FASIL 3:İŞ KURMA HAKKI ve HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FASIL 3:İŞ KURMA HAKKI ve HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ"

Transkript

1 AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANLIĞI FASIL 3:İŞ KURMA HAKKI ve HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Ekim

2 SUNUM PLANI 1. Faslın Kapsamı 2. AB Müktesebatı 3. Ulusal Mevzuat 4. Müzakere Sürecinde Gelinen AĢama 5. Yapılması Gereken ÇalıĢmalar 6. Fasıldaki AB Projeleri 2

3 FASLIN KAPSAMI Kurucu Antlaşmadaki 4 temel serbestisinden biri: Malların Serbest Dolaşımı Kişilerin Serbest Dolaşımı Sermayenin Serbest Dolaşımı Hizmetlerin Serbest Dolaşımı (hizmet pazarının bütünleşmesi halen sınırlı) 3

4 FASLIN KAPSAMI AB DE HĠZMETLER SEKTÖRÜ Ekonomik aktivitenin %70 i Ġstihdamın 2/3 si Birlik içi ticaretin sadece %20 si Aksak rekabet, yüksek fiyatlar, düģük hizmet kalitesi Bu alandaki eksikliğin giderilmesine yönelik düzenlemeler Lizbon Stratejisi ile birlikte hız kazanmıştır. 4

5 AB MÜKTESEBATI Temel Ġlkeler mevcut, üye devletler oldukça geniģ hareket alanına sahip Ulusal mevzuatta vatandaģlık Ģartı getirilmemeli (kamu düzeni, güvenliği ve sağlığı istisna) Hizmet sağlayan kiģiler, ev sahibi Üye Ülkenin kendi vatandaģlarına uyguladığı kurallara tabi olmalı (ayrımcılık yasağı) Gereksiz bürokratik engeller kaldırılmalı, Ġdari prosedürler sadeleģtirilmeli ve elektronik baģvuru olanağı olmalı Ġdari kararlar gerekçeli olmalı (Ģeffaflık) Üye Ülkedeki ulusal düzenlemeler hakkında bilgi verecek tek temas noktası kurulmalı Son dört ilke, AB üyesi olsun ya da olmasın, bir ülkenin hizmet sektörünün gelişmesi, o ülkede iş kurmanın kolaylaşması, dolayısıyla işsizliğin azalması ve hizmet kalitesinin arttırılması için yapılması gereken düzenlemeler. 5

6 FASLIN KAPSAMINDAKĠ AB MÜKTESEBATI Fasıl üç alt bölümden oluşmakta: İş kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Hizmetlere İlişkin İç Pazar Hakkında 12 Aralık 2006 tarih ve 2006/123/AT sayılı Direktif Mesleki Yeterliliklerin Karşılıklı Tanınması Mesleki Yeterliliklerin Karşılıklı Tanınmasına İlişkin 7 Eylül 2005 tarih ve 2005/36/AT sayılı Direktif ile diğer özel sektörel Direktifler Posta Hizmetleri Topluluk Posta Hizmetlerinde Tek Pazarın Genişlemesi ve Hizmet Kalitesinin İyileştirilmesi için Ortak Kuralları belirleyen 97/67/AT Sayılı Direktifi ile söz konusu Direktifte değişiklik yapan 2002/39/AT ve 2008/6/AT sayılı Direktifler 6

7 AB MÜKTESEBATI 2006/123/EC SAYILI HĠZMETLER DĠREKTĠFĠ ĠĢ Kurma ve Hizmet Sunma Özgürlüğüne ĠliĢkin Genel Hükümler Ġġ KURMA HAKKI Kalıcı ve sürekli olarak hizmet sunumu HĠZMET SUNMA SERBESTĠSĠ Geçici olarak hizmet sunumu 7

8 AB MÜKTESEBATI ÖRNEK: Alman bir mimar, Hollanda ya yerleşmek ve Hollanda da bir mimarlık şirketi kurmak istiyor. Bu durumda, Hollanda daki Tek Temas Noktasına başvurarak Hollanda da mimarlık şirketi kurmak için gerekli prosedürleri öğreniyor ve yerine getiriyor. (Hollanda nın kendi vatandaşlarına uyguladığı kurallar) Bu durum, iş kurma hakkı kapsamına girer. Eğer Alman bir mimar, Almanya da mimarlık şirketi kurmuşsa ve Hollanda ya bir otel projesi için çalışmaya gidecekse bu durum, geçici hizmet sunumu serbestisi kapsamındadır. İşyeri Almanya da kurulduğundan, Hollanda da mimarlık şirketlerine uygulanan kurallara tabi tutulamaz. 8

9 AB MÜKTESEBATI 2005/36/EC - MESLEKĠ YETERLĠLĠKLERĠN KARġILIKLI TANINMASI AB/AEA VatandaĢları Tam Yeterli Aynı Mesleği AB/AEA da icra etmek DüzenlenmiĢ Meslek DüzenlenmemiĢ Meslek >Eğitim sistemlerine karģılıklı güven >Eğitim uyumlaģtırılmamıģ >Yetkili makama baģvuru ile tanınma >7 Sektörel Meslek > Eğitim UyumlaĢtırılmıĢ > Otomatik Tanınma ĠĢ Piyasasına Serbest GiriĢ (Tanınma Prosedürü Yok) Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar BaĢkanlığı 9

10 AB MÜKTESEBATI AB DÜZEYĠNDE EĞĠTĠMLERĠN UYUMLAġTIRILDIĞI YEDĠ AYRICALIKLI MESLEK Doktor Diş Hekimi Hemşire Ebe Eczacı Veteriner Mimar 10

11 AB MÜKTESEBATI ÖRNEK: Berlin de yeterliliğini almış Alman bir diş hekimi, Fransızca biliyor ve Paris te diş hekimi olarak çalışmak istiyor. Mümkün. Çünkü 2005/36 sayılı Direktifte eğitimin uyumlaştırıldığı yedi meslekten biri diş hekimliği. Bu kişi, Fransa Sağlık Bakanlığına diplomasını göstererek otomatik olarak tanınma kazanacak ve Paris te çalışabilecek. İspanya da yeterliliğini almış bir mühendis, Fransa da çalışmak istiyor. Ancak mühendislik mesleğinde AB genelinde eğitim uyumlaştırılması yok, dolayısıyla bu kişi otomatik tanınmadan yararlanamaz. Fransa daki yetkili makama başvurusunu yapar, belgeleri üzerinden değerlendirme yapılır, aldığı eğitim ile Fransa da verilen eğitim karşılaştırılır ve olumlu karar verilirse Fransa da çalışabilir. 11

12 AB MÜKTESEBATI DÜZENLENMĠġ MESLEKLER Her Üye Ülkenin düzenlenmiģ meslek envanteri var. (ulusal irade ile) ( DüzenlenmemiĢ mesleklerde iģ piyasasına giriģ serbest!) Bazı Üye Ülkelerde DüzenlenmiĢ Meslekler 12

13 AB MÜKTESEBATI 2005/36/EC sayılı Direktifte Revizyon Devam Ediyor Uygulamada yaģanan sorunlar (SOLVIT Ģikayet mekanizması) ATAD içtihat kararları (case law) Avrupa Meslek Kartı uygulaması gündemde Her iki Direktifin de tüm AB Üye Ülkeleri tarafından ulusal hukuklarına aktarım süreci tamamlanamadı. (kapsam büyük, önemli sayıda ulusal düzenlemenin değiģtirilmesi gerekiyor) 2005/36/EC için son tarih 20 Ekim 2007 idi. 2006/123/EC için son tarih 28 Aralık 2009 idi. 13

14 ULUSAL MEVZUAT ve KURUMLAR ĠĢ Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi BAġBAKANLIK AB BAKANLIĞI ADALET BAKANLIĞI MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MALĠYE BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI ULAġTIRMA BAKANLIĞI GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI BĠLĠM,SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞI ENERJĠ VE TABĠ KAYNAKLAR BAKANLIĞI KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI EKONOMĠ BAKANLIĞI GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI KALKINMA BAKANLIĞI Mesleki Yeterliliklerin KarĢılıklı Tanınması BAġBAKANLIK AB BAKANLIĞI MESLEKĠ YETERLĠLĠK KURUMU YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI MALĠYE BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI ULAġTIRMA BAKANLIĞI GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI BĠLĠM,SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANLIĞI ENERJĠ VE TABĠ KAYNAKLAR BAKANLIĞI KÜLTÜR VE TURĠZM BAKANLIĞI KALKINMA BAKANLIĞI EKONOMĠ BAKANLIĞI GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI DENĠZCĠLĠK MÜSTEġARLIĞI 14

15 ULUSAL MEVZUAT ve KURUMLAR SORUNLU HUSUSLAR Hizmet sektörleri ve mesleklerle ilgili; Çok sayıda sorumlu kurum Farklı kurumların sorumluluğunda çok sayıda düzenleme Temel ilkeleri düzenleyen yatay mevzuatın olmayışı Eğitim sisteminin karmaşıklığı Türk vatandaşlarının AB de serbest dolaşımı konusu Konunun algılanışı (Sadece sınır ötesi hizmet ticaretinin serbestleşmesi boyutuyla algılanıyor, oysa Türkiye nin faydalanacağı bir mevzuat gözden geçirme ve modernleştirme programı) Türkiye de hizmet sektörünün GSYH içindeki payı %70 istihdamdaki payı %48 (2010) 15

16 MÜZAKERE SÜRECĠNDE GELĠNEN AġAMA Tanıtıcı Tarama: Kasım 2005 Ayrıntılı Tarama: Aralık 2005 Tarama Sonu Raporu: 17 Nisan 2007 AçılıĢ Kriteri: Ek protokolün tam olarak uygulanması Ģartına ilaveten 31 Ekim 2007 tarihli Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı mektubuyla bu fasla dair bir adet teknik açılış kriteri getirilmiştir: Türkiye, bu fasıla ilişkin müktesebata uyum sağlamak için hukuki düzenleme ve kurumsal kapasite çerçevesinde atacağı tüm adımların zamanlamasını da içeren detaylı bir stratejiyi Komisyona sunar. 16

17 MÜZAKERE SÜRECĠNDE GELĠNEN AġAMA Tarama Sonu Raporunda ve Ġlerleme Raporlarında Yer Alan Hususlar : VatandaĢlık Ģartlarının kaldırılması Cinsiyet, dil ya da ikamet Ģartlarının kaldırılması Bürokratik engellerin kaldırılması, prosedürlerin sadeleģtirilmesi Geçici hizmet sunumuna yönelik mevzuatta düzenleme yapılması Tek temas noktalarının kurulması Detaylı bir uyum stratejisinin hazırlanması (açılıģ kriteri) 17

18 MEVCUT DURUM Mesleki yeterlilik sisteminin oluģturulması alanında faaliyet gösteren Mesleki Yeterlilik Kurumu kuruldu. (2006) Yedi mesleğe giriģi sağlayacak olan yükseköğretim programlarının müfredatlarının AB ile uyumlaģtırılması iliģkin yönetmelik kabul edildi. (YÖK-2008) Türkiye de Yatırım Ortamının ĠyileĢtirilmesi Reform Programı kapsamında bürokrasinin azalması, iģlemlerin hızlanması, iģlem maliyetlerinin düģürülmesi amacıyla düzenlemeler yapılıyor. 18

19 YAPILMASI GEREKENLER Teknik yardım projesi kararı Yürütülecek Teknik Yardım Projesinin Hedefleri Hizmetler Direktifi kapsamına giren ulusal mevzuatın tespiti AB müktesebatı ile karģılaģtırılması (eksik ve uyumsuz alanların belirlenmesi) DüzenlenmiĢ mesleklerin ve düzenlenmesi gereken düzenlenmemiģ mesleklerin tespiti Yol haritası çıkarılması (açılıģ kriterinin karģılanabilir hale gelmesi) Hizmetler ve Mesleki Yeterliliklerin KarĢılıklı Tanınmasına iliģkin iki yatay Kanun Taslağı hazırlanması 19

20 FASILDAKĠ AB PROJELERĠ Türkiye de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi Program Yılı: 2007 BaĢlama Yılı: 2010 Bütçesi: Euro ( Euro luk tutarı ulusal katkı) Ayrıntılı bilgi için projenin web sayfası: 20

21 TEŞEKKÜRLER Hilal BEYCAN Tel:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI. II. Aşama. Haziran 2015-Haziran 2019

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI. II. Aşama. Haziran 2015-Haziran 2019 TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI II. Aşama Haziran -Haziran 2019 AVRUPA BİRLİĞİ NE KATILIM İÇİN ULUSAL EYLEM PLANI II. Aşama Haziran - Haziran

Detaylı

Avrupa Birliği Konseyi

Avrupa Birliği Konseyi (Gayriresmi Tercüme) Avrupa Birliği Konseyi NOT Kimden: Genel Sekreterlik Kime: Konsey Brüksel, 3 Ekim 2005 Konu: GENİŞLEME: Türkiye yle katılım müzakereleri: Genel AB Tutumu - AB Açılış Konuşması - Müzakere

Detaylı

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak,

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak, Türkiye Cumhuriyeti İle Katılım Ortaklığında Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin 8 Mart 2001 tarihli KONSEY KARARI (2001/235/AT)) AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ

TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ 1.GİRİŞ AB ve Türkiye arasında 2005 yılından beri müzakereleri devam

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 0 ĠÇĠNDEKĠLER TABLO VE GRAFĠKLER LĠSTESĠ KISALTMALAR LĠSTESĠ ii iii 1. GĠRĠġ

Detaylı

HİZMETE ÖZEL ETDÇG RAPORU

HİZMETE ÖZEL ETDÇG RAPORU Grup Adı: Elektronik Ticaret Direktifi Çalışma Grubu (ETDÇG) Koordinatör Kurum: Dış Ticaret Müsteşarlığı Katkı veren Kurumlar: Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Devlet

Detaylı

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Bu yayın, iddialı bir Avrupa projesi olan Sivil Toplum Diyalogu: Ortak çalışma kültürü aracılığıyla Avrupa Birliği ve Türkiye den işçilerin bir

Detaylı

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim Fikret Toksöz Sunus Türkiye Belediyeler Birliği ülkemizdeki bütün belediyelerin doğal üye olduğu, kamu tüzel kişiliğine sahip ulusal düzeyde kurulan tek yerel

Detaylı

10- BĐLGĐ TOPLUMU VE MEDYA

10- BĐLGĐ TOPLUMU VE MEDYA ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 10.0007.1.01 540 Sayılı

Detaylı

Kıbrıs Türk toplumu. 38,1 milyon EURO. 15 Temmuz 2009 1. 15 Aralık, 2011 2

Kıbrıs Türk toplumu. 38,1 milyon EURO. 15 Temmuz 2009 1. 15 Aralık, 2011 2 Güncelleme tarihi 02/07/06 KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN EKONOMİK KALKINMASINI TEŞVİK ETMEYE YÖNELİK BİR MALİ YARDIM PROGRAMI OLUŞTURULMASINA DAİR FİNANSMAN PROTOKOLÜ KISIM I EK 1. KİMLİK BİLGİLERİ YARARLANICI

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ BÜTÇESÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ BÜTÇESÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ BÜTÇESÝ Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Araştırma ve İnceleme Serisi: 1 AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ Müge H. GÜVENÇ 1 Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

İLTİCA VE GÖÇ ALANINDAKİ AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL EYLEM PLANI İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ: 1.1.AMAÇ 1.2.KAPSAM 1.3.Sığınma İlticaya İlişkin Tanımlar 2.ULUSAL EYLEM PLANININ

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI

AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI 20/06/2005 AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI Avrupa Birliği barışı korumak ve ekonomik ve sosyal ilerlemeyi pekiştirmek amacı ile bir araya gelmiş 15 Üye

Detaylı

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMA REHBERİ

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMA REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Yayın No: 10 YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ UYGULAMA REHBERİ Editör Dr. Fazıl AYDIN Yayına Hazırlayam Muharrem GÖZÜKÜÇÜK Çalışma Uzman Yardımcısı Ankara, 2014 T.C.

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI EKİM 2009 Necatibey Cad. No. 108, 06100 Yücetepe/Ankara Tel: 0312 294 69 03 Faks: 0312 294 69 77 www.dpt.gov.tr e-mail: bilgi@dpt.gov.tr İstanbul

Detaylı

NO 09 AB PROGRAMLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 09 AB PROGRAMLARI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 09 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 09 İçindekiler AB Programları 1 Birlik Programları Listesi: 2 Türkiye nin Katılım Sağladığı Birlik Programları 4 1. Hayatboyu Öğrenme Programı (Lifelong Learning

Detaylı

TÜSÜ AVRUPA TOPLULUKLARI ( HUKUK ) ANAB

TÜSÜ AVRUPA TOPLULUKLARI ( HUKUK ) ANAB T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA TOPLULUKLARI ( HUKUK ) ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA ÇALIŞMA SÜRELERİNİN DÜZENLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ EBRU YEŞİM SARGICI ANKARA 2006

Detaylı

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI ARACILIĞIYLA GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ SEMİNERİ

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI ARACILIĞIYLA GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ SEMİNERİ TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI ARACILIĞIYLA GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ SEMİNERİ Tebliğler ve Görüşler 25 Ocak 2013 Hilton Oteli - ANKARA TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU

Detaylı

2014-2020 AVRUPA BİRLİĞİ ÇOK YILLI MALİ ÇERÇEVESİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU

2014-2020 AVRUPA BİRLİĞİ ÇOK YILLI MALİ ÇERÇEVESİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU 2014-2020 AVRUPA BİRLİĞİ ÇOK YILLI MALİ ÇERÇEVESİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU ŞUBAT 2013 ANKARA 7-8 ŞUBAT 2013 TARİHLİ AB ZİRVESİNDE KABUL EDİLEN 2014-2020 AVRUPA BİRLİĞİ ÇOK YILLI MALİ ÇERÇEVESİNE İLİŞKİN GENEL

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2011 Cilt:18 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2011 Cilt:18 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2011 Cilt:18 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Müzakere Sürecinde Türkiye ye Yönelik Avrupa Birliği Mali Yardımları: Taahhütler ve GerçekleĢmeler Yrd. Doç. Dr. Sibel

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER)

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ İŞLETMELERİ (KOBİ LER) Genişletilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Nisan 2012 Yayın No: MMO/583 tmmob

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BEŞİNCİ GENİŞLEME

Detaylı

AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU *

AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU * AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU * * Avrupa Komisyonu nun İç Pazar ve Hizmetlerden sorumlu üyesi Michel Barnier in Towards More Responsibility and Competitiveness in

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GATT BİLGİLENDİRME REHBERİ

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GATT BİLGİLENDİRME REHBERİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GATT BİLGİLENDİRME REHBERİ 1 MİSYONUMUZ Toplumsal refahın artırılmasına destek sağlamak üzere yeterli geliri adalet, tarafsızlık, verimlilik ilkeleri çerçevesinde toplamak, vergi

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU HĐZMETE ÖZEL T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 2006-2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemlerinin Denetlenmesi Đşbu

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı