Taban ve Duvar yap s. Sizin konforunuz, bizim misyonumuz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Taban ve Duvar yap s. Sizin konforunuz, bizim misyonumuz"

Transkript

1 Taban ve Duvar yap s Sizin konforunuz, bizim misyonumuz

2 WTH Tabandan s tma ve so utma WTH n n tabandan s tma sistemleri günümüz inflaat flekli ve çeflitli iklim koflullar na uygun flekilde tasarlanm flt r. Bu broflürde alt taban, tamamlama tabanlar ve uyarlanabilir taban çeflitleri hakk nda bilgiler mevcuttur. Sorumluluk Size, geçerli standartlara dayanarak en iyi flekilde bilgi verilmektedir. Ancak WTH bu yay nlardaki bilgilerden oluflabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz. Baz flirketlerin tabanlar tamamen garanti alt na ald n dikkatinizi çekmek istiyoruz. (RDA BV nflaat Teknolojosi Bürosu iflbirli i ile.) Standartlarda zamanla baz de ifliklikler yap labilmektedir. (Bu broflüre dahil edilmemifl olabilir.)

3

4 çindekiler Taban yap lar Yap -1 PS yap s kombine taban syf.6 Yap -2 izole elemanlar taban syf.6 Yap -3 kum üstüne izole taban syf.6 Yap -4 taban n üst tabakas na izolasyon ( sabit olmayan taban)syf.7 Yap -5 WTH soklip syf.7 Yap -6 Variso yap s (Variso termik ve Variso akustik syf.8 Yap -7 benekli folyo syf.9 Yap -7b benekli plaka syf.9 Yap -8 tahta kirifl üstüne taban syf.9 Yap -8a tahta taban üstüne tafl taban syf.10 Yap -9 kalsiyum sülfat taban (anhidrit)syf.11 Yap -10 tek parça tamamlanm fl beton taban syf.11 Yap -11 IFD taban s tma syf.12 Tamamlama kat syf.13 Yük syf.13 Yükseltilmifl tabanl olmayan tamamlama katlar n bileflimi Yükseltilmifl tabanl olmayan tamamlamam katlar n bileflimi Tavsiyeler syf.13 syf.14 Yükseltilmifl tabanl tamamlama katlar n bileflimi yükseltilmifl tabanl tamamlama katlar n bileflimi dökme taban syf.14 syf.14

5 çindekiler Genleflme Güçlendirme Genleflme / Güçlendirme syf.15 syf.15 zolasyon malzemeleri zolasyon malzemeleri 16 Yer döflemesi» Genel syf.17» Tekstil, naylon ve vinyl yer döflemeleri syf.17» Mermer, karo tafl ve do al tafl döflemeleri syf.17» Parke döflemeler syf.17 Karo tafl döflemeleri için yap flt rma tavsiyeleri Karo tafl döflemeleri için yap flt rma tavsiyeleri syf.18 Özel taban ve duvarlar Yap 12 Elektro term taban yap s syf.18 Yap 13 Kireç kum tafl s duvar syf.19 Yap 14 Eco tu la duvar syf. 19

6 Taban Yap s Yap 1 PS kombine taban PS kombine taban s k rastlan lan bir yap d r. zolasyon de eri taban s tmas için yeterlidir ( R-de eri 2,5). Taban s tma borular beton bas nç kat üstüne monte edilir. Düz taban yüzey s lar ve uygun s tma süreleri için tamamlama kat için verilen kal nl a uyulmas gerekmektedir. (örtme kat + taban tamamlamas ) Kenar izolasyon Örtme kat Beton taban Polistren taban Örtme kat n yap ld kaliteler : Yap 2» D20 (NEN 2741, çimentolu örtü tabanlar)» GD20 ( BRL 4305 kalsiyum sülfatl örtü tabanlar) zole elemanlar taban Bu taban da taban s tmas ile kombine olarak iyi uygulanabilmektedir. Bu taban tipinde üst güçlendirme uygulanmas tavsiye olunur. Bu flekilde taban n hareket etmesini önlemifl olursunuz. Kurulumu, tamamlama kat n n kal nl ve örtü kat kalitesi için Yap 1 deki aç klamaya bak n. Kenar izolasyon Üst güçlendirme Yap taban zolasyon Yap 3 Kum üstünde izole taban Kum zemin üstüne yeni bir taban çok basit bir flekilde taban alt na monte edebilirsiniz. Bunun için afla daki ifllem uygulamal s n z 1)bir kat PE-folyo (0,2 mm)üst üste gelecek flekilde yerlefltirilmifl 2)bas nca dayan kl izolasyon Montaj Yap 1 deki ile benzerdir 3)bir kat PE-folyo 4)beton taban Kenar izolasyon Örtü taban Yap taban PE-folyo zolasyon 1 den 3 e kadar yap lanmalarda 50 mm lik toplam tamamlama kat kal nl nda en fazla 10 mm lik kal nl ktaki karo tafl baz al nm flt r.

7 Taban yap s Yap 4 taban n üst k sm nda izolasyon (yükseltilmifl taban) Bu tabanda izolasyon, yap ve tamamlama kat aras na gelmektedir. Bunun için izolasyon ve onun üstündeki tamamlama kat için özel flartlar talep edilmektedir. Standart taban afla daki flekilde oluflmufltur: 1) yap taban 2) bas nca dayan kl izolasyon 3) üst üste gelecek flekilde 0,2 mm lik folyo kat 4) taban s tma borular için sabitleme a 5) en az 10 mm özel örtü tamamlama kat üstüne üst güçlendirme kat 6) taban n genifllemesi ve çekmesi ile ilgili olarak duvar kenarlar na kenar izolasyonu 7) beyaz mermerde tavsiye edilen:renk de ifltirmesini önlemek için galvanize takviye. 8) 70 mm kal nl kta tamamlama kat, karo tafl hariç Kenar izolasyon Üst takviye Sabitleme a PE folyo Yap taban Örtme kat n yap ld kaliteler : Yap 5» D20 (NEN 2741, çimentolu örtü tabanlar)» GD20 ( BRL 4305 kalsiyum sülfatl örtü tabanlar) WTH soklips Bu yükseltilmifl tabanda özel sabitleme kelepçeleri kullan lmaktad r. En az 30 mm kal nl ktaki tüm bas nca dayan kl izolasyon tiplerini kullanabilirsiniz. Bu sabitleme metodunun avantajlar :» çok h zl montaj» global uygulanabilirlik» boru alt na çelik sabitleme a gerekmemesi» beyaz mermer plastik boru ve kelepçeden dolay renk de ifltirmez. Beyaz mermer tabanda galvanize üst güçlendirme tavsiye ediyoruz, böylece mermer renk atmaz. Aç klamas için yap 4 e bak n. Kenar izolasyon Üst güçlendirme Sabitleme kelepçesi PE folyo zolasyon Yap taban

8 Taban yap lar Yap 6 Variso yap s (variso-termik ve variso akustik) Bu yükseltilmifl tabanda plastik batmal kelepçe kullan lmaktad r Bu metodun avantajlar afla daki gibidir:» çok h zl montaj» asgari yükseklik» 50 x 50 mm kafesli folyo» plakalar n kolayca ölçüye göre uyarlanabilmesi» patentli klip sayesinde izolasyon plakas na s k bir montaj imkan» Yap, plakalar n küçük mekanlarda kolay çal fl labilmesi için 2 m 2 ebatlar nda (1 x katlanm fl) olarak temin edilir.» Boru alt na çelik sabitleme a gerekmemesi» Plastik boru ve kelepçe kullan larak beyaz mermer renk atmaz. Beyaz mermer kullan yorsan z plastik ya da galvanize üst takviyesi tavsiye edilir. Bu flekilde mermer renk atmaz. Ayr nt l aç klama için yap 4 e bak n (izolasyon hariç) Kenar izolasyon Özel kalite DVG Variso klip 20 mm izolasyon kal nl nda Durathan folyo dahil variso izolasyonu yap taban Variso akustik 20 mm kal nl kta ses azalt c izolasyon plakas d r. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi izolasyon broflürümüzde ve test raporunda bulabilirsiniz. Variso izolasyonu afla daki flartlara uydu u taktirde 2 kn/m 2 lik taban yüküne sahiptir:» izolasyon, en az merkezden merkeze 150 mm mesafeli 20 mm çapl taban s tma borulu ise» izolasyon 55 mm kal nl kta kum çimento örtü katl ise» 25 m 2 de 1 litre dozaj nda harca tomid kat lm fl ise» D 20 ( 15 N / m 2 ) kalite flart na uyulmufl ise Bunlar yap lmad ysa 70 mm lik kal nl k olmal d r. Borulara 4 x 150 mm ebatlar nda (galvanize) çelik takviye a olmal d r. Bunun yan s ra genleflme vb ile ilgili iflleme metotlar n genleflme / güçlendirme bölümündeki gibi uygulayabilirsiniz. Tafl ma kapasitesi aç s ndan taban ev için uygundur. Bununla ilgili RDA BV nflaat teknolojisi firmas ndan al nm fl olan test raporu mevcuttur. Taban s tma ile kombine Variso akustik izolasyonu en az 70 mm kal nl kta örtü tabanla uygulamal s n z.

9 Taban yap lar Yap 7a benekli folyo Plastik borular n montaj için WTH benekli folyo kullanabilirsiniz. Bununla h zl ve çabuk bir flekilde benekler aras nda istenilen boru kal b uygulanabilir. Folyo kolay kesilebilen sert polistrenden imal edilmifltir. Bunun yan s ra malzeme tamamen geri dönüflümlüdür. Folyo 16 ve 20 boru çaplar için temin edilebilir. WTH benekli folyoyu hem yeni bina inflaatlar nda hem de tadilatlarda uygulayabilirsiniz. Ayr nt l aç klamalar için Yap 1 e bak n. Kenar izolasyon Benek tamamlama taban Kum çimento / anhidrit Beton taban Polistren taban Yap 7 b benekli plaka Termik ya da akustik izolasyonda WTH n n benekli plakas n kullanabilirsiniz. Bu plaka PS-benekli folyodan oluflmaktad r (yukar da tan mland gibi) ve polistrenden mamul destek plakaya monte edilir. Bu plaka benek alt 11 ve 30 mm olarak temin edilebilir. Bununla birlikte toplam plaka kal nl s ras yla 34 ve 53 mm olur. Sadece 30mm lik benekli plaka ses kesme özelli ine sahiptir. WTH benekli plaka 16 mm çapl borular için uygundur. Yükseltilmifl taban yap s için yap 4 e bak n. Kenar izolasyon Benek Tamamlama taban Kum çimento / anhidrit Benekli taban Yap taban Yap 8 tahta kirifl üstü taban Tahta taban ya da beton ya da sistem tabanlar n tadilatlar nda tahta kirifl kat genelde temeli oluflturur. Tahta taban parçalar çelik k rlang ç kuyru u fleklinde LEWIS plakalarla de ifltirilir. Bu taban n yaylanmas ndan tabanda oluflabilecek muhtemel çatlamalar önlemektedir. LEWIS plakalar yerlefltirmeden önce taban üstten kolayl kla izole edebilirsiniz. Plakalar, genleflme olas l ndan dolay kirifllerin üzerine vidalanmadan yerlefltirilir. Ayn zamanda plakalar duvara monte edilmemelidir. Olas boflluklar bantlayabilirsiniz. Daha sonra WTH borusunu LEWIS plakas n n üzerine monte edilir. Bu sonra beton harc n içine dökülür. Taban sertlefltikten sonra taban tamamlama ifllemi yap labilir Örtü taban Beton LEWIS plaka zolasyon Kirifl tabaka

10 Taban yap lar Yap 8a Tahta taban üstüne tafl taban Yüzey a rl :» Çimentolu örtü taban için 194 kg/m 2» Kalsiyum sülfat örtü taban için 204 kg/m 2 Evler aras ayr mlarda ses izolasyonu NEN 1070 (1976) göre sa lanmaktad r. Kenar izolasyonu Çimento taban (mineral yün taban parçalar ) Kirifl 60 mm mineral yün Rachel alç plaka Profil kelepçe» 20 mm kal nl kta düzeltilmifl taban parçalar» 2x12,5 mm kal nl kta ka t liflerle güçlendirilmifl alç plakalar (fermacell) + her kiriflte kelepçe» 75x175 mm kirifller, merkzeden merkeze 800 mm ( 80x180 mm ile ölçülmüfltür.)» 19x50 mm, merkezden merkeze 300 mm rachel» mineral yün plaka (presleme 20 kg/m 2 ): mekan tamamen doldurulacak)» 60 mm kal nl kta mineral yün plaka yada 60 mm kal nl kta mineral yün örtü, paketlenmemifl» her kirifle No profil kelepçe tak lacak; kelepçe ve kirifl aras na 30 mm lik mineral yün, presleme 20 kg/m 2, 15mm ye preslenmifl ya da kokos keçe fleridi» 70 mm kal nl kta çimento» Yükseltilmifl örtü tabanlar için 30/25 mm kalitesinde mineral yün plakalar» güçlendirme a na ba l borular Yap 4 e de bak n (izolasyon hariç) * Bunun için WTH Vloerverwarming in Variso akustik sistemi de kullan labilir. Bu durumda ses izolasyonu ile ilgili bilgiler geçerli de ildir. Örtü tabana NEN 6702 normlar na uygun yükleme ve yükleme kombinasyonlar uygulanmal d r. Bunlar eflit da t lm fl yük ve çizgisel yükten oluflmaktad r. Yük kullan ma ba l d r ve 1,75 kn/m 2 ya da daha fazlad r Uyulmas gereken çizgisel yük 3 kn/m1 dir. Noktasal yükler kenar ve yükseltilmifl bir taban n kenarlar nda meydana gelebilir. hava ses izolasyonu temas ses seviyesi zolasyonlar laboratuvardaki ölçümlere göre yap lm flt r: pratikte daha düflük de erler beklenebilir.

11 Taban yap lar Yap 9 Kalsiyum sülfat s v taban (anhidrit) Kalsiyum sülfat s v taban n oluflumu bundan evvel bahsedilen tabanlarla ayn d r. Yükseltilmifl örtü tabanda taban daha ince olabilir. Tabanda üst güçlendirme gerekli de ildir. Taban en az GD20 kalitesinde 50 mm kal nl kta bir kat kalsiyum sülfattan oluflmaktad r. Kalsiyum sülfat s v taban WTH taban s tma borusu Sabitleme a * zolasyon* Yap taban * ya da raptiyeli variso izolasyonu. Yap 10 tek parça ifllenmifl beton tabanlar Tek parça ifllenmifl tabanlar bir defa da dökülür ve düzleme ifllemi yap l r. Üst güçlendirme WTH taban s tma borusu Destekler Alt güçlendirme PE folyo zolasyon Kum 1. Aflama Alt a yap l r. Bunun üzerine taban s tma borusu geçici olarak örgü ipi ile sabitlenir 2. Aflama Daha sonra destekler alt a a sabitlenir. Taban s tma borular ile kesiflti i noktalarda bunlar kesmelisiniz. Kesiflmeleri taban s tman n boyuna monte ederek mümkün oldu unca önleyebilirsiniz. Bu yap y ifli veren ile önce görüflmenizde fayda bulunmaktad r. 3.Aflama Destekler ve üst güçlendirme monte edildikten sonra taban s tma borusu alt a dan kesilerek ayr l r. Taban s tma borusunu üst güçlendirmenin alt k sm nda sabitleyebilirsiniz. Sabitlemeler aras nda 75 cm lik mesafe b rak n. En son olarak taban dökme ifllemi yap - labilir.

12 Taban yap lar Yap 11 IFD tabandan s tma IFD taban s tma kuru bir sistemdir. Bu, harç kullan lmad anlam na gelir. Sistem sökülebilir ve afla dakilerden oluflmaktad r:» nem sözkonusu ise 0,2 mm lik PE-folyo kat» fabrikasyona ba l olarak 25 ten 40 mm kal nl a kadar tafl ma ve izolasyon plakas,» çelik ya da alüminyum s iletim plakalar» kenar izolasyonu» sistem tipine ba l olarak mm çap nda taban s tma borusu Sistem düz tahta ya da tafl zemine afla daki çizimlere göre monte edilmelidir. Taban örne in ka t lifle güçlendirilmifl alç plakalar, parke ya da hal gibi çeflitli flekillerde tamamlanabilir. Ps/karton iletim plakalar çelik/alüminyum iletim lameller PE-folyo Yap taban Ps/karton iletim plakalar Fermacell plaka 10 mm çelik/alüminyum iletim lameller PE-folyo Yap taban Ps/karton iletim plakalar Fermacell plaka 20 mm çelik/alüminyum iletim lameller PE-folyo Yap taban

13 Taban yap lar Tamamlama kat Do al olarak s taban n n tamamlama kat A s n f çimento gibi kullan lan malzemelerin temizlik, iyi iflçilik ve do ru sonradan ifllem flartlar na uymal d r. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi NEN 2741 (çimentolu örtü taban) ve DIN (estrich iflleri ve seramik Fliessen und Platten Merkblatt) standartlar nda bulabilirsiniz. Burada, yabanc (izolasyon için) katk maddeler içermeyen ve WTH taban s tma sistemleri ile kombine tak lm fl kum çimento tamamlama taban söz konusudur. Afla daki bilgiler katl binalardaki tabanlar için geçerlidir ( zemin kat, katlar, do rudan kumda, ardiye ya da d flar da) Yükler Çal flma taban na NEN 6702 standartlar na uygun yük ve yük kombinasyonlar uygulanabilmelidir. Bunlar eflit da t lm fl yük ve çizgisel yükten oluflmaktad r. Yük kullan ma ba l - d r ve 1,75 kn/m2 veya daha fazlad r. Uyulmas gereken çizgisel yük 3 kn/m2 dir. Noktasal yükler yükseltilmifl tabanlar n kenar ve köflelerinde meydana gelebilir. Her tamamlama taban s taban uygulay p uygulamaman z dikkate al nmaks z n çatlar. Ço unlukla görülmeyen k lcal çatlamalar söz konusudur. zolasyon ve tamamlama kat bileflimi ve kal nl için k lavuz oluflturulmufltur. K lavuzun iki fonksiyonu vard r: 1) taban n çatlama ihtimalini geçerli standartlar do rultusunda %5 ile s n rlamak; 2) oluflan çatlaklar n geniflliklerini en fazla 0,2 mm ile s n rlamak. Yükseltme yap lmam fl tabanlar n tamamlama kat bileflimi Yükseltme yap lmam fl tabanlar n tamamlama kat do rudan yap taban na uygulan r (1,2 ve yap lara bak n) taban n çatlama ihtimalini %5 ile s n rlamak için afla daki ana konulara uyabilirsiniz: 1)D20 örtü taban kalitesinde tamamlama kat n n kal nl en az 50 mm olmal d r: 2)D30 örtü taban kalitesinde tamamlama kat n n kal nl en az 40 mm olmal d r: 40 mm lik tamamlama kat nda taban yüzeyinde küçük s farklar n oluflabilece ini göz önünde bulundurun. Bileflim ve kal nl klardaki sapmalarda tamamlama kat nda çatlama ihtimalini artt rmaktad r. Do al olarak alt taban ve tamamlama kat taban n düzlü ü ile ilgili standartlara uymal d r. Alt tabanda daha büyük düzgün olmayan yüzeyler tespit etti inizde öncelikle alt taban n düzlenmesini tavsiye ederiz. Yap taban ve tamamlama kat n n birbirine iyi ba lanmas için iyi yak lmas flartt r.

14 Yükseltme yap lmam fl tabanlar n tamamlama kat bileflimi Tavsiyeler Tabanda istenilen sa laml elde edebilmek için gerekenden daha fazla çimento oran kullan lmas tavsiye edilmez. Bunun yan s ra çimentoya mümkün oldu unca az su ilave etmelisiniz. Bu flekilde kuru çatlama ihtimalini s n rlam fl olursunuz. Tabana daha iyi s iletim ve mekanik özellikler kazand rmak için Tomid s v maddeyi tavsiye ediyoruz. WTH Vloerverwarming in ürünü olan Tomid uygulanan borulara hasar vermez. Tamamlama kat ndaki di er katk maddeler NEN 5950 temizlik standartlar na uygun olmal d r. Bu maddelerin boru malzemesine etkisi olmamal d r. Yükseltme yap lm fl tabanlar n tamamlama kat bileflimi Yükseltilmifl taban da tamamlama kat bas nca dayan kl izolasyon kat na uygulan r (4,5 ve 6 nolu yap ya bak n) Önemli! Öncelikle yükseltme yap lmam fl tabanlar n tamamlama kat bileflimi bölümünü okuyun. O bölümde belirtilen ç k fl noktalar yükseltme yap lm fl tabanlar için de geçerlidir. Tabanda çatlama ihtimalini %5 ile s n rlamak için afla daki ana konulara uyabilirsiniz: 1) D20 örtü taban kalitesinde tamamlama kat n n kal nl en az 70 mm olmal d r: 2) D30 örtü taban kalitesinde tamamlama kat n n kal nl en az 60 mm olmal d r: Dökme taban Kalsiyum yer uygulamas çok avantajlar sunmaktad r. Kum çimento tabana göre s iletimi %20 daha iyidir. Tamamlama kat na buna göre daha az yükleme yap labilir. Taban n oluflumu kum çimento tabanlarla k yaslanabilir. (bina genleflmeleri örtü tabana ifllenmelidir) örtü (yükseltilmifl) taban n kal nl yük aç s ndan mümkünse 45 mm ile s n rland r lmal d r. Kenar izolasyonlar 10 mm olmal d r. Yakma öncesi kuruma süresi normal flartlar alt nda 1 haftad r. Çatlama geniflli ini 0,2 mm ile s n rlamak istiyorsan z üst güçlendirme uygulamal - s n z. Tafl ve veya harc n kal nl tamamlama kat n n kal nl nda dahil edilmez. 70 mm lik D20 örtü taban kalitesinde tamamlama kat kalitesi do al tafl tamamlama kat kombinasyonlar nda en çok görülen kombinasyondur. Bileflim ve kal nl klardaki sapmalar tamamlama kat nda çatlama ihtimalini artt r r.

15 Yükseltme yap lm fl tabanlar n tamamlama kat bileflimi Taban kurumakta olan bir mekanda hava ak m olmamal ve ya mur veya nem girmemelidir. Bunun yan s ra derece ilk üç gün de don noktas alt na düflmemelidir. Kuru çatlamalar ya da tabaklanmalar önlemek için taze taban plastik folyo ile örtebilirsiniz. Yeni dökülmüfl taban n kuruma döneminde kenarlarda yükselirse tabaklanma meydana gelir. Taban n kenarda ayr lmas 3-8 mm aras d r ve iki aydan birkaç aya kadar sürebilmektedir. Genelde yeni dökülmüfl bir tabana 3-4 gün ifllem yap lmamal d r. Daha düflük mekan s lar ndabu 4-5 gündür. Taban s tma devreye al nmadan önce tamamlama kat n n her santimetre kal nl baz nda en az bir hafta bekleme süresi düflünülmelidir. En az bekleme süresi 5 haftad r; baz durumlarda tedarikçi daha fazla süre de verebilir. S v tabanlarda borular n sabitleme mesafesi en az 0,5 mm olmal d r. Bu flekilde s v taban n bask yapmas n önlemifl olursunuz. Genleflme / Güçlendirme Genleflme Taban alanlar n n ebatlar azami 7 metre uzunlukla beraber 40 m 2 den fazla olmamal - d r. L-tipinde taban ya da k smen daralan tabanlarda düz köfleli flekilde çekme ilavesine bölünmelidir. Taban n kenarlar nda, kolon ve buna benzerlerde birlefltirilebilen dik kenar izolasyonu uygulamal s n z. Burada asgari kal nl k 5 mm dir. Bunun yan s ra kenar izolasyonu tamamlanm fl taban n üstünden ç kmal d r. Bu fazla izolasyonu sonraki aflamalarda kesebilirsiniz. Uygun olan yerlerde çekme ilavesini dahil etmelisiniz. Do al olarak inflaat normlar na uygun olmal d r. Bu gibi yerlerin örnekleri L-tipi odan n köfleleri, daralmalar ve geçifllerdir. Tereddüt etti inizde tecrübeli birine sorman z tavsiye edilmektedir. Çal flmalar esnas nda uygulanan harçlardan numuneler ay rman z da ayr ca tavsiye ederiz. Geçerli standartlar do rultusunda kontroller için kontrol prizmalar haz rlaman z da tavsiye olunur. Güçlendirme/Takviye 200 mm lik azami a geniflli inde olas güçlendirmenin çap en az 4 mm olmal d r. Güçlendirme ayr ca FEB 500 için NEN 6008 normlar na uygun olmal d r. Bunu tamamlama kat merkezine uygulamal s n z. Harç kapama eni en az 10 mm olmal d r ; güçlendirme alanlar n n üst üste gelen fleritleri kendi aralar nda en az 200 mm olmal d r.

16 zolasyon malzemeleri Kullan lan izolasyon malzemeleri NEN En normlar na uygun olarak bas nca dayan kl olmal d r. Ölçü toleranslar da bu standartlara uygun olmal - d r. Bunun için uygun olan izolasyon malzemeleri afla dakilerdir:» kg/ m 3 ( g/dm 3 (litre)) a rl nda polistren (dökme)» kg/ m 3 ( g/dm 3 (litre)) a rl nda polistren (geniflletilmifl)» kg/ m 3 ( g/dm 3 (litre)) a rl nda poliüretan zolasyon plakalar aralar nda boflluk olmadan yerlefltirilmelidir. zolasyon plakalar nda folyo varsa üst üste gelecek flekilde yerlefltirilmelidir. Üst üste gelmiyorsa birleflme yerleri yap flt r lmal d r. Fabrika taraf nda folyo yap lmam fl plakalarda en az 0,2 mm lik plastik folyo yeterlidir. Bu folyo en az 100 mm lik fleritlerle üst üste gelecek flekilde uygulanmal d r. Su geçirmez folyo da ayn flekilde duvarlar n kenarlar nda fazlal k b rak lmal d r. Bu folyo çimento suyunun akmas n önleyecektir. Folyonun, inflaat yap lar nda oldu u gibi nem önleyici özelli i yoktur. H zl bir montaj için WTH taban s tma entegre montaj sistemli Variso izolasyon plakas n tasarlam flt r. Bu uygulama folyolu izolasyon plakas ndan oluflmaktad r. Plaka klipslerle sabitlenmektedir. Taban s tma ve izolasyon ile kombine yükseltilmifl örtü taban da izolasyonun azami içine s k flt r lmas DIN Bölüm 2 ye göre en fazla 5 mm olmal d r. Baflka bir izolasyon uygulamak istedi inizde, örne in çevre koruma flartlar nedeniyle, mantar ya da perlit bir çözümdür.

17 Yer Döfleme Afla da yer döflemesi çeflidine göre uygulama imkanlar ile ilgili özet sunulmufltur: Genel Taban s tma veya so utmas n n tamamlama kat nda izolasyon malzemelerin ifllenmesi yasakt r. Perlit, argeks ve elcemoscrape harc gibi ilaveler bu nedenle uygulanamaz. Taban s tmas n n çal flt r lmas da gözetim alt nda gerçeklefltirilmelidir. Tekstil, naylon ve vinil Pamuk, yün ve naylon yer döflemeleri 3 mm den fazla sabit sünger kat olmad taktirde uygulanabilir. Bunun yan s ra yer döflemesinin kal nl 10 mm i geçmemelidir. Novilon ya da marmoleum gibi yer döflemeleri de uygundur. Kuru estrich taban da yer döflemesi uygulanarak hava kabarc klar oluflmadan yap flt r c ile yap flt r labilir. Yer döflemesi seçiminde tabanda s azalmas göz önünde bulundurulmal d r.. Bu nedenle do ru s toleransl d r. Alt döfleme kullan lmamal d r. Ana s tma olarak taban s tmas hesaplamas nda yer döflemesini dahil etmelisiniz. Ayr ca taban s tma en az 10 gün çal flt r lm fl olmal d r. Böylece çimentodaki su yap flt rmadan önce buharlaflm fl olur. Taban s tmay ilave s tma olarak kullan yorsan z hal n n R-de eri 0,16 m2.k/w den fazla olmamal d r. Ana s tma için uygulan yorsa bu standart azami 0,13 m2.k/w dir. Kabul edilebilir yer döflemelerinin de erleri WTH da bilinmektedir. Tereddüt etmeniz halinde bizimle temasa geçebilirsiniz. Mermer, Karo tafl ve Do al tafllar Bu malzemeler do rudan örtme kat na uygulanabilir. Borular bu durumda tamamen harc n içinde olmal d r. Karolar n ya da mermerlerin yap flt r lmas için taban s tmas için uygun olan yap flt r c kullanmal s n z. Yap flt rma ifllemi esnas nda mümkün oldu unca az hava girmesini önleyin. Beyaz mermer tabanlarda uçlar kesik galvanize a kullan lmaktad r. Taban s tmas plastik kelepçelerle sabitlenmelidir. Bu flekilde mermerin renk atmas n önlemifl olursunuz. Mermeri yükseltilmifl kat olarak izolasyon kat n n üstüne uyguluyorsan z taban s tmas n plastik vidal kelepçelerle sabitlemelisiniz. Vidal kelepçenin uzunlu undan dolay izolasyon kat en az 30 mm kal nl kta olmal d r. Dilerseniz bunun yerine plastik raptiyeli Variso izolasyonunu da uygulayabilirsiniz. Son olarak borular içine s k flt rabilece iniz noktal plaka izolasyonunu da seçebilirsiniz. Parke döflemeler Parke bir do al ürün oldu u için s n rl birkaç çeflit kullanabilirsiniz. Yumuflak tahta flekilde prensipte kullan lamaz. Parke tipinin uygunlu u araflt r lmas bu nedenle çok önemlidir. Bunun yan s ra ilave s tma için azami RC de eri 0,16 m 2.K/W ve ana s tma için 0,13 m2.k/w olmal d r. Genel anlamda lamel ve laminant parke taban s tma ile kombine olarak ilave s tma için çok uygundur. Parke döflemesi yap lmas nda alt taban sa laml, yüzey çatlamalar ve nem içeri i aç - s ndan kontrol edilmelidir. Nem içeri i %1,8 den fazla olmamal d r. Parke ayr ca alt tabana çivilenemez her zaman yap flt r lmal d r. Parke yerlefltirilmeden önce taban s tmas çimento kat n tamamen kurumas için en az 14 gün çal flm fl olmas gerekmektedir. Parke döfleme yap lmadan önce taban s tma en az 24 saat önce kapat lm fl olmal d r. Parkenin montaj için tedarikçinin talimatlar na titizlikle uyulmal d r. Döfleme ifllemi bittikten sonra yap flt - r c 5-8 gün kurumaya b rak lmal d r. Daha sonra yavafl yavafl s tmaya bafllanabilir. Taban s tma ve parke hakk nda daha fazla bilgi WTH Vloerverwarming B.V den talep edilebilir. Bunun için websitemize de bakabilirsiniz:

18 Karo tafl tabanlar için yap flt rma tavsiyeleri Taban s tmal tabana tafl yap flt rd n zda afla dakileri dikkate almal s n z:» iyi kaliteli estetik kalan yap flt r c kullan n» yap flt r c imalatç s n n talimatlar n uygulay n» Çimento örtme kat n iyi sertleflmesini bekleyin: en az 5 hafta ile kuruma süresi santimetre bafl na bir haftad r.» Sonra taban s tmas n 7 gün süreyle montaj el kitab ndaki prosedüre uygun olarak s t n.» Karolar sonra yap flt r labilir ve yerlefltirilebilir Taban kurutmak için yeterince zaman n z yoksa yap flt rmaya süper esnek yap flt - r c kullan lmas flart ile bir hafta sonra da bafllayabilirsiniz. Bu durumda size Unifix-2 tip yap flt r c y tavsiye ediyoruz. ASO Flex katk s katk l bu yap flt r c sertleflme esnas nda çekmeyi üstlenir. Bu çekme örtme taban n uygulamas ndan sonra ilk haftalar nda meydana gelmektedir. Bunu üstlenerek karo tafl tabanda hasar oluflmamaktad r. Unifix-2k ve ASO Flex katk s Hoogeveen de yerleflik Schomburg tem temin edilebilir. Daha fazla bilgi için numaral telefondan irtibata geçebilirsiniz. Özel Taban ve Duvarlar Yap 12 Elektrotherm Taban s tma elemanlar aras nda Taban s sensörü Vana kapa Mekanik koruma kat 5-10 mm Tamamlama taban yap flt r lm fl s tma paspas Karo taban termostat Boru Boru, s tma paspas ve sensör için kaynak kutusu Tamamlama taban fllenmemifl taban zolasyon Elektrotherm in montaj el kitab na bak n.

19 Özel Taban ve Duvarlar Yap 13 Kireç kum tafl s duvar Bu duvar kireç kum tafl yap flt rma bloklar ndan yap lm flt r. Bunlar fabrikadan borular için oluklar yap lm fl olarak temin edilir. Alt ve üst k sm - na çevirme tafllar yerlefltirilir. En üstteki çevirme tafl genelde 2 cm yükseklikte yerlefltirilir. 20 mm çapl WTH borusu olu- a yerlefltirilebilir.; kavisler kelepçelenmelidir. Tamamlama izolasyon uygulanmam flsa serbesttir. Borunun montaj ndan sonra kaz n r ve 10 mm lik alç yap l r. Bu s duvar tafllar hakk nda daha fazla bilgi Xella, numaral telefondan al nabilir. Tafllar inflaat malzemeleri tedarikçiler taraf ndan temin edilir. Yap 14 Eco tu la duvar Eco tu la duvar için kireç kum tafl ndaki gibi ayn yönergeler geçerlidir. Bunun yan s ra çevirme tafl aras nda eflit say da s duvar tafllar yerlefltirmelisiniz. Bu s duvar tafllar hakk nda bilgi Terca Haaften, numaral telefondan edinebilirsiniz. Özel s duvarlar Frezeleme ya da 70 mm lik Eco tu la tafl ile mevcut duvarlarda s duvarlar yapabilirsiniz. Sistem ayr ca betona da dökülebilir. Yap flmal alç eco inflaatta s k rastlan l r. Tahta iskele yap s için s tma borular n duvara yerlefltirerek alç n içinde yok edebilirsiniz. zolasyon Is duvar n d fl duvar olarak uygulad n zda bu duvar n iyi izole edilmesi gerekti i çok do ald r.

20 Sizin konforunuz, bizim misyonumuz WTH Tabandan s tma ve serinletme sistemlerinde taban ve duvar uygulamalar n n öncü üreticilerindendir. WTH, ev ve iflyerlerinde 30 y l aflk n bir süredir baflar yla düflük enerji kullan m na ve en yüksek konfora katk da bulunan yüksek kaliteli sistemleri gelifltirmekte, üretmekte ve satmaktad r. Hepsi bir arada Tabandan s tma ve serinletme sistemleri konusunda pazar lideri ile avantaj yakalay n. WTH ile tüm süreçleri birarada bulabilirsiniz. Tasar m, keflif, mühendislik, proje yönetimi ve montaj... WTH tüm hizmetleri verebilir. Ancak WTH daha fazlas n sunabilmektedir! Sorular n z bizim için önemlidir. lave destek ya da servis sözleflmeleri için her zaman servis departman m za müracaat edebilirsiniz. Is tma ve so utma için bilgi merkezi WTH için bilgi, size daha iyi hizmet verebilmek için vazgeçilmez araçt r. Mühendislerimiz de bu nedenle her gün en yenilikçi tasar mlar üstünde çal flmaktad r. Tüm çal flanlar m z kapsaml bilgi ve tecrübelerini seve seve sizinle paylaflmaya haz rd r. Projenin bafllang c ndan sistemin kullan ma kadar; sizin konforunuz, bizim misyonumuzdur!

WTH zolasyon. Sizin konforunuz, bizim misyonumuz

WTH zolasyon. Sizin konforunuz, bizim misyonumuz WTH zolasyon Sizin konforunuz, bizim misyonumuz Farkl uygulamalar için zolasyon sistemleri zolasyon taban s tmas n n önemli bir parças d r. Her durum için özel sistem gerekmektedir. Bu broflürde, avantajlar

Detaylı

WTH Termik Beton Uygulamas

WTH Termik Beton Uygulamas WTH Termik Beton Uygulamas Sizin konforunuz, bizim misyonumuz lke: Yüksek konfor ve düflük enerji tüketimi WTH Termik Beton Uygulamas ile kitle binan n s s etkilenir. Sistem yap parçalar n n derecesini

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Mineral Esasl Malzemelerle Oluflturulmufl Yap lar çin Alsecco Ürünleri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple Çözümler alsecco ve mineral malzemeler

Detaylı

KOMPAKT DUfi ÜN TELER

KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER GENEL GÖRÜNÜfiÜ Dufl Teknesi nin modeline ba l olarak yukar daki görünüm, de iflmekle birlikte parçalar yap itibariyle ayn d r. 1- Dufl teknesi (modele göre

Detaylı

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir.

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Kroze Maflas Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. 02.1221.00 OM101001 200 02.1222.00 OM101002 250 02.1223.00 OM101003 300 02.1224.00 OM101004 350 02.1225.00 OM101005 400 02.1226.00 OM101006 500 Pens Küt

Detaylı

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI

DÖfiEMELERDE ISI YALITIMI TOPRA A BASAN DÖfiEME DETAYLARI ARAKAT DÖfiEME DETAYI 1- Döfleme kaplamas 2- fiap 3- Bir kat serbest su yal t m örtüsü (XPS kullan l rsa ay r c keçe tabakas ) 4- Is yal t m 5- Su yal t m örtüsü 6- Grobeton

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

HZ Z Ankraj Tespit Sistemleri

HZ Z Ankraj Tespit Sistemleri HZ Z Ankraj espit Sistemleri an t m Direkt montaj ; beton duvarlara dübel ile noktasal tespit. ndirekt montaj: profil sistemine civatalar ile montaj. Üç boyutta ayarlanabilir. H zl ve kolay tespit. Yatay

Detaylı

aram zdan su s zmaz EPDM MEMBRAN

aram zdan su s zmaz EPDM MEMBRAN EPDM MEMBRAN LineFlex Nedir Yeni Nesil S zd rmaz Membran LineFLEX Dünyada lastik sanayisinin sürekli geliflmesi lasti in kullan m alan n artt rm flt r. Günümüzde pek çok yerde kullan lan lasti in en önemli

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

Alsecco D fl ve ç Cephe S valar

Alsecco D fl ve ç Cephe S valar Alsecco D fl ve ç Cephe S valar Ürün Bilgileri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. Haz r S va ED1 Haz r S va-ed1 Mineral esasl duvarlar için hafif d fl cephe s vas Kullan m Alanlar DIN 18550 MG Plc

Detaylı

IZOCAM-EXPNDE-PLSTRN.FH11 4/8/10 10:12 AM Page 1 C M Y CM MY CY CMY K MANTO ZOPOR PLUS Composite

IZOCAM-EXPNDE-PLSTRN.FH11 4/8/10 10:12 AM Page 1 C M Y CM MY CY CMY K MANTO ZOPOR PLUS Composite MANTO ZOPOR PLUS (10 de) 0,030 0,039 Is iletkenlik de erine ba l olarak zocam zopor ürünleri 035 ve 040 s iletkenlik gruplar ndad r. Güneflin mor ötesi fl nlar na (UV) karfl hassast r. Do rudan günefl

Detaylı

İMA Perde Kalıp. Perde Kalıp. www.imakalip.com

İMA Perde Kalıp. Perde Kalıp. www.imakalip.com Perde Kalıp Perde Kalıp Perde kalıpları çok çeşitli projelere kolay uyarlanabilmesi için tasarlanmıştır. Uygulanmak istenen yapıya adaptasyonu gayet kolaydır ve istediğiniz şekli kolayca ortaya çıkarmanıza

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Conergy ile güvende Conergy, yenilenebilir enerji alanında dünyadaki en başarılı şirketlerden biridir. Çünkü Conergy tüm bileşenleri tek bir elden çıkan

Detaylı

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48

Seramik için. pratik bak m ve döfleme önerileri. alfabesi 48 Seramik in alfabesi 48 Tablo II de görüldü ü gibi ortalama toplam maliyet, ürün maliyeti ve döfleme maliyeti dikkate al narak yap lan maliyet hesab ndan çok daha farkl sonuçlar ortaya ç km flt r. Geçici

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com 1 STANDART PREFABRİK YAPILAR Prefabrike hazır yapılar amacına göre geniş ve uzunlukları değişken, istenilen her türlü yerleşim alanına uygulanabilecek

Detaylı

TAVAN S STEMLER. fiubat 2009. Aram zda fikirler, gerçe e dönüflür PRELUDE SIXTY 2. Montajda zaman kazan n. www.armstrong.com.tr

TAVAN S STEMLER. fiubat 2009. Aram zda fikirler, gerçe e dönüflür PRELUDE SIXTY 2. Montajda zaman kazan n. www.armstrong.com.tr TAVAN S STEMLER Aram zda fikirler, gerçe e dönüflür fiubat 09 PRELUDE SIXTY 2 Montajda zaman kazan n www.armstrong.com.tr Prelude Sixty 2 : Esnek uygulamalar için yenilikçi Armstrong en son duble Peakform

Detaylı

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Demirstar, değişik kapasite ve özelliklerde ürettiği sabit beton santralleri ile beton üreticilerinin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler i Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler Refrattari Seramik Roller SIC plaka ve Beam ler GÜVEN SA LAMANIN EN Y YOLU B R fi

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm LARA KOMPAKT S STEM 155x120 cm Ebat (cm) Yükseklik (cm) A rl k (kg) : 155x120 cm : 220 : 150 kg Dikkat Edilecek Noktalar: Kompakt Sistemler in garanti kapsam nda olabilmesi için montajlar n n VitrA-Artema

Detaylı

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products Ravboard Dow Chemical firmas n n ekstrüde polistren sert köpük markas Styrofoam dan üretilmifltir. yap elemanlar Styrofoam un her iki yüzeyi cam elyaf

Detaylı

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük Sürekli elastik ve fleklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilen yast k özel tasarlanan ergonomik flekliyle omuz ve boyun bölgesinin gevflemesini sa lar. Fermuarl, kolayl

Detaylı

B-10 Yün Elastik Ayak Bilekli i

B-10 Yün Elastik Ayak Bilekli i B-10 Yün Elastik Ayak Bilekli i Elastik kumafltan yap lan bilekli in tak ld bölgeyi s cak tutarak tedaviye yard mc olmas sa lan r. Önden welcrolarla ayarlan r. Bileklik ayak ölçülerine uyum sa layacak

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No.

2 BÖLMEL OCAK DNG 322 X. Kullan m ve montaj k lavuzu. Model No. DNG 322 X Ürün No Seri No. 2 BÖLMEL OCAK Kullan m ve montaj k lavuzu DNG 322 X Model No. DNG 322 X Ürün No. 9496 00234 Seri No. VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Ambarl Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu Avc lar 34840

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

seramikler Afl nma de erlerine göre alfabesi 22

seramikler Afl nma de erlerine göre alfabesi 22 Seramik in alfabesi 22 Afl nma de erlerine göre seramikler Seramikler, afl nma de erlerine göre 5 e ayr l r. Seramik karolar n afl nma dayan m s n f PEI yöntemi kullan larak belirlenir. Bu kategoriler

Detaylı

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere

ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere ACM ACM serisi hava soğutmalı soğuk su üretici gruplar küçük ve orta büyüklükteki soğuk su üretici ihtiyacını karşılamak üzere üretilmiştir. ACM serisi hava soğutma soğuk su üretici gruplar yalnız soğutma

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R

GEOMETR 7 ÜN TE III S L ND R ÜN TE III S L ND R 1. S L ND R K YÜZEY VE TANIMLAR 2. S L ND R a. Tan m b. Silindirin Özelikleri 3. DA RESEL S L ND R N ALANI a. Dik Dairesel Silindirin Alan I. Dik Dairesel Silindirin Yanal Alan II. Dik

Detaylı

H-2A Alüminyum Koltuk De ne i - Ekonomik

H-2A Alüminyum Koltuk De ne i - Ekonomik H-1 A aç Koltuk De ne i F r nlanm fl gürgenden,verniklenerek yap lan de ne in yüksekli inin ve el tutma yerinin ayar mümkündür. De nek alt na kauçuk vakumlu lastik tak lm fl olup koltukalt na gelen k sma

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı

Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri

Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri DIŞ CEPHE ISI YALITIM SİSTEMLERİ VitrA Therm ile d fl cephelerde s tma ve so utma maliyetlerini %40-60 azaltan, uzun ömürlü, çevreci ve dekoratif çözümler sa lan yor. VitrA

Detaylı

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN!

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN! ZODER, yal t m konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek üzere faaliyet gösteren, s, su, ses ve yang n yal t m malzemesi üretici, sat c, uygulay c ve ithalatç lar n ayn çat alt nda toplayan bir sektör

Detaylı

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km

Yol (km) a) 50 cm 2 m b) 140 km 1040 m c) 8000 m 8 km .2 Uzunluklar Ölçme Kilometre 1. Grafik: Servis Arac n n Ald Yollar 1. Yandaki grafik, okul servis arac n n bir hafta boyunca ald yolu (km) göstermektedir. Grafi e göre afla daki sorular cevaplay n z.

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri

Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri İMO - 01 / 2005 EK 1 E 1-1 Ek 1 Kaynakl Yap larda Tasar m Prensipleri E1.1. Kayna a Uygun Tasar m Kaynak dikiflleri afla daki durumlarda çentik etkisi yarat r: a) Kesit yüksekli ince uygun olmayan gerilme

Detaylı

UCRETE DP UYGULAMA YÖNTEMİ

UCRETE DP UYGULAMA YÖNTEMİ TANIMI UCRETE DP, poliüretan esaslı reçinelerin özel katkı ve kimyasallar ile modifikasyonu sonucu elde edilen, reçinelere özel dolgu ilavesi ile oluşturulan, ıslak ve kuru ortamlarda kullanılmak için

Detaylı

Özel Tasarım Ağaç Evler 2015

Özel Tasarım Ağaç Evler 2015 Özel Tasarım Ağaç Evler 2015 www.pratikevim.com SEMBOLLER Duvar Kalınlığı Zemin Ölçüsü Zemin Ölçüsü 1.Kat Ölçüsü Çatı Altı Ölçüsü Hacim Çatı Altı Hacim Toplam Yükseklik Ön çıkıntı Çatı Alanı Duvar Yüksekliği

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g)

GAZLAR ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) ÖRNEK 16: ÖRNEK 17: X (g) Y (g) Z (g) Sürtünmesiz piston H (g) He Yukar daki üç özdefl elastik balon ayn koflullarda bulunmaktad r. Balonlar n hacimleri eflit oldu una göre;. Gazlar n özkütleleri. Gazlar

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir.

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntemdir. İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 300 Tip CR3B Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan Doğalgaz ve LPG

Detaylı

Kılavuz Çekmek. Üretim Yöntemleri 15

Kılavuz Çekmek. Üretim Yöntemleri 15 Kılavuz Çekmek Kılavuz çekme işlemlerinde kullanılan takımlar genellikle Yüksek Hız Çeliklerinden (HSS) yapılırlar. Bununla birlikte son zamanlarda kaplamalı(tin) kılavuz takımları da üretilmeye başlanmıştır.

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır.

4. Numaralandırdığımız her boru parçasının üzerine taşıdıkları ısı yükleri yazılır. 4. KOLON ŞEMASI VE BORU ÇAPI HESABI Tesisatı oluşturan kazan, kollektörler, borular,,vanalar, ısıtıcılar,genleşme deposu ile diğer donanım ve armatürlerin tümünün düşey görünüşünü iki boyutlu olarak gösteren

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİK EXTRÜZYON NEDİR? EXTRÜZYONLA İŞLEME TEKNİĞİ EXTRÜZYON Uzunlukları belli olmayan,fakat kesitleri sabit olan levha,film,boru,çubuk gibi yarı mamullerin işlendiği

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42

F Z K BASINÇ. Kavram Dersaneleri 42 F Z BASINÇ ÖRNE : ÇÖZÜ : Özdefl iki tu lan n I, II, III konumlar ndayken yere uygulad klar toplam bas nç kuvvetleri, iki tu lan n a rl klar toplamlar na eflittir. Bu nedenle F = F = F olur. yer I II III

Detaylı

EVOTRON EVOTRON D EVOTRON SOL EVOTRON SAN

EVOTRON EVOTRON D EVOTRON SOL EVOTRON SAN EVOTRON 40-60 - 80 EVOTRON D 60-80 EVOTRON SOL 40-60 - 80 EVOTRON SAN 40-60 - 80 EVOTRON SER S POMPALAR MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr UYARI! Lütfen cihazınızı kullanmaya bafllamadan önce

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

B-6 Yün Elastik Dirseklik

B-6 Yün Elastik Dirseklik B-6 Yün Elastik Dirseklik Elastik kumafltan yap lan dirsekli in tak ld bölgeyi s cak tutarak tedaviye yard mc olmas sa lan r. Dirseklik vücut ölçülerine uyum sa layacak flekilde 5 de iflik ölçüde imal

Detaylı

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal S-1 Silikon Tabanl k 3/4 Yüksek kaliteli silikondan üretilen 3/4 tabanl k ark takviyesi destekli olup fazla ayakta kalan kifliler ve a r l ayaklar için ayakkab içine kolayl kla tak lmas için yar m tabanl

Detaylı

Zemin Uygulamalar. / Yap flt rma Uygulamalar

Zemin Uygulamalar. / Yap flt rma Uygulamalar Genel uygulama Kaplama Yüzeyinin Haz rlanmas Yüzeyde, sa lam ve düzgün bir yüzey elde etmek için en az 250-300 dozlu (Konutlar n iç mekanlar nda) ortalama 2-6 cm kal nl nda tesviye betonu olmal d r. Tesviye

Detaylı

Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri

Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri 2 electrolux wtc Kompakt çözüm Electrolux ün yeni, kompakt tip konveyörlü bulafl k makineleri bulafl k sorununuz için mükemmel çözümler sunar; maksimum hijyen

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ

LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ LK 001 / 002 SERİSİ DÖNER YIKAMA KOLLARI KULLANIM VE MONTAJ BİLGİLERİ LK 001 DÖNER YIKAMA KOLU - TEKLİ TEKNİK ÖZELLİKLER BASINÇ : 200 Bar SICAKLIK : 0-70 o C GİRİŞ : ¼ NPT ÇIKIŞ : ½ NPT ph : 7-10 SİPARİŞ

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır?

Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır? Sifonik Drenaj temelde Bernoulli'nin bulmuş olduğu akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak suyun herhangi bir eğime gerek kalmadan istenilen yerden tahliye

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

Subasman ba lang ç profillerinin yerinde ve muntazam monte edilmesinde kullan lan takoz ve montaj vidas ndan olu an settir.

Subasman ba lang ç profillerinin yerinde ve muntazam monte edilmesinde kullan lan takoz ve montaj vidas ndan olu an settir. Subasman Ba lang ç Profili Alüminyum Subasman Profili Alüminyumdan mamül (0,6 mm et kal nl ) damlal kl subasman ba lang ç profilidir. Üzerine in a edilecek enerji tasarruf sisteminin stabilitesini art

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları 11/22/2014 İçerik Bağlama Elemanlarının Sınıflandırılması Şekil Bağlı bağlama elemanlarının hesabı Kuvvet

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI. Kolay astarlama. Yüksek enerji tasarrufu. Yüksek mekanik mukavemet

INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI. Kolay astarlama. Yüksek enerji tasarrufu. Yüksek mekanik mukavemet BOYA FİLTRASYON BESLEYİCİ SİSTEMLERİ OCAK VE POTA ASTARLARI METALURJIK VE DÖKÜM KONTROL SISTEMLERI REÇİNELER POTALAR INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI Kolay astarlama Yüksek

Detaylı

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D

4. Sistem dengede oldu una. hareketli piston. P o. esnek CEVAP E. balon ESEN YAYINLARI P X. 6atm 5L. .g 200 = 8 (20 + V D. Buna göre; 25 = 20 + V D AZ BASINCI ES - 1 1. Balona etki eden toplam bas nç; aç k ava bas nc - na, yüksekli ine ve un a rl na ba l - d r. Bu büyüklükler kald rma kuvvetini etkiledi inden, gerilme kuvvetini de etkiler. areketli

Detaylı

Tepetarla Mahallesi Demiryolu Mevkii Sar mefle Beldesi zmit - Kocaeli / TURKEY Tel: 00 90 262 371 57 00 Fax: 00 90 262 371 57 01 montel@montel.com.

Tepetarla Mahallesi Demiryolu Mevkii Sar mefle Beldesi zmit - Kocaeli / TURKEY Tel: 00 90 262 371 57 00 Fax: 00 90 262 371 57 01 montel@montel.com. Tepetarla Mahallesi Demiryolu Mevkii Sar mefle Beldesi zmit - Kocaeli / TURKEY Tel: 00 90 262 371 57 00 Fax: 00 90 262 371 57 01 montel@montel.com.tr www.montel.com.tr kullan m k lavuzu users manual onderhoudsvoorschrift

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ

JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ JAKLI SİSTEM YERALTI ÇÖP KONTEYNER ŞARTNAMESİ 1- Yeraltı konteyner sistemine sıkıştırmalı çöp aracından alınan jaklı hortumla konteyner sistemine bağlantı yapılıp manuel kumanda ile çalışması sağlanacaktır.

Detaylı

EKG YAPI GRUP KURULUfiUDUR.

EKG YAPI GRUP KURULUfiUDUR. EKG YAPI GRUP KURULUfiUDUR. Ocak 2017 SILVERCEMENT YAPIfiTIRICI SC10 Polistren Levha Yap flt r c s Polistren levha, poliüretan levha, izolasyon vb. malzemelerin yap flt r lmas nda kullan lmak üzere haz

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi alçı dekorasyon ve kartonpiyer yapma araçlarından biri değildir? A) Mala

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Sadece kullanma kılavuzuyla bağlantı olarak kullanın! Bu kısa talimat, kullanma kılavuzu yerine GEÇMEZ! Bu sadece güvenlik uyarıları, montaj,

Detaylı

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta,

K MYA GAZLAR. ÖRNEK 2: Kapal bir cam kapta eflit mol say s nda SO ve NO gaz kar fl m vard r. Bu kar fl mda, sabit s - cakl kta, K MYA GAZLAR ÖRNEK 1 : deal davran fltaki X H ve YO gazlar ndan oluflan bir kar fl m, 4,8 mol H ve 1,8 mol O atomu 4 8 içermektedir. Bu kar fl m n, 0 C ve 1 atm deki yo unlu u,0 g/l oldu una göre, kütlesi

Detaylı

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven P Sistem dikili tip panolar Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric

Detaylı