlarýna göre uygun boyut belirleme tekniklerinin de bilinmesi gerekir. Bu kitap, egzost davlumbaz boyutlarý, seçimi ve yerleþtirilmesi; egzost, dönüþ ya da besleme kanalý yerleþimi, malzemesi ve boyutlarý; oda havasý daðýlýmýnýn temelleri, ya da havalandýrma miktarý, büyüklüðü ve karýþým havasý hesaplarý gibi konularda ayrýntýlý bir eðitim vermeyi deðil, iç hava kalitesi üzerine daha büyük bir dikkatle eðilmek sonucunda ortaya çýkan sorunlarý tartýþmayý amaçlamaktadýr. Bu alandaki özel sorunlar ve çözümleri, öncelikler belirtilerek ve uygulama örnekleriyle ele alýnacaktýr. Sorunsuz bir yerleþtirme ve çalýþtýrmayla sonuçlanacak sistemler kurabilmek için tasarýmcýlarýn benimsemesi gereken Ýç Hava Kalitesi (Indoor Air Quality IAQ) yaklaþýmý, Bina koþullarýnýn kabul edilebilirliði öznel bir nitelik taþýdýðýndan %100 kabul edilebilirlik saðlanamaz. Ama daha gerçekçi bir hedef olarak, bir binayý kullananlarýn çoðunluðuna uygun koþullar saðlanabilir. Ýç Ortam Kalitesi Çoðunluk kimdir ve nasýl belirlenir? Ýç Ortam Kalitesi ya da Toplam Ortam Kalitesi 4 4. Toplam Ortam Kalitesi (Total Environment Quality TEQ) de denilen Ýç Ortam Kalitesi (Indoor Environment Quality IEQ ), bir binanýn ortam koþullarýnýn, orada yaþayanlarýn gözüyle genel bir deðerlendirilmesidir. 5. Genel tepkiyi belirleyen etkenler saðlýk, konfor ve estetik gibi unsurlarý kapsar. Bunlardan birinde çok iyi koþullarýn yerine getirilmesi, bir baþka ögenin eksiklerini karþýlayabilir.

6 2 Genel tepkiyi belirten etkenler: Saðlýk Konfor Estetik Ölçü 1. Havadaki kirleticilerin oraný (objektif) Ölçü: standartlardaki deðerler Kirleticiler ÝEQ ÝAQ 5 7 Sözgelimi, aydýnlatma yetersiz olabilir ya da iç ortamýn estetik koþullarýna özen gösterilmeyebilir, ama ortamýn sýcaklýðý, nemi, hava hareketi ve temizliði, Hava Koþullandýrma sistemi tarafýndan mükemmel bir biçimde kontrol edilebiliyorsa, bu eksiklikler büyük bir yakýnma konusu olmaz. Öte yandan iç hava koþullarý iyi kontrol edilemiyorsa, aydýnlatma ve estetik, sýk sýk bir yakýnma konusu olabilir. Ýç ortam koþullarýnýn iyi olmasý için, bu ögeler arasýnda bir denge kurmaya çalýþmak gerekir. Bu ögelerden birinin son derece olumsuz koþullar içinde bulunmasý, insan bedeninde hastalýklara yol açabilecek bir gerginlik kaynaðý olabilir. Ölçü 2. Hava kalitesinden yakýnlananlarýn oraný (subjektif) Ölçü: yakýnanlarýn oraný, % 20 nin altýnda olmalý % 20 8 Ýç Hava Kalitesi Bu binalarý kullananlar arasýnda hava koþullarýndan yakýnanlarýn oranýnýn % 20'yi geçmediði durumlardýr denilebilir. Hedef Saðlýk, konfor ve estetik arasýnda bir DENGE r! SAÐLIK ÖNCELÝKLÝ 6. Ýç Hava Kalitesi ile bir ortamda yaþayanlarýn ortam havasýna iliþkin deðerlendirmeleri kastedilir. Ama kesin bir taným vermek gerekirse, belli bir ortamda yaþayanlara hemen ya da belli bir süre sonra rahatsýzlýk veren ya da hastalýklara yol açan kirleticilerin varlýðý ya da yokluðudur. Birçok kimsenin aþýrý duyarlý olduðu dikkate alýndýðýnda, kabul edilebilir Ýç Hava Kalitesi tanýmý: Bilinen kirleticilerin zararlý olabilecek ölçüde yoðunlaþmadýðý; 6 Konfor Beklentileri ve Ýç Hava Kalitesi Uygun Sýcaklýk Uygun Nem Düþük Ses Seviyesi 9. Ýç Hava Kalitesi teriminin kapsamý, uygun sýcaklýk, nem ve ses düzeylerini de kapsayacak biçimde geniþletilmiþtir. Ama kirleticilere oranla bunlar göreceli düzeylerini de kapsayacak biçimde geniþletilmiþtir. Ama kirleticilere oranla bunlar göreceli olarak daha kolay denetlenebilir ve ayrý ayrý deðerlendirilebilir. 10. Bu kitapta Ýç Hava Kalitesi, kesin tanýmýyla kullanýlmýþtýr. Yüksek bina nemi, yüksek nem insanlarý rahatsýz edeceði için deðil, zararlý mikroplarýn çoðalmasýna uygun bir ortam saðlayacaðý ve dolayýsýyla havayý kirleteceði için ele alýnmýþtýr. 9

7 3 Bu eðitimde Ýç Hava Kalitesi Saðlýk Açýsýndan deðerlendirilecektir. Ýç Hava Kalitesi saðlayan yüksek binalar daha EKONOMÝKTÝR. Çünkü saðlýklý, temiz hava verimi arttýrýr saðlýk sorunlarýný azaltýr Ýç Hava Kalitesi'nin Önem Kazanmasý yapýlar daha ekonomiktir. Ýç hava kalitesi düþük yapýlarsa, bu yapýlarý kullananlarýn çeþitli sorunlarla karþýlaþmasýna yol açar. Ýç Hava Kalitesi Saðlama Sorumluluðu Ýç ortam havasýnda Sorumluluk Döngüsü kirleticilerin kontrolü standart gereðidir. Ýþletme/ Bakým Bina Sahibi Mimar 11 Müteahit Mühendis 11. Yakýn bir zamana kadar yeterli soðutma ve ýsýtma kapasitesi yanýnda yeterli bir havalandýrma da saðlayan hava koþullandýrma sistemleri baþarýlý olarak nitelendirilirdi. Ýç ortam nemi, özellikle düþük soðutma yükü koþullarýnda, kabul edilebilir sýnýrlar içinde olarak görülür ve çok önemli projeler dýþýnda doðrudan kontrol gerektiren bir nokta olarak deðerlendirilmezdi. Havadaki kirleticilerin kontroluysa, ucuz filtreler yardýmýyla çok büyük parçacýklarýn uzaklaþtýrýlmasýyla sýnýrlýydý. Günümüzde kirleticileri belirleme ve ölçme yöntemlerinin geliþmesi ve bunlarýn çoðunun, halkýn büyük bir bölümü için zararlý olduðunun anlaþýlmasýyla hava koþullandýrma sistemleri (HVAC) tasarýmýnda birçok kirletici ögenin kontrolu amaçlanýr olmuþtur. Saðlýklý çalýþma ortamlarýnda üretimin arttýðý ve saðlýk harcamalarýnýn azaldýðý, ayrýca yaþayanlar açýsýndan bu ortamlarýn daha çekici olduðu herkesçe bilinen gerçeklerdir. Kirleticileri kontrol edemeyen sistemler binayý kullananlarý korumak açýsýndan sistemdeki temel yetersizlik olarak kabul edilir. Yeni bina yasalarý hava koþullandýrma standartlarý, sistem tasarýmýna daha büyük bir özen gösterilmesini gerekli kýlmaktadýr. 12. Bir binanýn iç hava kalitesini günün standartlarýna uydurmak, iyi bir yatýrýmýn gerekleri arasýndadýr. Ýç hava kalitesi yüksek 13. Bir binanýn yapýmý ve yenilenmesinde birçok insan görev aldýðýna göre, iç hava kalitesinin yüksek olmasý için tasarýmcý, montaj ve bakýmý üstlenen tüm gruplarýn ortak bir sorumluluk taþýmasý gerekir. Bina Sahibinin Sorumluluðu Havalandýrma ve hava koþullandýrma sistemi için maddi koþullarý saðlamak Sistemi amacýna uygun kullanmak Bakýmlarýný yaptýrmak 14. Ama esas sorumluluk yapýnýn sahibine aittir. Genel kural 13 14

8 4 olarak, görevini yerine getirmeyen herkes, ortaya çýkacak sonuçtan sorumlu olur. Mimar / Mühendisin Sorumluluðu 1. Hava Koþullandýrma Sistemini TASARLAMAK ya da yetkili bir mühendislik bürosuna TASARLATMAK 16. Müteahhit, yapý iþleminin tümünden sorumludur ve genellikle tasarým ve malzeme açýsýndan kendilerine önerilenleri deðiþtirme eðilimindedirler. iç hava kalitesine iliþkin görevleri, yapým sýrasýnda kirleticilerin kontrolu, malzeme ve yapý ögelerinin yerleþtirilmesinden önce ve sonra kirleticilerden korunmasý ve bina kullanýlmaya baþlamadan önce sistemin tam olarak çalýþmaya baþlamasýný saðlamaktýr. Ýþletme / Bakým Mühendisinin Sorumluluðu 1. Sistemi sýnýrlarý içinde çalýþtýrmak 2. Ýnþaatçý, montajcý ve iþletmeci mühendislerin görüþünü almak Bakýmlarý uygun ve zamanýnda yapmak 3. Sorun çýktýðýnda gidermek 15. Bir binanýn, hava koþullandýrma sistemini de kapsayan genel tasarýmýndan mimar sorumludur. Dýþ duvarlar ve çatýlardaki hava giriþ ve çýkýþlarý, yapý ve yüzey kaplama malzemesinden havaya karýþan kimyasal maddeler, mimarýn kontrol edebileceði noktalar arasýndadýr. Binanýn yerinin belirlenmesi, yapýnýn hangi yöne bakacaðý ve güneþ ýþýnlarýný hangi açýyla alacaðý bile iç hava kalitesini etkiler. Birçok yenileme ve geniþletme iþinde mimar kullanýlmadýðýndan, bu sorumluluk bu tür iþlemlerin tasarýmýndan sorumlu kiþiye geçmiþtir. Hava koþullandýrma sistemini tasarlayan mühendis, sistemi bina yasalarýn yerel standartlarý ve ASHRAE 62, Kabul Edilebilir Hava Kalitesi Ýçin Havalandýrma gibi genel kabul görmüþ standartlara uygun olarak tasarlamakla görevlidir. Sistemin doðru olarak kurulup çalýþtýrýlabilmesi için mühendisin tasarýmýný hem binayý yapan, hem de sistemi çalýþtýran kiþilere ulaþtýrmasý gerekir. Bu tasarýmda binanýn nasýl kullanýlacaðý ve sistemin nasýl çalýþacaðý açýkça belirtilmelidir. 17. Binanýn sahibi ya da sistemi çalýþtýran kiþi, o sistemi sistem amacýna ve üreticinin tavsiyelerine uygun olarak çalýþtýrmak ve korumakla yükümlüdür. Tasarým amacý dýþýnda kullaným sonucu doðabilecek zarardan sistemi çalýþtýranlar sorumludur. Bina sahibi ya da sistemi çalýþtýran kiþiler, ayný zamanda binayý kullanan ya da binada oturanlarýn ve sistemi çalýþtýrmakla görevli olanlarýn yol açtýðý istenmeyen kirleticilerin varlýðý, sistem tasarýmý sýrasýnda öngörülmeyen kirleticilerin ortaya çýkmasý durumunda birbirleriyle iletiþim halinde olumsuzluklarý gidermekten de sorumludurlar. Bu birimler arasýnda iþbirliði olmasý, sistemin devreye alýnmasý sýrasýnda iç hava kalitesi sorunuyla karþýlaþmasýný ya da bir sorun çýktýðýnda yasal müdahale gerekmeden çözülebilmesi için güvence saðlar. Mimar, mühendis, müteahhit, mal sahibi ve iþleticiden oluþan bir grup, düzenli olarak toplanmalý ve projenin uygulanmasý sýrasýnda çýkabilecek sorunlarý birbirine ileterek eþgüdüm saðlamalýdýr. 17 ÝÇ HAVA KALÝTESÝNÝN ESASLARI Müteahhitin Sorumluluðu Sistemi projeye uygun olarak yapmak 16 Ýç Hava Kalitesi Tasarým Esasý Ortam havasýndaki kirleticilerin oraný sýnýrlar içinde OLMALIDIR 18

9 5 18. Ýç hava kalitesi tasarýmýnda dikkate alýnan en önemli nokta, belli bir ortam havasýndaki kirletici maddelerin düzeyini kabul edilebilir sýnýrlar içinde olmasýný saðlamaktýr. Ortam havasýndaki kirleticilere karþý en etkili çözüm kirleticinin kaynaðýný ortadan KALDIRMAKTIR Bu amaçla genel olarak kirleticilerin kaynaðýna yönelerek kirletici kaynaðýný ortadan kaldýrmak en temel yöntemdir. Kirleticilere Karþý Diðer Önlemler 1. Bir egzostla kirleticiyi dýþ ortama atmak 2. Havadaki kirleticiyi seyreltmek. Bunun için Filtrelemek Hava temizleme cihazlarý kullanmak Ýç ortamý temiz havayla beslemek (havalandýrmak) Ýç ortam havasýný kirleten maddeyi dýþ ortama atacak lokal bir egzost yerleþtirmek ya da ortam havasýný daha az kirli bir besleme havasýyla karýþtýrýp kirli hava oranýný azaltmak gibi yöntemlere baþvurulur. Kirli havayý seyreltmek de denilen bu yöntem filtreleme, hava temizleme cihazlarý ya da havalandýrma gibi iþlemlerle gerçekleþtirilir. Bu bölümde, bir binada iç hava kalitesinin kontrolunda esas olarak nelerin yapýlmasý gerektiði ele alýnacaktýr. Ýç Hava Kalitesi Sorunlarýnýn Nedenleri 21. Ýç hava kalitesi sorunlarý yaratan yedi tasarým ve bakým yanlýþý Þekil 21 de gösterilmiþtir. Ýnþaat Sýrasýnda Binanýn Kullanýmý 22. Ýç hava kalitesi sorunlarýnýn büyük bir bölümü inþaat iþlerinden kaynaklanýr. Ýnþaat sýrasýnda çok miktarda toz ve boya, yapýþtýrýcý ve sýzdýrmazlýk için kullanýlan malzemelerden çýkan gazlar kirletici olarak ortama yayýlýr. Yeni halýlar, mobilyalar, Ýç Hava Kalitesi Sorunlarýnýn Nedenleri 1. Ýnþaat sýrasýnda binanýn kullanýma açýlmasý 2. Yetersiz filtreleme 3. Kurallara uygun olmayan bina yönetimi ve bakýmý 4. Dýþ hava neminin yüksek olduðu iklimlerde yetersiz nem kontrolü. 5. Gerçek kullaným alanlarýnýn tasarýmýnda yapýlan hatalar. 6. Havalandýrmadan giren dýþ havanýn kalitesizliði 7. Merkezi havalandýrma sisteminin yetersizliði Yeni bir Ýnþaat Sýrasýnda Ýç Hava Kalitesinin Korunmasý Ýnþaat alanlarý sürekli havalandýrýlarak kirleticiler uzaklaþtýrýlmalýdýr. Hava koþullandýrma cihazlarý denenirken yüksek etkinlikte filtreler kullanýlmalýdýr kumaþlar ve duvar kaplamalarýndan çýkan gazlarýn ortamdan uzaklaþtýrýlmasý için haftalar ve aylar boyunca sürebilecek bir havalandýrma yapýlmasý gerekebilir. Yeni binalarda inþaat tamamlanmadan ve hava koþullandýrma sistemleri kurallara uygun olarak kurulup çalýþmaya hazýr hale getirilmeden insanlarýn yerleþmesi özellikle tehlikelidir Bina Restorasyonlarýnda Ýç Hava Kalitesinin Korunmasý Çalýþma alanlarý sürekli havalandýrýlmalý Çalýþma alanlarý ile yaþama alanlarý yalýtýlmalý

10 6 23. Eski yapýlarda ise en önemli sorun, yenilenen bölümlerin öteki alanlardan yalýtýlmamasý, havalandýrýlmamasý ve buralardaki kirleticiler kabul edilebilir düzeye indirilinceye kadar çevredeki alanlara göre negatif basýnç altýnda tutulamamasýdýr. Yenilenen bölümlerde negatif basýncý saðlayacak en etkili araç, geçici egzost fanlarýdýr. Ortak besleme havasý, hem insanlarýn yaþadýðý ortamlarýn hem de inþaat çalýþmasý yapýlan yerlerin havasýný temizliyorsa, inþaat alanýndaki kirli dönüþ havasýnýn sisteme geçmesine engel olmak için, yangýn damperleri, dönüþ menfezleri ya da kanallarý kapatýlabilir. Yetersiz Filtreleme 1. Uygun ve etkili filtre kullanmamak 2. Filtreyi cihaza doðru yerleþtirmemek 3. Filtrenin bakýmýný yapmamak, gerektiðinde deðiþtirmemek Ýnþaat çalýþmasýnýn son aþamalarýnda hava koþullandýrma cihazlarý çalýþýrken ucuz ve etkisiz düþük nitelikte "inþaat filtreleri" kullanýmý, özellikle zararlý bir uygulamadýr. Bu cihazlarýn yeterli filtreleme olmadan çalýþtýrýlmasý, hem cihazlarýn hem de tüm hava daðýtým sisteminin kirlenmesine yol açar. Bu nedenle hava koþullandýrma cihazlarýnýn bu aþamada hiç çalýþtýrýlmamasý ya da yüksek etkinlikte filtreler kullanýlmasý saðlýk verilir. Filtre seçiminde çoðunlukla minimum gereksinim ve maliyet ölçütlerine göre seçim yapmak, gerekli filtreyi kullanmamak baþlýca kirlilik nedenidir. Ucuz ortam filtreleri odadaki parçacýk biçimindeki kirleticileri uzaklaþtýramaz ve dýþarýdan girmelerine engel olamaz. Yüksek kalitede filtrelerse küf ve nem sporlarýný, bakterileri, polenleri ve hatta virüsleri bile uzaklaþtýrarak hava kalitesini büyük ölçüde yükseltir. Çoklu filtre kullanýmlarýnda, etkili kullaným ve baþarýlý bir sonuç için, filtrelerin çerçevelerine sýkýca oturtularak sýzdýrmazlýk saðlanmasý gerekir. Çünkü aradan sýzan hava kirli hava olacaktýr. Yetersiz filtrelemeyle ilgili bir diðer hata ise filtrelerin bakýmýnýn zamanýnda ve uygun biçimde yapýlmamasý ve gerektiðinde deðiþtirilmemesidir. Bu durumda filtrenin kendisi iç ortam havasýný kirleten bir unsur haline dönüþür. Bina Yönetimi ve Bakýmý 25. Bina yönetim ve bakýmýnýn kurallara uygun olmayýþý iç hava kalitesini düþüren etkenler arasýndadýr. Temizlik amacýyla tehlikeli uçucu kimyasal bileþenler kullanýmý, dýþ ortamdan binaya giren Kurallara Uygun Olmayan Bina Yönetimi ve Bakýmý 1. Temizlik için zararlý kimyasallar kullanmak 2. Dýþ ortamdan binaya giren zararlý maddelerin engellenmemesi 3. Böceklerle mücadele edilmemesi 4. Binayý kullananlardan gelen kirletici kaynaklarýný gidermemek 5. Tasarruf için (!) havalandýrma damperlerini kapatmak 25 zararlý maddelerin engellenmemesi, bu tür maddelerin hava koþullandýrma cihazlarýnýn bulunduðu odalarda ve dönüþ havasý plenumlarýnda tutulmasý, böceklerle yeterince mücadele edilmemesi ve binayý kullananlarýn kirlilik kaynaklarý yaratabilecek etkinliklerinin zamanýnda saptanamamasý, yaygýn kirlilik kaynaklarýdýr. Hava koþullandýrma sistemlerinin amaca uygun kullanýlmamasý ya da havalandýrma damperlerinin ya da kontrollerinin enerji tasarrufu saðlamak amacýyla bilerek kapatýlmasý gibi uygulamalar, iç hava kalitesinin önemi anlaþýldýkça ortadan kalkmaktadýr. Hava koþullandýrma tasarýmcýsý ya da müteahhidi, bu konuda yeterli bilgiyi anlaþýlýr bir biçimde verdiðinde sistemin doðru çalýþtýrýlmasýný saðlayabilir. Tasarýmcý ya da müteahhit yeterli bilgi ve belge vermediði için sistem uygun çalýþtýrýlmazsa bundan ve sonuçlarýndan sorumlu olur. Nem Kontrolü 1. Nem kontrollü sistem seçimi 2. Binayý dýþ ortamdan alýnan hava ile basýnçlandýrma 3. Bina dýþ yüzeyinin yalýtýmý 26. Nemli iklimlerde nemin yeterince kontrol edilememesi önemli bir iç hava kalitesi sorunudur. Dýþarý atýlan kirli havanýn yerine temiz dýþ ortam havasý gelir. Bina yeterli karýþým havasý ile basýnçlandýrýlmazsa nem oraný yüksek dýþ ortam havasý bina çeperlerinden içeri sýzar. Bu tür ortamlarda kýsmi soðutma yükü altýnda nem kontrol özellikleri zayýf sistemlerin seçilmesi ve bi 26

11 7 nanýn dýþ yüzeyinin su ve buhar sýzýntýlarýna karþý yeterince korunmamýþ olmasý, en yaygýn yanlýþlar arasýndadýr. Ortam Kullanýmý Ýyi bir iç hava kalitesi için ortamýn kullaným amacý tam olarak belirlenmeli 27 Çevredeki egzost fanlarý, soðutma kuleleri, kazan ya da yakma fýrýnlarýndan atýlan hava da giriþ havasýna karýþabilir. Örnek: Kamyon yüklenen bir limanýn yakýnýndaki havayla yirminci kattaki havanýn kalitesi birbirinden farklýdýr. Kazan ya da çatýdaki yakma fýrýný bacalarý yakýnýndaki havayla, bir yapýnýn en üst katýndaki havanýn kalitesi farklýdýr. Kirletici kaynaklarýndan gelen hava akýþý þekli, rüzgarýn hýzý ve yönü, kirleticinin dýþarý atýlým hýzý ve yönü çevredeki yapýlarýn duvarlarýnýn biçimi gibi birçok etkene baðlý olduðundan, havalandýrma giriþleriyle kirletici kaynaklarý arasýnda minimum bir uzaklýk belirlemek pratik bir çözüm deðildir. Tasarýmcý, bu kaynaklarýn etkisini olabildiðince azaltacak biçimde birbirinden ayrý tutmaya çalýþmalýdýr. Yetersiz Merkezi Havalandýrma 27. Bir ortamýn hangi amaçla kullanýlacaðýný tam olarak belirlenememesi, özellikle kiraya verilen ve yenileme çalýþmasý geçiren yapýlarda sürekli bir sorun kaynaðýdýr. Çünkü eski hava koþullandýrma sistem tipi ve tasarýmý, yenilenen yapýnýn yeni kullaným amaçlarý karþýsýnda yetersiz kalabilir. Özellikle para kazanmak amacýyla yapýlan binalarda kullaným amacýný tam olarak belirlemek güçleþir. Bu durumlarda sistemin iç hava kalitesi esnekliðiyle ilk yatýrým arasýnda bir denge kurmaya çalýþmak gerekir. Ýç hava kalitesi esnekliði yoksa, sistem kaçýnýlmaz olarak bir iç hava kalitesi sorunu yaratýr. Havalandýrmada Kirletici 28. Havalandýrma havasý giriþlerinde beklenmedik kirleticilerin varlýðý hava kalitesi sorunu yaratýr. Hava giriþleri yükleme limanlarýna, elektrik santrallerine, karayollarýna ya da garajlara yakýnsa, havalandýrma havasý makina dumanlarýyla kirlenebilir. Minimize edilmiþ dýþ kirleticiler Yükleme kapýsý Binaya Havalandýrma Giriþindeki kirleticilere dikkat! Yükleme kapýsýnýn yakýnýnda deðil Kaçýnýlmasý gereken iç kirleticiler Egzost Havasýnýn kýsa devre yapmasýna engel olunuz. Dýþ Hava Giriþi Egzost Faný Yetersiz Merkezi Havalandýrma 29. Yetersiz merkezi havalandýrma iç hava kalitesini belirleyen önemli bir etkendir. Ýç ortamdaki kirleticilerin kabul edilebilir bir düzeye indirilmesi ve tüketilen oksijenin yenilenmesi için kirlenen havaya dýþ ortam havasý eklemek gerekir. Buna havalandýrma diyoruz. 1970'lerde ve öncesinde yapýlan birçok binada yetersiz havalan 28 Binanýn YETERLÝ dýþ hava ile beslenememesi Ýç Hava Kalitesini düþürür. 29 dýrma önemli bir sorun olarak görülmüyordu. Açýlabilen pencereler kullanýlýyor ve büyük ölçüde yabancý maddeler sýzabiliyordu. Enerji bu kadar pahalý olmadýðýndan, havalandýrma oranlarýný azaltacak bir giriþim söz konusu deðildi. Daha sonraki yirmi yýl içinde enerji maliyetlerinin artmasý, yalýtým, açýlmayan pencereler ve sýzdýrmazlýk sistemleri gibi enerji tasarruf önlemlerinin artmasýna, havalandýrma ve sýzma oranýnýn azalmasýna neden oldu. Saðlýða zararlý yapý malzemeleri ve mobilya kullanýmýnýn artmasý, kimyasal gazlarýn uzaklaþtýrýlmasýný önemli bir gereksinim haline getirdi. Havalandýrmanýn azaltýlmasý ve kimyasal gaz atýklarýnýn artmasý, birçok

12 8 durumda belirgin iç hava kalitesi sorunlarý yarattý. 1990'dan sonra havalandýrmanýn önemi anlaþýldý ve iç hava kalitesi sorunu olan binalar eleþtirildi ve böylece tasarýma önem verilmeye baþlandý. Bugün birçok binanýn havalandýrma oraný, tasarým amacýna uygun olarak kullanýlan bir sistemin gereksinimini karþýlamaya yetecek düzeydedir. Birçok yapýda tasarým sýrasýnda belirlenen havalandýrma oranlarý, binanýn aþýrý kirlenmesine yol açan diðer koþullardan önlenebildiði sürece, havanýn yeterince temiz biçimde karýþýmýný saðlar. Havalandýrma gerekli ve iç ortam havasýnýn dýþ ortamdan alýnan havayla seyreltilmesi etkili bir önlem olmakla birlikte, tüm iç hava kalitesi sorunlarýný çözmeye yeterli deðildir. Bu nedenle Þekil 21'de sýralanan tüm etkenlerin dikkate alýnmasý gerekir. Yük deðiþimi Yetersiz Merkezi Havalandýrma Yük deðiþimi ve insan yoðunluðu dikkate alýnmalýdýr Havalandýrma oraný, besleme havasý debisiyle doðru orantýlýdýr 30. Yük deðiþimi ve binadaki insan yoðunluðu deðiþimi dikkate alýnmadýðýnda merkezi hava sistemlerinde yetersiz havalandýrma sorunu ortaya çýkar. Birden çok alana hizmet eden bir merkezi hava sisteminde havalandýrma, besleme havasý giriþiyle doðru orantýlýdýr. 12 m Havalandýrma oraný besleme havasý debisiyle doðru orantýlýdýr 3m Kenardaki büro 340 m³/saat 3m 24 m Örnek: 9 m² geniþliðinde ve ayný sayýda kiþi tarafýndan kullanýlan iki büronun havalandýrma gereksinimi birbirine benzer. Ama yükleri farklý olduðundan, dýþ büro 340 m³/saat besleme havasý, iç büro ise 100 m³/saat besleme havasý gerektirir. Her iki büro ayný merkezi hava sistemi tarafýndan koþullandýrýldýðýnda, her odanýn havalandýrýlmasý, besleme havasý akýþýyla orantýlý olur. Sistem %15 havalandýrma havasý saðlýyorsa, dýþ büro; (340 x0,15) = 51 m³/saat dýþ hava alýrken, iç büro; (100 x 0,15) = 15 m³/saat dýþ hava alýr. Eðer kiþi baþýna 34 m³/saat hava minimum havalandýrma oraný olarak saptanmýþsa, iç büronun havalandýrma oraný yetersiz olacaktýr. En düþük düzeydeki gereksinimler için en ucundan yakalamak için, tüm sistemin % 34 havalandýrma saðlamasý gerekir [(34 m³/saat) / (100 m³/saat)] ve bu da % 15'lik oranla karþýlaþtýrýldýðýnda önemli bir yükselme gerektirir. Bu durumda, iç büronun gereksinimi karþýlamak için dýþ büro fazla havalandýrýlmýþ olacak ve 112 m³/saat dýþ hava alacaktýr (gerekenin % 330'ü). Kimi düzenlemede, bir kat için ortalama tutturulmuþsa, yeterli havalandýrma saðlanmýþ sayýlýr. Bizim örneðimizde, kiþi baþýna 9 m² bir alan için ortalama 34 m³/saat havalandýrma oraný, kat baþýna 1087 m³/saat demektir. Ýçteki alan ne kadar geniþ olursa, gereken dýþ ortam havasý yüzdesi o kadar yükselecektir. Þekil 31 deki çizimle gösterilen örnekte, her çevre modülünün 340 m³/saat, içteki her modülün 100 m³/saat hava gerektirdiðini kabul edersek, yalnýzca % 14 oranýnda havalandýrma gerekir. Bu örnekteki içteki alan küçük olduðundan yüzde düþmüþtür. Kirleticiler ve Kirletici Kaynaklar 32. Havada bulunan ve bir ortamda gerçekleþtirilen bir sanayi iþlemine ya da binaya ve içindekilere zararlý olan, ya da istenmeyen maddelere kirletici denir. Kirleticiler, ya havada asýlý fiziksel parçacýklar ya da gaz biçiminde olabilir. Þekil 32'de havadan uzaklaþtýrýlmasý gereken bazý fiziksel kirletici parçacýklarýn yaklaþýk büyüklüðü gösterilmiþtir. 33. Ýç ortamdaki kirleticiler, içeriden ve dýþarýdan gelebilir. Þekil 33'te her iki ortamdan gelen en yaygýn kirleticilerin bir listesi verilmiþtir. Yeni yapýlarda artýk asbest kullanýlmadýðýndan listeye alýnmamýþtýr. Ancak eski yapýlarda asbest kullanýlmýþsa 100 bunlarýn vereceði zararýn bir uzman tarafýndan giderilmesi gerekir. Kurþunsuz benzin m³/saat 3m kullanýmýyla atmosferdeki kurþunlu bileþik oraný düþürüldüðünden, kurþun da belirtilmemiþtir. Eski binalarýn yenilenmesi sýra Ýç kýsýmdaki büro sýnda kurþunlu boyalardan çýkabilecek kurþun tozu da zararlýdýr ve zararýn bir uzman 31 tarafýndan giderilmesi gerekir. 3m

13 9 Tipik Hava Kirleticilerinin Boyutlarý Parçacýk Çapý (Mikron) Tipik Parçacýklar, Gaz ve Yayýlýmý Yað Dumaný Sigara Dumaný Metalurjik Toz ve Duman Uçan Kül Kömür Tozu Gaz Molekülleri Karbon Siyahý Çimento Tozu Boya Pigmentleri Çinko Oksit Dumaný Böcek Öldürücü Tozlar Boya Parçalarý Polenler Akciðere Zararlý Tozlar Virüsler Bakteriler Ýnsan Saçý Test Metodu Mikroskop ile Eleme Elektron Mikroskobu ile Santrifüj Çökeltme Hafif Yayma Metodu Ayýrýcýlar Aktif Karbon Elektrostatik Tutucu Siklon Çökeltme Hücresi Yýkayýcý Ön Filtre Dokunmuþ Kumaþ Ön Filtre Elyaf HEPA (Mutlak) Filtre 32 Ýç ve Dýþ Ortamdaki Kirleticiler Ýç ortam kirleticileri Toz (özellikle kaðýt ve deri parçacýklarýndan kaynaklanan) Toz mikroorganizmalarý Pamuk, saç ve elyaflar Küf, bakteri, virüs ve diðer mikroorganizmalar Çevredeki sigara dumaný Uçucu organik bileþikler: En büyük kýsmýný gazlar oluþturur. Ýnþaat ve mobilya malzemelerinden, fotokopi ve printer atýklarýndan yayýlan gazlarý içerir. Sýkýlarak kullanýlan parfümler ve kozmetik ürünleri Ozon Kirleticilerin Kontrolu Kirleticilerin Kontrolünde 3 Aþama 1. Kirletici kaynaklarýnýn kontrolü 2. Filtreleme ya da gaz halinde uzaklastýrma 3. Seyreltme Dýþ ortam kirleticileri Havada taþýnan tozlar Polenler ve küf sporlarý Çevredeki trafik dumaný Çevredeki endüstriyel emisyonlar Sis ve ozon gazý Radon Eskiden bir bina içindeki kirleticilerin havalandýrma yoluyla kontrol edilebileceði düþünülürdü. Ancak günümüzde dýþ ortam havasýnýn temizlenmesi çok pahalý bir iþlem olduðundan bu basit önlemi uygulamak dýþarýdan gelen kirleticiler nedeniyle yetersiz kalýr. Birçok yerde dýþ ortam havasýnýn nemi içeride mikrobiyolojik maddelerin üremesine yol açar. Ayrýca birçok kent merkezinde ve kent dýþýndaki dýþ hava kalitesi, iç ortam 34

14 10 için konulan tasarým standartlarýnýn çok gerisindedir. Bu nedenle kirleticilerin uygun bir biçimde kontrolu için, üç aþamalý bir strateji gerekir. Kirleticilerin Kontrolünde Öncelikler Kaynak Kontrolu Kirleticilerin çoðalmasýný en aza indirmek Zararlý kirleticilerin geliþmesini önlemek Kirli alanlarý yalýtmak Düþük yükte nem kontrolu Lokal olarak egzost çýkýþý Filtreleme ve/veya Gaz Halinde Uzaklaþtýrma Mekanik (filtreleme) Parçaçýklarý uzaklaþtýrma (filtreleme) Kimyasal (gazlarý iyileþtirme cihazlarý) Gazlarýn uzaklaþtýrmasý (gazlarý iyileþtirme cihazlarý) çoðalamaz. % 60'ýn altýnda bir nem oraný su bulmalarýný sýnýrlayabilir. Kirli ve durgun su ise mikroorganizmalarýn geliþmesine uygun bir ortamdýr. Örnek: Fan coil oda ünitesinin toz filtreleri hatalý olarak monte edilmiþ ve cihaz düzgün bir yüzeye yerleþtirilmemiþse, su boþaltma tavasýndaki su drenaj hortumuyla iyi bir biçimde uzaklaþtýramaz ve bakterilerin geliþmesine uygun bir ortam oluþturur. Odanýn duyulur soðutma yükü, tasarým yükünün altýndaysa ve sistem, kuru termometre sýcaklýðýný ölçen bir termostatla çalýþtýrýlýyorsa, hava koþullandýrma sistemlerinin nemi uzaklaþtýrma kapasitesi, büyük deðiþiklikler gösterir. Sistem Genellikle Pik Yükünün Altýnda Çalýþýr Pik Yükü Seyreltme Yeterli minimum dýþ hava saðlama Ýsteðe baðlý havalandýrma (CO 2 hissedicili) 35 Pik Yük Dýþý Kirletici Kaynaðýnýn Kontrolu 35. Ýlk adým, belli bir ortam içindeki etkinlikleri kontrol ederek kirleticilerin üremesini en aza indirmektir. Mikroorganizmalarýn üremesine yardým eden nem ve kirliliðin ortadan kaldýrýlmasý gerekir. Su sýzýntýsý olan tavanlar ve binanýn donanýmlarý temizlenmeli ya da deðiþtirilmelidir. Çok miktarda toz ve uçucu kirleticilerin havaya yayýldýðý atölyelerdeki etkinlikler için binanýn ayrý bölümlerine ayrý hava koþullandýrma sistemleri kurulmalýdýr. Nem Baðýl nem yüksekse mikrobiyolojik kirlilik olabilir Nem sorunu düþük yükte sistemin nem kontrol kapasitesine baðlýdýr 36. Toz, nem ve sýcak, mikroorganizmalarýn çoðalmasýna uygun koþullar yaratýr. Besin ve su bulamayan mikroorganizmalar Sistem tasarýmý cihazlar ve daðýtým sistemleri için gerekli en yüksek kapasiteyi belirlemek için genellikle "tasarým yükü" koþullarýna göre yapýlýr. Sistemlerin genellikle bu en yüksek hedef yük koþullarýnda çalýþmadýðý düþünüldüðünde, sistemin nem kontrol kapasitesini çok büyük nem sorunu yaratan kýsmi yük koþullarýnda deðerlendirmek gerekir. Baðýl nemi uzun süre yüksek olan bir yapýda büyük ölçüde mikrobiyolojik kirlilikten söz edilebilir. 38. Örnek: Bir iþyeri, normal günlük çalýþma içinde büyük yükleri kaldýrabilecek yeterli kapasitede tasarlanmasý gerekir. Ama ayný iþyerinin hava koþullandýrma sisteminin, geceleri ve hafta sonlarýnda insan sayýsýnýn ve ýsý kazanýmýnýn azaldýðý koþullara göre de ayarlanmasý gerekir. Þekil 38'de, sistemde sabit hacimde ve bir oda termostatýyla kontrol edilen ayarlanabilir soðuk su vanalý bir hava koþullandýrma cihazý kullanýldýðýnda baðýl iç ortam neminin %70 oranýnda gerçekleþeceði gösterilmiþtir. Verilerin yer aldýðý iki sütun, soðuk su vanasý kapalý konuma geldiðinde, bataryanýn gizli ýsý kapasitesinin, duyulur ýsý kapasitesinden daha hýzlý bir biçimde azaldýðýný gösterir. Ortamdan ve dýþ havadan kaynaklanan gizli soðutma yükü büyük ölçüde azalmakla birlikte, ortamýn baðýl nemi oldukça yüksektir. Bu durumun nedeni, azalan su akýþýnýn, soðutma bataryasýnýn çið noktasý sýcaklýðýný yükseltmesidir. 37

15 11 Bataryadan geçen soðuk su debisini deðiþtirmek yerine, bir oda termostatýný, hava akýþýný bir bypass damperinin yardýmýyla ya soðutucu bataryaya yönlendirecek, ya da bataryanýn etrafýndan dolaþtýracak þekilde ayarlamak yoluyla sistemin kontrolünün deðiþtirilmesi daha iyi bir nem kontrolü saðlar. Düþük yük altýnda nemi daha iyi kontrol edecek öteki seçenekler, deðiþken hava hacimli sistemler ve yardýmcý ýsýtma kontroludur. Bazý bina yönetmelikleri yardýmcý ýsýtma kontrolunu enerji kaybý nedeniyle yasaklamýþtýr. Ama kondenser yardýmcý ýsýtma bataryalarý ve çeþitli ýsý geri kazaným uygulamalarý, enerji kaybýný aza indirerek yeniden ýsýtma saðlayabilir. Kurutucu tekerlekler ve benzeri aygýtlar kullanarak emme yoluyla nemgiderme de nemi uzaklaþtýracak kimyasal bir seçenektir. 39. Kirleticileri kaynaðýnda kontrol etmenin bir baþka yolu, yerel olarak meydana gelen kirleticileri baca ve egzost çýkýþlarýyla elden geldiðince yalýtmak ve uzaklaþtýrmaktýr. Bu yöntem, özellikle küçük bir alanda gerçekleþtirilen bir iþlemden kaynaklanan kirleticiler karþýsýnda etkindir. Yerel kirleticilerin binanýn öteki bölümlerine yayýlmasýný en aza indirmek, tüm bina havasýnýn temizlenmesinden daha ucuz ve kolay bir iþlemdir. Seyreltme Ýþlemi Seyreltme Ýþlemi Yerel Egzostlar Filtreleme ya da gaz halinde uzaklaþtýrma Filtreleme Gazlarýn Temizlenmesi Dýþ Ortam Havasý Bina içinde oluþan kirleticileri baca veya egzost ile dýþ ortama atmak. Düþük Yükte Çalýþmada Nem Oluþumu Tipik Sabit Hacimli Sistem Ayarlanabilir Soðuk Su Batarya Vanalý Hava Koþullandýrma Cihazý Yük þartlarý Tasarým yükü Düþük yük (güneþli günde) (gece) Geçerli süresi Dýþ hava þartlarý Oda duyulur ýsý yükü Oda gizli ýsý yükü Güvenlik faktörü Dýþ ortam havasý duyulur ýsý yükü Vantilatör ýsý kazancý Dýþ hava gizli ýsýsý Besleme havasý debisi Soðutma bataryasý çið noktasý Oda þartlarý % ºC, 24,5ºC 80 kw 7 kw 8 kw 13 kw 26 kw 17 kw m³/h 12 ºC 24,5ºC % 48 BN Kirletici düzeylerinin kabul edilebilir sýnýrlarý aþmasýný önleyecek ikinci ve üçüncü adým, seyreltme iþlemidir. Bu iþlem havanýn filtrelenmesi, havanýn gazlý temizleme cihazlarýyla kimyasal yöntemlerle temizlenmesi ve dýþ ortam havasý kullaným yöntemlerinin bileþiminden oluþur. % 20 27ºC, 21,7ºC 30 kw 1,5 kw 0 3 kw 26 kw 2,7 kw m³/h 19 ºC 24,5ºC % 71 BN Kavram olarak basit olmakla birlikte, her kirleticinin yoðunluk oranýnýn farklý kabul edilebilirlik seviyesi olmasý ve yüzlerce farklý türde potansiyel kirleticinin varlýðý bu iþlemi oldukça karmaþýklaþtýrýr. Hava Filtreleri 41. ASHRAE 52 Standardý, hava filtrelerinin etkinliðini ve etkinlik oranlarýný geliþtirmek için kullanýlan deðerlendirme yöntemlerini konu alýr. Bu standardý daha da geliþtirmek üzere hazýrlanan 52.2P Standardý, parçacýk filtrelerinin verimini etkinliklerine göre çok yüksek, yüksek, orta, düþük ve kaba olarak sýnýflandýrýr ve her kategoriyi de kendi içinde alt bölümlere ayýrýr. Bu bölümdeki konular bu sýnýflandýrma temelinde ele alýnacaktýr. Bir filtrenin verimini belirlemek için, toz tutma oraný, toz tutma kapasitesi ve hava basýncý düþüþü gibi özellikleri de dikkate almak gerekir. Düþük, orta ve yüksek verimde filtreler bir

16 12 Filtrelerin Etkinliklerine Göre Sýnýflandýrýlmasý Çok yüksek Yüksek Orta Düþük Kaba çok ticari yapý ve hastanede baþarýyla kullanýlabilir. Bu sýnýflamalar içindeki filtreler genellikle elyaf tipi ya da yüksek voltajlý elektronik tiptir. Ýþyerlerinde kullanýlan filtrelerin çoðu elyaf tipi olduðundan, bundan sonraki bölümde bu tip filtrelerden söz edilecektir. Filtre seçimi, uzaklaþtýrýlacak parçacýklarýn türüne ve büyüklüðüne göre deðiþir. Þekil 32'de birçok parçacýðýn tipik büyüklüðü gösterilmiþtir. Bu çizelgede görüldüðü gibi, polenler ve toz parçacýklarý genellikle 5 10 mikronun üzerinde, yani oldukça büyüktür. Bakterilerin çoðu ve kimi toz parçacýklarý 0,5 mikron ve al Sýra Yüksek Hýz Düþük Hýz Filtre Basýnç Kaybý 41 Hava sürtünme kaybý (mmss)* Baþlangýç 5 Son 12,5 * 2,5 m/s hava hýzýnda Hava sürtünme kaybý (mmss)* Baþlangýç 2,5 Son 7,5 * 2,5 m/s hava hýzýnda Hava sürtünme kaybý (mmss)* Baþlangýç 2,5 Son 7,5 * 1,5 m/s efektif filtre hýzýnda týndaki büyüklüklerdedir. Virüslerin büyüklüðü ise 0,01 mikrondur. Hava filtreleri için önerilen etkinlik oranlarýný derecelendirme yönteminde, filtrenin verimi, bu filtre tipine uygun parçacýk büyüklüðüne göre derecelendirilir. Düþük verimli filtreler kaba tozla, orta etkinlikte filtreler 1 3 mikron büyüklüðünde tozla, yüksek verimli filtreler 0,3 1 mikron büyüklüðünde tozla test edilir. Ýþyerlerinin bulunduðu bir yapýda kullanýlan 2 kalýnlýðýnda katlý (kývrýmlý) elyaf panel filtreleri, düþük filtre sýnýflandýrmasý içindeki alt gruplardan birine girer. Kirliliðin daha hassas kontrol edilmesinin istendiði binalarda kullanýlan % 65 oranýnda etkili torba ve kartuþ filtreler orta grup içinde yer alýr. Hastanelerde ve yüksek bütçeyle yapýlan ticari yapýlarda kullanýlan % 90 oranýnda etkili kutu filtrelerse yüksek verimli grup içinde yer alýr. 42. Yüksek verimli filtrelerin basýnç düþümü daha büyüktür ve filtre malzemesi kirlendikçe basýnç kaybý artar. Filtre malzemesinin hava akýmýna açýk olan bölümü de basýnç düþümünü etkiler. Filtre malzemesini kývýrarak ya da aþaðý doðru uzanan bir torba biçiminde düzenleyerek filtrenin havayolu derinliðini artýrmak, daha büyük bir filtreleme yüzeyi saðlar. Filtrenin yararlý olabileceði süre, kaldýrabileceði maksimum basýnç düþümüyle sýnýrlýdýr ve bu da genellikle mmss dur. Kir tutma kapasitesi, basýnç düþümü maksimum düzeye ulaþmadan önce filtrenin tutabileceði kir miktarýna göre belirlenir. Filtre alaný daha büyük olan filtrelerin kir tutma kapasitesi daha büyüktür ve bu filtreler daha uzun ömürlüdür. 43. Kullanýlacak elyaf tipi filtre takýmýnýn seçiminde önce kabul edilebilir bir hava sürtünme kaybýnda istenilen büyüklükte tozu verimli bir biçimde tutabilecek elyaf tipi seçilir. Daha sonra elyaf alanýný eldeki ortamýn büyüklüðüne uyacak biçimde düzenlemek ve filtre maliyeti, filtrenin ömrü ve vantilatörün enerji tüketimi de dikkate alýnarak en uygun seçimi yapmak gerekir. Sabit Kartuþ (plaka) Hava sürtünme kaybý (mmss)* Verim Baþlangýç Son 7,5 25,5 12, ,5 25,5 * 2,5 m/s hava hýzýnda ** Toz spot verimi (ASHRE stan. 5276) Hava sürtünme kaybý (mmss)* Daha önce de belirtildiði gibi, toz, nem ve sýcak iklim, mikroorganizmalarýn çoðalmasýna uygun bir ortam oluþturur. Bunlar besin ve su bulamadýklarýnda çoðalamazlar. Ýyi bir filtreleme iþlemi toz, kir ve mikroorganizmalara besin saðlayan lifleri uzaklaþtýrýr. Çanta Verim Baþlangýç 7,5 10 Ayrýca binanýn temizleme ve iç dekorasyonu yenileme giderlerini azaltýr. Yüksek Son * 2,5 m/s hava hýzýnda ** Toz spot verimi (ASHRE stan. 5276) 42 verimli filtreler bakteri ve virüslerin yol açtýðý bulaþýcý hastalýklarýn yayýlmasýný da önleyebilir.

17 13 Filtre Seçimini Belirleyen etkenler 1. Filtre cinsi (malzemesi) 2. Filtreleme alaný 3. Filtrenin ömrü 4. Filtrenin fiyatý Normal koþullarda yeterli oksijen için kiþi baþýna 5 8,5 m³/saat dýþ hava gerekir 5. Vantilatörün enerji tüketimi Seyreltme Dýþ ortam havasý temizlenmeden kullanýlamayacak durumda olsa bile minimum dýþ hava temizlenerek kullanýlmalýdýr. Çünkü iç ortam için gerekli oksijen bu havadan saðlanabilir. 44 verir. Ýþyerlerinde konfor amaçlý hava koþullandýrma uygulamalarýnda, normal etkinlikler içindeki insanlarýn bulunduðu ortamlarda gerekli oksijeni saðlamak için kiþi baþýna yaklaþýk m³/saat dýþ hava gerekir. CO 2 oraný iç ortamda 1000 PPM deðerinin üzerine çýkmamalýdýr. 44. Filtreleme, havasý koþullandýrýlan bir ortamda seyreltme iþlemi gibi bir etki yapar. Kirli oda havasý, hava filtrelerinde tutulan parçacýklardan arýnmýþ taze havayla seyreltilir. Oda havasýyla besleme havasý karýþýmý, yeniden filtrelenmek üzere hava koþullayýcýya gider. Burada amaç, ortamdaki kirletici parçacýklarý kabul edilebilir bir düzeye indirmektir. Havadaki özel parçacýk düzeyi yüksekse, bu özel kirleticileri giderebilecek özellikte filtreler kullanmak gerekir. Parçacýk filtreleri ya da gazla temizleme araçlarý, dýþ hava giriþ kanalýna, dönüþ havasý kanalýna, dýþ hava ve dönüþ havasý karýþým kanalýna ya da kullanýlan ortamdaki ayrý bir yeniden dolaþým sistemine yerleþtirilebilir. Kirleticinin kaynaðýna ve dýþ ortam iklimine baðlý olarak, dönüþ havasýndan uzaklaþtýrýlmasý güç olan bir kirleticiyi kontrol etmek için % 100 dýþ hava kullanýlabilir. Dýþ ortam havasý, temizlenmeden kullanýlamayacak durumdaysa, her zaman minimum dýþ hava kullanýlmalýdýr. Havalandýrma Standartlarý 45. Solunum denilen normal fizyolojik süreç içinde insanlar havadaki oksijeni alýp havaya karbondioksit verir. Bu iþlemin oraný, fiziksel etkinliðin derecesine baðlýdýr. Daha büyük güç harcayanlar, daha çok oksijen alýr ve daha çok karbon dioksit 46. Ýnsanlarýn solunumu ve metabolizmalarýnýn verimli bir biçimde çalýþmasý, gaz yoðunlaþmasý yaratýr. Ýç hava kalitesine iliþkin önlemlerin yetersiz oluþu, karbon dioksit oranlarýný yükseltebilir. Bu oran milyonda 1000 parçacýk (PPM) in üzerine çýktýðýnda uyku isteði, baþaðrýsý ve yoðunlaþma bozukluðu görülebilir. Ortalama etkinlik ve kalabalýk düzeyine ve tipik dýþ ortam havasýndaki karbon dioksit düzeylerine dayanarak, iç ortam havasýnýn karbon dioksit miktarýný 1000 PPM düzeyinde tutmak için kiþi baþýna yaklaþýk 22,5 m³/h dýþ hava gerekir. Kiþi baþýna 25,5 34 m³/h olarak önerilen havalandýrma oraný, bu hesaptan çýkmýþtýr. 1970'lerin sonunda ve 1980'lerde uygulanan ve kiþi baþýna 8,5 13 m³/h olan daha önceki havalandýrma oraný ise oksijen kaybýný tamamlamaya dayanýyordu. Þunu unutmamak gerekir: Dýþ ortam havasý çok kirli olsa bile, yaþam ve saðlýk için çok önemli olan bir madde içerir: Oksijen. Havasý koþullandýrýlan bir ortamda insanlarýn tükettiði oksijenin yeterli oranlarda yerine konulmasý gerekir. 46

18 14 Öteki Kirleticiler bu zehirli gazlarý uzaklaþtýrmayacaðýndan, dýþ hava miktarýný en aza indirmek ve gazlarý kontrol etmek için havayý kimyasal yollarla temizlemek gerekir. Gerektiðinde DIÞ HAVA, hava kirleticilerden temizlenir. Kirletici Yoðunlaþma Düzeyi Dýþ Havayý Seyreltme Örneði 48. Þekil 48'de basit bir hava koþullandýrma sistemi için geçerli bir seyreltme iþlemi gösterilmiþtir. 47. Dýþ ortamdan gelecek hava oraný, yukarýda belirtilen havalandýrma ölçütlerine göre belirlendiðinde, dýþ ortam havasýndaki öteki kirleticilerin oranýnýn, bina içinde aþýrý bir birikim oluþturmayacak ölçüde düþük olduðu kabul edilir. Dýþ ortam havasýnýn kalitesi devlet ya da yerel kuruluþlar tarafýndan ölçülür ve duyurulur. Belli kirleticileri uzaklaþtýrmak için dýþ havanýn herhangi bir temizleme iþleminden geçmeden kullanýlýp kullanýlamayacaðýna karar vermek için bu raporlara ya da bölgeye özgü ölçümlere dayanýlýr. Dýþ havanýn kullanýlmadan önce temizlenmesi gerekiyorsa, çoðunlukla trafikten ya da sanayi dumanlarýndan kaynaklanan zararlý gazlarýn uzaklaþtýrýlmasý gerekir. Örnek: Aðýr bir trafik akýþý bulunan bir kavþakta yer alan ve dýþ ortam havasýnýn araba ve kamyon egzost gazlarýyla kirlendiði bir yerdeki bir binayý düþünelim. Dýþ hava miktarýný artýrmak, 47 C ma C oa C ra OA/oa RA/ra ma Hava Karýþým Formülü C ma = (%OA x C oa ) + (%RA x C ra ) = karýþým havasýndaki kirletici yoðunluðu = dýþ havadaki kirletici yoðunluðu = dönüþ havasýndaki kirletici yoðunluðu = dýþ hava = dönüþ havasý = Dýþ hava ile dönüþ havasý karýþýmý 49. Kirletici uzaklaþtýrma cihazý bir filtre (mekanik) ya da gazlý temizleme cihazý (kimyasal) olabilir. 49 Kirletici Seyreltimi Ek Hava C ra Dönüþ Havasý C ra Dýþ Ortam Havasý C oa Besleme Havasý C sa C rm Karýþým Hava C ma Kirlilik Ayýrýcý Ünite Klima Santralý Soluma Alaný C rm, oa, ra, sa Q oa, ra, s = Kirletici seviyesi = Hava debisi 48

19 15 Kirleticiyi Uzaklaþtýrma Verimi Odadaki ortalama kirletici yoðunluðu, odaya giren kirletici oranýna, besleme havasýnýn debisine yoðunluk düzeyine göre belirlenir. C sa = C ma x ( 1 verim ) Kirletici Yoðunluk Formülü C ma C sa = karýþým havasýndaki kirletici yoðunluðu = besleme havasýndaki kirletici yoðunluðu C rm = C sa x Kirletici oluþma debisi Besleme havasý debisi 50. Kirleticiyi uzaklaþtýracak cihaza giren karýþýk havadaki kirletici düzeyini belirlemek için, hava karýþým formülü kullanýlýr:kirletici uzaklaþtýrma cihazýndan çýkan besleme havasýnýn kirlilik düzeyi, cihazýn kirleticiyi uzaklaþtýrma verimine baðlýdýr. Kirletici Yoðunluðu Odaya giren kirletici yoðunluðuna Besleme havasý debisine Besleme havasýnýn kirletici yoðunluðuna baðlýdýr C rm C sa = oda havasýndaki kirletici yoðunluðu = besleme havasýndaki kirletici yoðunluðu 52 Örnek: 53. Hava karýþým formülünün kullanýmý ve bir kirleticinin bulunduðu havanýn seyreltilmesinde dýþ havanýn nasýl kullanýlacaðýný anlamak için, bir iç hava kalitesi kontrol düzeni bulunan bir hava sistemi düþünelim. Bu sistem, kullanýcýnýn belirlediði karbondioksit oranýný, örneðin kiþi baþýna 1000 PPM'i, aþmayacak biçimde bir iç ortam havasý saðlamak üzere dýþ havayla dönüþ havasýný karýþtýrýr. Baþlangýçta ortamýn korbondioksit oranýný 1000 PPM olduðunu varsayalým. 54. Dýþ havanýn korbondioksit oraný 300 PPM ise ve sistemde kullanýlan dýþ hava oraný % 15 ise, ortama gidecek karýþým havasýndaki korbondioksit oraný Þekil 54 teki formüle göre hesaplanýr : Kirleticilerin Seyreltimi Örneði Egzost Havasý Dönüþ Havasý % PPM CO 2 % PPM CO 2 %15 Dýþ Ortam Havasý 300 PPM CO 2 Hava Filtresi 1000 PPM CO 2 Soluma Alaný Oda Soluma Alaný 53

20 16 Karýþým Havasýndaki CO 2 Oraný Örnek: Ýç ortamdaki CO 2 oraný: 1000 PPM Dýþ ortamdaki CO 2 oraný: 300 PPM Kullanýlan dýþ hava oraný: %15 C ma = (%OA x C oa ) + (%RA x C ra ) = (0,15 x 300) + (0,85 x 1.000) = 895 ppm C ma : Karýþým havasý kirliliði PPM, OA: dýþ hava C oa : Dýþ hava kirliliði PPM Buna göre ortama giden besleme havasý, hedeflenen yoðunluk sýnýrýna ulaþmadan 105 PPM kirletici emebilir. Oda havasýndan daha az karbondioksit içeren dýþ hava, oda kirli hava yoðunluðunu seyreltir Dýþ havadaki karbondioksit yoðunluðu, iç ortamdaki yoðunluða eþit ya da bundan daha yüksek olduðunda, artýk dýþ hava iç ortamýn kirliliðini seyreltemez. Bu durumda iç ortama verilecek dýþ hava miktarý en aza indirilmeli ve dýþ ortam havasý ya da karýþým havasý kimyasal bir iþlemle temizlenerek kirletici miktarý istenilen yoðunluða indirilmelidir. Yukarýdaki seyreltme hesaplarý kapalý bir çevrim oluþturur ve bunlar yaklaþým hesaplamalarýyla çözülebilir. Bu iþlemin nasýl yapýlacaðý ve çeþitli baþka deðiþkenleri de hesaba katan uygun formüller, ASHRAE Standart 62 de yer almaktadýr. Besleme havasý odanýn her yanýnda eþit olarak daðýlýyorsa, dönüþ havasýndaki kirletici oraný odadaki kirletici oranýna eþit olacaktýr. Aksi halde, solunan havadaki kirletici düzeyi oldukça yüksek olabilir. Besleme havasý oda soluma bölgesne ulaþamýyorsa dönüþ havasýndaki kirletici düzeyi besleme havasýndaki kirletici düzeyine eþit olacaktýr. Havalandýrma Verimi Dýþ hava miktarý arttýkça CO 2 seyreltimi artar, azaldýkça azalýr. Ýyi Bir Kirlilik Seyreltimi Ýçin Besleme havasý ortamýn her yanýna eþit daðýlmalýdýr 55. Bu örnekte dýþ hava miktarý arttýkça, karbondioksit seyreltimi artar, azaldýkça ise karbondioksit seyreltimi de azalýr. Dýþ havadaki karbondioksit yoðunluðu artarsa, ayný seyreltme oranýný elde etmek için gereken dýþ hava oraný da artacaktýr. Ayný biçimde, iç ortamda karbondioksit kirliliði arttýðýnda, gereken dýþ hava oraný da artar ASHRAE deki "havalandýrma verimi" kavramý, odada iyi bir hava daðýlýmý saðlanmasýnýn önemini ve havalandýrma alanýna uygun bir biçimde daðýtýlmayan havanýn yararlý olmayacaðýný vurgular. "Havalandýrma alaný", yüksek tavanlý bir binada havasý koþullandýrýlan alanýn küçük bir bölümünü oluþturabilir. 57 Dýþ hava ile iç hava CO 2 oranlarý eþitse dýþ hava doðrudan iç ortama verilerek CO 2 seyreltimi yapýlamaz, temizlenmelidir. Ýyi Bir Kirlilik Seyreltimi ve Havalandýrma Verimi Ýçin Besleme havasý solunum hava alanýnda dolaþmalýdýr Besleme havasý solunum hava alanýnda dolaþmalýdýr.

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

LAMINAR FLOW PAKET TÝP HÝJYENÝK KLÝMA DIN 1946 KISIM 4 (Klima Sistemlerinin Vazifeleri) Havadaki mikrop seviyesinin sýnýrlandýrlasý Odalar arasýndaki gerekli hava akýmýnýn saðlanmasý Havadaki narkoz gazlarýnýn

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

HPL Laminar Akýþ Ünitesi

HPL Laminar Akýþ Ünitesi HPL Laminar Akýþ Ünitesi H P L Lam i na r Aký þ Ünitesi Taným Ameliyathane tipi Laminar Akýþ Üniteleri, ameliyathane masasý ve üstünde istenen laminar akýþý saðlamak ve bu laminar akýþ sayesinde bulunduklarý

Detaylı

CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi ler ay

CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi ler ay C 16.0 TR.00 CPC H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CPC 2 Taným CPC tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPC Tipi

Detaylı

CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde ka

CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde ka C 16.04 TR.00 CPD A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde

Detaylı

BCB Taným BCB tipi menfezler duvar uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler BCB tipi menfezler sabit

BCB Taným BCB tipi menfezler duvar uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler BCB tipi menfezler sabit B 0.02 TR.00 BCB H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i BCB Taným BCB tipi menfezler duvar uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler BCB tipi menfezler

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Teknik Geliþtirme Programý. Ýnsan Konforu ve Hava Koþullandýrmaya Giriþ. Mühendislik Eðitimi

Teknik Geliþtirme Programý. Ýnsan Konforu ve Hava Koþullandýrmaya Giriþ. Mühendislik Eðitimi Teknik Geliþtirme Programý Ýnsan Konforu ve Hava Koþullandýrmaya Giriþ Mühendislik Eðitimi Bu kitap Carrier ýn Teknik Geliþtirme Programý kapsamýnda, mühendis eðitimleri dizisinde yayýmlanan Human Comfort

Detaylı

PANEL YAPIÞTIRMA TEKNOLOJÝSÝ SIMSON PANELTACK Simson PanelTack Simson FoamTape Simson Primer PanelTack Panel Yapýþtýrýcýsý Çift Taraflý Yapýþkan Köpük Bant Astar SAYFA NO 174 175 176 Simson PanelTack Panel

Detaylı

CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristikleri

CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristikleri C 11.01 TR.00 CKA H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CKA Taným CKA endüstriyel difüzör, büyük hacimlerin hava ile ýsýtýlmasý ve soðutulmasý iþlemleri sýrasýnda, gerekli olan farklý atýþ karakteristiklerini

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

CTA Silindirik Difüzör

CTA Silindirik Difüzör TA TA Taným TA tipi nozullar duvar, tavan uygulamalarý için tasarlanmýþ olan silindirik tipte nozullardýr. Daðýtýcý sistemlerde kullanýlýrlar. Görüntü bütünlüðü açýsýndan toplayýcý olarak da kullanýlabilirler.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit MV 1 geprüfte Sicherheit Teknik Katalog PANEL RADYATÖRLERÝ EN 44 ISO 9001:000 T S E BAG UV PRODUCTO CONFORME A NORMAS Épitésügyi Minóségellenórzó Intézet GÝRÝÞ Bu katalog genelinde siz sayýn müþterilerimize,

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Filtreler Plastik Filtreler Çeþitli filtre tipleri. Çok çeþitli filtrasyon dereceleri (mesh). Aþýnmaya karþý dayanýklýlýk Kolay bakým : filtre

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

BAE Eðrisel Kanatlý Menfez

BAE Eðrisel Kanatlý Menfez BAE BAE Taným Tavan uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Uygulama gereksinimlerine baðlý olarak hava debisini ayarlamak ve hava daðýlýmýný optimize etmek için kullanýlýrlar. Özellikler Ayarlanabilir kanatlý

Detaylı

Konutlarda Doðal ve Zorlanmýþ Havalandýrma Sistemleri

Konutlarda Doðal ve Zorlanmýþ Havalandýrma Sistemleri Tesisat Mühendisliði Dergisi Sayý: 89, s. 21-26, 2005 Konutlarda Doðal ve Zorlanmýþ Havalandýrma Sistemleri Harun Kemal ÖZTÜRK* Ahmet YILANCI** Öner ATALAY*** Özet Sosyal geliþmelere baðlý olarak konfor

Detaylı

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu Kod No: A.9.1.2 Kitap Baský Tarihi: 210512 Revizyon No: 210512 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Doðru ve Güvenli Kullaným için - Genel Uyarýlar - Garanti - Özel Uyarýlar - Taþýma ve Montaj

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Vortex Metre Ýçindekiler Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3 Ölçüm tekniði Sayfa 3 Uygulamalar Sayfa 4 Tasarým Sayfa 5 Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Teknik özellikler Sayfa 6 Vortex metre profili Sayfa

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz.

GÝRÝÞ. Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. GÝRÝÞ Bu kýlavuzda ALARKO Hava Perdelerine ait kullaným ve bakým bilgilerini bulacaksýnýz. Cihazýnýzý yüksek verimle ve ekonomik çalýþtýrmak, sorunsuz ve uzun süreli kullanmak için lütfen bu kýlavuzu dikkatle

Detaylı

Paket Klima Santralleri AIRFEL- GENEL ÖZELLÝKLER AIRFEL Hijyenik ve Konfor tipi Klima Santralleri konusunda Türkiye'nin önde gelen firmalarýndandýr. AIRFEL Klima santralleri ve diðer ürünleri Alman TÜV

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 Subasman Baþlangýç Profili Alüminyum Subasman Profili Alüminyumdan mamül (0,6 mm et kalýnlýðý) damlalýklý subasman baþlangýç profilidir. Üzerine inþa edilecek

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

ValFoam Valfli PU Köpük Bostik ValFoam, nemle genleþen ve kürleþen tek komponentli, mekanik valfi sayesinde kullaným öncesi ve sonrasý asla týkanmayan aerosol poliüretan köpüktür. Elektrik tesisatlarýnýn

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

BDA. Perfore Menfez E B E1 B1. Taným BDA tipi menfezler tavan ve duvar uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Toplayýcý sistemlerde kullanýlýrlar.

BDA. Perfore Menfez E B E1 B1. Taným BDA tipi menfezler tavan ve duvar uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Toplayýcý sistemlerde kullanýlýrlar. BDA BDA Taným BDA tipi menfezler tavan ve duvar uygulamalarý için tasarlanmýþlardýr. Toplayýcý sistemlerde kullanýlýrlar. Özellikler Standart olarak perfore delik çaplarý 6 mm ve delikler arasý mesafe

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Nisan 2003 Oda Termostatý RAA 20 Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným Alanlarý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

4. KAYNAK SIRASINDA TÜKETÝLEN MALZEMELER

4. KAYNAK SIRASINDA TÜKETÝLEN MALZEMELER 4. KAYNAK SIRASINDA TÜKETÝLEN MALZEMELER Aþýnan ve deðiþtirilmesi gereken eletrod klavuz hortumunun gömleði ve temas tüpü gibi kaynak makinasý elemanlarýna ek olarak iþlem sýrasýnda tüketilen maddeler

Detaylı

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Mayýs 2004 Fan Coiller Ýçin Oda Termostatý RAB10/ RAB10.1 Montaj ve Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

ÜRÜNLER CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold Taným Seramik Yapýþtýrýcýsý Seramik Yapýþtýrýcýsý Fleks Seramik Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zeminlerde. Yatayda ve düþeyde. Yatayda

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman PID Kontrol Formu PID kontrol formu endüstride sýkça kullanýlan bir proses kontrol yöntemidir. PID kontrol algoritmasýnýn çalýþma fonksiyonu, kontrol edilen prosesten belirli aralýklarla geri besleme almak

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Montaj Klavuzu 09 Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Baþlamadan Gerekenler : Küçük Spiral (Avuç) Taþlama (Kesme Taþý ile) El Matkaý Su Terazisi Keski Çekiç Levye Çimento Ayarlanailen Gerdirme Aparatý Ýnþaat

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

HPB Hepa Filtre Kutusu

HPB Hepa Filtre Kutusu HPB Hepa iltre Kutusu H P B ltre Kut u Hepa i us Taným HPB filtre kutularý hijyenik ortamlarda kullanýlmak üzere tavan uygulamalarý için dezenfeksiyon kolaylýðý saðlayacak biçimde tasarlanmýþtýr. Standart

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

MEÝSTER 178 Meister MY Mantolama Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, su geçirmeyen, suya ve neme karþý dayanýklý, EPS ve XPS ýsý yalýtým plakalarýnýn

Detaylı

ÜRÜNLER ClimaTech EPS F40 ClimaTech EPS F32 Taným Kullanýldýðý Yerler Cephe uygulamalarýnda, Enerji tasarruf sistemlerinde. Cephe uygulamalarýnda, Ene

ÜRÜNLER ClimaTech EPS F40 ClimaTech EPS F32 Taným Kullanýldýðý Yerler Cephe uygulamalarýnda, Enerji tasarruf sistemlerinde. Cephe uygulamalarýnda, Ene ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 ÜRÜNLER ClimaTech EPS F40 ClimaTech EPS F32 Taným Kullanýldýðý Yerler Cephe uygulamalarýnda, Enerji tasarruf sistemlerinde. Cephe uygulamalarýnda, Enerji tasarruf

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

TS EN ISO SCP. Kimyasal Proses Pompalarý TS EN 22858 / ISO 2858 ATEX SCP 01 02-11

TS EN ISO SCP. Kimyasal Proses Pompalarý TS EN 22858 / ISO 2858 ATEX SCP 01 02-11 TS EN ISO 9905 Kimyasal Proses Pompalarý TS EN 225 / ISO 25 ATEX 01 02-11 Genel Bilgiler Basýlabilen Sývýlar Ýçinde katý parçacýklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya az kirli, düþük viskoziteli sývýlarý

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

Teknik Bilgiler 00. Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24 eþit alana bölünmelidir.

Teknik Bilgiler 00. Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24 eþit alana bölünmelidir. Teknik Bilgiler 00 Armatür dizlimi ve ýþýk yayýlýmý (ofis üzt görünüþ) : Örnek ofis aydýnlatmasý 3-boyutlu modeli Tablo 1 : Lamba Akýsý : 1x1200 lm Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24

Detaylı

EPDM Membrane www.lineflex.com ÝÇERÝK Sayfa Hakkýmýzda 02 Üstün Teknik Özellikler 03 EPDM ve Butil Bantlar 04 Yapýþtýrýcý ve Mastik, Baðlantý ve Yardýmcý Elemanlar 05 Kullaným Alanlarý Çatýlar 06 Yeþil

Detaylı

Taným tipi eðrisel kanatlý difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Uygulama gereksinimlerine baðlý olarak hava debisini ayarlamak ve hava d

Taným tipi eðrisel kanatlý difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Uygulama gereksinimlerine baðlý olarak hava debisini ayarlamak ve hava d C 0.0 TR.00 H A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i Taným tipi eðrisel kanatlý difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Uygulama gereksinimlerine baðlý olarak hava debisini ayarlamak ve hava

Detaylı

verter Suya güç veren biziz.. A member of the Uygulama Alanlarý: (l/s) Q 100 Sarfiyat Tekstil Fabrikalarý Hotel, Ýþ Merkezi, Site, Tatil Köyleri v.b. 80 60 Çalýþma Aralýklarý Gýda ve Ambalaj Tesisleri

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

GÝRÝÞ Ülkemizde katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, geri kazanýlmasý ve bertarafýna iliþkin yükümlülükler 5393 sayýlý Belediyeler Kanunu ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyeleri Kanunu ile Belediyeler

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Zeus Superior kw 4 kw - 8 kw - 3 kw Hermetik Kombiler Yoðuþmalý Kombi Yoðuþmalý Kombi Zeus Superior kw Duvar tipi kombi sektörünün lider ve öncü kuruluþu olan Ýmmergas,

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

7201 2600 10/2003 TR(TR)

7201 2600 10/2003 TR(TR) 7201 2600 10/2003 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V Lütfen saklayýnýz Önsöz Kullanýmla ilgili önemli genel hususlar

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı