Taban ve Duvar yap s. Sizin konforunuz, bizim misyonumuz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Taban ve Duvar yap s. Sizin konforunuz, bizim misyonumuz"

Transkript

1 Taban ve Duvar yap s Sizin konforunuz, bizim misyonumuz

2 WTH Tabandan s tma ve so utma WTH n n tabandan s tma sistemleri günümüz inflaat flekli ve çeflitli iklim koflullar na uygun flekilde tasarlanm flt r. Bu broflürde alt taban, tamamlama tabanlar ve uyarlanabilir taban çeflitleri hakk nda bilgiler mevcuttur. Sorumluluk Size, geçerli standartlara dayanarak en iyi flekilde bilgi verilmektedir. Ancak WTH bu yay nlardaki bilgilerden oluflabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz. Baz flirketlerin tabanlar tamamen garanti alt na ald n dikkatinizi çekmek istiyoruz. (RDA BV nflaat Teknolojosi Bürosu iflbirli i ile.) Standartlarda zamanla baz de ifliklikler yap labilmektedir. (Bu broflüre dahil edilmemifl olabilir.)

3

4 çindekiler Taban yap lar Yap -1 PS yap s kombine taban syf.6 Yap -2 izole elemanlar taban syf.6 Yap -3 kum üstüne izole taban syf.6 Yap -4 taban n üst tabakas na izolasyon ( sabit olmayan taban)syf.7 Yap -5 WTH soklip syf.7 Yap -6 Variso yap s (Variso termik ve Variso akustik syf.8 Yap -7 benekli folyo syf.9 Yap -7b benekli plaka syf.9 Yap -8 tahta kirifl üstüne taban syf.9 Yap -8a tahta taban üstüne tafl taban syf.10 Yap -9 kalsiyum sülfat taban (anhidrit)syf.11 Yap -10 tek parça tamamlanm fl beton taban syf.11 Yap -11 IFD taban s tma syf.12 Tamamlama kat syf.13 Yük syf.13 Yükseltilmifl tabanl olmayan tamamlama katlar n bileflimi Yükseltilmifl tabanl olmayan tamamlamam katlar n bileflimi Tavsiyeler syf.13 syf.14 Yükseltilmifl tabanl tamamlama katlar n bileflimi yükseltilmifl tabanl tamamlama katlar n bileflimi dökme taban syf.14 syf.14

5 çindekiler Genleflme Güçlendirme Genleflme / Güçlendirme syf.15 syf.15 zolasyon malzemeleri zolasyon malzemeleri 16 Yer döflemesi» Genel syf.17» Tekstil, naylon ve vinyl yer döflemeleri syf.17» Mermer, karo tafl ve do al tafl döflemeleri syf.17» Parke döflemeler syf.17 Karo tafl döflemeleri için yap flt rma tavsiyeleri Karo tafl döflemeleri için yap flt rma tavsiyeleri syf.18 Özel taban ve duvarlar Yap 12 Elektro term taban yap s syf.18 Yap 13 Kireç kum tafl s duvar syf.19 Yap 14 Eco tu la duvar syf. 19

6 Taban Yap s Yap 1 PS kombine taban PS kombine taban s k rastlan lan bir yap d r. zolasyon de eri taban s tmas için yeterlidir ( R-de eri 2,5). Taban s tma borular beton bas nç kat üstüne monte edilir. Düz taban yüzey s lar ve uygun s tma süreleri için tamamlama kat için verilen kal nl a uyulmas gerekmektedir. (örtme kat + taban tamamlamas ) Kenar izolasyon Örtme kat Beton taban Polistren taban Örtme kat n yap ld kaliteler : Yap 2» D20 (NEN 2741, çimentolu örtü tabanlar)» GD20 ( BRL 4305 kalsiyum sülfatl örtü tabanlar) zole elemanlar taban Bu taban da taban s tmas ile kombine olarak iyi uygulanabilmektedir. Bu taban tipinde üst güçlendirme uygulanmas tavsiye olunur. Bu flekilde taban n hareket etmesini önlemifl olursunuz. Kurulumu, tamamlama kat n n kal nl ve örtü kat kalitesi için Yap 1 deki aç klamaya bak n. Kenar izolasyon Üst güçlendirme Yap taban zolasyon Yap 3 Kum üstünde izole taban Kum zemin üstüne yeni bir taban çok basit bir flekilde taban alt na monte edebilirsiniz. Bunun için afla daki ifllem uygulamal s n z 1)bir kat PE-folyo (0,2 mm)üst üste gelecek flekilde yerlefltirilmifl 2)bas nca dayan kl izolasyon Montaj Yap 1 deki ile benzerdir 3)bir kat PE-folyo 4)beton taban Kenar izolasyon Örtü taban Yap taban PE-folyo zolasyon 1 den 3 e kadar yap lanmalarda 50 mm lik toplam tamamlama kat kal nl nda en fazla 10 mm lik kal nl ktaki karo tafl baz al nm flt r.

7 Taban yap s Yap 4 taban n üst k sm nda izolasyon (yükseltilmifl taban) Bu tabanda izolasyon, yap ve tamamlama kat aras na gelmektedir. Bunun için izolasyon ve onun üstündeki tamamlama kat için özel flartlar talep edilmektedir. Standart taban afla daki flekilde oluflmufltur: 1) yap taban 2) bas nca dayan kl izolasyon 3) üst üste gelecek flekilde 0,2 mm lik folyo kat 4) taban s tma borular için sabitleme a 5) en az 10 mm özel örtü tamamlama kat üstüne üst güçlendirme kat 6) taban n genifllemesi ve çekmesi ile ilgili olarak duvar kenarlar na kenar izolasyonu 7) beyaz mermerde tavsiye edilen:renk de ifltirmesini önlemek için galvanize takviye. 8) 70 mm kal nl kta tamamlama kat, karo tafl hariç Kenar izolasyon Üst takviye Sabitleme a PE folyo Yap taban Örtme kat n yap ld kaliteler : Yap 5» D20 (NEN 2741, çimentolu örtü tabanlar)» GD20 ( BRL 4305 kalsiyum sülfatl örtü tabanlar) WTH soklips Bu yükseltilmifl tabanda özel sabitleme kelepçeleri kullan lmaktad r. En az 30 mm kal nl ktaki tüm bas nca dayan kl izolasyon tiplerini kullanabilirsiniz. Bu sabitleme metodunun avantajlar :» çok h zl montaj» global uygulanabilirlik» boru alt na çelik sabitleme a gerekmemesi» beyaz mermer plastik boru ve kelepçeden dolay renk de ifltirmez. Beyaz mermer tabanda galvanize üst güçlendirme tavsiye ediyoruz, böylece mermer renk atmaz. Aç klamas için yap 4 e bak n. Kenar izolasyon Üst güçlendirme Sabitleme kelepçesi PE folyo zolasyon Yap taban

8 Taban yap lar Yap 6 Variso yap s (variso-termik ve variso akustik) Bu yükseltilmifl tabanda plastik batmal kelepçe kullan lmaktad r Bu metodun avantajlar afla daki gibidir:» çok h zl montaj» asgari yükseklik» 50 x 50 mm kafesli folyo» plakalar n kolayca ölçüye göre uyarlanabilmesi» patentli klip sayesinde izolasyon plakas na s k bir montaj imkan» Yap, plakalar n küçük mekanlarda kolay çal fl labilmesi için 2 m 2 ebatlar nda (1 x katlanm fl) olarak temin edilir.» Boru alt na çelik sabitleme a gerekmemesi» Plastik boru ve kelepçe kullan larak beyaz mermer renk atmaz. Beyaz mermer kullan yorsan z plastik ya da galvanize üst takviyesi tavsiye edilir. Bu flekilde mermer renk atmaz. Ayr nt l aç klama için yap 4 e bak n (izolasyon hariç) Kenar izolasyon Özel kalite DVG Variso klip 20 mm izolasyon kal nl nda Durathan folyo dahil variso izolasyonu yap taban Variso akustik 20 mm kal nl kta ses azalt c izolasyon plakas d r. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi izolasyon broflürümüzde ve test raporunda bulabilirsiniz. Variso izolasyonu afla daki flartlara uydu u taktirde 2 kn/m 2 lik taban yüküne sahiptir:» izolasyon, en az merkezden merkeze 150 mm mesafeli 20 mm çapl taban s tma borulu ise» izolasyon 55 mm kal nl kta kum çimento örtü katl ise» 25 m 2 de 1 litre dozaj nda harca tomid kat lm fl ise» D 20 ( 15 N / m 2 ) kalite flart na uyulmufl ise Bunlar yap lmad ysa 70 mm lik kal nl k olmal d r. Borulara 4 x 150 mm ebatlar nda (galvanize) çelik takviye a olmal d r. Bunun yan s ra genleflme vb ile ilgili iflleme metotlar n genleflme / güçlendirme bölümündeki gibi uygulayabilirsiniz. Tafl ma kapasitesi aç s ndan taban ev için uygundur. Bununla ilgili RDA BV nflaat teknolojisi firmas ndan al nm fl olan test raporu mevcuttur. Taban s tma ile kombine Variso akustik izolasyonu en az 70 mm kal nl kta örtü tabanla uygulamal s n z.

9 Taban yap lar Yap 7a benekli folyo Plastik borular n montaj için WTH benekli folyo kullanabilirsiniz. Bununla h zl ve çabuk bir flekilde benekler aras nda istenilen boru kal b uygulanabilir. Folyo kolay kesilebilen sert polistrenden imal edilmifltir. Bunun yan s ra malzeme tamamen geri dönüflümlüdür. Folyo 16 ve 20 boru çaplar için temin edilebilir. WTH benekli folyoyu hem yeni bina inflaatlar nda hem de tadilatlarda uygulayabilirsiniz. Ayr nt l aç klamalar için Yap 1 e bak n. Kenar izolasyon Benek tamamlama taban Kum çimento / anhidrit Beton taban Polistren taban Yap 7 b benekli plaka Termik ya da akustik izolasyonda WTH n n benekli plakas n kullanabilirsiniz. Bu plaka PS-benekli folyodan oluflmaktad r (yukar da tan mland gibi) ve polistrenden mamul destek plakaya monte edilir. Bu plaka benek alt 11 ve 30 mm olarak temin edilebilir. Bununla birlikte toplam plaka kal nl s ras yla 34 ve 53 mm olur. Sadece 30mm lik benekli plaka ses kesme özelli ine sahiptir. WTH benekli plaka 16 mm çapl borular için uygundur. Yükseltilmifl taban yap s için yap 4 e bak n. Kenar izolasyon Benek Tamamlama taban Kum çimento / anhidrit Benekli taban Yap taban Yap 8 tahta kirifl üstü taban Tahta taban ya da beton ya da sistem tabanlar n tadilatlar nda tahta kirifl kat genelde temeli oluflturur. Tahta taban parçalar çelik k rlang ç kuyru u fleklinde LEWIS plakalarla de ifltirilir. Bu taban n yaylanmas ndan tabanda oluflabilecek muhtemel çatlamalar önlemektedir. LEWIS plakalar yerlefltirmeden önce taban üstten kolayl kla izole edebilirsiniz. Plakalar, genleflme olas l ndan dolay kirifllerin üzerine vidalanmadan yerlefltirilir. Ayn zamanda plakalar duvara monte edilmemelidir. Olas boflluklar bantlayabilirsiniz. Daha sonra WTH borusunu LEWIS plakas n n üzerine monte edilir. Bu sonra beton harc n içine dökülür. Taban sertlefltikten sonra taban tamamlama ifllemi yap labilir Örtü taban Beton LEWIS plaka zolasyon Kirifl tabaka

10 Taban yap lar Yap 8a Tahta taban üstüne tafl taban Yüzey a rl :» Çimentolu örtü taban için 194 kg/m 2» Kalsiyum sülfat örtü taban için 204 kg/m 2 Evler aras ayr mlarda ses izolasyonu NEN 1070 (1976) göre sa lanmaktad r. Kenar izolasyonu Çimento taban (mineral yün taban parçalar ) Kirifl 60 mm mineral yün Rachel alç plaka Profil kelepçe» 20 mm kal nl kta düzeltilmifl taban parçalar» 2x12,5 mm kal nl kta ka t liflerle güçlendirilmifl alç plakalar (fermacell) + her kiriflte kelepçe» 75x175 mm kirifller, merkzeden merkeze 800 mm ( 80x180 mm ile ölçülmüfltür.)» 19x50 mm, merkezden merkeze 300 mm rachel» mineral yün plaka (presleme 20 kg/m 2 ): mekan tamamen doldurulacak)» 60 mm kal nl kta mineral yün plaka yada 60 mm kal nl kta mineral yün örtü, paketlenmemifl» her kirifle No profil kelepçe tak lacak; kelepçe ve kirifl aras na 30 mm lik mineral yün, presleme 20 kg/m 2, 15mm ye preslenmifl ya da kokos keçe fleridi» 70 mm kal nl kta çimento» Yükseltilmifl örtü tabanlar için 30/25 mm kalitesinde mineral yün plakalar» güçlendirme a na ba l borular Yap 4 e de bak n (izolasyon hariç) * Bunun için WTH Vloerverwarming in Variso akustik sistemi de kullan labilir. Bu durumda ses izolasyonu ile ilgili bilgiler geçerli de ildir. Örtü tabana NEN 6702 normlar na uygun yükleme ve yükleme kombinasyonlar uygulanmal d r. Bunlar eflit da t lm fl yük ve çizgisel yükten oluflmaktad r. Yük kullan ma ba l d r ve 1,75 kn/m 2 ya da daha fazlad r Uyulmas gereken çizgisel yük 3 kn/m1 dir. Noktasal yükler kenar ve yükseltilmifl bir taban n kenarlar nda meydana gelebilir. hava ses izolasyonu temas ses seviyesi zolasyonlar laboratuvardaki ölçümlere göre yap lm flt r: pratikte daha düflük de erler beklenebilir.

11 Taban yap lar Yap 9 Kalsiyum sülfat s v taban (anhidrit) Kalsiyum sülfat s v taban n oluflumu bundan evvel bahsedilen tabanlarla ayn d r. Yükseltilmifl örtü tabanda taban daha ince olabilir. Tabanda üst güçlendirme gerekli de ildir. Taban en az GD20 kalitesinde 50 mm kal nl kta bir kat kalsiyum sülfattan oluflmaktad r. Kalsiyum sülfat s v taban WTH taban s tma borusu Sabitleme a * zolasyon* Yap taban * ya da raptiyeli variso izolasyonu. Yap 10 tek parça ifllenmifl beton tabanlar Tek parça ifllenmifl tabanlar bir defa da dökülür ve düzleme ifllemi yap l r. Üst güçlendirme WTH taban s tma borusu Destekler Alt güçlendirme PE folyo zolasyon Kum 1. Aflama Alt a yap l r. Bunun üzerine taban s tma borusu geçici olarak örgü ipi ile sabitlenir 2. Aflama Daha sonra destekler alt a a sabitlenir. Taban s tma borular ile kesiflti i noktalarda bunlar kesmelisiniz. Kesiflmeleri taban s tman n boyuna monte ederek mümkün oldu unca önleyebilirsiniz. Bu yap y ifli veren ile önce görüflmenizde fayda bulunmaktad r. 3.Aflama Destekler ve üst güçlendirme monte edildikten sonra taban s tma borusu alt a dan kesilerek ayr l r. Taban s tma borusunu üst güçlendirmenin alt k sm nda sabitleyebilirsiniz. Sabitlemeler aras nda 75 cm lik mesafe b rak n. En son olarak taban dökme ifllemi yap - labilir.

12 Taban yap lar Yap 11 IFD tabandan s tma IFD taban s tma kuru bir sistemdir. Bu, harç kullan lmad anlam na gelir. Sistem sökülebilir ve afla dakilerden oluflmaktad r:» nem sözkonusu ise 0,2 mm lik PE-folyo kat» fabrikasyona ba l olarak 25 ten 40 mm kal nl a kadar tafl ma ve izolasyon plakas,» çelik ya da alüminyum s iletim plakalar» kenar izolasyonu» sistem tipine ba l olarak mm çap nda taban s tma borusu Sistem düz tahta ya da tafl zemine afla daki çizimlere göre monte edilmelidir. Taban örne in ka t lifle güçlendirilmifl alç plakalar, parke ya da hal gibi çeflitli flekillerde tamamlanabilir. Ps/karton iletim plakalar çelik/alüminyum iletim lameller PE-folyo Yap taban Ps/karton iletim plakalar Fermacell plaka 10 mm çelik/alüminyum iletim lameller PE-folyo Yap taban Ps/karton iletim plakalar Fermacell plaka 20 mm çelik/alüminyum iletim lameller PE-folyo Yap taban

13 Taban yap lar Tamamlama kat Do al olarak s taban n n tamamlama kat A s n f çimento gibi kullan lan malzemelerin temizlik, iyi iflçilik ve do ru sonradan ifllem flartlar na uymal d r. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi NEN 2741 (çimentolu örtü taban) ve DIN (estrich iflleri ve seramik Fliessen und Platten Merkblatt) standartlar nda bulabilirsiniz. Burada, yabanc (izolasyon için) katk maddeler içermeyen ve WTH taban s tma sistemleri ile kombine tak lm fl kum çimento tamamlama taban söz konusudur. Afla daki bilgiler katl binalardaki tabanlar için geçerlidir ( zemin kat, katlar, do rudan kumda, ardiye ya da d flar da) Yükler Çal flma taban na NEN 6702 standartlar na uygun yük ve yük kombinasyonlar uygulanabilmelidir. Bunlar eflit da t lm fl yük ve çizgisel yükten oluflmaktad r. Yük kullan ma ba l - d r ve 1,75 kn/m2 veya daha fazlad r. Uyulmas gereken çizgisel yük 3 kn/m2 dir. Noktasal yükler yükseltilmifl tabanlar n kenar ve köflelerinde meydana gelebilir. Her tamamlama taban s taban uygulay p uygulamaman z dikkate al nmaks z n çatlar. Ço unlukla görülmeyen k lcal çatlamalar söz konusudur. zolasyon ve tamamlama kat bileflimi ve kal nl için k lavuz oluflturulmufltur. K lavuzun iki fonksiyonu vard r: 1) taban n çatlama ihtimalini geçerli standartlar do rultusunda %5 ile s n rlamak; 2) oluflan çatlaklar n geniflliklerini en fazla 0,2 mm ile s n rlamak. Yükseltme yap lmam fl tabanlar n tamamlama kat bileflimi Yükseltme yap lmam fl tabanlar n tamamlama kat do rudan yap taban na uygulan r (1,2 ve yap lara bak n) taban n çatlama ihtimalini %5 ile s n rlamak için afla daki ana konulara uyabilirsiniz: 1)D20 örtü taban kalitesinde tamamlama kat n n kal nl en az 50 mm olmal d r: 2)D30 örtü taban kalitesinde tamamlama kat n n kal nl en az 40 mm olmal d r: 40 mm lik tamamlama kat nda taban yüzeyinde küçük s farklar n oluflabilece ini göz önünde bulundurun. Bileflim ve kal nl klardaki sapmalarda tamamlama kat nda çatlama ihtimalini artt rmaktad r. Do al olarak alt taban ve tamamlama kat taban n düzlü ü ile ilgili standartlara uymal d r. Alt tabanda daha büyük düzgün olmayan yüzeyler tespit etti inizde öncelikle alt taban n düzlenmesini tavsiye ederiz. Yap taban ve tamamlama kat n n birbirine iyi ba lanmas için iyi yak lmas flartt r.

14 Yükseltme yap lmam fl tabanlar n tamamlama kat bileflimi Tavsiyeler Tabanda istenilen sa laml elde edebilmek için gerekenden daha fazla çimento oran kullan lmas tavsiye edilmez. Bunun yan s ra çimentoya mümkün oldu unca az su ilave etmelisiniz. Bu flekilde kuru çatlama ihtimalini s n rlam fl olursunuz. Tabana daha iyi s iletim ve mekanik özellikler kazand rmak için Tomid s v maddeyi tavsiye ediyoruz. WTH Vloerverwarming in ürünü olan Tomid uygulanan borulara hasar vermez. Tamamlama kat ndaki di er katk maddeler NEN 5950 temizlik standartlar na uygun olmal d r. Bu maddelerin boru malzemesine etkisi olmamal d r. Yükseltme yap lm fl tabanlar n tamamlama kat bileflimi Yükseltilmifl taban da tamamlama kat bas nca dayan kl izolasyon kat na uygulan r (4,5 ve 6 nolu yap ya bak n) Önemli! Öncelikle yükseltme yap lmam fl tabanlar n tamamlama kat bileflimi bölümünü okuyun. O bölümde belirtilen ç k fl noktalar yükseltme yap lm fl tabanlar için de geçerlidir. Tabanda çatlama ihtimalini %5 ile s n rlamak için afla daki ana konulara uyabilirsiniz: 1) D20 örtü taban kalitesinde tamamlama kat n n kal nl en az 70 mm olmal d r: 2) D30 örtü taban kalitesinde tamamlama kat n n kal nl en az 60 mm olmal d r: Dökme taban Kalsiyum yer uygulamas çok avantajlar sunmaktad r. Kum çimento tabana göre s iletimi %20 daha iyidir. Tamamlama kat na buna göre daha az yükleme yap labilir. Taban n oluflumu kum çimento tabanlarla k yaslanabilir. (bina genleflmeleri örtü tabana ifllenmelidir) örtü (yükseltilmifl) taban n kal nl yük aç s ndan mümkünse 45 mm ile s n rland r lmal d r. Kenar izolasyonlar 10 mm olmal d r. Yakma öncesi kuruma süresi normal flartlar alt nda 1 haftad r. Çatlama geniflli ini 0,2 mm ile s n rlamak istiyorsan z üst güçlendirme uygulamal - s n z. Tafl ve veya harc n kal nl tamamlama kat n n kal nl nda dahil edilmez. 70 mm lik D20 örtü taban kalitesinde tamamlama kat kalitesi do al tafl tamamlama kat kombinasyonlar nda en çok görülen kombinasyondur. Bileflim ve kal nl klardaki sapmalar tamamlama kat nda çatlama ihtimalini artt r r.

15 Yükseltme yap lm fl tabanlar n tamamlama kat bileflimi Taban kurumakta olan bir mekanda hava ak m olmamal ve ya mur veya nem girmemelidir. Bunun yan s ra derece ilk üç gün de don noktas alt na düflmemelidir. Kuru çatlamalar ya da tabaklanmalar önlemek için taze taban plastik folyo ile örtebilirsiniz. Yeni dökülmüfl taban n kuruma döneminde kenarlarda yükselirse tabaklanma meydana gelir. Taban n kenarda ayr lmas 3-8 mm aras d r ve iki aydan birkaç aya kadar sürebilmektedir. Genelde yeni dökülmüfl bir tabana 3-4 gün ifllem yap lmamal d r. Daha düflük mekan s lar ndabu 4-5 gündür. Taban s tma devreye al nmadan önce tamamlama kat n n her santimetre kal nl baz nda en az bir hafta bekleme süresi düflünülmelidir. En az bekleme süresi 5 haftad r; baz durumlarda tedarikçi daha fazla süre de verebilir. S v tabanlarda borular n sabitleme mesafesi en az 0,5 mm olmal d r. Bu flekilde s v taban n bask yapmas n önlemifl olursunuz. Genleflme / Güçlendirme Genleflme Taban alanlar n n ebatlar azami 7 metre uzunlukla beraber 40 m 2 den fazla olmamal - d r. L-tipinde taban ya da k smen daralan tabanlarda düz köfleli flekilde çekme ilavesine bölünmelidir. Taban n kenarlar nda, kolon ve buna benzerlerde birlefltirilebilen dik kenar izolasyonu uygulamal s n z. Burada asgari kal nl k 5 mm dir. Bunun yan s ra kenar izolasyonu tamamlanm fl taban n üstünden ç kmal d r. Bu fazla izolasyonu sonraki aflamalarda kesebilirsiniz. Uygun olan yerlerde çekme ilavesini dahil etmelisiniz. Do al olarak inflaat normlar na uygun olmal d r. Bu gibi yerlerin örnekleri L-tipi odan n köfleleri, daralmalar ve geçifllerdir. Tereddüt etti inizde tecrübeli birine sorman z tavsiye edilmektedir. Çal flmalar esnas nda uygulanan harçlardan numuneler ay rman z da ayr ca tavsiye ederiz. Geçerli standartlar do rultusunda kontroller için kontrol prizmalar haz rlaman z da tavsiye olunur. Güçlendirme/Takviye 200 mm lik azami a geniflli inde olas güçlendirmenin çap en az 4 mm olmal d r. Güçlendirme ayr ca FEB 500 için NEN 6008 normlar na uygun olmal d r. Bunu tamamlama kat merkezine uygulamal s n z. Harç kapama eni en az 10 mm olmal d r ; güçlendirme alanlar n n üst üste gelen fleritleri kendi aralar nda en az 200 mm olmal d r.

16 zolasyon malzemeleri Kullan lan izolasyon malzemeleri NEN En normlar na uygun olarak bas nca dayan kl olmal d r. Ölçü toleranslar da bu standartlara uygun olmal - d r. Bunun için uygun olan izolasyon malzemeleri afla dakilerdir:» kg/ m 3 ( g/dm 3 (litre)) a rl nda polistren (dökme)» kg/ m 3 ( g/dm 3 (litre)) a rl nda polistren (geniflletilmifl)» kg/ m 3 ( g/dm 3 (litre)) a rl nda poliüretan zolasyon plakalar aralar nda boflluk olmadan yerlefltirilmelidir. zolasyon plakalar nda folyo varsa üst üste gelecek flekilde yerlefltirilmelidir. Üst üste gelmiyorsa birleflme yerleri yap flt r lmal d r. Fabrika taraf nda folyo yap lmam fl plakalarda en az 0,2 mm lik plastik folyo yeterlidir. Bu folyo en az 100 mm lik fleritlerle üst üste gelecek flekilde uygulanmal d r. Su geçirmez folyo da ayn flekilde duvarlar n kenarlar nda fazlal k b rak lmal d r. Bu folyo çimento suyunun akmas n önleyecektir. Folyonun, inflaat yap lar nda oldu u gibi nem önleyici özelli i yoktur. H zl bir montaj için WTH taban s tma entegre montaj sistemli Variso izolasyon plakas n tasarlam flt r. Bu uygulama folyolu izolasyon plakas ndan oluflmaktad r. Plaka klipslerle sabitlenmektedir. Taban s tma ve izolasyon ile kombine yükseltilmifl örtü taban da izolasyonun azami içine s k flt r lmas DIN Bölüm 2 ye göre en fazla 5 mm olmal d r. Baflka bir izolasyon uygulamak istedi inizde, örne in çevre koruma flartlar nedeniyle, mantar ya da perlit bir çözümdür.

17 Yer Döfleme Afla da yer döflemesi çeflidine göre uygulama imkanlar ile ilgili özet sunulmufltur: Genel Taban s tma veya so utmas n n tamamlama kat nda izolasyon malzemelerin ifllenmesi yasakt r. Perlit, argeks ve elcemoscrape harc gibi ilaveler bu nedenle uygulanamaz. Taban s tmas n n çal flt r lmas da gözetim alt nda gerçeklefltirilmelidir. Tekstil, naylon ve vinil Pamuk, yün ve naylon yer döflemeleri 3 mm den fazla sabit sünger kat olmad taktirde uygulanabilir. Bunun yan s ra yer döflemesinin kal nl 10 mm i geçmemelidir. Novilon ya da marmoleum gibi yer döflemeleri de uygundur. Kuru estrich taban da yer döflemesi uygulanarak hava kabarc klar oluflmadan yap flt r c ile yap flt r labilir. Yer döflemesi seçiminde tabanda s azalmas göz önünde bulundurulmal d r.. Bu nedenle do ru s toleransl d r. Alt döfleme kullan lmamal d r. Ana s tma olarak taban s tmas hesaplamas nda yer döflemesini dahil etmelisiniz. Ayr ca taban s tma en az 10 gün çal flt r lm fl olmal d r. Böylece çimentodaki su yap flt rmadan önce buharlaflm fl olur. Taban s tmay ilave s tma olarak kullan yorsan z hal n n R-de eri 0,16 m2.k/w den fazla olmamal d r. Ana s tma için uygulan yorsa bu standart azami 0,13 m2.k/w dir. Kabul edilebilir yer döflemelerinin de erleri WTH da bilinmektedir. Tereddüt etmeniz halinde bizimle temasa geçebilirsiniz. Mermer, Karo tafl ve Do al tafllar Bu malzemeler do rudan örtme kat na uygulanabilir. Borular bu durumda tamamen harc n içinde olmal d r. Karolar n ya da mermerlerin yap flt r lmas için taban s tmas için uygun olan yap flt r c kullanmal s n z. Yap flt rma ifllemi esnas nda mümkün oldu unca az hava girmesini önleyin. Beyaz mermer tabanlarda uçlar kesik galvanize a kullan lmaktad r. Taban s tmas plastik kelepçelerle sabitlenmelidir. Bu flekilde mermerin renk atmas n önlemifl olursunuz. Mermeri yükseltilmifl kat olarak izolasyon kat n n üstüne uyguluyorsan z taban s tmas n plastik vidal kelepçelerle sabitlemelisiniz. Vidal kelepçenin uzunlu undan dolay izolasyon kat en az 30 mm kal nl kta olmal d r. Dilerseniz bunun yerine plastik raptiyeli Variso izolasyonunu da uygulayabilirsiniz. Son olarak borular içine s k flt rabilece iniz noktal plaka izolasyonunu da seçebilirsiniz. Parke döflemeler Parke bir do al ürün oldu u için s n rl birkaç çeflit kullanabilirsiniz. Yumuflak tahta flekilde prensipte kullan lamaz. Parke tipinin uygunlu u araflt r lmas bu nedenle çok önemlidir. Bunun yan s ra ilave s tma için azami RC de eri 0,16 m 2.K/W ve ana s tma için 0,13 m2.k/w olmal d r. Genel anlamda lamel ve laminant parke taban s tma ile kombine olarak ilave s tma için çok uygundur. Parke döflemesi yap lmas nda alt taban sa laml, yüzey çatlamalar ve nem içeri i aç - s ndan kontrol edilmelidir. Nem içeri i %1,8 den fazla olmamal d r. Parke ayr ca alt tabana çivilenemez her zaman yap flt r lmal d r. Parke yerlefltirilmeden önce taban s tmas çimento kat n tamamen kurumas için en az 14 gün çal flm fl olmas gerekmektedir. Parke döfleme yap lmadan önce taban s tma en az 24 saat önce kapat lm fl olmal d r. Parkenin montaj için tedarikçinin talimatlar na titizlikle uyulmal d r. Döfleme ifllemi bittikten sonra yap flt - r c 5-8 gün kurumaya b rak lmal d r. Daha sonra yavafl yavafl s tmaya bafllanabilir. Taban s tma ve parke hakk nda daha fazla bilgi WTH Vloerverwarming B.V den talep edilebilir. Bunun için websitemize de bakabilirsiniz:

18 Karo tafl tabanlar için yap flt rma tavsiyeleri Taban s tmal tabana tafl yap flt rd n zda afla dakileri dikkate almal s n z:» iyi kaliteli estetik kalan yap flt r c kullan n» yap flt r c imalatç s n n talimatlar n uygulay n» Çimento örtme kat n iyi sertleflmesini bekleyin: en az 5 hafta ile kuruma süresi santimetre bafl na bir haftad r.» Sonra taban s tmas n 7 gün süreyle montaj el kitab ndaki prosedüre uygun olarak s t n.» Karolar sonra yap flt r labilir ve yerlefltirilebilir Taban kurutmak için yeterince zaman n z yoksa yap flt rmaya süper esnek yap flt - r c kullan lmas flart ile bir hafta sonra da bafllayabilirsiniz. Bu durumda size Unifix-2 tip yap flt r c y tavsiye ediyoruz. ASO Flex katk s katk l bu yap flt r c sertleflme esnas nda çekmeyi üstlenir. Bu çekme örtme taban n uygulamas ndan sonra ilk haftalar nda meydana gelmektedir. Bunu üstlenerek karo tafl tabanda hasar oluflmamaktad r. Unifix-2k ve ASO Flex katk s Hoogeveen de yerleflik Schomburg tem temin edilebilir. Daha fazla bilgi için numaral telefondan irtibata geçebilirsiniz. Özel Taban ve Duvarlar Yap 12 Elektrotherm Taban s tma elemanlar aras nda Taban s sensörü Vana kapa Mekanik koruma kat 5-10 mm Tamamlama taban yap flt r lm fl s tma paspas Karo taban termostat Boru Boru, s tma paspas ve sensör için kaynak kutusu Tamamlama taban fllenmemifl taban zolasyon Elektrotherm in montaj el kitab na bak n.

19 Özel Taban ve Duvarlar Yap 13 Kireç kum tafl s duvar Bu duvar kireç kum tafl yap flt rma bloklar ndan yap lm flt r. Bunlar fabrikadan borular için oluklar yap lm fl olarak temin edilir. Alt ve üst k sm - na çevirme tafllar yerlefltirilir. En üstteki çevirme tafl genelde 2 cm yükseklikte yerlefltirilir. 20 mm çapl WTH borusu olu- a yerlefltirilebilir.; kavisler kelepçelenmelidir. Tamamlama izolasyon uygulanmam flsa serbesttir. Borunun montaj ndan sonra kaz n r ve 10 mm lik alç yap l r. Bu s duvar tafllar hakk nda daha fazla bilgi Xella, numaral telefondan al nabilir. Tafllar inflaat malzemeleri tedarikçiler taraf ndan temin edilir. Yap 14 Eco tu la duvar Eco tu la duvar için kireç kum tafl ndaki gibi ayn yönergeler geçerlidir. Bunun yan s ra çevirme tafl aras nda eflit say da s duvar tafllar yerlefltirmelisiniz. Bu s duvar tafllar hakk nda bilgi Terca Haaften, numaral telefondan edinebilirsiniz. Özel s duvarlar Frezeleme ya da 70 mm lik Eco tu la tafl ile mevcut duvarlarda s duvarlar yapabilirsiniz. Sistem ayr ca betona da dökülebilir. Yap flmal alç eco inflaatta s k rastlan l r. Tahta iskele yap s için s tma borular n duvara yerlefltirerek alç n içinde yok edebilirsiniz. zolasyon Is duvar n d fl duvar olarak uygulad n zda bu duvar n iyi izole edilmesi gerekti i çok do ald r.

20 Sizin konforunuz, bizim misyonumuz WTH Tabandan s tma ve serinletme sistemlerinde taban ve duvar uygulamalar n n öncü üreticilerindendir. WTH, ev ve iflyerlerinde 30 y l aflk n bir süredir baflar yla düflük enerji kullan m na ve en yüksek konfora katk da bulunan yüksek kaliteli sistemleri gelifltirmekte, üretmekte ve satmaktad r. Hepsi bir arada Tabandan s tma ve serinletme sistemleri konusunda pazar lideri ile avantaj yakalay n. WTH ile tüm süreçleri birarada bulabilirsiniz. Tasar m, keflif, mühendislik, proje yönetimi ve montaj... WTH tüm hizmetleri verebilir. Ancak WTH daha fazlas n sunabilmektedir! Sorular n z bizim için önemlidir. lave destek ya da servis sözleflmeleri için her zaman servis departman m za müracaat edebilirsiniz. Is tma ve so utma için bilgi merkezi WTH için bilgi, size daha iyi hizmet verebilmek için vazgeçilmez araçt r. Mühendislerimiz de bu nedenle her gün en yenilikçi tasar mlar üstünde çal flmaktad r. Tüm çal flanlar m z kapsaml bilgi ve tecrübelerini seve seve sizinle paylaflmaya haz rd r. Projenin bafllang c ndan sistemin kullan ma kadar; sizin konforunuz, bizim misyonumuzdur!

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48 Seramik in alfabesi 48 Tablo II de görüldü ü gibi ortalama toplam maliyet, ürün maliyeti ve döfleme maliyeti dikkate al narak yap lan maliyet hesab ndan çok daha farkl sonuçlar ortaya ç km flt r. Geçici

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar

Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar M. Kemal GEL / Teknik Müdür BTM A.fi. Polimer Bitümlü Membranlarla Temel ve Teras Su Yal t m Uygulamalar Bitümlü membranlarla yap lan su yal t m, yap elemanlar n n suya maruz kalan ve suyun geldi i taraftaki

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması

4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması İMO 01 / 2005 BÖLÜM 4 41 4.İmalata Hazırlık Kaynak Prosedür Şartnamesi nin (KPŞ) Hazırlanması ve Onaylanması; Kaynakçı Yeterliliğinin Onaylanması 4.1. Kapsam Bu bölümde, çeliklerin EN 288 standard na göre

Detaylı

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009

H A V U Z E L K T A B I. www.uhe.org.tr UHE TEKN K KOM SYONU. Teknik Yay n No: 3. ll. Bas m. Mart 2009. Mart 2009 H A V U Z OPERATÖR E L K T A B I UHE TEKN K KOM SYONU Teknik Yay n No: 3 Mart 2009 ll. Bas m Mart 2009 Tüm haklar UHE ne aittir. zinsiz k smen veya tamamen yay nlanamaz. Bu talimat, UHE Teknik Komisyonu

Detaylı

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Dergisi 57 (2008) 11-17 Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Üyesi Özet Al flverifl merkezleri; genellikle otopark, ma aza alanlar,

Detaylı

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli

Detaylı

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN!

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN! Güvenlik talimatlar 1 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI Bir elektirikli makine kullan ld nda, afla dakinide kapsayan güvenlik önlemleri her zaman takip edilmelidir. Bu dikifl bilgisayar n kullanmadan önce bütün

Detaylı

Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi. HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings

Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi. HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings ISSN 1302-2415 makale - article TTMD Dergisi 50 (2007) 18-22 Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings Rüknettin Küçükçalı; Mak. Yük. Müh. TTMD

Detaylı

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi?

Nas l korumal? Teknoloji. Pratik bilgiler. puçlar. Schneider çözümleri. / s. 5. / s. 7. Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? Teknoloji Elektromekanik bir röle mi yoksa elektronik bir röle mi? / s. 5 Pratik bilgiler Topraklama sistemleri / s. 7 puçlar Montaj önerileri / s. 10-11 Schneider çözümleri Ayr toroidli kaçak ak m rölelerinden

Detaylı

stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi

stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi stanbul Sanayi Odas - stanbul Teknik Üniversitesi Doktora / Yüksek Lisans Tezlerine Sanayi Deste i Projesi FAZ DE fi M MALZEMELER VE ISI ENERJ S N N DEPOLANMASI 24. Grup Temel Kimya Meslek Komitesi ad

Detaylı

abcd temel afet bilinci el kitab

abcd temel afet bilinci el kitab abcd temel afet bilinci el kitab ABCD Temel Afet Bilinci El Kitab haz rlayanlar: Marla Petal, MSW. Zeynep Türkmen dan flman: Prof. Dr. Ahmet Mete Ifl kara kaynaklar: City of Los Angeles Fire Department

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU GARANT 2 YIL AfiIRI M KRODALGA FIRIN ENERJ S NE MARUZ KALMAYI ÖNLEME LE LG L ÖNLEMLER (a) Tehlikeli mikrodalga enerjisine maruz kalma tehlikesi oldu undan, bu f r n kapa

Detaylı

Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma

Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma ISSN 1302-2415 Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma Prof. Dr. Birol K lk fl; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Bu makalede, sürdürülebilir

Detaylı

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM Ç NDEK LER [ S o r u - 1 ] hracat n kazan mlar nelerdir? 2 [ S o r u - 2 ] Japon pazar n n cazibeleri nelerdir? 4 [ S o r u - 3 ] Japon pazar nda baflar l olman n anahtar

Detaylı

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu

Altivar 12. H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu Altivar 12 H z kontrol cihazlar Kullanma kılavuzu çindekiler Önemli bilgiler 2 Bafllamadan önce 3 Ayarlama ad mlar (ayr ca bkz. h zl bafllang ç) 5 Montaj 6 Kablo ba lant s tavsiyeleri 7 Güç terminalleri

Detaylı

Sepam 1000+ 20 serisi

Sepam 1000+ 20 serisi Sepam 000+ 0 serisi Kullan m ve devreye alma k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Dünyan n Güç & Kontrol Uzman ndan daha fazlas n isteyin.

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

Hastane At klar, Ne Yapal m?

Hastane At klar, Ne Yapal m? 019 Ozerol 25/12/01 10:17 Page 1 STER L ZASYON DEZENFEKS YON VE HASTANE NFEKS YONLARI Hastane At klar, Ne Yapal m? Doç. Dr. brahim Halil Özerol nönü Üniversitesi T p Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

Girifl. 1.1. Genel Tan t m. 1.2. Paslanmaz Çeliklerin Üstünlükleri

Girifl. 1.1. Genel Tan t m. 1.2. Paslanmaz Çeliklerin Üstünlükleri irifl G i r i fl Girifl.. Genel Tan t m Normal alafl ms z ve az alafl ml çelikler korozif etkilere karfl dayan kl olmad klar ndan, bu tür uygulamalar için genellikle paslanmaz çeliklerin kullan lmas gerekir.

Detaylı

Baz Özel Klima Uygulamalar na Genel Bir Bak fl

Baz Özel Klima Uygulamalar na Genel Bir Bak fl Baz Özel Klima Uygulamalar na Genel Bir Bak fl M. Fevzi Özel; Mak. Müh TTMD Üyesi ÖZET Klima uygulamalar söz konusu oldu- unda asl nda her yap n n kendi içerisinde özel olarak de erlendirilmesi gereklidir.

Detaylı

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER Ankara 2004 T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Hacettepe Üniveitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ç NDEK LER Ön Söz... 5 Sunufl... 7 Yeterli ve Dengeli

Detaylı

Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi

Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi ETCF AB tarafından finanse edilmektedir. ETCF Programı TOBB ve EUROCHAMBRES koordinasyonunda yürütülmektedir. Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi Proje

Detaylı

Temel Foto raf Semineri Ders Notlar

Temel Foto raf Semineri Ders Notlar Temel Foto raf Semineri Ders Notlar Haz rlayan: Ufuk M. Duygun Kay n a k l a r P rof. Sabit Ka l fa g i l zzet Ke r i ba r M. S.Ü. Foto raf Bölümü, Prof. Sabit Ka l fa g i l ve Ö retim Görevlisi Kamil

Detaylı

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI Av. HAKAN HANLI I. Genel Bak fl : D fl Kaynak Kullan m 1. D fl Kaynak Kullan m nedir? D fl kaynak kullan m, iflletme sürecinde

Detaylı