2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi."

Transkript

1 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2 sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas Üye Mesaj 6 Artema Armatür Grubu Murahhas Üye Mesaj 7 VitrA Seramik Grubu 8 Artema Armatür Grubu 18 Y ll k Çal flma Raporu 27

3 Eczac bafl Yap Gereçleri, VitrA markas ile seramik sa l k gereçleri ve Artema markas ile s hhi tesisat armatürleri ve banyo aksesuarlar üretiyor. Eczac bafl Yap Gereçleri-VitrA, seramik sa l k gereçleri üretimine 1958 y l nda Kartal Tesisleri nde y ll k 200 bin adet kapasite ile bafllad y l nda Bozüyük Tesisleri nin kurulmas, gerçeklefltirilen kapasite art r mlar ve modernizasyon yat r mlar ile birlikte üretim kapasitesi y ll k 6.2 milyon düzeyine yükseldi. Eczac bafl Yap Gereçleri-VitrA, seramik sa l k gereçleri üretiminin yan s ra komple banyo mekan sunma yetkinli i stratejisi ile tamamlay c ürünleri, banyo mobilyalar ve dufl kabinleri üretimini de gerçeklefltiriyor. Eczac bafl Yap Gereçleri-Artema, 1979 y l nda s hhi tesisat armatürleri üretmek amac yla kuruldu. Banyo ve mutfak armatürleri üretiminin ard ndan, su yönetim uzman marka konumland r lmas paralelinde 1995 y l nda faaliyet alan na banyo aksesuarlar üretimini de ekledi. Sürekli iyilefltirme kültürünü yaflam biçimine dönüfltüren Eczac bafl Yap Gereçleri, teknolojik geliflmeleri gecikmeden devreye al yor ve uluslararas iliflkilerinde iflbirli i kavram n ön plana ç karma gelene ini sürdürüyor. Eczac bafl Yap Gereçleri, dünyaca ünlü tasar mc larla yürüttü ü iflbirlikleri ile estetik, kullan m kolayl, teknoloji ve kalite unsurlar n bir araya getirerek dünya markas yaratma yolculu una devam ediyor. Eczac bafl Yap Gereçleri 1

4 Bülent Eczac bafl Yönetim Kurulu Baflkan Dr. Erdal Karamercan Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Haluk Bayraktar Murahhas Üye fiadi Burat Murahhas Üye Tayfun ndirkafl Murahhas Üye Yönetim Kurulu

5 Engin Bayraktar Üye Hüsamettin Onanç Üye Ahmet Yamaner Üye 2 3

6 Eczac bafl Yap Gereçleri-Artema, 2005 te su yönetim uzman konumland rmas temelinde yürütülen tasar m, teknoloji ve mühendislik çal flmalar ile armatür sektörünün marka ve pazar lideri konumuna ulaflt. Eczac bafl Yap Gereçleri A.fi., 2005 y l n da baflar l sonuçlarla kapatt. Bu çal flma dönemini, ekonomideki genel e ilimler fl nda de erlendirmekte yarar olacakt r. Ekonomide ciddi dalgalanmalar n yaflanmad, istikrar ortam n n pekiflti i bir y l daha geride b rakt k. Büyüme, daha l ml ama yine de yüksek bir düzeyde sürdü. Bu arada, kuruluflumuz aç s ndan bir olumlu geliflme de, inflaat sektörünün ortalaman n üzerinde bir büyüme sa lamas oldu. Yüksek büyümeye karfl l k, iflsizlikte kayda de er bir düflüfl sa lanamad. Di er yandan ekonominin zay f noktas olan cari ifllemler hesab ndaki aç k, h zla genifllemeye devam etti. Ancak ekim ay nda AB ile müzakerelere bafllanmas, Türkiye yi özellikle yabanc yat r mc lar n gözünde yeni ve çekici bir konuma yükseltti. IMF ile yeni bir anlaflman n imzalanmas n n ard ndan gelen bu tarihi olay n etkisiyle yabanc sermaye girifli h zland. Sonuçta cari ifllemler hesab ndaki yüksek aç a karfl n, Merkez Bankas n n döviz rezervleri 14 milyar dolar kadar art fl gösterdi. Bu do rultuda, en az ndan k sa vadede aç n finansman na yönelik endifleler azal rken, do rudan yabanc yat r mlar n rekor düzeye ulaflmas orta vade için de daha sa l kl bir finansman yap s na yönelik umutlar art rd. Uluslararas kredi derecelendirme kurulufllar ndan gelen not art r mlar da bu tabloyu pekifltirdi. Geliflmekte olan piyasalara genel olarak bak ld nda, 2006 y l nda temel riskler sürmekle birlikte, genel olumlu havan n devam etmesi beklenmektedir. Özellikle Amerikan Merkez Bankas n n faiz art r m sürecinin sonlar na yaklaflt na yönelik sinyallerini art rmas bu kan y güçlendirmektedir. Buna ek olarak, uzun vadeli Amerikan faizlerinin k sa vadedeki art fllar yans tmayarak düflük seyretmesi geliflmekte olan piyasalara ilginin devam n sa lamaktad r y l nda, Türkiye de gözler yine a rl kla AB ile iliflkilerin seyrinde olacakt r. Bu alanda özellikle ek protokolün TBMM den geçirilmesi ve limanlar n K br s Rum kesiminin kullan m na aç lmas konular ön plana ç kabilecektir. Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj Eczac bafl Yap Gereçleri-VitrA 2005 y l nda, Türkiye de ve dünya pazar nda, hedefinin üzerinde büyüme sa larken, toplam seramik sa l k gereci üretiminin yüzde 85 ini ihraç etti.

7 Ekonomide cari ifllemler hesab ndaki aç k, bir risk kayna oluflturmaya devam edecektir. Ancak k sa vadede döviz piyasalar nda bir s k nt yaflanmamas büyük olas l k olarak görünmektedir. Yüksek do rudan yat r m giriflleri bu beklentiyi güçlendirmektedir y l nda I ml büyümenin, enflasyonda yavafllayarak da olsa düflüflün ve kamu borç yükündeki gerilemenin devam etmesini, genel ekonomik güçlenmenin sürmesini bekliyoruz. Genel olarak ekonomide özel olarak da inflaat sektöründe gözlenen geliflmeler, Eczac bafl Yap Grubu kurulufllar n n çal flmalar bak m ndan da daha olumlu bir ortam n oluflmas n sa lad. Kurulufllar m z, bu ortamda, daha önce belirlenmifl stratejileri do rultusunda çal flmalar n sürdürerek, iç ve d fl pazarda büyüdü. Eczac bafl Yap Gereçleri-Artema, 2005 te, markay desteklemek ve yay l m art rmak amaçl çabalar n yo unlaflt rd. Su yönetim uzman konumland rmas temelinde yürütülen tasar m, teknoloji ve mühendislik çal flmalar ile kuruluflumuz, armatür sektörünün marka ve pazar lideri konumuna ulaflt. Yurtd fl pazarlarda ise, sektör liderleriyle iflbirlikleri sürdürülürken bir yandan da markal ürünlerin sat fllar art r ld. Bu geliflmeler sonucunda Artema, Avrupa n n ilk 10 armatür üreticisi aras nda yer ald. Eczac bafl Yap Gereçleri-VitrA da 2005 y l nda, Türkiye de ve dünya pazar nda, hedefinin üzerinde büyüme sa larken, toplam seramik sa l k gereci üretiminin yüzde 85 ini ihraç etti. Dünyan n önde gelen tasar mc lar ndan Ross Lovegrove ile iflbirli i içinde, VitrA Banyo Kültürü kavram ile yürütülen uluslararas tan t m çal flmalar da markam z n uluslararas bilinirli ini art rd. Y l içinde sürdürülen yat r mlarla, seramik sa l k gereçleri üretim kapasitesi 6.2 milyon birime ulaflarak, önümüzdeki y llar n büyüme hedefi ile uyumlu hale getirildi. Özetleyecek olursak, Eczac bafl Yap Gereçleri San. ve Tic. A.fi. kurulufllar, 2005 y l nda, iç pazarda ve d fl pazarda h zl büyümelerini sürdürmüfl ve stratejik hedefleri do rultusunda kapasite art r c ve marka de erini yükseltici yat r mlar n gerçeklefltirmifllerdir. Bu geliflmelerin, beklenmeyen olumsuzluklar ortaya ç kmazsa, kurulufllar m z n baflar lar n sürdürebilecekleri sa lam temeli oluflturduklar na inan yoruz. Kuruluflumuzun yönetici ve çal flanlar na, üstün performanslar n önümüzdeki dönemde de sürdüreceklerine güvenerek, teflekkür ediyorum. Bülent Eczac bafl Yönetim Kurulu Baflkan 4 5

8 2005 y l gerek ulusal gerekse uluslararas pazarlarda gerçeklefltirilen sat fl faaliyetleri sonucunda, Eczac bafl Yap Gereçleri-VitrA aç s ndan Avro baz nda bir önceki y la göre yüzde 14 büyüme kaydedilen baflar l bir y l oldu. Özellikle d flsat m faaliyetlerimiz sonucu, Türkiye toplam d flsat m n n adetsel bazda yüzde 50 sini, cirosal bazda ise yüzde 65 ini gerçeklefltirerek sektörümüzün en fazla d flsat m yapan kuruluflu olmay baflard k. Bu performans ile Eczac bafl Yap Gereçleri-VitrA, Türk seramik sektörünün dünya pazarlar ndaki konumunu güçlendiren ve imaj n yükselten bir etkiye de sahiptir. D flsat mda en önemli stratejimiz; bulunulan pazarlarda kal c olmam z sa layacak da t m kanal yap lanmas n kurmak ve bu yap n n güçlendirilmesine paralel marka iletiflim faaliyetlerini yürütmektir y l içinde toplam seramik sa l k gereci üretimimizin yüzde 85 i d flsat m olarak gerçekleflti. Almanya da yüzde 13, Avusturalya ve Yeni Zelanda da yüzde 10, skandinavya ve srail de yüzde 8, ngiltere de yüzde 6, ABD, Fransa ve talya da yüzde 3 pazar paylar na ulafl ld. Uzun vadeli büyüme stratejimizin temelini oluflturan d flsat mda geliflmek ve stratejik pazarlar m zda en az yüzde 10 lar seviyesinde pazar pay na ulaflmak için ise sat fl örgütümüz yerel operasyonlarla güçlendirilmektedir. Almanya, ngiltere, ABD ve Rusya sat fl teflkilatlar m z n yan s ra bu y l Fransa, talya ve Singapur temsilciliklerimiz de faaliyete geçti. Bu olumlu sat fl performans n n bir önemli göstergesi de elde edilen ortalama birim fiyat n genel sektör ortalamas n n çok üstünde olmas ile markan n katma de erinin de al nabilmesidir. Tüm dünyada Uzakdo u kökenli ürünler nedeniyle artan fiyat rekabetine ve zorlaflan pazar koflullar na ra men, VitrA Seramik Grubu, kalite-fiyat bileflkesini en iyi flekilde sunmas nedeniyle dünya pazar nda bir Türk üretici olarak güçlü bir pozisyon almay baflard. Seramik sa l k gereçlerinin bu sürükleyicili i, tamamlay c ürün grubu ve banyo mobilyalar n n da sat fllar na ivme getirdi ve kuruluflumuz seramik sa l k gereçleri pazar nda yüzde 25 i aflan pazar pay liderli inin yan s ra, banyo mobilyalar, klozet kapaklar, gömme rezervuar gibi ürün gruplar nda da mutlak pazar pay liderli ini elde etti. Bu geliflmeleri sa layan önemli araçlardan birisi marka iletiflimidir. VitrA n n 2005 y l ndaki marka iletiflim stratejisi komple banyo çözümü sunabilen uluslararas güçlü ve rekabetçi bir marka olmas misyonuna dayanmaktad r. Bu çerçevede, Türk banyo ve seramik kültürü ve de erlerini bugünün modern ve ça dafl yaflam standartlar na uygun banyo mekanlar na dönüfltüren yeni iletiflim kampanyas olan VitrA Banyo Kültürü, tüm uluslararas pazarlarda lanse edildi. Gerek ifl ortaklar m z gerekse müflterilerimiz taraf ndan çok be enilen ve benimsenen VitrA Banyo Kültürü kampanyas, müflteri ile marka aras nda güçlü bir duygusal ba kurulmas na olanak sa lad. Kampanyan n baflar s na yönelik pek çok yay n organ nda son derece olumlu yaz lar n yay nlanmas da bizler için gurur kayna oldu. Bu politikay destekleyen önemli unsurlardan biri tasar m alan ndaki yat r mlar m zd r. Geçti imiz y l sonunda duyurdu umuz ngiliz tasar mc Ross Lovegrove ile bafllat lan iflbirli imizin ilk örne i olan stanbul Koleksiyonu, 2005 y l n n Eylül ay nda Londra da düzenlenen bir etkinlikle Türk ve yabanc bas n mensuplar na, ifl ortaklar m za, müflterilerimize ve tasar m dünyas n n önemli isimlerine sunuldu. Söz konusu etkinlik, yerli ve yabanc bas nda çok baflar l flekilde yer alarak stanbul kökenli güçlü banyo firmas VitrA olarak dünya pazarlar nda marka bilinirli imizin yükseltilmesine önemli katk sa lad. Yürütülen bu çal flmalarla birlikte önümüzdeki y llara yönelik büyüme hedeflerine paralel olarak kapasite yat r m na bu y l da devam edildi ve gerçeklefltirilen yat r mlarla seramik sa l k gereçlerinde toplam üretim kapasitesi 6.2 milyon adede ulaflt. Kuruluflumuzun önümüzdeki y la yönelik hedefleri; Rusya da planlanan yat r m n gerçeklefltirilmesi ile Türkiye d fl nda ilk üretim tesisimizin kurulmas, yat r mlar tamamlanan duflkabini ve VitrAsolid ürün kategorilerinde pazar pay elde edilmesi, tasar m alan ndaki projelerimizin pazara sunumu ve uluslararas tan t m kampanyam z n 2005 y l yla paralel çizgide yürütülmesi ve böylelikle VitrA marka bilinirli inin art r lmas d r. Tüm ürün gruplar m zda büyüme hedeflerimize ulaflmam z sa layacak üstünlüklerimiz yetkin insan kayna m z, üretim ve teknolojideki rekabetçi yap m z ve güçlü markam zd r. fiadi Burat Murahhas Üye VitrA Seramik Grubu D flsat mda en önemli stratejimiz; bulunulan pazarlarda kal c olmam z sa layacak da t m kanal yap lanmas n kurmak ve bu yap n n güçlendirilmesine paralel marka iletiflim faaliyetlerini yürütmektir.

9 Yap sektörünün h zl geliflme kaydetti i 2005 y l nda Eczac bafl Yap Gereçleri-Artema n n yurtiçi ve yurtd fl sat fllar artarak devam etti ve Artema marka imaj güçlendi. Bu y l, yurtiçi pazarda banyo aksesuarlar pazar liderli imizi sürdürürken, banyo ve mutfak armatürleri pazar liderli i konumuna da ulaflt k. Yurtd fl pazarlarda ise ürün sat fllar na a rl k vererek hedef pazarlardaki yay l m m z ve pazar paylar m z art rd k y l, yurtiçinde bir yandan pazardaki genel yayg nl m z ve sat fllar m z gelifltirirken, di er yandan da marka imaj na yapt m z yat r mlarla pazar n orta-üst segmentindeki gücümüzü art rd m z bir y l oldu y l nda özellikle armatür ürün grubundaki sat fllar m z art rmak için pazar n farkl kanallar na yönelik stratejiler gelifltirdik. Pazar liderli i hedefimize toplu ifller, yetkili sat c lar ve tali bayilerimize özel uygulamalar n yan s ra, bu y l özel olarak yap marketler ve nalbur kanallar na da odaklanmam z sayesinde ulaflt k. Yurtd fl nda ise sektör liderleri ile iflbirli imizi devam ettirirken kendi markam zla gerçeklefltirdi imiz ürün sat fllar na a rl k verdik. Bu kapsamda, özellikle odakland m z pazarlar aras nda yer alan ngiltere ve Almanya için özel ürünler gelifltirdik ve pazardaki yay l m m z art rmaya yönelik çal flmalar yapt k. Yurtiçi ve yurtd fl müflterilerimizden gelen farkl talepler ve sektördeki geliflmeler do rultusunda, yeni banyo armatürleri, banyo aksesuarlar ve dufl sistemlerini devreye alarak yenilikçi ve öncü pozisyonumuzu korumaya devam ettik y l n n öncelikli ürün gelifltirme program olan Diagon serisi, tasar m ve teknolojik üstünlükleriyle Artema marka iletifliminin oda ve Artema n n yeni yüzü oldu. Y l n ikinci yar s nda ise Armix Form serisini pazara sunarak pazar pay m z daha da art rd k. Ayn dönemde ürün yelpazesini geniflletmek amac yla da artepan radyatör ve havlu kurutucular n devreye ald k y l nda yat r mlar m z kalite iyilefltirme, çevre koruma ve darbo az gidermeye yönelik yat r mlarla sürdürdük. Bunlara ek olarak, aksesuar tesislerimizde bulunan yar mamül ve ürün depolar n otomatik stoklama sistemleri ile modernize ettik y l boyunca Artema lojistik ve üretim süreçlerinin SAP sistemine geçifli ile ilgili çal flmalar yürüterek y l sonunda geçifl projesinin tüm aflamalar n baflar yla tamamlad k y l nda da öncelikli hedefimiz, 2005 y l nda oldu u gibi yurtiçi ve yurtd fl ndaki pazar pay m z ve yay l m m z art rmak olacakt r. Bu amaçla, yenilikçi ürünleri pazara sunup, rekabetçi bir tutumla yayg nl m z daha da art r rken tasar m, teknoloji ve mühendislik de erlerimizi esas alarak, Su Yönetimi Uzman olarak konumland rd m z markam za yönelik yat r mlara devam edece iz. Yurtd fl nda da VitrA komple banyo stratejisini ürün gelifltirme ve pazarlama çal flmalar yla destekleyece iz. Haluk Bayraktar Murahhas Üye 2005 y l, yurtiçinde bir yandan pazardaki genel yayg nl m z ve sat fllar m z gelifltirirken, di er yandan da marka imaj na yapt m z yat r mlarla pazar n orta-üst segmentindeki gücümüzü art rd m z bir y l oldu. Yurtd fl pazarlarda ise ürün sat fllar na a rl k vererek hedef pazarlardaki yay l m m z ve pazar paylar m z art rd k. Artema Armatür Grubu 6 7

10 VitrA Seramik Grubu

11 Yurtiçi ve yurtd fl talebi karfl lamak amac yla yat r mlar n sürdüren VitrA Seramik Grubu, toplam üretim kapasitesini 6.2 milyon adede ç kararak alan nda dünyan n alt nc büyük kuruluflu oldu. 8 9

12 Sundu u yarat c tasar mlar, estetik ve teknolojik üstünlü ü, yüksek ürün gam ve hizmet anlay fl ile müflterilerinin yaflam kalitesini yükseltmeye odaklanan VitrA Seramik Grubu, 2005 y l nda da öncü marka imaj n desteklemek amac yla faaliyetlerini sürdürdü. Genel De erlendirme 2005 y l n son derece olumlu geçiren Türk inflaat sektörü, yüzde 19.7 ile bu y l n en fazla büyüyen sektörü olma baflar s n elde etti. nflaat sektöründeki bu dikkat çekici performansa kredi kullan m yla desteklenen talep art fl yla ulafl ld. Konut talebindeki art fl yeni konut inflaatlar n n bafllamas n n yan s ra mevcut ve yar m kalm fl inflaatlar n da h zla tamamlanmas n sa lad. Bu olumlu geliflmeler çerçevesinde, 2005 y l VitrA Seramik Grubu aç s ndan da baflar l bir sat fl performans ile sonuçland. VitrA Seramik Grubu, Türkiye de seramik sa l k gereçleri pazar ndaki liderli ini sürdürürürken, faaliyet alan na giren banyo mobilyalar, klozet kapaklar, gömme rezervuarlar kategorilerinde de pazar pay liderli ini elde etti. Büyüme ve geliflme stratejilerinde d fl pazardaki konumland rmas na büyük önem veren ve befl k tada 75 ten fazla ülkeye d flsat m yapan kurulufl, özellikle faaliyette bulundu u pazarlarda kal c olmak ve müflteri iliflkilerini gelifltirmek amac yla Fransa, talya ve Singapur temsilciliklerini faaliyete geçirdi ve böylelikle sat fllar n yerel operasyonlarla güçlendirdi. Yurtiçi ve yurtd fl talebi karfl lamak amac yla yat r mlar n sürdüren VitrA Seramik Grubu toplam üretim kapasitesini 6.2 milyon adede ç kararak alan nda dünyan n alt nc büyük kuruluflu oldu. Y ll k 4.6 milyon adet kapasiteye ulaflan Bozüyük üretim tesisi, bu boyutu ile tek çat alt nda üretim yapan dünyan n en büyük seramik sa l k gereçleri tesisi konumundad r y l bafl nda duflkabinini de ürün gam na alan kurulufl, Gebze Organize Sanayi Bölgesi nde kabin üretim tesisi kurdu ve ürün gelifltirme çal flmalar n sürdürdü. Pazar n farkl kesimlerine hitap edecek nitelikte çok genifl bir duflkabini serisinin haz rl klar büyük ölçüde tamamlanarak 2006 y l May s ay içinde sat fla sunulacakt r. Ayr ca, polyester bazl reçine lavabo üretimi için gerekli çal flmalar da tamamlanarak alt model haz rland. Sundu u yarat c tasar mlar, estetik ve teknolojik üstünlü ü, yüksek ürün gam ve hizmet anlay fl ile müflterilerinin yaflam kalitesini yükseltmeye odaklanan VitrA Seramik Grubu, 2005 y l nda da öncü marka Türk seramik ve banyo kültürü unsurlar n kullanarak kurgulanan VitrA Banyo Kültürü iletiflim kampanyas, yurtiçi ve yurtd fl mecralarda yer ald ve VitrA n n global marka olmak vizyonu sürdürüldü. Çok boyutlu olarak haz rlanan bu kampanya ile VitrA, kendi sektöründe dünyan n önemli markalar aras nda yer ald n vurgulayarak uluslararas konumunu ciddi ölçüde güçlendirdi.

13 imaj n desteklemek amac yla faaliyetlerini sürdürdü. Türk seramik ve banyo kültürü unsurlar n kullanarak kurgulanan VitrA Banyo Kültürü iletiflim kampanyas, yurtiçi ve yurtd fl mecralarda yer ald ve VitrA n n global marka olmak vizyonu sürdürüldü. Çok boyutlu olarak haz rlanan bu kampanya ile VitrA, kendi sektöründe dünyan n önemli markalar aras nda yer ald n vurgulayarak uluslararas konumunu ciddi ölçüde güçlendirdi. VitrA marka iletiflim stratejisinin temelini oluflturan komple banyo mekan sunma yetkinli i ni tasar m ile farkl laflt rma çal flmalar n n önemli bir halkas n oluflturan ve 2004 y l nda ngiliz tasar mc Ross Lovegrove ile bafllat lan iflbirli inin dünya lansman Eylül ay içinde Londra da gerçeklefltirildi. VitrA n n stanbul ad verilen bu yeni koleksiyonu, uluslararas bas nda genifl yer ald ve VitrA markas ad na çok ciddi fark ndal k yarat ld. Kurulufl, her y l oldu u gibi bu y l da çeflitli kurumlar taraf ndan yap lan araflt rmalarda sektörünün en be enilen flirketi seçildi ve baflar l ifl sonuçlar n n yan s ra toplum üzerindeki olumlu etkisini güçlendirdi. Pazarlardaki Geliflmeler Ulusal pazarda, kanala ve kanaldaki alt sat c lara yönelik sat fl art r c politikalar ve yerel tan t m faaliyetleri sonucunda bir önceki y la göre Avro baz nda yüzde 38 lik büyüme elde edilerek baflar l bir sat fl performans na ulafl ld. Bu olumlu sat fl performans ile de seramik sa l k gereçlerinde yüzde 25 i aflan pazar pay ile liderlik sürdürüldü ve banyo mobilyalar, klozet kapaklar ve gömme rezervuar grubu ürünlerinde de pazar pay liderli i elde edildi. Seçici da t m kanal modeli kullanarak ülke genelinde oluflturulan showroom yap lanmas ile yenileme pazar ndan çok önemli bir pay al nd ve nitelikli projelerde VitrA ürünlerinin kullan lmas sa land. Toplam üretiminin yüzde 85 ten fazlas n ihraç eden kuruluflun gösterdi i bu baflar l performans ile Türkiye nin seramik sa l k gereci d flsat m ndan ald pay yüzde 65 gibi yüksek bir orana ulaflt. Di er yandan karl ve VitrA markas na de er katan müflteri iflbirliklerine devam edildi. Bu iflbirliklerinin içinde en önemlilerden biri ve global pazarda en büyük dekorasyon ma aza zinciri olan sveç in IKEA firmas ile çal flmalar sürdürüldü. Seramik sektörünün en büyük d flsat m yapan kuruluflu olan VitrA Seramik Grubu, d flsat m stratejisini bulunulan pazarlarda kal c olmak, etkin bir da t m kanal na sahip olmak ve VitrA markas n bilinir k lmak unsurlar na dayand r yor. Bu do rultuda; Almanya pazar ndaki pazar pay bir puan artarak yüzde 13 e ulafl rken, üst segmente yönelik ürünlerin sat fl noktalar nda marka kimli ine uygun ve ayr flt r c bir flekilde sergilenmesine yönelik teflhir konseptinin yayg nlaflmas na a rl k verildi. ngiltere pazar nda ise pazarda yaflanan olumlu geliflmeler ve büyüme VitrA ya da yans yarak yüzde 5 olan pazar pay bir puan artarak yüzde 6 düzeyine ulaflt. Bu baflar da ngiltere pazar nda gerek perakende kanalda oluflturulan Showrooms of Excellence teflhir program ile yayg nlaflma gerekse çok aktif olan proje pazar nda özel bir sat fl ekibinin çal flmalar yürütmesi etkili oldu. Fransa pazar na yönelik büyüme stratejisi paralelinde faaliyetler sürdürülerek büyük al m gruplar ve toptanc larla anlaflmalar yap lmaya devam edildi. Ayr ca, müflterilerinin showroomlar nda oluflturulan özel teflhir köfleleri ile ürünlerin VitrA markas na de er katan bir flekilde ve rakiplerinden farkl laflan 10 11

14

15 bir konumda sergilenmesi sa land. Fransa pazar nda ise VitrA n n pazar pay yüzde 3 e ulaflt. Sat fl operasyonlar nda yerelleflme politikas kapsam nda Milano sat fl ofisi faaliyete geçti. talya daki mevcut müflteri yap s gözden geçirilerek yeni bir müflteri yap lanmas na gidildi ve kazan lan yeni müflterilere teflhir deste i sa land. VitrA n n talya daki mevcut pazar pay yüzde 3 oldu. Amerika Birleflik Devletleri ve Kanada da pazar n tamam n kapsayan toptanc a sayesinde yay l m sa land ve sat fllardaki art fl büyüyerek devam etti. Bugün, kuruluflun VitrA markas ve OEM iflbirlikleri ile birlikte ABD pazar pay yüzde 3 e ulaflt. Rusya pazar nda büyüme hedefleri do rultusunda hem yeni ve büyük müflteriler kazan lmas sa land hem de Moskova da aç lan showroomdan nihai tüketiciye do rudan sat fl gerçeklefltirildi. VitrA n n Rusya da, sektöründe bilinen bir marka olabilmesi ad na yo un sat fl ve pazarlama faaliyetleri sürdürülmektedir. Bu çerçevede, y l boyunca bire bir tan t mlar n yan s ra görsel ve yaz l medyaya yönelik çal flmalar yap ld ve sektörün önemli fuarlar na kat l m sa land. Bugün VitrA markas, srail de en iyi bilinen ithal marka konumundad r ve pazar pay yüzde 8 düzeyindedir. srail de seramik sa l k gereçleri, tamamlay c ürünler ve banyo mobilyas olmak üzere her üç ürün grubunda da hem perakende hem de proje kanal nda VitrA n n konumunu güçlendirme çal flmalar 2005 y l nda da sürdürüldü. Ortado u da önemli ve aktif di er bir pazar olan Birleflik Arap Emirlikleri, yabanc firmalara sa lanan olanaklar sayesinde Ortado u nun ticaret merkezi olma yolundad r. nflaat sektörü ve özellikle de proje pazar çok aktif bir konumda olan Birleflik Arap Emirlikleri nde VitrA 2005 y l nda önemli konut projelerinde tercih edilen marka oldu. KKTC pazar nda ise müflteri showroomunun yeniden yap land r lmas sat fllara olumlu katk sa lad. VitrA, Avustralya ve Yeni Zelanda pazarlar nda showroomlar kanal ile üst segment ürün grubunda geliflmifl bir da t m kanal na sahiptir. Geçti imiz y l Yeni Zelanda da aç lan showroom ve Sidney de kurulan Info Center, VitrA n n bu pazarda sahip oldu u olumlu imaj güçlendirdi ve ortalama birim fiyat n en yüksek gerçekleflti i pazarlar oldu. Güney Pasifik pazarlar nda VitrA n n pazar pay yüzde 10 a ulaflt y l nda Tayvan da aç lan Info Center, pazardaki olumlu sat fl grafi inin 2005 te de devaml l n sa lad. Tan t m Faaliyetleri Y l boyunca VitrA markas n n müflterileri ile bulufltu u önemli etkinlikler aras nda yer alan ulusal ve uluslararas pek çok fuara kat l m sa land y l nda yurtiçinde; UNICERA- stanbul, yurtd fl nda ise; Fransa da Sanipolis Lyon, Rusya da Mosbuild Moskova, ngiltere de ExpoLondon, ABD de KBIS Las Vegas, Avustralya da Designex, talya da Cersaie Bologna, Dubai de Big5 fuarlar na kat l narak yeni ürün ve teknolojiler müflterilerin be enisine sunuldu. Ürün ve marka tan t m na yönelik olarak, VitrA n n yenilikçi özelli inin vurguland Yok Ailesi bafll alt nda yer alan kokusuz klozet VitrAoxygen, 4,5lt lik klozet, çok fonksiyonlu klozet kapa Aquaseat, fotoselli y kama Seramik sektörünün en büyük ihracatç kuruluflu olan VitrA Seramik Grubu, d flsat m stratejisini bulunulan pazarlarda kal c olmak, etkin bir da t m kanal na sahip olmak ve VitrA markas n bilinir k lmak unsurlar na dayand r yor

16 Dünyaca ünlü tasar mc Ross Lovegrove un VitrA için tasarlad stanbul serisi, Londra da gerçekleflen dünya lansman ile Türk ve yabanc bas n n yan s ra mimarlara tan t ld. sistemleri, VitrAclean ve VitrAhygiene s r teknolojilerinin tan t m na özellikle sektörel bas nda devam edildi. Yeni koleksiyon Espace, Piudue, Think Hepi serilerinin lansman hem iç hem de d fl pazarlarda dekorasyon ve mimarl k dergileri arac l ile yap ld. VitrA, stanbul da gerçekleflen XXII. Dünya Mimarl k Kongresi ne sponsor oldu ve dünyaca ünlü birçok mimar ile iliflkilerini gelifltirdi. VitrA T r, Türkiye nin dokuz farkl noktas na gitti ve VitrA Banyo fienli i aktivitesi ile binlerce kifli VitrA n n ürünlerini yak ndan tan ma olana buldu. Dünyaca ünlü tasar mc Ross Lovegrove un VitrA için tasarlad stanbul serisi, Londra da gerçekleflen dünya lansman ile Türk ve yabanc bas n n yan s ra mimarlara tan t ld. Y l boyunca ürün gam ve markaya yönelik olarak düzenli tan t m faaliyetlerine yurtiçi baflta olmak üzere, Almanya, ngiltere, Rusya ve Fransa gibi yurtd fl pazarlarda da devam edildi. VitrA n n web sitesi yenilenerek alt dilde VitrA müflterilerinin kullan m na sunuldu. Kuruluflun yeni slogan olan Banyo Kültürü kapsam nda çekilen reklam filmi ise yurtiçinde televizyon ve sinema gösterimleri ile izleyicilerle buluflarak büyük be eni toplad. Y l boyunca yurtiçi bayilerin sat fl ekiplerine, yurtd fl müflterilere ve tesisatç lara düzenli olarak e itimler verildi. Bu e itimlerde, yurtiçi ve yurtd fl olmak üzere, toplam yaklafl k 300 kifli ürün oryantasyon e itimi gördü. Do rudan pazarlama aktiviteleri kapsam nda ise hedef kitleye yönelik iç pazar, ABD, Fransa ve Rusya da bayi toplant lar düzenlendi. Ürünler VitrA Seramik Grubu, 2005 y l nda seramik sa l k gereçlerinde 81, tamamlay c ürünlerde 45, banyo mobilyalar nda ise 122 adet yeni ürün gelifltirdi. Kurulufl, 2005 y l nda her üç ürün grubunda da tüketicinin beklentilerine yönelik, yaflam standard n üst seviyeye tafl yan yarat c ve yenilikçi ürün gelifltirme çal flmalar na devam etti y l nda ürün gelifltirme ad na yaflanan en önemli geliflme dünyaca tan nan tasar mc larla birlikte haz rlanan özel banyo projeleridir. VitrA markas n n tasar m alan ndaki uzmanl n n en yeni örneklerinden olan yeni

17 banyo serisi Espace, modern banyolarda esnek mimari çözümlerle yenilikçi yaklafl mlar sunuyor. Görsel esteti i ve fonksiyonelli i düzen ve asimetriyle harmanlayan Espace ile art k köfleler de banyo mekan na kat ld. VitrA, banyo mekan alg s n de ifltiren, baflar l tasar mc nci Mutlu taraf ndan tasarlanan di er bir yeni serisi Piu Due ile banyo mekanlar na mükemmel uyum ve sonsuz denge getirdi. Piu Due Serisi nde kare, yuvarlak, oval ve bir inci tanesini and ran üçgen formlarda çanak lavabolar, düz hatlardaki banyo mobilyalar yla uyum içinde tasarland. Tek bir boyut olarak sadece banyoya özel üretilen mobilyalar ile keskin düz hatlar n ahflab n s cakl ve yumuflak tonlarla dengelendi i Piu Due, ak lc tasar m ve yal n çizgileriyle özellikle banyo mekanlar nda modern bir atmosfer yaratmak isteyenler için ideal bir seçim olarak sunuluyor. nci Mutlu nun VitrA için tasarlad ve Think Hepi ad n verdi i di er bir yeni seride ana tema olarak renkler seçildi. Think Hepi serisindeki banyo mobilyalar, s cak ya da so uk farkl renk alternatifleri içeriyor ve kullan c s n neflelendiriyor, rahatlat yor, enerji veriyor. Think Hepi de, rahatlatan so uk renklerin bir araya geldi i ve insana enerji veren s cak renklerle yarat lan iki çeflit ürün grubu yer al yor. Her iki ürün grubunda da farkl modüller özgürce bir araya getirilirken renk ve geometrik uyum yine de bozulmuyor. Yafll lar ve bedensel engellilerin de ihtiyaçlar n önemseyen VitrA Seramik Grubu, özel plastik malzemeden gelifltirdi i modüler tutunma barlar ile kullan c lar n n sadece banyo içerisinde de il, evin di er bölümlerinde de maksimum güvenlik içinde hareket etmelerini sa l yor. Yeni Üretim Teknolojileri ve Yat r mlar Kurulufl, seramik sa l k gereçlerinde artan talebin karfl lanmas amac yla Bozüyük tesislerinde adet/y l kapasiteli yeni üretim tesisinde deneme üretimine bafllad. 22 bin metrekare kapal alanda yer alan üretim tesisinde kal p, çamur ve s r ihtiyac mevcut fabrikadan, flekillendirme bölümü ihtiyac yüzde 40 alç kal pl döküm sistemi ile geri kalan ise yüksek bas nçl döküm ve Loprem teknolojisi ile karfl lan yor. S rlamalar tam otomatik robot sistemler arac l yla yap lmakta olup, piflirimde de enerji tasarruflu en son teknoloji f r nlar devreye al nd. Ürün gelifltirmede yo un olarak kullan lan CAD-CAM teknolojisi ile ürün gelifltirme süreleri önemli ölçüde azalt ld ve iflgücü verimlili i art r ld. fl süreçlerinin iyilefltirilmesinde 6 sigma yönteminin kullan lmas na ve yayg nlaflt r lmas na devam edildi ve böylelikle süreç verimliliklerinde önemli iyileflmeler sa land. Dünyan n en düflük üretim maliyetine ulaflma program olan VitrA Challanger 2008 maliyet düflürme program n n bir parças olan S f r Hata S f r Fire program bafllat ld ve bu program sayesinde önemli verimlilik art fllar elde edildi. 25 bin adet/y l kapasiteli ve 36 farkl (ölçü, cam ve renk farklar hariç) üründen oluflan duflkabini üretimi için Gebze de yat r m yap ld. VitrAsolid (solidstone) etajerli ve normal lavabo üretimine yönelik üretim alt yap s haz rland. VitrA Seramik Grubu, 2005 y l nda seramik sa l k gereçlerinde 81, tamamlay c ürünlerde 45, banyo mobilyalar nda ise 122 adet yeni ürün gelifltirdi. Kurulufl, 2005 y l nda her üç ürün grubunda da tüketicinin beklentilerine yönelik, yaflam standard n üst seviyeye tafl yan yarat c ve yenilikçi ürün gelifltirme çal flmalar na devam etti

18 Kuruluflun insan kaynaklar stratejileri, Eczac bafl Toplulu u nun e-dönüflüm vizyonu paralelinde, insan kaynaklar süreçlerinde bilgi teknolojilerinden ve ö renme faaliyetlerinden en üst düzeyde yararlanarak, yarat c ve yenilikçi uygulamalarla öncü olunmas temeline dayan yor. nsan Kaynaklar Uygulamalar Kuruluflun insan kaynaklar stratejileri, Eczac bafl Toplulu u nun e-dönüflüm vizyonu paralelinde, insan kaynaklar süreçlerinde bilgi teknolojilerinden ve ö renme faaliyetlerinden en üst düzeyde yararlanarak, yarat c ve yenilikçi uygulamalarla öncü olunmas temeline dayan yor. Bu do rultuda, 2005 y l nda SAP-HR modülü tüm Topluluk ta canl kullan ma geçerken, VitrA Akademi uygulamas ile profesyonel geliflim süreci tamamen bilgisayar ortam na tafl nd ve e itim olanaklar e-ö renme uygulamalar ile çeflitlendirildi. Bafllang ç olarak oryantasyon, SAP ve ngilizce e itimlerinin aç ld platformda e itim uygulamas 2006 y l nda fiilen bafllayacak, e itimler sürekli zenginleflerek devam edecek y l nda Eczac bafl Kurumsal Portal ine paralel olarak VitrA Portal i aç ld. letiflimde zaman ve yer s n rlamas kald r larak VitrA Seramik Grubu çal flanlar n n bilgiye gerekti i anda her yerden ulaflabilmeleri sa land. Kuruluflun yurtd fl yap lanma stratejilerine paralel olarak yurtd fl insan kaynaklar sistemlerinde de gerekli alt yap çal flmalar yap ld. Bu çerçevede, yurtd fl nda çal flacak personelin seçim, profesyonel geliflim ve özlük haklar na yönelik esaslar belirleyen yönetmelik oluflturma çal flmalar tamamland. Kurulufl organizasyonunun süreç yönetimi anlay fl paralelinde gelifltirilmesi çal flmalar na 2006 y l nda da devam edilecek. Bilgi Teknolojileri Yönetimi 2005 y l nda e-dönüflüm projelerinin tamamlanmas na a rl k verildi. SAP iyilefltirme ve gelifltirme projelerinin devam etmesinin yan s ra teknolojik iyilefltirme projeleri tamamland ve ITIL (Infomation Technology Infrastructure Library) yaklafl m na uygun uygulamalar kullan ma al nd. SAP SEM modülünde bütçe uygulamas proje çal flmalar 2005 y l içinde tamamland ve depo yönetiminde verimlili i art rmak üzere SAP depo yönetimi modülünün RF cihazlarla entegre kullan labilmesi için proje çal flmalar na baflland. Sat fl sonras müflteri hizmetlerini yönetmek üzere SAP CRM modülü üzerinde proje tamamlanarak, tüm yurtiçi ve yurtd fl müflteri flikayetleri di er SAP Eczac bafl Yap Gereçleri-VitrA, her y lbafl nda özel olarak üretilen seramik bir eserle zenginleflen Anadolu Koleksiyonu gelene ini bu y l Medusa ile sürdürdü.

19 modülleriyle entegre olmak üzere SAP üzerinde takip edilmeye baflland. Kurulufl, 2005 y l nda SAP enterprise portal ürününü kullanarak yurtd fl müflterilerine yönelik ilk pilot uygulamay Fransa pazar na özel olarak haz rlad. Portal ile birlikte internet üzerinden siparifl yönetimi ve sat fl sonras müflteri hizmetleri uygulamas n n yan s ra çeflitli içeriklerde siparifl takibine yönelik sistem ve mali raporlar da müflterinin kullan m na aç ld y l nda Ortado u ve Uzakdo u pazarlar ndan bafllayarak söz konusu uygulaman n tüm yurtd fl müflterilerine yönelik yayg nlaflt r lmas hedefleniyor y l nda ayr ca, pilot olarak k rtasiye al mlar ndan bafllamak üzere elektronik sat n alma platformu proje çal flmas tamamlanarak kullan ma geçti da ise di er malzeme gruplar için yayg nlaflt rma çal flmalar devam edecek. Kültür, Sanat ve Toplum VitrA Seramik Sanat Atölyesi nde 2005 y l nda dört kiflisel seramik sergisi haz rland. Bunlar; Beyo lu Galeri X te Deniz Pireci nin Tanr çalar, Selamiçeflme Tolga Eti Sanatevi nde fiehnaz Sayar n Sudan bir Masal, Xenia Kravnchenko nun Hunters and Hunted ve Reyhan Gürses in Ankara fiekerbank Ömer Sunar Sanat Galerisi nde aç lan Çan. Ayr ca, ODTÜ nün geleneksel Plastik Sanatlar Sergisi için iki, Çekirdek Sanatevi nde aç lan lahi Komedya sergisi için befl sanatç n n çal flma yapt VitrA Seramik Sanat Atölyesi, geleneksel hale gelen Raku uygulamalar için Kanadal ünlü seramik sanatç s Michael Sheba ve Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi nden Prof. Zerrin Ersoy u konuk etti. Eczac bafl Yap Gereçleri-VitrA, her y lbafl nda özel olarak üretilen seramik bir eserle zenginleflen Anadolu Koleksiyonu gelene ini bu y l Medusa ile sürdürdü. Medusa, içinde yer ald yap lar felaketlerden ve düflmanlardan koruyan mitolojik bir kahraman olarak biliniyor. Medusa, geçmifl y llarda oldu u gibi VitrA Seramik Sanat Atölyesi nde s n rl say da üretildi ve her biri tek tek numaralanarak dünyan n dört bir yan ndaki seçkin VitrA dostlar na iletildi

20 Artema Armatür Grubu

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK

AZ ENERJ GÜVENL GELECEK ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE N N 3 AYLIK TEMAT K YAYINIDIR. EYLÜL 2011 Yönetim Kurulu Baflkan Kubilay ULU Genel Koordinatör Meltem YILMAZ Yönetim Adresi XPS ISI YALITIMI SANAY C LER DERNE fierifali Çiftli

Detaylı

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM

JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM JAPONYA'YA HRACAT Ç N LK ADIM Ç NDEK LER [ S o r u - 1 ] hracat n kazan mlar nelerdir? 2 [ S o r u - 2 ] Japon pazar n n cazibeleri nelerdir? 4 [ S o r u - 3 ] Japon pazar nda baflar l olman n anahtar

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 02 De er Yönetimi Yazarlar Murat YALNIZO LU & Emre ERKUT Stanley F. SLATER & Eric M. OLSON Philippe HASPESLAGH & Tomo NODA & Fares BOULOS

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0 Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima uymak ilkemizdir. Vehbi Koç ÖNSÖZ fiirketimiz, Cumhuriyet tarihi

Detaylı

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme Hasan Hüseyin AKSOY (*) ÖZET Bu çal flmada toplum ve teknoloji iliflkilerinden hareketle e itim kurumlar n n teknoloji ile iliflkilerini

Detaylı

STRATEJ K YÖNET M. Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M. stihbarat- stikamet- craat. Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES

STRATEJ K YÖNET M. Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M. stihbarat- stikamet- craat. Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES 18 Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M stihbarat- stikamet- craat STRATEJ K YÖNET M Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Üç Ad mda STRATEJ

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 2 Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de Ekonomisi zay f bir ulus, yoksulluktan

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL T Ü R K Y E TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL Dr. Gülistan ERDAL Gaziosmanpafla Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tar m Ekonomisi Bölümü O D A L A R V E B

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Praksis 9 Sayfa: xxx-xxx Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Birgül Ayman Güler 1990'l y llar, toplumbilimi yaz n na yeni bir terimin girifline tan k oldu. Gerçekte toplumbilimi 1980'li y llardan bu yana,

Detaylı

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI Av. HAKAN HANLI I. Genel Bak fl : D fl Kaynak Kullan m 1. D fl Kaynak Kullan m nedir? D fl kaynak kullan m, iflletme sürecinde

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı