2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi."

Transkript

1 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2 sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas Üye Mesaj 6 Artema Armatür Grubu Murahhas Üye Mesaj 7 VitrA Seramik Grubu 8 Artema Armatür Grubu 18 Y ll k Çal flma Raporu 27

3 Eczac bafl Yap Gereçleri, VitrA markas ile seramik sa l k gereçleri ve Artema markas ile s hhi tesisat armatürleri ve banyo aksesuarlar üretiyor. Eczac bafl Yap Gereçleri-VitrA, seramik sa l k gereçleri üretimine 1958 y l nda Kartal Tesisleri nde y ll k 200 bin adet kapasite ile bafllad y l nda Bozüyük Tesisleri nin kurulmas, gerçeklefltirilen kapasite art r mlar ve modernizasyon yat r mlar ile birlikte üretim kapasitesi y ll k 6.2 milyon düzeyine yükseldi. Eczac bafl Yap Gereçleri-VitrA, seramik sa l k gereçleri üretiminin yan s ra komple banyo mekan sunma yetkinli i stratejisi ile tamamlay c ürünleri, banyo mobilyalar ve dufl kabinleri üretimini de gerçeklefltiriyor. Eczac bafl Yap Gereçleri-Artema, 1979 y l nda s hhi tesisat armatürleri üretmek amac yla kuruldu. Banyo ve mutfak armatürleri üretiminin ard ndan, su yönetim uzman marka konumland r lmas paralelinde 1995 y l nda faaliyet alan na banyo aksesuarlar üretimini de ekledi. Sürekli iyilefltirme kültürünü yaflam biçimine dönüfltüren Eczac bafl Yap Gereçleri, teknolojik geliflmeleri gecikmeden devreye al yor ve uluslararas iliflkilerinde iflbirli i kavram n ön plana ç karma gelene ini sürdürüyor. Eczac bafl Yap Gereçleri, dünyaca ünlü tasar mc larla yürüttü ü iflbirlikleri ile estetik, kullan m kolayl, teknoloji ve kalite unsurlar n bir araya getirerek dünya markas yaratma yolculu una devam ediyor. Eczac bafl Yap Gereçleri 1

4 Bülent Eczac bafl Yönetim Kurulu Baflkan Dr. Erdal Karamercan Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Haluk Bayraktar Murahhas Üye fiadi Burat Murahhas Üye Tayfun ndirkafl Murahhas Üye Yönetim Kurulu

5 Engin Bayraktar Üye Hüsamettin Onanç Üye Ahmet Yamaner Üye 2 3

6 Eczac bafl Yap Gereçleri-Artema, 2005 te su yönetim uzman konumland rmas temelinde yürütülen tasar m, teknoloji ve mühendislik çal flmalar ile armatür sektörünün marka ve pazar lideri konumuna ulaflt. Eczac bafl Yap Gereçleri A.fi., 2005 y l n da baflar l sonuçlarla kapatt. Bu çal flma dönemini, ekonomideki genel e ilimler fl nda de erlendirmekte yarar olacakt r. Ekonomide ciddi dalgalanmalar n yaflanmad, istikrar ortam n n pekiflti i bir y l daha geride b rakt k. Büyüme, daha l ml ama yine de yüksek bir düzeyde sürdü. Bu arada, kuruluflumuz aç s ndan bir olumlu geliflme de, inflaat sektörünün ortalaman n üzerinde bir büyüme sa lamas oldu. Yüksek büyümeye karfl l k, iflsizlikte kayda de er bir düflüfl sa lanamad. Di er yandan ekonominin zay f noktas olan cari ifllemler hesab ndaki aç k, h zla genifllemeye devam etti. Ancak ekim ay nda AB ile müzakerelere bafllanmas, Türkiye yi özellikle yabanc yat r mc lar n gözünde yeni ve çekici bir konuma yükseltti. IMF ile yeni bir anlaflman n imzalanmas n n ard ndan gelen bu tarihi olay n etkisiyle yabanc sermaye girifli h zland. Sonuçta cari ifllemler hesab ndaki yüksek aç a karfl n, Merkez Bankas n n döviz rezervleri 14 milyar dolar kadar art fl gösterdi. Bu do rultuda, en az ndan k sa vadede aç n finansman na yönelik endifleler azal rken, do rudan yabanc yat r mlar n rekor düzeye ulaflmas orta vade için de daha sa l kl bir finansman yap s na yönelik umutlar art rd. Uluslararas kredi derecelendirme kurulufllar ndan gelen not art r mlar da bu tabloyu pekifltirdi. Geliflmekte olan piyasalara genel olarak bak ld nda, 2006 y l nda temel riskler sürmekle birlikte, genel olumlu havan n devam etmesi beklenmektedir. Özellikle Amerikan Merkez Bankas n n faiz art r m sürecinin sonlar na yaklaflt na yönelik sinyallerini art rmas bu kan y güçlendirmektedir. Buna ek olarak, uzun vadeli Amerikan faizlerinin k sa vadedeki art fllar yans tmayarak düflük seyretmesi geliflmekte olan piyasalara ilginin devam n sa lamaktad r y l nda, Türkiye de gözler yine a rl kla AB ile iliflkilerin seyrinde olacakt r. Bu alanda özellikle ek protokolün TBMM den geçirilmesi ve limanlar n K br s Rum kesiminin kullan m na aç lmas konular ön plana ç kabilecektir. Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj Eczac bafl Yap Gereçleri-VitrA 2005 y l nda, Türkiye de ve dünya pazar nda, hedefinin üzerinde büyüme sa larken, toplam seramik sa l k gereci üretiminin yüzde 85 ini ihraç etti.

7 Ekonomide cari ifllemler hesab ndaki aç k, bir risk kayna oluflturmaya devam edecektir. Ancak k sa vadede döviz piyasalar nda bir s k nt yaflanmamas büyük olas l k olarak görünmektedir. Yüksek do rudan yat r m giriflleri bu beklentiyi güçlendirmektedir y l nda I ml büyümenin, enflasyonda yavafllayarak da olsa düflüflün ve kamu borç yükündeki gerilemenin devam etmesini, genel ekonomik güçlenmenin sürmesini bekliyoruz. Genel olarak ekonomide özel olarak da inflaat sektöründe gözlenen geliflmeler, Eczac bafl Yap Grubu kurulufllar n n çal flmalar bak m ndan da daha olumlu bir ortam n oluflmas n sa lad. Kurulufllar m z, bu ortamda, daha önce belirlenmifl stratejileri do rultusunda çal flmalar n sürdürerek, iç ve d fl pazarda büyüdü. Eczac bafl Yap Gereçleri-Artema, 2005 te, markay desteklemek ve yay l m art rmak amaçl çabalar n yo unlaflt rd. Su yönetim uzman konumland rmas temelinde yürütülen tasar m, teknoloji ve mühendislik çal flmalar ile kuruluflumuz, armatür sektörünün marka ve pazar lideri konumuna ulaflt. Yurtd fl pazarlarda ise, sektör liderleriyle iflbirlikleri sürdürülürken bir yandan da markal ürünlerin sat fllar art r ld. Bu geliflmeler sonucunda Artema, Avrupa n n ilk 10 armatür üreticisi aras nda yer ald. Eczac bafl Yap Gereçleri-VitrA da 2005 y l nda, Türkiye de ve dünya pazar nda, hedefinin üzerinde büyüme sa larken, toplam seramik sa l k gereci üretiminin yüzde 85 ini ihraç etti. Dünyan n önde gelen tasar mc lar ndan Ross Lovegrove ile iflbirli i içinde, VitrA Banyo Kültürü kavram ile yürütülen uluslararas tan t m çal flmalar da markam z n uluslararas bilinirli ini art rd. Y l içinde sürdürülen yat r mlarla, seramik sa l k gereçleri üretim kapasitesi 6.2 milyon birime ulaflarak, önümüzdeki y llar n büyüme hedefi ile uyumlu hale getirildi. Özetleyecek olursak, Eczac bafl Yap Gereçleri San. ve Tic. A.fi. kurulufllar, 2005 y l nda, iç pazarda ve d fl pazarda h zl büyümelerini sürdürmüfl ve stratejik hedefleri do rultusunda kapasite art r c ve marka de erini yükseltici yat r mlar n gerçeklefltirmifllerdir. Bu geliflmelerin, beklenmeyen olumsuzluklar ortaya ç kmazsa, kurulufllar m z n baflar lar n sürdürebilecekleri sa lam temeli oluflturduklar na inan yoruz. Kuruluflumuzun yönetici ve çal flanlar na, üstün performanslar n önümüzdeki dönemde de sürdüreceklerine güvenerek, teflekkür ediyorum. Bülent Eczac bafl Yönetim Kurulu Baflkan 4 5

8 2005 y l gerek ulusal gerekse uluslararas pazarlarda gerçeklefltirilen sat fl faaliyetleri sonucunda, Eczac bafl Yap Gereçleri-VitrA aç s ndan Avro baz nda bir önceki y la göre yüzde 14 büyüme kaydedilen baflar l bir y l oldu. Özellikle d flsat m faaliyetlerimiz sonucu, Türkiye toplam d flsat m n n adetsel bazda yüzde 50 sini, cirosal bazda ise yüzde 65 ini gerçeklefltirerek sektörümüzün en fazla d flsat m yapan kuruluflu olmay baflard k. Bu performans ile Eczac bafl Yap Gereçleri-VitrA, Türk seramik sektörünün dünya pazarlar ndaki konumunu güçlendiren ve imaj n yükselten bir etkiye de sahiptir. D flsat mda en önemli stratejimiz; bulunulan pazarlarda kal c olmam z sa layacak da t m kanal yap lanmas n kurmak ve bu yap n n güçlendirilmesine paralel marka iletiflim faaliyetlerini yürütmektir y l içinde toplam seramik sa l k gereci üretimimizin yüzde 85 i d flsat m olarak gerçekleflti. Almanya da yüzde 13, Avusturalya ve Yeni Zelanda da yüzde 10, skandinavya ve srail de yüzde 8, ngiltere de yüzde 6, ABD, Fransa ve talya da yüzde 3 pazar paylar na ulafl ld. Uzun vadeli büyüme stratejimizin temelini oluflturan d flsat mda geliflmek ve stratejik pazarlar m zda en az yüzde 10 lar seviyesinde pazar pay na ulaflmak için ise sat fl örgütümüz yerel operasyonlarla güçlendirilmektedir. Almanya, ngiltere, ABD ve Rusya sat fl teflkilatlar m z n yan s ra bu y l Fransa, talya ve Singapur temsilciliklerimiz de faaliyete geçti. Bu olumlu sat fl performans n n bir önemli göstergesi de elde edilen ortalama birim fiyat n genel sektör ortalamas n n çok üstünde olmas ile markan n katma de erinin de al nabilmesidir. Tüm dünyada Uzakdo u kökenli ürünler nedeniyle artan fiyat rekabetine ve zorlaflan pazar koflullar na ra men, VitrA Seramik Grubu, kalite-fiyat bileflkesini en iyi flekilde sunmas nedeniyle dünya pazar nda bir Türk üretici olarak güçlü bir pozisyon almay baflard. Seramik sa l k gereçlerinin bu sürükleyicili i, tamamlay c ürün grubu ve banyo mobilyalar n n da sat fllar na ivme getirdi ve kuruluflumuz seramik sa l k gereçleri pazar nda yüzde 25 i aflan pazar pay liderli inin yan s ra, banyo mobilyalar, klozet kapaklar, gömme rezervuar gibi ürün gruplar nda da mutlak pazar pay liderli ini elde etti. Bu geliflmeleri sa layan önemli araçlardan birisi marka iletiflimidir. VitrA n n 2005 y l ndaki marka iletiflim stratejisi komple banyo çözümü sunabilen uluslararas güçlü ve rekabetçi bir marka olmas misyonuna dayanmaktad r. Bu çerçevede, Türk banyo ve seramik kültürü ve de erlerini bugünün modern ve ça dafl yaflam standartlar na uygun banyo mekanlar na dönüfltüren yeni iletiflim kampanyas olan VitrA Banyo Kültürü, tüm uluslararas pazarlarda lanse edildi. Gerek ifl ortaklar m z gerekse müflterilerimiz taraf ndan çok be enilen ve benimsenen VitrA Banyo Kültürü kampanyas, müflteri ile marka aras nda güçlü bir duygusal ba kurulmas na olanak sa lad. Kampanyan n baflar s na yönelik pek çok yay n organ nda son derece olumlu yaz lar n yay nlanmas da bizler için gurur kayna oldu. Bu politikay destekleyen önemli unsurlardan biri tasar m alan ndaki yat r mlar m zd r. Geçti imiz y l sonunda duyurdu umuz ngiliz tasar mc Ross Lovegrove ile bafllat lan iflbirli imizin ilk örne i olan stanbul Koleksiyonu, 2005 y l n n Eylül ay nda Londra da düzenlenen bir etkinlikle Türk ve yabanc bas n mensuplar na, ifl ortaklar m za, müflterilerimize ve tasar m dünyas n n önemli isimlerine sunuldu. Söz konusu etkinlik, yerli ve yabanc bas nda çok baflar l flekilde yer alarak stanbul kökenli güçlü banyo firmas VitrA olarak dünya pazarlar nda marka bilinirli imizin yükseltilmesine önemli katk sa lad. Yürütülen bu çal flmalarla birlikte önümüzdeki y llara yönelik büyüme hedeflerine paralel olarak kapasite yat r m na bu y l da devam edildi ve gerçeklefltirilen yat r mlarla seramik sa l k gereçlerinde toplam üretim kapasitesi 6.2 milyon adede ulaflt. Kuruluflumuzun önümüzdeki y la yönelik hedefleri; Rusya da planlanan yat r m n gerçeklefltirilmesi ile Türkiye d fl nda ilk üretim tesisimizin kurulmas, yat r mlar tamamlanan duflkabini ve VitrAsolid ürün kategorilerinde pazar pay elde edilmesi, tasar m alan ndaki projelerimizin pazara sunumu ve uluslararas tan t m kampanyam z n 2005 y l yla paralel çizgide yürütülmesi ve böylelikle VitrA marka bilinirli inin art r lmas d r. Tüm ürün gruplar m zda büyüme hedeflerimize ulaflmam z sa layacak üstünlüklerimiz yetkin insan kayna m z, üretim ve teknolojideki rekabetçi yap m z ve güçlü markam zd r. fiadi Burat Murahhas Üye VitrA Seramik Grubu D flsat mda en önemli stratejimiz; bulunulan pazarlarda kal c olmam z sa layacak da t m kanal yap lanmas n kurmak ve bu yap n n güçlendirilmesine paralel marka iletiflim faaliyetlerini yürütmektir.

9 Yap sektörünün h zl geliflme kaydetti i 2005 y l nda Eczac bafl Yap Gereçleri-Artema n n yurtiçi ve yurtd fl sat fllar artarak devam etti ve Artema marka imaj güçlendi. Bu y l, yurtiçi pazarda banyo aksesuarlar pazar liderli imizi sürdürürken, banyo ve mutfak armatürleri pazar liderli i konumuna da ulaflt k. Yurtd fl pazarlarda ise ürün sat fllar na a rl k vererek hedef pazarlardaki yay l m m z ve pazar paylar m z art rd k y l, yurtiçinde bir yandan pazardaki genel yayg nl m z ve sat fllar m z gelifltirirken, di er yandan da marka imaj na yapt m z yat r mlarla pazar n orta-üst segmentindeki gücümüzü art rd m z bir y l oldu y l nda özellikle armatür ürün grubundaki sat fllar m z art rmak için pazar n farkl kanallar na yönelik stratejiler gelifltirdik. Pazar liderli i hedefimize toplu ifller, yetkili sat c lar ve tali bayilerimize özel uygulamalar n yan s ra, bu y l özel olarak yap marketler ve nalbur kanallar na da odaklanmam z sayesinde ulaflt k. Yurtd fl nda ise sektör liderleri ile iflbirli imizi devam ettirirken kendi markam zla gerçeklefltirdi imiz ürün sat fllar na a rl k verdik. Bu kapsamda, özellikle odakland m z pazarlar aras nda yer alan ngiltere ve Almanya için özel ürünler gelifltirdik ve pazardaki yay l m m z art rmaya yönelik çal flmalar yapt k. Yurtiçi ve yurtd fl müflterilerimizden gelen farkl talepler ve sektördeki geliflmeler do rultusunda, yeni banyo armatürleri, banyo aksesuarlar ve dufl sistemlerini devreye alarak yenilikçi ve öncü pozisyonumuzu korumaya devam ettik y l n n öncelikli ürün gelifltirme program olan Diagon serisi, tasar m ve teknolojik üstünlükleriyle Artema marka iletifliminin oda ve Artema n n yeni yüzü oldu. Y l n ikinci yar s nda ise Armix Form serisini pazara sunarak pazar pay m z daha da art rd k. Ayn dönemde ürün yelpazesini geniflletmek amac yla da artepan radyatör ve havlu kurutucular n devreye ald k y l nda yat r mlar m z kalite iyilefltirme, çevre koruma ve darbo az gidermeye yönelik yat r mlarla sürdürdük. Bunlara ek olarak, aksesuar tesislerimizde bulunan yar mamül ve ürün depolar n otomatik stoklama sistemleri ile modernize ettik y l boyunca Artema lojistik ve üretim süreçlerinin SAP sistemine geçifli ile ilgili çal flmalar yürüterek y l sonunda geçifl projesinin tüm aflamalar n baflar yla tamamlad k y l nda da öncelikli hedefimiz, 2005 y l nda oldu u gibi yurtiçi ve yurtd fl ndaki pazar pay m z ve yay l m m z art rmak olacakt r. Bu amaçla, yenilikçi ürünleri pazara sunup, rekabetçi bir tutumla yayg nl m z daha da art r rken tasar m, teknoloji ve mühendislik de erlerimizi esas alarak, Su Yönetimi Uzman olarak konumland rd m z markam za yönelik yat r mlara devam edece iz. Yurtd fl nda da VitrA komple banyo stratejisini ürün gelifltirme ve pazarlama çal flmalar yla destekleyece iz. Haluk Bayraktar Murahhas Üye 2005 y l, yurtiçinde bir yandan pazardaki genel yayg nl m z ve sat fllar m z gelifltirirken, di er yandan da marka imaj na yapt m z yat r mlarla pazar n orta-üst segmentindeki gücümüzü art rd m z bir y l oldu. Yurtd fl pazarlarda ise ürün sat fllar na a rl k vererek hedef pazarlardaki yay l m m z ve pazar paylar m z art rd k. Artema Armatür Grubu 6 7

10 VitrA Seramik Grubu

11 Yurtiçi ve yurtd fl talebi karfl lamak amac yla yat r mlar n sürdüren VitrA Seramik Grubu, toplam üretim kapasitesini 6.2 milyon adede ç kararak alan nda dünyan n alt nc büyük kuruluflu oldu. 8 9

12 Sundu u yarat c tasar mlar, estetik ve teknolojik üstünlü ü, yüksek ürün gam ve hizmet anlay fl ile müflterilerinin yaflam kalitesini yükseltmeye odaklanan VitrA Seramik Grubu, 2005 y l nda da öncü marka imaj n desteklemek amac yla faaliyetlerini sürdürdü. Genel De erlendirme 2005 y l n son derece olumlu geçiren Türk inflaat sektörü, yüzde 19.7 ile bu y l n en fazla büyüyen sektörü olma baflar s n elde etti. nflaat sektöründeki bu dikkat çekici performansa kredi kullan m yla desteklenen talep art fl yla ulafl ld. Konut talebindeki art fl yeni konut inflaatlar n n bafllamas n n yan s ra mevcut ve yar m kalm fl inflaatlar n da h zla tamamlanmas n sa lad. Bu olumlu geliflmeler çerçevesinde, 2005 y l VitrA Seramik Grubu aç s ndan da baflar l bir sat fl performans ile sonuçland. VitrA Seramik Grubu, Türkiye de seramik sa l k gereçleri pazar ndaki liderli ini sürdürürürken, faaliyet alan na giren banyo mobilyalar, klozet kapaklar, gömme rezervuarlar kategorilerinde de pazar pay liderli ini elde etti. Büyüme ve geliflme stratejilerinde d fl pazardaki konumland rmas na büyük önem veren ve befl k tada 75 ten fazla ülkeye d flsat m yapan kurulufl, özellikle faaliyette bulundu u pazarlarda kal c olmak ve müflteri iliflkilerini gelifltirmek amac yla Fransa, talya ve Singapur temsilciliklerini faaliyete geçirdi ve böylelikle sat fllar n yerel operasyonlarla güçlendirdi. Yurtiçi ve yurtd fl talebi karfl lamak amac yla yat r mlar n sürdüren VitrA Seramik Grubu toplam üretim kapasitesini 6.2 milyon adede ç kararak alan nda dünyan n alt nc büyük kuruluflu oldu. Y ll k 4.6 milyon adet kapasiteye ulaflan Bozüyük üretim tesisi, bu boyutu ile tek çat alt nda üretim yapan dünyan n en büyük seramik sa l k gereçleri tesisi konumundad r y l bafl nda duflkabinini de ürün gam na alan kurulufl, Gebze Organize Sanayi Bölgesi nde kabin üretim tesisi kurdu ve ürün gelifltirme çal flmalar n sürdürdü. Pazar n farkl kesimlerine hitap edecek nitelikte çok genifl bir duflkabini serisinin haz rl klar büyük ölçüde tamamlanarak 2006 y l May s ay içinde sat fla sunulacakt r. Ayr ca, polyester bazl reçine lavabo üretimi için gerekli çal flmalar da tamamlanarak alt model haz rland. Sundu u yarat c tasar mlar, estetik ve teknolojik üstünlü ü, yüksek ürün gam ve hizmet anlay fl ile müflterilerinin yaflam kalitesini yükseltmeye odaklanan VitrA Seramik Grubu, 2005 y l nda da öncü marka Türk seramik ve banyo kültürü unsurlar n kullanarak kurgulanan VitrA Banyo Kültürü iletiflim kampanyas, yurtiçi ve yurtd fl mecralarda yer ald ve VitrA n n global marka olmak vizyonu sürdürüldü. Çok boyutlu olarak haz rlanan bu kampanya ile VitrA, kendi sektöründe dünyan n önemli markalar aras nda yer ald n vurgulayarak uluslararas konumunu ciddi ölçüde güçlendirdi.

13 imaj n desteklemek amac yla faaliyetlerini sürdürdü. Türk seramik ve banyo kültürü unsurlar n kullanarak kurgulanan VitrA Banyo Kültürü iletiflim kampanyas, yurtiçi ve yurtd fl mecralarda yer ald ve VitrA n n global marka olmak vizyonu sürdürüldü. Çok boyutlu olarak haz rlanan bu kampanya ile VitrA, kendi sektöründe dünyan n önemli markalar aras nda yer ald n vurgulayarak uluslararas konumunu ciddi ölçüde güçlendirdi. VitrA marka iletiflim stratejisinin temelini oluflturan komple banyo mekan sunma yetkinli i ni tasar m ile farkl laflt rma çal flmalar n n önemli bir halkas n oluflturan ve 2004 y l nda ngiliz tasar mc Ross Lovegrove ile bafllat lan iflbirli inin dünya lansman Eylül ay içinde Londra da gerçeklefltirildi. VitrA n n stanbul ad verilen bu yeni koleksiyonu, uluslararas bas nda genifl yer ald ve VitrA markas ad na çok ciddi fark ndal k yarat ld. Kurulufl, her y l oldu u gibi bu y l da çeflitli kurumlar taraf ndan yap lan araflt rmalarda sektörünün en be enilen flirketi seçildi ve baflar l ifl sonuçlar n n yan s ra toplum üzerindeki olumlu etkisini güçlendirdi. Pazarlardaki Geliflmeler Ulusal pazarda, kanala ve kanaldaki alt sat c lara yönelik sat fl art r c politikalar ve yerel tan t m faaliyetleri sonucunda bir önceki y la göre Avro baz nda yüzde 38 lik büyüme elde edilerek baflar l bir sat fl performans na ulafl ld. Bu olumlu sat fl performans ile de seramik sa l k gereçlerinde yüzde 25 i aflan pazar pay ile liderlik sürdürüldü ve banyo mobilyalar, klozet kapaklar ve gömme rezervuar grubu ürünlerinde de pazar pay liderli i elde edildi. Seçici da t m kanal modeli kullanarak ülke genelinde oluflturulan showroom yap lanmas ile yenileme pazar ndan çok önemli bir pay al nd ve nitelikli projelerde VitrA ürünlerinin kullan lmas sa land. Toplam üretiminin yüzde 85 ten fazlas n ihraç eden kuruluflun gösterdi i bu baflar l performans ile Türkiye nin seramik sa l k gereci d flsat m ndan ald pay yüzde 65 gibi yüksek bir orana ulaflt. Di er yandan karl ve VitrA markas na de er katan müflteri iflbirliklerine devam edildi. Bu iflbirliklerinin içinde en önemlilerden biri ve global pazarda en büyük dekorasyon ma aza zinciri olan sveç in IKEA firmas ile çal flmalar sürdürüldü. Seramik sektörünün en büyük d flsat m yapan kuruluflu olan VitrA Seramik Grubu, d flsat m stratejisini bulunulan pazarlarda kal c olmak, etkin bir da t m kanal na sahip olmak ve VitrA markas n bilinir k lmak unsurlar na dayand r yor. Bu do rultuda; Almanya pazar ndaki pazar pay bir puan artarak yüzde 13 e ulafl rken, üst segmente yönelik ürünlerin sat fl noktalar nda marka kimli ine uygun ve ayr flt r c bir flekilde sergilenmesine yönelik teflhir konseptinin yayg nlaflmas na a rl k verildi. ngiltere pazar nda ise pazarda yaflanan olumlu geliflmeler ve büyüme VitrA ya da yans yarak yüzde 5 olan pazar pay bir puan artarak yüzde 6 düzeyine ulaflt. Bu baflar da ngiltere pazar nda gerek perakende kanalda oluflturulan Showrooms of Excellence teflhir program ile yayg nlaflma gerekse çok aktif olan proje pazar nda özel bir sat fl ekibinin çal flmalar yürütmesi etkili oldu. Fransa pazar na yönelik büyüme stratejisi paralelinde faaliyetler sürdürülerek büyük al m gruplar ve toptanc larla anlaflmalar yap lmaya devam edildi. Ayr ca, müflterilerinin showroomlar nda oluflturulan özel teflhir köfleleri ile ürünlerin VitrA markas na de er katan bir flekilde ve rakiplerinden farkl laflan 10 11

14

15 bir konumda sergilenmesi sa land. Fransa pazar nda ise VitrA n n pazar pay yüzde 3 e ulaflt. Sat fl operasyonlar nda yerelleflme politikas kapsam nda Milano sat fl ofisi faaliyete geçti. talya daki mevcut müflteri yap s gözden geçirilerek yeni bir müflteri yap lanmas na gidildi ve kazan lan yeni müflterilere teflhir deste i sa land. VitrA n n talya daki mevcut pazar pay yüzde 3 oldu. Amerika Birleflik Devletleri ve Kanada da pazar n tamam n kapsayan toptanc a sayesinde yay l m sa land ve sat fllardaki art fl büyüyerek devam etti. Bugün, kuruluflun VitrA markas ve OEM iflbirlikleri ile birlikte ABD pazar pay yüzde 3 e ulaflt. Rusya pazar nda büyüme hedefleri do rultusunda hem yeni ve büyük müflteriler kazan lmas sa land hem de Moskova da aç lan showroomdan nihai tüketiciye do rudan sat fl gerçeklefltirildi. VitrA n n Rusya da, sektöründe bilinen bir marka olabilmesi ad na yo un sat fl ve pazarlama faaliyetleri sürdürülmektedir. Bu çerçevede, y l boyunca bire bir tan t mlar n yan s ra görsel ve yaz l medyaya yönelik çal flmalar yap ld ve sektörün önemli fuarlar na kat l m sa land. Bugün VitrA markas, srail de en iyi bilinen ithal marka konumundad r ve pazar pay yüzde 8 düzeyindedir. srail de seramik sa l k gereçleri, tamamlay c ürünler ve banyo mobilyas olmak üzere her üç ürün grubunda da hem perakende hem de proje kanal nda VitrA n n konumunu güçlendirme çal flmalar 2005 y l nda da sürdürüldü. Ortado u da önemli ve aktif di er bir pazar olan Birleflik Arap Emirlikleri, yabanc firmalara sa lanan olanaklar sayesinde Ortado u nun ticaret merkezi olma yolundad r. nflaat sektörü ve özellikle de proje pazar çok aktif bir konumda olan Birleflik Arap Emirlikleri nde VitrA 2005 y l nda önemli konut projelerinde tercih edilen marka oldu. KKTC pazar nda ise müflteri showroomunun yeniden yap land r lmas sat fllara olumlu katk sa lad. VitrA, Avustralya ve Yeni Zelanda pazarlar nda showroomlar kanal ile üst segment ürün grubunda geliflmifl bir da t m kanal na sahiptir. Geçti imiz y l Yeni Zelanda da aç lan showroom ve Sidney de kurulan Info Center, VitrA n n bu pazarda sahip oldu u olumlu imaj güçlendirdi ve ortalama birim fiyat n en yüksek gerçekleflti i pazarlar oldu. Güney Pasifik pazarlar nda VitrA n n pazar pay yüzde 10 a ulaflt y l nda Tayvan da aç lan Info Center, pazardaki olumlu sat fl grafi inin 2005 te de devaml l n sa lad. Tan t m Faaliyetleri Y l boyunca VitrA markas n n müflterileri ile bulufltu u önemli etkinlikler aras nda yer alan ulusal ve uluslararas pek çok fuara kat l m sa land y l nda yurtiçinde; UNICERA- stanbul, yurtd fl nda ise; Fransa da Sanipolis Lyon, Rusya da Mosbuild Moskova, ngiltere de ExpoLondon, ABD de KBIS Las Vegas, Avustralya da Designex, talya da Cersaie Bologna, Dubai de Big5 fuarlar na kat l narak yeni ürün ve teknolojiler müflterilerin be enisine sunuldu. Ürün ve marka tan t m na yönelik olarak, VitrA n n yenilikçi özelli inin vurguland Yok Ailesi bafll alt nda yer alan kokusuz klozet VitrAoxygen, 4,5lt lik klozet, çok fonksiyonlu klozet kapa Aquaseat, fotoselli y kama Seramik sektörünün en büyük ihracatç kuruluflu olan VitrA Seramik Grubu, d flsat m stratejisini bulunulan pazarlarda kal c olmak, etkin bir da t m kanal na sahip olmak ve VitrA markas n bilinir k lmak unsurlar na dayand r yor

16 Dünyaca ünlü tasar mc Ross Lovegrove un VitrA için tasarlad stanbul serisi, Londra da gerçekleflen dünya lansman ile Türk ve yabanc bas n n yan s ra mimarlara tan t ld. sistemleri, VitrAclean ve VitrAhygiene s r teknolojilerinin tan t m na özellikle sektörel bas nda devam edildi. Yeni koleksiyon Espace, Piudue, Think Hepi serilerinin lansman hem iç hem de d fl pazarlarda dekorasyon ve mimarl k dergileri arac l ile yap ld. VitrA, stanbul da gerçekleflen XXII. Dünya Mimarl k Kongresi ne sponsor oldu ve dünyaca ünlü birçok mimar ile iliflkilerini gelifltirdi. VitrA T r, Türkiye nin dokuz farkl noktas na gitti ve VitrA Banyo fienli i aktivitesi ile binlerce kifli VitrA n n ürünlerini yak ndan tan ma olana buldu. Dünyaca ünlü tasar mc Ross Lovegrove un VitrA için tasarlad stanbul serisi, Londra da gerçekleflen dünya lansman ile Türk ve yabanc bas n n yan s ra mimarlara tan t ld. Y l boyunca ürün gam ve markaya yönelik olarak düzenli tan t m faaliyetlerine yurtiçi baflta olmak üzere, Almanya, ngiltere, Rusya ve Fransa gibi yurtd fl pazarlarda da devam edildi. VitrA n n web sitesi yenilenerek alt dilde VitrA müflterilerinin kullan m na sunuldu. Kuruluflun yeni slogan olan Banyo Kültürü kapsam nda çekilen reklam filmi ise yurtiçinde televizyon ve sinema gösterimleri ile izleyicilerle buluflarak büyük be eni toplad. Y l boyunca yurtiçi bayilerin sat fl ekiplerine, yurtd fl müflterilere ve tesisatç lara düzenli olarak e itimler verildi. Bu e itimlerde, yurtiçi ve yurtd fl olmak üzere, toplam yaklafl k 300 kifli ürün oryantasyon e itimi gördü. Do rudan pazarlama aktiviteleri kapsam nda ise hedef kitleye yönelik iç pazar, ABD, Fransa ve Rusya da bayi toplant lar düzenlendi. Ürünler VitrA Seramik Grubu, 2005 y l nda seramik sa l k gereçlerinde 81, tamamlay c ürünlerde 45, banyo mobilyalar nda ise 122 adet yeni ürün gelifltirdi. Kurulufl, 2005 y l nda her üç ürün grubunda da tüketicinin beklentilerine yönelik, yaflam standard n üst seviyeye tafl yan yarat c ve yenilikçi ürün gelifltirme çal flmalar na devam etti y l nda ürün gelifltirme ad na yaflanan en önemli geliflme dünyaca tan nan tasar mc larla birlikte haz rlanan özel banyo projeleridir. VitrA markas n n tasar m alan ndaki uzmanl n n en yeni örneklerinden olan yeni

17 banyo serisi Espace, modern banyolarda esnek mimari çözümlerle yenilikçi yaklafl mlar sunuyor. Görsel esteti i ve fonksiyonelli i düzen ve asimetriyle harmanlayan Espace ile art k köfleler de banyo mekan na kat ld. VitrA, banyo mekan alg s n de ifltiren, baflar l tasar mc nci Mutlu taraf ndan tasarlanan di er bir yeni serisi Piu Due ile banyo mekanlar na mükemmel uyum ve sonsuz denge getirdi. Piu Due Serisi nde kare, yuvarlak, oval ve bir inci tanesini and ran üçgen formlarda çanak lavabolar, düz hatlardaki banyo mobilyalar yla uyum içinde tasarland. Tek bir boyut olarak sadece banyoya özel üretilen mobilyalar ile keskin düz hatlar n ahflab n s cakl ve yumuflak tonlarla dengelendi i Piu Due, ak lc tasar m ve yal n çizgileriyle özellikle banyo mekanlar nda modern bir atmosfer yaratmak isteyenler için ideal bir seçim olarak sunuluyor. nci Mutlu nun VitrA için tasarlad ve Think Hepi ad n verdi i di er bir yeni seride ana tema olarak renkler seçildi. Think Hepi serisindeki banyo mobilyalar, s cak ya da so uk farkl renk alternatifleri içeriyor ve kullan c s n neflelendiriyor, rahatlat yor, enerji veriyor. Think Hepi de, rahatlatan so uk renklerin bir araya geldi i ve insana enerji veren s cak renklerle yarat lan iki çeflit ürün grubu yer al yor. Her iki ürün grubunda da farkl modüller özgürce bir araya getirilirken renk ve geometrik uyum yine de bozulmuyor. Yafll lar ve bedensel engellilerin de ihtiyaçlar n önemseyen VitrA Seramik Grubu, özel plastik malzemeden gelifltirdi i modüler tutunma barlar ile kullan c lar n n sadece banyo içerisinde de il, evin di er bölümlerinde de maksimum güvenlik içinde hareket etmelerini sa l yor. Yeni Üretim Teknolojileri ve Yat r mlar Kurulufl, seramik sa l k gereçlerinde artan talebin karfl lanmas amac yla Bozüyük tesislerinde adet/y l kapasiteli yeni üretim tesisinde deneme üretimine bafllad. 22 bin metrekare kapal alanda yer alan üretim tesisinde kal p, çamur ve s r ihtiyac mevcut fabrikadan, flekillendirme bölümü ihtiyac yüzde 40 alç kal pl döküm sistemi ile geri kalan ise yüksek bas nçl döküm ve Loprem teknolojisi ile karfl lan yor. S rlamalar tam otomatik robot sistemler arac l yla yap lmakta olup, piflirimde de enerji tasarruflu en son teknoloji f r nlar devreye al nd. Ürün gelifltirmede yo un olarak kullan lan CAD-CAM teknolojisi ile ürün gelifltirme süreleri önemli ölçüde azalt ld ve iflgücü verimlili i art r ld. fl süreçlerinin iyilefltirilmesinde 6 sigma yönteminin kullan lmas na ve yayg nlaflt r lmas na devam edildi ve böylelikle süreç verimliliklerinde önemli iyileflmeler sa land. Dünyan n en düflük üretim maliyetine ulaflma program olan VitrA Challanger 2008 maliyet düflürme program n n bir parças olan S f r Hata S f r Fire program bafllat ld ve bu program sayesinde önemli verimlilik art fllar elde edildi. 25 bin adet/y l kapasiteli ve 36 farkl (ölçü, cam ve renk farklar hariç) üründen oluflan duflkabini üretimi için Gebze de yat r m yap ld. VitrAsolid (solidstone) etajerli ve normal lavabo üretimine yönelik üretim alt yap s haz rland. VitrA Seramik Grubu, 2005 y l nda seramik sa l k gereçlerinde 81, tamamlay c ürünlerde 45, banyo mobilyalar nda ise 122 adet yeni ürün gelifltirdi. Kurulufl, 2005 y l nda her üç ürün grubunda da tüketicinin beklentilerine yönelik, yaflam standard n üst seviyeye tafl yan yarat c ve yenilikçi ürün gelifltirme çal flmalar na devam etti

18 Kuruluflun insan kaynaklar stratejileri, Eczac bafl Toplulu u nun e-dönüflüm vizyonu paralelinde, insan kaynaklar süreçlerinde bilgi teknolojilerinden ve ö renme faaliyetlerinden en üst düzeyde yararlanarak, yarat c ve yenilikçi uygulamalarla öncü olunmas temeline dayan yor. nsan Kaynaklar Uygulamalar Kuruluflun insan kaynaklar stratejileri, Eczac bafl Toplulu u nun e-dönüflüm vizyonu paralelinde, insan kaynaklar süreçlerinde bilgi teknolojilerinden ve ö renme faaliyetlerinden en üst düzeyde yararlanarak, yarat c ve yenilikçi uygulamalarla öncü olunmas temeline dayan yor. Bu do rultuda, 2005 y l nda SAP-HR modülü tüm Topluluk ta canl kullan ma geçerken, VitrA Akademi uygulamas ile profesyonel geliflim süreci tamamen bilgisayar ortam na tafl nd ve e itim olanaklar e-ö renme uygulamalar ile çeflitlendirildi. Bafllang ç olarak oryantasyon, SAP ve ngilizce e itimlerinin aç ld platformda e itim uygulamas 2006 y l nda fiilen bafllayacak, e itimler sürekli zenginleflerek devam edecek y l nda Eczac bafl Kurumsal Portal ine paralel olarak VitrA Portal i aç ld. letiflimde zaman ve yer s n rlamas kald r larak VitrA Seramik Grubu çal flanlar n n bilgiye gerekti i anda her yerden ulaflabilmeleri sa land. Kuruluflun yurtd fl yap lanma stratejilerine paralel olarak yurtd fl insan kaynaklar sistemlerinde de gerekli alt yap çal flmalar yap ld. Bu çerçevede, yurtd fl nda çal flacak personelin seçim, profesyonel geliflim ve özlük haklar na yönelik esaslar belirleyen yönetmelik oluflturma çal flmalar tamamland. Kurulufl organizasyonunun süreç yönetimi anlay fl paralelinde gelifltirilmesi çal flmalar na 2006 y l nda da devam edilecek. Bilgi Teknolojileri Yönetimi 2005 y l nda e-dönüflüm projelerinin tamamlanmas na a rl k verildi. SAP iyilefltirme ve gelifltirme projelerinin devam etmesinin yan s ra teknolojik iyilefltirme projeleri tamamland ve ITIL (Infomation Technology Infrastructure Library) yaklafl m na uygun uygulamalar kullan ma al nd. SAP SEM modülünde bütçe uygulamas proje çal flmalar 2005 y l içinde tamamland ve depo yönetiminde verimlili i art rmak üzere SAP depo yönetimi modülünün RF cihazlarla entegre kullan labilmesi için proje çal flmalar na baflland. Sat fl sonras müflteri hizmetlerini yönetmek üzere SAP CRM modülü üzerinde proje tamamlanarak, tüm yurtiçi ve yurtd fl müflteri flikayetleri di er SAP Eczac bafl Yap Gereçleri-VitrA, her y lbafl nda özel olarak üretilen seramik bir eserle zenginleflen Anadolu Koleksiyonu gelene ini bu y l Medusa ile sürdürdü.

19 modülleriyle entegre olmak üzere SAP üzerinde takip edilmeye baflland. Kurulufl, 2005 y l nda SAP enterprise portal ürününü kullanarak yurtd fl müflterilerine yönelik ilk pilot uygulamay Fransa pazar na özel olarak haz rlad. Portal ile birlikte internet üzerinden siparifl yönetimi ve sat fl sonras müflteri hizmetleri uygulamas n n yan s ra çeflitli içeriklerde siparifl takibine yönelik sistem ve mali raporlar da müflterinin kullan m na aç ld y l nda Ortado u ve Uzakdo u pazarlar ndan bafllayarak söz konusu uygulaman n tüm yurtd fl müflterilerine yönelik yayg nlaflt r lmas hedefleniyor y l nda ayr ca, pilot olarak k rtasiye al mlar ndan bafllamak üzere elektronik sat n alma platformu proje çal flmas tamamlanarak kullan ma geçti da ise di er malzeme gruplar için yayg nlaflt rma çal flmalar devam edecek. Kültür, Sanat ve Toplum VitrA Seramik Sanat Atölyesi nde 2005 y l nda dört kiflisel seramik sergisi haz rland. Bunlar; Beyo lu Galeri X te Deniz Pireci nin Tanr çalar, Selamiçeflme Tolga Eti Sanatevi nde fiehnaz Sayar n Sudan bir Masal, Xenia Kravnchenko nun Hunters and Hunted ve Reyhan Gürses in Ankara fiekerbank Ömer Sunar Sanat Galerisi nde aç lan Çan. Ayr ca, ODTÜ nün geleneksel Plastik Sanatlar Sergisi için iki, Çekirdek Sanatevi nde aç lan lahi Komedya sergisi için befl sanatç n n çal flma yapt VitrA Seramik Sanat Atölyesi, geleneksel hale gelen Raku uygulamalar için Kanadal ünlü seramik sanatç s Michael Sheba ve Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi nden Prof. Zerrin Ersoy u konuk etti. Eczac bafl Yap Gereçleri-VitrA, her y lbafl nda özel olarak üretilen seramik bir eserle zenginleflen Anadolu Koleksiyonu gelene ini bu y l Medusa ile sürdürdü. Medusa, içinde yer ald yap lar felaketlerden ve düflmanlardan koruyan mitolojik bir kahraman olarak biliniyor. Medusa, geçmifl y llarda oldu u gibi VitrA Seramik Sanat Atölyesi nde s n rl say da üretildi ve her biri tek tek numaralanarak dünyan n dört bir yan ndaki seçkin VitrA dostlar na iletildi

20 Artema Armatür Grubu

1. Raporun Dönemi Bu rapor, Eczacıbaşı Yapı gereçleri Sanayi kuruluşunun 01.01.2008-31.03.2008 çalışma dönemini kapsamaktadır.

1. Raporun Dönemi Bu rapor, Eczacıbaşı Yapı gereçleri Sanayi kuruluşunun 01.01.2008-31.03.2008 çalışma dönemini kapsamaktadır. Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş Ara Dönem Faaliyet Raporu 31.03.2008 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi Bu rapor, Eczacıbaşı Yapı gereçleri Sanayi kuruluşunun 01.01.2008-31.03.2008 çalışma dönemini

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

ECZACIBAfiI YAPI GEREÇLER SANAY VE T CARET A.fi. SA LIKLI B R GELECEK. ÇALIfiMA RAPORU

ECZACIBAfiI YAPI GEREÇLER SANAY VE T CARET A.fi. SA LIKLI B R GELECEK. ÇALIfiMA RAPORU ECZACIBAfiI YAPI GEREÇLER SANAY VE T CARET A.fi. SA LIKLI B R GELECEK 2003 ÇALIfiMA RAPORU Ç NDEK LER 03 04 06 08 10 11 13 20 27 Eczac bafl Yap Gereçleri Bafll ca Finansal Göstergeler Yönetim Kurulu Yönetim

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

2004 çal flma raporu ntema nflaat ve Tesisat Malzemeleri Yat r m ve Pazarlama A.fi.

2004 çal flma raporu ntema nflaat ve Tesisat Malzemeleri Yat r m ve Pazarlama A.fi. 2004 çal flma raporu ntema nflaat ve Tesisat Malzemeleri Yat r m ve Pazarlama A.fi. Ç NDEK LER ntema 01 Yönetim Kurulu 02 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 04 Genel Müdür ün Mesaj 06 2004 Y l Faaliyetleri

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ECZACIBAfiI YAPI GEREÇLER SANAY VE T CARET A.fi.

ECZACIBAfiI YAPI GEREÇLER SANAY VE T CARET A.fi. SA LIKLI B R GELECEK ECZACIBAfiI YAPI GEREÇLER SANAY VE T CARET A.fi. Çal flma Raporu 2002 Eczac bafl Yap Grubu Kilometre Tafllar 1958 H zl kentleflmenin art rd sa l k gereçleri talebini karfl lamak amac

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim lkeleri Uyum Raporu 1. KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI H.Ö. Sabanc Holding A.fi. (Bundan böyle fiirket diye an lacakt r) 1 Ocak -31 Aral k döneminde Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) taraf ndan yay nlanan ne uymaktad r

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERI SAN. VE TIC. A.Ş. Sayfa No: 1

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERI SAN. VE TIC. A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 I. GĐRĐŞ 1. Raporun Dönemi Bu rapor, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 01.01.2009-31.03.2009 çalışma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklığın Unvanı Eczacıbaşı Yapı Gereçleri

Detaylı

NTEMA NfiAAT VE TES SAT MALZEMELER YATIRIM VE PAZARLAMA A.fi. SA LIKLI B R GELECEK. ÇALIfiMA RAPORU

NTEMA NfiAAT VE TES SAT MALZEMELER YATIRIM VE PAZARLAMA A.fi. SA LIKLI B R GELECEK. ÇALIfiMA RAPORU NTEMA NfiAAT VE TES SAT MALZEMELER YATIRIM VE PAZARLAMA A.fi. SA LIKLI B R GELECEK 2003 ÇALIfiMA RAPORU Ç NDEK LER 03 04 06 08 10 11 25 ntema Bafll ca Finansal Göstergeler Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Çev. Ayfle Merve KAMACI

Çev. Ayfle Merve KAMACI 329 MAKEDONYA CUMHUR YET NDE YABANCI DO RUDAN YATIRIMLAR VE fi ORTAMI P rof. Dr. Angelova BILJANA St. Cyril and Methodius Üniversitesi, Makedonya Çev. Ayfle Merve KAMACI Küreselleflme süreci, geliflmekte

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi Sayfa No.1 1. Raporun Dönemi 01.01.2009 31.12.2009 2. Ortaklığın Ünvanı Makina Takım Endüstrisi A.Ş. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100 endeksi, Ekim ayı içerisinde %4,2 artarak ayı 77.620 seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %4,1

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Ak Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Bundan böyle şirket diye anılacaktır) 1 Ocak 2006-31 Aralık 2006 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Girifl Schindler Kurumsal nsan Kaynaklar ( K) politikas, Schindler'in çal flanlar ile ilgili önceliklerini tan mlamaktad r. Bu belge, Navigator kitapç nda anlat

Detaylı

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r.

MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. imiz MKB n n faaliyete geçti i tarihten itibaren fl Bankas ve fl Yat r m birincil hisse senedi piyasas n n en aktif kat l mc lar olmufllard r. 1998 y l çal flmalar Kurumsal Finansman Ülkemizin önde gelen

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir.

1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU (Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) cinsinden ifade edilmiştir. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products Ravboard Dow Chemical firmas n n ekstrüde polistren sert köpük markas Styrofoam dan üretilmifltir. yap elemanlar Styrofoam un her iki yüzeyi cam elyaf

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 11.06.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM Ali Kamil UZUN / DRT Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 403 404 1. Salon - Paralel Oturum VII - flletmelerde ç Denetimin Kurulmas, Rolü ve Önemi/Ali Kamil UZUN

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir.

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikas ve lkeleri

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikas ve lkeleri sabanc holding 2007 faaliyet raporu 66 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikas ve lkeleri Bu politika belgesiyle Sabanc Holding, kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerimizi ve konunun Toplulu umuz için önemini

Detaylı