ABD de Bilgi Üretiminin De iflen Yap s

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ABD de Bilgi Üretiminin De iflen Yap s"

Transkript

1 Bilim, Kapitalizm ve bilgi iflçisinin Yükselifli: ABD de Bilgi Üretiminin De iflen Yap s Daniel Lee KLEINMAN (*), Steven P. VALLAS (**) Çeviren: Arif GEN fi (***) Düzelti: Fatih GÜNGÖR (****) Son y llarda, de iflik kurumsal alanlardaki bilgi ifli üzerine çal flan araflt rmac lar aras nda ince bir paradoks ortaya ç kt. Esas olarak özel sanayideki bilim adamlar n ve mühendisleri inceleyen baz analizciler, flirket bürokrasilerinin daha esnek uygulamalar benimsemeleri ve böylece iflçilerin teknik uzmanl na daha ba ml hale gelmeleri nedeniyle iflçilerin özerklik ve denetim düzeylerinin artmas yönünde bir trend tespit etmektedirler. 1 Üniversite ortamlar nda çal flan bilim adamlar n n konumu ile ilgilenen baflka analizciler ise ço unlukla aksi görüflü savunmakta ve akademinin ticarilefltirilmesini akademik araflt rmac lar n geleneksel özerkli ine yönelik önemli bir tehdit olarak görmektedirler. 2 Bu makalede, akademinin sanayileflmesini ve sanayideki araflt rmalar n akademikleflmesini içinde bar nd ran bu paradoksu incelemeye çal fl yoruz. Bu görünen çeliflkinin do- as n ve kökenlerini araflt rarak, kapitalizmin bilimsel ve teknik uzmanl a giderek daha güçlü bir flekilde ba ml hale gelmesiyle birlikle e itimli iflçilerin muhtemelen edinece i toplumsal konumlara iliflkin önemli ipuçlar n ortaya ç karmay umuyoruz. Daha önce yap lan ampirik çal flmalar biraraya getirerek, sanayinin kod ve pratiklerinin akademinin içine s zd, ayn zamanda da akademik normlar n giderek artan bir flekilde yüksek teknoloji flirketleri ve sanayilerindeki belirli iflçilerin çal flma pratiklerine yön verdi i bir yak nlaflma sürecinin yaflanmakta oldu u sonucuna ulafl yoruz. Bu süreci asimetrik yak nlaflma olarak adland r yoruz, çünkü her ne kadar kod ve pratikler iki yönlü olarak dolafl ma ç k - yorsa da, bu süreçte sanayinin nihai bir üstünlü e sahip oldu u görülmektedir. Bu yak nlaflma sürecinin henüz yeterince ilerlememifl olmas ve tafl d kurumsal ve örgütsel karmafl kl k karfl s nda, ortaya ç kacak sonuçlar n kesin hatlar belirsizdir. Süreç, çeflitli yükse- 4 (*) Wisconsin Üniversitesi (Madison), (**) Georgia Teknoloji Enstitüsü (***) Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Dr. / (****) Dr. /

2 kö retim kurumlar n çeflitli biçimlerde muhtemelen etkilemektedir ve etkilemeye devam edecektir. Bundan baflka, her iki kesimdeki kimi iflçi kategorilerinin bu süreçten kârl, kimilerinin de zararl ç kmas muhtemeldir. Çeliflkilerle yüklü, eflitsiz ve sa lam olmayan dengelere dayal bir süreç olarak akademi ve sanayi araflt rmalar aras ndaki asimetrik yak nlaflma belki de yak n gelecekte son noktas na ulaflm fl olmayacak, gruplar n yeni ortaya ç kan bilgi üretimi yap lar üzerindeki rekabetleri ile ba lant l uyum ve yeniden-düzenleme süreci devam edecektir. 3 Çözümlememize, bilimsel ve teknik iflçilere yönelik akademik çal flmalar gözden geçirerek ve iki ayr literatüre özel bir dikkat yönelterek bafll yoruz: bunlardan biri akademik araflt rmalar üzerindeki k s tlamalarda bir art fl trendi oldu unu, di eri ise uzman çal flanlar n flirket örgütlenmeleri içinde özerkli inin artt n ileri sürmektedir. Bu iki hatt elefltiriyoruz ve her ikisinin de temel say lt lar ndan dolay s n rl oldu unu tespit ediyoruz. Piyasan n k s tlay c etkilerinin üniversite araflt rmalar üzerinde yay lmas ndan yak nan, akademik bilimin ticarileflmesine yönelik elefltiriler, önceki tarihsel dönemler boyunca mevcut olan, flirketlerden ziyade devletten (ve özellikle ordudan) kaynaklanan kurumsal k s tlamalar gözden kaç rmaktad r. Sanayideki bilimsel ve teknik iflçilere yönelik literatür özellikle esnek flirketlerin ve a lar n art fl n kutlayan çal flmalar ise gayet seçici bir tarzda e itimli iflçilere odaklanma e ilimindedir ve bunlar n otoritelerindeki genifllemenin daha düflük formel e itime sahip di er iflçiler pahas na oldu unu gözden kaç rmaktad r. Akademik araflt rmalar inceleyenler geçmifli idealize ederken, sanayideki bilim adamlar ve mühendisleri inceleyenler ise flimdiki trendleri idealize etme e ilimi göstermektedir. Bu yaklafl mlar n hiçbirinin bilgi iflinin karakteri ve yeniden-flekillendiriliflini anlamak için doyurucu bir temel sa lamad klar görülmektedir. Bu makalenin ikinci k sm nda, ça dafl kapitalizm alt nda bilgi ifline alternatif bir kavramsal yaklafl m oluflturarak mevcut çözümlemeleri yeni bir do rultuya sokmaya çal fl yoruz. Temel ve uygulamal araflt rmalar, kamu ile özel sektör alanlar ve akademi ile s nai örgütler aras ndaki kurumsal s n rlar n büyük çapta yeniden çizildi i bir dönemde, daha önceleri birbirinden ayr olan örgütsel alanlar aras nda artan bir yak nlaflma görüyoruz. Toplumsal kodlar ve pratiklerin bir kurumsal alandan di erine artan bir flekilde aktar lmas mevcut karakteristiklere meydan okuyan yeni bilgi üretim yap lar na yolaçmaktad r. Bu sürecin bir taraf olarak akademik örgütler, k smen gelir elde etme amac yla ama ayn zamanda güçlü karar al c lar nezdinde daha yüksek bir meflruluk edinmek için, artan bir flekilde sanayi ile stratejik ittifaklara girmektedirler. Üniversiteler sanayi ile iliflkilerini s k laflt rd kça flirket biçimine dönüflmek yönünde artan bir bas nçla karfl laflmaktad rlar. Dolay - s yla, sadece flirketlerle do rudan ekonomik ba lar yüzünden de il, fakat ayr ca ve özellikle, kolayca göze çarpmayan, sistemik etkiler yüzünden, akademik örgütler daha önceleri flirketlere özgü olan pratikleri (örne in bilginin bir mülk olarak görülmesi, performans de erlendirmesinde niceliksel yöntemlerin öne ç kmas ve akademik bölümler aras nda artan düalizm örüntüleri) giderek daha fazla benimser hale gelmektedirler. Sürecin di er taraf olarak bilgi-yo un flirketler ise, geleneksel olarak sadece üniversite ortamlar nda görülen akademik örgütsel denetim biçimlerini daha fazla benimsemektedirler. fiirketler yat r m sermayesi ve en prestijli üniversitelerdeki akademik araflt rmac lar için rekabet ettikçe, artan bir flekilde akademik laboratuarlara ve bölümlere özgü kurumsal pratikleri benimsemekte ve kâr gayelerini gerçeklefltirmek için, önünde sonunda, akademik taltiflere ba l prestij gibi üniversite-temelli usulleri kullanmaktad rlar. Bizim gö- 5

3 rüflümüze göre bu sürecin sonucu, daha önce birbirinden ayr olan örgütsel alanlar n yak nlaflmaya bafllamas, kurumsal alanlar aras ndaki s n rlar n bulan klaflmas, daha önceki durumdan esasl bir uzaklaflmay temsil eden, yeni ve istikrars z bir tarzda bütünleflmifl bir bilgi üretimi yap s n n ortaya ç kmas d r. Bu yak nlaflman n do as flimdilik sadece kendini göstermekteyse de, yaflanan de iflimler hem sanayide hem de akademide varolan yeni düalizm, çeliflki ve eflitsizlik örüntülerinin art fl n muhtemelen h zland racakt r. Üniversitede, piyasaya sürülebilir ifller yapan bilim adamlar n n yükselen statüsü ve istihdam güvencesine sahip akademisyenlerin konumu ile üniversitenin yeni ticari misyonuna hizmet etmeyen alanlarda ya da güvencesiz kadrolarda çal flan öteki akademi mensuplar n n marjinalleflmifl konumlar aras ndaki karfl tl k giderek artmaktad r. 4 Paralel bir süreç sanayide de yaflanmakta, stratejik uzmanl klara sahip bilimsel ve teknik çal flanlar n statülerindeki yükselme di er iflçilerin yine, formel becerilere sahip olmayanlar ve becerileri stratejik olarak pek de erli görülmeyenlerle birlikte geçici konumlarda olanlar marjinalleflmesi yönünde bir e ilimle birlikte gerçekleflmektedir. 5 Ve iflgücü piyasas ndaki avantajl konumlar formel vas flara sahip bilimsel ve teknik iflçilerin statüsünü yükseltirken, bu çal - flanlar ifl dünyas na akademik norm ve pratikleri afl lamak için flirket yöneticileriyle devaml mücadeleler içine girmektedirler. 6 Bu eflitsizlikler ve çat flmalar aç a ç kt kça, bilgi üretiminin yeni oluflan yap s içinde önemli anomaliler ve çeliflkiler de ortaya ç kar. Akademik örgütler mali sorunlarla giderek daha fazla karfl lafl rken, bilim-yo un flirketlerin daha büyük kaynaklar sunmas, ironik bir flekilde, geleneksel akademik normlar n bazen en iyi bir flekilde özel sektörde savunulabilece i bir durum yaratmaktad r. Kariyer yollar ve ak flkanl k örüntüleri yeniden belirlendikçe, enformel ödül yap lar ve prestij hiyerarflileri temel ve uygulamal bilimlere atfedilen geleneksel anlamlar tersine çevirmeye bafllamakta, ticari emellerden kendilerini uzak tutmaya devam eden akademisyenler, bilim adamlar n n üzerinde bulundu u normatif zemin kaymaya bafllad için, meslektafllar taraf ndan tuhaf karfl lanmaktad r. 7 Ve bilimsel araflt rman n ticarilefltirilmesi ço unlukla akademik örgütlerin meflruiyetini güçlendirmeyi amaçlarken, asl nda uzun zamand r varolan bilimsel safl k ve ç kardan uzakl k mitinin alt n oyarak, neredeyse tam tersi bir etki yaratabilmektedir. Bu aflamada, bu yak nlaflma sürecinin tam olarak neler getirece ine dair belirli olan çok az fley vard r. Bulgular sanayinin bu yak nlaflmay flekillendirmekte muhtemelen üstün konumda olaca n ve önünde sonunda flirketlerin ve üniversitelerin bu yak nlaflmadaki (ekonomik ve ideolojik) ç karlar n n bütünüyle direnilemeyecek kadar güçlü olabilece ini göstermektedir. Yine de, sürecin içindeki aktörler edilgen kal rlarsa asimetrik yak nlaflman n getireceklerinin kamusal iyi den ziyade özel ç karlara hizmet etmesi ihtimali yükselir. Bu ihtimali uzaklaflt rma çabas yla, bu makaleyi kamunun, yeni ortaya ç kan bilgi üretim yap s na flekil vermeye çal flan flirket-d fl aktörlerin rolünü güçlendirebilecek baz önerilerle sonuçland r yoruz. Dikkatimizi, entelektüel mülkiyetin korunmas tak nt s ndan çevirip özellikle kamu yarar n n azamilefltirilmesine yöneltiyoruz ve ayr ca diploma sistemlerinin ve flirket örgütlenmelerinin tipik olarak izin verdi inden daha genifl ve daha kapsay c bir bilgi kavram n öne ç kar yoruz. B LG fi N N KARfiITLIKLARI 6 Özellikle sanayi-sonras ve yeni s n f kuramlar n n savafl-sonras entelektüel sahnede ortaya ç kmas ndan bu yana, 8 analizciler yüksek derecede e itimli iflçilerin ça dafl ka-

4 pitalist toplumlardaki yeri konusunda çetin tart flmalar yapt lar. Bilimsel ve teknik araflt rman n ölçe i, h z ve stratejik de erinin artmas yla bu tart flmalar son y llarda yeni bir önem kazand. Bilimsel bilgiye daha fazla eriflim peflindeki flirketler, araflt rma-gelifltirme elemanlar ve laboratuarlar na çok daha fazla yat r m yapt lar, di er flirketlerle ortak yat r mlara ve stratejik ittifaklara yöneldiler 9 ve üniversiteler, akademik merkezler ve araflt rma enstitüleri ile yeni iliflkiler içine girdiler. 10 Sonuçta, bilgi iflçilerinin ifllerinde deneyimledikleri de iflen güç ve özerklik düzeylerine iliflkin bir dizi çeliflkili iddia ortaya ç kt. Afla da, bu çat flan bak fl aç lar n n do as n k saca sergiliyor ve elefltirel bir de erlendirmeye tabi tutuyoruz. 11 Akademide bilgi ifli ABD üniversitelerinin yirmi y l öncesine göre daha ticarileflmifl oldu una dair pek fazla kuflku yoktur. 12 Analizciler akademik bilginin sermayeleflmesini bir dizi faktöre ba larlar. 13 Ekonominin küreselleflmesi, kamu politikalar ndaki de iflimler ve ekonomik rekabetin keskinleflmesi bunlar n baflta gelenleridir. Bu ba lamda, üniversiteler giderek daha fazla, ulusal rekabet gücünü art rman n mekanizmalar olarak görülmektedir. fiirketler de olas ürünler için akademiyi yoklamakta, çeflitli yollarla akademik araflt rmalara yat r mlar yapmaktad r. 14 Baz analizciler, 1980 lerde küresel pazarlar n ortaya ç kmas ve ekonomik rekabete yönelik vurgunun artmas yla hükümetlerin sosyal refah ve e itim için ay rd paran n azald n, bunun da üniversiteleri baflka kaynaklardan, tipik olarak flirketlerden, maddi destek aramaya zorlad n ileri sürmektedir. 15 Ayr ca borç azaltma politikalar ile diploma programlar ndaki art fl da bilimsel araflt rma için kullan labilecek fonlar s n rlamaktad r. 16 Nihayet, So uk Savafl n sona ermesiyle birlikte savunma sanayiini (ve ilgili bilimsel fonlar ) desteklemekten ekonomik geliflmeyi desteklemeye do ru bir kay fl yaflanm flt r. 17 Ço u analizci, arkas ndaki itki ne olursa olsun, akademik bilimcilerin ihtiyaçlar n karfl lamakta hükümet fonlar n n art k yetersiz kalmas yla birlikte araflt rmac lar n ve kurumlar n n araflt rma ve e itim programlar n sürdürmek için giderek daha fazla baflka yerlere yöneldiklerini ve s kl kla ticari nitelikli araflt rmalara girifltiklerini ileri sürmektedir. 18 Sanayiden gelen destek üniversitenin toplam bütçesinin hala görece küçük bir k sm n oluflturuyor olsa da, de iflik dallar aras nda çeflitlilik vard r ve genel olarak akademik bilime sanayinin katk s nda son y llarda bir art fl gözlenmektedir. Hackett n 19 verdi i bilgilere göre akademik araflt rma-gelifltirme harcamalar içinde sanayinin deste i 1972 y l nda yüzde üçün alt ndayken, 1998 y l nda yap lan bir çal flma ABD deki tüm üniversite araflt rmalar n n yaklafl k yüzde sekizinin sanayi taraf ndan finanse edildi ini göstermektedir. 20 Bunlardan ikincisinin, gerçek rakam n epeyce alt nda olmas da muhtemeldir, zira daha önce yap lan bir çal flma bu oran yüzde 12,5 olarak vermektedir. Biyoteknoloji gibi stratejik dallarda bu oran çok daha yüksektir ve araflt rma deste inin üçte birini oluflturmaktad r. 21 Dahas, üniversitelerin gelirlerinin giderek artan bir k sm n patent ve lisanslardan sa lad klar olgusunu hesaba katarsak, çeflitli biçimlerdeki ticari faaliyetler akademik araflt rmalar n esasl ve giderek büyüyen bir kayna n oluflturmaktad r. 22 Bilim adamlar bu geliflmeleri aç klama iddias nda bulunan bir dizi çözümleme üretmifllerdir. Baz araflt rmac lar üniversitedeki normlar n dönüflümünü ve yeni ortaya ç kan normlar n ticari nitelikli araflt rmalar akademik ortama nas l uyarl hale getirdi ini incelemektedir. 23 Baflka bir araflt rma kolu üniversite-sanayi iliflkilerini ekonomik geliflme politikalar n n 7

5 fiili bir bilefleni olarak görmektedir. 24 Baflka araflt rmac lar ise akademik kapitalizm olarak adland rd klar bir olgudan sözetmektedir. 25 Bu çal flmalar n ço u, biyoloji bilimlerindeki üniversite-sanayi iliflkileri üstüne tart flmaya yönelik eski müdahalelerden daha çözümleyicidir. Eski araflt rmalar n büyük bir k sm, geleneksel akademik normlar n ya da daha ince bir ifadeyle bilimin normatif yap s n n afl nmas denilen fleyin yas n tutarak, esas olarak ahlaki bir duruflu benimsediler. Bu yorumcular n tehdit alt nda gördükleri en önemli fley bilimsel prati in özerkli i en iyi flekilde Michael Polanyi 26 taraf ndan karakterize edilen bir ideal idi. Merak-saikli ya da kullan mamaçl araflt rma ayr m yapan Polanyi, bilimin özerkli ini konunun seçilmesi ve araflt rman n fiilen yürütülmesi bütünüyle birey olarak bilim adam n n sorumlulu unda [ve] bulufl iddialar n n kabul edilmesi bir yap olarak bilim adamlar n n de erlendirmesine ba l 27 oldu unda mevcut olan bir fley olarak tan mlar. Bu ideal, paralel ifadesini Merton n bilimin normatif yap s üzerine klasik önermesinde bulur. 28 Gerçekten, bilimin ticarileflmesine iliflkin tart flmalar n ço u, kâr n bilimsel toplulu a musallat olmas yla Merton n baz normlar n n özellikle (bilginin s n rs z ak fl n vurgulayan) ortakç l k, ç kar gözetmeme ve örgütlü kuflkuculuk afl nma tehlikesi alt na girdi i korkusundan kaynaklanm flt r. Devam eden tart flmalar n aç kl a kavuflturdu u gibi, mülkiyet kayg lar bilginin ve araflt rma materyalinin serbest ak fl n tehdit etti inde ya da baz yaklafl mlar di erlerinden daha ödüle lay k olarak tan mlad nda, bilim adam muhtemelen özerkli inin ya da araflt rmas n düzenlemeye yönelik kararlar üzerindeki denetiminin azalmas s k nt s n çekecektir. 29 Politika tart flmalar nda analizciler bilim çal flan n n özerkli ine iliflkin daha genel iddialar ileri sürerler. Örne in, biyoteknoloji alan ndaki üniversite-sanayi iliflkileri üzerine eski tart flmalarda Robert Varrin ve Diane Kukich, üniversite biliminin dayanaca ilkelerden birinin özgürlük araflt rma için hayatidir ilkesi oldu unu ileri sürmüfllerdi. 30 Asl nda, böyle bir bilimsel özerklik fikri bilim adamlar n n neyi ve nas l araflt racaklar konusundaki kararlar ba- ms z olarak vermeleri düflüncesi uzun bir geçmifle sahiptir ve baz ba lamlarda belki de neredeyse bir toplumsal sa duyu biçimi olarak görülmüfltür üzerinde düflünülmeden ve verili kabul edilerek. 8 Bu yüzden, biyoloji bilimlerinde (biyoteknoloji ile ba lant l alanlarda) çeflitli türden üniversite-sanayi iliflkileri 1980 lerin ortalar nda ve ikinci yar s nda yayg n bir flekilde alenileflmeye bafllad nda, yeni üniversite-sanayi iliflkilerine yönelik elefltiriler bu geleneksel bilimsel özerklik fikrinin do ru ya da gerçek oldu u say lt s na dayan yordu. Baflka bir deyiflle, biyoloji bilimlerindeki üniversite-sanayi iliflkilerine yönelik elefltirilerin üniversite bilimi gündeminin sanayi taraf ndan belirlenmesine, lisansüstü ö rencilerin çal flmalar üstündeki usule ayk r dayatmalara ve fikri mülkiyet haklar n koruma çal flmalar ndan do an gizlili e yönelik elefltiriler ard nda, bu iliflkilerin yayg nlaflt zamana kadar üniversite biyologlar - n n bu iflleri denetlemek hususunda çok büyük ölçüde özerk olduklar say lt s vard. Örne- in, Amerikan Üniversite Ö retim Üyeleri Derne i 1983 y l ndaki bir raporunda en çok dile getirilen korkulardan birinin üniversite bilim adamlar n n, kâr getiren patentler üretmeye ya da sanayiden bir ifl orta n cezbetmeye veya memnun etmeye hevesli bir üniversite taraf ndan, kendilerini ilgilendirmeyen sorunlar üzerine araflt rma yapmaya zorlanmas oldu u belirtiliyordu. 31 Rapora göre, bununla ba lant l bir korku, üniversitenin ortak ifl yapt flirkete akademisyenlerin araflt rma konular n n seçimine kar flma izni vermesi idi. 32 Burada alta yatan say lt, akademik bilimin bu flekilde yönlendirilmesinin bilimsel özerkli e yepyeni bir tehdit oluflturdu udur. 33

6 Harvard Üniversitesi nden Michael Blumenthal ve meslektafllar n n art k klasikleflmifl çal flmas, 34 bu tür de erlendirmeleri hipotezlere dönüfltürdü ve akademideki yaflam bilimcilerine ve biyoteknoloji flirketlerine yönelik ulusal ölçekteki bir alan araflt rmas yla tart flmaya ampirik bir temel kazand rmaya çal flt. Blumenthal ve arkadafllar n n bulgular na göre, sanayiden destek alan üniversite araflt rmac lar n n yüzde otuzu araflt rma projelerinin seçiminde ticari kayg lar n flu ya da bu ölçüde etkili oldu unu belirtirken, bu tür bir destek almayanlar n ancak yüzde yedisi ticari faktörlerin proje seçimlerini etkiledi ini bildirmiflti. 35 Ayr ca, sanayiden destek alan üniversite bilim adamlar, flirket deste i almayanlara göre dört kat daha yüksek bir oranda araflt rma sonuçlar n n ticari s r olaca n kabul ediyorlard. 36 Eski politika tart flmalar n ve bilimsel araflt rmalar harekete geçiren kayg lar ortadan kalkm fl de ildir. Bu yüzden, örne in The Nation dergisinde 1999 y l nda yay nlanan bir makale üniversite-sanayi iflbirli inin akademik bilimin ruhunu içten içe kemirdi i kayg lar n yeniden ortaya atmaktad r. 37 Makalenin yazar David Shenk, sanayiden destek alan, araflt rma bulgular n yay nlamas yasaklanm fl bilim adamlar n n öykülerini anlatmakta ve biyo-etikçilerin, kendi araflt rmalar ndan kâr elde eden üniversite bilim adamlar n n araflt rmalar n (bilinçli ya da bilinçsiz olarak) kâr için uygun ürünler ortaya ç karacak flekilde tasarlama yoluna sapacaklar endiflesinden bahsetmektedir. 38 Burada, gündem belirleme, gizlilik ya da ç kar gözetmeyen uzmanl k konular na iliflkin ampirik bulgular n geçerlili ini sorgulam yoruz. Bunlar n politika tart flmalar için meflru alanlar olmad n da ileri sürmüyoruz. Ancak, üniversitenin ticarileflmesi do rultusunda genel bir trendin ortas nda oldu umuzu kabul ederken, yeni üniversite-sanayi iliflkilerinin görülmemifl bir tehdit yaratt iddias na karfl ç k yoruz ve üniversite-sanayi iliflkilerine iliflkin pek çok analizcinin dile getirdi i kayg lar n, yeni bilgi ekonomisinin üniversite için ne anlama geldi i konusunun özünü kavramad na inan yoruz. Bafllang ç olarak, bir zamanlar n ücra fildifli kulesi 39 fikrine dayanan görüfller karmafl k bir sürece fl k tutmaktan ziyade bir miti yeniden güçlendirmeye hizmet etmektedir. Akademik araflt rmac lar n gündemlerini tan mlama ve önceliklerini belirleme konular ndaki özerklik kapasiteleri bak m ndan ABD araflt rma üniversiteleri tarihi, ba ml l n do as n n zamana, yere ve kurum biçimine göre de iflti ini, tarihteki görece yüksek düzeyde akademik özerklik örneklerinin ise hayli az say da oldu unu göstermektedir. 40 Amerikan araflt rma üniversitelerinin gelifliminin gerçekten yoluna girdi i 1920 ler ve 1930 larda destek esas olarak özel kaynaklardan vak flar ve kiflilerden geliyordu. 41 Fakat özel destek kaynaklar araflt rma konusunun seçimini ve izlenecek yaklafl m s kl kla etkiliyordu. Örne in Robert Kohler, biyolojide fizik bilimlerinin uygulama ve tekniklerinin gelifltirilmesinde Rockefeller Vakf n n 1930 lar n bafllar ndan itibaren devreye giren deste inin rolünü takip etmifltir. 42 Vakf n deste inde dikkate al nan, önerilen araflt rma sorunlar - na yönelik yaklafl m n bir meslektafllar toplulu u taraf ndan de il, kendi gündemleri olan bilim yöneticilerince kabul görmesiydi. Sanayinin itkileri bu alanlardaki geliflimi do rudan flekillendirmemifl olmakla birlikte, araflt rma oda n n Polanyi nin formülasyonunda ileri sürüldü ü flekliyle tekil bilimler ya da bir gövde olarak bilim adamlar taraf ndan kurulmas da sözkonusu de ildi. Stuart Leslie ve di erlerinin çal flmalar n n aç kça sergiledi i gibi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü nde (Stanford) ve di er kurumlarda kinci Dünya Savafl ve So uk Savafl döne- 9

7 mindeki araflt rmalar n oda, esas içeri i ve yönelimi çok büyük ölçüde ABD ordusunun patronaj alt nda flekillenmiflti. 43 Savafl öncesi s n rl bir rolü olan federal devlet, savafl sonras nda akademik araflt rmalar n patronaj na hakim duruma gelmiflti den sonra, akademik araflt rmalara verilen federal deste in dörtte üçü Pentagon dan ve Atom Enerjisi Komisyonu ndan geliyordu. 45 Bu ortamda, Polanyi ya da Merton n bilimin örgütlenifline iliflkin tarifleri genifl anlamda bir ideal olabilir fakat uygulamada nadiren gerçekleflmifltir. Bu nokta, savafl sonras akademik ekonomide merkezi bir kurum olan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ne (MIT) dair tarihsel çal flmalarca fazlas yla aç kl a kavuflturulmufltur. MIT de araflt rma politikas esasen araflt rma patronlar nca belirleniyordu ve bu da ço u durumda ABD Savunma Bakanl idi. 46 Örne in, savafl sonras dönemde ordunun ortak çal flma programlar MIT deki Elektronik Araflt rma Laboratuar na çok büyük bir destek sa lad da ABD Donanmas Laboratuar dan bir füze savunma sistemi gelifltirmesini istedi. Yine, 1950 de Kore Savafl n n bafllamas yla birlikte, laboratuardan aralar nda stratejik erken uyar radar sisteminin de bulundu u pek çok do rudan askeri nitelikteki projede çal flmas istendi. 47 Nihayet, daha yay lm fl bir düzeyde, ABD askeri ç karlar ve deste i MIT de ve ABD nin her yan ndaki di er üniversitelerde malzeme bilimlerinin bir alan olarak karakterini ve yönelimini yirminci yüzy l ortalar ndan itibaren çok büyük ölçüde belirledi. 48 Yeni üniversite-sanayi iliflkilerinin, araflt rma gündemi ve öncelikleri üzerindeki denetimde bilim adamlar n n özerkli ine yönelik yepyeni bir tehdit oldu u iddias yanl fl ise, bu yeni iflbirli inin, düflüncelerin ve araflt rma materyalinin bu saf ve dingin serbest mübadelesine yönelmifl istisnai bir sald r y ifade etti ini ileri sürmek de ayn derecede sorunludur. Yak n dönemdeki araflt rmalar, ticari mülahazalar sözkonusu olmad nda dahi bilgi ve araflt rma materyalinin serbestçe dolaflamayabilece ini göstermektedir. 49 Laboratuarlar aras ndaki rekabet araflt rma materyalini paylaflmak konusunda araflt rmac lar s kl kla gönülsüz hale getirmektedir. Bilim adamlar n n yeterli biyolojik materyali laboratuarlar nda sürekli olarak bulundurmakta güçlük çekmeleri, bu materyali istek halinde di er araflt rmac lara sunmalar n imkans zlaflt rmaktad r. Yaflam bilimcileri üzerine yak n zamandaki bir araflt rmada, yan tlay c lar n yüzde yirmidördü bilgilerini baflka araflt rmac lara vermeme kararlar nda bir flirketle finansal ba lar içinde ya da anlaflmal olman n etkisi oldu unu bildirmifltir. Fakat bunun neredeyse iki kat kadar yan tlay c bilimsel olarak kendilerinin öne geçmifl olma avantajlar n korumak için araflt rma verileri ya da materyalini meslektafllar yla paylaflmad klar n, yüzde yirmiyedisi ise araflt rma verileri ya da materyalinin kendi laboratuarlar n n d fl na ç k fl n k s tlama kararlar n maliyetin etkiledi ini söylemektedir Son olarak, yurttafllar n flimdiye kadar ç kar gözetmeyen uzmanl ndan yararlanmak için üniversiteye baflvurabildikleri fikri de ayr ca sorgulanmal d r. Ç kar gözetmemenin anlam zamana, yere ve alana göre de iflir elbette, fakat bilim ve teknoloji çal flmalar na iliflkin yak n dönemdeki araflt rmalar n gösterdi i gibi bilim daima ç kar gözetir. Yani, teknik olmayan düflünceler akademik bilimin prati ini ço unlukla etkiler. Araflt rmac lar n incelenen sorunlara yaklafl m tarz her zaman baz faktörlerden etkilenir, ki bu faktörler böylece vard klar sonucu da flekillendirir. Ba lant l olunan araflt rma grubu, insanlar n bir deneyi yeterli say p saymad klar konusundaki görüflünü flekillendirir; 51 meslektafllardan gelecek bask popüler olmayan görüfllerin kamuya aç klanmas nda çekingenlik yarat r; 52 araflt r-

8 ma sonuçlar n n kabul edilmesinde kullan lacak ölçütler mesleki normlarca flekillendirilir: 53 bilim adamlar ç kar gözetmeyen k lavuzluk olarak adland rabilece imiz bir fleyi asla sunamazlar. 54 K sacas, ABD deki yeni üniversite-sanayi iliflkilerini çözümleyenlerin ço u kayg lar n mitsel bir geçmifle dayand r rlar. Gerçekten, yeni üniversite-sanayi iliflkilerinin en çok tehdit etti- i fley, bir gerçeklik olarak bilim adamlar n n kendi araflt rma gündemleri ve yaklafl mlar üzerindeki özerk denetimi de il, bu mittir. Bilimsel araflt rmaya dair bu tür ideallefltirilmifl kavray fllar, sanayi normlar ve pratiklerinin üniversiteyi istila etmesinde gerçekten ay rdedici olan fleyin ne oldu unu ve flirket ve akademi alanlar n n birbirine bulanmas n n üniversite-temelli bilgi iflçilerinin konumu ve özerkli i aç s ndan ne anlama geldi ini ö renmemizi engellemektedir. Özel sanayide bilgi ifli Akademik bilimin giderek artan k s tlamalara ve denetimlere maruz kald iddialar n n hemen yan nda, özel sanayide paralel fakat neredeyse tam tersi bir trendi tespit eden bir gözlemciler korosu var: kapitalizmin tarihsel olarak dayatt hiyerarflik s n rlamalardan, uzman iflçilere öncekinden çok daha yüksek düzeyde özerklik bahfleden yeni, daha esnek ve daha eflitlikçi bir örgütsel yap ya do ru bir kay fl. Bu görüfl, bilimsel ve teknik bilginin flirket dünyas nda merkezi bir rol edinmesiyle bürokratik denetimin büyük ölçüde zorunlu olmaktan ç kt n ileri sürmektedir. Ticari ortamlardaki araflt rma faaliyetlerinde yeni yarat c özerklik kaynaklar boyverdikçe, sanayi flirketlerinin bürokratik talepleri ile bilim çal flanlar n n tercih etti i akademik normlar aras ndaki eski gerilimler 55 yokolmaya bafllam flt r. Buradaki iddia, özel sanayide kurumsal bir de iflimin yafland ve bunun da teknik çal flanlar n daha önce akademik istihdam ile ba lant l olanlara benzer güç ve ayr - cal klara kavuflmas na imkan verece idir. Bu iddialar öne süren literatür, ekonomik, örgütsel ve mesleki trendleri ifli dönüfltüren güçler olarak gösterir. Ekonomik etkiler küresel iflbölümündeki de iflimlerden kaynaklanmaktad r. Üretim ve tüketim araçlar küresel ölçekte da ld kça, ileri kapitalist ülkelerdeki flirketler en bilgi-yo un ifllevlerini geliflmifl dünyada toplamakta, rekabet avantajlar n ölçek ekonomilerinden ya da üretim maliyetlerini düflürme çabalar ndan ziyade ileri mühendislik, pazarlama ve finans stratejileri yoluyla art rmaya çal flmaktad rlar. 56 fiirketler bilimsel ve teknik uzmanl n stratejik de erinin daha fazla bilincine vard kça, bu yönde yeni yaklafl mlar benimsemeye bafllamakta, yeni ifllem ve ürün bilgisini özenle yetifltirilecek, dolafl m sa lanacak ve büyütülecek entelektüel sermaye olarak görmektedirler. 57 Dahas, flirketler k t yetenek ve uzmanl k için rekabete girdikçe, bilimsel ve teknik çal flanlar n iflgücü piyasas ndaki güçlü konumlar örgütsel haklar n daha da yükseltecek ve çal flma koflullar n yeni ve daha özerk biçimlerde yeniden tan mlamalar na imkan sa layacakt r. 58 Örgütsel de iflimler de, özellikle yüksek teknolojili sanayilerde ve ekonomik bölgelerde dikey olarak bütünleflmifl Fordist flirket yap s n n ortadan kalk fl ile birlikte, bu yönelime öncülük etmektedir. 59 Bilimsel ve teknik araflt rmalar n yönetiminde en yal n örne ini DEC ve di er Route 128 firmalar nda gördü ümüz bürokratik modellere tak l p kalan flirketler kendilerini genellikle, araflt rman n ileri nitelikleriyle ba daflmayan kat ve maliyetli varl klar s rtlanm fl halde bulmaktad rlar. Bu nedenle, büyük flirketlerin hem yeni kurulan küçük flirketlerle ve uzmanlaflm fl enstitülerle hem de üniversitelerle stratejik ittifaklara ve ortak- 11

9 l klara girdikleri daha aç k, a -tabanl bir sanayi sistemi ortaya ç km flt r. 60 Bu türden a yap lanmalar özel sanayinin formel, hiyerarflik denetime geleneksel ba l l n zay flatmakta, bilgi iflçilerine kendi emek süreçleri üzerinde daha fazla özerklik ve denetim imkan verme e ilimini güçlendirmektedir. 61 Bilgi iflçilerinin özerkli ini güçlendiren, meslek-temelli üçüncü bir kaynak ise Barley in 62 iflin teknikleflmesi olarak adland rd bir süreçten do maktad r. Mesleklerin artan karmafl kl, yüksek e itimli çal flanlar cephesinde her zamankinden daha fazla uzmanlaflm fl ezoterik bilgi yap lar n gerektirdi i için, ifl bürokratik denetime daha az elveriflli bir hale gelmektedir. 63 Bu tür bilgi ço u zaman enformel olarak oluflmufl, yaz l örgütsel bilgilere ve usullere kolayca indirgenemeyecek uygulama topluluklar nda sakl oldu u için, dikey denetime dayal yönetsel ilke yerini yatay denetime dayal mesleki ilkeye b rakmaya bafllamakta, 64 böylece çok çeflitli sanayilerde profesyonel ve teknik mesleklere daha fazla özerklik sa lamaktad r. 65 Bu ekonomik, örgütsel ve mesleki faktörlere ek olarak, flirketlerin taflerona ifl verme ve ölçek küçültme politikalar n n beklenmeyen sonuçlar ndan kaynaklanan baflka bir etkiler demeti daha saptanabilir. Bu türden flirket uygulamalar son y llarda çok fazla elefltiri alm flt r, 66 zira gözlemciler bunlar standart istihdam iliflkisine yönelik bir tehdit olarak de- erlendirmektedirler. Ne var ki baz bilimsel çal flmalar, flirketlerin finans, insan kaynaklar, halkla iliflkiler ve di er asli -olmayan faaliyetlerini flirket d fl na ç karma giriflimlerinin, yüksek vas fl profesyonellere bu iflleri d flar dan üstlenme imkan sa lad, ba ms z dan flmanl k uygulamalar ve di er düzenlemeler yoluyla onlara standart ifl düzenlemelerinin sa lad ndan daha yüksek düzeylerde özerklik verdi i iddias n ortaya atmaktad r. Özellikle (profesyonel ve idari personel konusunda uzmanlaflm fl geçici yard m flirketleri gibi yeni iflgücü piyasas kurumlar n n) ortaya ç kt yerlerde, profesyonel kadrolardan giderek daha fazlas istihdam iliflkisinin koflullar üzerinde yeniden pazarl k etme imkan bulmaktad r. 67 Bu etki, örgütsel ba l l k yerine mesleki ba lant lar daha da güçlendirmektedir. Özel sanayide bilgi iflçilerinin durumuna iliflkin belirsiz kalan pek çok fley vard r. Bu görüfller aç s ndan önemli olan anahtar nitelikteki sorunlar ve iddialar üzerine sistematik araflt rmalar yoktur. Bu belirsiz kalan alanlara ra men, bu literatürün iddialar n n bir bütün olarak geçerlili inin tart flmaya aç k olmad n düflünüyoruz. Özel sanayideki bilgi iflçilerinin ifllerindeki özerklik düzeyleri gerçekten yükselmektedir. Tart fl lmas gereken bu trendi nas l anlamam z gerekti idir. 12 Bilgi ifline dair egemen yorumlar n ço u, bu e ilimi örtük bir flekilde evrenselci özelliklerle bezemekte, hofl, hatta olumlu, genel olarak iflçilerin pek çok kesiminin lehinde etkiler yaratmas mukadder bir e ilim olarak görmektedir. Ço u durumda, bir yanda bürokrasinin tunç yasas n, di er yanda ise iflçilerin durumlar n n iyiye gidece i söylenen, daha esnek ve iddiaya göre ortak yarara aç k ba lamlar birbirinin karfl s na koyan bir mant kt r buradaki. Bu cemaatçi mant k, Silicon Vadisi nde yayg nlaflm fl aç k, a -tabanl yap lar n yükseliflini kutlayan ve daha da yayg nlaflmas n savunan Saxenian örne inde özellikle aç kt r. 68 Bu durum Barley 69 ve Orr un 70 çal flmalar nda da görülebilir. Ne var ki, bu tür de erlendirmeler tipik olarak, bilimsel ve teknik çal flanlar n durumunu genifl meslekler yap s ndan yal t lm fl bir flekilde incelemektedirler; sanki uzmanlar n özerkli inin artmas zorunlu olarak çal flanlar n tümünün yarar na imifl gibi. Oysa bu yaklafl m, bilimsel ve teknik

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme Hasan Hüseyin AKSOY (*) ÖZET Bu çal flmada toplum ve teknoloji iliflkilerinden hareketle e itim kurumlar n n teknoloji ile iliflkilerini

Detaylı

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Praksis 9 Sayfa: xxx-xxx Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Birgül Ayman Güler 1990'l y llar, toplumbilimi yaz n na yeni bir terimin girifline tan k oldu. Gerçekte toplumbilimi 1980'li y llardan bu yana,

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2665 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1631 TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI Yazarlar Doç.Dr. Zerrin SUNGUR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Nadide KARKINER (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE Halil Nalçao lu * Medya kavram üzerine Bizim Türkçede medya olarak kulland m z, ngilizcedeki media sözcü ü, araç, orta, ortam, arac anlamlar na gelen

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem

E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem Seçkin ÖZSOY (*) ÖZET Bu makaledeki amac m, e itime iliflkin bütün tikel durumlara uygulanabilir bir e itim hakk kuram tasla sunmak ya da dört bafl mamur

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

DÜNYA KONJONKTÜRÜ ÜZER NE KISA NOTLAR* Perry Anderson gh

DÜNYA KONJONKTÜRÜ ÜZER NE KISA NOTLAR* Perry Anderson gh DÜNYA KONJONKTÜRÜ ÜZER NE KISA NOTLAR* Perry Anderson gh 1980 lerle birlikte Bat da yaflanan büyük çapl ekonomik ve siyasal dönüflümler ve on y l sonra Sovyet blo unun çözülüflü, içinde bulundu umuz dönemi

Detaylı

Kad nlar n Eme ini Görünür K lmak: Marx dan Delphy ye Bir Ufuk Taramas *

Kad nlar n Eme ini Görünür K lmak: Marx dan Delphy ye Bir Ufuk Taramas * Praksis 10 Sayfa: 159-210 Kad nlar n Eme ini Görünür K lmak: Marx dan Delphy ye Bir Ufuk Taramas * Gülnur Acar-Savran kinci dalga feminizmin 1960 lar n sonu ile 1970 lerin bafllar nda ilk tart flmaya bafllad

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI Av. HAKAN HANLI I. Genel Bak fl : D fl Kaynak Kullan m 1. D fl Kaynak Kullan m nedir? D fl kaynak kullan m, iflletme sürecinde

Detaylı

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 02 De er Yönetimi Yazarlar Murat YALNIZO LU & Emre ERKUT Stanley F. SLATER & Eric M. OLSON Philippe HASPESLAGH & Tomo NODA & Fares BOULOS

Detaylı

STRATEJ K YÖNET M. Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M. stihbarat- stikamet- craat. Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES

STRATEJ K YÖNET M. Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M. stihbarat- stikamet- craat. Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES 18 Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M stihbarat- stikamet- craat STRATEJ K YÖNET M Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Üç Ad mda STRATEJ

Detaylı

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme 1 Kültürleraras Ö renme E itim K lavuzlar dizisine hofl geldiniz Gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirmeyi hedefleyen eğitim programları ve kılavuz yayınlar konusunda ülkemizde

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2554 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1524 ÇEVRE NLARI VE POL T KALARI Yazarlar Dr.Çev.Müh. Ethem TORUNO LU (Ünite 1, 5-8) Prof.Dr. A.Savafl KOPARAL (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU ET K L DERL K PROGRAMI E T C KILAVUZU Etik Yol Etik Liderlik Programı Eğitici Kılavuzu Bu kılavuz, David Watt tarafından

Detaylı

Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas

Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas Praksis 11 Sayfa: 191-220 Kazakistan da Bir Ulus-Devlet Kurmak Y. Emre Gürbüz Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas beklenen iki ülke var: Özbekistan ve Kazakistan. Her iki ülke de Orta Asya

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL T Ü R K Y E TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL Dr. Gülistan ERDAL Gaziosmanpafla Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tar m Ekonomisi Bölümü O D A L A R V E B

Detaylı

flünde ve gidiflinde arzu edilen bir de iflikli i yapmaya çal flmakt r fleklindeki tarifin yan s ra, 2 bir inanç, bir ideal veya bir ifl ve

flünde ve gidiflinde arzu edilen bir de iflikli i yapmaya çal flmakt r fleklindeki tarifin yan s ra, 2 bir inanç, bir ideal veya bir ifl ve 53 PROPAGANDANIN SEÇMEN DAVRANIfiLARI ÜZER NDEK ETK S P rof. Dr. Osman ÖZSOY Girifl Propaganda; bir fikrin her çeflit araçtan yararlan larak hedef kitleye ulaflt r lmas d r. Propagandan n tarihi insano

Detaylı

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* *

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * BEYO LU ÜZER NE ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * EFE KORKUT KURT: Beyo lu Bölgesi yüzy llard r stanbul un en dinamik, hareketli ve sürekli de iflim geçirmifl bir bölgesi. Son 100-150

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE Prof. Dr. Füsun Üstel Doç. Dr. Birol Caymaz N SAN 2009 stanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çal flmalar Merkezi Füsun Üstel Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı